Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 321

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 353 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 初分真如品第四十七之四
2 353 真如 zhēnrú True Thusness 初分真如品第四十七之四
3 299 平等 píngděng be equal in social status 過去真如平等故如來真如平等
4 299 平等 píngděng equal 過去真如平等故如來真如平等
5 299 平等 píngděng equal / without partiality 過去真如平等故如來真如平等
6 299 平等 píngděng equality 過去真如平等故如來真如平等
7 151 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 上座善現隨如來生
8 151 如來 Rúlái Tathagata 上座善現隨如來生
9 120 不能 bù néng cannot / must not / should not 是菩薩不能修般若波羅蜜多
10 120 to not have / without 無變異空
11 120 mo 無變異空
12 120 Wu 無變異空
13 98 kōng empty / void / hollow 畢竟空
14 98 kòng free time 畢竟空
15 98 kòng to empty / to clean out 畢竟空
16 98 kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 畢竟空
17 98 kōng the sky / the air 畢竟空
18 98 kōng in vain / for nothing 畢竟空
19 98 kòng vacant / unoccupied 畢竟空
20 98 kòng empty space 畢竟空
21 98 kōng without substance 畢竟空
22 98 kōng to not have 畢竟空
23 98 kòng opportunity / chance 畢竟空
24 98 kōng vast and high 畢竟空
25 98 kōng impractical / ficticious 畢竟空
26 98 kòng blank 畢竟空
27 98 kòng expansive 畢竟空
28 98 kòng lacking 畢竟空
29 98 kōng Emptiness 畢竟空
30 91 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
31 84 Yi 亦不能修靜慮
32 80 xiū to decorate / to embellish 是菩薩不能修般若波羅蜜多
33 80 xiū to study / to cultivate 是菩薩不能修般若波羅蜜多
34 80 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 是菩薩不能修般若波羅蜜多
35 80 xiū to repair 是菩薩不能修般若波羅蜜多
36 80 xiū long / slender 是菩薩不能修般若波羅蜜多
37 80 xiū to write / to compile 是菩薩不能修般若波羅蜜多
38 80 xiū to build / to construct / to shape 是菩薩不能修般若波羅蜜多
39 80 xiū pratipatti / spiritual practice 是菩薩不能修般若波羅蜜多
40 80 xiū to practice 是菩薩不能修般若波羅蜜多
41 80 xiū to cut 是菩薩不能修般若波羅蜜多
42 80 xiū virtuous / wholesome 是菩薩不能修般若波羅蜜多
43 80 xiū a virtuous person 是菩薩不能修般若波羅蜜多
44 80 xiū Xiu 是菩薩不能修般若波羅蜜多
45 80 xiū to unknot 是菩薩不能修般若波羅蜜多
46 80 xiū to prepare / to put in order 是菩薩不能修般若波羅蜜多
47 80 xiū excellent 是菩薩不能修般若波羅蜜多
48 80 xiū to perform [a ceremony] 是菩薩不能修般若波羅蜜多
49 80 xiū Cultivation 是菩薩不能修般若波羅蜜多
50 65 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩為攝取三摩地門故行
51 65 菩薩 púsà Bodhisattva Realm 若菩薩為攝取三摩地門故行
52 65 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩為攝取三摩地門故行
53 60 miè to destroy / to wipe out / to exterminate
54 60 miè the cessation of suffering
55 60 miè to submerge
56 60 miè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
57 60 miè to extinguish / to put out
58 60 miè to eliminate
59 60 miè to disappear / to fade away
60 59 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得空
61 51 to rely on / to depend on 此深妙法於何無礙
62 51 Yu 此深妙法於何無礙
63 51 a crow 此深妙法於何無礙
64 49 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 此深妙法於何無礙
65 49 無礙 wú'ài to do no harm / to not obstruct 此深妙法於何無礙
66 49 無礙 wú'ài Wu Ai 此深妙法於何無礙
67 49 無礙 wú'ài Wu Ai 此深妙法於何無礙
68 48 足迹 zújì a footprint / a track 此深妙法都無足迹
69 48 足迹 zújì a track / a path followed 此深妙法都無足迹
70 48 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 此深妙法無生無滅
71 48 無生 wúshēng No-Birth 此深妙法無生無滅
72 43 method / way 此深妙法隨順一切法
73 43 France 此深妙法隨順一切法
74 43 the law / rules / regulations 此深妙法隨順一切法
75 43 the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma 此深妙法隨順一切法
76 43 a dharma / a dhárma / a natural law / teachings 此深妙法隨順一切法
77 43 a mental object / a phenomenon / dharma / a thought 此深妙法隨順一切法
78 43 a standard / a norm 此深妙法隨順一切法
79 43 an institution 此深妙法隨順一切法
80 43 to emulate 此深妙法隨順一切法
81 43 magic / a magic trick 此深妙法隨順一切法
82 43 punishment 此深妙法隨順一切法
83 43 Fa 此深妙法隨順一切法
84 43 quality / characteristic 此深妙法隨順一切法
85 43 a precedent 此深妙法隨順一切法
86 43 a classification of some kinds of Han texts 此深妙法隨順一切法
87 43 relating to a ceremony or rite 此深妙法隨順一切法
88 43 Dharma 此深妙法隨順一切法
89 43 深妙 shēn miào profound / deep and subtle 此深妙法隨順一切法
90 40 chù to touch / to feel
91 40 chù touch / contact / sparśa
92 40 chù to butt / to ram / to gore
93 33 wéi to act as / to serve 若菩薩為攝取三摩地門故行
94 33 wéi to change into / to become 若菩薩為攝取三摩地門故行
95 33 wéi to be / is 若菩薩為攝取三摩地門故行
96 33 wéi to do 若菩薩為攝取三摩地門故行
97 33 wèi to support / to help 若菩薩為攝取三摩地門故行
98 33 wéi to govern 若菩薩為攝取三摩地門故行
99 30 shēn human body / torso
100 30 shēn Kangxi radical 158
101 30 shēn self
102 30 shēn life
103 30 shēn an object
104 30 shēn a lifetime
105 30 shēn moral character
106 30 shēn status / identity / position
107 30 shēn pregnancy
108 30 juān India
109 30 shēn body / kāya
110 30 shé tongue
111 30 shé Kangxi radical 135
112 30 shé a tongue-shaped object
113 30 nose
114 30 Kangxi radical 209
115 30 first
116 30 xíng to walk / to move 若菩薩為攝取三摩地門故行
117 30 xíng capable / competent 若菩薩為攝取三摩地門故行
118 30 háng profession 若菩薩為攝取三摩地門故行
119 30 xíng Kangxi radical 144 若菩薩為攝取三摩地門故行
120 30 xíng to travel 若菩薩為攝取三摩地門故行
121 30 xíng actions / conduct 若菩薩為攝取三摩地門故行
122 30 xíng to do / to act 若菩薩為攝取三摩地門故行
123 30 xíng all right / OK / okay 若菩薩為攝取三摩地門故行
124 30 háng line 若菩薩為攝取三摩地門故行
125 30 xìng mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions 若菩薩為攝取三摩地門故行
126 30 xíng practice / carita / caryā / conduct / behavior 若菩薩為攝取三摩地門故行
127 30 héng virtuous deeds 若菩薩為攝取三摩地門故行
128 30 hàng a line of trees 若菩薩為攝取三摩地門故行
129 30 hàng bold / steadfast 若菩薩為攝取三摩地門故行
130 30 xíng to practice 若菩薩為攝取三摩地門故行
131 30 háng a path / a road 若菩薩為攝取三摩地門故行
132 30 xíng travel 若菩薩為攝取三摩地門故行
133 30 xíng to circulate 若菩薩為攝取三摩地門故行
134 30 xíng running script / running script 若菩薩為攝取三摩地門故行
135 30 xíng temporary 若菩薩為攝取三摩地門故行
136 30 háng to rank 若菩薩為攝取三摩地門故行
137 30 háng a business / a shop 若菩薩為攝取三摩地門故行
138 30 xíng to depart / to leave 若菩薩為攝取三摩地門故行
139 30 xíng Practice 若菩薩為攝取三摩地門故行
140 30 ěr ear 於耳
141 30 ěr Kangxi radical 128 於耳
142 30 ěr an ear-shaped object 於耳
143 30 ěr on both sides 於耳
144 30 ěr a vessel handle 於耳
145 28 infix potential marker 不虛妄性
146 27 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 具壽善現白佛言
147 27 bié other 無二無別
148 27 bié special 無二無別
149 27 bié to leave 無二無別
150 27 bié to distinguish 無二無別
151 27 bié to pin 無二無別
152 27 bié to insert / to jam 無二無別
153 27 bié to turn 無二無別
154 27 bié Bie 無二無別
155 27 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
156 27 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二無別
157 26 隨順 suíshùn to follow / to go along with 此深妙法隨順一切法
158 26 隨順 suíshùn Follow and Oblige 此深妙法隨順一切法
159 26 同一 tóngyī identical / same 同一真如
160 25 zhèng proof 是菩薩不能證內空
161 25 zhèng to prove / to demonstrate / to confirm / to give evidence 是菩薩不能證內空
162 25 zhèng realization / adhigama 是菩薩不能證內空
163 25 zhèng to advise against 是菩薩不能證內空
164 25 zhèng certificate 是菩薩不能證內空
165 25 zhèng an illness 是菩薩不能證內空
166 25 zhèng to accuse 是菩薩不能證內空
167 23 xiàng to observe / to assess 亦不能修道相智
168 23 xiàng appearance / portrait / picture 亦不能修道相智
169 23 xiàng lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition 亦不能修道相智
170 23 xiàng to aid / to help 亦不能修道相智
171 23 xiāng a chancellor / a prime minister / a high minister 亦不能修道相智
172 23 xiàng nimitta / a sign / a mark / appearance 亦不能修道相智
173 23 xiàng a perception / cognition / conceptualization / a notion 亦不能修道相智
174 23 xiāng alternately / in turn 亦不能修道相智
175 23 xiāng Xiang 亦不能修道相智
176 23 xiāng form substance 亦不能修道相智
177 23 xiāng to express 亦不能修道相智
178 23 xiàng to choose 亦不能修道相智
179 23 xiāng Xiang 亦不能修道相智
180 23 xiāng an ancient musical instrument 亦不能修道相智
181 23 xiāng the seventh lunar month 亦不能修道相智
182 23 xiāng to compare 亦不能修道相智
183 23 xiàng to divine 亦不能修道相智
184 23 xiàng to administer 亦不能修道相智
185 23 xiàng helper for a blind person 亦不能修道相智
186 23 xiāng rhythm [music] 亦不能修道相智
187 23 xiāng the upper frets of a pipa 亦不能修道相智
188 23 xiāng coralwood 亦不能修道相智
189 23 xiàng ministry 亦不能修道相智
190 23 xiàng to supplement / to enhance 亦不能修道相智
191 22 shòu to suffer / to be subjected to 於受
192 22 shòu feelings / sensations 於受
193 22 shòu to receive / to accept 於受
194 22 shòu to tolerate 於受
195 22 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 自性空
196 22 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
197 22 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
198 22 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性空
199 22 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
200 20 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法空
201 20 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法空
202 20 shēng to be born / to give birth
203 20 shēng to live
204 20 shēng raw
205 20 shēng a student
206 20 shēng life
207 20 shēng birth
208 20 shēng to produce / to give rise
209 20 shēng alive
210 20 shēng a lifetime
211 20 shēng to initiate / to become
212 20 shēng to grow
213 20 shēng unfamiliar
214 20 shēng not experienced
215 20 shēng hard / stiff / strong
216 20 shēng having academic or professional knowledge
217 20 shēng a male role in traditional theatre
218 20 shēng gender
219 20 shēng to develop / to grow
220 20 shēng to set up
221 20 shēng a prostitute
222 20 shēng a captive
223 20 shēng a gentleman
224 20 shēng Kangxi radical 100
225 20 shēng unripe
226 20 shēng nature
227 20 shēng to inherit / to succeed
228 20 shēng destiny
229 18 yǎn eye 此深妙法於眼處無礙
230 18 yǎn eyeball 此深妙法於眼處無礙
231 18 yǎn sight 此深妙法於眼處無礙
232 18 yǎn the present moment 此深妙法於眼處無礙
233 18 yǎn an opening / a small hole 此深妙法於眼處無礙
234 18 yǎn a trap 此深妙法於眼處無礙
235 18 yǎn insight 此深妙法於眼處無礙
236 18 yǎn a salitent point 此深妙法於眼處無礙
237 18 yǎn a beat with no accent 此深妙法於眼處無礙
238 18 yǎn to look / to glance 此深妙法於眼處無礙
239 18 yǎn to see proof 此深妙法於眼處無礙
240 18 idea 意界無礙
241 18 Italy (abbreviation) 意界無礙
242 18 a wish / a desire / intention 意界無礙
243 18 mood / feeling 意界無礙
244 18 will / willpower / determination 意界無礙
245 18 bearing / spirit 意界無礙
246 18 to think of / to long for / to miss 意界無礙
247 18 to anticipate / to expect 意界無礙
248 18 to doubt / to suspect 意界無礙
249 18 meaning 意界無礙
250 18 a suggestion / a hint 意界無礙
251 18 manas / mind / mentation 意界無礙
252 18 an understanding / a point of view 意界無礙
253 18 Yi 意界無礙
254 18 jiè border / boundary 亦不能證法界
255 18 jiè kingdom 亦不能證法界
256 18 jiè dhātu / a realm / a field / a domain 亦不能證法界
257 18 jiè the world 亦不能證法界
258 18 jiè scope / extent 亦不能證法界
259 18 jiè erathem 亦不能證法界
260 18 jiè to divide 亦不能證法界
261 18 jiè to adjoin 亦不能證法界
262 17 Buddha / Awakened One 十八佛不共法
263 17 of Buddhism 十八佛不共法
264 17 a statue or image of a Buddha 十八佛不共法
265 17 a Buddhist text 十八佛不共法
266 17 to touch / to stroke 十八佛不共法
267 17 Buddha Realm 十八佛不共法
268 17 Buddha 十八佛不共法
269 17 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 是菩薩不能修空解脫門
270 17 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 是菩薩不能修空解脫門
271 16 suí to follow 上座善現隨如來生
272 16 suí to listen to 上座善現隨如來生
273 16 suí to submit to / to comply with 上座善現隨如來生
274 16 suí to be obsequious 上座善現隨如來生
275 16 suí 17th hexagram 上座善現隨如來生
276 16 suí let somebody do what they like 上座善現隨如來生
277 16 suí to resemble / to look like 上座善現隨如來生
278 14 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 是菩薩不能修一切智
279 14 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 是菩薩不能修一切智
280 14 共法 gòngfǎ totality of truth 十八佛不共法
281 14 zhì wisdom / knowledge / understanding 亦不能修道相智
282 14 zhì care / prudence 亦不能修道相智
283 14 zhì Zhi 亦不能修道相智
284 14 zhì clever 亦不能修道相智
285 14 zhì Wisdom 亦不能修道相智
286 14 十八 shíbā eighteen 十八佛不共法
287 14 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 是菩薩不能修佛十力
288 14 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 一切相智
289 14 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 若菩薩為攝取三摩地門故行
290 14 mén door / gate / doorway / gateway 若菩薩為攝取三摩地門故行
291 14 mén phylum / division 若菩薩為攝取三摩地門故行
292 14 mén sect / school 若菩薩為攝取三摩地門故行
293 14 mén Kangxi radical 169 若菩薩為攝取三摩地門故行
294 14 mén a door-like object 若菩薩為攝取三摩地門故行
295 14 mén an opening 若菩薩為攝取三摩地門故行
296 14 mén an access point / a border entrance 若菩薩為攝取三摩地門故行
297 14 mén a household / a clan 若菩薩為攝取三摩地門故行
298 14 mén a kind / a category 若菩薩為攝取三摩地門故行
299 14 mén to guard a gate 若菩薩為攝取三摩地門故行
300 14 mén Men 若菩薩為攝取三摩地門故行
301 14 mén a turning point 若菩薩為攝取三摩地門故行
302 14 mén a method 若菩薩為攝取三摩地門故行
303 14 mén a sense organ 若菩薩為攝取三摩地門故行
304 14 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 亦不能修四無所畏
305 14 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 為攝取陀羅尼門故行
306 13 yuàn to hope / to wish / to desire 無願解脫門
307 13 yuàn hope 無願解脫門
308 13 yuàn to be ready / to be willing 無願解脫門
309 13 yuàn to ask for / to solicit 無願解脫門
310 13 yuàn a vow 無願解脫門
311 13 yuàn to prefer / to select 無願解脫門
312 13 yuàn to admire 無願解脫門
313 13 xìng gender 不虛妄性
314 13 xìng nature / disposition 不虛妄性
315 13 xìng grammatical gender 不虛妄性
316 13 xìng a property / a quality 不虛妄性
317 13 xìng life / destiny 不虛妄性
318 13 xìng sexual desire 不虛妄性
319 13 xìng scope 不虛妄性
320 13 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 亦不能修無相
321 13 無相 wúxiāng Formless 亦不能修無相
322 13 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words 不思議界
323 12 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
324 12 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
325 12 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 是菩薩不能修五眼
326 12 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration 是菩薩不能修四靜慮
327 12 jiǔ nine 九次第定
328 12 jiǔ many 九次第定
329 12 所生 suǒshēng parents (father and mother) 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
330 12 yuán fate / predestined affinity 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
331 12 yuán hem 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
332 12 yuán conditions / pratyaya / paccaya 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
333 12 yuán to revolve around 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
334 12 yuán to climb up 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
335 12 yuán cause / origin / reason 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
336 12 yuán along / to follow 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
337 12 yuán to depend on 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
338 12 yuán margin / edge / rim 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
339 12 yuán Condition 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
340 12 dìng to decide 九次第定
341 12 dìng certainly / definitely 九次第定
342 12 dìng meditative concentration / meditation 九次第定
343 12 dìng to determine 九次第定
344 12 dìng to calm down 九次第定
345 12 dìng to set / to fix 九次第定
346 12 dìng to book / to subscribe to / to order 九次第定
347 12 dìng still 九次第定
348 12 dìng Concentration 九次第定
349 12 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
350 12 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦
351 12 shēng sound 於聲
352 12 shēng sheng 於聲
353 12 shēng voice 於聲
354 12 shēng music 於聲
355 12 shēng language 於聲
356 12 shēng fame / reputation / honor 於聲
357 12 shēng a message 於聲
358 12 shēng a consonant 於聲
359 12 shēng a tone 於聲
360 12 shēng to announce 於聲
361 12 內空 nèikōng empty within 是菩薩不能證內空
362 12 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 亦不能修八勝處
363 12 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
364 12 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
365 12 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 是菩薩不能證苦聖諦
366 12 to gather / to collect 亦不能證集
367 12 collected works / collection 亦不能證集
368 12 to desire / to crave 亦不能證集
369 12 the origin of suffering 亦不能證集
370 12 desire / greed / craving 亦不能證集
371 12 to mix / to blend 亦不能證集
372 12 to hit the mark 亦不能證集
373 12 to compile 亦不能證集
374 12 to finish / to accomplish 亦不能證集
375 12 to rest / to perch 亦不能證集
376 12 a market 亦不能證集
377 12 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
378 12 xiāng incense
379 12 xiāng Kangxi radical 186
380 12 xiāng fragrance / scent
381 12 xiāng a female
382 12 xiāng Xiang
383 12 xiāng to kiss
384 12 xiāng feminine
385 12 xiāng incense
386 12 上座 shàngzuò sthavira / elder 上座善現隨如來生
387 12 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions 亦不能修四正斷
388 12 變異 biànyì to change / to transform 無變異空
389 12 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 布施波羅蜜多
390 12 外空 wàikōng emptiness external to the body 亦不能證外空
391 12 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 是菩薩不能修八解脫
392 12 wèi taste / flavor
393 12 wèi significance
394 12 wèi to taste
395 12 wèi to ruminate / to mull over
396 12 wèi smell / odor
397 12 wèi a delicacy
398 12 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 是菩薩不能修般若波羅蜜多
399 12 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 亦不能修六神通
400 12 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 八聖道支
401 12 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 亦不能修四無量
402 12 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 是菩薩不能修四念住
403 11 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
404 11 虛妄 xūwàng not real / illusory 不虛妄性
405 11 實際 shíjì reality / in practice 實際
406 11 實際 shíjì bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality 實際
407 11 實際 shíjì tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 實際
408 11 實際 shíjì actual 實際
409 11 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
410 11 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 法定
411 11 big / great / huge / large / major 大捨
412 11 Kangxi radical 37 大捨
413 11 dài Dai 大捨
414 11 an element 大捨
415 11 size 大捨
416 11 old 大捨
417 11 oldest 大捨
418 11 adult 大捨
419 11 dài an important person 大捨
420 11 da 大捨
421 11 異性 yìxìng different in nature 不變異性
422 11 異性 yìxìng of the opposite sex / heterosexual 不變異性
423 11 不變 bùbiàn unchanging / constant 不變異性
424 11 法住 fǎzhù dharma abode 法住
425 11 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性
426 11 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 亦隨順法界
427 11 法界 fǎjiè tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 亦隨順法界
428 11 法界 fǎjiè Dharma Realm 亦隨順法界
429 11 大喜 dàxǐ exultation 大喜
430 11 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
431 11 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈
432 11 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲
433 11 shě to give 大捨
434 11 shě to give up / to abandon 大捨
435 11 shě equanimity 大捨
436 11 shè my 大捨
437 11 shě to to shoot / to fire / to launch 大捨
438 11 shè to leave 大捨
439 11 shě She 大捨
440 11 shě Give 大捨
441 10 shí knowledge / understanding 識無礙
442 10 shí to know / to be familiar with 識無礙
443 10 zhì to record 識無礙
444 10 shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition 識無礙
445 10 shí thought / cognition 識無礙
446 10 shí to understand 識無礙
447 10 shí experience / common sense 識無礙
448 10 shí a good friend 識無礙
449 10 zhì to remember / to memorize 識無礙
450 10 zhì a label / a mark 識無礙
451 10 zhì an inscription 識無礙
452 10 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
453 10 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 空空
454 10 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 五根
455 10 說上 shuōshàng to say / to speak / to talk 由此故說上座善現隨如來生
456 10 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
457 10 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
458 10 精進 jīngjìn diligence 精進
459 10 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
460 10 本性 běnxìng inherent nature 本性空
461 10 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty 內外空
462 10 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 七等覺支
463 10 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 五力
464 10 大空 dàkōng the great void 大空
465 10 安忍 ānrěn tolerance 安忍
466 10 安忍 ānrěn Patience 安忍
467 10 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
468 10 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
469 10 由此 yóucǐ hereby / from this 由此故說上座善現隨如來生
470 10 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
471 10 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散空
472 10 sǎn to fall apart / to scatter / to come loose 散空
473 10 sǎn scattered 散空
474 10 sàn to spread 散空
475 10 sàn to fire or discharge 散空
476 10 無際 wújì limitless / boundless 無際空
477 10 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
478 10 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness 勝義空
479 10 共相 gòng xiāng common phase 共相空
480 10 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 亦不能修靜慮
481 10 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 亦不能修靜慮
482 10 zuò seat 由此故說上座善現隨如來生
483 10 zuò stand / base 由此故說上座善現隨如來生
484 10 zuò a constellation / a star constellation 由此故說上座善現隨如來生
485 9 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 為棄捨三摩地門故行
486 9 諸天 zhūtiān devas 諸天子
487 9 攝取 shèqǔ to absorb 若菩薩為攝取三摩地門故行
488 9 攝取 shèqǔ to receive 若菩薩為攝取三摩地門故行
489 9 child / son 諸天子
490 9 egg / newborn 諸天子
491 9 first earthly branch 諸天子
492 9 11 p.m.-1 a.m. 諸天子
493 9 Kangxi radical 39 諸天子
494 9 pellet / something small and hard 諸天子
495 9 master 諸天子
496 9 viscount 諸天子
497 9 zi you / your honor 諸天子
498 9 masters 諸天子
499 9 person 諸天子
500 9 young 諸天子

Frequencies of all Words

Top 1401

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 353 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 初分真如品第四十七之四
2 353 真如 zhēnrú True Thusness 初分真如品第四十七之四
3 299 平等 píngděng be equal in social status 過去真如平等故如來真如平等
4 299 平等 píngděng equal 過去真如平等故如來真如平等
5 299 平等 píngděng equal / without partiality 過去真如平等故如來真如平等
6 299 平等 píngděng equality 過去真如平等故如來真如平等
7 244 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 若菩薩為攝取三摩地門故行
8 244 old / ancient / former / past 若菩薩為攝取三摩地門故行
9 244 reason / cause / purpose 若菩薩為攝取三摩地門故行
10 244 to die 若菩薩為攝取三摩地門故行
11 244 so / therefore / hence 若菩薩為攝取三摩地門故行
12 244 original 若菩薩為攝取三摩地門故行
13 244 accident / happening / instance 若菩薩為攝取三摩地門故行
14 244 a friend / an acquaintance / friendship 若菩薩為攝取三摩地門故行
15 244 something in the past 若菩薩為攝取三摩地門故行
16 244 deceased / dead 若菩薩為攝取三摩地門故行
17 244 still / yet 若菩薩為攝取三摩地門故行
18 151 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 上座善現隨如來生
19 151 如來 Rúlái Tathagata 上座善現隨如來生
20 120 不能 bù néng cannot / must not / should not 是菩薩不能修般若波羅蜜多
21 120 no 無變異空
22 120 to not have / without 無變異空
23 120 has not yet 無變異空
24 120 mo 無變異空
25 120 do not 無變異空
26 120 not / -less / un- 無變異空
27 120 regardless of 無變異空
28 120 Wu 無變異空
29 120 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無變異空
30 98 kōng empty / void / hollow 畢竟空
31 98 kòng free time 畢竟空
32 98 kòng to empty / to clean out 畢竟空
33 98 kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 畢竟空
34 98 kōng the sky / the air 畢竟空
35 98 kōng in vain / for nothing 畢竟空
36 98 kòng vacant / unoccupied 畢竟空
37 98 kòng empty space 畢竟空
38 98 kōng without substance 畢竟空
39 98 kōng to not have 畢竟空
40 98 kòng opportunity / chance 畢竟空
41 98 kōng vast and high 畢竟空
42 98 kōng impractical / ficticious 畢竟空
43 98 kòng blank 畢竟空
44 98 kòng expansive 畢竟空
45 98 kòng lacking 畢竟空
46 98 kōng Emptiness 畢竟空
47 91 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
48 84 also / too 亦不能修靜慮
49 84 but 亦不能修靜慮
50 84 this / he / she 亦不能修靜慮
51 84 although / even though 亦不能修靜慮
52 84 already 亦不能修靜慮
53 84 particle with no meaning 亦不能修靜慮
54 84 Yi 亦不能修靜慮
55 80 xiū to decorate / to embellish 是菩薩不能修般若波羅蜜多
56 80 xiū to study / to cultivate 是菩薩不能修般若波羅蜜多
57 80 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 是菩薩不能修般若波羅蜜多
58 80 xiū to repair 是菩薩不能修般若波羅蜜多
59 80 xiū long / slender 是菩薩不能修般若波羅蜜多
60 80 xiū to write / to compile 是菩薩不能修般若波羅蜜多
61 80 xiū to build / to construct / to shape 是菩薩不能修般若波羅蜜多
62 80 xiū pratipatti / spiritual practice 是菩薩不能修般若波羅蜜多
63 80 xiū to practice 是菩薩不能修般若波羅蜜多
64 80 xiū to cut 是菩薩不能修般若波羅蜜多
65 80 xiū virtuous / wholesome 是菩薩不能修般若波羅蜜多
66 80 xiū a virtuous person 是菩薩不能修般若波羅蜜多
67 80 xiū Xiu 是菩薩不能修般若波羅蜜多
68 80 xiū to unknot 是菩薩不能修般若波羅蜜多
69 80 xiū to prepare / to put in order 是菩薩不能修般若波羅蜜多
70 80 xiū excellent 是菩薩不能修般若波羅蜜多
71 80 xiū to perform [a ceremony] 是菩薩不能修般若波羅蜜多
72 80 xiū Cultivation 是菩薩不能修般若波羅蜜多
73 79 ruò to seem / to be like / as 若菩薩為攝取三摩地門故行
74 79 ruò seemingly 若菩薩為攝取三摩地門故行
75 79 ruò if 若菩薩為攝取三摩地門故行
76 79 ruò you 若菩薩為攝取三摩地門故行
77 79 ruò this / that 若菩薩為攝取三摩地門故行
78 79 ruò and / or 若菩薩為攝取三摩地門故行
79 79 ruò as for / pertaining to 若菩薩為攝取三摩地門故行
80 79 re 若菩薩為攝取三摩地門故行
81 79 pomegranite 若菩薩為攝取三摩地門故行
82 79 ruò to choose 若菩薩為攝取三摩地門故行
83 79 ruò to agree / to accord with / to conform to 若菩薩為攝取三摩地門故行
84 79 ruò thus 若菩薩為攝取三摩地門故行
85 79 ruò pollia 若菩薩為攝取三摩地門故行
86 79 ruò Ruo 若菩薩為攝取三摩地門故行
87 79 ruò only then 若菩薩為攝取三摩地門故行
88 65 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩為攝取三摩地門故行
89 65 菩薩 púsà Bodhisattva Realm 若菩薩為攝取三摩地門故行
90 65 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩為攝取三摩地門故行
91 60 miè to destroy / to wipe out / to exterminate
92 60 miè the cessation of suffering
93 60 miè to submerge
94 60 miè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
95 60 miè to extinguish / to put out
96 60 miè to eliminate
97 60 miè to disappear / to fade away
98 60 shì is / are / am / to be 是菩薩不能修般若波羅蜜多
99 60 shì is exactly 是菩薩不能修般若波羅蜜多
100 60 shì is suitable / is in contrast / used for emphasis 是菩薩不能修般若波羅蜜多
101 60 shì this / that / those 是菩薩不能修般若波羅蜜多
102 60 shì really / certainly 是菩薩不能修般若波羅蜜多
103 60 shì correct / affirmative 是菩薩不能修般若波羅蜜多
104 60 shì to exist 是菩薩不能修般若波羅蜜多
105 60 shì used between repetitions of a word 是菩薩不能修般若波羅蜜多
106 59 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得空
107 51 in / at 此深妙法於何無礙
108 51 in / at 此深妙法於何無礙
109 51 in / at / to / from 此深妙法於何無礙
110 51 to rely on / to depend on 此深妙法於何無礙
111 51 to go to / to arrive at 此深妙法於何無礙
112 51 from 此深妙法於何無礙
113 51 give 此深妙法於何無礙
114 51 oppposing 此深妙法於何無礙
115 51 and 此深妙法於何無礙
116 51 compared to 此深妙法於何無礙
117 51 by 此深妙法於何無礙
118 51 and / as well as 此深妙法於何無礙
119 51 for 此深妙法於何無礙
120 51 Yu 此深妙法於何無礙
121 51 a crow 此深妙法於何無礙
122 51 whew / wow 此深妙法於何無礙
123 49 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 此深妙法於何無礙
124 49 無礙 wú'ài to do no harm / to not obstruct 此深妙法於何無礙
125 49 無礙 wú'ài Wu Ai 此深妙法於何無礙
126 49 無礙 wú'ài Wu Ai 此深妙法於何無礙
127 48 足迹 zújì a footprint / a track 此深妙法都無足迹
128 48 足迹 zújì a track / a path followed 此深妙法都無足迹
129 48 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 此深妙法無生無滅
130 48 無生 wúshēng No-Birth 此深妙法無生無滅
131 44 this / these 此深妙法隨順一切法
132 44 in this way 此深妙法隨順一切法
133 44 otherwise / but / however / so 此深妙法隨順一切法
134 44 at this time / now / here 此深妙法隨順一切法
135 43 method / way 此深妙法隨順一切法
136 43 France 此深妙法隨順一切法
137 43 the law / rules / regulations 此深妙法隨順一切法
138 43 the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma 此深妙法隨順一切法
139 43 a dharma / a dhárma / a natural law / teachings 此深妙法隨順一切法
140 43 a mental object / a phenomenon / dharma / a thought 此深妙法隨順一切法
141 43 a standard / a norm 此深妙法隨順一切法
142 43 an institution 此深妙法隨順一切法
143 43 to emulate 此深妙法隨順一切法
144 43 magic / a magic trick 此深妙法隨順一切法
145 43 punishment 此深妙法隨順一切法
146 43 Fa 此深妙法隨順一切法
147 43 quality / characteristic 此深妙法隨順一切法
148 43 a precedent 此深妙法隨順一切法
149 43 a classification of some kinds of Han texts 此深妙法隨順一切法
150 43 relating to a ceremony or rite 此深妙法隨順一切法
151 43 Dharma 此深妙法隨順一切法
152 43 深妙 shēn miào profound / deep and subtle 此深妙法隨順一切法
153 40 chù to touch / to feel
154 40 chù touch / contact / sparśa
155 40 chù to butt / to ram / to gore
156 33 wèi for / to 若菩薩為攝取三摩地門故行
157 33 wèi because of 若菩薩為攝取三摩地門故行
158 33 wéi to act as / to serve 若菩薩為攝取三摩地門故行
159 33 wéi to change into / to become 若菩薩為攝取三摩地門故行
160 33 wéi to be / is 若菩薩為攝取三摩地門故行
161 33 wéi to do 若菩薩為攝取三摩地門故行
162 33 wèi for 若菩薩為攝取三摩地門故行
163 33 wèi to 若菩薩為攝取三摩地門故行
164 33 wéi in a passive construction 若菩薩為攝取三摩地門故行
165 33 wéi forming a rehetorical question 若菩薩為攝取三摩地門故行
166 33 wéi forming an adverb 若菩薩為攝取三摩地門故行
167 33 wéi to add emphasis 若菩薩為攝取三摩地門故行
168 33 wèi to support / to help 若菩薩為攝取三摩地門故行
169 33 wéi to govern 若菩薩為攝取三摩地門故行
170 33 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
171 30 shēn human body / torso
172 30 shēn Kangxi radical 158
173 30 shēn measure word for clothes
174 30 shēn self
175 30 shēn life
176 30 shēn an object
177 30 shēn a lifetime
178 30 shēn personally
179 30 shēn moral character
180 30 shēn status / identity / position
181 30 shēn pregnancy
182 30 juān India
183 30 shēn body / kāya
184 30 shé tongue
185 30 shé Kangxi radical 135
186 30 shé a tongue-shaped object
187 30 nose
188 30 Kangxi radical 209
189 30 first
190 30 xíng to walk / to move 若菩薩為攝取三摩地門故行
191 30 xíng capable / competent 若菩薩為攝取三摩地門故行
192 30 háng profession 若菩薩為攝取三摩地門故行
193 30 háng line / row 若菩薩為攝取三摩地門故行
194 30 xíng Kangxi radical 144 若菩薩為攝取三摩地門故行
195 30 xíng to travel 若菩薩為攝取三摩地門故行
196 30 xíng actions / conduct 若菩薩為攝取三摩地門故行
197 30 xíng to do / to act 若菩薩為攝取三摩地門故行
198 30 xíng all right / OK / okay 若菩薩為攝取三摩地門故行
199 30 háng line 若菩薩為攝取三摩地門故行
200 30 xìng mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions 若菩薩為攝取三摩地門故行
201 30 xíng practice / carita / caryā / conduct / behavior 若菩薩為攝取三摩地門故行
202 30 héng virtuous deeds 若菩薩為攝取三摩地門故行
203 30 hàng a line of trees 若菩薩為攝取三摩地門故行
204 30 hàng bold / steadfast 若菩薩為攝取三摩地門故行
205 30 xíng to practice 若菩薩為攝取三摩地門故行
206 30 háng a path / a road 若菩薩為攝取三摩地門故行
207 30 xíng travel 若菩薩為攝取三摩地門故行
208 30 xíng to circulate 若菩薩為攝取三摩地門故行
209 30 xíng running script / running script 若菩薩為攝取三摩地門故行
210 30 xíng temporary 若菩薩為攝取三摩地門故行
211 30 xíng soon 若菩薩為攝取三摩地門故行
212 30 háng to rank 若菩薩為攝取三摩地門故行
213 30 háng a business / a shop 若菩薩為攝取三摩地門故行
214 30 xíng to depart / to leave 若菩薩為攝取三摩地門故行
215 30 xíng Practice 若菩薩為攝取三摩地門故行
216 30 ěr ear 於耳
217 30 ěr Kangxi radical 128 於耳
218 30 ěr and that is all 於耳
219 30 ěr an ear-shaped object 於耳
220 30 ěr on both sides 於耳
221 30 ěr a vessel handle 於耳
222 28 not / no 不虛妄性
223 28 expresses that a certain condition cannot be acheived 不虛妄性
224 28 as a correlative 不虛妄性
225 28 no (answering a question) 不虛妄性
226 28 forms a negative adjective from a noun 不虛妄性
227 28 at the end of a sentence to form a question 不虛妄性
228 28 to form a yes or no question 不虛妄性
229 28 infix potential marker 不虛妄性
230 28 如是 rúshì thus / so 如是真如無真如性
231 28 如是 rúshì thus, so 如是真如無真如性
232 27 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 具壽善現白佛言
233 27 bié do not / must not 無二無別
234 27 bié other 無二無別
235 27 bié special 無二無別
236 27 bié to leave 無二無別
237 27 bié besides / moreover / furthermore / in addition 無二無別
238 27 bié to distinguish 無二無別
239 27 bié to pin 無二無別
240 27 bié to insert / to jam 無二無別
241 27 bié to turn 無二無別
242 27 bié Bie 無二無別
243 27 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
244 27 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二無別
245 26 隨順 suíshùn to follow / to go along with 此深妙法隨順一切法
246 26 隨順 suíshùn Follow and Oblige 此深妙法隨順一切法
247 26 同一 tóngyī identical / same 同一真如
248 25 zhèng proof 是菩薩不能證內空
249 25 zhèng to prove / to demonstrate / to confirm / to give evidence 是菩薩不能證內空
250 25 zhèng realization / adhigama 是菩薩不能證內空
251 25 zhèng to advise against 是菩薩不能證內空
252 25 zhèng certificate 是菩薩不能證內空
253 25 zhèng an illness 是菩薩不能證內空
254 25 zhèng to accuse 是菩薩不能證內空
255 23 xiāng each other / one another / mutually 亦不能修道相智
256 23 xiàng to observe / to assess 亦不能修道相智
257 23 xiàng appearance / portrait / picture 亦不能修道相智
258 23 xiàng lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition 亦不能修道相智
259 23 xiàng to aid / to help 亦不能修道相智
260 23 xiāng a chancellor / a prime minister / a high minister 亦不能修道相智
261 23 xiàng nimitta / a sign / a mark / appearance 亦不能修道相智
262 23 xiàng a perception / cognition / conceptualization / a notion 亦不能修道相智
263 23 xiāng alternately / in turn 亦不能修道相智
264 23 xiāng Xiang 亦不能修道相智
265 23 xiāng form substance 亦不能修道相智
266 23 xiāng to express 亦不能修道相智
267 23 xiàng to choose 亦不能修道相智
268 23 xiāng Xiang 亦不能修道相智
269 23 xiāng an ancient musical instrument 亦不能修道相智
270 23 xiāng the seventh lunar month 亦不能修道相智
271 23 xiāng to compare 亦不能修道相智
272 23 xiàng to divine 亦不能修道相智
273 23 xiàng to administer 亦不能修道相智
274 23 xiàng helper for a blind person 亦不能修道相智
275 23 xiāng rhythm [music] 亦不能修道相智
276 23 xiāng the upper frets of a pipa 亦不能修道相智
277 23 xiāng coralwood 亦不能修道相智
278 23 xiàng ministry 亦不能修道相智
279 23 xiàng to supplement / to enhance 亦不能修道相智
280 22 shòu to suffer / to be subjected to 於受
281 22 shòu feelings / sensations 於受
282 22 shòu to receive / to accept 於受
283 22 shòu to tolerate 於受
284 22 shòu suitably 於受
285 22 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 自性空
286 22 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
287 22 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
288 22 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性空
289 22 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
290 20 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法空
291 20 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法空
292 20 shēng to be born / to give birth
293 20 shēng to live
294 20 shēng raw
295 20 shēng a student
296 20 shēng life
297 20 shēng birth
298 20 shēng to produce / to give rise
299 20 shēng alive
300 20 shēng a lifetime
301 20 shēng to initiate / to become
302 20 shēng to grow
303 20 shēng unfamiliar
304 20 shēng not experienced
305 20 shēng hard / stiff / strong
306 20 shēng very / extremely
307 20 shēng having academic or professional knowledge
308 20 shēng a male role in traditional theatre
309 20 shēng gender
310 20 shēng to develop / to grow
311 20 shēng to set up
312 20 shēng a prostitute
313 20 shēng a captive
314 20 shēng a gentleman
315 20 shēng Kangxi radical 100
316 20 shēng unripe
317 20 shēng nature
318 20 shēng to inherit / to succeed
319 20 shēng destiny
320 18 yǎn eye 此深妙法於眼處無礙
321 18 yǎn measure word for wells 此深妙法於眼處無礙
322 18 yǎn eyeball 此深妙法於眼處無礙
323 18 yǎn sight 此深妙法於眼處無礙
324 18 yǎn the present moment 此深妙法於眼處無礙
325 18 yǎn an opening / a small hole 此深妙法於眼處無礙
326 18 yǎn a trap 此深妙法於眼處無礙
327 18 yǎn insight 此深妙法於眼處無礙
328 18 yǎn a salitent point 此深妙法於眼處無礙
329 18 yǎn a beat with no accent 此深妙法於眼處無礙
330 18 yǎn to look / to glance 此深妙法於眼處無礙
331 18 yǎn to see proof 此深妙法於眼處無礙
332 18 idea 意界無礙
333 18 Italy (abbreviation) 意界無礙
334 18 a wish / a desire / intention 意界無礙
335 18 mood / feeling 意界無礙
336 18 will / willpower / determination 意界無礙
337 18 bearing / spirit 意界無礙
338 18 to think of / to long for / to miss 意界無礙
339 18 to anticipate / to expect 意界無礙
340 18 to doubt / to suspect 意界無礙
341 18 meaning 意界無礙
342 18 a suggestion / a hint 意界無礙
343 18 manas / mind / mentation 意界無礙
344 18 an understanding / a point of view 意界無礙
345 18 or 意界無礙
346 18 Yi 意界無礙
347 18 jiè border / boundary 亦不能證法界
348 18 jiè kingdom 亦不能證法界
349 18 jiè circle / society 亦不能證法界
350 18 jiè dhātu / a realm / a field / a domain 亦不能證法界
351 18 jiè the world 亦不能證法界
352 18 jiè scope / extent 亦不能證法界
353 18 jiè erathem 亦不能證法界
354 18 jiè to divide 亦不能證法界
355 18 jiè to adjoin 亦不能證法界
356 17 Buddha / Awakened One 十八佛不共法
357 17 of Buddhism 十八佛不共法
358 17 a statue or image of a Buddha 十八佛不共法
359 17 a Buddhist text 十八佛不共法
360 17 to touch / to stroke 十八佛不共法
361 17 Buddha Realm 十八佛不共法
362 17 Buddha 十八佛不共法
363 17 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 是菩薩不能修空解脫門
364 17 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 是菩薩不能修空解脫門
365 16 suí to follow 上座善現隨如來生
366 16 suí to listen to 上座善現隨如來生
367 16 suí to submit to / to comply with 上座善現隨如來生
368 16 suí with / to accompany 上座善現隨如來生
369 16 suí in due course / subsequently / then 上座善現隨如來生
370 16 suí to the extent that 上座善現隨如來生
371 16 suí to be obsequious 上座善現隨如來生
372 16 suí everywhere 上座善現隨如來生
373 16 suí 17th hexagram 上座善現隨如來生
374 16 suí in passing 上座善現隨如來生
375 16 suí let somebody do what they like 上座善現隨如來生
376 16 suí to resemble / to look like 上座善現隨如來生
377 14 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 是菩薩不能修一切智
378 14 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 是菩薩不能修一切智
379 14 共法 gòngfǎ totality of truth 十八佛不共法
380 14 zhì wisdom / knowledge / understanding 亦不能修道相智
381 14 zhì care / prudence 亦不能修道相智
382 14 zhì Zhi 亦不能修道相智
383 14 zhì clever 亦不能修道相智
384 14 zhì Wisdom 亦不能修道相智
385 14 十八 shíbā eighteen 十八佛不共法
386 14 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 是菩薩不能修佛十力
387 14 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 一切相智
388 14 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 若菩薩為攝取三摩地門故行
389 14 mén door / gate / doorway / gateway 若菩薩為攝取三摩地門故行
390 14 mén phylum / division 若菩薩為攝取三摩地門故行
391 14 mén sect / school 若菩薩為攝取三摩地門故行
392 14 mén Kangxi radical 169 若菩薩為攝取三摩地門故行
393 14 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 若菩薩為攝取三摩地門故行
394 14 mén a door-like object 若菩薩為攝取三摩地門故行
395 14 mén an opening 若菩薩為攝取三摩地門故行
396 14 mén an access point / a border entrance 若菩薩為攝取三摩地門故行
397 14 mén a household / a clan 若菩薩為攝取三摩地門故行
398 14 mén a kind / a category 若菩薩為攝取三摩地門故行
399 14 mén to guard a gate 若菩薩為攝取三摩地門故行
400 14 mén Men 若菩薩為攝取三摩地門故行
401 14 mén a turning point 若菩薩為攝取三摩地門故行
402 14 mén a method 若菩薩為攝取三摩地門故行
403 14 mén a sense organ 若菩薩為攝取三摩地門故行
404 14 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 亦不能修四無所畏
405 14 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 為攝取陀羅尼門故行
406 13 yuàn to hope / to wish / to desire 無願解脫門
407 13 yuàn hope 無願解脫門
408 13 yuàn to be ready / to be willing 無願解脫門
409 13 yuàn to ask for / to solicit 無願解脫門
410 13 yuàn a vow 無願解脫門
411 13 yuàn to prefer / to select 無願解脫門
412 13 yuàn to admire 無願解脫門
413 13 zhū all / many / various 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
414 13 zhū Zhu 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
415 13 zhū all / members of the class 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
416 13 zhū interrogative particle 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
417 13 xìng gender 不虛妄性
418 13 xìng suffix corresponding to -ness 不虛妄性
419 13 xìng nature / disposition 不虛妄性
420 13 xìng a suffix corresponding to -ness 不虛妄性
421 13 xìng grammatical gender 不虛妄性
422 13 xìng a property / a quality 不虛妄性
423 13 xìng life / destiny 不虛妄性
424 13 xìng sexual desire 不虛妄性
425 13 xìng scope 不虛妄性
426 13 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 亦不能修無相
427 13 無相 wúxiāng Formless 亦不能修無相
428 13 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words 不思議界
429 13 乃至 nǎizhì and even 為棄捨四無所畏乃至十八佛不共法故行
430 12 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
431 12 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
432 12 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 是菩薩不能修五眼
433 12 次第 cìdì one after another 九次第定
434 12 次第 cìdì order / sequence 九次第定
435 12 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration 是菩薩不能修四靜慮
436 12 jiǔ nine 九次第定
437 12 jiǔ many 九次第定
438 12 所生 suǒshēng parents (father and mother) 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
439 12 yuán fate / predestined affinity 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
440 12 yuán hem 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
441 12 yuán conditions / pratyaya / paccaya 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
442 12 yuán to revolve around 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
443 12 yuán because 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
444 12 yuán to climb up 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
445 12 yuán cause / origin / reason 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
446 12 yuán along / to follow 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
447 12 yuán to depend on 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
448 12 yuán margin / edge / rim 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
449 12 yuán Condition 此深妙法於眼觸為緣所生諸受無礙
450 12 dìng to decide 九次第定
451 12 dìng certainly / definitely 九次第定
452 12 dìng meditative concentration / meditation 九次第定
453 12 dìng to determine 九次第定
454 12 dìng to calm down 九次第定
455 12 dìng to set / to fix 九次第定
456 12 dìng to book / to subscribe to / to order 九次第定
457 12 dìng still 九次第定
458 12 dìng Concentration 九次第定
459 12 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
460 12 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦
461 12 shēng sound 於聲
462 12 shēng a measure word for sound (times) 於聲
463 12 shēng sheng 於聲
464 12 shēng voice 於聲
465 12 shēng music 於聲
466 12 shēng language 於聲
467 12 shēng fame / reputation / honor 於聲
468 12 shēng a message 於聲
469 12 shēng an utterance 於聲
470 12 shēng a consonant 於聲
471 12 shēng a tone 於聲
472 12 shēng to announce 於聲
473 12 內空 nèikōng empty within 是菩薩不能證內空
474 12 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 亦不能修八勝處
475 12 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
476 12 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
477 12 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 是菩薩不能證苦聖諦
478 12 to gather / to collect 亦不能證集
479 12 collected works / collection 亦不能證集
480 12 volume / part 亦不能證集
481 12 to desire / to crave 亦不能證集
482 12 the origin of suffering 亦不能證集
483 12 desire / greed / craving 亦不能證集
484 12 to mix / to blend 亦不能證集
485 12 to hit the mark 亦不能證集
486 12 to compile 亦不能證集
487 12 to finish / to accomplish 亦不能證集
488 12 to rest / to perch 亦不能證集
489 12 a market 亦不能證集
490 12 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
491 12 xiāng incense
492 12 xiāng Kangxi radical 186
493 12 xiāng fragrance / scent
494 12 xiāng a female
495 12 xiāng Xiang
496 12 xiāng to kiss
497 12 xiāng feminine
498 12 xiāng unrestrainedly
499 12 xiāng incense
500 12 上座 shàngzuò sthavira / elder 上座善現隨如來生

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
真如
 1. zhēnrú
 2. zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
平等
 1. píngděng
 2. píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. kōng
 2. kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
 1. xiū
 2. xiū
 3. xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
re
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
 1. miè
 2. miè
 1. the cessation of suffering
 2. Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
不可得 bù kě dé unobtainable
无碍 無礙
 1. wú'ài
 2. wú'ài
 1. Wu Ai
 2. Wu Ai
无生 無生
 1. wúshēng
 2. wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
chù touch / contact / sparśa
shēn body / kāya
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
如是 rúshì thus, so
善现 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
平等性 píngděng xìng universal nature
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
zhèng realization / adhigama
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
shòu feelings / sensations
自性空
 1. zìxìng kōng
 2. zìxìng kōng
 3. zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
无性 無性
 1. wúxìng
 2. wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
shēng birth
manas / mind / mentation
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
解脱门 解脫門
 1. jiětuō mén
 2. jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
一切智
 1. yīqiè zhì
 2. yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
共法 gòngfǎ totality of truth
zhì Wisdom
佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha
一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
yuàn a vow
无相 無相
 1. wúxiāng
 2. wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
四无色定 四無色定
 1. sì wúsè dìng
 2. sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
四静虑 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration
 1. yuán
 2. yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
 1. dìng
 2. dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
十遍处 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas
道圣谛 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
内空 內空 nèikōng empty within
八胜处 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
净戒 淨戒
 1. jìngjiè
 2. jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
xiāng incense
上座 shàngzuò sthavira / elder
四正断 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity
外空 wàikōng emptiness external to the body
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
八圣道支 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana
四无碍解 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
实际 實際
 1. shíjì
 2. shíjì
 3. shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
an element
法住 fǎzhù dharma abode
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法界
 1. fǎjiè
 2. fǎjiè
 3. fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
离生性 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
 1. shě
 2. shě
 1. equanimity
 2. Give
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
精进 精進
 1. jīngjìn
 2. jīngjìn
 3. jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
无为空 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned
内外空 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty
七等觉支 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
大空 dàkōng the great void
安忍
 1. ānrěn
 2. ānrěn
 3. ānrěn
 4. ānrěn
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence
有为空 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
胜义空 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
共相 gòng xiāng common phase
静虑 靜慮
 1. jìnglǜ
 2. jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
摄取 攝取 shèqǔ to receive
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
 1. dào
 2. dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
色界 sè jiè realm of form
阿罗汉果 阿羅漢果
 1. aluóhàn guǒ
 2. aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
预流果 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna
空解脱门 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness
色处 色處 sèchù the visible realm
意识界 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
无明 無明
 1. wúmíng
 2. wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
法处 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
意处 意處 yìchù mental basis of cognition
识界 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
form / matter
修空 xiūkōng trained in focus on emptiness
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
现在 現在 xiànzài now, present
修道
 1. xiūdào
 2. xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
地界 dìjiè earth element
过去 過去 guòqù past
名色 míng sè name and form
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
clinging / grasping /upādāna
六处 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. ài
 2. ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
cháng eternal / nitya
法界真如 fǎ jiè zhēn rú Dharma Realm, True Thusness
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
desire / intention / interest / aspiration
zhēn True
biàn everywhere fragrant / paricitra
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
弟子 dìzi disciple
无所罣碍 無所罣礙 wú suǒ guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
尔时 爾時 ěr shí at that time
忆念 憶念 yìniàn Mindful
常住
 1. chángzhù
 2. chángzhù
 3. chángzhù
 4. chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
白佛 bái fó to address the Buddha
transcendence
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
兰若 蘭若
 1. lánrè
 2. lánrè
 3. lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
yìng to accept
miào Wonderful
现证 現證 xiàn zhèng immediate realization
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
虚空 虛空
 1. xūkōng
 2. xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
说法 說法
 1. shuō fǎ
 2. shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
self / ātman / attan
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
 1. jiě
 2. jiě
 1. understanding
 2. to liberate
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
相应 相應
 1. xiāngyìng
 2. xiāngyìng
 3. xiāngyìng
 1. concomitant
 2. Sō-ō
 3. response, correspond
一切 yīqiè all, everything
 1. jìng
 2. jìng
 3. jìng
 4. jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 68 The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
大悲 100 mahākaruṇā / great compassion
法性 102 dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
114
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 82
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏法师 三藏法師 83 Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
善现 善現 83 Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 83 World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四无所畏 四無所畏 115 Four Fearlessnesses
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 88 Xuanzang / Hsuan-Tsang
121
 1. cloud
 2. Yunnan
 3. Yun
正等觉 正等覺 90 Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 91.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 66 The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
不可得 98 unobtainable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu / the realm beyond thought and words
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā / the paramita of generosity
常住 99
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
大慈 100 great loving-kindness / great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
地界 100 earth element
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
尔时 爾時 196 at that time
法界真如 102 Dharma Realm, True Thusness
法处 法處 102 dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法界 102
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法住 102 dharma abode
共相 103 common phase
共法 103 totality of truth
解脱门 解脫門 106
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
净戒 淨戒 106
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 106
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
静虑 靜慮 106
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
具寿 具壽 106 friend / brother / āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
老死 108 Aging and death / old age and death
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六处 六處 108 the six sense organs / sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
名色 109
 1. name and form
 2. name
 3. a well known beauty or prostitute
 4. Mingse
内外空 內外空 110 inside and outside are empty / intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨 菩薩 112
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提 112
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
弃捨 棄捨 113 abandoning / giving up / generosity
三摩地 115 Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
色界 115 realm of form
色处 色處 115 the visible realm
上座 115 sthavira / elder
深妙 115 profound / deep and subtle
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
识界 識界 115 vijñāna-dhātu / the realm of consciousness
四静虑 四靜慮 83 four jhanas / four stages of meditative concentration
四念住 83 Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts / four right exertions
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
无二 無二 119 advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya / five sense organs / five senses
五力 119 pañcabala / the five powers
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无明 無明 119
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无生 無生 119
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
五眼 119 the five eyes / pañcacakṣūs
现证 現證 120 immediate realization
修道 120
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. to practice Taoism
 3. Practitioner
修空 120 trained in focus on emptiness
虚空界 虛空界 120 visible space
虚妄 虛妄 120 not real / illusory
眼识 眼識 121 visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切法 121
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切处 一切處 121 kasina
一切相智 121 knowledge of all bases / vastujñāna
一切智 121
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
意识界 意識界 121 consciousness / awareness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
预流果 預流果 89 srotāpanna
证法 證法 122 realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
真如 122
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
众生 眾生 122
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
诸法 諸法 122 sarvadharma / all things / all dharmas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature