Glossary and Vocabulary for Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 大雲輪請雨經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 249 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
2 160 一切 yīqiè temporary 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
3 160 一切 yīqiè the same 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
4 137 海雲 hǎi yún Hai Yun 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
5 95 yǐn to lead; to guide
6 95 yǐn to draw a bow
7 95 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
8 95 yǐn to stretch
9 95 yǐn to involve
10 95 yǐn to quote; to cite
11 95 yǐn to propose; to nominate; to recommend
12 95 yǐn to recruit
13 95 yǐn to hold
14 95 yǐn to withdraw; to leave
15 95 yǐn a strap for pulling a cart
16 95 yǐn a preface ; a forward
17 95 yǐn a license
18 95 yǐn long
19 95 yǐn to cause
20 95 yǐn to pull; to draw
21 95 yǐn a refrain; a tune
22 95 yǐn to grow
23 95 yǐn to command
24 95 yǐn to accuse
25 95 yǐn to commit suicide
26 95 yǐn a genre
27 95 yǐn yin; a unit of paper money
28 78 yún cloud 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
29 78 yún Yunnan 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
30 78 yún Yun 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
31 78 yún to say 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
32 78 yún to have 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
33 78 yún cloud; megha 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
34 78 yún to say; iti 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
35 72 emperor; supreme ruler 迷帝隷迷怛利
36 72 the ruler of Heaven 迷帝隷迷怛利
37 72 a god 迷帝隷迷怛利
38 72 imperialism 迷帝隷迷怛利
39 72 lord; pārthiva 迷帝隷迷怛利
40 72 Indra 迷帝隷迷怛利
41 71 big; huge; large 汝大龍王
42 71 Kangxi radical 37 汝大龍王
43 71 great; major; important 汝大龍王
44 71 size 汝大龍王
45 71 old 汝大龍王
46 71 oldest; earliest 汝大龍王
47 71 adult 汝大龍王
48 71 dài an important person 汝大龍王
49 71 senior 汝大龍王
50 71 an element 汝大龍王
51 71 great; mahā 汝大龍王
52 67 如來 rúlái Tathagata 爾時世尊說是諸佛如來名已
53 67 如來 Rúlái Tathagata 爾時世尊說是諸佛如來名已
54 67 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時世尊說是諸佛如來名已
55 63 to go; to 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
56 63 to rely on; to depend on 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
57 63 Yu 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
58 63 a crow 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
59 62 he 呵那呵那
60 62 to scold 呵那呵那
61 62 a yawn 呵那呵那
62 62 ha 呵那呵那
63 62 yawn; vijṛmbhā 呵那呵那
64 62 la 呵那呵那
65 58 rain 又復如來曾說五種雨障之災
66 58 Kangxi radical 173 又復如來曾說五種雨障之災
67 58 to rain 又復如來曾說五種雨障之災
68 58 to moisten 又復如來曾說五種雨障之災
69 58 a friend 又復如來曾說五種雨障之災
70 58 to fall 又復如來曾說五種雨障之災
71 56 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無智海毘盧遮那藏如來
72 56 南無 nánmó Blessed Be 南無智海毘盧遮那藏如來
73 56 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無智海毘盧遮那藏如來
74 55 婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 婆伽婆帝佛陀彌帝隷
75 52 suō a kind of sedge grass 蜜帝莎
76 52 suō growing sedge grass 蜜帝莎
77 52 shā a kind of insect 蜜帝莎
78 46 zhě ca 稱彼佛名及禮拜者
79 46 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 得安樂已即能於此閻浮提中
80 45 gain; advantage; benefit 提利茶
81 45 profit 提利茶
82 45 sharp 提利茶
83 45 to benefit; to serve 提利茶
84 45 Li 提利茶
85 45 to be useful 提利茶
86 45 smooth; without a hitch 提利茶
87 45 benefit; hita 提利茶
88 45 jiàng to descend; to fall; to drop 降澍大雨除滅五種雨之障礙
89 45 jiàng to degrade 降澍大雨除滅五種雨之障礙
90 45 jiàng Jiang [jupiter station] 降澍大雨除滅五種雨之障礙
91 45 jiàng to confer; to bestow; to give 降澍大雨除滅五種雨之障礙
92 45 jiàng to reduce; to decline 降澍大雨除滅五種雨之障礙
93 45 jiàng to condescend 降澍大雨除滅五種雨之障礙
94 45 jiàng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
95 45 jiàng Jiang 降澍大雨除滅五種雨之障礙
96 45 xiáng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
97 45 xiáng to conquer; to subdue 降澍大雨除滅五種雨之障礙
98 44 qǐng to ask; to inquire 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
99 44 qíng circumstances; state of affairs; situation 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
100 44 qǐng to beg; to entreat 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
101 44 qǐng please 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
102 44 qǐng to request 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
103 44 qǐng to hire; to employ; to engage 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
104 44 qǐng to make an appointment 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
105 44 qǐng to greet 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
106 44 qǐng to invite 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
107 42 shù a wave; a ripple 降澍大雨除滅五種雨之障礙
108 42 大雨 dà yǔ heavy rain 降澍大雨除滅五種雨之障礙
109 42 No 埿摩求那鷄
110 42 nuó to move 埿摩求那鷄
111 42 nuó much 埿摩求那鷄
112 42 nuó stable; quiet 埿摩求那鷄
113 42 na 埿摩求那鷄
114 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
115 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
116 37 děng et cetera; and so on 有如是等無量
117 37 děng to wait 有如是等無量
118 37 děng to be equal 有如是等無量
119 37 děng degree; level 有如是等無量
120 37 děng to compare 有如是等無量
121 36 force 又復一切諸佛菩薩真實力故
122 36 Kangxi radical 19 又復一切諸佛菩薩真實力故
123 36 to exert oneself; to make an effort 又復一切諸佛菩薩真實力故
124 36 to force 又復一切諸佛菩薩真實力故
125 36 labor; forced labor 又復一切諸佛菩薩真實力故
126 36 physical strength 又復一切諸佛菩薩真實力故
127 36 power 又復一切諸佛菩薩真實力故
128 36 Li 又復一切諸佛菩薩真實力故
129 36 ability; capability 又復一切諸佛菩薩真實力故
130 36 influence 又復一切諸佛菩薩真實力故
131 36 strength; power; bala 又復一切諸佛菩薩真實力故
132 35 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
133 35 莊嚴 zhuāngyán Dignity 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
134 35 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
135 35 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
136 34 zhòu charm; spell; incantation 即說呪曰
137 34 zhòu a curse 即說呪曰
138 34 zhòu urging; adjure 即說呪曰
139 34 zhòu mantra 即說呪曰
140 33 cáng to hide 南無智海毘盧遮那藏如來
141 33 zàng canon; a collection of scriptures 南無智海毘盧遮那藏如來
142 33 cáng to store 南無智海毘盧遮那藏如來
143 33 zàng Tibet 南無智海毘盧遮那藏如來
144 33 zàng a treasure 南無智海毘盧遮那藏如來
145 33 zàng a store 南無智海毘盧遮那藏如來
146 33 zāng Zang 南無智海毘盧遮那藏如來
147 33 zāng good 南無智海毘盧遮那藏如來
148 33 zāng a male slave 南無智海毘盧遮那藏如來
149 33 zāng booty 南無智海毘盧遮那藏如來
150 33 zàng an internal organ 南無智海毘盧遮那藏如來
151 33 zàng to bury 南無智海毘盧遮那藏如來
152 33 zàng piṭaka; canon 南無智海毘盧遮那藏如來
153 33 zàng garba; matrix; embryo 南無智海毘盧遮那藏如來
154 33 zàng kośa; kosa 南無智海毘盧遮那藏如來
155 33 zàng alaya; dwelling; residence 南無智海毘盧遮那藏如來
156 33 luó Luo 毘迦囉摩跋闍羅
157 33 luó to catch; to capture 毘迦囉摩跋闍羅
158 33 luó gauze 毘迦囉摩跋闍羅
159 33 luó a sieve; cloth for filtering 毘迦囉摩跋闍羅
160 33 luó a net for catching birds 毘迦囉摩跋闍羅
161 33 luó to recruit 毘迦囉摩跋闍羅
162 33 luó to include 毘迦囉摩跋闍羅
163 33 luó to distribute 毘迦囉摩跋闍羅
164 33 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
165 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是諸佛如來名已
166 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是諸佛如來名已
167 30 shuì to persuade 爾時世尊說是諸佛如來名已
168 30 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是諸佛如來名已
169 30 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是諸佛如來名已
170 30 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是諸佛如來名已
171 30 shuō allocution 爾時世尊說是諸佛如來名已
172 30 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是諸佛如來名已
173 30 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是諸佛如來名已
174 30 shuō speach; vāda 爾時世尊說是諸佛如來名已
175 30 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是諸佛如來名已
176 30 one 復能破散一
177 30 Kangxi radical 1 復能破散一
178 30 pure; concentrated 復能破散一
179 30 first 復能破散一
180 30 the same 復能破散一
181 30 sole; single 復能破散一
182 30 a very small amount 復能破散一
183 30 Yi 復能破散一
184 30 other 復能破散一
185 30 to unify 復能破散一
186 30 accidentally; coincidentally 復能破散一
187 30 abruptly; suddenly 復能破散一
188 30 one; eka 復能破散一
189 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
190 30 yàn power; influence 焰光龍王
191 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
192 29 wáng Wang 閻浮金幢龍王善和龍王
193 29 wáng a king 閻浮金幢龍王善和龍王
194 29 wáng Kangxi radical 96 閻浮金幢龍王善和龍王
195 29 wàng to be king; to rule 閻浮金幢龍王善和龍王
196 29 wáng a prince; a duke 閻浮金幢龍王善和龍王
197 29 wáng grand; great 閻浮金幢龍王善和龍王
198 29 wáng to treat with the ceremony due to a king 閻浮金幢龍王善和龍王
199 29 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 閻浮金幢龍王善和龍王
200 29 wáng the head of a group or gang 閻浮金幢龍王善和龍王
201 29 wáng the biggest or best of a group 閻浮金幢龍王善和龍王
202 29 wáng king; best of a kind; rāja 閻浮金幢龍王善和龍王
203 29 lìng to make; to cause to be; to lead 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
204 29 lìng to issue a command 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
205 29 lìng rules of behavior; customs 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
206 29 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
207 29 lìng a season 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
208 29 lìng respected; good reputation 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
209 29 lìng good 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
210 29 lìng pretentious 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
211 29 lìng a transcending state of existence 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
212 29 lìng a commander 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
213 29 lìng a commanding quality; an impressive character 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
214 29 lìng lyrics 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
215 29 lìng Ling 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
216 29 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
217 28 lóng dragon 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
218 28 lóng Kangxi radical 212 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
219 28 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
220 28 lóng weakened; frail 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
221 28 lóng a tall horse 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
222 28 lóng Long 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
223 28 lóng serpent; dragon; naga 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
224 28 guāng light 被雲髮者耀雲光者
225 28 guāng brilliant; bright; shining 被雲髮者耀雲光者
226 28 guāng to shine 被雲髮者耀雲光者
227 28 guāng to bare; to go naked 被雲髮者耀雲光者
228 28 guāng bare; naked 被雲髮者耀雲光者
229 28 guāng glory; honor 被雲髮者耀雲光者
230 28 guāng scenery 被雲髮者耀雲光者
231 28 guāng smooth 被雲髮者耀雲光者
232 28 guāng sheen; luster; gloss 被雲髮者耀雲光者
233 28 guāng time; a moment 被雲髮者耀雲光者
234 28 guāng grace; favor 被雲髮者耀雲光者
235 28 guāng Guang 被雲髮者耀雲光者
236 28 guāng to manifest 被雲髮者耀雲光者
237 28 guāng light; radiance; prabha; tejas 被雲髮者耀雲光者
238 28 guāng a ray of light; rasmi 被雲髮者耀雲光者
239 28 self 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
240 28 [my] dear 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
241 28 Wo 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
242 28 self; atman; attan 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
243 28 ga 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
244 27 sān three
245 27 sān third
246 27 sān more than two
247 27 sān very few
248 27 sān San
249 27 sān three; tri
250 27 sān sa
251 27 luó baby talk 毘迦囉摩跋闍羅
252 27 luō to nag 毘迦囉摩跋闍羅
253 27 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
254 26 lòu to leak; to drip 豆漏豆漏
255 26 lòu simple and crude 豆漏豆漏
256 26 lòu a funnel 豆漏豆漏
257 26 lòu a water clock; an hour glass 豆漏豆漏
258 26 lòu to divulge 豆漏豆漏
259 26 lòu to mistakenly leave out; to be missing 豆漏豆漏
260 26 lòu aperture 豆漏豆漏
261 26 lòu an ulcer that is producing pus 豆漏豆漏
262 26 lòu Lou 豆漏豆漏
263 26 lòu to escape; to evade 豆漏豆漏
264 26 lòu to entice; to lure; to seduce 豆漏豆漏
265 26 lòu outflow; flow; influx; discharge; asrava 豆漏豆漏
266 26 摩尼 móní mani; jewel 頭上戴大摩尼天冠
267 26 grandmother 婆囉
268 26 old woman 婆囉
269 26 bha 婆囉
270 25 chí to grasp; to hold 若能誦持
271 25 chí to resist; to oppose 若能誦持
272 25 chí to uphold 若能誦持
273 25 chí to sustain; to keep; to uphold 若能誦持
274 25 chí to administer; to manage 若能誦持
275 25 chí to control 若能誦持
276 25 chí to be cautious 若能誦持
277 25 chí to remember 若能誦持
278 25 chí to assist 若能誦持
279 25 chí to hold; dhara 若能誦持
280 25 chí with; using 若能誦持
281 25 luó to patrol 娑邏娑邏
282 25 luó a patrol guard 娑邏娑邏
283 25 luó a mountain border 娑邏娑邏
284 25 luó la 娑邏娑邏
285 25 chì imperial decree 遂復勅諸一切龍等
286 25 chì Daoist magic 遂復勅諸一切龍等
287 24 to adjoin; to border 毘迦囉摩跋闍羅
288 24 pi 毘迦囉摩跋闍羅
289 24 to help; to assist 毘迦囉摩跋闍羅
290 24 néng can; able 若能誦持
291 24 néng ability; capacity 若能誦持
292 24 néng a mythical bear-like beast 若能誦持
293 24 néng energy 若能誦持
294 24 néng function; use 若能誦持
295 24 néng talent 若能誦持
296 24 néng expert at 若能誦持
297 24 néng to be in harmony 若能誦持
298 24 néng to tend to; to care for 若能誦持
299 24 néng to reach; to arrive at 若能誦持
300 24 néng to be able; śak 若能誦持
301 23 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 爾時世尊說是諸佛如來名已
302 23 chá tea 提利茶
303 23 chá tea leaves; tea tree 提利茶
304 23 chá herbal tea; hot drink 提利茶
305 23 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
306 23 無邊 wúbiān boundless; ananta 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
307 22 實行 shíxíng to implement; to carry out 大梵天王實行力故
308 22 èr two 去聲二
309 22 èr Kangxi radical 7 去聲二
310 22 èr second 去聲二
311 22 èr twice; double; di- 去聲二
312 22 èr more than one kind 去聲二
313 22 èr two; dvā; dvi 去聲二
314 22 菩薩 púsà bodhisattva 又復一切諸佛菩薩真實力故
315 22 菩薩 púsà bodhisattva 又復一切諸佛菩薩真實力故
316 22 菩薩 púsà bodhisatta 又復一切諸佛菩薩真實力故
317 21 bǎo a treasure; a valuable item 寶眼龍王
318 21 bǎo treasured; cherished 寶眼龍王
319 21 bǎo a jewel; gem 寶眼龍王
320 21 bǎo precious 寶眼龍王
321 21 bǎo noble 寶眼龍王
322 21 bǎo an imperial seal 寶眼龍王
323 21 bǎo a unit of currency 寶眼龍王
324 21 bǎo Bao 寶眼龍王
325 21 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 寶眼龍王
326 21 bǎo jewel; gem; mani 寶眼龍王
327 21 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
328 21 relating to Buddhism 稱彼佛名及禮拜者
329 21 a statue or image of a Buddha 稱彼佛名及禮拜者
330 21 a Buddhist text 稱彼佛名及禮拜者
331 21 to touch; to stroke 稱彼佛名及禮拜者
332 21 Buddha 稱彼佛名及禮拜者
333 21 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
334 21 zhòng many; numerous 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
335 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
336 21 zhòng general; common; public 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
337 21 jiā ka; gha; ga 伽耶師
338 21 jiā gha 伽耶師
339 21 jiā ga 伽耶師
340 21 qiú to request 埿摩求那鷄
341 21 qiú to seek; to look for 埿摩求那鷄
342 21 qiú to implore 埿摩求那鷄
343 21 qiú to aspire to 埿摩求那鷄
344 21 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 埿摩求那鷄
345 21 qiú to attract 埿摩求那鷄
346 21 qiú to bribe 埿摩求那鷄
347 21 qiú Qiu 埿摩求那鷄
348 21 qiú to demand 埿摩求那鷄
349 21 qiú to end 埿摩求那鷄
350 21 師子座 shīzi zuò lion's throne 復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲
351 20 yuē to speak; to say 即說呪曰
352 20 yuē Kangxi radical 73 即說呪曰
353 20 yuē to be called 即說呪曰
354 20 tuó steep bank 毘頭多摸訶陀迦隷
355 20 tuó dha 毘頭多摸訶陀迦隷
356 20 zhī to go 爾時娑婆三千大千世界之主
357 20 zhī to arrive; to go 爾時娑婆三千大千世界之主
358 20 zhī is 爾時娑婆三千大千世界之主
359 20 zhī to use 爾時娑婆三千大千世界之主
360 20 zhī Zhi 爾時娑婆三千大千世界之主
361 20 shí time; a point or period of time 令於未來末世之時
362 20 shí a season; a quarter of a year 令於未來末世之時
363 20 shí one of the 12 two-hour periods of the day 令於未來末世之時
364 20 shí fashionable 令於未來末世之時
365 20 shí fate; destiny; luck 令於未來末世之時
366 20 shí occasion; opportunity; chance 令於未來末世之時
367 20 shí tense 令於未來末世之時
368 20 shí particular; special 令於未來末世之時
369 20 shí to plant; to cultivate 令於未來末世之時
370 20 shí an era; a dynasty 令於未來末世之時
371 20 shí time [abstract] 令於未來末世之時
372 20 shí seasonal 令於未來末世之時
373 20 shí to wait upon 令於未來末世之時
374 20 shí hour 令於未來末世之時
375 20 shí appropriate; proper; timely 令於未來末世之時
376 20 shí Shi 令於未來末世之時
377 20 shí a present; currentlt 令於未來末世之時
378 20 shí time; kāla 令於未來末世之時
379 20 shí at that time; samaya 令於未來末世之時
380 20 遍滿 biànmǎn to fill; paripūrṇa 海雲遍滿十方
381 19 去聲 qùshēng falling tone; fourth tone 去聲二
382 19 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 經岐反
383 19 fǎn to rebel; to oppose 經岐反
384 19 fǎn to go back; to return 經岐反
385 19 fǎn to combat; to rebel 經岐反
386 19 fǎn the fanqie phonetic system 經岐反
387 19 fǎn a counter-revolutionary 經岐反
388 19 fǎn to flip; to turn over 經岐反
389 19 fǎn to take back; to give back 經岐反
390 19 fǎn to reason by analogy 經岐反
391 19 fǎn to introspect 經岐反
392 19 fān to reverse a verdict 經岐反
393 19 fǎn opposed; viruddha 經岐反
394 19 jiā ka 毘迦囉摩跋闍羅
395 19 jiā ka 毘迦囉摩跋闍羅
396 18 Kangxi radical 49 爾時世尊說是諸佛如來名已
397 18 to bring to an end; to stop 爾時世尊說是諸佛如來名已
398 18 to complete 爾時世尊說是諸佛如來名已
399 18 to demote; to dismiss 爾時世尊說是諸佛如來名已
400 18 to recover from an illness 爾時世尊說是諸佛如來名已
401 18 former; pūrvaka 爾時世尊說是諸佛如來名已
402 18 to rub 毘迦囉摩跋闍羅
403 18 to approach; to press in 毘迦囉摩跋闍羅
404 18 to sharpen; to grind 毘迦囉摩跋闍羅
405 18 to obliterate; to erase 毘迦囉摩跋闍羅
406 18 to compare notes; to learn by interaction 毘迦囉摩跋闍羅
407 18 friction 毘迦囉摩跋闍羅
408 18 ma 毘迦囉摩跋闍羅
409 18 Māyā 毘迦囉摩跋闍羅
410 17 Ru River 汝大龍王
411 17 Ru 汝大龍王
412 17 ér Kangxi radical 126 我今亦當隨順而說
413 17 ér as if; to seem like 我今亦當隨順而說
414 17 néng can; able 我今亦當隨順而說
415 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我今亦當隨順而說
416 17 ér to arrive; up to 我今亦當隨順而說
417 17 miào wonderful; fantastic 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
418 17 miào clever 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
419 17 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
420 17 miào fine; delicate 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
421 17 miào young 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
422 17 miào interesting 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
423 17 miào profound reasoning 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
424 17 miào Miao 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
425 17 miào Wonderful 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
426 17 miào wonderful; beautiful; suksma 大意氣龍王慈心正念妙密佛法
427 16 yòu Kangxi radical 29 又復如來曾說五種雨障之災
428 16 undulations 波囉若伽囉輸悌
429 16 waves; breakers 波囉若伽囉輸悌
430 16 wavelength 波囉若伽囉輸悌
431 16 pa 波囉若伽囉輸悌
432 16 to reach 稱彼佛名及禮拜者
433 16 to attain 稱彼佛名及禮拜者
434 16 to understand 稱彼佛名及禮拜者
435 16 able to be compared to; to catch up with 稱彼佛名及禮拜者
436 16 to be involved with; to associate with 稱彼佛名及禮拜者
437 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 稱彼佛名及禮拜者
438 16 and; ca; api 稱彼佛名及禮拜者
439 16 tóu head 毘頭多摸訶陀迦隷
440 16 tóu top 毘頭多摸訶陀迦隷
441 16 tóu a piece; an aspect 毘頭多摸訶陀迦隷
442 16 tóu a leader 毘頭多摸訶陀迦隷
443 16 tóu first 毘頭多摸訶陀迦隷
444 16 tóu hair 毘頭多摸訶陀迦隷
445 16 tóu start; end 毘頭多摸訶陀迦隷
446 16 tóu a commission 毘頭多摸訶陀迦隷
447 16 tóu a person 毘頭多摸訶陀迦隷
448 16 tóu direction; bearing 毘頭多摸訶陀迦隷
449 16 tóu previous 毘頭多摸訶陀迦隷
450 16 tóu head; śiras 毘頭多摸訶陀迦隷
451 16 shēng sound 大忿吒聲龍王
452 16 shēng sheng 大忿吒聲龍王
453 16 shēng voice 大忿吒聲龍王
454 16 shēng music 大忿吒聲龍王
455 16 shēng language 大忿吒聲龍王
456 16 shēng fame; reputation; honor 大忿吒聲龍王
457 16 shēng a message 大忿吒聲龍王
458 16 shēng a consonant 大忿吒聲龍王
459 16 shēng a tone 大忿吒聲龍王
460 16 shēng to announce 大忿吒聲龍王
461 16 seven 去聲七
462 16 a genre of poetry 去聲七
463 16 seventh day memorial ceremony 去聲七
464 16 seven; sapta 去聲七
465 16 不絕 bùjué unending; uninterrupted 昇法座時高聲讀誦此經及呪晝夜不絕
466 15 波羅 bōluó pineapple 波羅摩毘囉闍
467 15 zhà shout in a rage; roar; bellow 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
468 15 zhà to scold; to find fault with someone 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
469 15 zhà to sympathize with; to lament 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
470 15 zhā zha 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
471 15 zhà to exaggerate 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
472 15 zhà ta 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
473 15 威德 wēidé majestic virtue 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
474 15 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 化出無量供養海雲遍滿十方
475 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 化出無量供養海雲遍滿十方
476 15 供養 gòngyǎng offering 化出無量供養海雲遍滿十方
477 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 化出無量供養海雲遍滿十方
478 14 to arise; to get up 若後末世惡災行時能令不起
479 14 to rise; to raise 若後末世惡災行時能令不起
480 14 to grow out of; to bring forth; to emerge 若後末世惡災行時能令不起
481 14 to appoint (to an official post); to take up a post 若後末世惡災行時能令不起
482 14 to start 若後末世惡災行時能令不起
483 14 to establish; to build 若後末世惡災行時能令不起
484 14 to draft; to draw up (a plan) 若後末世惡災行時能令不起
485 14 opening sentence; opening verse 若後末世惡災行時能令不起
486 14 to get out of bed 若後末世惡災行時能令不起
487 14 to recover; to heal 若後末世惡災行時能令不起
488 14 to take out; to extract 若後末世惡災行時能令不起
489 14 marks the beginning of an action 若後末世惡災行時能令不起
490 14 marks the sufficiency of an action 若後末世惡災行時能令不起
491 14 to call back from mourning 若後末世惡災行時能令不起
492 14 to take place; to occur 若後末世惡災行時能令不起
493 14 to conjecture 若後末世惡災行時能令不起
494 14 stand up; utthāna 若後末世惡災行時能令不起
495 14 qiē to cut; to mince; to slice; to carve 切諸魔
496 14 qiē to shut off; to disconnect 切諸魔
497 14 qiē to be tangent to 切諸魔
498 14 qiè to rub 切諸魔
499 14 qiè to be near to 切諸魔
500 14 qiè keen; eager 切諸魔

Frequencies of all Words

Top 781

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 249 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
2 160 一切 yīqiè all; every; everything 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
3 160 一切 yīqiè temporary 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
4 160 一切 yīqiè the same 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
5 160 一切 yīqiè generally 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
6 160 一切 yīqiè all, everything 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
7 160 一切 yīqiè all; sarva 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
8 137 海雲 hǎi yún Hai Yun 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
9 95 yǐn to lead; to guide
10 95 yǐn to draw a bow
11 95 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
12 95 yǐn to stretch
13 95 yǐn to involve
14 95 yǐn to quote; to cite
15 95 yǐn to propose; to nominate; to recommend
16 95 yǐn to recruit
17 95 yǐn to hold
18 95 yǐn to withdraw; to leave
19 95 yǐn a strap for pulling a cart
20 95 yǐn a preface ; a forward
21 95 yǐn a license
22 95 yǐn long
23 95 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
24 95 yǐn to cause
25 95 yǐn yin; a measure of for salt certificates
26 95 yǐn to pull; to draw
27 95 yǐn a refrain; a tune
28 95 yǐn to grow
29 95 yǐn to command
30 95 yǐn to accuse
31 95 yǐn to commit suicide
32 95 yǐn a genre
33 95 yǐn yin; a weight measure
34 95 yǐn yin; a unit of paper money
35 80 zhū all; many; various 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
36 80 zhū Zhu 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
37 80 zhū all; members of the class 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
38 80 zhū interrogative particle 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
39 80 zhū him; her; them; it 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
40 80 zhū of; in 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
41 80 zhū all; many; sarva 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
42 78 yún cloud 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
43 78 yún Yunnan 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
44 78 yún Yun 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
45 78 yún to say 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
46 78 yún to have 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
47 78 yún a particle with no meaning 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
48 78 yún in this way 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
49 78 yún cloud; megha 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
50 78 yún to say; iti 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
51 72 emperor; supreme ruler 迷帝隷迷怛利
52 72 the ruler of Heaven 迷帝隷迷怛利
53 72 a god 迷帝隷迷怛利
54 72 imperialism 迷帝隷迷怛利
55 72 lord; pārthiva 迷帝隷迷怛利
56 72 Indra 迷帝隷迷怛利
57 71 big; huge; large 汝大龍王
58 71 Kangxi radical 37 汝大龍王
59 71 great; major; important 汝大龍王
60 71 size 汝大龍王
61 71 old 汝大龍王
62 71 greatly; very 汝大龍王
63 71 oldest; earliest 汝大龍王
64 71 adult 汝大龍王
65 71 tài greatest; grand 汝大龍王
66 71 dài an important person 汝大龍王
67 71 senior 汝大龍王
68 71 approximately 汝大龍王
69 71 tài greatest; grand 汝大龍王
70 71 an element 汝大龍王
71 71 great; mahā 汝大龍王
72 67 如來 rúlái Tathagata 爾時世尊說是諸佛如來名已
73 67 如來 Rúlái Tathagata 爾時世尊說是諸佛如來名已
74 67 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時世尊說是諸佛如來名已
75 63 in; at 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
76 63 in; at 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
77 63 in; at; to; from 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
78 63 to go; to 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
79 63 to rely on; to depend on 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
80 63 to go to; to arrive at 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
81 63 from 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
82 63 give 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
83 63 oppposing 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
84 63 and 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
85 63 compared to 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
86 63 by 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
87 63 and; as well as 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
88 63 for 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
89 63 Yu 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
90 63 a crow 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
91 63 whew; wow 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
92 62 a laughing sound 呵那呵那
93 62 he 呵那呵那
94 62 to scold 呵那呵那
95 62 a yawn 呵那呵那
96 62 ha 呵那呵那
97 62 yawn; vijṛmbhā 呵那呵那
98 62 la 呵那呵那
99 58 rain 又復如來曾說五種雨障之災
100 58 Kangxi radical 173 又復如來曾說五種雨障之災
101 58 to rain 又復如來曾說五種雨障之災
102 58 to moisten 又復如來曾說五種雨障之災
103 58 a friend 又復如來曾說五種雨障之災
104 58 to fall 又復如來曾說五種雨障之災
105 56 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無智海毘盧遮那藏如來
106 56 南無 nánmó Blessed Be 南無智海毘盧遮那藏如來
107 56 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無智海毘盧遮那藏如來
108 55 婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 婆伽婆帝佛陀彌帝隷
109 52 suō a kind of sedge grass 蜜帝莎
110 52 suō growing sedge grass 蜜帝莎
111 52 shā a kind of insect 蜜帝莎
112 46 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以佛力故悉得滅除
113 46 old; ancient; former; past 以佛力故悉得滅除
114 46 reason; cause; purpose 以佛力故悉得滅除
115 46 to die 以佛力故悉得滅除
116 46 so; therefore; hence 以佛力故悉得滅除
117 46 original 以佛力故悉得滅除
118 46 accident; happening; instance 以佛力故悉得滅除
119 46 a friend; an acquaintance; friendship 以佛力故悉得滅除
120 46 something in the past 以佛力故悉得滅除
121 46 deceased; dead 以佛力故悉得滅除
122 46 still; yet 以佛力故悉得滅除
123 46 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 稱彼佛名及禮拜者
124 46 zhě that 稱彼佛名及禮拜者
125 46 zhě nominalizing function word 稱彼佛名及禮拜者
126 46 zhě used to mark a definition 稱彼佛名及禮拜者
127 46 zhě used to mark a pause 稱彼佛名及禮拜者
128 46 zhě topic marker; that; it 稱彼佛名及禮拜者
129 46 zhuó according to 稱彼佛名及禮拜者
130 46 zhě ca 稱彼佛名及禮拜者
131 46 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 得安樂已即能於此閻浮提中
132 45 gain; advantage; benefit 提利茶
133 45 profit 提利茶
134 45 sharp 提利茶
135 45 to benefit; to serve 提利茶
136 45 Li 提利茶
137 45 to be useful 提利茶
138 45 smooth; without a hitch 提利茶
139 45 benefit; hita 提利茶
140 45 jiàng to descend; to fall; to drop 降澍大雨除滅五種雨之障礙
141 45 jiàng to degrade 降澍大雨除滅五種雨之障礙
142 45 jiàng Jiang [jupiter station] 降澍大雨除滅五種雨之障礙
143 45 jiàng to confer; to bestow; to give 降澍大雨除滅五種雨之障礙
144 45 jiàng to reduce; to decline 降澍大雨除滅五種雨之障礙
145 45 jiàng to condescend 降澍大雨除滅五種雨之障礙
146 45 jiàng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
147 45 jiàng Jiang 降澍大雨除滅五種雨之障礙
148 45 xiáng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
149 45 xiáng to conquer; to subdue 降澍大雨除滅五種雨之障礙
150 44 qǐng to ask; to inquire 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
151 44 qíng circumstances; state of affairs; situation 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
152 44 qǐng to beg; to entreat 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
153 44 qǐng please 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
154 44 qǐng to request 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
155 44 qǐng to hire; to employ; to engage 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
156 44 qǐng to make an appointment 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
157 44 qǐng to greet 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
158 44 qǐng to invite 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
159 42 shù a wave; a ripple 降澍大雨除滅五種雨之障礙
160 42 大雨 dà yǔ heavy rain 降澍大雨除滅五種雨之障礙
161 42 that 埿摩求那鷄
162 42 if that is the case 埿摩求那鷄
163 42 nèi that 埿摩求那鷄
164 42 where 埿摩求那鷄
165 42 how 埿摩求那鷄
166 42 No 埿摩求那鷄
167 42 nuó to move 埿摩求那鷄
168 42 nuó much 埿摩求那鷄
169 42 nuó stable; quiet 埿摩求那鷄
170 42 na 埿摩求那鷄
171 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
172 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
173 37 děng et cetera; and so on 有如是等無量
174 37 děng to wait 有如是等無量
175 37 děng degree; kind 有如是等無量
176 37 děng plural 有如是等無量
177 37 děng to be equal 有如是等無量
178 37 děng degree; level 有如是等無量
179 37 děng to compare 有如是等無量
180 36 force 又復一切諸佛菩薩真實力故
181 36 Kangxi radical 19 又復一切諸佛菩薩真實力故
182 36 to exert oneself; to make an effort 又復一切諸佛菩薩真實力故
183 36 to force 又復一切諸佛菩薩真實力故
184 36 resolutely; strenuously 又復一切諸佛菩薩真實力故
185 36 labor; forced labor 又復一切諸佛菩薩真實力故
186 36 physical strength 又復一切諸佛菩薩真實力故
187 36 power 又復一切諸佛菩薩真實力故
188 36 Li 又復一切諸佛菩薩真實力故
189 36 ability; capability 又復一切諸佛菩薩真實力故
190 36 influence 又復一切諸佛菩薩真實力故
191 36 strength; power; bala 又復一切諸佛菩薩真實力故
192 35 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
193 35 莊嚴 zhuāngyán Dignity 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
194 35 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
195 35 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
196 34 zhòu charm; spell; incantation 即說呪曰
197 34 zhòu a curse 即說呪曰
198 34 zhòu urging; adjure 即說呪曰
199 34 zhòu mantra 即說呪曰
200 33 cáng to hide 南無智海毘盧遮那藏如來
201 33 zàng canon; a collection of scriptures 南無智海毘盧遮那藏如來
202 33 cáng to store 南無智海毘盧遮那藏如來
203 33 zàng Tibet 南無智海毘盧遮那藏如來
204 33 zàng a treasure 南無智海毘盧遮那藏如來
205 33 zàng a store 南無智海毘盧遮那藏如來
206 33 zāng Zang 南無智海毘盧遮那藏如來
207 33 zāng good 南無智海毘盧遮那藏如來
208 33 zāng a male slave 南無智海毘盧遮那藏如來
209 33 zāng booty 南無智海毘盧遮那藏如來
210 33 zàng an internal organ 南無智海毘盧遮那藏如來
211 33 zàng to bury 南無智海毘盧遮那藏如來
212 33 zàng piṭaka; canon 南無智海毘盧遮那藏如來
213 33 zàng garba; matrix; embryo 南無智海毘盧遮那藏如來
214 33 zàng kośa; kosa 南無智海毘盧遮那藏如來
215 33 zàng alaya; dwelling; residence 南無智海毘盧遮那藏如來
216 33 luó Luo 毘迦囉摩跋闍羅
217 33 luó to catch; to capture 毘迦囉摩跋闍羅
218 33 luó gauze 毘迦囉摩跋闍羅
219 33 luó a sieve; cloth for filtering 毘迦囉摩跋闍羅
220 33 luó a net for catching birds 毘迦囉摩跋闍羅
221 33 luó to recruit 毘迦囉摩跋闍羅
222 33 luó to include 毘迦囉摩跋闍羅
223 33 luó to distribute 毘迦囉摩跋闍羅
224 33 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
225 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是諸佛如來名已
226 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是諸佛如來名已
227 30 shuì to persuade 爾時世尊說是諸佛如來名已
228 30 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是諸佛如來名已
229 30 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是諸佛如來名已
230 30 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是諸佛如來名已
231 30 shuō allocution 爾時世尊說是諸佛如來名已
232 30 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是諸佛如來名已
233 30 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是諸佛如來名已
234 30 shuō speach; vāda 爾時世尊說是諸佛如來名已
235 30 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是諸佛如來名已
236 30 one 復能破散一
237 30 Kangxi radical 1 復能破散一
238 30 as soon as; all at once 復能破散一
239 30 pure; concentrated 復能破散一
240 30 whole; all 復能破散一
241 30 first 復能破散一
242 30 the same 復能破散一
243 30 each 復能破散一
244 30 certain 復能破散一
245 30 throughout 復能破散一
246 30 used in between a reduplicated verb 復能破散一
247 30 sole; single 復能破散一
248 30 a very small amount 復能破散一
249 30 Yi 復能破散一
250 30 other 復能破散一
251 30 to unify 復能破散一
252 30 accidentally; coincidentally 復能破散一
253 30 abruptly; suddenly 復能破散一
254 30 or 復能破散一
255 30 one; eka 復能破散一
256 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
257 30 yàn power; influence 焰光龍王
258 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
259 29 wáng Wang 閻浮金幢龍王善和龍王
260 29 wáng a king 閻浮金幢龍王善和龍王
261 29 wáng Kangxi radical 96 閻浮金幢龍王善和龍王
262 29 wàng to be king; to rule 閻浮金幢龍王善和龍王
263 29 wáng a prince; a duke 閻浮金幢龍王善和龍王
264 29 wáng grand; great 閻浮金幢龍王善和龍王
265 29 wáng to treat with the ceremony due to a king 閻浮金幢龍王善和龍王
266 29 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 閻浮金幢龍王善和龍王
267 29 wáng the head of a group or gang 閻浮金幢龍王善和龍王
268 29 wáng the biggest or best of a group 閻浮金幢龍王善和龍王
269 29 wáng king; best of a kind; rāja 閻浮金幢龍王善和龍王
270 29 lìng to make; to cause to be; to lead 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
271 29 lìng to issue a command 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
272 29 lìng rules of behavior; customs 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
273 29 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
274 29 lìng a season 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
275 29 lìng respected; good reputation 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
276 29 lìng good 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
277 29 lìng pretentious 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
278 29 lìng a transcending state of existence 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
279 29 lìng a commander 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
280 29 lìng a commanding quality; an impressive character 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
281 29 lìng lyrics 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
282 29 lìng Ling 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
283 29 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
284 28 lóng dragon 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
285 28 lóng Kangxi radical 212 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
286 28 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
287 28 lóng weakened; frail 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
288 28 lóng a tall horse 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
289 28 lóng Long 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
290 28 lóng serpent; dragon; naga 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
291 28 guāng light 被雲髮者耀雲光者
292 28 guāng brilliant; bright; shining 被雲髮者耀雲光者
293 28 guāng to shine 被雲髮者耀雲光者
294 28 guāng only 被雲髮者耀雲光者
295 28 guāng to bare; to go naked 被雲髮者耀雲光者
296 28 guāng bare; naked 被雲髮者耀雲光者
297 28 guāng glory; honor 被雲髮者耀雲光者
298 28 guāng scenery 被雲髮者耀雲光者
299 28 guāng smooth 被雲髮者耀雲光者
300 28 guāng used up 被雲髮者耀雲光者
301 28 guāng sheen; luster; gloss 被雲髮者耀雲光者
302 28 guāng time; a moment 被雲髮者耀雲光者
303 28 guāng grace; favor 被雲髮者耀雲光者
304 28 guāng Guang 被雲髮者耀雲光者
305 28 guāng to manifest 被雲髮者耀雲光者
306 28 guāng welcome 被雲髮者耀雲光者
307 28 guāng light; radiance; prabha; tejas 被雲髮者耀雲光者
308 28 guāng a ray of light; rasmi 被雲髮者耀雲光者
309 28 ruò to seem; to be like; as 若能誦持
310 28 ruò seemingly 若能誦持
311 28 ruò if 若能誦持
312 28 ruò you 若能誦持
313 28 ruò this; that 若能誦持
314 28 ruò and; or 若能誦持
315 28 ruò as for; pertaining to 若能誦持
316 28 pomegranite 若能誦持
317 28 ruò to choose 若能誦持
318 28 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能誦持
319 28 ruò thus 若能誦持
320 28 ruò pollia 若能誦持
321 28 ruò Ruo 若能誦持
322 28 ruò only then 若能誦持
323 28 ja 若能誦持
324 28 jñā 若能誦持
325 28 I; me; my 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
326 28 self 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
327 28 we; our 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
328 28 [my] dear 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
329 28 Wo 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
330 28 self; atman; attan 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
331 28 ga 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
332 28 I; aham 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
333 27 sān three
334 27 sān third
335 27 sān more than two
336 27 sān very few
337 27 sān repeatedly
338 27 sān San
339 27 sān three; tri
340 27 sān sa
341 27 luó an exclamatory final particle 毘迦囉摩跋闍羅
342 27 luó baby talk 毘迦囉摩跋闍羅
343 27 luō to nag 毘迦囉摩跋闍羅
344 27 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
345 26 lòu to leak; to drip 豆漏豆漏
346 26 lòu simple and crude 豆漏豆漏
347 26 lòu a funnel 豆漏豆漏
348 26 lòu a water clock; an hour glass 豆漏豆漏
349 26 lòu to divulge 豆漏豆漏
350 26 lòu to mistakenly leave out; to be missing 豆漏豆漏
351 26 lòu aperture 豆漏豆漏
352 26 lòu an ulcer that is producing pus 豆漏豆漏
353 26 lòu Lou 豆漏豆漏
354 26 lòu to escape; to evade 豆漏豆漏
355 26 lòu to entice; to lure; to seduce 豆漏豆漏
356 26 lòu outflow; flow; influx; discharge; asrava 豆漏豆漏
357 26 摩尼 móní mani; jewel 頭上戴大摩尼天冠
358 26 grandmother 婆囉
359 26 old woman 婆囉
360 26 bha 婆囉
361 25 chí to grasp; to hold 若能誦持
362 25 chí to resist; to oppose 若能誦持
363 25 chí to uphold 若能誦持
364 25 chí to sustain; to keep; to uphold 若能誦持
365 25 chí to administer; to manage 若能誦持
366 25 chí to control 若能誦持
367 25 chí to be cautious 若能誦持
368 25 chí to remember 若能誦持
369 25 chí to assist 若能誦持
370 25 chí to hold; dhara 若能誦持
371 25 chí with; using 若能誦持
372 25 luó to patrol 娑邏娑邏
373 25 luó a patrol guard 娑邏娑邏
374 25 luó a mountain border 娑邏娑邏
375 25 luó la 娑邏娑邏
376 25 chì imperial decree 遂復勅諸一切龍等
377 25 chì Daoist magic 遂復勅諸一切龍等
378 24 to adjoin; to border 毘迦囉摩跋闍羅
379 24 pi 毘迦囉摩跋闍羅
380 24 to help; to assist 毘迦囉摩跋闍羅
381 24 néng can; able 若能誦持
382 24 néng ability; capacity 若能誦持
383 24 néng a mythical bear-like beast 若能誦持
384 24 néng energy 若能誦持
385 24 néng function; use 若能誦持
386 24 néng may; should; permitted to 若能誦持
387 24 néng talent 若能誦持
388 24 néng expert at 若能誦持
389 24 néng to be in harmony 若能誦持
390 24 néng to tend to; to care for 若能誦持
391 24 néng to reach; to arrive at 若能誦持
392 24 néng as long as; only 若能誦持
393 24 néng even if 若能誦持
394 24 néng but 若能誦持
395 24 néng in this way 若能誦持
396 24 néng to be able; śak 若能誦持
397 23 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 爾時世尊說是諸佛如來名已
398 23 chá tea 提利茶
399 23 chá tea leaves; tea tree 提利茶
400 23 chá herbal tea; hot drink 提利茶
401 23 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
402 23 無邊 wúbiān boundless; ananta 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
403 23 shì is; are; am; to be 爾時世尊說是諸佛如來名已
404 23 shì is exactly 爾時世尊說是諸佛如來名已
405 23 shì is suitable; is in contrast 爾時世尊說是諸佛如來名已
406 23 shì this; that; those 爾時世尊說是諸佛如來名已
407 23 shì really; certainly 爾時世尊說是諸佛如來名已
408 23 shì correct; yes; affirmative 爾時世尊說是諸佛如來名已
409 23 shì true 爾時世尊說是諸佛如來名已
410 23 shì is; has; exists 爾時世尊說是諸佛如來名已
411 23 shì used between repetitions of a word 爾時世尊說是諸佛如來名已
412 23 shì a matter; an affair 爾時世尊說是諸佛如來名已
413 23 shì Shi 爾時世尊說是諸佛如來名已
414 23 shì is; bhū 爾時世尊說是諸佛如來名已
415 23 shì this; idam 爾時世尊說是諸佛如來名已
416 22 實行 shíxíng to implement; to carry out 大梵天王實行力故
417 22 èr two 去聲二
418 22 èr Kangxi radical 7 去聲二
419 22 èr second 去聲二
420 22 èr twice; double; di- 去聲二
421 22 èr another; the other 去聲二
422 22 èr more than one kind 去聲二
423 22 èr two; dvā; dvi 去聲二
424 22 菩薩 púsà bodhisattva 又復一切諸佛菩薩真實力故
425 22 菩薩 púsà bodhisattva 又復一切諸佛菩薩真實力故
426 22 菩薩 púsà bodhisatta 又復一切諸佛菩薩真實力故
427 21 bǎo a treasure; a valuable item 寶眼龍王
428 21 bǎo treasured; cherished 寶眼龍王
429 21 bǎo a jewel; gem 寶眼龍王
430 21 bǎo precious 寶眼龍王
431 21 bǎo noble 寶眼龍王
432 21 bǎo an imperial seal 寶眼龍王
433 21 bǎo a unit of currency 寶眼龍王
434 21 bǎo Bao 寶眼龍王
435 21 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 寶眼龍王
436 21 bǎo jewel; gem; mani 寶眼龍王
437 21 this; these 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
438 21 in this way 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
439 21 otherwise; but; however; so 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
440 21 at this time; now; here 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
441 21 this; here; etad 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
442 21 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
443 21 relating to Buddhism 稱彼佛名及禮拜者
444 21 a statue or image of a Buddha 稱彼佛名及禮拜者
445 21 a Buddhist text 稱彼佛名及禮拜者
446 21 to touch; to stroke 稱彼佛名及禮拜者
447 21 Buddha 稱彼佛名及禮拜者
448 21 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
449 21 zhòng many; numerous 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
450 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
451 21 zhòng general; common; public 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
452 21 zhòng many; all; sarva 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
453 21 jiā ka; gha; ga 伽耶師
454 21 jiā gha 伽耶師
455 21 jiā ga 伽耶師
456 21 qiú to request 埿摩求那鷄
457 21 qiú to seek; to look for 埿摩求那鷄
458 21 qiú to implore 埿摩求那鷄
459 21 qiú to aspire to 埿摩求那鷄
460 21 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 埿摩求那鷄
461 21 qiú to attract 埿摩求那鷄
462 21 qiú to bribe 埿摩求那鷄
463 21 qiú Qiu 埿摩求那鷄
464 21 qiú to demand 埿摩求那鷄
465 21 qiú to end 埿摩求那鷄
466 21 師子座 shīzi zuò lion's throne 復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲
467 20 yuē to speak; to say 即說呪曰
468 20 yuē Kangxi radical 73 即說呪曰
469 20 yuē to be called 即說呪曰
470 20 yuē particle without meaning 即說呪曰
471 20 tuó steep bank 毘頭多摸訶陀迦隷
472 20 tuó dha 毘頭多摸訶陀迦隷
473 20 zhī him; her; them; that 爾時娑婆三千大千世界之主
474 20 zhī used between a modifier and a word to form a word group 爾時娑婆三千大千世界之主
475 20 zhī to go 爾時娑婆三千大千世界之主
476 20 zhī this; that 爾時娑婆三千大千世界之主
477 20 zhī genetive marker 爾時娑婆三千大千世界之主
478 20 zhī it 爾時娑婆三千大千世界之主
479 20 zhī in 爾時娑婆三千大千世界之主
480 20 zhī all 爾時娑婆三千大千世界之主
481 20 zhī and 爾時娑婆三千大千世界之主
482 20 zhī however 爾時娑婆三千大千世界之主
483 20 zhī if 爾時娑婆三千大千世界之主
484 20 zhī then 爾時娑婆三千大千世界之主
485 20 zhī to arrive; to go 爾時娑婆三千大千世界之主
486 20 zhī is 爾時娑婆三千大千世界之主
487 20 zhī to use 爾時娑婆三千大千世界之主
488 20 zhī Zhi 爾時娑婆三千大千世界之主
489 20 shí time; a point or period of time 令於未來末世之時
490 20 shí a season; a quarter of a year 令於未來末世之時
491 20 shí one of the 12 two-hour periods of the day 令於未來末世之時
492 20 shí at that time 令於未來末世之時
493 20 shí fashionable 令於未來末世之時
494 20 shí fate; destiny; luck 令於未來末世之時
495 20 shí occasion; opportunity; chance 令於未來末世之時
496 20 shí tense 令於未來末世之時
497 20 shí particular; special 令於未來末世之時
498 20 shí to plant; to cultivate 令於未來末世之時
499 20 shí hour (measure word) 令於未來末世之時
500 20 shí an era; a dynasty 令於未來末世之時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
海云 海雲 hǎi yún Hai Yun
zhū all; many; sarva
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti
 1. lord; pārthiva
 2. Indra
 1. an element
 2. great; mahā
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. ha
 2. yawn; vijṛmbhā
 3. la
南无 南無
 1. nánmó
 2. nánmó
 1. Blessed Be
 2. namo; to pay respect to; to take refuge
婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 196 Anavatapta
阿耨达 阿耨達 196 Anavatapta
八关斋戒 八關齋戒 98 the Eight Precepts; Eight Precepts Retreat
宝云 寶雲 66 Bao Yun
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝明 寶明 98 Ratnaprabhasa
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
99
 1. [city of] Chi
 2. Chi
大威德 100 Yamantaka
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大相 100 Maharupa
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 100
 1. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
德叉迦龙王 德叉迦龍王 100 Takṣaka
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
多罗 多羅 100 Tara
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
海云 海雲 104 Hai Yun
和龙 和龍 104 Helong
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
74 Ji
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金刚密迹 金剛密迹 106 Guhyapati
金华 金華 106 Jinhua
瞿波 106 Yasodhara
礼拜一 禮拜一 76 Monday
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
啰呵 囉呵 108 Arhat
猛龙 猛龍 109 Meng Long
弥伽 彌伽 109 Megha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
密云 密雲 109 Miyun
摩罗 摩羅 109 Māra
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
能夺 能奪 110 Māra
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘舍 112 Vaiśya
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆利 80 Brunei
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
若那 114 Ruo Na
如是语 如是語 114 Itivuttaka
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
萨尼 薩尼 115 Saṃjīva; Samjiva; Sanjiva
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
始兴 始興 115 Shixing
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
83 Sui Dynasty
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 115 Sagara-nagaraja
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
天竺 116 the Indian subcontinent
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
陀罗 陀羅 116 Tārā
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无诸 無諸 119 Wu Zhu
新青 120 Xinqing
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
因陀罗 因陀羅 121 Indra
优钵罗龙王 優鉢羅龍王 121 Utpalaka
优钵难陀龙王 優鉢難陀龍王 121 Upananda Dragon King
优波难陀龙王 優波難陀龍王 121 Upananda
郁伽 89 Ugra; Ugga
云龙 雲龍 121
 1. Yunlong
 2. Yunlong
雨行 121 Varṣakāra; Varsakara; Vassakāra
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 186.

Simplified Traditional Pinyin English
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝帐 寶帳 98 a canopy decoratd with gems
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本愿力 本願力 98
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
遍照于十方 遍照於十方 98 all the points of the horizon are now blazing in splendour
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
差多罗 差多羅 99 land or realm of a Buddha
瞋忿 99 rage
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
持斋 持齋 99 to keep a fast
慈悲心 99 compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大光明云 大光明雲 100 great clouds of illumination
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大身 100 great body; mahakaya
大云轮 大雲輪 100 circle of mighty clouds
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道场树 道場樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
大雄 100
 1. Great Hero Monthly
 2. great hero; mahavira
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得道 100 to attain enlightenment
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
恶世 惡世 195 an evil age
恶念 惡念 195 evil intentions
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法座 102 Dharma seat
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
分陀利 102 pundarika
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛语 佛語 102
 1. buddhavacana; the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
高座 103 a high seat; a pulpit
纥利陀 紇利陀 103 heart; hṛdaya
护身 護身 104 protection of the body
华藏 華藏 104 lotus-treasury
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化作 104 to produce; to conjure
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
界内 界內 106 within a region; within the confines
戒行 106 to abide by precepts
妓乐 妓樂 106 music
金幢 106 golden banner
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
金毘罗 金毘羅 106 kumbhira; crocodile
瞿摩 106 gomaya; cow-dung
苦灭 苦滅 107 the cessation of suffering
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
龙华 龍華 76
 1. Dragon-flower
 2. the three dragon-flow assemblies
轮盖 輪蓋 108 stacked rings; wheel
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
密迹 密跡 109 secret tracks
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
末利 109 jasmine; mallika
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
那啰 那囉 110 nara; man
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
难陀优婆难陀龙王宫 難陀優婆難陀龍王宮 110 the palace of the Snake-Kings Nanda and Upananda
那由他 110 a nayuta
能破 110 refutation
尼陀 110 a scavenger
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
婆罗 婆羅 112
 1. pāla; warden; keeper; guardian
 2. bāla; power
 3. Borneo
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如来名号 如來名號 114 Epithets of the Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三七日 115 twenty one days; trisaptāha
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三匝 115 to circumambulate three times
散花 115 scatters flowers
散华 散華 115 scatters flowers
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色声 色聲 115 the visible and the audible
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身等 115 equal in body
阇那 闍那 115 jnana; knowing
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世界海 115 sea of worlds
施设 施設 115 to establish; to set up
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四华 四華 115 four divine flowers
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
所持 115 adhisthana; empowerment
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
天冠 116 deva crown
徒众 徒眾 116 a group of disciples
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我有 119 the illusion of the existence of self
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无得 無得 119 Non-Attainment
无量光明 無量光明 119 boundless light
香光 120 Fragrant Light
香华 香華 120 incense and flowers
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
夜叉 121 yaksa
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一法 121 one dharma; one thing
一句 121
 1. a single verse; a single word
 2. a sentence
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切苦 121 all difficulty
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
优多罗 優多羅 121 uttara; upper; superior
圆音 圓音 121 perfect voice
云天 雲天 121 Cloud in the Sky
赞歎 讚歎 122 praise
澡浴 122 to wash
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正行 122 right action
智海 122 Ocean of Wisdom
智相 122 discriminating intellect
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
至真 122 most-true-one; arhat
众学 眾學 122 monastic community study; study for monastic living
众会 眾會 122 an assembly of monastics
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自心 122 One's Mind