Glossary and Vocabulary for Sukhāvatīvyūha (Dasheng Wuliang Shou Zhangyan Jing) 大乘無量壽莊嚴經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 76 self 願我得佛清淨聲
2 76 [my] dear 願我得佛清淨聲
3 76 Wo 願我得佛清淨聲
4 76 self; atman; attan 願我得佛清淨聲
5 76 ga 願我得佛清淨聲
6 64 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆得阿羅漢
7 64 děi to want to; to need to 皆得阿羅漢
8 64 děi must; ought to 皆得阿羅漢
9 64 de 皆得阿羅漢
10 64 de infix potential marker 皆得阿羅漢
11 64 to result in 皆得阿羅漢
12 64 to be proper; to fit; to suit 皆得阿羅漢
13 64 to be satisfied 皆得阿羅漢
14 64 to be finished 皆得阿羅漢
15 64 děi satisfying 皆得阿羅漢
16 64 to contract 皆得阿羅漢
17 64 to hear 皆得阿羅漢
18 64 to have; there is 皆得阿羅漢
19 64 marks time passed 皆得阿羅漢
20 64 obtain; attain; prāpta 皆得阿羅漢
21 52 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
22 52 relating to Buddhism 一時佛在王舍城鷲峯山中
23 52 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
24 52 a Buddhist text 一時佛在王舍城鷲峯山中
25 52 to touch; to stroke 一時佛在王舍城鷲峯山中
26 52 Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
27 52 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
28 48 如來 rúlái Tathagata 如來
29 48 如來 Rúlái Tathagata 如來
30 48 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
31 41 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
32 41 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
33 41 lìng to make; to cause to be; to lead 度脫老死令安隱
34 41 lìng to issue a command 度脫老死令安隱
35 41 lìng rules of behavior; customs 度脫老死令安隱
36 41 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 度脫老死令安隱
37 41 lìng a season 度脫老死令安隱
38 41 lìng respected; good reputation 度脫老死令安隱
39 41 lìng good 度脫老死令安隱
40 41 lìng pretentious 度脫老死令安隱
41 41 lìng a transcending state of existence 度脫老死令安隱
42 41 lìng a commander 度脫老死令安隱
43 41 lìng a commanding quality; an impressive character 度脫老死令安隱
44 41 lìng lyrics 度脫老死令安隱
45 41 lìng Ling 度脫老死令安隱
46 41 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 度脫老死令安隱
47 38 qián front 彼然燈佛前
48 38 qián former; the past 彼然燈佛前
49 38 qián to go forward 彼然燈佛前
50 38 qián preceding 彼然燈佛前
51 38 qián before; earlier; prior 彼然燈佛前
52 38 qián to appear before 彼然燈佛前
53 38 qián future 彼然燈佛前
54 38 qián top; first 彼然燈佛前
55 38 qián battlefront 彼然燈佛前
56 38 qián before; former; pūrva 彼然燈佛前
57 38 qián facing; mukha 彼然燈佛前
58 37 yòu Kangxi radical 29 又彼佛前有佛出世
59 36 佛出世 fó chū shì for a Buddha to appear in a world 又彼佛前有佛出世
60 36 míng fame; renown; reputation 名鉢囉多波野輸如來
61 36 míng a name; personal name; designation 名鉢囉多波野輸如來
62 36 míng rank; position 名鉢囉多波野輸如來
63 36 míng an excuse 名鉢囉多波野輸如來
64 36 míng life 名鉢囉多波野輸如來
65 36 míng to name; to call 名鉢囉多波野輸如來
66 36 míng to express; to describe 名鉢囉多波野輸如來
67 36 míng to be called; to have the name 名鉢囉多波野輸如來
68 36 míng to own; to possess 名鉢囉多波野輸如來
69 36 míng famous; renowned 名鉢囉多波野輸如來
70 36 míng moral 名鉢囉多波野輸如來
71 36 míng name; naman 名鉢囉多波野輸如來
72 36 míng fame; renown; yasas 名鉢囉多波野輸如來
73 34 Kangxi radical 49 已度之者使成佛
74 34 to bring to an end; to stop 已度之者使成佛
75 34 to complete 已度之者使成佛
76 34 to demote; to dismiss 已度之者使成佛
77 34 to recover from an illness 已度之者使成佛
78 34 former; pūrvaka 已度之者使成佛
79 32 菩提 pútí bodhi; enlightenment 速到菩提究竟岸
80 32 菩提 pútí bodhi 速到菩提究竟岸
81 32 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 速到菩提究竟岸
82 32 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者阿若憍陳如
83 32 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者阿若憍陳如
84 31 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提
85 30 所有 suǒyǒu to belong to 所有無邊世界中
86 29 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha 我得菩提成正覺已
87 28 shā to brake (a vehicle) 復有十方諸佛剎
88 28 chà Buddhist monastery or temple 復有十方諸佛剎
89 28 chà sign; mark; symbol 復有十方諸佛剎
90 28 shā land 復有十方諸佛剎
91 28 shā canopy; chattra 復有十方諸佛剎
92 21 shēng to be born; to give birth 速生我剎受快樂
93 21 shēng to live 速生我剎受快樂
94 21 shēng raw 速生我剎受快樂
95 21 shēng a student 速生我剎受快樂
96 21 shēng life 速生我剎受快樂
97 21 shēng to produce; to give rise 速生我剎受快樂
98 21 shēng alive 速生我剎受快樂
99 21 shēng a lifetime 速生我剎受快樂
100 21 shēng to initiate; to become 速生我剎受快樂
101 21 shēng to grow 速生我剎受快樂
102 21 shēng unfamiliar 速生我剎受快樂
103 21 shēng not experienced 速生我剎受快樂
104 21 shēng hard; stiff; strong 速生我剎受快樂
105 21 shēng having academic or professional knowledge 速生我剎受快樂
106 21 shēng a male role in traditional theatre 速生我剎受快樂
107 21 shēng gender 速生我剎受快樂
108 21 shēng to develop; to grow 速生我剎受快樂
109 21 shēng to set up 速生我剎受快樂
110 21 shēng a prostitute 速生我剎受快樂
111 21 shēng a captive 速生我剎受快樂
112 21 shēng a gentleman 速生我剎受快樂
113 21 shēng Kangxi radical 100 速生我剎受快樂
114 21 shēng unripe 速生我剎受快樂
115 21 shēng nature 速生我剎受快樂
116 21 shēng to inherit; to succeed 速生我剎受快樂
117 21 shēng destiny 速生我剎受快樂
118 21 shēng birth 速生我剎受快樂
119 19 眾生 zhòngshēng all living things 輪迴諸趣眾生類
120 19 眾生 zhòngshēng living things other than people 輪迴諸趣眾生類
121 19 眾生 zhòngshēng sentient beings 輪迴諸趣眾生類
122 19 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 輪迴諸趣眾生類
123 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
124 15 無量 wúliàng immeasurable 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
125 15 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
126 15 無量 wúliàng Atula 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
127 15 qiān one thousand 與大苾芻眾三萬二千人俱
128 15 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾三萬二千人俱
129 15 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾三萬二千人俱
130 15 qiān Qian 與大苾芻眾三萬二千人俱
131 14 一切 yīqiè temporary 名離一切垢如來
132 14 一切 yīqiè the same 名離一切垢如來
133 14 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 未來諸佛所行
134 14 zhī to go 能問如來微妙之義
135 14 zhī to arrive; to go 能問如來微妙之義
136 14 zhī is 能問如來微妙之義
137 14 zhī to use 能問如來微妙之義
138 14 zhī Zhi 能問如來微妙之義
139 13 bǎi one hundred 百千俱胝那由他
140 13 bǎi many 百千俱胝那由他
141 13 bǎi Bai 百千俱胝那由他
142 13 bǎi all 百千俱胝那由他
143 13 bǎi hundred; śata 百千俱胝那由他
144 13 俱胝 jūzhī Judi 百千俱胝那由他
145 13 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 百千俱胝那由他
146 12 那由他 nàyóutā a nayuta 百千俱胝那由他
147 12 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 寶剎莊嚴
148 12 莊嚴 zhuāngyán Dignity 寶剎莊嚴
149 12 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 寶剎莊嚴
150 12 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 寶剎莊嚴
151 11 菩薩 púsà bodhisattva 若有大願未欲成佛為菩薩者
152 11 菩薩 púsà bodhisattva 若有大願未欲成佛為菩薩者
153 11 菩薩 púsà bodhisattva 若有大願未欲成佛為菩薩者
154 11 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
155 11 無邊 wúbiān boundless; ananta 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
156 10 to use; to grasp 即以伽他嘆佛
157 10 to rely on 即以伽他嘆佛
158 10 to regard 即以伽他嘆佛
159 10 to be able to 即以伽他嘆佛
160 10 to order; to command 即以伽他嘆佛
161 10 used after a verb 即以伽他嘆佛
162 10 a reason; a cause 即以伽他嘆佛
163 10 Israel 即以伽他嘆佛
164 10 Yi 即以伽他嘆佛
165 10 use; yogena 即以伽他嘆佛
166 10 wén to hear 若我得聞
167 10 wén Wen 若我得聞
168 10 wén sniff at; to smell 若我得聞
169 10 wén to be widely known 若我得聞
170 10 wén to confirm; to accept 若我得聞
171 10 wén information 若我得聞
172 10 wèn famous; well known 若我得聞
173 10 wén knowledge; learning 若我得聞
174 10 wèn popularity; prestige; reputation 若我得聞
175 10 wén to question 若我得聞
176 10 wén heard; śruta 若我得聞
177 10 wén hearing; śruti 若我得聞
178 10 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 有一苾芻
179 10 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 有一苾芻
180 10 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相
181 10 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相
182 10 佛剎 fó shā temple; monastery 即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相
183 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
184 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
185 10 自在王 zìzài wáng īśāna; Isana; Svāmin 名三乘法自在王如來
186 10 to go; to 爾時有佛世尊出現於世
187 10 to rely on; to depend on 爾時有佛世尊出現於世
188 10 Yu 爾時有佛世尊出現於世
189 10 a crow 爾時有佛世尊出現於世
190 9 寶剎 bǎochà a monastery; a temple 寶剎莊嚴
191 9 寶剎 bǎochà a Buddha field 寶剎莊嚴
192 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 我以一切伸供養
193 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 我以一切伸供養
194 9 供養 gòngyǎng offering 我以一切伸供養
195 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 我以一切伸供養
196 9 wéi to act as; to serve 願為宣說
197 9 wéi to change into; to become 願為宣說
198 9 wéi to be; is 願為宣說
199 9 wéi to do 願為宣說
200 9 wèi to support; to help 願為宣說
201 9 wéi to govern 願為宣說
202 9 wèi to be; bhū 願為宣說
203 9 zhōng middle 而於法中
204 9 zhōng medium; medium sized 而於法中
205 9 zhōng China 而於法中
206 9 zhòng to hit the mark 而於法中
207 9 zhōng midday 而於法中
208 9 zhōng inside 而於法中
209 9 zhōng during 而於法中
210 9 zhōng Zhong 而於法中
211 9 zhōng intermediary 而於法中
212 9 zhōng half 而於法中
213 9 zhòng to reach; to attain 而於法中
214 9 zhòng to suffer; to infect 而於法中
215 9 zhòng to obtain 而於法中
216 9 zhòng to pass an exam 而於法中
217 9 zhōng middle 而於法中
218 8 guāng light 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
219 8 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
220 8 guāng to shine 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
221 8 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
222 8 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
223 8 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
224 8 guāng scenery 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
225 8 guāng smooth 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
226 8 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
227 8 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
228 8 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
229 8 guāng Guang 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
230 8 guāng to manifest 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
231 8 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
232 8 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
233 8 功德 gōngdé achievements and virtue 如是功德得未曾有
234 8 功德 gōngdé merit 如是功德得未曾有
235 8 功德 gōngdé quality; guṇa 如是功德得未曾有
236 8 功德 gōngdé merit; puṇya 如是功德得未曾有
237 7 néng can; able 能問如來微妙之義
238 7 néng ability; capacity 能問如來微妙之義
239 7 néng a mythical bear-like beast 能問如來微妙之義
240 7 néng energy 能問如來微妙之義
241 7 néng function; use 能問如來微妙之義
242 7 néng talent 能問如來微妙之義
243 7 néng expert at 能問如來微妙之義
244 7 néng to be in harmony 能問如來微妙之義
245 7 néng to tend to; to care for 能問如來微妙之義
246 7 néng to reach; to arrive at 能問如來微妙之義
247 7 néng to be able; śak 能問如來微妙之義
248 7 néng skilful; pravīṇa 能問如來微妙之義
249 7 ér Kangxi radical 126 而於法中
250 7 ér as if; to seem like 而於法中
251 7 néng can; able 而於法中
252 7 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而於法中
253 7 ér to arrive; up to 而於法中
254 7 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難即從座起
255 7 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難即從座起
256 7 residence; dwelling 我居寶剎所有菩薩
257 7 to be at a position 我居寶剎所有菩薩
258 7 to live; to dwell; to reside 我居寶剎所有菩薩
259 7 to stay put 我居寶剎所有菩薩
260 7 to claim; to assert 我居寶剎所有菩薩
261 7 to store up; to accumulate 我居寶剎所有菩薩
262 7 to sit down 我居寶剎所有菩薩
263 7 to possess 我居寶剎所有菩薩
264 7 to hold in storage; to retain; to harbor 我居寶剎所有菩薩
265 7 Ju 我居寶剎所有菩薩
266 7 dwell; vāsa 我居寶剎所有菩薩
267 7 suǒ a few; various; some 所發弘誓永不斷
268 7 suǒ a place; a location 所發弘誓永不斷
269 7 suǒ indicates a passive voice 所發弘誓永不斷
270 7 suǒ an ordinal number 所發弘誓永不斷
271 7 suǒ meaning 所發弘誓永不斷
272 7 suǒ garrison 所發弘誓永不斷
273 7 suǒ place; pradeśa 所發弘誓永不斷
274 7 hair 所發弘誓永不斷
275 7 to send out; to issue; to emit; to radiate 所發弘誓永不斷
276 7 to hand over; to deliver; to offer 所發弘誓永不斷
277 7 to express; to show; to be manifest 所發弘誓永不斷
278 7 to start out; to set off 所發弘誓永不斷
279 7 to open 所發弘誓永不斷
280 7 to requisition 所發弘誓永不斷
281 7 to occur 所發弘誓永不斷
282 7 to declare; to proclaim; to utter 所發弘誓永不斷
283 7 to express; to give vent 所發弘誓永不斷
284 7 to excavate 所發弘誓永不斷
285 7 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 所發弘誓永不斷
286 7 to get rich 所發弘誓永不斷
287 7 to rise; to expand; to inflate; to swell 所發弘誓永不斷
288 7 to sell 所發弘誓永不斷
289 7 to shoot with a bow 所發弘誓永不斷
290 7 to rise in revolt 所發弘誓永不斷
291 7 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 所發弘誓永不斷
292 7 to enlighten; to inspire 所發弘誓永不斷
293 7 to publicize; to make known; to show off; to spread 所發弘誓永不斷
294 7 to ignite; to set on fire 所發弘誓永不斷
295 7 to sing; to play 所發弘誓永不斷
296 7 to feel; to sense 所發弘誓永不斷
297 7 to act; to do 所發弘誓永不斷
298 7 grass and moss 所發弘誓永不斷
299 7 Fa 所發弘誓永不斷
300 7 to issue; to emit; utpāda 所發弘誓永不斷
301 7 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 令我成就寂滅果
302 7 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 令我成就寂滅果
303 7 成就 chéngjiù accomplishment 令我成就寂滅果
304 7 成就 chéngjiù Achievements 令我成就寂滅果
305 7 成就 chéngjiù to attained; to obtain 令我成就寂滅果
306 7 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 令我成就寂滅果
307 7 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 令我成就寂滅果
308 7 yán to speak; to say; said 白佛言
309 7 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
310 7 yán Kangxi radical 149 白佛言
311 7 yán phrase; sentence 白佛言
312 7 yán a word; a syllable 白佛言
313 7 yán a theory; a doctrine 白佛言
314 7 yán to regard as 白佛言
315 7 yán to act as 白佛言
316 7 yán word; vacana 白佛言
317 7 yán speak; vad 白佛言
318 7 xīn heart [organ] 懷慈愍心
319 7 xīn Kangxi radical 61 懷慈愍心
320 7 xīn mind; consciousness 懷慈愍心
321 7 xīn the center; the core; the middle 懷慈愍心
322 7 xīn one of the 28 star constellations 懷慈愍心
323 7 xīn heart 懷慈愍心
324 7 xīn emotion 懷慈愍心
325 7 xīn intention; consideration 懷慈愍心
326 7 xīn disposition; temperament 懷慈愍心
327 7 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 懷慈愍心
328 7 yuàn to hope; to wish; to desire 願為宣說
329 7 yuàn hope 願為宣說
330 7 yuàn to be ready; to be willing 願為宣說
331 7 yuàn to ask for; to solicit 願為宣說
332 7 yuàn a vow 願為宣說
333 7 yuàn diligent; attentive 願為宣說
334 7 yuàn to prefer; to select 願為宣說
335 7 yuàn to admire 願為宣說
336 7 yuàn a vow; pranidhana 願為宣說
337 6 gào to tell; to say; said; told 佛告阿難
338 6 gào to request 佛告阿難
339 6 gào to report; to inform 佛告阿難
340 6 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告阿難
341 6 gào to accuse; to sue 佛告阿難
342 6 gào to reach 佛告阿難
343 6 gào an announcement 佛告阿難
344 6 gào a party 佛告阿難
345 6 gào a vacation 佛告阿難
346 6 gào Gao 佛告阿難
347 6 gào to tell; jalp 佛告阿難
348 6 不久 bùjiǔ not long; soon 不久俱成無上道
349 6 作法 zuòfǎ method of doing something; modus operandi 名曰作法
350 6 作法 zuò fǎ to establish a law 名曰作法
351 6 作法 zuò fǎ to perform some magic 名曰作法
352 6 作法 zuò fǎ writing composition technique 名曰作法
353 6 作法 zuòfǎ conduct; actions; karaṇa 名曰作法
354 6 shì a generation 爾時有佛世尊出現於世
355 6 shì a period of thirty years 爾時有佛世尊出現於世
356 6 shì the world 爾時有佛世尊出現於世
357 6 shì years; age 爾時有佛世尊出現於世
358 6 shì a dynasty 爾時有佛世尊出現於世
359 6 shì secular; worldly 爾時有佛世尊出現於世
360 6 shì over generations 爾時有佛世尊出現於世
361 6 shì world 爾時有佛世尊出現於世
362 6 shì an era 爾時有佛世尊出現於世
363 6 shì from generation to generation; across generations 爾時有佛世尊出現於世
364 6 shì to keep good family relations 爾時有佛世尊出現於世
365 6 shì Shi 爾時有佛世尊出現於世
366 6 shì a geologic epoch 爾時有佛世尊出現於世
367 6 shì hereditary 爾時有佛世尊出現於世
368 6 shì later generations 爾時有佛世尊出現於世
369 6 shì a successor; an heir 爾時有佛世尊出現於世
370 6 shì the current times 爾時有佛世尊出現於世
371 6 shì loka; a world 爾時有佛世尊出現於世
372 6 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 不久俱成無上道
373 6 chéng to become; to turn into 不久俱成無上道
374 6 chéng to grow up; to ripen; to mature 不久俱成無上道
375 6 chéng to set up; to establish; to develop; to form 不久俱成無上道
376 6 chéng a full measure of 不久俱成無上道
377 6 chéng whole 不久俱成無上道
378 6 chéng set; established 不久俱成無上道
379 6 chéng to reache a certain degree; to amount to 不久俱成無上道
380 6 chéng to reconcile 不久俱成無上道
381 6 chéng to resmble; to be similar to 不久俱成無上道
382 6 chéng composed of 不久俱成無上道
383 6 chéng a result; a harvest; an achievement 不久俱成無上道
384 6 chéng capable; able; accomplished 不久俱成無上道
385 6 chéng to help somebody achieve something 不久俱成無上道
386 6 chéng Cheng 不久俱成無上道
387 6 chéng Become 不久俱成無上道
388 6 chéng becoming; bhāva 不久俱成無上道
389 6 xíng to walk 名慧花開心行出生如來
390 6 xíng capable; competent 名慧花開心行出生如來
391 6 háng profession 名慧花開心行出生如來
392 6 xíng Kangxi radical 144 名慧花開心行出生如來
393 6 xíng to travel 名慧花開心行出生如來
394 6 xìng actions; conduct 名慧花開心行出生如來
395 6 xíng to do; to act; to practice 名慧花開心行出生如來
396 6 xíng all right; OK; okay 名慧花開心行出生如來
397 6 háng horizontal line 名慧花開心行出生如來
398 6 héng virtuous deeds 名慧花開心行出生如來
399 6 hàng a line of trees 名慧花開心行出生如來
400 6 hàng bold; steadfast 名慧花開心行出生如來
401 6 xíng to move 名慧花開心行出生如來
402 6 xíng to put into effect; to implement 名慧花開心行出生如來
403 6 xíng travel 名慧花開心行出生如來
404 6 xíng to circulate 名慧花開心行出生如來
405 6 xíng running script; running script 名慧花開心行出生如來
406 6 xíng temporary 名慧花開心行出生如來
407 6 háng rank; order 名慧花開心行出生如來
408 6 háng a business; a shop 名慧花開心行出生如來
409 6 xíng to depart; to leave 名慧花開心行出生如來
410 6 xíng to experience 名慧花開心行出生如來
411 6 xíng path; way 名慧花開心行出生如來
412 6 xíng xing; ballad 名慧花開心行出生如來
413 6 xíng Xing 名慧花開心行出生如來
414 6 xíng Practice 名慧花開心行出生如來
415 6 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 名慧花開心行出生如來
416 6 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 名慧花開心行出生如來
417 5 zuò to do 作是念時
418 5 zuò to act as; to serve as 作是念時
419 5 zuò to start 作是念時
420 5 zuò a writing; a work 作是念時
421 5 zuò to dress as; to be disguised as 作是念時
422 5 zuō to create; to make 作是念時
423 5 zuō a workshop 作是念時
424 5 zuō to write; to compose 作是念時
425 5 zuò to rise 作是念時
426 5 zuò to be aroused 作是念時
427 5 zuò activity; action; undertaking 作是念時
428 5 zuò to regard as 作是念時
429 5 zuò action; kāraṇa 作是念時
430 5 rén person; people; a human being 與大苾芻眾三萬二千人俱
431 5 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾三萬二千人俱
432 5 rén a kind of person 與大苾芻眾三萬二千人俱
433 5 rén everybody 與大苾芻眾三萬二千人俱
434 5 rén adult 與大苾芻眾三萬二千人俱
435 5 rén somebody; others 與大苾芻眾三萬二千人俱
436 5 rén an upright person 與大苾芻眾三萬二千人俱
437 5 rén person; manuṣya 與大苾芻眾三萬二千人俱
438 5 shēn human body; torso 一切皆得身真金色
439 5 shēn Kangxi radical 158 一切皆得身真金色
440 5 shēn self 一切皆得身真金色
441 5 shēn life 一切皆得身真金色
442 5 shēn an object 一切皆得身真金色
443 5 shēn a lifetime 一切皆得身真金色
444 5 shēn moral character 一切皆得身真金色
445 5 shēn status; identity; position 一切皆得身真金色
446 5 shēn pregnancy 一切皆得身真金色
447 5 juān India 一切皆得身真金色
448 5 shēn body; kāya 一切皆得身真金色
449 5 第一 dì yī first 信解第一
450 5 第一 dì yī foremost; first 信解第一
451 5 第一 dì yī first; prathama 信解第一
452 5 第一 dì yī foremost; parama 信解第一
453 5 shòu to suffer; to be subjected to 速生我剎受快樂
454 5 shòu to transfer; to confer 速生我剎受快樂
455 5 shòu to receive; to accept 速生我剎受快樂
456 5 shòu to tolerate 速生我剎受快樂
457 5 shòu feelings; sensations 速生我剎受快樂
458 5 fēng peak; summit 一時佛在王舍城鷲峯山中
459 5 fēng hump of camel 一時佛在王舍城鷲峯山中
460 5 to go back; to return 復有世尊出現世間
461 5 to resume; to restart 復有世尊出現世間
462 5 to do in detail 復有世尊出現世間
463 5 to restore 復有世尊出現世間
464 5 to respond; to reply to 復有世尊出現世間
465 5 Fu; Return 復有世尊出現世間
466 5 to retaliate; to reciprocate 復有世尊出現世間
467 5 to avoid forced labor or tax 復有世尊出現世間
468 5 Fu 復有世尊出現世間
469 5 doubled; to overlapping; folded 復有世尊出現世間
470 5 a lined garment with doubled thickness 復有世尊出現世間
471 5 big; huge; large 與大苾芻眾三萬二千人俱
472 5 Kangxi radical 37 與大苾芻眾三萬二千人俱
473 5 great; major; important 與大苾芻眾三萬二千人俱
474 5 size 與大苾芻眾三萬二千人俱
475 5 old 與大苾芻眾三萬二千人俱
476 5 oldest; earliest 與大苾芻眾三萬二千人俱
477 5 adult 與大苾芻眾三萬二千人俱
478 5 dài an important person 與大苾芻眾三萬二千人俱
479 5 senior 與大苾芻眾三萬二千人俱
480 5 an element 與大苾芻眾三萬二千人俱
481 5 great; mahā 與大苾芻眾三萬二千人俱
482 5 luó baby talk 尊者佉禰囉嚩儞枳曩
483 5 luō to nag 尊者佉禰囉嚩儞枳曩
484 5 luó ra 尊者佉禰囉嚩儞枳曩
485 5 jié to coerce; to threaten; to menace 名須彌劫如來
486 5 jié take by force; to plunder 名須彌劫如來
487 5 jié a disaster; catastrophe 名須彌劫如來
488 5 jié a strategy in weiqi 名須彌劫如來
489 5 jié a kalpa; an eon 名須彌劫如來
490 5 nǎng ancient times; former times 尊者布闌拏枳曩
491 5 nǎng na 尊者布闌拏枳曩
492 5 Kangxi radical 132 苾芻離自本處來詣佛前
493 5 Zi 苾芻離自本處來詣佛前
494 5 a nose 苾芻離自本處來詣佛前
495 5 the beginning; the start 苾芻離自本處來詣佛前
496 5 origin 苾芻離自本處來詣佛前
497 5 to employ; to use 苾芻離自本處來詣佛前
498 5 to be 苾芻離自本處來詣佛前
499 5 self; soul; ātman 苾芻離自本處來詣佛前
500 5 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 能見百千俱胝那由他世界麁細色相

Frequencies of all Words

Top 898

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 76 I; me; my 願我得佛清淨聲
2 76 self 願我得佛清淨聲
3 76 we; our 願我得佛清淨聲
4 76 [my] dear 願我得佛清淨聲
5 76 Wo 願我得佛清淨聲
6 76 self; atman; attan 願我得佛清淨聲
7 76 ga 願我得佛清淨聲
8 76 I; aham 願我得佛清淨聲
9 64 de potential marker 皆得阿羅漢
10 64 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆得阿羅漢
11 64 děi must; ought to 皆得阿羅漢
12 64 děi to want to; to need to 皆得阿羅漢
13 64 děi must; ought to 皆得阿羅漢
14 64 de 皆得阿羅漢
15 64 de infix potential marker 皆得阿羅漢
16 64 to result in 皆得阿羅漢
17 64 to be proper; to fit; to suit 皆得阿羅漢
18 64 to be satisfied 皆得阿羅漢
19 64 to be finished 皆得阿羅漢
20 64 de result of degree 皆得阿羅漢
21 64 de marks completion of an action 皆得阿羅漢
22 64 děi satisfying 皆得阿羅漢
23 64 to contract 皆得阿羅漢
24 64 marks permission or possibility 皆得阿羅漢
25 64 expressing frustration 皆得阿羅漢
26 64 to hear 皆得阿羅漢
27 64 to have; there is 皆得阿羅漢
28 64 marks time passed 皆得阿羅漢
29 64 obtain; attain; prāpta 皆得阿羅漢
30 52 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
31 52 relating to Buddhism 一時佛在王舍城鷲峯山中
32 52 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
33 52 a Buddhist text 一時佛在王舍城鷲峯山中
34 52 to touch; to stroke 一時佛在王舍城鷲峯山中
35 52 Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
36 52 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
37 48 如來 rúlái Tathagata 如來
38 48 如來 Rúlái Tathagata 如來
39 48 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
40 48 that; those 彼然燈佛前
41 48 another; the other 彼然燈佛前
42 48 that; tad 彼然燈佛前
43 42 yǒu is; are; to exist 爾時有佛世尊出現於世
44 42 yǒu to have; to possess 爾時有佛世尊出現於世
45 42 yǒu indicates an estimate 爾時有佛世尊出現於世
46 42 yǒu indicates a large quantity 爾時有佛世尊出現於世
47 42 yǒu indicates an affirmative response 爾時有佛世尊出現於世
48 42 yǒu a certain; used before a person, time, or place 爾時有佛世尊出現於世
49 42 yǒu used to compare two things 爾時有佛世尊出現於世
50 42 yǒu used in a polite formula before certain verbs 爾時有佛世尊出現於世
51 42 yǒu used before the names of dynasties 爾時有佛世尊出現於世
52 42 yǒu a certain thing; what exists 爾時有佛世尊出現於世
53 42 yǒu multiple of ten and ... 爾時有佛世尊出現於世
54 42 yǒu abundant 爾時有佛世尊出現於世
55 42 yǒu purposeful 爾時有佛世尊出現於世
56 42 yǒu You 爾時有佛世尊出現於世
57 42 yǒu 1. existence; 2. becoming 爾時有佛世尊出現於世
58 42 yǒu becoming; bhava 爾時有佛世尊出現於世
59 41 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
60 41 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
61 41 lìng to make; to cause to be; to lead 度脫老死令安隱
62 41 lìng to issue a command 度脫老死令安隱
63 41 lìng rules of behavior; customs 度脫老死令安隱
64 41 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 度脫老死令安隱
65 41 lìng a season 度脫老死令安隱
66 41 lìng respected; good reputation 度脫老死令安隱
67 41 lìng good 度脫老死令安隱
68 41 lìng pretentious 度脫老死令安隱
69 41 lìng a transcending state of existence 度脫老死令安隱
70 41 lìng a commander 度脫老死令安隱
71 41 lìng a commanding quality; an impressive character 度脫老死令安隱
72 41 lìng lyrics 度脫老死令安隱
73 41 lìng Ling 度脫老死令安隱
74 41 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 度脫老死令安隱
75 38 qián front 彼然燈佛前
76 38 qián former; the past 彼然燈佛前
77 38 qián to go forward 彼然燈佛前
78 38 qián preceding 彼然燈佛前
79 38 qián before; earlier; prior 彼然燈佛前
80 38 qián to appear before 彼然燈佛前
81 38 qián future 彼然燈佛前
82 38 qián top; first 彼然燈佛前
83 38 qián battlefront 彼然燈佛前
84 38 qián pre- 彼然燈佛前
85 38 qián before; former; pūrva 彼然燈佛前
86 38 qián facing; mukha 彼然燈佛前
87 37 yòu again; also 又彼佛前有佛出世
88 37 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又彼佛前有佛出世
89 37 yòu Kangxi radical 29 又彼佛前有佛出世
90 37 yòu and 又彼佛前有佛出世
91 37 yòu furthermore 又彼佛前有佛出世
92 37 yòu in addition 又彼佛前有佛出世
93 37 yòu but 又彼佛前有佛出世
94 37 yòu again; also; moreover; punar 又彼佛前有佛出世
95 36 佛出世 fó chū shì for a Buddha to appear in a world 又彼佛前有佛出世
96 36 míng measure word for people 名鉢囉多波野輸如來
97 36 míng fame; renown; reputation 名鉢囉多波野輸如來
98 36 míng a name; personal name; designation 名鉢囉多波野輸如來
99 36 míng rank; position 名鉢囉多波野輸如來
100 36 míng an excuse 名鉢囉多波野輸如來
101 36 míng life 名鉢囉多波野輸如來
102 36 míng to name; to call 名鉢囉多波野輸如來
103 36 míng to express; to describe 名鉢囉多波野輸如來
104 36 míng to be called; to have the name 名鉢囉多波野輸如來
105 36 míng to own; to possess 名鉢囉多波野輸如來
106 36 míng famous; renowned 名鉢囉多波野輸如來
107 36 míng moral 名鉢囉多波野輸如來
108 36 míng name; naman 名鉢囉多波野輸如來
109 36 míng fame; renown; yasas 名鉢囉多波野輸如來
110 34 already 已度之者使成佛
111 34 Kangxi radical 49 已度之者使成佛
112 34 from 已度之者使成佛
113 34 to bring to an end; to stop 已度之者使成佛
114 34 final aspectual particle 已度之者使成佛
115 34 afterwards; thereafter 已度之者使成佛
116 34 too; very; excessively 已度之者使成佛
117 34 to complete 已度之者使成佛
118 34 to demote; to dismiss 已度之者使成佛
119 34 to recover from an illness 已度之者使成佛
120 34 certainly 已度之者使成佛
121 34 an interjection of surprise 已度之者使成佛
122 34 this 已度之者使成佛
123 34 former; pūrvaka 已度之者使成佛
124 34 former; pūrvaka 已度之者使成佛
125 32 菩提 pútí bodhi; enlightenment 速到菩提究竟岸
126 32 菩提 pútí bodhi 速到菩提究竟岸
127 32 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 速到菩提究竟岸
128 32 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者阿若憍陳如
129 32 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者阿若憍陳如
130 31 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提
131 30 所有 suǒyǒu all 所有無邊世界中
132 30 所有 suǒyǒu to belong to 所有無邊世界中
133 30 所有 suǒyǒu all; sarva 所有無邊世界中
134 29 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha 我得菩提成正覺已
135 28 shā to brake (a vehicle) 復有十方諸佛剎
136 28 chà Buddhist monastery or temple 復有十方諸佛剎
137 28 chà sign; mark; symbol 復有十方諸佛剎
138 28 shā land 復有十方諸佛剎
139 28 shā canopy; chattra 復有十方諸佛剎
140 21 shēng to be born; to give birth 速生我剎受快樂
141 21 shēng to live 速生我剎受快樂
142 21 shēng raw 速生我剎受快樂
143 21 shēng a student 速生我剎受快樂
144 21 shēng life 速生我剎受快樂
145 21 shēng to produce; to give rise 速生我剎受快樂
146 21 shēng alive 速生我剎受快樂
147 21 shēng a lifetime 速生我剎受快樂
148 21 shēng to initiate; to become 速生我剎受快樂
149 21 shēng to grow 速生我剎受快樂
150 21 shēng unfamiliar 速生我剎受快樂
151 21 shēng not experienced 速生我剎受快樂
152 21 shēng hard; stiff; strong 速生我剎受快樂
153 21 shēng very; extremely 速生我剎受快樂
154 21 shēng having academic or professional knowledge 速生我剎受快樂
155 21 shēng a male role in traditional theatre 速生我剎受快樂
156 21 shēng gender 速生我剎受快樂
157 21 shēng to develop; to grow 速生我剎受快樂
158 21 shēng to set up 速生我剎受快樂
159 21 shēng a prostitute 速生我剎受快樂
160 21 shēng a captive 速生我剎受快樂
161 21 shēng a gentleman 速生我剎受快樂
162 21 shēng Kangxi radical 100 速生我剎受快樂
163 21 shēng unripe 速生我剎受快樂
164 21 shēng nature 速生我剎受快樂
165 21 shēng to inherit; to succeed 速生我剎受快樂
166 21 shēng destiny 速生我剎受快樂
167 21 shēng birth 速生我剎受快樂
168 19 眾生 zhòngshēng all living things 輪迴諸趣眾生類
169 19 眾生 zhòngshēng living things other than people 輪迴諸趣眾生類
170 19 眾生 zhòngshēng sentient beings 輪迴諸趣眾生類
171 19 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 輪迴諸趣眾生類
172 16 悉皆 xījiē completely; all 悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提
173 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
174 15 無量 wúliàng immeasurable 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
175 15 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
176 15 無量 wúliàng Atula 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
177 15 qiān one thousand 與大苾芻眾三萬二千人俱
178 15 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾三萬二千人俱
179 15 qiān very 與大苾芻眾三萬二千人俱
180 15 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾三萬二千人俱
181 15 qiān Qian 與大苾芻眾三萬二千人俱
182 14 一切 yīqiè all; every; everything 名離一切垢如來
183 14 一切 yīqiè temporary 名離一切垢如來
184 14 一切 yīqiè the same 名離一切垢如來
185 14 一切 yīqiè generally 名離一切垢如來
186 14 一切 yīqiè all, everything 名離一切垢如來
187 14 一切 yīqiè all; sarva 名離一切垢如來
188 14 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 未來諸佛所行
189 14 zhī him; her; them; that 能問如來微妙之義
190 14 zhī used between a modifier and a word to form a word group 能問如來微妙之義
191 14 zhī to go 能問如來微妙之義
192 14 zhī this; that 能問如來微妙之義
193 14 zhī genetive marker 能問如來微妙之義
194 14 zhī it 能問如來微妙之義
195 14 zhī in 能問如來微妙之義
196 14 zhī all 能問如來微妙之義
197 14 zhī and 能問如來微妙之義
198 14 zhī however 能問如來微妙之義
199 14 zhī if 能問如來微妙之義
200 14 zhī then 能問如來微妙之義
201 14 zhī to arrive; to go 能問如來微妙之義
202 14 zhī is 能問如來微妙之義
203 14 zhī to use 能問如來微妙之義
204 14 zhī Zhi 能問如來微妙之義
205 13 bǎi one hundred 百千俱胝那由他
206 13 bǎi many 百千俱胝那由他
207 13 bǎi Bai 百千俱胝那由他
208 13 bǎi all 百千俱胝那由他
209 13 bǎi hundred; śata 百千俱胝那由他
210 13 俱胝 jūzhī Judi 百千俱胝那由他
211 13 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 百千俱胝那由他
212 12 那由他 nàyóutā a nayuta 百千俱胝那由他
213 12 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 寶剎莊嚴
214 12 莊嚴 zhuāngyán Dignity 寶剎莊嚴
215 12 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 寶剎莊嚴
216 12 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 寶剎莊嚴
217 12 jiē all; each and every; in all cases 皆得阿羅漢
218 12 jiē same; equally 皆得阿羅漢
219 12 jiē all; sarva 皆得阿羅漢
220 11 菩薩 púsà bodhisattva 若有大願未欲成佛為菩薩者
221 11 菩薩 púsà bodhisattva 若有大願未欲成佛為菩薩者
222 11 菩薩 púsà bodhisattva 若有大願未欲成佛為菩薩者
223 11 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
224 11 無邊 wúbiān boundless; ananta 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
225 10 so as to; in order to 即以伽他嘆佛
226 10 to use; to regard as 即以伽他嘆佛
227 10 to use; to grasp 即以伽他嘆佛
228 10 according to 即以伽他嘆佛
229 10 because of 即以伽他嘆佛
230 10 on a certain date 即以伽他嘆佛
231 10 and; as well as 即以伽他嘆佛
232 10 to rely on 即以伽他嘆佛
233 10 to regard 即以伽他嘆佛
234 10 to be able to 即以伽他嘆佛
235 10 to order; to command 即以伽他嘆佛
236 10 further; moreover 即以伽他嘆佛
237 10 used after a verb 即以伽他嘆佛
238 10 very 即以伽他嘆佛
239 10 already 即以伽他嘆佛
240 10 increasingly 即以伽他嘆佛
241 10 a reason; a cause 即以伽他嘆佛
242 10 Israel 即以伽他嘆佛
243 10 Yi 即以伽他嘆佛
244 10 use; yogena 即以伽他嘆佛
245 10 wén to hear 若我得聞
246 10 wén Wen 若我得聞
247 10 wén sniff at; to smell 若我得聞
248 10 wén to be widely known 若我得聞
249 10 wén to confirm; to accept 若我得聞
250 10 wén information 若我得聞
251 10 wèn famous; well known 若我得聞
252 10 wén knowledge; learning 若我得聞
253 10 wèn popularity; prestige; reputation 若我得聞
254 10 wén to question 若我得聞
255 10 wén heard; śruta 若我得聞
256 10 wén hearing; śruti 若我得聞
257 10 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 有一苾芻
258 10 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 有一苾芻
259 10 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相
260 10 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相
261 10 佛剎 fó shā temple; monastery 即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相
262 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
263 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
264 10 自在王 zìzài wáng īśāna; Isana; Svāmin 名三乘法自在王如來
265 10 in; at 爾時有佛世尊出現於世
266 10 in; at 爾時有佛世尊出現於世
267 10 in; at; to; from 爾時有佛世尊出現於世
268 10 to go; to 爾時有佛世尊出現於世
269 10 to rely on; to depend on 爾時有佛世尊出現於世
270 10 to go to; to arrive at 爾時有佛世尊出現於世
271 10 from 爾時有佛世尊出現於世
272 10 give 爾時有佛世尊出現於世
273 10 oppposing 爾時有佛世尊出現於世
274 10 and 爾時有佛世尊出現於世
275 10 compared to 爾時有佛世尊出現於世
276 10 by 爾時有佛世尊出現於世
277 10 and; as well as 爾時有佛世尊出現於世
278 10 for 爾時有佛世尊出現於世
279 10 Yu 爾時有佛世尊出現於世
280 10 a crow 爾時有佛世尊出現於世
281 10 whew; wow 爾時有佛世尊出現於世
282 10 near to; antike 爾時有佛世尊出現於世
283 9 寶剎 bǎochà a monastery; a temple 寶剎莊嚴
284 9 寶剎 bǎochà a Buddha field 寶剎莊嚴
285 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 我以一切伸供養
286 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 我以一切伸供養
287 9 供養 gòngyǎng offering 我以一切伸供養
288 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 我以一切伸供養
289 9 wèi for; to 願為宣說
290 9 wèi because of 願為宣說
291 9 wéi to act as; to serve 願為宣說
292 9 wéi to change into; to become 願為宣說
293 9 wéi to be; is 願為宣說
294 9 wéi to do 願為宣說
295 9 wèi for 願為宣說
296 9 wèi because of; for; to 願為宣說
297 9 wèi to 願為宣說
298 9 wéi in a passive construction 願為宣說
299 9 wéi forming a rehetorical question 願為宣說
300 9 wéi forming an adverb 願為宣說
301 9 wéi to add emphasis 願為宣說
302 9 wèi to support; to help 願為宣說
303 9 wéi to govern 願為宣說
304 9 wèi to be; bhū 願為宣說
305 9 zhōng middle 而於法中
306 9 zhōng medium; medium sized 而於法中
307 9 zhōng China 而於法中
308 9 zhòng to hit the mark 而於法中
309 9 zhōng in; amongst 而於法中
310 9 zhōng midday 而於法中
311 9 zhōng inside 而於法中
312 9 zhōng during 而於法中
313 9 zhōng Zhong 而於法中
314 9 zhōng intermediary 而於法中
315 9 zhōng half 而於法中
316 9 zhōng just right; suitably 而於法中
317 9 zhōng while 而於法中
318 9 zhòng to reach; to attain 而於法中
319 9 zhòng to suffer; to infect 而於法中
320 9 zhòng to obtain 而於法中
321 9 zhòng to pass an exam 而於法中
322 9 zhōng middle 而於法中
323 8 guāng light 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
324 8 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
325 8 guāng to shine 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
326 8 guāng only 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
327 8 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
328 8 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
329 8 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
330 8 guāng scenery 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
331 8 guāng smooth 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
332 8 guāng used up 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
333 8 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
334 8 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
335 8 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
336 8 guāng Guang 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
337 8 guāng to manifest 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
338 8 guāng welcome 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
339 8 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
340 8 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
341 8 功德 gōngdé achievements and virtue 如是功德得未曾有
342 8 功德 gōngdé merit 如是功德得未曾有
343 8 功德 gōngdé quality; guṇa 如是功德得未曾有
344 8 功德 gōngdé merit; puṇya 如是功德得未曾有
345 8 such as; for example; for instance 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
346 8 if 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
347 8 in accordance with 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
348 8 to be appropriate; should; with regard to 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
349 8 this 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
350 8 it is so; it is thus; can be compared with 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
351 8 to go to 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
352 8 to meet 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
353 8 to appear; to seem; to be like 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
354 8 at least as good as 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
355 8 and 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
356 8 or 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
357 8 but 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
358 8 then 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
359 8 naturally 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
360 8 expresses a question or doubt 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
361 8 you 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
362 8 the second lunar month 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
363 8 in; at 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
364 8 Ru 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
365 8 Thus 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
366 8 thus; tathā 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
367 8 like; iva 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
368 8 suchness; tathatā 如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫
369 7 zhū all; many; various 正等覺諸根清淨
370 7 zhū Zhu 正等覺諸根清淨
371 7 zhū all; members of the class 正等覺諸根清淨
372 7 zhū interrogative particle 正等覺諸根清淨
373 7 zhū him; her; them; it 正等覺諸根清淨
374 7 zhū of; in 正等覺諸根清淨
375 7 zhū all; many; sarva 正等覺諸根清淨
376 7 néng can; able 能問如來微妙之義
377 7 néng ability; capacity 能問如來微妙之義
378 7 néng a mythical bear-like beast 能問如來微妙之義
379 7 néng energy 能問如來微妙之義
380 7 néng function; use 能問如來微妙之義
381 7 néng may; should; permitted to 能問如來微妙之義
382 7 néng talent 能問如來微妙之義
383 7 néng expert at 能問如來微妙之義
384 7 néng to be in harmony 能問如來微妙之義
385 7 néng to tend to; to care for 能問如來微妙之義
386 7 néng to reach; to arrive at 能問如來微妙之義
387 7 néng as long as; only 能問如來微妙之義
388 7 néng even if 能問如來微妙之義
389 7 néng but 能問如來微妙之義
390 7 néng in this way 能問如來微妙之義
391 7 néng to be able; śak 能問如來微妙之義
392 7 néng skilful; pravīṇa 能問如來微妙之義
393 7 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而於法中
394 7 ér Kangxi radical 126 而於法中
395 7 ér you 而於法中
396 7 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而於法中
397 7 ér right away; then 而於法中
398 7 ér but; yet; however; while; nevertheless 而於法中
399 7 ér if; in case; in the event that 而於法中
400 7 ér therefore; as a result; thus 而於法中
401 7 ér how can it be that? 而於法中
402 7 ér so as to 而於法中
403 7 ér only then 而於法中
404 7 ér as if; to seem like 而於法中
405 7 néng can; able 而於法中
406 7 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而於法中
407 7 ér me 而於法中
408 7 ér to arrive; up to 而於法中
409 7 ér possessive 而於法中
410 7 ér and; ca 而於法中
411 7 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難即從座起
412 7 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難即從座起
413 7 residence; dwelling 我居寶剎所有菩薩
414 7 to be at a position 我居寶剎所有菩薩
415 7 to live; to dwell; to reside 我居寶剎所有菩薩
416 7 to stay put 我居寶剎所有菩薩
417 7 to claim; to assert 我居寶剎所有菩薩
418 7 to store up; to accumulate 我居寶剎所有菩薩
419 7 unexpectedly 我居寶剎所有菩薩
420 7 to sit down 我居寶剎所有菩薩
421 7 to possess 我居寶剎所有菩薩
422 7 to hold in storage; to retain; to harbor 我居寶剎所有菩薩
423 7 Ju 我居寶剎所有菩薩
424 7 interrogative particle 我居寶剎所有菩薩
425 7 dwell; vāsa 我居寶剎所有菩薩
426 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所發弘誓永不斷
427 7 suǒ an office; an institute 所發弘誓永不斷
428 7 suǒ introduces a relative clause 所發弘誓永不斷
429 7 suǒ it 所發弘誓永不斷
430 7 suǒ if; supposing 所發弘誓永不斷
431 7 suǒ a few; various; some 所發弘誓永不斷
432 7 suǒ a place; a location 所發弘誓永不斷
433 7 suǒ indicates a passive voice 所發弘誓永不斷
434 7 suǒ that which 所發弘誓永不斷
435 7 suǒ an ordinal number 所發弘誓永不斷
436 7 suǒ meaning 所發弘誓永不斷
437 7 suǒ garrison 所發弘誓永不斷
438 7 suǒ place; pradeśa 所發弘誓永不斷
439 7 suǒ that which; yad 所發弘誓永不斷
440 7 hair 所發弘誓永不斷
441 7 to send out; to issue; to emit; to radiate 所發弘誓永不斷
442 7 round 所發弘誓永不斷
443 7 to hand over; to deliver; to offer 所發弘誓永不斷
444 7 to express; to show; to be manifest 所發弘誓永不斷
445 7 to start out; to set off 所發弘誓永不斷
446 7 to open 所發弘誓永不斷
447 7 to requisition 所發弘誓永不斷
448 7 to occur 所發弘誓永不斷
449 7 to declare; to proclaim; to utter 所發弘誓永不斷
450 7 to express; to give vent 所發弘誓永不斷
451 7 to excavate 所發弘誓永不斷
452 7 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 所發弘誓永不斷
453 7 to get rich 所發弘誓永不斷
454 7 to rise; to expand; to inflate; to swell 所發弘誓永不斷
455 7 to sell 所發弘誓永不斷
456 7 to shoot with a bow 所發弘誓永不斷
457 7 to rise in revolt 所發弘誓永不斷
458 7 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 所發弘誓永不斷
459 7 to enlighten; to inspire 所發弘誓永不斷
460 7 to publicize; to make known; to show off; to spread 所發弘誓永不斷
461 7 to ignite; to set on fire 所發弘誓永不斷
462 7 to sing; to play 所發弘誓永不斷
463 7 to feel; to sense 所發弘誓永不斷
464 7 to act; to do 所發弘誓永不斷
465 7 grass and moss 所發弘誓永不斷
466 7 Fa 所發弘誓永不斷
467 7 to issue; to emit; utpāda 所發弘誓永不斷
468 7 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 令我成就寂滅果
469 7 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 令我成就寂滅果
470 7 成就 chéngjiù accomplishment 令我成就寂滅果
471 7 成就 chéngjiù Achievements 令我成就寂滅果
472 7 成就 chéngjiù to attained; to obtain 令我成就寂滅果
473 7 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 令我成就寂滅果
474 7 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 令我成就寂滅果
475 7 yán to speak; to say; said 白佛言
476 7 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
477 7 yán Kangxi radical 149 白佛言
478 7 yán a particle with no meaning 白佛言
479 7 yán phrase; sentence 白佛言
480 7 yán a word; a syllable 白佛言
481 7 yán a theory; a doctrine 白佛言
482 7 yán to regard as 白佛言
483 7 yán to act as 白佛言
484 7 yán word; vacana 白佛言
485 7 yán speak; vad 白佛言
486 7 xīn heart [organ] 懷慈愍心
487 7 xīn Kangxi radical 61 懷慈愍心
488 7 xīn mind; consciousness 懷慈愍心
489 7 xīn the center; the core; the middle 懷慈愍心
490 7 xīn one of the 28 star constellations 懷慈愍心
491 7 xīn heart 懷慈愍心
492 7 xīn emotion 懷慈愍心
493 7 xīn intention; consideration 懷慈愍心
494 7 xīn disposition; temperament 懷慈愍心
495 7 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 懷慈愍心
496 7 yuàn to hope; to wish; to desire 願為宣說
497 7 yuàn hope 願為宣說
498 7 yuàn to be ready; to be willing 願為宣說
499 7 yuàn to ask for; to solicit 願為宣說
500 7 yuàn a vow 願為宣說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
obtain; attain; prāpta
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
that; tad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa
 1. qián
 2. qián
 1. before; former; pūrva
 2. facing; mukha
yòu again; also; moreover; punar

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那律 196 Aniruddha
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
阿若憍陈如 阿若憍陳如 65 Ājñāta-kāuṇḍinya
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
成就佛 99 Susiddhikara Buddha
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘无量寿庄严经 大乘無量壽莊嚴經 100 Sukhāvatīvyūha; Dasheng Wuliang Shou Zhangyan Jing
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
多罗 多羅 100 Tara
法贤 法賢 102 Faxian
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
华林 華林 104 Hualinbu
憍梵波提 106 Gavampati
劫宾那 劫賓那 106 Kapphiṇa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金藏 106 Jin Canon; Zhao Cheng Jin Canon
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 109 Mahakatyayana; Katyayana
摩诃俱絺罗 摩訶俱絺羅 109 Kauṣṭhila; Mahākauṣṭhila; koṭṭhita; Mahākoṭṭhita
摩罗 摩羅 109 Māra
那罗延力 那羅延力 110 Nārāyaṇabalin
那提迦叶 那提迦葉 110 Nadī-kāśyapa
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
清净天 清淨天 113 Prakīrṇakā
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
香象 120 Gandhahastī
西天 120 India; Indian continent
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
优楼频螺迦叶 優樓頻螺迦葉 121 Uruvilvā-kāśyapa
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 125.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
白佛 98 to address the Buddha
宝刹 寶剎 98
 1. a monastery; a temple
 2. a Buddha field
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就一切智 99 attainment of omniscience
承事 99 to entrust with duty
幢幡 99 a hanging banner
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大愿 大願 100 a great vow
大丈夫相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
弘誓 104 great vows
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
伽他 106 gatha; verse
净信心 淨信心 106 serene faith
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
伎乐 伎樂 106 music
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来迎 來迎 108 coming to greet
乐求 樂求 108 seek pleasure
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
妙行 109 a profound act
名曰 109 to be named; to be called
那由他 110 a nayuta
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
清净心 清淨心 113 pure mind
求生 113 seeking rebirth
群生 113 all living beings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
散华 散華 115 scatters flowers
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
寿量 壽量 115 Lifespan
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
速得成就 115 quickly attain
宿命通 115 knowledge of past lives
所行 115 actions; practice
宿愿力 宿願力 115 the power of a vow
他心通 116
 1. Mind Reader
 2. mind reading
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
微妙色 119 unmatched colors
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
无上正等正觉 無上正等正覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
香华 香華 120 incense and flowers
心所法 120 a mental factor; a mental state; a mental event
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
信解 120 resolution; determination; adhimukti
厌离 厭離 121 to give up in disgust
一佛 121 one Buddha
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
照见 照見 122 to look down upon
证得 證得 122 realize; prāpti
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
智慧第一 122 Foremost in Wisdom
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
总持门 總持門 122 dharani teachings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha