Glossary and Vocabulary for Bodhisattva Teachings (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 佛說大乘菩薩藏正法經, Scroll 17

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 94 菩薩 púsà bodhisattva 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
2 94 菩薩 púsà bodhisattva 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
3 94 菩薩 púsà bodhisatta 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
4 53 wéi to act as; to serve 以大悲心而為先導
5 53 wéi to change into; to become 以大悲心而為先導
6 53 wéi to be; is 以大悲心而為先導
7 53 wéi to do 以大悲心而為先導
8 53 wèi to support; to help 以大悲心而為先導
9 53 wéi to govern 以大悲心而為先導
10 48 to go; to 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
11 48 to rely on; to depend on 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
12 48 Yu 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
13 48 a crow 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
14 48 zhě ca 三者於勝計勝
15 42 Kangxi radical 71 無智所壞摧滅正法
16 42 to not have; without 無智所壞摧滅正法
17 42 mo 無智所壞摧滅正法
18 42 to not have 無智所壞摧滅正法
19 42 Wu 無智所壞摧滅正法
20 42 mo 無智所壞摧滅正法
21 40 shī to give; to grant 隨所求者歡喜而施
22 40 shī to act; to do; to execute; to carry out 隨所求者歡喜而施
23 40 shī to deploy; to set up 隨所求者歡喜而施
24 40 shī to relate to 隨所求者歡喜而施
25 40 shī to move slowly 隨所求者歡喜而施
26 40 shī to exert 隨所求者歡喜而施
27 40 shī to apply; to spread 隨所求者歡喜而施
28 40 shī Shi 隨所求者歡喜而施
29 40 shī the practice of selfless giving; dāna 隨所求者歡喜而施
30 34 suǒ a few; various; some 彼所隨逐
31 34 suǒ a place; a location 彼所隨逐
32 34 suǒ indicates a passive voice 彼所隨逐
33 34 suǒ an ordinal number 彼所隨逐
34 34 suǒ meaning 彼所隨逐
35 34 suǒ garrison 彼所隨逐
36 34 suǒ place; pradeśa 彼所隨逐
37 32 shě to give 所謂捨者有其三種
38 32 shě to give up; to abandon 所謂捨者有其三種
39 32 shě a house; a home; an abode 所謂捨者有其三種
40 32 shè my 所謂捨者有其三種
41 32 shě equanimity 所謂捨者有其三種
42 32 shè my house 所謂捨者有其三種
43 32 shě to to shoot; to fire; to launch 所謂捨者有其三種
44 32 shè to leave 所謂捨者有其三種
45 32 shě She 所謂捨者有其三種
46 32 shè disciple 所謂捨者有其三種
47 32 shè a barn; a pen 所謂捨者有其三種
48 32 shè to reside 所謂捨者有其三種
49 32 shè to stop; to halt; to cease 所謂捨者有其三種
50 32 shè to find a place for; to arrange 所謂捨者有其三種
51 32 shě Give 所謂捨者有其三種
52 32 shě equanimity; upeksa 所謂捨者有其三種
53 27 method; way 菩薩為說斷除執著之法
54 27 France 菩薩為說斷除執著之法
55 27 the law; rules; regulations 菩薩為說斷除執著之法
56 27 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩為說斷除執著之法
57 27 a standard; a norm 菩薩為說斷除執著之法
58 27 an institution 菩薩為說斷除執著之法
59 27 to emulate 菩薩為說斷除執著之法
60 27 magic; a magic trick 菩薩為說斷除執著之法
61 27 punishment 菩薩為說斷除執著之法
62 27 Fa 菩薩為說斷除執著之法
63 27 a precedent 菩薩為說斷除執著之法
64 27 a classification of some kinds of Han texts 菩薩為說斷除執著之法
65 27 relating to a ceremony or rite 菩薩為說斷除執著之法
66 27 Dharma 菩薩為說斷除執著之法
67 27 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩為說斷除執著之法
68 27 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩為說斷除執著之法
69 27 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩為說斷除執著之法
70 27 quality; characteristic 菩薩為說斷除執著之法
71 26 xīn heart [organ] 云何名為菩薩大悲之心
72 26 xīn Kangxi radical 61 云何名為菩薩大悲之心
73 26 xīn mind; consciousness 云何名為菩薩大悲之心
74 26 xīn the center; the core; the middle 云何名為菩薩大悲之心
75 26 xīn one of the 28 star constellations 云何名為菩薩大悲之心
76 26 xīn heart 云何名為菩薩大悲之心
77 26 xīn emotion 云何名為菩薩大悲之心
78 26 xīn intention; consideration 云何名為菩薩大悲之心
79 26 xīn disposition; temperament 云何名為菩薩大悲之心
80 26 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 云何名為菩薩大悲之心
81 24 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
82 24 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
83 24 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
84 24 zhuǎn to turn; to rotate 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
85 24 zhuǎi to use many literary allusions 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
86 24 zhuǎn to transfer 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
87 24 zhuǎn to move forward; pravartana 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
88 21 ér Kangxi radical 126 以大悲心而為先導
89 21 ér as if; to seem like 以大悲心而為先導
90 21 néng can; able 以大悲心而為先導
91 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以大悲心而為先導
92 21 ér to arrive; up to 以大悲心而為先導
93 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
94 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
95 19 xíng to walk 復次大蘊如來告精進行太子言
96 19 xíng capable; competent 復次大蘊如來告精進行太子言
97 19 háng profession 復次大蘊如來告精進行太子言
98 19 xíng Kangxi radical 144 復次大蘊如來告精進行太子言
99 19 xíng to travel 復次大蘊如來告精進行太子言
100 19 xìng actions; conduct 復次大蘊如來告精進行太子言
101 19 xíng to do; to act; to practice 復次大蘊如來告精進行太子言
102 19 xíng all right; OK; okay 復次大蘊如來告精進行太子言
103 19 háng horizontal line 復次大蘊如來告精進行太子言
104 19 héng virtuous deeds 復次大蘊如來告精進行太子言
105 19 hàng a line of trees 復次大蘊如來告精進行太子言
106 19 hàng bold; steadfast 復次大蘊如來告精進行太子言
107 19 xíng to move 復次大蘊如來告精進行太子言
108 19 xíng to put into effect; to implement 復次大蘊如來告精進行太子言
109 19 xíng travel 復次大蘊如來告精進行太子言
110 19 xíng to circulate 復次大蘊如來告精進行太子言
111 19 xíng running script; running script 復次大蘊如來告精進行太子言
112 19 xíng temporary 復次大蘊如來告精進行太子言
113 19 háng rank; order 復次大蘊如來告精進行太子言
114 19 háng a business; a shop 復次大蘊如來告精進行太子言
115 19 xíng to depart; to leave 復次大蘊如來告精進行太子言
116 19 xíng to experience 復次大蘊如來告精進行太子言
117 19 xíng path; way 復次大蘊如來告精進行太子言
118 19 xíng xing; ballad 復次大蘊如來告精進行太子言
119 19 xíng Xing 復次大蘊如來告精進行太子言
120 19 xíng Practice 復次大蘊如來告精進行太子言
121 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 復次大蘊如來告精進行太子言
122 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 復次大蘊如來告精進行太子言
123 18 infix potential marker 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
124 18 眾生 zhòngshēng all living things 世間罪業眾生愛著欲境
125 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 世間罪業眾生愛著欲境
126 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 世間罪業眾生愛著欲境
127 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 世間罪業眾生愛著欲境
128 18 yòu Kangxi radical 29 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
129 18 大悲心 dàbēi xīn a mind with great compassion 以大悲心而為先導
130 17 shí ten 以近惡故染著十種不善之法
131 17 shí Kangxi radical 24 以近惡故染著十種不善之法
132 17 shí tenth 以近惡故染著十種不善之法
133 17 shí complete; perfect 以近惡故染著十種不善之法
134 17 shí ten; daśa 以近惡故染著十種不善之法
135 17 to go back; to return 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
136 17 to resume; to restart 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
137 17 to do in detail 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
138 17 to restore 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
139 17 to respond; to reply to 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
140 17 Fu; Return 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
141 17 to retaliate; to reciprocate 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
142 17 to avoid forced labor or tax 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
143 17 Fu 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
144 17 doubled; to overlapping; folded 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
145 17 a lined garment with doubled thickness 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
146 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 菩薩為說斷除執著之法
147 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 菩薩為說斷除執著之法
148 17 shuì to persuade 菩薩為說斷除執著之法
149 17 shuō to teach; to recite; to explain 菩薩為說斷除執著之法
150 17 shuō a doctrine; a theory 菩薩為說斷除執著之法
151 17 shuō to claim; to assert 菩薩為說斷除執著之法
152 17 shuō allocution 菩薩為說斷除執著之法
153 17 shuō to criticize; to scold 菩薩為說斷除執著之法
154 17 shuō to indicate; to refer to 菩薩為說斷除執著之法
155 17 shuō speach; vāda 菩薩為說斷除執著之法
156 17 shuō to speak; bhāṣate 菩薩為說斷除執著之法
157 17 to arise; to get up 於所生母及諸姊妹起貪染心
158 17 to rise; to raise 於所生母及諸姊妹起貪染心
159 17 to grow out of; to bring forth; to emerge 於所生母及諸姊妹起貪染心
160 17 to appoint (to an official post); to take up a post 於所生母及諸姊妹起貪染心
161 17 to start 於所生母及諸姊妹起貪染心
162 17 to establish; to build 於所生母及諸姊妹起貪染心
163 17 to draft; to draw up (a plan) 於所生母及諸姊妹起貪染心
164 17 opening sentence; opening verse 於所生母及諸姊妹起貪染心
165 17 to get out of bed 於所生母及諸姊妹起貪染心
166 17 to recover; to heal 於所生母及諸姊妹起貪染心
167 17 to take out; to extract 於所生母及諸姊妹起貪染心
168 17 marks the beginning of an action 於所生母及諸姊妹起貪染心
169 17 marks the sufficiency of an action 於所生母及諸姊妹起貪染心
170 17 to call back from mourning 於所生母及諸姊妹起貪染心
171 17 to take place; to occur 於所生母及諸姊妹起貪染心
172 17 to conjecture 於所生母及諸姊妹起貪染心
173 17 stand up; utthāna 於所生母及諸姊妹起貪染心
174 15 世間 shìjiān world; the human world 所謂菩薩觀見世間一切眾生堅固執著諸有身見
175 15 世間 shìjiān world 所謂菩薩觀見世間一切眾生堅固執著諸有身見
176 15 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
177 15 Qi 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
178 15 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜根本最勝事業及次第諸定
179 15 歡喜 huānxǐ to like 歡喜根本最勝事業及次第諸定
180 15 歡喜 huānxǐ joy 歡喜根本最勝事業及次第諸定
181 15 歡喜 huānxǐ Nandi 歡喜根本最勝事業及次第諸定
182 15 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 歡喜根本最勝事業及次第諸定
183 14 to use; to grasp 以大悲心而為先導
184 14 to rely on 以大悲心而為先導
185 14 to regard 以大悲心而為先導
186 14 to be able to 以大悲心而為先導
187 14 to order; to command 以大悲心而為先導
188 14 used after a verb 以大悲心而為先導
189 14 a reason; a cause 以大悲心而為先導
190 14 Israel 以大悲心而為先導
191 14 Yi 以大悲心而為先導
192 14 use; yogena 以大悲心而為先導
193 14 出離 chūlí to leave Samsara; to transcend the mundane world 出離三界
194 14 出離 chūlí to leave 出離三界
195 14 出離 chūlí renunciation, transcendence 出離三界
196 14 néng can; able 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
197 14 néng ability; capacity 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
198 14 néng a mythical bear-like beast 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
199 14 néng energy 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
200 14 néng function; use 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
201 14 néng talent 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
202 14 néng expert at 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
203 14 néng to be in harmony 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
204 14 néng to tend to; to care for 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
205 14 néng to reach; to arrive at 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
206 14 néng to be able; śak 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
207 13 suí to follow 隨諸所愛而生取著
208 13 suí to listen to 隨諸所愛而生取著
209 13 suí to submit to; to comply with 隨諸所愛而生取著
210 13 suí to be obsequious 隨諸所愛而生取著
211 13 suí 17th hexagram 隨諸所愛而生取著
212 13 suí let somebody do what they like 隨諸所愛而生取著
213 13 suí to resemble; to look like 隨諸所愛而生取著
214 13 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 苦哉眾生違害處多
215 13 duó many; much 苦哉眾生違害處多
216 13 duō more 苦哉眾生違害處多
217 13 duō excessive 苦哉眾生違害處多
218 13 duō abundant 苦哉眾生違害處多
219 13 duō to multiply; to acrue 苦哉眾生違害處多
220 13 duō Duo 苦哉眾生違害處多
221 13 duō ta 苦哉眾生違害處多
222 13 布施 bùshī generosity 又復眾生應修布施
223 13 布施 bùshī dana; giving; generosity 又復眾生應修布施
224 13 zhī to go 慈悲喜捨品第五之餘
225 13 zhī to arrive; to go 慈悲喜捨品第五之餘
226 13 zhī is 慈悲喜捨品第五之餘
227 13 zhī to use 慈悲喜捨品第五之餘
228 13 zhī Zhi 慈悲喜捨品第五之餘
229 12 to know; to learn about; to comprehend 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
230 12 detailed 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
231 12 to elaborate; to expound 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
232 12 to exhaust; to use up 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
233 12 strongly 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
234 12 Xi 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
235 12 all; kṛtsna 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
236 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 積集清淨十善業道
237 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 積集清淨十善業道
238 12 清淨 qīngjìng concise 積集清淨十善業道
239 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 積集清淨十善業道
240 12 清淨 qīngjìng pure and clean 積集清淨十善業道
241 12 清淨 qīngjìng purity 積集清淨十善業道
242 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 積集清淨十善業道
243 12 名為 míngwèi to be called 云何名為菩薩大悲之心
244 12 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
245 12 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
246 12 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
247 12 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
248 12 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
249 11 other; another; some other 六者計己少分劣他
250 11 other 六者計己少分劣他
251 11 tha 六者計己少分劣他
252 11 ṭha 六者計己少分劣他
253 11 other; anya 六者計己少分劣他
254 11 zhù to dwell; to live; to reside 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
255 11 zhù to stop; to halt 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
256 11 zhù to retain; to remain 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
257 11 zhù to lodge at [temporarily] 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
258 11 zhù verb complement 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
259 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
260 11 觀見 guānjiàn to observe; to see 所謂菩薩觀見世間一切眾生堅固執著諸有身見
261 11 shí time; a point or period of time 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
262 11 shí a season; a quarter of a year 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
263 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
264 11 shí fashionable 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
265 11 shí fate; destiny; luck 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
266 11 shí occasion; opportunity; chance 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
267 11 shí tense 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
268 11 shí particular; special 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
269 11 shí to plant; to cultivate 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
270 11 shí an era; a dynasty 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
271 11 shí time [abstract] 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
272 11 shí seasonal 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
273 11 shí to wait upon 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
274 11 shí hour 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
275 11 shí appropriate; proper; timely 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
276 11 shí Shi 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
277 11 shí a present; currentlt 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
278 11 shí time; kāla 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
279 11 shí at that time; samaya 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
280 11 yìng to answer; to respond 以慢心故所應稱讚而不稱讚
281 11 yìng to confirm; to verify 以慢心故所應稱讚而不稱讚
282 11 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 以慢心故所應稱讚而不稱讚
283 11 yìng to accept 以慢心故所應稱讚而不稱讚
284 11 yìng to permit; to allow 以慢心故所應稱讚而不稱讚
285 11 yìng to echo 以慢心故所應稱讚而不稱讚
286 11 yìng to handle; to deal with 以慢心故所應稱讚而不稱讚
287 11 yìng Ying 以慢心故所應稱讚而不稱讚
288 10 Kangxi radical 132 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
289 10 Zi 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
290 10 a nose 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
291 10 the beginning; the start 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
292 10 origin 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
293 10 to employ; to use 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
294 10 to be 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
295 10 self; soul; ātman 又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心
296 10 qiú to request 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
297 10 qiú to seek; to look for 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
298 10 qiú to implore 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
299 10 qiú to aspire to 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
300 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
301 10 qiú to attract 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
302 10 qiú to bribe 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
303 10 qiú Qiu 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
304 10 qiú to demand 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
305 10 qiú to end 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
306 10 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 於智者所不能請問何者是善
307 10 shàn happy 於智者所不能請問何者是善
308 10 shàn good 於智者所不能請問何者是善
309 10 shàn kind-hearted 於智者所不能請問何者是善
310 10 shàn to be skilled at something 於智者所不能請問何者是善
311 10 shàn familiar 於智者所不能請問何者是善
312 10 shàn to repair 於智者所不能請問何者是善
313 10 shàn to admire 於智者所不能請問何者是善
314 10 shàn to praise 於智者所不能請問何者是善
315 10 shàn Shan 於智者所不能請問何者是善
316 10 shàn kusala; virtuous 於智者所不能請問何者是善
317 10 太子 tàizǐ a crown prince 復次大蘊如來告精進行太子言
318 10 太子 tàizǐ crown prince; kumāra 復次大蘊如來告精進行太子言
319 10 精進 jīngjìn to be diligent 復次大蘊如來告精進行太子言
320 10 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 復次大蘊如來告精進行太子言
321 10 精進 jīngjìn Be Diligent 復次大蘊如來告精進行太子言
322 10 精進 jīngjìn diligence 復次大蘊如來告精進行太子言
323 10 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 復次大蘊如來告精進行太子言
324 9 zhǒng kind; type 以近惡故染著十種不善之法
325 9 zhòng to plant; to grow; to cultivate 以近惡故染著十種不善之法
326 9 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 以近惡故染著十種不善之法
327 9 zhǒng seed; strain 以近惡故染著十種不善之法
328 9 zhǒng offspring 以近惡故染著十種不善之法
329 9 zhǒng breed 以近惡故染著十種不善之法
330 9 zhǒng race 以近惡故染著十種不善之法
331 9 zhǒng species 以近惡故染著十種不善之法
332 9 zhǒng root; source; origin 以近惡故染著十種不善之法
333 9 zhǒng grit; guts 以近惡故染著十種不善之法
334 9 zuò to do 菩薩作是思惟
335 9 zuò to act as; to serve as 菩薩作是思惟
336 9 zuò to start 菩薩作是思惟
337 9 zuò a writing; a work 菩薩作是思惟
338 9 zuò to dress as; to be disguised as 菩薩作是思惟
339 9 zuō to create; to make 菩薩作是思惟
340 9 zuō a workshop 菩薩作是思惟
341 9 zuō to write; to compose 菩薩作是思惟
342 9 zuò to rise 菩薩作是思惟
343 9 zuò to be aroused 菩薩作是思惟
344 9 zuò activity; action; undertaking 菩薩作是思惟
345 9 zuò to regard as 菩薩作是思惟
346 9 zuò action; kāraṇa 菩薩作是思惟
347 9 正法 zhèngfǎ proper law 無智所壞摧滅正法
348 9 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 無智所壞摧滅正法
349 9 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 無智所壞摧滅正法
350 9 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 無智所壞摧滅正法
351 9 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 無智所壞摧滅正法
352 9 rǎn to be contagious; to catch (illness) 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
353 9 rǎn to dye; to stain 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
354 9 rǎn to infect 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
355 9 rǎn to sully; to pollute; to smear 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
356 9 rǎn infection 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
357 9 rǎn to corrupt 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
358 9 rǎn to make strokes 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
359 9 rǎn black bean sauce 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
360 9 rǎn Ran 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
361 9 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
362 9 màn slow 又復菩薩觀見世間一切眾生起諸慢心
363 9 màn indifferent; idle 又復菩薩觀見世間一切眾生起諸慢心
364 9 màn to neglect 又復菩薩觀見世間一切眾生起諸慢心
365 9 màn arrogant; boastful 又復菩薩觀見世間一切眾生起諸慢心
366 9 màn to coat; to plaster 又復菩薩觀見世間一切眾生起諸慢心
367 9 màn mana; pride; arrogance; conceit 又復菩薩觀見世間一切眾生起諸慢心
368 9 màn conceit; abhimāna 又復菩薩觀見世間一切眾生起諸慢心
369 8 所謂 suǒwèi so-called 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
370 8 to reach 於所生母及諸姊妹起貪染心
371 8 to attain 於所生母及諸姊妹起貪染心
372 8 to understand 於所生母及諸姊妹起貪染心
373 8 able to be compared to; to catch up with 於所生母及諸姊妹起貪染心
374 8 to be involved with; to associate with 於所生母及諸姊妹起貪染心
375 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 於所生母及諸姊妹起貪染心
376 8 and; ca; api 於所生母及諸姊妹起貪染心
377 8 Yi 中亦無動
378 8 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 宣說正法
379 8 shèng to beat; to win; to conquer 一者於劣計勝
380 8 shèng victory; success 一者於劣計勝
381 8 shèng wonderful; supurb; superior 一者於劣計勝
382 8 shèng to surpass 一者於劣計勝
383 8 shèng triumphant 一者於劣計勝
384 8 shèng a scenic view 一者於劣計勝
385 8 shèng a woman's hair decoration 一者於劣計勝
386 8 shèng Sheng 一者於劣計勝
387 8 shèng conquering; victorious; jaya 一者於劣計勝
388 8 shèng superior; agra 一者於劣計勝
389 8 sān three 三者於勝計勝
390 8 sān third 三者於勝計勝
391 8 sān more than two 三者於勝計勝
392 8 sān very few 三者於勝計勝
393 8 sān San 三者於勝計勝
394 8 sān three; tri 三者於勝計勝
395 8 sān sa 三者於勝計勝
396 8 liù six 六者計己少分劣他
397 8 liù sixth 六者計己少分劣他
398 8 liù a note on the Gongche scale 六者計己少分劣他
399 8 liù six; ṣaṭ 六者計己少分劣他
400 7 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能瞻視諸有色相墮險惡處
401 7 菩薩大悲 púsà dàbēi great compassion of bodhisattvas 云何名為菩薩大悲之心
402 7 shēng to be born; to give birth 乃生諸見而為纏縛
403 7 shēng to live 乃生諸見而為纏縛
404 7 shēng raw 乃生諸見而為纏縛
405 7 shēng a student 乃生諸見而為纏縛
406 7 shēng life 乃生諸見而為纏縛
407 7 shēng to produce; to give rise 乃生諸見而為纏縛
408 7 shēng alive 乃生諸見而為纏縛
409 7 shēng a lifetime 乃生諸見而為纏縛
410 7 shēng to initiate; to become 乃生諸見而為纏縛
411 7 shēng to grow 乃生諸見而為纏縛
412 7 shēng unfamiliar 乃生諸見而為纏縛
413 7 shēng not experienced 乃生諸見而為纏縛
414 7 shēng hard; stiff; strong 乃生諸見而為纏縛
415 7 shēng having academic or professional knowledge 乃生諸見而為纏縛
416 7 shēng a male role in traditional theatre 乃生諸見而為纏縛
417 7 shēng gender 乃生諸見而為纏縛
418 7 shēng to develop; to grow 乃生諸見而為纏縛
419 7 shēng to set up 乃生諸見而為纏縛
420 7 shēng a prostitute 乃生諸見而為纏縛
421 7 shēng a captive 乃生諸見而為纏縛
422 7 shēng a gentleman 乃生諸見而為纏縛
423 7 shēng Kangxi radical 100 乃生諸見而為纏縛
424 7 shēng unripe 乃生諸見而為纏縛
425 7 shēng nature 乃生諸見而為纏縛
426 7 shēng to inherit; to succeed 乃生諸見而為纏縛
427 7 shēng destiny 乃生諸見而為纏縛
428 7 shēng birth 乃生諸見而為纏縛
429 7 xiàng to observe; to assess 不能瞻視諸有色相墮險惡處
430 7 xiàng appearance; portrait; picture 不能瞻視諸有色相墮險惡處
431 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 不能瞻視諸有色相墮險惡處
432 7 xiàng to aid; to help 不能瞻視諸有色相墮險惡處
433 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 不能瞻視諸有色相墮險惡處
434 7 xiàng a sign; a mark; appearance 不能瞻視諸有色相墮險惡處
435 7 xiāng alternately; in turn 不能瞻視諸有色相墮險惡處
436 7 xiāng Xiang 不能瞻視諸有色相墮險惡處
437 7 xiāng form substance 不能瞻視諸有色相墮險惡處
438 7 xiāng to express 不能瞻視諸有色相墮險惡處
439 7 xiàng to choose 不能瞻視諸有色相墮險惡處
440 7 xiāng Xiang 不能瞻視諸有色相墮險惡處
441 7 xiāng an ancient musical instrument 不能瞻視諸有色相墮險惡處
442 7 xiāng the seventh lunar month 不能瞻視諸有色相墮險惡處
443 7 xiāng to compare 不能瞻視諸有色相墮險惡處
444 7 xiàng to divine 不能瞻視諸有色相墮險惡處
445 7 xiàng to administer 不能瞻視諸有色相墮險惡處
446 7 xiàng helper for a blind person 不能瞻視諸有色相墮險惡處
447 7 xiāng rhythm [music] 不能瞻視諸有色相墮險惡處
448 7 xiāng the upper frets of a pipa 不能瞻視諸有色相墮險惡處
449 7 xiāng coralwood 不能瞻視諸有色相墮險惡處
450 7 xiàng ministry 不能瞻視諸有色相墮險惡處
451 7 xiàng to supplement; to enhance 不能瞻視諸有色相墮險惡處
452 7 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 不能瞻視諸有色相墮險惡處
453 7 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 不能瞻視諸有色相墮險惡處
454 7 xiàng sign; mark; liṅga 不能瞻視諸有色相墮險惡處
455 7 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 不能瞻視諸有色相墮險惡處
456 7 lìng to make; to cause to be; to lead 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
457 7 lìng to issue a command 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
458 7 lìng rules of behavior; customs 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
459 7 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
460 7 lìng a season 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
461 7 lìng respected; good reputation 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
462 7 lìng good 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
463 7 lìng pretentious 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
464 7 lìng a transcending state of existence 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
465 7 lìng a commander 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
466 7 lìng a commanding quality; an impressive character 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
467 7 lìng lyrics 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
468 7 lìng Ling 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
469 7 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
470 7 to be near by; to be close to 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
471 7 at that time 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
472 7 to be exactly the same as; to be thus 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
473 7 supposed; so-called 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
474 7 to arrive at; to ascend 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
475 7 seven 如是七慢
476 7 a genre of poetry 如是七慢
477 7 seventh day memorial ceremony 如是七慢
478 7 seven; sapta 如是七慢
479 7 happy; glad; cheerful; joyful 苦為樂想
480 7 to take joy in; to be happy; to be cheerful 苦為樂想
481 7 Le 苦為樂想
482 7 yuè music 苦為樂想
483 7 yuè a musical instrument 苦為樂想
484 7 yuè tone [of voice]; expression 苦為樂想
485 7 yuè a musician 苦為樂想
486 7 joy; pleasure 苦為樂想
487 7 yuè the Book of Music 苦為樂想
488 7 lào Lao 苦為樂想
489 7 to laugh 苦為樂想
490 7 Joy 苦為樂想
491 7 joy, delight; sukhā 苦為樂想
492 7 desire 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
493 7 to desire; to wish 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
494 7 to desire; to intend 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
495 7 lust 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
496 7 desire; intention; wish; kāma 又復菩薩觀見世間一切眾生顛倒取著諸染欲事
497 7 cháng Chang 以無常法計為常想
498 7 cháng common; general; ordinary 以無常法計為常想
499 7 cháng a principle; a rule 以無常法計為常想
500 7 cháng eternal; nitya 以無常法計為常想

Frequencies of all Words

Top 897

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 94 菩薩 púsà bodhisattva 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
2 94 菩薩 púsà bodhisattva 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
3 94 菩薩 púsà bodhisatta 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
4 53 wèi for; to 以大悲心而為先導
5 53 wèi because of 以大悲心而為先導
6 53 wéi to act as; to serve 以大悲心而為先導
7 53 wéi to change into; to become 以大悲心而為先導
8 53 wéi to be; is 以大悲心而為先導
9 53 wéi to do 以大悲心而為先導
10 53 wèi for 以大悲心而為先導
11 53 wèi because of; for; to 以大悲心而為先導
12 53 wèi to 以大悲心而為先導
13 53 wéi in a passive construction 以大悲心而為先導
14 53 wéi forming a rehetorical question 以大悲心而為先導
15 53 wéi forming an adverb 以大悲心而為先導
16 53 wéi to add emphasis 以大悲心而為先導
17 53 wèi to support; to help 以大悲心而為先導
18 53 wéi to govern 以大悲心而為先導
19 48 in; at 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
20 48 in; at 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
21 48 in; at; to; from 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
22 48 to go; to 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
23 48 to rely on; to depend on 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
24 48 to go to; to arrive at 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
25 48 from 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
26 48 give 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
27 48 oppposing 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
28 48 and 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
29 48 compared to 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
30 48 by 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
31 48 and; as well as 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
32 48 for 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
33 48 Yu 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
34 48 a crow 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
35 48 whew; wow 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
36 48 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者於勝計勝
37 48 zhě that 三者於勝計勝
38 48 zhě nominalizing function word 三者於勝計勝
39 48 zhě used to mark a definition 三者於勝計勝
40 48 zhě used to mark a pause 三者於勝計勝
41 48 zhě topic marker; that; it 三者於勝計勝
42 48 zhuó according to 三者於勝計勝
43 48 zhě ca 三者於勝計勝
44 42 no 無智所壞摧滅正法
45 42 Kangxi radical 71 無智所壞摧滅正法
46 42 to not have; without 無智所壞摧滅正法
47 42 has not yet 無智所壞摧滅正法
48 42 mo 無智所壞摧滅正法
49 42 do not 無智所壞摧滅正法
50 42 not; -less; un- 無智所壞摧滅正法
51 42 regardless of 無智所壞摧滅正法
52 42 to not have 無智所壞摧滅正法
53 42 um 無智所壞摧滅正法
54 42 Wu 無智所壞摧滅正法
55 42 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無智所壞摧滅正法
56 42 not; non- 無智所壞摧滅正法
57 42 mo 無智所壞摧滅正法
58 40 shī to give; to grant 隨所求者歡喜而施
59 40 shī to act; to do; to execute; to carry out 隨所求者歡喜而施
60 40 shī to deploy; to set up 隨所求者歡喜而施
61 40 shī to relate to 隨所求者歡喜而施
62 40 shī to move slowly 隨所求者歡喜而施
63 40 shī to exert 隨所求者歡喜而施
64 40 shī to apply; to spread 隨所求者歡喜而施
65 40 shī Shi 隨所求者歡喜而施
66 40 shī the practice of selfless giving; dāna 隨所求者歡喜而施
67 35 zhū all; many; various 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
68 35 zhū Zhu 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
69 35 zhū all; members of the class 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
70 35 zhū interrogative particle 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
71 35 zhū him; her; them; it 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
72 35 zhū of; in 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
73 35 zhū all; many; sarva 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
74 34 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 彼所隨逐
75 34 suǒ an office; an institute 彼所隨逐
76 34 suǒ introduces a relative clause 彼所隨逐
77 34 suǒ it 彼所隨逐
78 34 suǒ if; supposing 彼所隨逐
79 34 suǒ a few; various; some 彼所隨逐
80 34 suǒ a place; a location 彼所隨逐
81 34 suǒ indicates a passive voice 彼所隨逐
82 34 suǒ that which 彼所隨逐
83 34 suǒ an ordinal number 彼所隨逐
84 34 suǒ meaning 彼所隨逐
85 34 suǒ garrison 彼所隨逐
86 34 suǒ place; pradeśa 彼所隨逐
87 34 suǒ that which; yad 彼所隨逐
88 32 shě to give 所謂捨者有其三種
89 32 shě to give up; to abandon 所謂捨者有其三種
90 32 shě a house; a home; an abode 所謂捨者有其三種
91 32 shè my 所謂捨者有其三種
92 32 shè a unit of length equal to 30 li 所謂捨者有其三種
93 32 shě equanimity 所謂捨者有其三種
94 32 shè my house 所謂捨者有其三種
95 32 shě to to shoot; to fire; to launch 所謂捨者有其三種
96 32 shè to leave 所謂捨者有其三種
97 32 shě She 所謂捨者有其三種
98 32 shè disciple 所謂捨者有其三種
99 32 shè a barn; a pen 所謂捨者有其三種
100 32 shè to reside 所謂捨者有其三種
101 32 shè to stop; to halt; to cease 所謂捨者有其三種
102 32 shè to find a place for; to arrange 所謂捨者有其三種
103 32 shě Give 所謂捨者有其三種
104 32 shě equanimity; upeksa 所謂捨者有其三種
105 27 method; way 菩薩為說斷除執著之法
106 27 France 菩薩為說斷除執著之法
107 27 the law; rules; regulations 菩薩為說斷除執著之法
108 27 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩為說斷除執著之法
109 27 a standard; a norm 菩薩為說斷除執著之法
110 27 an institution 菩薩為說斷除執著之法
111 27 to emulate 菩薩為說斷除執著之法
112 27 magic; a magic trick 菩薩為說斷除執著之法
113 27 punishment 菩薩為說斷除執著之法
114 27 Fa 菩薩為說斷除執著之法
115 27 a precedent 菩薩為說斷除執著之法
116 27 a classification of some kinds of Han texts 菩薩為說斷除執著之法
117 27 relating to a ceremony or rite 菩薩為說斷除執著之法
118 27 Dharma 菩薩為說斷除執著之法
119 27 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩為說斷除執著之法
120 27 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩為說斷除執著之法
121 27 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩為說斷除執著之法
122 27 quality; characteristic 菩薩為說斷除執著之法
123 27 shì is; are; am; to be 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
124 27 shì is exactly 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
125 27 shì is suitable; is in contrast 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
126 27 shì this; that; those 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
127 27 shì really; certainly 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
128 27 shì correct; yes; affirmative 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
129 27 shì true 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
130 27 shì is; has; exists 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
131 27 shì used between repetitions of a word 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
132 27 shì a matter; an affair 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
133 27 shì Shi 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
134 27 shì is; bhū 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
135 27 shì this; idam 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
136 26 xīn heart [organ] 云何名為菩薩大悲之心
137 26 xīn Kangxi radical 61 云何名為菩薩大悲之心
138 26 xīn mind; consciousness 云何名為菩薩大悲之心
139 26 xīn the center; the core; the middle 云何名為菩薩大悲之心
140 26 xīn one of the 28 star constellations 云何名為菩薩大悲之心
141 26 xīn heart 云何名為菩薩大悲之心
142 26 xīn emotion 云何名為菩薩大悲之心
143 26 xīn intention; consideration 云何名為菩薩大悲之心
144 26 xīn disposition; temperament 云何名為菩薩大悲之心
145 26 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 云何名為菩薩大悲之心
146 24 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
147 24 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
148 24 zhuàn a revolution 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
149 24 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
150 24 zhuǎn to turn; to rotate 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
151 24 zhuǎi to use many literary allusions 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
152 24 zhuǎn to transfer 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
153 24 zhuǎn to move forward; pravartana 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
154 21 ér and; as well as; but (not); yet (not) 以大悲心而為先導
155 21 ér Kangxi radical 126 以大悲心而為先導
156 21 ér you 以大悲心而為先導
157 21 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 以大悲心而為先導
158 21 ér right away; then 以大悲心而為先導
159 21 ér but; yet; however; while; nevertheless 以大悲心而為先導
160 21 ér if; in case; in the event that 以大悲心而為先導
161 21 ér therefore; as a result; thus 以大悲心而為先導
162 21 ér how can it be that? 以大悲心而為先導
163 21 ér so as to 以大悲心而為先導
164 21 ér only then 以大悲心而為先導
165 21 ér as if; to seem like 以大悲心而為先導
166 21 néng can; able 以大悲心而為先導
167 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以大悲心而為先導
168 21 ér me 以大悲心而為先導
169 21 ér to arrive; up to 以大悲心而為先導
170 21 ér possessive 以大悲心而為先導
171 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
172 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
173 19 xíng to walk 復次大蘊如來告精進行太子言
174 19 xíng capable; competent 復次大蘊如來告精進行太子言
175 19 háng profession 復次大蘊如來告精進行太子言
176 19 háng line; row 復次大蘊如來告精進行太子言
177 19 xíng Kangxi radical 144 復次大蘊如來告精進行太子言
178 19 xíng to travel 復次大蘊如來告精進行太子言
179 19 xìng actions; conduct 復次大蘊如來告精進行太子言
180 19 xíng to do; to act; to practice 復次大蘊如來告精進行太子言
181 19 xíng all right; OK; okay 復次大蘊如來告精進行太子言
182 19 háng horizontal line 復次大蘊如來告精進行太子言
183 19 héng virtuous deeds 復次大蘊如來告精進行太子言
184 19 hàng a line of trees 復次大蘊如來告精進行太子言
185 19 hàng bold; steadfast 復次大蘊如來告精進行太子言
186 19 xíng to move 復次大蘊如來告精進行太子言
187 19 xíng to put into effect; to implement 復次大蘊如來告精進行太子言
188 19 xíng travel 復次大蘊如來告精進行太子言
189 19 xíng to circulate 復次大蘊如來告精進行太子言
190 19 xíng running script; running script 復次大蘊如來告精進行太子言
191 19 xíng temporary 復次大蘊如來告精進行太子言
192 19 xíng soon 復次大蘊如來告精進行太子言
193 19 háng rank; order 復次大蘊如來告精進行太子言
194 19 háng a business; a shop 復次大蘊如來告精進行太子言
195 19 xíng to depart; to leave 復次大蘊如來告精進行太子言
196 19 xíng to experience 復次大蘊如來告精進行太子言
197 19 xíng path; way 復次大蘊如來告精進行太子言
198 19 xíng xing; ballad 復次大蘊如來告精進行太子言
199 19 xíng a round [of drinks] 復次大蘊如來告精進行太子言
200 19 xíng Xing 復次大蘊如來告精進行太子言
201 19 xíng moreover; also 復次大蘊如來告精進行太子言
202 19 xíng Practice 復次大蘊如來告精進行太子言
203 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 復次大蘊如來告精進行太子言
204 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 復次大蘊如來告精進行太子言
205 19 如是 rúshì thus; so 亦復如是
206 19 如是 rúshì thus, so 亦復如是
207 18 not; no 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
208 18 expresses that a certain condition cannot be acheived 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
209 18 as a correlative 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
210 18 no (answering a question) 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
211 18 forms a negative adjective from a noun 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
212 18 at the end of a sentence to form a question 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
213 18 to form a yes or no question 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
214 18 infix potential marker 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
215 18 no; na 菩薩大悲於一切眾生而不棄捨
216 18 眾生 zhòngshēng all living things 世間罪業眾生愛著欲境
217 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 世間罪業眾生愛著欲境
218 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 世間罪業眾生愛著欲境
219 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 世間罪業眾生愛著欲境
220 18 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
221 18 old; ancient; former; past 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
222 18 reason; cause; purpose 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
223 18 to die 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
224 18 so; therefore; hence 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
225 18 original 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
226 18 accident; happening; instance 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
227 18 a friend; an acquaintance; friendship 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
228 18 something in the past 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
229 18 deceased; dead 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
230 18 still; yet 圓具菩薩大悲為先導故即能獲得一切佛法
231 18 yòu again; also 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
232 18 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
233 18 yòu Kangxi radical 29 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
234 18 yòu and 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
235 18 yòu furthermore 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
236 18 yòu in addition 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
237 18 yòu but 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
238 18 yòu again; also; punar 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
239 18 大悲心 dàbēi xīn a mind with great compassion 以大悲心而為先導
240 17 shí ten 以近惡故染著十種不善之法
241 17 shí Kangxi radical 24 以近惡故染著十種不善之法
242 17 shí tenth 以近惡故染著十種不善之法
243 17 shí complete; perfect 以近惡故染著十種不善之法
244 17 shí ten; daśa 以近惡故染著十種不善之法
245 17 again; more; repeatedly 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
246 17 to go back; to return 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
247 17 to resume; to restart 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
248 17 to do in detail 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
249 17 to restore 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
250 17 to respond; to reply to 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
251 17 after all; and then 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
252 17 even if; although 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
253 17 Fu; Return 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
254 17 to retaliate; to reciprocate 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
255 17 to avoid forced labor or tax 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
256 17 particle without meaing 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
257 17 Fu 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
258 17 repeated; again 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
259 17 doubled; to overlapping; folded 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
260 17 a lined garment with doubled thickness 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
261 17 again; punar 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
262 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 菩薩為說斷除執著之法
263 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 菩薩為說斷除執著之法
264 17 shuì to persuade 菩薩為說斷除執著之法
265 17 shuō to teach; to recite; to explain 菩薩為說斷除執著之法
266 17 shuō a doctrine; a theory 菩薩為說斷除執著之法
267 17 shuō to claim; to assert 菩薩為說斷除執著之法
268 17 shuō allocution 菩薩為說斷除執著之法
269 17 shuō to criticize; to scold 菩薩為說斷除執著之法
270 17 shuō to indicate; to refer to 菩薩為說斷除執著之法
271 17 shuō speach; vāda 菩薩為說斷除執著之法
272 17 shuō to speak; bhāṣate 菩薩為說斷除執著之法
273 17 to arise; to get up 於所生母及諸姊妹起貪染心
274 17 case; instance; batch; group 於所生母及諸姊妹起貪染心
275 17 to rise; to raise 於所生母及諸姊妹起貪染心
276 17 to grow out of; to bring forth; to emerge 於所生母及諸姊妹起貪染心
277 17 to appoint (to an official post); to take up a post 於所生母及諸姊妹起貪染心
278 17 to start 於所生母及諸姊妹起貪染心
279 17 to establish; to build 於所生母及諸姊妹起貪染心
280 17 to draft; to draw up (a plan) 於所生母及諸姊妹起貪染心
281 17 opening sentence; opening verse 於所生母及諸姊妹起貪染心
282 17 to get out of bed 於所生母及諸姊妹起貪染心
283 17 to recover; to heal 於所生母及諸姊妹起貪染心
284 17 to take out; to extract 於所生母及諸姊妹起貪染心
285 17 marks the beginning of an action 於所生母及諸姊妹起貪染心
286 17 marks the sufficiency of an action 於所生母及諸姊妹起貪染心
287 17 to call back from mourning 於所生母及諸姊妹起貪染心
288 17 to take place; to occur 於所生母及諸姊妹起貪染心
289 17 from 於所生母及諸姊妹起貪染心
290 17 to conjecture 於所生母及諸姊妹起貪染心
291 17 stand up; utthāna 於所生母及諸姊妹起貪染心
292 15 世間 shìjiān world; the human world 所謂菩薩觀見世間一切眾生堅固執著諸有身見
293 15 世間 shìjiān world 所謂菩薩觀見世間一切眾生堅固執著諸有身見
294 15 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 云何是菩薩於諸眾生轉大悲心
295 15 his; hers; its; theirs 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
296 15 to add emphasis 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
297 15 used when asking a question in reply to a question 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
298 15 used when making a request or giving an order 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
299 15 he; her; it; them 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
300 15 probably; likely 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
301 15 will 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
302 15 may 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
303 15 if 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
304 15 or 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
305 15 Qi 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
306 15 he; her; it; saḥ; sā; tad 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
307 15 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜根本最勝事業及次第諸定
308 15 歡喜 huānxǐ to like 歡喜根本最勝事業及次第諸定
309 15 歡喜 huānxǐ joy 歡喜根本最勝事業及次第諸定
310 15 歡喜 huānxǐ Nandi 歡喜根本最勝事業及次第諸定
311 15 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 歡喜根本最勝事業及次第諸定
312 14 such as; for example; for instance 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
313 14 if 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
314 14 in accordance with 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
315 14 to be appropriate; should; with regard to 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
316 14 this 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
317 14 it is so; it is thus; can be compared with 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
318 14 to go to 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
319 14 to meet 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
320 14 to appear; to seem; to be like 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
321 14 at least as good as 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
322 14 and 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
323 14 or 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
324 14 but 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
325 14 then 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
326 14 naturally 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
327 14 expresses a question or doubt 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
328 14 you 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
329 14 the second lunar month 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
330 14 in; at 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
331 14 Ru 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
332 14 Thus 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
333 14 thus; tathā 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
334 14 like; iva 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
335 14 so as to; in order to 以大悲心而為先導
336 14 to use; to regard as 以大悲心而為先導
337 14 to use; to grasp 以大悲心而為先導
338 14 according to 以大悲心而為先導
339 14 because of 以大悲心而為先導
340 14 on a certain date 以大悲心而為先導
341 14 and; as well as 以大悲心而為先導
342 14 to rely on 以大悲心而為先導
343 14 to regard 以大悲心而為先導
344 14 to be able to 以大悲心而為先導
345 14 to order; to command 以大悲心而為先導
346 14 further; moreover 以大悲心而為先導
347 14 used after a verb 以大悲心而為先導
348 14 very 以大悲心而為先導
349 14 already 以大悲心而為先導
350 14 increasingly 以大悲心而為先導
351 14 a reason; a cause 以大悲心而為先導
352 14 Israel 以大悲心而為先導
353 14 Yi 以大悲心而為先導
354 14 use; yogena 以大悲心而為先導
355 14 出離 chūlí to leave Samsara; to transcend the mundane world 出離三界
356 14 出離 chūlí to leave 出離三界
357 14 出離 chūlí renunciation, transcendence 出離三界
358 14 néng can; able 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
359 14 néng ability; capacity 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
360 14 néng a mythical bear-like beast 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
361 14 néng energy 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
362 14 néng function; use 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
363 14 néng may; should; permitted to 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
364 14 néng talent 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
365 14 néng expert at 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
366 14 néng to be in harmony 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
367 14 néng to tend to; to care for 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
368 14 néng to reach; to arrive at 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
369 14 néng as long as; only 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
370 14 néng even if 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
371 14 néng but 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
372 14 néng in this way 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
373 14 néng to be able; śak 又如轉輪聖王以其輪寶而為先導即能獲得諸寶
374 13 suí to follow 隨諸所愛而生取著
375 13 suí to listen to 隨諸所愛而生取著
376 13 suí to submit to; to comply with 隨諸所愛而生取著
377 13 suí with; to accompany 隨諸所愛而生取著
378 13 suí in due course; subsequently; then 隨諸所愛而生取著
379 13 suí to the extent that 隨諸所愛而生取著
380 13 suí to be obsequious 隨諸所愛而生取著
381 13 suí everywhere 隨諸所愛而生取著
382 13 suí 17th hexagram 隨諸所愛而生取著
383 13 suí in passing 隨諸所愛而生取著
384 13 suí let somebody do what they like 隨諸所愛而生取著
385 13 suí to resemble; to look like 隨諸所愛而生取著
386 13 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 苦哉眾生違害處多
387 13 duó many; much 苦哉眾生違害處多
388 13 duō more 苦哉眾生違害處多
389 13 duō an unspecified extent 苦哉眾生違害處多
390 13 duō used in exclamations 苦哉眾生違害處多
391 13 duō excessive 苦哉眾生違害處多
392 13 duō to what extent 苦哉眾生違害處多
393 13 duō abundant 苦哉眾生違害處多
394 13 duō to multiply; to acrue 苦哉眾生違害處多
395 13 duō mostly 苦哉眾生違害處多
396 13 duō simply; merely 苦哉眾生違害處多
397 13 duō frequently 苦哉眾生違害處多
398 13 duō very 苦哉眾生違害處多
399 13 duō Duo 苦哉眾生違害處多
400 13 duō ta 苦哉眾生違害處多
401 13 duō many; bahu 苦哉眾生違害處多
402 13 布施 bùshī generosity 又復眾生應修布施
403 13 布施 bùshī dana; giving; generosity 又復眾生應修布施
404 13 zhī him; her; them; that 慈悲喜捨品第五之餘
405 13 zhī used between a modifier and a word to form a word group 慈悲喜捨品第五之餘
406 13 zhī to go 慈悲喜捨品第五之餘
407 13 zhī this; that 慈悲喜捨品第五之餘
408 13 zhī genetive marker 慈悲喜捨品第五之餘
409 13 zhī it 慈悲喜捨品第五之餘
410 13 zhī in 慈悲喜捨品第五之餘
411 13 zhī all 慈悲喜捨品第五之餘
412 13 zhī and 慈悲喜捨品第五之餘
413 13 zhī however 慈悲喜捨品第五之餘
414 13 zhī if 慈悲喜捨品第五之餘
415 13 zhī then 慈悲喜捨品第五之餘
416 13 zhī to arrive; to go 慈悲喜捨品第五之餘
417 13 zhī is 慈悲喜捨品第五之餘
418 13 zhī to use 慈悲喜捨品第五之餘
419 13 zhī Zhi 慈悲喜捨品第五之餘
420 12 to know; to learn about; to comprehend 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
421 12 all; entire 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
422 12 detailed 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
423 12 to elaborate; to expound 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
424 12 to exhaust; to use up 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
425 12 strongly 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
426 12 Xi 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
427 12 all; kṛtsna 菩薩為令彼悉趣向涅盤聖道
428 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 積集清淨十善業道
429 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 積集清淨十善業道
430 12 清淨 qīngjìng concise 積集清淨十善業道
431 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 積集清淨十善業道
432 12 清淨 qīngjìng pure and clean 積集清淨十善業道
433 12 清淨 qīngjìng purity 積集清淨十善業道
434 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 積集清淨十善業道
435 12 名為 míngwèi to be called 云何名為菩薩大悲之心
436 12 this; these 此等眾生為客塵煩惱染污其心起諸疑惑
437 12 in this way 此等眾生為客塵煩惱染污其心起諸疑惑
438 12 otherwise; but; however; so 此等眾生為客塵煩惱染污其心起諸疑惑
439 12 at this time; now; here 此等眾生為客塵煩惱染污其心起諸疑惑
440 12 this; here; etad 此等眾生為客塵煩惱染污其心起諸疑惑
441 12 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
442 12 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
443 12 děng degree; kind 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
444 12 děng plural 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
445 12 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
446 12 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
447 12 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
448 11 he; him 六者計己少分劣他
449 11 another aspect 六者計己少分劣他
450 11 other; another; some other 六者計己少分劣他
451 11 everybody 六者計己少分劣他
452 11 other 六者計己少分劣他
453 11 tuō other; another; some other 六者計己少分劣他
454 11 tha 六者計己少分劣他
455 11 ṭha 六者計己少分劣他
456 11 other; anya 六者計己少分劣他
457 11 ruò to seem; to be like; as 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
458 11 ruò seemingly 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
459 11 ruò if 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
460 11 ruò you 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
461 11 ruò this; that 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
462 11 ruò and; or 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
463 11 ruò as for; pertaining to 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
464 11 pomegranite 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
465 11 ruò to choose 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
466 11 ruò to agree; to accord with; to conform to 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
467 11 ruò thus 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
468 11 ruò pollia 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
469 11 ruò Ruo 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
470 11 ruò only then 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
471 11 ja 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
472 11 jñā 若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者
473 11 zhù to dwell; to live; to reside 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
474 11 zhù to stop; to halt 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
475 11 zhù to retain; to remain 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
476 11 zhù to lodge at [temporarily] 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
477 11 zhù firmly; securely 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
478 11 zhù verb complement 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
479 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 又復菩薩觀見世間一切眾生住顛倒處
480 11 觀見 guānjiàn to observe; to see 所謂菩薩觀見世間一切眾生堅固執著諸有身見
481 11 shí time; a point or period of time 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
482 11 shí a season; a quarter of a year 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
483 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
484 11 shí at that time 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
485 11 shí fashionable 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
486 11 shí fate; destiny; luck 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
487 11 shí occasion; opportunity; chance 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
488 11 shí tense 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
489 11 shí particular; special 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
490 11 shí to plant; to cultivate 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
491 11 shí hour (measure word) 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
492 11 shí an era; a dynasty 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
493 11 shí time [abstract] 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
494 11 shí seasonal 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
495 11 shí frequently; often 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
496 11 shí occasionally; sometimes 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
497 11 shí on time 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
498 11 shí this; that 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
499 11 shí to wait upon 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時
500 11 shí hour 所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
zhě ca
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
shī the practice of selfless giving; dāna
zhū all; many; sarva
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. shě
 2. shě
 1. Give
 2. equanimity; upeksa
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 100 Bodhisattva Teachings; Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
轮回 輪回 108 Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
惟净 惟淨 87 Wei Jing
五趣 119 Five Realms
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 144.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常生 99 immortality
常勤 99 practised; pratipanna
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
癡所覆 99 overcome by delusion
出入息 99 breath out and in
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
触娆 觸嬈 99 to disturbs; to harass
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
大悲心 100 a mind with great compassion
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等心 100 a non-discriminating mind
等引 100 equipose; samāhita
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
恶友 惡友 195 a bad friend
梵本 102 a Sanskrit text
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
护世 護世 104 protectors of the world
慧波罗蜜 慧波羅蜜 104 prajna-paramita; perfection of wisdom
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
惛沈 104 lethargy; gloominess
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
卷第十七 106 scroll 17
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
客尘 客塵 107 external taint
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
了知 108 to understand clearly
领纳 領納 108 to accept; to receive
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
轮王 輪王 108 wheel turning king
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔境界 109 Mara's realm
摩尼 109 mani; jewel
魔障 77
 1. mara-hindrance
 2. Māra-hindrances
恼害 惱害 110 malicious feeling
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
轻慢 輕慢 113 to belittle others
勤求 113 to diligently seek
取着 取著 113 grasping; attachment
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
如理 114 principle of suchness
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
摄伏 攝伏 115 grahaṇa; to seize; to hold
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜解 勝解 115 adhimokṣa; adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
施者 115 The Giver
随逐 隨逐 115 to attach and follow
所行 115 actions; practice
胎藏 116 womb
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
涂香 塗香 116 to annoint
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法相 無法相 119 there are no notions of dharmas
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无异想 無異想 119 thoughts never partial
现相 現相 120 world of objects
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
意乐 意樂 121 joy; happiness
义利 義利 121 a beneficial meaning
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
有身见 有身見 121 the view or belief in a true self; satkāyadṛṣṭi; sakkāyadiṭṭhi
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
正勤 122
 1. Effort; Right Effort
 2. Effort; Right Effort
真妄 122 true and false; real and imaginary
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
作善 122 to do good deeds
作意 122 attention; engagement