Glossary and Vocabulary for Bodhisattva Teachings (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 佛說大乘菩薩藏正法經, Scroll 16

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 36 如來 rúlái Tathagata 如來不思議品第四之餘
2 36 如來 Rúlái Tathagata 如來不思議品第四之餘
3 36 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來不思議品第四之餘
4 36 一切 yīqiè temporary 若成若壞彼一切事
5 36 一切 yīqiè the same 若成若壞彼一切事
6 32 method; way 或有眾生以聲聞法得化度者
7 32 France 或有眾生以聲聞法得化度者
8 32 the law; rules; regulations 或有眾生以聲聞法得化度者
9 32 the teachings of the Buddha; Dharma 或有眾生以聲聞法得化度者
10 32 a standard; a norm 或有眾生以聲聞法得化度者
11 32 an institution 或有眾生以聲聞法得化度者
12 32 to emulate 或有眾生以聲聞法得化度者
13 32 magic; a magic trick 或有眾生以聲聞法得化度者
14 32 punishment 或有眾生以聲聞法得化度者
15 32 Fa 或有眾生以聲聞法得化度者
16 32 a precedent 或有眾生以聲聞法得化度者
17 32 a classification of some kinds of Han texts 或有眾生以聲聞法得化度者
18 32 relating to a ceremony or rite 或有眾生以聲聞法得化度者
19 32 Dharma 或有眾生以聲聞法得化度者
20 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 或有眾生以聲聞法得化度者
21 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 或有眾生以聲聞法得化度者
22 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 或有眾生以聲聞法得化度者
23 32 quality; characteristic 或有眾生以聲聞法得化度者
24 30 zhī to know 如來以算數方便而悉能知
25 30 zhī to comprehend 如來以算數方便而悉能知
26 30 zhī to inform; to tell 如來以算數方便而悉能知
27 30 zhī to administer 如來以算數方便而悉能知
28 30 zhī to distinguish; to discern 如來以算數方便而悉能知
29 30 zhī to be close friends 如來以算數方便而悉能知
30 30 zhī to feel; to sense; to perceive 如來以算數方便而悉能知
31 30 zhī to receive; to entertain 如來以算數方便而悉能知
32 30 zhī knowledge 如來以算數方便而悉能知
33 30 zhī consciousness; perception 如來以算數方便而悉能知
34 30 zhī a close friend 如來以算數方便而悉能知
35 30 zhì wisdom 如來以算數方便而悉能知
36 30 zhì Zhi 如來以算數方便而悉能知
37 30 zhī Understanding 如來以算數方便而悉能知
38 30 zhī know; jña 如來以算數方便而悉能知
39 30 to know; to learn about; to comprehend 如來以算數方便而悉能知
40 30 detailed 如來以算數方便而悉能知
41 30 to elaborate; to expound 如來以算數方便而悉能知
42 30 to exhaust; to use up 如來以算數方便而悉能知
43 30 strongly 如來以算數方便而悉能知
44 30 Xi 如來以算數方便而悉能知
45 30 all; kṛtsna 如來以算數方便而悉能知
46 28 不共 bùgòng not shared; distinctive; avenika 此是如來第十六不共佛法
47 28 不共 bùgòng meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna 此是如來第十六不共佛法
48 28 to use; to grasp 以無著無礙智見隨轉所轉
49 28 to rely on 以無著無礙智見隨轉所轉
50 28 to regard 以無著無礙智見隨轉所轉
51 28 to be able to 以無著無礙智見隨轉所轉
52 28 to order; to command 以無著無礙智見隨轉所轉
53 28 used after a verb 以無著無礙智見隨轉所轉
54 28 a reason; a cause 以無著無礙智見隨轉所轉
55 28 Israel 以無著無礙智見隨轉所轉
56 28 Yi 以無著無礙智見隨轉所轉
57 28 use; yogena 以無著無礙智見隨轉所轉
58 26 ér Kangxi radical 126 如來以算數方便而悉能知
59 26 ér as if; to seem like 如來以算數方便而悉能知
60 26 néng can; able 如來以算數方便而悉能知
61 26 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如來以算數方便而悉能知
62 26 ér to arrive; up to 如來以算數方便而悉能知
63 25 zhōng middle 如來於過去世中
64 25 zhōng medium; medium sized 如來於過去世中
65 25 zhōng China 如來於過去世中
66 25 zhòng to hit the mark 如來於過去世中
67 25 zhōng midday 如來於過去世中
68 25 zhōng inside 如來於過去世中
69 25 zhōng during 如來於過去世中
70 25 zhōng Zhong 如來於過去世中
71 25 zhōng intermediary 如來於過去世中
72 25 zhōng half 如來於過去世中
73 25 zhòng to reach; to attain 如來於過去世中
74 25 zhòng to suffer; to infect 如來於過去世中
75 25 zhòng to obtain 如來於過去世中
76 25 zhòng to pass an exam 如來於過去世中
77 25 zhōng middle 如來於過去世中
78 22 Kangxi radical 71 調伏聖者無過失
79 22 to not have; without 調伏聖者無過失
80 22 mo 調伏聖者無過失
81 22 to not have 調伏聖者無過失
82 22 Wu 調伏聖者無過失
83 22 mo 調伏聖者無過失
84 22 néng can; able 如來以算數方便而悉能知
85 22 néng ability; capacity 如來以算數方便而悉能知
86 22 néng a mythical bear-like beast 如來以算數方便而悉能知
87 22 néng energy 如來以算數方便而悉能知
88 22 néng function; use 如來以算數方便而悉能知
89 22 néng talent 如來以算數方便而悉能知
90 22 néng expert at 如來以算數方便而悉能知
91 22 néng to be in harmony 如來以算數方便而悉能知
92 22 néng to tend to; to care for 如來以算數方便而悉能知
93 22 néng to reach; to arrive at 如來以算數方便而悉能知
94 22 néng to be able; śak 如來以算數方便而悉能知
95 22 néng skilful; pravīṇa 如來以算數方便而悉能知
96 22 眾生 zhòngshēng all living things 眾類眾生施設而悉能知
97 22 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾類眾生施設而悉能知
98 22 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾類眾生施設而悉能知
99 22 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾類眾生施設而悉能知
100 22 shèng to beat; to win; to conquer 如是如來最上勝智曾無間斷
101 22 shèng victory; success 如是如來最上勝智曾無間斷
102 22 shèng wonderful; supurb; superior 如是如來最上勝智曾無間斷
103 22 shèng to surpass 如是如來最上勝智曾無間斷
104 22 shèng triumphant 如是如來最上勝智曾無間斷
105 22 shèng a scenic view 如是如來最上勝智曾無間斷
106 22 shèng a woman's hair decoration 如是如來最上勝智曾無間斷
107 22 shèng Sheng 如是如來最上勝智曾無間斷
108 22 shèng conquering; victorious; jaya 如是如來最上勝智曾無間斷
109 22 shèng superior; agra 如是如來最上勝智曾無間斷
110 21 suǒ a few; various; some 以無著無礙智見隨轉所轉
111 21 suǒ a place; a location 以無著無礙智見隨轉所轉
112 21 suǒ indicates a passive voice 以無著無礙智見隨轉所轉
113 21 suǒ an ordinal number 以無著無礙智見隨轉所轉
114 21 suǒ meaning 以無著無礙智見隨轉所轉
115 21 suǒ garrison 以無著無礙智見隨轉所轉
116 21 suǒ place; pradeśa 以無著無礙智見隨轉所轉
117 20 zūn to honor; to respect 此是勝尊不共法
118 20 zūn a zun; an ancient wine vessel 此是勝尊不共法
119 20 zūn a wine cup 此是勝尊不共法
120 20 zūn respected; honorable; noble; senior 此是勝尊不共法
121 20 zūn supreme; high 此是勝尊不共法
122 20 zūn grave; solemn; dignified 此是勝尊不共法
123 20 zūn bhagavat; holy one 此是勝尊不共法
124 20 zūn lord; patron; natha 此是勝尊不共法
125 20 zūn superior; śreṣṭha 此是勝尊不共法
126 20 yòu Kangxi radical 29 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
127 19 to go; to 如來於過去世中
128 19 to rely on; to depend on 如來於過去世中
129 19 Yu 如來於過去世中
130 19 a crow 如來於過去世中
131 17 Qi 又復現在一切眾生隨其根性
132 16 to reach 及彼一切藥草樹林
133 16 to attain 及彼一切藥草樹林
134 16 to understand 及彼一切藥草樹林
135 16 able to be compared to; to catch up with 及彼一切藥草樹林
136 16 to be involved with; to associate with 及彼一切藥草樹林
137 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 及彼一切藥草樹林
138 16 and; ca; api 及彼一切藥草樹林
139 16 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
140 16 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
141 16 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
142 16 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
143 16 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
144 16 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
145 15 太子 tàizǐ a crown prince 是時太子與自官屬止一殊妙大園苑中
146 15 太子 tàizǐ crown prince; kumāra 是時太子與自官屬止一殊妙大園苑中
147 15 舍利子 shèlìzi Sariputta 復次舍利子
148 14 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是所有一切眾生過去世中一切諸相
149 13 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩成證
150 13 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩成證
151 13 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩成證
152 13 所有 suǒyǒu to belong to 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
153 13 xíng to walk 若行若住
154 13 xíng capable; competent 若行若住
155 13 háng profession 若行若住
156 13 xíng Kangxi radical 144 若行若住
157 13 xíng to travel 若行若住
158 13 xìng actions; conduct 若行若住
159 13 xíng to do; to act; to practice 若行若住
160 13 xíng all right; OK; okay 若行若住
161 13 háng horizontal line 若行若住
162 13 héng virtuous deeds 若行若住
163 13 hàng a line of trees 若行若住
164 13 hàng bold; steadfast 若行若住
165 13 xíng to move 若行若住
166 13 xíng to put into effect; to implement 若行若住
167 13 xíng travel 若行若住
168 13 xíng to circulate 若行若住
169 13 xíng running script; running script 若行若住
170 13 xíng temporary 若行若住
171 13 háng rank; order 若行若住
172 13 háng a business; a shop 若行若住
173 13 xíng to depart; to leave 若行若住
174 13 xíng to experience 若行若住
175 13 xíng path; way 若行若住
176 13 xíng xing; ballad 若行若住
177 13 xíng Xing 若行若住
178 13 xíng Practice 若行若住
179 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若行若住
180 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若行若住
181 12 xīn heart [organ] 如來以無著心任持了知彼一切法
182 12 xīn Kangxi radical 61 如來以無著心任持了知彼一切法
183 12 xīn mind; consciousness 如來以無著心任持了知彼一切法
184 12 xīn the center; the core; the middle 如來以無著心任持了知彼一切法
185 12 xīn one of the 28 star constellations 如來以無著心任持了知彼一切法
186 12 xīn heart 如來以無著心任持了知彼一切法
187 12 xīn emotion 如來以無著心任持了知彼一切法
188 12 xīn intention; consideration 如來以無著心任持了知彼一切法
189 12 xīn disposition; temperament 如來以無著心任持了知彼一切法
190 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 如來以無著心任持了知彼一切法
191 12 Buddha; Awakened One 佛悉能知
192 12 relating to Buddhism 佛悉能知
193 12 a statue or image of a Buddha 佛悉能知
194 12 a Buddhist text 佛悉能知
195 12 to touch; to stroke 佛悉能知
196 12 Buddha 佛悉能知
197 12 Buddha; Awakened One 佛悉能知
198 12 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 謂過去世諸佛剎中
199 11 to be kind; to be charitable; to be benevolent 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
200 11 love 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
201 11 compassionate mother 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
202 11 a magnet 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
203 11 Ci 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
204 11 Kindness 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
205 11 loving-kindness; maitri 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
206 11 Yi 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
207 11 to go back; to return 或復諸佛剎土安然不動
208 11 to resume; to restart 或復諸佛剎土安然不動
209 11 to do in detail 或復諸佛剎土安然不動
210 11 to restore 或復諸佛剎土安然不動
211 11 to respond; to reply to 或復諸佛剎土安然不動
212 11 Fu; Return 或復諸佛剎土安然不動
213 11 to retaliate; to reciprocate 或復諸佛剎土安然不動
214 11 to avoid forced labor or tax 或復諸佛剎土安然不動
215 11 Fu 或復諸佛剎土安然不動
216 11 doubled; to overlapping; folded 或復諸佛剎土安然不動
217 11 a lined garment with doubled thickness 或復諸佛剎土安然不動
218 11 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings 又復現在三種眾生界而悉能知
219 11 廣大 guǎngdà vast; extensive 種種色相周遍廣大而悉能知
220 11 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 種種色相周遍廣大而悉能知
221 11 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 種種色相周遍廣大而悉能知
222 11 廣大 guǎngdà to expand 種種色相周遍廣大而悉能知
223 11 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 種種色相周遍廣大而悉能知
224 11 suí to follow 又復現在一切眾生隨其根性
225 11 suí to listen to 又復現在一切眾生隨其根性
226 11 suí to submit to; to comply with 又復現在一切眾生隨其根性
227 11 suí to be obsequious 又復現在一切眾生隨其根性
228 11 suí 17th hexagram 又復現在一切眾生隨其根性
229 11 suí let somebody do what they like 又復現在一切眾生隨其根性
230 11 suí to resemble; to look like 又復現在一切眾生隨其根性
231 11 wéi to act as; to serve 乃至一一廣為眾生宣說正法
232 11 wéi to change into; to become 乃至一一廣為眾生宣說正法
233 11 wéi to be; is 乃至一一廣為眾生宣說正法
234 11 wéi to do 乃至一一廣為眾生宣說正法
235 11 wèi to support; to help 乃至一一廣為眾生宣說正法
236 11 wéi to govern 乃至一一廣為眾生宣說正法
237 11 wèi to be; bhū 乃至一一廣為眾生宣說正法
238 10 zhě ca 或有眾生以聲聞法得化度者
239 10 慈心 cíxīn compassion; a compassionate mind 菩薩慈心亦復如是
240 9 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 如來以現量智如實觀察過去世中諸眾生心
241 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 又佛剎中所有一切眾生
242 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 又佛剎中所有一切眾生
243 9 infix potential marker 不應化度
244 9 十方 shí sāng The Ten Directions 所謂現在十方一切諸佛剎土
245 9 十方 shí fāng the ten directions 所謂現在十方一切諸佛剎土
246 9 to leave; to depart; to go away; to part 若離煩惱
247 9 a mythical bird 若離煩惱
248 9 li; one of the eight divinatory trigrams 若離煩惱
249 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 若離煩惱
250 9 chī a dragon with horns not yet grown 若離煩惱
251 9 a mountain ash 若離煩惱
252 9 vanilla; a vanilla-like herb 若離煩惱
253 9 to be scattered; to be separated 若離煩惱
254 9 to cut off 若離煩惱
255 9 to violate; to be contrary to 若離煩惱
256 9 to be distant from 若離煩惱
257 9 two 若離煩惱
258 9 to array; to align 若離煩惱
259 9 to pass through; to experience 若離煩惱
260 9 transcendence 若離煩惱
261 9 to avoid; to abstain from; viramaṇa 若離煩惱
262 9 shì a generation 如來於過去世中
263 9 shì a period of thirty years 如來於過去世中
264 9 shì the world 如來於過去世中
265 9 shì years; age 如來於過去世中
266 9 shì a dynasty 如來於過去世中
267 9 shì secular; worldly 如來於過去世中
268 9 shì over generations 如來於過去世中
269 9 shì world 如來於過去世中
270 9 shì an era 如來於過去世中
271 9 shì from generation to generation; across generations 如來於過去世中
272 9 shì to keep good family relations 如來於過去世中
273 9 shì Shi 如來於過去世中
274 9 shì a geologic epoch 如來於過去世中
275 9 shì hereditary 如來於過去世中
276 9 shì later generations 如來於過去世中
277 9 shì a successor; an heir 如來於過去世中
278 9 shì the current times 如來於過去世中
279 9 shì loka; a world 如來於過去世中
280 9 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 此是如來第十六不共佛法
281 9 佛法 fófǎ the power of the Buddha 此是如來第十六不共佛法
282 9 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 此是如來第十六不共佛法
283 9 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 此是如來第十六不共佛法
284 8 復現 fùxiàn to reappear; to persist (in memory) 又復現在三種眾生界而悉能知
285 8 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 諸心無邊諸心所起
286 8 無邊 wúbiān boundless; ananta 諸心無邊諸心所起
287 8 周遍 zhōubiàn universal; entire; samanta 種種色相周遍廣大而悉能知
288 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 或有眾生以聲聞法得化度者
289 8 děi to want to; to need to 或有眾生以聲聞法得化度者
290 8 děi must; ought to 或有眾生以聲聞法得化度者
291 8 de 或有眾生以聲聞法得化度者
292 8 de infix potential marker 或有眾生以聲聞法得化度者
293 8 to result in 或有眾生以聲聞法得化度者
294 8 to be proper; to fit; to suit 或有眾生以聲聞法得化度者
295 8 to be satisfied 或有眾生以聲聞法得化度者
296 8 to be finished 或有眾生以聲聞法得化度者
297 8 děi satisfying 或有眾生以聲聞法得化度者
298 8 to contract 或有眾生以聲聞法得化度者
299 8 to hear 或有眾生以聲聞法得化度者
300 8 to have; there is 或有眾生以聲聞法得化度者
301 8 marks time passed 或有眾生以聲聞法得化度者
302 8 obtain; attain; prāpta 或有眾生以聲聞法得化度者
303 8 虛空 xūkōng empty space 猶若虛空無有邊際
304 8 虛空 xūkōng the sky; space 猶若虛空無有邊際
305 8 虛空 xūkōng vast emptiness 猶若虛空無有邊際
306 8 虛空 xūkōng Void 猶若虛空無有邊際
307 8 虛空 xūkōng the sky; gagana 猶若虛空無有邊際
308 8 虛空 xūkōng space; ākāśa 猶若虛空無有邊際
309 8 to arise; to get up 諸心無邊諸心所起
310 8 to rise; to raise 諸心無邊諸心所起
311 8 to grow out of; to bring forth; to emerge 諸心無邊諸心所起
312 8 to appoint (to an official post); to take up a post 諸心無邊諸心所起
313 8 to start 諸心無邊諸心所起
314 8 to establish; to build 諸心無邊諸心所起
315 8 to draft; to draw up (a plan) 諸心無邊諸心所起
316 8 opening sentence; opening verse 諸心無邊諸心所起
317 8 to get out of bed 諸心無邊諸心所起
318 8 to recover; to heal 諸心無邊諸心所起
319 8 to take out; to extract 諸心無邊諸心所起
320 8 marks the beginning of an action 諸心無邊諸心所起
321 8 marks the sufficiency of an action 諸心無邊諸心所起
322 8 to call back from mourning 諸心無邊諸心所起
323 8 to take place; to occur 諸心無邊諸心所起
324 8 to conjecture 諸心無邊諸心所起
325 8 stand up; utthāna 諸心無邊諸心所起
326 8 arising; utpāda 諸心無邊諸心所起
327 8 zài in; at 又復現在三種眾生界而悉能知
328 8 zài to exist; to be living 又復現在三種眾生界而悉能知
329 8 zài to consist of 又復現在三種眾生界而悉能知
330 8 zài to be at a post 又復現在三種眾生界而悉能知
331 8 zài in; bhū 又復現在三種眾生界而悉能知
332 7 過去 guòqù past; previous; former 如來於過去世中
333 7 過去 guòqu to go over; to pass by 如來於過去世中
334 7 過去 guòqu to die 如來於過去世中
335 7 過去 guòqu already past 如來於過去世中
336 7 過去 guòqu to go forward 如來於過去世中
337 7 過去 guòqu to turn one's back 如來於過去世中
338 7 過去 guòqù past 如來於過去世中
339 7 過去 guòqù past; previous; former 如來於過去世中
340 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為諸眾生說
341 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為諸眾生說
342 7 shuì to persuade 為諸眾生說
343 7 shuō to teach; to recite; to explain 為諸眾生說
344 7 shuō a doctrine; a theory 為諸眾生說
345 7 shuō to claim; to assert 為諸眾生說
346 7 shuō allocution 為諸眾生說
347 7 shuō to criticize; to scold 為諸眾生說
348 7 shuō to indicate; to refer to 為諸眾生說
349 7 shuō speach; vāda 為諸眾生說
350 7 shuō to speak; bhāṣate 為諸眾生說
351 7 shuō to instruct 為諸眾生說
352 7 正法 zhèngfǎ proper law 乃至一一廣為眾生宣說正法
353 7 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 乃至一一廣為眾生宣說正法
354 7 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 乃至一一廣為眾生宣說正法
355 7 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 乃至一一廣為眾生宣說正法
356 7 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 乃至一一廣為眾生宣說正法
357 7 所生 suǒshēng parents (father and mother) 一一眾生諸所生處及心心所諸所生起
358 7 方便 fāngbiàn convenient 如來以算數方便而悉能知
359 7 方便 fāngbiàn to to the toilet 如來以算數方便而悉能知
360 7 方便 fāngbiàn to have money to lend 如來以算數方便而悉能知
361 7 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 如來以算數方便而悉能知
362 7 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 如來以算數方便而悉能知
363 7 方便 fāngbiàn appropriate 如來以算數方便而悉能知
364 7 方便 fāngbiàn Convenience 如來以算數方便而悉能知
365 7 方便 fāngbiàn expedient means 如來以算數方便而悉能知
366 7 方便 fāngbiàn Skillful Means 如來以算數方便而悉能知
367 7 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 如來以算數方便而悉能知
368 7 zhù to dwell; to live; to reside 若行若住
369 7 zhù to stop; to halt 若行若住
370 7 zhù to retain; to remain 若行若住
371 7 zhù to lodge at [temporarily] 若行若住
372 7 zhù verb complement 若行若住
373 7 zhù attaching; abiding; dwelling on 若行若住
374 7 one 文義深遠純一無雜
375 7 Kangxi radical 1 文義深遠純一無雜
376 7 pure; concentrated 文義深遠純一無雜
377 7 first 文義深遠純一無雜
378 7 the same 文義深遠純一無雜
379 7 sole; single 文義深遠純一無雜
380 7 a very small amount 文義深遠純一無雜
381 7 Yi 文義深遠純一無雜
382 7 other 文義深遠純一無雜
383 7 to unify 文義深遠純一無雜
384 7 accidentally; coincidentally 文義深遠純一無雜
385 7 abruptly; suddenly 文義深遠純一無雜
386 7 one; eka 文義深遠純一無雜
387 7 解脫 jiětuō to liberate; to free 一一眾生各趣解脫
388 7 解脫 jiětuō liberation 一一眾生各趣解脫
389 7 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 一一眾生各趣解脫
390 7 interesting 若生若滅諸趣受生
391 7 to turn towards; to approach 若生若滅諸趣受生
392 7 to urge 若生若滅諸趣受生
393 7 purport; an objective 若生若滅諸趣受生
394 7 a delight; a pleasure; an interest 若生若滅諸趣受生
395 7 an inclination 若生若滅諸趣受生
396 7 a flavor; a taste 若生若滅諸趣受生
397 7 to go quickly towards 若生若滅諸趣受生
398 7 realm; destination 若生若滅諸趣受生
399 7 算數 suànshù arithmetic 如來以算數方便而悉能知
400 7 算數 suànshù to count 如來以算數方便而悉能知
401 7 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 調伏無量諸群生
402 7 無量 wúliàng immeasurable 調伏無量諸群生
403 7 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 調伏無量諸群生
404 7 無量 wúliàng Atula 調伏無量諸群生
405 7 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 以無著無礙智見隨轉所轉
406 7 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 以無著無礙智見隨轉所轉
407 7 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 以無著無礙智見隨轉所轉
408 7 zhuǎn to turn; to rotate 以無著無礙智見隨轉所轉
409 7 zhuǎi to use many literary allusions 以無著無礙智見隨轉所轉
410 7 zhuǎn to transfer 以無著無礙智見隨轉所轉
411 7 zhuǎn to move forward; pravartana 以無著無礙智見隨轉所轉
412 7 liàng a quantity; an amount 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
413 7 liáng to measure 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
414 7 liàng capacity 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
415 7 liáng to consider 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
416 7 liàng a measuring tool 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
417 7 liàng to estimate 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
418 7 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
419 7 悉知 xīzhī to know in detail 而彼一切如來悉知
420 6 xiǎng to think 發希有想
421 6 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 發希有想
422 6 xiǎng to want 發希有想
423 6 xiǎng to remember; to miss; to long for 發希有想
424 6 xiǎng to plan 發希有想
425 6 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 發希有想
426 6 duān to carry 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
427 6 duān end; extremity 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
428 6 duān straight; upright; dignified 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
429 6 duān an item; some 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
430 6 duān a thought; an idea 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
431 6 duān beginning 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
432 6 duān a measure of length of silk 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
433 6 duān Duan 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
434 6 duān to arrange 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
435 6 duān upright; ṛju 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
436 6 現在 xiànzài existing at the present moment; pratyutpanna 如來於現在世中
437 6 cháng Chang 悲方便門常所行
438 6 cháng common; general; ordinary 悲方便門常所行
439 6 cháng a principle; a rule 悲方便門常所行
440 6 cháng eternal; nitya 悲方便門常所行
441 6 zhī to go 如來不思議品第四之餘
442 6 zhī to arrive; to go 如來不思議品第四之餘
443 6 zhī is 如來不思議品第四之餘
444 6 zhī to use 如來不思議品第四之餘
445 6 zhī Zhi 如來不思議品第四之餘
446 6 至于 zhìyú to reach 至于諸佛剎中一切地界碎若微塵
447 6 任持 rènchí to keep; to maintain; to preserve 如來以無著心任持了知彼一切法
448 6 Kangxi radical 49 四無礙解已圓明
449 6 to bring to an end; to stop 四無礙解已圓明
450 6 to complete 四無礙解已圓明
451 6 to demote; to dismiss 四無礙解已圓明
452 6 to recover from an illness 四無礙解已圓明
453 6 former; pūrvaka 四無礙解已圓明
454 6 調伏 tiáofú to subdue 調伏聖者無過失
455 6 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏聖者無過失
456 6 yīn cause; reason 彼所生因及所起因而悉能知
457 6 yīn to accord with 彼所生因及所起因而悉能知
458 6 yīn to follow 彼所生因及所起因而悉能知
459 6 yīn to rely on 彼所生因及所起因而悉能知
460 6 yīn via; through 彼所生因及所起因而悉能知
461 6 yīn to continue 彼所生因及所起因而悉能知
462 6 yīn to receive 彼所生因及所起因而悉能知
463 6 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 彼所生因及所起因而悉能知
464 6 yīn to seize an opportunity 彼所生因及所起因而悉能知
465 6 yīn to be like 彼所生因及所起因而悉能知
466 6 yīn a standrd; a criterion 彼所生因及所起因而悉能知
467 6 yīn cause; hetu 彼所生因及所起因而悉能知
468 5 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 超越分別
469 5 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 超越分別
470 5 分別 fēnbié difference 超越分別
471 5 分別 fēnbié discrimination 超越分別
472 5 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 超越分別
473 5 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 超越分別
474 5 máo hair; fur; feathers 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
475 5 máo Mao 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
476 5 máo Kangxi radical 82 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
477 5 máo coarse; partially finished 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
478 5 máo hair-like thing 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
479 5 máo gross 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
480 5 máo small; little 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
481 5 máo rash; crude; careless 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
482 5 máo scared; nervous 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
483 5 máo to depreciate 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
484 5 máo to be without 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
485 5 máo vegetables 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
486 5 máo animals 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
487 5 máo angry 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
488 5 máo hair; roma 又復十方一切水界如毛端量水滴上涌
489 5 菩提 pútí bodhi; enlightenment 覺了菩提詣道場
490 5 菩提 pútí bodhi 覺了菩提詣道場
491 5 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 覺了菩提詣道場
492 5 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
493 5 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
494 5 佛剎 fó shā temple; monastery 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
495 5 Kangxi radical 132 以自通力圓證聖果
496 5 Zi 以自通力圓證聖果
497 5 a nose 以自通力圓證聖果
498 5 the beginning; the start 以自通力圓證聖果
499 5 origin 以自通力圓證聖果
500 5 to employ; to use 以自通力圓證聖果

Frequencies of all Words

Top 891

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 36 如來 rúlái Tathagata 如來不思議品第四之餘
2 36 如來 Rúlái Tathagata 如來不思議品第四之餘
3 36 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來不思議品第四之餘
4 36 一切 yīqiè all; every; everything 若成若壞彼一切事
5 36 一切 yīqiè temporary 若成若壞彼一切事
6 36 一切 yīqiè the same 若成若壞彼一切事
7 36 一切 yīqiè generally 若成若壞彼一切事
8 36 一切 yīqiè all, everything 若成若壞彼一切事
9 36 一切 yīqiè all; sarva 若成若壞彼一切事
10 34 zhū all; many; various 又佛剎中諸佛出世作諸化事
11 34 zhū Zhu 又佛剎中諸佛出世作諸化事
12 34 zhū all; members of the class 又佛剎中諸佛出世作諸化事
13 34 zhū interrogative particle 又佛剎中諸佛出世作諸化事
14 34 zhū him; her; them; it 又佛剎中諸佛出世作諸化事
15 34 zhū of; in 又佛剎中諸佛出世作諸化事
16 34 zhū all; many; sarva 又佛剎中諸佛出世作諸化事
17 32 method; way 或有眾生以聲聞法得化度者
18 32 France 或有眾生以聲聞法得化度者
19 32 the law; rules; regulations 或有眾生以聲聞法得化度者
20 32 the teachings of the Buddha; Dharma 或有眾生以聲聞法得化度者
21 32 a standard; a norm 或有眾生以聲聞法得化度者
22 32 an institution 或有眾生以聲聞法得化度者
23 32 to emulate 或有眾生以聲聞法得化度者
24 32 magic; a magic trick 或有眾生以聲聞法得化度者
25 32 punishment 或有眾生以聲聞法得化度者
26 32 Fa 或有眾生以聲聞法得化度者
27 32 a precedent 或有眾生以聲聞法得化度者
28 32 a classification of some kinds of Han texts 或有眾生以聲聞法得化度者
29 32 relating to a ceremony or rite 或有眾生以聲聞法得化度者
30 32 Dharma 或有眾生以聲聞法得化度者
31 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 或有眾生以聲聞法得化度者
32 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 或有眾生以聲聞法得化度者
33 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 或有眾生以聲聞法得化度者
34 32 quality; characteristic 或有眾生以聲聞法得化度者
35 30 zhī to know 如來以算數方便而悉能知
36 30 zhī to comprehend 如來以算數方便而悉能知
37 30 zhī to inform; to tell 如來以算數方便而悉能知
38 30 zhī to administer 如來以算數方便而悉能知
39 30 zhī to distinguish; to discern 如來以算數方便而悉能知
40 30 zhī to be close friends 如來以算數方便而悉能知
41 30 zhī to feel; to sense; to perceive 如來以算數方便而悉能知
42 30 zhī to receive; to entertain 如來以算數方便而悉能知
43 30 zhī knowledge 如來以算數方便而悉能知
44 30 zhī consciousness; perception 如來以算數方便而悉能知
45 30 zhī a close friend 如來以算數方便而悉能知
46 30 zhì wisdom 如來以算數方便而悉能知
47 30 zhì Zhi 如來以算數方便而悉能知
48 30 zhī Understanding 如來以算數方便而悉能知
49 30 zhī know; jña 如來以算數方便而悉能知
50 30 to know; to learn about; to comprehend 如來以算數方便而悉能知
51 30 all; entire 如來以算數方便而悉能知
52 30 detailed 如來以算數方便而悉能知
53 30 to elaborate; to expound 如來以算數方便而悉能知
54 30 to exhaust; to use up 如來以算數方便而悉能知
55 30 strongly 如來以算數方便而悉能知
56 30 Xi 如來以算數方便而悉能知
57 30 all; kṛtsna 如來以算數方便而悉能知
58 28 不共 bùgòng not shared; distinctive; avenika 此是如來第十六不共佛法
59 28 不共 bùgòng meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna 此是如來第十六不共佛法
60 28 so as to; in order to 以無著無礙智見隨轉所轉
61 28 to use; to regard as 以無著無礙智見隨轉所轉
62 28 to use; to grasp 以無著無礙智見隨轉所轉
63 28 according to 以無著無礙智見隨轉所轉
64 28 because of 以無著無礙智見隨轉所轉
65 28 on a certain date 以無著無礙智見隨轉所轉
66 28 and; as well as 以無著無礙智見隨轉所轉
67 28 to rely on 以無著無礙智見隨轉所轉
68 28 to regard 以無著無礙智見隨轉所轉
69 28 to be able to 以無著無礙智見隨轉所轉
70 28 to order; to command 以無著無礙智見隨轉所轉
71 28 further; moreover 以無著無礙智見隨轉所轉
72 28 used after a verb 以無著無礙智見隨轉所轉
73 28 very 以無著無礙智見隨轉所轉
74 28 already 以無著無礙智見隨轉所轉
75 28 increasingly 以無著無礙智見隨轉所轉
76 28 a reason; a cause 以無著無礙智見隨轉所轉
77 28 Israel 以無著無礙智見隨轉所轉
78 28 Yi 以無著無礙智見隨轉所轉
79 28 use; yogena 以無著無礙智見隨轉所轉
80 26 ér and; as well as; but (not); yet (not) 如來以算數方便而悉能知
81 26 ér Kangxi radical 126 如來以算數方便而悉能知
82 26 ér you 如來以算數方便而悉能知
83 26 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 如來以算數方便而悉能知
84 26 ér right away; then 如來以算數方便而悉能知
85 26 ér but; yet; however; while; nevertheless 如來以算數方便而悉能知
86 26 ér if; in case; in the event that 如來以算數方便而悉能知
87 26 ér therefore; as a result; thus 如來以算數方便而悉能知
88 26 ér how can it be that? 如來以算數方便而悉能知
89 26 ér so as to 如來以算數方便而悉能知
90 26 ér only then 如來以算數方便而悉能知
91 26 ér as if; to seem like 如來以算數方便而悉能知
92 26 néng can; able 如來以算數方便而悉能知
93 26 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如來以算數方便而悉能知
94 26 ér me 如來以算數方便而悉能知
95 26 ér to arrive; up to 如來以算數方便而悉能知
96 26 ér possessive 如來以算數方便而悉能知
97 26 ér and; ca 如來以算數方便而悉能知
98 26 shì is; are; am; to be 此是如來第十六不共佛法
99 26 shì is exactly 此是如來第十六不共佛法
100 26 shì is suitable; is in contrast 此是如來第十六不共佛法
101 26 shì this; that; those 此是如來第十六不共佛法
102 26 shì really; certainly 此是如來第十六不共佛法
103 26 shì correct; yes; affirmative 此是如來第十六不共佛法
104 26 shì true 此是如來第十六不共佛法
105 26 shì is; has; exists 此是如來第十六不共佛法
106 26 shì used between repetitions of a word 此是如來第十六不共佛法
107 26 shì a matter; an affair 此是如來第十六不共佛法
108 26 shì Shi 此是如來第十六不共佛法
109 26 shì is; bhū 此是如來第十六不共佛法
110 26 shì this; idam 此是如來第十六不共佛法
111 25 this; these 此是如來第十六不共佛法
112 25 in this way 此是如來第十六不共佛法
113 25 otherwise; but; however; so 此是如來第十六不共佛法
114 25 at this time; now; here 此是如來第十六不共佛法
115 25 this; here; etad 此是如來第十六不共佛法
116 25 that; those 若成若壞彼一切事
117 25 another; the other 若成若壞彼一切事
118 25 that; tad 若成若壞彼一切事
119 25 zhōng middle 如來於過去世中
120 25 zhōng medium; medium sized 如來於過去世中
121 25 zhōng China 如來於過去世中
122 25 zhòng to hit the mark 如來於過去世中
123 25 zhōng in; amongst 如來於過去世中
124 25 zhōng midday 如來於過去世中
125 25 zhōng inside 如來於過去世中
126 25 zhōng during 如來於過去世中
127 25 zhōng Zhong 如來於過去世中
128 25 zhōng intermediary 如來於過去世中
129 25 zhōng half 如來於過去世中
130 25 zhōng just right; suitably 如來於過去世中
131 25 zhōng while 如來於過去世中
132 25 zhòng to reach; to attain 如來於過去世中
133 25 zhòng to suffer; to infect 如來於過去世中
134 25 zhòng to obtain 如來於過去世中
135 25 zhòng to pass an exam 如來於過去世中
136 25 zhōng middle 如來於過去世中
137 22 no 調伏聖者無過失
138 22 Kangxi radical 71 調伏聖者無過失
139 22 to not have; without 調伏聖者無過失
140 22 has not yet 調伏聖者無過失
141 22 mo 調伏聖者無過失
142 22 do not 調伏聖者無過失
143 22 not; -less; un- 調伏聖者無過失
144 22 regardless of 調伏聖者無過失
145 22 to not have 調伏聖者無過失
146 22 um 調伏聖者無過失
147 22 Wu 調伏聖者無過失
148 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 調伏聖者無過失
149 22 not; non- 調伏聖者無過失
150 22 mo 調伏聖者無過失
151 22 néng can; able 如來以算數方便而悉能知
152 22 néng ability; capacity 如來以算數方便而悉能知
153 22 néng a mythical bear-like beast 如來以算數方便而悉能知
154 22 néng energy 如來以算數方便而悉能知
155 22 néng function; use 如來以算數方便而悉能知
156 22 néng may; should; permitted to 如來以算數方便而悉能知
157 22 néng talent 如來以算數方便而悉能知
158 22 néng expert at 如來以算數方便而悉能知
159 22 néng to be in harmony 如來以算數方便而悉能知
160 22 néng to tend to; to care for 如來以算數方便而悉能知
161 22 néng to reach; to arrive at 如來以算數方便而悉能知
162 22 néng as long as; only 如來以算數方便而悉能知
163 22 néng even if 如來以算數方便而悉能知
164 22 néng but 如來以算數方便而悉能知
165 22 néng in this way 如來以算數方便而悉能知
166 22 néng to be able; śak 如來以算數方便而悉能知
167 22 néng skilful; pravīṇa 如來以算數方便而悉能知
168 22 眾生 zhòngshēng all living things 眾類眾生施設而悉能知
169 22 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾類眾生施設而悉能知
170 22 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾類眾生施設而悉能知
171 22 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾類眾生施設而悉能知
172 22 shèng to beat; to win; to conquer 如是如來最上勝智曾無間斷
173 22 shèng victory; success 如是如來最上勝智曾無間斷
174 22 shèng wonderful; supurb; superior 如是如來最上勝智曾無間斷
175 22 shèng to surpass 如是如來最上勝智曾無間斷
176 22 shèng triumphant 如是如來最上勝智曾無間斷
177 22 shèng a scenic view 如是如來最上勝智曾無間斷
178 22 shèng a woman's hair decoration 如是如來最上勝智曾無間斷
179 22 shèng Sheng 如是如來最上勝智曾無間斷
180 22 shèng completely; fully 如是如來最上勝智曾無間斷
181 22 shèng conquering; victorious; jaya 如是如來最上勝智曾無間斷
182 22 shèng superior; agra 如是如來最上勝智曾無間斷
183 21 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 以無著無礙智見隨轉所轉
184 21 suǒ an office; an institute 以無著無礙智見隨轉所轉
185 21 suǒ introduces a relative clause 以無著無礙智見隨轉所轉
186 21 suǒ it 以無著無礙智見隨轉所轉
187 21 suǒ if; supposing 以無著無礙智見隨轉所轉
188 21 suǒ a few; various; some 以無著無礙智見隨轉所轉
189 21 suǒ a place; a location 以無著無礙智見隨轉所轉
190 21 suǒ indicates a passive voice 以無著無礙智見隨轉所轉
191 21 suǒ that which 以無著無礙智見隨轉所轉
192 21 suǒ an ordinal number 以無著無礙智見隨轉所轉
193 21 suǒ meaning 以無著無礙智見隨轉所轉
194 21 suǒ garrison 以無著無礙智見隨轉所轉
195 21 suǒ place; pradeśa 以無著無礙智見隨轉所轉
196 21 suǒ that which; yad 以無著無礙智見隨轉所轉
197 20 zūn to honor; to respect 此是勝尊不共法
198 20 zūn measure word for cannons and statues 此是勝尊不共法
199 20 zūn a zun; an ancient wine vessel 此是勝尊不共法
200 20 zūn a wine cup 此是勝尊不共法
201 20 zūn respected; honorable; noble; senior 此是勝尊不共法
202 20 zūn supreme; high 此是勝尊不共法
203 20 zūn grave; solemn; dignified 此是勝尊不共法
204 20 zūn your [honorable] 此是勝尊不共法
205 20 zūn bhagavat; holy one 此是勝尊不共法
206 20 zūn lord; patron; natha 此是勝尊不共法
207 20 zūn superior; śreṣṭha 此是勝尊不共法
208 20 yòu again; also 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
209 20 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
210 20 yòu Kangxi radical 29 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
211 20 yòu and 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
212 20 yòu furthermore 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
213 20 yòu in addition 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
214 20 yòu but 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
215 20 yòu again; also; moreover; punar 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
216 19 in; at 如來於過去世中
217 19 in; at 如來於過去世中
218 19 in; at; to; from 如來於過去世中
219 19 to go; to 如來於過去世中
220 19 to rely on; to depend on 如來於過去世中
221 19 to go to; to arrive at 如來於過去世中
222 19 from 如來於過去世中
223 19 give 如來於過去世中
224 19 oppposing 如來於過去世中
225 19 and 如來於過去世中
226 19 compared to 如來於過去世中
227 19 by 如來於過去世中
228 19 and; as well as 如來於過去世中
229 19 for 如來於過去世中
230 19 Yu 如來於過去世中
231 19 a crow 如來於過去世中
232 19 whew; wow 如來於過去世中
233 19 near to; antike 如來於過去世中
234 17 his; hers; its; theirs 又復現在一切眾生隨其根性
235 17 to add emphasis 又復現在一切眾生隨其根性
236 17 used when asking a question in reply to a question 又復現在一切眾生隨其根性
237 17 used when making a request or giving an order 又復現在一切眾生隨其根性
238 17 he; her; it; them 又復現在一切眾生隨其根性
239 17 probably; likely 又復現在一切眾生隨其根性
240 17 will 又復現在一切眾生隨其根性
241 17 may 又復現在一切眾生隨其根性
242 17 if 又復現在一切眾生隨其根性
243 17 or 又復現在一切眾生隨其根性
244 17 Qi 又復現在一切眾生隨其根性
245 17 he; her; it; saḥ; sā; tad 又復現在一切眾生隨其根性
246 16 to reach 及彼一切藥草樹林
247 16 and 及彼一切藥草樹林
248 16 coming to; when 及彼一切藥草樹林
249 16 to attain 及彼一切藥草樹林
250 16 to understand 及彼一切藥草樹林
251 16 able to be compared to; to catch up with 及彼一切藥草樹林
252 16 to be involved with; to associate with 及彼一切藥草樹林
253 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 及彼一切藥草樹林
254 16 and; ca; api 及彼一切藥草樹林
255 16 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
256 16 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
257 16 děng degree; kind 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
258 16 děng plural 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
259 16 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
260 16 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
261 16 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
262 16 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
263 15 太子 tàizǐ a crown prince 是時太子與自官屬止一殊妙大園苑中
264 15 太子 tàizǐ crown prince; kumāra 是時太子與自官屬止一殊妙大園苑中
265 15 舍利子 shèlìzi Sariputta 復次舍利子
266 15 such as; for example; for instance 為諸眾生如應說法
267 15 if 為諸眾生如應說法
268 15 in accordance with 為諸眾生如應說法
269 15 to be appropriate; should; with regard to 為諸眾生如應說法
270 15 this 為諸眾生如應說法
271 15 it is so; it is thus; can be compared with 為諸眾生如應說法
272 15 to go to 為諸眾生如應說法
273 15 to meet 為諸眾生如應說法
274 15 to appear; to seem; to be like 為諸眾生如應說法
275 15 at least as good as 為諸眾生如應說法
276 15 and 為諸眾生如應說法
277 15 or 為諸眾生如應說法
278 15 but 為諸眾生如應說法
279 15 then 為諸眾生如應說法
280 15 naturally 為諸眾生如應說法
281 15 expresses a question or doubt 為諸眾生如應說法
282 15 you 為諸眾生如應說法
283 15 the second lunar month 為諸眾生如應說法
284 15 in; at 為諸眾生如應說法
285 15 Ru 為諸眾生如應說法
286 15 Thus 為諸眾生如應說法
287 15 thus; tathā 為諸眾生如應說法
288 15 like; iva 為諸眾生如應說法
289 15 suchness; tathatā 為諸眾生如應說法
290 14 ruò to seem; to be like; as 若成若壞彼一切事
291 14 ruò seemingly 若成若壞彼一切事
292 14 ruò if 若成若壞彼一切事
293 14 ruò you 若成若壞彼一切事
294 14 ruò this; that 若成若壞彼一切事
295 14 ruò and; or 若成若壞彼一切事
296 14 ruò as for; pertaining to 若成若壞彼一切事
297 14 pomegranite 若成若壞彼一切事
298 14 ruò to choose 若成若壞彼一切事
299 14 ruò to agree; to accord with; to conform to 若成若壞彼一切事
300 14 ruò thus 若成若壞彼一切事
301 14 ruò pollia 若成若壞彼一切事
302 14 ruò Ruo 若成若壞彼一切事
303 14 ruò only then 若成若壞彼一切事
304 14 ja 若成若壞彼一切事
305 14 jñā 若成若壞彼一切事
306 14 ruò if; yadi 若成若壞彼一切事
307 14 如是 rúshì thus; so 如是所有一切眾生過去世中一切諸相
308 14 如是 rúshì thus, so 如是所有一切眾生過去世中一切諸相
309 14 如是 rúshì thus; evam 如是所有一切眾生過去世中一切諸相
310 14 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是所有一切眾生過去世中一切諸相
311 13 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩成證
312 13 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩成證
313 13 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩成證
314 13 所有 suǒyǒu all 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
315 13 所有 suǒyǒu to belong to 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
316 13 所有 suǒyǒu all; sarva 又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知
317 13 xíng to walk 若行若住
318 13 xíng capable; competent 若行若住
319 13 háng profession 若行若住
320 13 háng line; row 若行若住
321 13 xíng Kangxi radical 144 若行若住
322 13 xíng to travel 若行若住
323 13 xìng actions; conduct 若行若住
324 13 xíng to do; to act; to practice 若行若住
325 13 xíng all right; OK; okay 若行若住
326 13 háng horizontal line 若行若住
327 13 héng virtuous deeds 若行若住
328 13 hàng a line of trees 若行若住
329 13 hàng bold; steadfast 若行若住
330 13 xíng to move 若行若住
331 13 xíng to put into effect; to implement 若行若住
332 13 xíng travel 若行若住
333 13 xíng to circulate 若行若住
334 13 xíng running script; running script 若行若住
335 13 xíng temporary 若行若住
336 13 xíng soon 若行若住
337 13 háng rank; order 若行若住
338 13 háng a business; a shop 若行若住
339 13 xíng to depart; to leave 若行若住
340 13 xíng to experience 若行若住
341 13 xíng path; way 若行若住
342 13 xíng xing; ballad 若行若住
343 13 xíng a round [of drinks] 若行若住
344 13 xíng Xing 若行若住
345 13 xíng moreover; also 若行若住
346 13 xíng Practice 若行若住
347 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若行若住
348 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若行若住
349 12 xīn heart [organ] 如來以無著心任持了知彼一切法
350 12 xīn Kangxi radical 61 如來以無著心任持了知彼一切法
351 12 xīn mind; consciousness 如來以無著心任持了知彼一切法
352 12 xīn the center; the core; the middle 如來以無著心任持了知彼一切法
353 12 xīn one of the 28 star constellations 如來以無著心任持了知彼一切法
354 12 xīn heart 如來以無著心任持了知彼一切法
355 12 xīn emotion 如來以無著心任持了知彼一切法
356 12 xīn intention; consideration 如來以無著心任持了知彼一切法
357 12 xīn disposition; temperament 如來以無著心任持了知彼一切法
358 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 如來以無著心任持了知彼一切法
359 12 Buddha; Awakened One 佛悉能知
360 12 relating to Buddhism 佛悉能知
361 12 a statue or image of a Buddha 佛悉能知
362 12 a Buddhist text 佛悉能知
363 12 to touch; to stroke 佛悉能知
364 12 Buddha 佛悉能知
365 12 Buddha; Awakened One 佛悉能知
366 12 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 謂過去世諸佛剎中
367 11 to be kind; to be charitable; to be benevolent 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
368 11 love 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
369 11 compassionate mother 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
370 11 a magnet 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
371 11 Ci 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
372 11 Kindness 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
373 11 loving-kindness; maitri 謂於一切眾生起慈波羅蜜多隨轉攝法
374 11 also; too 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
375 11 but 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
376 11 this; he; she 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
377 11 although; even though 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
378 11 already 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
379 11 particle with no meaning 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
380 11 Yi 亦非如來未來世中於諸眾生有所任持
381 11 again; more; repeatedly 或復諸佛剎土安然不動
382 11 to go back; to return 或復諸佛剎土安然不動
383 11 to resume; to restart 或復諸佛剎土安然不動
384 11 to do in detail 或復諸佛剎土安然不動
385 11 to restore 或復諸佛剎土安然不動
386 11 to respond; to reply to 或復諸佛剎土安然不動
387 11 after all; and then 或復諸佛剎土安然不動
388 11 even if; although 或復諸佛剎土安然不動
389 11 Fu; Return 或復諸佛剎土安然不動
390 11 to retaliate; to reciprocate 或復諸佛剎土安然不動
391 11 to avoid forced labor or tax 或復諸佛剎土安然不動
392 11 particle without meaing 或復諸佛剎土安然不動
393 11 Fu 或復諸佛剎土安然不動
394 11 repeated; again 或復諸佛剎土安然不動
395 11 doubled; to overlapping; folded 或復諸佛剎土安然不動
396 11 a lined garment with doubled thickness 或復諸佛剎土安然不動
397 11 again; punar 或復諸佛剎土安然不動
398 11 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings 又復現在三種眾生界而悉能知
399 11 廣大 guǎngdà vast; extensive 種種色相周遍廣大而悉能知
400 11 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 種種色相周遍廣大而悉能知
401 11 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 種種色相周遍廣大而悉能知
402 11 廣大 guǎngdà to expand 種種色相周遍廣大而悉能知
403 11 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 種種色相周遍廣大而悉能知
404 11 suí to follow 又復現在一切眾生隨其根性
405 11 suí to listen to 又復現在一切眾生隨其根性
406 11 suí to submit to; to comply with 又復現在一切眾生隨其根性
407 11 suí with; to accompany 又復現在一切眾生隨其根性
408 11 suí in due course; subsequently; then 又復現在一切眾生隨其根性
409 11 suí to the extent that 又復現在一切眾生隨其根性
410 11 suí to be obsequious 又復現在一切眾生隨其根性
411 11 suí everywhere 又復現在一切眾生隨其根性
412 11 suí 17th hexagram 又復現在一切眾生隨其根性
413 11 suí in passing 又復現在一切眾生隨其根性
414 11 suí let somebody do what they like 又復現在一切眾生隨其根性
415 11 suí to resemble; to look like 又復現在一切眾生隨其根性
416 11 wèi for; to 乃至一一廣為眾生宣說正法
417 11 wèi because of 乃至一一廣為眾生宣說正法
418 11 wéi to act as; to serve 乃至一一廣為眾生宣說正法
419 11 wéi to change into; to become 乃至一一廣為眾生宣說正法
420 11 wéi to be; is 乃至一一廣為眾生宣說正法
421 11 wéi to do 乃至一一廣為眾生宣說正法
422 11 wèi for 乃至一一廣為眾生宣說正法
423 11 wèi because of; for; to 乃至一一廣為眾生宣說正法
424 11 wèi to 乃至一一廣為眾生宣說正法
425 11 wéi in a passive construction 乃至一一廣為眾生宣說正法
426 11 wéi forming a rehetorical question 乃至一一廣為眾生宣說正法
427 11 wéi forming an adverb 乃至一一廣為眾生宣說正法
428 11 wéi to add emphasis 乃至一一廣為眾生宣說正法
429 11 wèi to support; to help 乃至一一廣為眾生宣說正法
430 11 wéi to govern 乃至一一廣為眾生宣說正法
431 11 wèi to be; bhū 乃至一一廣為眾生宣說正法
432 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 或有眾生以聲聞法得化度者
433 10 zhě that 或有眾生以聲聞法得化度者
434 10 zhě nominalizing function word 或有眾生以聲聞法得化度者
435 10 zhě used to mark a definition 或有眾生以聲聞法得化度者
436 10 zhě used to mark a pause 或有眾生以聲聞法得化度者
437 10 zhě topic marker; that; it 或有眾生以聲聞法得化度者
438 10 zhuó according to 或有眾生以聲聞法得化度者
439 10 zhě ca 或有眾生以聲聞法得化度者
440 10 慈心 cíxīn compassion; a compassionate mind 菩薩慈心亦復如是
441 9 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 如來以現量智如實觀察過去世中諸眾生心
442 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 又佛剎中所有一切眾生
443 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 又佛剎中所有一切眾生
444 9 not; no 不應化度
445 9 expresses that a certain condition cannot be acheived 不應化度
446 9 as a correlative 不應化度
447 9 no (answering a question) 不應化度
448 9 forms a negative adjective from a noun 不應化度
449 9 at the end of a sentence to form a question 不應化度
450 9 to form a yes or no question 不應化度
451 9 infix potential marker 不應化度
452 9 no; na 不應化度
453 9 十方 shí sāng The Ten Directions 所謂現在十方一切諸佛剎土
454 9 十方 shí fāng the ten directions 所謂現在十方一切諸佛剎土
455 9 to leave; to depart; to go away; to part 若離煩惱
456 9 a mythical bird 若離煩惱
457 9 li; one of the eight divinatory trigrams 若離煩惱
458 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 若離煩惱
459 9 chī a dragon with horns not yet grown 若離煩惱
460 9 a mountain ash 若離煩惱
461 9 vanilla; a vanilla-like herb 若離煩惱
462 9 to be scattered; to be separated 若離煩惱
463 9 to cut off 若離煩惱
464 9 to violate; to be contrary to 若離煩惱
465 9 to be distant from 若離煩惱
466 9 two 若離煩惱
467 9 to array; to align 若離煩惱
468 9 to pass through; to experience 若離煩惱
469 9 transcendence 若離煩惱
470 9 to avoid; to abstain from; viramaṇa 若離煩惱
471 9 shì a generation 如來於過去世中
472 9 shì a period of thirty years 如來於過去世中
473 9 shì the world 如來於過去世中
474 9 shì years; age 如來於過去世中
475 9 shì a dynasty 如來於過去世中
476 9 shì secular; worldly 如來於過去世中
477 9 shì over generations 如來於過去世中
478 9 shì always 如來於過去世中
479 9 shì world 如來於過去世中
480 9 shì a life; a lifetime 如來於過去世中
481 9 shì an era 如來於過去世中
482 9 shì from generation to generation; across generations 如來於過去世中
483 9 shì to keep good family relations 如來於過去世中
484 9 shì Shi 如來於過去世中
485 9 shì a geologic epoch 如來於過去世中
486 9 shì hereditary 如來於過去世中
487 9 shì later generations 如來於過去世中
488 9 shì a successor; an heir 如來於過去世中
489 9 shì the current times 如來於過去世中
490 9 shì loka; a world 如來於過去世中
491 9 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 此是如來第十六不共佛法
492 9 佛法 fófǎ the power of the Buddha 此是如來第十六不共佛法
493 9 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 此是如來第十六不共佛法
494 9 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 此是如來第十六不共佛法
495 8 復現 fùxiàn to reappear; to persist (in memory) 又復現在三種眾生界而悉能知
496 8 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 諸心無邊諸心所起
497 8 無邊 wúbiān boundless; ananta 諸心無邊諸心所起
498 8 周遍 zhōubiàn everywhere 種種色相周遍廣大而悉能知
499 8 周遍 zhōubiàn universal; entire; samanta 種種色相周遍廣大而悉能知
500 8 乃至 nǎizhì and even 乃至一一廣為眾生宣說正法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
zhū all; many; sarva
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. zhī
 2. zhī
 1. Understanding
 2. know; jña
all; kṛtsna
不共
 1. bùgòng
 2. bùgòng
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
use; yogena
ér and; ca
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
畜生界 99 Animal Realm
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 100 Bodhisattva Teachings; Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
大园 大園 100 Dayuan; Tayuan
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
方便门 方便門 102
 1. expedient means
 2. Gate of Skillful Means
 3. gate of skillful means
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
慧净 慧淨 104 Hui Jing
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
人趣 114 Human Realm
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
惟净 惟淨 119 Wei Jing
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西北方 120 northwest; northwestern
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有子 121 Master You
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 163.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不能转 不能轉 98 cannot be diverted
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常生 99 immortality
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
初发心 初發心 99 initial determination
初善 99 admirable in the beginning
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
次复 次復 99 afterwards; then
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等引 100 equipose; samāhita
等至 100 samāpatti; meditative attainment
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
饿鬼界 餓鬼界 195 realm of hungry ghosts
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵轮 梵輪 102 Brahma's wheel; Brahmacakka; Dharma wheel
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
 3. fit to receive the teachings
法缘 法緣 102
 1. Dharma Affinity
 2. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
 3. conditions leading to dharmas
 4. affinity with the Buddhadharma
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
根本烦恼 根本煩惱 103 basic afflictions
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
化度 104 convert and liberate; teach and save
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
伽陀 106 gatha; verse
戒学 戒學 106 training on morality
劫火 106 kalpa fire
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
卷第十六 106 scroll 16
决定心 決定心 106 the deciding mind
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
寥廓 108 serene and boundless
了知 108 to understand clearly
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
妙香 109 fine incense
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
能仁 110 great in lovingkindness
平等心 112 an impartial mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
群生 113 all living beings
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善护 善護 115 protector; tāyin
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
身命 115 body and life
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
施设 施設 115 to establish; to set up
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
寿量 壽量 115 Lifespan
水界 115 water; water realm; water element
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所恭敬 115 honored
所行 115 actions; practice
调身 調身 116 Adjusting the Body
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
未来世 未來世 119 times to come; the future
威仪道 威儀道 119 religious performance
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无碍智 無礙智 119 omniscience
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现量 現量 120 knowing from manifest phenomena; perception; pratyakṣa
懈倦 120 tired
心得自在 120 having attained mastery of their minds
信乐 信樂 120 joy of believing
心心 120 the mind and mental conditions
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
行解 120
 1. Practice and Understanding
 2. control of the mind and mental factors
 3. practice and understanding
心所 120 a mental factor; caitta
心业 心業 120 the mental karma
虚空界 虛空界 120 visible space
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
应观 應觀 121 may observe
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
欲界 121 realm of desire
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
增上 122 additional; increased; superior
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara