Glossary and Vocabulary for The Fruits of the Contemplative Life (Jizhiguo Jing) 寂志果經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 96 Qi 當何方便除其怵惕
2 95 suǒ a few; various; some 可離所患
3 95 suǒ a place; a location 可離所患
4 95 suǒ indicates a passive voice 可離所患
5 95 suǒ an ordinal number 可離所患
6 95 suǒ meaning 可離所患
7 95 suǒ garrison 可離所患
8 95 suǒ place; pradeśa 可離所患
9 80 zhī to go 各與五百之眾
10 80 zhī to arrive; to go 各與五百之眾
11 80 zhī is 各與五百之眾
12 80 zhī to use 各與五百之眾
13 80 zhī Zhi 各與五百之眾
14 80 Kangxi radical 71 獨無所陳
15 80 to not have; without 獨無所陳
16 80 mo 獨無所陳
17 80 to not have 獨無所陳
18 80 Wu 獨無所陳
19 80 mo 獨無所陳
20 73 xīn heart [organ] 其心欣然
21 73 xīn Kangxi radical 61 其心欣然
22 73 xīn mind; consciousness 其心欣然
23 73 xīn the center; the core; the middle 其心欣然
24 73 xīn one of the 28 star constellations 其心欣然
25 73 xīn heart 其心欣然
26 73 xīn emotion 其心欣然
27 73 xīn intention; consideration 其心欣然
28 73 xīn disposition; temperament 其心欣然
29 73 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 其心欣然
30 70 infix potential marker 如是我修非時愁悒不改
31 55 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
32 53 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 東晉西域沙門竺曇無蘭譯
33 53 沙門 shāmén sramana 東晉西域沙門竺曇無蘭譯
34 53 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 東晉西域沙門竺曇無蘭譯
35 51 xíng to walk 大王願欲得是行耶
36 51 xíng capable; competent 大王願欲得是行耶
37 51 háng profession 大王願欲得是行耶
38 51 xíng Kangxi radical 144 大王願欲得是行耶
39 51 xíng to travel 大王願欲得是行耶
40 51 xìng actions; conduct 大王願欲得是行耶
41 51 xíng to do; to act; to practice 大王願欲得是行耶
42 51 xíng all right; OK; okay 大王願欲得是行耶
43 51 háng horizontal line 大王願欲得是行耶
44 51 héng virtuous deeds 大王願欲得是行耶
45 51 hàng a line of trees 大王願欲得是行耶
46 51 hàng bold; steadfast 大王願欲得是行耶
47 51 xíng to move 大王願欲得是行耶
48 51 xíng to put into effect; to implement 大王願欲得是行耶
49 51 xíng travel 大王願欲得是行耶
50 51 xíng to circulate 大王願欲得是行耶
51 51 xíng running script; running script 大王願欲得是行耶
52 51 xíng temporary 大王願欲得是行耶
53 51 háng rank; order 大王願欲得是行耶
54 51 háng a business; a shop 大王願欲得是行耶
55 51 xíng to depart; to leave 大王願欲得是行耶
56 51 xíng to experience 大王願欲得是行耶
57 51 xíng path; way 大王願欲得是行耶
58 51 xíng xing; ballad 大王願欲得是行耶
59 51 xíng Xing 大王願欲得是行耶
60 51 xíng Practice 大王願欲得是行耶
61 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 大王願欲得是行耶
62 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 大王願欲得是行耶
63 49 wáng Wang 王阿闍世
64 49 wáng a king 王阿闍世
65 49 wáng Kangxi radical 96 王阿闍世
66 49 wàng to be king; to rule 王阿闍世
67 49 wáng a prince; a duke 王阿闍世
68 49 wáng grand; great 王阿闍世
69 49 wáng to treat with the ceremony due to a king 王阿闍世
70 49 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王阿闍世
71 49 wáng the head of a group or gang 王阿闍世
72 49 wáng the biggest or best of a group 王阿闍世
73 49 wáng king; best of a kind; rāja 王阿闍世
74 48 self 如是我修非時愁悒不改
75 48 [my] dear 如是我修非時愁悒不改
76 48 Wo 如是我修非時愁悒不改
77 48 self; atman; attan 如是我修非時愁悒不改
78 48 ga 如是我修非時愁悒不改
79 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 無量清淨
80 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 無量清淨
81 42 清淨 qīngjìng concise 無量清淨
82 42 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 無量清淨
83 42 清淨 qīngjìng pure and clean 無量清淨
84 42 清淨 qīngjìng purity 無量清淨
85 42 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 無量清淨
86 42 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 雖得此歲
87 42 děi to want to; to need to 雖得此歲
88 42 děi must; ought to 雖得此歲
89 42 de 雖得此歲
90 42 de infix potential marker 雖得此歲
91 42 to result in 雖得此歲
92 42 to be proper; to fit; to suit 雖得此歲
93 42 to be satisfied 雖得此歲
94 42 to be finished 雖得此歲
95 42 děi satisfying 雖得此歲
96 42 to contract 雖得此歲
97 42 to hear 雖得此歲
98 42 to have; there is 雖得此歲
99 42 marks time passed 雖得此歲
100 42 obtain; attain; prāpta 雖得此歲
101 42 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離於殺
102 42 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 遠離於殺
103 42 遠離 yuǎnlí to far off 遠離於殺
104 42 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離於殺
105 42 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 遠離於殺
106 42 yán to speak; to say; said 謂群臣言
107 42 yán language; talk; words; utterance; speech 謂群臣言
108 42 yán Kangxi radical 149 謂群臣言
109 42 yán phrase; sentence 謂群臣言
110 42 yán a word; a syllable 謂群臣言
111 42 yán a theory; a doctrine 謂群臣言
112 42 yán to regard as 謂群臣言
113 42 yán to act as 謂群臣言
114 42 yán word; vacana 謂群臣言
115 42 yán speak; vad 謂群臣言
116 41 wèn to ask 問耆域曰
117 41 wèn to inquire after 問耆域曰
118 41 wèn to interrogate 問耆域曰
119 41 wèn to hold responsible 問耆域曰
120 41 wèn to request something 問耆域曰
121 41 wèn to rebuke 問耆域曰
122 41 wèn to send an official mission bearing gifts 問耆域曰
123 41 wèn news 問耆域曰
124 41 wèn to propose marriage 問耆域曰
125 41 wén to inform 問耆域曰
126 41 wèn to research 問耆域曰
127 41 wèn Wen 問耆域曰
128 41 wèn a question 問耆域曰
129 41 wèn ask; prccha 問耆域曰
130 40 wéi to act as; to serve 佛為所在
131 40 wéi to change into; to become 佛為所在
132 40 wéi to be; is 佛為所在
133 40 wéi to do 佛為所在
134 40 wèi to support; to help 佛為所在
135 40 wéi to govern 佛為所在
136 40 wèi to be; bhū 佛為所在
137 37 rén person; people; a human being 受人恭敬
138 37 rén Kangxi radical 9 受人恭敬
139 37 rén a kind of person 受人恭敬
140 37 rén everybody 受人恭敬
141 37 rén adult 受人恭敬
142 37 rén somebody; others 受人恭敬
143 37 rén an upright person 受人恭敬
144 37 rén person; manuṣya 受人恭敬
145 34 shēn human body; torso 或為己身
146 34 shēn Kangxi radical 158 或為己身
147 34 shēn self 或為己身
148 34 shēn life 或為己身
149 34 shēn an object 或為己身
150 34 shēn a lifetime 或為己身
151 34 shēn moral character 或為己身
152 34 shēn status; identity; position 或為己身
153 34 shēn pregnancy 或為己身
154 34 juān India 或為己身
155 34 shēn body; kāya 或為己身
156 34 Kangxi radical 49 及諸天用人故說壽終沒已
157 34 to bring to an end; to stop 及諸天用人故說壽終沒已
158 34 to complete 及諸天用人故說壽終沒已
159 34 to demote; to dismiss 及諸天用人故說壽終沒已
160 34 to recover from an illness 及諸天用人故說壽終沒已
161 34 former; pūrvaka 及諸天用人故說壽終沒已
162 33 to use; to grasp 當以五樂消散憂慮
163 33 to rely on 當以五樂消散憂慮
164 33 to regard 當以五樂消散憂慮
165 33 to be able to 當以五樂消散憂慮
166 33 to order; to command 當以五樂消散憂慮
167 33 used after a verb 當以五樂消散憂慮
168 33 a reason; a cause 當以五樂消散憂慮
169 33 Israel 當以五樂消散憂慮
170 33 Yi 當以五樂消散憂慮
171 33 use; yogena 當以五樂消散憂慮
172 32 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 佛與幾比丘俱在奈園
173 32 比丘 bǐqiū bhiksu 佛與幾比丘俱在奈園
174 32 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 佛與幾比丘俱在奈園
175 32 Yi 弟子亦爾
176 31 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人問奈何類
177 31 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有人問奈何類
178 31 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如有人問奈何類
179 30 to reply; to answer 答耆域言
180 30 to reciprocate to 答耆域言
181 30 to agree to; to assent to 答耆域言
182 30 to acknowledge; to greet 答耆域言
183 30 Da 答耆域言
184 30 to answer; pratyukta 答耆域言
185 30 shòu to suffer; to be subjected to 受人恭敬
186 30 shòu to transfer; to confer 受人恭敬
187 30 shòu to receive; to accept 受人恭敬
188 30 shòu to tolerate 受人恭敬
189 30 shòu feelings; sensations 受人恭敬
190 29 梵志 fànzhì Brahmin; Brahman; brahmacārin 每至異道諸梵志所
191 28 shí food; food and drink 受信施食
192 28 shí Kangxi radical 184 受信施食
193 28 shí to eat 受信施食
194 28 to feed 受信施食
195 28 shí meal; cooked cereals 受信施食
196 28 to raise; to nourish 受信施食
197 28 shí to receive; to accept 受信施食
198 28 shí to receive an official salary 受信施食
199 28 shí an eclipse 受信施食
200 28 shí food; bhakṣa 受信施食
201 28 無有 wú yǒu there is not 無有是也
202 28 無有 wú yǒu non-existence 無有是也
203 27 jiàn to see 遙見世尊
204 27 jiàn opinion; view; understanding 遙見世尊
205 27 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見世尊
206 27 jiàn refer to; for details see 遙見世尊
207 27 jiàn to listen to 遙見世尊
208 27 jiàn to meet 遙見世尊
209 27 jiàn to receive (a guest) 遙見世尊
210 27 jiàn let me; kindly 遙見世尊
211 27 jiàn Jian 遙見世尊
212 27 xiàn to appear 遙見世尊
213 27 xiàn to introduce 遙見世尊
214 27 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見世尊
215 27 jiàn seeing; observing; darśana 遙見世尊
216 26 desire 欲蠲灼惕忘憂除患
217 26 to desire; to wish 欲蠲灼惕忘憂除患
218 26 to desire; to intend 欲蠲灼惕忘憂除患
219 26 lust 欲蠲灼惕忘憂除患
220 26 desire; intention; wish; kāma 欲蠲灼惕忘憂除患
221 25 zhù to dwell; to live; to reside 住止不前
222 25 zhù to stop; to halt 住止不前
223 25 zhù to retain; to remain 住止不前
224 25 zhù to lodge at [temporarily] 住止不前
225 25 zhù verb complement 住止不前
226 25 zhù attaching; abiding; dwelling on 住止不前
227 24 zhě ca 是諸師者
228 23 信施 xìn shī trust in charity 信施得福
229 23 Kangxi radical 132 而自流行
230 23 Zi 而自流行
231 23 a nose 而自流行
232 23 the beginning; the start 而自流行
233 23 origin 而自流行
234 23 to employ; to use 而自流行
235 23 to be 而自流行
236 23 self; soul; ātman 而自流行
237 22 zhòng many; numerous 各與五百之眾
238 22 zhòng masses; people; multitude; crowd 各與五百之眾
239 22 zhòng general; common; public 各與五百之眾
240 21 道人 dàorén a Buddhist monk 無有道人
241 21 道人 dàorén a devotee; a practioner; a follower 無有道人
242 21 道人 dàorén Traveler of the Way 無有道人
243 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 雖聞彼說
244 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 雖聞彼說
245 21 shuì to persuade 雖聞彼說
246 21 shuō to teach; to recite; to explain 雖聞彼說
247 21 shuō a doctrine; a theory 雖聞彼說
248 21 shuō to claim; to assert 雖聞彼說
249 21 shuō allocution 雖聞彼說
250 21 shuō to criticize; to scold 雖聞彼說
251 21 shuō to indicate; to refer to 雖聞彼說
252 21 shuō speach; vāda 雖聞彼說
253 21 shuō to speak; bhāṣate 雖聞彼說
254 21 shuō to instruct 雖聞彼說
255 19 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 當何方便除其怵惕
256 19 chú to divide 當何方便除其怵惕
257 19 chú to put in order 當何方便除其怵惕
258 19 chú to appoint to an official position 當何方便除其怵惕
259 19 chú door steps; stairs 當何方便除其怵惕
260 19 chú to replace an official 當何方便除其怵惕
261 19 chú to change; to replace 當何方便除其怵惕
262 19 chú to renovate; to restore 當何方便除其怵惕
263 19 chú division 當何方便除其怵惕
264 19 chú except; without; anyatra 當何方便除其怵惕
265 19 Buddha; Awakened One 佛遊王舍城
266 19 relating to Buddhism 佛遊王舍城
267 19 a statue or image of a Buddha 佛遊王舍城
268 19 a Buddhist text 佛遊王舍城
269 19 to touch; to stroke 佛遊王舍城
270 19 Buddha 佛遊王舍城
271 19 Buddha; Awakened One 佛遊王舍城
272 19 zài in; at 與弟子眾俱在奈園
273 19 zài to exist; to be living 與弟子眾俱在奈園
274 19 zài to consist of 與弟子眾俱在奈園
275 19 zài to be at a post 與弟子眾俱在奈園
276 19 zài in; bhū 與弟子眾俱在奈園
277 18 zhì a sign; a mark; a flag; a banner 弟子志學
278 18 zhì to write down; to record 弟子志學
279 18 zhì Zhi 弟子志學
280 18 zhì a written record; a treatise 弟子志學
281 18 zhì to remember 弟子志學
282 18 zhì annals; a treatise; a gazetteer 弟子志學
283 18 zhì a birthmark; a mole 弟子志學
284 18 zhì determination; will 弟子志學
285 18 zhì a magazine 弟子志學
286 18 zhì to measure; to weigh 弟子志學
287 18 zhì aspiration 弟子志學
288 18 zhì Aspiration 弟子志學
289 18 zhì resolve; determination; adhyāśaya 弟子志學
290 18 to go; to 當於何所得沙門梵志令解我意
291 18 to rely on; to depend on 當於何所得沙門梵志令解我意
292 18 Yu 當於何所得沙門梵志令解我意
293 18 a crow 當於何所得沙門梵志令解我意
294 18 安隱 ānnyǐn tranquil 求索安隱吉祥之利
295 18 安隱 ānnyǐn Kshama; Kṣama; Kṣema 求索安隱吉祥之利
296 17 shì matter; thing; item 所可供事
297 17 shì to serve 所可供事
298 17 shì a government post 所可供事
299 17 shì duty; post; work 所可供事
300 17 shì occupation 所可供事
301 17 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 所可供事
302 17 shì an accident 所可供事
303 17 shì to attend 所可供事
304 17 shì an allusion 所可供事
305 17 shì a condition; a state; a situation 所可供事
306 17 shì to engage in 所可供事
307 17 shì to enslave 所可供事
308 17 shì to pursue 所可供事
309 17 shì to administer 所可供事
310 17 shì to appoint 所可供事
311 17 shì thing; phenomena 所可供事
312 17 shì actions; karma 所可供事
313 17 ér Kangxi radical 126 今比丘多而不聞聲
314 17 ér as if; to seem like 今比丘多而不聞聲
315 17 néng can; able 今比丘多而不聞聲
316 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 今比丘多而不聞聲
317 17 ér to arrive; up to 今比丘多而不聞聲
318 16 to give 與比丘眾千二百五十俱
319 16 to accompany 與比丘眾千二百五十俱
320 16 to particate in 與比丘眾千二百五十俱
321 16 of the same kind 與比丘眾千二百五十俱
322 16 to help 與比丘眾千二百五十俱
323 16 for 與比丘眾千二百五十俱
324 16 便 biàn convenient; handy; easy 當何方便除其怵惕
325 16 便 biàn advantageous 當何方便除其怵惕
326 16 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 當何方便除其怵惕
327 16 便 pián fat; obese 當何方便除其怵惕
328 16 便 biàn to make easy 當何方便除其怵惕
329 16 便 biàn an unearned advantage 當何方便除其怵惕
330 16 便 biàn ordinary; plain 當何方便除其怵惕
331 16 便 biàn in passing 當何方便除其怵惕
332 16 便 biàn informal 當何方便除其怵惕
333 16 便 biàn appropriate; suitable 當何方便除其怵惕
334 16 便 biàn an advantageous occasion 當何方便除其怵惕
335 16 便 biàn stool 當何方便除其怵惕
336 16 便 pián quiet; quiet and comfortable 當何方便除其怵惕
337 16 便 biàn proficient; skilled 當何方便除其怵惕
338 16 便 pián shrewd; slick; good with words 當何方便除其怵惕
339 16 dào way; road; path 道相危乎
340 16 dào principle; a moral; morality 道相危乎
341 16 dào Tao; the Way 道相危乎
342 16 dào to say; to speak; to talk 道相危乎
343 16 dào to think 道相危乎
344 16 dào circuit; a province 道相危乎
345 16 dào a course; a channel 道相危乎
346 16 dào a method; a way of doing something 道相危乎
347 16 dào a doctrine 道相危乎
348 16 dào Taoism; Daoism 道相危乎
349 16 dào a skill 道相危乎
350 16 dào a sect 道相危乎
351 16 dào a line 道相危乎
352 16 dào Way 道相危乎
353 16 dào way; path; marga 道相危乎
354 15 yìng to answer; to respond 云何而無罪福報應
355 15 yìng to confirm; to verify 云何而無罪福報應
356 15 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 云何而無罪福報應
357 15 yìng to accept 云何而無罪福報應
358 15 yìng to permit; to allow 云何而無罪福報應
359 15 yìng to echo 云何而無罪福報應
360 15 yìng to handle; to deal with 云何而無罪福報應
361 15 yìng Ying 云何而無罪福報應
362 14 chù a place; location; a spot; a point 何謂小處欲處
363 14 chǔ to reside; to live; to dwell 何謂小處欲處
364 14 chù an office; a department; a bureau 何謂小處欲處
365 14 chù a part; an aspect 何謂小處欲處
366 14 chǔ to be in; to be in a position of 何謂小處欲處
367 14 chǔ to get along with 何謂小處欲處
368 14 chǔ to deal with; to manage 何謂小處欲處
369 14 chǔ to punish; to sentence 何謂小處欲處
370 14 chǔ to stop; to pause 何謂小處欲處
371 14 chǔ to be associated with 何謂小處欲處
372 14 chǔ to situate; to fix a place for 何謂小處欲處
373 14 chǔ to occupy; to control 何謂小處欲處
374 14 chù circumstances; situation 何謂小處欲處
375 14 chù an occasion; a time 何謂小處欲處
376 14 chù position; sthāna 何謂小處欲處
377 14 非法 fēifǎ illegal 所住非法
378 14 非法 fēi fǎ non-dharma 所住非法
379 14 to reach 及后貴人
380 14 to attain 及后貴人
381 14 to understand 及后貴人
382 14 able to be compared to; to catch up with 及后貴人
383 14 to be involved with; to associate with 及后貴人
384 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 及后貴人
385 14 and; ca; api 及后貴人
386 14 to arise; to get up 便起捨去
387 14 to rise; to raise 便起捨去
388 14 to grow out of; to bring forth; to emerge 便起捨去
389 14 to appoint (to an official post); to take up a post 便起捨去
390 14 to start 便起捨去
391 14 to establish; to build 便起捨去
392 14 to draft; to draw up (a plan) 便起捨去
393 14 opening sentence; opening verse 便起捨去
394 14 to get out of bed 便起捨去
395 14 to recover; to heal 便起捨去
396 14 to take out; to extract 便起捨去
397 14 marks the beginning of an action 便起捨去
398 14 marks the sufficiency of an action 便起捨去
399 14 to call back from mourning 便起捨去
400 14 to take place; to occur 便起捨去
401 14 to conjecture 便起捨去
402 14 stand up; utthāna 便起捨去
403 14 arising; utpāda 便起捨去
404 14 得道 dé dào to attain enlightenment 得道證不乎
405 14 nài to endure; to bear; to stand 與弟子眾俱在奈園
406 14 nài to handle; to deal with 與弟子眾俱在奈園
407 14 nài yellow plum; āmalaka 與弟子眾俱在奈園
408 13 xiàng to appear; to seem; to resemble 其種像如是
409 13 xiàng image; portrait; statue 其種像如是
410 13 xiàng appearance 其種像如是
411 13 xiàng for example 其種像如是
412 13 xiàng likeness; pratirūpa 其種像如是
413 13 běn to be one's own 我本委厄
414 13 běn origin; source; root; foundation; basis 我本委厄
415 13 běn the roots of a plant 我本委厄
416 13 běn capital 我本委厄
417 13 běn main; central; primary 我本委厄
418 13 běn according to 我本委厄
419 13 běn a version; an edition 我本委厄
420 13 běn a memorial [presented to the emperor] 我本委厄
421 13 běn a book 我本委厄
422 13 běn trunk of a tree 我本委厄
423 13 běn to investigate the root of 我本委厄
424 13 běn a manuscript for a play 我本委厄
425 13 běn Ben 我本委厄
426 13 běn root; origin; mula 我本委厄
427 13 běn becoming, being, existing; bhava 我本委厄
428 13 běn former; previous; pūrva 我本委厄
429 13 zhī to know 諸卿當知
430 13 zhī to comprehend 諸卿當知
431 13 zhī to inform; to tell 諸卿當知
432 13 zhī to administer 諸卿當知
433 13 zhī to distinguish; to discern 諸卿當知
434 13 zhī to be close friends 諸卿當知
435 13 zhī to feel; to sense; to perceive 諸卿當知
436 13 zhī to receive; to entertain 諸卿當知
437 13 zhī knowledge 諸卿當知
438 13 zhī consciousness; perception 諸卿當知
439 13 zhī a close friend 諸卿當知
440 13 zhì wisdom 諸卿當知
441 13 zhì Zhi 諸卿當知
442 13 zhī Understanding 諸卿當知
443 13 zhī know; jña 諸卿當知
444 13 zhèng proof 得道證不乎
445 13 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 得道證不乎
446 13 zhèng to advise against 得道證不乎
447 13 zhèng certificate 得道證不乎
448 13 zhèng an illness 得道證不乎
449 13 zhèng to accuse 得道證不乎
450 13 zhèng realization; adhigama 得道證不乎
451 13 zhèng obtaining; prāpti 得道證不乎
452 13 世尊 shìzūn World-Honored One 見佛世尊諸弟子眾
453 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 見佛世尊諸弟子眾
454 12 zuò to do 不用作解
455 12 zuò to act as; to serve as 不用作解
456 12 zuò to start 不用作解
457 12 zuò a writing; a work 不用作解
458 12 zuò to dress as; to be disguised as 不用作解
459 12 zuō to create; to make 不用作解
460 12 zuō a workshop 不用作解
461 12 zuō to write; to compose 不用作解
462 12 zuò to rise 不用作解
463 12 zuò to be aroused 不用作解
464 12 zuò activity; action; undertaking 不用作解
465 12 zuò to regard as 不用作解
466 12 zuò action; kāraṇa 不用作解
467 12 idea 意爾乃悅
468 12 Italy (abbreviation) 意爾乃悅
469 12 a wish; a desire; intention 意爾乃悅
470 12 mood; feeling 意爾乃悅
471 12 will; willpower; determination 意爾乃悅
472 12 bearing; spirit 意爾乃悅
473 12 to think of; to long for; to miss 意爾乃悅
474 12 to anticipate; to expect 意爾乃悅
475 12 to doubt; to suspect 意爾乃悅
476 12 meaning 意爾乃悅
477 12 a suggestion; a hint 意爾乃悅
478 12 an understanding; a point of view 意爾乃悅
479 12 Yi 意爾乃悅
480 12 manas; mind; mentation 意爾乃悅
481 12 歡喜 huānxǐ joyful 當歡喜問訊恭修禮敬
482 12 歡喜 huānxǐ to like 當歡喜問訊恭修禮敬
483 12 歡喜 huānxǐ joy 當歡喜問訊恭修禮敬
484 12 歡喜 huānxǐ joy; prīti 當歡喜問訊恭修禮敬
485 12 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 當歡喜問訊恭修禮敬
486 12 歡喜 huānxǐ Nandi 當歡喜問訊恭修禮敬
487 12 具足 jùzú Completeness 具足種種清淨
488 12 具足 jùzú complete; accomplished 具足種種清淨
489 12 具足 jùzú Purāṇa 具足種種清淨
490 12 guān to look at; to watch; to observe 上寂安觀
491 12 guàn Taoist monastery; monastery 上寂安觀
492 12 guān to display; to show; to make visible 上寂安觀
493 12 guān Guan 上寂安觀
494 12 guān appearance; looks 上寂安觀
495 12 guān a sight; a view; a vista 上寂安觀
496 12 guān a concept; a viewpoint; a perspective 上寂安觀
497 12 guān to appreciate; to enjoy; to admire 上寂安觀
498 12 guàn an announcement 上寂安觀
499 12 guàn a high tower; a watchtower 上寂安觀
500 12 guān Surview 上寂安觀

Frequencies of all Words

Top 1010

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 96 his; hers; its; theirs 當何方便除其怵惕
2 96 to add emphasis 當何方便除其怵惕
3 96 used when asking a question in reply to a question 當何方便除其怵惕
4 96 used when making a request or giving an order 當何方便除其怵惕
5 96 he; her; it; them 當何方便除其怵惕
6 96 probably; likely 當何方便除其怵惕
7 96 will 當何方便除其怵惕
8 96 may 當何方便除其怵惕
9 96 if 當何方便除其怵惕
10 96 or 當何方便除其怵惕
11 96 Qi 當何方便除其怵惕
12 96 he; her; it; saḥ; sā; tad 當何方便除其怵惕
13 95 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 可離所患
14 95 suǒ an office; an institute 可離所患
15 95 suǒ introduces a relative clause 可離所患
16 95 suǒ it 可離所患
17 95 suǒ if; supposing 可離所患
18 95 suǒ a few; various; some 可離所患
19 95 suǒ a place; a location 可離所患
20 95 suǒ indicates a passive voice 可離所患
21 95 suǒ that which 可離所患
22 95 suǒ an ordinal number 可離所患
23 95 suǒ meaning 可離所患
24 95 suǒ garrison 可離所患
25 95 suǒ place; pradeśa 可離所患
26 95 suǒ that which; yad 可離所患
27 80 zhī him; her; them; that 各與五百之眾
28 80 zhī used between a modifier and a word to form a word group 各與五百之眾
29 80 zhī to go 各與五百之眾
30 80 zhī this; that 各與五百之眾
31 80 zhī genetive marker 各與五百之眾
32 80 zhī it 各與五百之眾
33 80 zhī in 各與五百之眾
34 80 zhī all 各與五百之眾
35 80 zhī and 各與五百之眾
36 80 zhī however 各與五百之眾
37 80 zhī if 各與五百之眾
38 80 zhī then 各與五百之眾
39 80 zhī to arrive; to go 各與五百之眾
40 80 zhī is 各與五百之眾
41 80 zhī to use 各與五百之眾
42 80 zhī Zhi 各與五百之眾
43 80 no 獨無所陳
44 80 Kangxi radical 71 獨無所陳
45 80 to not have; without 獨無所陳
46 80 has not yet 獨無所陳
47 80 mo 獨無所陳
48 80 do not 獨無所陳
49 80 not; -less; un- 獨無所陳
50 80 regardless of 獨無所陳
51 80 to not have 獨無所陳
52 80 um 獨無所陳
53 80 Wu 獨無所陳
54 80 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 獨無所陳
55 80 not; non- 獨無所陳
56 80 mo 獨無所陳
57 73 xīn heart [organ] 其心欣然
58 73 xīn Kangxi radical 61 其心欣然
59 73 xīn mind; consciousness 其心欣然
60 73 xīn the center; the core; the middle 其心欣然
61 73 xīn one of the 28 star constellations 其心欣然
62 73 xīn heart 其心欣然
63 73 xīn emotion 其心欣然
64 73 xīn intention; consideration 其心欣然
65 73 xīn disposition; temperament 其心欣然
66 73 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 其心欣然
67 70 not; no 如是我修非時愁悒不改
68 70 expresses that a certain condition cannot be acheived 如是我修非時愁悒不改
69 70 as a correlative 如是我修非時愁悒不改
70 70 no (answering a question) 如是我修非時愁悒不改
71 70 forms a negative adjective from a noun 如是我修非時愁悒不改
72 70 at the end of a sentence to form a question 如是我修非時愁悒不改
73 70 to form a yes or no question 如是我修非時愁悒不改
74 70 infix potential marker 如是我修非時愁悒不改
75 70 no; na 如是我修非時愁悒不改
76 57 yǒu is; are; to exist 有臣白王
77 57 yǒu to have; to possess 有臣白王
78 57 yǒu indicates an estimate 有臣白王
79 57 yǒu indicates a large quantity 有臣白王
80 57 yǒu indicates an affirmative response 有臣白王
81 57 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有臣白王
82 57 yǒu used to compare two things 有臣白王
83 57 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有臣白王
84 57 yǒu used before the names of dynasties 有臣白王
85 57 yǒu a certain thing; what exists 有臣白王
86 57 yǒu multiple of ten and ... 有臣白王
87 57 yǒu abundant 有臣白王
88 57 yǒu purposeful 有臣白王
89 57 yǒu You 有臣白王
90 57 yǒu 1. existence; 2. becoming 有臣白王
91 57 yǒu becoming; bhava 有臣白王
92 55 如是 rúshì thus; so 聞如是
93 55 如是 rúshì thus, so 聞如是
94 55 如是 rúshì thus; evam 聞如是
95 55 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
96 53 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 東晉西域沙門竺曇無蘭譯
97 53 沙門 shāmén sramana 東晉西域沙門竺曇無蘭譯
98 53 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 東晉西域沙門竺曇無蘭譯
99 51 xíng to walk 大王願欲得是行耶
100 51 xíng capable; competent 大王願欲得是行耶
101 51 háng profession 大王願欲得是行耶
102 51 háng line; row 大王願欲得是行耶
103 51 xíng Kangxi radical 144 大王願欲得是行耶
104 51 xíng to travel 大王願欲得是行耶
105 51 xìng actions; conduct 大王願欲得是行耶
106 51 xíng to do; to act; to practice 大王願欲得是行耶
107 51 xíng all right; OK; okay 大王願欲得是行耶
108 51 háng horizontal line 大王願欲得是行耶
109 51 héng virtuous deeds 大王願欲得是行耶
110 51 hàng a line of trees 大王願欲得是行耶
111 51 hàng bold; steadfast 大王願欲得是行耶
112 51 xíng to move 大王願欲得是行耶
113 51 xíng to put into effect; to implement 大王願欲得是行耶
114 51 xíng travel 大王願欲得是行耶
115 51 xíng to circulate 大王願欲得是行耶
116 51 xíng running script; running script 大王願欲得是行耶
117 51 xíng temporary 大王願欲得是行耶
118 51 xíng soon 大王願欲得是行耶
119 51 háng rank; order 大王願欲得是行耶
120 51 háng a business; a shop 大王願欲得是行耶
121 51 xíng to depart; to leave 大王願欲得是行耶
122 51 xíng to experience 大王願欲得是行耶
123 51 xíng path; way 大王願欲得是行耶
124 51 xíng xing; ballad 大王願欲得是行耶
125 51 xíng a round [of drinks] 大王願欲得是行耶
126 51 xíng Xing 大王願欲得是行耶
127 51 xíng moreover; also 大王願欲得是行耶
128 51 xíng Practice 大王願欲得是行耶
129 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 大王願欲得是行耶
130 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 大王願欲得是行耶
131 49 wáng Wang 王阿闍世
132 49 wáng a king 王阿闍世
133 49 wáng Kangxi radical 96 王阿闍世
134 49 wàng to be king; to rule 王阿闍世
135 49 wáng a prince; a duke 王阿闍世
136 49 wáng grand; great 王阿闍世
137 49 wáng to treat with the ceremony due to a king 王阿闍世
138 49 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王阿闍世
139 49 wáng the head of a group or gang 王阿闍世
140 49 wáng the biggest or best of a group 王阿闍世
141 49 wáng king; best of a kind; rāja 王阿闍世
142 48 I; me; my 如是我修非時愁悒不改
143 48 self 如是我修非時愁悒不改
144 48 we; our 如是我修非時愁悒不改
145 48 [my] dear 如是我修非時愁悒不改
146 48 Wo 如是我修非時愁悒不改
147 48 self; atman; attan 如是我修非時愁悒不改
148 48 ga 如是我修非時愁悒不改
149 48 I; aham 如是我修非時愁悒不改
150 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 無量清淨
151 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 無量清淨
152 42 清淨 qīngjìng concise 無量清淨
153 42 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 無量清淨
154 42 清淨 qīngjìng pure and clean 無量清淨
155 42 清淨 qīngjìng purity 無量清淨
156 42 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 無量清淨
157 42 de potential marker 雖得此歲
158 42 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 雖得此歲
159 42 děi must; ought to 雖得此歲
160 42 děi to want to; to need to 雖得此歲
161 42 děi must; ought to 雖得此歲
162 42 de 雖得此歲
163 42 de infix potential marker 雖得此歲
164 42 to result in 雖得此歲
165 42 to be proper; to fit; to suit 雖得此歲
166 42 to be satisfied 雖得此歲
167 42 to be finished 雖得此歲
168 42 de result of degree 雖得此歲
169 42 de marks completion of an action 雖得此歲
170 42 děi satisfying 雖得此歲
171 42 to contract 雖得此歲
172 42 marks permission or possibility 雖得此歲
173 42 expressing frustration 雖得此歲
174 42 to hear 雖得此歲
175 42 to have; there is 雖得此歲
176 42 marks time passed 雖得此歲
177 42 obtain; attain; prāpta 雖得此歲
178 42 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離於殺
179 42 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 遠離於殺
180 42 遠離 yuǎnlí to far off 遠離於殺
181 42 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離於殺
182 42 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 遠離於殺
183 42 dāng to be; to act as; to serve as 諸卿當知
184 42 dāng at or in the very same; be apposite 諸卿當知
185 42 dāng dang (sound of a bell) 諸卿當知
186 42 dāng to face 諸卿當知
187 42 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 諸卿當知
188 42 dāng to manage; to host 諸卿當知
189 42 dāng should 諸卿當知
190 42 dāng to treat; to regard as 諸卿當知
191 42 dǎng to think 諸卿當知
192 42 dàng suitable; correspond to 諸卿當知
193 42 dǎng to be equal 諸卿當知
194 42 dàng that 諸卿當知
195 42 dāng an end; top 諸卿當知
196 42 dàng clang; jingle 諸卿當知
197 42 dāng to judge 諸卿當知
198 42 dǎng to bear on one's shoulder 諸卿當知
199 42 dàng the same 諸卿當知
200 42 dàng to pawn 諸卿當知
201 42 dàng to fail [an exam] 諸卿當知
202 42 dàng a trap 諸卿當知
203 42 dàng a pawned item 諸卿當知
204 42 dāng will be; bhaviṣyati 諸卿當知
205 42 yán to speak; to say; said 謂群臣言
206 42 yán language; talk; words; utterance; speech 謂群臣言
207 42 yán Kangxi radical 149 謂群臣言
208 42 yán a particle with no meaning 謂群臣言
209 42 yán phrase; sentence 謂群臣言
210 42 yán a word; a syllable 謂群臣言
211 42 yán a theory; a doctrine 謂群臣言
212 42 yán to regard as 謂群臣言
213 42 yán to act as 謂群臣言
214 42 yán word; vacana 謂群臣言
215 42 yán speak; vad 謂群臣言
216 41 wèn to ask 問耆域曰
217 41 wèn to inquire after 問耆域曰
218 41 wèn to interrogate 問耆域曰
219 41 wèn to hold responsible 問耆域曰
220 41 wèn to request something 問耆域曰
221 41 wèn to rebuke 問耆域曰
222 41 wèn to send an official mission bearing gifts 問耆域曰
223 41 wèn news 問耆域曰
224 41 wèn to propose marriage 問耆域曰
225 41 wén to inform 問耆域曰
226 41 wèn to research 問耆域曰
227 41 wèn Wen 問耆域曰
228 41 wèn to 問耆域曰
229 41 wèn a question 問耆域曰
230 41 wèn ask; prccha 問耆域曰
231 41 shì is; are; am; to be 是諸師者
232 41 shì is exactly 是諸師者
233 41 shì is suitable; is in contrast 是諸師者
234 41 shì this; that; those 是諸師者
235 41 shì really; certainly 是諸師者
236 41 shì correct; yes; affirmative 是諸師者
237 41 shì true 是諸師者
238 41 shì is; has; exists 是諸師者
239 41 shì used between repetitions of a word 是諸師者
240 41 shì a matter; an affair 是諸師者
241 41 shì Shi 是諸師者
242 41 shì is; bhū 是諸師者
243 41 shì this; idam 是諸師者
244 40 wèi for; to 佛為所在
245 40 wèi because of 佛為所在
246 40 wéi to act as; to serve 佛為所在
247 40 wéi to change into; to become 佛為所在
248 40 wéi to be; is 佛為所在
249 40 wéi to do 佛為所在
250 40 wèi for 佛為所在
251 40 wèi because of; for; to 佛為所在
252 40 wèi to 佛為所在
253 40 wéi in a passive construction 佛為所在
254 40 wéi forming a rehetorical question 佛為所在
255 40 wéi forming an adverb 佛為所在
256 40 wéi to add emphasis 佛為所在
257 40 wèi to support; to help 佛為所在
258 40 wéi to govern 佛為所在
259 40 wèi to be; bhū 佛為所在
260 37 rén person; people; a human being 受人恭敬
261 37 rén Kangxi radical 9 受人恭敬
262 37 rén a kind of person 受人恭敬
263 37 rén everybody 受人恭敬
264 37 rén adult 受人恭敬
265 37 rén somebody; others 受人恭敬
266 37 rén an upright person 受人恭敬
267 37 rén person; manuṣya 受人恭敬
268 34 shēn human body; torso 或為己身
269 34 shēn Kangxi radical 158 或為己身
270 34 shēn measure word for clothes 或為己身
271 34 shēn self 或為己身
272 34 shēn life 或為己身
273 34 shēn an object 或為己身
274 34 shēn a lifetime 或為己身
275 34 shēn personally 或為己身
276 34 shēn moral character 或為己身
277 34 shēn status; identity; position 或為己身
278 34 shēn pregnancy 或為己身
279 34 juān India 或為己身
280 34 shēn body; kāya 或為己身
281 34 already 及諸天用人故說壽終沒已
282 34 Kangxi radical 49 及諸天用人故說壽終沒已
283 34 from 及諸天用人故說壽終沒已
284 34 to bring to an end; to stop 及諸天用人故說壽終沒已
285 34 final aspectual particle 及諸天用人故說壽終沒已
286 34 afterwards; thereafter 及諸天用人故說壽終沒已
287 34 too; very; excessively 及諸天用人故說壽終沒已
288 34 to complete 及諸天用人故說壽終沒已
289 34 to demote; to dismiss 及諸天用人故說壽終沒已
290 34 to recover from an illness 及諸天用人故說壽終沒已
291 34 certainly 及諸天用人故說壽終沒已
292 34 an interjection of surprise 及諸天用人故說壽終沒已
293 34 this 及諸天用人故說壽終沒已
294 34 former; pūrvaka 及諸天用人故說壽終沒已
295 34 former; pūrvaka 及諸天用人故說壽終沒已
296 33 so as to; in order to 當以五樂消散憂慮
297 33 to use; to regard as 當以五樂消散憂慮
298 33 to use; to grasp 當以五樂消散憂慮
299 33 according to 當以五樂消散憂慮
300 33 because of 當以五樂消散憂慮
301 33 on a certain date 當以五樂消散憂慮
302 33 and; as well as 當以五樂消散憂慮
303 33 to rely on 當以五樂消散憂慮
304 33 to regard 當以五樂消散憂慮
305 33 to be able to 當以五樂消散憂慮
306 33 to order; to command 當以五樂消散憂慮
307 33 further; moreover 當以五樂消散憂慮
308 33 used after a verb 當以五樂消散憂慮
309 33 very 當以五樂消散憂慮
310 33 already 當以五樂消散憂慮
311 33 increasingly 當以五樂消散憂慮
312 33 a reason; a cause 當以五樂消散憂慮
313 33 Israel 當以五樂消散憂慮
314 33 Yi 當以五樂消散憂慮
315 33 use; yogena 當以五樂消散憂慮
316 32 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 佛與幾比丘俱在奈園
317 32 比丘 bǐqiū bhiksu 佛與幾比丘俱在奈園
318 32 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 佛與幾比丘俱在奈園
319 32 also; too 弟子亦爾
320 32 but 弟子亦爾
321 32 this; he; she 弟子亦爾
322 32 although; even though 弟子亦爾
323 32 already 弟子亦爾
324 32 particle with no meaning 弟子亦爾
325 32 Yi 弟子亦爾
326 31 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人問奈何類
327 31 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有人問奈何類
328 31 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如有人問奈何類
329 30 to reply; to answer 答耆域言
330 30 to reciprocate to 答耆域言
331 30 to agree to; to assent to 答耆域言
332 30 to acknowledge; to greet 答耆域言
333 30 Da 答耆域言
334 30 to answer; pratyukta 答耆域言
335 30 shòu to suffer; to be subjected to 受人恭敬
336 30 shòu to transfer; to confer 受人恭敬
337 30 shòu to receive; to accept 受人恭敬
338 30 shòu to tolerate 受人恭敬
339 30 shòu suitably 受人恭敬
340 30 shòu feelings; sensations 受人恭敬
341 29 梵志 fànzhì Brahmin; Brahman; brahmacārin 每至異道諸梵志所
342 28 shí food; food and drink 受信施食
343 28 shí Kangxi radical 184 受信施食
344 28 shí to eat 受信施食
345 28 to feed 受信施食
346 28 shí meal; cooked cereals 受信施食
347 28 to raise; to nourish 受信施食
348 28 shí to receive; to accept 受信施食
349 28 shí to receive an official salary 受信施食
350 28 shí an eclipse 受信施食
351 28 shí food; bhakṣa 受信施食
352 28 無有 wú yǒu there is not 無有是也
353 28 無有 wú yǒu non-existence 無有是也
354 27 jiàn to see 遙見世尊
355 27 jiàn opinion; view; understanding 遙見世尊
356 27 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見世尊
357 27 jiàn refer to; for details see 遙見世尊
358 27 jiàn passive marker 遙見世尊
359 27 jiàn to listen to 遙見世尊
360 27 jiàn to meet 遙見世尊
361 27 jiàn to receive (a guest) 遙見世尊
362 27 jiàn let me; kindly 遙見世尊
363 27 jiàn Jian 遙見世尊
364 27 xiàn to appear 遙見世尊
365 27 xiàn to introduce 遙見世尊
366 27 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見世尊
367 27 jiàn seeing; observing; darśana 遙見世尊
368 27 this; these 雖得此歲
369 27 in this way 雖得此歲
370 27 otherwise; but; however; so 雖得此歲
371 27 at this time; now; here 雖得此歲
372 27 this; here; etad 雖得此歲
373 26 desire 欲蠲灼惕忘憂除患
374 26 to desire; to wish 欲蠲灼惕忘憂除患
375 26 almost; nearly; about to occur 欲蠲灼惕忘憂除患
376 26 to desire; to intend 欲蠲灼惕忘憂除患
377 26 lust 欲蠲灼惕忘憂除患
378 26 desire; intention; wish; kāma 欲蠲灼惕忘憂除患
379 25 zhù to dwell; to live; to reside 住止不前
380 25 zhù to stop; to halt 住止不前
381 25 zhù to retain; to remain 住止不前
382 25 zhù to lodge at [temporarily] 住止不前
383 25 zhù firmly; securely 住止不前
384 25 zhù verb complement 住止不前
385 25 zhù attaching; abiding; dwelling on 住止不前
386 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 是諸師者
387 24 zhě that 是諸師者
388 24 zhě nominalizing function word 是諸師者
389 24 zhě used to mark a definition 是諸師者
390 24 zhě used to mark a pause 是諸師者
391 24 zhě topic marker; that; it 是諸師者
392 24 zhuó according to 是諸師者
393 24 zhě ca 是諸師者
394 23 信施 xìn shī trust in charity 信施得福
395 23 naturally; of course; certainly 而自流行
396 23 from; since 而自流行
397 23 self; oneself; itself 而自流行
398 23 Kangxi radical 132 而自流行
399 23 Zi 而自流行
400 23 a nose 而自流行
401 23 the beginning; the start 而自流行
402 23 origin 而自流行
403 23 originally 而自流行
404 23 still; to remain 而自流行
405 23 in person; personally 而自流行
406 23 in addition; besides 而自流行
407 23 if; even if 而自流行
408 23 but 而自流行
409 23 because 而自流行
410 23 to employ; to use 而自流行
411 23 to be 而自流行
412 23 own; one's own; oneself 而自流行
413 23 self; soul; ātman 而自流行
414 22 zhòng many; numerous 各與五百之眾
415 22 zhòng masses; people; multitude; crowd 各與五百之眾
416 22 zhòng general; common; public 各與五百之眾
417 22 zhòng many; all; sarva 各與五百之眾
418 21 道人 dàorén a Buddhist monk 無有道人
419 21 道人 dàorén a devotee; a practioner; a follower 無有道人
420 21 道人 dàorén Traveler of the Way 無有道人
421 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 雖聞彼說
422 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 雖聞彼說
423 21 shuì to persuade 雖聞彼說
424 21 shuō to teach; to recite; to explain 雖聞彼說
425 21 shuō a doctrine; a theory 雖聞彼說
426 21 shuō to claim; to assert 雖聞彼說
427 21 shuō allocution 雖聞彼說
428 21 shuō to criticize; to scold 雖聞彼說
429 21 shuō to indicate; to refer to 雖聞彼說
430 21 shuō speach; vāda 雖聞彼說
431 21 shuō to speak; bhāṣate 雖聞彼說
432 21 shuō to instruct 雖聞彼說
433 19 chú except; besides 當何方便除其怵惕
434 19 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 當何方便除其怵惕
435 19 chú to divide 當何方便除其怵惕
436 19 chú to put in order 當何方便除其怵惕
437 19 chú to appoint to an official position 當何方便除其怵惕
438 19 chú door steps; stairs 當何方便除其怵惕
439 19 chú to replace an official 當何方便除其怵惕
440 19 chú to change; to replace 當何方便除其怵惕
441 19 chú to renovate; to restore 當何方便除其怵惕
442 19 chú division 當何方便除其怵惕
443 19 chú except; without; anyatra 當何方便除其怵惕
444 19 有人 yǒurén a person; anyone; someone 譬如有人問奈何類
445 19 Buddha; Awakened One 佛遊王舍城
446 19 relating to Buddhism 佛遊王舍城
447 19 a statue or image of a Buddha 佛遊王舍城
448 19 a Buddhist text 佛遊王舍城
449 19 to touch; to stroke 佛遊王舍城
450 19 Buddha 佛遊王舍城
451 19 Buddha; Awakened One 佛遊王舍城
452 19 zài in; at 與弟子眾俱在奈園
453 19 zài at 與弟子眾俱在奈園
454 19 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 與弟子眾俱在奈園
455 19 zài to exist; to be living 與弟子眾俱在奈園
456 19 zài to consist of 與弟子眾俱在奈園
457 19 zài to be at a post 與弟子眾俱在奈園
458 19 zài in; bhū 與弟子眾俱在奈園
459 18 zhì a sign; a mark; a flag; a banner 弟子志學
460 18 zhì to write down; to record 弟子志學
461 18 zhì Zhi 弟子志學
462 18 zhì a written record; a treatise 弟子志學
463 18 zhì to remember 弟子志學
464 18 zhì annals; a treatise; a gazetteer 弟子志學
465 18 zhì a birthmark; a mole 弟子志學
466 18 zhì determination; will 弟子志學
467 18 zhì a magazine 弟子志學
468 18 zhì to measure; to weigh 弟子志學
469 18 zhì aspiration 弟子志學
470 18 zhì Aspiration 弟子志學
471 18 zhì resolve; determination; adhyāśaya 弟子志學
472 18 in; at 當於何所得沙門梵志令解我意
473 18 in; at 當於何所得沙門梵志令解我意
474 18 in; at; to; from 當於何所得沙門梵志令解我意
475 18 to go; to 當於何所得沙門梵志令解我意
476 18 to rely on; to depend on 當於何所得沙門梵志令解我意
477 18 to go to; to arrive at 當於何所得沙門梵志令解我意
478 18 from 當於何所得沙門梵志令解我意
479 18 give 當於何所得沙門梵志令解我意
480 18 oppposing 當於何所得沙門梵志令解我意
481 18 and 當於何所得沙門梵志令解我意
482 18 compared to 當於何所得沙門梵志令解我意
483 18 by 當於何所得沙門梵志令解我意
484 18 and; as well as 當於何所得沙門梵志令解我意
485 18 for 當於何所得沙門梵志令解我意
486 18 Yu 當於何所得沙門梵志令解我意
487 18 a crow 當於何所得沙門梵志令解我意
488 18 whew; wow 當於何所得沙門梵志令解我意
489 18 near to; antike 當於何所得沙門梵志令解我意
490 18 安隱 ānnyǐn tranquil 求索安隱吉祥之利
491 18 安隱 ānnyǐn Kshama; Kṣama; Kṣema 求索安隱吉祥之利
492 17 於是 yúshì thereupon; as a result; consequently; thus; hence 於是王阿闍世
493 17 zhū all; many; various 諸卿當知
494 17 zhū Zhu 諸卿當知
495 17 zhū all; members of the class 諸卿當知
496 17 zhū interrogative particle 諸卿當知
497 17 zhū him; her; them; it 諸卿當知
498 17 zhū of; in 諸卿當知
499 17 zhū all; many; sarva 諸卿當知
500 17 shì matter; thing; item 所可供事

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
no; na
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. sramana
 2. a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
wáng king; best of a kind; rāja

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
波休迦旃 98 Kakuda Kātyāyana
不兰迦叶 不蘭迦葉 98 Purāṇa Kāśyapa
道信 100 Venerable Dao Xin
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
定安 100 Ding'an
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
奉贤 奉賢 102 Fengxian
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广普 廣普 103 Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
归善 歸善 103 Guishan
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦旃 106 Kakuda Kātyāyana
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
寂志果经 寂志果經 106 Jizhiguo Jing; Sramanyaphala Sutra; The Fruits of the Contemplative Life
尼揵 110 Nirgrantha
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普安 112 Puan
耆域 113
 1. Qi Yu
 2. jīvaka
耆域奈园 耆域奈園 113 Plum Orchard of Jīvaka
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
水经 水經 83 Water Classic
太史 116
 1. Grand Scribe
 2. Grand Astrologer
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
西域 120 Western Regions
须达 須達 120 Sudatta
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
有若 121 You Ruo
有子 121 Master You
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
竺昙无兰 竺曇無蘭 90 Tan Wulan
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 162.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿须伦 阿須倫 196 asura
八难 八難 98 eight difficulties
白佛 98 to address the Buddha
变现 變現 98 to conjure
比丘戒 98 the monk's precepts; Bhiksu Precepts
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
叉手向佛 99 saluted him [the Buddha] with their hands palm-to-palm over their hearts
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
癡心 99 a mind of ignorance
除愈 99 to heal and recover completely
床卧 床臥 99 bed; resting place
慈心 99 compassion; a compassionate mind
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道果 100 the fruit of the path
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
覩见 覩見 100 to observe
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福报 福報 102 a blessed reward
根门 根門 103 indriya; sense organ
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
过新岁腊 過新歲臘 103 observing the celebration for the New Year and end of Summer Retreat
果证 果證 103 realized attainment
护身 護身 104 protection of the body
化现 化現 104 a incarnation
跏趺坐 106
 1. to sit in the lotus position
 2. to sit in the lotus position
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
寂定 106 samadhi
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
妓乐 妓樂 106 music
净修 淨修 106 proper cultivation
偈言 106 a verse; a gatha
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空行 107 practicce according to emptiness
苦习 苦習 107 the [noble truth of the] origination of suffering
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
了知 108 to understand clearly
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
六通 108 six supernatural powers
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
萌类 萌類 109 sentient beings
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
明行成为 明行成為 109 consummate in knowledge and conduct
名曰 109 to be named; to be called
摩竭 109 makara
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念言 110 words from memory
普观 普觀 112 beheld
普见 普見 112 observe all places
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
人中尊 114 the Honored One among humans
如法 114 In Accord With
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
三达 三達 115 three insights; trividya
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色心 115 form and the formless
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善利 115 great benefit
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十善 115 the ten virtues
受法 115 to receive the Dharma
霜雹 115 frost and hail
四事 115 the four necessities
所以者何 115 Why is that?
所作已办 所作已辦 115 their work done
所行 115 actions; practice
天中天 116 god of the gods
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄执 妄執 119 attachment to false views
妄语 妄語 119 Lying
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无身 無身 119 no-body
五事 119 five dharmas; five categories
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无癡 無癡 119 without delusion
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
西行 120
 1. going west
 2. Saigyō
闲居 閑居 120 a place to rest
香华 香華 120 incense and flowers
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心净 心淨 120 A Pure Mind
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
信施 120 trust in charity
行一 120 equivalence of all forms of practice
心根 120 the innermost depths of one's heart; manas (the mind)
行法 120 cultivation method
形寿 形壽 120 lifespan
心所 120 a mental factor; caitta
修善 120 to cultivate goodness
眼根 121 the faculty of sight
严净 嚴淨 121 majestic and pure
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
一法 121 one dharma; one thing
一食 121 one meal
音声 音聲 121 sound; noise
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
有想 121 having apperception
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. to be far removed from the dust and defilement of the world
 2. far removed from dust and defilement
欲漏 121 kāmāsrava; sense desire; desire for sensuality
占相 122 to tell someone's future
正观 正觀 122 right observation
正受 122 samāpatti; meditative attainment
证智 證智 122 experiential knowledge; realization; adhigamavābodha
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
至真 122 most-true-one; arhat
种性 種性 122 lineage; gotra
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸天 諸天 122 devas
庄校 莊校 122 to decorate
紫磨金 122 polished rose gold
罪福 122 offense and merit