Glossary and Vocabulary for Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 金剛頂瑜伽念珠經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 12 zhū pearl 珠表菩薩之勝果
2 12 zhū a bead 珠表菩薩之勝果
3 12 zhū a bead or orb-shaped object 珠表菩薩之勝果
4 12 zhū a pearl of writing 珠表菩薩之勝果
5 9 念珠 niàn zhū Chanting Beads 說念珠功德勝利
6 9 念珠 niàn zhū prayer beads; rosary 說念珠功德勝利
7 7 good fortune; happiness; luck 硨渠念珠一倍福
8 7 Fujian 硨渠念珠一倍福
9 7 wine and meat used in ceremonial offerings 硨渠念珠一倍福
10 7 Fortune 硨渠念珠一倍福
11 7 merit; blessing; punya 硨渠念珠一倍福
12 7 wéi to act as; to serve 為諸修真言行菩薩者
13 7 wéi to change into; to become 為諸修真言行菩薩者
14 7 wéi to be; is 為諸修真言行菩薩者
15 7 wéi to do 為諸修真言行菩薩者
16 7 wèi to support; to help 為諸修真言行菩薩者
17 7 wéi to govern 為諸修真言行菩薩者
18 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸儀軌則
19 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸儀軌則
20 7 shuì to persuade 說諸儀軌則
21 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸儀軌則
22 7 shuō a doctrine; a theory 說諸儀軌則
23 7 shuō to claim; to assert 說諸儀軌則
24 7 shuō allocution 說諸儀軌則
25 7 shuō to criticize; to scold 說諸儀軌則
26 7 shuō to indicate; to refer to 說諸儀軌則
27 7 shuō speach; vāda 說諸儀軌則
28 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸儀軌則
29 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
30 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
31 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
32 5 shàng top; a high position 一千八十以為上
33 5 shang top; the position on or above something 一千八十以為上
34 5 shàng to go up; to go forward 一千八十以為上
35 5 shàng shang 一千八十以為上
36 5 shàng previous; last 一千八十以為上
37 5 shàng high; higher 一千八十以為上
38 5 shàng advanced 一千八十以為上
39 5 shàng a monarch; a sovereign 一千八十以為上
40 5 shàng time 一千八十以為上
41 5 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一千八十以為上
42 5 shàng far 一千八十以為上
43 5 shàng big; as big as 一千八十以為上
44 5 shàng abundant; plentiful 一千八十以為上
45 5 shàng to report 一千八十以為上
46 5 shàng to offer 一千八十以為上
47 5 shàng to go on stage 一千八十以為上
48 5 shàng to take office; to assume a post 一千八十以為上
49 5 shàng to install; to erect 一千八十以為上
50 5 shàng to suffer; to sustain 一千八十以為上
51 5 shàng to burn 一千八十以為上
52 5 shàng to remember 一千八十以為上
53 5 shàng to add 一千八十以為上
54 5 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一千八十以為上
55 5 shàng to meet 一千八十以為上
56 5 shàng falling then rising (4th) tone 一千八十以為上
57 5 shang used after a verb indicating a result 一千八十以為上
58 5 shàng a musical note 一千八十以為上
59 5 shàng higher, superior; uttara 一千八十以為上
60 4 ān calm; still; quiet; peaceful 設安頂髻或挂身
61 4 ān to calm; to pacify 設安頂髻或挂身
62 4 ān safe; secure 設安頂髻或挂身
63 4 ān comfortable; happy 設安頂髻或挂身
64 4 ān to find a place for 設安頂髻或挂身
65 4 ān to install; to fix; to fit 設安頂髻或挂身
66 4 ān to be content 設安頂髻或挂身
67 4 ān to cherish 設安頂髻或挂身
68 4 ān to bestow; to confer 設安頂髻或挂身
69 4 ān amphetamine 設安頂髻或挂身
70 4 ān ampere 設安頂髻或挂身
71 4 ān to add; to submit 設安頂髻或挂身
72 4 ān to reside; to live at 設安頂髻或挂身
73 4 ān to be used to; to be familiar with 設安頂髻或挂身
74 4 ān an 設安頂髻或挂身
75 4 ān Ease 設安頂髻或挂身
76 4 ān e 設安頂髻或挂身
77 4 ān an 設安頂髻或挂身
78 4 ān peace 設安頂髻或挂身
79 4 method; way 慎莫驀過越法罪
80 4 France 慎莫驀過越法罪
81 4 the law; rules; regulations 慎莫驀過越法罪
82 4 the teachings of the Buddha; Dharma 慎莫驀過越法罪
83 4 a standard; a norm 慎莫驀過越法罪
84 4 an institution 慎莫驀過越法罪
85 4 to emulate 慎莫驀過越法罪
86 4 magic; a magic trick 慎莫驀過越法罪
87 4 punishment 慎莫驀過越法罪
88 4 Fa 慎莫驀過越法罪
89 4 a precedent 慎莫驀過越法罪
90 4 a classification of some kinds of Han texts 慎莫驀過越法罪
91 4 relating to a ceremony or rite 慎莫驀過越法罪
92 4 Dharma 慎莫驀過越法罪
93 4 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 慎莫驀過越法罪
94 4 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 慎莫驀過越法罪
95 4 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 慎莫驀過越法罪
96 4 quality; characteristic 慎莫驀過越法罪
97 4 yóu Kangxi radical 102 由聞如是妙
98 4 yóu to follow along 由聞如是妙
99 4 yóu cause; reason 由聞如是妙
100 4 yóu You 由聞如是妙
101 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說念珠功德勝利
102 4 功德 gōngdé merit 說念珠功德勝利
103 4 功德 gōngdé merit 說念珠功德勝利
104 4 功德 gōngdé puṇya; puñña 說念珠功德勝利
105 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
106 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
107 3 to reach 水精真珠及諸寶
108 3 to attain 水精真珠及諸寶
109 3 to understand 水精真珠及諸寶
110 3 able to be compared to; to catch up with 水精真珠及諸寶
111 3 to be involved with; to associate with 水精真珠及諸寶
112 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 水精真珠及諸寶
113 3 and; ca; api 水精真珠及諸寶
114 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
115 3 zhōng medium; medium sized 羯磨部中為念珠
116 3 zhōng China 羯磨部中為念珠
117 3 zhòng to hit the mark 羯磨部中為念珠
118 3 zhōng midday 羯磨部中為念珠
119 3 zhōng inside 羯磨部中為念珠
120 3 zhōng during 羯磨部中為念珠
121 3 zhōng Zhong 羯磨部中為念珠
122 3 zhōng intermediary 羯磨部中為念珠
123 3 zhōng half 羯磨部中為念珠
124 3 zhòng to reach; to attain 羯磨部中為念珠
125 3 zhòng to suffer; to infect 羯磨部中為念珠
126 3 zhòng to obtain 羯磨部中為念珠
127 3 zhòng to pass an exam 羯磨部中為念珠
128 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
129 3 貫串 guànchuàn to pierce through; to string together 繩線貫串表觀音
130 3 金剛頂瑜伽念珠經 jīngāng dǐng yújiā niàn zhū jīng Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 金剛頂瑜伽念珠經
131 3 zhī to go 我今為說之
132 3 zhī to arrive; to go 我今為說之
133 3 zhī is 我今為說之
134 3 zhī to use 我今為說之
135 3 zhī Zhi 我今為說之
136 3 bèi to double 硨渠念珠一倍福
137 3 bèi to add to; to augment 硨渠念珠一倍福
138 3 bèi a multiplier; guṇa 硨渠念珠一倍福
139 3 jìng clean 以此念誦淨三業
140 3 jìng no surplus; net 以此念誦淨三業
141 3 jìng pure 以此念誦淨三業
142 3 jìng tranquil 以此念誦淨三業
143 3 jìng cold 以此念誦淨三業
144 3 jìng to wash; to clense 以此念誦淨三業
145 3 jìng role of hero 以此念誦淨三業
146 3 jìng to remove sexual desire 以此念誦淨三業
147 3 jìng bright and clean; luminous 以此念誦淨三業
148 3 jìng clean; pure 以此念誦淨三業
149 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
150 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
151 3 jìng Pure 以此念誦淨三業
152 3 jìng vyavadāna; purification; cleansing 以此念誦淨三業
153 3 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 以此念誦淨三業
154 3 jìng viśuddhi; purity 以此念誦淨三業
155 3 to use; to grasp 母珠以表無量壽
156 3 to rely on 母珠以表無量壽
157 3 to regard 母珠以表無量壽
158 3 to be able to 母珠以表無量壽
159 3 to order; to command 母珠以表無量壽
160 3 used after a verb 母珠以表無量壽
161 3 a reason; a cause 母珠以表無量壽
162 3 Israel 母珠以表無量壽
163 3 Yi 母珠以表無量壽
164 3 use; yogena 母珠以表無量壽
165 2 jǐng neck; throat 或安頸上及安臂
166 2 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 金剛薩埵菩薩白佛言
167 2 xià bottom 上品最勝及中下
168 2 xià to fall; to drop; to go down; to descend 上品最勝及中下
169 2 xià to announce 上品最勝及中下
170 2 xià to do 上品最勝及中下
171 2 xià to withdraw; to leave; to exit 上品最勝及中下
172 2 xià the lower class; a member of the lower class 上品最勝及中下
173 2 xià inside 上品最勝及中下
174 2 xià an aspect 上品最勝及中下
175 2 xià a certain time 上品最勝及中下
176 2 xià to capture; to take 上品最勝及中下
177 2 xià to put in 上品最勝及中下
178 2 xià to enter 上品最勝及中下
179 2 xià to eliminate; to remove; to get off 上品最勝及中下
180 2 xià to finish work or school 上品最勝及中下
181 2 xià to go 上品最勝及中下
182 2 xià to scorn; to look down on 上品最勝及中下
183 2 xià to modestly decline 上品最勝及中下
184 2 xià to produce 上品最勝及中下
185 2 xià to stay at; to lodge at 上品最勝及中下
186 2 xià to decide 上品最勝及中下
187 2 xià to be less than 上品最勝及中下
188 2 xià humble; lowly 上品最勝及中下
189 2 xià below; adhara 上品最勝及中下
190 2 xià lower; inferior; hina 上品最勝及中下
191 2 俱胝 jūzhī Judi 金剛子珠俱胝福
192 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 金剛子珠俱胝福
193 2 zuì crime; offense; sin; vice 慎莫驀過越法罪
194 2 zuì fault; error 慎莫驀過越法罪
195 2 zuì hardship; suffering 慎莫驀過越法罪
196 2 zuì to blame; to accuse 慎莫驀過越法罪
197 2 zuì punishment 慎莫驀過越法罪
198 2 zhòng many; numerous 眾珠間雜應貫串
199 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾珠間雜應貫串
200 2 zhòng general; common; public 眾珠間雜應貫串
201 2 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
202 2 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
203 2 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
204 2 size 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
205 2 old 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
206 2 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
207 2 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
208 2 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
209 2 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
210 2 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
211 2 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
212 2 Qi 其瑜
213 2 最勝 zuìshèng jina; conqueror 上品最勝及中下
214 2 世尊 shìzūn World-Honored One 毘盧遮那世尊告金剛手言
215 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 毘盧遮那世尊告金剛手言
216 2 chí to grasp; to hold 二手持珠當心上
217 2 chí to resist; to oppose 二手持珠當心上
218 2 chí to uphold 二手持珠當心上
219 2 chí to sustain; to keep; to uphold 二手持珠當心上
220 2 chí to administer; to manage 二手持珠當心上
221 2 chí to control 二手持珠當心上
222 2 chí to be cautious 二手持珠當心上
223 2 chí to remember 二手持珠當心上
224 2 chí to assist 二手持珠當心上
225 2 chí to hold; dhara 二手持珠當心上
226 2 chí with; using 二手持珠當心上
227 2 蓮子 liánzǐ lotus seed 蓮子念珠千俱胝
228 2 yìng to answer; to respond 眾珠間雜應貫串
229 2 yìng to confirm; to verify 眾珠間雜應貫串
230 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 眾珠間雜應貫串
231 2 yìng to accept 眾珠間雜應貫串
232 2 yìng to permit; to allow 眾珠間雜應貫串
233 2 yìng to echo 眾珠間雜應貫串
234 2 yìng to handle; to deal with 眾珠間雜應貫串
235 2 yìng Ying 眾珠間雜應貫串
236 2 to go; to 於十萬廣頌中略出
237 2 to rely on; to depend on 於十萬廣頌中略出
238 2 Yu 於十萬廣頌中略出
239 2 a crow 於十萬廣頌中略出
240 2 yán to speak; to say; said 毘盧遮那世尊告金剛手言
241 2 yán language; talk; words; utterance; speech 毘盧遮那世尊告金剛手言
242 2 yán Kangxi radical 149 毘盧遮那世尊告金剛手言
243 2 yán phrase; sentence 毘盧遮那世尊告金剛手言
244 2 yán a word; a syllable 毘盧遮那世尊告金剛手言
245 2 yán a theory; a doctrine 毘盧遮那世尊告金剛手言
246 2 yán to regard as 毘盧遮那世尊告金剛手言
247 2 yán to act as 毘盧遮那世尊告金剛手言
248 2 yán speech; vāc 毘盧遮那世尊告金剛手言
249 2 yán speak; vad 毘盧遮那世尊告金剛手言
250 2 suǒ a few; various; some 所說言論成念誦
251 2 suǒ a place; a location 所說言論成念誦
252 2 suǒ indicates a passive voice 所說言論成念誦
253 2 suǒ an ordinal number 所說言論成念誦
254 2 suǒ meaning 所說言論成念誦
255 2 suǒ garrison 所說言論成念誦
256 2 suǒ place; pradeśa 所說言論成念誦
257 2 speed 速證悉地
258 2 quick; fast 速證悉地
259 2 urgent 速證悉地
260 2 to accelerate 速證悉地
261 2 to urge 速證悉地
262 2 bǎo a treasure; a valuable item 水精真珠及諸寶
263 2 bǎo treasured; cherished 水精真珠及諸寶
264 2 bǎo a jewel; gem 水精真珠及諸寶
265 2 bǎo precious 水精真珠及諸寶
266 2 bǎo noble 水精真珠及諸寶
267 2 bǎo an imperial seal 水精真珠及諸寶
268 2 bǎo a unit of currency 水精真珠及諸寶
269 2 bǎo Bao 水精真珠及諸寶
270 2 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 水精真珠及諸寶
271 2 bǎo jewel; gem; mani 水精真珠及諸寶
272 2 頂髻 dǐngjì usnisa; uṣṇīṣa 設安頂髻或挂身
273 2 xīn heart [organ] 靜慮離念心專注
274 2 xīn Kangxi radical 61 靜慮離念心專注
275 2 xīn mind; consciousness 靜慮離念心專注
276 2 xīn the center; the core; the middle 靜慮離念心專注
277 2 xīn one of the 28 star constellations 靜慮離念心專注
278 2 xīn heart 靜慮離念心專注
279 2 xīn emotion 靜慮離念心專注
280 2 xīn intention; consideration 靜慮離念心專注
281 2 xīn disposition; temperament 靜慮離念心專注
282 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 靜慮離念心專注
283 2 four 熟銅作珠四倍福
284 2 note a musical scale 熟銅作珠四倍福
285 2 fourth 熟銅作珠四倍福
286 2 Si 熟銅作珠四倍福
287 2 four; catur 熟銅作珠四倍福
288 2 biǎo clock; a wrist watch 珠表菩薩之勝果
289 2 biǎo a coat; outer clothing 珠表菩薩之勝果
290 2 biǎo a mark; a border 珠表菩薩之勝果
291 2 biǎo appearance; exterior; bearing 珠表菩薩之勝果
292 2 biǎo to show; to express; to manifest; to display 珠表菩薩之勝果
293 2 biǎo a memorial; a memorial to the throne 珠表菩薩之勝果
294 2 biǎo an example; a model 珠表菩薩之勝果
295 2 biǎo a stele 珠表菩薩之勝果
296 2 biǎo a grave inscription 珠表菩薩之勝果
297 2 biǎo a record; a table; a report; a form 珠表菩薩之勝果
298 2 biǎo an alias; an alternative name 珠表菩薩之勝果
299 2 biǎo a meter; an instrument; a gauge 珠表菩薩之勝果
300 2 biǎo a prostitute 珠表菩薩之勝果
301 2 biǎo Biao 珠表菩薩之勝果
302 2 biǎo to put on a coat 珠表菩薩之勝果
303 2 biǎo to praise 珠表菩薩之勝果
304 2 biǎo to tell; to declare 珠表菩薩之勝果
305 2 biǎo to present a memorial 珠表菩薩之勝果
306 2 biǎo to recommend 珠表菩薩之勝果
307 2 biǎo to investigate; to review 珠表菩薩之勝果
308 2 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 珠表菩薩之勝果
309 2 biǎo to give medicine for driving out cold 珠表菩薩之勝果
310 2 biǎo to adorn 珠表菩薩之勝果
311 2 biǎo to mark; to indicate 珠表菩薩之勝果
312 2 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 珠表菩薩之勝果
313 2 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 一千八十以為上
314 2 以為 yǐwéi to act as 一千八十以為上
315 2 以為 yǐwèi to think 一千八十以為上
316 2 以為 yǐwéi to use as 一千八十以為上
317 2 爾時 ěr shí at that time 爾時
318 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
319 2 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 菩提子珠無數福
320 2 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 皆得成就理事法
321 2 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 皆得成就理事法
322 2 成就 chéngjiù accomplishment 皆得成就理事法
323 2 成就 chéngjiù Achievements 皆得成就理事法
324 2 成就 chéngjiù to attained; to obtain 皆得成就理事法
325 2 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 皆得成就理事法
326 2 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 皆得成就理事法
327 2 arm 或安頸上及安臂
328 2 arm; bāhu 或安頸上及安臂
329 2 金剛子 jīngāngzǐ Vijraputra 金剛子珠俱胝福
330 2 真言 zhēnyán true words 為諸修真言行菩薩者
331 2 真言 zhēnyán an incantation 為諸修真言行菩薩者
332 2 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 為諸修真言行菩薩者
333 2 děng et cetera; and so on 來諸有情等
334 2 děng to wait 來諸有情等
335 2 děng to be equal 來諸有情等
336 2 děng degree; level 來諸有情等
337 2 děng to compare 來諸有情等
338 2 xiū to decorate; to embellish 為諸修真言行菩薩者
339 2 xiū to study; to cultivate 為諸修真言行菩薩者
340 2 xiū to repair 為諸修真言行菩薩者
341 2 xiū long; slender 為諸修真言行菩薩者
342 2 xiū to write; to compile 為諸修真言行菩薩者
343 2 xiū to build; to construct; to shape 為諸修真言行菩薩者
344 2 xiū to practice 為諸修真言行菩薩者
345 2 xiū to cut 為諸修真言行菩薩者
346 2 xiū virtuous; wholesome 為諸修真言行菩薩者
347 2 xiū a virtuous person 為諸修真言行菩薩者
348 2 xiū Xiu 為諸修真言行菩薩者
349 2 xiū to unknot 為諸修真言行菩薩者
350 2 xiū to prepare; to put in order 為諸修真言行菩薩者
351 2 xiū excellent 為諸修真言行菩薩者
352 2 xiū to perform [a ceremony] 為諸修真言行菩薩者
353 2 xiū Cultivation 為諸修真言行菩薩者
354 2 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 為諸修真言行菩薩者
355 2 xiū pratipanna; spiritual practice 為諸修真言行菩薩者
356 2 qiān one thousand 千倍功德帝釋子
357 2 qiān many; numerous; countless 千倍功德帝釋子
358 2 qiān a cheat; swindler 千倍功德帝釋子
359 1 jīng to go through; to experience 伽經但說其功能
360 1 jīng a sutra; a scripture 伽經但說其功能
361 1 jīng warp 伽經但說其功能
362 1 jīng longitude 伽經但說其功能
363 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 伽經但說其功能
364 1 jīng a woman's period 伽經但說其功能
365 1 jīng to bear; to endure 伽經但說其功能
366 1 jīng to hang; to die by hanging 伽經但說其功能
367 1 jīng classics 伽經但說其功能
368 1 jīng to be frugal; to save 伽經但說其功能
369 1 jīng a classic; a scripture; canon 伽經但說其功能
370 1 jīng a standard; a norm 伽經但說其功能
371 1 jīng a section of a Confucian work 伽經但說其功能
372 1 jīng to measure 伽經但說其功能
373 1 jīng human pulse 伽經但說其功能
374 1 jīng menstruation; a woman's period 伽經但說其功能
375 1 jīng sutra; discourse 伽經但說其功能
376 1 yīn sound; noise 繩線貫串表觀音
377 1 yīn Kangxi radical 180 繩線貫串表觀音
378 1 yīn news 繩線貫串表觀音
379 1 yīn tone; timbre 繩線貫串表觀音
380 1 yīn music 繩線貫串表觀音
381 1 yīn material from which musical instruments are made 繩線貫串表觀音
382 1 yīn voice; words 繩線貫串表觀音
383 1 yīn tone of voice 繩線貫串表觀音
384 1 yīn rumour 繩線貫串表觀音
385 1 yīn shade 繩線貫串表觀音
386 1 yīn sound; ghoṣa 繩線貫串表觀音
387 1 child; son 千倍功德帝釋子
388 1 egg; newborn 千倍功德帝釋子
389 1 first earthly branch 千倍功德帝釋子
390 1 11 p.m.-1 a.m. 千倍功德帝釋子
391 1 Kangxi radical 39 千倍功德帝釋子
392 1 pellet; something small and hard 千倍功德帝釋子
393 1 master 千倍功德帝釋子
394 1 viscount 千倍功德帝釋子
395 1 zi you; your honor 千倍功德帝釋子
396 1 masters 千倍功德帝釋子
397 1 person 千倍功德帝釋子
398 1 young 千倍功德帝釋子
399 1 seed 千倍功德帝釋子
400 1 subordinate; subsidiary 千倍功德帝釋子
401 1 a copper coin 千倍功德帝釋子
402 1 female dragonfly 千倍功德帝釋子
403 1 constituent 千倍功德帝釋子
404 1 offspring; descendants 千倍功德帝釋子
405 1 dear 千倍功德帝釋子
406 1 little one 千倍功德帝釋子
407 1 son; putra 千倍功德帝釋子
408 1 offspring; tanaya 千倍功德帝釋子
409 1 二十七 èrshíqī 27 二十七珠為下類
410 1 二十七 èrshíqī twenty-seven; saptaviṃśati 二十七珠為下類
411 1 sòng to praise; to laud; to acclaim 於十萬廣頌中略出
412 1 sòng Song; Hymns 於十萬廣頌中略出
413 1 sòng a hymn; an ode; a eulogy 於十萬廣頌中略出
414 1 sòng a speech in praise of somebody 於十萬廣頌中略出
415 1 sòng a divination 於十萬廣頌中略出
416 1 sòng to recite 於十萬廣頌中略出
417 1 sòng 1. ode; 2. praise 於十萬廣頌中略出
418 1 sòng verse; gāthā 於十萬廣頌中略出
419 1 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
420 1 jìn to advance 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
421 1 jìn diligence; perseverance 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
422 1 白佛 bái fó to address the Buddha 金剛薩埵菩薩白佛言
423 1 shēn human body; torso 設安頂髻或挂身
424 1 shēn Kangxi radical 158 設安頂髻或挂身
425 1 shēn self 設安頂髻或挂身
426 1 shēn life 設安頂髻或挂身
427 1 shēn an object 設安頂髻或挂身
428 1 shēn a lifetime 設安頂髻或挂身
429 1 shēn moral character 設安頂髻或挂身
430 1 shēn status; identity; position 設安頂髻或挂身
431 1 shēn pregnancy 設安頂髻或挂身
432 1 juān India 設安頂髻或挂身
433 1 shēn body; kaya 設安頂髻或挂身
434 1 one 硨渠念珠一倍福
435 1 Kangxi radical 1 硨渠念珠一倍福
436 1 pure; concentrated 硨渠念珠一倍福
437 1 first 硨渠念珠一倍福
438 1 the same 硨渠念珠一倍福
439 1 sole; single 硨渠念珠一倍福
440 1 a very small amount 硨渠念珠一倍福
441 1 Yi 硨渠念珠一倍福
442 1 other 硨渠念珠一倍福
443 1 to unify 硨渠念珠一倍福
444 1 accidentally; coincidentally 硨渠念珠一倍福
445 1 abruptly; suddenly 硨渠念珠一倍福
446 1 one; eka 硨渠念珠一倍福
447 1 míng fame; renown; reputation 念諸如來菩薩名
448 1 míng a name; personal name; designation 念諸如來菩薩名
449 1 míng rank; position 念諸如來菩薩名
450 1 míng an excuse 念諸如來菩薩名
451 1 míng life 念諸如來菩薩名
452 1 míng to name; to call 念諸如來菩薩名
453 1 míng to express; to describe 念諸如來菩薩名
454 1 míng to be called; to have the name 念諸如來菩薩名
455 1 míng to own; to possess 念諸如來菩薩名
456 1 míng famous; renowned 念諸如來菩薩名
457 1 míng moral 念諸如來菩薩名
458 1 míng name; naman 念諸如來菩薩名
459 1 míng fame; renown; yasas 念諸如來菩薩名
460 1 食邑 shíyì a fiefdom 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
461 1 to leap on or over 慎莫驀過越法罪
462 1 to mount a horse 慎莫驀過越法罪
463 1 哀愍 āimǐn to pity; to sympathize with 哀愍未
464 1 意趣 yì qù direction of the will 意趣故
465 1 to store 皆由念珠積功德
466 1 to amass; to accumulate; to collect 皆由念珠積功德
467 1 old; long-standing 皆由念珠積功德
468 1 to multiply in amount 皆由念珠積功德
469 1 frequent 皆由念珠積功德
470 1 accomplishment; achievement 皆由念珠積功德
471 1 to clog; to block 皆由念珠積功德
472 1 a product 皆由念珠積功德
473 1 dài to carry; to bring 由帶頸上淨四重
474 1 dài band; belt 由帶頸上淨四重
475 1 dài to go around 由帶頸上淨四重
476 1 dài zone; area 由帶頸上淨四重
477 1 dài to wear 由帶頸上淨四重
478 1 dài to do in passing 由帶頸上淨四重
479 1 dài to lead 由帶頸上淨四重
480 1 dài a belt shaped object 由帶頸上淨四重
481 1 dài a gynecological symptom 由帶頸上淨四重
482 1 dài Dai 由帶頸上淨四重
483 1 dài to appear to 由帶頸上淨四重
484 1 dài binding; bandhana 由帶頸上淨四重
485 1 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 念珠分別有四種
486 1 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 念珠分別有四種
487 1 分別 fēnbié difference 念珠分別有四種
488 1 分別 fēnbié discrimination 念珠分別有四種
489 1 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 念珠分別有四種
490 1 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 念珠分別有四種
491 1 tiě iron 以鐵為珠三倍福
492 1 tiě strong; solid; firm 以鐵為珠三倍福
493 1 tiě a weapon 以鐵為珠三倍福
494 1 tiě Tie 以鐵為珠三倍福
495 1 niàn to read aloud 念諸如來菩薩名
496 1 niàn to remember; to expect 念諸如來菩薩名
497 1 niàn to miss 念諸如來菩薩名
498 1 niàn to consider 念諸如來菩薩名
499 1 niàn to recite; to chant 念諸如來菩薩名
500 1 niàn to show affection for 念諸如來菩薩名

Frequencies of all Words

Top 819

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 12 zhū pearl 珠表菩薩之勝果
2 12 zhū a bead 珠表菩薩之勝果
3 12 zhū a bead or orb-shaped object 珠表菩薩之勝果
4 12 zhū a pearl of writing 珠表菩薩之勝果
5 9 念珠 niàn zhū Chanting Beads 說念珠功德勝利
6 9 念珠 niàn zhū prayer beads; rosary 說念珠功德勝利
7 7 good fortune; happiness; luck 硨渠念珠一倍福
8 7 Fujian 硨渠念珠一倍福
9 7 wine and meat used in ceremonial offerings 硨渠念珠一倍福
10 7 Fortune 硨渠念珠一倍福
11 7 merit; blessing; punya 硨渠念珠一倍福
12 7 wèi for; to 為諸修真言行菩薩者
13 7 wèi because of 為諸修真言行菩薩者
14 7 wéi to act as; to serve 為諸修真言行菩薩者
15 7 wéi to change into; to become 為諸修真言行菩薩者
16 7 wéi to be; is 為諸修真言行菩薩者
17 7 wéi to do 為諸修真言行菩薩者
18 7 wèi for 為諸修真言行菩薩者
19 7 wèi because of; for; to 為諸修真言行菩薩者
20 7 wèi to 為諸修真言行菩薩者
21 7 wéi in a passive construction 為諸修真言行菩薩者
22 7 wéi forming a rehetorical question 為諸修真言行菩薩者
23 7 wéi forming an adverb 為諸修真言行菩薩者
24 7 wéi to add emphasis 為諸修真言行菩薩者
25 7 wèi to support; to help 為諸修真言行菩薩者
26 7 wéi to govern 為諸修真言行菩薩者
27 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸儀軌則
28 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸儀軌則
29 7 shuì to persuade 說諸儀軌則
30 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸儀軌則
31 7 shuō a doctrine; a theory 說諸儀軌則
32 7 shuō to claim; to assert 說諸儀軌則
33 7 shuō allocution 說諸儀軌則
34 7 shuō to criticize; to scold 說諸儀軌則
35 7 shuō to indicate; to refer to 說諸儀軌則
36 7 shuō speach; vāda 說諸儀軌則
37 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸儀軌則
38 5 zhū all; many; various 為諸修真言行菩薩者
39 5 zhū Zhu 為諸修真言行菩薩者
40 5 zhū all; members of the class 為諸修真言行菩薩者
41 5 zhū interrogative particle 為諸修真言行菩薩者
42 5 zhū him; her; them; it 為諸修真言行菩薩者
43 5 zhū of; in 為諸修真言行菩薩者
44 5 zhū all; many; sarva 為諸修真言行菩薩者
45 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
46 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
47 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
48 5 shàng top; a high position 一千八十以為上
49 5 shang top; the position on or above something 一千八十以為上
50 5 shàng to go up; to go forward 一千八十以為上
51 5 shàng shang 一千八十以為上
52 5 shàng previous; last 一千八十以為上
53 5 shàng high; higher 一千八十以為上
54 5 shàng advanced 一千八十以為上
55 5 shàng a monarch; a sovereign 一千八十以為上
56 5 shàng time 一千八十以為上
57 5 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一千八十以為上
58 5 shàng far 一千八十以為上
59 5 shàng big; as big as 一千八十以為上
60 5 shàng abundant; plentiful 一千八十以為上
61 5 shàng to report 一千八十以為上
62 5 shàng to offer 一千八十以為上
63 5 shàng to go on stage 一千八十以為上
64 5 shàng to take office; to assume a post 一千八十以為上
65 5 shàng to install; to erect 一千八十以為上
66 5 shàng to suffer; to sustain 一千八十以為上
67 5 shàng to burn 一千八十以為上
68 5 shàng to remember 一千八十以為上
69 5 shang on; in 一千八十以為上
70 5 shàng upward 一千八十以為上
71 5 shàng to add 一千八十以為上
72 5 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一千八十以為上
73 5 shàng to meet 一千八十以為上
74 5 shàng falling then rising (4th) tone 一千八十以為上
75 5 shang used after a verb indicating a result 一千八十以為上
76 5 shàng a musical note 一千八十以為上
77 5 shàng higher, superior; uttara 一千八十以為上
78 4 ān calm; still; quiet; peaceful 設安頂髻或挂身
79 4 ān to calm; to pacify 設安頂髻或挂身
80 4 ān where 設安頂髻或挂身
81 4 ān safe; secure 設安頂髻或挂身
82 4 ān comfortable; happy 設安頂髻或挂身
83 4 ān to find a place for 設安頂髻或挂身
84 4 ān to install; to fix; to fit 設安頂髻或挂身
85 4 ān to be content 設安頂髻或挂身
86 4 ān to cherish 設安頂髻或挂身
87 4 ān to bestow; to confer 設安頂髻或挂身
88 4 ān amphetamine 設安頂髻或挂身
89 4 ān ampere 設安頂髻或挂身
90 4 ān to add; to submit 設安頂髻或挂身
91 4 ān to reside; to live at 設安頂髻或挂身
92 4 ān to be used to; to be familiar with 設安頂髻或挂身
93 4 ān how; why 設安頂髻或挂身
94 4 ān thus; so; therefore 設安頂髻或挂身
95 4 ān deliberately 設安頂髻或挂身
96 4 ān naturally 設安頂髻或挂身
97 4 ān an 設安頂髻或挂身
98 4 ān Ease 設安頂髻或挂身
99 4 ān e 設安頂髻或挂身
100 4 ān an 設安頂髻或挂身
101 4 ān peace 設安頂髻或挂身
102 4 method; way 慎莫驀過越法罪
103 4 France 慎莫驀過越法罪
104 4 the law; rules; regulations 慎莫驀過越法罪
105 4 the teachings of the Buddha; Dharma 慎莫驀過越法罪
106 4 a standard; a norm 慎莫驀過越法罪
107 4 an institution 慎莫驀過越法罪
108 4 to emulate 慎莫驀過越法罪
109 4 magic; a magic trick 慎莫驀過越法罪
110 4 punishment 慎莫驀過越法罪
111 4 Fa 慎莫驀過越法罪
112 4 a precedent 慎莫驀過越法罪
113 4 a classification of some kinds of Han texts 慎莫驀過越法罪
114 4 relating to a ceremony or rite 慎莫驀過越法罪
115 4 Dharma 慎莫驀過越法罪
116 4 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 慎莫驀過越法罪
117 4 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 慎莫驀過越法罪
118 4 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 慎莫驀過越法罪
119 4 quality; characteristic 慎莫驀過越法罪
120 4 yóu follow; from; it is for...to 由聞如是妙
121 4 yóu Kangxi radical 102 由聞如是妙
122 4 yóu to follow along 由聞如是妙
123 4 yóu cause; reason 由聞如是妙
124 4 yóu by somebody; up to somebody 由聞如是妙
125 4 yóu from a starting point 由聞如是妙
126 4 yóu You 由聞如是妙
127 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說念珠功德勝利
128 4 功德 gōngdé merit 說念珠功德勝利
129 4 功德 gōngdé merit 說念珠功德勝利
130 4 功德 gōngdé puṇya; puñña 說念珠功德勝利
131 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
132 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
133 3 to reach 水精真珠及諸寶
134 3 and 水精真珠及諸寶
135 3 coming to; when 水精真珠及諸寶
136 3 to attain 水精真珠及諸寶
137 3 to understand 水精真珠及諸寶
138 3 able to be compared to; to catch up with 水精真珠及諸寶
139 3 to be involved with; to associate with 水精真珠及諸寶
140 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 水精真珠及諸寶
141 3 and; ca; api 水精真珠及諸寶
142 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
143 3 zhōng medium; medium sized 羯磨部中為念珠
144 3 zhōng China 羯磨部中為念珠
145 3 zhòng to hit the mark 羯磨部中為念珠
146 3 zhōng in; amongst 羯磨部中為念珠
147 3 zhōng midday 羯磨部中為念珠
148 3 zhōng inside 羯磨部中為念珠
149 3 zhōng during 羯磨部中為念珠
150 3 zhōng Zhong 羯磨部中為念珠
151 3 zhōng intermediary 羯磨部中為念珠
152 3 zhōng half 羯磨部中為念珠
153 3 zhōng just right; suitably 羯磨部中為念珠
154 3 zhōng while 羯磨部中為念珠
155 3 zhòng to reach; to attain 羯磨部中為念珠
156 3 zhòng to suffer; to infect 羯磨部中為念珠
157 3 zhòng to obtain 羯磨部中為念珠
158 3 zhòng to pass an exam 羯磨部中為念珠
159 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
160 3 jiē all; each and every; in all cases 皆由念珠積功德
161 3 jiē same; equally 皆由念珠積功德
162 3 貫串 guànchuàn to pierce through; to string together 繩線貫串表觀音
163 3 金剛頂瑜伽念珠經 jīngāng dǐng yújiā niàn zhū jīng Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 金剛頂瑜伽念珠經
164 3 zhī him; her; them; that 我今為說之
165 3 zhī used between a modifier and a word to form a word group 我今為說之
166 3 zhī to go 我今為說之
167 3 zhī this; that 我今為說之
168 3 zhī genetive marker 我今為說之
169 3 zhī it 我今為說之
170 3 zhī in 我今為說之
171 3 zhī all 我今為說之
172 3 zhī and 我今為說之
173 3 zhī however 我今為說之
174 3 zhī if 我今為說之
175 3 zhī then 我今為說之
176 3 zhī to arrive; to go 我今為說之
177 3 zhī is 我今為說之
178 3 zhī to use 我今為說之
179 3 zhī Zhi 我今為說之
180 3 bèi -fold; times (multiplier) 硨渠念珠一倍福
181 3 bèi to double 硨渠念珠一倍福
182 3 bèi to add to; to augment 硨渠念珠一倍福
183 3 bèi contrary to; to defy 硨渠念珠一倍福
184 3 bèi to turn away from 硨渠念珠一倍福
185 3 bèi a multiplier; guṇa 硨渠念珠一倍福
186 3 jìng clean 以此念誦淨三業
187 3 jìng no surplus; net 以此念誦淨三業
188 3 jìng only 以此念誦淨三業
189 3 jìng pure 以此念誦淨三業
190 3 jìng tranquil 以此念誦淨三業
191 3 jìng cold 以此念誦淨三業
192 3 jìng to wash; to clense 以此念誦淨三業
193 3 jìng role of hero 以此念誦淨三業
194 3 jìng completely 以此念誦淨三業
195 3 jìng to remove sexual desire 以此念誦淨三業
196 3 jìng bright and clean; luminous 以此念誦淨三業
197 3 jìng clean; pure 以此念誦淨三業
198 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
199 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
200 3 jìng Pure 以此念誦淨三業
201 3 jìng vyavadāna; purification; cleansing 以此念誦淨三業
202 3 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 以此念誦淨三業
203 3 jìng viśuddhi; purity 以此念誦淨三業
204 3 so as to; in order to 母珠以表無量壽
205 3 to use; to regard as 母珠以表無量壽
206 3 to use; to grasp 母珠以表無量壽
207 3 according to 母珠以表無量壽
208 3 because of 母珠以表無量壽
209 3 on a certain date 母珠以表無量壽
210 3 and; as well as 母珠以表無量壽
211 3 to rely on 母珠以表無量壽
212 3 to regard 母珠以表無量壽
213 3 to be able to 母珠以表無量壽
214 3 to order; to command 母珠以表無量壽
215 3 further; moreover 母珠以表無量壽
216 3 used after a verb 母珠以表無量壽
217 3 very 母珠以表無量壽
218 3 already 母珠以表無量壽
219 3 increasingly 母珠以表無量壽
220 3 a reason; a cause 母珠以表無量壽
221 3 Israel 母珠以表無量壽
222 3 Yi 母珠以表無量壽
223 3 use; yogena 母珠以表無量壽
224 2 jǐng neck; throat 或安頸上及安臂
225 2 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 金剛薩埵菩薩白佛言
226 2 xià next 上品最勝及中下
227 2 xià bottom 上品最勝及中下
228 2 xià to fall; to drop; to go down; to descend 上品最勝及中下
229 2 xià measure word for time 上品最勝及中下
230 2 xià expresses completion of an action 上品最勝及中下
231 2 xià to announce 上品最勝及中下
232 2 xià to do 上品最勝及中下
233 2 xià to withdraw; to leave; to exit 上品最勝及中下
234 2 xià under; below 上品最勝及中下
235 2 xià the lower class; a member of the lower class 上品最勝及中下
236 2 xià inside 上品最勝及中下
237 2 xià an aspect 上品最勝及中下
238 2 xià a certain time 上品最勝及中下
239 2 xià a time; an instance 上品最勝及中下
240 2 xià to capture; to take 上品最勝及中下
241 2 xià to put in 上品最勝及中下
242 2 xià to enter 上品最勝及中下
243 2 xià to eliminate; to remove; to get off 上品最勝及中下
244 2 xià to finish work or school 上品最勝及中下
245 2 xià to go 上品最勝及中下
246 2 xià to scorn; to look down on 上品最勝及中下
247 2 xià to modestly decline 上品最勝及中下
248 2 xià to produce 上品最勝及中下
249 2 xià to stay at; to lodge at 上品最勝及中下
250 2 xià to decide 上品最勝及中下
251 2 xià to be less than 上品最勝及中下
252 2 xià humble; lowly 上品最勝及中下
253 2 xià below; adhara 上品最勝及中下
254 2 xià lower; inferior; hina 上品最勝及中下
255 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
256 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
257 2 俱胝 jūzhī Judi 金剛子珠俱胝福
258 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 金剛子珠俱胝福
259 2 zuì crime; offense; sin; vice 慎莫驀過越法罪
260 2 zuì fault; error 慎莫驀過越法罪
261 2 zuì hardship; suffering 慎莫驀過越法罪
262 2 zuì to blame; to accuse 慎莫驀過越法罪
263 2 zuì punishment 慎莫驀過越法罪
264 2 zhòng many; numerous 眾珠間雜應貫串
265 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾珠間雜應貫串
266 2 zhòng general; common; public 眾珠間雜應貫串
267 2 zhòng many; all; sarva 眾珠間雜應貫串
268 2 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
269 2 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
270 2 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
271 2 size 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
272 2 old 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
273 2 greatly; very 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
274 2 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
275 2 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
276 2 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
277 2 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
278 2 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
279 2 approximately 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
280 2 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
281 2 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
282 2 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
283 2 his; hers; its; theirs 其瑜
284 2 to add emphasis 其瑜
285 2 used when asking a question in reply to a question 其瑜
286 2 used when making a request or giving an order 其瑜
287 2 he; her; it; them 其瑜
288 2 probably; likely 其瑜
289 2 will 其瑜
290 2 may 其瑜
291 2 if 其瑜
292 2 or 其瑜
293 2 Qi 其瑜
294 2 he; her; it; saḥ; sā; tad 其瑜
295 2 最勝 zuìshèng jina; conqueror 上品最勝及中下
296 2 世尊 shìzūn World-Honored One 毘盧遮那世尊告金剛手言
297 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 毘盧遮那世尊告金剛手言
298 2 chí to grasp; to hold 二手持珠當心上
299 2 chí to resist; to oppose 二手持珠當心上
300 2 chí to uphold 二手持珠當心上
301 2 chí to sustain; to keep; to uphold 二手持珠當心上
302 2 chí to administer; to manage 二手持珠當心上
303 2 chí to control 二手持珠當心上
304 2 chí to be cautious 二手持珠當心上
305 2 chí to remember 二手持珠當心上
306 2 chí to assist 二手持珠當心上
307 2 chí to hold; dhara 二手持珠當心上
308 2 chí with; using 二手持珠當心上
309 2 蓮子 liánzǐ lotus seed 蓮子念珠千俱胝
310 2 yīng should; ought 眾珠間雜應貫串
311 2 yìng to answer; to respond 眾珠間雜應貫串
312 2 yìng to confirm; to verify 眾珠間雜應貫串
313 2 yīng soon; immediately 眾珠間雜應貫串
314 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 眾珠間雜應貫串
315 2 yìng to accept 眾珠間雜應貫串
316 2 yīng or; either 眾珠間雜應貫串
317 2 yìng to permit; to allow 眾珠間雜應貫串
318 2 yìng to echo 眾珠間雜應貫串
319 2 yìng to handle; to deal with 眾珠間雜應貫串
320 2 yìng Ying 眾珠間雜應貫串
321 2 yīng suitable; yukta 眾珠間雜應貫串
322 2 in; at 於十萬廣頌中略出
323 2 in; at 於十萬廣頌中略出
324 2 in; at; to; from 於十萬廣頌中略出
325 2 to go; to 於十萬廣頌中略出
326 2 to rely on; to depend on 於十萬廣頌中略出
327 2 to go to; to arrive at 於十萬廣頌中略出
328 2 from 於十萬廣頌中略出
329 2 give 於十萬廣頌中略出
330 2 oppposing 於十萬廣頌中略出
331 2 and 於十萬廣頌中略出
332 2 compared to 於十萬廣頌中略出
333 2 by 於十萬廣頌中略出
334 2 and; as well as 於十萬廣頌中略出
335 2 for 於十萬廣頌中略出
336 2 Yu 於十萬廣頌中略出
337 2 a crow 於十萬廣頌中略出
338 2 whew; wow 於十萬廣頌中略出
339 2 near to; antike 於十萬廣頌中略出
340 2 yán to speak; to say; said 毘盧遮那世尊告金剛手言
341 2 yán language; talk; words; utterance; speech 毘盧遮那世尊告金剛手言
342 2 yán Kangxi radical 149 毘盧遮那世尊告金剛手言
343 2 yán a particle with no meaning 毘盧遮那世尊告金剛手言
344 2 yán phrase; sentence 毘盧遮那世尊告金剛手言
345 2 yán a word; a syllable 毘盧遮那世尊告金剛手言
346 2 yán a theory; a doctrine 毘盧遮那世尊告金剛手言
347 2 yán to regard as 毘盧遮那世尊告金剛手言
348 2 yán to act as 毘盧遮那世尊告金剛手言
349 2 yán speech; vāc 毘盧遮那世尊告金剛手言
350 2 yán speak; vad 毘盧遮那世尊告金剛手言
351 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所說言論成念誦
352 2 suǒ an office; an institute 所說言論成念誦
353 2 suǒ introduces a relative clause 所說言論成念誦
354 2 suǒ it 所說言論成念誦
355 2 suǒ if; supposing 所說言論成念誦
356 2 suǒ a few; various; some 所說言論成念誦
357 2 suǒ a place; a location 所說言論成念誦
358 2 suǒ indicates a passive voice 所說言論成念誦
359 2 suǒ that which 所說言論成念誦
360 2 suǒ an ordinal number 所說言論成念誦
361 2 suǒ meaning 所說言論成念誦
362 2 suǒ garrison 所說言論成念誦
363 2 suǒ place; pradeśa 所說言論成念誦
364 2 suǒ that which; yad 所說言論成念誦
365 2 speed 速證悉地
366 2 quick; fast 速證悉地
367 2 urgent 速證悉地
368 2 to accelerate 速證悉地
369 2 to urge 速證悉地
370 2 bǎo a treasure; a valuable item 水精真珠及諸寶
371 2 bǎo treasured; cherished 水精真珠及諸寶
372 2 bǎo a jewel; gem 水精真珠及諸寶
373 2 bǎo precious 水精真珠及諸寶
374 2 bǎo noble 水精真珠及諸寶
375 2 bǎo an imperial seal 水精真珠及諸寶
376 2 bǎo a unit of currency 水精真珠及諸寶
377 2 bǎo Bao 水精真珠及諸寶
378 2 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 水精真珠及諸寶
379 2 bǎo jewel; gem; mani 水精真珠及諸寶
380 2 頂髻 dǐngjì usnisa; uṣṇīṣa 設安頂髻或挂身
381 2 xīn heart [organ] 靜慮離念心專注
382 2 xīn Kangxi radical 61 靜慮離念心專注
383 2 xīn mind; consciousness 靜慮離念心專注
384 2 xīn the center; the core; the middle 靜慮離念心專注
385 2 xīn one of the 28 star constellations 靜慮離念心專注
386 2 xīn heart 靜慮離念心專注
387 2 xīn emotion 靜慮離念心專注
388 2 xīn intention; consideration 靜慮離念心專注
389 2 xīn disposition; temperament 靜慮離念心專注
390 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 靜慮離念心專注
391 2 huò or; either; else 設安頂髻或挂身
392 2 huò maybe; perhaps; might; possibly 設安頂髻或挂身
393 2 huò some; someone 設安頂髻或挂身
394 2 míngnián suddenly 設安頂髻或挂身
395 2 huò or; vā 設安頂髻或挂身
396 2 four 熟銅作珠四倍福
397 2 note a musical scale 熟銅作珠四倍福
398 2 fourth 熟銅作珠四倍福
399 2 Si 熟銅作珠四倍福
400 2 four; catur 熟銅作珠四倍福
401 2 biǎo clock; a wrist watch 珠表菩薩之勝果
402 2 biǎo a coat; outer clothing 珠表菩薩之勝果
403 2 biǎo a mark; a border 珠表菩薩之勝果
404 2 biǎo appearance; exterior; bearing 珠表菩薩之勝果
405 2 biǎo to show; to express; to manifest; to display 珠表菩薩之勝果
406 2 biǎo a memorial; a memorial to the throne 珠表菩薩之勝果
407 2 biǎo an example; a model 珠表菩薩之勝果
408 2 biǎo a stele 珠表菩薩之勝果
409 2 biǎo a grave inscription 珠表菩薩之勝果
410 2 biǎo a record; a table; a report; a form 珠表菩薩之勝果
411 2 biǎo an alias; an alternative name 珠表菩薩之勝果
412 2 biǎo a meter; an instrument; a gauge 珠表菩薩之勝果
413 2 biǎo a maternal cousin 珠表菩薩之勝果
414 2 biǎo a prostitute 珠表菩薩之勝果
415 2 biǎo Biao 珠表菩薩之勝果
416 2 biǎo to put on a coat 珠表菩薩之勝果
417 2 biǎo to praise 珠表菩薩之勝果
418 2 biǎo to tell; to declare 珠表菩薩之勝果
419 2 biǎo to present a memorial 珠表菩薩之勝果
420 2 biǎo to recommend 珠表菩薩之勝果
421 2 biǎo to investigate; to review 珠表菩薩之勝果
422 2 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 珠表菩薩之勝果
423 2 biǎo to give medicine for driving out cold 珠表菩薩之勝果
424 2 biǎo to adorn 珠表菩薩之勝果
425 2 biǎo to mark; to indicate 珠表菩薩之勝果
426 2 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 珠表菩薩之勝果
427 2 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 一千八十以為上
428 2 以為 yǐwéi to act as 一千八十以為上
429 2 以為 yǐwèi to think 一千八十以為上
430 2 以為 yǐwéi to use as 一千八十以為上
431 2 爾時 ěr shí at that time 爾時
432 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
433 2 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 菩提子珠無數福
434 2 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 皆得成就理事法
435 2 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 皆得成就理事法
436 2 成就 chéngjiù accomplishment 皆得成就理事法
437 2 成就 chéngjiù Achievements 皆得成就理事法
438 2 成就 chéngjiù to attained; to obtain 皆得成就理事法
439 2 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 皆得成就理事法
440 2 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 皆得成就理事法
441 2 arm 或安頸上及安臂
442 2 arm; bāhu 或安頸上及安臂
443 2 金剛子 jīngāngzǐ Vijraputra 金剛子珠俱胝福
444 2 真言 zhēnyán true words 為諸修真言行菩薩者
445 2 真言 zhēnyán an incantation 為諸修真言行菩薩者
446 2 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 為諸修真言行菩薩者
447 2 děng et cetera; and so on 來諸有情等
448 2 děng to wait 來諸有情等
449 2 děng degree; kind 來諸有情等
450 2 děng plural 來諸有情等
451 2 děng to be equal 來諸有情等
452 2 děng degree; level 來諸有情等
453 2 děng to compare 來諸有情等
454 2 xiū to decorate; to embellish 為諸修真言行菩薩者
455 2 xiū to study; to cultivate 為諸修真言行菩薩者
456 2 xiū to repair 為諸修真言行菩薩者
457 2 xiū long; slender 為諸修真言行菩薩者
458 2 xiū to write; to compile 為諸修真言行菩薩者
459 2 xiū to build; to construct; to shape 為諸修真言行菩薩者
460 2 xiū to practice 為諸修真言行菩薩者
461 2 xiū to cut 為諸修真言行菩薩者
462 2 xiū virtuous; wholesome 為諸修真言行菩薩者
463 2 xiū a virtuous person 為諸修真言行菩薩者
464 2 xiū Xiu 為諸修真言行菩薩者
465 2 xiū to unknot 為諸修真言行菩薩者
466 2 xiū to prepare; to put in order 為諸修真言行菩薩者
467 2 xiū excellent 為諸修真言行菩薩者
468 2 xiū to perform [a ceremony] 為諸修真言行菩薩者
469 2 xiū Cultivation 為諸修真言行菩薩者
470 2 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 為諸修真言行菩薩者
471 2 xiū pratipanna; spiritual practice 為諸修真言行菩薩者
472 2 qiān one thousand 千倍功德帝釋子
473 2 qiān many; numerous; countless 千倍功德帝釋子
474 2 qiān very 千倍功德帝釋子
475 2 qiān a cheat; swindler 千倍功德帝釋子
476 1 jīng to go through; to experience 伽經但說其功能
477 1 jīng a sutra; a scripture 伽經但說其功能
478 1 jīng warp 伽經但說其功能
479 1 jīng longitude 伽經但說其功能
480 1 jīng often; regularly; frequently 伽經但說其功能
481 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 伽經但說其功能
482 1 jīng a woman's period 伽經但說其功能
483 1 jīng to bear; to endure 伽經但說其功能
484 1 jīng to hang; to die by hanging 伽經但說其功能
485 1 jīng classics 伽經但說其功能
486 1 jīng to be frugal; to save 伽經但說其功能
487 1 jīng a classic; a scripture; canon 伽經但說其功能
488 1 jīng a standard; a norm 伽經但說其功能
489 1 jīng a section of a Confucian work 伽經但說其功能
490 1 jīng to measure 伽經但說其功能
491 1 jīng human pulse 伽經但說其功能
492 1 jīng menstruation; a woman's period 伽經但說其功能
493 1 jīng sutra; discourse 伽經但說其功能
494 1 yīn sound; noise 繩線貫串表觀音
495 1 yīn Kangxi radical 180 繩線貫串表觀音
496 1 yīn news 繩線貫串表觀音
497 1 yīn tone; timbre 繩線貫串表觀音
498 1 yīn music 繩線貫串表觀音
499 1 yīn material from which musical instruments are made 繩線貫串表觀音
500 1 yīn voice; words 繩線貫串表觀音

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
念珠
 1. niàn zhū
 2. niàn zhū
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
 1. Fortune
 2. merit; blessing; punya
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
zhū all; many; sarva
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
shàng higher, superior; uttara
 1. ān
 2. ān
 3. ān
 4. ān
 1. Ease
 2. e
 3. an
 4. peace
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
功德
 1. gōngdé
 2. gōngdé
 3. gōngdé
 1. merit
 2. merit
 3. puṇya; puñña
念诵 念誦 niànsòng to read out; to recite

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
广智 廣智 103 Guangzhi
金刚顶瑜伽念珠经 金剛頂瑜伽念珠經 106 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚子 金剛子 106 Vijraputra
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
苏悉地经 蘇悉地經 115 Susuddhikara Sūtra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 29.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
宝部 寶部 98 jewel division
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
佛部 102 Buddha division
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
羯磨部 106 karma division
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
离念 離念 108 transcends conception
莲花部 蓮花部 108 lotus division
念珠 110
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
三千 115 three thousand-fold
三业 三業 115 three types of karma; three actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
胜愿 勝願 115 spureme vow
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四重 115 four grave prohibitions
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
意趣 121 direction of the will
一百八 121 one hundred and eight
一境 121 one realm
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
最胜 最勝 122 jina; conqueror