Glossary and Vocabulary for Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經, Scroll 26

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 81 Kangxi radical 71 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
2 81 to not have; without 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
3 81 mo 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
4 81 to not have 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
5 81 Wu 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
6 81 mo 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
7 79 zhě ca 諸增上慢者破增上慢
8 64 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
9 63 yán to speak; to say; said 爾時文殊師利童子即白佛言
10 63 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時文殊師利童子即白佛言
11 63 yán Kangxi radical 149 爾時文殊師利童子即白佛言
12 63 yán phrase; sentence 爾時文殊師利童子即白佛言
13 63 yán a word; a syllable 爾時文殊師利童子即白佛言
14 63 yán a theory; a doctrine 爾時文殊師利童子即白佛言
15 63 yán to regard as 爾時文殊師利童子即白佛言
16 63 yán to act as 爾時文殊師利童子即白佛言
17 63 yán word; vacana 爾時文殊師利童子即白佛言
18 63 yán speak; vad 爾時文殊師利童子即白佛言
19 60 大德 dàdé most virtuous 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
20 60 大德 dàdé Dade reign 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
21 60 大德 dàdé a major festival 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
22 60 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
23 60 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
24 53 to go; to 若今世尊告文殊師利演說於法
25 53 to rely on; to depend on 若今世尊告文殊師利演說於法
26 53 Yu 若今世尊告文殊師利演說於法
27 53 a crow 若今世尊告文殊師利演說於法
28 47 fēi Kangxi radical 175 是法界者非本繫縛今得解耶
29 47 fēi wrong; bad; untruthful 是法界者非本繫縛今得解耶
30 47 fēi different 是法界者非本繫縛今得解耶
31 47 fēi to not be; to not have 是法界者非本繫縛今得解耶
32 47 fēi to violate; to be contrary to 是法界者非本繫縛今得解耶
33 47 fēi Africa 是法界者非本繫縛今得解耶
34 47 fēi to slander 是法界者非本繫縛今得解耶
35 47 fěi to avoid 是法界者非本繫縛今得解耶
36 47 fēi must 是法界者非本繫縛今得解耶
37 47 fēi an error 是法界者非本繫縛今得解耶
38 47 fēi a problem; a question 是法界者非本繫縛今得解耶
39 47 fēi evil 是法界者非本繫縛今得解耶
40 45 菩薩 púsà bodhisattva 非菩薩
41 45 菩薩 púsà bodhisattva 非菩薩
42 45 菩薩 púsà bodhisattva 非菩薩
43 45 xīn heart [organ] 是眾生等執著我想及著他想起心
44 45 xīn Kangxi radical 61 是眾生等執著我想及著他想起心
45 45 xīn mind; consciousness 是眾生等執著我想及著他想起心
46 45 xīn the center; the core; the middle 是眾生等執著我想及著他想起心
47 45 xīn one of the 28 star constellations 是眾生等執著我想及著他想起心
48 45 xīn heart 是眾生等執著我想及著他想起心
49 45 xīn emotion 是眾生等執著我想及著他想起心
50 45 xīn intention; consideration 是眾生等執著我想及著他想起心
51 45 xīn disposition; temperament 是眾生等執著我想及著他想起心
52 45 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 是眾生等執著我想及著他想起心
53 45 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 法界體性無分別會第八之一
54 44 zhī to know 若知污染是法界體性
55 44 zhī to comprehend 若知污染是法界體性
56 44 zhī to inform; to tell 若知污染是法界體性
57 44 zhī to administer 若知污染是法界體性
58 44 zhī to distinguish; to discern 若知污染是法界體性
59 44 zhī to be close friends 若知污染是法界體性
60 44 zhī to feel; to sense; to perceive 若知污染是法界體性
61 44 zhī to receive; to entertain 若知污染是法界體性
62 44 zhī knowledge 若知污染是法界體性
63 44 zhī consciousness; perception 若知污染是法界體性
64 44 zhī a close friend 若知污染是法界體性
65 44 zhì wisdom 若知污染是法界體性
66 44 zhì Zhi 若知污染是法界體性
67 44 zhī Understanding 若知污染是法界體性
68 44 zhī know; jña 若知污染是法界體性
69 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得果者轉更增上
70 43 děi to want to; to need to 已得果者轉更增上
71 43 děi must; ought to 已得果者轉更增上
72 43 de 已得果者轉更增上
73 43 de infix potential marker 已得果者轉更增上
74 43 to result in 已得果者轉更增上
75 43 to be proper; to fit; to suit 已得果者轉更增上
76 43 to be satisfied 已得果者轉更增上
77 43 to be finished 已得果者轉更增上
78 43 děi satisfying 已得果者轉更增上
79 43 to contract 已得果者轉更增上
80 43 to hear 已得果者轉更增上
81 43 to have; there is 已得果者轉更增上
82 43 marks time passed 已得果者轉更增上
83 43 obtain; attain; prāpta 已得果者轉更增上
84 42 jiě to loosen; to unfasten; to untie 本是繫縛今得解耶
85 42 jiě to explain 本是繫縛今得解耶
86 42 jiě to divide; to separate 本是繫縛今得解耶
87 42 jiě to understand 本是繫縛今得解耶
88 42 jiě to solve a math problem 本是繫縛今得解耶
89 42 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 本是繫縛今得解耶
90 42 jiě to cut; to disect 本是繫縛今得解耶
91 42 jiě to relieve oneself 本是繫縛今得解耶
92 42 jiě a solution 本是繫縛今得解耶
93 42 jiè to escort 本是繫縛今得解耶
94 42 xiè to understand; to be clear 本是繫縛今得解耶
95 42 xiè acrobatic skills 本是繫縛今得解耶
96 42 jiě can; able to 本是繫縛今得解耶
97 42 jiě a stanza 本是繫縛今得解耶
98 42 jiè to send off 本是繫縛今得解耶
99 42 xiè Xie 本是繫縛今得解耶
100 42 jiě exegesis 本是繫縛今得解耶
101 42 xiè laziness 本是繫縛今得解耶
102 42 jiè a government office 本是繫縛今得解耶
103 42 jiè to pawn 本是繫縛今得解耶
104 42 jiè to rent; to lease 本是繫縛今得解耶
105 42 jiě understanding 本是繫縛今得解耶
106 42 jiě to liberate 本是繫縛今得解耶
107 42 infix potential marker 汝是世尊聲聞不耶
108 40 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 自在攝取
109 40 自在 zìzài Carefree 自在攝取
110 40 自在 zìzài perfect ease 自在攝取
111 40 自在 zìzài Isvara 自在攝取
112 40 自在 zìzài self mastery; vaśitā 自在攝取
113 39 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 若告已說
114 39 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 若告已說
115 39 shuì to persuade 若告已說
116 39 shuō to teach; to recite; to explain 若告已說
117 39 shuō a doctrine; a theory 若告已說
118 39 shuō to claim; to assert 若告已說
119 39 shuō allocution 若告已說
120 39 shuō to criticize; to scold 若告已說
121 39 shuō to indicate; to refer to 若告已說
122 39 shuō speach; vāda 若告已說
123 39 shuō to speak; bhāṣate 若告已說
124 39 shuō to instruct 若告已說
125 36 一切 yīqiè temporary 一切諸法界法界體性
126 36 一切 yīqiè the same 一切諸法界法界體性
127 36 Yi 我等亦爾
128 33 無有 wú yǒu there is not 出法界外無有所聞
129 33 無有 wú yǒu non-existence 出法界外無有所聞
130 33 解脫 jiětuō to liberate; to free 是諸比丘今於何處心得解脫
131 33 解脫 jiětuō liberation 是諸比丘今於何處心得解脫
132 33 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 是諸比丘今於何處心得解脫
133 30 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 復有三萬二千天子悉向大乘
134 30 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 復有三萬二千天子悉向大乘
135 30 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 復有三萬二千天子悉向大乘
136 30 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
137 30 比丘 bǐqiū bhiksu 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
138 30 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
139 27 suǒ a few; various; some 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
140 27 suǒ a place; a location 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
141 27 suǒ indicates a passive voice 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
142 27 suǒ an ordinal number 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
143 27 suǒ meaning 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
144 27 suǒ garrison 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
145 27 suǒ place; pradeśa 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
146 26 method; way 若今世尊告文殊師利演說於法
147 26 France 若今世尊告文殊師利演說於法
148 26 the law; rules; regulations 若今世尊告文殊師利演說於法
149 26 the teachings of the Buddha; Dharma 若今世尊告文殊師利演說於法
150 26 a standard; a norm 若今世尊告文殊師利演說於法
151 26 an institution 若今世尊告文殊師利演說於法
152 26 to emulate 若今世尊告文殊師利演說於法
153 26 magic; a magic trick 若今世尊告文殊師利演說於法
154 26 punishment 若今世尊告文殊師利演說於法
155 26 Fa 若今世尊告文殊師利演說於法
156 26 a precedent 若今世尊告文殊師利演說於法
157 26 a classification of some kinds of Han texts 若今世尊告文殊師利演說於法
158 26 relating to a ceremony or rite 若今世尊告文殊師利演說於法
159 26 Dharma 若今世尊告文殊師利演說於法
160 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若今世尊告文殊師利演說於法
161 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若今世尊告文殊師利演說於法
162 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若今世尊告文殊師利演說於法
163 26 quality; characteristic 若今世尊告文殊師利演說於法
164 26 平等 píngděng be equal in social status 如是之空是平等空
165 26 平等 píngděng equal 如是之空是平等空
166 26 平等 píngděng equality 如是之空是平等空
167 26 平等 píngděng equal; without partiality 如是之空是平等空
168 26 míng fame; renown; reputation 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
169 26 míng a name; personal name; designation 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
170 26 míng rank; position 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
171 26 míng an excuse 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
172 26 míng life 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
173 26 míng to name; to call 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
174 26 míng to express; to describe 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
175 26 míng to be called; to have the name 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
176 26 míng to own; to possess 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
177 26 míng famous; renowned 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
178 26 míng moral 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
179 26 míng name; naman 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
180 26 míng fame; renown; yasas 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
181 26 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 即從坐起說如是言
182 24 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 一切諸法界法界體性
183 24 阿難 Ānán Ananda 爾時大德阿難問文殊師利言
184 24 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時大德阿難問文殊師利言
185 23 寂靜 jìjìng quiet 若有比丘寂靜於內則外寂靜
186 23 寂靜 jìjìng tranquility 若有比丘寂靜於內則外寂靜
187 23 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 若有比丘寂靜於內則外寂靜
188 23 寂靜 jìjìng Nirvana 若有比丘寂靜於內則外寂靜
189 22 諸比丘 zhū bǐqiū monks 是諸比丘今於何處心得解脫
190 21 huà to make into; to change into; to transform 知諸比丘所去道前化一比丘
191 21 huà to convert; to persuade 知諸比丘所去道前化一比丘
192 21 huà to manifest 知諸比丘所去道前化一比丘
193 21 huà to collect alms 知諸比丘所去道前化一比丘
194 21 huà [of Nature] to create 知諸比丘所去道前化一比丘
195 21 huà to die 知諸比丘所去道前化一比丘
196 21 huà to dissolve; to melt 知諸比丘所去道前化一比丘
197 21 huà to revert to a previous custom 知諸比丘所去道前化一比丘
198 21 huà chemistry 知諸比丘所去道前化一比丘
199 21 huà to burn 知諸比丘所去道前化一比丘
200 21 huā to spend 知諸比丘所去道前化一比丘
201 21 huà to manifest 知諸比丘所去道前化一比丘
202 21 huà to convert 知諸比丘所去道前化一比丘
203 20 wéi to act as; to serve 為過去心
204 20 wéi to change into; to become 為過去心
205 20 wéi to be; is 為過去心
206 20 wéi to do 為過去心
207 20 wèi to support; to help 為過去心
208 20 wéi to govern 為過去心
209 20 wèi to be; bhū 為過去心
210 19 ye 本是繫縛今得解耶
211 19 ya 本是繫縛今得解耶
212 19 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
213 18 xiàng direction 復有三萬二千天子悉向大乘
214 18 xiàng to face 復有三萬二千天子悉向大乘
215 18 xiàng previous; former; earlier 復有三萬二千天子悉向大乘
216 18 xiàng a north facing window 復有三萬二千天子悉向大乘
217 18 xiàng a trend 復有三萬二千天子悉向大乘
218 18 xiàng Xiang 復有三萬二千天子悉向大乘
219 18 xiàng Xiang 復有三萬二千天子悉向大乘
220 18 xiàng to move towards 復有三萬二千天子悉向大乘
221 18 xiàng to respect; to admire; to look up to 復有三萬二千天子悉向大乘
222 18 xiàng to favor; to be partial to 復有三萬二千天子悉向大乘
223 18 xiàng to approximate 復有三萬二千天子悉向大乘
224 18 xiàng presuming 復有三萬二千天子悉向大乘
225 18 xiàng to attack 復有三萬二千天子悉向大乘
226 18 xiàng echo 復有三萬二千天子悉向大乘
227 18 xiàng to make clear 復有三萬二千天子悉向大乘
228 18 xiàng facing towards; abhimukha 復有三萬二千天子悉向大乘
229 18 增上慢 zēngshàngmàn conceit; abhimāna 諸增上慢者破增上慢
230 18 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於寶上天子所念
231 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊於寶上天子所念
232 17 kōng empty; void; hollow 驚畏身見亦空如空
233 17 kòng free time 驚畏身見亦空如空
234 17 kòng to empty; to clean out 驚畏身見亦空如空
235 17 kōng the sky; the air 驚畏身見亦空如空
236 17 kōng in vain; for nothing 驚畏身見亦空如空
237 17 kòng vacant; unoccupied 驚畏身見亦空如空
238 17 kòng empty space 驚畏身見亦空如空
239 17 kōng without substance 驚畏身見亦空如空
240 17 kōng to not have 驚畏身見亦空如空
241 17 kòng opportunity; chance 驚畏身見亦空如空
242 17 kōng vast and high 驚畏身見亦空如空
243 17 kōng impractical; ficticious 驚畏身見亦空如空
244 17 kòng blank 驚畏身見亦空如空
245 17 kòng expansive 驚畏身見亦空如空
246 17 kòng lacking 驚畏身見亦空如空
247 17 kōng plain; nothing else 驚畏身見亦空如空
248 17 kōng Emptiness 驚畏身見亦空如空
249 17 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 驚畏身見亦空如空
250 17 Ru River 今此大眾欲從汝聞
251 17 Ru 今此大眾欲從汝聞
252 17 xíng to walk 行諸境界起攀緣心
253 17 xíng capable; competent 行諸境界起攀緣心
254 17 háng profession 行諸境界起攀緣心
255 17 xíng Kangxi radical 144 行諸境界起攀緣心
256 17 xíng to travel 行諸境界起攀緣心
257 17 xìng actions; conduct 行諸境界起攀緣心
258 17 xíng to do; to act; to practice 行諸境界起攀緣心
259 17 xíng all right; OK; okay 行諸境界起攀緣心
260 17 háng horizontal line 行諸境界起攀緣心
261 17 héng virtuous deeds 行諸境界起攀緣心
262 17 hàng a line of trees 行諸境界起攀緣心
263 17 hàng bold; steadfast 行諸境界起攀緣心
264 17 xíng to move 行諸境界起攀緣心
265 17 xíng to put into effect; to implement 行諸境界起攀緣心
266 17 xíng travel 行諸境界起攀緣心
267 17 xíng to circulate 行諸境界起攀緣心
268 17 xíng running script; running script 行諸境界起攀緣心
269 17 xíng temporary 行諸境界起攀緣心
270 17 háng rank; order 行諸境界起攀緣心
271 17 háng a business; a shop 行諸境界起攀緣心
272 17 xíng to depart; to leave 行諸境界起攀緣心
273 17 xíng to experience 行諸境界起攀緣心
274 17 xíng path; way 行諸境界起攀緣心
275 17 xíng xing; ballad 行諸境界起攀緣心
276 17 xíng Xing 行諸境界起攀緣心
277 17 xíng Practice 行諸境界起攀緣心
278 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行諸境界起攀緣心
279 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行諸境界起攀緣心
280 16 jìng clean
281 16 jìng no surplus; net
282 16 jìng pure
283 16 jìng tranquil
284 16 jìng cold
285 16 jìng to wash; to clense
286 16 jìng role of hero
287 16 jìng to remove sexual desire
288 16 jìng bright and clean; luminous
289 16 jìng clean; pure
290 16 jìng cleanse
291 16 jìng cleanse
292 16 jìng Pure
293 16 jìng vyavadāna; purification; cleansing
294 16 jìng śuddha; cleansed; clean; pure
295 16 jìng viśuddhi; purity
296 16 duàn to judge 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
297 16 duàn to severe; to break 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
298 16 duàn to stop 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
299 16 duàn to quit; to give up 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
300 16 duàn to intercept 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
301 16 duàn to divide 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
302 16 duàn to isolate 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
303 16 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界體性無分別會第八之一
304 16 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界體性無分別會第八之一
305 16 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界體性無分別會第八之一
306 15 self 安住我勝
307 15 [my] dear 安住我勝
308 15 Wo 安住我勝
309 15 self; atman; attan 安住我勝
310 15 ga 安住我勝
311 15 to use; to grasp 大德以何等心得於解脫
312 15 to rely on 大德以何等心得於解脫
313 15 to regard 大德以何等心得於解脫
314 15 to be able to 大德以何等心得於解脫
315 15 to order; to command 大德以何等心得於解脫
316 15 used after a verb 大德以何等心得於解脫
317 15 a reason; a cause 大德以何等心得於解脫
318 15 Israel 大德以何等心得於解脫
319 15 Yi 大德以何等心得於解脫
320 15 use; yogena 大德以何等心得於解脫
321 15 調伏 tiáofú to subdue 令諸魔眾悉善調伏
322 15 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 令諸魔眾悉善調伏
323 14 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 是諸眾生身見顛倒
324 14 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若一切法皆法界體性
325 14 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若一切法皆法界體性
326 14 眾生 zhòngshēng all living things 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
327 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
328 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
329 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
330 14 to leave; to depart; to go away; to part 離諸攀緣覺觀思惟
331 14 a mythical bird 離諸攀緣覺觀思惟
332 14 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸攀緣覺觀思惟
333 14 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸攀緣覺觀思惟
334 14 chī a dragon with horns not yet grown 離諸攀緣覺觀思惟
335 14 a mountain ash 離諸攀緣覺觀思惟
336 14 vanilla; a vanilla-like herb 離諸攀緣覺觀思惟
337 14 to be scattered; to be separated 離諸攀緣覺觀思惟
338 14 to cut off 離諸攀緣覺觀思惟
339 14 to violate; to be contrary to 離諸攀緣覺觀思惟
340 14 to be distant from 離諸攀緣覺觀思惟
341 14 two 離諸攀緣覺觀思惟
342 14 to array; to align 離諸攀緣覺觀思惟
343 14 to pass through; to experience 離諸攀緣覺觀思惟
344 14 transcendence 離諸攀緣覺觀思惟
345 14 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸攀緣覺觀思惟
346 13 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 令諸魔眾悉善調伏
347 13 shàn happy 令諸魔眾悉善調伏
348 13 shàn good 令諸魔眾悉善調伏
349 13 shàn kind-hearted 令諸魔眾悉善調伏
350 13 shàn to be skilled at something 令諸魔眾悉善調伏
351 13 shàn familiar 令諸魔眾悉善調伏
352 13 shàn to repair 令諸魔眾悉善調伏
353 13 shàn to admire 令諸魔眾悉善調伏
354 13 shàn to praise 令諸魔眾悉善調伏
355 13 shàn Shan 令諸魔眾悉善調伏
356 13 shàn wholesome; virtuous 令諸魔眾悉善調伏
357 13 zhòng many; numerous 令諸魔眾悉善調伏
358 13 zhòng masses; people; multitude; crowd 令諸魔眾悉善調伏
359 13 zhòng general; common; public 令諸魔眾悉善調伏
360 13 néng can; able 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
361 13 néng ability; capacity 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
362 13 néng a mythical bear-like beast 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
363 13 néng energy 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
364 13 néng function; use 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
365 13 néng talent 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
366 13 néng expert at 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
367 13 néng to be in harmony 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
368 13 néng to tend to; to care for 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
369 13 néng to reach; to arrive at 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
370 13 néng to be able; śak 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
371 13 néng skilful; pravīṇa 是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法
372 13 爾時 ěr shí at that time 爾時寶上天子作是思惟
373 13 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時寶上天子作是思惟
374 12 ér Kangxi radical 126 從無量佛土而來集會
375 12 ér as if; to seem like 從無量佛土而來集會
376 12 néng can; able 從無量佛土而來集會
377 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 從無量佛土而來集會
378 12 ér to arrive; up to 從無量佛土而來集會
379 12 動搖 dòngyáo to shake; to waver; to be indecisive 著名為動搖愛著
380 12 to be near by; to be close to 即告文殊師利童子
381 12 at that time 即告文殊師利童子
382 12 to be exactly the same as; to be thus 即告文殊師利童子
383 12 supposed; so-called 即告文殊師利童子
384 12 to arrive at; to ascend 即告文殊師利童子
385 12 如實 rúshí according to reality 願如實說
386 12 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 願如實說
387 12 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 願如實說
388 12 ya 我是世尊聲聞人也
389 12 wèi to fear; to dread 驚畏身見亦空如空
390 12 wèi to revere; to esteem; to admire 驚畏身見亦空如空
391 12 wèi fear; bhaya 驚畏身見亦空如空
392 12 zhù to dwell; to live; to reside 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
393 12 zhù to stop; to halt 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
394 12 zhù to retain; to remain 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
395 12 zhù to lodge at [temporarily] 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
396 12 zhù verb complement 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
397 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
398 11 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 爾時寶上天子作是思惟
399 11 思惟 sīwéi thinking; tought 爾時寶上天子作是思惟
400 11 思惟 sīwéi Contemplate 爾時寶上天子作是思惟
401 11 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 爾時寶上天子作是思惟
402 11 jīng to be surprised; to be frightened; to be scared 驚畏身見亦空如空
403 11 jīng nervous 驚畏身見亦空如空
404 11 jīng to bolt [of a horse] 驚畏身見亦空如空
405 11 jīng to shake 驚畏身見亦空如空
406 11 jīng to disturb 驚畏身見亦空如空
407 11 jīng to alarm; uttras 驚畏身見亦空如空
408 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
409 11 菩提 pútí bodhi 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
410 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
411 11 suí to follow 隨所向乘疾得滅度
412 11 suí to listen to 隨所向乘疾得滅度
413 11 suí to submit to; to comply with 隨所向乘疾得滅度
414 11 suí to be obsequious 隨所向乘疾得滅度
415 11 suí 17th hexagram 隨所向乘疾得滅度
416 11 suí let somebody do what they like 隨所向乘疾得滅度
417 11 suí to resemble; to look like 隨所向乘疾得滅度
418 11 童子 tóngzǐ boy 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
419 11 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
420 11 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
421 11 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 是諸比丘今於何處心得解脫
422 10 妄想 wàngxiǎng delusions; fantasies 是心體性空無有實從妄想起
423 10 妄想 wàngxiǎng delusive thoughts 是心體性空無有實從妄想起
424 10 妄想 wàngxiǎng fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa 是心體性空無有實從妄想起
425 10 受記 shòu jì a prediction; vyakarana 是菩提薩埵如實說受記
426 10 受記 shòu jì to receive a prediction 是菩提薩埵如實說受記
427 10 名為 míngwèi to be called 為化眾生故生三界名為自在
428 10 to be fond of; to like 有愛喜明解脫
429 10 happy; delightful; joyful 有愛喜明解脫
430 10 suitable 有愛喜明解脫
431 10 relating to marriage 有愛喜明解脫
432 10 shining; splendid 有愛喜明解脫
433 10 Xi 有愛喜明解脫
434 10 easy 有愛喜明解脫
435 10 to be pregnant 有愛喜明解脫
436 10 joy; happiness; delight 有愛喜明解脫
437 10 Joy 有愛喜明解脫
438 10 joy; priti 有愛喜明解脫
439 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 解知一切眾生體性
440 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 解知一切眾生體性
441 10 shēn human body; torso 是我身我所身度到彼岸
442 10 shēn Kangxi radical 158 是我身我所身度到彼岸
443 10 shēn self 是我身我所身度到彼岸
444 10 shēn life 是我身我所身度到彼岸
445 10 shēn an object 是我身我所身度到彼岸
446 10 shēn a lifetime 是我身我所身度到彼岸
447 10 shēn moral character 是我身我所身度到彼岸
448 10 shēn status; identity; position 是我身我所身度到彼岸
449 10 shēn pregnancy 是我身我所身度到彼岸
450 10 juān India 是我身我所身度到彼岸
451 10 shēn body; kāya 是我身我所身度到彼岸
452 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 戒聚清淨即是動搖
453 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 戒聚清淨即是動搖
454 9 清淨 qīngjìng concise 戒聚清淨即是動搖
455 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 戒聚清淨即是動搖
456 9 清淨 qīngjìng pure and clean 戒聚清淨即是動搖
457 9 清淨 qīngjìng purity 戒聚清淨即是動搖
458 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 戒聚清淨即是動搖
459 9 xìng gender 如隨所聞其心體性
460 9 xìng nature; disposition 如隨所聞其心體性
461 9 xìng grammatical gender 如隨所聞其心體性
462 9 xìng a property; a quality 如隨所聞其心體性
463 9 xìng life; destiny 如隨所聞其心體性
464 9 xìng sexual desire 如隨所聞其心體性
465 9 xìng scope 如隨所聞其心體性
466 9 xìng nature 如隨所聞其心體性
467 9 děng et cetera; and so on 是眾生等執著我想及著他想起心
468 9 děng to wait 是眾生等執著我想及著他想起心
469 9 děng to be equal 是眾生等執著我想及著他想起心
470 9 děng degree; level 是眾生等執著我想及著他想起心
471 9 děng to compare 是眾生等執著我想及著他想起心
472 9 děng same; equal; sama 是眾生等執著我想及著他想起心
473 9 shēng to be born; to give birth 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
474 9 shēng to live 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
475 9 shēng raw 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
476 9 shēng a student 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
477 9 shēng life 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
478 9 shēng to produce; to give rise 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
479 9 shēng alive 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
480 9 shēng a lifetime 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
481 9 shēng to initiate; to become 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
482 9 shēng to grow 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
483 9 shēng unfamiliar 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
484 9 shēng not experienced 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
485 9 shēng hard; stiff; strong 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
486 9 shēng having academic or professional knowledge 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
487 9 shēng a male role in traditional theatre 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
488 9 shēng gender 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
489 9 shēng to develop; to grow 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
490 9 shēng to set up 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
491 9 shēng a prostitute 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
492 9 shēng a captive 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
493 9 shēng a gentleman 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
494 9 shēng Kangxi radical 100 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
495 9 shēng unripe 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
496 9 shēng nature 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
497 9 shēng to inherit; to succeed 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
498 9 shēng destiny 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
499 9 shēng birth 憍慢眾生若聞此法生於驚怪
500 9 說法 shuō fǎ a statement; wording 於此眾中可少說法

Frequencies of all Words

Top 867

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 123 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 法界體性無污淨故
2 123 old; ancient; former; past 法界體性無污淨故
3 123 reason; cause; purpose 法界體性無污淨故
4 123 to die 法界體性無污淨故
5 123 so; therefore; hence 法界體性無污淨故
6 123 original 法界體性無污淨故
7 123 accident; happening; instance 法界體性無污淨故
8 123 a friend; an acquaintance; friendship 法界體性無污淨故
9 123 something in the past 法界體性無污淨故
10 123 deceased; dead 法界體性無污淨故
11 123 still; yet 法界體性無污淨故
12 123 therefore; tasmāt 法界體性無污淨故
13 84 shì is; are; am; to be 爾時寶上天子作是思惟
14 84 shì is exactly 爾時寶上天子作是思惟
15 84 shì is suitable; is in contrast 爾時寶上天子作是思惟
16 84 shì this; that; those 爾時寶上天子作是思惟
17 84 shì really; certainly 爾時寶上天子作是思惟
18 84 shì correct; yes; affirmative 爾時寶上天子作是思惟
19 84 shì true 爾時寶上天子作是思惟
20 84 shì is; has; exists 爾時寶上天子作是思惟
21 84 shì used between repetitions of a word 爾時寶上天子作是思惟
22 84 shì a matter; an affair 爾時寶上天子作是思惟
23 84 shì Shi 爾時寶上天子作是思惟
24 84 shì is; bhū 爾時寶上天子作是思惟
25 84 shì this; idam 爾時寶上天子作是思惟
26 81 no 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
27 81 Kangxi radical 71 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
28 81 to not have; without 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
29 81 has not yet 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
30 81 mo 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
31 81 do not 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
32 81 not; -less; un- 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
33 81 regardless of 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
34 81 to not have 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
35 81 um 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
36 81 Wu 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
37 81 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
38 81 not; non- 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
39 81 mo 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
40 79 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸增上慢者破增上慢
41 79 zhě that 諸增上慢者破增上慢
42 79 zhě nominalizing function word 諸增上慢者破增上慢
43 79 zhě used to mark a definition 諸增上慢者破增上慢
44 79 zhě used to mark a pause 諸增上慢者破增上慢
45 79 zhě topic marker; that; it 諸增上慢者破增上慢
46 79 zhuó according to 諸增上慢者破增上慢
47 79 zhě ca 諸增上慢者破增上慢
48 64 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
49 63 yán to speak; to say; said 爾時文殊師利童子即白佛言
50 63 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時文殊師利童子即白佛言
51 63 yán Kangxi radical 149 爾時文殊師利童子即白佛言
52 63 yán a particle with no meaning 爾時文殊師利童子即白佛言
53 63 yán phrase; sentence 爾時文殊師利童子即白佛言
54 63 yán a word; a syllable 爾時文殊師利童子即白佛言
55 63 yán a theory; a doctrine 爾時文殊師利童子即白佛言
56 63 yán to regard as 爾時文殊師利童子即白佛言
57 63 yán to act as 爾時文殊師利童子即白佛言
58 63 yán word; vacana 爾時文殊師利童子即白佛言
59 63 yán speak; vad 爾時文殊師利童子即白佛言
60 60 大德 dàdé most virtuous 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
61 60 大德 dàdé Dade reign 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
62 60 大德 dàdé a major festival 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
63 60 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
64 60 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
65 53 in; at 若今世尊告文殊師利演說於法
66 53 in; at 若今世尊告文殊師利演說於法
67 53 in; at; to; from 若今世尊告文殊師利演說於法
68 53 to go; to 若今世尊告文殊師利演說於法
69 53 to rely on; to depend on 若今世尊告文殊師利演說於法
70 53 to go to; to arrive at 若今世尊告文殊師利演說於法
71 53 from 若今世尊告文殊師利演說於法
72 53 give 若今世尊告文殊師利演說於法
73 53 oppposing 若今世尊告文殊師利演說於法
74 53 and 若今世尊告文殊師利演說於法
75 53 compared to 若今世尊告文殊師利演說於法
76 53 by 若今世尊告文殊師利演說於法
77 53 and; as well as 若今世尊告文殊師利演說於法
78 53 for 若今世尊告文殊師利演說於法
79 53 Yu 若今世尊告文殊師利演說於法
80 53 a crow 若今世尊告文殊師利演說於法
81 53 whew; wow 若今世尊告文殊師利演說於法
82 53 near to; antike 若今世尊告文殊師利演說於法
83 50 ruò to seem; to be like; as 若今世尊告文殊師利演說於法
84 50 ruò seemingly 若今世尊告文殊師利演說於法
85 50 ruò if 若今世尊告文殊師利演說於法
86 50 ruò you 若今世尊告文殊師利演說於法
87 50 ruò this; that 若今世尊告文殊師利演說於法
88 50 ruò and; or 若今世尊告文殊師利演說於法
89 50 ruò as for; pertaining to 若今世尊告文殊師利演說於法
90 50 pomegranite 若今世尊告文殊師利演說於法
91 50 ruò to choose 若今世尊告文殊師利演說於法
92 50 ruò to agree; to accord with; to conform to 若今世尊告文殊師利演說於法
93 50 ruò thus 若今世尊告文殊師利演說於法
94 50 ruò pollia 若今世尊告文殊師利演說於法
95 50 ruò Ruo 若今世尊告文殊師利演說於法
96 50 ruò only then 若今世尊告文殊師利演說於法
97 50 ja 若今世尊告文殊師利演說於法
98 50 jñā 若今世尊告文殊師利演說於法
99 50 ruò if; yadi 若今世尊告文殊師利演說於法
100 47 fēi not; non-; un- 是法界者非本繫縛今得解耶
101 47 fēi Kangxi radical 175 是法界者非本繫縛今得解耶
102 47 fēi wrong; bad; untruthful 是法界者非本繫縛今得解耶
103 47 fēi different 是法界者非本繫縛今得解耶
104 47 fēi to not be; to not have 是法界者非本繫縛今得解耶
105 47 fēi to violate; to be contrary to 是法界者非本繫縛今得解耶
106 47 fēi Africa 是法界者非本繫縛今得解耶
107 47 fēi to slander 是法界者非本繫縛今得解耶
108 47 fěi to avoid 是法界者非本繫縛今得解耶
109 47 fēi must 是法界者非本繫縛今得解耶
110 47 fēi an error 是法界者非本繫縛今得解耶
111 47 fēi a problem; a question 是法界者非本繫縛今得解耶
112 47 fēi evil 是法界者非本繫縛今得解耶
113 47 fēi besides; except; unless 是法界者非本繫縛今得解耶
114 45 菩薩 púsà bodhisattva 非菩薩
115 45 菩薩 púsà bodhisattva 非菩薩
116 45 菩薩 púsà bodhisattva 非菩薩
117 45 xīn heart [organ] 是眾生等執著我想及著他想起心
118 45 xīn Kangxi radical 61 是眾生等執著我想及著他想起心
119 45 xīn mind; consciousness 是眾生等執著我想及著他想起心
120 45 xīn the center; the core; the middle 是眾生等執著我想及著他想起心
121 45 xīn one of the 28 star constellations 是眾生等執著我想及著他想起心
122 45 xīn heart 是眾生等執著我想及著他想起心
123 45 xīn emotion 是眾生等執著我想及著他想起心
124 45 xīn intention; consideration 是眾生等執著我想及著他想起心
125 45 xīn disposition; temperament 是眾生等執著我想及著他想起心
126 45 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 是眾生等執著我想及著他想起心
127 45 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 法界體性無分別會第八之一
128 44 zhī to know 若知污染是法界體性
129 44 zhī to comprehend 若知污染是法界體性
130 44 zhī to inform; to tell 若知污染是法界體性
131 44 zhī to administer 若知污染是法界體性
132 44 zhī to distinguish; to discern 若知污染是法界體性
133 44 zhī to be close friends 若知污染是法界體性
134 44 zhī to feel; to sense; to perceive 若知污染是法界體性
135 44 zhī to receive; to entertain 若知污染是法界體性
136 44 zhī knowledge 若知污染是法界體性
137 44 zhī consciousness; perception 若知污染是法界體性
138 44 zhī a close friend 若知污染是法界體性
139 44 zhì wisdom 若知污染是法界體性
140 44 zhì Zhi 若知污染是法界體性
141 44 zhī Understanding 若知污染是法界體性
142 44 zhī know; jña 若知污染是法界體性
143 43 de potential marker 已得果者轉更增上
144 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得果者轉更增上
145 43 děi must; ought to 已得果者轉更增上
146 43 děi to want to; to need to 已得果者轉更增上
147 43 děi must; ought to 已得果者轉更增上
148 43 de 已得果者轉更增上
149 43 de infix potential marker 已得果者轉更增上
150 43 to result in 已得果者轉更增上
151 43 to be proper; to fit; to suit 已得果者轉更增上
152 43 to be satisfied 已得果者轉更增上
153 43 to be finished 已得果者轉更增上
154 43 de result of degree 已得果者轉更增上
155 43 de marks completion of an action 已得果者轉更增上
156 43 děi satisfying 已得果者轉更增上
157 43 to contract 已得果者轉更增上
158 43 marks permission or possibility 已得果者轉更增上
159 43 expressing frustration 已得果者轉更增上
160 43 to hear 已得果者轉更增上
161 43 to have; there is 已得果者轉更增上
162 43 marks time passed 已得果者轉更增上
163 43 obtain; attain; prāpta 已得果者轉更增上
164 42 jiě to loosen; to unfasten; to untie 本是繫縛今得解耶
165 42 jiě to explain 本是繫縛今得解耶
166 42 jiě to divide; to separate 本是繫縛今得解耶
167 42 jiě to understand 本是繫縛今得解耶
168 42 jiě to solve a math problem 本是繫縛今得解耶
169 42 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 本是繫縛今得解耶
170 42 jiě to cut; to disect 本是繫縛今得解耶
171 42 jiě to relieve oneself 本是繫縛今得解耶
172 42 jiě a solution 本是繫縛今得解耶
173 42 jiè to escort 本是繫縛今得解耶
174 42 xiè to understand; to be clear 本是繫縛今得解耶
175 42 xiè acrobatic skills 本是繫縛今得解耶
176 42 jiě can; able to 本是繫縛今得解耶
177 42 jiě a stanza 本是繫縛今得解耶
178 42 jiè to send off 本是繫縛今得解耶
179 42 xiè Xie 本是繫縛今得解耶
180 42 jiě exegesis 本是繫縛今得解耶
181 42 xiè laziness 本是繫縛今得解耶
182 42 jiè a government office 本是繫縛今得解耶
183 42 jiè to pawn 本是繫縛今得解耶
184 42 jiè to rent; to lease 本是繫縛今得解耶
185 42 jiě understanding 本是繫縛今得解耶
186 42 jiě to liberate 本是繫縛今得解耶
187 42 not; no 汝是世尊聲聞不耶
188 42 expresses that a certain condition cannot be acheived 汝是世尊聲聞不耶
189 42 as a correlative 汝是世尊聲聞不耶
190 42 no (answering a question) 汝是世尊聲聞不耶
191 42 forms a negative adjective from a noun 汝是世尊聲聞不耶
192 42 at the end of a sentence to form a question 汝是世尊聲聞不耶
193 42 to form a yes or no question 汝是世尊聲聞不耶
194 42 infix potential marker 汝是世尊聲聞不耶
195 42 no; na 汝是世尊聲聞不耶
196 40 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 自在攝取
197 40 自在 zìzài Carefree 自在攝取
198 40 自在 zìzài perfect ease 自在攝取
199 40 自在 zìzài Isvara 自在攝取
200 40 自在 zìzài self mastery; vaśitā 自在攝取
201 39 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 若告已說
202 39 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 若告已說
203 39 shuì to persuade 若告已說
204 39 shuō to teach; to recite; to explain 若告已說
205 39 shuō a doctrine; a theory 若告已說
206 39 shuō to claim; to assert 若告已說
207 39 shuō allocution 若告已說
208 39 shuō to criticize; to scold 若告已說
209 39 shuō to indicate; to refer to 若告已說
210 39 shuō speach; vāda 若告已說
211 39 shuō to speak; bhāṣate 若告已說
212 39 shuō to instruct 若告已說
213 36 一切 yīqiè all; every; everything 一切諸法界法界體性
214 36 一切 yīqiè temporary 一切諸法界法界體性
215 36 一切 yīqiè the same 一切諸法界法界體性
216 36 一切 yīqiè generally 一切諸法界法界體性
217 36 一切 yīqiè all, everything 一切諸法界法界體性
218 36 一切 yīqiè all; sarva 一切諸法界法界體性
219 36 also; too 我等亦爾
220 36 but 我等亦爾
221 36 this; he; she 我等亦爾
222 36 although; even though 我等亦爾
223 36 already 我等亦爾
224 36 particle with no meaning 我等亦爾
225 36 Yi 我等亦爾
226 34 zhū all; many; various 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
227 34 zhū Zhu 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
228 34 zhū all; members of the class 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
229 34 zhū interrogative particle 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
230 34 zhū him; her; them; it 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
231 34 zhū of; in 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
232 34 zhū all; many; sarva 令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德
233 33 無有 wú yǒu there is not 出法界外無有所聞
234 33 無有 wú yǒu non-existence 出法界外無有所聞
235 33 解脫 jiětuō to liberate; to free 是諸比丘今於何處心得解脫
236 33 解脫 jiětuō liberation 是諸比丘今於何處心得解脫
237 33 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 是諸比丘今於何處心得解脫
238 30 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 復有三萬二千天子悉向大乘
239 30 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 復有三萬二千天子悉向大乘
240 30 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 復有三萬二千天子悉向大乘
241 30 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
242 30 比丘 bǐqiū bhiksu 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
243 30 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
244 27 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
245 27 suǒ an office; an institute 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
246 27 suǒ introduces a relative clause 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
247 27 suǒ it 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
248 27 suǒ if; supposing 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
249 27 suǒ a few; various; some 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
250 27 suǒ a place; a location 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
251 27 suǒ indicates a passive voice 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
252 27 suǒ that which 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
253 27 suǒ an ordinal number 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
254 27 suǒ meaning 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
255 27 suǒ garrison 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
256 27 suǒ place; pradeśa 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
257 27 suǒ that which; yad 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
258 26 method; way 若今世尊告文殊師利演說於法
259 26 France 若今世尊告文殊師利演說於法
260 26 the law; rules; regulations 若今世尊告文殊師利演說於法
261 26 the teachings of the Buddha; Dharma 若今世尊告文殊師利演說於法
262 26 a standard; a norm 若今世尊告文殊師利演說於法
263 26 an institution 若今世尊告文殊師利演說於法
264 26 to emulate 若今世尊告文殊師利演說於法
265 26 magic; a magic trick 若今世尊告文殊師利演說於法
266 26 punishment 若今世尊告文殊師利演說於法
267 26 Fa 若今世尊告文殊師利演說於法
268 26 a precedent 若今世尊告文殊師利演說於法
269 26 a classification of some kinds of Han texts 若今世尊告文殊師利演說於法
270 26 relating to a ceremony or rite 若今世尊告文殊師利演說於法
271 26 Dharma 若今世尊告文殊師利演說於法
272 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若今世尊告文殊師利演說於法
273 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若今世尊告文殊師利演說於法
274 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若今世尊告文殊師利演說於法
275 26 quality; characteristic 若今世尊告文殊師利演說於法
276 26 平等 píngděng be equal in social status 如是之空是平等空
277 26 平等 píngděng equal 如是之空是平等空
278 26 平等 píngděng equality 如是之空是平等空
279 26 平等 píngděng equal; without partiality 如是之空是平等空
280 26 míng measure word for people 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
281 26 míng fame; renown; reputation 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
282 26 míng a name; personal name; designation 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
283 26 míng rank; position 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
284 26 míng an excuse 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
285 26 míng life 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
286 26 míng to name; to call 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
287 26 míng to express; to describe 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
288 26 míng to be called; to have the name 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
289 26 míng to own; to possess 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
290 26 míng famous; renowned 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
291 26 míng moral 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
292 26 míng name; naman 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
293 26 míng fame; renown; yasas 時大眾中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子
294 26 如是 rúshì thus; so 即從坐起說如是言
295 26 如是 rúshì thus, so 即從坐起說如是言
296 26 如是 rúshì thus; evam 即從坐起說如是言
297 26 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 即從坐起說如是言
298 26 yǒu is; are; to exist 復有三萬二千天子悉向大乘
299 26 yǒu to have; to possess 復有三萬二千天子悉向大乘
300 26 yǒu indicates an estimate 復有三萬二千天子悉向大乘
301 26 yǒu indicates a large quantity 復有三萬二千天子悉向大乘
302 26 yǒu indicates an affirmative response 復有三萬二千天子悉向大乘
303 26 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有三萬二千天子悉向大乘
304 26 yǒu used to compare two things 復有三萬二千天子悉向大乘
305 26 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有三萬二千天子悉向大乘
306 26 yǒu used before the names of dynasties 復有三萬二千天子悉向大乘
307 26 yǒu a certain thing; what exists 復有三萬二千天子悉向大乘
308 26 yǒu multiple of ten and ... 復有三萬二千天子悉向大乘
309 26 yǒu abundant 復有三萬二千天子悉向大乘
310 26 yǒu purposeful 復有三萬二千天子悉向大乘
311 26 yǒu You 復有三萬二千天子悉向大乘
312 26 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有三萬二千天子悉向大乘
313 26 yǒu becoming; bhava 復有三萬二千天子悉向大乘
314 24 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 一切諸法界法界體性
315 24 阿難 Ānán Ananda 爾時大德阿難問文殊師利言
316 24 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時大德阿難問文殊師利言
317 23 寂靜 jìjìng quiet 若有比丘寂靜於內則外寂靜
318 23 寂靜 jìjìng tranquility 若有比丘寂靜於內則外寂靜
319 23 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 若有比丘寂靜於內則外寂靜
320 23 寂靜 jìjìng Nirvana 若有比丘寂靜於內則外寂靜
321 22 諸比丘 zhū bǐqiū monks 是諸比丘今於何處心得解脫
322 21 huà to make into; to change into; to transform 知諸比丘所去道前化一比丘
323 21 huà -ization 知諸比丘所去道前化一比丘
324 21 huà to convert; to persuade 知諸比丘所去道前化一比丘
325 21 huà to manifest 知諸比丘所去道前化一比丘
326 21 huà to collect alms 知諸比丘所去道前化一比丘
327 21 huà [of Nature] to create 知諸比丘所去道前化一比丘
328 21 huà to die 知諸比丘所去道前化一比丘
329 21 huà to dissolve; to melt 知諸比丘所去道前化一比丘
330 21 huà to revert to a previous custom 知諸比丘所去道前化一比丘
331 21 huà chemistry 知諸比丘所去道前化一比丘
332 21 huà to burn 知諸比丘所去道前化一比丘
333 21 huā to spend 知諸比丘所去道前化一比丘
334 21 huà to manifest 知諸比丘所去道前化一比丘
335 21 huà to convert 知諸比丘所去道前化一比丘
336 20 this; these 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
337 20 in this way 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
338 20 otherwise; but; however; so 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
339 20 at this time; now; here 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
340 20 this; here; etad 此如來無量阿僧祇劫所集菩提令得久住
341 20 wèi for; to 為過去心
342 20 wèi because of 為過去心
343 20 wéi to act as; to serve 為過去心
344 20 wéi to change into; to become 為過去心
345 20 wéi to be; is 為過去心
346 20 wéi to do 為過去心
347 20 wèi for 為過去心
348 20 wèi because of; for; to 為過去心
349 20 wèi to 為過去心
350 20 wéi in a passive construction 為過去心
351 20 wéi forming a rehetorical question 為過去心
352 20 wéi forming an adverb 為過去心
353 20 wéi to add emphasis 為過去心
354 20 wèi to support; to help 為過去心
355 20 wéi to govern 為過去心
356 20 wèi to be; bhū 為過去心
357 19 such as; for example; for instance 如汝所說
358 19 if 如汝所說
359 19 in accordance with 如汝所說
360 19 to be appropriate; should; with regard to 如汝所說
361 19 this 如汝所說
362 19 it is so; it is thus; can be compared with 如汝所說
363 19 to go to 如汝所說
364 19 to meet 如汝所說
365 19 to appear; to seem; to be like 如汝所說
366 19 at least as good as 如汝所說
367 19 and 如汝所說
368 19 or 如汝所說
369 19 but 如汝所說
370 19 then 如汝所說
371 19 naturally 如汝所說
372 19 expresses a question or doubt 如汝所說
373 19 you 如汝所說
374 19 the second lunar month 如汝所說
375 19 in; at 如汝所說
376 19 Ru 如汝所說
377 19 Thus 如汝所說
378 19 thus; tathā 如汝所說
379 19 like; iva 如汝所說
380 19 suchness; tathatā 如汝所說
381 19 final interogative 本是繫縛今得解耶
382 19 ye 本是繫縛今得解耶
383 19 ya 本是繫縛今得解耶
384 19 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時大德舍利弗問於文殊師利童子
385 18 xiàng towards; to 復有三萬二千天子悉向大乘
386 18 xiàng direction 復有三萬二千天子悉向大乘
387 18 xiàng to face 復有三萬二千天子悉向大乘
388 18 xiàng previous; former; earlier 復有三萬二千天子悉向大乘
389 18 xiàng formerly 復有三萬二千天子悉向大乘
390 18 xiàng a north facing window 復有三萬二千天子悉向大乘
391 18 xiàng a trend 復有三萬二千天子悉向大乘
392 18 xiàng Xiang 復有三萬二千天子悉向大乘
393 18 xiàng Xiang 復有三萬二千天子悉向大乘
394 18 xiàng to move towards 復有三萬二千天子悉向大乘
395 18 xiàng to respect; to admire; to look up to 復有三萬二千天子悉向大乘
396 18 xiàng to favor; to be partial to 復有三萬二千天子悉向大乘
397 18 xiàng always 復有三萬二千天子悉向大乘
398 18 xiàng just now; a moment ago 復有三萬二千天子悉向大乘
399 18 xiàng to approximate 復有三萬二千天子悉向大乘
400 18 xiàng presuming 復有三萬二千天子悉向大乘
401 18 xiàng to attack 復有三萬二千天子悉向大乘
402 18 xiàng echo 復有三萬二千天子悉向大乘
403 18 xiàng to make clear 復有三萬二千天子悉向大乘
404 18 xiàng facing towards; abhimukha 復有三萬二千天子悉向大乘
405 18 增上慢 zēngshàngmàn conceit; abhimāna 諸增上慢者破增上慢
406 18 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於寶上天子所念
407 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊於寶上天子所念
408 17 kōng empty; void; hollow 驚畏身見亦空如空
409 17 kòng free time 驚畏身見亦空如空
410 17 kòng to empty; to clean out 驚畏身見亦空如空
411 17 kōng the sky; the air 驚畏身見亦空如空
412 17 kōng in vain; for nothing 驚畏身見亦空如空
413 17 kòng vacant; unoccupied 驚畏身見亦空如空
414 17 kòng empty space 驚畏身見亦空如空
415 17 kōng without substance 驚畏身見亦空如空
416 17 kōng to not have 驚畏身見亦空如空
417 17 kòng opportunity; chance 驚畏身見亦空如空
418 17 kōng vast and high 驚畏身見亦空如空
419 17 kōng impractical; ficticious 驚畏身見亦空如空
420 17 kòng blank 驚畏身見亦空如空
421 17 kòng expansive 驚畏身見亦空如空
422 17 kòng lacking 驚畏身見亦空如空
423 17 kōng plain; nothing else 驚畏身見亦空如空
424 17 kōng Emptiness 驚畏身見亦空如空
425 17 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 驚畏身見亦空如空
426 17 you; thou 今此大眾欲從汝聞
427 17 Ru River 今此大眾欲從汝聞
428 17 Ru 今此大眾欲從汝聞
429 17 you; tvam; bhavat 今此大眾欲從汝聞
430 17 xíng to walk 行諸境界起攀緣心
431 17 xíng capable; competent 行諸境界起攀緣心
432 17 háng profession 行諸境界起攀緣心
433 17 háng line; row 行諸境界起攀緣心
434 17 xíng Kangxi radical 144 行諸境界起攀緣心
435 17 xíng to travel 行諸境界起攀緣心
436 17 xìng actions; conduct 行諸境界起攀緣心
437 17 xíng to do; to act; to practice 行諸境界起攀緣心
438 17 xíng all right; OK; okay 行諸境界起攀緣心
439 17 háng horizontal line 行諸境界起攀緣心
440 17 héng virtuous deeds 行諸境界起攀緣心
441 17 hàng a line of trees 行諸境界起攀緣心
442 17 hàng bold; steadfast 行諸境界起攀緣心
443 17 xíng to move 行諸境界起攀緣心
444 17 xíng to put into effect; to implement 行諸境界起攀緣心
445 17 xíng travel 行諸境界起攀緣心
446 17 xíng to circulate 行諸境界起攀緣心
447 17 xíng running script; running script 行諸境界起攀緣心
448 17 xíng temporary 行諸境界起攀緣心
449 17 xíng soon 行諸境界起攀緣心
450 17 háng rank; order 行諸境界起攀緣心
451 17 háng a business; a shop 行諸境界起攀緣心
452 17 xíng to depart; to leave 行諸境界起攀緣心
453 17 xíng to experience 行諸境界起攀緣心
454 17 xíng path; way 行諸境界起攀緣心
455 17 xíng xing; ballad 行諸境界起攀緣心
456 17 xíng a round [of drinks] 行諸境界起攀緣心
457 17 xíng Xing 行諸境界起攀緣心
458 17 xíng moreover; also 行諸境界起攀緣心
459 17 xíng Practice 行諸境界起攀緣心
460 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行諸境界起攀緣心
461 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行諸境界起攀緣心
462 16 jìng clean
463 16 jìng no surplus; net
464 16 jìng only
465 16 jìng pure
466 16 jìng tranquil
467 16 jìng cold
468 16 jìng to wash; to clense
469 16 jìng role of hero
470 16 jìng completely
471 16 jìng to remove sexual desire
472 16 jìng bright and clean; luminous
473 16 jìng clean; pure
474 16 jìng cleanse
475 16 jìng cleanse
476 16 jìng Pure
477 16 jìng vyavadāna; purification; cleansing
478 16 jìng śuddha; cleansed; clean; pure
479 16 jìng viśuddhi; purity
480 16 duàn absolutely; decidedly 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
481 16 duàn to judge 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
482 16 duàn to severe; to break 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
483 16 duàn to stop 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
484 16 duàn to quit; to give up 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
485 16 duàn to intercept 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
486 16 duàn to divide 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
487 16 duàn to isolate 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
488 16 duàn cutting off; uccheda 出百比丘悉斷諸漏得無漏心
489 16 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界體性無分別會第八之一
490 16 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界體性無分別會第八之一
491 16 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界體性無分別會第八之一
492 15 I; me; my 安住我勝
493 15 self 安住我勝
494 15 we; our 安住我勝
495 15 [my] dear 安住我勝
496 15 Wo 安住我勝
497 15 self; atman; attan 安住我勝
498 15 ga 安住我勝
499 15 I; aham 安住我勝
500 15 so as to; in order to 大德以何等心得於解脫

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
zhě ca
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
大德
 1. dàdé
 2. dàdé
 1. most virtuous; bhadanta
 2. Great Virtue; Yaññadatta
near to; antike
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
成就佛 99 Susiddhikara Buddha
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection sūtra
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
多罗 多羅 100 Tara
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
空也 107 Kūya
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阴界 陰界 121 the five skandhas and the eighteen dhatu
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
只陀林 祇陀林 122
 1. Jetavana
 2. Jetavana
中都 122 Zhongdu; Dadu; Khanbaliq; Beijing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 186.

Simplified Traditional Pinyin English
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
白佛 98 to address the Buddha
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若体 般若體 98 Prajna body
不安住 不安住 98 condition of discomfort; asparśavihāra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生亦不灭 不生亦不滅 98 neither origination nor cessation
不异 不異 98 not different
不还者 不還者 98 anāgāmin
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
瞋心 99
 1. Anger
 2. anger; a heart of anger
初发心 初發心 99 initial determination
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
二相 195 the two attributes
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法行 102 to practice the Dharma
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
非道 102 heterodox views
非心 102 without thought; acitta
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛法僧 102
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 Buddha land
观空 觀空 103
 1. Observing Emptiness
 2. to view all things as empty
 3. Guan Kong
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
果报 果報 103 fruition; the result of karma
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
化众生 化眾生 104 to transform living beings
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
结使 結使 106 a fetter
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
解脱果 解脫果 106 visaṃyogaphala; disconnection fruition; separation effect
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第二十 106 scroll 20
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
觉者 覺者 106 awakened one
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
苦乐 苦樂 107 joy and pain
六入 108 the six sense objects
六通 108 six supernatural powers
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
頗梨 112 crystal
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七识住 七識住 113 seven abodes of consciousness
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
勤修 113 cultivated; caritāvin
去者 113 a goer; gamika
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三解脱 三解脫 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
沙门果 沙門果 115 the fruit of śramaṇa practice
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
生住灭 生住滅 115
 1. arising, duration, and cessation
 2. arising, duration, and cessation
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死流转 生死流轉 115 the cycle of death and rebirth
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
身见 身見 115 views of a self
什深 甚深 115 very profound; what is deep
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受法 115 to receive the Dharma
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受念处 受念處 115 mindfulness of sensations
顺忍 順忍 115 obedient patience
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四相 115
 1. four notions; four forms; four manifestations of self
 2. four marks of existence; caturlaksana
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪着 貪著 116 attachment to desire
调心 調心 116 Taming the Mind
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
调伏法 調伏法 116 abhicaraka
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
未来世 未來世 119 times to come; the future
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
无身 無身 119 no-body
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无妄想 無妄想 119 freedom from deluded thought
無想 119 no notion
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪命 120 heterodox practices
心念处 心念處 120 mindfulness of mental states
心善解脱 心善解脫 120 liberated by wholesome thoughts
心数法 心數法 120 a mental factor
心缘 心緣 120 cognition of the environment
行入 120 entrance by practice
行法 120 cultivation method
性空 120 inherently empty; empty in nature
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心行 120 mental activity
修行梵行 120 led the holy life
一法 121 one dharma; one thing
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有为无为 有為無為 121 conditioned and unconditioned
有相 121 having form
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有性 121
 1. having the nature
 2. existence
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
正说 正說 122 proper teaching
正行 122 right action
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
重担 重擔 122 a heavy load
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
自证 自證 122 self-attained
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara