Glossary and Vocabulary for Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra (Xian Wubian Fotu Gongde Jing) 等目菩薩所問三昧經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 23 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
2 23 世界 shìjiè the earth 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
3 23 世界 shìjiè a domain; a realm 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
4 23 世界 shìjiè the human world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
5 23 世界 shìjiè the conditions in the world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
6 23 世界 shìjiè world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
7 23 世界 shìjiè a world; lokadhatu 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
8 12 to go; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
9 12 to rely on; to depend on 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
10 12 Yu 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
11 12 a crow 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
12 11 晝夜 zhòuyè day and night 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
13 11 one 會中有一菩薩摩訶薩
14 11 Kangxi radical 1 會中有一菩薩摩訶薩
15 11 pure; concentrated 會中有一菩薩摩訶薩
16 11 first 會中有一菩薩摩訶薩
17 11 the same 會中有一菩薩摩訶薩
18 11 sole; single 會中有一菩薩摩訶薩
19 11 a very small amount 會中有一菩薩摩訶薩
20 11 Yi 會中有一菩薩摩訶薩
21 11 other 會中有一菩薩摩訶薩
22 11 to unify 會中有一菩薩摩訶薩
23 11 accidentally; coincidentally 會中有一菩薩摩訶薩
24 11 abruptly; suddenly 會中有一菩薩摩訶薩
25 11 one; eka 會中有一菩薩摩訶薩
26 11 wéi to act as; to serve 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
27 11 wéi to change into; to become 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
28 11 wéi to be; is 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
29 11 wéi to do 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
30 11 wèi to support; to help 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
31 11 wéi to govern 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
32 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
33 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
34 9 佛土 fótǔ buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
35 7 earth; soil; dirt 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
36 7 Kangxi radical 32 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
37 7 local; indigenous; native 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
38 7 land; territory 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
39 7 earth element 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
40 7 ground 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
41 7 homeland 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
42 7 god of the soil 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
43 7 a category of musical instrument 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
44 7 unrefined; rustic; crude 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
45 7 Tujia people 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
46 7 Tu People; Monguor 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
47 7 soil; pāṃsu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
48 7 land; kṣetra 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
49 5 miào wonderful; fantastic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
50 5 miào clever 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
51 5 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
52 5 miào fine; delicate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
53 5 miào young 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
54 5 miào interesting 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
55 5 miào profound reasoning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
56 5 miào Miao 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
57 5 miào Wonderful 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
58 5 miào wonderful; beautiful; suksma 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
59 5 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
60 5 莊嚴 zhuāngyán Dignity 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
61 5 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
62 5 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
63 4 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
64 4 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
65 4 無量 wúliàng immeasurable 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
66 4 無量 wúliàng Atula 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
67 4 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
68 4 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
69 4 guāng light 名不可思議光王
70 4 guāng brilliant; bright; shining 名不可思議光王
71 4 guāng to shine 名不可思議光王
72 4 guāng to bare; to go naked 名不可思議光王
73 4 guāng bare; naked 名不可思議光王
74 4 guāng glory; honor 名不可思議光王
75 4 guāng scenery 名不可思議光王
76 4 guāng smooth 名不可思議光王
77 4 guāng sheen; luster; gloss 名不可思議光王
78 4 guāng time; a moment 名不可思議光王
79 4 guāng grace; favor 名不可思議光王
80 4 guāng Guang 名不可思議光王
81 4 guāng to manifest 名不可思議光王
82 4 guāng light; radiance; prabha; tejas 名不可思議光王
83 4 guāng a ray of light; rasmi 名不可思議光王
84 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛國土時分莊嚴
85 3 wáng Wang 名不可思議光王
86 3 wáng a king 名不可思議光王
87 3 wáng Kangxi radical 96 名不可思議光王
88 3 wàng to be king; to rule 名不可思議光王
89 3 wáng a prince; a duke 名不可思議光王
90 3 wáng grand; great 名不可思議光王
91 3 wáng to treat with the ceremony due to a king 名不可思議光王
92 3 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名不可思議光王
93 3 wáng the head of a group or gang 名不可思議光王
94 3 wáng the biggest or best of a group 名不可思議光王
95 3 wáng king; best of a kind; rāja 名不可思議光王
96 3 děng et cetera; and so on 阿素洛等無量大眾前後圍繞
97 3 děng to wait 阿素洛等無量大眾前後圍繞
98 3 děng to be equal 阿素洛等無量大眾前後圍繞
99 3 děng degree; level 阿素洛等無量大眾前後圍繞
100 3 děng to compare 阿素洛等無量大眾前後圍繞
101 3 shēn human body; torso 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
102 3 shēn Kangxi radical 158 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
103 3 shēn self 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
104 3 shēn life 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
105 3 shēn an object 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
106 3 shēn a lifetime 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
107 3 shēn moral character 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
108 3 shēn status; identity; position 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
109 3 shēn pregnancy 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
110 3 juān India 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
111 3 shēn body; kaya 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
112 3 顯無邊佛土功德經 xiǎn Wúbiān fótǔ Gōngdé jīng Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing 顯無邊佛土功德經
113 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 廣為他說
114 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 廣為他說
115 3 shuì to persuade 廣為他說
116 3 shuō to teach; to recite; to explain 廣為他說
117 3 shuō a doctrine; a theory 廣為他說
118 3 shuō to claim; to assert 廣為他說
119 3 shuō allocution 廣為他說
120 3 shuō to criticize; to scold 廣為他說
121 3 shuō to indicate; to refer to 廣為他說
122 3 shuō speach; vāda 廣為他說
123 3 shuō to speak; bhāṣate 廣為他說
124 2 ér Kangxi radical 126 承佛威神從坐而起
125 2 ér as if; to seem like 承佛威神從坐而起
126 2 néng can; able 承佛威神從坐而起
127 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 承佛威神從坐而起
128 2 ér to arrive; up to 承佛威神從坐而起
129 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
130 2 袈裟 jiāshā kasaya; kaṣāya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
131 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
132 2 wén to hear 善女人聞此
133 2 wén Wen 善女人聞此
134 2 wén sniff at; to smell 善女人聞此
135 2 wén to be widely known 善女人聞此
136 2 wén to confirm; to accept 善女人聞此
137 2 wén information 善女人聞此
138 2 wèn famous; well known 善女人聞此
139 2 wén knowledge; learning 善女人聞此
140 2 wèn popularity; prestige; reputation 善女人聞此
141 2 wén to question 善女人聞此
142 2 wén hearing; śruti 善女人聞此
143 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 名不可思議光王
144 2 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 名不可思議光王
145 2 極微塵 jíwēichén atom; particle; paramāṇu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
146 2 bǎi one hundred 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
147 2 bǎi many 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
148 2 bǎi Bai 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
149 2 bǎi all 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
150 2 bǎi hundred; sata 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
151 2 chuáng a banner; a penant streamer 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
152 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
153 2 tóng to waver; to sway 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
154 2 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
155 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
156 2 chuáng a banner; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
157 2 千佛 qiān fó thousand Buddhas 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
158 2 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛等無量大眾前後圍繞
159 2 to give 廖予安
160 2 諸天 zhū tiān devas 及諸天
161 2 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
162 2 zuò to sit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
163 2 zuò to ride 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
164 2 zuò to visit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
165 2 zuò a seat 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
166 2 zuò to hold fast to; to stick to 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
167 2 zuò to be in a position 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
168 2 zuò to convict; to try 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
169 2 zuò to stay 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
170 2 zuò to kneel 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
171 2 zuò to violate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
172 2 zuò to sit; niṣad 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
173 2 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
174 2 不可說 bù kě shuō inexplicable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
175 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
176 2 圓滿 yuánmǎn Perfection 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
177 2 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
178 2 不退輪 bù tuì lún the non-regressing dharma wheel 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
179 2 俱胝 jūzhī Judi 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
180 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
181 2 jiān to permeate; to flow into 如是世界展轉漸增
182 2 jiàn to soak; to immerse 如是世界展轉漸增
183 2 jiàn an indication; a sign 如是世界展轉漸增
184 2 jiàn a sequence 如是世界展轉漸增
185 2 jiàn Gradual Advance 如是世界展轉漸增
186 2 qián latent; submerged 如是世界展轉漸增
187 2 絕塵 juéchén to have no dust 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
188 2 絕塵 juéchén to cut off the secular world; to transcend the human world 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
189 2 絕塵 juéchén to run rapidly 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
190 2 絕塵 juéchén to break off communication 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
191 2 明燈 míngdēng a bright lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
192 2 明燈 míngdēng Bright Lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
193 2 極樂世界 jílè shìjiè Pure Land of Ultimate Bliss 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
194 2 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land; Sukhāvatī 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
195 2 shí time; a point or period of time 臨命終時
196 2 shí a season; a quarter of a year 臨命終時
197 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day 臨命終時
198 2 shí fashionable 臨命終時
199 2 shí fate; destiny; luck 臨命終時
200 2 shí occasion; opportunity; chance 臨命終時
201 2 shí tense 臨命終時
202 2 shí particular; special 臨命終時
203 2 shí to plant; to cultivate 臨命終時
204 2 shí an era; a dynasty 臨命終時
205 2 shí time [abstract] 臨命終時
206 2 shí seasonal 臨命終時
207 2 shí to wait upon 臨命終時
208 2 shí hour 臨命終時
209 2 shí appropriate; proper; timely 臨命終時
210 2 shí Shi 臨命終時
211 2 shí a present; currentlt 臨命終時
212 2 shí time; kāla 臨命終時
213 2 shí at that time; samaya 臨命終時
214 2 shí ten 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
215 2 shí Kangxi radical 24 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
216 2 shí tenth 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
217 2 shí complete; perfect 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
218 2 shí ten; daśa 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
219 2 一切 yīqiè temporary 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
220 2 一切 yīqiè the same 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
221 2 那庾多 nàyǔduō a nayuta 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
222 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
223 2 relating to Buddhism 承佛威神從坐而起
224 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神從坐而起
225 2 a Buddhist text 承佛威神從坐而起
226 2 to touch; to stroke 承佛威神從坐而起
227 2 Buddha 承佛威神從坐而起
228 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
229 2 nán difficult; arduous; hard 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
230 2 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
231 2 nán hardly possible; unable 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
232 2 nàn disaster; calamity 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
233 2 nàn enemy; foe 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
234 2 nán bad; unpleasant 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
235 2 nàn to blame; to rebuke 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
236 2 nàn to object to; to argue against 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
237 2 nàn to reject; to repudiate 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
238 2 nán inopportune; aksana 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
239 2 yīn sound; noise 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
240 2 yīn Kangxi radical 180 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
241 2 yīn news 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
242 2 yīn tone; timbre 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
243 2 yīn music 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
244 2 yīn material from which musical instruments are made 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
245 2 yīn voice; words 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
246 2 yīn tone of voice 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
247 2 yīn rumour 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
248 2 yīn shade 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
249 2 yīn sound; ghoṣa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
250 2 rén person; people; a human being
251 2 rén Kangxi radical 9
252 2 rén a kind of person
253 2 rén everybody
254 2 rén adult
255 2 rén somebody; others
256 2 rén an upright person
257 2 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
258 2 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
259 2 堅固 jiāngù sāla 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
260 2 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
261 2 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 會中有一菩薩摩訶薩
262 2 chāo to exceed; overtake; to surpass; to pass; to cross 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
263 2 chāo to transcend 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
264 2 chāo to jump over; to leap over 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
265 2 chāo remote 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
266 2 chāo to save 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
267 2 chāo surpass 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
268 2 shǔ to count 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
269 2 shù a number; an amount 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
270 2 shù mathenatics 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
271 2 shù an ancient calculating method 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
272 2 shù several; a few 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
273 2 shǔ to allow; to permit 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
274 2 shǔ to be equal; to compare to 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
275 2 shù numerology; divination by numbers 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
276 2 shù a skill; an art 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
277 2 shù luck; fate 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
278 2 shù a rule 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
279 2 shù legal system 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
280 2 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
281 2 fine; detailed; dense 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
282 2 prayer beads 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
283 2 shǔ number; saṃkhyā 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
284 2 zēng to increase; to add to; to augment 如是世界展轉漸增
285 2 zēng duplicated; repeated 如是世界展轉漸增
286 2 zēng to increase; vṛdh 如是世界展轉漸增
287 2 zēng accumulation; upacaya 如是世界展轉漸增
288 2 紅蓮 hónglián red lotus 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
289 2 liào Liao 廖予安
290 2 suǒ a few; various; some 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
291 2 suǒ a place; a location 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
292 2 suǒ indicates a passive voice 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
293 2 suǒ an ordinal number 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
294 2 suǒ meaning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
295 2 suǒ garrison 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
296 2 suǒ place; pradeśa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
297 2 Qi 十方佛土無量諸佛皆現其前
298 1 other; another; some other 廣為他說
299 1 other 廣為他說
300 1 tha 廣為他說
301 1 ṭha 廣為他說
302 1 other; anya 廣為他說
303 1 慧光 huìguāng the light of wisdom 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
304 1 慧光 huìguāng Huiguang 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
305 1 慧光 huìguāng Ekō 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
306 1 慧光 huìguāng Ekō 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
307 1 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
308 1 新式 xīnshì new type 廖予慈大德提供新式標點
309 1 新式 xīnshì fashionable 廖予慈大德提供新式標點
310 1 speed 修菩薩行速得圓滿
311 1 quick; fast 修菩薩行速得圓滿
312 1 urgent 修菩薩行速得圓滿
313 1 to accelerate 修菩薩行速得圓滿
314 1 to urge 修菩薩行速得圓滿
315 1 善女人 shàn nǚrén good women 善女人聞此
316 1 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人聞此
317 1 guǎng wide; large; vast 廣為他說
318 1 guǎng Kangxi radical 53 廣為他說
319 1 ān a hut 廣為他說
320 1 guǎng a large building structure with no walls 廣為他說
321 1 guǎng many; numerous; common 廣為他說
322 1 guǎng to extend; to expand 廣為他說
323 1 guǎng width; breadth; extent 廣為他說
324 1 guǎng broad-minded; generous 廣為他說
325 1 guǎng Guangzhou 廣為他說
326 1 guàng a unit of east-west distance 廣為他說
327 1 guàng a unit of 15 chariots 廣為他說
328 1 kuàng barren 廣為他說
329 1 guǎng Extensive 廣為他說
330 1 guǎng vaipulya; vast; extended 廣為他說
331 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 如是世界展轉漸增
332 1 展轉 zhǎnzhuǎn to toss about; to turn over in one's mind 如是世界展轉漸增
333 1 展轉 zhǎnzhuǎn complex; indirect 如是世界展轉漸增
334 1 展轉 zhǎnzhuǎn to roam; to pass through many places or hands 如是世界展轉漸增
335 1 liè inferior; bad 有勝劣不
336 1 liè few; slightly 有勝劣不
337 1 liè only; merely 有勝劣不
338 1 liè weak 有勝劣不
339 1 liè inferior; wretched; dīna 有勝劣不
340 1 jīng to go through; to experience 時薄伽梵說此經已
341 1 jīng a sutra; a scripture 時薄伽梵說此經已
342 1 jīng warp 時薄伽梵說此經已
343 1 jīng longitude 時薄伽梵說此經已
344 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 時薄伽梵說此經已
345 1 jīng a woman's period 時薄伽梵說此經已
346 1 jīng to bear; to endure 時薄伽梵說此經已
347 1 jīng to hang; to die by hanging 時薄伽梵說此經已
348 1 jīng classics 時薄伽梵說此經已
349 1 jīng to be frugal; to save 時薄伽梵說此經已
350 1 jīng a classic; a scripture; canon 時薄伽梵說此經已
351 1 jīng a standard; a norm 時薄伽梵說此經已
352 1 jīng a section of a Confucian work 時薄伽梵說此經已
353 1 jīng to measure 時薄伽梵說此經已
354 1 jīng human pulse 時薄伽梵說此經已
355 1 jīng menstruation; a woman's period 時薄伽梵說此經已
356 1 jīng sutra; discourse 時薄伽梵說此經已
357 1 to be kind; to be charitable; to be benevolent 廖予慈大德提供新式標點
358 1 love 廖予慈大德提供新式標點
359 1 compassionate mother 廖予慈大德提供新式標點
360 1 a magnet 廖予慈大德提供新式標點
361 1 Ci 廖予慈大德提供新式標點
362 1 Kindness 廖予慈大德提供新式標點
363 1 loving-kindness; maitri 廖予慈大德提供新式標點
364 1 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 慰喻讚美
365 1 Yu 慰喻讚美
366 1 to explain 慰喻讚美
367 1 to understand 慰喻讚美
368 1 allegory; dṛṣṭānta 慰喻讚美
369 1 菩提金剛 pútí jīngāng Puti Jingang 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
370 1 tái Taiwan 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
371 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
372 1 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
373 1 tái typhoon 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
374 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
375 1 tái station; broadcasting station 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
376 1 tái official post 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
377 1 eminent 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
378 1 tái elevated 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
379 1 tái tribunal 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
380 1 tái capitulum 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
381 1 cóng to follow 承佛威神從坐而起
382 1 cóng to comply; to submit; to defer 承佛威神從坐而起
383 1 cóng to participate in something 承佛威神從坐而起
384 1 cóng to use a certain method or principle 承佛威神從坐而起
385 1 cóng something secondary 承佛威神從坐而起
386 1 cóng remote relatives 承佛威神從坐而起
387 1 cóng secondary 承佛威神從坐而起
388 1 cóng to go on; to advance 承佛威神從坐而起
389 1 cōng at ease; informal 承佛威神從坐而起
390 1 zòng a follower; a supporter 承佛威神從坐而起
391 1 zòng to release 承佛威神從坐而起
392 1 zòng perpendicular; longitudinal 承佛威神從坐而起
393 1 to arise; to get up 承佛威神從坐而起
394 1 to rise; to raise 承佛威神從坐而起
395 1 to grow out of; to bring forth; to emerge 承佛威神從坐而起
396 1 to appoint (to an official post); to take up a post 承佛威神從坐而起
397 1 to start 承佛威神從坐而起
398 1 to establish; to build 承佛威神從坐而起
399 1 to draft; to draw up (a plan) 承佛威神從坐而起
400 1 opening sentence; opening verse 承佛威神從坐而起
401 1 to get out of bed 承佛威神從坐而起
402 1 to recover; to heal 承佛威神從坐而起
403 1 to take out; to extract 承佛威神從坐而起
404 1 marks the beginning of an action 承佛威神從坐而起
405 1 marks the sufficiency of an action 承佛威神從坐而起
406 1 to call back from mourning 承佛威神從坐而起
407 1 to take place; to occur 承佛威神從坐而起
408 1 to conjecture 承佛威神從坐而起
409 1 stand up; utthāna 承佛威神從坐而起
410 1 yóu Kangxi radical 102 由彼有情福轉增故
411 1 yóu to follow along 由彼有情福轉增故
412 1 yóu cause; reason 由彼有情福轉增故
413 1 yóu You 由彼有情福轉增故
414 1 善根 shàngēn Wholesome Roots 令其增進無量善根
415 1 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 令其增進無量善根
416 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
417 1 book; volume
418 1 a roll of bamboo slips
419 1 a plan; a scheme
420 1 to confer
421 1 chǎi a book with embroidered covers
422 1 patent of enfeoffment
423 1 掃瞄 sǎomiáo to scan 自行掃瞄辨識
424 1 huì can; be able to 會中有一菩薩摩訶薩
425 1 huì able to 會中有一菩薩摩訶薩
426 1 huì a meeting; a conference; an assembly 會中有一菩薩摩訶薩
427 1 kuài to balance an account 會中有一菩薩摩訶薩
428 1 huì to assemble 會中有一菩薩摩訶薩
429 1 huì to meet 會中有一菩薩摩訶薩
430 1 huì a temple fair 會中有一菩薩摩訶薩
431 1 huì a religious assembly 會中有一菩薩摩訶薩
432 1 huì an association; a society 會中有一菩薩摩訶薩
433 1 huì a national or provincial capital 會中有一菩薩摩訶薩
434 1 huì an opportunity 會中有一菩薩摩訶薩
435 1 huì to understand 會中有一菩薩摩訶薩
436 1 huì to be familiar with; to know 會中有一菩薩摩訶薩
437 1 huì to be possible; to be likely 會中有一菩薩摩訶薩
438 1 huì to be good at 會中有一菩薩摩訶薩
439 1 huì a moment 會中有一菩薩摩訶薩
440 1 huì to happen to 會中有一菩薩摩訶薩
441 1 huì to pay 會中有一菩薩摩訶薩
442 1 huì a meeting place 會中有一菩薩摩訶薩
443 1 kuài the seam of a cap 會中有一菩薩摩訶薩
444 1 huì in accordance with 會中有一菩薩摩訶薩
445 1 huì imperial civil service examination 會中有一菩薩摩訶薩
446 1 huì to have sexual intercourse 會中有一菩薩摩訶薩
447 1 huì Hui 會中有一菩薩摩訶薩
448 1 huì combining; samsarga 會中有一菩薩摩訶薩
449 1 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
450 1 神通 shéntōng to know intuitively 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
451 1 神通 shéntōng supernatural power 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
452 1 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
453 1 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 修菩薩行速得圓滿
454 1 děi to want to; to need to 修菩薩行速得圓滿
455 1 děi must; ought to 修菩薩行速得圓滿
456 1 de 修菩薩行速得圓滿
457 1 de infix potential marker 修菩薩行速得圓滿
458 1 to result in 修菩薩行速得圓滿
459 1 to be proper; to fit; to suit 修菩薩行速得圓滿
460 1 to be satisfied 修菩薩行速得圓滿
461 1 to be finished 修菩薩行速得圓滿
462 1 děi satisfying 修菩薩行速得圓滿
463 1 to contract 修菩薩行速得圓滿
464 1 to hear 修菩薩行速得圓滿
465 1 to have; there is 修菩薩行速得圓滿
466 1 marks time passed 修菩薩行速得圓滿
467 1 obtain; attain; prāpta 修菩薩行速得圓滿
468 1 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 於生生中常憶宿命
469 1 生生 shēngshēng generation after generation 於生生中常憶宿命
470 1 生生 shēngshēng uninterupted growth 於生生中常憶宿命
471 1 生生 shēngshēng to earn a living 於生生中常憶宿命
472 1 生生 shēngshēng to live 於生生中常憶宿命
473 1 生生 shēngshēng truly still alive 於生生中常憶宿命
474 1 如理 rú lǐ principle of suchness 如理思惟
475 1 bìng to combine; to amalgamate 不可思議光王菩薩摩訶薩并諸天
476 1 bìng to combine 不可思議光王菩薩摩訶薩并諸天
477 1 bìng to resemble; to be like 不可思議光王菩薩摩訶薩并諸天
478 1 bìng to stand side-by-side 不可思議光王菩薩摩訶薩并諸天
479 1 bīng Taiyuan 不可思議光王菩薩摩訶薩并諸天
480 1 bìng equally; both; together 不可思議光王菩薩摩訶薩并諸天
481 1 摩揭陀國 mójiētuó guó Magadha 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
482 1 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩世界莊嚴亦爾
483 1 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩世界莊嚴亦爾
484 1 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩世界莊嚴亦爾
485 1 xìn to believe; to trust 歡喜信重
486 1 xìn a letter 歡喜信重
487 1 xìn evidence 歡喜信重
488 1 xìn faith; confidence 歡喜信重
489 1 xìn honest; sincere; true 歡喜信重
490 1 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 歡喜信重
491 1 xìn an official holding a document 歡喜信重
492 1 xìn a gift 歡喜信重
493 1 xìn credit 歡喜信重
494 1 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 歡喜信重
495 1 xìn news; a message 歡喜信重
496 1 xìn arsenic 歡喜信重
497 1 xìn Faith 歡喜信重
498 1 xìn faith; confidence 歡喜信重
499 1 Kangxi radical 49 時薄伽梵說此經已
500 1 to bring to an end; to stop 時薄伽梵說此經已

Frequencies of all Words

Top 704

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 23 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
2 23 世界 shìjiè the earth 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
3 23 世界 shìjiè a domain; a realm 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
4 23 世界 shìjiè the human world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
5 23 世界 shìjiè the conditions in the world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
6 23 世界 shìjiè world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
7 23 世界 shìjiè a world; lokadhatu 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
8 12 in; at 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
9 12 in; at 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
10 12 in; at; to; from 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
11 12 to go; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
12 12 to rely on; to depend on 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
13 12 to go to; to arrive at 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
14 12 from 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
15 12 give 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
16 12 oppposing 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
17 12 and 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
18 12 compared to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
19 12 by 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
20 12 and; as well as 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
21 12 for 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
22 12 Yu 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
23 12 a crow 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
24 12 whew; wow 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
25 11 晝夜 zhòuyè day and night 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
26 11 晝夜 zhòuyè continuously 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
27 11 one 會中有一菩薩摩訶薩
28 11 Kangxi radical 1 會中有一菩薩摩訶薩
29 11 as soon as; all at once 會中有一菩薩摩訶薩
30 11 pure; concentrated 會中有一菩薩摩訶薩
31 11 whole; all 會中有一菩薩摩訶薩
32 11 first 會中有一菩薩摩訶薩
33 11 the same 會中有一菩薩摩訶薩
34 11 each 會中有一菩薩摩訶薩
35 11 certain 會中有一菩薩摩訶薩
36 11 throughout 會中有一菩薩摩訶薩
37 11 used in between a reduplicated verb 會中有一菩薩摩訶薩
38 11 sole; single 會中有一菩薩摩訶薩
39 11 a very small amount 會中有一菩薩摩訶薩
40 11 Yi 會中有一菩薩摩訶薩
41 11 other 會中有一菩薩摩訶薩
42 11 to unify 會中有一菩薩摩訶薩
43 11 accidentally; coincidentally 會中有一菩薩摩訶薩
44 11 abruptly; suddenly 會中有一菩薩摩訶薩
45 11 or 會中有一菩薩摩訶薩
46 11 one; eka 會中有一菩薩摩訶薩
47 11 wèi for; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
48 11 wèi because of 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
49 11 wéi to act as; to serve 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
50 11 wéi to change into; to become 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
51 11 wéi to be; is 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
52 11 wéi to do 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
53 11 wèi for 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
54 11 wèi because of; for; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
55 11 wèi to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
56 11 wéi in a passive construction 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
57 11 wéi forming a rehetorical question 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
58 11 wéi forming an adverb 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
59 11 wéi to add emphasis 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
60 11 wèi to support; to help 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
61 11 wéi to govern 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
62 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
63 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
64 9 佛土 fótǔ buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
65 7 earth; soil; dirt 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
66 7 Kangxi radical 32 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
67 7 local; indigenous; native 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
68 7 land; territory 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
69 7 earth element 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
70 7 ground 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
71 7 homeland 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
72 7 god of the soil 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
73 7 a category of musical instrument 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
74 7 unrefined; rustic; crude 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
75 7 Tujia people 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
76 7 Tu People; Monguor 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
77 7 soil; pāṃsu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
78 7 land; kṣetra 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
79 5 miào wonderful; fantastic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
80 5 miào clever 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
81 5 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
82 5 miào fine; delicate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
83 5 miào young 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
84 5 miào interesting 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
85 5 miào profound reasoning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
86 5 miào Miao 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
87 5 miào Wonderful 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
88 5 miào wonderful; beautiful; suksma 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
89 5 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
90 5 莊嚴 zhuāngyán Dignity 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
91 5 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
92 5 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
93 4 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
94 4 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
95 4 無量 wúliàng immeasurable 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
96 4 無量 wúliàng Atula 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
97 4 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
98 4 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
99 4 guāng light 名不可思議光王
100 4 guāng brilliant; bright; shining 名不可思議光王
101 4 guāng to shine 名不可思議光王
102 4 guāng only 名不可思議光王
103 4 guāng to bare; to go naked 名不可思議光王
104 4 guāng bare; naked 名不可思議光王
105 4 guāng glory; honor 名不可思議光王
106 4 guāng scenery 名不可思議光王
107 4 guāng smooth 名不可思議光王
108 4 guāng used up 名不可思議光王
109 4 guāng sheen; luster; gloss 名不可思議光王
110 4 guāng time; a moment 名不可思議光王
111 4 guāng grace; favor 名不可思議光王
112 4 guāng Guang 名不可思議光王
113 4 guāng to manifest 名不可思議光王
114 4 guāng welcome 名不可思議光王
115 4 guāng light; radiance; prabha; tejas 名不可思議光王
116 4 guāng a ray of light; rasmi 名不可思議光王
117 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛國土時分莊嚴
118 3 wáng Wang 名不可思議光王
119 3 wáng a king 名不可思議光王
120 3 wáng Kangxi radical 96 名不可思議光王
121 3 wàng to be king; to rule 名不可思議光王
122 3 wáng a prince; a duke 名不可思議光王
123 3 wáng grand; great 名不可思議光王
124 3 wáng to treat with the ceremony due to a king 名不可思議光王
125 3 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名不可思議光王
126 3 wáng the head of a group or gang 名不可思議光王
127 3 wáng the biggest or best of a group 名不可思議光王
128 3 wáng king; best of a kind; rāja 名不可思議光王
129 3 děng et cetera; and so on 阿素洛等無量大眾前後圍繞
130 3 děng to wait 阿素洛等無量大眾前後圍繞
131 3 děng degree; kind 阿素洛等無量大眾前後圍繞
132 3 děng plural 阿素洛等無量大眾前後圍繞
133 3 děng to be equal 阿素洛等無量大眾前後圍繞
134 3 děng degree; level 阿素洛等無量大眾前後圍繞
135 3 děng to compare 阿素洛等無量大眾前後圍繞
136 3 shēn human body; torso 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
137 3 shēn Kangxi radical 158 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
138 3 shēn measure word for clothes 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
139 3 shēn self 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
140 3 shēn life 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
141 3 shēn an object 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
142 3 shēn a lifetime 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
143 3 shēn personally 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
144 3 shēn moral character 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
145 3 shēn status; identity; position 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
146 3 shēn pregnancy 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
147 3 juān India 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
148 3 shēn body; kaya 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
149 3 顯無邊佛土功德經 xiǎn Wúbiān fótǔ Gōngdé jīng Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing 顯無邊佛土功德經
150 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 廣為他說
151 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 廣為他說
152 3 shuì to persuade 廣為他說
153 3 shuō to teach; to recite; to explain 廣為他說
154 3 shuō a doctrine; a theory 廣為他說
155 3 shuō to claim; to assert 廣為他說
156 3 shuō allocution 廣為他說
157 3 shuō to criticize; to scold 廣為他說
158 3 shuō to indicate; to refer to 廣為他說
159 3 shuō speach; vāda 廣為他說
160 3 shuō to speak; bhāṣate 廣為他說
161 3 this; these 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
162 3 in this way 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
163 3 otherwise; but; however; so 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
164 3 at this time; now; here 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
165 3 this; here; etad 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
166 2 ér and; as well as; but (not); yet (not) 承佛威神從坐而起
167 2 ér Kangxi radical 126 承佛威神從坐而起
168 2 ér you 承佛威神從坐而起
169 2 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 承佛威神從坐而起
170 2 ér right away; then 承佛威神從坐而起
171 2 ér but; yet; however; while; nevertheless 承佛威神從坐而起
172 2 ér if; in case; in the event that 承佛威神從坐而起
173 2 ér therefore; as a result; thus 承佛威神從坐而起
174 2 ér how can it be that? 承佛威神從坐而起
175 2 ér so as to 承佛威神從坐而起
176 2 ér only then 承佛威神從坐而起
177 2 ér as if; to seem like 承佛威神從坐而起
178 2 néng can; able 承佛威神從坐而起
179 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 承佛威神從坐而起
180 2 ér me 承佛威神從坐而起
181 2 ér to arrive; up to 承佛威神從坐而起
182 2 ér possessive 承佛威神從坐而起
183 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
184 2 袈裟 jiāshā kasaya; kaṣāya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
185 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
186 2 wén to hear 善女人聞此
187 2 wén Wen 善女人聞此
188 2 wén sniff at; to smell 善女人聞此
189 2 wén to be widely known 善女人聞此
190 2 wén to confirm; to accept 善女人聞此
191 2 wén information 善女人聞此
192 2 wèn famous; well known 善女人聞此
193 2 wén knowledge; learning 善女人聞此
194 2 wèn popularity; prestige; reputation 善女人聞此
195 2 wén to question 善女人聞此
196 2 wén hearing; śruti 善女人聞此
197 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 名不可思議光王
198 2 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 名不可思議光王
199 2 極微塵 jíwēichén atom; particle; paramāṇu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
200 2 bǎi one hundred 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
201 2 bǎi many 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
202 2 bǎi Bai 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
203 2 bǎi all 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
204 2 bǎi hundred; sata 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
205 2 chuáng a banner; a penant streamer 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
206 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
207 2 zhuàng measure word for buildings 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
208 2 tóng to waver; to sway 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
209 2 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
210 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
211 2 chuáng a banner; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
212 2 千佛 qiān fó thousand Buddhas 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
213 2 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛等無量大眾前後圍繞
214 2 to give 廖予安
215 2 I 廖予安
216 2 諸天 zhū tiān devas 及諸天
217 2 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
218 2 zuò to sit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
219 2 zuò to ride 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
220 2 zuò to visit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
221 2 zuò a seat 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
222 2 zuò to hold fast to; to stick to 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
223 2 zuò to be in a position 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
224 2 zuò because; for 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
225 2 zuò to convict; to try 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
226 2 zuò to stay 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
227 2 zuò to kneel 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
228 2 zuò to violate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
229 2 zuò to sit; niṣad 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
230 2 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
231 2 不可說 bù kě shuō inexplicable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
232 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
233 2 圓滿 yuánmǎn Perfection 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
234 2 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
235 2 不退輪 bù tuì lún the non-regressing dharma wheel 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
236 2 that; those 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
237 2 another; the other 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
238 2 俱胝 jūzhī Judi 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
239 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
240 2 jiàn gradually; drop by drop 如是世界展轉漸增
241 2 jiān to permeate; to flow into 如是世界展轉漸增
242 2 jiàn to soak; to immerse 如是世界展轉漸增
243 2 jiān ever more 如是世界展轉漸增
244 2 jiàn an indication; a sign 如是世界展轉漸增
245 2 jiàn a sequence 如是世界展轉漸增
246 2 jiàn Gradual Advance 如是世界展轉漸增
247 2 qián latent; submerged 如是世界展轉漸增
248 2 jiàn gradually; anupūrva 如是世界展轉漸增
249 2 絕塵 juéchén to have no dust 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
250 2 絕塵 juéchén to cut off the secular world; to transcend the human world 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
251 2 絕塵 juéchén to run rapidly 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
252 2 絕塵 juéchén to break off communication 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
253 2 明燈 míngdēng a bright lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
254 2 明燈 míngdēng Bright Lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
255 2 極樂世界 jílè shìjiè Pure Land of Ultimate Bliss 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
256 2 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land; Sukhāvatī 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
257 2 shí time; a point or period of time 臨命終時
258 2 shí a season; a quarter of a year 臨命終時
259 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day 臨命終時
260 2 shí at that time 臨命終時
261 2 shí fashionable 臨命終時
262 2 shí fate; destiny; luck 臨命終時
263 2 shí occasion; opportunity; chance 臨命終時
264 2 shí tense 臨命終時
265 2 shí particular; special 臨命終時
266 2 shí to plant; to cultivate 臨命終時
267 2 shí hour (measure word) 臨命終時
268 2 shí an era; a dynasty 臨命終時
269 2 shí time [abstract] 臨命終時
270 2 shí seasonal 臨命終時
271 2 shí frequently; often 臨命終時
272 2 shí occasionally; sometimes 臨命終時
273 2 shí on time 臨命終時
274 2 shí this; that 臨命終時
275 2 shí to wait upon 臨命終時
276 2 shí hour 臨命終時
277 2 shí appropriate; proper; timely 臨命終時
278 2 shí Shi 臨命終時
279 2 shí a present; currentlt 臨命終時
280 2 shí time; kāla 臨命終時
281 2 shí at that time; samaya 臨命終時
282 2 shí ten 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
283 2 shí Kangxi radical 24 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
284 2 shí tenth 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
285 2 shí complete; perfect 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
286 2 shí ten; daśa 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
287 2 一切 yīqiè all; every; everything 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
288 2 一切 yīqiè temporary 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
289 2 一切 yīqiè the same 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
290 2 一切 yīqiè generally 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
291 2 一切 yīqiè all, everything 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
292 2 一切 yīqiè all; sarva 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
293 2 那庾多 nàyǔduō a nayuta 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
294 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
295 2 relating to Buddhism 承佛威神從坐而起
296 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神從坐而起
297 2 a Buddhist text 承佛威神從坐而起
298 2 to touch; to stroke 承佛威神從坐而起
299 2 Buddha 承佛威神從坐而起
300 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
301 2 yǒu is; are; to exist 有勝劣不
302 2 yǒu to have; to possess 有勝劣不
303 2 yǒu indicates an estimate 有勝劣不
304 2 yǒu indicates a large quantity 有勝劣不
305 2 yǒu indicates an affirmative response 有勝劣不
306 2 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有勝劣不
307 2 yǒu used to compare two things 有勝劣不
308 2 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有勝劣不
309 2 yǒu used before the names of dynasties 有勝劣不
310 2 yǒu a certain thing; what exists 有勝劣不
311 2 yǒu multiple of ten and ... 有勝劣不
312 2 yǒu abundant 有勝劣不
313 2 yǒu purposeful 有勝劣不
314 2 yǒu You 有勝劣不
315 2 yǒu 1. existence; 2. becoming 有勝劣不
316 2 yǒu becoming; bhava 有勝劣不
317 2 nán difficult; arduous; hard 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
318 2 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
319 2 nán hardly possible; unable 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
320 2 nàn disaster; calamity 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
321 2 nàn enemy; foe 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
322 2 nán bad; unpleasant 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
323 2 nàn to blame; to rebuke 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
324 2 nàn to object to; to argue against 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
325 2 nàn to reject; to repudiate 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
326 2 nán inopportune; aksana 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
327 2 yīn sound; noise 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
328 2 yīn Kangxi radical 180 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
329 2 yīn news 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
330 2 yīn tone; timbre 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
331 2 yīn music 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
332 2 yīn material from which musical instruments are made 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
333 2 yīn voice; words 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
334 2 yīn tone of voice 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
335 2 yīn rumour 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
336 2 yīn shade 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
337 2 yīn sound; ghoṣa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
338 2 rén person; people; a human being
339 2 rén Kangxi radical 9
340 2 rén a kind of person
341 2 rén everybody
342 2 rén adult
343 2 rén somebody; others
344 2 rén an upright person
345 2 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
346 2 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
347 2 堅固 jiāngù sāla 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
348 2 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
349 2 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 會中有一菩薩摩訶薩
350 2 chāo to exceed; overtake; to surpass; to pass; to cross 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
351 2 chāo to transcend 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
352 2 chāo to jump over; to leap over 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
353 2 chāo remote 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
354 2 chāo super 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
355 2 chāo to save 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
356 2 chāo surpass 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
357 2 shǔ to count 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
358 2 shù a number; an amount 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
359 2 shuò frequently; repeatedly 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
360 2 shù mathenatics 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
361 2 shù an ancient calculating method 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
362 2 shù several; a few 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
363 2 shǔ to allow; to permit 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
364 2 shǔ to be equal; to compare to 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
365 2 shù numerology; divination by numbers 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
366 2 shù a skill; an art 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
367 2 shù luck; fate 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
368 2 shù a rule 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
369 2 shù legal system 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
370 2 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
371 2 shǔ outstanding 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
372 2 fine; detailed; dense 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
373 2 prayer beads 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
374 2 shǔ number; saṃkhyā 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
375 2 如是 rúshì thus; so 如是世界展轉漸增
376 2 如是 rúshì thus, so 如是世界展轉漸增
377 2 zēng to increase; to add to; to augment 如是世界展轉漸增
378 2 zēng duplicated; repeated 如是世界展轉漸增
379 2 zēng to increase; vṛdh 如是世界展轉漸增
380 2 zēng accumulation; upacaya 如是世界展轉漸增
381 2 紅蓮 hónglián red lotus 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
382 2 liào Liao 廖予安
383 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
384 2 suǒ an office; an institute 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
385 2 suǒ introduces a relative clause 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
386 2 suǒ it 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
387 2 suǒ if; supposing 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
388 2 suǒ a few; various; some 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
389 2 suǒ a place; a location 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
390 2 suǒ indicates a passive voice 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
391 2 suǒ that which 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
392 2 suǒ an ordinal number 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
393 2 suǒ meaning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
394 2 suǒ garrison 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
395 2 suǒ place; pradeśa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
396 2 suǒ that which; yad 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
397 2 his; hers; its; theirs 十方佛土無量諸佛皆現其前
398 2 to add emphasis 十方佛土無量諸佛皆現其前
399 2 used when asking a question in reply to a question 十方佛土無量諸佛皆現其前
400 2 used when making a request or giving an order 十方佛土無量諸佛皆現其前
401 2 he; her; it; them 十方佛土無量諸佛皆現其前
402 2 probably; likely 十方佛土無量諸佛皆現其前
403 2 will 十方佛土無量諸佛皆現其前
404 2 may 十方佛土無量諸佛皆現其前
405 2 if 十方佛土無量諸佛皆現其前
406 2 or 十方佛土無量諸佛皆現其前
407 2 Qi 十方佛土無量諸佛皆現其前
408 2 he; her; it; saḥ; sā; tad 十方佛土無量諸佛皆現其前
409 1 he; him 廣為他說
410 1 another aspect 廣為他說
411 1 other; another; some other 廣為他說
412 1 everybody 廣為他說
413 1 other 廣為他說
414 1 tuō other; another; some other 廣為他說
415 1 tha 廣為他說
416 1 ṭha 廣為他說
417 1 other; anya 廣為他說
418 1 慧光 huìguāng the light of wisdom 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
419 1 慧光 huìguāng Huiguang 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
420 1 慧光 huìguāng Ekō 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
421 1 慧光 huìguāng Ekō 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
422 1 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
423 1 新式 xīnshì new type 廖予慈大德提供新式標點
424 1 新式 xīnshì fashionable 廖予慈大德提供新式標點
425 1 speed 修菩薩行速得圓滿
426 1 quick; fast 修菩薩行速得圓滿
427 1 urgent 修菩薩行速得圓滿
428 1 to accelerate 修菩薩行速得圓滿
429 1 to urge 修菩薩行速得圓滿
430 1 善女人 shàn nǚrén good women 善女人聞此
431 1 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人聞此
432 1 guǎng wide; large; vast 廣為他說
433 1 guǎng Kangxi radical 53 廣為他說
434 1 ān a hut 廣為他說
435 1 guǎng a large building structure with no walls 廣為他說
436 1 guǎng many; numerous; common 廣為他說
437 1 guǎng to extend; to expand 廣為他說
438 1 guǎng width; breadth; extent 廣為他說
439 1 guǎng broad-minded; generous 廣為他說
440 1 guǎng Guangzhou 廣為他說
441 1 guàng a unit of east-west distance 廣為他說
442 1 guàng a unit of 15 chariots 廣為他說
443 1 kuàng barren 廣為他說
444 1 guǎng Extensive 廣為他說
445 1 guǎng vaipulya; vast; extended 廣為他說
446 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 如是世界展轉漸增
447 1 展轉 zhǎnzhuǎn to toss about; to turn over in one's mind 如是世界展轉漸增
448 1 展轉 zhǎnzhuǎn complex; indirect 如是世界展轉漸增
449 1 展轉 zhǎnzhuǎn to roam; to pass through many places or hands 如是世界展轉漸增
450 1 liè inferior; bad 有勝劣不
451 1 liè few; slightly 有勝劣不
452 1 liè only; merely 有勝劣不
453 1 liè weak 有勝劣不
454 1 liè inferior; wretched; dīna 有勝劣不
455 1 jīng to go through; to experience 時薄伽梵說此經已
456 1 jīng a sutra; a scripture 時薄伽梵說此經已
457 1 jīng warp 時薄伽梵說此經已
458 1 jīng longitude 時薄伽梵說此經已
459 1 jīng often; regularly; frequently 時薄伽梵說此經已
460 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 時薄伽梵說此經已
461 1 jīng a woman's period 時薄伽梵說此經已
462 1 jīng to bear; to endure 時薄伽梵說此經已
463 1 jīng to hang; to die by hanging 時薄伽梵說此經已
464 1 jīng classics 時薄伽梵說此經已
465 1 jīng to be frugal; to save 時薄伽梵說此經已
466 1 jīng a classic; a scripture; canon 時薄伽梵說此經已
467 1 jīng a standard; a norm 時薄伽梵說此經已
468 1 jīng a section of a Confucian work 時薄伽梵說此經已
469 1 jīng to measure 時薄伽梵說此經已
470 1 jīng human pulse 時薄伽梵說此經已
471 1 jīng menstruation; a woman's period 時薄伽梵說此經已
472 1 jīng sutra; discourse 時薄伽梵說此經已
473 1 to be kind; to be charitable; to be benevolent 廖予慈大德提供新式標點
474 1 love 廖予慈大德提供新式標點
475 1 compassionate mother 廖予慈大德提供新式標點
476 1 a magnet 廖予慈大德提供新式標點
477 1 Ci 廖予慈大德提供新式標點
478 1 Kindness 廖予慈大德提供新式標點
479 1 loving-kindness; maitri 廖予慈大德提供新式標點
480 1 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 慰喻讚美
481 1 Yu 慰喻讚美
482 1 to explain 慰喻讚美
483 1 to understand 慰喻讚美
484 1 allegory; dṛṣṭānta 慰喻讚美
485 1 jiē all; each and every; in all cases 十方佛土無量諸佛皆現其前
486 1 jiē same; equally 十方佛土無量諸佛皆現其前
487 1 菩提金剛 pútí jīngāng Puti Jingang 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
488 1 tái unit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
489 1 tái Taiwan 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
490 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
491 1 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
492 1 tái typhoon 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
493 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
494 1 you 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
495 1 tái station; broadcasting station 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
496 1 tái official post 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
497 1 eminent 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
498 1 tái elevated 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
499 1 tái tribunal 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
500 1 tái capitulum 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
世界
 1. shìjiè
 2. shìjiè
 1. world
 2. a world; lokadhatu
one; eka
一劫
 1. yījié
 2. yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
佛土 fótǔ buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
 1. soil; pāṃsu
 2. land; kṣetra
 1. miào
 2. miào
 1. Wonderful
 2. wonderful; beautiful; suksma
庄严 莊嚴
 1. zhuāngyán
 2. zhuāngyán
 3. zhuāngyán
 1. Dignity
 2. solemn, majestic
 3. to adorn; to perfect
无量 無量
 1. wúliàng
 2. wúliàng
 3. wúliàng
 1. immeasurable; unlimited; aparimāṇa
 2. immeasurable
 3. Atula
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
 1. guāng
 2. guāng
 1. light; radiance; prabha; tejas
 2. a ray of light; rasmi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
大唐 100 Tang Dynasty
法幢佛 102 Dharmadhvaja Buddha; Dharma Curtain Buddha
法光 102 Faguang
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
108 Liao
摩揭陀国 摩揭陀國 109 Magadha
菩提金刚 菩提金剛 112 Puti Jingang
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
师子佛 師子佛 115 Simha Buddha; Lion Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无量光佛 無量光佛 119 Amitābha Buddha
显无边佛土功德经 顯無邊佛土功德經 120 Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 39.

Simplified Traditional Pinyin English
阿素洛 196 an asura
白佛 98 to address the Buddha
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
不退轮 不退輪 98 the non-regressing dharma wheel
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
欢喜佛 歡喜佛 104 Buddha of Happiness
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
净国 淨國 106 pure land
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
那庾多 110 a nayuta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
千佛 113 thousand Buddhas
如理 114 principle of suchness
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
生生 115
 1. the cycle of rebirth
 2. generation after generation
 3. uninterupted growth
 4. to earn a living
 5. to live
 6. truly still alive
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
师子座 師子座 115 lion's throne
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
索诃 索訶 115 saha
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
信受奉行 120 to receive and practice
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas