Glossary and Vocabulary for Summary Catalog of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era (Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu) 開元釋教錄略出, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 349 juǎn to coil; to roll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
2 349 juǎn a coil; a roll; a scroll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
3 349 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
4 349 juǎn to sweep up; to carry away 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
5 349 juǎn to involve; to embroil 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
6 349 juǎn a break roll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
7 349 juàn an examination paper 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
8 349 juàn a file 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
9 349 quán crinkled; curled 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
10 349 juǎn to include 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
11 349 juǎn to store away 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
12 349 juǎn to sever; to break off 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
13 349 juǎn Juan 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
14 349 juàn tired 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
15 349 quán beautiful 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
16 349 juǎn wrapped 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
17 297 to translate; to interpret 師於玉華宮寺譯
18 297 to explain 師於玉華宮寺譯
19 297 to decode; to encode 師於玉華宮寺譯
20 199 one 六十帙計一萬六百
21 199 Kangxi radical 1 六十帙計一萬六百
22 199 pure; concentrated 六十帙計一萬六百
23 199 first 六十帙計一萬六百
24 199 the same 六十帙計一萬六百
25 199 sole; single 六十帙計一萬六百
26 199 a very small amount 六十帙計一萬六百
27 199 Yi 六十帙計一萬六百
28 199 other 六十帙計一萬六百
29 199 to unify 六十帙計一萬六百
30 199 accidentally; coincidentally 六十帙計一萬六百
31 199 abruptly; suddenly 六十帙計一萬六百
32 199 one; eka 六十帙計一萬六百
33 168 三藏 sān Zàng San Zang 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
34 168 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
35 168 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
36 73 jīng to go through; to experience 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
37 73 jīng a sutra; a scripture 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
38 73 jīng warp 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
39 73 jīng longitude 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
40 73 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
41 73 jīng a woman's period 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
42 73 jīng to bear; to endure 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
43 73 jīng to hang; to die by hanging 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
44 73 jīng classics 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
45 73 jīng to be frugal; to save 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
46 73 jīng a classic; a scripture; canon 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
47 73 jīng a standard; a norm 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
48 73 jīng a section of a Confucian work 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
49 73 jīng to measure 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
50 73 jīng human pulse 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
51 73 jīng menstruation; a woman's period 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
52 73 jīng sutra; discourse 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
53 70 天竺 tiānzhú the Indian subcontinent 元魏天竺三
54 70 zhǐ paper 四十九紙
55 70 to calculate; to compute; to count 六十帙計一萬六百
56 70 to haggle over 六十帙計一萬六百
57 70 a plan; a scheme; an idea 六十帙計一萬六百
58 70 a gauge; a meter 六十帙計一萬六百
59 70 to add up to; to amount to 六十帙計一萬六百
60 70 to plan; to scheme 六十帙計一萬六百
61 70 to settle an account 六十帙計一萬六百
62 70 accounting books; records of tax obligations 六十帙計一萬六百
63 70 an official responsible for presenting accounting books 六十帙計一萬六百
64 70 to appraise; to assess 六十帙計一萬六百
65 70 to register 六十帙計一萬六百
66 70 to estimate 六十帙計一萬六百
67 70 Ji 六十帙計一萬六百
68 70 ketu 六十帙計一萬六百
69 68 zhì a book cover 六十帙計一萬六百
70 68 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 六十帙計一萬六百
71 68 zhì a wrap for swords 六十帙計一萬六百
72 68 zhì a bundle of documents 六十帙計一萬六百
73 68 zhì to order; to put in sequence 六十帙計一萬六百
74 61 èr two 上二經十五
75 61 èr Kangxi radical 7 上二經十五
76 61 èr second 上二經十五
77 61 èr twice; double; di- 上二經十五
78 61 èr more than one kind 上二經十五
79 61 èr two; dvā; dvi 上二經十五
80 57 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
81 47 shàng top; a high position 上二經十五
82 47 shang top; the position on or above something 上二經十五
83 47 shàng to go up; to go forward 上二經十五
84 47 shàng shang 上二經十五
85 47 shàng previous; last 上二經十五
86 47 shàng high; higher 上二經十五
87 47 shàng advanced 上二經十五
88 47 shàng a monarch; a sovereign 上二經十五
89 47 shàng time 上二經十五
90 47 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上二經十五
91 47 shàng far 上二經十五
92 47 shàng big; as big as 上二經十五
93 47 shàng abundant; plentiful 上二經十五
94 47 shàng to report 上二經十五
95 47 shàng to offer 上二經十五
96 47 shàng to go on stage 上二經十五
97 47 shàng to take office; to assume a post 上二經十五
98 47 shàng to install; to erect 上二經十五
99 47 shàng to suffer; to sustain 上二經十五
100 47 shàng to burn 上二經十五
101 47 shàng to remember 上二經十五
102 47 shàng to add 上二經十五
103 47 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上二經十五
104 47 shàng to meet 上二經十五
105 47 shàng falling then rising (4th) tone 上二經十五
106 47 shang used after a verb indicating a result 上二經十五
107 47 shàng a musical note 上二經十五
108 47 shàng higher, superior; uttara 上二經十五
109 45 tóng like; same; similar 上二經十三卷同帙計
110 45 tóng to be the same 上二經十三卷同帙計
111 45 tòng an alley; a lane 上二經十三卷同帙計
112 45 tóng to do something for somebody 上二經十三卷同帙計
113 45 tóng Tong 上二經十三卷同帙計
114 45 tóng to meet; to gather together; to join with 上二經十三卷同帙計
115 45 tóng to be unified 上二經十三卷同帙計
116 45 tóng to approve; to endorse 上二經十三卷同帙計
117 45 tóng peace; harmony 上二經十三卷同帙計
118 45 tóng an agreement 上二經十三卷同帙計
119 45 tóng same; sama 上二經十三卷同帙計
120 45 tóng together; saha 上二經十三卷同帙計
121 39 竺法護 Zhú fǎ Hù Dharmarakṣa 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
122 38 一百 yībǎi one hundred 自一帙計一百七十一紙
123 34 táng Tang Dynasty 唐西崇福寺沙門智昇撰
124 34 táng Tang 唐西崇福寺沙門智昇撰
125 34 táng exagerated 唐西崇福寺沙門智昇撰
126 34 táng vast; extensive 唐西崇福寺沙門智昇撰
127 34 táng a garden area; courtyard path 唐西崇福寺沙門智昇撰
128 34 táng China 唐西崇福寺沙門智昇撰
129 34 táng rude 唐西崇福寺沙門智昇撰
130 34 táng Tang; China; cīna 唐西崇福寺沙門智昇撰
131 32 shí ten 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
132 32 shí Kangxi radical 24 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
133 32 shí tenth 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
134 32 shí complete; perfect 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
135 32 shí ten; daśa 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
136 32 four 上四經九卷同帙計二百九紙
137 32 note a musical scale 上四經九卷同帙計二百九紙
138 32 fourth 上四經九卷同帙計二百九紙
139 32 Si 上四經九卷同帙計二百九紙
140 32 four; catur 上四經九卷同帙計二百九紙
141 30 sān three 後漢月支三
142 30 sān third 後漢月支三
143 30 sān more than two 後漢月支三
144 30 sān very few 後漢月支三
145 30 sān San 後漢月支三
146 30 sān three; tri 後漢月支三
147 30 sān sa 後漢月支三
148 30 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 唐西崇福寺沙門智昇撰
149 30 沙門 shāmén sramana 唐西崇福寺沙門智昇撰
150 30 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 唐西崇福寺沙門智昇撰
151 26 Suí Sui Dynasty 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
152 25 唐三藏 táng sān zàng Tang Tripitaka; Xuanzang 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
153 24 元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties 元魏天竺三
154 24 děng et cetera; and so on 鳩摩羅什共僧叡等譯
155 24 děng to wait 鳩摩羅什共僧叡等譯
156 24 děng to be equal 鳩摩羅什共僧叡等譯
157 24 děng degree; level 鳩摩羅什共僧叡等譯
158 24 děng to compare 鳩摩羅什共僧叡等譯
159 22 姚秦 Yáo Qín Later Qin 姚秦三藏
160 21 sòng Song dynasty 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷宋沙門朔
161 21 sòng Song 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷宋沙門朔
162 21 sòng Liu Song Dynasty 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷宋沙門朔
163 20 Kangxi radical 132 自一帙計一百七十一紙
164 20 Zi 自一帙計一百七十一紙
165 20 a nose 自一帙計一百七十一紙
166 20 the beginning; the start 自一帙計一百七十一紙
167 20 origin 自一帙計一百七十一紙
168 20 to employ; to use 自一帙計一百七十一紙
169 20 to be 自一帙計一百七十一紙
170 20 self; soul; ātman 自一帙計一百七十一紙
171 19 月支 Yuè Zhī Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian 後漢月支三
172 18 to record; to copy 第五譯新編入錄
173 18 to hire; to employ 第五譯新編入錄
174 18 to record sound 第五譯新編入錄
175 18 a record; a register 第五譯新編入錄
176 18 to register; to enroll 第五譯新編入錄
177 18 to supervise; to direct 第五譯新編入錄
178 18 a sequence; an order 第五譯新編入錄
179 18 to determine a prison sentence 第五譯新編入錄
180 18 record 第五譯新編入錄
181 17 shī to lose 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
182 17 shī to violate; to go against the norm 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
183 17 shī to fail; to miss out 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
184 17 shī to be lost 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
185 17 shī to make a mistake 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
186 17 shī to let go of 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
187 17 shī loss; nāśa 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
188 16 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
189 16 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
190 15 十一 shíyī eleven 上六經十一卷同帙計一百七十五紙
191 15 十一 shí Yī National Day in the PRC 上六經十一卷同帙計一百七十五紙
192 15 十一 shíyī eleven; ekadasa 上六經十一卷同帙計一百七十五紙
193 14 eight 上六經八卷同帙計一百四十
194 14 Kangxi radical 12 上六經八卷同帙計一百四十
195 14 eighth 上六經八卷同帙計一百四十
196 14 all around; all sides 上六經八卷同帙計一百四十
197 14 eight; aṣṭa 上六經八卷同帙計一百四十
198 14 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢月支三
199 14 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢月支三
200 14 gòng to share 叉共竺叔蘭譯
201 14 gòng Communist 叉共竺叔蘭譯
202 14 gòng to connect; to join; to combine 叉共竺叔蘭譯
203 14 gòng to include 叉共竺叔蘭譯
204 14 gòng same; in common 叉共竺叔蘭譯
205 14 gǒng to cup one fist in the other hand 叉共竺叔蘭譯
206 14 gǒng to surround; to circle 叉共竺叔蘭譯
207 14 gōng to provide 叉共竺叔蘭譯
208 14 gōng respectfully 叉共竺叔蘭譯
209 14 gōng Gong 叉共竺叔蘭譯
210 13 cáng to hide 藏支婁迦讖譯
211 13 zàng canon; a collection of scriptures 藏支婁迦讖譯
212 13 cáng to store 藏支婁迦讖譯
213 13 zàng Tibet 藏支婁迦讖譯
214 13 zàng a treasure 藏支婁迦讖譯
215 13 zàng a store 藏支婁迦讖譯
216 13 zāng Zang 藏支婁迦讖譯
217 13 zāng good 藏支婁迦讖譯
218 13 zāng a male slave 藏支婁迦讖譯
219 13 zāng booty 藏支婁迦讖譯
220 13 zàng an internal organ 藏支婁迦讖譯
221 13 zàng to bury 藏支婁迦讖譯
222 13 zàng piṭaka; canon 藏支婁迦讖譯
223 13 zàng garba; matrix; embryo 藏支婁迦讖譯
224 13 zàng kośa; kosa 藏支婁迦讖譯
225 13 zàng alaya; dwelling; residence 藏支婁迦讖譯
226 13 闍那崛多 shénàjuéduō Jñānagupta; Jnanagupta 發覺淨心經二卷隋天竺三藏闍那崛多譯
227 13 優婆塞 yōupósāi upasaka 吳月支優婆塞支
228 13 優婆塞 yōupósāi upasaka; a male lay Buddhist 吳月支優婆塞支
229 13 二百 èr bǎi two hundred 二百二十一紙
230 13 二百 èr bǎi two hundred; dviśata 二百二十一紙
231 13 zhī to support 吳月支優婆塞支
232 13 zhī a branch 吳月支優婆塞支
233 13 zhī a sect; a denomination; a division 吳月支優婆塞支
234 13 zhī Kangxi radical 65 吳月支優婆塞支
235 13 zhī hands and feet; limb 吳月支優婆塞支
236 13 zhī to disperse; to pay 吳月支優婆塞支
237 13 zhī earthly branch 吳月支優婆塞支
238 13 zhī Zhi 吳月支優婆塞支
239 13 zhī able to sustain 吳月支優婆塞支
240 13 zhī to receive; to draw; to get 吳月支優婆塞支
241 13 zhī to dispatch; to assign 吳月支優婆塞支
242 13 Wu 吳月支優婆塞支
243 13 Jiangsu 吳月支優婆塞支
244 13 Wu 吳月支優婆塞支
245 13 Wu dialect 吳月支優婆塞支
246 13 Eastern Wu 吳月支優婆塞支
247 13 to speak loudly 吳月支優婆塞支
248 12 big; huge; large 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
249 12 Kangxi radical 37 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
250 12 great; major; important 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
251 12 size 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
252 12 old 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
253 12 oldest; earliest 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
254 12 adult 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
255 12 dài an important person 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
256 12 senior 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
257 12 an element 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
258 12 great; mahā 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
259 12 míng fame; renown; reputation 亦名大品般若經
260 12 míng a name; personal name; designation 亦名大品般若經
261 12 míng rank; position 亦名大品般若經
262 12 míng an excuse 亦名大品般若經
263 12 míng life 亦名大品般若經
264 12 míng to name; to call 亦名大品般若經
265 12 míng to express; to describe 亦名大品般若經
266 12 míng to be called; to have the name 亦名大品般若經
267 12 míng to own; to possess 亦名大品般若經
268 12 míng famous; renowned 亦名大品般若經
269 12 míng moral 亦名大品般若經
270 12 míng name; naman 亦名大品般若經
271 12 míng fame; renown; yasas 亦名大品般若經
272 12 三藏鳩摩羅什 sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva 須摩提菩薩經一卷姚秦三藏鳩摩羅什譯
273 12 No 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
274 12 nuó to move 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
275 12 nuó much 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
276 12 nuó stable; quiet 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
277 12 na 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
278 11 to go; to 師於玉華宮寺譯
279 11 to rely on; to depend on 師於玉華宮寺譯
280 11 Yu 師於玉華宮寺譯
281 11 a crow 師於玉華宮寺譯
282 11 liú to flow; to spread; to circulate 提流志譯
283 11 liú a class 提流志譯
284 11 liú water 提流志譯
285 11 liú a current 提流志譯
286 11 liú a group 提流志譯
287 11 liú to move 提流志譯
288 11 liú to trend; to incline 提流志譯
289 11 liú to banish; to deport; to send into exile 提流志譯
290 11 liú to indulge; to pamper 提流志譯
291 11 liú passing quickly; turning continuously 提流志譯
292 11 liú accidental 提流志譯
293 11 liú with no basis 提流志譯
294 11 five 摩訶般若波羅蜜經五卷
295 11 fifth musical note 摩訶般若波羅蜜經五卷
296 11 Wu 摩訶般若波羅蜜經五卷
297 11 the five elements 摩訶般若波羅蜜經五卷
298 11 five; pañca 摩訶般若波羅蜜經五卷
299 11 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 阿彌陀經二卷吳月支優婆塞支謙譯
300 10 十三 shísān thirteen 卷二帙計三百一十三紙
301 10 十三 shísān thirteen; trayodasa 卷二帙計三百一十三紙
302 10 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 上二經十一卷同帙計一百八十八
303 9 liù six 大明度無極經六卷
304 9 liù sixth 大明度無極經六卷
305 9 liù a note on the Gongche scale 大明度無極經六卷
306 9 liù six; ṣaṭ 大明度無極經六卷
307 9 to carry 提流志譯
308 9 a flick up and rightwards in a character 提流志譯
309 9 to lift; to raise 提流志譯
310 9 to move forward [in time] 提流志譯
311 9 to get; to fetch 提流志譯
312 9 to mention; to raise [in discussion] 提流志譯
313 9 to cheer up 提流志譯
314 9 to be on guard 提流志譯
315 9 a ladle 提流志譯
316 9 Ti 提流志譯
317 9 to to hurl; to pass 提流志譯
318 8 義淨 Yì jìn Yijing 后代沙門義淨譯
319 8 to protect; to guard 護譯
320 8 to support something that is wrong; to be partial to 護譯
321 8 to protect; to guard 護譯
322 8 seven 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
323 8 a genre of poetry 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
324 8 seventh day memorial ceremony 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
325 8 seven; sapta 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
326 8 僧祐 sēng Yòu Seng You 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
327 8 liáng a bridge 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
328 8 liáng Liang Dynasty 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
329 8 liáng City of Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
330 8 liáng State of Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
331 8 liáng Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
332 8 liáng a beam; rafters 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
333 8 liáng a fishing sluice 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
334 8 liáng to lose footing 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
335 8 liáng State of Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
336 8 liáng a ridge 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
337 8 liáng later Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
338 8 shě to give 舍譯
339 8 shě to give up; to abandon 舍譯
340 8 shě a house; a home; an abode 舍譯
341 8 shè my 舍譯
342 8 shě equanimity 舍譯
343 8 shè my house 舍譯
344 8 shě to to shoot; to fire; to launch 舍譯
345 8 shè to leave 舍譯
346 8 shě She 舍譯
347 8 shè disciple 舍譯
348 8 shè a barn; a pen 舍譯
349 8 shè to reside 舍譯
350 8 shè to stop; to halt; to cease 舍譯
351 8 shè to find a place for; to arrange 舍譯
352 8 shě Give 舍譯
353 8 shě equanimity; upeksa 舍譯
354 8 ye 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
355 8 ya 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
356 8 菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci 藏菩提留支譯
357 8 地婆訶羅 dìpóhēluó Divākara 大乘顯識經二卷唐中天竺三藏地婆訶羅
358 8 luó Luo 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
359 8 luó to catch; to capture 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
360 8 luó gauze 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
361 8 luó a sieve; cloth for filtering 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
362 8 luó a net for catching birds 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
363 8 luó to recruit 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
364 8 luó to include 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
365 8 luó to distribute 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
366 8 luó ra 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
367 7 北涼 Běi Liáng Northern Liang 大方廣三戒經三卷北涼天竺三藏曇無讖
368 7 十二 shí èr twelve 十二帙計二千四十七紙
369 7 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二帙計二千四十七紙
370 7 于闐 yútián Yutian 大方廣佛華嚴經八十卷唐于闐三藏實叉
371 7 竺法 zhúfǎ Dharma; Buddhist doctrine 文殊師利佛土嚴淨經二卷西晉三藏竺法
372 7 Yi 亦名大品般若經
373 7 zhú Zhu 叉共竺叔蘭譯
374 7 zhú India 叉共竺叔蘭譯
375 7 zhú bamboo 叉共竺叔蘭譯
376 7 zhú relating to Buddhism 叉共竺叔蘭譯
377 7 gōng public/ common; state-owned 公於南海郡譯
378 7 gōng official 公於南海郡譯
379 7 gōng male 公於南海郡譯
380 7 gōng duke; lord 公於南海郡譯
381 7 gōng fair; equitable 公於南海郡譯
382 7 gōng Mr.; mister 公於南海郡譯
383 7 gōng father-in-law 公於南海郡譯
384 7 gōng form of address; your honor 公於南海郡譯
385 7 gōng accepted; mutual 公於南海郡譯
386 7 gōng metric 公於南海郡譯
387 7 gōng to release to the public 公於南海郡譯
388 7 gōng the common good 公於南海郡譯
389 7 gōng to divide equally 公於南海郡譯
390 7 gōng Gong 公於南海郡譯
391 7 罽賓 jìbīn Kashmir 虛空藏菩薩經一卷姚秦罽賓三藏佛陀耶
392 7 安息 ānxī to rest; to go to sleep 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
393 7 安息 ānxī Parthia 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
394 7 安息 ānxī to make a safe home; to relax 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
395 7 安息 ānxī to pass away 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
396 7 婆羅門 póluómén Brahmin; 得無垢女經一卷元魏婆羅門瞿曇般若流
397 7 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 得無垢女經一卷元魏婆羅門瞿曇般若流
398 7 ministry; department 總二十二部
399 7 section; part 總二十二部
400 7 troops 總二十二部
401 7 a category; a kind 總二十二部
402 7 to command; to control 總二十二部
403 7 radical 總二十二部
404 7 headquarters 總二十二部
405 7 unit 總二十二部
406 7 to put in order; to arrange 總二十二部
407 6 jiū a pigeon; a dove 小品般若波羅蜜經十卷姚秦三藏鳩摩羅
408 6 jiū to collect; to assemble 小品般若波羅蜜經十卷姚秦三藏鳩摩羅
409 6 扶南 fúnán Kingdom of Funan 扶南三藏曼陀羅仙譯
410 6 lián to join; to connect; to link 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
411 6 lián (military) company 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
412 6 lián to merge together 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
413 6 lián to implicate in 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
414 6 lián to obtain simultaneously 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
415 6 lián related by marriage 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
416 6 lián raw lead 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
417 6 lián (administrative) unit 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
418 6 lián Lian 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
419 6 lián continuous 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
420 6 lián joined; connected; lagna 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
421 6 shì to release; to set free 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
422 6 shì to explain; to interpret 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
423 6 shì to remove; to dispell; to clear up 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
424 6 shì to give up; to abandon 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
425 6 shì to put down 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
426 6 shì to resolve 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
427 6 shì to melt 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
428 6 shì Śākyamuni 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
429 6 shì Buddhism 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
430 6 shì Śākya; Shakya 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
431 6 pleased; glad 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
432 6 shì explain 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
433 6 shì Śakra; Indra 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
434 6 zhōng middle 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
435 6 zhōng medium; medium sized 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
436 6 zhōng China 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
437 6 zhòng to hit the mark 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
438 6 zhōng midday 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
439 6 zhōng inside 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
440 6 zhōng during 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
441 6 zhōng Zhong 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
442 6 zhōng intermediary 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
443 6 zhōng half 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
444 6 zhòng to reach; to attain 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
445 6 zhòng to suffer; to infect 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
446 6 zhòng to obtain 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
447 6 zhòng to pass an exam 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
448 6 zhōng middle 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
449 6 grandmother 梁扶南三藏僧伽婆
450 6 old woman 梁扶南三藏僧伽婆
451 6 bha 梁扶南三藏僧伽婆
452 6 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 南藏多庚午歲三字
453 6 duó many; much 南藏多庚午歲三字
454 6 duō more 南藏多庚午歲三字
455 6 duō excessive 南藏多庚午歲三字
456 6 duō abundant 南藏多庚午歲三字
457 6 duō to multiply; to acrue 南藏多庚午歲三字
458 6 duō Duo 南藏多庚午歲三字
459 6 duō ta 南藏多庚午歲三字
460 6 般若 bōrě Prajna Wisdom 亦名般若道行品
461 6 般若 bōrě prajna 亦名般若道行品
462 6 般若 bōrě prajna; prajñā; paññā; great wisdom 亦名般若道行品
463 6 般若 bōrě Prajñā 亦名般若道行品
464 6 nán south 南多天后代三字
465 6 nán nan 南多天后代三字
466 6 nán southern part 南多天后代三字
467 6 nán southward 南多天后代三字
468 6 nán south; dakṣiṇā 南多天后代三字
469 6 大方等 dàfāng guǎngděng vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
470 6 云安 yúnān Yun'an 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
471 5 shí mixed; miscellaneous 什譯
472 5 shí a group of ten sections in the Shijing 什譯
473 5 shí Shi 什譯
474 5 shí tenfold 什譯
475 5 shí one hundred percent 什譯
476 5 shí ten 什譯
477 5 三十 sān shí thirty 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
478 5 三十 sān shí thirty; triṃśat; tridaśa 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
479 5 yún cloud 初云佛住王舍城
480 5 yún Yunnan 初云佛住王舍城
481 5 yún Yun 初云佛住王舍城
482 5 yún to say 初云佛住王舍城
483 5 yún to have 初云佛住王舍城
484 5 yún cloud; megha 初云佛住王舍城
485 5 yún to say; iti 初云佛住王舍城
486 5 wèn to ask 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
487 5 wèn to inquire after 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
488 5 wèn to interrogate 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
489 5 wèn to hold responsible 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
490 5 wèn to request something 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
491 5 wèn to rebuke 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
492 5 wèn to send an official mission bearing gifts 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
493 5 wèn news 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
494 5 wèn to propose marriage 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
495 5 wén to inform 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
496 5 wèn to research 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
497 5 wèn Wen 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
498 5 wèn a question 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
499 5 wèn ask; prccha 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
500 5 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 得無垢女經一卷元魏婆羅門瞿曇般若流

Frequencies of all Words

Top 670

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 349 juǎn to coil; to roll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
2 349 juǎn a coil; a roll; a scroll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
3 349 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
4 349 juǎn roll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
5 349 juǎn to sweep up; to carry away 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
6 349 juǎn to involve; to embroil 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
7 349 juǎn a break roll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
8 349 juàn an examination paper 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
9 349 juàn a file 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
10 349 quán crinkled; curled 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
11 349 juǎn to include 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
12 349 juǎn to store away 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
13 349 juǎn to sever; to break off 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
14 349 juǎn Juan 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
15 349 juàn a scroll 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
16 349 juàn tired 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
17 349 quán beautiful 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
18 349 juǎn wrapped 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
19 297 to translate; to interpret 師於玉華宮寺譯
20 297 to explain 師於玉華宮寺譯
21 297 to decode; to encode 師於玉華宮寺譯
22 199 one 六十帙計一萬六百
23 199 Kangxi radical 1 六十帙計一萬六百
24 199 as soon as; all at once 六十帙計一萬六百
25 199 pure; concentrated 六十帙計一萬六百
26 199 whole; all 六十帙計一萬六百
27 199 first 六十帙計一萬六百
28 199 the same 六十帙計一萬六百
29 199 each 六十帙計一萬六百
30 199 certain 六十帙計一萬六百
31 199 throughout 六十帙計一萬六百
32 199 used in between a reduplicated verb 六十帙計一萬六百
33 199 sole; single 六十帙計一萬六百
34 199 a very small amount 六十帙計一萬六百
35 199 Yi 六十帙計一萬六百
36 199 other 六十帙計一萬六百
37 199 to unify 六十帙計一萬六百
38 199 accidentally; coincidentally 六十帙計一萬六百
39 199 abruptly; suddenly 六十帙計一萬六百
40 199 or 六十帙計一萬六百
41 199 one; eka 六十帙計一萬六百
42 168 三藏 sān Zàng San Zang 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
43 168 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
44 168 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
45 73 jīng to go through; to experience 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
46 73 jīng a sutra; a scripture 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
47 73 jīng warp 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
48 73 jīng longitude 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
49 73 jīng often; regularly; frequently 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
50 73 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
51 73 jīng a woman's period 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
52 73 jīng to bear; to endure 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
53 73 jīng to hang; to die by hanging 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
54 73 jīng classics 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
55 73 jīng to be frugal; to save 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
56 73 jīng a classic; a scripture; canon 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
57 73 jīng a standard; a norm 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
58 73 jīng a section of a Confucian work 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
59 73 jīng to measure 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
60 73 jīng human pulse 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
61 73 jīng menstruation; a woman's period 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
62 73 jīng sutra; discourse 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
63 70 天竺 tiānzhú the Indian subcontinent 元魏天竺三
64 70 zhǐ paper 四十九紙
65 70 to calculate; to compute; to count 六十帙計一萬六百
66 70 to haggle over 六十帙計一萬六百
67 70 a plan; a scheme; an idea 六十帙計一萬六百
68 70 a gauge; a meter 六十帙計一萬六百
69 70 to add up to; to amount to 六十帙計一萬六百
70 70 to plan; to scheme 六十帙計一萬六百
71 70 to settle an account 六十帙計一萬六百
72 70 accounting books; records of tax obligations 六十帙計一萬六百
73 70 an official responsible for presenting accounting books 六十帙計一萬六百
74 70 to appraise; to assess 六十帙計一萬六百
75 70 to register 六十帙計一萬六百
76 70 to estimate 六十帙計一萬六百
77 70 Ji 六十帙計一萬六百
78 70 ketu 六十帙計一萬六百
79 68 zhì a book cover 六十帙計一萬六百
80 68 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 六十帙計一萬六百
81 68 zhì a measure word for books 六十帙計一萬六百
82 68 zhì a wrap for swords 六十帙計一萬六百
83 68 zhì a bundle of documents 六十帙計一萬六百
84 68 zhì to order; to put in sequence 六十帙計一萬六百
85 61 èr two 上二經十五
86 61 èr Kangxi radical 7 上二經十五
87 61 èr second 上二經十五
88 61 èr twice; double; di- 上二經十五
89 61 èr another; the other 上二經十五
90 61 èr more than one kind 上二經十五
91 61 èr two; dvā; dvi 上二經十五
92 57 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
93 47 shàng top; a high position 上二經十五
94 47 shang top; the position on or above something 上二經十五
95 47 shàng to go up; to go forward 上二經十五
96 47 shàng shang 上二經十五
97 47 shàng previous; last 上二經十五
98 47 shàng high; higher 上二經十五
99 47 shàng advanced 上二經十五
100 47 shàng a monarch; a sovereign 上二經十五
101 47 shàng time 上二經十五
102 47 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上二經十五
103 47 shàng far 上二經十五
104 47 shàng big; as big as 上二經十五
105 47 shàng abundant; plentiful 上二經十五
106 47 shàng to report 上二經十五
107 47 shàng to offer 上二經十五
108 47 shàng to go on stage 上二經十五
109 47 shàng to take office; to assume a post 上二經十五
110 47 shàng to install; to erect 上二經十五
111 47 shàng to suffer; to sustain 上二經十五
112 47 shàng to burn 上二經十五
113 47 shàng to remember 上二經十五
114 47 shang on; in 上二經十五
115 47 shàng upward 上二經十五
116 47 shàng to add 上二經十五
117 47 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上二經十五
118 47 shàng to meet 上二經十五
119 47 shàng falling then rising (4th) tone 上二經十五
120 47 shang used after a verb indicating a result 上二經十五
121 47 shàng a musical note 上二經十五
122 47 shàng higher, superior; uttara 上二經十五
123 45 tóng like; same; similar 上二經十三卷同帙計
124 45 tóng simultaneously; coincide 上二經十三卷同帙計
125 45 tóng together 上二經十三卷同帙計
126 45 tóng together 上二經十三卷同帙計
127 45 tóng to be the same 上二經十三卷同帙計
128 45 tòng an alley; a lane 上二經十三卷同帙計
129 45 tóng same- 上二經十三卷同帙計
130 45 tóng to do something for somebody 上二經十三卷同帙計
131 45 tóng Tong 上二經十三卷同帙計
132 45 tóng to meet; to gather together; to join with 上二經十三卷同帙計
133 45 tóng to be unified 上二經十三卷同帙計
134 45 tóng to approve; to endorse 上二經十三卷同帙計
135 45 tóng peace; harmony 上二經十三卷同帙計
136 45 tóng an agreement 上二經十三卷同帙計
137 45 tóng same; sama 上二經十三卷同帙計
138 45 tóng together; saha 上二經十三卷同帙計
139 39 竺法護 Zhú fǎ Hù Dharmarakṣa 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
140 38 一百 yībǎi one hundred 自一帙計一百七十一紙
141 34 táng Tang Dynasty 唐西崇福寺沙門智昇撰
142 34 táng Tang 唐西崇福寺沙門智昇撰
143 34 táng exagerated 唐西崇福寺沙門智昇撰
144 34 táng vast; extensive 唐西崇福寺沙門智昇撰
145 34 táng in vain; for nothing 唐西崇福寺沙門智昇撰
146 34 táng a garden area; courtyard path 唐西崇福寺沙門智昇撰
147 34 táng China 唐西崇福寺沙門智昇撰
148 34 táng rude 唐西崇福寺沙門智昇撰
149 34 táng Tang; China; cīna 唐西崇福寺沙門智昇撰
150 32 shí ten 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
151 32 shí Kangxi radical 24 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
152 32 shí tenth 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
153 32 shí complete; perfect 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
154 32 shí ten; daśa 光讚般若波羅蜜經十卷西晉三藏竺法護
155 32 four 上四經九卷同帙計二百九紙
156 32 note a musical scale 上四經九卷同帙計二百九紙
157 32 fourth 上四經九卷同帙計二百九紙
158 32 Si 上四經九卷同帙計二百九紙
159 32 four; catur 上四經九卷同帙計二百九紙
160 30 sān three 後漢月支三
161 30 sān third 後漢月支三
162 30 sān more than two 後漢月支三
163 30 sān very few 後漢月支三
164 30 sān repeatedly 後漢月支三
165 30 sān San 後漢月支三
166 30 sān three; tri 後漢月支三
167 30 sān sa 後漢月支三
168 30 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 唐西崇福寺沙門智昇撰
169 30 沙門 shāmén sramana 唐西崇福寺沙門智昇撰
170 30 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 唐西崇福寺沙門智昇撰
171 26 Suí Sui Dynasty 金剛能斷般若波羅蜜經一卷隋大業中三
172 25 唐三藏 táng sān zàng Tang Tripitaka; Xuanzang 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
173 24 元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties 元魏天竺三
174 24 děng et cetera; and so on 鳩摩羅什共僧叡等譯
175 24 děng to wait 鳩摩羅什共僧叡等譯
176 24 děng degree; kind 鳩摩羅什共僧叡等譯
177 24 děng plural 鳩摩羅什共僧叡等譯
178 24 děng to be equal 鳩摩羅什共僧叡等譯
179 24 děng degree; level 鳩摩羅什共僧叡等譯
180 24 děng to compare 鳩摩羅什共僧叡等譯
181 22 姚秦 Yáo Qín Later Qin 姚秦三藏
182 21 sòng Song dynasty 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷宋沙門朔
183 21 sòng Song 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷宋沙門朔
184 21 sòng Liu Song Dynasty 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷宋沙門朔
185 20 naturally; of course; certainly 自一帙計一百七十一紙
186 20 from; since 自一帙計一百七十一紙
187 20 self; oneself; itself 自一帙計一百七十一紙
188 20 Kangxi radical 132 自一帙計一百七十一紙
189 20 Zi 自一帙計一百七十一紙
190 20 a nose 自一帙計一百七十一紙
191 20 the beginning; the start 自一帙計一百七十一紙
192 20 origin 自一帙計一百七十一紙
193 20 originally 自一帙計一百七十一紙
194 20 still; to remain 自一帙計一百七十一紙
195 20 in person; personally 自一帙計一百七十一紙
196 20 in addition; besides 自一帙計一百七十一紙
197 20 if; even if 自一帙計一百七十一紙
198 20 but 自一帙計一百七十一紙
199 20 because 自一帙計一百七十一紙
200 20 to employ; to use 自一帙計一百七十一紙
201 20 to be 自一帙計一百七十一紙
202 20 own; one's own; oneself 自一帙計一百七十一紙
203 20 self; soul; ātman 自一帙計一百七十一紙
204 19 月支 Yuè Zhī Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian 後漢月支三
205 18 to record; to copy 第五譯新編入錄
206 18 to hire; to employ 第五譯新編入錄
207 18 to record sound 第五譯新編入錄
208 18 a record; a register 第五譯新編入錄
209 18 to register; to enroll 第五譯新編入錄
210 18 to supervise; to direct 第五譯新編入錄
211 18 a sequence; an order 第五譯新編入錄
212 18 to determine a prison sentence 第五譯新編入錄
213 18 record 第五譯新編入錄
214 17 shī to lose 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
215 17 shī to violate; to go against the norm 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
216 17 shī to fail; to miss out 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
217 17 shī to be lost 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
218 17 shī to make a mistake 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
219 17 shī to let go of 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
220 17 shī loss; nāśa 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
221 16 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
222 16 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 大般若波羅蜜多經六百卷唐三藏玄奘法
223 15 十一 shíyī eleven 上六經十一卷同帙計一百七十五紙
224 15 十一 shí Yī National Day in the PRC 上六經十一卷同帙計一百七十五紙
225 15 十一 shíyī eleven; ekadasa 上六經十一卷同帙計一百七十五紙
226 14 eight 上六經八卷同帙計一百四十
227 14 Kangxi radical 12 上六經八卷同帙計一百四十
228 14 eighth 上六經八卷同帙計一百四十
229 14 all around; all sides 上六經八卷同帙計一百四十
230 14 eight; aṣṭa 上六經八卷同帙計一百四十
231 14 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢月支三
232 14 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢月支三
233 14 gòng together 叉共竺叔蘭譯
234 14 gòng to share 叉共竺叔蘭譯
235 14 gòng Communist 叉共竺叔蘭譯
236 14 gòng to connect; to join; to combine 叉共竺叔蘭譯
237 14 gòng to include 叉共竺叔蘭譯
238 14 gòng all together; in total 叉共竺叔蘭譯
239 14 gòng same; in common 叉共竺叔蘭譯
240 14 gòng and 叉共竺叔蘭譯
241 14 gǒng to cup one fist in the other hand 叉共竺叔蘭譯
242 14 gǒng to surround; to circle 叉共竺叔蘭譯
243 14 gōng to provide 叉共竺叔蘭譯
244 14 gōng respectfully 叉共竺叔蘭譯
245 14 gōng Gong 叉共竺叔蘭譯
246 14 gòng together; saha 叉共竺叔蘭譯
247 13 cáng to hide 藏支婁迦讖譯
248 13 zàng canon; a collection of scriptures 藏支婁迦讖譯
249 13 cáng to store 藏支婁迦讖譯
250 13 zàng Tibet 藏支婁迦讖譯
251 13 zàng a treasure 藏支婁迦讖譯
252 13 zàng a store 藏支婁迦讖譯
253 13 zāng Zang 藏支婁迦讖譯
254 13 zāng good 藏支婁迦讖譯
255 13 zāng a male slave 藏支婁迦讖譯
256 13 zāng booty 藏支婁迦讖譯
257 13 zàng an internal organ 藏支婁迦讖譯
258 13 zàng to bury 藏支婁迦讖譯
259 13 zàng piṭaka; canon 藏支婁迦讖譯
260 13 zàng garba; matrix; embryo 藏支婁迦讖譯
261 13 zàng kośa; kosa 藏支婁迦讖譯
262 13 zàng alaya; dwelling; residence 藏支婁迦讖譯
263 13 闍那崛多 shénàjuéduō Jñānagupta; Jnanagupta 發覺淨心經二卷隋天竺三藏闍那崛多譯
264 13 優婆塞 yōupósāi upasaka 吳月支優婆塞支
265 13 優婆塞 yōupósāi upasaka; a male lay Buddhist 吳月支優婆塞支
266 13 二百 èr bǎi two hundred 二百二十一紙
267 13 二百 èr bǎi two hundred; dviśata 二百二十一紙
268 13 zhī to support 吳月支優婆塞支
269 13 zhī a branch 吳月支優婆塞支
270 13 zhī a sect; a denomination; a division 吳月支優婆塞支
271 13 zhī Kangxi radical 65 吳月支優婆塞支
272 13 zhī measure word for rod like things, such as pens and guns 吳月支優婆塞支
273 13 zhī hands and feet; limb 吳月支優婆塞支
274 13 zhī to disperse; to pay 吳月支優婆塞支
275 13 zhī earthly branch 吳月支優婆塞支
276 13 zhī Zhi 吳月支優婆塞支
277 13 zhī able to sustain 吳月支優婆塞支
278 13 zhī to receive; to draw; to get 吳月支優婆塞支
279 13 zhī to dispatch; to assign 吳月支優婆塞支
280 13 Wu 吳月支優婆塞支
281 13 Jiangsu 吳月支優婆塞支
282 13 Wu 吳月支優婆塞支
283 13 Wu dialect 吳月支優婆塞支
284 13 Eastern Wu 吳月支優婆塞支
285 13 to speak loudly 吳月支優婆塞支
286 12 big; huge; large 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
287 12 Kangxi radical 37 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
288 12 great; major; important 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
289 12 size 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
290 12 old 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
291 12 greatly; very 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
292 12 oldest; earliest 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
293 12 adult 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
294 12 tài greatest; grand 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
295 12 dài an important person 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
296 12 senior 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
297 12 approximately 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
298 12 tài greatest; grand 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
299 12 an element 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
300 12 great; mahā 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
301 12 míng measure word for people 亦名大品般若經
302 12 míng fame; renown; reputation 亦名大品般若經
303 12 míng a name; personal name; designation 亦名大品般若經
304 12 míng rank; position 亦名大品般若經
305 12 míng an excuse 亦名大品般若經
306 12 míng life 亦名大品般若經
307 12 míng to name; to call 亦名大品般若經
308 12 míng to express; to describe 亦名大品般若經
309 12 míng to be called; to have the name 亦名大品般若經
310 12 míng to own; to possess 亦名大品般若經
311 12 míng famous; renowned 亦名大品般若經
312 12 míng moral 亦名大品般若經
313 12 míng name; naman 亦名大品般若經
314 12 míng fame; renown; yasas 亦名大品般若經
315 12 三藏鳩摩羅什 sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva 須摩提菩薩經一卷姚秦三藏鳩摩羅什譯
316 12 that 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
317 12 if that is the case 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
318 12 nèi that 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
319 12 where 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
320 12 how 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
321 12 No 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
322 12 nuó to move 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
323 12 nuó much 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
324 12 nuó stable; quiet 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
325 12 na 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
326 11 in; at 師於玉華宮寺譯
327 11 in; at 師於玉華宮寺譯
328 11 in; at; to; from 師於玉華宮寺譯
329 11 to go; to 師於玉華宮寺譯
330 11 to rely on; to depend on 師於玉華宮寺譯
331 11 to go to; to arrive at 師於玉華宮寺譯
332 11 from 師於玉華宮寺譯
333 11 give 師於玉華宮寺譯
334 11 oppposing 師於玉華宮寺譯
335 11 and 師於玉華宮寺譯
336 11 compared to 師於玉華宮寺譯
337 11 by 師於玉華宮寺譯
338 11 and; as well as 師於玉華宮寺譯
339 11 for 師於玉華宮寺譯
340 11 Yu 師於玉華宮寺譯
341 11 a crow 師於玉華宮寺譯
342 11 whew; wow 師於玉華宮寺譯
343 11 liú to flow; to spread; to circulate 提流志譯
344 11 liú a class 提流志譯
345 11 liú water 提流志譯
346 11 liú a current 提流志譯
347 11 liú a group 提流志譯
348 11 liú to move 提流志譯
349 11 liú to trend; to incline 提流志譯
350 11 liú to banish; to deport; to send into exile 提流志譯
351 11 liú to indulge; to pamper 提流志譯
352 11 liú passing quickly; turning continuously 提流志譯
353 11 liú accidental 提流志譯
354 11 liú with no basis 提流志譯
355 11 five 摩訶般若波羅蜜經五卷
356 11 fifth musical note 摩訶般若波羅蜜經五卷
357 11 Wu 摩訶般若波羅蜜經五卷
358 11 the five elements 摩訶般若波羅蜜經五卷
359 11 five; pañca 摩訶般若波羅蜜經五卷
360 11 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 阿彌陀經二卷吳月支優婆塞支謙譯
361 10 十三 shísān thirteen 卷二帙計三百一十三紙
362 10 十三 shísān thirteen; trayodasa 卷二帙計三百一十三紙
363 10 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 上二經十一卷同帙計一百八十八
364 9 liù six 大明度無極經六卷
365 9 liù sixth 大明度無極經六卷
366 9 liù a note on the Gongche scale 大明度無極經六卷
367 9 liù six; ṣaṭ 大明度無極經六卷
368 9 to carry 提流志譯
369 9 a flick up and rightwards in a character 提流志譯
370 9 to lift; to raise 提流志譯
371 9 to move forward [in time] 提流志譯
372 9 to get; to fetch 提流志譯
373 9 to mention; to raise [in discussion] 提流志譯
374 9 to cheer up 提流志譯
375 9 to be on guard 提流志譯
376 9 a ladle 提流志譯
377 9 Ti 提流志譯
378 9 to to hurl; to pass 提流志譯
379 8 義淨 Yì jìn Yijing 后代沙門義淨譯
380 8 to protect; to guard 護譯
381 8 to support something that is wrong; to be partial to 護譯
382 8 to protect; to guard 護譯
383 8 seven 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
384 8 a genre of poetry 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
385 8 seventh day memorial ceremony 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
386 8 seven; sapta 勝天王般若波羅蜜經七卷陳優禪尼國王
387 8 僧祐 sēng Yòu Seng You 太子和休經一卷僧祐錄云安公錄中失譯
388 8 liáng a bridge 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
389 8 liáng Liang Dynasty 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
390 8 liáng City of Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
391 8 liáng State of Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
392 8 liáng Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
393 8 liáng a beam; rafters 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
394 8 liáng a fishing sluice 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
395 8 liáng to lose footing 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
396 8 liáng State of Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
397 8 liáng a ridge 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
398 8 liáng later Liang 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷梁
399 8 shě to give 舍譯
400 8 shě to give up; to abandon 舍譯
401 8 shě a house; a home; an abode 舍譯
402 8 shè my 舍譯
403 8 shè a unit of length equal to 30 li 舍譯
404 8 shě equanimity 舍譯
405 8 shè my house 舍譯
406 8 shě to to shoot; to fire; to launch 舍譯
407 8 shè to leave 舍譯
408 8 shě She 舍譯
409 8 shè disciple 舍譯
410 8 shè a barn; a pen 舍譯
411 8 shè to reside 舍譯
412 8 shè to stop; to halt; to cease 舍譯
413 8 shè to find a place for; to arrange 舍譯
414 8 shě Give 舍譯
415 8 shě equanimity; upeksa 舍譯
416 8 final interogative 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
417 8 ye 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
418 8 ya 毘耶婆問經二卷元魏婆羅門瞿曇般若流
419 8 菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci 藏菩提留支譯
420 8 地婆訶羅 dìpóhēluó Divākara 大乘顯識經二卷唐中天竺三藏地婆訶羅
421 8 luó Luo 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
422 8 luó to catch; to capture 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
423 8 luó gauze 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
424 8 luó a sieve; cloth for filtering 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
425 8 luó a net for catching birds 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
426 8 luó to recruit 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
427 8 luó to include 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
428 8 luó to distribute 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
429 8 luó ra 放光般若波羅蜜經三十卷西晉三藏無羅
430 7 北涼 Běi Liáng Northern Liang 大方廣三戒經三卷北涼天竺三藏曇無讖
431 7 十二 shí èr twelve 十二帙計二千四十七紙
432 7 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二帙計二千四十七紙
433 7 于闐 yútián Yutian 大方廣佛華嚴經八十卷唐于闐三藏實叉
434 7 竺法 zhúfǎ Dharma; Buddhist doctrine 文殊師利佛土嚴淨經二卷西晉三藏竺法
435 7 also; too 亦名大品般若經
436 7 but 亦名大品般若經
437 7 this; he; she 亦名大品般若經
438 7 although; even though 亦名大品般若經
439 7 already 亦名大品般若經
440 7 particle with no meaning 亦名大品般若經
441 7 Yi 亦名大品般若經
442 7 zhú Zhu 叉共竺叔蘭譯
443 7 zhú India 叉共竺叔蘭譯
444 7 zhú bamboo 叉共竺叔蘭譯
445 7 zhú relating to Buddhism 叉共竺叔蘭譯
446 7 gōng public/ common; state-owned 公於南海郡譯
447 7 gōng official 公於南海郡譯
448 7 gōng male 公於南海郡譯
449 7 gōng duke; lord 公於南海郡譯
450 7 gōng fair; equitable 公於南海郡譯
451 7 gōng Mr.; mister 公於南海郡譯
452 7 gōng father-in-law 公於南海郡譯
453 7 gōng form of address; your honor 公於南海郡譯
454 7 gōng accepted; mutual 公於南海郡譯
455 7 gōng metric 公於南海郡譯
456 7 gōng to release to the public 公於南海郡譯
457 7 gōng the common good 公於南海郡譯
458 7 gōng to divide equally 公於南海郡譯
459 7 gōng Gong 公於南海郡譯
460 7 gōng publicly; openly 公於南海郡譯
461 7 gōng publicly operated; state run 公於南海郡譯
462 7 罽賓 jìbīn Kashmir 虛空藏菩薩經一卷姚秦罽賓三藏佛陀耶
463 7 安息 ānxī to rest; to go to sleep 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
464 7 安息 ānxī Parthia 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
465 7 安息 ānxī to make a safe home; to relax 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
466 7 安息 ānxī to pass away 法鏡經一卷後漢安息優婆塞安玄共沙門
467 7 婆羅門 póluómén Brahmin; 得無垢女經一卷元魏婆羅門瞿曇般若流
468 7 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 得無垢女經一卷元魏婆羅門瞿曇般若流
469 7 ministry; department 總二十二部
470 7 section; part; measure word for films and books 總二十二部
471 7 section; part 總二十二部
472 7 troops 總二十二部
473 7 a category; a kind 總二十二部
474 7 to command; to control 總二十二部
475 7 radical 總二十二部
476 7 headquarters 總二十二部
477 7 unit 總二十二部
478 7 to put in order; to arrange 總二十二部
479 6 jiū a pigeon; a dove 小品般若波羅蜜經十卷姚秦三藏鳩摩羅
480 6 jiū to collect; to assemble 小品般若波羅蜜經十卷姚秦三藏鳩摩羅
481 6 扶南 fúnán Kingdom of Funan 扶南三藏曼陀羅仙譯
482 6 lián even; all 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
483 6 lián to join; to connect; to link 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
484 6 lián (military) company 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
485 6 lián including; also 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
486 6 lián to merge together 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
487 6 lián to implicate in 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
488 6 lián to obtain simultaneously 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
489 6 lián related by marriage 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
490 6 lián raw lead 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
491 6 lián by 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
492 6 lián (administrative) unit 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
493 6 lián Lian 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
494 6 lián continuous 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
495 6 lián joined; connected; lagna 大方等大集日藏經十卷隋天竺三藏那連
496 6 shì to release; to set free 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
497 6 shì to explain; to interpret 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
498 6 shì to remove; to dispell; to clear up 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
499 6 shì to give up; to abandon 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯
500 6 shì to put down 月燈三昧經一卷宋沙門釋先公譯

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
one; eka
三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
jīng sutra; discourse
ketu
èr two; dvā; dvi
shàng higher, superior; uttara
 1. tóng
 2. tóng
 1. same; sama
 2. together; saha
竺法护 竺法護 Zhú fǎ Hù Dharmarakṣa
táng Tang; China; cīna

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿差末 97 Akṣayamati (Echamo)
阿閦佛国经 阿閦佛國經 196 Akṣobhya Buddha Sutra
阿弥陀经 阿彌陀經 196
 1. The Amitabha Sutra
 2. Amitabha Sutra; The Smaller Sutra on Amitāyus
安世高 196 An Shigao
安玄 196 An Xuan
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王经 阿闍世王經 196 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana; Asheshi Wang Jing
阿术达 阿術達 65 Asuddharta
八佛名号经 八佛名號經 98 Sutra on the Names of the Eight Buddhas; Ba Fo Minghao Jing
八吉祥经 八吉祥經 98 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Lucky Mantras; Ba Jixiang Jing
八吉祥神呪经 八吉祥神呪經 98 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Lucky and Spiritual Mantras; Ba Jixiang Shen Zhou Jing
八阳神呪经 八陽神呪經 98 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Pure and Spiritual Mantras (Ba Yang Shen Zhou Jing)
白法祖 98 Bai Fa Zu
般舟三昧经 般舟三昧經 98 Pratyutpanna-Samādhi Sūtra
谤佛经 謗佛經 98 Buddakṣepana; Bang Fojing
宝女所问经 寶女所問經 98 Mahāyānopadeśa; Bao Nu Suo Wen Jing
宝如来三昧经 寶如來三昧經 98 Bao Rulai Sanmei Jing
宝思惟 寶思惟 98 Ratnacinta
胞胎经 胞胎經 98 Garbhāvakrāntinirdeśa; Bao Tai Jing
宝星陀罗尼经 寶星陀羅尼經 98 Ratnaketudhāraṇī; Bao Xing Tuoluoni Jing
宝雨经 寶雨經 98 Ratnameghasūtra; Bao Yu Jing
宝云 寶雲 66 Bao Yun
宝云经 寶雲經 66 Ratnameghasūtra; Bao Yun Jing
报恩奉盆经 報恩奉盆經 98 Bao'en Feng Pen Jing
宝积部 寶積部 66 Ratnakūṭa Section
跋陀 98 Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 98 Bhadrika; Bhaddiya
悲华经 悲華經 66 Bei Hua Jing; Karuṇāpuṇḍarīkasūtra; The Compassionate Lotus Sūtra
北凉 北涼 66 Northern Liang
贝多树下思惟十二因缘经 貝多樹下思惟十二因緣經 98 Nidānasūtra; Beiduo Shu Xia Siwei Shi Er Yinyuan Jing
般若部 98 Prajñāpāramitā Section
般若流支 98 Prajñāruci
般若波罗蜜多心经 般若波羅蜜多心經 66
 1. The Heart Sutra
 2. The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
不空羂索神呪心经 不空羂索神呪心經 98 Amoghapāśahṛdayasūtra; Bu Kong Juan Suo Shen Zhou Xinjing
不空羂索神变真言经 不空羂索神變真言經 98 Scripture of the Mantra of Amoghapāśa’s Miraculous Transformations; Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing
不空羂索陀罗尼经 不空羂索陀羅尼經 98 Amoghapasa Dharani Sutra; Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing
不空羂索陀罗尼自在王呪经 不空羂索陀羅尼自在王呪經 98 Amoghapasa Dharani and Isana Mantra Sutra; Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Zizai Wang Zhou Jing
不空羂索呪经 不空羂索呪經 98 Amoghapāśahṛdayasūtra; Bu Kong Juan Suo Zhou Jing
不退转法轮经 不退轉法輪經 98 Avaivartikacakrasūtra; Butuizhuan Falun Jing
曹魏 67 Cao Wei
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
称赞大乘功德经 稱讚大乘功德經 99 Chengzan Dasheng Gongde Jing
称赞净土佛摄受经 稱讚淨土佛攝受經 99 Sukhāvatīvyūha (Chengzan Jing Tu Fo Sheshou Jing)
持人菩萨经 持人菩薩經 99 Lokadharaparipṛcchā; Chi Ren Pusa Jing
持世经 持世經 99 Lokadharaparipṛcchā; Chi Shi Jing
大哀经 大哀經 100 tathāgatamahākaruṇānirdeśa; Da Ai Jing
大般涅槃经 大般涅槃經 68
 1. Mahaparinirvana Sutra
 2. Mahāparinibbānasutta; Nirvāṇa Sutta
 3. Mahāparinirvāṇasūtra; The Mahayana Mahaparinirvana sutra
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection Sūtra
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大灌顶经 大灌頂經 100 Great Consecration Sutra
大集部 100 Mahāsaṃnipāta; Great Compilation
大集譬喻王经 大集譬喻王經 100 Da Ji Piyu Wang Jing
大明度经 大明度經 100 Da Ming Du Sūtra
大内 大內 100 Main Imperial Palace
大品般若经 大品般若經 100 Dapin Bore Sutra; Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra; Perfection of Wisdom in 25,000 Lines
大树紧那罗王所问经 大樹緊那羅王所問經 100 Drumakinnararājaparipṛcchā; Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing
大威灯光仙人问疑经 大威燈光仙人問疑經 100 Paramārthadharmavijayasūtra; Da Wei Dengguang Xianren Wen Yi Jing
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大庄严法门经 大莊嚴法門經 100 Mañjuśrīvikrīḍitasūtra; Da Zhuangyan Famen Jing
大悲经 大悲經 100 Mahā-karuṇā-puṇḍarīka
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland Sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
大方等顶王经 大方等頂王經 100 Vimalakīrtinirdeśasūtra; Dafang Guangdeng Ding Wang Jing
大方等修多罗王经 大方等修多羅王經 100 Bhavasaṅkrāntisūtra; Dafang Guangdeng Xiuduoluo Wang Jing
大方等大集经 大方等大集經 100
 1. Mahāsaṃnipātasūtra; Great Compilation
 2. Mahāsaṃnipātasūtra; Great Compilation
大方广宝箧经 大方廣寶篋經 100 Precious Box; Dafangguang Bao Qie Jing
大方广佛华严经不思议佛境界分 大方廣佛華嚴經不思議佛境界分 100 Dafangguang Fo Huayan Jing Bu Siyi Fo Jingjie Fen
大方廣菩薩十地经 大方廣菩薩十地經 100 Dafangguang Pusa Shi Di Jing
大方广普贤所说赞 大方廣普賢所說經 100 Dafangguang Puxian Suo Shuo Jing
大方广入如来智德不思议经 大方廣入如來智德不思議經 100 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra; Dafangguang Ru Rulai Zhi De Bu Siyi Jing
大方广如来不思议境界经 大方廣如來不思議境界經 100 Dafangguang Rulai Bu Siyi Jingjie Jing
大方广三戒经 大方廣三戒經 100 Saṃvara Sūtra; Dafangguang San Jie Jing
大方广十轮经 大方廣十輪經 100 Daśacakrakṣitigarbha; Dafangguang Shi Lun Jing
大方广师子吼经 大方廣師子吼經 100 Siṃhanādikasūtra; Dafangguang Shizi Hou Jing
大集月藏经 大集月藏經 100 Mahāsaṃnipāta-candragarbha Sūtra
达摩 達摩 68 Bodhidharma
达摩笈多 達摩笈多 68 Dharmagupta
达摩流支 達摩流支 68 Bodhiruci; Dharmaruci
道神足无极变化经 道神足無極變化經 100 Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大萨遮尼乾子所说经 大薩遮尼乾子所說經 100 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa; Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing
大乘百福相经 大乘百福相經 100 Mañjuśrīparipṛcchā; Dasheng Bai Fu Xiang Jing
大乘百福庄严相经 大乘百福莊嚴相經 100 Mañjuśrīparipṛcchā; Dasheng Bai Fu Zhuangyan Xiang Jing
大乘遍照光明藏无字法门经 大乘遍照光明藏無字法門經 100 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha; Dasheng Bian Zhao Guangming Cang Wu Zi Famen Jing
大乘大集地藏十轮经 大乘大集地藏十輪經 100 Daśacakrakṣitigarbha; Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing
大乘顶王经 大乘頂王經 100 Vimalakīrtinirdeśasūtra; Dasheng Ding Wang Jing
大乘方廣總持经 大乘方廣總持經 100 Sarvavaidalyasaṃgrahasūtra; Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing
大乘方等要慧经 大乘方等要慧經 100 Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa (Dasheng Fangdeng Yao Hui Jing)
大乘伽耶山顶经 大乘伽耶山頂經 100 The Mahayana Sutra Taught on Gaya Mountain; Dasheng Jia Ye Shanding Jing
大乘金刚髻珠菩萨修行分 大乘金剛髻珠菩薩修行分 100 Mahayana Vajra Cudamani Bodhisattva Cultivation; Dasheng Jingang Jizhu Pusa Xiuxing Fen
大乘离文字普光明藏经 大乘離文字普光明藏經 100 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha; Dasheng Li Wenzi Pu Guangming Cang Jing
大乘入楞伽经 大乘入楞伽經 100 Laṅkāvatāra Sūtra; Lankavatara Sutra; Dasheng Ru Lengjia Jing
大乘十法经 大乘十法經 100 Mahayana Sutra on the Ten Dharmas; Dasheng Shi Fa Jing
大乘四法经 大乘四法經 100
 1. Caturdharmakasūtra; Dasheng Si Fa Jing
 2. Catuṣkanirhārasūtra; Dasheng Si Fa Jing
大乘同性经 大乘同性經 100 Mahāyānābhisamaya; Dasheng Tong Xing Jing
大乘显识经 大乘顯識經 100 Dasheng Xian Shi Jing
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 100
 1. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
德护长者经 德護長者經 100 Śrīguptasūtra; De Hu Zhangzhe Jing
得无垢女经 得無垢女經 100 Vimaladattāparipṛcchā; De Wu Gou Nu Jing
等集众德三昧经 等集眾德三昧經 100 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra; Deng Ji Zhong De Sanmei Jing)
等目菩萨所问三昧经 等目菩薩所問三昧經 100 Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing
第一义法胜经 第一義法勝經 100 Paramārthadharmavijayasūtra; Di Yi Yi Fa Sheng Jing
入定不定印经 入定不定印經 100 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra; Dingzhi Buding Yin Jing
地婆诃罗 地婆訶羅 100 Divākara
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东太原寺 東太原寺 100 Dafuxian Temple; National Eastern Temple
兜沙经 兜沙經 68 Dou Sha Jing
度世品经 度世品經 68 Du Shi Pin Jing
度一切诸佛境界智严经 度一切諸佛境界智嚴經 100 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Du Yiqie Zhu Fo Jingjie Zhi Yan Jing)
度诸佛境界智光严经 度諸佛境界智光嚴經 68 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra; Du Zhu Fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing
犊子经 犢子經 100 Lokānuvartanasūtra; Du Zi Jing
敦煌 燉煌 100 Dunhuang
多罗 多羅 100 Tara
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法华三昧经 法華三昧經 102 Fa Hua Sanmei Jing
法镜经 法鏡經 102 Sutra of the Dharma Mirror; Fa Jing Jing
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
发觉净心经 發覺淨心經 102 Sutra on Raising and Awakening Pure Thought; Adjitavati
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
放钵经 放鉢經 102 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana; Fang Bo Jing
方广大庄严经 方廣大莊嚴經 70 Fang Guang Da Zhuangyan Jing; Lalitavistara
方等般泥洹经 方等般泥洹經 102 Caturdārakasamādhisūtra; Fangdeng Ban Niepan Jing
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法身经 法身經 102 Dharmaśarīrasūtra; Fashen Jing
奋迅王 奮迅王 102 Vikurvāṇarājaparipṛcchā; Fen Xun Wang
分别缘起初胜法门经 分別緣起初勝法門經 102 Fenbie Yuanqi Chu Sheng Famen Jing
佛华严入如来德智不思议境界经 佛華嚴入如來德智不思議境界經 102 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra; Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing
灌洗佛形像经 灌洗佛形像經 102 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā; Guan Xi Fo Xingxiang Jing
佛为胜光天子说王法经 佛為勝光天子說王法經 102 Rājāvavādaka; Fo Wei Sheng Guang Tianzi Shuo Wangfa Jing
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛陀扇多 102 Buddhaśānta
符秦 70 Former Qin
腹中女听经 腹中女聽經 102 Strīvivartavyākaraṇa; Fu Zhong Nu Ting Jing
扶南 102 Kingdom of Funan
高齐 高齊 71 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
功德直 103 Guṇaśāla
观弥勒菩萨上生兜率天经 觀彌勒菩薩上生兜率天經 103 Sutra on the Visualization of Maitreya Bodhisattva Ascending to be Born in Tusita Heaven
观无量寿佛经 觀無量壽佛經 103 The Sūtra on Contemplation of Amitāyus; Guan Wuliangshou jing
观虚空藏菩萨经 觀虛空藏菩薩經 103 Sutra on the Contemplation of Akasagarbha Bodhisattva
广博严净不退转轮经 廣博嚴淨不退轉輪經 71 Avaivartikacakrasūtra; Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing
光赞般若波罗蜜经 光讚般若波羅蜜經 103 In Praise of Light; Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines; Guang Zan Jing
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
弘福寺 72 Hongfu Temple
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
后出阿弥陀佛偈 後出阿彌陀佛偈 104 Hou Chu Emituo Fo Ji
幻士仁贤经 幻士仁賢經 104 Sutra on the Magician Bhadra; Huan Shi Ren Xian Jing
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
慧上菩萨问大善权经 慧上菩薩問大善權經 104 Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā; Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing
慧印三昧经 慧印三昧經 104 Tathāgatajñānamudrā; Hui Yin Sanmei Jing
会宁 會寧 104 Huining
千手千眼观世音菩萨 千手千眼觀世音菩薩 105 Thousand Hand Thousand Eye Avalokitesvara Bodhisattva
集一切福德三昧经 集一切福德三昧經 106 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing)
济诸方等学经 濟諸方等學經 74 Sarvavaidalyasaṃgraha; Ji Zhu Fangdeng Xue Jing
伽耶山顶经 伽耶山頂經 106 The Sutra Taught on Gaya Mountain; Jia Ye Shanding Jing
渐備一切智德经 漸備一切智德經 74 Daśabhūmikasūtra; Jian Bei Yiqie Zhi De Jing
谏王经 諫王經 106 Rājāvavādaka; Jian Wang Jing
畺良耶舍 106 Kālayaśas
罽賓 106 Kashmir
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
笈多 106 Gupta
解节经 解節經 106 Sandhīnirmocanasūtra; Jie Jie Jing
解深密经 解深密經 74
 1. Sandhīnirmocanasūtra; Jie Shen Mi Jing
 2. Sandhinir Mokcana Vyuha Sutra; Wisdom of Buddha
金光明最胜王经 金光明最勝王經 106
 1. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra; Sutra of Supreme Golden Light; Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing
 2. Golden Light Sutra; Suvarnaprabhasa-sutra
金光明经 金光明經 74
 1. Suvarnabhasottama Sutra (the Sutra of Golden Light)
 2. Suvarṇaprabhāsauttamarāja [sūtra]; Golden Light [Sūtra]
 3. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra; Golden Light Sūtra
晋代 晉代 106 Jin Dynasty
金刚般若波罗蜜多经 金剛般若波羅蜜多經 106 Prajnaparamita Diamond Sūtra; Diamond Sūtra
金刚般若波罗蜜经 金剛般若波羅蜜經 74 Prajnaparamita Diamond Sutra; Prajñāpāramitā Diamond Sūtra; Diamond Sutra; Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚能断般若波罗蜜经 金剛能斷般若波羅蜜經 106 Prajnaparamita Diamond Sutra; Prajñāpāramitā Diamond Sūtra; Diamond Sutra; Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
九色鹿经 九色鹿經 74 Sutra of the Nine-Colored Deer
鸠摩罗什 鳩摩羅什 74 Kumarajiva; Kumārajīva
集贤 集賢 106 Jixian
决定毘尼经 決定毘尼經 106 Sutra on Judging Monastic Discipline (Jueding Pini Jing)
决定总持经 決定總持經 106 Buddakṣepana; Jueding Zong Chi Jing
崛多 106 Upagupta
沮渠京声 沮渠京聲 74 Juqu Jingsheng
开元释教录略出 開元釋教錄略出 75 Summary Catalog of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era; Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu
康僧会 康僧會 75 Kang Seng Hui
康僧铠 康僧鎧 107
 1. Saṃghavarman
 2. Saṅghavarman; Sajghavarman; Saņghavarman
老母女六英经 老母女六英經 108 Mahālalikāparipṛcchā; Lao Mu Nu Liu Ying Jing
老女人经 老女人經 108 Mahālalikāparipṛcchā; Lao Nuren Jing
了本生死经 了本生死經 108 Śālistambhakasūtra; Le Bensheng Si Jing
乐璎珞庄严方便品经 樂瓔珞莊嚴方便品經 108 Sirīvivartavyākaraṇa; Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing
楞伽阿跋多罗宝经 楞伽阿跋多羅寶經 76 Laṅkāvatāra Sūtra; Lankavatara Sutra
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
离垢施女经 離垢施女經 108 Vimaladattāparipṛcchā (Li Gou Shi Nu Jing)
李无谄 李無諂 76 Li Wuchan
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
凉州 涼州 108 Liangzhou
六度集经 六度集經 108 Sutra of the Collection of the Six Perfections
龙施女经 龍施女經 108 Long Shi Nu Jing
龙施菩萨本起经 龍施菩薩本起經 108 Long Shi Pusa Benqi Jing
罗什 羅什 108 Kumārajīva
罗摩伽经 羅摩伽經 108 Gaṇḍavyūhasūtra; Luomojia Jing
曼陀罗仙 曼陀羅仙 109 Mandra; Mandrasena
妙法莲华经 妙法蓮華經 77 Lotus Sutra
弥勒成佛经 彌勒成佛經 109 Sutra on Maitreya's Descent
弥勒来时经 彌勒來時經 109 The Time of Maitreya’s Coming; Mile Lai Shi Jing
弥勒菩萨所问本愿经 彌勒菩薩所問本願經 109 Maitreyaparipṛcchā; Mile Pusa Suo Wen Benyuan Jing
弥勒下生成佛经 彌勒下生成佛經 109 The Descent of Maitreya Buddha and His Enlightenment; Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing
弥勒下生经 彌勒下生經 109 The Buddha Speaks the Sutra on the Descent of Maitreya Buddha and His Enlightenment; Mile Xia Sheng Jing
摩诃般若波罗蜜大明呪经 摩訶般若波羅蜜大明呪經 109 Mohe Boreboluomi Da Ming Zhou Jing
摩诃般若波罗蜜经 摩訶般若波羅蜜經 109 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines; Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
摩诃刹头经 摩訶剎頭經 109 Mohe Sha Tou Jing
摩诃衍宝严经 摩訶衍寶嚴經 109 Kāśyapaparivarta (Moheyan Bao Yan Jing)
摩罗 摩羅 109 Māra
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
那连耶舍 那連耶舍 110 Narendrayaśas
南天竺 78 Southern India
南藏 110 Southern Canon
南海 110
 1. South China Sea
 2. Nanhai
 3. southern waters; Southern Ocean
 4. Nanhai [lake]
 5. Nanhai [district and county]
南海郡 110 Nanhai Commandery
难陀 難陀 110 Nanda
内典录 內典錄 110 Internal Canonical List; Da Tang Nei Dian Lu
涅槃部 110 Nirvāṇa Section
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
毘尼多流支 112 Vinītaruci
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普曜经 普曜經 80 Pu Yao Jing; Lalitavistara
普超三昧经 普超三昧經 112 Sūtra of the Universal, Transcendent Samādhi of Mañjuśrī
普门品经 普門品經 80 Universal Gate Sutra; Pumenping Jing
菩萨本业经 菩薩本業經 112 Pusa Ben Ye Jing
菩萨念佛三昧经 菩薩念佛三昧經 112 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi; Pusa Nian Fo Sanmei Jing
菩萨睒子经 菩薩睒子經 112 Pusa Shan Zi Jing; Śyāmakajātakasūtra
菩萨逝经 菩薩逝經 112 Pusa Shi Jing
菩萨十住品 菩薩十住經 112 Pusa Shi Zhu Jing
菩萨十住行道品 菩薩十住行道品 112 Pusa Shi Zhu Xing Dao Jing
菩萨行方便境界神通变化经 菩薩行方便境界神通變化經 112 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa; Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing
菩萨修行四法经 菩薩修行四法經 112 Caturdharmakasūtra; Pusa Xiuxing Si Fa Jing
菩提流志 112 Bodhiruci
菩提留支 112 Bodhiruci
菩提流支 112 Bodhiruci
前世三转经 前世三轉經 81 Qian Shi San Zhuan Jing
千手千眼观世音菩萨姥陀罗尼身经 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 81 Nīlakaṇṭhakasūtra; Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Lao Tuoluoni Shen Jing
千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 113 Sutra of the Divine Dharani of the Thousand Eye, Thousand Arm Avalokitesvara Bodhisattva
乞伏秦 81 Qifu Qin
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
请雨经 請雨經 113 Prayer for Rain Sutra
只树 祇樹 113 Jetavana; Prince Jetta's Grove
求那跋陀罗 求那跋陀羅 113 Guṇabhadra; Gunabhadra
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
瞿昙流支 瞿曇流支 81 Gautama Prajñāruci
入法界体性经 入法界體性經 114 Ratnakūṭasūtra / Ru Fajie Tixing Jing
乳光佛经 乳光佛經 114 Ru Guang Fojing
如幻三昧经 如幻三昧經 114 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā; Ru Huan Sanmei Jing
入楞伽经 入楞伽經 114 Laṅkāvatāra Sūtra; Lankavatara Sutra; Ru Lengjia Jing
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来独证自誓三昧经 如來獨證自誓三昧經 82 Rulai Du Zheng Zi Shi Sanmei Jing
如来示教胜军王经 如來示教勝軍王經 82 Rājāvavādaka; Rulai Shi Jiao Sheng Jun Wang Jing
如来师子吼经 如來師子吼經 82 Siṃhanādikasūtra; Rulai Shizi Hou Jing
如来兴显经 如來興顯經 82 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra; Rulai Xing Xian Jing
如来智印经 如來智印經 82 Tathāgatajñānamudrā; Rulai Zhi Yin Jing
如来庄严智慧光明入一切佛境界经 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 82 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Rulai Zhuangyan Zhihui Guangming Ru Yiqie Fo Jingjie Jing)
若那 114 Ruo Na
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
萨昙分陀利经 薩曇分陀利經 115 The Lotus Sutra; Satanfentuoli Jing
僧祐 115 Seng You
僧伽婆罗 僧伽婆羅 115 Saṅghabhara; Sajghavarman; Savghapāla
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
僧叡 僧叡 115 Sengrui
善恭敬经 善恭敬經 115 Shan Gongjing Jing
善思童子经 善思童子經 115 Vimalakīrtinirdeśasūtra; Shan Si Tongzi Jing
睒子经 睒子經 83 Shan Zi Jing
深密解脱经 深密解脫經 115 Sandhīnirmocanasūtra; Shen Mi Jietuo Jing
申日儿本经 申日兒本經 115 Candraprabhakumāra; Shen Ri Er Ben Jing
什希有经 甚希有經 115 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Shen Xiyou Jing
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
阇那耶舍 闍那耶舍 115 Jñānayaśas; Jnanayasas
圣善住意天子所问经 聖善住意天子所問經 115 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Sheng Shan Zhu Yi Tianzi Suo Wen Jing)
胜思惟梵天所问经 勝思惟梵天所問經 115 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā; Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing
胜天王般若波罗蜜经 勝天王般若波羅蜜經 115 The Prajñāpāramitā Sūtra of Suvikrāntavikrāmin; Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra
圣坚 聖堅 115 Shengjian; Shi Shengjian
胜鬘师子吼一乘大方便方广经 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 115 Srimala Sutra; Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra
实叉难陀 實叉難陀 83 Śiksānanda; Siksananda
释法显 釋法顯 115 Fa Xian
释圣坚 釋聖堅 115 Shengjian; Shi Shengjian
逝童子经 逝童子經 115 Shi Tongzi Jing
释智 釋智 115 Shi Zhi
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
十住经 十住經 83 Daśabhūmikasūtra; Shi Zhu Jing
室罗筏 室羅筏 115 Sravasti
实相般若波罗蜜经 實相般若波羅蜜經 83 Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra
顺权方便经 順權方便經 115 Sirīvivartavyākaraṇa; Shun Quanfangbian Jing
说妙法决定业障经 說妙法決定業障經 115
 1. Shuo Miao Fa Jueding Yezhang Jing
 2. Shuo Miao Fa Jueding Yezhang Jing
说无垢称经 說無垢稱經 115 Vimalakīrti Sūtra; Shuo Wugou Cheng Jing
四童子三昧经 四童子三昧經 115 Caturdārakasamādhisūtra; Si Tongzi Sanmei Jing
思益梵天所问经 思益梵天所問經 83
 1. Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā; Si Yi Fantian Suo Wen Jing
 2. Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā Sūtra
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
83 Sui Dynasty
太子和休经 太子和休經 116 Siṃhaparipṛcchā; Taizi He Xiu Jing
太子慕魄经 太子慕魄經 84
 1. Taizi Mupo Jing
 2. Taizi Mupo Jing
太子刷护经 太子刷護經 116 Siṃhaparipṛcchā; Taizi Shua Hu Jing
太子须大拏经 太子須大拏經 84 Prince Sudana Sutra
昙曜 曇曜 84 Tan Yao
唐三藏 116 Tang Tripitaka; Xuanzang
唐国 唐國 116 Tangguo
昙摩流支 曇摩流支 116 Bodhiruci; Dharmaruci
昙摩蜜多 曇摩蜜多 116 Dharmamitra
昙摩蜱 曇摩蜱 116 Dharmapriya
昙摩耶舍 曇摩耶舍 84 Dharmayaśas
昙无谶 曇無讖 116 Dharmaksema; Dharmakṣema
天竺 116 the Indian subcontinent
提云般若 提雲般若 116 Devaprajñā
陀罗 陀羅 116 Tārā
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
未曾有经 未曾有經 119 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing
维摩诘经 維摩詰經 87 Vimalakirti Sutra; Vimalakīrti Sūtra; Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
维摩诘所说经 維摩詰所說經 87 Vimalakirti Sutra; Vimalakirti Nirdesa Sutra
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利所说不思议佛境界经 文殊師利所說不思議佛境界經 87 Acintyabuddhaviṣayanirdeśa (Mañjuśrī speaks the Inconceivable State of Buddhahood Sutra)
文殊师利所说般若波罗蜜经 文殊師利所說般若波羅蜜經 87 Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra
文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 87 Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā
文殊师利佛土严净经 文殊師利佛土嚴淨經 119 Sutra on the Adornments and Purity of the Buddha Land of Mañjuśrī; Wenshushili Fotu Yan Jing Jing
文殊师利问菩提经 文殊師利問菩提經 87 Mañjuśrī's Questions on Enlightenment; Wenshushili Wen Puti Jing
文殊师利现宝藏经 文殊師利現寶藏經 119 Mañjuśrī Manifests a Treasure Store; Wenshushili Xian Baozang Jing
文殊师利巡行经 文殊師利巡行經 119 Mañjuśrī goes on an Inspection Round; Wenshushili Xun Xing Jing
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无极宝三昧经 無極寶三昧經 119 Wu Ji Bao Sanmei Jing
五经 五經 87 Five Classics
无量寿经 無量壽經 87
 1. Larger Sutra on Amitayus
 2. The Infinite Life Sutra; The Larger Sutra on Amitāyus; The Larger Pure Land Sutra
无量义经 無量義經 87 Sutra of Immeasurable Principles
无言童子经 無言童子經 119 Wuyan Tongzi Jing
无字宝箧经 無字寶篋經 119 Anakṣarakaraṇḍakavairocanagarbha; Wu Zi Bao Qie Jing
无垢贤女经 無垢賢女經 119 Strīvivartavyākaraṇa; Wugou Xian Nu Jing
无尽意菩萨经 無盡意菩薩經 87 Akṣayamatinirdeśasūtra; Exposition of Akṣayamati
无量清净平等觉经 無量清淨平等覺經 119 Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing)
无上依经 無上依經 119 Wushang Yi Jing
西崇福寺 120 Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
西太原寺 120 Xi Taiyuan Temple; Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
西域 120 Western Regions
显无边佛土功德经 顯無邊佛土功德經 120 Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing
象头精舍经 象頭精舍經 120 Gagāśīrṣa Vihara Sutra; Xiang Tou Jingshe Jing
象腋经 象腋經 120 Hastikakṣyā; Xiang Ye Jing
相续解脱地波罗蜜了义经 相續解脫地波羅蜜了義經 120 Sandhīnirmocanasūtra; Xiangxu Jietuo Di Boluomi Liaoyi Jing
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 120 Xiaopin Boreboluomi Jing; The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
萧齐 蕭齊 120 Xiao Qi
校量数珠功德经 校量數珠功德經 120 Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing
信力入印法门经 信力入印法門經 88 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra; Xin Li Ru Yin Famen Jing
西天 88 India; Indian continent
玄畅 玄暢 88 Xuan Chang
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
虛空孕菩萨经 虛空孕菩薩經 88 Ākāśagarbha sūtra; Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing
虚空藏菩萨经 虛空藏菩薩經 88 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing)
虚空藏菩萨神呪经 虛空藏菩薩神呪經 88 Ākāśagarbhasūtra; Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须摩提经 須摩提經 120 Sumatī Sūtra (Xumoti Jing)
须摩提菩萨经 須摩提菩薩經 88 Sumatidārikāparipṛcchā (Xumoti Pusa Jing)
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
严佛调 嚴佛調 89 Yan Fotiao; Yan Futiao
姚秦 姚秦 89 Later Qin
药师 藥師 89
 1. Healing Master
 2. Medicine Buddha
药师如来本愿经 藥師如來本願經 121 Sutra on the Vows of the Medicine Buddha; Yaoshi Rulai Benyuan Jing
耶舍 121 Narendrayaśas
义净 義淨 89 Yijing
遗日摩尼宝经 遺日摩尼寶經 121 Maitreyaparipṛcchā; Yi Ri Monibao Jing
印度 121 India
银色女经 銀色女經 121 Yinse Nu Jing; Pūpāvatyāvadānā
一切法高王经 一切法高王經 121 Yiqie Fa Gao Wang Jing
优禅尼国 優禪尼國 121 Ujjayanī
优填王经 優填王經 89 Udayanavatsarājaparipṛcchā (Youtian Wang Jing)
郁迦罗越问菩萨行经 郁迦羅越問菩薩行經 121 The Inquiry of Ugra; Yujialuoyue Wen Pusa Xing Jing
盂兰盆经 盂蘭盆經 121 Yulan Bowl Sūtra
宇文周 121 Later Zhou dynasty
浴像功德经 浴像功德經 121 Sutra on the Merit Gained Through Washing an Image of the Buddha
缘生初胜分法本经 緣生初勝分法本經 121 Yuan Sheng Chu Sheng Fen Fa Ben Jing
元魏 89 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
缘起圣道经 緣起聖道經 121 Nidānasūtra; Yuanqi Sheng Dao Jing
月灯三昧经 月燈三昧經 121
 1. Samādhirājacandrapradīpasūtra; Yue Deng Sanmei Jing
 2. Yue Deng Sanmei Jing
 3. Yue Deng Sanmei Jing
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
月光童子经 月光童子經 121 Candraprabhakumāra; Yueguang Tongzi Jing
月婆首那 121 Upaśūnya
云安 雲安 121 Yun'an
于阗 于闐 121 Yutian
宇文 121
 1. Yuwen
 2. Yuwen
造立形像福报经 造立形像福報經 122 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā; Zaoli Xingxiang Fu Bao Jing
长者子制经 長者子制經 122 Zhangzhe Zi Zhi Jing
正法华经 正法華經 90 The Lotus Sutra; Zheng Fa Hua Jing
正恭敬经 正恭敬經 122 Zheng Gongjing Jing
证契大乘经 證契大乘經 122 Mahāyānābhisamaya; Zheng Qi Dasheng Jing
支法度 90 Zhi Fadu
支谦 支謙 90 Zhi Qian
智升 智昇 90 Zhi Sheng
智严 智嚴 90 Zhi Yan
祇多蜜 90 Gītamitra
支娄迦谶 122
 1. Lokaksema
 2. Lokakṣema; Lokaksema
中天竺 90 Central North India
中天 122 Central North India
诸法本无经 諸法本無經 122 Sarvadharmapravṛttinirdeśa; Zhu Fa Ben Wu Jing
竺法护 竺法護 90 Dharmarakṣa
诸法无行经 諸法無行經 122 Sarvadharmapravṛttinirdeśa; Zhu Fa Wu Xing Jing
诸法勇王经 諸法勇王經 122 Zhu Fa Yong Wang Jing
竺佛念 90 Zhu Fonian; Fo Nian
諸菩萨求佛本业经 諸菩薩求佛本業經 90 Zhu Pusa Qiu Fo Ben Ye Jing
竺昙无兰 竺曇無蘭 90 Tan Wulan
转女身经 轉女身經 122 Strīvivartavyākaraṇa; Zhuan Nu Shen Jing
转有经 轉有經 122 Bhavasaṅkrāntisūtra; Zhuan You Jing
庄严菩提心分 莊嚴菩提心經 90 Zhuangyan Putixin Jing
自誓三昧经 自誓三昧經 122 Zi Shi Sanmei Jing
自在王菩萨经 自在王菩薩經 122 Vikurvāṇarājaparipṛcchā; Zizai Wang Pusa Jing
最无比经 最無比經 122 Zui Wubi Jing
作佛形像经 作佛形像經 122 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā; Zuo Fo Xingxiang Jing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 53.

Simplified Traditional Pinyin English
般舟 98
 1. pratyutpanna; present
 2. pratyutpanna samadhi
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方等 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
度无极 度無極 100 paramita; perfection
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
分陀利 102 pundarika
分卫 分衛 102 alms; piṇḍapāta
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
共法 103 totality of truth
护国 護國 104 Protecting the Country
伽陀 106 gatha; verse
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
九经 九經 106 navāṅga-śāsana; navaṅga-sāsana; nava-vidhaḥ sūtrānto; nine teachings
卷第一 106 scroll 1
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
罗门 羅門 108 Brahman
门经 門經 109 funeral service recited at the door of a house
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
婆罗 婆羅 112
 1. pāla; warden; keeper; guardian
 2. bāla; power
 3. Borneo
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七经 七經 113 seven Pureland sutras
清信士 113 male lay person; upāsaka
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
入法界品 114 entrance into the dharma realm [chapter]
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三经 三經 115 three sutras; group of three scriptures
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三字 115 three characters
阇那 闍那 115 jnana; knowing
受决 受決 115 a prophecy
数珠 數珠 115 prayer beads; rosary
昙摩 曇摩 116 dharma
昙无 曇無 116 dharma
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
为母说法 為母說法 119 taught Dharma for his mother
五大 119 the five elements
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
一百八 121 one hundred and eight
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
藏经 藏經 122 Buddhist canon
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
真陀罗 真陀羅 122 kimnara
竺法 122 Dharma; Buddhist doctrine
总持 總持 122
 1. dharani; total retention
 2. to hold to the good, total retention