Glossary and Vocabulary for Da Ban Niepan Jing Ji Jie 大般涅槃經集解, Scroll 40

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 60 ya 在家人也
2 37 zhě ca 廣誡弘通法者之軌
3 37 yuē to speak; to say 僧亮曰
4 37 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
5 37 yuē to be called 僧亮曰
6 37 yuē said; ukta 僧亮曰
7 32 zhì Kangxi radical 133
8 32 zhì to arrive
9 32 zhì approach; upagama
10 30 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
11 30 àn case; incident
12 30 àn a table; a bench
13 30 àn in the author's opinion
14 30 àn a wooden tray
15 30 àn a record; a file
16 30 àn a draft; a proposal
17 30 àn to press down
18 30 àn to investigate
19 30 àn according to
20 30 àn hold fast; ākram
21 29 míng fame; renown; reputation 不名世間不名非世
22 29 míng a name; personal name; designation 不名世間不名非世
23 29 míng rank; position 不名世間不名非世
24 29 míng an excuse 不名世間不名非世
25 29 míng life 不名世間不名非世
26 29 míng to name; to call 不名世間不名非世
27 29 míng to express; to describe 不名世間不名非世
28 29 míng to be called; to have the name 不名世間不名非世
29 29 míng to own; to possess 不名世間不名非世
30 29 míng famous; renowned 不名世間不名非世
31 29 míng moral 不名世間不名非世
32 29 míng name; naman 不名世間不名非世
33 29 míng fame; renown; yasas 不名世間不名非世
34 26 菩薩 púsà bodhisattva 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
35 26 菩薩 púsà bodhisattva 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
36 26 菩薩 púsà bodhisattva 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
37 19 zhī to go 廣誡弘通法者之軌
38 19 zhī to arrive; to go 廣誡弘通法者之軌
39 19 zhī is 廣誡弘通法者之軌
40 19 zhī to use 廣誡弘通法者之軌
41 19 zhī Zhi 廣誡弘通法者之軌
42 18 世間 shìjiān world; the human world 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
43 18 世間 shìjiān world 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
44 18 世間 shìjiān world; loka 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
45 17 infix potential marker 不名世間不名非世
46 15 míng bright; luminous; brilliant 初偈明佛善說正道
47 15 míng Ming 初偈明佛善說正道
48 15 míng Ming Dynasty 初偈明佛善說正道
49 15 míng obvious; explicit; clear 初偈明佛善說正道
50 15 míng intelligent; clever; perceptive 初偈明佛善說正道
51 15 míng to illuminate; to shine 初偈明佛善說正道
52 15 míng consecrated 初偈明佛善說正道
53 15 míng to understand; to comprehend 初偈明佛善說正道
54 15 míng to explain; to clarify 初偈明佛善說正道
55 15 míng Souther Ming; Later Ming 初偈明佛善說正道
56 15 míng the world; the human world; the world of the living 初偈明佛善說正道
57 15 míng eyesight; vision 初偈明佛善說正道
58 15 míng a god; a spirit 初偈明佛善說正道
59 15 míng fame; renown 初偈明佛善說正道
60 15 míng open; public 初偈明佛善說正道
61 15 míng clear 初偈明佛善說正道
62 15 míng to become proficient 初偈明佛善說正道
63 15 míng to be proficient 初偈明佛善說正道
64 15 míng virtuous 初偈明佛善說正道
65 15 míng open and honest 初偈明佛善說正道
66 15 míng clean; neat 初偈明佛善說正道
67 15 míng remarkable; outstanding; notable 初偈明佛善說正道
68 15 míng next; afterwards 初偈明佛善說正道
69 15 míng positive 初偈明佛善說正道
70 15 míng Clear 初偈明佛善說正道
71 15 míng wisdom; knowledge; vidyā 初偈明佛善說正道
72 15 jīng to go through; to experience 依經修行
73 15 jīng a sutra; a scripture 依經修行
74 15 jīng warp 依經修行
75 15 jīng longitude 依經修行
76 15 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 依經修行
77 15 jīng a woman's period 依經修行
78 15 jīng to bear; to endure 依經修行
79 15 jīng to hang; to die by hanging 依經修行
80 15 jīng classics 依經修行
81 15 jīng to be frugal; to save 依經修行
82 15 jīng a classic; a scripture; canon 依經修行
83 15 jīng a standard; a norm 依經修行
84 15 jīng a section of a Confucian work 依經修行
85 15 jīng to measure 依經修行
86 15 jīng human pulse 依經修行
87 15 jīng menstruation; a woman's period 依經修行
88 15 jīng sutra; discourse 依經修行
89 15 jué to awake 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
90 15 jiào sleep 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
91 15 jué to realize 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
92 15 jué to know; to understand; to sense; to perceive 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
93 15 jué to enlighten; to inspire 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
94 15 jué perception; feeling 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
95 15 jué a person with foresight 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
96 15 jué Awaken 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
97 15 jué enlightenment; awakening; bodhi 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
98 15 to make an analogy; to use as a simile; to give an example; for example /
99 15 to understand
100 15 to instruct; to teach
101 14 Buddha; Awakened One 佛也
102 14 relating to Buddhism 佛也
103 14 a statue or image of a Buddha 佛也
104 14 a Buddhist text 佛也
105 14 to touch; to stroke 佛也
106 14 Buddha 佛也
107 14 Buddha; Awakened One 佛也
108 14 jiàn to see 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
109 14 jiàn opinion; view; understanding 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
110 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
111 14 jiàn refer to; for details see 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
112 14 jiàn to listen to 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
113 14 jiàn to meet 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
114 14 jiàn to receive (a guest) 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
115 14 jiàn let me; kindly 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
116 14 jiàn Jian 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
117 14 xiàn to appear 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
118 14 xiàn to introduce 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
119 14 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
120 14 jiàn seeing; observing; darśana 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
121 13 rén person; people; a human being 不名信根以上人
122 13 rén Kangxi radical 9 不名信根以上人
123 13 rén a kind of person 不名信根以上人
124 13 rén everybody 不名信根以上人
125 13 rén adult 不名信根以上人
126 13 rén somebody; others 不名信根以上人
127 13 rén an upright person 不名信根以上人
128 13 rén person; manuṣya 不名信根以上人
129 13 suǒ a few; various; some 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
130 13 suǒ a place; a location 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
131 13 suǒ indicates a passive voice 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
132 13 suǒ an ordinal number 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
133 13 suǒ meaning 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
134 13 suǒ garrison 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
135 13 suǒ place; pradeśa 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
136 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說地能已
137 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說地能已
138 13 shuì to persuade 說地能已
139 13 shuō to teach; to recite; to explain 說地能已
140 13 shuō a doctrine; a theory 說地能已
141 13 shuō to claim; to assert 說地能已
142 13 shuō allocution 說地能已
143 13 shuō to criticize; to scold 說地能已
144 13 shuō to indicate; to refer to 說地能已
145 13 shuō speach; vāda 說地能已
146 13 shuō to speak; bhāṣate 說地能已
147 13 shuō to instruct 說地能已
148 12 fēi Kangxi radical 175 不名世間不名非世
149 12 fēi wrong; bad; untruthful 不名世間不名非世
150 12 fēi different 不名世間不名非世
151 12 fēi to not be; to not have 不名世間不名非世
152 12 fēi to violate; to be contrary to 不名世間不名非世
153 12 fēi Africa 不名世間不名非世
154 12 fēi to slander 不名世間不名非世
155 12 fěi to avoid 不名世間不名非世
156 12 fēi must 不名世間不名非世
157 12 fēi an error 不名世間不名非世
158 12 fēi a problem; a question 不名世間不名非世
159 12 fēi evil 不名世間不名非世
160 11 shì to release; to set free 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
161 11 shì to explain; to interpret 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
162 11 shì to remove; to dispell; to clear up 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
163 11 shì to give up; to abandon 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
164 11 shì to put down 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
165 11 shì to resolve 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
166 11 shì to melt 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
167 11 shì Śākyamuni 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
168 11 shì Buddhism 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
169 11 shì Śākya; Shakya 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
170 11 pleased; glad 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
171 11 shì explain 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
172 11 shì Śakra; Indra 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
173 11 善男子 shàn nánzi good men 佛言善男子言菩薩者
174 11 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 佛言善男子言菩薩者
175 11 wéi to act as; to serve 此人永與生死為隔
176 11 wéi to change into; to become 此人永與生死為隔
177 11 wéi to be; is 此人永與生死為隔
178 11 wéi to do 此人永與生死為隔
179 11 wèi to support; to help 此人永與生死為隔
180 11 wéi to govern 此人永與生死為隔
181 11 wèi to be; bhū 此人永與生死為隔
182 10 to use; to grasp 第五先以偈歎佛及經教
183 10 to rely on 第五先以偈歎佛及經教
184 10 to regard 第五先以偈歎佛及經教
185 10 to be able to 第五先以偈歎佛及經教
186 10 to order; to command 第五先以偈歎佛及經教
187 10 used after a verb 第五先以偈歎佛及經教
188 10 a reason; a cause 第五先以偈歎佛及經教
189 10 Israel 第五先以偈歎佛及經教
190 10 Yi 第五先以偈歎佛及經教
191 10 use; yogena 第五先以偈歎佛及經教
192 10 yīn cause; reason 故迦葉因難
193 10 yīn to accord with 故迦葉因難
194 10 yīn to follow 故迦葉因難
195 10 yīn to rely on 故迦葉因難
196 10 yīn via; through 故迦葉因難
197 10 yīn to continue 故迦葉因難
198 10 yīn to receive 故迦葉因難
199 10 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 故迦葉因難
200 10 yīn to seize an opportunity 故迦葉因難
201 10 yīn to be like 故迦葉因難
202 10 yīn a standrd; a criterion 故迦葉因難
203 10 yīn cause; hetu 故迦葉因難
204 10 xiū to decorate; to embellish 廣辯菩薩修戒相
205 10 xiū to study; to cultivate 廣辯菩薩修戒相
206 10 xiū to repair 廣辯菩薩修戒相
207 10 xiū long; slender 廣辯菩薩修戒相
208 10 xiū to write; to compile 廣辯菩薩修戒相
209 10 xiū to build; to construct; to shape 廣辯菩薩修戒相
210 10 xiū to practice 廣辯菩薩修戒相
211 10 xiū to cut 廣辯菩薩修戒相
212 10 xiū virtuous; wholesome 廣辯菩薩修戒相
213 10 xiū a virtuous person 廣辯菩薩修戒相
214 10 xiū Xiu 廣辯菩薩修戒相
215 10 xiū to unknot 廣辯菩薩修戒相
216 10 xiū to prepare; to put in order 廣辯菩薩修戒相
217 10 xiū excellent 廣辯菩薩修戒相
218 10 xiū to perform [a ceremony] 廣辯菩薩修戒相
219 10 xiū Cultivation 廣辯菩薩修戒相
220 10 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 廣辯菩薩修戒相
221 10 xiū pratipanna; spiritual practice 廣辯菩薩修戒相
222 10 zhī to know 知九十六種道所計者非
223 10 zhī to comprehend 知九十六種道所計者非
224 10 zhī to inform; to tell 知九十六種道所計者非
225 10 zhī to administer 知九十六種道所計者非
226 10 zhī to distinguish; to discern 知九十六種道所計者非
227 10 zhī to be close friends 知九十六種道所計者非
228 10 zhī to feel; to sense; to perceive 知九十六種道所計者非
229 10 zhī to receive; to entertain 知九十六種道所計者非
230 10 zhī knowledge 知九十六種道所計者非
231 10 zhī consciousness; perception 知九十六種道所計者非
232 10 zhī a close friend 知九十六種道所計者非
233 10 zhì wisdom 知九十六種道所計者非
234 10 zhì Zhi 知九十六種道所計者非
235 10 zhī Understanding 知九十六種道所計者非
236 10 zhī know; jña 知九十六種道所計者非
237 9 jiè to quit 戒既清淨次修禪定
238 9 jiè to warn against 戒既清淨次修禪定
239 9 jiè to be purified before a religious ceremony 戒既清淨次修禪定
240 9 jiè vow 戒既清淨次修禪定
241 9 jiè to instruct; to command 戒既清淨次修禪定
242 9 jiè to ordain 戒既清淨次修禪定
243 9 jiè a genre of writing containing maxims 戒既清淨次修禪定
244 9 jiè to be cautious; to be prudent 戒既清淨次修禪定
245 9 jiè to prohibit; to proscribe 戒既清淨次修禪定
246 9 jiè boundary; realm 戒既清淨次修禪定
247 9 jiè third finger 戒既清淨次修禪定
248 9 jiè a precept; a vow; sila 戒既清淨次修禪定
249 9 jiè morality 戒既清淨次修禪定
250 9 yìng to answer; to respond 應究行之義
251 9 yìng to confirm; to verify 應究行之義
252 9 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應究行之義
253 9 yìng to accept 應究行之義
254 9 yìng to permit; to allow 應究行之義
255 9 yìng to echo 應究行之義
256 9 yìng to handle; to deal with 應究行之義
257 9 yìng Ying 應究行之義
258 9 néng can; able 說地能已
259 9 néng ability; capacity 說地能已
260 9 néng a mythical bear-like beast 說地能已
261 9 néng energy 說地能已
262 9 néng function; use 說地能已
263 9 néng talent 說地能已
264 9 néng expert at 說地能已
265 9 néng to be in harmony 說地能已
266 9 néng to tend to; to care for 說地能已
267 9 néng to reach; to arrive at 說地能已
268 9 néng to be able; śak 說地能已
269 9 néng skilful; pravīṇa 說地能已
270 9 to go back; to return 無復入三塗之憂
271 9 to resume; to restart 無復入三塗之憂
272 9 to do in detail 無復入三塗之憂
273 9 to restore 無復入三塗之憂
274 9 to respond; to reply to 無復入三塗之憂
275 9 Fu; Return 無復入三塗之憂
276 9 to retaliate; to reciprocate 無復入三塗之憂
277 9 to avoid forced labor or tax 無復入三塗之憂
278 9 Fu 無復入三塗之憂
279 9 doubled; to overlapping; folded 無復入三塗之憂
280 9 a lined garment with doubled thickness 無復入三塗之憂
281 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 眾生聞祕藏即得不生
282 9 děi to want to; to need to 眾生聞祕藏即得不生
283 9 děi must; ought to 眾生聞祕藏即得不生
284 9 de 眾生聞祕藏即得不生
285 9 de infix potential marker 眾生聞祕藏即得不生
286 9 to result in 眾生聞祕藏即得不生
287 9 to be proper; to fit; to suit 眾生聞祕藏即得不生
288 9 to be satisfied 眾生聞祕藏即得不生
289 9 to be finished 眾生聞祕藏即得不生
290 9 děi satisfying 眾生聞祕藏即得不生
291 9 to contract 眾生聞祕藏即得不生
292 9 to hear 眾生聞祕藏即得不生
293 9 to have; there is 眾生聞祕藏即得不生
294 9 marks time passed 眾生聞祕藏即得不生
295 9 obtain; attain; prāpta 眾生聞祕藏即得不生
296 8 六念 liù niàn the six contemplations 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
297 8 shàng top; a high position
298 8 shang top; the position on or above something
299 8 shàng to go up; to go forward
300 8 shàng shang
301 8 shàng previous; last
302 8 shàng high; higher
303 8 shàng advanced
304 8 shàng a monarch; a sovereign
305 8 shàng time
306 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to
307 8 shàng far
308 8 shàng big; as big as
309 8 shàng abundant; plentiful
310 8 shàng to report
311 8 shàng to offer
312 8 shàng to go on stage
313 8 shàng to take office; to assume a post
314 8 shàng to install; to erect
315 8 shàng to suffer; to sustain
316 8 shàng to burn
317 8 shàng to remember
318 8 shàng to add
319 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc)
320 8 shàng to meet
321 8 shàng falling then rising (4th) tone
322 8 shang used after a verb indicating a result
323 8 shàng a musical note
324 8 shàng higher, superior; uttara
325 8 知見 zhījiàn Understanding 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
326 8 知見 zhījiàn to know by seeing 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
327 7 出世 chūshì to be born; to come into being 出世
328 7 出世 chūshì Transcending the World 出世
329 7 出世 chūshì to become a monk or num; to leave secular life 出世
330 7 出世 chūshì to appear in this world 出世
331 7 出世 chūshì transcendental 出世
332 7 guǒ a result; a consequence 能得常果
333 7 guǒ fruit 能得常果
334 7 guǒ to eat until full 能得常果
335 7 guǒ to realize 能得常果
336 7 guǒ a fruit tree 能得常果
337 7 guǒ resolute; determined 能得常果
338 7 guǒ Fruit 能得常果
339 7 guǒ direct effect; phala; a consequence 能得常果
340 7 huì intelligent; clever 得發定生慧
341 7 huì mental ability; intellect 得發定生慧
342 7 huì wisdom; understanding 得發定生慧
343 7 huì Wisdom 得發定生慧
344 7 huì wisdom; prajna 得發定生慧
345 7 huì intellect; mati 得發定生慧
346 7 niàn to read aloud 不失此念
347 7 niàn to remember; to expect 不失此念
348 7 niàn to miss 不失此念
349 7 niàn to consider 不失此念
350 7 niàn to recite; to chant 不失此念
351 7 niàn to show affection for 不失此念
352 7 niàn a thought; an idea 不失此念
353 7 niàn twenty 不失此念
354 7 niàn memory 不失此念
355 7 niàn an instant 不失此念
356 7 niàn Nian 不失此念
357 7 niàn mindfulness; smrti 不失此念
358 7 niàn a thought; citta 不失此念
359 7 shēn human body; torso 身中有我
360 7 shēn Kangxi radical 158 身中有我
361 7 shēn self 身中有我
362 7 shēn life 身中有我
363 7 shēn an object 身中有我
364 7 shēn a lifetime 身中有我
365 7 shēn moral character 身中有我
366 7 shēn status; identity; position 身中有我
367 7 shēn pregnancy 身中有我
368 7 juān India 身中有我
369 7 shēn body; kāya 身中有我
370 7 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
371 7 a grade; a level 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
372 7 an example; a model 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
373 7 a weighing device 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
374 7 to grade; to rank 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
375 7 to copy; to imitate; to follow 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
376 7 to do 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
377 7 koan; kōan; gong'an 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
378 7 guǎng wide; large; vast 廣辯菩薩修戒相
379 7 guǎng Kangxi radical 53 廣辯菩薩修戒相
380 7 ān a hut 廣辯菩薩修戒相
381 7 guǎng a large building structure with no walls 廣辯菩薩修戒相
382 7 guǎng many; numerous; common 廣辯菩薩修戒相
383 7 guǎng to extend; to expand 廣辯菩薩修戒相
384 7 guǎng width; breadth; extent 廣辯菩薩修戒相
385 7 guǎng broad-minded; generous 廣辯菩薩修戒相
386 7 guǎng Guangzhou 廣辯菩薩修戒相
387 7 guàng a unit of east-west distance 廣辯菩薩修戒相
388 7 guàng a unit of 15 chariots 廣辯菩薩修戒相
389 7 kuàng barren 廣辯菩薩修戒相
390 7 guǎng Extensive 廣辯菩薩修戒相
391 7 guǎng vaipulya; vast; extended 廣辯菩薩修戒相
392 6 self 身中有我
393 6 [my] dear 身中有我
394 6 Wo 身中有我
395 6 self; atman; attan 身中有我
396 6 ga 身中有我
397 6 zhǒng kind; type 知九十六種道所計者非
398 6 zhòng to plant; to grow; to cultivate 知九十六種道所計者非
399 6 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 知九十六種道所計者非
400 6 zhǒng seed; strain 知九十六種道所計者非
401 6 zhǒng offspring 知九十六種道所計者非
402 6 zhǒng breed 知九十六種道所計者非
403 6 zhǒng race 知九十六種道所計者非
404 6 zhǒng species 知九十六種道所計者非
405 6 zhǒng root; source; origin 知九十六種道所計者非
406 6 zhǒng grit; guts 知九十六種道所計者非
407 6 zhǒng seed; bīja 知九十六種道所計者非
408 6 持戒 chí jiè to uphold precepts 若當持戒清淨
409 6 持戒 chí jiè morality; to uphold precepts 若當持戒清淨
410 6 method; way 廣誡弘通法者之軌
411 6 France 廣誡弘通法者之軌
412 6 the law; rules; regulations 廣誡弘通法者之軌
413 6 the teachings of the Buddha; Dharma 廣誡弘通法者之軌
414 6 a standard; a norm 廣誡弘通法者之軌
415 6 an institution 廣誡弘通法者之軌
416 6 to emulate 廣誡弘通法者之軌
417 6 magic; a magic trick 廣誡弘通法者之軌
418 6 punishment 廣誡弘通法者之軌
419 6 Fa 廣誡弘通法者之軌
420 6 a precedent 廣誡弘通法者之軌
421 6 a classification of some kinds of Han texts 廣誡弘通法者之軌
422 6 relating to a ceremony or rite 廣誡弘通法者之軌
423 6 Dharma 廣誡弘通法者之軌
424 6 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 廣誡弘通法者之軌
425 6 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 廣誡弘通法者之軌
426 6 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 廣誡弘通法者之軌
427 6 quality; characteristic 廣誡弘通法者之軌
428 6 xīn heart [organ] 心固不動
429 6 xīn Kangxi radical 61 心固不動
430 6 xīn mind; consciousness 心固不動
431 6 xīn the center; the core; the middle 心固不動
432 6 xīn one of the 28 star constellations 心固不動
433 6 xīn heart 心固不動
434 6 xīn emotion 心固不動
435 6 xīn intention; consideration 心固不動
436 6 xīn disposition; temperament 心固不動
437 6 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心固不動
438 6 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉菩薩言如佛世尊
439 6 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉菩薩言如佛世尊
440 6 如來 rúlái Tathagata 如來至大法師
441 6 如來 Rúlái Tathagata 如來至大法師
442 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來至大法師
443 6 to give 次偈與法設
444 6 to accompany 次偈與法設
445 6 to particate in 次偈與法設
446 6 of the same kind 次偈與法設
447 6 to help 次偈與法設
448 6 for 次偈與法設
449 5 wén to hear 爾時迦葉聞是事已
450 5 wén Wen 爾時迦葉聞是事已
451 5 wén sniff at; to smell 爾時迦葉聞是事已
452 5 wén to be widely known 爾時迦葉聞是事已
453 5 wén to confirm; to accept 爾時迦葉聞是事已
454 5 wén information 爾時迦葉聞是事已
455 5 wèn famous; well known 爾時迦葉聞是事已
456 5 wén knowledge; learning 爾時迦葉聞是事已
457 5 wèn popularity; prestige; reputation 爾時迦葉聞是事已
458 5 wén to question 爾時迦葉聞是事已
459 5 wén heard; śruta 爾時迦葉聞是事已
460 5 wén hearing; śruti 爾時迦葉聞是事已
461 5 a verse 初偈明佛善說正道
462 5 jié martial 初偈明佛善說正道
463 5 jié brave 初偈明佛善說正道
464 5 jié swift; hasty 初偈明佛善說正道
465 5 jié forceful 初偈明佛善說正道
466 5 gatha; hymn; verse 初偈明佛善說正道
467 5 second-rate 次偈釋
468 5 second; secondary 次偈釋
469 5 temporary stopover; temporary lodging 次偈釋
470 5 a sequence; an order 次偈釋
471 5 to arrive 次偈釋
472 5 to be next in sequence 次偈釋
473 5 positions of the 12 Jupiter stations 次偈釋
474 5 positions of the sun and moon on the ecliptic 次偈釋
475 5 stage of a journey 次偈釋
476 5 ranks 次偈釋
477 5 an official position 次偈釋
478 5 inside 次偈釋
479 5 to hesitate 次偈釋
480 5 secondary; next; tatas 次偈釋
481 5 ér Kangxi radical 126 而發心者
482 5 ér as if; to seem like 而發心者
483 5 néng can; able 而發心者
484 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而發心者
485 5 ér to arrive; up to 而發心者
486 5 chí to grasp; to hold 若是惡世中持清淨
487 5 chí to resist; to oppose 若是惡世中持清淨
488 5 chí to uphold 若是惡世中持清淨
489 5 chí to sustain; to keep; to uphold 若是惡世中持清淨
490 5 chí to administer; to manage 若是惡世中持清淨
491 5 chí to control 若是惡世中持清淨
492 5 chí to be cautious 若是惡世中持清淨
493 5 chí to remember 若是惡世中持清淨
494 5 chí to assist 若是惡世中持清淨
495 5 chí with; using 若是惡世中持清淨
496 5 chí dhara 若是惡世中持清淨
497 5 shī teacher 說中道故名大法師
498 5 shī multitude 說中道故名大法師
499 5 shī a host; a leader 說中道故名大法師
500 5 shī an expert 說中道故名大法師

Frequencies of all Words

Top 1110

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 also; too 在家人也
2 60 a final modal particle indicating certainy or decision 在家人也
3 60 either 在家人也
4 60 even 在家人也
5 60 used to soften the tone 在家人也
6 60 used for emphasis 在家人也
7 60 used to mark contrast 在家人也
8 60 used to mark compromise 在家人也
9 60 ya 在家人也
10 37 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 廣誡弘通法者之軌
11 37 zhě that 廣誡弘通法者之軌
12 37 zhě nominalizing function word 廣誡弘通法者之軌
13 37 zhě used to mark a definition 廣誡弘通法者之軌
14 37 zhě used to mark a pause 廣誡弘通法者之軌
15 37 zhě topic marker; that; it 廣誡弘通法者之軌
16 37 zhuó according to 廣誡弘通法者之軌
17 37 zhě ca 廣誡弘通法者之軌
18 37 yuē to speak; to say 僧亮曰
19 37 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
20 37 yuē to be called 僧亮曰
21 37 yuē particle without meaning 僧亮曰
22 37 yuē said; ukta 僧亮曰
23 32 zhì to; until
24 32 zhì Kangxi radical 133
25 32 zhì extremely; very; most
26 32 zhì to arrive
27 32 zhì approach; upagama
28 30 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
29 30 àn case; incident
30 30 àn a table; a bench
31 30 àn in the author's opinion
32 30 àn a wooden tray
33 30 àn a record; a file
34 30 àn a draft; a proposal
35 30 àn to press down
36 30 àn to investigate
37 30 àn according to
38 30 àn thus; so; therefore
39 30 àn hold fast; ākram
40 29 míng measure word for people 不名世間不名非世
41 29 míng fame; renown; reputation 不名世間不名非世
42 29 míng a name; personal name; designation 不名世間不名非世
43 29 míng rank; position 不名世間不名非世
44 29 míng an excuse 不名世間不名非世
45 29 míng life 不名世間不名非世
46 29 míng to name; to call 不名世間不名非世
47 29 míng to express; to describe 不名世間不名非世
48 29 míng to be called; to have the name 不名世間不名非世
49 29 míng to own; to possess 不名世間不名非世
50 29 míng famous; renowned 不名世間不名非世
51 29 míng moral 不名世間不名非世
52 29 míng name; naman 不名世間不名非世
53 29 míng fame; renown; yasas 不名世間不名非世
54 27 shì is; are; am; to be 爾時迦葉聞是事已
55 27 shì is exactly 爾時迦葉聞是事已
56 27 shì is suitable; is in contrast 爾時迦葉聞是事已
57 27 shì this; that; those 爾時迦葉聞是事已
58 27 shì really; certainly 爾時迦葉聞是事已
59 27 shì correct; yes; affirmative 爾時迦葉聞是事已
60 27 shì true 爾時迦葉聞是事已
61 27 shì is; has; exists 爾時迦葉聞是事已
62 27 shì used between repetitions of a word 爾時迦葉聞是事已
63 27 shì a matter; an affair 爾時迦葉聞是事已
64 27 shì Shi 爾時迦葉聞是事已
65 27 shì is; bhū 爾時迦葉聞是事已
66 27 shì this; idam 爾時迦葉聞是事已
67 26 菩薩 púsà bodhisattva 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
68 26 菩薩 púsà bodhisattva 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
69 26 菩薩 púsà bodhisattva 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
70 23 this; these 此歎
71 23 in this way 此歎
72 23 otherwise; but; however; so 此歎
73 23 at this time; now; here 此歎
74 23 this; here; etad 此歎
75 23 yǒu is; are; to exist 若非世間有何異相
76 23 yǒu to have; to possess 若非世間有何異相
77 23 yǒu indicates an estimate 若非世間有何異相
78 23 yǒu indicates a large quantity 若非世間有何異相
79 23 yǒu indicates an affirmative response 若非世間有何異相
80 23 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若非世間有何異相
81 23 yǒu used to compare two things 若非世間有何異相
82 23 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若非世間有何異相
83 23 yǒu used before the names of dynasties 若非世間有何異相
84 23 yǒu a certain thing; what exists 若非世間有何異相
85 23 yǒu multiple of ten and ... 若非世間有何異相
86 23 yǒu abundant 若非世間有何異相
87 23 yǒu purposeful 若非世間有何異相
88 23 yǒu You 若非世間有何異相
89 23 yǒu 1. existence; 2. becoming 若非世間有何異相
90 23 yǒu becoming; bhava 若非世間有何異相
91 19 zhī him; her; them; that 廣誡弘通法者之軌
92 19 zhī used between a modifier and a word to form a word group 廣誡弘通法者之軌
93 19 zhī to go 廣誡弘通法者之軌
94 19 zhī this; that 廣誡弘通法者之軌
95 19 zhī genetive marker 廣誡弘通法者之軌
96 19 zhī it 廣誡弘通法者之軌
97 19 zhī in 廣誡弘通法者之軌
98 19 zhī all 廣誡弘通法者之軌
99 19 zhī and 廣誡弘通法者之軌
100 19 zhī however 廣誡弘通法者之軌
101 19 zhī if 廣誡弘通法者之軌
102 19 zhī then 廣誡弘通法者之軌
103 19 zhī to arrive; to go 廣誡弘通法者之軌
104 19 zhī is 廣誡弘通法者之軌
105 19 zhī to use 廣誡弘通法者之軌
106 19 zhī Zhi 廣誡弘通法者之軌
107 18 世間 shìjiān world; the human world 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
108 18 世間 shìjiān world 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
109 18 世間 shìjiān world; loka 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
110 17 not; no 不名世間不名非世
111 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 不名世間不名非世
112 17 as a correlative 不名世間不名非世
113 17 no (answering a question) 不名世間不名非世
114 17 forms a negative adjective from a noun 不名世間不名非世
115 17 at the end of a sentence to form a question 不名世間不名非世
116 17 to form a yes or no question 不名世間不名非世
117 17 infix potential marker 不名世間不名非世
118 17 no; na 不名世間不名非世
119 15 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 將欲諮前義旨故
120 15 old; ancient; former; past 將欲諮前義旨故
121 15 reason; cause; purpose 將欲諮前義旨故
122 15 to die 將欲諮前義旨故
123 15 so; therefore; hence 將欲諮前義旨故
124 15 original 將欲諮前義旨故
125 15 accident; happening; instance 將欲諮前義旨故
126 15 a friend; an acquaintance; friendship 將欲諮前義旨故
127 15 something in the past 將欲諮前義旨故
128 15 deceased; dead 將欲諮前義旨故
129 15 still; yet 將欲諮前義旨故
130 15 therefore; tasmāt 將欲諮前義旨故
131 15 míng bright; luminous; brilliant 初偈明佛善說正道
132 15 míng Ming 初偈明佛善說正道
133 15 míng Ming Dynasty 初偈明佛善說正道
134 15 míng obvious; explicit; clear 初偈明佛善說正道
135 15 míng intelligent; clever; perceptive 初偈明佛善說正道
136 15 míng to illuminate; to shine 初偈明佛善說正道
137 15 míng consecrated 初偈明佛善說正道
138 15 míng to understand; to comprehend 初偈明佛善說正道
139 15 míng to explain; to clarify 初偈明佛善說正道
140 15 míng Souther Ming; Later Ming 初偈明佛善說正道
141 15 míng the world; the human world; the world of the living 初偈明佛善說正道
142 15 míng eyesight; vision 初偈明佛善說正道
143 15 míng a god; a spirit 初偈明佛善說正道
144 15 míng fame; renown 初偈明佛善說正道
145 15 míng open; public 初偈明佛善說正道
146 15 míng clear 初偈明佛善說正道
147 15 míng to become proficient 初偈明佛善說正道
148 15 míng to be proficient 初偈明佛善說正道
149 15 míng virtuous 初偈明佛善說正道
150 15 míng open and honest 初偈明佛善說正道
151 15 míng clean; neat 初偈明佛善說正道
152 15 míng remarkable; outstanding; notable 初偈明佛善說正道
153 15 míng next; afterwards 初偈明佛善說正道
154 15 míng positive 初偈明佛善說正道
155 15 míng Clear 初偈明佛善說正道
156 15 míng wisdom; knowledge; vidyā 初偈明佛善說正道
157 15 jīng to go through; to experience 依經修行
158 15 jīng a sutra; a scripture 依經修行
159 15 jīng warp 依經修行
160 15 jīng longitude 依經修行
161 15 jīng often; regularly; frequently 依經修行
162 15 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 依經修行
163 15 jīng a woman's period 依經修行
164 15 jīng to bear; to endure 依經修行
165 15 jīng to hang; to die by hanging 依經修行
166 15 jīng classics 依經修行
167 15 jīng to be frugal; to save 依經修行
168 15 jīng a classic; a scripture; canon 依經修行
169 15 jīng a standard; a norm 依經修行
170 15 jīng a section of a Confucian work 依經修行
171 15 jīng to measure 依經修行
172 15 jīng human pulse 依經修行
173 15 jīng menstruation; a woman's period 依經修行
174 15 jīng sutra; discourse 依經修行
175 15 jué to awake 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
176 15 jiào sleep 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
177 15 jué to realize 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
178 15 jué to know; to understand; to sense; to perceive 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
179 15 jué to enlighten; to inspire 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
180 15 jué perception; feeling 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
181 15 jué a person with foresight 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
182 15 jiào a sleep; a nap 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
183 15 jué Awaken 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
184 15 jué enlightenment; awakening; bodhi 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
185 15 to make an analogy; to use as a simile; to give an example; for example /
186 15 to understand
187 15 to instruct; to teach
188 14 Buddha; Awakened One 佛也
189 14 relating to Buddhism 佛也
190 14 a statue or image of a Buddha 佛也
191 14 a Buddhist text 佛也
192 14 to touch; to stroke 佛也
193 14 Buddha 佛也
194 14 Buddha; Awakened One 佛也
195 14 jiàn to see 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
196 14 jiàn opinion; view; understanding 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
197 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
198 14 jiàn refer to; for details see 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
199 14 jiàn passive marker 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
200 14 jiàn to listen to 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
201 14 jiàn to meet 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
202 14 jiàn to receive (a guest) 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
203 14 jiàn let me; kindly 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
204 14 jiàn Jian 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
205 14 xiàn to appear 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
206 14 xiàn to introduce 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
207 14 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
208 14 jiàn seeing; observing; darśana 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
209 13 rén person; people; a human being 不名信根以上人
210 13 rén Kangxi radical 9 不名信根以上人
211 13 rén a kind of person 不名信根以上人
212 13 rén everybody 不名信根以上人
213 13 rén adult 不名信根以上人
214 13 rén somebody; others 不名信根以上人
215 13 rén an upright person 不名信根以上人
216 13 rén person; manuṣya 不名信根以上人
217 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
218 13 suǒ an office; an institute 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
219 13 suǒ introduces a relative clause 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
220 13 suǒ it 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
221 13 suǒ if; supposing 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
222 13 suǒ a few; various; some 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
223 13 suǒ a place; a location 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
224 13 suǒ indicates a passive voice 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
225 13 suǒ that which 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
226 13 suǒ an ordinal number 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
227 13 suǒ meaning 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
228 13 suǒ garrison 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
229 13 suǒ place; pradeśa 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
230 13 suǒ that which; yad 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
231 13 ruò to seem; to be like; as 若當持戒清淨
232 13 ruò seemingly 若當持戒清淨
233 13 ruò if 若當持戒清淨
234 13 ruò you 若當持戒清淨
235 13 ruò this; that 若當持戒清淨
236 13 ruò and; or 若當持戒清淨
237 13 ruò as for; pertaining to 若當持戒清淨
238 13 pomegranite 若當持戒清淨
239 13 ruò to choose 若當持戒清淨
240 13 ruò to agree; to accord with; to conform to 若當持戒清淨
241 13 ruò thus 若當持戒清淨
242 13 ruò pollia 若當持戒清淨
243 13 ruò Ruo 若當持戒清淨
244 13 ruò only then 若當持戒清淨
245 13 ja 若當持戒清淨
246 13 jñā 若當持戒清淨
247 13 ruò if; yadi 若當持戒清淨
248 13 云何 yúnhé why; how 迦葉復言云何菩薩
249 13 云何 yúnhé how; katham 迦葉復言云何菩薩
250 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說地能已
251 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說地能已
252 13 shuì to persuade 說地能已
253 13 shuō to teach; to recite; to explain 說地能已
254 13 shuō a doctrine; a theory 說地能已
255 13 shuō to claim; to assert 說地能已
256 13 shuō allocution 說地能已
257 13 shuō to criticize; to scold 說地能已
258 13 shuō to indicate; to refer to 說地能已
259 13 shuō speach; vāda 說地能已
260 13 shuō to speak; bhāṣate 說地能已
261 13 shuō to instruct 說地能已
262 12 fēi not; non-; un- 不名世間不名非世
263 12 fēi Kangxi radical 175 不名世間不名非世
264 12 fēi wrong; bad; untruthful 不名世間不名非世
265 12 fēi different 不名世間不名非世
266 12 fēi to not be; to not have 不名世間不名非世
267 12 fēi to violate; to be contrary to 不名世間不名非世
268 12 fēi Africa 不名世間不名非世
269 12 fēi to slander 不名世間不名非世
270 12 fěi to avoid 不名世間不名非世
271 12 fēi must 不名世間不名非世
272 12 fēi an error 不名世間不名非世
273 12 fēi a problem; a question 不名世間不名非世
274 12 fēi evil 不名世間不名非世
275 12 fēi besides; except; unless 不名世間不名非世
276 11 shì to release; to set free 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
277 11 shì to explain; to interpret 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
278 11 shì to remove; to dispell; to clear up 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
279 11 shì to give up; to abandon 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
280 11 shì to put down 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
281 11 shì to resolve 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
282 11 shì to melt 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
283 11 shì Śākyamuni 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
284 11 shì Buddhism 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
285 11 shì Śākya; Shakya 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
286 11 pleased; glad 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
287 11 shì explain 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
288 11 shì Śakra; Indra 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
289 11 善男子 shàn nánzi good men 佛言善男子言菩薩者
290 11 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 佛言善男子言菩薩者
291 11 wèi for; to 此人永與生死為隔
292 11 wèi because of 此人永與生死為隔
293 11 wéi to act as; to serve 此人永與生死為隔
294 11 wéi to change into; to become 此人永與生死為隔
295 11 wéi to be; is 此人永與生死為隔
296 11 wéi to do 此人永與生死為隔
297 11 wèi for 此人永與生死為隔
298 11 wèi because of; for; to 此人永與生死為隔
299 11 wèi to 此人永與生死為隔
300 11 wéi in a passive construction 此人永與生死為隔
301 11 wéi forming a rehetorical question 此人永與生死為隔
302 11 wéi forming an adverb 此人永與生死為隔
303 11 wéi to add emphasis 此人永與生死為隔
304 11 wèi to support; to help 此人永與生死為隔
305 11 wéi to govern 此人永與生死為隔
306 11 wèi to be; bhū 此人永與生死為隔
307 10 so as to; in order to 第五先以偈歎佛及經教
308 10 to use; to regard as 第五先以偈歎佛及經教
309 10 to use; to grasp 第五先以偈歎佛及經教
310 10 according to 第五先以偈歎佛及經教
311 10 because of 第五先以偈歎佛及經教
312 10 on a certain date 第五先以偈歎佛及經教
313 10 and; as well as 第五先以偈歎佛及經教
314 10 to rely on 第五先以偈歎佛及經教
315 10 to regard 第五先以偈歎佛及經教
316 10 to be able to 第五先以偈歎佛及經教
317 10 to order; to command 第五先以偈歎佛及經教
318 10 further; moreover 第五先以偈歎佛及經教
319 10 used after a verb 第五先以偈歎佛及經教
320 10 very 第五先以偈歎佛及經教
321 10 already 第五先以偈歎佛及經教
322 10 increasingly 第五先以偈歎佛及經教
323 10 a reason; a cause 第五先以偈歎佛及經教
324 10 Israel 第五先以偈歎佛及經教
325 10 Yi 第五先以偈歎佛及經教
326 10 use; yogena 第五先以偈歎佛及經教
327 10 yīn because 故迦葉因難
328 10 yīn cause; reason 故迦葉因難
329 10 yīn to accord with 故迦葉因難
330 10 yīn to follow 故迦葉因難
331 10 yīn to rely on 故迦葉因難
332 10 yīn via; through 故迦葉因難
333 10 yīn to continue 故迦葉因難
334 10 yīn to receive 故迦葉因難
335 10 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 故迦葉因難
336 10 yīn to seize an opportunity 故迦葉因難
337 10 yīn to be like 故迦葉因難
338 10 yīn from; because of 故迦葉因難
339 10 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 故迦葉因難
340 10 yīn a standrd; a criterion 故迦葉因難
341 10 yīn Cause 故迦葉因難
342 10 yīn cause; hetu 故迦葉因難
343 10 xiū to decorate; to embellish 廣辯菩薩修戒相
344 10 xiū to study; to cultivate 廣辯菩薩修戒相
345 10 xiū to repair 廣辯菩薩修戒相
346 10 xiū long; slender 廣辯菩薩修戒相
347 10 xiū to write; to compile 廣辯菩薩修戒相
348 10 xiū to build; to construct; to shape 廣辯菩薩修戒相
349 10 xiū to practice 廣辯菩薩修戒相
350 10 xiū to cut 廣辯菩薩修戒相
351 10 xiū virtuous; wholesome 廣辯菩薩修戒相
352 10 xiū a virtuous person 廣辯菩薩修戒相
353 10 xiū Xiu 廣辯菩薩修戒相
354 10 xiū to unknot 廣辯菩薩修戒相
355 10 xiū to prepare; to put in order 廣辯菩薩修戒相
356 10 xiū excellent 廣辯菩薩修戒相
357 10 xiū to perform [a ceremony] 廣辯菩薩修戒相
358 10 xiū Cultivation 廣辯菩薩修戒相
359 10 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 廣辯菩薩修戒相
360 10 xiū pratipanna; spiritual practice 廣辯菩薩修戒相
361 10 zhī to know 知九十六種道所計者非
362 10 zhī to comprehend 知九十六種道所計者非
363 10 zhī to inform; to tell 知九十六種道所計者非
364 10 zhī to administer 知九十六種道所計者非
365 10 zhī to distinguish; to discern 知九十六種道所計者非
366 10 zhī to be close friends 知九十六種道所計者非
367 10 zhī to feel; to sense; to perceive 知九十六種道所計者非
368 10 zhī to receive; to entertain 知九十六種道所計者非
369 10 zhī knowledge 知九十六種道所計者非
370 10 zhī consciousness; perception 知九十六種道所計者非
371 10 zhī a close friend 知九十六種道所計者非
372 10 zhì wisdom 知九十六種道所計者非
373 10 zhì Zhi 知九十六種道所計者非
374 10 zhī Understanding 知九十六種道所計者非
375 10 zhī know; jña 知九十六種道所計者非
376 9 jiè to quit 戒既清淨次修禪定
377 9 jiè to warn against 戒既清淨次修禪定
378 9 jiè to be purified before a religious ceremony 戒既清淨次修禪定
379 9 jiè vow 戒既清淨次修禪定
380 9 jiè to instruct; to command 戒既清淨次修禪定
381 9 jiè to ordain 戒既清淨次修禪定
382 9 jiè a genre of writing containing maxims 戒既清淨次修禪定
383 9 jiè to be cautious; to be prudent 戒既清淨次修禪定
384 9 jiè to prohibit; to proscribe 戒既清淨次修禪定
385 9 jiè boundary; realm 戒既清淨次修禪定
386 9 jiè third finger 戒既清淨次修禪定
387 9 jiè a precept; a vow; sila 戒既清淨次修禪定
388 9 jiè morality 戒既清淨次修禪定
389 9 yīng should; ought 應究行之義
390 9 yìng to answer; to respond 應究行之義
391 9 yìng to confirm; to verify 應究行之義
392 9 yīng soon; immediately 應究行之義
393 9 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應究行之義
394 9 yìng to accept 應究行之義
395 9 yīng or; either 應究行之義
396 9 yìng to permit; to allow 應究行之義
397 9 yìng to echo 應究行之義
398 9 yìng to handle; to deal with 應究行之義
399 9 yìng Ying 應究行之義
400 9 yīng suitable; yukta 應究行之義
401 9 néng can; able 說地能已
402 9 néng ability; capacity 說地能已
403 9 néng a mythical bear-like beast 說地能已
404 9 néng energy 說地能已
405 9 néng function; use 說地能已
406 9 néng may; should; permitted to 說地能已
407 9 néng talent 說地能已
408 9 néng expert at 說地能已
409 9 néng to be in harmony 說地能已
410 9 néng to tend to; to care for 說地能已
411 9 néng to reach; to arrive at 說地能已
412 9 néng as long as; only 說地能已
413 9 néng even if 說地能已
414 9 néng but 說地能已
415 9 néng in this way 說地能已
416 9 néng to be able; śak 說地能已
417 9 néng skilful; pravīṇa 說地能已
418 9 again; more; repeatedly 無復入三塗之憂
419 9 to go back; to return 無復入三塗之憂
420 9 to resume; to restart 無復入三塗之憂
421 9 to do in detail 無復入三塗之憂
422 9 to restore 無復入三塗之憂
423 9 to respond; to reply to 無復入三塗之憂
424 9 after all; and then 無復入三塗之憂
425 9 even if; although 無復入三塗之憂
426 9 Fu; Return 無復入三塗之憂
427 9 to retaliate; to reciprocate 無復入三塗之憂
428 9 to avoid forced labor or tax 無復入三塗之憂
429 9 particle without meaing 無復入三塗之憂
430 9 Fu 無復入三塗之憂
431 9 repeated; again 無復入三塗之憂
432 9 doubled; to overlapping; folded 無復入三塗之憂
433 9 a lined garment with doubled thickness 無復入三塗之憂
434 9 again; punar 無復入三塗之憂
435 9 de potential marker 眾生聞祕藏即得不生
436 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 眾生聞祕藏即得不生
437 9 děi must; ought to 眾生聞祕藏即得不生
438 9 děi to want to; to need to 眾生聞祕藏即得不生
439 9 děi must; ought to 眾生聞祕藏即得不生
440 9 de 眾生聞祕藏即得不生
441 9 de infix potential marker 眾生聞祕藏即得不生
442 9 to result in 眾生聞祕藏即得不生
443 9 to be proper; to fit; to suit 眾生聞祕藏即得不生
444 9 to be satisfied 眾生聞祕藏即得不生
445 9 to be finished 眾生聞祕藏即得不生
446 9 de result of degree 眾生聞祕藏即得不生
447 9 de marks completion of an action 眾生聞祕藏即得不生
448 9 děi satisfying 眾生聞祕藏即得不生
449 9 to contract 眾生聞祕藏即得不生
450 9 marks permission or possibility 眾生聞祕藏即得不生
451 9 expressing frustration 眾生聞祕藏即得不生
452 9 to hear 眾生聞祕藏即得不生
453 9 to have; there is 眾生聞祕藏即得不生
454 9 marks time passed 眾生聞祕藏即得不生
455 9 obtain; attain; prāpta 眾生聞祕藏即得不生
456 8 六念 liù niàn the six contemplations 則廣釋六念第一辨十號釋婆伽婆等
457 8 shàng top; a high position
458 8 shang top; the position on or above something
459 8 shàng to go up; to go forward
460 8 shàng shang
461 8 shàng previous; last
462 8 shàng high; higher
463 8 shàng advanced
464 8 shàng a monarch; a sovereign
465 8 shàng time
466 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to
467 8 shàng far
468 8 shàng big; as big as
469 8 shàng abundant; plentiful
470 8 shàng to report
471 8 shàng to offer
472 8 shàng to go on stage
473 8 shàng to take office; to assume a post
474 8 shàng to install; to erect
475 8 shàng to suffer; to sustain
476 8 shàng to burn
477 8 shàng to remember
478 8 shang on; in
479 8 shàng upward
480 8 shàng to add
481 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc)
482 8 shàng to meet
483 8 shàng falling then rising (4th) tone
484 8 shang used after a verb indicating a result
485 8 shàng a musical note
486 8 shàng higher, superior; uttara
487 8 suī although; even though
488 8 知見 zhījiàn Understanding 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
489 8 知見 zhījiàn to know by seeing 辨世間所不知見覺菩薩知見覺
490 7 出世 chūshì to be born; to come into being 出世
491 7 出世 chūshì Transcending the World 出世
492 7 出世 chūshì to become a monk or num; to leave secular life 出世
493 7 出世 chūshì to appear in this world 出世
494 7 出世 chūshì transcendental 出世
495 7 guǒ a result; a consequence 能得常果
496 7 guǒ fruit 能得常果
497 7 guǒ as expected; really 能得常果
498 7 guǒ if really; if expected 能得常果
499 7 guǒ to eat until full 能得常果
500 7 guǒ to realize 能得常果

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ya
zhě ca
yuē said; ukta
zhì approach; upagama
僧亮 sēngliàng Sengliang
àn hold fast; ākram
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝亮 寶亮 66 Bao Liang
大般涅槃经集解 大般涅槃經集解 100 Da Ban Niepan Jing Ji Jie
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
慧能 72 Huineng
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
涅槃经 涅槃經 78
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
僧亮 115 Sengliang
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
王五 119 Wang Wu
文中 119 Bunchū
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
至大 90 Zhida reign
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 75.

Simplified Traditional Pinyin English
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
愁恼 愁惱 99 affliction
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大我 100 the collective; the whole; the greater self
恶世 惡世 195 an evil age
二边 二邊 195 two extremes
二种 二種 195 two kinds
二义 二義 195 the two meanings; the two explanations; two teachings
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
梵行品 102 religious cultivation [chapter]
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛性 102 Buddha-nature; buddhadhatu
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
弘法 104
 1. Dharma Propagation
 2. to propagate Buddhist teachings; to promote the Dharma
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
经教 經教 106 teaching of the sūtras
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
卷第四 106 scroll 4
觉者 覺者 106 awakened one
空行 107 practicce according to emptiness
料简 料簡 108 to expound; to explain; to comment upon
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六念 108 the six contemplations
六念法 108 the six contemplations
六念处 六念處 108 the six contemplations
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
灭佛 滅佛 109 persecution of Buddhism
牧牛 109 cowherd
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
生住灭 生住滅 115
 1. arising, duration, and cessation
 2. arising, duration, and cessation
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
四恶 四惡 115 four evil destinies
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
思慧 115 wisdom from thinking; wisdom acquired by reflection
所持 115 adhisthana; empowerment
歎佛 116 to praise the Buddha
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五念 119
 1. five devotional gates
 2. five contemplations
五法 119 five dharmas; five categories
信根 120 faith; the root of faith
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
应供养 應供養 121 worthy of worship
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views