Glossary and Vocabulary for Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 佛說除蓋障菩薩所問經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 45 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 其名曰寶星菩薩摩訶薩
2 35 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
3 35 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
4 35 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
5 35 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
6 35 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
7 35 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
8 25 zhě ca 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
9 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 正智妙心俱得解脫
10 25 děi to want to; to need to 正智妙心俱得解脫
11 25 děi must; ought to 正智妙心俱得解脫
12 25 de 正智妙心俱得解脫
13 25 de infix potential marker 正智妙心俱得解脫
14 25 to result in 正智妙心俱得解脫
15 25 to be proper; to fit; to suit 正智妙心俱得解脫
16 25 to be satisfied 正智妙心俱得解脫
17 25 to be finished 正智妙心俱得解脫
18 25 děi satisfying 正智妙心俱得解脫
19 25 to contract 正智妙心俱得解脫
20 25 to hear 正智妙心俱得解脫
21 25 to have; there is 正智妙心俱得解脫
22 25 marks time passed 正智妙心俱得解脫
23 25 obtain; attain; prāpta 正智妙心俱得解脫
24 22 有情 yǒuqíng having feelings for 又彼世界有情皆修菩薩行法
25 22 有情 yǒuqíng friends with 又彼世界有情皆修菩薩行法
26 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 又彼世界有情皆修菩薩行法
27 22 有情 yǒuqíng sentient being 又彼世界有情皆修菩薩行法
28 22 有情 yǒuqíng sentient beings 又彼世界有情皆修菩薩行法
29 22 suǒ a few; various; some 離諸所起一切障累
30 22 suǒ a place; a location 離諸所起一切障累
31 22 suǒ indicates a passive voice 離諸所起一切障累
32 22 suǒ an ordinal number 離諸所起一切障累
33 22 suǒ meaning 離諸所起一切障累
34 22 suǒ garrison 離諸所起一切障累
35 22 suǒ place; pradeśa 離諸所起一切障累
36 22 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
37 22 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
38 20 zhòng many; numerous 如是等諸菩薩眾而為上首
39 20 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是等諸菩薩眾而為上首
40 20 zhòng general; common; public 如是等諸菩薩眾而為上首
41 19 zhī to go 善入一切佛之境界
42 19 zhī to arrive; to go 善入一切佛之境界
43 19 zhī is 善入一切佛之境界
44 19 zhī to use 善入一切佛之境界
45 19 zhī Zhi 善入一切佛之境界
46 19 ér Kangxi radical 126 如是等諸菩薩眾而為上首
47 19 ér as if; to seem like 如是等諸菩薩眾而為上首
48 19 néng can; able 如是等諸菩薩眾而為上首
49 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如是等諸菩薩眾而為上首
50 19 ér to arrive; up to 如是等諸菩薩眾而為上首
51 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在大眾中處師子座
52 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在大眾中處師子座
53 18 Qi 其名曰寶星菩薩摩訶薩
54 18 wéi to act as; to serve 如是等諸菩薩眾而為上首
55 18 wéi to change into; to become 如是等諸菩薩眾而為上首
56 18 wéi to be; is 如是等諸菩薩眾而為上首
57 18 wéi to do 如是等諸菩薩眾而為上首
58 18 wèi to support; to help 如是等諸菩薩眾而為上首
59 18 wéi to govern 如是等諸菩薩眾而為上首
60 18 wèi to be; bhū 如是等諸菩薩眾而為上首
61 18 to go; to 於如是等天
62 18 to rely on; to depend on 於如是等天
63 18 Yu 於如是等天
64 18 a crow 於如是等天
65 17 yán to speak; to say; said 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
66 17 yán language; talk; words; utterance; speech 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
67 17 yán Kangxi radical 149 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
68 17 yán phrase; sentence 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
69 17 yán a word; a syllable 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
70 17 yán a theory; a doctrine 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
71 17 yán to regard as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
72 17 yán to act as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
73 17 yán word; vacana 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
74 17 yán speak; vad 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
75 16 除蓋障菩薩 chúgàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
76 16 除蓋障菩薩 chú gàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
77 16 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 大慈大悲廣遍十方一切世界
78 16 世界 shìjiè the earth 大慈大悲廣遍十方一切世界
79 16 世界 shìjiè a domain; a realm 大慈大悲廣遍十方一切世界
80 16 世界 shìjiè the human world 大慈大悲廣遍十方一切世界
81 16 世界 shìjiè the conditions in the world 大慈大悲廣遍十方一切世界
82 16 世界 shìjiè world 大慈大悲廣遍十方一切世界
83 16 世界 shìjiè a world; lokadhatu 大慈大悲廣遍十方一切世界
84 16 如來 rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
85 16 如來 Rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
86 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 其中有佛號蓮華眼如來
87 16 zhōng middle 佛在象頭山中
88 16 zhōng medium; medium sized 佛在象頭山中
89 16 zhōng China 佛在象頭山中
90 16 zhòng to hit the mark 佛在象頭山中
91 16 zhōng midday 佛在象頭山中
92 16 zhōng inside 佛在象頭山中
93 16 zhōng during 佛在象頭山中
94 16 zhōng Zhong 佛在象頭山中
95 16 zhōng intermediary 佛在象頭山中
96 16 zhōng half 佛在象頭山中
97 16 zhòng to reach; to attain 佛在象頭山中
98 16 zhòng to suffer; to infect 佛在象頭山中
99 16 zhòng to obtain 佛在象頭山中
100 16 zhòng to pass an exam 佛在象頭山中
101 16 zhōng middle 佛在象頭山中
102 15 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
103 15 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
104 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
105 15 relating to Buddhism 佛在象頭山中
106 15 a statue or image of a Buddha 佛在象頭山中
107 15 a Buddhist text 佛在象頭山中
108 15 to touch; to stroke 佛在象頭山中
109 15 Buddha 佛在象頭山中
110 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
111 14 yòu Kangxi radical 29 又師子座周匝地方皆是金剛所成
112 14 to know; to learn about; to comprehend 如大龍王諸有所作悉已成辦
113 14 detailed 如大龍王諸有所作悉已成辦
114 14 to elaborate; to expound 如大龍王諸有所作悉已成辦
115 14 to exhaust; to use up 如大龍王諸有所作悉已成辦
116 14 strongly 如大龍王諸有所作悉已成辦
117 14 Xi 如大龍王諸有所作悉已成辦
118 14 all; kṛtsna 如大龍王諸有所作悉已成辦
119 13 tiān day 及餘無數百千天
120 13 tiān heaven 及餘無數百千天
121 13 tiān nature 及餘無數百千天
122 13 tiān sky 及餘無數百千天
123 13 tiān weather 及餘無數百千天
124 13 tiān father; husband 及餘無數百千天
125 13 tiān a necessity 及餘無數百千天
126 13 tiān season 及餘無數百千天
127 13 tiān destiny 及餘無數百千天
128 13 tiān very high; sky high [prices] 及餘無數百千天
129 13 tiān a deva; a god 及餘無數百千天
130 13 tiān Heavenly Realm 及餘無數百千天
131 13 善男子 shàn nánzi good men 善男子
132 13 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
133 13 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
134 12 xīn heart [organ] 心善解脫慧善解脫
135 12 xīn Kangxi radical 61 心善解脫慧善解脫
136 12 xīn mind; consciousness 心善解脫慧善解脫
137 12 xīn the center; the core; the middle 心善解脫慧善解脫
138 12 xīn one of the 28 star constellations 心善解脫慧善解脫
139 12 xīn heart 心善解脫慧善解脫
140 12 xīn emotion 心善解脫慧善解脫
141 12 xīn intention; consideration 心善解脫慧善解脫
142 12 xīn disposition; temperament 心善解脫慧善解脫
143 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心善解脫慧善解脫
144 12 wén to hear 若諸有情聞是菩薩名者
145 12 wén Wen 若諸有情聞是菩薩名者
146 12 wén sniff at; to smell 若諸有情聞是菩薩名者
147 12 wén to be widely known 若諸有情聞是菩薩名者
148 12 wén to confirm; to accept 若諸有情聞是菩薩名者
149 12 wén information 若諸有情聞是菩薩名者
150 12 wèn famous; well known 若諸有情聞是菩薩名者
151 12 wén knowledge; learning 若諸有情聞是菩薩名者
152 12 wèn popularity; prestige; reputation 若諸有情聞是菩薩名者
153 12 wén to question 若諸有情聞是菩薩名者
154 12 wén heard; śruta 若諸有情聞是菩薩名者
155 12 wén hearing; śruti 若諸有情聞是菩薩名者
156 11 miào wonderful; fantastic 復能安住首楞嚴王妙三摩地
157 11 miào clever 復能安住首楞嚴王妙三摩地
158 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 復能安住首楞嚴王妙三摩地
159 11 miào fine; delicate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
160 11 miào young 復能安住首楞嚴王妙三摩地
161 11 miào interesting 復能安住首楞嚴王妙三摩地
162 11 miào profound reasoning 復能安住首楞嚴王妙三摩地
163 11 miào Miao 復能安住首楞嚴王妙三摩地
164 11 miào Wonderful 復能安住首楞嚴王妙三摩地
165 11 miào wonderful; beautiful; suksma 復能安住首楞嚴王妙三摩地
166 11 néng can; able 心能棄捨一切利養
167 11 néng ability; capacity 心能棄捨一切利養
168 11 néng a mythical bear-like beast 心能棄捨一切利養
169 11 néng energy 心能棄捨一切利養
170 11 néng function; use 心能棄捨一切利養
171 11 néng talent 心能棄捨一切利養
172 11 néng expert at 心能棄捨一切利養
173 11 néng to be in harmony 心能棄捨一切利養
174 11 néng to tend to; to care for 心能棄捨一切利養
175 11 néng to reach; to arrive at 心能棄捨一切利養
176 11 néng to be able; śak 心能棄捨一切利養
177 11 zhōu week
178 11 zhōu a turn; a cycle
179 11 zhōu anniversary
180 11 zhōu circumference
181 11 zhōu to make a circuit
182 11 zhōu whole; all
183 11 zhōu one year
184 11 zhōu weekly
185 11 qiān one thousand 與大苾芻眾七萬二千人俱
186 11 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾七萬二千人俱
187 11 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾七萬二千人俱
188 11 child; son 四大王天主等四大王天諸天子眾
189 11 egg; newborn 四大王天主等四大王天諸天子眾
190 11 first earthly branch 四大王天主等四大王天諸天子眾
191 11 11 p.m.-1 a.m. 四大王天主等四大王天諸天子眾
192 11 Kangxi radical 39 四大王天主等四大王天諸天子眾
193 11 pellet; something small and hard 四大王天主等四大王天諸天子眾
194 11 master 四大王天主等四大王天諸天子眾
195 11 viscount 四大王天主等四大王天諸天子眾
196 11 zi you; your honor 四大王天主等四大王天諸天子眾
197 11 masters 四大王天主等四大王天諸天子眾
198 11 person 四大王天主等四大王天諸天子眾
199 11 young 四大王天主等四大王天諸天子眾
200 11 seed 四大王天主等四大王天諸天子眾
201 11 subordinate; subsidiary 四大王天主等四大王天諸天子眾
202 11 a copper coin 四大王天主等四大王天諸天子眾
203 11 female dragonfly 四大王天主等四大王天諸天子眾
204 11 constituent 四大王天主等四大王天諸天子眾
205 11 offspring; descendants 四大王天主等四大王天諸天子眾
206 11 dear 四大王天主等四大王天諸天子眾
207 11 little one 四大王天主等四大王天諸天子眾
208 11 son; putra 四大王天主等四大王天諸天子眾
209 11 offspring; tanaya 四大王天主等四大王天諸天子眾
210 11 to go back; to return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
211 11 to resume; to restart 復能安住首楞嚴王妙三摩地
212 11 to do in detail 復能安住首楞嚴王妙三摩地
213 11 to restore 復能安住首楞嚴王妙三摩地
214 11 to respond; to reply to 復能安住首楞嚴王妙三摩地
215 11 Fu; Return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
216 11 to retaliate; to reciprocate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
217 11 to avoid forced labor or tax 復能安住首楞嚴王妙三摩地
218 11 Fu 復能安住首楞嚴王妙三摩地
219 11 doubled; to overlapping; folded 復能安住首楞嚴王妙三摩地
220 11 a lined garment with doubled thickness 復能安住首楞嚴王妙三摩地
221 11 一切 yīqiè temporary 心能棄捨一切利養
222 11 一切 yīqiè the same 心能棄捨一切利養
223 11 Kangxi radical 71 猶如大池清淨無雜
224 11 to not have; without 猶如大池清淨無雜
225 11 mo 猶如大池清淨無雜
226 11 to not have 猶如大池清淨無雜
227 11 Wu 猶如大池清淨無雜
228 11 mo 猶如大池清淨無雜
229 11 shí time; a point or period of time
230 11 shí a season; a quarter of a year
231 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day
232 11 shí fashionable
233 11 shí fate; destiny; luck
234 11 shí occasion; opportunity; chance
235 11 shí tense
236 11 shí particular; special
237 11 shí to plant; to cultivate
238 11 shí an era; a dynasty
239 11 shí time [abstract]
240 11 shí seasonal
241 11 shí to wait upon
242 11 shí hour
243 11 shí appropriate; proper; timely
244 11 shí Shi
245 11 shí a present; currentlt
246 11 shí time; kāla
247 11 shí at that time; samaya
248 10 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 如大龍王諸有所作悉已成辦
249 10 to use; to grasp 以極淨慧轉妙法輪
250 10 to rely on 以極淨慧轉妙法輪
251 10 to regard 以極淨慧轉妙法輪
252 10 to be able to 以極淨慧轉妙法輪
253 10 to order; to command 以極淨慧轉妙法輪
254 10 used after a verb 以極淨慧轉妙法輪
255 10 a reason; a cause 以極淨慧轉妙法輪
256 10 Israel 以極淨慧轉妙法輪
257 10 Yi 以極淨慧轉妙法輪
258 10 use; yogena 以極淨慧轉妙法輪
259 10 qián front
260 10 qián former; the past
261 10 qián to go forward
262 10 qián preceding
263 10 qián before; earlier; prior
264 10 qián to appear before
265 10 qián future
266 10 qián top; first
267 10 qián battlefront
268 10 qián before; former; pūrva
269 10 qián facing; mukha
270 10 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 心善解脫慧善解脫
271 10 shàn happy 心善解脫慧善解脫
272 10 shàn good 心善解脫慧善解脫
273 10 shàn kind-hearted 心善解脫慧善解脫
274 10 shàn to be skilled at something 心善解脫慧善解脫
275 10 shàn familiar 心善解脫慧善解脫
276 10 shàn to repair 心善解脫慧善解脫
277 10 shàn to admire 心善解脫慧善解脫
278 10 shàn to praise 心善解脫慧善解脫
279 10 shàn Shan 心善解脫慧善解脫
280 10 shàn wholesome; virtuous 心善解脫慧善解脫
281 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
282 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
283 10 big; huge; large 與大苾芻眾七萬二千人俱
284 10 Kangxi radical 37 與大苾芻眾七萬二千人俱
285 10 great; major; important 與大苾芻眾七萬二千人俱
286 10 size 與大苾芻眾七萬二千人俱
287 10 old 與大苾芻眾七萬二千人俱
288 10 oldest; earliest 與大苾芻眾七萬二千人俱
289 10 adult 與大苾芻眾七萬二千人俱
290 10 dài an important person 與大苾芻眾七萬二千人俱
291 10 senior 與大苾芻眾七萬二千人俱
292 10 an element 與大苾芻眾七萬二千人俱
293 10 great; mahā 與大苾芻眾七萬二千人俱
294 9 Kangxi radical 49 如大龍王諸有所作悉已成辦
295 9 to bring to an end; to stop 如大龍王諸有所作悉已成辦
296 9 to complete 如大龍王諸有所作悉已成辦
297 9 to demote; to dismiss 如大龍王諸有所作悉已成辦
298 9 to recover from an illness 如大龍王諸有所作悉已成辦
299 9 former; pūrvaka 如大龍王諸有所作悉已成辦
300 9 to leave; to depart; to go away; to part 離諸所起一切障累
301 9 a mythical bird 離諸所起一切障累
302 9 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸所起一切障累
303 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸所起一切障累
304 9 chī a dragon with horns not yet grown 離諸所起一切障累
305 9 a mountain ash 離諸所起一切障累
306 9 vanilla; a vanilla-like herb 離諸所起一切障累
307 9 to be scattered; to be separated 離諸所起一切障累
308 9 to cut off 離諸所起一切障累
309 9 to violate; to be contrary to 離諸所起一切障累
310 9 to be distant from 離諸所起一切障累
311 9 two 離諸所起一切障累
312 9 to array; to align 離諸所起一切障累
313 9 to pass through; to experience 離諸所起一切障累
314 9 transcendence 離諸所起一切障累
315 9 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸所起一切障累
316 9 huì intelligent; clever 心善解脫慧善解脫
317 9 huì mental ability; intellect 心善解脫慧善解脫
318 9 huì wisdom; understanding 心善解脫慧善解脫
319 9 huì Wisdom 心善解脫慧善解脫
320 9 huì wisdom; prajna 心善解脫慧善解脫
321 9 huì intellect; mati 心善解脫慧善解脫
322 8 míng fame; renown; reputation 其名普照
323 8 míng a name; personal name; designation 其名普照
324 8 míng rank; position 其名普照
325 8 míng an excuse 其名普照
326 8 míng life 其名普照
327 8 míng to name; to call 其名普照
328 8 míng to express; to describe 其名普照
329 8 míng to be called; to have the name 其名普照
330 8 míng to own; to possess 其名普照
331 8 míng famous; renowned 其名普照
332 8 míng moral 其名普照
333 8 míng name; naman 其名普照
334 8 míng fame; renown; yasas 其名普照
335 8 guāng light 吉祥威光龍王子等
336 8 guāng brilliant; bright; shining 吉祥威光龍王子等
337 8 guāng to shine 吉祥威光龍王子等
338 8 guāng to bare; to go naked 吉祥威光龍王子等
339 8 guāng bare; naked 吉祥威光龍王子等
340 8 guāng glory; honor 吉祥威光龍王子等
341 8 guāng scenery 吉祥威光龍王子等
342 8 guāng smooth 吉祥威光龍王子等
343 8 guāng sheen; luster; gloss 吉祥威光龍王子等
344 8 guāng time; a moment 吉祥威光龍王子等
345 8 guāng grace; favor 吉祥威光龍王子等
346 8 guāng Guang 吉祥威光龍王子等
347 8 guāng to manifest 吉祥威光龍王子等
348 8 guāng light; radiance; prabha; tejas 吉祥威光龍王子等
349 8 guāng a ray of light; rasmi 吉祥威光龍王子等
350 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 心如妙寶極善清淨
351 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 心如妙寶極善清淨
352 8 清淨 qīngjìng concise 心如妙寶極善清淨
353 8 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 心如妙寶極善清淨
354 8 清淨 qīngjìng pure and clean 心如妙寶極善清淨
355 8 清淨 qīngjìng purity 心如妙寶極善清淨
356 8 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 心如妙寶極善清淨
357 8 bǎi one hundred 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
358 8 bǎi many 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
359 8 bǎi Bai 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
360 8 bǎi all 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
361 8 bǎi hundred; śata 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
362 8 無數 wúshù countless; innumerable 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
363 8 無數 wúshù extremely many 羅睺阿修羅王等無數百千阿修羅眾
364 8 佛言 fó yán the Buddha said 白其佛言
365 8 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 白其佛言
366 8 諸天 zhū tiān devas 四大王天主等四大王天諸天子眾
367 7 zhǔ owner 四大王天主等四大王天諸天子眾
368 7 zhǔ principal; main; primary 四大王天主等四大王天諸天子眾
369 7 zhǔ master 四大王天主等四大王天諸天子眾
370 7 zhǔ host 四大王天主等四大王天諸天子眾
371 7 zhǔ to manage; to lead 四大王天主等四大王天諸天子眾
372 7 zhǔ to decide; to advocate 四大王天主等四大王天諸天子眾
373 7 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 四大王天主等四大王天諸天子眾
374 7 zhǔ to signify; to indicate 四大王天主等四大王天諸天子眾
375 7 zhǔ oneself 四大王天主等四大王天諸天子眾
376 7 zhǔ a person; a party 四大王天主等四大王天諸天子眾
377 7 zhǔ God; the Lord 四大王天主等四大王天諸天子眾
378 7 zhǔ lord; ruler; chief 四大王天主等四大王天諸天子眾
379 7 zhǔ an ancestral tablet 四大王天主等四大王天諸天子眾
380 7 zhǔ princess 四大王天主等四大王天諸天子眾
381 7 zhǔ chairperson 四大王天主等四大王天諸天子眾
382 7 zhǔ fundamental 四大王天主等四大王天諸天子眾
383 7 zhǔ Zhu 四大王天主等四大王天諸天子眾
384 7 zhù to pour 四大王天主等四大王天諸天子眾
385 7 zhǔ host; svamin 四大王天主等四大王天諸天子眾
386 7 zhǔ abbot 四大王天主等四大王天諸天子眾
387 7 extremity 正善出家極善具圓
388 7 ridge-beam of a roof 正善出家極善具圓
389 7 to exhaust 正善出家極善具圓
390 7 a standard principle 正善出家極善具圓
391 7 pinnacle; summit; highpoint 正善出家極善具圓
392 7 pole 正善出家極善具圓
393 7 throne 正善出家極善具圓
394 7 urgent 正善出家極善具圓
395 7 an electrical pole; a node 正善出家極善具圓
396 7 highest point; parama 正善出家極善具圓
397 7 xiàn to appear; to manifest; to become visible 唯一補特伽羅現居學地
398 7 xiàn at present 唯一補特伽羅現居學地
399 7 xiàn existing at the present time 唯一補特伽羅現居學地
400 7 xiàn cash 唯一補特伽羅現居學地
401 7 xiàn to manifest; prādur 唯一補特伽羅現居學地
402 7 xiàn to manifest; prādur 唯一補特伽羅現居學地
403 7 xiàn the present time 唯一補特伽羅現居學地
404 7 infix potential marker 於其四隅不近不遠
405 7 yún cloud 或現妙寶衣雲
406 7 yún Yunnan 或現妙寶衣雲
407 7 yún Yun 或現妙寶衣雲
408 7 yún to say 或現妙寶衣雲
409 7 yún to have 或現妙寶衣雲
410 7 yún cloud; megha 或現妙寶衣雲
411 7 yún to say; iti 或現妙寶衣雲
412 7 bǎo a treasure; a valuable item 心如妙寶極善清淨
413 7 bǎo treasured; cherished 心如妙寶極善清淨
414 7 bǎo a jewel; gem 心如妙寶極善清淨
415 7 bǎo precious 心如妙寶極善清淨
416 7 bǎo noble 心如妙寶極善清淨
417 7 bǎo an imperial seal 心如妙寶極善清淨
418 7 bǎo a unit of currency 心如妙寶極善清淨
419 7 bǎo Bao 心如妙寶極善清淨
420 7 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 心如妙寶極善清淨
421 7 bǎo jewel; gem; mani 心如妙寶極善清淨
422 7 種子 zhǒngzi seed 生起不退轉種子者
423 7 種子 zhǒngzi son 生起不退轉種子者
424 7 種子 zhǒngzi seed 生起不退轉種子者
425 7 種子 zhǒngzi bīja; seed; karmic seed 生起不退轉種子者
426 7 光明 guāngmíng bright 是光復有無數百千光明眷屬
427 7 光明 guāngmíng glorious; magnificent 是光復有無數百千光明眷屬
428 7 光明 guāngmíng light 是光復有無數百千光明眷屬
429 7 光明 guāngmíng having hope 是光復有無數百千光明眷屬
430 7 光明 guāngmíng unselfish 是光復有無數百千光明眷屬
431 7 光明 guāngmíng frank; open and honest 是光復有無數百千光明眷屬
432 7 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 是光復有無數百千光明眷屬
433 7 光明 guāngmíng Kōmyō 是光復有無數百千光明眷屬
434 7 光明 guāngmíng Brightness 是光復有無數百千光明眷屬
435 7 光明 guāngmíng brightness; flame 是光復有無數百千光明眷屬
436 6 míng bright; luminous; brilliant 作師子吼明煥無畏
437 6 míng Ming 作師子吼明煥無畏
438 6 míng Ming Dynasty 作師子吼明煥無畏
439 6 míng obvious; explicit; clear 作師子吼明煥無畏
440 6 míng intelligent; clever; perceptive 作師子吼明煥無畏
441 6 míng to illuminate; to shine 作師子吼明煥無畏
442 6 míng consecrated 作師子吼明煥無畏
443 6 míng to understand; to comprehend 作師子吼明煥無畏
444 6 míng to explain; to clarify 作師子吼明煥無畏
445 6 míng Souther Ming; Later Ming 作師子吼明煥無畏
446 6 míng the world; the human world; the world of the living 作師子吼明煥無畏
447 6 míng eyesight; vision 作師子吼明煥無畏
448 6 míng a god; a spirit 作師子吼明煥無畏
449 6 míng fame; renown 作師子吼明煥無畏
450 6 míng open; public 作師子吼明煥無畏
451 6 míng clear 作師子吼明煥無畏
452 6 míng to become proficient 作師子吼明煥無畏
453 6 míng to be proficient 作師子吼明煥無畏
454 6 míng virtuous 作師子吼明煥無畏
455 6 míng open and honest 作師子吼明煥無畏
456 6 míng clean; neat 作師子吼明煥無畏
457 6 míng remarkable; outstanding; notable 作師子吼明煥無畏
458 6 míng next; afterwards 作師子吼明煥無畏
459 6 míng positive 作師子吼明煥無畏
460 6 míng Clear 作師子吼明煥無畏
461 6 míng wisdom; knowledge; vidyā 作師子吼明煥無畏
462 6 普照 pǔzhào to illuminate everything 其名普照
463 6 普照 pǔzhào Universally Shines 其名普照
464 6 普照 pǔzhào Fushō 其名普照
465 6 普照 pǔzhào Pojo; Pojo Chinul 其名普照
466 6 shān a mountain; a hill; a peak 如須彌山王高出眾山
467 6 shān Shan 如須彌山王高出眾山
468 6 shān Kangxi radical 46 如須彌山王高出眾山
469 6 shān a mountain-like shape 如須彌山王高出眾山
470 6 shān a gable 如須彌山王高出眾山
471 6 shān mountain; giri 如須彌山王高出眾山
472 6 蓮華眼 liánhuā yǎn blue lotus eyes; padmanetra 蓮華眼菩薩摩訶薩
473 6 to split; to tear 摩那斯大龍王
474 6 to depart; to leave 摩那斯大龍王
475 6 Si 摩那斯大龍王
476 6 one 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
477 6 Kangxi radical 1 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
478 6 pure; concentrated 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
479 6 first 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
480 6 the same 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
481 6 sole; single 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
482 6 a very small amount 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
483 6 Yi 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
484 6 other 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
485 6 to unify 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
486 6 accidentally; coincidentally 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
487 6 abruptly; suddenly 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
488 6 one; eka 乃至無有一毛端量極微塵量之所空缺
489 6 Yi 而虛空界亦無動靜
490 6 shù tree 譬如有樹初植種子
491 6 shù to plant 譬如有樹初植種子
492 6 shù to establish 譬如有樹初植種子
493 6 shù a door screen 譬如有樹初植種子
494 6 shù a door screen 譬如有樹初植種子
495 6 shù tree; vṛkṣa 譬如有樹初植種子
496 6 名字 míngzi full name 彼佛剎中無有聲聞緣覺名字
497 6 名字 míngzi name 彼佛剎中無有聲聞緣覺名字
498 6 名字 míngzi fame and prestige 彼佛剎中無有聲聞緣覺名字
499 6 cáng to hide 吉祥藏菩薩摩訶薩
500 6 zàng canon; a collection of scriptures 吉祥藏菩薩摩訶薩

Frequencies of all Words

Top 995

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 45 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 其名曰寶星菩薩摩訶薩
2 35 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
3 35 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
4 35 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
5 35 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
6 35 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
7 35 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
8 35 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
9 35 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
10 34 zhū all; many; various 如大龍王諸有所作悉已成辦
11 34 zhū Zhu 如大龍王諸有所作悉已成辦
12 34 zhū all; members of the class 如大龍王諸有所作悉已成辦
13 34 zhū interrogative particle 如大龍王諸有所作悉已成辦
14 34 zhū him; her; them; it 如大龍王諸有所作悉已成辦
15 34 zhū of; in 如大龍王諸有所作悉已成辦
16 34 zhū all; many; sarva 如大龍王諸有所作悉已成辦
17 32 that; those 彼等入時悉無動靜
18 32 another; the other 彼等入時悉無動靜
19 32 that; tad 彼等入時悉無動靜
20 25 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
21 25 zhě that 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
22 25 zhě nominalizing function word 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
23 25 zhě used to mark a definition 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
24 25 zhě used to mark a pause 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
25 25 zhě topic marker; that; it 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
26 25 zhuó according to 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
27 25 zhě ca 護世等無邊善調伏者弟子眾俱
28 25 de potential marker 正智妙心俱得解脫
29 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 正智妙心俱得解脫
30 25 děi must; ought to 正智妙心俱得解脫
31 25 děi to want to; to need to 正智妙心俱得解脫
32 25 děi must; ought to 正智妙心俱得解脫
33 25 de 正智妙心俱得解脫
34 25 de infix potential marker 正智妙心俱得解脫
35 25 to result in 正智妙心俱得解脫
36 25 to be proper; to fit; to suit 正智妙心俱得解脫
37 25 to be satisfied 正智妙心俱得解脫
38 25 to be finished 正智妙心俱得解脫
39 25 de result of degree 正智妙心俱得解脫
40 25 de marks completion of an action 正智妙心俱得解脫
41 25 děi satisfying 正智妙心俱得解脫
42 25 to contract 正智妙心俱得解脫
43 25 marks permission or possibility 正智妙心俱得解脫
44 25 expressing frustration 正智妙心俱得解脫
45 25 to hear 正智妙心俱得解脫
46 25 to have; there is 正智妙心俱得解脫
47 25 marks time passed 正智妙心俱得解脫
48 25 obtain; attain; prāpta 正智妙心俱得解脫
49 22 有情 yǒuqíng having feelings for 又彼世界有情皆修菩薩行法
50 22 有情 yǒuqíng friends with 又彼世界有情皆修菩薩行法
51 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 又彼世界有情皆修菩薩行法
52 22 有情 yǒuqíng sentient being 又彼世界有情皆修菩薩行法
53 22 有情 yǒuqíng sentient beings 又彼世界有情皆修菩薩行法
54 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 離諸所起一切障累
55 22 suǒ an office; an institute 離諸所起一切障累
56 22 suǒ introduces a relative clause 離諸所起一切障累
57 22 suǒ it 離諸所起一切障累
58 22 suǒ if; supposing 離諸所起一切障累
59 22 suǒ a few; various; some 離諸所起一切障累
60 22 suǒ a place; a location 離諸所起一切障累
61 22 suǒ indicates a passive voice 離諸所起一切障累
62 22 suǒ that which 離諸所起一切障累
63 22 suǒ an ordinal number 離諸所起一切障累
64 22 suǒ meaning 離諸所起一切障累
65 22 suǒ garrison 離諸所起一切障累
66 22 suǒ place; pradeśa 離諸所起一切障累
67 22 suǒ that which; yad 離諸所起一切障累
68 22 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
69 22 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
70 20 such as; for example; for instance 如大龍王諸有所作悉已成辦
71 20 if 如大龍王諸有所作悉已成辦
72 20 in accordance with 如大龍王諸有所作悉已成辦
73 20 to be appropriate; should; with regard to 如大龍王諸有所作悉已成辦
74 20 this 如大龍王諸有所作悉已成辦
75 20 it is so; it is thus; can be compared with 如大龍王諸有所作悉已成辦
76 20 to go to 如大龍王諸有所作悉已成辦
77 20 to meet 如大龍王諸有所作悉已成辦
78 20 to appear; to seem; to be like 如大龍王諸有所作悉已成辦
79 20 at least as good as 如大龍王諸有所作悉已成辦
80 20 and 如大龍王諸有所作悉已成辦
81 20 or 如大龍王諸有所作悉已成辦
82 20 but 如大龍王諸有所作悉已成辦
83 20 then 如大龍王諸有所作悉已成辦
84 20 naturally 如大龍王諸有所作悉已成辦
85 20 expresses a question or doubt 如大龍王諸有所作悉已成辦
86 20 you 如大龍王諸有所作悉已成辦
87 20 the second lunar month 如大龍王諸有所作悉已成辦
88 20 in; at 如大龍王諸有所作悉已成辦
89 20 Ru 如大龍王諸有所作悉已成辦
90 20 Thus 如大龍王諸有所作悉已成辦
91 20 thus; tathā 如大龍王諸有所作悉已成辦
92 20 like; iva 如大龍王諸有所作悉已成辦
93 20 suchness; tathatā 如大龍王諸有所作悉已成辦
94 20 zhòng many; numerous 如是等諸菩薩眾而為上首
95 20 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是等諸菩薩眾而為上首
96 20 zhòng general; common; public 如是等諸菩薩眾而為上首
97 20 zhòng many; all; sarva 如是等諸菩薩眾而為上首
98 19 zhī him; her; them; that 善入一切佛之境界
99 19 zhī used between a modifier and a word to form a word group 善入一切佛之境界
100 19 zhī to go 善入一切佛之境界
101 19 zhī this; that 善入一切佛之境界
102 19 zhī genetive marker 善入一切佛之境界
103 19 zhī it 善入一切佛之境界
104 19 zhī in 善入一切佛之境界
105 19 zhī all 善入一切佛之境界
106 19 zhī and 善入一切佛之境界
107 19 zhī however 善入一切佛之境界
108 19 zhī if 善入一切佛之境界
109 19 zhī then 善入一切佛之境界
110 19 zhī to arrive; to go 善入一切佛之境界
111 19 zhī is 善入一切佛之境界
112 19 zhī to use 善入一切佛之境界
113 19 zhī Zhi 善入一切佛之境界
114 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 如是等諸菩薩眾而為上首
115 19 ér Kangxi radical 126 如是等諸菩薩眾而為上首
116 19 ér you 如是等諸菩薩眾而為上首
117 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 如是等諸菩薩眾而為上首
118 19 ér right away; then 如是等諸菩薩眾而為上首
119 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 如是等諸菩薩眾而為上首
120 19 ér if; in case; in the event that 如是等諸菩薩眾而為上首
121 19 ér therefore; as a result; thus 如是等諸菩薩眾而為上首
122 19 ér how can it be that? 如是等諸菩薩眾而為上首
123 19 ér so as to 如是等諸菩薩眾而為上首
124 19 ér only then 如是等諸菩薩眾而為上首
125 19 ér as if; to seem like 如是等諸菩薩眾而為上首
126 19 néng can; able 如是等諸菩薩眾而為上首
127 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如是等諸菩薩眾而為上首
128 19 ér me 如是等諸菩薩眾而為上首
129 19 ér to arrive; up to 如是等諸菩薩眾而為上首
130 19 ér possessive 如是等諸菩薩眾而為上首
131 19 ér and; ca 如是等諸菩薩眾而為上首
132 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在大眾中處師子座
133 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在大眾中處師子座
134 18 huò or; either; else 或投以水
135 18 huò maybe; perhaps; might; possibly 或投以水
136 18 huò some; someone 或投以水
137 18 míngnián suddenly 或投以水
138 18 huò or; vā 或投以水
139 18 his; hers; its; theirs 其名曰寶星菩薩摩訶薩
140 18 to add emphasis 其名曰寶星菩薩摩訶薩
141 18 used when asking a question in reply to a question 其名曰寶星菩薩摩訶薩
142 18 used when making a request or giving an order 其名曰寶星菩薩摩訶薩
143 18 he; her; it; them 其名曰寶星菩薩摩訶薩
144 18 probably; likely 其名曰寶星菩薩摩訶薩
145 18 will 其名曰寶星菩薩摩訶薩
146 18 may 其名曰寶星菩薩摩訶薩
147 18 if 其名曰寶星菩薩摩訶薩
148 18 or 其名曰寶星菩薩摩訶薩
149 18 Qi 其名曰寶星菩薩摩訶薩
150 18 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰寶星菩薩摩訶薩
151 18 wèi for; to 如是等諸菩薩眾而為上首
152 18 wèi because of 如是等諸菩薩眾而為上首
153 18 wéi to act as; to serve 如是等諸菩薩眾而為上首
154 18 wéi to change into; to become 如是等諸菩薩眾而為上首
155 18 wéi to be; is 如是等諸菩薩眾而為上首
156 18 wéi to do 如是等諸菩薩眾而為上首
157 18 wèi for 如是等諸菩薩眾而為上首
158 18 wèi because of; for; to 如是等諸菩薩眾而為上首
159 18 wèi to 如是等諸菩薩眾而為上首
160 18 wéi in a passive construction 如是等諸菩薩眾而為上首
161 18 wéi forming a rehetorical question 如是等諸菩薩眾而為上首
162 18 wéi forming an adverb 如是等諸菩薩眾而為上首
163 18 wéi to add emphasis 如是等諸菩薩眾而為上首
164 18 wèi to support; to help 如是等諸菩薩眾而為上首
165 18 wéi to govern 如是等諸菩薩眾而為上首
166 18 wèi to be; bhū 如是等諸菩薩眾而為上首
167 18 in; at 於如是等天
168 18 in; at 於如是等天
169 18 in; at; to; from 於如是等天
170 18 to go; to 於如是等天
171 18 to rely on; to depend on 於如是等天
172 18 to go to; to arrive at 於如是等天
173 18 from 於如是等天
174 18 give 於如是等天
175 18 oppposing 於如是等天
176 18 and 於如是等天
177 18 compared to 於如是等天
178 18 by 於如是等天
179 18 and; as well as 於如是等天
180 18 for 於如是等天
181 18 Yu 於如是等天
182 18 a crow 於如是等天
183 18 whew; wow 於如是等天
184 18 near to; antike 於如是等天
185 17 yán to speak; to say; said 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
186 17 yán language; talk; words; utterance; speech 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
187 17 yán Kangxi radical 149 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
188 17 yán a particle with no meaning 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
189 17 yán phrase; sentence 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
190 17 yán a word; a syllable 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
191 17 yán a theory; a doctrine 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
192 17 yán to regard as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
193 17 yán to act as 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
194 17 yán word; vacana 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
195 17 yán speak; vad 蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言
196 16 除蓋障菩薩 chúgàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
197 16 除蓋障菩薩 chú gàizhàng púsà Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明之所照觸
198 16 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 大慈大悲廣遍十方一切世界
199 16 世界 shìjiè the earth 大慈大悲廣遍十方一切世界
200 16 世界 shìjiè a domain; a realm 大慈大悲廣遍十方一切世界
201 16 世界 shìjiè the human world 大慈大悲廣遍十方一切世界
202 16 世界 shìjiè the conditions in the world 大慈大悲廣遍十方一切世界
203 16 世界 shìjiè world 大慈大悲廣遍十方一切世界
204 16 世界 shìjiè a world; lokadhatu 大慈大悲廣遍十方一切世界
205 16 yǒu is; are; to exist 盡諸有結
206 16 yǒu to have; to possess 盡諸有結
207 16 yǒu indicates an estimate 盡諸有結
208 16 yǒu indicates a large quantity 盡諸有結
209 16 yǒu indicates an affirmative response 盡諸有結
210 16 yǒu a certain; used before a person, time, or place 盡諸有結
211 16 yǒu used to compare two things 盡諸有結
212 16 yǒu used in a polite formula before certain verbs 盡諸有結
213 16 yǒu used before the names of dynasties 盡諸有結
214 16 yǒu a certain thing; what exists 盡諸有結
215 16 yǒu multiple of ten and ... 盡諸有結
216 16 yǒu abundant 盡諸有結
217 16 yǒu purposeful 盡諸有結
218 16 yǒu You 盡諸有結
219 16 yǒu 1. existence; 2. becoming 盡諸有結
220 16 yǒu becoming; bhava 盡諸有結
221 16 如來 rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
222 16 如來 Rúlái Tathagata 其中有佛號蓮華眼如來
223 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 其中有佛號蓮華眼如來
224 16 zhōng middle 佛在象頭山中
225 16 zhōng medium; medium sized 佛在象頭山中
226 16 zhōng China 佛在象頭山中
227 16 zhòng to hit the mark 佛在象頭山中
228 16 zhōng in; amongst 佛在象頭山中
229 16 zhōng midday 佛在象頭山中
230 16 zhōng inside 佛在象頭山中
231 16 zhōng during 佛在象頭山中
232 16 zhōng Zhong 佛在象頭山中
233 16 zhōng intermediary 佛在象頭山中
234 16 zhōng half 佛在象頭山中
235 16 zhōng just right; suitably 佛在象頭山中
236 16 zhōng while 佛在象頭山中
237 16 zhòng to reach; to attain 佛在象頭山中
238 16 zhòng to suffer; to infect 佛在象頭山中
239 16 zhòng to obtain 佛在象頭山中
240 16 zhòng to pass an exam 佛在象頭山中
241 16 zhōng middle 佛在象頭山中
242 15 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
243 15 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
244 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
245 15 relating to Buddhism 佛在象頭山中
246 15 a statue or image of a Buddha 佛在象頭山中
247 15 a Buddhist text 佛在象頭山中
248 15 to touch; to stroke 佛在象頭山中
249 15 Buddha 佛在象頭山中
250 15 Buddha; Awakened One 佛在象頭山中
251 14 yòu again; also 又師子座周匝地方皆是金剛所成
252 14 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又師子座周匝地方皆是金剛所成
253 14 yòu Kangxi radical 29 又師子座周匝地方皆是金剛所成
254 14 yòu and 又師子座周匝地方皆是金剛所成
255 14 yòu furthermore 又師子座周匝地方皆是金剛所成
256 14 yòu in addition 又師子座周匝地方皆是金剛所成
257 14 yòu but 又師子座周匝地方皆是金剛所成
258 14 yòu again; also; moreover; punar 又師子座周匝地方皆是金剛所成
259 14 to know; to learn about; to comprehend 如大龍王諸有所作悉已成辦
260 14 all; entire 如大龍王諸有所作悉已成辦
261 14 detailed 如大龍王諸有所作悉已成辦
262 14 to elaborate; to expound 如大龍王諸有所作悉已成辦
263 14 to exhaust; to use up 如大龍王諸有所作悉已成辦
264 14 strongly 如大龍王諸有所作悉已成辦
265 14 Xi 如大龍王諸有所作悉已成辦
266 14 all; kṛtsna 如大龍王諸有所作悉已成辦
267 13 tiān day 及餘無數百千天
268 13 tiān day 及餘無數百千天
269 13 tiān heaven 及餘無數百千天
270 13 tiān nature 及餘無數百千天
271 13 tiān sky 及餘無數百千天
272 13 tiān weather 及餘無數百千天
273 13 tiān father; husband 及餘無數百千天
274 13 tiān a necessity 及餘無數百千天
275 13 tiān season 及餘無數百千天
276 13 tiān destiny 及餘無數百千天
277 13 tiān very high; sky high [prices] 及餘無數百千天
278 13 tiān very 及餘無數百千天
279 13 tiān a deva; a god 及餘無數百千天
280 13 tiān Heavenly Realm 及餘無數百千天
281 13 善男子 shàn nánzi good men 善男子
282 13 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
283 13 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩八萬四千人
284 12 shì is; are; am; to be 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
285 12 shì is exactly 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
286 12 shì is suitable; is in contrast 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
287 12 shì this; that; those 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
288 12 shì really; certainly 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
289 12 shì correct; yes; affirmative 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
290 12 shì true 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
291 12 shì is; has; exists 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
292 12 shì used between repetitions of a word 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
293 12 shì a matter; an affair 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
294 12 shì Shi 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
295 12 shì is; bhū 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
296 12 shì this; idam 是時大眾一心誠諦瞻仰世尊
297 12 xīn heart [organ] 心善解脫慧善解脫
298 12 xīn Kangxi radical 61 心善解脫慧善解脫
299 12 xīn mind; consciousness 心善解脫慧善解脫
300 12 xīn the center; the core; the middle 心善解脫慧善解脫
301 12 xīn one of the 28 star constellations 心善解脫慧善解脫
302 12 xīn heart 心善解脫慧善解脫
303 12 xīn emotion 心善解脫慧善解脫
304 12 xīn intention; consideration 心善解脫慧善解脫
305 12 xīn disposition; temperament 心善解脫慧善解脫
306 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心善解脫慧善解脫
307 12 如是 rúshì thus; so 如是等諸菩薩眾而為上首
308 12 如是 rúshì thus, so 如是等諸菩薩眾而為上首
309 12 如是 rúshì thus; evam 如是等諸菩薩眾而為上首
310 12 如是 rúshì thus; evam 如是等諸菩薩眾而為上首
311 12 wén to hear 若諸有情聞是菩薩名者
312 12 wén Wen 若諸有情聞是菩薩名者
313 12 wén sniff at; to smell 若諸有情聞是菩薩名者
314 12 wén to be widely known 若諸有情聞是菩薩名者
315 12 wén to confirm; to accept 若諸有情聞是菩薩名者
316 12 wén information 若諸有情聞是菩薩名者
317 12 wèn famous; well known 若諸有情聞是菩薩名者
318 12 wén knowledge; learning 若諸有情聞是菩薩名者
319 12 wèn popularity; prestige; reputation 若諸有情聞是菩薩名者
320 12 wén to question 若諸有情聞是菩薩名者
321 12 wén heard; śruta 若諸有情聞是菩薩名者
322 12 wén hearing; śruti 若諸有情聞是菩薩名者
323 11 miào wonderful; fantastic 復能安住首楞嚴王妙三摩地
324 11 miào clever 復能安住首楞嚴王妙三摩地
325 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 復能安住首楞嚴王妙三摩地
326 11 miào fine; delicate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
327 11 miào young 復能安住首楞嚴王妙三摩地
328 11 miào interesting 復能安住首楞嚴王妙三摩地
329 11 miào profound reasoning 復能安住首楞嚴王妙三摩地
330 11 miào Miao 復能安住首楞嚴王妙三摩地
331 11 miào Wonderful 復能安住首楞嚴王妙三摩地
332 11 miào wonderful; beautiful; suksma 復能安住首楞嚴王妙三摩地
333 11 néng can; able 心能棄捨一切利養
334 11 néng ability; capacity 心能棄捨一切利養
335 11 néng a mythical bear-like beast 心能棄捨一切利養
336 11 néng energy 心能棄捨一切利養
337 11 néng function; use 心能棄捨一切利養
338 11 néng may; should; permitted to 心能棄捨一切利養
339 11 néng talent 心能棄捨一切利養
340 11 néng expert at 心能棄捨一切利養
341 11 néng to be in harmony 心能棄捨一切利養
342 11 néng to tend to; to care for 心能棄捨一切利養
343 11 néng to reach; to arrive at 心能棄捨一切利養
344 11 néng as long as; only 心能棄捨一切利養
345 11 néng even if 心能棄捨一切利養
346 11 néng but 心能棄捨一切利養
347 11 néng in this way 心能棄捨一切利養
348 11 néng to be able; śak 心能棄捨一切利養
349 11 zhōu week
350 11 zhōu a turn; a cycle
351 11 zhōu anniversary
352 11 zhōu circumference
353 11 zhōu to make a circuit
354 11 zhōu whole; all
355 11 zhōu one year
356 11 zhōu week
357 11 zhōu weekly
358 11 zhōu wholly; completely
359 11 qiān one thousand 與大苾芻眾七萬二千人俱
360 11 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾七萬二千人俱
361 11 qiān very 與大苾芻眾七萬二千人俱
362 11 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾七萬二千人俱
363 11 child; son 四大王天主等四大王天諸天子眾
364 11 egg; newborn 四大王天主等四大王天諸天子眾
365 11 first earthly branch 四大王天主等四大王天諸天子眾
366 11 11 p.m.-1 a.m. 四大王天主等四大王天諸天子眾
367 11 Kangxi radical 39 四大王天主等四大王天諸天子眾
368 11 zi indicates that the the word is used as a noun 四大王天主等四大王天諸天子眾
369 11 pellet; something small and hard 四大王天主等四大王天諸天子眾
370 11 master 四大王天主等四大王天諸天子眾
371 11 viscount 四大王天主等四大王天諸天子眾
372 11 zi you; your honor 四大王天主等四大王天諸天子眾
373 11 masters 四大王天主等四大王天諸天子眾
374 11 person 四大王天主等四大王天諸天子眾
375 11 young 四大王天主等四大王天諸天子眾
376 11 seed 四大王天主等四大王天諸天子眾
377 11 subordinate; subsidiary 四大王天主等四大王天諸天子眾
378 11 a copper coin 四大王天主等四大王天諸天子眾
379 11 bundle 四大王天主等四大王天諸天子眾
380 11 female dragonfly 四大王天主等四大王天諸天子眾
381 11 constituent 四大王天主等四大王天諸天子眾
382 11 offspring; descendants 四大王天主等四大王天諸天子眾
383 11 dear 四大王天主等四大王天諸天子眾
384 11 little one 四大王天主等四大王天諸天子眾
385 11 son; putra 四大王天主等四大王天諸天子眾
386 11 offspring; tanaya 四大王天主等四大王天諸天子眾
387 11 again; more; repeatedly 復能安住首楞嚴王妙三摩地
388 11 to go back; to return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
389 11 to resume; to restart 復能安住首楞嚴王妙三摩地
390 11 to do in detail 復能安住首楞嚴王妙三摩地
391 11 to restore 復能安住首楞嚴王妙三摩地
392 11 to respond; to reply to 復能安住首楞嚴王妙三摩地
393 11 after all; and then 復能安住首楞嚴王妙三摩地
394 11 even if; although 復能安住首楞嚴王妙三摩地
395 11 Fu; Return 復能安住首楞嚴王妙三摩地
396 11 to retaliate; to reciprocate 復能安住首楞嚴王妙三摩地
397 11 to avoid forced labor or tax 復能安住首楞嚴王妙三摩地
398 11 particle without meaing 復能安住首楞嚴王妙三摩地
399 11 Fu 復能安住首楞嚴王妙三摩地
400 11 repeated; again 復能安住首楞嚴王妙三摩地
401 11 doubled; to overlapping; folded 復能安住首楞嚴王妙三摩地
402 11 a lined garment with doubled thickness 復能安住首楞嚴王妙三摩地
403 11 again; punar 復能安住首楞嚴王妙三摩地
404 11 一切 yīqiè all; every; everything 心能棄捨一切利養
405 11 一切 yīqiè temporary 心能棄捨一切利養
406 11 一切 yīqiè the same 心能棄捨一切利養
407 11 一切 yīqiè generally 心能棄捨一切利養
408 11 一切 yīqiè all, everything 心能棄捨一切利養
409 11 一切 yīqiè all; sarva 心能棄捨一切利養
410 11 no 猶如大池清淨無雜
411 11 Kangxi radical 71 猶如大池清淨無雜
412 11 to not have; without 猶如大池清淨無雜
413 11 has not yet 猶如大池清淨無雜
414 11 mo 猶如大池清淨無雜
415 11 do not 猶如大池清淨無雜
416 11 not; -less; un- 猶如大池清淨無雜
417 11 regardless of 猶如大池清淨無雜
418 11 to not have 猶如大池清淨無雜
419 11 um 猶如大池清淨無雜
420 11 Wu 猶如大池清淨無雜
421 11 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 猶如大池清淨無雜
422 11 not; non- 猶如大池清淨無雜
423 11 mo 猶如大池清淨無雜
424 11 shí time; a point or period of time
425 11 shí a season; a quarter of a year
426 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day
427 11 shí at that time
428 11 shí fashionable
429 11 shí fate; destiny; luck
430 11 shí occasion; opportunity; chance
431 11 shí tense
432 11 shí particular; special
433 11 shí to plant; to cultivate
434 11 shí hour (measure word)
435 11 shí an era; a dynasty
436 11 shí time [abstract]
437 11 shí seasonal
438 11 shí frequently; often
439 11 shí occasionally; sometimes
440 11 shí on time
441 11 shí this; that
442 11 shí to wait upon
443 11 shí hour
444 11 shí appropriate; proper; timely
445 11 shí Shi
446 11 shí a present; currentlt
447 11 shí time; kāla
448 11 shí at that time; samaya
449 11 shí then; atha
450 10 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 如大龍王諸有所作悉已成辦
451 10 so as to; in order to 以極淨慧轉妙法輪
452 10 to use; to regard as 以極淨慧轉妙法輪
453 10 to use; to grasp 以極淨慧轉妙法輪
454 10 according to 以極淨慧轉妙法輪
455 10 because of 以極淨慧轉妙法輪
456 10 on a certain date 以極淨慧轉妙法輪
457 10 and; as well as 以極淨慧轉妙法輪
458 10 to rely on 以極淨慧轉妙法輪
459 10 to regard 以極淨慧轉妙法輪
460 10 to be able to 以極淨慧轉妙法輪
461 10 to order; to command 以極淨慧轉妙法輪
462 10 further; moreover 以極淨慧轉妙法輪
463 10 used after a verb 以極淨慧轉妙法輪
464 10 very 以極淨慧轉妙法輪
465 10 already 以極淨慧轉妙法輪
466 10 increasingly 以極淨慧轉妙法輪
467 10 a reason; a cause 以極淨慧轉妙法輪
468 10 Israel 以極淨慧轉妙法輪
469 10 Yi 以極淨慧轉妙法輪
470 10 use; yogena 以極淨慧轉妙法輪
471 10 qián front
472 10 qián former; the past
473 10 qián to go forward
474 10 qián preceding
475 10 qián before; earlier; prior
476 10 qián to appear before
477 10 qián future
478 10 qián top; first
479 10 qián battlefront
480 10 qián pre-
481 10 qián before; former; pūrva
482 10 qián facing; mukha
483 10 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 心善解脫慧善解脫
484 10 shàn happy 心善解脫慧善解脫
485 10 shàn good 心善解脫慧善解脫
486 10 shàn kind-hearted 心善解脫慧善解脫
487 10 shàn to be skilled at something 心善解脫慧善解脫
488 10 shàn familiar 心善解脫慧善解脫
489 10 shàn to repair 心善解脫慧善解脫
490 10 shàn to admire 心善解脫慧善解脫
491 10 shàn to praise 心善解脫慧善解脫
492 10 shàn numerous; frequent; easy 心善解脫慧善解脫
493 10 shàn Shan 心善解脫慧善解脫
494 10 shàn wholesome; virtuous 心善解脫慧善解脫
495 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
496 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
497 10 big; huge; large 與大苾芻眾七萬二千人俱
498 10 Kangxi radical 37 與大苾芻眾七萬二千人俱
499 10 great; major; important 與大苾芻眾七萬二千人俱
500 10 size 與大苾芻眾七萬二千人俱

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
děng same; equal; sama
zhū all; many; sarva
that; tad
zhě ca
obtain; attain; prāpta
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient being
 2. sentient beings
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿那婆达多 阿那婆達多 196 Anavatapta
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝积菩萨 寶積菩薩 98 Ratnākara bodhisattva
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝印手菩萨 寶印手菩薩 98 Ratnamudrahasta Bodhisattva
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
除盖障菩萨所问经 除蓋障菩薩所問經 99 Ratnameghasūtra; Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
慈氏 99 Maitreya
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大威德 100 Yamantaka
大藏经 大藏經 100 Chinese Buddhist Canon; Dazangjing
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率陀天 100 Tusita
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵文 102 Sanskrit
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
汉文 漢文 72 written Chinese language
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
金藏 106 Jin Canon; Zhao Cheng Jin Canon
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
俱卢 俱盧 107 Kuru
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
罗什 羅什 108 Kumārajīva
罗睺 羅睺 76 Rahu
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘摩质多罗 毘摩質多羅 112 Vemacitra
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
普眼菩萨 普眼菩薩 112 Universal Vision Bodhisattva
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善化 83 Shanhua
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
台北 臺北 84 Taipei
台北市 臺北市 116
 1. City of Taibei; City of Taipei
 2. Taibei; Taipei
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西域 120 Western Regions
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
象头山 象頭山 120 Gayā
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
新密 120 Xinmi
西天 120 India; Indian continent
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须夜摩天 須夜摩天 120 Yama Heaven; Yamadeva
延平 121
 1. Yanping
 2. Yanping
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
印顺导师 印順導師 121 Yin Shun
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
杂阿含经 雜阿含經 122 Connected Discourses; Saṃyukta Āgama; Samyukta Agama
智吉祥 122 Zhi Jixiang
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中华电子佛典协会 中華電子佛典協會 90 CBETA
中正区 中正區 122 Zhongzheng District

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 136.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
白佛 98 to address the Buddha
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍十方 98 pervading all directions
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
逮得己利 100 having attained their goals
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法僧 102 a monk who recites mantras
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
放大光明 102 diffusion of great light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
广照 廣照 103
 1. wide illumination
 2. Guang Zhao
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
护世 護世 104 protectors of the world
化现 化現 104 a incarnation
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
卷第一 106 scroll 1
空行 107 practicce according to emptiness
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
离苦 離苦 108 to transcend suffering
利养 利養 108 gain
妙香 109 fine incense
妙心 109 Wondrous Mind
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
名曰 109 to be named; to be called
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 a nayuta
能行 110 ability to act
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
如其所应 如其所應 114 in order; successively
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深妙 115 profound; deep and subtle
生起 115 cause; arising
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama Sūtra; Surangama Sutra
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪着 貪著 116 attachment to desire
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五净居天 五淨居天 119
 1. five pure abodes
 2. five deities of the pure abodes
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
虚空界 虛空界 120 visible space
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
音声 音聲 121 sound; noise
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
藏经目录 藏經目錄 122 catlog of Chinese Buddhist scriptures
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正智 122 correct understanding; wisdom
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara