Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 15

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 23 Buddha; Awakened One 我今請佛并大菩薩
2 23 relating to Buddhism 我今請佛并大菩薩
3 23 a statue or image of a Buddha 我今請佛并大菩薩
4 23 a Buddhist text 我今請佛并大菩薩
5 23 to touch; to stroke 我今請佛并大菩薩
6 23 Buddha 我今請佛并大菩薩
7 23 Buddha; Awakened One 我今請佛并大菩薩
8 21 big; huge; large 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
9 21 Kangxi radical 37 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
10 21 great; major; important 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
11 21 size 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
12 21 old 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
13 21 oldest; earliest 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
14 21 adult 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
15 21 dài an important person 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
16 21 senior 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
17 21 an element 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
18 21 great; mahā 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
19 18 huá Chinese 如蜂採華眾所歸
20 18 huá illustrious; splendid 如蜂採華眾所歸
21 18 huā a flower 如蜂採華眾所歸
22 18 huā to flower 如蜂採華眾所歸
23 18 huá China 如蜂採華眾所歸
24 18 huá empty; flowery 如蜂採華眾所歸
25 18 huá brilliance; luster 如蜂採華眾所歸
26 18 huá elegance; beauty 如蜂採華眾所歸
27 18 huā a flower 如蜂採華眾所歸
28 18 huá extravagant; wasteful; flashy 如蜂採華眾所歸
29 18 huá makeup; face powder 如蜂採華眾所歸
30 18 huá flourishing 如蜂採華眾所歸
31 18 huá a corona 如蜂採華眾所歸
32 18 huá years; time 如蜂採華眾所歸
33 18 huá your 如蜂採華眾所歸
34 18 huá essence; best part 如蜂採華眾所歸
35 18 huá grey 如蜂採華眾所歸
36 18 huà Hua 如蜂採華眾所歸
37 18 huá literary talent 如蜂採華眾所歸
38 18 huá literary talent 如蜂採華眾所歸
39 18 huá an article; a document 如蜂採華眾所歸
40 18 huá flower; puṣpa 如蜂採華眾所歸
41 17 爾時 ěr shí at that time 爾時
42 17 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
43 16 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
44 15 to be near by; to be close to 即告四大天王言
45 15 at that time 即告四大天王言
46 15 to be exactly the same as; to be thus 即告四大天王言
47 15 supposed; so-called 即告四大天王言
48 15 to arrive at; to ascend 即告四大天王言
49 14 lái to come 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
50 14 lái please 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
51 14 lái used to substitute for another verb 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
52 14 lái used between two word groups to express purpose and effect 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
53 14 lái wheat 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
54 14 lái next; future 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
55 14 lái a simple complement of direction 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
56 14 lái to occur; to arise 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
57 14 lái to earn 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
58 14 lái to come; āgata 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
59 14 Kangxi radical 49 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
60 14 to bring to an end; to stop 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
61 14 to complete 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
62 14 to demote; to dismiss 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
63 14 to recover from an illness 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
64 14 former; pūrvaka 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
65 14 世尊 shìzūn World-Honored One 嚴供世尊聽受正法
66 14 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 嚴供世尊聽受正法
67 13 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
68 13 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
69 13 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
70 13 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
71 13 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
72 13 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
73 13 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
74 13 to use; to grasp 以佛世尊悲愍我故而受我請
75 13 to rely on 以佛世尊悲愍我故而受我請
76 13 to regard 以佛世尊悲愍我故而受我請
77 13 to be able to 以佛世尊悲愍我故而受我請
78 13 to order; to command 以佛世尊悲愍我故而受我請
79 13 used after a verb 以佛世尊悲愍我故而受我請
80 13 a reason; a cause 以佛世尊悲愍我故而受我請
81 13 Israel 以佛世尊悲愍我故而受我請
82 13 Yi 以佛世尊悲愍我故而受我請
83 13 use; yogena 以佛世尊悲愍我故而受我請
84 12 shū different 天雨種種殊妙寶華
85 12 shū to kill 天雨種種殊妙寶華
86 12 shū to cutt off 天雨種種殊妙寶華
87 12 shū to surpass 天雨種種殊妙寶華
88 12 shū to injure 天雨種種殊妙寶華
89 12 shū different 天雨種種殊妙寶華
90 12 shū distinguished; special 天雨種種殊妙寶華
91 12 shū distinguished; viśeṣa 天雨種種殊妙寶華
92 11 to go; to 於七晝夜中勿生放逸
93 11 to rely on; to depend on 於七晝夜中勿生放逸
94 11 Yu 於七晝夜中勿生放逸
95 11 a crow 於七晝夜中勿生放逸
96 11 miào wonderful; fantastic 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
97 11 miào clever 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
98 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
99 11 miào fine; delicate 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
100 11 miào young 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
101 11 miào interesting 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
102 11 miào profound reasoning 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
103 11 miào Miao 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
104 11 miào Wonderful 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
105 11 miào wonderful; beautiful; suksma 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
106 11 大城 dà chéng great city 入曠野大城受食品第十八之餘
107 11 zhòng many; numerous 諸聲聞眾
108 11 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸聲聞眾
109 11 zhòng general; common; public 諸聲聞眾
110 10 suǒ a few; various; some 乃至此曠野大城所止一切夜叉
111 10 suǒ a place; a location 乃至此曠野大城所止一切夜叉
112 10 suǒ indicates a passive voice 乃至此曠野大城所止一切夜叉
113 10 suǒ an ordinal number 乃至此曠野大城所止一切夜叉
114 10 suǒ meaning 乃至此曠野大城所止一切夜叉
115 10 suǒ garrison 乃至此曠野大城所止一切夜叉
116 10 suǒ place; pradeśa 乃至此曠野大城所止一切夜叉
117 10 jiàng to descend; to fall; to drop 降我所止祕密宮中
118 10 jiàng to degrade 降我所止祕密宮中
119 10 jiàng Jiang [jupiter station] 降我所止祕密宮中
120 10 jiàng to confer; to bestow; to give 降我所止祕密宮中
121 10 jiàng to reduce; to decline 降我所止祕密宮中
122 10 jiàng to condescend 降我所止祕密宮中
123 10 jiàng to surrender 降我所止祕密宮中
124 10 jiàng Jiang 降我所止祕密宮中
125 10 xiáng to surrender 降我所止祕密宮中
126 10 xiáng to conquer; to subdue 降我所止祕密宮中
127 10 ér Kangxi radical 126 說妙伽陀而伸勤請
128 10 ér as if; to seem like 說妙伽陀而伸勤請
129 10 néng can; able 說妙伽陀而伸勤請
130 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 說妙伽陀而伸勤請
131 10 ér to arrive; up to 說妙伽陀而伸勤請
132 10 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等當知
133 10 曠野 kuàngyě wilderness 入曠野大城受食品第十八之餘
134 10 曠野 kuàngyě wilderness; kāntāra 入曠野大城受食品第十八之餘
135 9 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured; bhagavat 以佛世尊悲愍我故而受我請
136 9 qǐng to ask; to inquire 我今請佛并大菩薩
137 9 qíng circumstances; state of affairs; situation 我今請佛并大菩薩
138 9 qǐng to beg; to entreat 我今請佛并大菩薩
139 9 qǐng please 我今請佛并大菩薩
140 9 qǐng to request 我今請佛并大菩薩
141 9 qǐng to hire; to employ; to engage 我今請佛并大菩薩
142 9 qǐng to make an appointment 我今請佛并大菩薩
143 9 qǐng to greet 我今請佛并大菩薩
144 9 qǐng to invite 我今請佛并大菩薩
145 9 zhī to go 入曠野大城受食品第十八之餘
146 9 zhī to arrive; to go 入曠野大城受食品第十八之餘
147 9 zhī is 入曠野大城受食品第十八之餘
148 9 zhī to use 入曠野大城受食品第十八之餘
149 9 zhī Zhi 入曠野大城受食品第十八之餘
150 9 shí time; a point or period of time 是時祕密主長子金剛軍受父教令
151 9 shí a season; a quarter of a year 是時祕密主長子金剛軍受父教令
152 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時祕密主長子金剛軍受父教令
153 9 shí fashionable 是時祕密主長子金剛軍受父教令
154 9 shí fate; destiny; luck 是時祕密主長子金剛軍受父教令
155 9 shí occasion; opportunity; chance 是時祕密主長子金剛軍受父教令
156 9 shí tense 是時祕密主長子金剛軍受父教令
157 9 shí particular; special 是時祕密主長子金剛軍受父教令
158 9 shí to plant; to cultivate 是時祕密主長子金剛軍受父教令
159 9 shí an era; a dynasty 是時祕密主長子金剛軍受父教令
160 9 shí time [abstract] 是時祕密主長子金剛軍受父教令
161 9 shí seasonal 是時祕密主長子金剛軍受父教令
162 9 shí to wait upon 是時祕密主長子金剛軍受父教令
163 9 shí hour 是時祕密主長子金剛軍受父教令
164 9 shí appropriate; proper; timely 是時祕密主長子金剛軍受父教令
165 9 shí Shi 是時祕密主長子金剛軍受父教令
166 9 shí a present; currentlt 是時祕密主長子金剛軍受父教令
167 9 shí time; kāla 是時祕密主長子金剛軍受父教令
168 9 shí at that time; samaya 是時祕密主長子金剛軍受父教令
169 9 ka 汝等各有力能廣多眷屬
170 8 shì matter; thing; item 亦復且止諸餘作事
171 8 shì to serve 亦復且止諸餘作事
172 8 shì a government post 亦復且止諸餘作事
173 8 shì duty; post; work 亦復且止諸餘作事
174 8 shì occupation 亦復且止諸餘作事
175 8 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 亦復且止諸餘作事
176 8 shì an accident 亦復且止諸餘作事
177 8 shì to attend 亦復且止諸餘作事
178 8 shì an allusion 亦復且止諸餘作事
179 8 shì a condition; a state; a situation 亦復且止諸餘作事
180 8 shì to engage in 亦復且止諸餘作事
181 8 shì to enslave 亦復且止諸餘作事
182 8 shì to pursue 亦復且止諸餘作事
183 8 shì to administer 亦復且止諸餘作事
184 8 shì to appoint 亦復且止諸餘作事
185 8 shì thing; phenomena 亦復且止諸餘作事
186 8 shì actions; karma 亦復且止諸餘作事
187 8 zuò to do 亦復且止諸餘作事
188 8 zuò to act as; to serve as 亦復且止諸餘作事
189 8 zuò to start 亦復且止諸餘作事
190 8 zuò a writing; a work 亦復且止諸餘作事
191 8 zuò to dress as; to be disguised as 亦復且止諸餘作事
192 8 zuō to create; to make 亦復且止諸餘作事
193 8 zuō a workshop 亦復且止諸餘作事
194 8 zuō to write; to compose 亦復且止諸餘作事
195 8 zuò to rise 亦復且止諸餘作事
196 8 zuò to be aroused 亦復且止諸餘作事
197 8 zuò activity; action; undertaking 亦復且止諸餘作事
198 8 zuò to regard as 亦復且止諸餘作事
199 8 zuò action; kāraṇa 亦復且止諸餘作事
200 8 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 期滿七日微伸供養
201 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 期滿七日微伸供養
202 8 供養 gòngyǎng offering 期滿七日微伸供養
203 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 期滿七日微伸供養
204 8 bìng to combine; to amalgamate 我今請佛并大菩薩
205 8 bìng to combine 我今請佛并大菩薩
206 8 bìng to resemble; to be like 我今請佛并大菩薩
207 8 bìng to stand side-by-side 我今請佛并大菩薩
208 8 bīng Taiyuan 我今請佛并大菩薩
209 8 bìng equally; both; together 我今請佛并大菩薩
210 8 proper; suitable; appropriate 汝等宜應攝諸恚惡
211 8 to be amiable 汝等宜應攝諸恚惡
212 8 a suitable thing; arrangements 汝等宜應攝諸恚惡
213 8 to share 汝等宜應攝諸恚惡
214 8 should 汝等宜應攝諸恚惡
215 8 Yi 汝等宜應攝諸恚惡
216 8 cooking of meat and fish 汝等宜應攝諸恚惡
217 8 nearly; almost 汝等宜應攝諸恚惡
218 8 suitable; pathya 汝等宜應攝諸恚惡
219 8 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 汝等各有力能廣多眷屬
220 8 眷屬 juànshǔ husband and wife 汝等各有力能廣多眷屬
221 8 yìng to answer; to respond 眾等應知
222 8 yìng to confirm; to verify 眾等應知
223 8 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 眾等應知
224 8 yìng to accept 眾等應知
225 8 yìng to permit; to allow 眾等應知
226 8 yìng to echo 眾等應知
227 8 yìng to handle; to deal with 眾等應知
228 8 yìng Ying 眾等應知
229 8 yán to speak; to say; said 即告四大天王言
230 8 yán language; talk; words; utterance; speech 即告四大天王言
231 8 yán Kangxi radical 149 即告四大天王言
232 8 yán phrase; sentence 即告四大天王言
233 8 yán a word; a syllable 即告四大天王言
234 8 yán a theory; a doctrine 即告四大天王言
235 8 yán to regard as 即告四大天王言
236 8 yán to act as 即告四大天王言
237 8 yán word; vacana 即告四大天王言
238 8 yán speak; vad 即告四大天王言
239 7 seven 期滿七日微伸供養
240 7 a genre of poetry 期滿七日微伸供養
241 7 seventh day memorial ceremony 期滿七日微伸供養
242 7 seven; sapta 期滿七日微伸供養
243 7 gào to tell; to say; said; told 即告四大天王言
244 7 gào to request 即告四大天王言
245 7 gào to report; to inform 即告四大天王言
246 7 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 即告四大天王言
247 7 gào to accuse; to sue 即告四大天王言
248 7 gào to reach 即告四大天王言
249 7 gào an announcement 即告四大天王言
250 7 gào a party 即告四大天王言
251 7 gào a vacation 即告四大天王言
252 7 gào Gao 即告四大天王言
253 7 gào to tell; jalp 即告四大天王言
254 7 zhì Kangxi radical 133 自梵眾天至色究竟天
255 7 zhì to arrive 自梵眾天至色究竟天
256 7 zhì approach; upagama 自梵眾天至色究竟天
257 7 extra; surplus; remainder 入曠野大城受食品第十八之餘
258 7 to remain 入曠野大城受食品第十八之餘
259 7 the time after an event 入曠野大城受食品第十八之餘
260 7 the others; the rest 入曠野大城受食品第十八之餘
261 7 additional; complementary 入曠野大城受食品第十八之餘
262 7 聲聞 shēngwén sravaka 諸聲聞眾
263 7 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 諸聲聞眾
264 7 to go back; to return 復起廣大歡喜之意
265 7 to resume; to restart 復起廣大歡喜之意
266 7 to do in detail 復起廣大歡喜之意
267 7 to restore 復起廣大歡喜之意
268 7 to respond; to reply to 復起廣大歡喜之意
269 7 Fu; Return 復起廣大歡喜之意
270 7 to retaliate; to reciprocate 復起廣大歡喜之意
271 7 to avoid forced labor or tax 復起廣大歡喜之意
272 7 Fu 復起廣大歡喜之意
273 7 doubled; to overlapping; folded 復起廣大歡喜之意
274 7 a lined garment with doubled thickness 復起廣大歡喜之意
275 7 諸天 zhū tiān devas 於彼諸天各告語云
276 7 yán stern; serious; strict; severe; austere 嚴供世尊聽受正法
277 7 yán Yan 嚴供世尊聽受正法
278 7 yán urgent 嚴供世尊聽受正法
279 7 yán meticulous; rigorous 嚴供世尊聽受正法
280 7 yán harsh; cruel 嚴供世尊聽受正法
281 7 yán majestic; impressive 嚴供世尊聽受正法
282 7 yán a precaution 嚴供世尊聽受正法
283 7 yán solemn and respectful 嚴供世尊聽受正法
284 7 yán to set in order 嚴供世尊聽受正法
285 7 yán inspiring respect; formidable 嚴供世尊聽受正法
286 7 yán fierce; violent 嚴供世尊聽受正法
287 7 yán to command; to instruct 嚴供世尊聽受正法
288 7 yán father 嚴供世尊聽受正法
289 7 yán to fear 嚴供世尊聽受正法
290 7 yán to respect 嚴供世尊聽受正法
291 7 yán adornment; alaṃkṛta 嚴供世尊聽受正法
292 7 yán a garland; an adornment; avataṃsa 嚴供世尊聽受正法
293 6 qiān one thousand 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
294 6 qiān many; numerous; countless 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
295 6 qiān a cheat; swindler 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
296 6 qiān Qian 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
297 6 zhě ca 汝等諸天欲見佛者
298 6 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 大慧光明廣莊嚴
299 6 莊嚴 zhuāngyán Dignity 大慧光明廣莊嚴
300 6 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 大慧光明廣莊嚴
301 6 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 大慧光明廣莊嚴
302 6 yuàn to hope; to wish; to desire 寂靜蓮華願來降
303 6 yuàn hope 寂靜蓮華願來降
304 6 yuàn to be ready; to be willing 寂靜蓮華願來降
305 6 yuàn to ask for; to solicit 寂靜蓮華願來降
306 6 yuàn a vow 寂靜蓮華願來降
307 6 yuàn diligent; attentive 寂靜蓮華願來降
308 6 yuàn to prefer; to select 寂靜蓮華願來降
309 6 yuàn to admire 寂靜蓮華願來降
310 6 yuàn a vow; pranidhana 寂靜蓮華願來降
311 6 Kangxi radical 132 汝今宜應以自神力往彼梵界
312 6 Zi 汝今宜應以自神力往彼梵界
313 6 a nose 汝今宜應以自神力往彼梵界
314 6 the beginning; the start 汝今宜應以自神力往彼梵界
315 6 origin 汝今宜應以自神力往彼梵界
316 6 to employ; to use 汝今宜應以自神力往彼梵界
317 6 to be 汝今宜應以自神力往彼梵界
318 6 self; soul; ātman 汝今宜應以自神力往彼梵界
319 6 zhōng middle 於七晝夜中勿生放逸
320 6 zhōng medium; medium sized 於七晝夜中勿生放逸
321 6 zhōng China 於七晝夜中勿生放逸
322 6 zhòng to hit the mark 於七晝夜中勿生放逸
323 6 zhōng midday 於七晝夜中勿生放逸
324 6 zhōng inside 於七晝夜中勿生放逸
325 6 zhōng during 於七晝夜中勿生放逸
326 6 zhōng Zhong 於七晝夜中勿生放逸
327 6 zhōng intermediary 於七晝夜中勿生放逸
328 6 zhōng half 於七晝夜中勿生放逸
329 6 zhòng to reach; to attain 於七晝夜中勿生放逸
330 6 zhòng to suffer; to infect 於七晝夜中勿生放逸
331 6 zhòng to obtain 於七晝夜中勿生放逸
332 6 zhòng to pass an exam 於七晝夜中勿生放逸
333 6 zhōng middle 於七晝夜中勿生放逸
334 6 宮中 gōngzhōng within the palace 降我所止祕密宮中
335 6 宮中 gōngzhōng at home 降我所止祕密宮中
336 6 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頭面頂禮佛足
337 6 頂禮 dǐnglǐ Prostration 頭面頂禮佛足
338 5 self 我今請佛并大菩薩
339 5 [my] dear 我今請佛并大菩薩
340 5 Wo 我今請佛并大菩薩
341 5 self; atman; attan 我今請佛并大菩薩
342 5 ga 我今請佛并大菩薩
343 5 合掌 hézhǎng to join palms 合掌諦誠向佛世尊
344 5 合掌 hézhǎng to join palms 合掌諦誠向佛世尊
345 5 合掌 hézhǎng to join palms 合掌諦誠向佛世尊
346 5 to know; to learn about; to comprehend 以我教勅悉告語之
347 5 detailed 以我教勅悉告語之
348 5 to elaborate; to expound 以我教勅悉告語之
349 5 to exhaust; to use up 以我教勅悉告語之
350 5 strongly 以我教勅悉告語之
351 5 Xi 以我教勅悉告語之
352 5 all; kṛtsna 以我教勅悉告語之
353 5 jīn today; present; now 我今請佛并大菩薩
354 5 jīn Jin 我今請佛并大菩薩
355 5 jīn modern 我今請佛并大菩薩
356 5 jīn now; adhunā 我今請佛并大菩薩
357 5 xiàng to observe; to assess 佛大游戲等相
358 5 xiàng appearance; portrait; picture 佛大游戲等相
359 5 xiàng countenance; personage; character; disposition 佛大游戲等相
360 5 xiàng to aid; to help 佛大游戲等相
361 5 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 佛大游戲等相
362 5 xiàng a sign; a mark; appearance 佛大游戲等相
363 5 xiāng alternately; in turn 佛大游戲等相
364 5 xiāng Xiang 佛大游戲等相
365 5 xiāng form substance 佛大游戲等相
366 5 xiāng to express 佛大游戲等相
367 5 xiàng to choose 佛大游戲等相
368 5 xiāng Xiang 佛大游戲等相
369 5 xiāng an ancient musical instrument 佛大游戲等相
370 5 xiāng the seventh lunar month 佛大游戲等相
371 5 xiāng to compare 佛大游戲等相
372 5 xiàng to divine 佛大游戲等相
373 5 xiàng to administer 佛大游戲等相
374 5 xiàng helper for a blind person 佛大游戲等相
375 5 xiāng rhythm [music] 佛大游戲等相
376 5 xiāng the upper frets of a pipa 佛大游戲等相
377 5 xiāng coralwood 佛大游戲等相
378 5 xiàng ministry 佛大游戲等相
379 5 xiàng to supplement; to enhance 佛大游戲等相
380 5 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 佛大游戲等相
381 5 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 佛大游戲等相
382 5 xiàng sign; mark; liṅga 佛大游戲等相
383 5 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 佛大游戲等相
384 5 kōng empty; void; hollow 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
385 5 kòng free time 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
386 5 kòng to empty; to clean out 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
387 5 kōng the sky; the air 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
388 5 kōng in vain; for nothing 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
389 5 kòng vacant; unoccupied 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
390 5 kòng empty space 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
391 5 kōng without substance 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
392 5 kōng to not have 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
393 5 kòng opportunity; chance 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
394 5 kōng vast and high 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
395 5 kōng impractical; ficticious 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
396 5 kòng blank 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
397 5 kòng expansive 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
398 5 kòng lacking 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
399 5 kōng plain; nothing else 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
400 5 kōng Emptiness 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
401 5 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 汝今宜應以自神力往地居天至空居天
402 5 cháng Chang 精進定水常增長
403 5 cháng common; general; ordinary 精進定水常增長
404 5 cháng a principle; a rule 精進定水常增長
405 5 cháng eternal; nitya 精進定水常增長
406 5 wǎng to go (in a direction) 汝今宜應以自神力往彼梵界
407 5 wǎng in the past 汝今宜應以自神力往彼梵界
408 5 wǎng to turn toward 汝今宜應以自神力往彼梵界
409 5 wǎng to be friends with; to have a social connection with 汝今宜應以自神力往彼梵界
410 5 wǎng to send a gift 汝今宜應以自神力往彼梵界
411 5 wǎng former times 汝今宜應以自神力往彼梵界
412 5 wǎng someone who has passed away 汝今宜應以自神力往彼梵界
413 5 wǎng to go; gam 汝今宜應以自神力往彼梵界
414 5 妙香 miào xiāng fine incense 各持種種天妙香華供養於佛
415 5 一切 yīqiè temporary 乃至此曠野大城所止一切夜叉
416 5 一切 yīqiè the same 乃至此曠野大城所止一切夜叉
417 5 期滿 qīmǎn to expire; to run out; to come to an end 期滿七日微伸供養
418 5 day of the month; a certain day 期滿七日微伸供養
419 5 Kangxi radical 72 期滿七日微伸供養
420 5 a day 期滿七日微伸供養
421 5 Japan 期滿七日微伸供養
422 5 sun 期滿七日微伸供養
423 5 daytime 期滿七日微伸供養
424 5 sunlight 期滿七日微伸供養
425 5 everyday 期滿七日微伸供養
426 5 season 期滿七日微伸供養
427 5 available time 期滿七日微伸供養
428 5 in the past 期滿七日微伸供養
429 5 mi 期滿七日微伸供養
430 5 sun; sūrya 期滿七日微伸供養
431 5 a day; divasa 期滿七日微伸供養
432 5 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 應當隨入如來清淨大圓光中游空而往
433 5 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 應當隨入如來清淨大圓光中游空而往
434 5 清淨 qīngjìng concise 應當隨入如來清淨大圓光中游空而往
435 5 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 應當隨入如來清淨大圓光中游空而往
436 5 清淨 qīngjìng pure and clean 應當隨入如來清淨大圓光中游空而往
437 5 清淨 qīngjìng purity 應當隨入如來清淨大圓光中游空而往
438 5 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 應當隨入如來清淨大圓光中游空而往
439 5 child; son 色界天子
440 5 egg; newborn 色界天子
441 5 first earthly branch 色界天子
442 5 11 p.m.-1 a.m. 色界天子
443 5 Kangxi radical 39 色界天子
444 5 pellet; something small and hard 色界天子
445 5 master 色界天子
446 5 viscount 色界天子
447 5 zi you; your honor 色界天子
448 5 masters 色界天子
449 5 person 色界天子
450 5 young 色界天子
451 5 seed 色界天子
452 5 subordinate; subsidiary 色界天子
453 5 a copper coin 色界天子
454 5 female dragonfly 色界天子
455 5 constituent 色界天子
456 5 offspring; descendants 色界天子
457 5 dear 色界天子
458 5 little one 色界天子
459 5 son; putra 色界天子
460 5 offspring; tanaya 色界天子
461 5 最勝 zuìshèng jina; conqueror 善來最勝人中尊
462 5 最勝 zuìshèng supreme; uttara 善來最勝人中尊
463 5 最勝 zuìshèng Uttara 善來最勝人中尊
464 5 香華 xiāng huà incense and flowers 及餘殊妙最勝香華具有百葉或千葉者
465 4 菩薩 púsà bodhisattva 諸有已得神通之者菩薩
466 4 菩薩 púsà bodhisattva 諸有已得神通之者菩薩
467 4 菩薩 púsà bodhisattva 諸有已得神通之者菩薩
468 4 yòu Kangxi radical 29 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
469 4 圍繞 wéirǎo to surround; to encircle 聲聞恭敬圍繞
470 4 圍繞 wéirǎo to revolve around; to circumambulate 聲聞恭敬圍繞
471 4 圍繞 wéirǎo to centre on [an issue]; to focus 聲聞恭敬圍繞
472 4 圍繞 wéirǎo to surround 聲聞恭敬圍繞
473 4 truth 合掌諦誠向佛世尊
474 4 to examine 合掌諦誠向佛世尊
475 4 truth; satya 合掌諦誠向佛世尊
476 4 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 聲聞大眾
477 4 大眾 dàzhòng Volkswagen 聲聞大眾
478 4 大眾 dàzhòng Assembly 聲聞大眾
479 4 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 聲聞大眾
480 4 羅剎 luóchà raksasa 羅剎
481 4 羅剎 luóchà raksasa 羅剎
482 4 guāng light 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
483 4 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
484 4 guāng to shine 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
485 4 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
486 4 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
487 4 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
488 4 guāng scenery 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
489 4 guāng smooth 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
490 4 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
491 4 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
492 4 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
493 4 guāng Guang 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
494 4 guāng to manifest 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
495 4 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
496 4 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
497 4 force 此之勝相何力致邪
498 4 Kangxi radical 19 此之勝相何力致邪
499 4 to exert oneself; to make an effort 此之勝相何力致邪
500 4 to force 此之勝相何力致邪

Frequencies of all Words

Top 867

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 23 Buddha; Awakened One 我今請佛并大菩薩
2 23 relating to Buddhism 我今請佛并大菩薩
3 23 a statue or image of a Buddha 我今請佛并大菩薩
4 23 a Buddhist text 我今請佛并大菩薩
5 23 to touch; to stroke 我今請佛并大菩薩
6 23 Buddha 我今請佛并大菩薩
7 23 Buddha; Awakened One 我今請佛并大菩薩
8 21 big; huge; large 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
9 21 Kangxi radical 37 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
10 21 great; major; important 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
11 21 size 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
12 21 old 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
13 21 greatly; very 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
14 21 oldest; earliest 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
15 21 adult 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
16 21 tài greatest; grand 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
17 21 dài an important person 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
18 21 senior 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
19 21 approximately 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
20 21 tài greatest; grand 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
21 21 an element 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
22 21 great; mahā 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
23 18 huá Chinese 如蜂採華眾所歸
24 18 huá illustrious; splendid 如蜂採華眾所歸
25 18 huā a flower 如蜂採華眾所歸
26 18 huā to flower 如蜂採華眾所歸
27 18 huá China 如蜂採華眾所歸
28 18 huá empty; flowery 如蜂採華眾所歸
29 18 huá brilliance; luster 如蜂採華眾所歸
30 18 huá elegance; beauty 如蜂採華眾所歸
31 18 huā a flower 如蜂採華眾所歸
32 18 huá extravagant; wasteful; flashy 如蜂採華眾所歸
33 18 huá makeup; face powder 如蜂採華眾所歸
34 18 huá flourishing 如蜂採華眾所歸
35 18 huá a corona 如蜂採華眾所歸
36 18 huá years; time 如蜂採華眾所歸
37 18 huá your 如蜂採華眾所歸
38 18 huá essence; best part 如蜂採華眾所歸
39 18 huá grey 如蜂採華眾所歸
40 18 huà Hua 如蜂採華眾所歸
41 18 huá literary talent 如蜂採華眾所歸
42 18 huá literary talent 如蜂採華眾所歸
43 18 huá an article; a document 如蜂採華眾所歸
44 18 huá flower; puṣpa 如蜂採華眾所歸
45 17 爾時 ěr shí at that time 爾時
46 17 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
47 16 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
48 15 promptly; right away; immediately 即告四大天王言
49 15 to be near by; to be close to 即告四大天王言
50 15 at that time 即告四大天王言
51 15 to be exactly the same as; to be thus 即告四大天王言
52 15 supposed; so-called 即告四大天王言
53 15 if; but 即告四大天王言
54 15 to arrive at; to ascend 即告四大天王言
55 15 then; following 即告四大天王言
56 15 so; just so; eva 即告四大天王言
57 14 lái to come 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
58 14 lái indicates an approximate quantity 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
59 14 lái please 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
60 14 lái used to substitute for another verb 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
61 14 lái used between two word groups to express purpose and effect 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
62 14 lái ever since 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
63 14 lái wheat 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
64 14 lái next; future 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
65 14 lái a simple complement of direction 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
66 14 lái to occur; to arise 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
67 14 lái to earn 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
68 14 lái to come; āgata 金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城
69 14 already 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
70 14 Kangxi radical 49 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
71 14 from 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
72 14 to bring to an end; to stop 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
73 14 final aspectual particle 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
74 14 afterwards; thereafter 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
75 14 too; very; excessively 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
76 14 to complete 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
77 14 to demote; to dismiss 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
78 14 to recover from an illness 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
79 14 certainly 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
80 14 an interjection of surprise 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
81 14 this 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
82 14 former; pūrvaka 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
83 14 former; pūrvaka 即為世尊敷設臥具妙嚴飾已
84 14 世尊 shìzūn World-Honored One 嚴供世尊聽受正法
85 14 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 嚴供世尊聽受正法
86 13 zhū all; many; various 諸仁者
87 13 zhū Zhu 諸仁者
88 13 zhū all; members of the class 諸仁者
89 13 zhū interrogative particle 諸仁者
90 13 zhū him; her; them; it 諸仁者
91 13 zhū of; in 諸仁者
92 13 zhū all; many; sarva 諸仁者
93 13 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩大祕密主又過夜分
94 13 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
95 13 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
96 13 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
97 13 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
98 13 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
99 13 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
100 13 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
101 13 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
102 13 so as to; in order to 以佛世尊悲愍我故而受我請
103 13 to use; to regard as 以佛世尊悲愍我故而受我請
104 13 to use; to grasp 以佛世尊悲愍我故而受我請
105 13 according to 以佛世尊悲愍我故而受我請
106 13 because of 以佛世尊悲愍我故而受我請
107 13 on a certain date 以佛世尊悲愍我故而受我請
108 13 and; as well as 以佛世尊悲愍我故而受我請
109 13 to rely on 以佛世尊悲愍我故而受我請
110 13 to regard 以佛世尊悲愍我故而受我請
111 13 to be able to 以佛世尊悲愍我故而受我請
112 13 to order; to command 以佛世尊悲愍我故而受我請
113 13 further; moreover 以佛世尊悲愍我故而受我請
114 13 used after a verb 以佛世尊悲愍我故而受我請
115 13 very 以佛世尊悲愍我故而受我請
116 13 already 以佛世尊悲愍我故而受我請
117 13 increasingly 以佛世尊悲愍我故而受我請
118 13 a reason; a cause 以佛世尊悲愍我故而受我請
119 13 Israel 以佛世尊悲愍我故而受我請
120 13 Yi 以佛世尊悲愍我故而受我請
121 13 use; yogena 以佛世尊悲愍我故而受我請
122 12 shū different 天雨種種殊妙寶華
123 12 shū to kill 天雨種種殊妙寶華
124 12 shū to cutt off 天雨種種殊妙寶華
125 12 shū to surpass 天雨種種殊妙寶華
126 12 shū to injure 天雨種種殊妙寶華
127 12 shū different 天雨種種殊妙寶華
128 12 shū distinguished; special 天雨種種殊妙寶華
129 12 shū very; extremely 天雨種種殊妙寶華
130 12 shū distinguished; viśeṣa 天雨種種殊妙寶華
131 11 that; those 汝今宜應以自神力往彼梵界
132 11 another; the other 汝今宜應以自神力往彼梵界
133 11 that; tad 汝今宜應以自神力往彼梵界
134 11 in; at 於七晝夜中勿生放逸
135 11 in; at 於七晝夜中勿生放逸
136 11 in; at; to; from 於七晝夜中勿生放逸
137 11 to go; to 於七晝夜中勿生放逸
138 11 to rely on; to depend on 於七晝夜中勿生放逸
139 11 to go to; to arrive at 於七晝夜中勿生放逸
140 11 from 於七晝夜中勿生放逸
141 11 give 於七晝夜中勿生放逸
142 11 oppposing 於七晝夜中勿生放逸
143 11 and 於七晝夜中勿生放逸
144 11 compared to 於七晝夜中勿生放逸
145 11 by 於七晝夜中勿生放逸
146 11 and; as well as 於七晝夜中勿生放逸
147 11 for 於七晝夜中勿生放逸
148 11 Yu 於七晝夜中勿生放逸
149 11 a crow 於七晝夜中勿生放逸
150 11 whew; wow 於七晝夜中勿生放逸
151 11 near to; antike 於七晝夜中勿生放逸
152 11 miào wonderful; fantastic 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
153 11 miào clever 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
154 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
155 11 miào fine; delicate 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
156 11 miào young 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
157 11 miào interesting 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
158 11 miào profound reasoning 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
159 11 miào Miao 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
160 11 miào Wonderful 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
161 11 miào wonderful; beautiful; suksma 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言
162 11 大城 dà chéng great city 入曠野大城受食品第十八之餘
163 11 zhòng many; numerous 諸聲聞眾
164 11 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸聲聞眾
165 11 zhòng general; common; public 諸聲聞眾
166 11 zhòng many; all; sarva 諸聲聞眾
167 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 乃至此曠野大城所止一切夜叉
168 10 suǒ an office; an institute 乃至此曠野大城所止一切夜叉
169 10 suǒ introduces a relative clause 乃至此曠野大城所止一切夜叉
170 10 suǒ it 乃至此曠野大城所止一切夜叉
171 10 suǒ if; supposing 乃至此曠野大城所止一切夜叉
172 10 suǒ a few; various; some 乃至此曠野大城所止一切夜叉
173 10 suǒ a place; a location 乃至此曠野大城所止一切夜叉
174 10 suǒ indicates a passive voice 乃至此曠野大城所止一切夜叉
175 10 suǒ that which 乃至此曠野大城所止一切夜叉
176 10 suǒ an ordinal number 乃至此曠野大城所止一切夜叉
177 10 suǒ meaning 乃至此曠野大城所止一切夜叉
178 10 suǒ garrison 乃至此曠野大城所止一切夜叉
179 10 suǒ place; pradeśa 乃至此曠野大城所止一切夜叉
180 10 suǒ that which; yad 乃至此曠野大城所止一切夜叉
181 10 jiàng to descend; to fall; to drop 降我所止祕密宮中
182 10 jiàng to degrade 降我所止祕密宮中
183 10 jiàng Jiang [jupiter station] 降我所止祕密宮中
184 10 jiàng to confer; to bestow; to give 降我所止祕密宮中
185 10 jiàng to reduce; to decline 降我所止祕密宮中
186 10 jiàng to condescend 降我所止祕密宮中
187 10 jiàng to surrender 降我所止祕密宮中
188 10 jiàng Jiang 降我所止祕密宮中
189 10 xiáng to surrender 降我所止祕密宮中
190 10 xiáng to conquer; to subdue 降我所止祕密宮中
191 10 ér and; as well as; but (not); yet (not) 說妙伽陀而伸勤請
192 10 ér Kangxi radical 126 說妙伽陀而伸勤請
193 10 ér you 說妙伽陀而伸勤請
194 10 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 說妙伽陀而伸勤請
195 10 ér right away; then 說妙伽陀而伸勤請
196 10 ér but; yet; however; while; nevertheless 說妙伽陀而伸勤請
197 10 ér if; in case; in the event that 說妙伽陀而伸勤請
198 10 ér therefore; as a result; thus 說妙伽陀而伸勤請
199 10 ér how can it be that? 說妙伽陀而伸勤請
200 10 ér so as to 說妙伽陀而伸勤請
201 10 ér only then 說妙伽陀而伸勤請
202 10 ér as if; to seem like 說妙伽陀而伸勤請
203 10 néng can; able 說妙伽陀而伸勤請
204 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 說妙伽陀而伸勤請
205 10 ér me 說妙伽陀而伸勤請
206 10 ér to arrive; up to 說妙伽陀而伸勤請
207 10 ér possessive 說妙伽陀而伸勤請
208 10 ér and; ca 說妙伽陀而伸勤請
209 10 this; these 乃至此曠野大城所止一切夜叉
210 10 in this way 乃至此曠野大城所止一切夜叉
211 10 otherwise; but; however; so 乃至此曠野大城所止一切夜叉
212 10 at this time; now; here 乃至此曠野大城所止一切夜叉
213 10 this; here; etad 乃至此曠野大城所止一切夜叉
214 10 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等當知
215 10 曠野 kuàngyě wilderness 入曠野大城受食品第十八之餘
216 10 曠野 kuàngyě wilderness; kāntāra 入曠野大城受食品第十八之餘
217 9 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured; bhagavat 以佛世尊悲愍我故而受我請
218 9 qǐng to ask; to inquire 我今請佛并大菩薩
219 9 qíng circumstances; state of affairs; situation 我今請佛并大菩薩
220 9 qǐng to beg; to entreat 我今請佛并大菩薩
221 9 qǐng please 我今請佛并大菩薩
222 9 qǐng to request 我今請佛并大菩薩
223 9 qǐng to hire; to employ; to engage 我今請佛并大菩薩
224 9 qǐng to make an appointment 我今請佛并大菩薩
225 9 qǐng to greet 我今請佛并大菩薩
226 9 qǐng to invite 我今請佛并大菩薩
227 9 zhī him; her; them; that 入曠野大城受食品第十八之餘
228 9 zhī used between a modifier and a word to form a word group 入曠野大城受食品第十八之餘
229 9 zhī to go 入曠野大城受食品第十八之餘
230 9 zhī this; that 入曠野大城受食品第十八之餘
231 9 zhī genetive marker 入曠野大城受食品第十八之餘
232 9 zhī it 入曠野大城受食品第十八之餘
233 9 zhī in 入曠野大城受食品第十八之餘
234 9 zhī all 入曠野大城受食品第十八之餘
235 9 zhī and 入曠野大城受食品第十八之餘
236 9 zhī however 入曠野大城受食品第十八之餘
237 9 zhī if 入曠野大城受食品第十八之餘
238 9 zhī then 入曠野大城受食品第十八之餘
239 9 zhī to arrive; to go 入曠野大城受食品第十八之餘
240 9 zhī is 入曠野大城受食品第十八之餘
241 9 zhī to use 入曠野大城受食品第十八之餘
242 9 zhī Zhi 入曠野大城受食品第十八之餘
243 9 shí time; a point or period of time 是時祕密主長子金剛軍受父教令
244 9 shí a season; a quarter of a year 是時祕密主長子金剛軍受父教令
245 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時祕密主長子金剛軍受父教令
246 9 shí at that time 是時祕密主長子金剛軍受父教令
247 9 shí fashionable 是時祕密主長子金剛軍受父教令
248 9 shí fate; destiny; luck 是時祕密主長子金剛軍受父教令
249 9 shí occasion; opportunity; chance 是時祕密主長子金剛軍受父教令
250 9 shí tense 是時祕密主長子金剛軍受父教令
251 9 shí particular; special 是時祕密主長子金剛軍受父教令
252 9 shí to plant; to cultivate 是時祕密主長子金剛軍受父教令
253 9 shí hour (measure word) 是時祕密主長子金剛軍受父教令
254 9 shí an era; a dynasty 是時祕密主長子金剛軍受父教令
255 9 shí time [abstract] 是時祕密主長子金剛軍受父教令
256 9 shí seasonal 是時祕密主長子金剛軍受父教令
257 9 shí frequently; often 是時祕密主長子金剛軍受父教令
258 9 shí occasionally; sometimes 是時祕密主長子金剛軍受父教令
259 9 shí on time 是時祕密主長子金剛軍受父教令
260 9 shí this; that 是時祕密主長子金剛軍受父教令
261 9 shí to wait upon 是時祕密主長子金剛軍受父教令
262 9 shí hour 是時祕密主長子金剛軍受父教令
263 9 shí appropriate; proper; timely 是時祕密主長子金剛軍受父教令
264 9 shí Shi 是時祕密主長子金剛軍受父教令
265 9 shí a present; currentlt 是時祕密主長子金剛軍受父教令
266 9 shí time; kāla 是時祕密主長子金剛軍受父教令
267 9 shí at that time; samaya 是時祕密主長子金剛軍受父教令
268 9 shí then; atha 是時祕密主長子金剛軍受父教令
269 9 each 汝等各有力能廣多眷屬
270 9 all; every 汝等各有力能廣多眷屬
271 9 ka 汝等各有力能廣多眷屬
272 9 every; pṛthak 汝等各有力能廣多眷屬
273 8 shì matter; thing; item 亦復且止諸餘作事
274 8 shì to serve 亦復且止諸餘作事
275 8 shì a government post 亦復且止諸餘作事
276 8 shì duty; post; work 亦復且止諸餘作事
277 8 shì occupation 亦復且止諸餘作事
278 8 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 亦復且止諸餘作事
279 8 shì an accident 亦復且止諸餘作事
280 8 shì to attend 亦復且止諸餘作事
281 8 shì an allusion 亦復且止諸餘作事
282 8 shì a condition; a state; a situation 亦復且止諸餘作事
283 8 shì to engage in 亦復且止諸餘作事
284 8 shì to enslave 亦復且止諸餘作事
285 8 shì to pursue 亦復且止諸餘作事
286 8 shì to administer 亦復且止諸餘作事
287 8 shì to appoint 亦復且止諸餘作事
288 8 shì a piece 亦復且止諸餘作事
289 8 shì thing; phenomena 亦復且止諸餘作事
290 8 shì actions; karma 亦復且止諸餘作事
291 8 zuò to do 亦復且止諸餘作事
292 8 zuò to act as; to serve as 亦復且止諸餘作事
293 8 zuò to start 亦復且止諸餘作事
294 8 zuò a writing; a work 亦復且止諸餘作事
295 8 zuò to dress as; to be disguised as 亦復且止諸餘作事
296 8 zuō to create; to make 亦復且止諸餘作事
297 8 zuō a workshop 亦復且止諸餘作事
298 8 zuō to write; to compose 亦復且止諸餘作事
299 8 zuò to rise 亦復且止諸餘作事
300 8 zuò to be aroused 亦復且止諸餘作事
301 8 zuò activity; action; undertaking 亦復且止諸餘作事
302 8 zuò to regard as 亦復且止諸餘作事
303 8 zuò action; kāraṇa 亦復且止諸餘作事
304 8 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 期滿七日微伸供養
305 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 期滿七日微伸供養
306 8 供養 gòngyǎng offering 期滿七日微伸供養
307 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 期滿七日微伸供養
308 8 bìng and; furthermore; also 我今請佛并大菩薩
309 8 bìng completely; entirely 我今請佛并大菩薩
310 8 bìng to combine; to amalgamate 我今請佛并大菩薩
311 8 bìng to combine 我今請佛并大菩薩
312 8 bìng to resemble; to be like 我今請佛并大菩薩
313 8 bìng both; equally 我今請佛并大菩薩
314 8 bìng both; side-by-side; equally 我今請佛并大菩薩
315 8 bìng completely; entirely 我今請佛并大菩薩
316 8 bìng to stand side-by-side 我今請佛并大菩薩
317 8 bìng definitely; absolutely; actually 我今請佛并大菩薩
318 8 bīng Taiyuan 我今請佛并大菩薩
319 8 bìng equally; both; together 我今請佛并大菩薩
320 8 bìng together; saha 我今請佛并大菩薩
321 8 proper; suitable; appropriate 汝等宜應攝諸恚惡
322 8 to be amiable 汝等宜應攝諸恚惡
323 8 a suitable thing; arrangements 汝等宜應攝諸恚惡
324 8 to share 汝等宜應攝諸恚惡
325 8 should 汝等宜應攝諸恚惡
326 8 no doubt; of course 汝等宜應攝諸恚惡
327 8 Yi 汝等宜應攝諸恚惡
328 8 cooking of meat and fish 汝等宜應攝諸恚惡
329 8 nearly; almost 汝等宜應攝諸恚惡
330 8 suitable; pathya 汝等宜應攝諸恚惡
331 8 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 汝等各有力能廣多眷屬
332 8 眷屬 juànshǔ husband and wife 汝等各有力能廣多眷屬
333 8 shì is; are; am; to be 是時祕密主長子金剛軍受父教令
334 8 shì is exactly 是時祕密主長子金剛軍受父教令
335 8 shì is suitable; is in contrast 是時祕密主長子金剛軍受父教令
336 8 shì this; that; those 是時祕密主長子金剛軍受父教令
337 8 shì really; certainly 是時祕密主長子金剛軍受父教令
338 8 shì correct; yes; affirmative 是時祕密主長子金剛軍受父教令
339 8 shì true 是時祕密主長子金剛軍受父教令
340 8 shì is; has; exists 是時祕密主長子金剛軍受父教令
341 8 shì used between repetitions of a word 是時祕密主長子金剛軍受父教令
342 8 shì a matter; an affair 是時祕密主長子金剛軍受父教令
343 8 shì Shi 是時祕密主長子金剛軍受父教令
344 8 shì is; bhū 是時祕密主長子金剛軍受父教令
345 8 shì this; idam 是時祕密主長子金剛軍受父教令
346 8 yīng should; ought 眾等應知
347 8 yìng to answer; to respond 眾等應知
348 8 yìng to confirm; to verify 眾等應知
349 8 yīng soon; immediately 眾等應知
350 8 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 眾等應知
351 8 yìng to accept 眾等應知
352 8 yīng or; either 眾等應知
353 8 yìng to permit; to allow 眾等應知
354 8 yìng to echo 眾等應知
355 8 yìng to handle; to deal with 眾等應知
356 8 yìng Ying 眾等應知
357 8 yīng suitable; yukta 眾等應知
358 8 yán to speak; to say; said 即告四大天王言
359 8 yán language; talk; words; utterance; speech 即告四大天王言
360 8 yán Kangxi radical 149 即告四大天王言
361 8 yán a particle with no meaning 即告四大天王言
362 8 yán phrase; sentence 即告四大天王言
363 8 yán a word; a syllable 即告四大天王言
364 8 yán a theory; a doctrine 即告四大天王言
365 8 yán to regard as 即告四大天王言
366 8 yán to act as 即告四大天王言
367 8 yán word; vacana 即告四大天王言
368 8 yán speak; vad 即告四大天王言
369 7 seven 期滿七日微伸供養
370 7 a genre of poetry 期滿七日微伸供養
371 7 seventh day memorial ceremony 期滿七日微伸供養
372 7 seven; sapta 期滿七日微伸供養
373 7 gào to tell; to say; said; told 即告四大天王言
374 7 gào to request 即告四大天王言
375 7 gào to report; to inform 即告四大天王言
376 7 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 即告四大天王言
377 7 gào to accuse; to sue 即告四大天王言
378 7 gào to reach 即告四大天王言
379 7 gào an announcement 即告四大天王言
380 7 gào a party 即告四大天王言
381 7 gào a vacation 即告四大天王言
382 7 gào Gao 即告四大天王言
383 7 gào to tell; jalp 即告四大天王言
384 7 zhì to; until 自梵眾天至色究竟天
385 7 zhì Kangxi radical 133 自梵眾天至色究竟天
386 7 zhì extremely; very; most 自梵眾天至色究竟天
387 7 zhì to arrive 自梵眾天至色究竟天
388 7 zhì approach; upagama 自梵眾天至色究竟天
389 7 extra; surplus; remainder 入曠野大城受食品第十八之餘
390 7 odd 入曠野大城受食品第十八之餘
391 7 I 入曠野大城受食品第十八之餘
392 7 to remain 入曠野大城受食品第十八之餘
393 7 the time after an event 入曠野大城受食品第十八之餘
394 7 the others; the rest 入曠野大城受食品第十八之餘
395 7 additional; complementary 入曠野大城受食品第十八之餘
396 7 聲聞 shēngwén sravaka 諸聲聞眾
397 7 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 諸聲聞眾
398 7 again; more; repeatedly 復起廣大歡喜之意
399 7 to go back; to return 復起廣大歡喜之意
400 7 to resume; to restart 復起廣大歡喜之意
401 7 to do in detail 復起廣大歡喜之意
402 7 to restore 復起廣大歡喜之意
403 7 to respond; to reply to 復起廣大歡喜之意
404 7 after all; and then 復起廣大歡喜之意
405 7 even if; although 復起廣大歡喜之意
406 7 Fu; Return 復起廣大歡喜之意
407 7 to retaliate; to reciprocate 復起廣大歡喜之意
408 7 to avoid forced labor or tax 復起廣大歡喜之意
409 7 particle without meaing 復起廣大歡喜之意
410 7 Fu 復起廣大歡喜之意
411 7 repeated; again 復起廣大歡喜之意
412 7 doubled; to overlapping; folded 復起廣大歡喜之意
413 7 a lined garment with doubled thickness 復起廣大歡喜之意
414 7 again; punar 復起廣大歡喜之意
415 7 諸天 zhū tiān devas 於彼諸天各告語云
416 7 yán stern; serious; strict; severe; austere 嚴供世尊聽受正法
417 7 yán Yan 嚴供世尊聽受正法
418 7 yán urgent 嚴供世尊聽受正法
419 7 yán meticulous; rigorous 嚴供世尊聽受正法
420 7 yán harsh; cruel 嚴供世尊聽受正法
421 7 yán majestic; impressive 嚴供世尊聽受正法
422 7 yán a precaution 嚴供世尊聽受正法
423 7 yán solemn and respectful 嚴供世尊聽受正法
424 7 yán to set in order 嚴供世尊聽受正法
425 7 yán inspiring respect; formidable 嚴供世尊聽受正法
426 7 yán fierce; violent 嚴供世尊聽受正法
427 7 yán to command; to instruct 嚴供世尊聽受正法
428 7 yán father 嚴供世尊聽受正法
429 7 yán to fear 嚴供世尊聽受正法
430 7 yán to respect 嚴供世尊聽受正法
431 7 yán adornment; alaṃkṛta 嚴供世尊聽受正法
432 7 yán a garland; an adornment; avataṃsa 嚴供世尊聽受正法
433 6 such as; for example; for instance 如蜂採華眾所歸
434 6 if 如蜂採華眾所歸
435 6 in accordance with 如蜂採華眾所歸
436 6 to be appropriate; should; with regard to 如蜂採華眾所歸
437 6 this 如蜂採華眾所歸
438 6 it is so; it is thus; can be compared with 如蜂採華眾所歸
439 6 to go to 如蜂採華眾所歸
440 6 to meet 如蜂採華眾所歸
441 6 to appear; to seem; to be like 如蜂採華眾所歸
442 6 at least as good as 如蜂採華眾所歸
443 6 and 如蜂採華眾所歸
444 6 or 如蜂採華眾所歸
445 6 but 如蜂採華眾所歸
446 6 then 如蜂採華眾所歸
447 6 naturally 如蜂採華眾所歸
448 6 expresses a question or doubt 如蜂採華眾所歸
449 6 you 如蜂採華眾所歸
450 6 the second lunar month 如蜂採華眾所歸
451 6 in; at 如蜂採華眾所歸
452 6 Ru 如蜂採華眾所歸
453 6 Thus 如蜂採華眾所歸
454 6 thus; tathā 如蜂採華眾所歸
455 6 like; iva 如蜂採華眾所歸
456 6 suchness; tathatā 如蜂採華眾所歸
457 6 qiān one thousand 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
458 6 qiān many; numerous; countless 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
459 6 qiān very 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
460 6 qiān a cheat; swindler 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
461 6 qiān Qian 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子
462 6 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 汝等諸天欲見佛者
463 6 zhě that 汝等諸天欲見佛者
464 6 zhě nominalizing function word 汝等諸天欲見佛者
465 6 zhě used to mark a definition 汝等諸天欲見佛者
466 6 zhě used to mark a pause 汝等諸天欲見佛者
467 6 zhě topic marker; that; it 汝等諸天欲見佛者
468 6 zhuó according to 汝等諸天欲見佛者
469 6 zhě ca 汝等諸天欲見佛者
470 6 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 大慧光明廣莊嚴
471 6 莊嚴 zhuāngyán Dignity 大慧光明廣莊嚴
472 6 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 大慧光明廣莊嚴
473 6 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 大慧光明廣莊嚴
474 6 yuàn to hope; to wish; to desire 寂靜蓮華願來降
475 6 yuàn hope 寂靜蓮華願來降
476 6 yuàn to be ready; to be willing 寂靜蓮華願來降
477 6 yuàn to ask for; to solicit 寂靜蓮華願來降
478 6 yuàn a vow 寂靜蓮華願來降
479 6 yuàn diligent; attentive 寂靜蓮華願來降
480 6 yuàn to prefer; to select 寂靜蓮華願來降
481 6 yuàn to admire 寂靜蓮華願來降
482 6 yuàn a vow; pranidhana 寂靜蓮華願來降
483 6 naturally; of course; certainly 汝今宜應以自神力往彼梵界
484 6 from; since 汝今宜應以自神力往彼梵界
485 6 self; oneself; itself 汝今宜應以自神力往彼梵界
486 6 Kangxi radical 132 汝今宜應以自神力往彼梵界
487 6 Zi 汝今宜應以自神力往彼梵界
488 6 a nose 汝今宜應以自神力往彼梵界
489 6 the beginning; the start 汝今宜應以自神力往彼梵界
490 6 origin 汝今宜應以自神力往彼梵界
491 6 originally 汝今宜應以自神力往彼梵界
492 6 still; to remain 汝今宜應以自神力往彼梵界
493 6 in person; personally 汝今宜應以自神力往彼梵界
494 6 in addition; besides 汝今宜應以自神力往彼梵界
495 6 if; even if 汝今宜應以自神力往彼梵界
496 6 but 汝今宜應以自神力往彼梵界
497 6 because 汝今宜應以自神力往彼梵界
498 6 to employ; to use 汝今宜應以自神力往彼梵界
499 6 to be 汝今宜應以自神力往彼梵界
500 6 own; one's own; oneself 汝今宜應以自神力往彼梵界

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. an element
 2. great; mahā
huá flower; puṣpa
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
秘密主 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets
so; just so; eva
lái to come; āgata
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵界 102 Brahma World
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
千叶 千葉 113 Chiba
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
胜庄 勝莊 115 Seungjang
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天等 116 Tiandeng
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
西天 120 India; Indian continent
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 93.

Simplified Traditional Pinyin English
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
百味 98 a hundred flavors; many tastes
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
地居天 100
 1. earth-dwelling deities
 2. Dwelling Ground Heaven
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
放大光明 102 diffusion of great light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛土 102 Buddha land
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
护世 護世 104 protectors of the world
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
伽陀 106 gatha; verse
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
伎乐 伎樂 106 music
卷第十五 106 scroll 15
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 109 mahāmañjūṣaka flower
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那庾多 110 a nayuta
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
且止 113 obstruct
清净心 清淨心 113 pure mind
人中尊 114 the Honored One among humans
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色界天 115 Form Realm heaven
僧坊 115 monastic quarters
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜愿 勝願 115 spureme vow
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受食 115 one who receives food
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所持 115 adhisthana; empowerment
天众 天眾 116 devas
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
香华 香華 120 incense and flowers
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
小根 120 a mind receiptive only for Hīnayāna teachings
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
应供养 應供養 121 worthy of worship
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
欲界 121 realm of desire
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara