Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經

Translated by Bodhiruci

Colophon

大寶積經 唐 菩提流志譯 共 120 卷 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) Translated by Bodhiruci in the Tang in 120 scrolls

Notes

Sanskrit title and contents from Lancaster (Lancaster 2004, 'K 22') English translations: None

Primary Source

Bodhiruci, 《大寶積經》 'Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra),' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 11, No. 310, Accessed 2016-08-18, http://tripitaka.cbeta.org/T11n0310.

References

  1. Lancaster, L.R. 2004, The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue, http://www.acmuller.net/descriptive_catalogue.

Contents

Contents: 三律儀會 Trisaṃvaranirdeśasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 1 無邊莊嚴會 Anantamukhapariśodhananirdeśaparivartasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 1 密迹金剛力士會 Tathāgataguhyasūtra by Dharmarakṣa (280 CE) - Scroll 8 淨居天子會 Svapnanirdeśasūtra by Dharmarakṣa (313 CE) - Scroll 15 無量壽如來會 Sukhāvatīvyūhasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 17 不動如來會 Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 19 被甲莊嚴會 Varmavyūhanirdeśasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 21 法界體性無別會 Dharmadhātuprakṛti-asambhedanirdeśa by Mandra (503 CE) 十法會 Daśadharmaka by Buddhaśānta (539 CE) - Scroll 28 文殊師利普門會 Samantamukhaparivartasūtra by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 29 出現光明會 Raśmisamantamuktanirdeśa by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 31 佛爲阿難說處胎會 Garbhāvakrāntinirdeśa by Bodhiruci (713 CE) 佛說入胎藏會 Anandagarbhāvakrāntinirdeśa by Jing Long (710 CE) - Scroll 56 文殊師利授記會 Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha by Jiu Shi (700 CE) - Scroll 58 菩薩見實會 Pitāputrasamāgamana by Narendrayaśas (568 CE) - Scroll 61 富樓那會 / 富樓那問經 / 菩薩藏經 Pūrṇaparipṛcchā by Kumārajīva (405 CE) - Scroll 77 護國菩薩會經 Rāṣṭrapālaparipṛcchā by Jñānagupta (585-604 CE) 郁伽長者會 / 郁伽羅越問菩薩經 Ugradattaparipṛcchā by Saṅghavarman (252 CE) - Scroll 82 無盡伏藏會 Vidyutprāptaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 83 授幻師跋陀羅記會 Bhadramāyākāraparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 85 大變會 Mahāprātihāryanirdeśa by Bodhiruci (713 CE) 摩訶迦葉會 / 大迦葉經 Maitreyamahāsiṃhanāda by Upaśūnya (541 CE) - Scroll 88 優波離會 Upāliparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 90 發勝志樂會 Adhyāśayasañcodana by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 91 善臂菩薩會 Subāhuparipṛcchā by Kumārajīva (402-412 CE) - Scroll 93 善順菩薩會 Surataparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 95 勸授長者會 Vīradattagṛhapatiparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) 優陀延王會 Udayanavatsarājaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 97 妙慧童女經 Sumatidārikāparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) 恒河上優婆夷會 Gaṅgottaraparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 98 無畏德菩薩會 / 無畏德經 Aśokadattavyākaraṇa by Yuan Xiang (539 CE) - Scroll 99 無垢施菩薩應辯會 / 無垢菩薩分別應辯經 Vimaladattāparipṛcchā by Nieh Tao Chen (280-313 CE) - Scroll 100 功德寶花敷菩薩會 Guṇaratnasaṅkusumitaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 101 善德天子會 Acintyabuddhaviṣayānirdeśa by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 101 善住意天子會 Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā by Dharmagupta (605-617 CE) - Scroll 103 阿闍世王子會 Siṃhaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 106 大乘方便會 Upāyakauśalyajñānottarabodhisattvaparipṛcchā by Nandi (420 CE) - Scroll 106 賢護長者會 / 移識經 Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā by Jñānagupta (591 CE) - Scroll 109 淨信童女會 Dārikāvimalaśraddhāparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 111 彌勒菩薩問八法會 Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 111 彌勒菩薩所問會 Maitreyaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 111 普明菩薩會 / 古大寶積經 Kāśyapaparivarta by an unknown translator - Scroll 112 寶梁聚會 / 寶梁經 Ratnarāśi by Tao Kung (401-412 CE) - Scroll 113 無盡慧菩薩會 Akṣayamatiparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 115 文殊說般若會 Saptaśatikaprajñāpāramitāsūtra by Mandra (503 CE) - Scroll 115 寶髻菩薩會 Ratnacūḍa by Dharmarakṣa (290 CE) - Scroll 117 勝鬘夫人會 Śrīmālādevisiṃhanāda by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 119 廣博仙人會 Vyāsaparipṛcchā by Bodhiruci (713 CE) - Scroll 120 (Not complete ...)

Collection vocabulary analysis