Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 11

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
2 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
3 71 to go; to 於一切時伺求其便
4 71 to rely on; to depend on 於一切時伺求其便
5 71 Yu 於一切時伺求其便
6 71 a crow 於一切時伺求其便
7 64 zhě ca 惡者障法品第十一之一
8 58 wéi to act as; to serve 欲為他人說此法時
9 58 wéi to change into; to become 欲為他人說此法時
10 58 wéi to be; is 欲為他人說此法時
11 58 wéi to do 欲為他人說此法時
12 58 wèi to support; to help 欲為他人說此法時
13 58 wéi to govern 欲為他人說此法時
14 58 wèi to be; bhū 欲為他人說此法時
15 56 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
16 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
17 51 zhōng medium; medium sized 我於此般若波羅蜜多法中
18 51 zhōng China 我於此般若波羅蜜多法中
19 51 zhòng to hit the mark 我於此般若波羅蜜多法中
20 51 zhōng midday 我於此般若波羅蜜多法中
21 51 zhōng inside 我於此般若波羅蜜多法中
22 51 zhōng during 我於此般若波羅蜜多法中
23 51 zhōng Zhong 我於此般若波羅蜜多法中
24 51 zhōng intermediary 我於此般若波羅蜜多法中
25 51 zhōng half 我於此般若波羅蜜多法中
26 51 zhòng to reach; to attain 我於此般若波羅蜜多法中
27 51 zhòng to suffer; to infect 我於此般若波羅蜜多法中
28 51 zhòng to obtain 我於此般若波羅蜜多法中
29 51 zhòng to pass an exam 我於此般若波羅蜜多法中
30 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
31 49 法門 fǎmén Dharma gate 善女人受持讀誦此法門時
32 49 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 善女人受持讀誦此法門時
33 48 method; way 惡者障法品第十一之一
34 48 France 惡者障法品第十一之一
35 48 the law; rules; regulations 惡者障法品第十一之一
36 48 the teachings of the Buddha; Dharma 惡者障法品第十一之一
37 48 a standard; a norm 惡者障法品第十一之一
38 48 an institution 惡者障法品第十一之一
39 48 to emulate 惡者障法品第十一之一
40 48 magic; a magic trick 惡者障法品第十一之一
41 48 punishment 惡者障法品第十一之一
42 48 Fa 惡者障法品第十一之一
43 48 a precedent 惡者障法品第十一之一
44 48 a classification of some kinds of Han texts 惡者障法品第十一之一
45 48 relating to a ceremony or rite 惡者障法品第十一之一
46 48 Dharma 惡者障法品第十一之一
47 48 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 惡者障法品第十一之一
48 48 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 惡者障法品第十一之一
49 48 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 惡者障法品第十一之一
50 48 quality; characteristic 惡者障法品第十一之一
51 46 應當 yīngdāng should; ought to 應當覺知是為魔事
52 46 不能 bù néng cannot; must not; should not 互相障礙不能和合
53 44 覺知 juézhī awareness 應當覺知是為魔事
54 44 覺知 juézhī Awareness 應當覺知是為魔事
55 43 魔事 móshì Māra's deeds; hindrances 應當覺知是為魔事
56 43 魔事 móshì Māra's deeds; hindrances 應當覺知是為魔事
57 43 ér Kangxi radical 126 而彼善男子
58 43 ér as if; to seem like 而彼善男子
59 43 néng can; able 而彼善男子
60 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼善男子
61 43 ér to arrive; up to 而彼善男子
62 31 infix potential marker 不即為說及說不止
63 29 因緣 yīnyuán chance 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
64 29 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
65 29 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
66 29 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
67 29 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
68 29 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
69 29 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
70 26 Qi 於一切時伺求其便
71 26 shí time; a point or period of time 善女人受持讀誦此法門時
72 26 shí a season; a quarter of a year 善女人受持讀誦此法門時
73 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 善女人受持讀誦此法門時
74 26 shí fashionable 善女人受持讀誦此法門時
75 26 shí fate; destiny; luck 善女人受持讀誦此法門時
76 26 shí occasion; opportunity; chance 善女人受持讀誦此法門時
77 26 shí tense 善女人受持讀誦此法門時
78 26 shí particular; special 善女人受持讀誦此法門時
79 26 shí to plant; to cultivate 善女人受持讀誦此法門時
80 26 shí an era; a dynasty 善女人受持讀誦此法門時
81 26 shí time [abstract] 善女人受持讀誦此法門時
82 26 shí seasonal 善女人受持讀誦此法門時
83 26 shí to wait upon 善女人受持讀誦此法門時
84 26 shí hour 善女人受持讀誦此法門時
85 26 shí appropriate; proper; timely 善女人受持讀誦此法門時
86 26 shí Shi 善女人受持讀誦此法門時
87 26 shí a present; currentlt 善女人受持讀誦此法門時
88 26 shí time; kāla 善女人受持讀誦此法門時
89 26 shí at that time; samaya 善女人受持讀誦此法門時
90 25 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 若有人書持讀誦此法門時
91 25 shū book 若有人書持讀誦此法門時
92 25 shū document; manuscript 若有人書持讀誦此法門時
93 25 shū letter 若有人書持讀誦此法門時
94 25 Shū the Cannon of Documents 若有人書持讀誦此法門時
95 25 shū to write 若有人書持讀誦此法門時
96 25 shū writing 若有人書持讀誦此法門時
97 25 shū calligraphy; writing style 若有人書持讀誦此法門時
98 25 shū Shu 若有人書持讀誦此法門時
99 25 shū to record 若有人書持讀誦此法門時
100 25 shū book; pustaka 若有人書持讀誦此法門時
101 25 shū write; copy; likh 若有人書持讀誦此法門時
102 25 shū manuscript; lekha 若有人書持讀誦此法門時
103 25 shū book; pustaka 若有人書持讀誦此法門時
104 25 shū document; lekha 若有人書持讀誦此法門時
105 24 chí to grasp; to hold 若有人書持讀誦此法門時
106 24 chí to resist; to oppose 若有人書持讀誦此法門時
107 24 chí to uphold 若有人書持讀誦此法門時
108 24 chí to sustain; to keep; to uphold 若有人書持讀誦此法門時
109 24 chí to administer; to manage 若有人書持讀誦此法門時
110 24 chí to control 若有人書持讀誦此法門時
111 24 chí to be cautious 若有人書持讀誦此法門時
112 24 chí to remember 若有人書持讀誦此法門時
113 24 chí to assist 若有人書持讀誦此法門時
114 24 chí with; using 若有人書持讀誦此法門時
115 24 chí dhara 若有人書持讀誦此法門時
116 24 xīn heart [organ] 生其我慢貢高心者
117 24 xīn Kangxi radical 61 生其我慢貢高心者
118 24 xīn mind; consciousness 生其我慢貢高心者
119 24 xīn the center; the core; the middle 生其我慢貢高心者
120 24 xīn one of the 28 star constellations 生其我慢貢高心者
121 24 xīn heart 生其我慢貢高心者
122 24 xīn emotion 生其我慢貢高心者
123 24 xīn intention; consideration 生其我慢貢高心者
124 24 xīn disposition; temperament 生其我慢貢高心者
125 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 生其我慢貢高心者
126 23 to go back; to return 須菩提復白佛言
127 23 to resume; to restart 須菩提復白佛言
128 23 to do in detail 須菩提復白佛言
129 23 to restore 須菩提復白佛言
130 23 to respond; to reply to 須菩提復白佛言
131 23 Fu; Return 須菩提復白佛言
132 23 to retaliate; to reciprocate 須菩提復白佛言
133 23 to avoid forced labor or tax 須菩提復白佛言
134 23 Fu 須菩提復白佛言
135 23 doubled; to overlapping; folded 須菩提復白佛言
136 23 a lined garment with doubled thickness 須菩提復白佛言
137 22 Kangxi radical 49 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
138 22 to bring to an end; to stop 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
139 22 to complete 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
140 22 to demote; to dismiss 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
141 22 to recover from an illness 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
142 22 former; pūrvaka 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
143 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
144 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
145 20 shuì to persuade 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
146 20 shuō to teach; to recite; to explain 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
147 20 shuō a doctrine; a theory 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
148 20 shuō to claim; to assert 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
149 20 shuō allocution 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
150 20 shuō to criticize; to scold 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
151 20 shuō to indicate; to refer to 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
152 20 shuō speach; vāda 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
153 20 shuō to speak; bhāṣate 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
154 20 shuō to instruct 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
155 19 yòu Kangxi radical 29 又復
156 19 fǎn to return 而返於彼聲聞
157 19 fǎn to revert to; to restore 而返於彼聲聞
158 19 fǎn to replace 而返於彼聲聞
159 17 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
160 17 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
161 17 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
162 17 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
163 17 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
164 17 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
165 17 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
166 17 yán to act as 尊者須菩提白佛言
167 17 yán word; vacana 尊者須菩提白佛言
168 17 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
169 17 棄捨 qìshě to abandon; to discard 棄捨此法從座而起
170 17 棄捨 qìshě abandoning; giving up; generosity 棄捨此法從座而起
171 17 rén person; people; a human being 若人書持讀誦此法門時
172 17 rén Kangxi radical 9 若人書持讀誦此法門時
173 17 rén a kind of person 若人書持讀誦此法門時
174 17 rén everybody 若人書持讀誦此法門時
175 17 rén adult 若人書持讀誦此法門時
176 17 rén somebody; others 若人書持讀誦此法門時
177 17 rén an upright person 若人書持讀誦此法門時
178 17 rén person; manuṣya 若人書持讀誦此法門時
179 17 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 若有諸聽法者忽作是念
180 17 qiú to request 於一切時伺求其便
181 17 qiú to seek; to look for 於一切時伺求其便
182 17 qiú to implore 於一切時伺求其便
183 17 qiú to aspire to 於一切時伺求其便
184 17 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 於一切時伺求其便
185 17 qiú to attract 於一切時伺求其便
186 17 qiú to bribe 於一切時伺求其便
187 17 qiú Qiu 於一切時伺求其便
188 17 qiú to demand 於一切時伺求其便
189 17 qiú to end 於一切時伺求其便
190 17 qiú to seek; kāṅkṣ 於一切時伺求其便
191 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
192 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
193 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
194 16 zuò to do 若有諸聽法者忽作是念
195 16 zuò to act as; to serve as 若有諸聽法者忽作是念
196 16 zuò to start 若有諸聽法者忽作是念
197 16 zuò a writing; a work 若有諸聽法者忽作是念
198 16 zuò to dress as; to be disguised as 若有諸聽法者忽作是念
199 16 zuō to create; to make 若有諸聽法者忽作是念
200 16 zuō a workshop 若有諸聽法者忽作是念
201 16 zuō to write; to compose 若有諸聽法者忽作是念
202 16 zuò to rise 若有諸聽法者忽作是念
203 16 zuò to be aroused 若有諸聽法者忽作是念
204 16 zuò activity; action; undertaking 若有諸聽法者忽作是念
205 16 zuò to regard as 若有諸聽法者忽作是念
206 16 zuò action; kāraṇa 若有諸聽法者忽作是念
207 16 shēng to be born; to give birth 生其我慢貢高心者
208 16 shēng to live 生其我慢貢高心者
209 16 shēng raw 生其我慢貢高心者
210 16 shēng a student 生其我慢貢高心者
211 16 shēng life 生其我慢貢高心者
212 16 shēng to produce; to give rise 生其我慢貢高心者
213 16 shēng alive 生其我慢貢高心者
214 16 shēng a lifetime 生其我慢貢高心者
215 16 shēng to initiate; to become 生其我慢貢高心者
216 16 shēng to grow 生其我慢貢高心者
217 16 shēng unfamiliar 生其我慢貢高心者
218 16 shēng not experienced 生其我慢貢高心者
219 16 shēng hard; stiff; strong 生其我慢貢高心者
220 16 shēng having academic or professional knowledge 生其我慢貢高心者
221 16 shēng a male role in traditional theatre 生其我慢貢高心者
222 16 shēng gender 生其我慢貢高心者
223 16 shēng to develop; to grow 生其我慢貢高心者
224 16 shēng to set up 生其我慢貢高心者
225 16 shēng a prostitute 生其我慢貢高心者
226 16 shēng a captive 生其我慢貢高心者
227 16 shēng a gentleman 生其我慢貢高心者
228 16 shēng Kangxi radical 100 生其我慢貢高心者
229 16 shēng unripe 生其我慢貢高心者
230 16 shēng nature 生其我慢貢高心者
231 16 shēng to inherit; to succeed 生其我慢貢高心者
232 16 shēng destiny 生其我慢貢高心者
233 16 shēng birth 生其我慢貢高心者
234 15 聲聞 shēngwén sravaka 而返於彼聲聞
235 15 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 而返於彼聲聞
236 15 suǒ a few; various; some 如佛所說諸難事者
237 15 suǒ a place; a location 如佛所說諸難事者
238 15 suǒ indicates a passive voice 如佛所說諸難事者
239 15 suǒ an ordinal number 如佛所說諸難事者
240 15 suǒ meaning 如佛所說諸難事者
241 15 suǒ garrison 如佛所說諸難事者
242 15 suǒ place; pradeśa 如佛所說諸難事者
243 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
244 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
245 15 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
246 15 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
247 14 to be near by; to be close to 即於若干劫數有所退墮
248 14 at that time 即於若干劫數有所退墮
249 14 to be exactly the same as; to be thus 即於若干劫數有所退墮
250 14 supposed; so-called 即於若干劫數有所退墮
251 14 to arrive at; to ascend 即於若干劫數有所退墮
252 14 說法者 shuōfǎzhě expounder of the Dharma 若說法者於說法時
253 14 děng et cetera; and so on 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
254 14 děng to wait 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
255 14 děng to be equal 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
256 14 děng degree; level 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
257 14 děng to compare 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
258 14 děng same; equal; sama 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
259 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於此般若波羅蜜多法門還得修習
260 12 děi to want to; to need to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
261 12 děi must; ought to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
262 12 de 於此般若波羅蜜多法門還得修習
263 12 de infix potential marker 於此般若波羅蜜多法門還得修習
264 12 to result in 於此般若波羅蜜多法門還得修習
265 12 to be proper; to fit; to suit 於此般若波羅蜜多法門還得修習
266 12 to be satisfied 於此般若波羅蜜多法門還得修習
267 12 to be finished 於此般若波羅蜜多法門還得修習
268 12 děi satisfying 於此般若波羅蜜多法門還得修習
269 12 to contract 於此般若波羅蜜多法門還得修習
270 12 to hear 於此般若波羅蜜多法門還得修習
271 12 to have; there is 於此般若波羅蜜多法門還得修習
272 12 marks time passed 於此般若波羅蜜多法門還得修習
273 12 obtain; attain; prāpta 於此般若波羅蜜多法門還得修習
274 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
275 12 relating to Buddhism 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
276 12 a statue or image of a Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
277 12 a Buddhist text 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
278 12 to touch; to stroke 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
279 12 Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
280 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
281 12 desire 欲為他人說此法時
282 12 to desire; to wish 欲為他人說此法時
283 12 to desire; to intend 欲為他人說此法時
284 12 lust 欲為他人說此法時
285 12 desire; intention; wish; kāma 欲為他人說此法時
286 12 wèi to call 謂此般若波羅蜜多法門
287 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂此般若波羅蜜多法門
288 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
289 12 wèi to treat as; to regard as 謂此般若波羅蜜多法門
290 12 wèi introducing a condition situation 謂此般若波羅蜜多法門
291 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
292 12 wèi to think 謂此般若波羅蜜多法門
293 12 wèi for; is to be 謂此般若波羅蜜多法門
294 12 wèi to make; to cause 謂此般若波羅蜜多法門
295 12 wèi principle; reason 謂此般若波羅蜜多法門
296 12 wèi Wei 謂此般若波羅蜜多法門
297 12 安住 ānzhù to reside; to dwell 皆自安住如實法已
298 12 安住 ānzhù Settled and at Ease 皆自安住如實法已
299 12 安住 ānzhù to settle 皆自安住如實法已
300 12 安住 ānzhù Abide 皆自安住如實法已
301 12 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 皆自安住如實法已
302 11 Kangxi radical 132 於自諸根不能調伏
303 11 Zi 於自諸根不能調伏
304 11 a nose 於自諸根不能調伏
305 11 the beginning; the start 於自諸根不能調伏
306 11 origin 於自諸根不能調伏
307 11 to employ; to use 於自諸根不能調伏
308 11 to be 於自諸根不能調伏
309 11 self; soul; ātman 於自諸根不能調伏
310 11 和合 héhé to mix; to blend; to converge; to join; to fuse 互相障礙不能和合
311 11 和合 héhé peaceful 互相障礙不能和合
312 11 和合 héhé smooth 互相障礙不能和合
313 11 和合 héhé Hehe 互相障礙不能和合
314 11 和合 héhé Harmony 互相障礙不能和合
315 11 和合 héhé aggregation 互相障礙不能和合
316 11 聽受 tīngshòu to listen 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
317 11 interesting 修習趣求一切智智者
318 11 to turn towards; to approach 修習趣求一切智智者
319 11 to urge 修習趣求一切智智者
320 11 purport; an objective 修習趣求一切智智者
321 11 a delight; a pleasure; an interest 修習趣求一切智智者
322 11 an inclination 修習趣求一切智智者
323 11 a flavor; a taste 修習趣求一切智智者
324 11 to go quickly towards 修習趣求一切智智者
325 11 realm; destination 修習趣求一切智智者
326 11 gào to tell; to say; said; told 佛告尊者須菩提言
327 11 gào to request 佛告尊者須菩提言
328 11 gào to report; to inform 佛告尊者須菩提言
329 11 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告尊者須菩提言
330 11 gào to accuse; to sue 佛告尊者須菩提言
331 11 gào to reach 佛告尊者須菩提言
332 11 gào an announcement 佛告尊者須菩提言
333 11 gào a party 佛告尊者須菩提言
334 11 gào a vacation 佛告尊者須菩提言
335 11 gào Gao 佛告尊者須菩提言
336 11 gào to tell; jalp 佛告尊者須菩提言
337 11 所有 suǒyǒu to belong to 善女人所有功德
338 11 如實 rúshí according to reality 不能修習如實了知
339 11 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 不能修習如實了知
340 11 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 不能修習如實了知
341 10 了知 liǎozhī to understand clearly 不能修習如實了知
342 10 self 我於此般若波羅蜜多法中
343 10 [my] dear 我於此般若波羅蜜多法中
344 10 Wo 我於此般若波羅蜜多法中
345 10 self; atman; attan 我於此般若波羅蜜多法中
346 10 ga 我於此般若波羅蜜多法中
347 10 xué to study; to learn 若有人欲學欲成就世間
348 10 xué to imitate 若有人欲學欲成就世間
349 10 xué a school; an academy 若有人欲學欲成就世間
350 10 xué to understand 若有人欲學欲成就世間
351 10 xué learning; acquired knowledge 若有人欲學欲成就世間
352 10 xué learned 若有人欲學欲成就世間
353 10 xué a learner 若有人欲學欲成就世間
354 10 xué student; learning; śikṣā 若有人欲學欲成就世間
355 10 guǒ a result; a consequence 自謂已得究竟果法
356 10 guǒ fruit 自謂已得究竟果法
357 10 guǒ to eat until full 自謂已得究竟果法
358 10 guǒ to realize 自謂已得究竟果法
359 10 guǒ a fruit tree 自謂已得究竟果法
360 10 guǒ resolute; determined 自謂已得究竟果法
361 10 guǒ Fruit 自謂已得究竟果法
362 10 guǒ direct effect; phala; a consequence 自謂已得究竟果法
363 9 甚深 shénshēn very profound; what is deep 於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習
364 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
365 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
366 9 菩薩乘 púsà shèng Bodhisattva Vehicle 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
367 8 to arise; to get up 棄捨此法從座而起
368 8 to rise; to raise 棄捨此法從座而起
369 8 to grow out of; to bring forth; to emerge 棄捨此法從座而起
370 8 to appoint (to an official post); to take up a post 棄捨此法從座而起
371 8 to start 棄捨此法從座而起
372 8 to establish; to build 棄捨此法從座而起
373 8 to draft; to draw up (a plan) 棄捨此法從座而起
374 8 opening sentence; opening verse 棄捨此法從座而起
375 8 to get out of bed 棄捨此法從座而起
376 8 to recover; to heal 棄捨此法從座而起
377 8 to take out; to extract 棄捨此法從座而起
378 8 marks the beginning of an action 棄捨此法從座而起
379 8 marks the sufficiency of an action 棄捨此法從座而起
380 8 to call back from mourning 棄捨此法從座而起
381 8 to take place; to occur 棄捨此法從座而起
382 8 to conjecture 棄捨此法從座而起
383 8 stand up; utthāna 棄捨此法從座而起
384 8 arising; utpāda 棄捨此法從座而起
385 8 happy; glad; cheerful; joyful 但樂聲聞
386 8 to take joy in; to be happy; to be cheerful 但樂聲聞
387 8 Le 但樂聲聞
388 8 yuè music 但樂聲聞
389 8 yuè a musical instrument 但樂聲聞
390 8 yuè tone [of voice]; expression 但樂聲聞
391 8 yuè a musician 但樂聲聞
392 8 joy; pleasure 但樂聲聞
393 8 yuè the Book of Music 但樂聲聞
394 8 lào Lao 但樂聲聞
395 8 to laugh 但樂聲聞
396 8 Joy 但樂聲聞
397 8 joy; delight; sukhā 但樂聲聞
398 8 世間 shìjiān world; the human world 即不能成就世間
399 8 世間 shìjiān world 即不能成就世間
400 8 世間 shìjiān world; loka 即不能成就世間
401 8 lìng to make; to cause to be; to lead 悉令安住真如實際
402 8 lìng to issue a command 悉令安住真如實際
403 8 lìng rules of behavior; customs 悉令安住真如實際
404 8 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 悉令安住真如實際
405 8 lìng a season 悉令安住真如實際
406 8 lìng respected; good reputation 悉令安住真如實際
407 8 lìng good 悉令安住真如實際
408 8 lìng pretentious 悉令安住真如實際
409 8 lìng a transcending state of existence 悉令安住真如實際
410 8 lìng a commander 悉令安住真如實際
411 8 lìng a commanding quality; an impressive character 悉令安住真如實際
412 8 lìng lyrics 悉令安住真如實際
413 8 lìng Ling 悉令安住真如實際
414 8 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 悉令安住真如實際
415 8 勝行 shèngxíng distinguished actions 不能如實了知勝行
416 8 zhī to know 當知此等皆是善根未成熟者
417 8 zhī to comprehend 當知此等皆是善根未成熟者
418 8 zhī to inform; to tell 當知此等皆是善根未成熟者
419 8 zhī to administer 當知此等皆是善根未成熟者
420 8 zhī to distinguish; to discern 當知此等皆是善根未成熟者
421 8 zhī to be close friends 當知此等皆是善根未成熟者
422 8 zhī to feel; to sense; to perceive 當知此等皆是善根未成熟者
423 8 zhī to receive; to entertain 當知此等皆是善根未成熟者
424 8 zhī knowledge 當知此等皆是善根未成熟者
425 8 zhī consciousness; perception 當知此等皆是善根未成熟者
426 8 zhī a close friend 當知此等皆是善根未成熟者
427 8 zhì wisdom 當知此等皆是善根未成熟者
428 8 zhì Zhi 當知此等皆是善根未成熟者
429 8 zhī Understanding 當知此等皆是善根未成熟者
430 8 zhī know; jña 當知此等皆是善根未成熟者
431 8 to take; to get; to fetch 棄捨根本取其枝葉
432 8 to obtain 棄捨根本取其枝葉
433 8 to choose; to select 棄捨根本取其枝葉
434 8 to catch; to seize; to capture 棄捨根本取其枝葉
435 8 to accept; to receive 棄捨根本取其枝葉
436 8 to seek 棄捨根本取其枝葉
437 8 to take a bride 棄捨根本取其枝葉
438 8 Qu 棄捨根本取其枝葉
439 8 clinging; grasping; upādāna 棄捨根本取其枝葉
440 8 ya 不也
441 8 退失 tuìshī parihāṇi; to regress; to degenerate 若起退失心者
442 8 to give 不與諸波羅蜜多勝行相應
443 8 to accompany 不與諸波羅蜜多勝行相應
444 8 to particate in 不與諸波羅蜜多勝行相應
445 8 of the same kind 不與諸波羅蜜多勝行相應
446 8 to help 不與諸波羅蜜多勝行相應
447 8 for 不與諸波羅蜜多勝行相應
448 8 Ru River 於汝意云何
449 8 Ru 於汝意云何
450 8 xiàng to observe; to assess 其相云何
451 8 xiàng appearance; portrait; picture 其相云何
452 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 其相云何
453 8 xiàng to aid; to help 其相云何
454 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 其相云何
455 8 xiàng a sign; a mark; appearance 其相云何
456 8 xiāng alternately; in turn 其相云何
457 8 xiāng Xiang 其相云何
458 8 xiāng form substance 其相云何
459 8 xiāng to express 其相云何
460 8 xiàng to choose 其相云何
461 8 xiāng Xiang 其相云何
462 8 xiāng an ancient musical instrument 其相云何
463 8 xiāng the seventh lunar month 其相云何
464 8 xiāng to compare 其相云何
465 8 xiàng to divine 其相云何
466 8 xiàng to administer 其相云何
467 8 xiàng helper for a blind person 其相云何
468 8 xiāng rhythm [music] 其相云何
469 8 xiāng the upper frets of a pipa 其相云何
470 8 xiāng coralwood 其相云何
471 8 xiàng ministry 其相云何
472 8 xiàng to supplement; to enhance 其相云何
473 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 其相云何
474 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 其相云何
475 8 xiàng sign; mark; liṅga 其相云何
476 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 其相云何
477 7 zhì wisdom; knowledge; understanding 是人少智少慧
478 7 zhì care; prudence 是人少智少慧
479 7 zhì Zhi 是人少智少慧
480 7 zhì clever 是人少智少慧
481 7 zhì Wisdom 是人少智少慧
482 7 zhì jnana; knowing 是人少智少慧
483 7 idea 於汝意云何
484 7 Italy (abbreviation) 於汝意云何
485 7 a wish; a desire; intention 於汝意云何
486 7 mood; feeling 於汝意云何
487 7 will; willpower; determination 於汝意云何
488 7 bearing; spirit 於汝意云何
489 7 to think of; to long for; to miss 於汝意云何
490 7 to anticipate; to expect 於汝意云何
491 7 to doubt; to suspect 於汝意云何
492 7 meaning 於汝意云何
493 7 a suggestion; a hint 於汝意云何
494 7 an understanding; a point of view 於汝意云何
495 7 Yi 於汝意云何
496 7 manas; mind; mentation 於汝意云何
497 7 樂欲 lè yù the desire for joy 又如有人樂欲見彼轉輪聖王
498 7 xiān first 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
499 7 xiān early; prior; former 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
500 7 xiān to go forward; to advance 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子

Frequencies of all Words

Top 818

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
2 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
3 71 in; at 於一切時伺求其便
4 71 in; at 於一切時伺求其便
5 71 in; at; to; from 於一切時伺求其便
6 71 to go; to 於一切時伺求其便
7 71 to rely on; to depend on 於一切時伺求其便
8 71 to go to; to arrive at 於一切時伺求其便
9 71 from 於一切時伺求其便
10 71 give 於一切時伺求其便
11 71 oppposing 於一切時伺求其便
12 71 and 於一切時伺求其便
13 71 compared to 於一切時伺求其便
14 71 by 於一切時伺求其便
15 71 and; as well as 於一切時伺求其便
16 71 for 於一切時伺求其便
17 71 Yu 於一切時伺求其便
18 71 a crow 於一切時伺求其便
19 71 whew; wow 於一切時伺求其便
20 71 near to; antike 於一切時伺求其便
21 67 shì is; are; am; to be 應當覺知是為魔事
22 67 shì is exactly 應當覺知是為魔事
23 67 shì is suitable; is in contrast 應當覺知是為魔事
24 67 shì this; that; those 應當覺知是為魔事
25 67 shì really; certainly 應當覺知是為魔事
26 67 shì correct; yes; affirmative 應當覺知是為魔事
27 67 shì true 應當覺知是為魔事
28 67 shì is; has; exists 應當覺知是為魔事
29 67 shì used between repetitions of a word 應當覺知是為魔事
30 67 shì a matter; an affair 應當覺知是為魔事
31 67 shì Shi 應當覺知是為魔事
32 67 shì is; bhū 應當覺知是為魔事
33 67 shì this; idam 應當覺知是為魔事
34 64 this; these 善女人受持讀誦此法門時
35 64 in this way 善女人受持讀誦此法門時
36 64 otherwise; but; however; so 善女人受持讀誦此法門時
37 64 at this time; now; here 善女人受持讀誦此法門時
38 64 this; here; etad 善女人受持讀誦此法門時
39 64 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 惡者障法品第十一之一
40 64 zhě that 惡者障法品第十一之一
41 64 zhě nominalizing function word 惡者障法品第十一之一
42 64 zhě used to mark a definition 惡者障法品第十一之一
43 64 zhě used to mark a pause 惡者障法品第十一之一
44 64 zhě topic marker; that; it 惡者障法品第十一之一
45 64 zhuó according to 惡者障法品第十一之一
46 64 zhě ca 惡者障法品第十一之一
47 58 wèi for; to 欲為他人說此法時
48 58 wèi because of 欲為他人說此法時
49 58 wéi to act as; to serve 欲為他人說此法時
50 58 wéi to change into; to become 欲為他人說此法時
51 58 wéi to be; is 欲為他人說此法時
52 58 wéi to do 欲為他人說此法時
53 58 wèi for 欲為他人說此法時
54 58 wèi because of; for; to 欲為他人說此法時
55 58 wèi to 欲為他人說此法時
56 58 wéi in a passive construction 欲為他人說此法時
57 58 wéi forming a rehetorical question 欲為他人說此法時
58 58 wéi forming an adverb 欲為他人說此法時
59 58 wéi to add emphasis 欲為他人說此法時
60 58 wèi to support; to help 欲為他人說此法時
61 58 wéi to govern 欲為他人說此法時
62 58 wèi to be; bhū 欲為他人說此法時
63 56 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
64 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
65 51 zhōng medium; medium sized 我於此般若波羅蜜多法中
66 51 zhōng China 我於此般若波羅蜜多法中
67 51 zhòng to hit the mark 我於此般若波羅蜜多法中
68 51 zhōng in; amongst 我於此般若波羅蜜多法中
69 51 zhōng midday 我於此般若波羅蜜多法中
70 51 zhōng inside 我於此般若波羅蜜多法中
71 51 zhōng during 我於此般若波羅蜜多法中
72 51 zhōng Zhong 我於此般若波羅蜜多法中
73 51 zhōng intermediary 我於此般若波羅蜜多法中
74 51 zhōng half 我於此般若波羅蜜多法中
75 51 zhōng just right; suitably 我於此般若波羅蜜多法中
76 51 zhōng while 我於此般若波羅蜜多法中
77 51 zhòng to reach; to attain 我於此般若波羅蜜多法中
78 51 zhòng to suffer; to infect 我於此般若波羅蜜多法中
79 51 zhòng to obtain 我於此般若波羅蜜多法中
80 51 zhòng to pass an exam 我於此般若波羅蜜多法中
81 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
82 49 法門 fǎmén Dharma gate 善女人受持讀誦此法門時
83 49 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 善女人受持讀誦此法門時
84 48 method; way 惡者障法品第十一之一
85 48 France 惡者障法品第十一之一
86 48 the law; rules; regulations 惡者障法品第十一之一
87 48 the teachings of the Buddha; Dharma 惡者障法品第十一之一
88 48 a standard; a norm 惡者障法品第十一之一
89 48 an institution 惡者障法品第十一之一
90 48 to emulate 惡者障法品第十一之一
91 48 magic; a magic trick 惡者障法品第十一之一
92 48 punishment 惡者障法品第十一之一
93 48 Fa 惡者障法品第十一之一
94 48 a precedent 惡者障法品第十一之一
95 48 a classification of some kinds of Han texts 惡者障法品第十一之一
96 48 relating to a ceremony or rite 惡者障法品第十一之一
97 48 Dharma 惡者障法品第十一之一
98 48 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 惡者障法品第十一之一
99 48 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 惡者障法品第十一之一
100 48 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 惡者障法品第十一之一
101 48 quality; characteristic 惡者障法品第十一之一
102 48 ruò to seem; to be like; as 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
103 48 ruò seemingly 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
104 48 ruò if 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
105 48 ruò you 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
106 48 ruò this; that 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
107 48 ruò and; or 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
108 48 ruò as for; pertaining to 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
109 48 pomegranite 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
110 48 ruò to choose 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
111 48 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
112 48 ruò thus 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
113 48 ruò pollia 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
114 48 ruò Ruo 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
115 48 ruò only then 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
116 48 ja 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
117 48 jñā 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
118 48 ruò if; yadi 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
119 46 應當 yīngdāng should; ought to 應當覺知是為魔事
120 46 不能 bù néng cannot; must not; should not 互相障礙不能和合
121 44 覺知 juézhī awareness 應當覺知是為魔事
122 44 覺知 juézhī Awareness 應當覺知是為魔事
123 43 魔事 móshì Māra's deeds; hindrances 應當覺知是為魔事
124 43 魔事 móshì Māra's deeds; hindrances 應當覺知是為魔事
125 43 that; those 而彼善男子
126 43 another; the other 而彼善男子
127 43 that; tad 而彼善男子
128 43 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而彼善男子
129 43 ér Kangxi radical 126 而彼善男子
130 43 ér you 而彼善男子
131 43 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而彼善男子
132 43 ér right away; then 而彼善男子
133 43 ér but; yet; however; while; nevertheless 而彼善男子
134 43 ér if; in case; in the event that 而彼善男子
135 43 ér therefore; as a result; thus 而彼善男子
136 43 ér how can it be that? 而彼善男子
137 43 ér so as to 而彼善男子
138 43 ér only then 而彼善男子
139 43 ér as if; to seem like 而彼善男子
140 43 néng can; able 而彼善男子
141 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼善男子
142 43 ér me 而彼善男子
143 43 ér to arrive; up to 而彼善男子
144 43 ér possessive 而彼善男子
145 43 ér and; ca 而彼善男子
146 39 zhū all; many; various 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
147 39 zhū Zhu 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
148 39 zhū all; members of the class 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
149 39 zhū interrogative particle 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
150 39 zhū him; her; them; it 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
151 39 zhū of; in 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
152 39 zhū all; many; sarva 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
153 31 not; no 不即為說及說不止
154 31 expresses that a certain condition cannot be acheived 不即為說及說不止
155 31 as a correlative 不即為說及說不止
156 31 no (answering a question) 不即為說及說不止
157 31 forms a negative adjective from a noun 不即為說及說不止
158 31 at the end of a sentence to form a question 不即為說及說不止
159 31 to form a yes or no question 不即為說及說不止
160 31 infix potential marker 不即為說及說不止
161 31 no; na 不即為說及說不止
162 29 因緣 yīnyuán chance 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
163 29 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
164 29 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
165 29 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
166 29 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
167 29 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
168 29 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
169 26 his; hers; its; theirs 於一切時伺求其便
170 26 to add emphasis 於一切時伺求其便
171 26 used when asking a question in reply to a question 於一切時伺求其便
172 26 used when making a request or giving an order 於一切時伺求其便
173 26 he; her; it; them 於一切時伺求其便
174 26 probably; likely 於一切時伺求其便
175 26 will 於一切時伺求其便
176 26 may 於一切時伺求其便
177 26 if 於一切時伺求其便
178 26 or 於一切時伺求其便
179 26 Qi 於一切時伺求其便
180 26 he; her; it; saḥ; sā; tad 於一切時伺求其便
181 26 shí time; a point or period of time 善女人受持讀誦此法門時
182 26 shí a season; a quarter of a year 善女人受持讀誦此法門時
183 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 善女人受持讀誦此法門時
184 26 shí at that time 善女人受持讀誦此法門時
185 26 shí fashionable 善女人受持讀誦此法門時
186 26 shí fate; destiny; luck 善女人受持讀誦此法門時
187 26 shí occasion; opportunity; chance 善女人受持讀誦此法門時
188 26 shí tense 善女人受持讀誦此法門時
189 26 shí particular; special 善女人受持讀誦此法門時
190 26 shí to plant; to cultivate 善女人受持讀誦此法門時
191 26 shí hour (measure word) 善女人受持讀誦此法門時
192 26 shí an era; a dynasty 善女人受持讀誦此法門時
193 26 shí time [abstract] 善女人受持讀誦此法門時
194 26 shí seasonal 善女人受持讀誦此法門時
195 26 shí frequently; often 善女人受持讀誦此法門時
196 26 shí occasionally; sometimes 善女人受持讀誦此法門時
197 26 shí on time 善女人受持讀誦此法門時
198 26 shí this; that 善女人受持讀誦此法門時
199 26 shí to wait upon 善女人受持讀誦此法門時
200 26 shí hour 善女人受持讀誦此法門時
201 26 shí appropriate; proper; timely 善女人受持讀誦此法門時
202 26 shí Shi 善女人受持讀誦此法門時
203 26 shí a present; currentlt 善女人受持讀誦此法門時
204 26 shí time; kāla 善女人受持讀誦此法門時
205 26 shí at that time; samaya 善女人受持讀誦此法門時
206 26 shí then; atha 善女人受持讀誦此法門時
207 25 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 若有人書持讀誦此法門時
208 25 shū book 若有人書持讀誦此法門時
209 25 shū document; manuscript 若有人書持讀誦此法門時
210 25 shū letter 若有人書持讀誦此法門時
211 25 Shū the Cannon of Documents 若有人書持讀誦此法門時
212 25 shū to write 若有人書持讀誦此法門時
213 25 shū writing 若有人書持讀誦此法門時
214 25 shū calligraphy; writing style 若有人書持讀誦此法門時
215 25 shū Shu 若有人書持讀誦此法門時
216 25 shū to record 若有人書持讀誦此法門時
217 25 shū book; pustaka 若有人書持讀誦此法門時
218 25 shū write; copy; likh 若有人書持讀誦此法門時
219 25 shū manuscript; lekha 若有人書持讀誦此法門時
220 25 shū book; pustaka 若有人書持讀誦此法門時
221 25 shū document; lekha 若有人書持讀誦此法門時
222 24 chí to grasp; to hold 若有人書持讀誦此法門時
223 24 chí to resist; to oppose 若有人書持讀誦此法門時
224 24 chí to uphold 若有人書持讀誦此法門時
225 24 chí to sustain; to keep; to uphold 若有人書持讀誦此法門時
226 24 chí to administer; to manage 若有人書持讀誦此法門時
227 24 chí to control 若有人書持讀誦此法門時
228 24 chí to be cautious 若有人書持讀誦此法門時
229 24 chí to remember 若有人書持讀誦此法門時
230 24 chí to assist 若有人書持讀誦此法門時
231 24 chí with; using 若有人書持讀誦此法門時
232 24 chí dhara 若有人書持讀誦此法門時
233 24 xīn heart [organ] 生其我慢貢高心者
234 24 xīn Kangxi radical 61 生其我慢貢高心者
235 24 xīn mind; consciousness 生其我慢貢高心者
236 24 xīn the center; the core; the middle 生其我慢貢高心者
237 24 xīn one of the 28 star constellations 生其我慢貢高心者
238 24 xīn heart 生其我慢貢高心者
239 24 xīn emotion 生其我慢貢高心者
240 24 xīn intention; consideration 生其我慢貢高心者
241 24 xīn disposition; temperament 生其我慢貢高心者
242 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 生其我慢貢高心者
243 24 如是 rúshì thus; so 如是
244 24 如是 rúshì thus, so 如是
245 24 如是 rúshì thus; evam 如是
246 24 如是 rúshì thus; evam 如是
247 23 again; more; repeatedly 須菩提復白佛言
248 23 to go back; to return 須菩提復白佛言
249 23 to resume; to restart 須菩提復白佛言
250 23 to do in detail 須菩提復白佛言
251 23 to restore 須菩提復白佛言
252 23 to respond; to reply to 須菩提復白佛言
253 23 after all; and then 須菩提復白佛言
254 23 even if; although 須菩提復白佛言
255 23 Fu; Return 須菩提復白佛言
256 23 to retaliate; to reciprocate 須菩提復白佛言
257 23 to avoid forced labor or tax 須菩提復白佛言
258 23 particle without meaing 須菩提復白佛言
259 23 Fu 須菩提復白佛言
260 23 repeated; again 須菩提復白佛言
261 23 doubled; to overlapping; folded 須菩提復白佛言
262 23 a lined garment with doubled thickness 須菩提復白佛言
263 23 again; punar 須菩提復白佛言
264 22 already 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
265 22 Kangxi radical 49 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
266 22 from 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
267 22 to bring to an end; to stop 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
268 22 final aspectual particle 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
269 22 afterwards; thereafter 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
270 22 too; very; excessively 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
271 22 to complete 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
272 22 to demote; to dismiss 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
273 22 to recover from an illness 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
274 22 certainly 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
275 22 an interjection of surprise 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
276 22 this 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
277 22 former; pūrvaka 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
278 22 former; pūrvaka 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
279 21 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
280 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
281 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
282 20 shuì to persuade 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
283 20 shuō to teach; to recite; to explain 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
284 20 shuō a doctrine; a theory 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
285 20 shuō to claim; to assert 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
286 20 shuō allocution 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
287 20 shuō to criticize; to scold 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
288 20 shuō to indicate; to refer to 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
289 20 shuō speach; vāda 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
290 20 shuō to speak; bhāṣate 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
291 20 shuō to instruct 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
292 19 yòu again; also 又復
293 19 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復
294 19 yòu Kangxi radical 29 又復
295 19 yòu and 又復
296 19 yòu furthermore 又復
297 19 yòu in addition 又復
298 19 yòu but 又復
299 19 yòu again; also; moreover; punar 又復
300 19 fǎn to return 而返於彼聲聞
301 19 fǎn to revert to; to restore 而返於彼聲聞
302 19 fǎn to replace 而返於彼聲聞
303 18 yǒu is; are; to exist 有諸惡魔而為難事
304 18 yǒu to have; to possess 有諸惡魔而為難事
305 18 yǒu indicates an estimate 有諸惡魔而為難事
306 18 yǒu indicates a large quantity 有諸惡魔而為難事
307 18 yǒu indicates an affirmative response 有諸惡魔而為難事
308 18 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有諸惡魔而為難事
309 18 yǒu used to compare two things 有諸惡魔而為難事
310 18 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有諸惡魔而為難事
311 18 yǒu used before the names of dynasties 有諸惡魔而為難事
312 18 yǒu a certain thing; what exists 有諸惡魔而為難事
313 18 yǒu multiple of ten and ... 有諸惡魔而為難事
314 18 yǒu abundant 有諸惡魔而為難事
315 18 yǒu purposeful 有諸惡魔而為難事
316 18 yǒu You 有諸惡魔而為難事
317 18 yǒu 1. existence; 2. becoming 有諸惡魔而為難事
318 18 yǒu becoming; bhava 有諸惡魔而為難事
319 17 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
320 17 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
321 17 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
322 17 yán a particle with no meaning 尊者須菩提白佛言
323 17 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
324 17 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
325 17 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
326 17 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
327 17 yán to act as 尊者須菩提白佛言
328 17 yán word; vacana 尊者須菩提白佛言
329 17 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
330 17 棄捨 qìshě to abandon; to discard 棄捨此法從座而起
331 17 棄捨 qìshě abandoning; giving up; generosity 棄捨此法從座而起
332 17 rén person; people; a human being 若人書持讀誦此法門時
333 17 rén Kangxi radical 9 若人書持讀誦此法門時
334 17 rén a kind of person 若人書持讀誦此法門時
335 17 rén everybody 若人書持讀誦此法門時
336 17 rén adult 若人書持讀誦此法門時
337 17 rén somebody; others 若人書持讀誦此法門時
338 17 rén an upright person 若人書持讀誦此法門時
339 17 rén person; manuṣya 若人書持讀誦此法門時
340 17 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 若有諸聽法者忽作是念
341 17 qiú to request 於一切時伺求其便
342 17 qiú to seek; to look for 於一切時伺求其便
343 17 qiú to implore 於一切時伺求其便
344 17 qiú to aspire to 於一切時伺求其便
345 17 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 於一切時伺求其便
346 17 qiú to attract 於一切時伺求其便
347 17 qiú to bribe 於一切時伺求其便
348 17 qiú Qiu 於一切時伺求其便
349 17 qiú to demand 於一切時伺求其便
350 17 qiú to end 於一切時伺求其便
351 17 qiú to seek; kāṅkṣ 於一切時伺求其便
352 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
353 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
354 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
355 16 zuò to do 若有諸聽法者忽作是念
356 16 zuò to act as; to serve as 若有諸聽法者忽作是念
357 16 zuò to start 若有諸聽法者忽作是念
358 16 zuò a writing; a work 若有諸聽法者忽作是念
359 16 zuò to dress as; to be disguised as 若有諸聽法者忽作是念
360 16 zuō to create; to make 若有諸聽法者忽作是念
361 16 zuō a workshop 若有諸聽法者忽作是念
362 16 zuō to write; to compose 若有諸聽法者忽作是念
363 16 zuò to rise 若有諸聽法者忽作是念
364 16 zuò to be aroused 若有諸聽法者忽作是念
365 16 zuò activity; action; undertaking 若有諸聽法者忽作是念
366 16 zuò to regard as 若有諸聽法者忽作是念
367 16 zuò action; kāraṇa 若有諸聽法者忽作是念
368 16 shēng to be born; to give birth 生其我慢貢高心者
369 16 shēng to live 生其我慢貢高心者
370 16 shēng raw 生其我慢貢高心者
371 16 shēng a student 生其我慢貢高心者
372 16 shēng life 生其我慢貢高心者
373 16 shēng to produce; to give rise 生其我慢貢高心者
374 16 shēng alive 生其我慢貢高心者
375 16 shēng a lifetime 生其我慢貢高心者
376 16 shēng to initiate; to become 生其我慢貢高心者
377 16 shēng to grow 生其我慢貢高心者
378 16 shēng unfamiliar 生其我慢貢高心者
379 16 shēng not experienced 生其我慢貢高心者
380 16 shēng hard; stiff; strong 生其我慢貢高心者
381 16 shēng very; extremely 生其我慢貢高心者
382 16 shēng having academic or professional knowledge 生其我慢貢高心者
383 16 shēng a male role in traditional theatre 生其我慢貢高心者
384 16 shēng gender 生其我慢貢高心者
385 16 shēng to develop; to grow 生其我慢貢高心者
386 16 shēng to set up 生其我慢貢高心者
387 16 shēng a prostitute 生其我慢貢高心者
388 16 shēng a captive 生其我慢貢高心者
389 16 shēng a gentleman 生其我慢貢高心者
390 16 shēng Kangxi radical 100 生其我慢貢高心者
391 16 shēng unripe 生其我慢貢高心者
392 16 shēng nature 生其我慢貢高心者
393 16 shēng to inherit; to succeed 生其我慢貢高心者
394 16 shēng destiny 生其我慢貢高心者
395 16 shēng birth 生其我慢貢高心者
396 15 有人 yǒurén a person; anyone; someone 若有人書持讀誦此法門時
397 15 聲聞 shēngwén sravaka 而返於彼聲聞
398 15 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 而返於彼聲聞
399 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如佛所說諸難事者
400 15 suǒ an office; an institute 如佛所說諸難事者
401 15 suǒ introduces a relative clause 如佛所說諸難事者
402 15 suǒ it 如佛所說諸難事者
403 15 suǒ if; supposing 如佛所說諸難事者
404 15 suǒ a few; various; some 如佛所說諸難事者
405 15 suǒ a place; a location 如佛所說諸難事者
406 15 suǒ indicates a passive voice 如佛所說諸難事者
407 15 suǒ that which 如佛所說諸難事者
408 15 suǒ an ordinal number 如佛所說諸難事者
409 15 suǒ meaning 如佛所說諸難事者
410 15 suǒ garrison 如佛所說諸難事者
411 15 suǒ place; pradeśa 如佛所說諸難事者
412 15 suǒ that which; yad 如佛所說諸難事者
413 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
414 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
415 15 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
416 15 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
417 14 promptly; right away; immediately 即於若干劫數有所退墮
418 14 to be near by; to be close to 即於若干劫數有所退墮
419 14 at that time 即於若干劫數有所退墮
420 14 to be exactly the same as; to be thus 即於若干劫數有所退墮
421 14 supposed; so-called 即於若干劫數有所退墮
422 14 if; but 即於若干劫數有所退墮
423 14 to arrive at; to ascend 即於若干劫數有所退墮
424 14 then; following 即於若干劫數有所退墮
425 14 so; just so; eva 即於若干劫數有所退墮
426 14 說法者 shuōfǎzhě expounder of the Dharma 若說法者於說法時
427 14 děng et cetera; and so on 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
428 14 děng to wait 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
429 14 děng degree; kind 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
430 14 děng plural 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
431 14 děng to be equal 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
432 14 děng degree; level 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
433 14 děng to compare 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
434 14 děng same; equal; sama 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
435 14 不得 bùdé must not; may not; not be allowed; cannot 不得其味
436 14 不得 bùdé must not; may not; not be allowed; cannot 不得其味
437 13 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故
438 12 de potential marker 於此般若波羅蜜多法門還得修習
439 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於此般若波羅蜜多法門還得修習
440 12 děi must; ought to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
441 12 děi to want to; to need to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
442 12 děi must; ought to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
443 12 de 於此般若波羅蜜多法門還得修習
444 12 de infix potential marker 於此般若波羅蜜多法門還得修習
445 12 to result in 於此般若波羅蜜多法門還得修習
446 12 to be proper; to fit; to suit 於此般若波羅蜜多法門還得修習
447 12 to be satisfied 於此般若波羅蜜多法門還得修習
448 12 to be finished 於此般若波羅蜜多法門還得修習
449 12 de result of degree 於此般若波羅蜜多法門還得修習
450 12 de marks completion of an action 於此般若波羅蜜多法門還得修習
451 12 děi satisfying 於此般若波羅蜜多法門還得修習
452 12 to contract 於此般若波羅蜜多法門還得修習
453 12 marks permission or possibility 於此般若波羅蜜多法門還得修習
454 12 expressing frustration 於此般若波羅蜜多法門還得修習
455 12 to hear 於此般若波羅蜜多法門還得修習
456 12 to have; there is 於此般若波羅蜜多法門還得修習
457 12 marks time passed 於此般若波羅蜜多法門還得修習
458 12 obtain; attain; prāpta 於此般若波羅蜜多法門還得修習
459 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
460 12 relating to Buddhism 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
461 12 a statue or image of a Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
462 12 a Buddhist text 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
463 12 to touch; to stroke 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
464 12 Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
465 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
466 12 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 後復以其勝因緣故
467 12 old; ancient; former; past 後復以其勝因緣故
468 12 reason; cause; purpose 後復以其勝因緣故
469 12 to die 後復以其勝因緣故
470 12 so; therefore; hence 後復以其勝因緣故
471 12 original 後復以其勝因緣故
472 12 accident; happening; instance 後復以其勝因緣故
473 12 a friend; an acquaintance; friendship 後復以其勝因緣故
474 12 something in the past 後復以其勝因緣故
475 12 deceased; dead 後復以其勝因緣故
476 12 still; yet 後復以其勝因緣故
477 12 therefore; tasmāt 後復以其勝因緣故
478 12 desire 欲為他人說此法時
479 12 to desire; to wish 欲為他人說此法時
480 12 almost; nearly; about to occur 欲為他人說此法時
481 12 to desire; to intend 欲為他人說此法時
482 12 lust 欲為他人說此法時
483 12 desire; intention; wish; kāma 欲為他人說此法時
484 12 wèi to call 謂此般若波羅蜜多法門
485 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂此般若波羅蜜多法門
486 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
487 12 wèi to treat as; to regard as 謂此般若波羅蜜多法門
488 12 wèi introducing a condition situation 謂此般若波羅蜜多法門
489 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
490 12 wèi to think 謂此般若波羅蜜多法門
491 12 wèi for; is to be 謂此般若波羅蜜多法門
492 12 wèi to make; to cause 謂此般若波羅蜜多法門
493 12 wèi and 謂此般若波羅蜜多法門
494 12 wèi principle; reason 謂此般若波羅蜜多法門
495 12 wèi Wei 謂此般若波羅蜜多法門
496 12 wèi which; what; yad 謂此般若波羅蜜多法門
497 12 wèi to say; iti 謂此般若波羅蜜多法門
498 12 安住 ānzhù to reside; to dwell 皆自安住如實法已
499 12 安住 ānzhù Settled and at Ease 皆自安住如實法已
500 12 安住 ānzhù to settle 皆自安住如實法已

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
this; here; etad
zhě ca
wèi to be; bhū
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
zhōng middle
法门 法門
 1. fǎmén
 2. fǎmén
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 95.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
百味 98 a hundred flavors; many tastes
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长时 長時 99 eon; kalpa
成就一切智 99 attainment of omniscience
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大利 100 great advantage; great benefit
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
经法 經法 106 canonical teachings
卷第十一 106 scroll 11
苦受 107 the sensation of pain
苦乐 苦樂 107 joy and pain
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
傍生 112 [rebirth as an] animal
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
求法 113 to seek the Dharma
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
少欲 115 few desires
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
所行 115 actions; practice
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
五欲 五慾 119 the five desires
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
险难 險難 120 difficulty
小王 120 minor kings
懈倦 120 tired
信乐 信樂 120 joy of believing
心识 心識 120 mind and cognition
信解 120 resolution; determination; zeal
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
欲界 121 realm of desire
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
资生 資生 122 the necessities of life
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara