Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經

Translated by Bodhiruci

Colophon

大寶積經 唐 菩提流志譯 共 120 卷
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra), Translated by Bodhiruci in the Tang in 120 scrolls

Notes

Sanskrit title and contents from Lancaster (2004, 'K 22')

English translations

Chang, Garma C.C. (Ed.) 1983, A Treasury of Mahāyāna Sūtras. Selections from the Mahāratnakūṭasūtra, The Buddhist Assiociation of the United States, University Park and London: Pennsylvania State University.

Primary Source

Bodhiruci, 《大寶積經》 'Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra),' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 11, No. 310, Accessed 2016-08-18, http://tripitaka.cbeta.org/T11n0310.

References

  1. Lancaster, L.R. 2004, The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue, http://www.acmuller.net/descriptive_catalogue.

Contents

Contents: 三律儀會 Trisaṃvaranirdeśasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 1 無邊莊嚴會 Anantamukhapariśodhananirdeśaparivartasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 1 密迹金剛力士會 Tathāgataguhyasūtra by Dharmarakṣa (280 CE) - Scroll 8 淨居天子會 Svapnanirdeśasūtra by Dharmarakṣa (313 CE) - Scroll 15 無量壽如來會 Sukhāvatīvyūhasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 17 不動如來會 Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 19 被甲莊嚴會 Varmavyūhanirdeśasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 21 法界體性無別會 Dharmadhātuprakṛti-asambhedanirdeśa by Mandra (503 CE) 十法會 Daśadharmaka by Buddhaśānta (539 CE) - Scroll 28 文殊師利普門會 Samantamukhaparivartasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 29 出現光明會 Raśmisamantamuktanirdeśa by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 31 佛爲阿難說處胎會 Garbhāvakrāntinirdeśa by Bodhiruci (713 CE) 佛說入胎藏會 Anandagarbhāvakrāntinirdeśa by Jing Long (710 CE) - Scroll 56 文殊師利授記會 Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha by Jiu Shi (700 CE) - Scroll 58 菩薩見實會 Pitāputrasamāgamana by Narendrayaśas (568 CE) - Scroll 61 富樓那會 / 富樓那問經 / 菩薩藏經 Pūrṇaparipṛcchā by Kumārajīva (405 CE) - Scroll 77 護國菩薩會經 Rāṣṭrapālaparipṛcchā by Jñānagupta (585-604 CE) 郁伽長者會 / 郁伽羅越問菩薩經 Ugradattaparipṛcchā by Saṅghavarman (252 CE) - Scroll 82 無盡伏藏會 Vidyutprāptaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 83 授幻師跋陀羅記會 Bhadramāyākāraparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 85 大變會 Mahāprātihāryanirdeśa by Bodhiruci (713 CE) 摩訶迦葉會 / 大迦葉經 Maitreyamahāsiṃhanāda by Upaśūnya (541 CE) - Scroll 88 優波離會 Upāliparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 90 發勝志樂會 Adhyāśayasañcodana by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 91 善臂菩薩會 Subāhuparipṛcchā by Kumārajīva (402-412 CE) - Scroll 93 善順菩薩會 Surataparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 95 勸授長者會 Vīradattagṛhapatiparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) 優陀延王會 Udayanavatsarājaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 97 妙慧童女經 Sumatidārikāparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) 恒河上優婆夷會 Gaṅgottaraparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 98 無畏德菩薩會 / 無畏德經 Aśokadattavyākaraṇa by Yuan Xiang (539 CE) - Scroll 99 無垢施菩薩應辯會 / 無垢菩薩分別應辯經 Vimaladattāparipṛcchā by Nieh Tao Chen (280-313 CE) - Scroll 100 功德寶花敷菩薩會 Guṇaratnasaṅkusumitaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 101 善德天子會 Acintyabuddhaviṣayānirdeśa by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 101 善住意天子會 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā by Dharmagupta (605-617 CE) - Scroll 103 阿闍世王子會 Siṃhaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 106 大乘方便會 Upāyakauśalyajñānottarabodhisattvaparipṛcchā by Nandi (420 CE) - Scroll 106 賢護長者會 / 移識經 Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā by Jñānagupta (591 CE) - Scroll 109 淨信童女會 Dārikāvimalaśraddhāparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 111 彌勒菩薩問八法會 Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 111 彌勒菩薩所問會 Maitreyaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 111 普明菩薩會 / 古大寶積經 Kāśyapaparivarta by an unknown translator - Scroll 112 寶梁聚會 / 寶梁經 Ratnarāśi by Tao Kung (401-412 CE) - Scroll 113 無盡慧菩薩會 Akṣayamatiparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 115 文殊說般若會 Saptaśatikaprajñāpāramitāsūtra by Mandra (503 CE) - Scroll 115 寶髻菩薩會 Ratnacūḍa by Dharmarakṣa (290 CE) - Scroll 117 勝鬘夫人會 Śrīmālādevisiṃhanāda by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 119 廣博仙人會 Vyāsaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 120 (Not complete ...)

Collection vocabulary analysis