Glossary and Vocabulary for Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 佛說除蓋障菩薩所問經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 45 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 其名曰寶星菩薩摩訶薩
2 35 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
3 35 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
4 35 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
5 35 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
6 35 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
7 35 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
8 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 正智妙心俱得解脫
9 25 děi to want to; to need to 正智妙心俱得解脫
10 25 děi must; ought to 正智妙心俱得解脫
11 25 de 正智妙心俱得解脫
12 25 de infix potential marker 正智妙心俱得解脫
13 25 to result in 正智妙心俱得解脫
14 25 to be proper; to fit; to suit 正智妙心俱得解脫
15 25 to be satisfied 正智妙心俱得解脫
16 25 to be finished 正智妙心俱得解脫
17 25 děi satisfying 正智妙心俱得解脫
18 25 to contract 正智妙心俱得解脫
19 25 to hear 正智妙心俱得解脫
20 25 to have; there is 正智妙心俱得解脫
21 25 marks time passed 正智妙心俱得解脫
22 25 obtain; attain; prāpta 正智妙心俱得解脫
23 24 zhě ca 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
24 22 有情 yǒuqíng having feelings for 又彼世界有情皆修菩薩行法
25 22 有情 yǒuqíng friends with 又彼世界有情皆修菩薩行法
26 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 又彼世界有情皆修菩薩行法
27 22 有情 yǒuqíng sentient being 又彼世界有情皆修菩薩行法
28 22 有情 yǒuqíng sentient beings 又彼世界有情皆修菩薩行法
29 22 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
30 22 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
31 22 suǒ a few; various; some 離諸所起一切障累
32 22 suǒ a place; a location 離諸所起一切障累
33 22 suǒ indicates a passive voice 離諸所起一切障累
34 22 suǒ an ordinal number 離諸所起一切障累
35 22 suǒ meaning 離諸所起一切障累
36 22 suǒ garrison 離諸所起一切障累
37 22 suǒ place; pradeśa 離諸所起一切障累
38 19 zhòng many; numerous 如是等諸菩薩眾而為上首
39 19 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是等諸菩薩眾而為上首
40 19 zhòng general; common; public 如是等諸菩薩眾而為上首
41 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在大眾中處師子座
42 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在大眾中處師子座
43 19 zhī to go 善入一切佛之境界
44 19 zhī to arrive; to go 善入一切佛之境界
45 19 zhī is 善入一切佛之境界
46 19 zhī to use 善入一切佛之境界
47 19 zhī Zhi 善入一切佛之境界
48 19 ér Kangxi radical 126 如是等諸菩薩眾而為上首
49 19 ér as if; to seem like 如是等諸菩薩眾而為上首
50 19 néng can; able 如是等諸菩薩眾而為上首
51 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如是等諸菩薩眾而為上首
52 19 ér to arrive; up to 如是等諸菩薩眾而為上首
53 18 wéi to act as; to serve 如是等諸菩薩眾而為上首
54 18 wéi to change into; to become 如是等諸菩薩眾而為上首
55 18 wéi to be; is 如是等諸菩薩眾而為上首
56 18 wéi to do 如是等諸菩薩眾而為上首
57 18 wèi to support; to help 如是等諸菩薩眾而為上首
58 18 wéi to govern 如是等諸菩薩眾而為上首
59 18 wèi to be; bhū 如是等諸菩薩眾而為上首
60 18 to go; to 於如是等天
61 18 to rely on; to depend on 於如是等天
62 18 Yu 於如是等天
63 18 a crow 於如是等天
64 18 Qi 其名曰寶星菩薩摩訶薩
65 17 yán to speak; to say; said 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
66 17 yán language; talk; words; utterance; speech 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
67 17 yán Kangxi radical 149 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
68 17 yán phrase; sentence 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
69 17 yán a word; a syllable 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
70 17 yán a theory; a doctrine 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
71 17 yán to regard as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
72 17 yán to act as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
73 17 yán word; vacana 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
74 17 yán speak; vad 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
75 16 zhōng middle 佛在象頭山中
76 16 zhōng medium; medium sized 佛在象頭山中
77 16 zhōng China 佛在象頭山中
78 16 zhòng to hit the mark 佛在象頭山中
79 16 zhōng midday 佛在象頭山中
80 16 zhōng inside 佛在象頭山中
81 16 zhōng during 佛在象頭山中
82 16 zhōng Zhong 佛在象頭山中
83 16 zhōng intermediary 佛在象頭山中
84 16 zhōng half 佛在象頭山中
85 16 zhòng to reach; to attain 佛在象頭山中
86 16 zhòng to suffer; to infect 佛在象頭山中
87 16 zhòng to obtain 佛在象頭山中
88 16 zhòng to pass an exam 佛在象頭山中
89 16 zhōng middle 佛在象頭山中
90 16 除蓋障菩薩 chúgàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
91 16 除蓋障菩薩 chú gàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
92 16 如來 rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
93 16 如來 Rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
94 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 其中有佛號蓮華眼如來
95 16 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 大慈大悲廣遍十方一切世界
96 16 世界 shìjiè the earth 大慈大悲廣遍十方一切世界
97 16 世界 shìjiè a domain; a realm 大慈大悲廣遍十方一切世界
98 16 世界 shìjiè the human world 大慈大悲廣遍十方一切世界
99 16 世界 shìjiè the conditions in the world 大慈大悲廣遍十方一切世界
100 16 世界 shìjiè world 大慈大悲廣遍十方一切世界
101 16 世界 shìjiè a world; lokadhatu 大慈大悲廣遍十方一切世界
102 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
103 15 relating to Buddhism 佛在象頭山中
104 15 a statue or image of a Buddha 佛在象頭山中
105 15 a Buddhist text 佛在象頭山中
106 15 to touch; to stroke 佛在象頭山中
107 15 Buddha 佛在象頭山中
108 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
109 15 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
110 15 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
111 14 yòu Kangxi radical 29 又師子座周匝地方皆是金剛所成
112 14 to know; to learn about; to comprehend 如大龍王諸有所作悉已成辦
113 14 detailed 如大龍王諸有所作悉已成辦
114 14 to elaborate; to expound 如大龍王諸有所作悉已成辦
115 14 to exhaust; to use up 如大龍王諸有所作悉已成辦
116 14 strongly 如大龍王諸有所作悉已成辦
117 14 Xi 如大龍王諸有所作悉已成辦
118 14 all; kṛtsna 如大龍王諸有所作悉已成辦
119 13 善男子 shàn nánzi good men 善男子
120 13 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
121 13 tiān day 及餘無數百千天
122 13 tiān heaven 及餘無數百千天
123 13 tiān nature 及餘無數百千天
124 13 tiān sky 及餘無數百千天
125 13 tiān weather 及餘無數百千天
126 13 tiān father; husband 及餘無數百千天
127 13 tiān a necessity 及餘無數百千天
128 13 tiān season 及餘無數百千天
129 13 tiān destiny 及餘無數百千天
130 13 tiān very high; sky high [prices] 及餘無數百千天
131 13 tiān a deva; a god 及餘無數百千天
132 13 tiān Heaven 及餘無數百千天
133 13 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
134 12 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等諸菩薩眾而為上首
135 11 一切 yīqiè temporary 心能棄捨一切利養
136 11 一切 yīqiè the same 心能棄捨一切利養
137 11 qiān one thousand 與大苾芻眾七萬二千人俱
138 11 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾七萬二千人俱
139 11 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾七萬二千人俱
140 11 qiān Qian 與大苾芻眾七萬二千人俱
141 11 child; son 四大王天主等四大王天諸天子眾
142 11 egg; newborn 四大王天主等四大王天諸天子眾
143 11 first earthly branch 四大王天主等四大王天諸天子眾
144 11 11 p.m.-1 a.m. 四大王天主等四大王天諸天子眾
145 11 Kangxi radical 39 四大王天主等四大王天諸天子眾
146 11 pellet; something small and hard 四大王天主等四大王天諸天子眾
147 11 master 四大王天主等四大王天諸天子眾
148 11 viscount 四大王天主等四大王天諸天子眾
149 11 zi you; your honor 四大王天主等四大王天諸天子眾
150 11 masters 四大王天主等四大王天諸天子眾
151 11 person 四大王天主等四大王天諸天子眾
152 11 young 四大王天主等四大王天諸天子眾
153 11 seed 四大王天主等四大王天諸天子眾
154 11 subordinate; subsidiary 四大王天主等四大王天諸天子眾
155 11 a copper coin 四大王天主等四大王天諸天子眾
156 11 female dragonfly 四大王天主等四大王天諸天子眾
157 11 constituent 四大王天主等四大王天諸天子眾
158 11 offspring; descendants 四大王天主等四大王天諸天子眾
159 11 dear 四大王天主等四大王天諸天子眾
160 11 little one 四大王天主等四大王天諸天子眾
161 11 son; putra 四大王天主等四大王天諸天子眾
162 11 offspring; tanaya 四大王天主等四大王天諸天子眾
163 11 to go back; to return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
164 11 to resume; to restart 復能安住首楞嚴王妙三摩地
165 11 to do in detail 復能安住首楞嚴王妙三摩地
166 11 to restore 復能安住首楞嚴王妙三摩地
167 11 to respond; to reply to 復能安住首楞嚴王妙三摩地
168 11 Fu; Return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
169 11 to retaliate; to reciprocate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
170 11 to avoid forced labor or tax 復能安住首楞嚴王妙三摩地
171 11 Fu 復能安住首楞嚴王妙三摩地
172 11 doubled; to overlapping; folded 復能安住首楞嚴王妙三摩地
173 11 a lined garment with doubled thickness 復能安住首楞嚴王妙三摩地
174 11 zhōu week
175 11 zhōu a turn; a cycle
176 11 zhōu anniversary
177 11 zhōu circumference
178 11 zhōu to make a circuit
179 11 zhōu whole; all
180 11 zhōu one year
181 11 zhōu weekly
182 11 wén to hear 若諸有情聞是菩薩名者
183 11 wén Wen 若諸有情聞是菩薩名者
184 11 wén sniff at; to smell 若諸有情聞是菩薩名者
185 11 wén to be widely known 若諸有情聞是菩薩名者
186 11 wén to confirm; to accept 若諸有情聞是菩薩名者
187 11 wén information 若諸有情聞是菩薩名者
188 11 wèn famous; well known 若諸有情聞是菩薩名者
189 11 wén knowledge; learning 若諸有情聞是菩薩名者
190 11 wèn popularity; prestige; reputation 若諸有情聞是菩薩名者
191 11 wén to question 若諸有情聞是菩薩名者
192 11 wén heard; śruta 若諸有情聞是菩薩名者
193 11 wén hearing; śruti 若諸有情聞是菩薩名者
194 11 néng can; able 心能棄捨一切利養
195 11 néng ability; capacity 心能棄捨一切利養
196 11 néng a mythical bear-like beast 心能棄捨一切利養
197 11 néng energy 心能棄捨一切利養
198 11 néng function; use 心能棄捨一切利養
199 11 néng talent 心能棄捨一切利養
200 11 néng expert at 心能棄捨一切利養
201 11 néng to be in harmony 心能棄捨一切利養
202 11 néng to tend to; to care for 心能棄捨一切利養
203 11 néng to reach; to arrive at 心能棄捨一切利養
204 11 néng to be able; śak 心能棄捨一切利養
205 11 néng skilful; pravīṇa 心能棄捨一切利養
206 11 shí time; a point or period of time
207 11 shí a season; a quarter of a year
208 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day
209 11 shí fashionable
210 11 shí fate; destiny; luck
211 11 shí occasion; opportunity; chance
212 11 shí tense
213 11 shí particular; special
214 11 shí to plant; to cultivate
215 11 shí an era; a dynasty
216 11 shí time [abstract]
217 11 shí seasonal
218 11 shí to wait upon
219 11 shí hour
220 11 shí appropriate; proper; timely
221 11 shí Shi
222 11 shí a present; currentlt
223 11 shí time; kāla
224 11 shí at that time; samaya
225 11 miào wonderful; fantastic 復能安住首楞嚴王妙三摩地
226 11 miào clever 復能安住首楞嚴王妙三摩地
227 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 復能安住首楞嚴王妙三摩地
228 11 miào fine; delicate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
229 11 miào young 復能安住首楞嚴王妙三摩地
230 11 miào interesting 復能安住首楞嚴王妙三摩地
231 11 miào profound reasoning 復能安住首楞嚴王妙三摩地
232 11 miào Miao 復能安住首楞嚴王妙三摩地
233 11 miào Wonderful 復能安住首楞嚴王妙三摩地
234 11 miào wonderful; beautiful; suksma 復能安住首楞嚴王妙三摩地
235 11 Kangxi radical 71 猶如大池清淨無雜
236 11 to not have; without 猶如大池清淨無雜
237 11 mo 猶如大池清淨無雜
238 11 to not have 猶如大池清淨無雜
239 11 Wu 猶如大池清淨無雜
240 11 mo 猶如大池清淨無雜
241 10 big; huge; large 與大苾芻眾七萬二千人俱
242 10 Kangxi radical 37 與大苾芻眾七萬二千人俱
243 10 great; major; important 與大苾芻眾七萬二千人俱
244 10 size 與大苾芻眾七萬二千人俱
245 10 old 與大苾芻眾七萬二千人俱
246 10 oldest; earliest 與大苾芻眾七萬二千人俱
247 10 adult 與大苾芻眾七萬二千人俱
248 10 dài an important person 與大苾芻眾七萬二千人俱
249 10 senior 與大苾芻眾七萬二千人俱
250 10 an element 與大苾芻眾七萬二千人俱
251 10 great; mahā 與大苾芻眾七萬二千人俱
252 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
253 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
254 10 to use; to grasp 以極淨慧轉妙法輪
255 10 to rely on 以極淨慧轉妙法輪
256 10 to regard 以極淨慧轉妙法輪
257 10 to be able to 以極淨慧轉妙法輪
258 10 to order; to command 以極淨慧轉妙法輪
259 10 used after a verb 以極淨慧轉妙法輪
260 10 a reason; a cause 以極淨慧轉妙法輪
261 10 Israel 以極淨慧轉妙法輪
262 10 Yi 以極淨慧轉妙法輪
263 10 use; yogena 以極淨慧轉妙法輪
264 10 xīn heart [organ] 諸心自在到勝彼岸
265 10 xīn Kangxi radical 61 諸心自在到勝彼岸
266 10 xīn mind; consciousness 諸心自在到勝彼岸
267 10 xīn the center; the core; the middle 諸心自在到勝彼岸
268 10 xīn one of the 28 star constellations 諸心自在到勝彼岸
269 10 xīn heart 諸心自在到勝彼岸
270 10 xīn emotion 諸心自在到勝彼岸
271 10 xīn intention; consideration 諸心自在到勝彼岸
272 10 xīn disposition; temperament 諸心自在到勝彼岸
273 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 諸心自在到勝彼岸
274 10 qián front
275 10 qián former; the past
276 10 qián to go forward
277 10 qián preceding
278 10 qián before; earlier; prior
279 10 qián to appear before
280 10 qián future
281 10 qián top; first
282 10 qián battlefront
283 10 qián before; former; pūrva
284 10 qián facing; mukha
285 10 龍王 lóng wáng Dragon King; Naga King 如大龍王諸有所作悉已成辦
286 9 to leave; to depart; to go away; to part 離諸所起一切障累
287 9 a mythical bird 離諸所起一切障累
288 9 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸所起一切障累
289 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸所起一切障累
290 9 chī a dragon with horns not yet grown 離諸所起一切障累
291 9 a mountain ash 離諸所起一切障累
292 9 vanilla; a vanilla-like herb 離諸所起一切障累
293 9 to be scattered; to be separated 離諸所起一切障累
294 9 to cut off 離諸所起一切障累
295 9 to violate; to be contrary to 離諸所起一切障累
296 9 to be distant from 離諸所起一切障累
297 9 two 離諸所起一切障累
298 9 to array; to align 離諸所起一切障累
299 9 to pass through; to experience 離諸所起一切障累
300 9 transcendence 離諸所起一切障累
301 9 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸所起一切障累
302 9 Kangxi radical 49 如大龍王諸有所作悉已成辦
303 9 to bring to an end; to stop 如大龍王諸有所作悉已成辦
304 9 to complete 如大龍王諸有所作悉已成辦
305 9 to demote; to dismiss 如大龍王諸有所作悉已成辦
306 9 to recover from an illness 如大龍王諸有所作悉已成辦
307 9 former; pūrvaka 如大龍王諸有所作悉已成辦
308 8 無數 wúshù countless; innumerable 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
309 8 無數 wúshù extremely many 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
310 8 bǎi one hundred 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
311 8 bǎi many 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
312 8 bǎi Bai 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
313 8 bǎi all 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
314 8 bǎi hundred; śata 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
315 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 心如妙寶極善清淨
316 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 心如妙寶極善清淨
317 8 清淨 qīngjìng concise 心如妙寶極善清淨
318 8 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 心如妙寶極善清淨
319 8 清淨 qīngjìng pure and clean 心如妙寶極善清淨
320 8 清淨 qīngjìng purity 心如妙寶極善清淨
321 8 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 心如妙寶極善清淨
322 8 huì intelligent; clever 普戒慧菩薩摩訶薩
323 8 huì mental ability; intellect 普戒慧菩薩摩訶薩
324 8 huì wisdom; understanding 普戒慧菩薩摩訶薩
325 8 huì Wisdom 普戒慧菩薩摩訶薩
326 8 huì wisdom; prajna 普戒慧菩薩摩訶薩
327 8 huì intellect; mati 普戒慧菩薩摩訶薩
328 8 諸天 zhū tiān devas 四大王天主等四大王天諸天子眾
329 8 míng fame; renown; reputation 其名普照
330 8 míng a name; personal name; designation 其名普照
331 8 míng rank; position 其名普照
332 8 míng an excuse 其名普照
333 8 míng life 其名普照
334 8 míng to name; to call 其名普照
335 8 míng to express; to describe 其名普照
336 8 míng to be called; to have the name 其名普照
337 8 míng to own; to possess 其名普照
338 8 míng famous; renowned 其名普照
339 8 míng moral 其名普照
340 8 míng name; naman 其名普照
341 8 míng fame; renown; yasas 其名普照
342 8 佛言 fó yán the Buddha said 白其佛言
343 8 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 白其佛言
344 7 extremity 正善出家極善具圓
345 7 ridge-beam of a roof 正善出家極善具圓
346 7 to exhaust 正善出家極善具圓
347 7 a standard principle 正善出家極善具圓
348 7 pinnacle; summit; highpoint 正善出家極善具圓
349 7 pole 正善出家極善具圓
350 7 throne 正善出家極善具圓
351 7 urgent 正善出家極善具圓
352 7 an electrical pole; a node 正善出家極善具圓
353 7 highest point; parama 正善出家極善具圓
354 7 infix potential marker 於其四隅不近不遠
355 7 bǎo a treasure; a valuable item 心如妙寶極善清淨
356 7 bǎo treasured; cherished 心如妙寶極善清淨
357 7 bǎo a jewel; gem 心如妙寶極善清淨
358 7 bǎo precious 心如妙寶極善清淨
359 7 bǎo noble 心如妙寶極善清淨
360 7 bǎo an imperial seal 心如妙寶極善清淨
361 7 bǎo a unit of currency 心如妙寶極善清淨
362 7 bǎo Bao 心如妙寶極善清淨
363 7 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 心如妙寶極善清淨
364 7 bǎo jewel; gem; mani 心如妙寶極善清淨
365 7 xiàn to appear; to manifest; to become visible 唯一補特伽羅現居學地
366 7 xiàn at present 唯一補特伽羅現居學地
367 7 xiàn existing at the present time 唯一補特伽羅現居學地
368 7 xiàn cash 唯一補特伽羅現居學地
369 7 xiàn to manifest; prādur 唯一補特伽羅現居學地
370 7 xiàn to manifest; prādur 唯一補特伽羅現居學地
371 7 xiàn the present time 唯一補特伽羅現居學地
372 7 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 善入法界建立法幢
373 7 shàn happy 善入法界建立法幢
374 7 shàn good 善入法界建立法幢
375 7 shàn kind-hearted 善入法界建立法幢
376 7 shàn to be skilled at something 善入法界建立法幢
377 7 shàn familiar 善入法界建立法幢
378 7 shàn to repair 善入法界建立法幢
379 7 shàn to admire 善入法界建立法幢
380 7 shàn to praise 善入法界建立法幢
381 7 shàn Shan 善入法界建立法幢
382 7 shàn wholesome; virtuous 善入法界建立法幢
383 7 yún cloud 或現妙寶衣雲
384 7 yún Yunnan 或現妙寶衣雲
385 7 yún Yun 或現妙寶衣雲
386 7 yún to say 或現妙寶衣雲
387 7 yún to have 或現妙寶衣雲
388 7 yún cloud; megha 或現妙寶衣雲
389 7 yún to say; iti 或現妙寶衣雲
390 7 光明 guāngmíng bright 是光復有無數百千光明眷屬
391 7 光明 guāngmíng glorious; magnificent 是光復有無數百千光明眷屬
392 7 光明 guāngmíng light 是光復有無數百千光明眷屬
393 7 光明 guāngmíng having hope 是光復有無數百千光明眷屬
394 7 光明 guāngmíng unselfish 是光復有無數百千光明眷屬
395 7 光明 guāngmíng frank; open and honest 是光復有無數百千光明眷屬
396 7 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 是光復有無數百千光明眷屬
397 7 光明 guāngmíng Kōmyō 是光復有無數百千光明眷屬
398 7 光明 guāngmíng Brightness 是光復有無數百千光明眷屬
399 7 光明 guāngmíng brightness; flame 是光復有無數百千光明眷屬
400 7 guāng light 吉祥威光龍王子等
401 7 guāng brilliant; bright; shining 吉祥威光龍王子等
402 7 guāng to shine 吉祥威光龍王子等
403 7 guāng to bare; to go naked 吉祥威光龍王子等
404 7 guāng bare; naked 吉祥威光龍王子等
405 7 guāng glory; honor 吉祥威光龍王子等
406 7 guāng scenery 吉祥威光龍王子等
407 7 guāng smooth 吉祥威光龍王子等
408 7 guāng sheen; luster; gloss 吉祥威光龍王子等
409 7 guāng time; a moment 吉祥威光龍王子等
410 7 guāng grace; favor 吉祥威光龍王子等
411 7 guāng Guang 吉祥威光龍王子等
412 7 guāng to manifest 吉祥威光龍王子等
413 7 guāng light; radiance; prabha; tejas 吉祥威光龍王子等
414 7 guāng a ray of light; rasmi 吉祥威光龍王子等
415 7 zhǔ owner 四大王天主等四大王天諸天子眾
416 7 zhǔ principal; main; primary 四大王天主等四大王天諸天子眾
417 7 zhǔ master 四大王天主等四大王天諸天子眾
418 7 zhǔ host 四大王天主等四大王天諸天子眾
419 7 zhǔ to manage; to lead 四大王天主等四大王天諸天子眾
420 7 zhǔ to decide; to advocate 四大王天主等四大王天諸天子眾
421 7 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 四大王天主等四大王天諸天子眾
422 7 zhǔ to signify; to indicate 四大王天主等四大王天諸天子眾
423 7 zhǔ oneself 四大王天主等四大王天諸天子眾
424 7 zhǔ a person; a party 四大王天主等四大王天諸天子眾
425 7 zhǔ God; the Lord 四大王天主等四大王天諸天子眾
426 7 zhǔ lord; ruler; chief 四大王天主等四大王天諸天子眾
427 7 zhǔ an ancestral tablet 四大王天主等四大王天諸天子眾
428 7 zhǔ princess 四大王天主等四大王天諸天子眾
429 7 zhǔ chairperson 四大王天主等四大王天諸天子眾
430 7 zhǔ fundamental 四大王天主等四大王天諸天子眾
431 7 zhǔ Zhu 四大王天主等四大王天諸天子眾
432 7 zhù to pour 四大王天主等四大王天諸天子眾
433 7 zhǔ host; svamin 四大王天主等四大王天諸天子眾
434 7 zhǔ abbot 四大王天主等四大王天諸天子眾
435 7 種子 zhǒngzi seed 生起不退轉種子者
436 7 種子 zhǒngzi son 生起不退轉種子者
437 7 種子 zhǒngzi seed 生起不退轉種子者
438 7 種子 zhǒngzi bīja; seed; karmic seed 生起不退轉種子者
439 6 cáng to hide 吉祥藏菩薩摩訶薩
440 6 zàng canon; a collection of scriptures 吉祥藏菩薩摩訶薩
441 6 cáng to store 吉祥藏菩薩摩訶薩
442 6 zàng Tibet 吉祥藏菩薩摩訶薩
443 6 zàng a treasure 吉祥藏菩薩摩訶薩
444 6 zàng a store 吉祥藏菩薩摩訶薩
445 6 zāng Zang 吉祥藏菩薩摩訶薩
446 6 zāng good 吉祥藏菩薩摩訶薩
447 6 zāng a male slave 吉祥藏菩薩摩訶薩
448 6 zāng booty 吉祥藏菩薩摩訶薩
449 6 zàng an internal organ 吉祥藏菩薩摩訶薩
450 6 zàng to bury 吉祥藏菩薩摩訶薩
451 6 zàng piṭaka; canon 吉祥藏菩薩摩訶薩
452 6 zàng garba; matrix; embryo 吉祥藏菩薩摩訶薩
453 6 zàng kośa; kosa 吉祥藏菩薩摩訶薩
454 6 zàng alaya; dwelling; residence 吉祥藏菩薩摩訶薩
455 6 one 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
456 6 Kangxi radical 1 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
457 6 pure; concentrated 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
458 6 first 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
459 6 the same 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
460 6 sole; single 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
461 6 a very small amount 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
462 6 Yi 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
463 6 other 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
464 6 to unify 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
465 6 accidentally; coincidentally 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
466 6 abruptly; suddenly 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
467 6 one; eka 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
468 6 míng bright; luminous; brilliant 作師子吼明煥無畏
469 6 míng Ming 作師子吼明煥無畏
470 6 míng Ming Dynasty 作師子吼明煥無畏
471 6 míng obvious; explicit; clear 作師子吼明煥無畏
472 6 míng intelligent; clever; perceptive 作師子吼明煥無畏
473 6 míng to illuminate; to shine 作師子吼明煥無畏
474 6 míng consecrated 作師子吼明煥無畏
475 6 míng to understand; to comprehend 作師子吼明煥無畏
476 6 míng to explain; to clarify 作師子吼明煥無畏
477 6 míng Souther Ming; Later Ming 作師子吼明煥無畏
478 6 míng the world; the human world; the world of the living 作師子吼明煥無畏
479 6 míng eyesight; vision 作師子吼明煥無畏
480 6 míng a god; a spirit 作師子吼明煥無畏
481 6 míng fame; renown 作師子吼明煥無畏
482 6 míng open; public 作師子吼明煥無畏
483 6 míng clear 作師子吼明煥無畏
484 6 míng to become proficient 作師子吼明煥無畏
485 6 míng to be proficient 作師子吼明煥無畏
486 6 míng virtuous 作師子吼明煥無畏
487 6 míng open and honest 作師子吼明煥無畏
488 6 míng clean; neat 作師子吼明煥無畏
489 6 míng remarkable; outstanding; notable 作師子吼明煥無畏
490 6 míng next; afterwards 作師子吼明煥無畏
491 6 míng positive 作師子吼明煥無畏
492 6 míng Clear 作師子吼明煥無畏
493 6 míng wisdom; knowledge; vidyā 作師子吼明煥無畏
494 6 蓮華眼 liánhuā yǎn blue lotus eyes; padmanetra 蓮華眼菩薩摩訶薩
495 6 Yi 而虛空界亦無動靜
496 6 shān a mountain; a hill; a peak 如須彌山王高出眾山
497 6 shān Shan 如須彌山王高出眾山
498 6 shān Kangxi radical 46 如須彌山王高出眾山
499 6 shān a mountain-like shape 如須彌山王高出眾山
500 6 shān a gable 如須彌山王高出眾山

Frequencies of all Words

Top 970

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 45 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 其名曰寶星菩薩摩訶薩
2 35 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
3 35 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
4 35 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
5 35 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
6 35 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
7 35 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
8 35 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
9 35 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
10 33 zhū all; many; various 如大龍王諸有所作悉已成辦
11 33 zhū Zhu 如大龍王諸有所作悉已成辦
12 33 zhū all; members of the class 如大龍王諸有所作悉已成辦
13 33 zhū interrogative particle 如大龍王諸有所作悉已成辦
14 33 zhū him; her; them; it 如大龍王諸有所作悉已成辦
15 33 zhū of; in 如大龍王諸有所作悉已成辦
16 33 zhū all; many; sarva 如大龍王諸有所作悉已成辦
17 32 that; those 彼等入時悉無動靜
18 32 another; the other 彼等入時悉無動靜
19 32 that; tad 彼等入時悉無動靜
20 25 de potential marker 正智妙心俱得解脫
21 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 正智妙心俱得解脫
22 25 děi must; ought to 正智妙心俱得解脫
23 25 děi to want to; to need to 正智妙心俱得解脫
24 25 děi must; ought to 正智妙心俱得解脫
25 25 de 正智妙心俱得解脫
26 25 de infix potential marker 正智妙心俱得解脫
27 25 to result in 正智妙心俱得解脫
28 25 to be proper; to fit; to suit 正智妙心俱得解脫
29 25 to be satisfied 正智妙心俱得解脫
30 25 to be finished 正智妙心俱得解脫
31 25 de result of degree 正智妙心俱得解脫
32 25 de marks completion of an action 正智妙心俱得解脫
33 25 děi satisfying 正智妙心俱得解脫
34 25 to contract 正智妙心俱得解脫
35 25 marks permission or possibility 正智妙心俱得解脫
36 25 expressing frustration 正智妙心俱得解脫
37 25 to hear 正智妙心俱得解脫
38 25 to have; there is 正智妙心俱得解脫
39 25 marks time passed 正智妙心俱得解脫
40 25 obtain; attain; prāpta 正智妙心俱得解脫
41 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
42 24 zhě that 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
43 24 zhě nominalizing function word 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
44 24 zhě used to mark a definition 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
45 24 zhě used to mark a pause 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
46 24 zhě topic marker; that; it 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
47 24 zhuó according to 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
48 24 zhě ca 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
49 22 有情 yǒuqíng having feelings for 又彼世界有情皆修菩薩行法
50 22 有情 yǒuqíng friends with 又彼世界有情皆修菩薩行法
51 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 又彼世界有情皆修菩薩行法
52 22 有情 yǒuqíng sentient being 又彼世界有情皆修菩薩行法
53 22 有情 yǒuqíng sentient beings 又彼世界有情皆修菩薩行法
54 22 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
55 22 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
56 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 離諸所起一切障累
57 22 suǒ an office; an institute 離諸所起一切障累
58 22 suǒ introduces a relative clause 離諸所起一切障累
59 22 suǒ it 離諸所起一切障累
60 22 suǒ if; supposing 離諸所起一切障累
61 22 suǒ a few; various; some 離諸所起一切障累
62 22 suǒ a place; a location 離諸所起一切障累
63 22 suǒ indicates a passive voice 離諸所起一切障累
64 22 suǒ that which 離諸所起一切障累
65 22 suǒ an ordinal number 離諸所起一切障累
66 22 suǒ meaning 離諸所起一切障累
67 22 suǒ garrison 離諸所起一切障累
68 22 suǒ place; pradeśa 離諸所起一切障累
69 22 suǒ that which; yad 離諸所起一切障累
70 20 such as; for example; for instance 如大龍王諸有所作悉已成辦
71 20 if 如大龍王諸有所作悉已成辦
72 20 in accordance with 如大龍王諸有所作悉已成辦
73 20 to be appropriate; should; with regard to 如大龍王諸有所作悉已成辦
74 20 this 如大龍王諸有所作悉已成辦
75 20 it is so; it is thus; can be compared with 如大龍王諸有所作悉已成辦
76 20 to go to 如大龍王諸有所作悉已成辦
77 20 to meet 如大龍王諸有所作悉已成辦
78 20 to appear; to seem; to be like 如大龍王諸有所作悉已成辦
79 20 at least as good as 如大龍王諸有所作悉已成辦
80 20 and 如大龍王諸有所作悉已成辦
81 20 or 如大龍王諸有所作悉已成辦
82 20 but 如大龍王諸有所作悉已成辦
83 20 then 如大龍王諸有所作悉已成辦
84 20 naturally 如大龍王諸有所作悉已成辦
85 20 expresses a question or doubt 如大龍王諸有所作悉已成辦
86 20 you 如大龍王諸有所作悉已成辦
87 20 the second lunar month 如大龍王諸有所作悉已成辦
88 20 in; at 如大龍王諸有所作悉已成辦
89 20 Ru 如大龍王諸有所作悉已成辦
90 20 Thus 如大龍王諸有所作悉已成辦
91 20 thus; tathā 如大龍王諸有所作悉已成辦
92 20 like; iva 如大龍王諸有所作悉已成辦
93 20 suchness; tathatā 如大龍王諸有所作悉已成辦
94 19 zhòng many; numerous 如是等諸菩薩眾而為上首
95 19 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是等諸菩薩眾而為上首
96 19 zhòng general; common; public 如是等諸菩薩眾而為上首
97 19 zhòng many; all; sarva 如是等諸菩薩眾而為上首
98 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在大眾中處師子座
99 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在大眾中處師子座
100 19 zhī him; her; them; that 善入一切佛之境界
101 19 zhī used between a modifier and a word to form a word group 善入一切佛之境界
102 19 zhī to go 善入一切佛之境界
103 19 zhī this; that 善入一切佛之境界
104 19 zhī genetive marker 善入一切佛之境界
105 19 zhī it 善入一切佛之境界
106 19 zhī in 善入一切佛之境界
107 19 zhī all 善入一切佛之境界
108 19 zhī and 善入一切佛之境界
109 19 zhī however 善入一切佛之境界
110 19 zhī if 善入一切佛之境界
111 19 zhī then 善入一切佛之境界
112 19 zhī to arrive; to go 善入一切佛之境界
113 19 zhī is 善入一切佛之境界
114 19 zhī to use 善入一切佛之境界
115 19 zhī Zhi 善入一切佛之境界
116 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 如是等諸菩薩眾而為上首
117 19 ér Kangxi radical 126 如是等諸菩薩眾而為上首
118 19 ér you 如是等諸菩薩眾而為上首
119 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 如是等諸菩薩眾而為上首
120 19 ér right away; then 如是等諸菩薩眾而為上首
121 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 如是等諸菩薩眾而為上首
122 19 ér if; in case; in the event that 如是等諸菩薩眾而為上首
123 19 ér therefore; as a result; thus 如是等諸菩薩眾而為上首
124 19 ér how can it be that? 如是等諸菩薩眾而為上首
125 19 ér so as to 如是等諸菩薩眾而為上首
126 19 ér only then 如是等諸菩薩眾而為上首
127 19 ér as if; to seem like 如是等諸菩薩眾而為上首
128 19 néng can; able 如是等諸菩薩眾而為上首
129 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如是等諸菩薩眾而為上首
130 19 ér me 如是等諸菩薩眾而為上首
131 19 ér to arrive; up to 如是等諸菩薩眾而為上首
132 19 ér possessive 如是等諸菩薩眾而為上首
133 19 ér and; ca 如是等諸菩薩眾而為上首
134 18 wèi for; to 如是等諸菩薩眾而為上首
135 18 wèi because of 如是等諸菩薩眾而為上首
136 18 wéi to act as; to serve 如是等諸菩薩眾而為上首
137 18 wéi to change into; to become 如是等諸菩薩眾而為上首
138 18 wéi to be; is 如是等諸菩薩眾而為上首
139 18 wéi to do 如是等諸菩薩眾而為上首
140 18 wèi for 如是等諸菩薩眾而為上首
141 18 wèi because of; for; to 如是等諸菩薩眾而為上首
142 18 wèi to 如是等諸菩薩眾而為上首
143 18 wéi in a passive construction 如是等諸菩薩眾而為上首
144 18 wéi forming a rehetorical question 如是等諸菩薩眾而為上首
145 18 wéi forming an adverb 如是等諸菩薩眾而為上首
146 18 wéi to add emphasis 如是等諸菩薩眾而為上首
147 18 wèi to support; to help 如是等諸菩薩眾而為上首
148 18 wéi to govern 如是等諸菩薩眾而為上首
149 18 wèi to be; bhū 如是等諸菩薩眾而為上首
150 18 in; at 於如是等天
151 18 in; at 於如是等天
152 18 in; at; to; from 於如是等天
153 18 to go; to 於如是等天
154 18 to rely on; to depend on 於如是等天
155 18 to go to; to arrive at 於如是等天
156 18 from 於如是等天
157 18 give 於如是等天
158 18 oppposing 於如是等天
159 18 and 於如是等天
160 18 compared to 於如是等天
161 18 by 於如是等天
162 18 and; as well as 於如是等天
163 18 for 於如是等天
164 18 Yu 於如是等天
165 18 a crow 於如是等天
166 18 whew; wow 於如是等天
167 18 near to; antike 於如是等天
168 18 his; hers; its; theirs 其名曰寶星菩薩摩訶薩
169 18 to add emphasis 其名曰寶星菩薩摩訶薩
170 18 used when asking a question in reply to a question 其名曰寶星菩薩摩訶薩
171 18 used when making a request or giving an order 其名曰寶星菩薩摩訶薩
172 18 he; her; it; them 其名曰寶星菩薩摩訶薩
173 18 probably; likely 其名曰寶星菩薩摩訶薩
174 18 will 其名曰寶星菩薩摩訶薩
175 18 may 其名曰寶星菩薩摩訶薩
176 18 if 其名曰寶星菩薩摩訶薩
177 18 or 其名曰寶星菩薩摩訶薩
178 18 Qi 其名曰寶星菩薩摩訶薩
179 18 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰寶星菩薩摩訶薩
180 18 huò or; either; else 或投以水
181 18 huò maybe; perhaps; might; possibly 或投以水
182 18 huò some; someone 或投以水
183 18 míngnián suddenly 或投以水
184 18 huò or; vā 或投以水
185 17 yán to speak; to say; said 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
186 17 yán language; talk; words; utterance; speech 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
187 17 yán Kangxi radical 149 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
188 17 yán a particle with no meaning 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
189 17 yán phrase; sentence 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
190 17 yán a word; a syllable 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
191 17 yán a theory; a doctrine 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
192 17 yán to regard as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
193 17 yán to act as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
194 17 yán word; vacana 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
195 17 yán speak; vad 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
196 16 zhōng middle 佛在象頭山中
197 16 zhōng medium; medium sized 佛在象頭山中
198 16 zhōng China 佛在象頭山中
199 16 zhòng to hit the mark 佛在象頭山中
200 16 zhōng in; amongst 佛在象頭山中
201 16 zhōng midday 佛在象頭山中
202 16 zhōng inside 佛在象頭山中
203 16 zhōng during 佛在象頭山中
204 16 zhōng Zhong 佛在象頭山中
205 16 zhōng intermediary 佛在象頭山中
206 16 zhōng half 佛在象頭山中
207 16 zhōng just right; suitably 佛在象頭山中
208 16 zhōng while 佛在象頭山中
209 16 zhòng to reach; to attain 佛在象頭山中
210 16 zhòng to suffer; to infect 佛在象頭山中
211 16 zhòng to obtain 佛在象頭山中
212 16 zhòng to pass an exam 佛在象頭山中
213 16 zhōng middle 佛在象頭山中
214 16 除蓋障菩薩 chúgàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
215 16 除蓋障菩薩 chú gàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
216 16 如來 rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
217 16 如來 Rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
218 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 其中有佛號蓮華眼如來
219 16 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 大慈大悲廣遍十方一切世界
220 16 世界 shìjiè the earth 大慈大悲廣遍十方一切世界
221 16 世界 shìjiè a domain; a realm 大慈大悲廣遍十方一切世界
222 16 世界 shìjiè the human world 大慈大悲廣遍十方一切世界
223 16 世界 shìjiè the conditions in the world 大慈大悲廣遍十方一切世界
224 16 世界 shìjiè world 大慈大悲廣遍十方一切世界
225 16 世界 shìjiè a world; lokadhatu 大慈大悲廣遍十方一切世界
226 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
227 15 relating to Buddhism 佛在象頭山中
228 15 a statue or image of a Buddha 佛在象頭山中
229 15 a Buddhist text 佛在象頭山中
230 15 to touch; to stroke 佛在象頭山中
231 15 Buddha 佛在象頭山中
232 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
233 15 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
234 15 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
235 15 yǒu is; are; to exist 復有賢護等十六大士
236 15 yǒu to have; to possess 復有賢護等十六大士
237 15 yǒu indicates an estimate 復有賢護等十六大士
238 15 yǒu indicates a large quantity 復有賢護等十六大士
239 15 yǒu indicates an affirmative response 復有賢護等十六大士
240 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有賢護等十六大士
241 15 yǒu used to compare two things 復有賢護等十六大士
242 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有賢護等十六大士
243 15 yǒu used before the names of dynasties 復有賢護等十六大士
244 15 yǒu a certain thing; what exists 復有賢護等十六大士
245 15 yǒu multiple of ten and ... 復有賢護等十六大士
246 15 yǒu abundant 復有賢護等十六大士
247 15 yǒu purposeful 復有賢護等十六大士
248 15 yǒu You 復有賢護等十六大士
249 15 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有賢護等十六大士
250 15 yǒu becoming; bhava 復有賢護等十六大士
251 14 yòu again; also 又師子座周匝地方皆是金剛所成
252 14 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又師子座周匝地方皆是金剛所成
253 14 yòu Kangxi radical 29 又師子座周匝地方皆是金剛所成
254 14 yòu and 又師子座周匝地方皆是金剛所成
255 14 yòu furthermore 又師子座周匝地方皆是金剛所成
256 14 yòu in addition 又師子座周匝地方皆是金剛所成
257 14 yòu but 又師子座周匝地方皆是金剛所成
258 14 yòu again; also; moreover; punar 又師子座周匝地方皆是金剛所成
259 14 to know; to learn about; to comprehend 如大龍王諸有所作悉已成辦
260 14 all; entire 如大龍王諸有所作悉已成辦
261 14 detailed 如大龍王諸有所作悉已成辦
262 14 to elaborate; to expound 如大龍王諸有所作悉已成辦
263 14 to exhaust; to use up 如大龍王諸有所作悉已成辦
264 14 strongly 如大龍王諸有所作悉已成辦
265 14 Xi 如大龍王諸有所作悉已成辦
266 14 all; kṛtsna 如大龍王諸有所作悉已成辦
267 13 善男子 shàn nánzi good men 善男子
268 13 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
269 13 tiān day 及餘無數百千天
270 13 tiān day 及餘無數百千天
271 13 tiān heaven 及餘無數百千天
272 13 tiān nature 及餘無數百千天
273 13 tiān sky 及餘無數百千天
274 13 tiān weather 及餘無數百千天
275 13 tiān father; husband 及餘無數百千天
276 13 tiān a necessity 及餘無數百千天
277 13 tiān season 及餘無數百千天
278 13 tiān destiny 及餘無數百千天
279 13 tiān very high; sky high [prices] 及餘無數百千天
280 13 tiān very 及餘無數百千天
281 13 tiān a deva; a god 及餘無數百千天
282 13 tiān Heaven 及餘無數百千天
283 13 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
284 12 如是 rúshì thus; so 如是等諸菩薩眾而為上首
285 12 如是 rúshì thus, so 如是等諸菩薩眾而為上首
286 12 如是 rúshì thus; evam 如是等諸菩薩眾而為上首
287 12 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等諸菩薩眾而為上首
288 12 shì is; are; am; to be 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
289 12 shì is exactly 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
290 12 shì is suitable; is in contrast 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
291 12 shì this; that; those 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
292 12 shì really; certainly 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
293 12 shì correct; yes; affirmative 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
294 12 shì true 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
295 12 shì is; has; exists 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
296 12 shì used between repetitions of a word 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
297 12 shì a matter; an affair 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
298 12 shì Shi 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
299 12 shì is; bhū 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
300 12 shì this; idam 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
301 11 一切 yīqiè all; every; everything 心能棄捨一切利養
302 11 一切 yīqiè temporary 心能棄捨一切利養
303 11 一切 yīqiè the same 心能棄捨一切利養
304 11 一切 yīqiè generally 心能棄捨一切利養
305 11 一切 yīqiè all, everything 心能棄捨一切利養
306 11 一切 yīqiè all; sarva 心能棄捨一切利養
307 11 qiān one thousand 與大苾芻眾七萬二千人俱
308 11 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾七萬二千人俱
309 11 qiān very 與大苾芻眾七萬二千人俱
310 11 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾七萬二千人俱
311 11 qiān Qian 與大苾芻眾七萬二千人俱
312 11 child; son 四大王天主等四大王天諸天子眾
313 11 egg; newborn 四大王天主等四大王天諸天子眾
314 11 first earthly branch 四大王天主等四大王天諸天子眾
315 11 11 p.m.-1 a.m. 四大王天主等四大王天諸天子眾
316 11 Kangxi radical 39 四大王天主等四大王天諸天子眾
317 11 zi indicates that the the word is used as a noun 四大王天主等四大王天諸天子眾
318 11 pellet; something small and hard 四大王天主等四大王天諸天子眾
319 11 master 四大王天主等四大王天諸天子眾
320 11 viscount 四大王天主等四大王天諸天子眾
321 11 zi you; your honor 四大王天主等四大王天諸天子眾
322 11 masters 四大王天主等四大王天諸天子眾
323 11 person 四大王天主等四大王天諸天子眾
324 11 young 四大王天主等四大王天諸天子眾
325 11 seed 四大王天主等四大王天諸天子眾
326 11 subordinate; subsidiary 四大王天主等四大王天諸天子眾
327 11 a copper coin 四大王天主等四大王天諸天子眾
328 11 bundle 四大王天主等四大王天諸天子眾
329 11 female dragonfly 四大王天主等四大王天諸天子眾
330 11 constituent 四大王天主等四大王天諸天子眾
331 11 offspring; descendants 四大王天主等四大王天諸天子眾
332 11 dear 四大王天主等四大王天諸天子眾
333 11 little one 四大王天主等四大王天諸天子眾
334 11 son; putra 四大王天主等四大王天諸天子眾
335 11 offspring; tanaya 四大王天主等四大王天諸天子眾
336 11 again; more; repeatedly 復能安住首楞嚴王妙三摩地
337 11 to go back; to return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
338 11 to resume; to restart 復能安住首楞嚴王妙三摩地
339 11 to do in detail 復能安住首楞嚴王妙三摩地
340 11 to restore 復能安住首楞嚴王妙三摩地
341 11 to respond; to reply to 復能安住首楞嚴王妙三摩地
342 11 after all; and then 復能安住首楞嚴王妙三摩地
343 11 even if; although 復能安住首楞嚴王妙三摩地
344 11 Fu; Return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
345 11 to retaliate; to reciprocate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
346 11 to avoid forced labor or tax 復能安住首楞嚴王妙三摩地
347 11 particle without meaing 復能安住首楞嚴王妙三摩地
348 11 Fu 復能安住首楞嚴王妙三摩地
349 11 repeated; again 復能安住首楞嚴王妙三摩地
350 11 doubled; to overlapping; folded 復能安住首楞嚴王妙三摩地
351 11 a lined garment with doubled thickness 復能安住首楞嚴王妙三摩地
352 11 again; punar 復能安住首楞嚴王妙三摩地
353 11 zhōu week
354 11 zhōu a turn; a cycle
355 11 zhōu anniversary
356 11 zhōu circumference
357 11 zhōu to make a circuit
358 11 zhōu whole; all
359 11 zhōu one year
360 11 zhōu week
361 11 zhōu weekly
362 11 zhōu wholly; completely
363 11 wén to hear 若諸有情聞是菩薩名者
364 11 wén Wen 若諸有情聞是菩薩名者
365 11 wén sniff at; to smell 若諸有情聞是菩薩名者
366 11 wén to be widely known 若諸有情聞是菩薩名者
367 11 wén to confirm; to accept 若諸有情聞是菩薩名者
368 11 wén information 若諸有情聞是菩薩名者
369 11 wèn famous; well known 若諸有情聞是菩薩名者
370 11 wén knowledge; learning 若諸有情聞是菩薩名者
371 11 wèn popularity; prestige; reputation 若諸有情聞是菩薩名者
372 11 wén to question 若諸有情聞是菩薩名者
373 11 wén heard; śruta 若諸有情聞是菩薩名者
374 11 wén hearing; śruti 若諸有情聞是菩薩名者
375 11 néng can; able 心能棄捨一切利養
376 11 néng ability; capacity 心能棄捨一切利養
377 11 néng a mythical bear-like beast 心能棄捨一切利養
378 11 néng energy 心能棄捨一切利養
379 11 néng function; use 心能棄捨一切利養
380 11 néng may; should; permitted to 心能棄捨一切利養
381 11 néng talent 心能棄捨一切利養
382 11 néng expert at 心能棄捨一切利養
383 11 néng to be in harmony 心能棄捨一切利養
384 11 néng to tend to; to care for 心能棄捨一切利養
385 11 néng to reach; to arrive at 心能棄捨一切利養
386 11 néng as long as; only 心能棄捨一切利養
387 11 néng even if 心能棄捨一切利養
388 11 néng but 心能棄捨一切利養
389 11 néng in this way 心能棄捨一切利養
390 11 néng to be able; śak 心能棄捨一切利養
391 11 néng skilful; pravīṇa 心能棄捨一切利養
392 11 shí time; a point or period of time
393 11 shí a season; a quarter of a year
394 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day
395 11 shí at that time
396 11 shí fashionable
397 11 shí fate; destiny; luck
398 11 shí occasion; opportunity; chance
399 11 shí tense
400 11 shí particular; special
401 11 shí to plant; to cultivate
402 11 shí hour (measure word)
403 11 shí an era; a dynasty
404 11 shí time [abstract]
405 11 shí seasonal
406 11 shí frequently; often
407 11 shí occasionally; sometimes
408 11 shí on time
409 11 shí this; that
410 11 shí to wait upon
411 11 shí hour
412 11 shí appropriate; proper; timely
413 11 shí Shi
414 11 shí a present; currentlt
415 11 shí time; kāla
416 11 shí at that time; samaya
417 11 shí then; atha
418 11 miào wonderful; fantastic 復能安住首楞嚴王妙三摩地
419 11 miào clever 復能安住首楞嚴王妙三摩地
420 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 復能安住首楞嚴王妙三摩地
421 11 miào fine; delicate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
422 11 miào young 復能安住首楞嚴王妙三摩地
423 11 miào interesting 復能安住首楞嚴王妙三摩地
424 11 miào profound reasoning 復能安住首楞嚴王妙三摩地
425 11 miào Miao 復能安住首楞嚴王妙三摩地
426 11 miào Wonderful 復能安住首楞嚴王妙三摩地
427 11 miào wonderful; beautiful; suksma 復能安住首楞嚴王妙三摩地
428 11 no 猶如大池清淨無雜
429 11 Kangxi radical 71 猶如大池清淨無雜
430 11 to not have; without 猶如大池清淨無雜
431 11 has not yet 猶如大池清淨無雜
432 11 mo 猶如大池清淨無雜
433 11 do not 猶如大池清淨無雜
434 11 not; -less; un- 猶如大池清淨無雜
435 11 regardless of 猶如大池清淨無雜
436 11 to not have 猶如大池清淨無雜
437 11 um 猶如大池清淨無雜
438 11 Wu 猶如大池清淨無雜
439 11 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 猶如大池清淨無雜
440 11 not; non- 猶如大池清淨無雜
441 11 mo 猶如大池清淨無雜
442 10 big; huge; large 與大苾芻眾七萬二千人俱
443 10 Kangxi radical 37 與大苾芻眾七萬二千人俱
444 10 great; major; important 與大苾芻眾七萬二千人俱
445 10 size 與大苾芻眾七萬二千人俱
446 10 old 與大苾芻眾七萬二千人俱
447 10 greatly; very 與大苾芻眾七萬二千人俱
448 10 oldest; earliest 與大苾芻眾七萬二千人俱
449 10 adult 與大苾芻眾七萬二千人俱
450 10 tài greatest; grand 與大苾芻眾七萬二千人俱
451 10 dài an important person 與大苾芻眾七萬二千人俱
452 10 senior 與大苾芻眾七萬二千人俱
453 10 approximately 與大苾芻眾七萬二千人俱
454 10 tài greatest; grand 與大苾芻眾七萬二千人俱
455 10 an element 與大苾芻眾七萬二千人俱
456 10 great; mahā 與大苾芻眾七萬二千人俱
457 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
458 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
459 10 so as to; in order to 以極淨慧轉妙法輪
460 10 to use; to regard as 以極淨慧轉妙法輪
461 10 to use; to grasp 以極淨慧轉妙法輪
462 10 according to 以極淨慧轉妙法輪
463 10 because of 以極淨慧轉妙法輪
464 10 on a certain date 以極淨慧轉妙法輪
465 10 and; as well as 以極淨慧轉妙法輪
466 10 to rely on 以極淨慧轉妙法輪
467 10 to regard 以極淨慧轉妙法輪
468 10 to be able to 以極淨慧轉妙法輪
469 10 to order; to command 以極淨慧轉妙法輪
470 10 further; moreover 以極淨慧轉妙法輪
471 10 used after a verb 以極淨慧轉妙法輪
472 10 very 以極淨慧轉妙法輪
473 10 already 以極淨慧轉妙法輪
474 10 increasingly 以極淨慧轉妙法輪
475 10 a reason; a cause 以極淨慧轉妙法輪
476 10 Israel 以極淨慧轉妙法輪
477 10 Yi 以極淨慧轉妙法輪
478 10 use; yogena 以極淨慧轉妙法輪
479 10 xīn heart [organ] 諸心自在到勝彼岸
480 10 xīn Kangxi radical 61 諸心自在到勝彼岸
481 10 xīn mind; consciousness 諸心自在到勝彼岸
482 10 xīn the center; the core; the middle 諸心自在到勝彼岸
483 10 xīn one of the 28 star constellations 諸心自在到勝彼岸
484 10 xīn heart 諸心自在到勝彼岸
485 10 xīn emotion 諸心自在到勝彼岸
486 10 xīn intention; consideration 諸心自在到勝彼岸
487 10 xīn disposition; temperament 諸心自在到勝彼岸
488 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 諸心自在到勝彼岸
489 10 qián front
490 10 qián former; the past
491 10 qián to go forward
492 10 qián preceding
493 10 qián before; earlier; prior
494 10 qián to appear before
495 10 qián future
496 10 qián top; first
497 10 qián battlefront
498 10 qián pre-
499 10 qián before; former; pūrva
500 10 qián facing; mukha

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
děng same; equal; sama
zhū all; many; sarva
that; tad
obtain; attain; prāpta
zhě ca
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient being
 2. sentient beings
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿那婆达多 阿那婆達多 196 Anavatapta
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝积菩萨 寶積菩薩 98 Ratnākara bodhisattva
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝印手菩萨 寶印手菩薩 98 Ratnamudrahasta Bodhisattva
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
除盖障菩萨所问经 除蓋障菩薩所問經 99 Ratnameghasūtra; Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
慈氏 99 Maitreya
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大威德 100 Yamantaka
大藏经 大藏經 100 Chinese Buddhist Canon; Dazangjing
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率陀天 100 Tusita
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵文 102 Sanskrit
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
汉文 漢文 72 written Chinese language
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
金藏 106 Jin Canon; Zhao Cheng Jin Canon
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
罗什 羅什 108 Kumārajīva
罗睺 羅睺 108 Rahu
马克斯 馬克斯 109 Max
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
缪勒 繆勒 109 Muller; Müller
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘摩质多罗 毘摩質多羅 112 Vemacitra
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
普眼菩萨 普眼菩薩 112 Universal Vision Bodhisattva
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善化 115
 1. Shanhua
 2. Sunirmita
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
师子游戏 師子遊戲 115 Lion's Play
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
台北 臺北 84 Taipei
台北市 臺北市 116
 1. City of Taibei; City of Taipei
 2. Taibei; Taipei
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西域 120 Western Regions
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
象头山 象頭山 120 Gayā
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
新密 120 Xinmi
西天 120 India; Indian continent
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须夜摩天 須夜摩天 120 Suyāma
延平 121
 1. Yanping
 2. Yanping
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
印顺导师 印順導師 121 Yin Shun
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
杂阿含经 雜阿含經 122 Connected Discourses; Saṃyukta Āgama; Samyukta Agama
智吉祥 122 Zhi Jixiang
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中华电子佛典协会 中華電子佛典協會 122 CBETA
中正区 中正區 122 Zhongzheng District

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 148.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
白佛 98 to address the Buddha
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍十方 98 pervading all directions
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
常光 99 unceasing radiance; halo
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
逮得己利 100 having attained their own goals
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法僧 102 a monk who recites mantras
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
放大光明 102 diffusion of great light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
广照 廣照 103
 1. wide illumination
 2. Guang Zhao
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
护世 護世 104 protectors of the world
化现 化現 104 a incarnation
慧善解脱 慧善解脫 104 liberated by wisdom
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
尽诸有结 盡諸有結 106 fetters completely destroyed
净信心 淨信心 106 serene faith
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
卷第一 106 scroll 1
俱卢舍 俱盧舍 106 krośa
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空行 107 practicce according to emptiness
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
离苦 離苦 108 to transcend suffering
利养 利養 108 gain
妙香 109 fine incense
妙心 109 Wondrous Mind
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
名曰 109 to be named; to be called
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
能行 110 ability to act
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
如其所应 如其所應 114 in order; successively
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善分 115 good morals; kuśala-pakṣa
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深妙 115 profound; deep and subtle
生起 115 cause; arising
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama sūtra; Surangama Sutra
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪着 貪著 116 attachment to desire
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
威仪道 威儀道 119 religious performance
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五净居天 五淨居天 119
 1. five pure abodes
 2. five deities of the pure abodes
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
心善解脱 心善解脫 120 liberated by wholesome thoughts
行相 120 to conceptualize about phenomena
虚空界 虛空界 120 visible space
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
音声 音聲 121 sound; noise
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
藏经目录 藏經目錄 122 catlog of Chinese Buddhist scriptures
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正智 122 correct understanding; wisdom
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
重担 重擔 122 a heavy load
众华 眾華 122 pollen; puṣpareṇu
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara