Glossary and Vocabulary for Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 頂生王因緣經, Scroll 4

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 46 由旬 yóuxún yojana 麤堅園南二十由旬有麤堅地
2 43 shù tree 莊嚴等樹一一具足
3 43 shù to plant 莊嚴等樹一一具足
4 43 shù to establish 莊嚴等樹一一具足
5 43 shù a door screen 莊嚴等樹一一具足
6 43 shù a door screen 莊嚴等樹一一具足
7 38 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
8 38 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
9 38 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
10 38 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
11 38 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
12 30 Qi 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
13 26 zhǒng kind; type 復有種種水鳥遊戲池中
14 26 zhòng to plant; to grow; to cultivate 復有種種水鳥遊戲池中
15 26 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 復有種種水鳥遊戲池中
16 26 zhǒng seed; strain 復有種種水鳥遊戲池中
17 26 zhǒng offspring 復有種種水鳥遊戲池中
18 26 zhǒng breed 復有種種水鳥遊戲池中
19 26 zhǒng race 復有種種水鳥遊戲池中
20 26 zhǒng species 復有種種水鳥遊戲池中
21 26 zhǒng root; source; origin 復有種種水鳥遊戲池中
22 26 zhǒng grit; guts 復有種種水鳥遊戲池中
23 25 four 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
24 25 note a musical scale 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
25 25 fourth 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
26 25 Si 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
27 25 four; catur 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
28 23 yòu Kangxi radical 29 又復柔軟如兜羅緜及如妙
29 23 to reach 又復柔軟如兜羅緜及如妙
30 23 to attain 又復柔軟如兜羅緜及如妙
31 23 to understand 又復柔軟如兜羅緜及如妙
32 23 able to be compared to; to catch up with 又復柔軟如兜羅緜及如妙
33 23 to be involved with; to associate with 又復柔軟如兜羅緜及如妙
34 23 passing of a feudal title from elder to younger brother 又復柔軟如兜羅緜及如妙
35 23 and; ca; api 又復柔軟如兜羅緜及如妙
36 23 huá Chinese 華果
37 23 huá illustrious; splendid 華果
38 23 huā a flower 華果
39 23 huā to flower 華果
40 23 huá China 華果
41 23 huá empty; flowery 華果
42 23 huá brilliance; luster 華果
43 23 huá elegance; beauty 華果
44 23 huā a flower 華果
45 23 huá extravagant; wasteful; flashy 華果
46 23 huá makeup; face powder 華果
47 23 huá flourishing 華果
48 23 huá a corona 華果
49 23 huá years; time 華果
50 23 huá your 華果
51 23 huá essence; best part 華果
52 23 huá grey 華果
53 23 huà Hua 華果
54 23 huá literary talent 華果
55 23 huá literary talent 華果
56 23 huá an article; a document 華果
57 22 jiā ka 頗胝迦成
58 22 jiā ka 頗胝迦成
59 21 有種 yǒuzhǒng to have guts; to have courage; to be brave 復有種種水鳥遊戲池中
60 20 jīn gold 園有金牆高一由旬
61 20 jīn money 園有金牆高一由旬
62 20 jīn Jin; Kim 園有金牆高一由旬
63 20 jīn Kangxi radical 167 園有金牆高一由旬
64 20 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 園有金牆高一由旬
65 20 jīn metal 園有金牆高一由旬
66 20 jīn hard 園有金牆高一由旬
67 20 jīn a unit of money in China in historic times 園有金牆高一由旬
68 20 jīn golden; gold colored 園有金牆高一由旬
69 20 jīn a weapon 園有金牆高一由旬
70 20 jīn valuable 園有金牆高一由旬
71 20 jīn metal agent 園有金牆高一由旬
72 20 jīn cymbals 園有金牆高一由旬
73 20 jīn Venus 園有金牆高一由旬
74 20 jīn gold; hiranya 園有金牆高一由旬
75 20 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 園有金牆高一由旬
76 20 suí to follow 隨思即至受諸快樂
77 20 suí to listen to 隨思即至受諸快樂
78 20 suí to submit to; to comply with 隨思即至受諸快樂
79 20 suí to be obsequious 隨思即至受諸快樂
80 20 suí 17th hexagram 隨思即至受諸快樂
81 20 suí let somebody do what they like 隨思即至受諸快樂
82 20 suí to resemble; to look like 隨思即至受諸快樂
83 20 yuán garden; orchard 麤堅園南二十由旬有麤堅地
84 20 yuán a park; an enclosure 麤堅園南二十由旬有麤堅地
85 20 yuán a villa 麤堅園南二十由旬有麤堅地
86 20 yuán a burial ground 麤堅園南二十由旬有麤堅地
87 20 yuán garden; ārāma 麤堅園南二十由旬有麤堅地
88 20 yuán enclosure; prākāra 麤堅園南二十由旬有麤堅地
89 18 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
90 18 莊嚴 zhuāngyán Dignity 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
91 18 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
92 18 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
93 17 to go back; to return 復有重牆通往來道亦四寶作
94 17 to resume; to restart 復有重牆通往來道亦四寶作
95 17 to do in detail 復有重牆通往來道亦四寶作
96 17 to restore 復有重牆通往來道亦四寶作
97 17 to respond; to reply to 復有重牆通往來道亦四寶作
98 17 Fu; Return 復有重牆通往來道亦四寶作
99 17 to retaliate; to reciprocate 復有重牆通往來道亦四寶作
100 17 to avoid forced labor or tax 復有重牆通往來道亦四寶作
101 17 Fu 復有重牆通往來道亦四寶作
102 17 doubled; to overlapping; folded 復有重牆通往來道亦四寶作
103 17 a lined garment with doubled thickness 復有重牆通往來道亦四寶作
104 16 wéi to act as; to serve 若金為臺即銀為柱及以梁棟
105 16 wéi to change into; to become 若金為臺即銀為柱及以梁棟
106 16 wéi to be; is 若金為臺即銀為柱及以梁棟
107 16 wéi to do 若金為臺即銀為柱及以梁棟
108 16 wèi to support; to help 若金為臺即銀為柱及以梁棟
109 16 wéi to govern 若金為臺即銀為柱及以梁棟
110 15 漿 jiāng broth; thick liquid 又有四種所飲之漿
111 15 漿 jiāng to starch 又有四種所飲之漿
112 15 漿 jiàng starch paste 又有四種所飲之漿
113 15 漿 jiāng rice water 又有四種所飲之漿
114 15 to use; to grasp 頗胝迦等以布其底
115 15 to rely on 頗胝迦等以布其底
116 15 to regard 頗胝迦等以布其底
117 15 to be able to 頗胝迦等以布其底
118 15 to order; to command 頗胝迦等以布其底
119 15 used after a verb 頗胝迦等以布其底
120 15 a reason; a cause 頗胝迦等以布其底
121 15 Israel 頗胝迦等以布其底
122 15 Yi 頗胝迦等以布其底
123 15 use; yogena 頗胝迦等以布其底
124 15 zhòng many; numerous 爇眾名香豐諸飲食
125 15 zhòng masses; people; multitude; crowd 爇眾名香豐諸飲食
126 15 zhòng general; common; public 爇眾名香豐諸飲食
127 14 miào wonderful; fantastic 內外嚴麗殊妙可觀
128 14 miào clever 內外嚴麗殊妙可觀
129 14 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 內外嚴麗殊妙可觀
130 14 miào fine; delicate 內外嚴麗殊妙可觀
131 14 miào young 內外嚴麗殊妙可觀
132 14 miào interesting 內外嚴麗殊妙可觀
133 14 miào profound reasoning 內外嚴麗殊妙可觀
134 14 miào Miao 內外嚴麗殊妙可觀
135 14 miào Wonderful 內外嚴麗殊妙可觀
136 14 miào wonderful; beautiful; suksma 內外嚴麗殊妙可觀
137 14 soil; ground; land 麤堅園南二十由旬有麤堅地
138 14 floor 麤堅園南二十由旬有麤堅地
139 14 the earth 麤堅園南二十由旬有麤堅地
140 14 fields 麤堅園南二十由旬有麤堅地
141 14 a place 麤堅園南二十由旬有麤堅地
142 14 a situation; a position 麤堅園南二十由旬有麤堅地
143 14 background 麤堅園南二十由旬有麤堅地
144 14 terrain 麤堅園南二十由旬有麤堅地
145 14 a territory; a region 麤堅園南二十由旬有麤堅地
146 14 used after a distance measure 麤堅園南二十由旬有麤堅地
147 14 coming from the same clan 麤堅園南二十由旬有麤堅地
148 14 earth; prthivi 麤堅園南二十由旬有麤堅地
149 14 stage; ground; level; bhumi 麤堅園南二十由旬有麤堅地
150 13 五十 wǔshí fifty 縱廣正等五十由旬
151 13 五十 wǔshí fifty; pañcāśat 縱廣正等五十由旬
152 13 諸天 zhū tiān devas 諸天女等或處其中安隱而坐
153 13 to be near by; to be close to 隨思即至受諸快樂
154 13 at that time 隨思即至受諸快樂
155 13 to be exactly the same as; to be thus 隨思即至受諸快樂
156 13 supposed; so-called 隨思即至受諸快樂
157 13 to arrive at; to ascend 隨思即至受諸快樂
158 13 shēng sound 出妙音聲
159 13 shēng sheng 出妙音聲
160 13 shēng voice 出妙音聲
161 13 shēng music 出妙音聲
162 13 shēng language 出妙音聲
163 13 shēng fame; reputation; honor 出妙音聲
164 13 shēng a message 出妙音聲
165 13 shēng a consonant 出妙音聲
166 13 shēng a tone 出妙音聲
167 13 shēng to announce 出妙音聲
168 12 oblique; inclined; slanting; biased 頗胝迦成
169 12 Po 頗胝迦成
170 12 pha 頗胝迦成
171 12 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
172 12 zhōng middle 其園中地有百一種采繪嚴飾
173 12 zhōng medium; medium sized 其園中地有百一種采繪嚴飾
174 12 zhōng China 其園中地有百一種采繪嚴飾
175 12 zhòng to hit the mark 其園中地有百一種采繪嚴飾
176 12 zhōng midday 其園中地有百一種采繪嚴飾
177 12 zhōng inside 其園中地有百一種采繪嚴飾
178 12 zhōng during 其園中地有百一種采繪嚴飾
179 12 zhōng Zhong 其園中地有百一種采繪嚴飾
180 12 zhōng intermediary 其園中地有百一種采繪嚴飾
181 12 zhōng half 其園中地有百一種采繪嚴飾
182 12 zhòng to reach; to attain 其園中地有百一種采繪嚴飾
183 12 zhòng to suffer; to infect 其園中地有百一種采繪嚴飾
184 12 zhòng to obtain 其園中地有百一種采繪嚴飾
185 12 zhòng to pass an exam 其園中地有百一種采繪嚴飾
186 12 zhōng middle 其園中地有百一種采繪嚴飾
187 12 zhī a callous 頗胝迦成
188 12 wèi to call 謂高遠聲
189 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂高遠聲
190 12 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
191 12 wèi to treat as; to regard as 謂高遠聲
192 12 wèi introducing a condition situation 謂高遠聲
193 12 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
194 12 wèi to think 謂高遠聲
195 12 wèi for; is to be 謂高遠聲
196 12 wèi to make; to cause 謂高遠聲
197 12 wèi principle; reason 謂高遠聲
198 12 wèi Wei 謂高遠聲
199 12 yín silver
200 12 yín silver
201 12 yín cash; money
202 12 yín silver apricot; gingko
203 12 yín edge; border
204 12 yín Yin
205 12 yín silver; rūpya
206 11 color 白四色劫波衣樹
207 11 form; matter 白四色劫波衣樹
208 11 shǎi dice 白四色劫波衣樹
209 11 Kangxi radical 139 白四色劫波衣樹
210 11 countenance 白四色劫波衣樹
211 11 scene; sight 白四色劫波衣樹
212 11 feminine charm; female beauty 白四色劫波衣樹
213 11 kind; type 白四色劫波衣樹
214 11 quality 白四色劫波衣樹
215 11 to be angry 白四色劫波衣樹
216 11 to seek; to search for 白四色劫波衣樹
217 11 lust; sexual desire 白四色劫波衣樹
218 11 form; rupa 白四色劫波衣樹
219 11 xīn heart [organ] 纔起心時而皆自至
220 11 xīn Kangxi radical 61 纔起心時而皆自至
221 11 xīn mind; consciousness 纔起心時而皆自至
222 11 xīn the center; the core; the middle 纔起心時而皆自至
223 11 xīn one of the 28 star constellations 纔起心時而皆自至
224 11 xīn heart 纔起心時而皆自至
225 11 xīn emotion 纔起心時而皆自至
226 11 xīn intention; consideration 纔起心時而皆自至
227 11 xīn disposition; temperament 纔起心時而皆自至
228 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 纔起心時而皆自至
229 11 suǒ a few; various; some 其樹所出四色妙衣
230 11 suǒ a place; a location 其樹所出四色妙衣
231 11 suǒ indicates a passive voice 其樹所出四色妙衣
232 11 suǒ an ordinal number 其樹所出四色妙衣
233 11 suǒ meaning 其樹所出四色妙衣
234 11 suǒ garrison 其樹所出四色妙衣
235 11 suǒ place; pradeśa 其樹所出四色妙衣
236 11 嚴飾 yánshì to decorate; adorned 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
237 11 游行 yóuxíng a march; a demonstration; a parade 或觀視游行
238 11 tiān day 天曼陀羅華散布其地
239 11 tiān heaven 天曼陀羅華散布其地
240 11 tiān nature 天曼陀羅華散布其地
241 11 tiān sky 天曼陀羅華散布其地
242 11 tiān weather 天曼陀羅華散布其地
243 11 tiān father; husband 天曼陀羅華散布其地
244 11 tiān a necessity 天曼陀羅華散布其地
245 11 tiān season 天曼陀羅華散布其地
246 11 tiān destiny 天曼陀羅華散布其地
247 11 tiān very high; sky high [prices] 天曼陀羅華散布其地
248 11 tiān a deva; a god 天曼陀羅華散布其地
249 11 tiān Heavenly Realm 天曼陀羅華散布其地
250 11 zhī to go 池之四面有四梯陛
251 11 zhī to arrive; to go 池之四面有四梯陛
252 11 zhī is 池之四面有四梯陛
253 11 zhī to use 池之四面有四梯陛
254 11 zhī Zhi 池之四面有四梯陛
255 10 輿 a cart; sedan chair; a carriage 亦有輿輦
256 10 輿 the chassis of a carriage 亦有輿輦
257 10 輿 the world 亦有輿輦
258 10 輿 to lift; to raise 亦有輿輦
259 10 輿 a subordinate 亦有輿輦
260 10 輿 multitudes 亦有輿輦
261 10 天女 tiānnǚ a devi; a goddess 若彼天男及天女等隨所思者
262 10 chéng to mount; to climb onto 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
263 10 chéng to multiply 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
264 10 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
265 10 chéng to ride 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
266 10 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
267 10 chéng to prevail 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
268 10 chéng to pursue 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
269 10 chéng to calculate 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
270 10 chéng a four horse team 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
271 10 chéng to drive; to control 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
272 10 chéng Cheng 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
273 10 shèng historical records 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
274 10 shèng vehicle; a school of teaching; yana 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
275 10 chéng mounted; ārūḍha 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
276 10 a drama; a play; a show 飛鳥游戲出妙音聲
277 10 to play with; to jest 飛鳥游戲出妙音聲
278 10 to make fun of 飛鳥游戲出妙音聲
279 10 to wrestle 飛鳥游戲出妙音聲
280 10 妙音 miàoyīn a wonderful sound; ghoṣa 出妙音聲
281 10 二十 èrshí twenty 麤堅園南二十由旬有麤堅地
282 10 二十 èrshí twenty; vimsati 麤堅園南二十由旬有麤堅地
283 10 周匝 zhōuzā to go around; to go through 周匝千由旬
284 9 Yi 亦有輿輦
285 9 luó Luo 又復柔軟如兜羅緜及如妙
286 9 luó to catch; to capture 又復柔軟如兜羅緜及如妙
287 9 luó gauze 又復柔軟如兜羅緜及如妙
288 9 luó a sieve; cloth for filtering 又復柔軟如兜羅緜及如妙
289 9 luó a net for catching birds 又復柔軟如兜羅緜及如妙
290 9 luó to recruit 又復柔軟如兜羅緜及如妙
291 9 luó to include 又復柔軟如兜羅緜及如妙
292 9 luó to distribute 又復柔軟如兜羅緜及如妙
293 9 luó ra 又復柔軟如兜羅緜及如妙
294 9 shòu to suffer; to be subjected to 隨思即至受諸快樂
295 9 shòu to transfer; to confer 隨思即至受諸快樂
296 9 shòu to receive; to accept 隨思即至受諸快樂
297 9 shòu to tolerate 隨思即至受諸快樂
298 9 shòu feelings; sensations 隨思即至受諸快樂
299 9 happy; glad; cheerful; joyful 又有種種妙音樂樹
300 9 to take joy in; to be happy; to be cheerful 又有種種妙音樂樹
301 9 Le 又有種種妙音樂樹
302 9 yuè music 又有種種妙音樂樹
303 9 yuè a musical instrument 又有種種妙音樂樹
304 9 yuè tone [of voice]; expression 又有種種妙音樂樹
305 9 yuè a musician 又有種種妙音樂樹
306 9 joy; pleasure 又有種種妙音樂樹
307 9 yuè the Book of Music 又有種種妙音樂樹
308 9 lào Lao 又有種種妙音樂樹
309 9 to laugh 又有種種妙音樂樹
310 9 Joy 又有種種妙音樂樹
311 9 joy, delight; sukhā 又有種種妙音樂樹
312 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
313 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
314 9 清淨 qīngjìng concise 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
315 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
316 9 清淨 qīngjìng pure and clean 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
317 9 清淨 qīngjìng purity 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
318 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
319 9 sufficient; enough 下足隨陷舉足隨起
320 9 Kangxi radical 157 下足隨陷舉足隨起
321 9 foot 下足隨陷舉足隨起
322 9 to attain; to suffice; to be qualified 下足隨陷舉足隨起
323 9 to satisfy 下足隨陷舉足隨起
324 9 leg 下足隨陷舉足隨起
325 9 football 下足隨陷舉足隨起
326 9 sound of footsteps; patter 下足隨陷舉足隨起
327 9 permitted 下足隨陷舉足隨起
328 9 to amount to; worthy 下足隨陷舉足隨起
329 9 Zu 下足隨陷舉足隨起
330 9 to step; to tread 下足隨陷舉足隨起
331 9 to stop; to halt 下足隨陷舉足隨起
332 9 prosperous 下足隨陷舉足隨起
333 9 excessive 下足隨陷舉足隨起
334 9 Contented 下足隨陷舉足隨起
335 9 foot; pāda 下足隨陷舉足隨起
336 9 satisfied; tṛpta 下足隨陷舉足隨起
337 8 zhù a pillar; a post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
338 8 zhù to support 若金為臺即銀為柱及以梁棟
339 8 zhù to lean on 若金為臺即銀為柱及以梁棟
340 8 liáng a bridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
341 8 liáng Liang Dynasty 若金為臺即銀為柱及以梁棟
342 8 liáng City of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
343 8 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
344 8 liáng Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
345 8 liáng a beam; rafters 若金為臺即銀為柱及以梁棟
346 8 liáng a fishing sluice 若金為臺即銀為柱及以梁棟
347 8 liáng to lose footing 若金為臺即銀為柱及以梁棟
348 8 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
349 8 liáng a ridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
350 8 liáng later Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
351 8 dòng the main beams supporting a house 若金為臺即銀為柱及以梁棟
352 8 guǎng wide; large; vast 縱廣正等二百五十由旬
353 8 guǎng Kangxi radical 53 縱廣正等二百五十由旬
354 8 ān a hut 縱廣正等二百五十由旬
355 8 guǎng a large building structure with no walls 縱廣正等二百五十由旬
356 8 guǎng many; numerous; common 縱廣正等二百五十由旬
357 8 guǎng to extend; to expand 縱廣正等二百五十由旬
358 8 guǎng width; breadth; extent 縱廣正等二百五十由旬
359 8 guǎng broad-minded; generous 縱廣正等二百五十由旬
360 8 guǎng Guangzhou 縱廣正等二百五十由旬
361 8 guàng a unit of east-west distance 縱廣正等二百五十由旬
362 8 guàng a unit of 15 chariots 縱廣正等二百五十由旬
363 8 kuàng barren 縱廣正等二百五十由旬
364 8 guǎng Extensive 縱廣正等二百五十由旬
365 8 guǎng vaipulya; vast; extended 縱廣正等二百五十由旬
366 8 tái Taiwan 若金為臺即銀為柱及以梁棟
367 8 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
368 8 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 若金為臺即銀為柱及以梁棟
369 8 tái typhoon 若金為臺即銀為柱及以梁棟
370 8 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
371 8 tái station; broadcasting station 若金為臺即銀為柱及以梁棟
372 8 tái official post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
373 8 eminent 若金為臺即銀為柱及以梁棟
374 8 tái elevated 若金為臺即銀為柱及以梁棟
375 8 tái tribunal 若金為臺即銀為柱及以梁棟
376 8 tái capitulum 若金為臺即銀為柱及以梁棟
377 8 clothes; clothing 白四色劫波衣樹
378 8 Kangxi radical 145 白四色劫波衣樹
379 8 to wear (clothes); to put on 白四色劫波衣樹
380 8 a cover; a coating 白四色劫波衣樹
381 8 uppergarment; robe 白四色劫波衣樹
382 8 to cover 白四色劫波衣樹
383 8 lichen; moss 白四色劫波衣樹
384 8 peel; skin 白四色劫波衣樹
385 8 Yi 白四色劫波衣樹
386 8 to depend on 白四色劫波衣樹
387 8 robe; cīvara 白四色劫波衣樹
388 8 clothes; attire; vastra 白四色劫波衣樹
389 8 zhě ca 香風時來吹去萎華更雨新者
390 8 jiàn to see 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
391 8 jiàn opinion; view; understanding 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
392 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
393 8 jiàn refer to; for details see 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
394 8 jiàn to appear 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
395 8 jiàn to meet 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
396 8 jiàn to receive (a guest) 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
397 8 jiàn let me; kindly 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
398 8 jiàn Jian 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
399 8 xiàn to appear 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
400 8 xiàn to introduce 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
401 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜
402 8 niǎn a hand-cart 亦有輿輦
403 8 niǎn to transport by carriage 亦有輿輦
404 8 zhèng upright; straight 縱廣正等二百五十由旬
405 8 zhèng to straighten; to correct 縱廣正等二百五十由旬
406 8 zhèng main; central; primary 縱廣正等二百五十由旬
407 8 zhèng fundamental; original 縱廣正等二百五十由旬
408 8 zhèng precise; exact; accurate 縱廣正等二百五十由旬
409 8 zhèng at right angles 縱廣正等二百五十由旬
410 8 zhèng unbiased; impartial 縱廣正等二百五十由旬
411 8 zhèng true; correct; orthodox 縱廣正等二百五十由旬
412 8 zhèng unmixed; pure 縱廣正等二百五十由旬
413 8 zhèng positive (charge) 縱廣正等二百五十由旬
414 8 zhèng positive (number) 縱廣正等二百五十由旬
415 8 zhèng standard 縱廣正等二百五十由旬
416 8 zhèng chief; principal; primary 縱廣正等二百五十由旬
417 8 zhèng honest 縱廣正等二百五十由旬
418 8 zhèng to execute; to carry out 縱廣正等二百五十由旬
419 8 zhèng accepted; conventional 縱廣正等二百五十由旬
420 8 zhèng to govern 縱廣正等二百五十由旬
421 8 zhēng first month 縱廣正等二百五十由旬
422 8 zhēng center of a target 縱廣正等二百五十由旬
423 8 zhèng Righteous 縱廣正等二百五十由旬
424 8 zhèng right manner; nyāya 縱廣正等二百五十由旬
425 8 míng fame; renown; reputation 有園名雜種
426 8 míng a name; personal name; designation 有園名雜種
427 8 míng rank; position 有園名雜種
428 8 míng an excuse 有園名雜種
429 8 míng life 有園名雜種
430 8 míng to name; to call 有園名雜種
431 8 míng to express; to describe 有園名雜種
432 8 míng to be called; to have the name 有園名雜種
433 8 míng to own; to possess 有園名雜種
434 8 míng famous; renowned 有園名雜種
435 8 míng moral 有園名雜種
436 8 míng name; naman 有園名雜種
437 8 míng fame; renown; yasas 有園名雜種
438 8 果樹 guǒshù fruit tree 復有種種華樹果樹
439 8 zhì Kangxi radical 133 隨思即至受諸快樂
440 8 zhì to arrive 隨思即至受諸快樂
441 8 bǎi one hundred 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
442 8 bǎi many 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
443 8 bǎi Bai 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
444 8 bǎi all 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
445 8 bǎi hundred; sata 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
446 8 tool; device; utensil; equipment; instrument 及身莊嚴妙好之具
447 8 to possess; to have 及身莊嚴妙好之具
448 8 to prepare 及身莊嚴妙好之具
449 8 to write; to describe; to state 及身莊嚴妙好之具
450 8 Ju 及身莊嚴妙好之具
451 8 talent; ability 及身莊嚴妙好之具
452 8 a feast; food 及身莊嚴妙好之具
453 8 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 及身莊嚴妙好之具
454 8 to arrange; to provide 及身莊嚴妙好之具
455 8 furnishings 及身莊嚴妙好之具
456 8 to understand 及身莊嚴妙好之具
457 8 Kangxi radical 132 纔起心時而皆自至
458 8 Zi 纔起心時而皆自至
459 8 a nose 纔起心時而皆自至
460 8 the beginning; the start 纔起心時而皆自至
461 8 origin 纔起心時而皆自至
462 8 to employ; to use 纔起心時而皆自至
463 8 to be 纔起心時而皆自至
464 8 self; soul; ātman 纔起心時而皆自至
465 8 zōng warp (the vertical threads in weaving); vertical 縱廣正等二百五十由旬
466 8 zòng to release; to relax; to let go 縱廣正等二百五十由旬
467 8 zōng footprint 縱廣正等二百五十由旬
468 8 zōng north-south 縱廣正等二百五十由旬
469 8 zòng to send out; to fire; to discharge 縱廣正等二百五十由旬
470 8 zòng to indulge 縱廣正等二百五十由旬
471 8 zòng to jump; to leap 縱廣正等二百五十由旬
472 8 zòng to frown; to knit one's brows 縱廣正等二百五十由旬
473 8 zòng creased 縱廣正等二百五十由旬
474 8 cotton cloth; textiles; linen 頗胝迦等以布其底
475 8 to spread 頗胝迦等以布其底
476 8 to announce 頗胝迦等以布其底
477 8 to arrange 頗胝迦等以布其底
478 8 an ancient coin 頗胝迦等以布其底
479 8 to bestow 頗胝迦等以布其底
480 8 to publish 頗胝迦等以布其底
481 8 Bu 頗胝迦等以布其底
482 8 to state; to describe 頗胝迦等以布其底
483 8 cloth; vastra 頗胝迦等以布其底
484 7 柔軟 róuruǎn soft 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
485 7 柔軟 róuruǎn gentle 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
486 7 柔軟 róuruǎn acquiescent 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
487 7 yóu to swim 彼樹復有種種飛鳥游止其上
488 7 yóu to walk; to tour; to roam; to travel 彼樹復有種種飛鳥游止其上
489 7 yóu to have contact with 彼樹復有種種飛鳥游止其上
490 7 yóu roaming; not fixed 彼樹復有種種飛鳥游止其上
491 7 yóu a reach ; a section of a river 彼樹復有種種飛鳥游止其上
492 7 yóu You 彼樹復有種種飛鳥游止其上
493 7 to arise; to get up 下足隨陷舉足隨起
494 7 to rise; to raise 下足隨陷舉足隨起
495 7 to grow out of; to bring forth; to emerge 下足隨陷舉足隨起
496 7 to appoint (to an official post); to take up a post 下足隨陷舉足隨起
497 7 to start 下足隨陷舉足隨起
498 7 to establish; to build 下足隨陷舉足隨起
499 7 to draft; to draw up (a plan) 下足隨陷舉足隨起
500 7 opening sentence; opening verse 下足隨陷舉足隨起

Frequencies of all Words

Top 843

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 46 由旬 yóuxún yojana 麤堅園南二十由旬有麤堅地
2 43 shù tree 莊嚴等樹一一具足
3 43 shù to plant 莊嚴等樹一一具足
4 43 shù to establish 莊嚴等樹一一具足
5 43 shù a door screen 莊嚴等樹一一具足
6 43 shù a door screen 莊嚴等樹一一具足
7 43 yǒu is; are; to exist 麤堅園南二十由旬有麤堅地
8 43 yǒu to have; to possess 麤堅園南二十由旬有麤堅地
9 43 yǒu indicates an estimate 麤堅園南二十由旬有麤堅地
10 43 yǒu indicates a large quantity 麤堅園南二十由旬有麤堅地
11 43 yǒu indicates an affirmative response 麤堅園南二十由旬有麤堅地
12 43 yǒu a certain; used before a person, time, or place 麤堅園南二十由旬有麤堅地
13 43 yǒu used to compare two things 麤堅園南二十由旬有麤堅地
14 43 yǒu used in a polite formula before certain verbs 麤堅園南二十由旬有麤堅地
15 43 yǒu used before the names of dynasties 麤堅園南二十由旬有麤堅地
16 43 yǒu a certain thing; what exists 麤堅園南二十由旬有麤堅地
17 43 yǒu multiple of ten and ... 麤堅園南二十由旬有麤堅地
18 43 yǒu abundant 麤堅園南二十由旬有麤堅地
19 43 yǒu purposeful 麤堅園南二十由旬有麤堅地
20 43 yǒu You 麤堅園南二十由旬有麤堅地
21 43 yǒu 1. existence; 2. becoming 麤堅園南二十由旬有麤堅地
22 43 yǒu becoming; bhava 麤堅園南二十由旬有麤堅地
23 38 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
24 38 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
25 38 děng degree; kind 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
26 38 děng plural 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
27 38 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
28 38 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
29 38 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
30 30 his; hers; its; theirs 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
31 30 to add emphasis 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
32 30 used when asking a question in reply to a question 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
33 30 used when making a request or giving an order 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
34 30 he; her; it; them 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
35 30 probably; likely 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
36 30 will 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
37 30 may 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
38 30 if 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
39 30 or 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
40 30 Qi 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
41 30 he; her; it; saḥ; sā; tad 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
42 29 that; those 彼有天仙修習梵行
43 29 another; the other 彼有天仙修習梵行
44 26 zhǒng kind; type 復有種種水鳥遊戲池中
45 26 zhòng to plant; to grow; to cultivate 復有種種水鳥遊戲池中
46 26 zhǒng kind; type 復有種種水鳥遊戲池中
47 26 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 復有種種水鳥遊戲池中
48 26 zhǒng seed; strain 復有種種水鳥遊戲池中
49 26 zhǒng offspring 復有種種水鳥遊戲池中
50 26 zhǒng breed 復有種種水鳥遊戲池中
51 26 zhǒng race 復有種種水鳥遊戲池中
52 26 zhǒng species 復有種種水鳥遊戲池中
53 26 zhǒng root; source; origin 復有種種水鳥遊戲池中
54 26 zhǒng grit; guts 復有種種水鳥遊戲池中
55 25 four 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
56 25 note a musical scale 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
57 25 fourth 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
58 25 Si 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
59 25 four; catur 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
60 23 yòu again; also 又復柔軟如兜羅緜及如妙
61 23 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復柔軟如兜羅緜及如妙
62 23 yòu Kangxi radical 29 又復柔軟如兜羅緜及如妙
63 23 yòu and 又復柔軟如兜羅緜及如妙
64 23 yòu furthermore 又復柔軟如兜羅緜及如妙
65 23 yòu in addition 又復柔軟如兜羅緜及如妙
66 23 yòu but 又復柔軟如兜羅緜及如妙
67 23 yòu again; also; punar 又復柔軟如兜羅緜及如妙
68 23 to reach 又復柔軟如兜羅緜及如妙
69 23 and 又復柔軟如兜羅緜及如妙
70 23 coming to; when 又復柔軟如兜羅緜及如妙
71 23 to attain 又復柔軟如兜羅緜及如妙
72 23 to understand 又復柔軟如兜羅緜及如妙
73 23 able to be compared to; to catch up with 又復柔軟如兜羅緜及如妙
74 23 to be involved with; to associate with 又復柔軟如兜羅緜及如妙
75 23 passing of a feudal title from elder to younger brother 又復柔軟如兜羅緜及如妙
76 23 and; ca; api 又復柔軟如兜羅緜及如妙
77 23 huá Chinese 華果
78 23 huá illustrious; splendid 華果
79 23 huā a flower 華果
80 23 huā to flower 華果
81 23 huá China 華果
82 23 huá empty; flowery 華果
83 23 huá brilliance; luster 華果
84 23 huá elegance; beauty 華果
85 23 huā a flower 華果
86 23 huá extravagant; wasteful; flashy 華果
87 23 huá makeup; face powder 華果
88 23 huá flourishing 華果
89 23 huá a corona 華果
90 23 huá years; time 華果
91 23 huá your 華果
92 23 huá essence; best part 華果
93 23 huá grey 華果
94 23 huà Hua 華果
95 23 huá literary talent 華果
96 23 huá literary talent 華果
97 23 huá an article; a document 華果
98 22 jiā ka 頗胝迦成
99 22 jiā ka 頗胝迦成
100 21 有種 yǒuzhǒng to have guts; to have courage; to be brave 復有種種水鳥遊戲池中
101 20 jīn gold 園有金牆高一由旬
102 20 jīn money 園有金牆高一由旬
103 20 jīn Jin; Kim 園有金牆高一由旬
104 20 jīn Kangxi radical 167 園有金牆高一由旬
105 20 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 園有金牆高一由旬
106 20 jīn metal 園有金牆高一由旬
107 20 jīn hard 園有金牆高一由旬
108 20 jīn a unit of money in China in historic times 園有金牆高一由旬
109 20 jīn golden; gold colored 園有金牆高一由旬
110 20 jīn a weapon 園有金牆高一由旬
111 20 jīn valuable 園有金牆高一由旬
112 20 jīn metal agent 園有金牆高一由旬
113 20 jīn cymbals 園有金牆高一由旬
114 20 jīn Venus 園有金牆高一由旬
115 20 jīn gold; hiranya 園有金牆高一由旬
116 20 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 園有金牆高一由旬
117 20 suí to follow 隨思即至受諸快樂
118 20 suí to listen to 隨思即至受諸快樂
119 20 suí to submit to; to comply with 隨思即至受諸快樂
120 20 suí with; to accompany 隨思即至受諸快樂
121 20 suí in due course; subsequently; then 隨思即至受諸快樂
122 20 suí to the extent that 隨思即至受諸快樂
123 20 suí to be obsequious 隨思即至受諸快樂
124 20 suí everywhere 隨思即至受諸快樂
125 20 suí 17th hexagram 隨思即至受諸快樂
126 20 suí in passing 隨思即至受諸快樂
127 20 suí let somebody do what they like 隨思即至受諸快樂
128 20 suí to resemble; to look like 隨思即至受諸快樂
129 20 yuán garden; orchard 麤堅園南二十由旬有麤堅地
130 20 yuán a park; an enclosure 麤堅園南二十由旬有麤堅地
131 20 yuán a villa 麤堅園南二十由旬有麤堅地
132 20 yuán a burial ground 麤堅園南二十由旬有麤堅地
133 20 yuán garden; ārāma 麤堅園南二十由旬有麤堅地
134 20 yuán enclosure; prākāra 麤堅園南二十由旬有麤堅地
135 18 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
136 18 莊嚴 zhuāngyán Dignity 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
137 18 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
138 18 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 其地中間有四寶臺間錯莊嚴
139 17 again; more; repeatedly 復有重牆通往來道亦四寶作
140 17 to go back; to return 復有重牆通往來道亦四寶作
141 17 to resume; to restart 復有重牆通往來道亦四寶作
142 17 to do in detail 復有重牆通往來道亦四寶作
143 17 to restore 復有重牆通往來道亦四寶作
144 17 to respond; to reply to 復有重牆通往來道亦四寶作
145 17 after all; and then 復有重牆通往來道亦四寶作
146 17 even if; although 復有重牆通往來道亦四寶作
147 17 Fu; Return 復有重牆通往來道亦四寶作
148 17 to retaliate; to reciprocate 復有重牆通往來道亦四寶作
149 17 to avoid forced labor or tax 復有重牆通往來道亦四寶作
150 17 particle without meaing 復有重牆通往來道亦四寶作
151 17 Fu 復有重牆通往來道亦四寶作
152 17 repeated; again 復有重牆通往來道亦四寶作
153 17 doubled; to overlapping; folded 復有重牆通往來道亦四寶作
154 17 a lined garment with doubled thickness 復有重牆通往來道亦四寶作
155 16 chū to go out; to leave 出妙音聲
156 16 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出妙音聲
157 16 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出妙音聲
158 16 chū to extend; to spread 出妙音聲
159 16 chū to appear 出妙音聲
160 16 chū to exceed 出妙音聲
161 16 chū to publish; to post 出妙音聲
162 16 chū to take up an official post 出妙音聲
163 16 chū to give birth 出妙音聲
164 16 chū a verb complement 出妙音聲
165 16 chū to occur; to happen 出妙音聲
166 16 chū to divorce 出妙音聲
167 16 chū to chase away 出妙音聲
168 16 chū to escape; to leave 出妙音聲
169 16 chū to give 出妙音聲
170 16 chū to emit 出妙音聲
171 16 chū quoted from 出妙音聲
172 16 chū to go out; to leave 出妙音聲
173 16 wèi for; to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
174 16 wèi because of 若金為臺即銀為柱及以梁棟
175 16 wéi to act as; to serve 若金為臺即銀為柱及以梁棟
176 16 wéi to change into; to become 若金為臺即銀為柱及以梁棟
177 16 wéi to be; is 若金為臺即銀為柱及以梁棟
178 16 wéi to do 若金為臺即銀為柱及以梁棟
179 16 wèi for 若金為臺即銀為柱及以梁棟
180 16 wèi because of; for; to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
181 16 wèi to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
182 16 wéi in a passive construction 若金為臺即銀為柱及以梁棟
183 16 wéi forming a rehetorical question 若金為臺即銀為柱及以梁棟
184 16 wéi forming an adverb 若金為臺即銀為柱及以梁棟
185 16 wéi to add emphasis 若金為臺即銀為柱及以梁棟
186 16 wèi to support; to help 若金為臺即銀為柱及以梁棟
187 16 wéi to govern 若金為臺即銀為柱及以梁棟
188 15 漿 jiāng broth; thick liquid 又有四種所飲之漿
189 15 漿 jiāng to starch 又有四種所飲之漿
190 15 漿 jiàng starch paste 又有四種所飲之漿
191 15 漿 jiāng rice water 又有四種所飲之漿
192 15 so as to; in order to 頗胝迦等以布其底
193 15 to use; to regard as 頗胝迦等以布其底
194 15 to use; to grasp 頗胝迦等以布其底
195 15 according to 頗胝迦等以布其底
196 15 because of 頗胝迦等以布其底
197 15 on a certain date 頗胝迦等以布其底
198 15 and; as well as 頗胝迦等以布其底
199 15 to rely on 頗胝迦等以布其底
200 15 to regard 頗胝迦等以布其底
201 15 to be able to 頗胝迦等以布其底
202 15 to order; to command 頗胝迦等以布其底
203 15 further; moreover 頗胝迦等以布其底
204 15 used after a verb 頗胝迦等以布其底
205 15 very 頗胝迦等以布其底
206 15 already 頗胝迦等以布其底
207 15 increasingly 頗胝迦等以布其底
208 15 a reason; a cause 頗胝迦等以布其底
209 15 Israel 頗胝迦等以布其底
210 15 Yi 頗胝迦等以布其底
211 15 use; yogena 頗胝迦等以布其底
212 15 zhòng many; numerous 爇眾名香豐諸飲食
213 15 zhòng masses; people; multitude; crowd 爇眾名香豐諸飲食
214 15 zhòng general; common; public 爇眾名香豐諸飲食
215 15 zhòng many; all; sarva 爇眾名香豐諸飲食
216 14 ruò to seem; to be like; as 若金為臺即銀為柱及以梁棟
217 14 ruò seemingly 若金為臺即銀為柱及以梁棟
218 14 ruò if 若金為臺即銀為柱及以梁棟
219 14 ruò you 若金為臺即銀為柱及以梁棟
220 14 ruò this; that 若金為臺即銀為柱及以梁棟
221 14 ruò and; or 若金為臺即銀為柱及以梁棟
222 14 ruò as for; pertaining to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
223 14 pomegranite 若金為臺即銀為柱及以梁棟
224 14 ruò to choose 若金為臺即銀為柱及以梁棟
225 14 ruò to agree; to accord with; to conform to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
226 14 ruò thus 若金為臺即銀為柱及以梁棟
227 14 ruò pollia 若金為臺即銀為柱及以梁棟
228 14 ruò Ruo 若金為臺即銀為柱及以梁棟
229 14 ruò only then 若金為臺即銀為柱及以梁棟
230 14 ja 若金為臺即銀為柱及以梁棟
231 14 jñā 若金為臺即銀為柱及以梁棟
232 14 miào wonderful; fantastic 內外嚴麗殊妙可觀
233 14 miào clever 內外嚴麗殊妙可觀
234 14 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 內外嚴麗殊妙可觀
235 14 miào fine; delicate 內外嚴麗殊妙可觀
236 14 miào young 內外嚴麗殊妙可觀
237 14 miào interesting 內外嚴麗殊妙可觀
238 14 miào profound reasoning 內外嚴麗殊妙可觀
239 14 miào Miao 內外嚴麗殊妙可觀
240 14 miào Wonderful 內外嚴麗殊妙可觀
241 14 miào wonderful; beautiful; suksma 內外嚴麗殊妙可觀
242 14 soil; ground; land 麤堅園南二十由旬有麤堅地
243 14 de subordinate particle 麤堅園南二十由旬有麤堅地
244 14 floor 麤堅園南二十由旬有麤堅地
245 14 the earth 麤堅園南二十由旬有麤堅地
246 14 fields 麤堅園南二十由旬有麤堅地
247 14 a place 麤堅園南二十由旬有麤堅地
248 14 a situation; a position 麤堅園南二十由旬有麤堅地
249 14 background 麤堅園南二十由旬有麤堅地
250 14 terrain 麤堅園南二十由旬有麤堅地
251 14 a territory; a region 麤堅園南二十由旬有麤堅地
252 14 used after a distance measure 麤堅園南二十由旬有麤堅地
253 14 coming from the same clan 麤堅園南二十由旬有麤堅地
254 14 earth; prthivi 麤堅園南二十由旬有麤堅地
255 14 stage; ground; level; bhumi 麤堅園南二十由旬有麤堅地
256 13 五十 wǔshí fifty 縱廣正等五十由旬
257 13 五十 wǔshí fifty; pañcāśat 縱廣正等五十由旬
258 13 諸天 zhū tiān devas 諸天女等或處其中安隱而坐
259 13 promptly; right away; immediately 隨思即至受諸快樂
260 13 to be near by; to be close to 隨思即至受諸快樂
261 13 at that time 隨思即至受諸快樂
262 13 to be exactly the same as; to be thus 隨思即至受諸快樂
263 13 supposed; so-called 隨思即至受諸快樂
264 13 if; but 隨思即至受諸快樂
265 13 to arrive at; to ascend 隨思即至受諸快樂
266 13 then; following 隨思即至受諸快樂
267 13 so; just so; eva 隨思即至受諸快樂
268 13 shēng sound 出妙音聲
269 13 shēng a measure word for sound (times) 出妙音聲
270 13 shēng sheng 出妙音聲
271 13 shēng voice 出妙音聲
272 13 shēng music 出妙音聲
273 13 shēng language 出妙音聲
274 13 shēng fame; reputation; honor 出妙音聲
275 13 shēng a message 出妙音聲
276 13 shēng an utterance 出妙音聲
277 13 shēng a consonant 出妙音聲
278 13 shēng a tone 出妙音聲
279 13 shēng to announce 出妙音聲
280 12 slightly; rather; quite 頗胝迦成
281 12 perhaps 頗胝迦成
282 12 oblique; inclined; slanting; biased 頗胝迦成
283 12 very; extremely 頗胝迦成
284 12 should not 頗胝迦成
285 12 Po 頗胝迦成
286 12 pha 頗胝迦成
287 12 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
288 12 zhōng middle 其園中地有百一種采繪嚴飾
289 12 zhōng medium; medium sized 其園中地有百一種采繪嚴飾
290 12 zhōng China 其園中地有百一種采繪嚴飾
291 12 zhòng to hit the mark 其園中地有百一種采繪嚴飾
292 12 zhōng in; amongst 其園中地有百一種采繪嚴飾
293 12 zhōng midday 其園中地有百一種采繪嚴飾
294 12 zhōng inside 其園中地有百一種采繪嚴飾
295 12 zhōng during 其園中地有百一種采繪嚴飾
296 12 zhōng Zhong 其園中地有百一種采繪嚴飾
297 12 zhōng intermediary 其園中地有百一種采繪嚴飾
298 12 zhōng half 其園中地有百一種采繪嚴飾
299 12 zhōng just right; suitably 其園中地有百一種采繪嚴飾
300 12 zhōng while 其園中地有百一種采繪嚴飾
301 12 zhòng to reach; to attain 其園中地有百一種采繪嚴飾
302 12 zhòng to suffer; to infect 其園中地有百一種采繪嚴飾
303 12 zhòng to obtain 其園中地有百一種采繪嚴飾
304 12 zhòng to pass an exam 其園中地有百一種采繪嚴飾
305 12 zhōng middle 其園中地有百一種采繪嚴飾
306 12 zhī a callous 頗胝迦成
307 12 wèi to call 謂高遠聲
308 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂高遠聲
309 12 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
310 12 wèi to treat as; to regard as 謂高遠聲
311 12 wèi introducing a condition situation 謂高遠聲
312 12 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
313 12 wèi to think 謂高遠聲
314 12 wèi for; is to be 謂高遠聲
315 12 wèi to make; to cause 謂高遠聲
316 12 wèi and 謂高遠聲
317 12 wèi principle; reason 謂高遠聲
318 12 wèi Wei 謂高遠聲
319 12 wèi which; what; yad 謂高遠聲
320 12 wèi to say; iti 謂高遠聲
321 12 yín silver
322 12 yín silver
323 12 yín cash; money
324 12 yín silver apricot; gingko
325 12 yín edge; border
326 12 yín Yin
327 12 yín silver; rūpya
328 11 color 白四色劫波衣樹
329 11 form; matter 白四色劫波衣樹
330 11 shǎi dice 白四色劫波衣樹
331 11 Kangxi radical 139 白四色劫波衣樹
332 11 countenance 白四色劫波衣樹
333 11 scene; sight 白四色劫波衣樹
334 11 feminine charm; female beauty 白四色劫波衣樹
335 11 kind; type 白四色劫波衣樹
336 11 quality 白四色劫波衣樹
337 11 to be angry 白四色劫波衣樹
338 11 to seek; to search for 白四色劫波衣樹
339 11 lust; sexual desire 白四色劫波衣樹
340 11 form; rupa 白四色劫波衣樹
341 11 xīn heart [organ] 纔起心時而皆自至
342 11 xīn Kangxi radical 61 纔起心時而皆自至
343 11 xīn mind; consciousness 纔起心時而皆自至
344 11 xīn the center; the core; the middle 纔起心時而皆自至
345 11 xīn one of the 28 star constellations 纔起心時而皆自至
346 11 xīn heart 纔起心時而皆自至
347 11 xīn emotion 纔起心時而皆自至
348 11 xīn intention; consideration 纔起心時而皆自至
349 11 xīn disposition; temperament 纔起心時而皆自至
350 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 纔起心時而皆自至
351 11 zhū all; many; various 隨思即至受諸快樂
352 11 zhū Zhu 隨思即至受諸快樂
353 11 zhū all; members of the class 隨思即至受諸快樂
354 11 zhū interrogative particle 隨思即至受諸快樂
355 11 zhū him; her; them; it 隨思即至受諸快樂
356 11 zhū of; in 隨思即至受諸快樂
357 11 zhū all; many; sarva 隨思即至受諸快樂
358 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 其樹所出四色妙衣
359 11 suǒ an office; an institute 其樹所出四色妙衣
360 11 suǒ introduces a relative clause 其樹所出四色妙衣
361 11 suǒ it 其樹所出四色妙衣
362 11 suǒ if; supposing 其樹所出四色妙衣
363 11 suǒ a few; various; some 其樹所出四色妙衣
364 11 suǒ a place; a location 其樹所出四色妙衣
365 11 suǒ indicates a passive voice 其樹所出四色妙衣
366 11 suǒ that which 其樹所出四色妙衣
367 11 suǒ an ordinal number 其樹所出四色妙衣
368 11 suǒ meaning 其樹所出四色妙衣
369 11 suǒ garrison 其樹所出四色妙衣
370 11 suǒ place; pradeśa 其樹所出四色妙衣
371 11 suǒ that which; yad 其樹所出四色妙衣
372 11 嚴飾 yánshì to decorate; adorned 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
373 11 游行 yóuxíng a march; a demonstration; a parade 或觀視游行
374 11 tiān day 天曼陀羅華散布其地
375 11 tiān day 天曼陀羅華散布其地
376 11 tiān heaven 天曼陀羅華散布其地
377 11 tiān nature 天曼陀羅華散布其地
378 11 tiān sky 天曼陀羅華散布其地
379 11 tiān weather 天曼陀羅華散布其地
380 11 tiān father; husband 天曼陀羅華散布其地
381 11 tiān a necessity 天曼陀羅華散布其地
382 11 tiān season 天曼陀羅華散布其地
383 11 tiān destiny 天曼陀羅華散布其地
384 11 tiān very high; sky high [prices] 天曼陀羅華散布其地
385 11 tiān very 天曼陀羅華散布其地
386 11 tiān a deva; a god 天曼陀羅華散布其地
387 11 tiān Heavenly Realm 天曼陀羅華散布其地
388 11 zhī him; her; them; that 池之四面有四梯陛
389 11 zhī used between a modifier and a word to form a word group 池之四面有四梯陛
390 11 zhī to go 池之四面有四梯陛
391 11 zhī this; that 池之四面有四梯陛
392 11 zhī genetive marker 池之四面有四梯陛
393 11 zhī it 池之四面有四梯陛
394 11 zhī in 池之四面有四梯陛
395 11 zhī all 池之四面有四梯陛
396 11 zhī and 池之四面有四梯陛
397 11 zhī however 池之四面有四梯陛
398 11 zhī if 池之四面有四梯陛
399 11 zhī then 池之四面有四梯陛
400 11 zhī to arrive; to go 池之四面有四梯陛
401 11 zhī is 池之四面有四梯陛
402 11 zhī to use 池之四面有四梯陛
403 11 zhī Zhi 池之四面有四梯陛
404 10 輿 a cart; sedan chair; a carriage 亦有輿輦
405 10 輿 the chassis of a carriage 亦有輿輦
406 10 輿 the world 亦有輿輦
407 10 輿 to lift; to raise 亦有輿輦
408 10 輿 a subordinate 亦有輿輦
409 10 輿 multitudes 亦有輿輦
410 10 天女 tiānnǚ a devi; a goddess 若彼天男及天女等隨所思者
411 10 chéng to mount; to climb onto 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
412 10 chéng to multiply 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
413 10 shèng measure word for chariots 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
414 10 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
415 10 chéng to ride 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
416 10 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
417 10 chéng to prevail 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
418 10 chéng to pursue 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
419 10 chéng to calculate 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
420 10 chéng a four horse team 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
421 10 chéng to drive; to control 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
422 10 chéng Cheng 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
423 10 shèng historical records 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
424 10 shèng vehicle; a school of teaching; yana 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
425 10 chéng mounted; ārūḍha 復有四種莊嚴輿輦謂象乘
426 10 a drama; a play; a show 飛鳥游戲出妙音聲
427 10 to play with; to jest 飛鳥游戲出妙音聲
428 10 to make fun of 飛鳥游戲出妙音聲
429 10 to wrestle 飛鳥游戲出妙音聲
430 10 妙音 miàoyīn a wonderful sound; ghoṣa 出妙音聲
431 10 二十 èrshí twenty 麤堅園南二十由旬有麤堅地
432 10 二十 èrshí twenty; vimsati 麤堅園南二十由旬有麤堅地
433 10 周匝 zhōuzā to go around; to go through 周匝千由旬
434 9 also; too 亦有輿輦
435 9 but 亦有輿輦
436 9 this; he; she 亦有輿輦
437 9 although; even though 亦有輿輦
438 9 already 亦有輿輦
439 9 particle with no meaning 亦有輿輦
440 9 Yi 亦有輿輦
441 9 luó Luo 又復柔軟如兜羅緜及如妙
442 9 luó to catch; to capture 又復柔軟如兜羅緜及如妙
443 9 luó gauze 又復柔軟如兜羅緜及如妙
444 9 luó a sieve; cloth for filtering 又復柔軟如兜羅緜及如妙
445 9 luó a net for catching birds 又復柔軟如兜羅緜及如妙
446 9 luó to recruit 又復柔軟如兜羅緜及如妙
447 9 luó to include 又復柔軟如兜羅緜及如妙
448 9 luó to distribute 又復柔軟如兜羅緜及如妙
449 9 luó ra 又復柔軟如兜羅緜及如妙
450 9 shòu to suffer; to be subjected to 隨思即至受諸快樂
451 9 shòu to transfer; to confer 隨思即至受諸快樂
452 9 shòu to receive; to accept 隨思即至受諸快樂
453 9 shòu to tolerate 隨思即至受諸快樂
454 9 shòu suitably 隨思即至受諸快樂
455 9 shòu feelings; sensations 隨思即至受諸快樂
456 9 happy; glad; cheerful; joyful 又有種種妙音樂樹
457 9 to take joy in; to be happy; to be cheerful 又有種種妙音樂樹
458 9 Le 又有種種妙音樂樹
459 9 yuè music 又有種種妙音樂樹
460 9 yuè a musical instrument 又有種種妙音樂樹
461 9 yuè tone [of voice]; expression 又有種種妙音樂樹
462 9 yuè a musician 又有種種妙音樂樹
463 9 joy; pleasure 又有種種妙音樂樹
464 9 yuè the Book of Music 又有種種妙音樂樹
465 9 lào Lao 又有種種妙音樂樹
466 9 to laugh 又有種種妙音樂樹
467 9 Joy 又有種種妙音樂樹
468 9 joy, delight; sukhā 又有種種妙音樂樹
469 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
470 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
471 9 清淨 qīngjìng concise 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
472 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
473 9 清淨 qīngjìng pure and clean 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
474 9 清淨 qīngjìng purity 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
475 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 有百一種采繪嚴飾清淨柔軟
476 9 sufficient; enough 下足隨陷舉足隨起
477 9 Kangxi radical 157 下足隨陷舉足隨起
478 9 foot 下足隨陷舉足隨起
479 9 to attain; to suffice; to be qualified 下足隨陷舉足隨起
480 9 to satisfy 下足隨陷舉足隨起
481 9 leg 下足隨陷舉足隨起
482 9 football 下足隨陷舉足隨起
483 9 fully 下足隨陷舉足隨起
484 9 sound of footsteps; patter 下足隨陷舉足隨起
485 9 permitted 下足隨陷舉足隨起
486 9 to amount to; worthy 下足隨陷舉足隨起
487 9 Zu 下足隨陷舉足隨起
488 9 to step; to tread 下足隨陷舉足隨起
489 9 to stop; to halt 下足隨陷舉足隨起
490 9 prosperous 下足隨陷舉足隨起
491 9 excessive 下足隨陷舉足隨起
492 9 Contented 下足隨陷舉足隨起
493 9 foot; pāda 下足隨陷舉足隨起
494 9 satisfied; tṛpta 下足隨陷舉足隨起
495 9 such as; for example; for instance 又復柔軟如兜羅緜及如妙
496 9 if 又復柔軟如兜羅緜及如妙
497 9 in accordance with 又復柔軟如兜羅緜及如妙
498 9 to be appropriate; should; with regard to 又復柔軟如兜羅緜及如妙
499 9 this 又復柔軟如兜羅緜及如妙
500 9 it is so; it is thus; can be compared with 又復柔軟如兜羅緜及如妙

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
he; her; it; saḥ; sā; tad
four; catur
yòu again; also; punar
and; ca; api
jiā ka
 1. jīn
 2. jīn
 1. gold; hiranya
 2. golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana
 1. yuán
 2. yuán
 1. garden; ārāma
 2. enclosure; prākāra
庄严 莊嚴
 1. zhuāngyán
 2. zhuāngyán
 3. zhuāngyán
 1. Dignity
 2. solemn, majestic
 3. to adorn; to perfect
chū to go out; to leave

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
顶生王因缘经 頂生王因緣經 68 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing; Mandhātāvadāna
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
金沙 74 Jinsha
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
摩罗 摩羅 109 Māra
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
施护 施護 115 Danapala
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
西天 88 India; Indian continent
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 30.

Simplified Traditional Pinyin English
白四 98 to confess a matter
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
欢喜地 歡喜地 104
 1. Ground of Joy
 2. the ground of joy
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
卷第四 106 scroll 4
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
毘陀罗 毘陀羅 112 vetāla; vetāḍa
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
天众 天眾 116 devas
五欲 五慾 119 the five desires
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸天 諸天 122 devas
最胜 最勝 122 jina; conqueror