Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 173

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 191 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 應引發般若波羅蜜多
2 187 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
3 163 不信 bùxìn lack of faith 為不信何法
4 163 不信 bùxìn not believe 為不信何法
5 163 不信 bùxìn asraddhya; lack of faith 為不信何法
6 134 引發 yǐnfā to lead to; to trigger; to initiate 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
7 124 Kangxi radical 71 以八解脫無作無止
8 124 to not have; without 以八解脫無作無止
9 124 mo 以八解脫無作無止
10 124 to not have 以八解脫無作無止
11 124 Wu 以八解脫無作無止
12 124 mo 以八解脫無作無止
13 92 shí time; a point or period of time
14 92 shí a season; a quarter of a year
15 92 shí one of the 12 two-hour periods of the day
16 92 shí fashionable
17 92 shí fate; destiny; luck
18 92 shí occasion; opportunity; chance
19 92 shí tense
20 92 shí particular; special
21 92 shí to plant; to cultivate
22 92 shí an era; a dynasty
23 92 shí time [abstract]
24 92 shí seasonal
25 92 shí to wait upon
26 92 shí hour
27 92 shí appropriate; proper; timely
28 92 shí Shi
29 92 shí a present; currentlt
30 92 shí time; kāla
31 92 shí at that time; samaya
32 88 xìn to believe; to trust 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
33 88 xìn a letter 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
34 88 xìn evidence 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
35 88 xìn faith; confidence 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
36 88 xìn honest; sincere; true 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
37 88 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
38 88 xìn an official holding a document 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
39 88 xìn a gift 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
40 88 xìn credit 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
41 88 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
42 88 xìn news; a message 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
43 88 xìn arsenic 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
44 88 xìn Faith 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
45 88 xìn faith; confidence 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
46 87 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則不信色
47 87 a grade; a level 則不信色
48 87 an example; a model 則不信色
49 87 a weighing device 則不信色
50 87 to grade; to rank 則不信色
51 87 to copy; to imitate; to follow 則不信色
52 87 to do 則不信色
53 87 koan; kōan; gong'an 則不信色
54 84 zuò to do 以八解脫無作無止
55 84 zuò to act as; to serve as 以八解脫無作無止
56 84 zuò to start 以八解脫無作無止
57 84 zuò a writing; a work 以八解脫無作無止
58 84 zuò to dress as; to be disguised as 以八解脫無作無止
59 84 zuō to create; to make 以八解脫無作無止
60 84 zuō a workshop 以八解脫無作無止
61 84 zuō to write; to compose 以八解脫無作無止
62 84 zuò to rise 以八解脫無作無止
63 84 zuò to be aroused 以八解脫無作無止
64 84 zuò activity; action; undertaking 以八解脫無作無止
65 84 zuò to regard as 以八解脫無作無止
66 84 zuò action; kāraṇa 以八解脫無作無止
67 81 infix potential marker 不與一切法合
68 66 yìng to answer; to respond 應引發般若波羅蜜多
69 66 yìng to confirm; to verify 應引發般若波羅蜜多
70 66 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應引發般若波羅蜜多
71 66 yìng to accept 應引發般若波羅蜜多
72 66 yìng to permit; to allow 應引發般若波羅蜜多
73 66 yìng to echo 應引發般若波羅蜜多
74 66 yìng to handle; to deal with 應引發般若波羅蜜多
75 66 yìng Ying 應引發般若波羅蜜多
76 66 不為 bùwéi to not do 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
77 66 不為 bùwèi to not take the place of 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
78 64 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現白佛言
79 57 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
80 57 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
81 57 不可得 bù kě dé cannot be obtained 由此於彼不可得故
82 57 不可得 bù kě dé unobtainable 由此於彼不可得故
83 57 不可得 bù kě dé unattainable 由此於彼不可得故
84 51 chù to touch; to feel
85 51 chù to butt; to ram; to gore
86 51 chù touch; contact; sparśa
87 51 chù tangible; spraṣṭavya
88 49 guān to look at; to watch; to observe 觀色不可得
89 49 guàn Taoist monastery; monastery 觀色不可得
90 49 guān to display; to show; to make visible 觀色不可得
91 49 guān Guan 觀色不可得
92 49 guān appearance; looks 觀色不可得
93 49 guān a sight; a view; a vista 觀色不可得
94 49 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀色不可得
95 49 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀色不可得
96 49 guàn an announcement 觀色不可得
97 49 guàn a high tower; a watchtower 觀色不可得
98 49 guān Surview 觀色不可得
99 49 guān Observe 觀色不可得
100 49 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀色不可得
101 49 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀色不可得
102 49 guān recollection; anusmrti 觀色不可得
103 49 guān viewing; avaloka 觀色不可得
104 38 jiè border; boundary 則不信耳界
105 38 jiè kingdom 則不信耳界
106 38 jiè territory; region 則不信耳界
107 38 jiè the world 則不信耳界
108 38 jiè scope; extent 則不信耳界
109 38 jiè erathem; stratigraphic unit 則不信耳界
110 38 jiè to divide; to define a boundary 則不信耳界
111 38 jiè to adjoin 則不信耳界
112 38 jiè dhatu; realm; field; domain 則不信耳界
113 37 to go; to 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
114 37 to rely on; to depend on 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
115 37 Yu 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
116 37 a crow 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
117 37 shòu to suffer; to be subjected to 無受無取
118 37 shòu to transfer; to confer 無受無取
119 37 shòu to receive; to accept 無受無取
120 37 shòu to tolerate 無受無取
121 37 shòu feelings; sensations 無受無取
122 30 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
123 30 to join; to combine 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
124 30 to close 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
125 30 to agree with; equal to 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
126 30 to gather 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
127 30 whole 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
128 30 to be suitable; to be up to standard 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
129 30 a musical note 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
130 30 the conjunction of two astronomical objects 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
131 30 to fight 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
132 30 to conclude 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
133 30 to be similar to 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
134 30 crowded 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
135 30 a box 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
136 30 to copulate 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
137 30 a partner; a spouse 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
138 30 harmonious 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
139 30 He 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
140 30 a container for grain measurement 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
141 30 Merge 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
142 30 unite; saṃyoga 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
143 29 行般若波羅蜜 xíng bōrěbōluómì course in perfect wisdom 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
144 29 shě to give 無得無捨
145 29 shě to give up; to abandon 無得無捨
146 29 shě a house; a home; an abode 無得無捨
147 29 shè my 無得無捨
148 29 shě equanimity 無得無捨
149 29 shè my house 無得無捨
150 29 shě to to shoot; to fire; to launch 無得無捨
151 29 shè to leave 無得無捨
152 29 shě She 無得無捨
153 29 shè disciple 無得無捨
154 29 shè a barn; a pen 無得無捨
155 29 shè to reside 無得無捨
156 29 shè to stop; to halt; to cease 無得無捨
157 29 shè to find a place for; to arrange 無得無捨
158 29 shě Give 無得無捨
159 29 shě abandoning; prahāṇa 無得無捨
160 29 shě house; gṛha 無得無捨
161 29 shě equanimity; upeksa 無得無捨
162 29 多時 duō shí long time 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
163 27 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受
164 27 yuán hem 眼觸為緣所生諸受
165 27 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受
166 27 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受
167 27 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受
168 27 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受
169 27 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受
170 27 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受
171 27 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受
172 27 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受
173 26 wéi to act as; to serve 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
174 26 wéi to change into; to become 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
175 26 wéi to be; is 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
176 26 wéi to do 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
177 26 wèi to support; to help 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
178 26 wéi to govern 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
179 26 wèi to be; bhū 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
180 25 無得 wú dé Non-Attainment 無得無捨
181 24 一切 yīqiè temporary 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
182 24 一切 yīqiè the same 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
183 24 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受
184 23 to use; to grasp 以八解脫無作無止
185 23 to rely on 以八解脫無作無止
186 23 to regard 以八解脫無作無止
187 23 to be able to 以八解脫無作無止
188 23 to order; to command 以八解脫無作無止
189 23 used after a verb 以八解脫無作無止
190 23 a reason; a cause 以八解脫無作無止
191 23 Israel 以八解脫無作無止
192 23 Yi 以八解脫無作無止
193 23 use; yogena 以八解脫無作無止
194 23 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無自性故
195 23 huài bad; spoiled; broken; defective 無成無壞
196 23 huài to go bad; to break 無成無壞
197 23 huài to defeat 無成無壞
198 23 huài sinister; evil 無成無壞
199 23 huài to decline; to wane 無成無壞
200 23 huài to wreck; to break; to destroy 無成無壞
201 23 huài breaking; bheda 無成無壞
202 23 zhǐ to stop; to halt 以八解脫無作無止
203 23 zhǐ Kangxi radical 77 以八解脫無作無止
204 23 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 以八解脫無作無止
205 23 zhǐ to remain in one place; to stay 以八解脫無作無止
206 23 zhǐ to rest; to settle 以八解脫無作無止
207 23 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 以八解脫無作無止
208 23 zhǐ foot 以八解脫無作無止
209 23 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 以八解脫無作無止
210 23 無生無滅 wú shēng wú miè without origination or cessation 無生無滅
211 23 無成 wúchéng achieving nothing 無成無壞
212 21 to give 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
213 21 to accompany 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
214 21 to particate in 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
215 21 of the same kind 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
216 21 to help 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
217 21 for 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
218 20 Yi 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
219 20 xíng to walk 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
220 20 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
221 20 háng profession 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
222 20 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
223 20 xíng to travel 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
224 20 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
225 20 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
226 20 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
227 20 háng horizontal line 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
228 20 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
229 20 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
230 20 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
231 20 xíng to move 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
232 20 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
233 20 xíng travel 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
234 20 xíng to circulate 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
235 20 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
236 20 xíng temporary 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
237 20 háng rank; order 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
238 20 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
239 20 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
240 20 xíng to experience 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
241 20 xíng path; way 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
242 20 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
243 20 xíng Xing 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
244 20 xíng Practice 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
245 20 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
246 20 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
247 19 ěr ear 不信耳
248 19 ěr Kangxi radical 128 不信耳
249 19 ěr an ear-shaped object 不信耳
250 19 ěr on both sides 不信耳
251 19 ěr a vessel handle 不信耳
252 19 ěr ear; śrotra 不信耳
253 19 shé tongue
254 19 shé Kangxi radical 135
255 19 shé a tongue-shaped object
256 19 shé tongue; jihva
257 19 nose
258 19 Kangxi radical 209
259 19 to smell
260 19 a grommet; an eyelet
261 19 to make a hole in an animal's nose
262 19 a handle
263 19 cape; promontory
264 19 first
265 19 nose; ghrāṇa
266 17 method; way 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
267 17 France 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
268 17 the law; rules; regulations 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
269 17 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
270 17 a standard; a norm 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
271 17 an institution 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
272 17 to emulate 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
273 17 magic; a magic trick 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
274 17 punishment 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
275 17 Fa 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
276 17 a precedent 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
277 17 a classification of some kinds of Han texts 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
278 17 relating to a ceremony or rite 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
279 17 Dharma 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
280 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
281 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
282 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
283 17 quality; characteristic 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
284 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故
285 16 菩提 pútí bodhi 菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故
286 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故
287 16 kōng empty; void; hollow
288 16 kòng free time
289 16 kòng to empty; to clean out
290 16 kōng the sky; the air
291 16 kōng in vain; for nothing
292 16 kòng vacant; unoccupied
293 16 kòng empty space
294 16 kōng without substance
295 16 kōng to not have
296 16 kòng opportunity; chance
297 16 kōng vast and high
298 16 kōng impractical; ficticious
299 16 kòng blank
300 16 kòng expansive
301 16 kòng lacking
302 16 kōng plain; nothing else
303 16 kōng Emptiness
304 16 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata
305 15 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
306 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 菩薩摩訶薩不為引發一切法故
307 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 菩薩摩訶薩不為引發一切法故
308 15 big; huge; large 大捨
309 15 Kangxi radical 37 大捨
310 15 great; major; important 大捨
311 15 size 大捨
312 15 old 大捨
313 15 oldest; earliest 大捨
314 15 adult 大捨
315 15 dài an important person 大捨
316 15 senior 大捨
317 15 an element 大捨
318 15 great; mahā 大捨
319 15 shēn human body; torso
320 15 shēn Kangxi radical 158
321 15 shēn self
322 15 shēn life
323 15 shēn an object
324 15 shēn a lifetime
325 15 shēn moral character
326 15 shēn status; identity; position
327 15 shēn pregnancy
328 15 juān India
329 15 shēn body; kāya
330 15 yǎn eye 則不信眼處
331 15 yǎn eyeball 則不信眼處
332 15 yǎn sight 則不信眼處
333 15 yǎn the present moment 則不信眼處
334 15 yǎn an opening; a small hole 則不信眼處
335 15 yǎn a trap 則不信眼處
336 15 yǎn insight 則不信眼處
337 15 yǎn a salitent point 則不信眼處
338 15 yǎn a beat with no accent 則不信眼處
339 15 yǎn to look; to glance 則不信眼處
340 15 yǎn to see proof 則不信眼處
341 15 yǎn eye; cakṣus 則不信眼處
342 14 idea 則不信意界
343 14 Italy (abbreviation) 則不信意界
344 14 a wish; a desire; intention 則不信意界
345 14 mood; feeling 則不信意界
346 14 will; willpower; determination 則不信意界
347 14 bearing; spirit 則不信意界
348 14 to think of; to long for; to miss 則不信意界
349 14 to anticipate; to expect 則不信意界
350 14 to doubt; to suspect 則不信意界
351 14 meaning 則不信意界
352 14 a suggestion; a hint 則不信意界
353 14 an understanding; a point of view 則不信意界
354 14 Yi 則不信意界
355 14 manas; mind; mentation 則不信意界
356 13 wèi taste; flavor
357 13 wèi significance
358 13 wèi to taste
359 13 wèi to ruminate; to mull over
360 13 wèi smell; odor
361 13 wèi a delicacy
362 13 wèi taste; rasa
363 13 shēng sound 不信聲
364 13 shēng sheng 不信聲
365 13 shēng voice 不信聲
366 13 shēng music 不信聲
367 13 shēng language 不信聲
368 13 shēng fame; reputation; honor 不信聲
369 13 shēng a message 不信聲
370 13 shēng a consonant 不信聲
371 13 shēng a tone 不信聲
372 13 shēng to announce 不信聲
373 13 shēng sound 不信聲
374 12 to reach 眼識界及眼觸
375 12 to attain 眼識界及眼觸
376 12 to understand 眼識界及眼觸
377 12 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
378 12 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
379 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
380 12 and; ca; api 眼識界及眼觸
381 11 shí knowledge; understanding
382 11 shí to know; to be familiar with
383 11 zhì to record
384 11 shí thought; cognition
385 11 shí to understand
386 11 shí experience; common sense
387 11 shí a good friend
388 11 zhì to remember; to memorize
389 11 zhì a label; a mark
390 11 zhì an inscription
391 11 shí vijnana; consciousness; mind; cognition
392 11 xiǎng to think 起如是想
393 11 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 起如是想
394 11 xiǎng to want 起如是想
395 11 xiǎng to remember; to miss; to long for 起如是想
396 11 xiǎng to plan 起如是想
397 11 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 起如是想
398 10 xìng gender 不為引發恒住捨性故
399 10 xìng nature; disposition 不為引發恒住捨性故
400 10 xìng grammatical gender 不為引發恒住捨性故
401 10 xìng a property; a quality 不為引發恒住捨性故
402 10 xìng life; destiny 不為引發恒住捨性故
403 10 xìng sexual desire 不為引發恒住捨性故
404 10 xìng scope 不為引發恒住捨性故
405 10 xìng nature 不為引發恒住捨性故
406 10 děng et cetera; and so on 菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故
407 10 děng to wait 菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故
408 10 děng to be equal 菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故
409 10 děng degree; level 菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故
410 10 děng to compare 菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故
411 10 děng same; equal; sama 菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故
412 10 to gather; to collect 不信集
413 10 collected works; collection 不信集
414 10 to stablize; to settle 不信集
415 10 used in place names 不信集
416 10 to mix; to blend 不信集
417 10 to hit the mark 不信集
418 10 to compile 不信集
419 10 to finish; to accomplish 不信集
420 10 to rest; to perch 不信集
421 10 a market 不信集
422 10 the origin of suffering 不信集
423 9 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門故
424 9 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門故
425 9 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
426 9 xiāng incense
427 9 xiāng Kangxi radical 186
428 9 xiāng fragrance; scent
429 9 xiāng a female
430 9 xiāng Xiang
431 9 xiāng to kiss
432 9 xiāng feminine
433 9 xiāng incense
434 9 xiāng fragrance; gandha
435 9 意處 yìchù mental basis of cognition 意處
436 9 chù a place; location; a spot; a point 則不信眼處
437 9 chǔ to reside; to live; to dwell 則不信眼處
438 9 chù an office; a department; a bureau 則不信眼處
439 9 chù a part; an aspect 則不信眼處
440 9 chǔ to be in; to be in a position of 則不信眼處
441 9 chǔ to get along with 則不信眼處
442 9 chǔ to deal with; to manage 則不信眼處
443 9 chǔ to punish; to sentence 則不信眼處
444 9 chǔ to stop; to pause 則不信眼處
445 9 chǔ to be associated with 則不信眼處
446 9 chǔ to situate; to fix a place for 則不信眼處
447 9 chǔ to occupy; to control 則不信眼處
448 9 chù circumstances; situation 則不信眼處
449 9 chù an occasion; a time 則不信眼處
450 9 chù position; sthāna 則不信眼處
451 9 色處 sèchù the visible realm 則不信色處
452 9 法處 fǎchù mental objects 法處
453 9 xiàng to observe; to assess 不為引發道相智
454 9 xiàng appearance; portrait; picture 不為引發道相智
455 9 xiàng countenance; personage; character; disposition 不為引發道相智
456 9 xiàng to aid; to help 不為引發道相智
457 9 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 不為引發道相智
458 9 xiàng a sign; a mark; appearance 不為引發道相智
459 9 xiāng alternately; in turn 不為引發道相智
460 9 xiāng Xiang 不為引發道相智
461 9 xiāng form substance 不為引發道相智
462 9 xiāng to express 不為引發道相智
463 9 xiàng to choose 不為引發道相智
464 9 xiāng Xiang 不為引發道相智
465 9 xiāng an ancient musical instrument 不為引發道相智
466 9 xiāng the seventh lunar month 不為引發道相智
467 9 xiāng to compare 不為引發道相智
468 9 xiàng to divine 不為引發道相智
469 9 xiàng to administer 不為引發道相智
470 9 xiàng helper for a blind person 不為引發道相智
471 9 xiāng rhythm [music] 不為引發道相智
472 9 xiāng the upper frets of a pipa 不為引發道相智
473 9 xiāng coralwood 不為引發道相智
474 9 xiàng ministry 不為引發道相智
475 9 xiàng to supplement; to enhance 不為引發道相智
476 9 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 不為引發道相智
477 9 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 不為引發道相智
478 9 xiàng sign; mark; liṅga 不為引發道相智
479 9 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 不為引發道相智
480 9 color 則不信色
481 9 form; matter 則不信色
482 9 shǎi dice 則不信色
483 9 Kangxi radical 139 則不信色
484 9 countenance 則不信色
485 9 scene; sight 則不信色
486 9 feminine charm; female beauty 則不信色
487 9 kind; type 則不信色
488 9 quality 則不信色
489 9 to be angry 則不信色
490 9 to seek; to search for 則不信色
491 9 lust; sexual desire 則不信色
492 9 form; rupa 則不信色
493 8 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 菩薩摩訶薩不為引發諸佛無上正等菩提故
494 8 dào way; road; path 不為引發道相智
495 8 dào principle; a moral; morality 不為引發道相智
496 8 dào Tao; the Way 不為引發道相智
497 8 dào to say; to speak; to talk 不為引發道相智
498 8 dào to think 不為引發道相智
499 8 dào circuit; a province 不為引發道相智
500 8 dào a course; a channel 不為引發道相智

Frequencies of all Words

Top 789

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 191 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 應引發般若波羅蜜多
2 187 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
3 163 不信 bùxìn lack of faith 為不信何法
4 163 不信 bùxìn not believe 為不信何法
5 163 不信 bùxìn asraddhya; lack of faith 為不信何法
6 134 引發 yǐnfā to lead to; to trigger; to initiate 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
7 124 no 以八解脫無作無止
8 124 Kangxi radical 71 以八解脫無作無止
9 124 to not have; without 以八解脫無作無止
10 124 has not yet 以八解脫無作無止
11 124 mo 以八解脫無作無止
12 124 do not 以八解脫無作無止
13 124 not; -less; un- 以八解脫無作無止
14 124 regardless of 以八解脫無作無止
15 124 to not have 以八解脫無作無止
16 124 um 以八解脫無作無止
17 124 Wu 以八解脫無作無止
18 124 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 以八解脫無作無止
19 124 not; non- 以八解脫無作無止
20 124 mo 以八解脫無作無止
21 96 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
22 96 old; ancient; former; past 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
23 96 reason; cause; purpose 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
24 96 to die 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
25 96 so; therefore; hence 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
26 96 original 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
27 96 accident; happening; instance 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
28 96 a friend; an acquaintance; friendship 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
29 96 something in the past 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
30 96 deceased; dead 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
31 96 still; yet 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
32 96 therefore; tasmāt 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
33 92 shí time; a point or period of time
34 92 shí a season; a quarter of a year
35 92 shí one of the 12 two-hour periods of the day
36 92 shí at that time
37 92 shí fashionable
38 92 shí fate; destiny; luck
39 92 shí occasion; opportunity; chance
40 92 shí tense
41 92 shí particular; special
42 92 shí to plant; to cultivate
43 92 shí hour (measure word)
44 92 shí an era; a dynasty
45 92 shí time [abstract]
46 92 shí seasonal
47 92 shí frequently; often
48 92 shí occasionally; sometimes
49 92 shí on time
50 92 shí this; that
51 92 shí to wait upon
52 92 shí hour
53 92 shí appropriate; proper; timely
54 92 shí Shi
55 92 shí a present; currentlt
56 92 shí time; kāla
57 92 shí at that time; samaya
58 92 shí then; atha
59 88 xìn to believe; to trust 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
60 88 xìn a letter 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
61 88 xìn evidence 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
62 88 xìn faith; confidence 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
63 88 xìn honest; sincere; true 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
64 88 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
65 88 xìn an official holding a document 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
66 88 xìn willfully; randomly 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
67 88 xìn truly 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
68 88 xìn a gift 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
69 88 xìn credit 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
70 88 xìn on time; regularly 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
71 88 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
72 88 xìn news; a message 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
73 88 xìn arsenic 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
74 88 xìn Faith 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
75 88 xìn faith; confidence 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
76 87 otherwise; but; however 則不信色
77 87 then 則不信色
78 87 measure word for short sections of text 則不信色
79 87 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則不信色
80 87 a grade; a level 則不信色
81 87 an example; a model 則不信色
82 87 a weighing device 則不信色
83 87 to grade; to rank 則不信色
84 87 to copy; to imitate; to follow 則不信色
85 87 to do 則不信色
86 87 only 則不信色
87 87 immediately 則不信色
88 87 then; moreover; atha 則不信色
89 87 koan; kōan; gong'an 則不信色
90 84 zuò to do 以八解脫無作無止
91 84 zuò to act as; to serve as 以八解脫無作無止
92 84 zuò to start 以八解脫無作無止
93 84 zuò a writing; a work 以八解脫無作無止
94 84 zuò to dress as; to be disguised as 以八解脫無作無止
95 84 zuō to create; to make 以八解脫無作無止
96 84 zuō a workshop 以八解脫無作無止
97 84 zuō to write; to compose 以八解脫無作無止
98 84 zuò to rise 以八解脫無作無止
99 84 zuò to be aroused 以八解脫無作無止
100 84 zuò activity; action; undertaking 以八解脫無作無止
101 84 zuò to regard as 以八解脫無作無止
102 84 zuò action; kāraṇa 以八解脫無作無止
103 81 not; no 不與一切法合
104 81 expresses that a certain condition cannot be acheived 不與一切法合
105 81 as a correlative 不與一切法合
106 81 no (answering a question) 不與一切法合
107 81 forms a negative adjective from a noun 不與一切法合
108 81 at the end of a sentence to form a question 不與一切法合
109 81 to form a yes or no question 不與一切法合
110 81 infix potential marker 不與一切法合
111 81 no; na 不與一切法合
112 66 yīng should; ought 應引發般若波羅蜜多
113 66 yìng to answer; to respond 應引發般若波羅蜜多
114 66 yìng to confirm; to verify 應引發般若波羅蜜多
115 66 yīng soon; immediately 應引發般若波羅蜜多
116 66 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應引發般若波羅蜜多
117 66 yìng to accept 應引發般若波羅蜜多
118 66 yīng or; either 應引發般若波羅蜜多
119 66 yìng to permit; to allow 應引發般若波羅蜜多
120 66 yìng to echo 應引發般若波羅蜜多
121 66 yìng to handle; to deal with 應引發般若波羅蜜多
122 66 yìng Ying 應引發般若波羅蜜多
123 66 yīng suitable; yukta 應引發般若波羅蜜多
124 66 不為 bùwéi to not do 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
125 66 不為 bùwèi to not take the place of 菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
126 64 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現白佛言
127 57 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
128 57 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
129 57 不可得 bù kě dé cannot be obtained 由此於彼不可得故
130 57 不可得 bù kě dé unobtainable 由此於彼不可得故
131 57 不可得 bù kě dé unattainable 由此於彼不可得故
132 51 chù to touch; to feel
133 51 chù to butt; to ram; to gore
134 51 chù touch; contact; sparśa
135 51 chù tangible; spraṣṭavya
136 49 guān to look at; to watch; to observe 觀色不可得
137 49 guàn Taoist monastery; monastery 觀色不可得
138 49 guān to display; to show; to make visible 觀色不可得
139 49 guān Guan 觀色不可得
140 49 guān appearance; looks 觀色不可得
141 49 guān a sight; a view; a vista 觀色不可得
142 49 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀色不可得
143 49 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀色不可得
144 49 guàn an announcement 觀色不可得
145 49 guàn a high tower; a watchtower 觀色不可得
146 49 guān Surview 觀色不可得
147 49 guān Observe 觀色不可得
148 49 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀色不可得
149 49 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀色不可得
150 49 guān recollection; anusmrti 觀色不可得
151 49 guān viewing; avaloka 觀色不可得
152 44 云何 yúnhé why; how 云何菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
153 44 云何 yúnhé how; katham 云何菩薩摩訶薩不為引發八解脫故
154 43 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
155 43 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
156 38 jiè border; boundary 則不信耳界
157 38 jiè kingdom 則不信耳界
158 38 jiè circle; society 則不信耳界
159 38 jiè territory; region 則不信耳界
160 38 jiè the world 則不信耳界
161 38 jiè scope; extent 則不信耳界
162 38 jiè erathem; stratigraphic unit 則不信耳界
163 38 jiè to divide; to define a boundary 則不信耳界
164 38 jiè to adjoin 則不信耳界
165 38 jiè dhatu; realm; field; domain 則不信耳界
166 37 in; at 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
167 37 in; at 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
168 37 in; at; to; from 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
169 37 to go; to 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
170 37 to rely on; to depend on 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
171 37 to go to; to arrive at 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
172 37 from 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
173 37 give 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
174 37 oppposing 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
175 37 and 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
176 37 compared to 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
177 37 by 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
178 37 and; as well as 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
179 37 for 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
180 37 Yu 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
181 37 a crow 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
182 37 whew; wow 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
183 37 near to; antike 如是般若波羅蜜多於一切法無所得故
184 37 shòu to suffer; to be subjected to 無受無取
185 37 shòu to transfer; to confer 無受無取
186 37 shòu to receive; to accept 無受無取
187 37 shòu to tolerate 無受無取
188 37 shòu suitably 無受無取
189 37 shòu feelings; sensations 無受無取
190 31 ruò to seem; to be like; as 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
191 31 ruò seemingly 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
192 31 ruò if 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
193 31 ruò you 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
194 31 ruò this; that 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
195 31 ruò and; or 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
196 31 ruò as for; pertaining to 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
197 31 pomegranite 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
198 31 ruò to choose 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
199 31 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
200 31 ruò thus 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
201 31 ruò pollia 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
202 31 ruò Ruo 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
203 31 ruò only then 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
204 31 ja 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
205 31 jñā 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
206 31 ruò if; yadi 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
207 30 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
208 30 to join; to combine 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
209 30 a time; a trip 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
210 30 to close 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
211 30 to agree with; equal to 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
212 30 to gather 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
213 30 whole 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
214 30 to be suitable; to be up to standard 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
215 30 a musical note 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
216 30 the conjunction of two astronomical objects 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
217 30 to fight 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
218 30 to conclude 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
219 30 to be similar to 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
220 30 and; also 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
221 30 crowded 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
222 30 a box 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
223 30 to copulate 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
224 30 a partner; a spouse 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
225 30 harmonious 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
226 30 should 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
227 30 He 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
228 30 a unit of measure for grain 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
229 30 a container for grain measurement 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
230 30 Merge 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
231 30 unite; saṃyoga 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
232 29 行般若波羅蜜 xíng bōrěbōluómì course in perfect wisdom 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
233 29 shě to give 無得無捨
234 29 shě to give up; to abandon 無得無捨
235 29 shě a house; a home; an abode 無得無捨
236 29 shè my 無得無捨
237 29 shè a unit of length equal to 30 li 無得無捨
238 29 shě equanimity 無得無捨
239 29 shè my house 無得無捨
240 29 shě to to shoot; to fire; to launch 無得無捨
241 29 shè to leave 無得無捨
242 29 shě She 無得無捨
243 29 shè disciple 無得無捨
244 29 shè a barn; a pen 無得無捨
245 29 shè to reside 無得無捨
246 29 shè to stop; to halt; to cease 無得無捨
247 29 shè to find a place for; to arrange 無得無捨
248 29 shě Give 無得無捨
249 29 shě abandoning; prahāṇa 無得無捨
250 29 shě house; gṛha 無得無捨
251 29 shě equanimity; upeksa 無得無捨
252 29 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時
253 29 多時 duō shí long time 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
254 27 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受
255 27 yuán hem 眼觸為緣所生諸受
256 27 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受
257 27 yuán because 眼觸為緣所生諸受
258 27 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受
259 27 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受
260 27 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受
261 27 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受
262 27 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受
263 27 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受
264 27 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受
265 26 wèi for; to 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
266 26 wèi because of 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
267 26 wéi to act as; to serve 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
268 26 wéi to change into; to become 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
269 26 wéi to be; is 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
270 26 wéi to do 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
271 26 wèi for 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
272 26 wèi because of; for; to 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
273 26 wèi to 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
274 26 wéi in a passive construction 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
275 26 wéi forming a rehetorical question 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
276 26 wéi forming an adverb 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
277 26 wéi to add emphasis 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
278 26 wèi to support; to help 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
279 26 wéi to govern 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
280 26 wèi to be; bhū 如是般若波羅蜜多為一切法無作無止
281 26 乃至 nǎizhì and even 以四正斷乃至八聖道支無作無止
282 26 乃至 nǎizhì as much as; yavat 以四正斷乃至八聖道支無作無止
283 25 無得 wú dé Non-Attainment 無得無捨
284 24 一切 yīqiè all; every; everything 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
285 24 一切 yīqiè temporary 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
286 24 一切 yīqiè the same 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
287 24 一切 yīqiè generally 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
288 24 一切 yīqiè all, everything 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
289 24 一切 yīqiè all; sarva 菩薩摩訶薩不為引發一切陀羅尼門故
290 24 zhū all; many; various 眼觸為緣所生諸受
291 24 zhū Zhu 眼觸為緣所生諸受
292 24 zhū all; members of the class 眼觸為緣所生諸受
293 24 zhū interrogative particle 眼觸為緣所生諸受
294 24 zhū him; her; them; it 眼觸為緣所生諸受
295 24 zhū of; in 眼觸為緣所生諸受
296 24 zhū all; many; sarva 眼觸為緣所生諸受
297 24 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受
298 23 so as to; in order to 以八解脫無作無止
299 23 to use; to regard as 以八解脫無作無止
300 23 to use; to grasp 以八解脫無作無止
301 23 according to 以八解脫無作無止
302 23 because of 以八解脫無作無止
303 23 on a certain date 以八解脫無作無止
304 23 and; as well as 以八解脫無作無止
305 23 to rely on 以八解脫無作無止
306 23 to regard 以八解脫無作無止
307 23 to be able to 以八解脫無作無止
308 23 to order; to command 以八解脫無作無止
309 23 further; moreover 以八解脫無作無止
310 23 used after a verb 以八解脫無作無止
311 23 very 以八解脫無作無止
312 23 already 以八解脫無作無止
313 23 increasingly 以八解脫無作無止
314 23 a reason; a cause 以八解脫無作無止
315 23 Israel 以八解脫無作無止
316 23 Yi 以八解脫無作無止
317 23 use; yogena 以八解脫無作無止
318 23 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無自性故
319 23 huài bad; spoiled; broken; defective 無成無壞
320 23 huài to go bad; to break 無成無壞
321 23 huài to defeat 無成無壞
322 23 huài sinister; evil 無成無壞
323 23 huài to decline; to wane 無成無壞
324 23 huài to wreck; to break; to destroy 無成無壞
325 23 huài extremely; very 無成無壞
326 23 huài breaking; bheda 無成無壞
327 23 zhǐ to stop; to halt 以八解脫無作無止
328 23 zhǐ until; to end 以八解脫無作無止
329 23 zhǐ Kangxi radical 77 以八解脫無作無止
330 23 zhǐ only 以八解脫無作無止
331 23 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 以八解脫無作無止
332 23 zhǐ to remain in one place; to stay 以八解脫無作無止
333 23 zhǐ to rest; to settle 以八解脫無作無止
334 23 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 以八解脫無作無止
335 23 zhǐ a particle at the end of a phrase 以八解脫無作無止
336 23 zhǐ foot 以八解脫無作無止
337 23 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 以八解脫無作無止
338 23 無生無滅 wú shēng wú miè without origination or cessation 無生無滅
339 23 無成 wúchéng achieving nothing 無成無壞
340 21 and 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
341 21 to give 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
342 21 together with 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
343 21 interrogative particle 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
344 21 to accompany 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
345 21 to particate in 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
346 21 of the same kind 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
347 21 to help 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
348 21 for 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
349 21 and; ca 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
350 20 also; too 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
351 20 but 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
352 20 this; he; she 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
353 20 although; even though 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
354 20 already 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
355 20 particle with no meaning 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
356 20 Yi 如是般若波羅蜜多豈亦不合一切智智
357 20 xíng to walk 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
358 20 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
359 20 háng profession 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
360 20 háng line; row 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
361 20 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
362 20 xíng to travel 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
363 20 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
364 20 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
365 20 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
366 20 háng horizontal line 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
367 20 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
368 20 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
369 20 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
370 20 xíng to move 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
371 20 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
372 20 xíng travel 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
373 20 xíng to circulate 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
374 20 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
375 20 xíng temporary 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
376 20 xíng soon 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
377 20 háng rank; order 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
378 20 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
379 20 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
380 20 xíng to experience 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
381 20 xíng path; way 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
382 20 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
383 20 xíng a round [of drinks] 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
384 20 xíng Xing 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
385 20 xíng moreover; also 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
386 20 xíng Practice 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
387 20 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
388 20 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩不為引發一切菩薩摩訶薩行故
389 19 ěr ear 不信耳
390 19 ěr Kangxi radical 128 不信耳
391 19 ěr and that is all 不信耳
392 19 ěr an ear-shaped object 不信耳
393 19 ěr on both sides 不信耳
394 19 ěr a vessel handle 不信耳
395 19 ěr ear; śrotra 不信耳
396 19 shé tongue
397 19 shé Kangxi radical 135
398 19 shé a tongue-shaped object
399 19 shé tongue; jihva
400 19 nose
401 19 Kangxi radical 209
402 19 to smell
403 19 a grommet; an eyelet
404 19 to make a hole in an animal's nose
405 19 a handle
406 19 cape; promontory
407 19 first
408 19 nose; ghrāṇa
409 17 method; way 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
410 17 France 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
411 17 the law; rules; regulations 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
412 17 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
413 17 a standard; a norm 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
414 17 an institution 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
415 17 to emulate 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
416 17 magic; a magic trick 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
417 17 punishment 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
418 17 Fa 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
419 17 a precedent 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
420 17 a classification of some kinds of Han texts 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
421 17 relating to a ceremony or rite 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
422 17 Dharma 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
423 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
424 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
425 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
426 17 quality; characteristic 菩薩摩訶薩不為引發無忘失法故
427 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故
428 16 菩提 pútí bodhi 菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故
429 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩薩摩訶薩不為引發獨覺菩提故
430 16 kōng empty; void; hollow
431 16 kòng free time
432 16 kòng to empty; to clean out
433 16 kōng the sky; the air
434 16 kōng in vain; for nothing
435 16 kòng vacant; unoccupied
436 16 kòng empty space
437 16 kōng without substance
438 16 kōng to not have
439 16 kòng opportunity; chance
440 16 kōng vast and high
441 16 kōng impractical; ficticious
442 16 kòng blank
443 16 kòng expansive
444 16 kòng lacking
445 16 kōng plain; nothing else
446 16 kōng Emptiness
447 16 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata
448 15 如是 rúshì thus; so 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
449 15 如是 rúshì thus, so 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
450 15 如是 rúshì thus; evam 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
451 15 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合
452 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 菩薩摩訶薩不為引發一切法故
453 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 菩薩摩訶薩不為引發一切法故
454 15 big; huge; large 大捨
455 15 Kangxi radical 37 大捨
456 15 great; major; important 大捨
457 15 size 大捨
458 15 old 大捨
459 15 greatly; very 大捨
460 15 oldest; earliest 大捨
461 15 adult 大捨
462 15 tài greatest; grand 大捨
463 15 dài an important person 大捨
464 15 senior 大捨
465 15 approximately 大捨
466 15 tài greatest; grand 大捨
467 15 an element 大捨
468 15 great; mahā 大捨
469 15 shēn human body; torso
470 15 shēn Kangxi radical 158
471 15 shēn measure word for clothes
472 15 shēn self
473 15 shēn life
474 15 shēn an object
475 15 shēn a lifetime
476 15 shēn personally
477 15 shēn moral character
478 15 shēn status; identity; position
479 15 shēn pregnancy
480 15 juān India
481 15 shēn body; kāya
482 15 yǎn eye 則不信眼處
483 15 yǎn measure word for wells 則不信眼處
484 15 yǎn eyeball 則不信眼處
485 15 yǎn sight 則不信眼處
486 15 yǎn the present moment 則不信眼處
487 15 yǎn an opening; a small hole 則不信眼處
488 15 yǎn a trap 則不信眼處
489 15 yǎn insight 則不信眼處
490 15 yǎn a salitent point 則不信眼處
491 15 yǎn a beat with no accent 則不信眼處
492 15 yǎn to look; to glance 則不信眼處
493 15 yǎn to see proof 則不信眼處
494 15 yǎn eye; cakṣus 則不信眼處
495 15 yǒu is; are; to exist 有合有得
496 15 yǒu to have; to possess 有合有得
497 15 yǒu indicates an estimate 有合有得
498 15 yǒu indicates a large quantity 有合有得
499 15 yǒu indicates an affirmative response 有合有得
500 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有合有得

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
不信 bùxìn asraddhya; lack of faith
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
therefore; tasmāt
 1. shí
 2. shí
 3. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 3. then; atha
 1. xìn
 2. xìn
 1. Faith
 2. faith; confidence
 1. then; moreover; atha
 2. koan; kōan; gong'an
zuò action; kāraṇa
no; na

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利子 115 Sariputta
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 106.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
本性空 98 emptiness of essential original nature
鼻识 鼻識 98 sense of smell
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法处 法處 102 mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观空 觀空 103
 1. Observing Emptiness
 2. to view all things as empty
 3. Guan Kong
观行 觀行 103 contemplation and action
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第一 106 scroll 1
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
染污法 114 kleśa; kilesa; a mental affliction; defilement
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色处 色處 115 the visible realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身界 115 ashes or relics after cremation
舌识 舌識 115 sense of taste
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
无得 無得 119 Non-Attainment
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无际空 無際空 119 emptiness without without beginning or end
五力 119 pañcabala; the five powers
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
香界 120 a Buddhist temple
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
虚空界 虛空界 120 visible space
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature