Glossary and Vocabulary for Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 僧伽吒經, Scroll 4

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 49 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
2 49 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
3 49 藥上 Yào Shàng Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
4 47 yán to speak; to say; said 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
5 47 yán language; talk; words; utterance; speech 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
6 47 yán Kangxi radical 149 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
7 47 yán phrase; sentence 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
8 47 yán a word; a syllable 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
9 47 yán a theory; a doctrine 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
10 47 yán to regard as 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
11 47 yán to act as 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
12 47 yán word; vacana 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
13 47 yán speak; vad 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
14 46 to go; to 臨死之時動於行識
15 46 to rely on; to depend on 臨死之時動於行識
16 46 Yu 臨死之時動於行識
17 46 a crow 臨死之時動於行識
18 44 jiàn to see 汝豈不見世間苦耶
19 44 jiàn opinion; view; understanding 汝豈不見世間苦耶
20 44 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝豈不見世間苦耶
21 44 jiàn refer to; for details see 汝豈不見世間苦耶
22 44 jiàn to listen to 汝豈不見世間苦耶
23 44 jiàn to meet 汝豈不見世間苦耶
24 44 jiàn to receive (a guest) 汝豈不見世間苦耶
25 44 jiàn let me; kindly 汝豈不見世間苦耶
26 44 jiàn Jian 汝豈不見世間苦耶
27 44 xiàn to appear 汝豈不見世間苦耶
28 44 xiàn to introduce 汝豈不見世間苦耶
29 44 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 汝豈不見世間苦耶
30 44 jiàn seeing; observing; darśana 汝豈不見世間苦耶
31 44 shēn human body; torso 是三種風惱切其身
32 44 shēn Kangxi radical 158 是三種風惱切其身
33 44 shēn self 是三種風惱切其身
34 44 shēn life 是三種風惱切其身
35 44 shēn an object 是三種風惱切其身
36 44 shēn a lifetime 是三種風惱切其身
37 44 shēn moral character 是三種風惱切其身
38 44 shēn status; identity; position 是三種風惱切其身
39 44 shēn pregnancy 是三種風惱切其身
40 44 juān India 是三種風惱切其身
41 44 shēn body; kāya 是三種風惱切其身
42 37 zhī to go 憂悲之苦
43 37 zhī to arrive; to go 憂悲之苦
44 37 zhī is 憂悲之苦
45 37 zhī to use 憂悲之苦
46 37 zhī Zhi 憂悲之苦
47 36 wéi to act as; to serve 眼為惡業因
48 36 wéi to change into; to become 眼為惡業因
49 36 wéi to be; is 眼為惡業因
50 36 wéi to do 眼為惡業因
51 36 wèi to support; to help 眼為惡業因
52 36 wéi to govern 眼為惡業因
53 36 wèi to be; bhū 眼為惡業因
54 36 眾生 zhòngshēng all living things 時少眾生聞此法已
55 36 眾生 zhòngshēng living things other than people 時少眾生聞此法已
56 36 眾生 zhòngshēng sentient beings 時少眾生聞此法已
57 36 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 時少眾生聞此法已
58 32 Ru River 汝一切眾生亦歸於死
59 32 Ru 汝一切眾生亦歸於死
60 30 Buddha; Awakened One 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
61 30 relating to Buddhism 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
62 30 a statue or image of a Buddha 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
63 30 a Buddhist text 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
64 30 to touch; to stroke 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
65 30 Buddha 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
66 30 Buddha; Awakened One 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
67 30 infix potential marker 而不聽受老苦
68 29 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
69 27 如來 rúlái Tathagata 如來所有四眾弟子
70 27 如來 Rúlái Tathagata 如來所有四眾弟子
71 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來所有四眾弟子
72 27 to die 死滅之苦
73 27 to sever; to break off 死滅之苦
74 27 dead 死滅之苦
75 27 death 死滅之苦
76 27 to sacrifice one's life 死滅之苦
77 27 lost; severed 死滅之苦
78 27 lifeless; not moving 死滅之苦
79 27 stiff; inflexible 死滅之苦
80 27 already fixed; set; established 死滅之苦
81 27 damned 死滅之苦
82 27 to die; maraṇa 死滅之苦
83 25 to use; to grasp 以何方便
84 25 to rely on 以何方便
85 25 to regard 以何方便
86 25 to be able to 以何方便
87 25 to order; to command 以何方便
88 25 used after a verb 以何方便
89 25 a reason; a cause 以何方便
90 25 Israel 以何方便
91 25 Yi 以何方便
92 25 use; yogena 以何方便
93 25 self 有諸眾生我說生苦
94 25 [my] dear 有諸眾生我說生苦
95 25 Wo 有諸眾生我說生苦
96 25 self; atman; attan 有諸眾生我說生苦
97 25 ga 有諸眾生我說生苦
98 25 白佛 bái fó to address the Buddha 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
99 24 年少 niánshǎo young; childish; naive 佛告年少等
100 24 年少 niánshǎo a youth; a young person 佛告年少等
101 24 不知 bùzhī do not know 不知後世報
102 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令得離此難
103 23 děi to want to; to need to 令得離此難
104 23 děi must; ought to 令得離此難
105 23 de 令得離此難
106 23 de infix potential marker 令得離此難
107 23 to result in 令得離此難
108 23 to be proper; to fit; to suit 令得離此難
109 23 to be satisfied 令得離此難
110 23 to be finished 令得離此難
111 23 děi satisfying 令得離此難
112 23 to contract 令得離此難
113 23 to hear 令得離此難
114 23 to have; there is 令得離此難
115 23 marks time passed 令得離此難
116 23 obtain; attain; prāpta 令得離此難
117 23 Kangxi radical 49 時少眾生聞此法已
118 23 to bring to an end; to stop 時少眾生聞此法已
119 23 to complete 時少眾生聞此法已
120 23 to demote; to dismiss 時少眾生聞此法已
121 23 to recover from an illness 時少眾生聞此法已
122 23 former; pūrvaka 時少眾生聞此法已
123 22 Kangxi radical 71 我愚癡無智
124 22 to not have; without 我愚癡無智
125 22 mo 我愚癡無智
126 22 to not have 我愚癡無智
127 22 Wu 我愚癡無智
128 22 mo 我愚癡無智
129 21 gào to tell; to say; said; told 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
130 21 gào to request 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
131 21 gào to report; to inform 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
132 21 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
133 21 gào to accuse; to sue 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
134 21 gào to reach 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
135 21 gào an announcement 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
136 21 gào a party 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
137 21 gào a vacation 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
138 21 gào Gao 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
139 21 gào to tell; jalp 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
140 21 zhě ca 三者
141 21 shēng to be born; to give birth 身名生惱
142 21 shēng to live 身名生惱
143 21 shēng raw 身名生惱
144 21 shēng a student 身名生惱
145 21 shēng life 身名生惱
146 21 shēng to produce; to give rise 身名生惱
147 21 shēng alive 身名生惱
148 21 shēng a lifetime 身名生惱
149 21 shēng to initiate; to become 身名生惱
150 21 shēng to grow 身名生惱
151 21 shēng unfamiliar 身名生惱
152 21 shēng not experienced 身名生惱
153 21 shēng hard; stiff; strong 身名生惱
154 21 shēng having academic or professional knowledge 身名生惱
155 21 shēng a male role in traditional theatre 身名生惱
156 21 shēng gender 身名生惱
157 21 shēng to develop; to grow 身名生惱
158 21 shēng to set up 身名生惱
159 21 shēng a prostitute 身名生惱
160 21 shēng a captive 身名生惱
161 21 shēng a gentleman 身名生惱
162 21 shēng Kangxi radical 100 身名生惱
163 21 shēng unripe 身名生惱
164 21 shēng nature 身名生惱
165 21 shēng to inherit; to succeed 身名生惱
166 21 shēng destiny 身名生惱
167 21 shēng birth 身名生惱
168 20 ér Kangxi radical 126 而不聽受老苦
169 20 ér as if; to seem like 而不聽受老苦
170 20 néng can; able 而不聽受老苦
171 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而不聽受老苦
172 20 ér to arrive; up to 而不聽受老苦
173 20 一切 yīqiè temporary 於一切地獄
174 20 一切 yīqiè the same 於一切地獄
175 19 Yi 我等亦有死耶
176 19 shí time; a point or period of time 時少眾生聞此法已
177 19 shí a season; a quarter of a year 時少眾生聞此法已
178 19 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時少眾生聞此法已
179 19 shí fashionable 時少眾生聞此法已
180 19 shí fate; destiny; luck 時少眾生聞此法已
181 19 shí occasion; opportunity; chance 時少眾生聞此法已
182 19 shí tense 時少眾生聞此法已
183 19 shí particular; special 時少眾生聞此法已
184 19 shí to plant; to cultivate 時少眾生聞此法已
185 19 shí an era; a dynasty 時少眾生聞此法已
186 19 shí time [abstract] 時少眾生聞此法已
187 19 shí seasonal 時少眾生聞此法已
188 19 shí to wait upon 時少眾生聞此法已
189 19 shí hour 時少眾生聞此法已
190 19 shí appropriate; proper; timely 時少眾生聞此法已
191 19 shí Shi 時少眾生聞此法已
192 19 shí a present; currentlt 時少眾生聞此法已
193 19 shí time; kāla 時少眾生聞此法已
194 19 shí at that time; samaya 時少眾生聞此法已
195 19 爾時 ěr shí at that time 爾時
196 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
197 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 有諸眾生我說生苦
198 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 有諸眾生我說生苦
199 18 shuì to persuade 有諸眾生我說生苦
200 18 shuō to teach; to recite; to explain 有諸眾生我說生苦
201 18 shuō a doctrine; a theory 有諸眾生我說生苦
202 18 shuō to claim; to assert 有諸眾生我說生苦
203 18 shuō allocution 有諸眾生我說生苦
204 18 shuō to criticize; to scold 有諸眾生我說生苦
205 18 shuō to indicate; to refer to 有諸眾生我說生苦
206 18 shuō speach; vāda 有諸眾生我說生苦
207 18 shuō to speak; bhāṣate 有諸眾生我說生苦
208 18 shuō to instruct 有諸眾生我說生苦
209 18 néng can; able 於佛法中有此四眾能救苦厄
210 18 néng ability; capacity 於佛法中有此四眾能救苦厄
211 18 néng a mythical bear-like beast 於佛法中有此四眾能救苦厄
212 18 néng energy 於佛法中有此四眾能救苦厄
213 18 néng function; use 於佛法中有此四眾能救苦厄
214 18 néng talent 於佛法中有此四眾能救苦厄
215 18 néng expert at 於佛法中有此四眾能救苦厄
216 18 néng to be in harmony 於佛法中有此四眾能救苦厄
217 18 néng to tend to; to care for 於佛法中有此四眾能救苦厄
218 18 néng to reach; to arrive at 於佛法中有此四眾能救苦厄
219 18 néng to be able; śak 於佛法中有此四眾能救苦厄
220 18 néng skilful; pravīṇa 於佛法中有此四眾能救苦厄
221 18 zuò to do 汝作不善
222 18 zuò to act as; to serve as 汝作不善
223 18 zuò to start 汝作不善
224 18 zuò a writing; a work 汝作不善
225 18 zuò to dress as; to be disguised as 汝作不善
226 18 zuō to create; to make 汝作不善
227 18 zuō a workshop 汝作不善
228 18 zuō to write; to compose 汝作不善
229 18 zuò to rise 汝作不善
230 18 zuò to be aroused 汝作不善
231 18 zuò activity; action; undertaking 汝作不善
232 18 zuò to regard as 汝作不善
233 18 zuò action; kāraṇa 汝作不善
234 18 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 凡夫之人亦復如是
235 18 suǒ a few; various; some 非工師所作
236 18 suǒ a place; a location 非工師所作
237 18 suǒ indicates a passive voice 非工師所作
238 18 suǒ an ordinal number 非工師所作
239 18 suǒ meaning 非工師所作
240 18 suǒ garrison 非工師所作
241 18 suǒ place; pradeśa 非工師所作
242 17 bitterness; bitter flavor 憂悲之苦
243 17 hardship; suffering 憂悲之苦
244 17 to make things difficult for 憂悲之苦
245 17 to train; to practice 憂悲之苦
246 17 to suffer from a misfortune 憂悲之苦
247 17 bitter 憂悲之苦
248 17 grieved; facing hardship 憂悲之苦
249 17 in low spirits; depressed 憂悲之苦
250 17 painful 憂悲之苦
251 17 suffering; duḥkha; dukkha 憂悲之苦
252 17 shòu to suffer; to be subjected to 受諸苦痛
253 17 shòu to transfer; to confer 受諸苦痛
254 17 shòu to receive; to accept 受諸苦痛
255 17 shòu to tolerate 受諸苦痛
256 17 shòu feelings; sensations 受諸苦痛
257 16 desire 由欲迷於心
258 16 to desire; to wish 由欲迷於心
259 16 to desire; to intend 由欲迷於心
260 16 lust 由欲迷於心
261 16 desire; intention; wish; kāma 由欲迷於心
262 16 zhì Kangxi radical 133 云何死至
263 16 zhì to arrive 云何死至
264 16 zhì approach; upagama 云何死至
265 16 děng et cetera; and so on 佛告年少等
266 16 děng to wait 佛告年少等
267 16 děng to be equal 佛告年少等
268 16 děng degree; level 佛告年少等
269 16 děng to compare 佛告年少等
270 16 děng same; equal; sama 佛告年少等
271 16 method; way 時少眾生聞此法已
272 16 France 時少眾生聞此法已
273 16 the law; rules; regulations 時少眾生聞此法已
274 16 the teachings of the Buddha; Dharma 時少眾生聞此法已
275 16 a standard; a norm 時少眾生聞此法已
276 16 an institution 時少眾生聞此法已
277 16 to emulate 時少眾生聞此法已
278 16 magic; a magic trick 時少眾生聞此法已
279 16 punishment 時少眾生聞此法已
280 16 Fa 時少眾生聞此法已
281 16 a precedent 時少眾生聞此法已
282 16 a classification of some kinds of Han texts 時少眾生聞此法已
283 16 relating to a ceremony or rite 時少眾生聞此法已
284 16 Dharma 時少眾生聞此法已
285 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 時少眾生聞此法已
286 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 時少眾生聞此法已
287 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 時少眾生聞此法已
288 16 quality; characteristic 時少眾生聞此法已
289 15 míng fame; renown; reputation 是名一切苦
290 15 míng a name; personal name; designation 是名一切苦
291 15 míng rank; position 是名一切苦
292 15 míng an excuse 是名一切苦
293 15 míng life 是名一切苦
294 15 míng to name; to call 是名一切苦
295 15 míng to express; to describe 是名一切苦
296 15 míng to be called; to have the name 是名一切苦
297 15 míng to own; to possess 是名一切苦
298 15 míng famous; renowned 是名一切苦
299 15 míng moral 是名一切苦
300 15 míng name; naman 是名一切苦
301 15 míng fame; renown; yasas 是名一切苦
302 15 yuàn to hope; to wish; to desire 願修精進
303 15 yuàn hope 願修精進
304 15 yuàn to be ready; to be willing 願修精進
305 15 yuàn to ask for; to solicit 願修精進
306 15 yuàn a vow 願修精進
307 15 yuàn diligent; attentive 願修精進
308 15 yuàn to prefer; to select 願修精進
309 15 yuàn to admire 願修精進
310 15 yuàn a vow; pranidhana 願修精進
311 14 lìng to make; to cause to be; to lead 令諸眾生悉聞正法
312 14 lìng to issue a command 令諸眾生悉聞正法
313 14 lìng rules of behavior; customs 令諸眾生悉聞正法
314 14 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令諸眾生悉聞正法
315 14 lìng a season 令諸眾生悉聞正法
316 14 lìng respected; good reputation 令諸眾生悉聞正法
317 14 lìng good 令諸眾生悉聞正法
318 14 lìng pretentious 令諸眾生悉聞正法
319 14 lìng a transcending state of existence 令諸眾生悉聞正法
320 14 lìng a commander 令諸眾生悉聞正法
321 14 lìng a commanding quality; an impressive character 令諸眾生悉聞正法
322 14 lìng lyrics 令諸眾生悉聞正法
323 14 lìng Ling 令諸眾生悉聞正法
324 14 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令諸眾生悉聞正法
325 14 Kangxi radical 132 自多造眾過
326 14 Zi 自多造眾過
327 14 a nose 自多造眾過
328 14 the beginning; the start 自多造眾過
329 14 origin 自多造眾過
330 14 to employ; to use 自多造眾過
331 14 to be 自多造眾過
332 14 self; soul; ātman 自多造眾過
333 14 善男子 shàn nánzi good men 善男子
334 14 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
335 13 shí food; food and drink 互相噉食
336 13 shí Kangxi radical 184 互相噉食
337 13 shí to eat 互相噉食
338 13 to feed 互相噉食
339 13 shí meal; cooked cereals 互相噉食
340 13 to raise; to nourish 互相噉食
341 13 shí to receive; to accept 互相噉食
342 13 shí to receive an official salary 互相噉食
343 13 shí an eclipse 互相噉食
344 13 shí food; bhakṣa 互相噉食
345 13 one hundred million 名為身者有無量億筋脈相纏
346 13 to estimate; to calculate; to guess 名為身者有無量億筋脈相纏
347 13 a huge number; an immeasurable amount 名為身者有無量億筋脈相纏
348 13 to allay; to put to rest; to satisfy 名為身者有無量億筋脈相纏
349 13 a very large number; koṭi 名為身者有無量億筋脈相纏
350 12 to leave; to depart; to go away; to part 何不作善離於生苦
351 12 a mythical bird 何不作善離於生苦
352 12 li; one of the eight divinatory trigrams 何不作善離於生苦
353 12 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 何不作善離於生苦
354 12 chī a dragon with horns not yet grown 何不作善離於生苦
355 12 a mountain ash 何不作善離於生苦
356 12 vanilla; a vanilla-like herb 何不作善離於生苦
357 12 to be scattered; to be separated 何不作善離於生苦
358 12 to cut off 何不作善離於生苦
359 12 to violate; to be contrary to 何不作善離於生苦
360 12 to be distant from 何不作善離於生苦
361 12 two 何不作善離於生苦
362 12 to array; to align 何不作善離於生苦
363 12 to pass through; to experience 何不作善離於生苦
364 12 transcendence 何不作善離於生苦
365 12 to avoid; to abstain from; viramaṇa 何不作善離於生苦
366 12 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 令諸眾生悉聞正法
367 12 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 種種而供養
368 12 種種 zhǒng zhǒng various forms 種種而供養
369 12 to go back; to return 彼諸年少復白佛言
370 12 to resume; to restart 彼諸年少復白佛言
371 12 to do in detail 彼諸年少復白佛言
372 12 to restore 彼諸年少復白佛言
373 12 to respond; to reply to 彼諸年少復白佛言
374 12 Fu; Return 彼諸年少復白佛言
375 12 to retaliate; to reciprocate 彼諸年少復白佛言
376 12 to avoid forced labor or tax 彼諸年少復白佛言
377 12 Fu 彼諸年少復白佛言
378 12 doubled; to overlapping; folded 彼諸年少復白佛言
379 12 a lined garment with doubled thickness 彼諸年少復白佛言
380 12 Qi 是三種風惱切其身
381 11 shǎo few 時少眾生聞此法已
382 11 shǎo to decrease; to lessen; to lose 時少眾生聞此法已
383 11 shǎo to be inadequate; to be insufficient 時少眾生聞此法已
384 11 shǎo to be less than 時少眾生聞此法已
385 11 shǎo to despise; to scorn; to look down on 時少眾生聞此法已
386 11 shào young 時少眾生聞此法已
387 11 shào youth 時少眾生聞此法已
388 11 shào a youth; a young person 時少眾生聞此法已
389 11 shào Shao 時少眾生聞此法已
390 11 shǎo few 時少眾生聞此法已
391 11 wén to hear 令諸眾生悉聞正法
392 11 wén Wen 令諸眾生悉聞正法
393 11 wén sniff at; to smell 令諸眾生悉聞正法
394 11 wén to be widely known 令諸眾生悉聞正法
395 11 wén to confirm; to accept 令諸眾生悉聞正法
396 11 wén information 令諸眾生悉聞正法
397 11 wèn famous; well known 令諸眾生悉聞正法
398 11 wén knowledge; learning 令諸眾生悉聞正法
399 11 wèn popularity; prestige; reputation 令諸眾生悉聞正法
400 11 wén to question 令諸眾生悉聞正法
401 11 wén heard; śruta 令諸眾生悉聞正法
402 11 wén hearing; śruti 令諸眾生悉聞正法
403 10 不見 bújiàn to not see 不見生苦
404 10 不見 bújiàn to not meet 不見生苦
405 10 不見 bújiàn to disappear 不見生苦
406 10 wàn ten thousand 身有八萬四千毛孔
407 10 wàn many; myriad; innumerable 身有八萬四千毛孔
408 10 wàn Wan 身有八萬四千毛孔
409 10 Mo 身有八萬四千毛孔
410 10 wàn scorpion dance 身有八萬四千毛孔
411 10 wàn ten thousand; myriad; ayuta 身有八萬四千毛孔
412 10 qiú to request 我等求於法施
413 10 qiú to seek; to look for 我等求於法施
414 10 qiú to implore 我等求於法施
415 10 qiú to aspire to 我等求於法施
416 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 我等求於法施
417 10 qiú to attract 我等求於法施
418 10 qiú to bribe 我等求於法施
419 10 qiú Qiu 我等求於法施
420 10 qiú to demand 我等求於法施
421 10 qiú to end 我等求於法施
422 10 qiú to seek; kāṅkṣ 我等求於法施
423 10 世間 shìjiān world; the human world 汝豈不見世間苦耶
424 10 世間 shìjiān world 汝豈不見世間苦耶
425 10 世間 shìjiān world; loka 汝豈不見世間苦耶
426 10 happy; glad; cheerful; joyful 何故不為後世樂故修諸善法
427 10 to take joy in; to be happy; to be cheerful 何故不為後世樂故修諸善法
428 10 Le 何故不為後世樂故修諸善法
429 10 yuè music 何故不為後世樂故修諸善法
430 10 yuè a musical instrument 何故不為後世樂故修諸善法
431 10 yuè tone [of voice]; expression 何故不為後世樂故修諸善法
432 10 yuè a musician 何故不為後世樂故修諸善法
433 10 joy; pleasure 何故不為後世樂故修諸善法
434 10 yuè the Book of Music 何故不為後世樂故修諸善法
435 10 lào Lao 何故不為後世樂故修諸善法
436 10 to laugh 何故不為後世樂故修諸善法
437 10 Joy 何故不為後世樂故修諸善法
438 10 joy; delight; sukhā 何故不為後世樂故修諸善法
439 10 xíng to walk 滅行識風起
440 10 xíng capable; competent 滅行識風起
441 10 háng profession 滅行識風起
442 10 xíng Kangxi radical 144 滅行識風起
443 10 xíng to travel 滅行識風起
444 10 xìng actions; conduct 滅行識風起
445 10 xíng to do; to act; to practice 滅行識風起
446 10 xíng all right; OK; okay 滅行識風起
447 10 háng horizontal line 滅行識風起
448 10 héng virtuous deeds 滅行識風起
449 10 hàng a line of trees 滅行識風起
450 10 hàng bold; steadfast 滅行識風起
451 10 xíng to move 滅行識風起
452 10 xíng to put into effect; to implement 滅行識風起
453 10 xíng travel 滅行識風起
454 10 xíng to circulate 滅行識風起
455 10 xíng running script; running script 滅行識風起
456 10 xíng temporary 滅行識風起
457 10 háng rank; order 滅行識風起
458 10 háng a business; a shop 滅行識風起
459 10 xíng to depart; to leave 滅行識風起
460 10 xíng to experience 滅行識風起
461 10 xíng path; way 滅行識風起
462 10 xíng xing; ballad 滅行識風起
463 10 xíng Xing 滅行識風起
464 10 xíng Practice 滅行識風起
465 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 滅行識風起
466 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 滅行識風起
467 10 chóng an invertebrate; a worm; an insect 復有八萬四千戶虫
468 10 chóng Kangxi radical 142 復有八萬四千戶虫
469 10 chóng an insect plague 復有八萬四千戶虫
470 10 chóng creature 復有八萬四千戶虫
471 10 chóng Chong 復有八萬四千戶虫
472 10 chóng worm; insect; kṛmi 復有八萬四千戶虫
473 10 xīn heart [organ] 由欲迷於心
474 10 xīn Kangxi radical 61 由欲迷於心
475 10 xīn mind; consciousness 由欲迷於心
476 10 xīn the center; the core; the middle 由欲迷於心
477 10 xīn one of the 28 star constellations 由欲迷於心
478 10 xīn heart 由欲迷於心
479 10 xīn emotion 由欲迷於心
480 10 xīn intention; consideration 由欲迷於心
481 10 xīn disposition; temperament 由欲迷於心
482 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 由欲迷於心
483 10 guān to look at; to watch; to observe 云何不修正念之觀
484 10 guàn Taoist monastery; monastery 云何不修正念之觀
485 10 guān to display; to show; to make visible 云何不修正念之觀
486 10 guān Guan 云何不修正念之觀
487 10 guān appearance; looks 云何不修正念之觀
488 10 guān a sight; a view; a vista 云何不修正念之觀
489 10 guān a concept; a viewpoint; a perspective 云何不修正念之觀
490 10 guān to appreciate; to enjoy; to admire 云何不修正念之觀
491 10 guàn an announcement 云何不修正念之觀
492 10 guàn a high tower; a watchtower 云何不修正念之觀
493 10 guān Surview 云何不修正念之觀
494 10 guān Observe 云何不修正念之觀
495 10 guàn insight; vipasyana; vipassana 云何不修正念之觀
496 10 guān mindfulness; contemplation; smrti 云何不修正念之觀
497 10 guān recollection; anusmrti 云何不修正念之觀
498 10 guān viewing; avaloka 云何不修正念之觀
499 10 苦惱 kǔnǎo distress; vexation 苦惱
500 10 愚癡 yúchī ignorance; stupidity 身名愚癡

Frequencies of all Words

Top 1005

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 58 zhū all; many; various 彼諸年少復白佛言
2 58 zhū Zhu 彼諸年少復白佛言
3 58 zhū all; members of the class 彼諸年少復白佛言
4 58 zhū interrogative particle 彼諸年少復白佛言
5 58 zhū him; her; them; it 彼諸年少復白佛言
6 58 zhū of; in 彼諸年少復白佛言
7 58 zhū all; many; sarva 彼諸年少復白佛言
8 53 this; these 時少眾生聞此法已
9 53 in this way 時少眾生聞此法已
10 53 otherwise; but; however; so 時少眾生聞此法已
11 53 at this time; now; here 時少眾生聞此法已
12 53 this; here; etad 時少眾生聞此法已
13 49 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
14 49 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
15 49 藥上 Yào Shàng Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
16 47 yán to speak; to say; said 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
17 47 yán language; talk; words; utterance; speech 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
18 47 yán Kangxi radical 149 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
19 47 yán a particle with no meaning 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
20 47 yán phrase; sentence 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
21 47 yán a word; a syllable 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
22 47 yán a theory; a doctrine 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
23 47 yán to regard as 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
24 47 yán to act as 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
25 47 yán word; vacana 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
26 47 yán speak; vad 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
27 46 in; at 臨死之時動於行識
28 46 in; at 臨死之時動於行識
29 46 in; at; to; from 臨死之時動於行識
30 46 to go; to 臨死之時動於行識
31 46 to rely on; to depend on 臨死之時動於行識
32 46 to go to; to arrive at 臨死之時動於行識
33 46 from 臨死之時動於行識
34 46 give 臨死之時動於行識
35 46 oppposing 臨死之時動於行識
36 46 and 臨死之時動於行識
37 46 compared to 臨死之時動於行識
38 46 by 臨死之時動於行識
39 46 and; as well as 臨死之時動於行識
40 46 for 臨死之時動於行識
41 46 Yu 臨死之時動於行識
42 46 a crow 臨死之時動於行識
43 46 whew; wow 臨死之時動於行識
44 46 near to; antike 臨死之時動於行識
45 44 jiàn to see 汝豈不見世間苦耶
46 44 jiàn opinion; view; understanding 汝豈不見世間苦耶
47 44 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝豈不見世間苦耶
48 44 jiàn refer to; for details see 汝豈不見世間苦耶
49 44 jiàn passive marker 汝豈不見世間苦耶
50 44 jiàn to listen to 汝豈不見世間苦耶
51 44 jiàn to meet 汝豈不見世間苦耶
52 44 jiàn to receive (a guest) 汝豈不見世間苦耶
53 44 jiàn let me; kindly 汝豈不見世間苦耶
54 44 jiàn Jian 汝豈不見世間苦耶
55 44 xiàn to appear 汝豈不見世間苦耶
56 44 xiàn to introduce 汝豈不見世間苦耶
57 44 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 汝豈不見世間苦耶
58 44 jiàn seeing; observing; darśana 汝豈不見世間苦耶
59 44 shēn human body; torso 是三種風惱切其身
60 44 shēn Kangxi radical 158 是三種風惱切其身
61 44 shēn measure word for clothes 是三種風惱切其身
62 44 shēn self 是三種風惱切其身
63 44 shēn life 是三種風惱切其身
64 44 shēn an object 是三種風惱切其身
65 44 shēn a lifetime 是三種風惱切其身
66 44 shēn personally 是三種風惱切其身
67 44 shēn moral character 是三種風惱切其身
68 44 shēn status; identity; position 是三種風惱切其身
69 44 shēn pregnancy 是三種風惱切其身
70 44 juān India 是三種風惱切其身
71 44 shēn body; kāya 是三種風惱切其身
72 37 zhī him; her; them; that 憂悲之苦
73 37 zhī used between a modifier and a word to form a word group 憂悲之苦
74 37 zhī to go 憂悲之苦
75 37 zhī this; that 憂悲之苦
76 37 zhī genetive marker 憂悲之苦
77 37 zhī it 憂悲之苦
78 37 zhī in 憂悲之苦
79 37 zhī all 憂悲之苦
80 37 zhī and 憂悲之苦
81 37 zhī however 憂悲之苦
82 37 zhī if 憂悲之苦
83 37 zhī then 憂悲之苦
84 37 zhī to arrive; to go 憂悲之苦
85 37 zhī is 憂悲之苦
86 37 zhī to use 憂悲之苦
87 37 zhī Zhi 憂悲之苦
88 36 wèi for; to 眼為惡業因
89 36 wèi because of 眼為惡業因
90 36 wéi to act as; to serve 眼為惡業因
91 36 wéi to change into; to become 眼為惡業因
92 36 wéi to be; is 眼為惡業因
93 36 wéi to do 眼為惡業因
94 36 wèi for 眼為惡業因
95 36 wèi because of; for; to 眼為惡業因
96 36 wèi to 眼為惡業因
97 36 wéi in a passive construction 眼為惡業因
98 36 wéi forming a rehetorical question 眼為惡業因
99 36 wéi forming an adverb 眼為惡業因
100 36 wéi to add emphasis 眼為惡業因
101 36 wèi to support; to help 眼為惡業因
102 36 wéi to govern 眼為惡業因
103 36 wèi to be; bhū 眼為惡業因
104 36 眾生 zhòngshēng all living things 時少眾生聞此法已
105 36 眾生 zhòngshēng living things other than people 時少眾生聞此法已
106 36 眾生 zhòngshēng sentient beings 時少眾生聞此法已
107 36 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 時少眾生聞此法已
108 32 you; thou 汝一切眾生亦歸於死
109 32 Ru River 汝一切眾生亦歸於死
110 32 Ru 汝一切眾生亦歸於死
111 32 you; tvam; bhavat 汝一切眾生亦歸於死
112 30 Buddha; Awakened One 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
113 30 relating to Buddhism 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
114 30 a statue or image of a Buddha 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
115 30 a Buddhist text 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
116 30 to touch; to stroke 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
117 30 Buddha 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
118 30 Buddha; Awakened One 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
119 30 not; no 而不聽受老苦
120 30 expresses that a certain condition cannot be acheived 而不聽受老苦
121 30 as a correlative 而不聽受老苦
122 30 no (answering a question) 而不聽受老苦
123 30 forms a negative adjective from a noun 而不聽受老苦
124 30 at the end of a sentence to form a question 而不聽受老苦
125 30 to form a yes or no question 而不聽受老苦
126 30 infix potential marker 而不聽受老苦
127 30 no; na 而不聽受老苦
128 29 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
129 29 我等 wǒděng we 我等亦有死耶
130 29 我等 wǒděng we; vayam 我等亦有死耶
131 28 yǒu is; are; to exist 有諸眾生我說生苦
132 28 yǒu to have; to possess 有諸眾生我說生苦
133 28 yǒu indicates an estimate 有諸眾生我說生苦
134 28 yǒu indicates a large quantity 有諸眾生我說生苦
135 28 yǒu indicates an affirmative response 有諸眾生我說生苦
136 28 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有諸眾生我說生苦
137 28 yǒu used to compare two things 有諸眾生我說生苦
138 28 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有諸眾生我說生苦
139 28 yǒu used before the names of dynasties 有諸眾生我說生苦
140 28 yǒu a certain thing; what exists 有諸眾生我說生苦
141 28 yǒu multiple of ten and ... 有諸眾生我說生苦
142 28 yǒu abundant 有諸眾生我說生苦
143 28 yǒu purposeful 有諸眾生我說生苦
144 28 yǒu You 有諸眾生我說生苦
145 28 yǒu 1. existence; 2. becoming 有諸眾生我說生苦
146 28 yǒu becoming; bhava 有諸眾生我說生苦
147 27 如來 rúlái Tathagata 如來所有四眾弟子
148 27 如來 Rúlái Tathagata 如來所有四眾弟子
149 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來所有四眾弟子
150 27 to die 死滅之苦
151 27 to sever; to break off 死滅之苦
152 27 extremely; very 死滅之苦
153 27 to do one's utmost 死滅之苦
154 27 dead 死滅之苦
155 27 death 死滅之苦
156 27 to sacrifice one's life 死滅之苦
157 27 lost; severed 死滅之苦
158 27 lifeless; not moving 死滅之苦
159 27 stiff; inflexible 死滅之苦
160 27 already fixed; set; established 死滅之苦
161 27 damned 死滅之苦
162 27 to die; maraṇa 死滅之苦
163 25 so as to; in order to 以何方便
164 25 to use; to regard as 以何方便
165 25 to use; to grasp 以何方便
166 25 according to 以何方便
167 25 because of 以何方便
168 25 on a certain date 以何方便
169 25 and; as well as 以何方便
170 25 to rely on 以何方便
171 25 to regard 以何方便
172 25 to be able to 以何方便
173 25 to order; to command 以何方便
174 25 further; moreover 以何方便
175 25 used after a verb 以何方便
176 25 very 以何方便
177 25 already 以何方便
178 25 increasingly 以何方便
179 25 a reason; a cause 以何方便
180 25 Israel 以何方便
181 25 Yi 以何方便
182 25 use; yogena 以何方便
183 25 I; me; my 有諸眾生我說生苦
184 25 self 有諸眾生我說生苦
185 25 we; our 有諸眾生我說生苦
186 25 [my] dear 有諸眾生我說生苦
187 25 Wo 有諸眾生我說生苦
188 25 self; atman; attan 有諸眾生我說生苦
189 25 ga 有諸眾生我說生苦
190 25 I; aham 有諸眾生我說生苦
191 25 白佛 bái fó to address the Buddha 藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
192 24 年少 niánshǎo young; childish; naive 佛告年少等
193 24 年少 niánshǎo a youth; a young person 佛告年少等
194 24 不知 bùzhī do not know 不知後世報
195 24 不知 bùzhī unknowingly 不知後世報
196 23 de potential marker 令得離此難
197 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令得離此難
198 23 děi must; ought to 令得離此難
199 23 děi to want to; to need to 令得離此難
200 23 děi must; ought to 令得離此難
201 23 de 令得離此難
202 23 de infix potential marker 令得離此難
203 23 to result in 令得離此難
204 23 to be proper; to fit; to suit 令得離此難
205 23 to be satisfied 令得離此難
206 23 to be finished 令得離此難
207 23 de result of degree 令得離此難
208 23 de marks completion of an action 令得離此難
209 23 děi satisfying 令得離此難
210 23 to contract 令得離此難
211 23 marks permission or possibility 令得離此難
212 23 expressing frustration 令得離此難
213 23 to hear 令得離此難
214 23 to have; there is 令得離此難
215 23 marks time passed 令得離此難
216 23 obtain; attain; prāpta 令得離此難
217 23 already 時少眾生聞此法已
218 23 Kangxi radical 49 時少眾生聞此法已
219 23 from 時少眾生聞此法已
220 23 to bring to an end; to stop 時少眾生聞此法已
221 23 final aspectual particle 時少眾生聞此法已
222 23 afterwards; thereafter 時少眾生聞此法已
223 23 too; very; excessively 時少眾生聞此法已
224 23 to complete 時少眾生聞此法已
225 23 to demote; to dismiss 時少眾生聞此法已
226 23 to recover from an illness 時少眾生聞此法已
227 23 certainly 時少眾生聞此法已
228 23 an interjection of surprise 時少眾生聞此法已
229 23 this 時少眾生聞此法已
230 23 former; pūrvaka 時少眾生聞此法已
231 23 former; pūrvaka 時少眾生聞此法已
232 22 no 我愚癡無智
233 22 Kangxi radical 71 我愚癡無智
234 22 to not have; without 我愚癡無智
235 22 has not yet 我愚癡無智
236 22 mo 我愚癡無智
237 22 do not 我愚癡無智
238 22 not; -less; un- 我愚癡無智
239 22 regardless of 我愚癡無智
240 22 to not have 我愚癡無智
241 22 um 我愚癡無智
242 22 Wu 我愚癡無智
243 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 我愚癡無智
244 22 not; non- 我愚癡無智
245 22 mo 我愚癡無智
246 21 gào to tell; to say; said; told 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
247 21 gào to request 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
248 21 gào to report; to inform 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
249 21 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
250 21 gào to accuse; to sue 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
251 21 gào to reach 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
252 21 gào an announcement 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
253 21 gào a party 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
254 21 gào a vacation 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
255 21 gào Gao 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
256 21 gào to tell; jalp 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
257 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者
258 21 zhě that 三者
259 21 zhě nominalizing function word 三者
260 21 zhě used to mark a definition 三者
261 21 zhě used to mark a pause 三者
262 21 zhě topic marker; that; it 三者
263 21 zhuó according to 三者
264 21 zhě ca 三者
265 21 shēng to be born; to give birth 身名生惱
266 21 shēng to live 身名生惱
267 21 shēng raw 身名生惱
268 21 shēng a student 身名生惱
269 21 shēng life 身名生惱
270 21 shēng to produce; to give rise 身名生惱
271 21 shēng alive 身名生惱
272 21 shēng a lifetime 身名生惱
273 21 shēng to initiate; to become 身名生惱
274 21 shēng to grow 身名生惱
275 21 shēng unfamiliar 身名生惱
276 21 shēng not experienced 身名生惱
277 21 shēng hard; stiff; strong 身名生惱
278 21 shēng very; extremely 身名生惱
279 21 shēng having academic or professional knowledge 身名生惱
280 21 shēng a male role in traditional theatre 身名生惱
281 21 shēng gender 身名生惱
282 21 shēng to develop; to grow 身名生惱
283 21 shēng to set up 身名生惱
284 21 shēng a prostitute 身名生惱
285 21 shēng a captive 身名生惱
286 21 shēng a gentleman 身名生惱
287 21 shēng Kangxi radical 100 身名生惱
288 21 shēng unripe 身名生惱
289 21 shēng nature 身名生惱
290 21 shēng to inherit; to succeed 身名生惱
291 21 shēng destiny 身名生惱
292 21 shēng birth 身名生惱
293 20 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而不聽受老苦
294 20 ér Kangxi radical 126 而不聽受老苦
295 20 ér you 而不聽受老苦
296 20 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而不聽受老苦
297 20 ér right away; then 而不聽受老苦
298 20 ér but; yet; however; while; nevertheless 而不聽受老苦
299 20 ér if; in case; in the event that 而不聽受老苦
300 20 ér therefore; as a result; thus 而不聽受老苦
301 20 ér how can it be that? 而不聽受老苦
302 20 ér so as to 而不聽受老苦
303 20 ér only then 而不聽受老苦
304 20 ér as if; to seem like 而不聽受老苦
305 20 néng can; able 而不聽受老苦
306 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而不聽受老苦
307 20 ér me 而不聽受老苦
308 20 ér to arrive; up to 而不聽受老苦
309 20 ér possessive 而不聽受老苦
310 20 ér and; ca 而不聽受老苦
311 20 一切 yīqiè all; every; everything 於一切地獄
312 20 一切 yīqiè temporary 於一切地獄
313 20 一切 yīqiè the same 於一切地獄
314 20 一切 yīqiè generally 於一切地獄
315 20 一切 yīqiè all, everything 於一切地獄
316 20 一切 yīqiè all; sarva 於一切地獄
317 19 also; too 我等亦有死耶
318 19 but 我等亦有死耶
319 19 this; he; she 我等亦有死耶
320 19 although; even though 我等亦有死耶
321 19 already 我等亦有死耶
322 19 particle with no meaning 我等亦有死耶
323 19 Yi 我等亦有死耶
324 19 shí time; a point or period of time 時少眾生聞此法已
325 19 shí a season; a quarter of a year 時少眾生聞此法已
326 19 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時少眾生聞此法已
327 19 shí at that time 時少眾生聞此法已
328 19 shí fashionable 時少眾生聞此法已
329 19 shí fate; destiny; luck 時少眾生聞此法已
330 19 shí occasion; opportunity; chance 時少眾生聞此法已
331 19 shí tense 時少眾生聞此法已
332 19 shí particular; special 時少眾生聞此法已
333 19 shí to plant; to cultivate 時少眾生聞此法已
334 19 shí hour (measure word) 時少眾生聞此法已
335 19 shí an era; a dynasty 時少眾生聞此法已
336 19 shí time [abstract] 時少眾生聞此法已
337 19 shí seasonal 時少眾生聞此法已
338 19 shí frequently; often 時少眾生聞此法已
339 19 shí occasionally; sometimes 時少眾生聞此法已
340 19 shí on time 時少眾生聞此法已
341 19 shí this; that 時少眾生聞此法已
342 19 shí to wait upon 時少眾生聞此法已
343 19 shí hour 時少眾生聞此法已
344 19 shí appropriate; proper; timely 時少眾生聞此法已
345 19 shí Shi 時少眾生聞此法已
346 19 shí a present; currentlt 時少眾生聞此法已
347 19 shí time; kāla 時少眾生聞此法已
348 19 shí at that time; samaya 時少眾生聞此法已
349 19 shí then; atha 時少眾生聞此法已
350 19 爾時 ěr shí at that time 爾時
351 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
352 19 shì is; are; am; to be 是名一切苦
353 19 shì is exactly 是名一切苦
354 19 shì is suitable; is in contrast 是名一切苦
355 19 shì this; that; those 是名一切苦
356 19 shì really; certainly 是名一切苦
357 19 shì correct; yes; affirmative 是名一切苦
358 19 shì true 是名一切苦
359 19 shì is; has; exists 是名一切苦
360 19 shì used between repetitions of a word 是名一切苦
361 19 shì a matter; an affair 是名一切苦
362 19 shì Shi 是名一切苦
363 19 shì is; bhū 是名一切苦
364 19 shì this; idam 是名一切苦
365 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 有諸眾生我說生苦
366 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 有諸眾生我說生苦
367 18 shuì to persuade 有諸眾生我說生苦
368 18 shuō to teach; to recite; to explain 有諸眾生我說生苦
369 18 shuō a doctrine; a theory 有諸眾生我說生苦
370 18 shuō to claim; to assert 有諸眾生我說生苦
371 18 shuō allocution 有諸眾生我說生苦
372 18 shuō to criticize; to scold 有諸眾生我說生苦
373 18 shuō to indicate; to refer to 有諸眾生我說生苦
374 18 shuō speach; vāda 有諸眾生我說生苦
375 18 shuō to speak; bhāṣate 有諸眾生我說生苦
376 18 shuō to instruct 有諸眾生我說生苦
377 18 néng can; able 於佛法中有此四眾能救苦厄
378 18 néng ability; capacity 於佛法中有此四眾能救苦厄
379 18 néng a mythical bear-like beast 於佛法中有此四眾能救苦厄
380 18 néng energy 於佛法中有此四眾能救苦厄
381 18 néng function; use 於佛法中有此四眾能救苦厄
382 18 néng may; should; permitted to 於佛法中有此四眾能救苦厄
383 18 néng talent 於佛法中有此四眾能救苦厄
384 18 néng expert at 於佛法中有此四眾能救苦厄
385 18 néng to be in harmony 於佛法中有此四眾能救苦厄
386 18 néng to tend to; to care for 於佛法中有此四眾能救苦厄
387 18 néng to reach; to arrive at 於佛法中有此四眾能救苦厄
388 18 néng as long as; only 於佛法中有此四眾能救苦厄
389 18 néng even if 於佛法中有此四眾能救苦厄
390 18 néng but 於佛法中有此四眾能救苦厄
391 18 néng in this way 於佛法中有此四眾能救苦厄
392 18 néng to be able; śak 於佛法中有此四眾能救苦厄
393 18 néng skilful; pravīṇa 於佛法中有此四眾能救苦厄
394 18 zuò to do 汝作不善
395 18 zuò to act as; to serve as 汝作不善
396 18 zuò to start 汝作不善
397 18 zuò a writing; a work 汝作不善
398 18 zuò to dress as; to be disguised as 汝作不善
399 18 zuō to create; to make 汝作不善
400 18 zuō a workshop 汝作不善
401 18 zuō to write; to compose 汝作不善
402 18 zuò to rise 汝作不善
403 18 zuò to be aroused 汝作不善
404 18 zuò activity; action; undertaking 汝作不善
405 18 zuò to regard as 汝作不善
406 18 zuò action; kāraṇa 汝作不善
407 18 如是 rúshì thus; so 凡夫之人亦復如是
408 18 如是 rúshì thus, so 凡夫之人亦復如是
409 18 如是 rúshì thus; evam 凡夫之人亦復如是
410 18 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 凡夫之人亦復如是
411 18 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何故不為後世樂故修諸善法
412 18 old; ancient; former; past 何故不為後世樂故修諸善法
413 18 reason; cause; purpose 何故不為後世樂故修諸善法
414 18 to die 何故不為後世樂故修諸善法
415 18 so; therefore; hence 何故不為後世樂故修諸善法
416 18 original 何故不為後世樂故修諸善法
417 18 accident; happening; instance 何故不為後世樂故修諸善法
418 18 a friend; an acquaintance; friendship 何故不為後世樂故修諸善法
419 18 something in the past 何故不為後世樂故修諸善法
420 18 deceased; dead 何故不為後世樂故修諸善法
421 18 still; yet 何故不為後世樂故修諸善法
422 18 therefore; tasmāt 何故不為後世樂故修諸善法
423 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 非工師所作
424 18 suǒ an office; an institute 非工師所作
425 18 suǒ introduces a relative clause 非工師所作
426 18 suǒ it 非工師所作
427 18 suǒ if; supposing 非工師所作
428 18 suǒ a few; various; some 非工師所作
429 18 suǒ a place; a location 非工師所作
430 18 suǒ indicates a passive voice 非工師所作
431 18 suǒ that which 非工師所作
432 18 suǒ an ordinal number 非工師所作
433 18 suǒ meaning 非工師所作
434 18 suǒ garrison 非工師所作
435 18 suǒ place; pradeśa 非工師所作
436 18 suǒ that which; yad 非工師所作
437 17 bitterness; bitter flavor 憂悲之苦
438 17 hardship; suffering 憂悲之苦
439 17 to make things difficult for 憂悲之苦
440 17 to train; to practice 憂悲之苦
441 17 to suffer from a misfortune 憂悲之苦
442 17 bitter 憂悲之苦
443 17 grieved; facing hardship 憂悲之苦
444 17 in low spirits; depressed 憂悲之苦
445 17 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 憂悲之苦
446 17 painful 憂悲之苦
447 17 suffering; duḥkha; dukkha 憂悲之苦
448 17 shòu to suffer; to be subjected to 受諸苦痛
449 17 shòu to transfer; to confer 受諸苦痛
450 17 shòu to receive; to accept 受諸苦痛
451 17 shòu to tolerate 受諸苦痛
452 17 shòu suitably 受諸苦痛
453 17 shòu feelings; sensations 受諸苦痛
454 16 desire 由欲迷於心
455 16 to desire; to wish 由欲迷於心
456 16 almost; nearly; about to occur 由欲迷於心
457 16 to desire; to intend 由欲迷於心
458 16 lust 由欲迷於心
459 16 desire; intention; wish; kāma 由欲迷於心
460 16 zhì to; until 云何死至
461 16 zhì Kangxi radical 133 云何死至
462 16 zhì extremely; very; most 云何死至
463 16 zhì to arrive 云何死至
464 16 zhì approach; upagama 云何死至
465 16 děng et cetera; and so on 佛告年少等
466 16 děng to wait 佛告年少等
467 16 děng degree; kind 佛告年少等
468 16 děng plural 佛告年少等
469 16 děng to be equal 佛告年少等
470 16 děng degree; level 佛告年少等
471 16 děng to compare 佛告年少等
472 16 děng same; equal; sama 佛告年少等
473 16 method; way 時少眾生聞此法已
474 16 France 時少眾生聞此法已
475 16 the law; rules; regulations 時少眾生聞此法已
476 16 the teachings of the Buddha; Dharma 時少眾生聞此法已
477 16 a standard; a norm 時少眾生聞此法已
478 16 an institution 時少眾生聞此法已
479 16 to emulate 時少眾生聞此法已
480 16 magic; a magic trick 時少眾生聞此法已
481 16 punishment 時少眾生聞此法已
482 16 Fa 時少眾生聞此法已
483 16 a precedent 時少眾生聞此法已
484 16 a classification of some kinds of Han texts 時少眾生聞此法已
485 16 relating to a ceremony or rite 時少眾生聞此法已
486 16 Dharma 時少眾生聞此法已
487 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 時少眾生聞此法已
488 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 時少眾生聞此法已
489 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 時少眾生聞此法已
490 16 quality; characteristic 時少眾生聞此法已
491 15 míng measure word for people 是名一切苦
492 15 míng fame; renown; reputation 是名一切苦
493 15 míng a name; personal name; designation 是名一切苦
494 15 míng rank; position 是名一切苦
495 15 míng an excuse 是名一切苦
496 15 míng life 是名一切苦
497 15 míng to name; to call 是名一切苦
498 15 míng to express; to describe 是名一切苦
499 15 míng to be called; to have the name 是名一切苦
500 15 míng to own; to possess 是名一切苦

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhū all; many; sarva
this; here; etad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
药上 藥上 Yào Shàng Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
near to; antike
 1. jiàn
 2. jiàn
 1. view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
 2. seeing; observing; darśana
shēn body; kāya
wèi to be; bhū
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. sentient beings
 2. beings; all living things; all sentient beings

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
北方 98 The North
成就佛 99 Susiddhikara Buddha
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
黑绳 黑繩 104 Kalasutra Hell
恒伽 104 Ganges River
恒伽河 恆伽河 104 Ganges River
叫唤地狱 叫喚地獄 106 Raurava Hell
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
僧伽吒经 僧伽吒經 115 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya; Sanghata Sutra
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十八地狱 十八地獄 115 The Eighteen Hells
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
药上 藥上 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药上菩萨 藥上菩薩 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
优禅尼国 優禪尼國 121 Ujjayanī
元魏 121 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
月婆首那 121 Upaśūnya
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 187.

Simplified Traditional Pinyin English
爱别离 愛別離 195 being apart from those we love
爱别离苦 愛別離苦 195 suffering due to separation from loved ones
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
百味 98 a hundred flavors; many tastes
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
癡心 99 a mind of ignorance
慈悲心 99 compassion
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大可怖畏 100 most likely will experience the same fearful fate
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大仙 100 a great sage; maharsi
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
二身 195 two bodies
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法座 102 Dharma seat
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法如 102 dharma nature
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
非道 102 heterodox views
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德因缘 福德因緣 102 Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
甘露法 103 ambrosial Dharma
功德聚 103 stupa
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
和合僧 104 saṃgha; monastic gathering
化佛 104 a Buddha image
化作 104 to produce; to conjure
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
犍椎 106 wooden fish
伽他 106 gatha; verse
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
救一切 106 saviour of all beings
卷第四 106 scroll 4
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
苦痛 107 the sensation of pain
老苦 108 Old Age; suffering due to old age
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
龙脑香 龍腦香 108 camphor; karpura
盲冥 109 blind and in darkness
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙香 109 fine incense
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨埵 摩訶薩埵 109 mahasattva; a great being
频伽 頻伽 112 kalavinka; kalaviṅka
頗梨 112 crystal
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
勤修 113 cultivated; caritāvin
劝请 勸請 113 to request; to implore
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三毒 115 three poisons; trivisa
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善果 115
 1. Virtuous Outcomes
 2. a virtuous reward
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
烧然 燒然 115 to incinerate
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
深法 115 a profound truth
深妙 115 profound; deep and subtle
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
生苦 115 suffering due to birth
生天 115 highest rebirth
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死流转 生死流轉 115 the cycle of death and rebirth
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
食肉 115 to eat meat; meat permitted for eating
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
死苦 115 death
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四天下 115 the four continents
所行 115 actions; practice
贪着 貪著 116 attachment to desire
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
涂身 塗身 116 to annoint
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我愚 119 the ignorance of self; the illusion of a permanent self
五欲 五慾 119 the five desires
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
香华 香華 120 incense and flowers
心受 120 mental perception
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业感 業感 121 karma and the result of karma
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业受 業受 121 karmic lifespan
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 121 all difficulty
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
愿求 願求 121 aspires
怨憎会苦 怨憎會苦 121 suffering due to closeness to loathsome people
澡浴 122 to wash
瞻蔔 122 campaka
诤论 諍論 122 to debate
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众苦 眾苦 122 all suffering
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
浊乱 濁亂 122 corrupt and chaotic
最上 122 supreme
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds