Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 83 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩八萬四千
2 83 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩八萬四千
3 83 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩八萬四千
4 68 to be near by; to be close to 即能成熟一切有情
5 68 at that time 即能成熟一切有情
6 68 to be exactly the same as; to be thus 即能成熟一切有情
7 68 supposed; so-called 即能成熟一切有情
8 68 to arrive at; to ascend 即能成熟一切有情
9 48 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
10 44 néng can; able 能善超度無邊佛剎
11 44 néng ability; capacity 能善超度無邊佛剎
12 44 néng a mythical bear-like beast 能善超度無邊佛剎
13 44 néng energy 能善超度無邊佛剎
14 44 néng function; use 能善超度無邊佛剎
15 44 néng talent 能善超度無邊佛剎
16 44 néng expert at 能善超度無邊佛剎
17 44 néng to be in harmony 能善超度無邊佛剎
18 44 néng to tend to; to care for 能善超度無邊佛剎
19 44 néng to reach; to arrive at 能善超度無邊佛剎
20 44 néng to be able; śak 能善超度無邊佛剎
21 44 néng skilful; pravīṇa 能善超度無邊佛剎
22 42 xíng to walk 此能圓滿一切行故
23 42 xíng capable; competent 此能圓滿一切行故
24 42 háng profession 此能圓滿一切行故
25 42 xíng Kangxi radical 144 此能圓滿一切行故
26 42 xíng to travel 此能圓滿一切行故
27 42 xìng actions; conduct 此能圓滿一切行故
28 42 xíng to do; to act; to practice 此能圓滿一切行故
29 42 xíng all right; OK; okay 此能圓滿一切行故
30 42 háng horizontal line 此能圓滿一切行故
31 42 héng virtuous deeds 此能圓滿一切行故
32 42 hàng a line of trees 此能圓滿一切行故
33 42 hàng bold; steadfast 此能圓滿一切行故
34 42 xíng to move 此能圓滿一切行故
35 42 xíng to put into effect; to implement 此能圓滿一切行故
36 42 xíng travel 此能圓滿一切行故
37 42 xíng to circulate 此能圓滿一切行故
38 42 xíng running script; running script 此能圓滿一切行故
39 42 xíng temporary 此能圓滿一切行故
40 42 háng rank; order 此能圓滿一切行故
41 42 háng a business; a shop 此能圓滿一切行故
42 42 xíng to depart; to leave 此能圓滿一切行故
43 42 xíng to experience 此能圓滿一切行故
44 42 xíng path; way 此能圓滿一切行故
45 42 xíng xing; ballad 此能圓滿一切行故
46 42 xíng Xing 此能圓滿一切行故
47 42 xíng Practice 此能圓滿一切行故
48 42 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 此能圓滿一切行故
49 42 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 此能圓滿一切行故
50 41 shēn human body; torso 獲那羅延妙好身相
51 41 shēn Kangxi radical 158 獲那羅延妙好身相
52 41 shēn self 獲那羅延妙好身相
53 41 shēn life 獲那羅延妙好身相
54 41 shēn an object 獲那羅延妙好身相
55 41 shēn a lifetime 獲那羅延妙好身相
56 41 shēn moral character 獲那羅延妙好身相
57 41 shēn status; identity; position 獲那羅延妙好身相
58 41 shēn pregnancy 獲那羅延妙好身相
59 41 juān India 獲那羅延妙好身相
60 41 shēn body; kāya 獲那羅延妙好身相
61 41 xiū to decorate; to embellish 善修慈觀如理相應
62 41 xiū to study; to cultivate 善修慈觀如理相應
63 41 xiū to repair 善修慈觀如理相應
64 41 xiū long; slender 善修慈觀如理相應
65 41 xiū to write; to compile 善修慈觀如理相應
66 41 xiū to build; to construct; to shape 善修慈觀如理相應
67 41 xiū to practice 善修慈觀如理相應
68 41 xiū to cut 善修慈觀如理相應
69 41 xiū virtuous; wholesome 善修慈觀如理相應
70 41 xiū a virtuous person 善修慈觀如理相應
71 41 xiū Xiu 善修慈觀如理相應
72 41 xiū to unknot 善修慈觀如理相應
73 41 xiū to prepare; to put in order 善修慈觀如理相應
74 41 xiū excellent 善修慈觀如理相應
75 41 xiū to perform [a ceremony] 善修慈觀如理相應
76 41 xiū Cultivation 善修慈觀如理相應
77 41 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 善修慈觀如理相應
78 41 xiū pratipanna; spiritual practice 善修慈觀如理相應
79 32 ér Kangxi radical 126 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
80 32 ér as if; to seem like 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
81 32 néng can; able 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
82 32 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
83 32 ér to arrive; up to 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
84 31 zhě ca 即能降伏難降伏者諸業魔眾
85 31 wéi to act as; to serve 為一切佛共所稱讚
86 31 wéi to change into; to become 為一切佛共所稱讚
87 31 wéi to be; is 為一切佛共所稱讚
88 31 wéi to do 為一切佛共所稱讚
89 31 wèi to support; to help 為一切佛共所稱讚
90 31 wéi to govern 為一切佛共所稱讚
91 31 wèi to be; bhū 為一切佛共所稱讚
92 29 xiàn to appear; to manifest; to become visible 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
93 29 xiàn at present 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
94 29 xiàn existing at the present time 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
95 29 xiàn cash 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
96 29 xiàn to manifest; prādur 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
97 29 xiàn to manifest; prādur 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
98 29 xiàn the present time 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
99 29 to use; to grasp 以神通智遊戲自在
100 29 to rely on 以神通智遊戲自在
101 29 to regard 以神通智遊戲自在
102 29 to be able to 以神通智遊戲自在
103 29 to order; to command 以神通智遊戲自在
104 29 used after a verb 以神通智遊戲自在
105 29 a reason; a cause 以神通智遊戲自在
106 29 Israel 以神通智遊戲自在
107 29 Yi 以神通智遊戲自在
108 29 use; yogena 以神通智遊戲自在
109 28 yìng to answer; to respond 汝應善為此會大眾
110 28 yìng to confirm; to verify 汝應善為此會大眾
111 28 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 汝應善為此會大眾
112 28 yìng to accept 汝應善為此會大眾
113 28 yìng to permit; to allow 汝應善為此會大眾
114 28 yìng to echo 汝應善為此會大眾
115 28 yìng to handle; to deal with 汝應善為此會大眾
116 28 yìng Ying 汝應善為此會大眾
117 26 can; may; permissible 所謂應以禪定可度者諸有情類
118 26 to approve; to permit 所謂應以禪定可度者諸有情類
119 26 to be worth 所謂應以禪定可度者諸有情類
120 26 to suit; to fit 所謂應以禪定可度者諸有情類
121 26 khan 所謂應以禪定可度者諸有情類
122 26 to recover 所謂應以禪定可度者諸有情類
123 26 to act as 所謂應以禪定可度者諸有情類
124 26 to be worth; to deserve 所謂應以禪定可度者諸有情類
125 26 used to add emphasis 所謂應以禪定可度者諸有情類
126 26 beautiful 所謂應以禪定可度者諸有情類
127 26 Ke 所謂應以禪定可度者諸有情類
128 26 can; may; śakta 所謂應以禪定可度者諸有情類
129 26 Qi 其心平等如地水火風緣虛空無邊
130 25 capacity; degree; a standard; a measure 所謂應以禪定可度者諸有情類
131 25 duó to estimate; to calculate 所謂應以禪定可度者諸有情類
132 25 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 所謂應以禪定可度者諸有情類
133 25 to save; to rescue; to liberate; to overcome 所謂應以禪定可度者諸有情類
134 25 musical or poetic rhythm 所謂應以禪定可度者諸有情類
135 25 conduct; bearing 所謂應以禪定可度者諸有情類
136 25 to spend time; to pass time 所謂應以禪定可度者諸有情類
137 25 pāramitā; perfection 所謂應以禪定可度者諸有情類
138 25 ordination 所謂應以禪定可度者諸有情類
139 25 liberate; ferry; mokṣa 所謂應以禪定可度者諸有情類
140 25 化度 huà dù convert and liberate; teach and save 即現禪定而為化度
141 24 一切 yīqiè temporary 解入一切波羅蜜多理教法門
142 24 一切 yīqiè the same 解入一切波羅蜜多理教法門
143 24 zhī to go 具金剛堅固不壞之身
144 24 zhī to arrive; to go 具金剛堅固不壞之身
145 24 zhī is 具金剛堅固不壞之身
146 24 zhī to use 具金剛堅固不壞之身
147 24 zhī Zhi 具金剛堅固不壞之身
148 21 huì intelligent; clever 金剛慧菩薩
149 21 huì mental ability; intellect 金剛慧菩薩
150 21 huì wisdom; understanding 金剛慧菩薩
151 21 huì Wisdom 金剛慧菩薩
152 21 huì wisdom; prajna 金剛慧菩薩
153 21 huì intellect; mati 金剛慧菩薩
154 19 to go; to 到於究竟最上彼岸
155 19 to rely on; to depend on 到於究竟最上彼岸
156 19 Yu 到於究竟最上彼岸
157 19 a crow 到於究竟最上彼岸
158 18 method; way 即得所作善法皆無壞失
159 18 France 即得所作善法皆無壞失
160 18 the law; rules; regulations 即得所作善法皆無壞失
161 18 the teachings of the Buddha; Dharma 即得所作善法皆無壞失
162 18 a standard; a norm 即得所作善法皆無壞失
163 18 an institution 即得所作善法皆無壞失
164 18 to emulate 即得所作善法皆無壞失
165 18 magic; a magic trick 即得所作善法皆無壞失
166 18 punishment 即得所作善法皆無壞失
167 18 Fa 即得所作善法皆無壞失
168 18 a precedent 即得所作善法皆無壞失
169 18 a classification of some kinds of Han texts 即得所作善法皆無壞失
170 18 relating to a ceremony or rite 即得所作善法皆無壞失
171 18 Dharma 即得所作善法皆無壞失
172 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 即得所作善法皆無壞失
173 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 即得所作善法皆無壞失
174 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 即得所作善法皆無壞失
175 18 quality; characteristic 即得所作善法皆無壞失
176 16 zhōng middle 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
177 16 zhōng medium; medium sized 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
178 16 zhōng China 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
179 16 zhòng to hit the mark 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
180 16 zhōng midday 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
181 16 zhōng inside 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
182 16 zhōng during 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
183 16 zhōng Zhong 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
184 16 zhōng intermediary 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
185 16 zhōng half 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
186 16 zhòng to reach; to attain 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
187 16 zhòng to suffer; to infect 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
188 16 zhòng to obtain 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
189 16 zhòng to pass an exam 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
190 16 zhōng middle 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
191 16 zhòng many; numerous 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
192 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
193 16 zhòng general; common; public 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
194 15 世尊 shìzūn World-Honored One 一時世尊在王舍城鷲峯山中
195 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 一時世尊在王舍城鷲峯山中
196 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆是已得神通妙智
197 15 děi to want to; to need to 皆是已得神通妙智
198 15 děi must; ought to 皆是已得神通妙智
199 15 de 皆是已得神通妙智
200 15 de infix potential marker 皆是已得神通妙智
201 15 to result in 皆是已得神通妙智
202 15 to be proper; to fit; to suit 皆是已得神通妙智
203 15 to be satisfied 皆是已得神通妙智
204 15 to be finished 皆是已得神通妙智
205 15 děi satisfying 皆是已得神通妙智
206 15 to contract 皆是已得神通妙智
207 15 to hear 皆是已得神通妙智
208 15 to have; there is 皆是已得神通妙智
209 15 marks time passed 皆是已得神通妙智
210 15 obtain; attain; prāpta 皆是已得神通妙智
211 15 祕密 mìmì a secret 祕密巖菩薩
212 15 祕密 mìmì secret 祕密巖菩薩
213 13 摩訶薩 móhēsà mahasattva 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
214 13 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
215 13 如來 rúlái Tathagata 如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法
216 13 如來 Rúlái Tathagata 如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法
217 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法
218 12 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 阿修羅王眾
219 11 huì can; be able to 善於一切大眾會中得勝無畏
220 11 huì able to 善於一切大眾會中得勝無畏
221 11 huì a meeting; a conference; an assembly 善於一切大眾會中得勝無畏
222 11 kuài to balance an account 善於一切大眾會中得勝無畏
223 11 huì to assemble 善於一切大眾會中得勝無畏
224 11 huì to meet 善於一切大眾會中得勝無畏
225 11 huì a temple fair 善於一切大眾會中得勝無畏
226 11 huì a religious assembly 善於一切大眾會中得勝無畏
227 11 huì an association; a society 善於一切大眾會中得勝無畏
228 11 huì a national or provincial capital 善於一切大眾會中得勝無畏
229 11 huì an opportunity 善於一切大眾會中得勝無畏
230 11 huì to understand 善於一切大眾會中得勝無畏
231 11 huì to be familiar with; to know 善於一切大眾會中得勝無畏
232 11 huì to be possible; to be likely 善於一切大眾會中得勝無畏
233 11 huì to be good at 善於一切大眾會中得勝無畏
234 11 huì a moment 善於一切大眾會中得勝無畏
235 11 huì to happen to 善於一切大眾會中得勝無畏
236 11 huì to pay 善於一切大眾會中得勝無畏
237 11 huì a meeting place 善於一切大眾會中得勝無畏
238 11 kuài the seam of a cap 善於一切大眾會中得勝無畏
239 11 huì in accordance with 善於一切大眾會中得勝無畏
240 11 huì imperial civil service examination 善於一切大眾會中得勝無畏
241 11 huì to have sexual intercourse 善於一切大眾會中得勝無畏
242 11 huì Hui 善於一切大眾會中得勝無畏
243 11 huì combining; samsarga 善於一切大眾會中得勝無畏
244 10 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 能善超度無邊佛剎
245 10 shàn happy 能善超度無邊佛剎
246 10 shàn good 能善超度無邊佛剎
247 10 shàn kind-hearted 能善超度無邊佛剎
248 10 shàn to be skilled at something 能善超度無邊佛剎
249 10 shàn familiar 能善超度無邊佛剎
250 10 shàn to repair 能善超度無邊佛剎
251 10 shàn to admire 能善超度無邊佛剎
252 10 shàn to praise 能善超度無邊佛剎
253 10 shàn Shan 能善超度無邊佛剎
254 10 shàn wholesome; virtuous 能善超度無邊佛剎
255 10 big; huge; large 與大苾芻眾四萬二千人俱
256 10 Kangxi radical 37 與大苾芻眾四萬二千人俱
257 10 great; major; important 與大苾芻眾四萬二千人俱
258 10 size 與大苾芻眾四萬二千人俱
259 10 old 與大苾芻眾四萬二千人俱
260 10 oldest; earliest 與大苾芻眾四萬二千人俱
261 10 adult 與大苾芻眾四萬二千人俱
262 10 dài an important person 與大苾芻眾四萬二千人俱
263 10 senior 與大苾芻眾四萬二千人俱
264 10 an element 與大苾芻眾四萬二千人俱
265 10 great; mahā 與大苾芻眾四萬二千人俱
266 10 yán to speak; to say; said 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
267 10 yán language; talk; words; utterance; speech 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
268 10 yán Kangxi radical 149 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
269 10 yán phrase; sentence 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
270 10 yán a word; a syllable 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
271 10 yán a theory; a doctrine 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
272 10 yán to regard as 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
273 10 yán to act as 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
274 10 yán word; vacana 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
275 10 yán speak; vad 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
276 10 zhī to know 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
277 10 zhī to comprehend 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
278 10 zhī to inform; to tell 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
279 10 zhī to administer 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
280 10 zhī to distinguish; to discern 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
281 10 zhī to be close friends 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
282 10 zhī to feel; to sense; to perceive 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
283 10 zhī to receive; to entertain 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
284 10 zhī knowledge 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
285 10 zhī consciousness; perception 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
286 10 zhī a close friend 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
287 10 zhì wisdom 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
288 10 zhì Zhi 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
289 10 zhī Understanding 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
290 10 zhī know; jña 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
291 9 suǒ a few; various; some 為一切佛共所稱讚
292 9 suǒ a place; a location 為一切佛共所稱讚
293 9 suǒ indicates a passive voice 為一切佛共所稱讚
294 9 suǒ an ordinal number 為一切佛共所稱讚
295 9 suǒ meaning 為一切佛共所稱讚
296 9 suǒ garrison 為一切佛共所稱讚
297 9 suǒ place; pradeśa 為一切佛共所稱讚
298 9 Buddha; Awakened One 為一切佛共所稱讚
299 9 relating to Buddhism 為一切佛共所稱讚
300 9 a statue or image of a Buddha 為一切佛共所稱讚
301 9 a Buddhist text 為一切佛共所稱讚
302 9 to touch; to stroke 為一切佛共所稱讚
303 9 Buddha 為一切佛共所稱讚
304 9 Buddha; Awakened One 為一切佛共所稱讚
305 9 wáng Wang 德光王菩薩
306 9 wáng a king 德光王菩薩
307 9 wáng Kangxi radical 96 德光王菩薩
308 9 wàng to be king; to rule 德光王菩薩
309 9 wáng a prince; a duke 德光王菩薩
310 9 wáng grand; great 德光王菩薩
311 9 wáng to treat with the ceremony due to a king 德光王菩薩
312 9 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 德光王菩薩
313 9 wáng the head of a group or gang 德光王菩薩
314 9 wáng the biggest or best of a group 德光王菩薩
315 9 wáng king; best of a kind; rāja 德光王菩薩
316 8 infix potential marker 具金剛堅固不壞之身
317 8 to know; to learn about; to comprehend 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
318 8 detailed 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
319 8 to elaborate; to expound 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
320 8 to exhaust; to use up 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
321 8 strongly 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
322 8 Xi 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
323 8 all; kṛtsna 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
324 8 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
325 8 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
326 8 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
327 8 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
328 8 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
329 8 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
330 8 tranquil 寂慧菩薩
331 8 desolate; lonely 寂慧菩薩
332 8 Nirvana; Nibbana 寂慧菩薩
333 8 tranquillity; quiescence; santi 寂慧菩薩
334 8 金剛手 jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
335 8 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 即能成熟一切有情
336 8 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 即能成熟一切有情
337 8 最上 zuìshàng supreme 到於究竟最上彼岸
338 7 圓滿 yuánmǎn satisfactory 此能圓滿一切行故
339 7 圓滿 yuánmǎn Perfection 此能圓滿一切行故
340 7 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 此能圓滿一切行故
341 7 爾時 ěr shí at that time 爾時摩伽陀國主阿闍世王
342 7 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時摩伽陀國主阿闍世王
343 7 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 有其四種不可思議
344 7 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 有其四種不可思議
345 7 龍王 lóng wáng Dragon King; Naga King 或龍王眾
346 7 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
347 7 Prussia 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
348 7 Pu 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
349 7 equally; impartially; universal; samanta 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
350 7 Kangxi radical 71 無悕望菩薩
351 7 to not have; without 無悕望菩薩
352 7 mo 無悕望菩薩
353 7 to not have 無悕望菩薩
354 7 Wu 無悕望菩薩
355 7 mo 無悕望菩薩
356 7 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 能善超度無邊佛剎
357 7 無邊 wúbiān boundless; ananta 能善超度無邊佛剎
358 7 xīn heart [organ] 其心平等如地水火風緣虛空無邊
359 7 xīn Kangxi radical 61 其心平等如地水火風緣虛空無邊
360 7 xīn mind; consciousness 其心平等如地水火風緣虛空無邊
361 7 xīn the center; the core; the middle 其心平等如地水火風緣虛空無邊
362 7 xīn one of the 28 star constellations 其心平等如地水火風緣虛空無邊
363 7 xīn heart 其心平等如地水火風緣虛空無邊
364 7 xīn emotion 其心平等如地水火風緣虛空無邊
365 7 xīn intention; consideration 其心平等如地水火風緣虛空無邊
366 7 xīn disposition; temperament 其心平等如地水火風緣虛空無邊
367 7 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 其心平等如地水火風緣虛空無邊
368 7 祕密主菩薩 mìmìzhǔ púsà Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
369 6 self 如我解佛所說義趣
370 6 [my] dear 如我解佛所說義趣
371 6 Wo 如我解佛所說義趣
372 6 self; atman; attan 如我解佛所說義趣
373 6 ga 如我解佛所說義趣
374 6 lái to come 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
375 6 lái please 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
376 6 lái used to substitute for another verb 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
377 6 lái used between two word groups to express purpose and effect 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
378 6 lái wheat 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
379 6 lái next; future 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
380 6 lái a simple complement of direction 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
381 6 lái to occur; to arise 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
382 6 lái to earn 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
383 6 lái to come; āgata 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
384 6 zhù to dwell; to live; to reside 若諸菩薩修住阿蘭若行
385 6 zhù to stop; to halt 若諸菩薩修住阿蘭若行
386 6 zhù to retain; to remain 若諸菩薩修住阿蘭若行
387 6 zhù to lodge at [temporarily] 若諸菩薩修住阿蘭若行
388 6 zhù verb complement 若諸菩薩修住阿蘭若行
389 6 zhù attaching; abiding; dwelling on 若諸菩薩修住阿蘭若行
390 6 Ru River 汝常近侍諸佛如來
391 6 Ru 汝常近侍諸佛如來
392 6 Kangxi radical 49 皆是已得神通妙智
393 6 to bring to an end; to stop 皆是已得神通妙智
394 6 to complete 皆是已得神通妙智
395 6 to demote; to dismiss 皆是已得神通妙智
396 6 to recover from an illness 皆是已得神通妙智
397 6 former; pūrvaka 皆是已得神通妙智
398 6 shí time; a point or period of time 當佛世尊說是法時
399 6 shí a season; a quarter of a year 當佛世尊說是法時
400 6 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當佛世尊說是法時
401 6 shí fashionable 當佛世尊說是法時
402 6 shí fate; destiny; luck 當佛世尊說是法時
403 6 shí occasion; opportunity; chance 當佛世尊說是法時
404 6 shí tense 當佛世尊說是法時
405 6 shí particular; special 當佛世尊說是法時
406 6 shí to plant; to cultivate 當佛世尊說是法時
407 6 shí an era; a dynasty 當佛世尊說是法時
408 6 shí time [abstract] 當佛世尊說是法時
409 6 shí seasonal 當佛世尊說是法時
410 6 shí to wait upon 當佛世尊說是法時
411 6 shí hour 當佛世尊說是法時
412 6 shí appropriate; proper; timely 當佛世尊說是法時
413 6 shí Shi 當佛世尊說是法時
414 6 shí a present; currentlt 當佛世尊說是法時
415 6 shí time; kāla 當佛世尊說是法時
416 6 shí at that time; samaya 當佛世尊說是法時
417 6 cháng Chang 常舉手菩薩
418 6 cháng common; general; ordinary 常舉手菩薩
419 6 cháng a principle; a rule 常舉手菩薩
420 6 cháng eternal; nitya 常舉手菩薩
421 6 jīn today; present; now 我今勸請於汝
422 6 jīn Jin 我今勸請於汝
423 6 jīn modern 我今勸請於汝
424 6 jīn now; adhunā 我今勸請於汝
425 6 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等積集無量福智勝行
426 5 勝行 shèngxíng distinguished actions 如是等積集無量福智勝行
427 5 qiān one thousand 與大苾芻眾四萬二千人俱
428 5 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾四萬二千人俱
429 5 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾四萬二千人俱
430 5 qiān Qian 與大苾芻眾四萬二千人俱
431 5 lìng to make; to cause to be; to lead 能令一切調伏其心
432 5 lìng to issue a command 能令一切調伏其心
433 5 lìng rules of behavior; customs 能令一切調伏其心
434 5 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 能令一切調伏其心
435 5 lìng a season 能令一切調伏其心
436 5 lìng respected; good reputation 能令一切調伏其心
437 5 lìng good 能令一切調伏其心
438 5 lìng pretentious 能令一切調伏其心
439 5 lìng a transcending state of existence 能令一切調伏其心
440 5 lìng a commander 能令一切調伏其心
441 5 lìng a commanding quality; an impressive character 能令一切調伏其心
442 5 lìng lyrics 能令一切調伏其心
443 5 lìng Ling 能令一切調伏其心
444 5 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 能令一切調伏其心
445 5 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 爾時會中寂慧菩薩摩訶薩
446 5 Yi 諸天子眾亦悉來會
447 5 zhì wisdom; knowledge; understanding 以神通智遊戲自在
448 5 zhì care; prudence 以神通智遊戲自在
449 5 zhì Zhi 以神通智遊戲自在
450 5 zhì clever 以神通智遊戲自在
451 5 zhì Wisdom 以神通智遊戲自在
452 5 zhì jnana; knowing 以神通智遊戲自在
453 5 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
454 5 lóng dragon 龍喜菩薩
455 5 lóng Kangxi radical 212 龍喜菩薩
456 5 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 龍喜菩薩
457 5 lóng weakened; frail 龍喜菩薩
458 5 lóng a tall horse 龍喜菩薩
459 5 lóng Long 龍喜菩薩
460 5 lóng serpent; dragon; naga 龍喜菩薩
461 5 gào to tell; to say; said; told 佛告大眾
462 5 gào to request 佛告大眾
463 5 gào to report; to inform 佛告大眾
464 5 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告大眾
465 5 gào to accuse; to sue 佛告大眾
466 5 gào to reach 佛告大眾
467 5 gào an announcement 佛告大眾
468 5 gào a party 佛告大眾
469 5 gào a vacation 佛告大眾
470 5 gào Gao 佛告大眾
471 5 gào to tell; jalp 佛告大眾
472 5 four 與大苾芻眾四萬二千人俱
473 5 note a musical scale 與大苾芻眾四萬二千人俱
474 5 fourth 與大苾芻眾四萬二千人俱
475 5 Si 與大苾芻眾四萬二千人俱
476 5 four; catur 與大苾芻眾四萬二千人俱
477 5 xiàng to observe; to assess 獲那羅延妙好身相
478 5 xiàng appearance; portrait; picture 獲那羅延妙好身相
479 5 xiàng countenance; personage; character; disposition 獲那羅延妙好身相
480 5 xiàng to aid; to help 獲那羅延妙好身相
481 5 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 獲那羅延妙好身相
482 5 xiàng a sign; a mark; appearance 獲那羅延妙好身相
483 5 xiāng alternately; in turn 獲那羅延妙好身相
484 5 xiāng Xiang 獲那羅延妙好身相
485 5 xiāng form substance 獲那羅延妙好身相
486 5 xiāng to express 獲那羅延妙好身相
487 5 xiàng to choose 獲那羅延妙好身相
488 5 xiāng Xiang 獲那羅延妙好身相
489 5 xiāng an ancient musical instrument 獲那羅延妙好身相
490 5 xiāng the seventh lunar month 獲那羅延妙好身相
491 5 xiāng to compare 獲那羅延妙好身相
492 5 xiàng to divine 獲那羅延妙好身相
493 5 xiàng to administer 獲那羅延妙好身相
494 5 xiàng helper for a blind person 獲那羅延妙好身相
495 5 xiāng rhythm [music] 獲那羅延妙好身相
496 5 xiāng the upper frets of a pipa 獲那羅延妙好身相
497 5 xiāng coralwood 獲那羅延妙好身相
498 5 xiàng ministry 獲那羅延妙好身相
499 5 xiàng to supplement; to enhance 獲那羅延妙好身相
500 5 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 獲那羅延妙好身相

Frequencies of all Words

Top 903

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 83 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩八萬四千
2 83 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩八萬四千
3 83 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩八萬四千
4 68 promptly; right away; immediately 即能成熟一切有情
5 68 to be near by; to be close to 即能成熟一切有情
6 68 at that time 即能成熟一切有情
7 68 to be exactly the same as; to be thus 即能成熟一切有情
8 68 supposed; so-called 即能成熟一切有情
9 68 if; but 即能成熟一切有情
10 68 to arrive at; to ascend 即能成熟一切有情
11 68 then; following 即能成熟一切有情
12 68 so; just so; eva 即能成熟一切有情
13 48 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
14 47 ruò to seem; to be like; as 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
15 47 ruò seemingly 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
16 47 ruò if 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
17 47 ruò you 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
18 47 ruò this; that 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
19 47 ruò and; or 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
20 47 ruò as for; pertaining to 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
21 47 pomegranite 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
22 47 ruò to choose 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
23 47 ruò to agree; to accord with; to conform to 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
24 47 ruò thus 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
25 47 ruò pollia 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
26 47 ruò Ruo 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
27 47 ruò only then 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
28 47 ja 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
29 47 jñā 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
30 47 ruò if; yadi 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
31 44 néng can; able 能善超度無邊佛剎
32 44 néng ability; capacity 能善超度無邊佛剎
33 44 néng a mythical bear-like beast 能善超度無邊佛剎
34 44 néng energy 能善超度無邊佛剎
35 44 néng function; use 能善超度無邊佛剎
36 44 néng may; should; permitted to 能善超度無邊佛剎
37 44 néng talent 能善超度無邊佛剎
38 44 néng expert at 能善超度無邊佛剎
39 44 néng to be in harmony 能善超度無邊佛剎
40 44 néng to tend to; to care for 能善超度無邊佛剎
41 44 néng to reach; to arrive at 能善超度無邊佛剎
42 44 néng as long as; only 能善超度無邊佛剎
43 44 néng even if 能善超度無邊佛剎
44 44 néng but 能善超度無邊佛剎
45 44 néng in this way 能善超度無邊佛剎
46 44 néng to be able; śak 能善超度無邊佛剎
47 44 néng skilful; pravīṇa 能善超度無邊佛剎
48 42 xíng to walk 此能圓滿一切行故
49 42 xíng capable; competent 此能圓滿一切行故
50 42 háng profession 此能圓滿一切行故
51 42 háng line; row 此能圓滿一切行故
52 42 xíng Kangxi radical 144 此能圓滿一切行故
53 42 xíng to travel 此能圓滿一切行故
54 42 xìng actions; conduct 此能圓滿一切行故
55 42 xíng to do; to act; to practice 此能圓滿一切行故
56 42 xíng all right; OK; okay 此能圓滿一切行故
57 42 háng horizontal line 此能圓滿一切行故
58 42 héng virtuous deeds 此能圓滿一切行故
59 42 hàng a line of trees 此能圓滿一切行故
60 42 hàng bold; steadfast 此能圓滿一切行故
61 42 xíng to move 此能圓滿一切行故
62 42 xíng to put into effect; to implement 此能圓滿一切行故
63 42 xíng travel 此能圓滿一切行故
64 42 xíng to circulate 此能圓滿一切行故
65 42 xíng running script; running script 此能圓滿一切行故
66 42 xíng temporary 此能圓滿一切行故
67 42 xíng soon 此能圓滿一切行故
68 42 háng rank; order 此能圓滿一切行故
69 42 háng a business; a shop 此能圓滿一切行故
70 42 xíng to depart; to leave 此能圓滿一切行故
71 42 xíng to experience 此能圓滿一切行故
72 42 xíng path; way 此能圓滿一切行故
73 42 xíng xing; ballad 此能圓滿一切行故
74 42 xíng a round [of drinks] 此能圓滿一切行故
75 42 xíng Xing 此能圓滿一切行故
76 42 xíng moreover; also 此能圓滿一切行故
77 42 xíng Practice 此能圓滿一切行故
78 42 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 此能圓滿一切行故
79 42 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 此能圓滿一切行故
80 41 shēn human body; torso 獲那羅延妙好身相
81 41 shēn Kangxi radical 158 獲那羅延妙好身相
82 41 shēn measure word for clothes 獲那羅延妙好身相
83 41 shēn self 獲那羅延妙好身相
84 41 shēn life 獲那羅延妙好身相
85 41 shēn an object 獲那羅延妙好身相
86 41 shēn a lifetime 獲那羅延妙好身相
87 41 shēn personally 獲那羅延妙好身相
88 41 shēn moral character 獲那羅延妙好身相
89 41 shēn status; identity; position 獲那羅延妙好身相
90 41 shēn pregnancy 獲那羅延妙好身相
91 41 juān India 獲那羅延妙好身相
92 41 shēn body; kāya 獲那羅延妙好身相
93 41 xiū to decorate; to embellish 善修慈觀如理相應
94 41 xiū to study; to cultivate 善修慈觀如理相應
95 41 xiū to repair 善修慈觀如理相應
96 41 xiū long; slender 善修慈觀如理相應
97 41 xiū to write; to compile 善修慈觀如理相應
98 41 xiū to build; to construct; to shape 善修慈觀如理相應
99 41 xiū to practice 善修慈觀如理相應
100 41 xiū to cut 善修慈觀如理相應
101 41 xiū virtuous; wholesome 善修慈觀如理相應
102 41 xiū a virtuous person 善修慈觀如理相應
103 41 xiū Xiu 善修慈觀如理相應
104 41 xiū to unknot 善修慈觀如理相應
105 41 xiū to prepare; to put in order 善修慈觀如理相應
106 41 xiū excellent 善修慈觀如理相應
107 41 xiū to perform [a ceremony] 善修慈觀如理相應
108 41 xiū Cultivation 善修慈觀如理相應
109 41 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 善修慈觀如理相應
110 41 xiū pratipanna; spiritual practice 善修慈觀如理相應
111 32 ér and; as well as; but (not); yet (not) 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
112 32 ér Kangxi radical 126 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
113 32 ér you 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
114 32 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
115 32 ér right away; then 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
116 32 ér but; yet; however; while; nevertheless 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
117 32 ér if; in case; in the event that 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
118 32 ér therefore; as a result; thus 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
119 32 ér how can it be that? 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
120 32 ér so as to 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
121 32 ér only then 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
122 32 ér as if; to seem like 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
123 32 néng can; able 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
124 32 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
125 32 ér me 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
126 32 ér to arrive; up to 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
127 32 ér possessive 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
128 32 ér and; ca 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
129 31 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 即能降伏難降伏者諸業魔眾
130 31 zhě that 即能降伏難降伏者諸業魔眾
131 31 zhě nominalizing function word 即能降伏難降伏者諸業魔眾
132 31 zhě used to mark a definition 即能降伏難降伏者諸業魔眾
133 31 zhě used to mark a pause 即能降伏難降伏者諸業魔眾
134 31 zhě topic marker; that; it 即能降伏難降伏者諸業魔眾
135 31 zhuó according to 即能降伏難降伏者諸業魔眾
136 31 zhě ca 即能降伏難降伏者諸業魔眾
137 31 wèi for; to 為一切佛共所稱讚
138 31 wèi because of 為一切佛共所稱讚
139 31 wéi to act as; to serve 為一切佛共所稱讚
140 31 wéi to change into; to become 為一切佛共所稱讚
141 31 wéi to be; is 為一切佛共所稱讚
142 31 wéi to do 為一切佛共所稱讚
143 31 wèi for 為一切佛共所稱讚
144 31 wèi because of; for; to 為一切佛共所稱讚
145 31 wèi to 為一切佛共所稱讚
146 31 wéi in a passive construction 為一切佛共所稱讚
147 31 wéi forming a rehetorical question 為一切佛共所稱讚
148 31 wéi forming an adverb 為一切佛共所稱讚
149 31 wéi to add emphasis 為一切佛共所稱讚
150 31 wèi to support; to help 為一切佛共所稱讚
151 31 wéi to govern 為一切佛共所稱讚
152 31 wèi to be; bhū 為一切佛共所稱讚
153 29 xiàn to appear; to manifest; to become visible 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
154 29 xiàn then; at that time; while 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
155 29 xiàn at present 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
156 29 xiàn existing at the present time 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
157 29 xiàn cash 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
158 29 xiàn to manifest; prādur 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
159 29 xiàn to manifest; prādur 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
160 29 xiàn the present time 金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右
161 29 so as to; in order to 以神通智遊戲自在
162 29 to use; to regard as 以神通智遊戲自在
163 29 to use; to grasp 以神通智遊戲自在
164 29 according to 以神通智遊戲自在
165 29 because of 以神通智遊戲自在
166 29 on a certain date 以神通智遊戲自在
167 29 and; as well as 以神通智遊戲自在
168 29 to rely on 以神通智遊戲自在
169 29 to regard 以神通智遊戲自在
170 29 to be able to 以神通智遊戲自在
171 29 to order; to command 以神通智遊戲自在
172 29 further; moreover 以神通智遊戲自在
173 29 used after a verb 以神通智遊戲自在
174 29 very 以神通智遊戲自在
175 29 already 以神通智遊戲自在
176 29 increasingly 以神通智遊戲自在
177 29 a reason; a cause 以神通智遊戲自在
178 29 Israel 以神通智遊戲自在
179 29 Yi 以神通智遊戲自在
180 29 use; yogena 以神通智遊戲自在
181 28 yīng should; ought 汝應善為此會大眾
182 28 yìng to answer; to respond 汝應善為此會大眾
183 28 yìng to confirm; to verify 汝應善為此會大眾
184 28 yīng soon; immediately 汝應善為此會大眾
185 28 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 汝應善為此會大眾
186 28 yìng to accept 汝應善為此會大眾
187 28 yīng or; either 汝應善為此會大眾
188 28 yìng to permit; to allow 汝應善為此會大眾
189 28 yìng to echo 汝應善為此會大眾
190 28 yìng to handle; to deal with 汝應善為此會大眾
191 28 yìng Ying 汝應善為此會大眾
192 28 yīng suitable; yukta 汝應善為此會大眾
193 26 can; may; permissible 所謂應以禪定可度者諸有情類
194 26 but 所謂應以禪定可度者諸有情類
195 26 such; so 所謂應以禪定可度者諸有情類
196 26 able to; possibly 所謂應以禪定可度者諸有情類
197 26 to approve; to permit 所謂應以禪定可度者諸有情類
198 26 to be worth 所謂應以禪定可度者諸有情類
199 26 to suit; to fit 所謂應以禪定可度者諸有情類
200 26 khan 所謂應以禪定可度者諸有情類
201 26 to recover 所謂應以禪定可度者諸有情類
202 26 to act as 所謂應以禪定可度者諸有情類
203 26 to be worth; to deserve 所謂應以禪定可度者諸有情類
204 26 approximately; probably 所謂應以禪定可度者諸有情類
205 26 expresses doubt 所謂應以禪定可度者諸有情類
206 26 really; truely 所謂應以禪定可度者諸有情類
207 26 used to add emphasis 所謂應以禪定可度者諸有情類
208 26 beautiful 所謂應以禪定可度者諸有情類
209 26 Ke 所謂應以禪定可度者諸有情類
210 26 used to ask a question 所謂應以禪定可度者諸有情類
211 26 can; may; śakta 所謂應以禪定可度者諸有情類
212 26 his; hers; its; theirs 其心平等如地水火風緣虛空無邊
213 26 to add emphasis 其心平等如地水火風緣虛空無邊
214 26 used when asking a question in reply to a question 其心平等如地水火風緣虛空無邊
215 26 used when making a request or giving an order 其心平等如地水火風緣虛空無邊
216 26 he; her; it; them 其心平等如地水火風緣虛空無邊
217 26 probably; likely 其心平等如地水火風緣虛空無邊
218 26 will 其心平等如地水火風緣虛空無邊
219 26 may 其心平等如地水火風緣虛空無邊
220 26 if 其心平等如地水火風緣虛空無邊
221 26 or 其心平等如地水火風緣虛空無邊
222 26 Qi 其心平等如地水火風緣虛空無邊
223 26 he; her; it; saḥ; sā; tad 其心平等如地水火風緣虛空無邊
224 25 capacity; degree; a standard; a measure 所謂應以禪定可度者諸有情類
225 25 duó to estimate; to calculate 所謂應以禪定可度者諸有情類
226 25 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 所謂應以禪定可度者諸有情類
227 25 amount 所謂應以禪定可度者諸有情類
228 25 to save; to rescue; to liberate; to overcome 所謂應以禪定可度者諸有情類
229 25 musical or poetic rhythm 所謂應以禪定可度者諸有情類
230 25 conduct; bearing 所謂應以禪定可度者諸有情類
231 25 a time 所謂應以禪定可度者諸有情類
232 25 to spend time; to pass time 所謂應以禪定可度者諸有情類
233 25 kilowatt-hour 所謂應以禪定可度者諸有情類
234 25 degree 所謂應以禪定可度者諸有情類
235 25 pāramitā; perfection 所謂應以禪定可度者諸有情類
236 25 ordination 所謂應以禪定可度者諸有情類
237 25 liberate; ferry; mokṣa 所謂應以禪定可度者諸有情類
238 25 化度 huà dù convert and liberate; teach and save 即現禪定而為化度
239 24 一切 yīqiè all; every; everything 解入一切波羅蜜多理教法門
240 24 一切 yīqiè temporary 解入一切波羅蜜多理教法門
241 24 一切 yīqiè the same 解入一切波羅蜜多理教法門
242 24 一切 yīqiè generally 解入一切波羅蜜多理教法門
243 24 一切 yīqiè all, everything 解入一切波羅蜜多理教法門
244 24 一切 yīqiè all; sarva 解入一切波羅蜜多理教法門
245 24 zhī him; her; them; that 具金剛堅固不壞之身
246 24 zhī used between a modifier and a word to form a word group 具金剛堅固不壞之身
247 24 zhī to go 具金剛堅固不壞之身
248 24 zhī this; that 具金剛堅固不壞之身
249 24 zhī genetive marker 具金剛堅固不壞之身
250 24 zhī it 具金剛堅固不壞之身
251 24 zhī in 具金剛堅固不壞之身
252 24 zhī all 具金剛堅固不壞之身
253 24 zhī and 具金剛堅固不壞之身
254 24 zhī however 具金剛堅固不壞之身
255 24 zhī if 具金剛堅固不壞之身
256 24 zhī then 具金剛堅固不壞之身
257 24 zhī to arrive; to go 具金剛堅固不壞之身
258 24 zhī is 具金剛堅固不壞之身
259 24 zhī to use 具金剛堅固不壞之身
260 24 zhī Zhi 具金剛堅固不壞之身
261 21 huì intelligent; clever 金剛慧菩薩
262 21 huì mental ability; intellect 金剛慧菩薩
263 21 huì wisdom; understanding 金剛慧菩薩
264 21 huì Wisdom 金剛慧菩薩
265 21 huì wisdom; prajna 金剛慧菩薩
266 21 huì intellect; mati 金剛慧菩薩
267 19 in; at 到於究竟最上彼岸
268 19 in; at 到於究竟最上彼岸
269 19 in; at; to; from 到於究竟最上彼岸
270 19 to go; to 到於究竟最上彼岸
271 19 to rely on; to depend on 到於究竟最上彼岸
272 19 to go to; to arrive at 到於究竟最上彼岸
273 19 from 到於究竟最上彼岸
274 19 give 到於究竟最上彼岸
275 19 oppposing 到於究竟最上彼岸
276 19 and 到於究竟最上彼岸
277 19 compared to 到於究竟最上彼岸
278 19 by 到於究竟最上彼岸
279 19 and; as well as 到於究竟最上彼岸
280 19 for 到於究竟最上彼岸
281 19 Yu 到於究竟最上彼岸
282 19 a crow 到於究竟最上彼岸
283 19 whew; wow 到於究竟最上彼岸
284 19 near to; antike 到於究竟最上彼岸
285 18 method; way 即得所作善法皆無壞失
286 18 France 即得所作善法皆無壞失
287 18 the law; rules; regulations 即得所作善法皆無壞失
288 18 the teachings of the Buddha; Dharma 即得所作善法皆無壞失
289 18 a standard; a norm 即得所作善法皆無壞失
290 18 an institution 即得所作善法皆無壞失
291 18 to emulate 即得所作善法皆無壞失
292 18 magic; a magic trick 即得所作善法皆無壞失
293 18 punishment 即得所作善法皆無壞失
294 18 Fa 即得所作善法皆無壞失
295 18 a precedent 即得所作善法皆無壞失
296 18 a classification of some kinds of Han texts 即得所作善法皆無壞失
297 18 relating to a ceremony or rite 即得所作善法皆無壞失
298 18 Dharma 即得所作善法皆無壞失
299 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 即得所作善法皆無壞失
300 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 即得所作善法皆無壞失
301 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 即得所作善法皆無壞失
302 18 quality; characteristic 即得所作善法皆無壞失
303 16 zhōng middle 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
304 16 zhōng medium; medium sized 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
305 16 zhōng China 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
306 16 zhòng to hit the mark 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
307 16 zhōng in; amongst 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
308 16 zhōng midday 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
309 16 zhōng inside 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
310 16 zhōng during 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
311 16 zhōng Zhong 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
312 16 zhōng intermediary 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
313 16 zhōng half 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
314 16 zhōng just right; suitably 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
315 16 zhōng while 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
316 16 zhòng to reach; to attain 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
317 16 zhòng to suffer; to infect 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
318 16 zhòng to obtain 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
319 16 zhòng to pass an exam 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
320 16 zhōng middle 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
321 16 zhòng many; numerous 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
322 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
323 16 zhòng general; common; public 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
324 16 zhòng many; all; sarva 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
325 16 zhū all; many; various 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
326 16 zhū Zhu 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
327 16 zhū all; members of the class 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
328 16 zhū interrogative particle 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
329 16 zhū him; her; them; it 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
330 16 zhū of; in 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
331 16 zhū all; many; sarva 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
332 15 世尊 shìzūn World-Honored One 一時世尊在王舍城鷲峯山中
333 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 一時世尊在王舍城鷲峯山中
334 15 de potential marker 皆是已得神通妙智
335 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆是已得神通妙智
336 15 děi must; ought to 皆是已得神通妙智
337 15 děi to want to; to need to 皆是已得神通妙智
338 15 děi must; ought to 皆是已得神通妙智
339 15 de 皆是已得神通妙智
340 15 de infix potential marker 皆是已得神通妙智
341 15 to result in 皆是已得神通妙智
342 15 to be proper; to fit; to suit 皆是已得神通妙智
343 15 to be satisfied 皆是已得神通妙智
344 15 to be finished 皆是已得神通妙智
345 15 de result of degree 皆是已得神通妙智
346 15 de marks completion of an action 皆是已得神通妙智
347 15 děi satisfying 皆是已得神通妙智
348 15 to contract 皆是已得神通妙智
349 15 marks permission or possibility 皆是已得神通妙智
350 15 expressing frustration 皆是已得神通妙智
351 15 to hear 皆是已得神通妙智
352 15 to have; there is 皆是已得神通妙智
353 15 marks time passed 皆是已得神通妙智
354 15 obtain; attain; prāpta 皆是已得神通妙智
355 15 祕密 mìmì a secret 祕密巖菩薩
356 15 祕密 mìmì secret 祕密巖菩薩
357 13 摩訶薩 móhēsà mahasattva 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
358 13 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門
359 13 如來 rúlái Tathagata 如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法
360 13 如來 Rúlái Tathagata 如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法
361 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法
362 13 this; these 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
363 13 in this way 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
364 13 otherwise; but; however; so 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
365 13 at this time; now; here 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
366 13 this; here; etad 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
367 12 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 阿修羅王眾
368 11 huì can; be able to 善於一切大眾會中得勝無畏
369 11 huì able to 善於一切大眾會中得勝無畏
370 11 huì a meeting; a conference; an assembly 善於一切大眾會中得勝無畏
371 11 kuài to balance an account 善於一切大眾會中得勝無畏
372 11 huì to assemble 善於一切大眾會中得勝無畏
373 11 huì to meet 善於一切大眾會中得勝無畏
374 11 huì a temple fair 善於一切大眾會中得勝無畏
375 11 huì a religious assembly 善於一切大眾會中得勝無畏
376 11 huì an association; a society 善於一切大眾會中得勝無畏
377 11 huì a national or provincial capital 善於一切大眾會中得勝無畏
378 11 huì an opportunity 善於一切大眾會中得勝無畏
379 11 huì to understand 善於一切大眾會中得勝無畏
380 11 huì to be familiar with; to know 善於一切大眾會中得勝無畏
381 11 huì to be possible; to be likely 善於一切大眾會中得勝無畏
382 11 huì to be good at 善於一切大眾會中得勝無畏
383 11 huì a moment 善於一切大眾會中得勝無畏
384 11 huì to happen to 善於一切大眾會中得勝無畏
385 11 huì to pay 善於一切大眾會中得勝無畏
386 11 huì a meeting place 善於一切大眾會中得勝無畏
387 11 kuài the seam of a cap 善於一切大眾會中得勝無畏
388 11 huì in accordance with 善於一切大眾會中得勝無畏
389 11 huì imperial civil service examination 善於一切大眾會中得勝無畏
390 11 huì to have sexual intercourse 善於一切大眾會中得勝無畏
391 11 huì Hui 善於一切大眾會中得勝無畏
392 11 huì combining; samsarga 善於一切大眾會中得勝無畏
393 10 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 能善超度無邊佛剎
394 10 shàn happy 能善超度無邊佛剎
395 10 shàn good 能善超度無邊佛剎
396 10 shàn kind-hearted 能善超度無邊佛剎
397 10 shàn to be skilled at something 能善超度無邊佛剎
398 10 shàn familiar 能善超度無邊佛剎
399 10 shàn to repair 能善超度無邊佛剎
400 10 shàn to admire 能善超度無邊佛剎
401 10 shàn to praise 能善超度無邊佛剎
402 10 shàn numerous; frequent; easy 能善超度無邊佛剎
403 10 shàn Shan 能善超度無邊佛剎
404 10 shàn wholesome; virtuous 能善超度無邊佛剎
405 10 big; huge; large 與大苾芻眾四萬二千人俱
406 10 Kangxi radical 37 與大苾芻眾四萬二千人俱
407 10 great; major; important 與大苾芻眾四萬二千人俱
408 10 size 與大苾芻眾四萬二千人俱
409 10 old 與大苾芻眾四萬二千人俱
410 10 greatly; very 與大苾芻眾四萬二千人俱
411 10 oldest; earliest 與大苾芻眾四萬二千人俱
412 10 adult 與大苾芻眾四萬二千人俱
413 10 tài greatest; grand 與大苾芻眾四萬二千人俱
414 10 dài an important person 與大苾芻眾四萬二千人俱
415 10 senior 與大苾芻眾四萬二千人俱
416 10 approximately 與大苾芻眾四萬二千人俱
417 10 tài greatest; grand 與大苾芻眾四萬二千人俱
418 10 an element 與大苾芻眾四萬二千人俱
419 10 great; mahā 與大苾芻眾四萬二千人俱
420 10 yán to speak; to say; said 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
421 10 yán language; talk; words; utterance; speech 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
422 10 yán Kangxi radical 149 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
423 10 yán a particle with no meaning 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
424 10 yán phrase; sentence 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
425 10 yán a word; a syllable 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
426 10 yán a theory; a doctrine 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
427 10 yán to regard as 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
428 10 yán to act as 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
429 10 yán word; vacana 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
430 10 yán speak; vad 是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
431 10 zhī to know 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
432 10 zhī to comprehend 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
433 10 zhī to inform; to tell 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
434 10 zhī to administer 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
435 10 zhī to distinguish; to discern 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
436 10 zhī to be close friends 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
437 10 zhī to feel; to sense; to perceive 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
438 10 zhī to receive; to entertain 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
439 10 zhī knowledge 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
440 10 zhī consciousness; perception 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
441 10 zhī a close friend 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
442 10 zhì wisdom 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
443 10 zhì Zhi 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
444 10 zhī Understanding 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
445 10 zhī know; jña 於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知
446 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為一切佛共所稱讚
447 9 suǒ an office; an institute 為一切佛共所稱讚
448 9 suǒ introduces a relative clause 為一切佛共所稱讚
449 9 suǒ it 為一切佛共所稱讚
450 9 suǒ if; supposing 為一切佛共所稱讚
451 9 suǒ a few; various; some 為一切佛共所稱讚
452 9 suǒ a place; a location 為一切佛共所稱讚
453 9 suǒ indicates a passive voice 為一切佛共所稱讚
454 9 suǒ that which 為一切佛共所稱讚
455 9 suǒ an ordinal number 為一切佛共所稱讚
456 9 suǒ meaning 為一切佛共所稱讚
457 9 suǒ garrison 為一切佛共所稱讚
458 9 suǒ place; pradeśa 為一切佛共所稱讚
459 9 suǒ that which; yad 為一切佛共所稱讚
460 9 Buddha; Awakened One 為一切佛共所稱讚
461 9 relating to Buddhism 為一切佛共所稱讚
462 9 a statue or image of a Buddha 為一切佛共所稱讚
463 9 a Buddhist text 為一切佛共所稱讚
464 9 to touch; to stroke 為一切佛共所稱讚
465 9 Buddha 為一切佛共所稱讚
466 9 Buddha; Awakened One 為一切佛共所稱讚
467 9 wáng Wang 德光王菩薩
468 9 wáng a king 德光王菩薩
469 9 wáng Kangxi radical 96 德光王菩薩
470 9 wàng to be king; to rule 德光王菩薩
471 9 wáng a prince; a duke 德光王菩薩
472 9 wáng grand; great 德光王菩薩
473 9 wáng to treat with the ceremony due to a king 德光王菩薩
474 9 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 德光王菩薩
475 9 wáng the head of a group or gang 德光王菩薩
476 9 wáng the biggest or best of a group 德光王菩薩
477 9 wáng king; best of a kind; rāja 德光王菩薩
478 8 not; no 具金剛堅固不壞之身
479 8 expresses that a certain condition cannot be acheived 具金剛堅固不壞之身
480 8 as a correlative 具金剛堅固不壞之身
481 8 no (answering a question) 具金剛堅固不壞之身
482 8 forms a negative adjective from a noun 具金剛堅固不壞之身
483 8 at the end of a sentence to form a question 具金剛堅固不壞之身
484 8 to form a yes or no question 具金剛堅固不壞之身
485 8 infix potential marker 具金剛堅固不壞之身
486 8 no; na 具金剛堅固不壞之身
487 8 to know; to learn about; to comprehend 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
488 8 all; entire 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
489 8 detailed 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
490 8 to elaborate; to expound 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
491 8 to exhaust; to use up 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
492 8 strongly 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
493 8 Xi 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
494 8 all; kṛtsna 諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會
495 8 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
496 8 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
497 8 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
498 8 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
499 8 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
500 8 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
so; just so; eva
诸菩萨 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
shēn body; kāya
 1. xiū
 2. xiū
 3. xiū
 1. Cultivation
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. pratipanna; spiritual practice
ér and; ca
zhě ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 196 Anavatapta
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
宝思惟 寶思惟 98 Ratnacinta
宝积菩萨 寶積菩薩 98 Ratnākara bodhisattva
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝印手菩萨 寶印手菩薩 98 Ratnamudrahasta Bodhisattva
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持地菩萨 持地菩薩 99 Dharanimdhara Bodhisattva
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大慧菩萨 大慧菩薩 100 Mahāmati Bodhisattva
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大威德 100 Yamantaka
大光 100 Vistīrṇavatī
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
德光 100
 1. Punyarasmi
 2. Gunaprabha
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
多罗 多羅 100 Tara
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
嚩噜拏 嚩嚕拏 102 Varuna
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
龙树菩萨 龍樹菩薩 76
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
罗睺 羅睺 108 Rahu
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
祕密主菩萨 祕密主菩薩 109 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
那罗延 那羅延 110 Narayana
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
毘摩质多罗 毘摩質多羅 112 Vemacitra
人趣 114 Human Realm
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
释迦 釋迦 115 Sakya
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
水天 115 Varuna
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 115 Sagara-nagaraja
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
天等 116 Tiandeng
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无垢光菩萨 無垢光菩薩 119 Vimalaprabha Bodhisattva
香象 120 Gandhahastī
喜根 120 Saumanasya; Prīti; Joy
西天 120 India; Indian continent
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
总持自在 總持自在 122 Dharanisvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 166.

Simplified Traditional Pinyin English
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
边见 邊見 98 extreme views; antagrahadrsti
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
等身 100 a life-size image
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
断常 斷常 100 annihilationism and eternalism
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二行 195 two kinds of spiritual practice
二种 二種 195 two kinds
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛土 102 Buddha land
福行 102 actions that product merit
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
观行 觀行 103 contemplation and action
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第一 106 scroll 1
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
了知 108 to understand clearly
妙门 妙門 109 a way of practice; a path to enlightenment
妙色 109 wonderful form
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
明网 明網 109
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
品第一 112 Chapter One
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
如理 114 principle of suchness
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界天 115 Form Realm heaven
僧坊 115 monastic quarters
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善巧方便 115 skillful and expedient means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
身受心法 115 four bases of mindfulness
身业 身業 115 physical karma
胜愿 勝願 115 spureme vow
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
所成立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
天冠 116 deva crown
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
悟入 119 comprehend; experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无色 無色 119 formless; no form; arupa
懈倦 120 tired
信乐 信樂 120 joy of believing
心业 心業 120 the mental karma
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
严净 嚴淨 121 majestic and pure
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作善 122 to do good deeds