Glossary and Vocabulary for Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Pusa Tuoluoni Jing) 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 27 self 我今為汝說於此事
2 27 [my] dear 我今為汝說於此事
3 27 Wo 我今為汝說於此事
4 27 self; atman; attan 我今為汝說於此事
5 27 ga 我今為汝說於此事
6 21 néng can; able 彼能
7 21 néng ability; capacity 彼能
8 21 néng a mythical bear-like beast 彼能
9 21 néng energy 彼能
10 21 néng function; use 彼能
11 21 néng talent 彼能
12 21 néng expert at 彼能
13 21 néng to be in harmony 彼能
14 21 néng to tend to; to care for 彼能
15 21 néng to reach; to arrive at 彼能
16 21 néng to be able; śak 彼能
17 21 néng skilful; pravīṇa 彼能
18 16 to protect; to guard 王難中護我
19 16 to support something that is wrong; to be partial to 王難中護我
20 16 to protect; to guard 王難中護我
21 15 無人 wú rén unmanned; uninhabited; no people 無人能見
22 15 無人 wú rén without existence; not substantial; niḥsattva 無人能見
23 15 zhōng middle 王難中護我
24 15 zhōng medium; medium sized 王難中護我
25 15 zhōng China 王難中護我
26 15 zhòng to hit the mark 王難中護我
27 15 zhōng midday 王難中護我
28 15 zhōng inside 王難中護我
29 15 zhōng during 王難中護我
30 15 zhōng Zhong 王難中護我
31 15 zhōng intermediary 王難中護我
32 15 zhōng half 王難中護我
33 15 zhòng to reach; to attain 王難中護我
34 15 zhòng to suffer; to infect 王難中護我
35 15 zhòng to obtain 王難中護我
36 15 zhòng to pass an exam 王難中護我
37 15 zhōng middle 王難中護我
38 14 nán difficult; arduous; hard 末世眾生作何等法得脫諸難
39 14 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 末世眾生作何等法得脫諸難
40 14 nán hardly possible; unable 末世眾生作何等法得脫諸難
41 14 nàn disaster; calamity 末世眾生作何等法得脫諸難
42 14 nàn enemy; foe 末世眾生作何等法得脫諸難
43 14 nán bad; unpleasant 末世眾生作何等法得脫諸難
44 14 nàn to blame; to rebuke 末世眾生作何等法得脫諸難
45 14 nàn to object to; to argue against 末世眾生作何等法得脫諸難
46 14 nàn to reject; to repudiate 末世眾生作何等法得脫諸難
47 14 nán inopportune; aksana 末世眾生作何等法得脫諸難
48 12 zhě ca 若有人知彼摩利支天名者
49 11 luó baby talk 遏囉迦末斯
50 11 luō to nag 遏囉迦末斯
51 11 luó ra 遏囉迦末斯
52 10 Yi 人亦不可見亦不可知
53 10 zhòu charm; spell; incantation 此呪有大神力
54 10 zhòu a curse 此呪有大神力
55 10 zhòu urging; adjure 此呪有大神力
56 10 zhòu mantra 此呪有大神力
57 9 rén person; people; a human being 與大阿羅漢千二百五十人俱
58 9 rén Kangxi radical 9 與大阿羅漢千二百五十人俱
59 9 rén a kind of person 與大阿羅漢千二百五十人俱
60 9 rén everybody 與大阿羅漢千二百五十人俱
61 9 rén adult 與大阿羅漢千二百五十人俱
62 9 rén somebody; others 與大阿羅漢千二百五十人俱
63 9 rén an upright person 與大阿羅漢千二百五十人俱
64 9 rén person; manuṣya 與大阿羅漢千二百五十人俱
65 9 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
66 9 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
67 9 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
68 9 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
69 9 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
70 9 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
71 9 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
72 8 èr two
73 8 èr Kangxi radical 7
74 8 èr second
75 8 èr twice; double; di-
76 8 èr more than one kind
77 8 èr two; dvā; dvi
78 8 èr both; dvaya
79 8 one 破一
80 8 Kangxi radical 1 破一
81 8 pure; concentrated 破一
82 8 first 破一
83 8 the same 破一
84 8 sole; single 破一
85 8 a very small amount 破一
86 8 Yi 破一
87 8 other 破一
88 8 to unify 破一
89 8 accidentally; coincidentally 破一
90 8 abruptly; suddenly 破一
91 8 one; eka 破一
92 8 shàng top; a high position 上音
93 8 shang top; the position on or above something 上音
94 8 shàng to go up; to go forward 上音
95 8 shàng shang 上音
96 8 shàng previous; last 上音
97 8 shàng high; higher 上音
98 8 shàng advanced 上音
99 8 shàng a monarch; a sovereign 上音
100 8 shàng time 上音
101 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上音
102 8 shàng far 上音
103 8 shàng big; as big as 上音
104 8 shàng abundant; plentiful 上音
105 8 shàng to report 上音
106 8 shàng to offer 上音
107 8 shàng to go on stage 上音
108 8 shàng to take office; to assume a post 上音
109 8 shàng to install; to erect 上音
110 8 shàng to suffer; to sustain 上音
111 8 shàng to burn 上音
112 8 shàng to remember 上音
113 8 shàng to add 上音
114 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上音
115 8 shàng to meet 上音
116 8 shàng falling then rising (4th) tone 上音
117 8 shang used after a verb indicating a result 上音
118 8 shàng a musical note 上音
119 8 shàng higher, superior; uttara 上音
120 7 end; final stage; latter part 遏囉迦末斯
121 7 to not have 遏囉迦末斯
122 7 insignificant 遏囉迦末斯
123 7 ma 遏囉迦末斯
124 7 future; anāgata 遏囉迦末斯
125 7 end; anta 遏囉迦末斯
126 7 to split; to tear 遏囉迦末斯
127 7 to depart; to leave 遏囉迦末斯
128 7 Si 遏囉迦末斯
129 7 不為 bùwéi to not do 亦不為人欺誑亦不為人縛
130 7 不為 bùwèi to not take the place of 亦不為人欺誑亦不為人縛
131 7 zhī to know 無人能知
132 7 zhī to comprehend 無人能知
133 7 zhī to inform; to tell 無人能知
134 7 zhī to administer 無人能知
135 7 zhī to distinguish; to discern 無人能知
136 7 zhī to be close friends 無人能知
137 7 zhī to feel; to sense; to perceive 無人能知
138 7 zhī to receive; to entertain 無人能知
139 7 zhī knowledge 無人能知
140 7 zhī consciousness; perception 無人能知
141 7 zhī a close friend 無人能知
142 7 zhì wisdom 無人能知
143 7 zhì Zhi 無人能知
144 7 zhī Understanding 無人能知
145 7 zhī know; jña 無人能知
146 6 gào to tell; to say; said; told 佛告舍利弗
147 6 gào to request 佛告舍利弗
148 6 gào to report; to inform 佛告舍利弗
149 6 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告舍利弗
150 6 gào to accuse; to sue 佛告舍利弗
151 6 gào to reach 佛告舍利弗
152 6 gào an announcement 佛告舍利弗
153 6 gào a party 佛告舍利弗
154 6 gào a vacation 佛告舍利弗
155 6 gào Gao 佛告舍利弗
156 6 gào to tell; jalp 佛告舍利弗
157 6 諸比丘 zhū bǐqiū monks 爾時世尊告諸比丘
158 6 一切 yīqiè temporary 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
159 6 一切 yīqiè the same 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
160 5 ye 南無佛陀耶
161 5 ya 南無佛陀耶
162 5 摩利支 mólìzhī Rishi Marichi; Marichi 及摩利支等諸天
163 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 末世眾生作何等法得脫諸難
164 5 děi to want to; to need to 末世眾生作何等法得脫諸難
165 5 děi must; ought to 末世眾生作何等法得脫諸難
166 5 de 末世眾生作何等法得脫諸難
167 5 de infix potential marker 末世眾生作何等法得脫諸難
168 5 to result in 末世眾生作何等法得脫諸難
169 5 to be proper; to fit; to suit 末世眾生作何等法得脫諸難
170 5 to be satisfied 末世眾生作何等法得脫諸難
171 5 to be finished 末世眾生作何等法得脫諸難
172 5 děi satisfying 末世眾生作何等法得脫諸難
173 5 to contract 末世眾生作何等法得脫諸難
174 5 to hear 末世眾生作何等法得脫諸難
175 5 to have; there is 末世眾生作何等法得脫諸難
176 5 marks time passed 末世眾生作何等法得脫諸難
177 5 obtain; attain; prāpta 末世眾生作何等法得脫諸難
178 5 zhī to go 大神通自在之法
179 5 zhī to arrive; to go 大神通自在之法
180 5 zhī is 大神通自在之法
181 5 zhī to use 大神通自在之法
182 5 zhī Zhi 大神通自在之法
183 5 Kangxi radical 71
184 5 to not have; without
185 5 mo
186 5 to not have
187 5 Wu
188 5 mo
189 5 grandmother 摩婆
190 5 old woman 摩婆
191 5 bha 摩婆
192 5 ér Kangxi radical 126 而為上首
193 5 ér as if; to seem like 而為上首
194 5 néng can; able 而為上首
195 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而為上首
196 5 ér to arrive; up to 而為上首
197 5 method; way 末世眾生作何等法得脫諸難
198 5 France 末世眾生作何等法得脫諸難
199 5 the law; rules; regulations 末世眾生作何等法得脫諸難
200 5 the teachings of the Buddha; Dharma 末世眾生作何等法得脫諸難
201 5 a standard; a norm 末世眾生作何等法得脫諸難
202 5 an institution 末世眾生作何等法得脫諸難
203 5 to emulate 末世眾生作何等法得脫諸難
204 5 magic; a magic trick 末世眾生作何等法得脫諸難
205 5 punishment 末世眾生作何等法得脫諸難
206 5 Fa 末世眾生作何等法得脫諸難
207 5 a precedent 末世眾生作何等法得脫諸難
208 5 a classification of some kinds of Han texts 末世眾生作何等法得脫諸難
209 5 relating to a ceremony or rite 末世眾生作何等法得脫諸難
210 5 Dharma 末世眾生作何等法得脫諸難
211 5 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 末世眾生作何等法得脫諸難
212 5 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 末世眾生作何等法得脫諸難
213 5 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 末世眾生作何等法得脫諸難
214 5 quality; characteristic 末世眾生作何等法得脫諸難
215 5 Qi 無人能債其財物
216 5 tiān day 日前有天
217 5 tiān heaven 日前有天
218 5 tiān nature 日前有天
219 5 tiān sky 日前有天
220 5 tiān weather 日前有天
221 5 tiān father; husband 日前有天
222 5 tiān a necessity 日前有天
223 5 tiān season 日前有天
224 5 tiān destiny 日前有天
225 5 tiān very high; sky high [prices] 日前有天
226 5 tiān a deva; a god 日前有天
227 5 tiān Heaven 日前有天
228 5 xíng to walk 若人欲行此法者
229 5 xíng capable; competent 若人欲行此法者
230 5 háng profession 若人欲行此法者
231 5 xíng Kangxi radical 144 若人欲行此法者
232 5 xíng to travel 若人欲行此法者
233 5 xìng actions; conduct 若人欲行此法者
234 5 xíng to do; to act; to practice 若人欲行此法者
235 5 xíng all right; OK; okay 若人欲行此法者
236 5 háng horizontal line 若人欲行此法者
237 5 héng virtuous deeds 若人欲行此法者
238 5 hàng a line of trees 若人欲行此法者
239 5 hàng bold; steadfast 若人欲行此法者
240 5 xíng to move 若人欲行此法者
241 5 xíng to put into effect; to implement 若人欲行此法者
242 5 xíng travel 若人欲行此法者
243 5 xíng to circulate 若人欲行此法者
244 5 xíng running script; running script 若人欲行此法者
245 5 xíng temporary 若人欲行此法者
246 5 háng rank; order 若人欲行此法者
247 5 háng a business; a shop 若人欲行此法者
248 5 xíng to depart; to leave 若人欲行此法者
249 5 xíng to experience 若人欲行此法者
250 5 xíng path; way 若人欲行此法者
251 5 xíng xing; ballad 若人欲行此法者
252 5 xíng Xing 若人欲行此法者
253 5 xíng Practice 若人欲行此法者
254 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若人欲行此法者
255 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若人欲行此法者
256 5 míng fame; renown; reputation 名摩利支
257 5 míng a name; personal name; designation 名摩利支
258 5 míng rank; position 名摩利支
259 5 míng an excuse 名摩利支
260 5 míng life 名摩利支
261 5 míng to name; to call 名摩利支
262 5 míng to express; to describe 名摩利支
263 5 míng to be called; to have the name 名摩利支
264 5 míng to own; to possess 名摩利支
265 5 míng famous; renowned 名摩利支
266 5 míng moral 名摩利支
267 5 míng name; naman 名摩利支
268 5 míng fame; renown; yasas 名摩利支
269 4 實語 shíyǔ true words 佛實語護我
270 4 to rub 摩囉迦末斯
271 4 to approach; to press in 摩囉迦末斯
272 4 to sharpen; to grind 摩囉迦末斯
273 4 to obliterate; to erase 摩囉迦末斯
274 4 to compare notes; to learn by interaction 摩囉迦末斯
275 4 friction 摩囉迦末斯
276 4 ma 摩囉迦末斯
277 4 Māyā 摩囉迦末斯
278 4 hài to injure; to harm to
279 4 hài to destroy; to kill
280 4 hài a disaster; a calamity
281 4 hài damage; a fault
282 4 hài a crucial point; a strategic location
283 4 hài to hinder; to obstruct; to be unfavorable
284 4 hài to fall sick
285 4 hài to feel; to sense
286 4 hài to be jealous of to envy
287 4 hài causing harm; hiṃsā
288 4 jiàn to see 見日
289 4 jiàn opinion; view; understanding 見日
290 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見日
291 4 jiàn refer to; for details see 見日
292 4 jiàn to listen to 見日
293 4 jiàn to meet 見日
294 4 jiàn to receive (a guest) 見日
295 4 jiàn let me; kindly 見日
296 4 jiàn Jian 見日
297 4 xiàn to appear 見日
298 4 xiàn to introduce 見日
299 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見日
300 4 jiàn seeing; observing; darśana 見日
301 4 a cover; a shield; a screen 薩婆迦囉醯蔽
302 4 to summarize 薩婆迦囉醯蔽
303 4 to put in the shade 薩婆迦囉醯蔽
304 4 an obstruction; a hindrance 薩婆迦囉醯蔽
305 4 to shelter; to protect 薩婆迦囉醯蔽
306 4 undeveloped; immature 薩婆迦囉醯蔽
307 4 to judge; to decide 薩婆迦囉醯蔽
308 4 a piece in a game of draughts 薩婆迦囉醯蔽
309 4 to cheat 薩婆迦囉醯蔽
310 4 a carriage with a side curtain 薩婆迦囉醯蔽
311 4 to wipe clean 薩婆迦囉醯蔽
312 4 hindrance; nīvaraṇa 薩婆迦囉醯蔽
313 4 便 biàn convenient; handy; easy 不畏怨家能得其便
314 4 便 biàn advantageous 不畏怨家能得其便
315 4 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 不畏怨家能得其便
316 4 便 pián fat; obese 不畏怨家能得其便
317 4 便 biàn to make easy 不畏怨家能得其便
318 4 便 biàn an unearned advantage 不畏怨家能得其便
319 4 便 biàn ordinary; plain 不畏怨家能得其便
320 4 便 biàn in passing 不畏怨家能得其便
321 4 便 biàn informal 不畏怨家能得其便
322 4 便 biàn appropriate; suitable 不畏怨家能得其便
323 4 便 biàn an advantageous occasion 不畏怨家能得其便
324 4 便 biàn stool 不畏怨家能得其便
325 4 便 pián quiet; quiet and comfortable 不畏怨家能得其便
326 4 便 biàn proficient; skilled 不畏怨家能得其便
327 4 便 pián shrewd; slick; good with words 不畏怨家能得其便
328 4 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩眾
329 4 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩眾
330 4 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩眾
331 4 爾時 ěr shí at that time 爾時舍利弗即從座起
332 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時舍利弗即從座起
333 4 摩利支天 mólìzī tiān Marici 若有人知彼摩利支天名者
334 4 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 人亦不可見亦不可知
335 4 不可 bù kě improbable 人亦不可見亦不可知
336 4 zhī to support 支鉢囉末斯
337 4 zhī a branch 支鉢囉末斯
338 4 zhī a sect; a denomination; a division 支鉢囉末斯
339 4 zhī Kangxi radical 65 支鉢囉末斯
340 4 zhī hands and feet; limb 支鉢囉末斯
341 4 zhī to disperse; to pay 支鉢囉末斯
342 4 zhī earthly branch 支鉢囉末斯
343 4 zhī Zhi 支鉢囉末斯
344 4 zhī able to sustain 支鉢囉末斯
345 4 zhī to receive; to draw; to get 支鉢囉末斯
346 4 zhī to dispatch; to assign 支鉢囉末斯
347 4 zhī limb; avayava 支鉢囉末斯
348 4 duò to carry on one's back 摩唎支唎馱
349 4 tuó to carry on one's back 摩唎支唎馱
350 4 duò dha 摩唎支唎馱
351 4 night 利支夜末斯
352 4 dark 利支夜末斯
353 4 by night 利支夜末斯
354 4 ya 利支夜末斯
355 4 night; rajanī 利支夜末斯
356 4 è evil; vice 切惡
357 4 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 切惡
358 4 ě queasy; nauseous 切惡
359 4 to hate; to detest 切惡
360 4 è fierce 切惡
361 4 è detestable; offensive; unpleasant 切惡
362 4 to denounce 切惡
363 4 è e 切惡
364 4 è evil 切惡
365 4 to go; to 世尊於未來
366 4 to rely on; to depend on 世尊於未來
367 4 Yu 世尊於未來
368 4 a crow 世尊於未來
369 4 to join; to combine 二合
370 4 to close 二合
371 4 to agree with; equal to 二合
372 4 to gather 二合
373 4 whole 二合
374 4 to be suitable; to be up to standard 二合
375 4 a musical note 二合
376 4 the conjunction of two astronomical objects 二合
377 4 to fight 二合
378 4 to conclude 二合
379 4 to be similar to 二合
380 4 crowded 二合
381 4 a box 二合
382 4 to copulate 二合
383 4 a partner; a spouse 二合
384 4 harmonious 二合
385 4 He 二合
386 4 a container for grain measurement 二合
387 4 Merge 二合
388 4 unite; saṃyoga 二合
389 3 four
390 3 note a musical scale
391 3 fourth
392 3 Si
393 3 four; catur
394 3 jiā ka 遏囉迦末斯
395 3 jiā ka 遏囉迦末斯
396 3 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊於未來
397 3 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊於未來
398 3 děng et cetera; and so on 及摩利支等諸天
399 3 děng to wait 及摩利支等諸天
400 3 děng to be equal 及摩利支等諸天
401 3 děng degree; level 及摩利支等諸天
402 3 děng to compare 及摩利支等諸天
403 3 děng same; equal; sama 及摩利支等諸天
404 3 to bind; to tie 無人能縛
405 3 to restrict; to limit; to constrain 無人能縛
406 3 a leash; a tether 無人能縛
407 3 binding; attachment; bond; bandha 無人能縛
408 3 va 無人能縛
409 3 財物 cái wù money and goods; property 無人能債其財物
410 3 財物 cái wù wealth; artha 無人能債其財物
411 3 zhuō to clutch; to grab 無人能捉
412 3 zhuō to catch; to capture; to seize 無人能捉
413 3 zhuō to tease 無人能捉
414 3 zhuō to seize; grah 無人能捉
415 3 to reach 及摩利支等諸天
416 3 to attain 及摩利支等諸天
417 3 to understand 及摩利支等諸天
418 3 able to be compared to; to catch up with 及摩利支等諸天
419 3 to be involved with; to associate with 及摩利支等諸天
420 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 及摩利支等諸天
421 3 and; ca; api 及摩利支等諸天
422 3 seven
423 3 a genre of poetry
424 3 seventh day memorial ceremony
425 3 seven; sapta
426 3 shí ten 與大阿羅漢千二百五十人俱
427 3 shí Kangxi radical 24 與大阿羅漢千二百五十人俱
428 3 shí tenth 與大阿羅漢千二百五十人俱
429 3 shí complete; perfect 與大阿羅漢千二百五十人俱
430 3 shí ten; daśa 與大阿羅漢千二百五十人俱
431 3 zuò to do 末世眾生作何等法得脫諸難
432 3 zuò to act as; to serve as 末世眾生作何等法得脫諸難
433 3 zuò to start 末世眾生作何等法得脫諸難
434 3 zuò a writing; a work 末世眾生作何等法得脫諸難
435 3 zuò to dress as; to be disguised as 末世眾生作何等法得脫諸難
436 3 zuō to create; to make 末世眾生作何等法得脫諸難
437 3 zuō a workshop 末世眾生作何等法得脫諸難
438 3 zuō to write; to compose 末世眾生作何等法得脫諸難
439 3 zuò to rise 末世眾生作何等法得脫諸難
440 3 zuò to be aroused 末世眾生作何等法得脫諸難
441 3 zuò activity; action; undertaking 末世眾生作何等法得脫諸難
442 3 zuò to regard as 末世眾生作何等法得脫諸難
443 3 zuò action; kāraṇa 末世眾生作何等法得脫諸難
444 3 capital city 都底
445 3 a city; a metropolis 都底
446 3 dōu all 都底
447 3 elegant; refined 都底
448 3 Du 都底
449 3 to establish a capital city 都底
450 3 to reside 都底
451 3 to total; to tally 都底
452 3 liù six
453 3 liù sixth
454 3 liù a note on the Gongche scale
455 3 liù six; ṣaṭ
456 3 eight
457 3 Kangxi radical 12
458 3 eighth
459 3 all around; all sides
460 3 eight; aṣṭa
461 3 zhí nephew 怛姪他
462 3 to go 去音
463 3 to remove; to wipe off; to eliminate 去音
464 3 to be distant 去音
465 3 to leave 去音
466 3 to play a part 去音
467 3 to abandon; to give up 去音
468 3 to die 去音
469 3 previous; past 去音
470 3 to send out; to issue; to drive away 去音
471 3 falling tone 去音
472 3 to lose 去音
473 3 Qu 去音
474 3 go; gati 去音
475 3 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經 fó shuō mó lì zhī tiān púsà tuóluóní jīng Mārīcīdhāraṇīsūtra; Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Pusa Tuoluoni Jing 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經
476 3 jiǔ nine
477 3 jiǔ many
478 3 jiǔ nine; nava
479 3 grieved; saddened 怛姪他
480 3 worried 怛姪他
481 3 ta 怛姪他
482 3 yīn sound; noise 上音
483 3 yīn Kangxi radical 180 上音
484 3 yīn news 上音
485 3 yīn tone; timbre 上音
486 3 yīn music 上音
487 3 yīn material from which musical instruments are made 上音
488 3 yīn voice; words 上音
489 3 yīn tone of voice 上音
490 3 yīn rumour 上音
491 3 yīn shade 上音
492 3 yīn sound; ghoṣa 上音
493 3 other; another; some other 怛姪他
494 3 other 怛姪他
495 3 tha 怛姪他
496 3 ṭha 怛姪他
497 3 other; anya 怛姪他
498 3 duò to stamp one's foot 娜謨囉跢那
499 3 duò stamp 娜謨囉跢那
500 3 five

Frequencies of all Words

Top 839

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 27 I; me; my 我今為汝說於此事
2 27 self 我今為汝說於此事
3 27 we; our 我今為汝說於此事
4 27 [my] dear 我今為汝說於此事
5 27 Wo 我今為汝說於此事
6 27 self; atman; attan 我今為汝說於此事
7 27 ga 我今為汝說於此事
8 27 I; aham 我今為汝說於此事
9 21 néng can; able 彼能
10 21 néng ability; capacity 彼能
11 21 néng a mythical bear-like beast 彼能
12 21 néng energy 彼能
13 21 néng function; use 彼能
14 21 néng may; should; permitted to 彼能
15 21 néng talent 彼能
16 21 néng expert at 彼能
17 21 néng to be in harmony 彼能
18 21 néng to tend to; to care for 彼能
19 21 néng to reach; to arrive at 彼能
20 21 néng as long as; only 彼能
21 21 néng even if 彼能
22 21 néng but 彼能
23 21 néng in this way 彼能
24 21 néng to be able; śak 彼能
25 21 néng skilful; pravīṇa 彼能
26 16 to protect; to guard 王難中護我
27 16 to support something that is wrong; to be partial to 王難中護我
28 16 to protect; to guard 王難中護我
29 15 無人 wú rén unmanned; uninhabited; no people 無人能見
30 15 無人 wú rén without existence; not substantial; niḥsattva 無人能見
31 15 zhōng middle 王難中護我
32 15 zhōng medium; medium sized 王難中護我
33 15 zhōng China 王難中護我
34 15 zhòng to hit the mark 王難中護我
35 15 zhōng in; amongst 王難中護我
36 15 zhōng midday 王難中護我
37 15 zhōng inside 王難中護我
38 15 zhōng during 王難中護我
39 15 zhōng Zhong 王難中護我
40 15 zhōng intermediary 王難中護我
41 15 zhōng half 王難中護我
42 15 zhōng just right; suitably 王難中護我
43 15 zhōng while 王難中護我
44 15 zhòng to reach; to attain 王難中護我
45 15 zhòng to suffer; to infect 王難中護我
46 15 zhòng to obtain 王難中護我
47 15 zhòng to pass an exam 王難中護我
48 15 zhōng middle 王難中護我
49 14 nán difficult; arduous; hard 末世眾生作何等法得脫諸難
50 14 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 末世眾生作何等法得脫諸難
51 14 nán hardly possible; unable 末世眾生作何等法得脫諸難
52 14 nàn disaster; calamity 末世眾生作何等法得脫諸難
53 14 nàn enemy; foe 末世眾生作何等法得脫諸難
54 14 nán bad; unpleasant 末世眾生作何等法得脫諸難
55 14 nàn to blame; to rebuke 末世眾生作何等法得脫諸難
56 14 nàn to object to; to argue against 末世眾生作何等法得脫諸難
57 14 nàn to reject; to repudiate 末世眾生作何等法得脫諸難
58 14 nán inopportune; aksana 末世眾生作何等法得脫諸難
59 12 ruò to seem; to be like; as 若有人知彼摩利支天名者
60 12 ruò seemingly 若有人知彼摩利支天名者
61 12 ruò if 若有人知彼摩利支天名者
62 12 ruò you 若有人知彼摩利支天名者
63 12 ruò this; that 若有人知彼摩利支天名者
64 12 ruò and; or 若有人知彼摩利支天名者
65 12 ruò as for; pertaining to 若有人知彼摩利支天名者
66 12 pomegranite 若有人知彼摩利支天名者
67 12 ruò to choose 若有人知彼摩利支天名者
68 12 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有人知彼摩利支天名者
69 12 ruò thus 若有人知彼摩利支天名者
70 12 ruò pollia 若有人知彼摩利支天名者
71 12 ruò Ruo 若有人知彼摩利支天名者
72 12 ruò only then 若有人知彼摩利支天名者
73 12 ja 若有人知彼摩利支天名者
74 12 jñā 若有人知彼摩利支天名者
75 12 ruò if; yadi 若有人知彼摩利支天名者
76 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有人知彼摩利支天名者
77 12 zhě that 若有人知彼摩利支天名者
78 12 zhě nominalizing function word 若有人知彼摩利支天名者
79 12 zhě used to mark a definition 若有人知彼摩利支天名者
80 12 zhě used to mark a pause 若有人知彼摩利支天名者
81 12 zhě topic marker; that; it 若有人知彼摩利支天名者
82 12 zhuó according to 若有人知彼摩利支天名者
83 12 zhě ca 若有人知彼摩利支天名者
84 11 luó an exclamatory final particle 遏囉迦末斯
85 11 luó baby talk 遏囉迦末斯
86 11 luō to nag 遏囉迦末斯
87 11 luó ra 遏囉迦末斯
88 10 also; too 人亦不可見亦不可知
89 10 but 人亦不可見亦不可知
90 10 this; he; she 人亦不可見亦不可知
91 10 although; even though 人亦不可見亦不可知
92 10 already 人亦不可見亦不可知
93 10 particle with no meaning 人亦不可見亦不可知
94 10 Yi 人亦不可見亦不可知
95 10 zhòu charm; spell; incantation 此呪有大神力
96 10 zhòu a curse 此呪有大神力
97 10 zhòu urging; adjure 此呪有大神力
98 10 zhòu mantra 此呪有大神力
99 9 rén person; people; a human being 與大阿羅漢千二百五十人俱
100 9 rén Kangxi radical 9 與大阿羅漢千二百五十人俱
101 9 rén a kind of person 與大阿羅漢千二百五十人俱
102 9 rén everybody 與大阿羅漢千二百五十人俱
103 9 rén adult 與大阿羅漢千二百五十人俱
104 9 rén somebody; others 與大阿羅漢千二百五十人俱
105 9 rén an upright person 與大阿羅漢千二百五十人俱
106 9 rén person; manuṣya 與大阿羅漢千二百五十人俱
107 9 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
108 9 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
109 9 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
110 9 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
111 9 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
112 9 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
113 9 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
114 8 èr two
115 8 èr Kangxi radical 7
116 8 èr second
117 8 èr twice; double; di-
118 8 èr another; the other
119 8 èr more than one kind
120 8 èr two; dvā; dvi
121 8 èr both; dvaya
122 8 one 破一
123 8 Kangxi radical 1 破一
124 8 as soon as; all at once 破一
125 8 pure; concentrated 破一
126 8 whole; all 破一
127 8 first 破一
128 8 the same 破一
129 8 each 破一
130 8 certain 破一
131 8 throughout 破一
132 8 used in between a reduplicated verb 破一
133 8 sole; single 破一
134 8 a very small amount 破一
135 8 Yi 破一
136 8 other 破一
137 8 to unify 破一
138 8 accidentally; coincidentally 破一
139 8 abruptly; suddenly 破一
140 8 or 破一
141 8 one; eka 破一
142 8 shàng top; a high position 上音
143 8 shang top; the position on or above something 上音
144 8 shàng to go up; to go forward 上音
145 8 shàng shang 上音
146 8 shàng previous; last 上音
147 8 shàng high; higher 上音
148 8 shàng advanced 上音
149 8 shàng a monarch; a sovereign 上音
150 8 shàng time 上音
151 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上音
152 8 shàng far 上音
153 8 shàng big; as big as 上音
154 8 shàng abundant; plentiful 上音
155 8 shàng to report 上音
156 8 shàng to offer 上音
157 8 shàng to go on stage 上音
158 8 shàng to take office; to assume a post 上音
159 8 shàng to install; to erect 上音
160 8 shàng to suffer; to sustain 上音
161 8 shàng to burn 上音
162 8 shàng to remember 上音
163 8 shang on; in 上音
164 8 shàng upward 上音
165 8 shàng to add 上音
166 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上音
167 8 shàng to meet 上音
168 8 shàng falling then rising (4th) tone 上音
169 8 shang used after a verb indicating a result 上音
170 8 shàng a musical note 上音
171 8 shàng higher, superior; uttara 上音
172 7 end; final stage; latter part 遏囉迦末斯
173 7 to not have 遏囉迦末斯
174 7 insignificant 遏囉迦末斯
175 7 ma 遏囉迦末斯
176 7 not; no; na 遏囉迦末斯
177 7 future; anāgata 遏囉迦末斯
178 7 end; anta 遏囉迦末斯
179 7 this 遏囉迦末斯
180 7 to split; to tear 遏囉迦末斯
181 7 thus; such 遏囉迦末斯
182 7 to depart; to leave 遏囉迦末斯
183 7 otherwise; but; however 遏囉迦末斯
184 7 possessive particle 遏囉迦末斯
185 7 question particle 遏囉迦末斯
186 7 sigh 遏囉迦末斯
187 7 is; are 遏囉迦末斯
188 7 all; every 遏囉迦末斯
189 7 Si 遏囉迦末斯
190 7 this; etad 遏囉迦末斯
191 7 不為 bùwéi to not do 亦不為人欺誑亦不為人縛
192 7 不為 bùwèi to not take the place of 亦不為人欺誑亦不為人縛
193 7 zhī to know 無人能知
194 7 zhī to comprehend 無人能知
195 7 zhī to inform; to tell 無人能知
196 7 zhī to administer 無人能知
197 7 zhī to distinguish; to discern 無人能知
198 7 zhī to be close friends 無人能知
199 7 zhī to feel; to sense; to perceive 無人能知
200 7 zhī to receive; to entertain 無人能知
201 7 zhī knowledge 無人能知
202 7 zhī consciousness; perception 無人能知
203 7 zhī a close friend 無人能知
204 7 zhì wisdom 無人能知
205 7 zhì Zhi 無人能知
206 7 zhī Understanding 無人能知
207 7 zhī know; jña 無人能知
208 7 that; those 日不見彼
209 7 another; the other 日不見彼
210 7 that; tad 日不見彼
211 6 gào to tell; to say; said; told 佛告舍利弗
212 6 gào to request 佛告舍利弗
213 6 gào to report; to inform 佛告舍利弗
214 6 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告舍利弗
215 6 gào to accuse; to sue 佛告舍利弗
216 6 gào to reach 佛告舍利弗
217 6 gào an announcement 佛告舍利弗
218 6 gào a party 佛告舍利弗
219 6 gào a vacation 佛告舍利弗
220 6 gào Gao 佛告舍利弗
221 6 gào to tell; jalp 佛告舍利弗
222 6 諸比丘 zhū bǐqiū monks 爾時世尊告諸比丘
223 6 一切 yīqiè all; every; everything 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
224 6 一切 yīqiè temporary 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
225 6 一切 yīqiè the same 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
226 6 一切 yīqiè generally 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
227 6 一切 yīqiè all, everything 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
228 6 一切 yīqiè all; sarva 若用結界百由旬內一切諸惡無敢入
229 5 final interogative 南無佛陀耶
230 5 ye 南無佛陀耶
231 5 ya 南無佛陀耶
232 5 摩利支 mólìzhī Rishi Marichi; Marichi 及摩利支等諸天
233 5 shì is; are; am; to be 應作是言
234 5 shì is exactly 應作是言
235 5 shì is suitable; is in contrast 應作是言
236 5 shì this; that; those 應作是言
237 5 shì really; certainly 應作是言
238 5 shì correct; yes; affirmative 應作是言
239 5 shì true 應作是言
240 5 shì is; has; exists 應作是言
241 5 shì used between repetitions of a word 應作是言
242 5 shì a matter; an affair 應作是言
243 5 shì Shi 應作是言
244 5 shì is; bhū 應作是言
245 5 shì this; idam 應作是言
246 5 de potential marker 末世眾生作何等法得脫諸難
247 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 末世眾生作何等法得脫諸難
248 5 děi must; ought to 末世眾生作何等法得脫諸難
249 5 děi to want to; to need to 末世眾生作何等法得脫諸難
250 5 děi must; ought to 末世眾生作何等法得脫諸難
251 5 de 末世眾生作何等法得脫諸難
252 5 de infix potential marker 末世眾生作何等法得脫諸難
253 5 to result in 末世眾生作何等法得脫諸難
254 5 to be proper; to fit; to suit 末世眾生作何等法得脫諸難
255 5 to be satisfied 末世眾生作何等法得脫諸難
256 5 to be finished 末世眾生作何等法得脫諸難
257 5 de result of degree 末世眾生作何等法得脫諸難
258 5 de marks completion of an action 末世眾生作何等法得脫諸難
259 5 děi satisfying 末世眾生作何等法得脫諸難
260 5 to contract 末世眾生作何等法得脫諸難
261 5 marks permission or possibility 末世眾生作何等法得脫諸難
262 5 expressing frustration 末世眾生作何等法得脫諸難
263 5 to hear 末世眾生作何等法得脫諸難
264 5 to have; there is 末世眾生作何等法得脫諸難
265 5 marks time passed 末世眾生作何等法得脫諸難
266 5 obtain; attain; prāpta 末世眾生作何等法得脫諸難
267 5 zhī him; her; them; that 大神通自在之法
268 5 zhī used between a modifier and a word to form a word group 大神通自在之法
269 5 zhī to go 大神通自在之法
270 5 zhī this; that 大神通自在之法
271 5 zhī genetive marker 大神通自在之法
272 5 zhī it 大神通自在之法
273 5 zhī in 大神通自在之法
274 5 zhī all 大神通自在之法
275 5 zhī and 大神通自在之法
276 5 zhī however 大神通自在之法
277 5 zhī if 大神通自在之法
278 5 zhī then 大神通自在之法
279 5 zhī to arrive; to go 大神通自在之法
280 5 zhī is 大神通自在之法
281 5 zhī to use 大神通自在之法
282 5 zhī Zhi 大神通自在之法
283 5 no
284 5 Kangxi radical 71
285 5 to not have; without
286 5 has not yet
287 5 mo
288 5 do not
289 5 not; -less; un-
290 5 regardless of
291 5 to not have
292 5 um
293 5 Wu
294 5 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
295 5 not; non-
296 5 mo
297 5 grandmother 摩婆
298 5 old woman 摩婆
299 5 bha 摩婆
300 5 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而為上首
301 5 ér Kangxi radical 126 而為上首
302 5 ér you 而為上首
303 5 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而為上首
304 5 ér right away; then 而為上首
305 5 ér but; yet; however; while; nevertheless 而為上首
306 5 ér if; in case; in the event that 而為上首
307 5 ér therefore; as a result; thus 而為上首
308 5 ér how can it be that? 而為上首
309 5 ér so as to 而為上首
310 5 ér only then 而為上首
311 5 ér as if; to seem like 而為上首
312 5 néng can; able 而為上首
313 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而為上首
314 5 ér me 而為上首
315 5 ér to arrive; up to 而為上首
316 5 ér possessive 而為上首
317 5 ér and; ca 而為上首
318 5 zhū all; many; various 末世眾生作何等法得脫諸難
319 5 zhū Zhu 末世眾生作何等法得脫諸難
320 5 zhū all; members of the class 末世眾生作何等法得脫諸難
321 5 zhū interrogative particle 末世眾生作何等法得脫諸難
322 5 zhū him; her; them; it 末世眾生作何等法得脫諸難
323 5 zhū of; in 末世眾生作何等法得脫諸難
324 5 zhū all; many; sarva 末世眾生作何等法得脫諸難
325 5 method; way 末世眾生作何等法得脫諸難
326 5 France 末世眾生作何等法得脫諸難
327 5 the law; rules; regulations 末世眾生作何等法得脫諸難
328 5 the teachings of the Buddha; Dharma 末世眾生作何等法得脫諸難
329 5 a standard; a norm 末世眾生作何等法得脫諸難
330 5 an institution 末世眾生作何等法得脫諸難
331 5 to emulate 末世眾生作何等法得脫諸難
332 5 magic; a magic trick 末世眾生作何等法得脫諸難
333 5 punishment 末世眾生作何等法得脫諸難
334 5 Fa 末世眾生作何等法得脫諸難
335 5 a precedent 末世眾生作何等法得脫諸難
336 5 a classification of some kinds of Han texts 末世眾生作何等法得脫諸難
337 5 relating to a ceremony or rite 末世眾生作何等法得脫諸難
338 5 Dharma 末世眾生作何等法得脫諸難
339 5 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 末世眾生作何等法得脫諸難
340 5 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 末世眾生作何等法得脫諸難
341 5 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 末世眾生作何等法得脫諸難
342 5 quality; characteristic 末世眾生作何等法得脫諸難
343 5 his; hers; its; theirs 無人能債其財物
344 5 to add emphasis 無人能債其財物
345 5 used when asking a question in reply to a question 無人能債其財物
346 5 used when making a request or giving an order 無人能債其財物
347 5 he; her; it; them 無人能債其財物
348 5 probably; likely 無人能債其財物
349 5 will 無人能債其財物
350 5 may 無人能債其財物
351 5 if 無人能債其財物
352 5 or 無人能債其財物
353 5 Qi 無人能債其財物
354 5 he; her; it; saḥ; sā; tad 無人能債其財物
355 5 tiān day 日前有天
356 5 tiān day 日前有天
357 5 tiān heaven 日前有天
358 5 tiān nature 日前有天
359 5 tiān sky 日前有天
360 5 tiān weather 日前有天
361 5 tiān father; husband 日前有天
362 5 tiān a necessity 日前有天
363 5 tiān season 日前有天
364 5 tiān destiny 日前有天
365 5 tiān very high; sky high [prices] 日前有天
366 5 tiān very 日前有天
367 5 tiān a deva; a god 日前有天
368 5 tiān Heaven 日前有天
369 5 this; these 我今為汝說於此事
370 5 in this way 我今為汝說於此事
371 5 otherwise; but; however; so 我今為汝說於此事
372 5 at this time; now; here 我今為汝說於此事
373 5 this; here; etad 我今為汝說於此事
374 5 xíng to walk 若人欲行此法者
375 5 xíng capable; competent 若人欲行此法者
376 5 háng profession 若人欲行此法者
377 5 háng line; row 若人欲行此法者
378 5 xíng Kangxi radical 144 若人欲行此法者
379 5 xíng to travel 若人欲行此法者
380 5 xìng actions; conduct 若人欲行此法者
381 5 xíng to do; to act; to practice 若人欲行此法者
382 5 xíng all right; OK; okay 若人欲行此法者
383 5 háng horizontal line 若人欲行此法者
384 5 héng virtuous deeds 若人欲行此法者
385 5 hàng a line of trees 若人欲行此法者
386 5 hàng bold; steadfast 若人欲行此法者
387 5 xíng to move 若人欲行此法者
388 5 xíng to put into effect; to implement 若人欲行此法者
389 5 xíng travel 若人欲行此法者
390 5 xíng to circulate 若人欲行此法者
391 5 xíng running script; running script 若人欲行此法者
392 5 xíng temporary 若人欲行此法者
393 5 xíng soon 若人欲行此法者
394 5 háng rank; order 若人欲行此法者
395 5 háng a business; a shop 若人欲行此法者
396 5 xíng to depart; to leave 若人欲行此法者
397 5 xíng to experience 若人欲行此法者
398 5 xíng path; way 若人欲行此法者
399 5 xíng xing; ballad 若人欲行此法者
400 5 xíng a round [of drinks] 若人欲行此法者
401 5 xíng Xing 若人欲行此法者
402 5 xíng moreover; also 若人欲行此法者
403 5 xíng Practice 若人欲行此法者
404 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若人欲行此法者
405 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若人欲行此法者
406 5 míng measure word for people 名摩利支
407 5 míng fame; renown; reputation 名摩利支
408 5 míng a name; personal name; designation 名摩利支
409 5 míng rank; position 名摩利支
410 5 míng an excuse 名摩利支
411 5 míng life 名摩利支
412 5 míng to name; to call 名摩利支
413 5 míng to express; to describe 名摩利支
414 5 míng to be called; to have the name 名摩利支
415 5 míng to own; to possess 名摩利支
416 5 míng famous; renowned 名摩利支
417 5 míng moral 名摩利支
418 5 míng name; naman 名摩利支
419 5 míng fame; renown; yasas 名摩利支
420 4 實語 shíyǔ true words 佛實語護我
421 4 to rub 摩囉迦末斯
422 4 to approach; to press in 摩囉迦末斯
423 4 to sharpen; to grind 摩囉迦末斯
424 4 to obliterate; to erase 摩囉迦末斯
425 4 to compare notes; to learn by interaction 摩囉迦末斯
426 4 friction 摩囉迦末斯
427 4 ma 摩囉迦末斯
428 4 Māyā 摩囉迦末斯
429 4 hài to injure; to harm to
430 4 hài to destroy; to kill
431 4 hài a disaster; a calamity
432 4 hài damage; a fault
433 4 hài a crucial point; a strategic location
434 4 hài to hinder; to obstruct; to be unfavorable
435 4 hài to fall sick
436 4 hài to feel; to sense
437 4 hài to be jealous of to envy
438 4 why not
439 4 hài causing harm; hiṃsā
440 4 jiàn to see 見日
441 4 jiàn opinion; view; understanding 見日
442 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見日
443 4 jiàn refer to; for details see 見日
444 4 jiàn passive marker 見日
445 4 jiàn to listen to 見日
446 4 jiàn to meet 見日
447 4 jiàn to receive (a guest) 見日
448 4 jiàn let me; kindly 見日
449 4 jiàn Jian 見日
450 4 xiàn to appear 見日
451 4 xiàn to introduce 見日
452 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見日
453 4 jiàn seeing; observing; darśana 見日
454 4 a cover; a shield; a screen 薩婆迦囉醯蔽
455 4 to summarize 薩婆迦囉醯蔽
456 4 to put in the shade 薩婆迦囉醯蔽
457 4 an obstruction; a hindrance 薩婆迦囉醯蔽
458 4 to shelter; to protect 薩婆迦囉醯蔽
459 4 undeveloped; immature 薩婆迦囉醯蔽
460 4 to judge; to decide 薩婆迦囉醯蔽
461 4 a piece in a game of draughts 薩婆迦囉醯蔽
462 4 to cheat 薩婆迦囉醯蔽
463 4 a carriage with a side curtain 薩婆迦囉醯蔽
464 4 to wipe clean 薩婆迦囉醯蔽
465 4 hindrance; nīvaraṇa 薩婆迦囉醯蔽
466 4 便 biàn convenient; handy; easy 不畏怨家能得其便
467 4 便 biàn advantageous 不畏怨家能得其便
468 4 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 不畏怨家能得其便
469 4 便 pián fat; obese 不畏怨家能得其便
470 4 便 biàn to make easy 不畏怨家能得其便
471 4 便 biàn an unearned advantage 不畏怨家能得其便
472 4 便 biàn ordinary; plain 不畏怨家能得其便
473 4 便 biàn if only; so long as; to the contrary 不畏怨家能得其便
474 4 便 biàn in passing 不畏怨家能得其便
475 4 便 biàn informal 不畏怨家能得其便
476 4 便 biàn right away; then; right after 不畏怨家能得其便
477 4 便 biàn appropriate; suitable 不畏怨家能得其便
478 4 便 biàn an advantageous occasion 不畏怨家能得其便
479 4 便 biàn stool 不畏怨家能得其便
480 4 便 pián quiet; quiet and comfortable 不畏怨家能得其便
481 4 便 biàn proficient; skilled 不畏怨家能得其便
482 4 便 biàn even if; even though 不畏怨家能得其便
483 4 便 pián shrewd; slick; good with words 不畏怨家能得其便
484 4 便 biàn then; atha 不畏怨家能得其便
485 4 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩眾
486 4 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩眾
487 4 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩眾
488 4 爾時 ěr shí at that time 爾時舍利弗即從座起
489 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時舍利弗即從座起
490 4 摩利支天 mólìzī tiān Marici 若有人知彼摩利支天名者
491 4 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 人亦不可見亦不可知
492 4 不可 bù kě improbable 人亦不可見亦不可知
493 4 zhī to support 支鉢囉末斯
494 4 zhī a branch 支鉢囉末斯
495 4 zhī a sect; a denomination; a division 支鉢囉末斯
496 4 zhī Kangxi radical 65 支鉢囉末斯
497 4 zhī measure word for rod like things, such as pens and guns 支鉢囉末斯
498 4 zhī hands and feet; limb 支鉢囉末斯
499 4 zhī to disperse; to pay 支鉢囉末斯
500 4 zhī earthly branch 支鉢囉末斯

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
to protect; to guard
无人 無人 wú rén without existence; not substantial; niḥsattva
zhōng middle
nán inopportune; aksana
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhě ca
luó ra
zhòu mantra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
达摩 達摩 68 Bodhidharma
佛说摩利支天菩萨陀罗尼经 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經 102 Mārīcīdhāraṇīsūtra; Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Pusa Tuoluoni Jing
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
啰呵 囉呵 108 Arhat
曼殊室利 109 Manjusri
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩利支 109 Rishi Marichi; Marichi
摩利支天 109 Marici
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 40.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
南无佛 南無佛 110
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
那谟 那謨 110 namo; to pay respect to; homage
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
劝请 勸請 113 to request; to implore
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三结 三結 115 the three fetters
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
实语 實語 115 true words
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
莎诃 莎訶 115 svāhā
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
王难 王難 119 persecution of Buddhism
围遶 圍遶 119 to circumambulate
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
怨家 121 an enemy
踰阇那 踰闍那 121 yojana
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara