Glossary and Vocabulary for Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 佛說無二平等最上瑜伽大教王經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 71 xiǎng to think 依法而想成
2 71 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 依法而想成
3 71 xiǎng to want 依法而想成
4 71 xiǎng to remember; to miss; to long for 依法而想成
5 71 xiǎng to plan 依法而想成
6 71 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 依法而想成
7 52 曼拏羅 mànnáluó mandala 現大月曼拏羅
8 48 觀想 guān xiǎng contemplation 由是觀想成
9 48 觀想 guān xiǎng Visualize 由是觀想成
10 48 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 由是觀想成
11 40 zhōng middle 於此會中隱身不現
12 40 zhōng medium; medium sized 於此會中隱身不現
13 40 zhōng China 於此會中隱身不現
14 40 zhòng to hit the mark 於此會中隱身不現
15 40 zhōng midday 於此會中隱身不現
16 40 zhōng inside 於此會中隱身不現
17 40 zhōng during 於此會中隱身不現
18 40 zhōng Zhong 於此會中隱身不現
19 40 zhōng intermediary 於此會中隱身不現
20 40 zhōng half 於此會中隱身不現
21 40 zhòng to reach; to attain 於此會中隱身不現
22 40 zhòng to suffer; to infect 於此會中隱身不現
23 40 zhòng to obtain 於此會中隱身不現
24 40 zhòng to pass an exam 於此會中隱身不現
25 40 zhōng middle 於此會中隱身不現
26 37 ér Kangxi radical 126 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
27 37 ér as if; to seem like 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
28 37 néng can; able 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
29 37 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
30 37 ér to arrive; up to 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
31 37 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 如是總攝本部相應依本法
32 37 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 如是總攝本部相應依本法
33 37 相應 xiāngying cheap; inexpensive 如是總攝本部相應依本法
34 37 相應 xiāngyìng response, correspond 如是總攝本部相應依本法
35 37 相應 xiāngyìng concomitant 如是總攝本部相應依本法
36 37 相應 xiāngyìng Sō-ō 如是總攝本部相應依本法
37 35 xiàn to appear; to manifest; to become visible 於此會中隱身不現
38 35 xiàn at present 於此會中隱身不現
39 35 xiàn existing at the present time 於此會中隱身不現
40 35 xiàn cash 於此會中隱身不現
41 33 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一切如來
42 31 影像 yǐngxiàng an image 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
43 31 影像 yǐngxiàng a shadow 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
44 31 影像 yǐngxiàng a shape 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
45 31 影像 yǐngxiàng an impression 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
46 31 影像 yǐngxiàng shadow; chaya 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
47 31 一切 yīqiè temporary 證一切如來一切
48 31 一切 yīqiè the same 證一切如來一切
49 31 依法 yīfǎ according to law 依法而想成
50 28 xiàng to observe; to assess 以自身相現大毘盧遮那佛相
51 28 xiàng appearance; portrait; picture 以自身相現大毘盧遮那佛相
52 28 xiàng countenance; personage; character; disposition 以自身相現大毘盧遮那佛相
53 28 xiàng to aid; to help 以自身相現大毘盧遮那佛相
54 28 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 以自身相現大毘盧遮那佛相
55 28 xiàng a sign; a mark; appearance 以自身相現大毘盧遮那佛相
56 28 xiāng alternately; in turn 以自身相現大毘盧遮那佛相
57 28 xiāng Xiang 以自身相現大毘盧遮那佛相
58 28 xiāng form substance 以自身相現大毘盧遮那佛相
59 28 xiāng to express 以自身相現大毘盧遮那佛相
60 28 xiàng to choose 以自身相現大毘盧遮那佛相
61 28 xiāng Xiang 以自身相現大毘盧遮那佛相
62 28 xiāng an ancient musical instrument 以自身相現大毘盧遮那佛相
63 28 xiāng the seventh lunar month 以自身相現大毘盧遮那佛相
64 28 xiāng to compare 以自身相現大毘盧遮那佛相
65 28 xiàng to divine 以自身相現大毘盧遮那佛相
66 28 xiàng to administer 以自身相現大毘盧遮那佛相
67 28 xiàng helper for a blind person 以自身相現大毘盧遮那佛相
68 28 xiāng rhythm [music] 以自身相現大毘盧遮那佛相
69 28 xiāng the upper frets of a pipa 以自身相現大毘盧遮那佛相
70 28 xiāng coralwood 以自身相現大毘盧遮那佛相
71 28 xiàng ministry 以自身相現大毘盧遮那佛相
72 28 xiàng to supplement; to enhance 以自身相現大毘盧遮那佛相
73 28 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 以自身相現大毘盧遮那佛相
74 28 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 以自身相現大毘盧遮那佛相
75 28 xiàng sign; mark; liṅga 以自身相現大毘盧遮那佛相
76 28 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 以自身相現大毘盧遮那佛相
77 27 to be near by; to be close to 即從一切如來五
78 27 at that time 即從一切如來五
79 27 to be exactly the same as; to be thus 即從一切如來五
80 27 supposed; so-called 即從一切如來五
81 27 to arrive at; to ascend 即從一切如來五
82 26 guān to look at; to watch; to observe 觀自
83 26 guàn Taoist monastery; monastery 觀自
84 26 guān to display; to show; to make visible 觀自
85 26 guān Guan 觀自
86 26 guān appearance; looks 觀自
87 26 guān a sight; a view; a vista 觀自
88 26 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀自
89 26 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀自
90 26 guàn an announcement 觀自
91 26 guàn a high tower; a watchtower 觀自
92 26 guān Surview 觀自
93 26 guān Observe 觀自
94 26 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀自
95 26 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀自
96 26 guān recollection; anusmrti 觀自
97 26 guān viewing; avaloka 觀自
98 25 光明 guāngmíng bright 尼寶出現光明
99 25 光明 guāngmíng glorious; magnificent 尼寶出現光明
100 25 光明 guāngmíng light 尼寶出現光明
101 25 光明 guāngmíng having hope 尼寶出現光明
102 25 光明 guāngmíng unselfish 尼寶出現光明
103 25 光明 guāngmíng frank; open and honest 尼寶出現光明
104 25 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 尼寶出現光明
105 25 光明 guāngmíng Kōmyō 尼寶出現光明
106 25 光明 guāngmíng Brightness 尼寶出現光明
107 25 光明 guāngmíng brightness; flame 尼寶出現光明
108 23 míng fame; renown; reputation 東方名持
109 23 míng a name; personal name; designation 東方名持
110 23 míng rank; position 東方名持
111 23 míng an excuse 東方名持
112 23 míng life 東方名持
113 23 míng to name; to call 東方名持
114 23 míng to express; to describe 東方名持
115 23 míng to be called; to have the name 東方名持
116 23 míng to own; to possess 東方名持
117 23 míng famous; renowned 東方名持
118 23 míng moral 東方名持
119 23 míng name; naman 東方名持
120 23 míng fame; renown; yasas 東方名持
121 22 金剛 jīngāng a diamond 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
122 22 金剛 jīngāng King Kong 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
123 22 金剛 jīngāng a hard object 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
124 22 金剛 jīngāng gorilla 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
125 22 金剛 jīngāng diamond 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
126 22 金剛 jīngāng vajra 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
127 22 děng et cetera; and so on 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
128 22 děng to wait 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
129 22 děng to be equal 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
130 22 děng degree; level 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
131 22 děng to compare 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
132 21 to go back; to return 復有殑伽沙數等諸佛如來
133 21 to resume; to restart 復有殑伽沙數等諸佛如來
134 21 to do in detail 復有殑伽沙數等諸佛如來
135 21 to restore 復有殑伽沙數等諸佛如來
136 21 to respond; to reply to 復有殑伽沙數等諸佛如來
137 21 Fu; Return 復有殑伽沙數等諸佛如來
138 21 to retaliate; to reciprocate 復有殑伽沙數等諸佛如來
139 21 to avoid forced labor or tax 復有殑伽沙數等諸佛如來
140 21 Fu 復有殑伽沙數等諸佛如來
141 21 doubled; to overlapping; folded 復有殑伽沙數等諸佛如來
142 21 a lined garment with doubled thickness 復有殑伽沙數等諸佛如來
143 21 大明 dàmíng the sun 大明如是稱
144 21 大明 dàmíng the moon 大明如是稱
145 21 大明 dàmíng Da Ming 大明如是稱
146 21 大明 dàmíng Da Ming reign 大明如是稱
147 21 大明 dàmíng Ming dynasty 大明如是稱
148 21 大明 dàmíng mantra; vidya 大明如是稱
149 21 cóng to follow 從十方界來集
150 21 cóng to comply; to submit; to defer 從十方界來集
151 21 cóng to participate in something 從十方界來集
152 21 cóng to use a certain method or principle 從十方界來集
153 21 cóng something secondary 從十方界來集
154 21 cóng remote relatives 從十方界來集
155 21 cóng secondary 從十方界來集
156 21 cóng to go on; to advance 從十方界來集
157 21 cōng at ease; informal 從十方界來集
158 21 zòng a follower; a supporter 從十方界來集
159 21 zòng to release 從十方界來集
160 21 zòng perpendicular; longitudinal 從十方界來集
161 21 to go; to 是諸如來各於彼
162 21 to rely on; to depend on 是諸如來各於彼
163 21 Yu 是諸如來各於彼
164 21 a crow 是諸如來各於彼
165 20 xīn heart [organ] 安住一切如來心
166 20 xīn Kangxi radical 61 安住一切如來心
167 20 xīn mind; consciousness 安住一切如來心
168 20 xīn the center; the core; the middle 安住一切如來心
169 20 xīn one of the 28 star constellations 安住一切如來心
170 20 xīn heart 安住一切如來心
171 20 xīn emotion 安住一切如來心
172 20 xīn intention; consideration 安住一切如來心
173 20 xīn disposition; temperament 安住一切如來心
174 20 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 安住一切如來心
175 20 Kangxi radical 132 觀自
176 20 Zi 觀自
177 20 a nose 觀自
178 20 the beginning; the start 觀自
179 20 origin 觀自
180 20 to employ; to use 觀自
181 20 to be 觀自
182 20 self; soul; ātman 觀自
183 19 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 復有殑伽沙數等諸佛如來
184 19 suǒ a few; various; some 而佛世尊常所安住
185 19 suǒ a place; a location 而佛世尊常所安住
186 19 suǒ indicates a passive voice 而佛世尊常所安住
187 19 suǒ an ordinal number 而佛世尊常所安住
188 19 suǒ meaning 而佛世尊常所安住
189 19 suǒ garrison 而佛世尊常所安住
190 19 suǒ place; pradeśa 而佛世尊常所安住
191 19 法門 fǎmén Dharma gate 亦常說此無二平等祕密法門
192 19 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 亦常說此無二平等祕密法門
193 18 big; huge; large 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
194 18 Kangxi radical 37 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
195 18 great; major; important 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
196 18 size 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
197 18 old 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
198 18 oldest; earliest 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
199 18 adult 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
200 18 dài an important person 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
201 18 senior 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
202 18 an element 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
203 18 great; mahā 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
204 18 method; way 如是總攝本部相應依本法
205 18 France 如是總攝本部相應依本法
206 18 the law; rules; regulations 如是總攝本部相應依本法
207 18 the teachings of the Buddha; Dharma 如是總攝本部相應依本法
208 18 a standard; a norm 如是總攝本部相應依本法
209 18 an institution 如是總攝本部相應依本法
210 18 to emulate 如是總攝本部相應依本法
211 18 magic; a magic trick 如是總攝本部相應依本法
212 18 punishment 如是總攝本部相應依本法
213 18 Fa 如是總攝本部相應依本法
214 18 a precedent 如是總攝本部相應依本法
215 18 a classification of some kinds of Han texts 如是總攝本部相應依本法
216 18 relating to a ceremony or rite 如是總攝本部相應依本法
217 18 Dharma 如是總攝本部相應依本法
218 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是總攝本部相應依本法
219 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是總攝本部相應依本法
220 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是總攝本部相應依本法
221 18 quality; characteristic 如是總攝本部相應依本法
222 18 liàng a quantity; an amount 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
223 18 liáng to measure 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
224 18 liàng capacity 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
225 18 liáng to consider 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
226 18 liàng a measuring tool 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
227 18 liàng to estimate 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
228 18 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
229 17 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 爾時金剛手大執金剛者
230 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 令一切菩薩成就一切如
231 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 令一切菩薩成就一切如
232 16 成就 chéngjiù accomplishment 令一切菩薩成就一切如
233 16 成就 chéngjiù Achievements 令一切菩薩成就一切如
234 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 令一切菩薩成就一切如
235 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 令一切菩薩成就一切如
236 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 令一切菩薩成就一切如
237 16 自心 zì xīn One's Mind 觀自心種子
238 15 zhě ca 爾時金剛手大執金剛者
239 14 zuò to do 切如來心所作
240 14 zuò to act as; to serve as 切如來心所作
241 14 zuò to start 切如來心所作
242 14 zuò a writing; a work 切如來心所作
243 14 zuò to dress as; to be disguised as 切如來心所作
244 14 zuō to create; to make 切如來心所作
245 14 zuō a workshop 切如來心所作
246 14 zuō to write; to compose 切如來心所作
247 14 zuò to rise 切如來心所作
248 14 zuò to be aroused 切如來心所作
249 14 zuò activity; action; undertaking 切如來心所作
250 14 zuò to regard as 切如來心所作
251 14 zuò action; kāraṇa 切如來心所作
252 14 zhù to dwell; to live; to reside
253 14 zhù to stop; to halt
254 14 zhù to retain; to remain
255 14 zhù to lodge at [temporarily]
256 14 zhù verb complement
257 14 zhù attaching; abiding; dwelling on
258 14 出生 chūshēng to be born 虛空出生菩薩摩訶薩
259 14 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
260 13 Buddha; Awakened One
261 13 relating to Buddhism
262 13 a statue or image of a Buddha
263 13 a Buddhist text
264 13 to touch; to stroke
265 13 Buddha
266 13 Buddha; Awakened One
267 13 guāng light 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
268 13 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
269 13 guāng to shine 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
270 13 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
271 13 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
272 13 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
273 13 guāng scenery 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
274 13 guāng smooth 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
275 13 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
276 13 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
277 13 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
278 13 guāng Guang 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
279 13 guāng to manifest 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
280 13 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
281 13 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
282 13 Qi 其名曰
283 13 apparatus 彼中依法儀
284 13 a rite; a ceremony 彼中依法儀
285 13 appearance; demeanor 彼中依法儀
286 13 a gift 彼中依法儀
287 13 a norm; a standard 彼中依法儀
288 13 to admire 彼中依法儀
289 13 embellishment 彼中依法儀
290 13 formal dress 彼中依法儀
291 13 an analogue; a match 彼中依法儀
292 13 to be inclined; to trend 彼中依法儀
293 13 to watch 彼中依法儀
294 13 to come 彼中依法儀
295 13 Yi 彼中依法儀
296 13 ritual; vidhi 彼中依法儀
297 12 文字 wénzì character; script 當諦觀文字
298 12 文字 wénzì writing 當諦觀文字
299 12 文字 wénzì boks; documents 當諦觀文字
300 12 文字 wénzì script; lipi 當諦觀文字
301 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 輪清淨圓滿
302 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 輪清淨圓滿
303 12 清淨 qīngjìng concise 輪清淨圓滿
304 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 輪清淨圓滿
305 12 清淨 qīngjìng pure and clean 輪清淨圓滿
306 12 清淨 qīngjìng purity 輪清淨圓滿
307 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 輪清淨圓滿
308 12 ka 是諸如來各於彼
309 12 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect
310 12 chéng to become; to turn into
311 12 chéng to grow up; to ripen; to mature
312 12 chéng to set up; to establish; to develop; to form
313 12 chéng a full measure of
314 12 chéng whole
315 12 chéng set; established
316 12 chéng to reache a certain degree; to amount to
317 12 chéng to reconcile
318 12 chéng to resmble; to be similar to
319 12 chéng composed of
320 12 chéng a result; a harvest; an achievement
321 12 chéng capable; able; accomplished
322 12 chéng to help somebody achieve something
323 12 chéng Cheng
324 12 chéng Become
325 12 chéng becoming; bhāva
326 11 zhì wisdom; knowledge; understanding 智智相應自在
327 11 zhì care; prudence 智智相應自在
328 11 zhì Zhi 智智相應自在
329 11 zhì clever 智智相應自在
330 11 zhì Wisdom 智智相應自在
331 11 zhì jnana; knowing 智智相應自在
332 11 yòu Kangxi radical 29 又日曼拏羅
333 11 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養金剛手菩薩
334 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養金剛手菩薩
335 11 供養 gòngyǎng offering 供養金剛手菩薩
336 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養金剛手菩薩
337 11 ministry; department 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
338 11 section; part 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
339 11 troops 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
340 11 a category; a kind 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
341 11 to command; to control 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
342 11 radical 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
343 11 headquarters 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
344 11 unit 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
345 11 to put in order; to arrange 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
346 11 four 四方及四隅
347 11 note a musical scale 四方及四隅
348 11 fourth 四方及四隅
349 11 Si 四方及四隅
350 11 four; catur 四方及四隅
351 11 second-rate 次依智部儀
352 11 second; secondary 次依智部儀
353 11 temporary stopover; temporary lodging 次依智部儀
354 11 a sequence; an order 次依智部儀
355 11 to arrive 次依智部儀
356 11 to be next in sequence 次依智部儀
357 11 positions of the 12 Jupiter stations 次依智部儀
358 11 positions of the sun and moon on the ecliptic 次依智部儀
359 11 stage of a journey 次依智部儀
360 11 ranks 次依智部儀
361 11 an official position 次依智部儀
362 11 inside 次依智部儀
363 11 to hesitate 次依智部儀
364 11 secondary; next; tatas 次依智部儀
365 11 one 順一
366 11 Kangxi radical 1 順一
367 11 pure; concentrated 順一
368 11 first 順一
369 11 the same 順一
370 11 sole; single 順一
371 11 a very small amount 順一
372 11 Yi 順一
373 11 other 順一
374 11 to unify 順一
375 11 accidentally; coincidentally 順一
376 11 abruptly; suddenly 順一
377 11 one; eka 順一
378 11 letter; symbol; character 中觀想嚩字
379 11 Zi 中觀想嚩字
380 11 to love 中觀想嚩字
381 11 to teach; to educate 中觀想嚩字
382 11 to be allowed to marry 中觀想嚩字
383 11 courtesy name; style name; scholarly or literary name 中觀想嚩字
384 11 diction; wording 中觀想嚩字
385 11 handwriting 中觀想嚩字
386 11 calligraphy; a work of calligraphy 中觀想嚩字
387 11 a written pledge; a letter; a contract 中觀想嚩字
388 11 a font; a calligraphic style 中觀想嚩字
389 11 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 中觀想嚩字
390 11 shēng to be born; to give birth 從菩提心生
391 11 shēng to live 從菩提心生
392 11 shēng raw 從菩提心生
393 11 shēng a student 從菩提心生
394 11 shēng life 從菩提心生
395 11 shēng to produce; to give rise 從菩提心生
396 11 shēng alive 從菩提心生
397 11 shēng a lifetime 從菩提心生
398 11 shēng to initiate; to become 從菩提心生
399 11 shēng to grow 從菩提心生
400 11 shēng unfamiliar 從菩提心生
401 11 shēng not experienced 從菩提心生
402 11 shēng hard; stiff; strong 從菩提心生
403 11 shēng having academic or professional knowledge 從菩提心生
404 11 shēng a male role in traditional theatre 從菩提心生
405 11 shēng gender 從菩提心生
406 11 shēng to develop; to grow 從菩提心生
407 11 shēng to set up 從菩提心生
408 11 shēng a prostitute 從菩提心生
409 11 shēng a captive 從菩提心生
410 11 shēng a gentleman 從菩提心生
411 11 shēng Kangxi radical 100 從菩提心生
412 11 shēng unripe 從菩提心生
413 11 shēng nature 從菩提心生
414 11 shēng to inherit; to succeed 從菩提心生
415 11 shēng destiny 從菩提心生
416 11 shēng birth 從菩提心生
417 10 平等 píngděng be equal in social status 佛說無二平等最上瑜伽大教王
418 10 平等 píngděng equal 佛說無二平等最上瑜伽大教王
419 10 平等 píngděng equal; without partiality 佛說無二平等最上瑜伽大教王
420 10 平等 píngděng equality 佛說無二平等最上瑜伽大教王
421 10 to depend on; to lean on 如是總攝本部相應依本法
422 10 to comply with; to follow 如是總攝本部相應依本法
423 10 to help 如是總攝本部相應依本法
424 10 flourishing 如是總攝本部相應依本法
425 10 lovable 如是總攝本部相應依本法
426 10 upadhi / bonds; substratum 如是總攝本部相應依本法
427 10 day of the month; a certain day 於其四方現四大日曼拏羅
428 10 Kangxi radical 72 於其四方現四大日曼拏羅
429 10 a day 於其四方現四大日曼拏羅
430 10 Japan 於其四方現四大日曼拏羅
431 10 sun 於其四方現四大日曼拏羅
432 10 daytime 於其四方現四大日曼拏羅
433 10 sunlight 於其四方現四大日曼拏羅
434 10 everyday 於其四方現四大日曼拏羅
435 10 season 於其四方現四大日曼拏羅
436 10 available time 於其四方現四大日曼拏羅
437 10 in the past 於其四方現四大日曼拏羅
438 10 mi 於其四方現四大日曼拏羅
439 10 sun; sūrya 於其四方現四大日曼拏羅
440 10 a day; divasa 於其四方現四大日曼拏羅
441 10 Kangxi radical 49 彼諸如來作是說已
442 10 to bring to an end; to stop 彼諸如來作是說已
443 10 to complete 彼諸如來作是說已
444 10 to demote; to dismiss 彼諸如來作是說已
445 10 to recover from an illness 彼諸如來作是說已
446 10 former; pūrvaka 彼諸如來作是說已
447 10 賢聖 xián shèng worthy people and sages 所有諸賢聖
448 10 賢聖 xián shèng noble ones 所有諸賢聖
449 9 祕密 mìmì a secret 亦常說此無二平等祕密法門
450 9 祕密 mìmì secret 亦常說此無二平等祕密法門
451 9 爾時 ěr shí at that time 爾時金剛手大執金剛者
452 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時金剛手大執金剛者
453 9 虛空 xūkōng empty space 虛空出生菩薩摩訶薩
454 9 虛空 xūkōng the sky; space 虛空出生菩薩摩訶薩
455 9 虛空 xūkōng vast emptiness 虛空出生菩薩摩訶薩
456 9 虛空 xūkōng Void 虛空出生菩薩摩訶薩
457 9 虛空 xūkōng the sky; gagana 虛空出生菩薩摩訶薩
458 9 虛空 xūkōng empty space; kha 虛空出生菩薩摩訶薩
459 9 最勝 zuìshèng jina; conqueror 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
460 9 yàn flame; blaze 出焰鬘部光
461 9 yàn power; influence 出焰鬘部光
462 9 yàn flame; blaze 出焰鬘部光
463 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 亦常說此無二平等祕密法門
464 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 亦常說此無二平等祕密法門
465 8 shuì to persuade 亦常說此無二平等祕密法門
466 8 shuō to teach; to recite; to explain 亦常說此無二平等祕密法門
467 8 shuō a doctrine; a theory 亦常說此無二平等祕密法門
468 8 shuō to claim; to assert 亦常說此無二平等祕密法門
469 8 shuō allocution 亦常說此無二平等祕密法門
470 8 shuō to criticize; to scold 亦常說此無二平等祕密法門
471 8 shuō to indicate; to refer to 亦常說此無二平等祕密法門
472 8 shuō speach; vāda 亦常說此無二平等祕密法門
473 8 shuō to speak; bhāṣate 亦常說此無二平等祕密法門
474 8 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 大明所用印
475 8 yìn India 大明所用印
476 8 yìn a mudra; a hand gesture 大明所用印
477 8 yìn a seal; a stamp 大明所用印
478 8 yìn to tally 大明所用印
479 8 yìn a vestige; a trace 大明所用印
480 8 yìn Yin 大明所用印
481 8 yìn to leave a track or trace 大明所用印
482 8 yìn mudra 大明所用印
483 8 照耀 zhàoyào to shine; to illuminate 有種種色廣大照耀
484 8 照耀 zhàoyào dazzling 有種種色廣大照耀
485 8 照耀 zhàoyào to explain 有種種色廣大照耀
486 8 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 量廣無數百千世界
487 8 世界 shìjiè the earth 量廣無數百千世界
488 8 世界 shìjiè a domain; a realm 量廣無數百千世界
489 8 世界 shìjiè the human world 量廣無數百千世界
490 8 世界 shìjiè the conditions in the world 量廣無數百千世界
491 8 世界 shìjiè world 量廣無數百千世界
492 8 世界 shìjiè a world; lokadhatu 量廣無數百千世界
493 8 最上 zuìshàng supreme 佛說無二平等最上瑜伽大教王
494 8 如理 rú lǐ principle of suchness 切菩薩如理相應
495 8 日輪 rìlún the disk of the Sun 所有一切日輪光明
496 8 日輪 rìlún the disk of the Sun 所有一切日輪光明
497 8 guǎng wide; large; vast 量廣無數百千世界
498 8 guǎng Kangxi radical 53 量廣無數百千世界
499 8 ān a hut 量廣無數百千世界
500 8 guǎng a large building structure with no walls 量廣無數百千世界

Frequencies of all Words

Top 805

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 71 xiǎng to think 依法而想成
2 71 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 依法而想成
3 71 xiǎng to want 依法而想成
4 71 xiǎng to remember; to miss; to long for 依法而想成
5 71 xiǎng to plan 依法而想成
6 71 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 依法而想成
7 52 曼拏羅 mànnáluó mandala 現大月曼拏羅
8 48 觀想 guān xiǎng contemplation 由是觀想成
9 48 觀想 guān xiǎng Visualize 由是觀想成
10 48 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 由是觀想成
11 40 zhōng middle 於此會中隱身不現
12 40 zhōng medium; medium sized 於此會中隱身不現
13 40 zhōng China 於此會中隱身不現
14 40 zhòng to hit the mark 於此會中隱身不現
15 40 zhōng in; amongst 於此會中隱身不現
16 40 zhōng midday 於此會中隱身不現
17 40 zhōng inside 於此會中隱身不現
18 40 zhōng during 於此會中隱身不現
19 40 zhōng Zhong 於此會中隱身不現
20 40 zhōng intermediary 於此會中隱身不現
21 40 zhōng half 於此會中隱身不現
22 40 zhōng just right; suitably 於此會中隱身不現
23 40 zhōng while 於此會中隱身不現
24 40 zhòng to reach; to attain 於此會中隱身不現
25 40 zhòng to suffer; to infect 於此會中隱身不現
26 40 zhòng to obtain 於此會中隱身不現
27 40 zhòng to pass an exam 於此會中隱身不現
28 40 zhōng middle 於此會中隱身不現
29 37 ér and; as well as; but (not); yet (not) 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
30 37 ér Kangxi radical 126 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
31 37 ér you 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
32 37 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
33 37 ér right away; then 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
34 37 ér but; yet; however; while; nevertheless 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
35 37 ér if; in case; in the event that 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
36 37 ér therefore; as a result; thus 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
37 37 ér how can it be that? 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
38 37 ér so as to 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
39 37 ér only then 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
40 37 ér as if; to seem like 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
41 37 néng can; able 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
42 37 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
43 37 ér me 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
44 37 ér to arrive; up to 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
45 37 ér possessive 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
46 37 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 如是總攝本部相應依本法
47 37 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 如是總攝本部相應依本法
48 37 相應 xiāngying cheap; inexpensive 如是總攝本部相應依本法
49 37 相應 xiāngyìng response, correspond 如是總攝本部相應依本法
50 37 相應 xiāngyìng concomitant 如是總攝本部相應依本法
51 37 相應 xiāngyìng Sō-ō 如是總攝本部相應依本法
52 36 this; these
53 36 in this way
54 36 otherwise; but; however; so
55 36 at this time; now; here
56 36 this; here; etad
57 35 xiàn to appear; to manifest; to become visible 於此會中隱身不現
58 35 xiàn then; at that time; while 於此會中隱身不現
59 35 xiàn at present 於此會中隱身不現
60 35 xiàn existing at the present time 於此會中隱身不現
61 35 xiàn cash 於此會中隱身不現
62 33 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一切如來
63 31 影像 yǐngxiàng an image 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
64 31 影像 yǐngxiàng a shadow 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
65 31 影像 yǐngxiàng a shape 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
66 31 影像 yǐngxiàng an impression 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
67 31 影像 yǐngxiàng shadow; chaya 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
68 31 一切 yīqiè all; every; everything 證一切如來一切
69 31 一切 yīqiè temporary 證一切如來一切
70 31 一切 yīqiè the same 證一切如來一切
71 31 一切 yīqiè generally 證一切如來一切
72 31 一切 yīqiè all, everything 證一切如來一切
73 31 一切 yīqiè all; sarva 證一切如來一切
74 31 依法 yīfǎ according to law 依法而想成
75 29 that; those 時彼天宮
76 29 another; the other 時彼天宮
77 28 xiāng each other; one another; mutually 以自身相現大毘盧遮那佛相
78 28 xiàng to observe; to assess 以自身相現大毘盧遮那佛相
79 28 xiàng appearance; portrait; picture 以自身相現大毘盧遮那佛相
80 28 xiàng countenance; personage; character; disposition 以自身相現大毘盧遮那佛相
81 28 xiàng to aid; to help 以自身相現大毘盧遮那佛相
82 28 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 以自身相現大毘盧遮那佛相
83 28 xiàng a sign; a mark; appearance 以自身相現大毘盧遮那佛相
84 28 xiāng alternately; in turn 以自身相現大毘盧遮那佛相
85 28 xiāng Xiang 以自身相現大毘盧遮那佛相
86 28 xiāng form substance 以自身相現大毘盧遮那佛相
87 28 xiāng to express 以自身相現大毘盧遮那佛相
88 28 xiàng to choose 以自身相現大毘盧遮那佛相
89 28 xiāng Xiang 以自身相現大毘盧遮那佛相
90 28 xiāng an ancient musical instrument 以自身相現大毘盧遮那佛相
91 28 xiāng the seventh lunar month 以自身相現大毘盧遮那佛相
92 28 xiāng to compare 以自身相現大毘盧遮那佛相
93 28 xiàng to divine 以自身相現大毘盧遮那佛相
94 28 xiàng to administer 以自身相現大毘盧遮那佛相
95 28 xiàng helper for a blind person 以自身相現大毘盧遮那佛相
96 28 xiāng rhythm [music] 以自身相現大毘盧遮那佛相
97 28 xiāng the upper frets of a pipa 以自身相現大毘盧遮那佛相
98 28 xiāng coralwood 以自身相現大毘盧遮那佛相
99 28 xiàng ministry 以自身相現大毘盧遮那佛相
100 28 xiàng to supplement; to enhance 以自身相現大毘盧遮那佛相
101 28 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 以自身相現大毘盧遮那佛相
102 28 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 以自身相現大毘盧遮那佛相
103 28 xiàng sign; mark; liṅga 以自身相現大毘盧遮那佛相
104 28 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 以自身相現大毘盧遮那佛相
105 27 promptly; right away; immediately 即從一切如來五
106 27 to be near by; to be close to 即從一切如來五
107 27 at that time 即從一切如來五
108 27 to be exactly the same as; to be thus 即從一切如來五
109 27 supposed; so-called 即從一切如來五
110 27 if; but 即從一切如來五
111 27 to arrive at; to ascend 即從一切如來五
112 27 then; following 即從一切如來五
113 27 so; just so; eva 即從一切如來五
114 26 guān to look at; to watch; to observe 觀自
115 26 guàn Taoist monastery; monastery 觀自
116 26 guān to display; to show; to make visible 觀自
117 26 guān Guan 觀自
118 26 guān appearance; looks 觀自
119 26 guān a sight; a view; a vista 觀自
120 26 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀自
121 26 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀自
122 26 guàn an announcement 觀自
123 26 guàn a high tower; a watchtower 觀自
124 26 guān Surview 觀自
125 26 guān Observe 觀自
126 26 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀自
127 26 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀自
128 26 guān recollection; anusmrti 觀自
129 26 guān viewing; avaloka 觀自
130 25 光明 guāngmíng bright 尼寶出現光明
131 25 光明 guāngmíng glorious; magnificent 尼寶出現光明
132 25 光明 guāngmíng light 尼寶出現光明
133 25 光明 guāngmíng having hope 尼寶出現光明
134 25 光明 guāngmíng unselfish 尼寶出現光明
135 25 光明 guāngmíng frank; open and honest 尼寶出現光明
136 25 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 尼寶出現光明
137 25 光明 guāngmíng Kōmyō 尼寶出現光明
138 25 光明 guāngmíng Brightness 尼寶出現光明
139 25 光明 guāngmíng brightness; flame 尼寶出現光明
140 24 zhū all; many; various 破諸魔菩薩摩訶薩
141 24 zhū Zhu 破諸魔菩薩摩訶薩
142 24 zhū all; members of the class 破諸魔菩薩摩訶薩
143 24 zhū interrogative particle 破諸魔菩薩摩訶薩
144 24 zhū him; her; them; it 破諸魔菩薩摩訶薩
145 24 zhū of; in 破諸魔菩薩摩訶薩
146 24 zhū all; many; sarva 破諸魔菩薩摩訶薩
147 23 míng measure word for people 東方名持
148 23 míng fame; renown; reputation 東方名持
149 23 míng a name; personal name; designation 東方名持
150 23 míng rank; position 東方名持
151 23 míng an excuse 東方名持
152 23 míng life 東方名持
153 23 míng to name; to call 東方名持
154 23 míng to express; to describe 東方名持
155 23 míng to be called; to have the name 東方名持
156 23 míng to own; to possess 東方名持
157 23 míng famous; renowned 東方名持
158 23 míng moral 東方名持
159 23 míng name; naman 東方名持
160 23 míng fame; renown; yasas 東方名持
161 22 金剛 jīngāng a diamond 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
162 22 金剛 jīngāng King Kong 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
163 22 金剛 jīngāng a hard object 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
164 22 金剛 jīngāng gorilla 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
165 22 金剛 jīngāng diamond 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
166 22 金剛 jīngāng vajra 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
167 22 děng et cetera; and so on 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
168 22 děng to wait 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
169 22 děng degree; kind 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
170 22 děng plural 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
171 22 děng to be equal 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
172 22 děng degree; level 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
173 22 děng to compare 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
174 21 again; more; repeatedly 復有殑伽沙數等諸佛如來
175 21 to go back; to return 復有殑伽沙數等諸佛如來
176 21 to resume; to restart 復有殑伽沙數等諸佛如來
177 21 to do in detail 復有殑伽沙數等諸佛如來
178 21 to restore 復有殑伽沙數等諸佛如來
179 21 to respond; to reply to 復有殑伽沙數等諸佛如來
180 21 after all; and then 復有殑伽沙數等諸佛如來
181 21 even if; although 復有殑伽沙數等諸佛如來
182 21 Fu; Return 復有殑伽沙數等諸佛如來
183 21 to retaliate; to reciprocate 復有殑伽沙數等諸佛如來
184 21 to avoid forced labor or tax 復有殑伽沙數等諸佛如來
185 21 particle without meaing 復有殑伽沙數等諸佛如來
186 21 Fu 復有殑伽沙數等諸佛如來
187 21 repeated; again 復有殑伽沙數等諸佛如來
188 21 doubled; to overlapping; folded 復有殑伽沙數等諸佛如來
189 21 a lined garment with doubled thickness 復有殑伽沙數等諸佛如來
190 21 大明 dàmíng the sun 大明如是稱
191 21 大明 dàmíng the moon 大明如是稱
192 21 大明 dàmíng Da Ming 大明如是稱
193 21 大明 dàmíng Da Ming reign 大明如是稱
194 21 大明 dàmíng Ming dynasty 大明如是稱
195 21 大明 dàmíng mantra; vidya 大明如是稱
196 21 cóng from 從十方界來集
197 21 cóng to follow 從十方界來集
198 21 cóng past; through 從十方界來集
199 21 cóng to comply; to submit; to defer 從十方界來集
200 21 cóng to participate in something 從十方界來集
201 21 cóng to use a certain method or principle 從十方界來集
202 21 cóng usually 從十方界來集
203 21 cóng something secondary 從十方界來集
204 21 cóng remote relatives 從十方界來集
205 21 cóng secondary 從十方界來集
206 21 cóng to go on; to advance 從十方界來集
207 21 cōng at ease; informal 從十方界來集
208 21 zòng a follower; a supporter 從十方界來集
209 21 zòng to release 從十方界來集
210 21 zòng perpendicular; longitudinal 從十方界來集
211 21 cóng receiving; upādāya 從十方界來集
212 21 in; at 是諸如來各於彼
213 21 in; at 是諸如來各於彼
214 21 in; at; to; from 是諸如來各於彼
215 21 to go; to 是諸如來各於彼
216 21 to rely on; to depend on 是諸如來各於彼
217 21 to go to; to arrive at 是諸如來各於彼
218 21 from 是諸如來各於彼
219 21 give 是諸如來各於彼
220 21 oppposing 是諸如來各於彼
221 21 and 是諸如來各於彼
222 21 compared to 是諸如來各於彼
223 21 by 是諸如來各於彼
224 21 and; as well as 是諸如來各於彼
225 21 for 是諸如來各於彼
226 21 Yu 是諸如來各於彼
227 21 a crow 是諸如來各於彼
228 21 whew; wow 是諸如來各於彼
229 20 xīn heart [organ] 安住一切如來心
230 20 xīn Kangxi radical 61 安住一切如來心
231 20 xīn mind; consciousness 安住一切如來心
232 20 xīn the center; the core; the middle 安住一切如來心
233 20 xīn one of the 28 star constellations 安住一切如來心
234 20 xīn heart 安住一切如來心
235 20 xīn emotion 安住一切如來心
236 20 xīn intention; consideration 安住一切如來心
237 20 xīn disposition; temperament 安住一切如來心
238 20 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 安住一切如來心
239 20 自身 zìshēn itself; oneself; one's own 以自身相現大毘盧遮那佛相
240 20 naturally; of course; certainly 觀自
241 20 from; since 觀自
242 20 self; oneself; itself 觀自
243 20 Kangxi radical 132 觀自
244 20 Zi 觀自
245 20 a nose 觀自
246 20 the beginning; the start 觀自
247 20 origin 觀自
248 20 originally 觀自
249 20 still; to remain 觀自
250 20 in person; personally 觀自
251 20 in addition; besides 觀自
252 20 if; even if 觀自
253 20 but 觀自
254 20 because 觀自
255 20 to employ; to use 觀自
256 20 to be 觀自
257 20 own; one's own; oneself 觀自
258 20 self; soul; ātman 觀自
259 19 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 復有殑伽沙數等諸佛如來
260 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而佛世尊常所安住
261 19 suǒ an office; an institute 而佛世尊常所安住
262 19 suǒ introduces a relative clause 而佛世尊常所安住
263 19 suǒ it 而佛世尊常所安住
264 19 suǒ if; supposing 而佛世尊常所安住
265 19 suǒ a few; various; some 而佛世尊常所安住
266 19 suǒ a place; a location 而佛世尊常所安住
267 19 suǒ indicates a passive voice 而佛世尊常所安住
268 19 suǒ that which 而佛世尊常所安住
269 19 suǒ an ordinal number 而佛世尊常所安住
270 19 suǒ meaning 而佛世尊常所安住
271 19 suǒ garrison 而佛世尊常所安住
272 19 suǒ place; pradeśa 而佛世尊常所安住
273 19 suǒ that which; yad 而佛世尊常所安住
274 19 法門 fǎmén Dharma gate 亦常說此無二平等祕密法門
275 19 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 亦常說此無二平等祕密法門
276 18 big; huge; large 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
277 18 Kangxi radical 37 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
278 18 great; major; important 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
279 18 size 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
280 18 old 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
281 18 greatly; very 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
282 18 oldest; earliest 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
283 18 adult 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
284 18 tài greatest; grand 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
285 18 dài an important person 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
286 18 senior 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
287 18 approximately 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
288 18 tài greatest; grand 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
289 18 an element 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
290 18 great; mahā 無二平等最勝大儀軌王影像分第一
291 18 method; way 如是總攝本部相應依本法
292 18 France 如是總攝本部相應依本法
293 18 the law; rules; regulations 如是總攝本部相應依本法
294 18 the teachings of the Buddha; Dharma 如是總攝本部相應依本法
295 18 a standard; a norm 如是總攝本部相應依本法
296 18 an institution 如是總攝本部相應依本法
297 18 to emulate 如是總攝本部相應依本法
298 18 magic; a magic trick 如是總攝本部相應依本法
299 18 punishment 如是總攝本部相應依本法
300 18 Fa 如是總攝本部相應依本法
301 18 a precedent 如是總攝本部相應依本法
302 18 a classification of some kinds of Han texts 如是總攝本部相應依本法
303 18 relating to a ceremony or rite 如是總攝本部相應依本法
304 18 Dharma 如是總攝本部相應依本法
305 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是總攝本部相應依本法
306 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是總攝本部相應依本法
307 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是總攝本部相應依本法
308 18 quality; characteristic 如是總攝本部相應依本法
309 18 liàng a quantity; an amount 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
310 18 liáng to measure 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
311 18 liàng capacity 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
312 18 liáng to consider 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
313 18 liàng a measuring tool 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
314 18 liàng to estimate 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
315 18 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱
316 18 dāng to be; to act as; to serve as 金剛手言諸佛當知
317 18 dāng at or in the very same; be apposite 金剛手言諸佛當知
318 18 dāng dang (sound of a bell) 金剛手言諸佛當知
319 18 dāng to face 金剛手言諸佛當知
320 18 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 金剛手言諸佛當知
321 18 dāng to manage; to host 金剛手言諸佛當知
322 18 dāng should 金剛手言諸佛當知
323 18 dāng to treat; to regard as 金剛手言諸佛當知
324 18 dǎng to think 金剛手言諸佛當知
325 18 dàng suitable; correspond to 金剛手言諸佛當知
326 18 dǎng to be equal 金剛手言諸佛當知
327 18 dàng that 金剛手言諸佛當知
328 18 dāng an end; top 金剛手言諸佛當知
329 18 dàng clang; jingle 金剛手言諸佛當知
330 18 dāng to judge 金剛手言諸佛當知
331 18 dǎng to bear on one's shoulder 金剛手言諸佛當知
332 18 dàng the same 金剛手言諸佛當知
333 18 dàng to pawn 金剛手言諸佛當知
334 18 dàng to fail [an exam] 金剛手言諸佛當知
335 18 dàng a trap 金剛手言諸佛當知
336 18 dàng a pawned item 金剛手言諸佛當知
337 17 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 爾時金剛手大執金剛者
338 17 shì is; are; am; to be 是諸如來各於彼
339 17 shì is exactly 是諸如來各於彼
340 17 shì is suitable; is in contrast 是諸如來各於彼
341 17 shì this; that; those 是諸如來各於彼
342 17 shì really; certainly 是諸如來各於彼
343 17 shì correct; yes; affirmative 是諸如來各於彼
344 17 shì true 是諸如來各於彼
345 17 shì is; has; exists 是諸如來各於彼
346 17 shì used between repetitions of a word 是諸如來各於彼
347 17 shì a matter; an affair 是諸如來各於彼
348 17 shì Shi 是諸如來各於彼
349 17 shì is; bhū 是諸如來各於彼
350 17 shì this; idam 是諸如來各於彼
351 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 令一切菩薩成就一切如
352 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 令一切菩薩成就一切如
353 16 成就 chéngjiù accomplishment 令一切菩薩成就一切如
354 16 成就 chéngjiù Achievements 令一切菩薩成就一切如
355 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 令一切菩薩成就一切如
356 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 令一切菩薩成就一切如
357 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 令一切菩薩成就一切如
358 16 自心 zì xīn One's Mind 觀自心種子
359 15 如是 rúshì thus; so 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
360 15 如是 rúshì thus, so 如是等大菩薩摩訶薩而為上首
361 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 爾時金剛手大執金剛者
362 15 zhě that 爾時金剛手大執金剛者
363 15 zhě nominalizing function word 爾時金剛手大執金剛者
364 15 zhě used to mark a definition 爾時金剛手大執金剛者
365 15 zhě used to mark a pause 爾時金剛手大執金剛者
366 15 zhě topic marker; that; it 爾時金剛手大執金剛者
367 15 zhuó according to 爾時金剛手大執金剛者
368 15 zhě ca 爾時金剛手大執金剛者
369 14 zuò to do 切如來心所作
370 14 zuò to act as; to serve as 切如來心所作
371 14 zuò to start 切如來心所作
372 14 zuò a writing; a work 切如來心所作
373 14 zuò to dress as; to be disguised as 切如來心所作
374 14 zuō to create; to make 切如來心所作
375 14 zuō a workshop 切如來心所作
376 14 zuō to write; to compose 切如來心所作
377 14 zuò to rise 切如來心所作
378 14 zuò to be aroused 切如來心所作
379 14 zuò activity; action; undertaking 切如來心所作
380 14 zuò to regard as 切如來心所作
381 14 zuò action; kāraṇa 切如來心所作
382 14 zhù to dwell; to live; to reside
383 14 zhù to stop; to halt
384 14 zhù to retain; to remain
385 14 zhù to lodge at [temporarily]
386 14 zhù firmly; securely
387 14 zhù verb complement
388 14 zhù attaching; abiding; dwelling on
389 14 出生 chūshēng to be born 虛空出生菩薩摩訶薩
390 14 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬
391 13 Buddha; Awakened One
392 13 relating to Buddhism
393 13 a statue or image of a Buddha
394 13 a Buddhist text
395 13 to touch; to stroke
396 13 Buddha
397 13 Buddha; Awakened One
398 13 guāng light 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
399 13 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
400 13 guāng to shine 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
401 13 guāng only 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
402 13 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
403 13 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
404 13 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
405 13 guāng scenery 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
406 13 guāng smooth 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
407 13 guāng used up 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
408 13 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
409 13 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
410 13 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
411 13 guāng Guang 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
412 13 guāng to manifest 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
413 13 guāng welcome 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
414 13 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
415 13 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
416 13 his; hers; its; theirs 其名曰
417 13 to add emphasis 其名曰
418 13 used when asking a question in reply to a question 其名曰
419 13 used when making a request or giving an order 其名曰
420 13 he; her; it; them 其名曰
421 13 probably; likely 其名曰
422 13 will 其名曰
423 13 may 其名曰
424 13 if 其名曰
425 13 or 其名曰
426 13 Qi 其名曰
427 13 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰
428 13 apparatus 彼中依法儀
429 13 a rite; a ceremony 彼中依法儀
430 13 appearance; demeanor 彼中依法儀
431 13 a gift 彼中依法儀
432 13 a norm; a standard 彼中依法儀
433 13 to admire 彼中依法儀
434 13 embellishment 彼中依法儀
435 13 formal dress 彼中依法儀
436 13 an analogue; a match 彼中依法儀
437 13 to be inclined; to trend 彼中依法儀
438 13 to watch 彼中依法儀
439 13 to come 彼中依法儀
440 13 Yi 彼中依法儀
441 13 ritual; vidhi 彼中依法儀
442 12 文字 wénzì character; script 當諦觀文字
443 12 文字 wénzì writing 當諦觀文字
444 12 文字 wénzì boks; documents 當諦觀文字
445 12 文字 wénzì script; lipi 當諦觀文字
446 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 輪清淨圓滿
447 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 輪清淨圓滿
448 12 清淨 qīngjìng concise 輪清淨圓滿
449 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 輪清淨圓滿
450 12 清淨 qīngjìng pure and clean 輪清淨圓滿
451 12 清淨 qīngjìng purity 輪清淨圓滿
452 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 輪清淨圓滿
453 12 each 是諸如來各於彼
454 12 all; every 是諸如來各於彼
455 12 ka 是諸如來各於彼
456 12 every; pṛthak 是諸如來各於彼
457 12 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect
458 12 chéng one tenth
459 12 chéng to become; to turn into
460 12 chéng to grow up; to ripen; to mature
461 12 chéng to set up; to establish; to develop; to form
462 12 chéng a full measure of
463 12 chéng whole
464 12 chéng set; established
465 12 chéng to reache a certain degree; to amount to
466 12 chéng to reconcile
467 12 chéng alright; OK
468 12 chéng an area of ten square miles
469 12 chéng to resmble; to be similar to
470 12 chéng composed of
471 12 chéng a result; a harvest; an achievement
472 12 chéng capable; able; accomplished
473 12 chéng to help somebody achieve something
474 12 chéng Cheng
475 12 chéng Become
476 12 chéng becoming; bhāva
477 11 zhì wisdom; knowledge; understanding 智智相應自在
478 11 zhì care; prudence 智智相應自在
479 11 zhì Zhi 智智相應自在
480 11 zhì clever 智智相應自在
481 11 zhì Wisdom 智智相應自在
482 11 zhì jnana; knowing 智智相應自在
483 11 yòu again; also 又日曼拏羅
484 11 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又日曼拏羅
485 11 yòu Kangxi radical 29 又日曼拏羅
486 11 yòu and 又日曼拏羅
487 11 yòu furthermore 又日曼拏羅
488 11 yòu in addition 又日曼拏羅
489 11 yòu but 又日曼拏羅
490 11 yòu again; also; punar 又日曼拏羅
491 11 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養金剛手菩薩
492 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養金剛手菩薩
493 11 供養 gòngyǎng offering 供養金剛手菩薩
494 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養金剛手菩薩
495 11 ministry; department 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
496 11 section; part; measure word for films and books 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
497 11 section; part 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
498 11 troops 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
499 11 a category; a kind 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因
500 11 to command; to control 薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
曼拏罗 曼拏羅 mànnáluó mandala
观想 觀想
 1. guān xiǎng
 2. guān xiǎng
 3. guān xiǎng
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
zhōng middle
相应 相應
 1. xiāngyìng
 2. xiāngyìng
 3. xiāngyìng
 1. response, correspond
 2. concomitant
 3. Sō-ō
this; here; etad
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
影像 yǐngxiàng shadow; chaya
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 4. xiàng
 1. lakṣaṇa; quality; characteristic
 2. a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa
 3. sign; mark; liṅga
 4. a perception; cognition; conceptualization; a notion

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大光 100 Vistīrṇavatī
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
东方 東方 100 The East; The Orient
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛说无二平等最上瑜伽大教王经 佛說無二平等最上瑜伽大教王經 102 Advayasamatāvijayakalparāja; Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
俱卢 俱盧 75 Kuru
满空 滿空 109 Mangong
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
魔怨 109 Māra
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
胜庄 勝莊 115 Seungjang
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四分 115 four divisions of cognition
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
相如 120 Xiangru
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西天 88 India; Indian continent
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 131.

Simplified Traditional Pinyin English
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
垂布 99 drop down and spread
大教王 100 tantra
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
大士相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
广照 廣照 103
 1. wide illumination
 2. Guang Zhao
光明相 103 halo; nimbus
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
吽字 104 hum syllable; hum-kara
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
坚固勇猛 堅固勇猛 106 resolute; dhīra
伽陀 106 gatha; verse
羯磨 106 karma
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
卷第一 106 scroll 1
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
理观 理觀 108 the concept of truth
利乐 利樂 108 blessing and joy
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙月 109 sucandra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能满一切愿 能滿一切願 110 capable of fulfilling every wish
能破 110 refutation
平等心 112 an impartial mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
劝请 勸請 113 to request; to implore
如理 114 principle of suchness
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间成就 世間成就 115 worldly accomplishments
施设 施設 115 to establish; to set up
随一 隨一 115 mostly; most of the time
所行 115 actions; practice
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
微妙色 119 unmatched colors
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
想佛 120 contemplate the Buddha
相分 120 an idea; a form
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
心观 心觀 120 contemplation on the mind
心所 120 a mental factor; caitta
心业 心業 120 the mental karma
虚空界 虛空界 120 visible space
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一句 121
 1. a single verse; a single word
 2. a sentence
应观 應觀 121 may observe
印契 121 a mudra
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
正智 122 correct understanding; wisdom
真实智 真實智 122 knowledge of actual reality
智相 122 discriminating intellect
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
主法 122 Presiding Master
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
住相 122 abiding; sthiti
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
最胜 最勝 122 jina; conqueror
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds