Glossary and Vocabulary for Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 大乘悲分陀利經, Scroll 8

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 114 如來 rúlái Tathagata 佛名無垢德明王如來
2 114 如來 Rúlái Tathagata 佛名無垢德明王如來
3 114 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 佛名無垢德明王如來
4 57 Buddha; Awakened One 佛名無垢德明王如來
5 57 relating to Buddhism 佛名無垢德明王如來
6 57 a statue or image of a Buddha 佛名無垢德明王如來
7 57 a Buddhist text 佛名無垢德明王如來
8 57 to touch; to stroke 佛名無垢德明王如來
9 57 Buddha 佛名無垢德明王如來
10 57 Buddha; Awakened One 佛名無垢德明王如來
11 53 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 其佛號釋迦牟尼如來
12 53 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 其佛號釋迦牟尼如來
13 43 zhōng middle 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
14 43 zhōng medium; medium sized 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
15 43 zhōng China 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
16 43 zhòng to hit the mark 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
17 43 zhōng midday 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
18 43 zhōng inside 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
19 43 zhōng during 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
20 43 zhōng Zhong 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
21 43 zhōng intermediary 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
22 43 zhōng half 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
23 43 zhòng to reach; to attain 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
24 43 zhòng to suffer; to infect 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
25 43 zhòng to obtain 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
26 43 zhòng to pass an exam 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
27 43 zhōng middle 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
28 42 míng fame; renown; reputation 失三藏名今附秦錄
29 42 míng a name; personal name; designation 失三藏名今附秦錄
30 42 míng rank; position 失三藏名今附秦錄
31 42 míng an excuse 失三藏名今附秦錄
32 42 míng life 失三藏名今附秦錄
33 42 míng to name; to call 失三藏名今附秦錄
34 42 míng to express; to describe 失三藏名今附秦錄
35 42 míng to be called; to have the name 失三藏名今附秦錄
36 42 míng to own; to possess 失三藏名今附秦錄
37 42 míng famous; renowned 失三藏名今附秦錄
38 42 míng moral 失三藏名今附秦錄
39 42 míng name; naman 失三藏名今附秦錄
40 42 míng fame; renown; yasas 失三藏名今附秦錄
41 40 娑訶 suōhē saha 有世界名娑訶
42 39 self 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
43 39 [my] dear 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
44 39 Wo 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
45 39 self; atman; attan 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
46 39 ga 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
47 39 shā to brake (a vehicle) 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
48 39 chà Buddhist monastery or temple 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
49 39 chà sign; mark; symbol 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
50 39 shā land 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
51 39 shā canopy; chattra 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
52 37 zhě ca 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
53 37 to go; to 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
54 37 to rely on; to depend on 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
55 37 Yu 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
56 37 a crow 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
57 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩集品第二十八
58 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩集品第二十八
59 36 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩集品第二十八
60 35 shí time; a point or period of time 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
61 35 shí a season; a quarter of a year 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
62 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
63 35 shí fashionable 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
64 35 shí fate; destiny; luck 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
65 35 shí occasion; opportunity; chance 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
66 35 shí tense 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
67 35 shí particular; special 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
68 35 shí to plant; to cultivate 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
69 35 shí an era; a dynasty 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
70 35 shí time [abstract] 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
71 35 shí seasonal 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
72 35 shí to wait upon 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
73 35 shí hour 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
74 35 shí appropriate; proper; timely 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
75 35 shí Shi 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
76 35 shí a present; currentlt 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
77 35 shí time; kāla 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
78 35 shí at that time; samaya 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
79 34 世尊 shìzūn World-Honored One 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
80 34 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
81 34 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
82 34 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
83 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 略說
84 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 略說
85 33 shuì to persuade 略說
86 33 shuō to teach; to recite; to explain 略說
87 33 shuō a doctrine; a theory 略說
88 33 shuō to claim; to assert 略說
89 33 shuō allocution 略說
90 33 shuō to criticize; to scold 略說
91 33 shuō to indicate; to refer to 略說
92 33 shuō speach; vāda 略說
93 33 shuō to speak; bhāṣate 略說
94 32 jiàn to see 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
95 32 jiàn opinion; view; understanding 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
96 32 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
97 32 jiàn refer to; for details see 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
98 32 jiàn to appear 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
99 32 jiàn to meet 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
100 32 jiàn to receive (a guest) 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
101 32 jiàn let me; kindly 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
102 32 jiàn Jian 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
103 32 xiàn to appear 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
104 32 xiàn to introduce 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
105 32 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
106 30 wéi to act as; to serve 轉正法輪為眾說法
107 30 wéi to change into; to become 轉正法輪為眾說法
108 30 wéi to be; is 轉正法輪為眾說法
109 30 wéi to do 轉正法輪為眾說法
110 30 wèi to support; to help 轉正法輪為眾說法
111 30 wéi to govern 轉正法輪為眾說法
112 29 眾生 zhòngshēng all living things 於娑訶世界住地眾生在虛空者
113 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 於娑訶世界住地眾生在虛空者
114 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 於娑訶世界住地眾生在虛空者
115 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 於娑訶世界住地眾生在虛空者
116 28 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 有世界名華敷
117 28 世界 shìjiè the earth 有世界名華敷
118 28 世界 shìjiè a domain; a realm 有世界名華敷
119 28 世界 shìjiè the human world 有世界名華敷
120 28 世界 shìjiè the conditions in the world 有世界名華敷
121 28 世界 shìjiè world 有世界名華敷
122 28 世界 shìjiè a world; lokadhatu 有世界名華敷
123 28 yán to speak; to say; said 即白佛言
124 28 yán language; talk; words; utterance; speech 即白佛言
125 28 yán Kangxi radical 149 即白佛言
126 28 yán phrase; sentence 即白佛言
127 28 yán a word; a syllable 即白佛言
128 28 yán a theory; a doctrine 即白佛言
129 28 yán to regard as 即白佛言
130 28 yán to act as 即白佛言
131 28 yán speech; vāc 即白佛言
132 28 yán speak; vad 即白佛言
133 27 zhù to dwell; to live; to reside 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
134 27 zhù to stop; to halt 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
135 27 zhù to retain; to remain 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
136 27 zhù to lodge at [temporarily] 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
137 27 zhù verb complement 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
138 27 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
139 26 suǒ a few; various; some 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
140 26 suǒ a place; a location 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
141 26 suǒ indicates a passive voice 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
142 26 suǒ an ordinal number 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
143 26 suǒ meaning 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
144 26 suǒ garrison 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
145 26 suǒ place; pradeśa 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
146 24 無垢 wúgòu No Impurity 佛名無垢德明王如來
147 24 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 佛名無垢德明王如來
148 23 to use; to grasp 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
149 23 to rely on 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
150 23 to regard 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
151 23 to be able to 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
152 23 to order; to command 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
153 23 used after a verb 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
154 23 a reason; a cause 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
155 23 Israel 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
156 23 Yi 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
157 23 use; yogena 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
158 22 lìng to make; to cause to be; to lead 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
159 22 lìng to issue a command 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
160 22 lìng rules of behavior; customs 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
161 22 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
162 22 lìng a season 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
163 22 lìng respected; good reputation 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
164 22 lìng good 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
165 22 lìng pretentious 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
166 22 lìng a transcending state of existence 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
167 22 lìng a commander 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
168 22 lìng a commanding quality; an impressive character 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
169 22 lìng lyrics 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
170 22 lìng Ling 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
171 22 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
172 22 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
173 22 děi to want to; to need to 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
174 22 děi must; ought to 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
175 22 de 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
176 22 de infix potential marker 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
177 22 to result in 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
178 22 to be proper; to fit; to suit 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
179 22 to be satisfied 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
180 22 to be finished 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
181 22 děi satisfying 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
182 22 to contract 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
183 22 to hear 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
184 22 to have; there is 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
185 22 marks time passed 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
186 22 obtain; attain; prāpta 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
187 21 happy; glad; cheerful; joyful 東方有樂喜剎
188 21 to take joy in; to be happy; to be cheerful 東方有樂喜剎
189 21 Le 東方有樂喜剎
190 21 yuè music 東方有樂喜剎
191 21 yuè a musical instrument 東方有樂喜剎
192 21 yuè tone [of voice]; expression 東方有樂喜剎
193 21 yuè a musician 東方有樂喜剎
194 21 joy; pleasure 東方有樂喜剎
195 21 yuè the Book of Music 東方有樂喜剎
196 21 lào Lao 東方有樂喜剎
197 21 to laugh 東方有樂喜剎
198 21 Joy 東方有樂喜剎
199 21 joy, delight; sukhā 東方有樂喜剎
200 21 huá Chinese 有世界名華敷
201 21 huá illustrious; splendid 有世界名華敷
202 21 huā a flower 有世界名華敷
203 21 huā to flower 有世界名華敷
204 21 huá China 有世界名華敷
205 21 huá empty; flowery 有世界名華敷
206 21 huá brilliance; luster 有世界名華敷
207 21 huá elegance; beauty 有世界名華敷
208 21 huā a flower 有世界名華敷
209 21 huá extravagant; wasteful; flashy 有世界名華敷
210 21 huá makeup; face powder 有世界名華敷
211 21 huá flourishing 有世界名華敷
212 21 huá a corona 有世界名華敷
213 21 huá years; time 有世界名華敷
214 21 huá your 有世界名華敷
215 21 huá essence; best part 有世界名華敷
216 21 huá grey 有世界名華敷
217 21 huà Hua 有世界名華敷
218 21 huá literary talent 有世界名華敷
219 21 huá literary talent 有世界名華敷
220 21 huá an article; a document 有世界名華敷
221 19 chū rudimentary; elementary 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
222 19 chū original 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
223 19 chū foremost, first; prathama 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
224 19 néng can; able 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
225 19 néng ability; capacity 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
226 19 néng a mythical bear-like beast 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
227 19 néng energy 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
228 19 néng function; use 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
229 19 néng talent 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
230 19 néng expert at 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
231 19 néng to be in harmony 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
232 19 néng to tend to; to care for 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
233 19 néng to reach; to arrive at 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
234 19 néng to be able; śak 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
235 18 method; way 轉正法輪為眾說法
236 18 France 轉正法輪為眾說法
237 18 the law; rules; regulations 轉正法輪為眾說法
238 18 the teachings of the Buddha; Dharma 轉正法輪為眾說法
239 18 a standard; a norm 轉正法輪為眾說法
240 18 an institution 轉正法輪為眾說法
241 18 to emulate 轉正法輪為眾說法
242 18 magic; a magic trick 轉正法輪為眾說法
243 18 punishment 轉正法輪為眾說法
244 18 Fa 轉正法輪為眾說法
245 18 a precedent 轉正法輪為眾說法
246 18 a classification of some kinds of Han texts 轉正法輪為眾說法
247 18 relating to a ceremony or rite 轉正法輪為眾說法
248 18 Dharma 轉正法輪為眾說法
249 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 轉正法輪為眾說法
250 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 轉正法輪為眾說法
251 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 轉正法輪為眾說法
252 18 quality; characteristic 轉正法輪為眾說法
253 17 to enter 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
254 17 Kangxi radical 11 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
255 17 radical 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
256 17 income 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
257 17 to conform with 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
258 17 to descend 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
259 17 the entering tone 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
260 17 to pay 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
261 17 to join 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
262 17 entering; praveśa 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
263 17 Yi 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
264 17 Germany 佛名無垢德明王如來
265 17 virtue; morality; ethics; character 佛名無垢德明王如來
266 17 kindness; favor 佛名無垢德明王如來
267 17 conduct; behavior 佛名無垢德明王如來
268 17 to be grateful 佛名無垢德明王如來
269 17 heart; intention 佛名無垢德明王如來
270 17 De 佛名無垢德明王如來
271 17 potency; natural power 佛名無垢德明王如來
272 17 wholesome; good 佛名無垢德明王如來
273 17 Virtue 佛名無垢德明王如來
274 17 merit; puṇya; puñña 佛名無垢德明王如來
275 17 guṇa 佛名無垢德明王如來
276 16 one 一名羅潘象
277 16 Kangxi radical 1 一名羅潘象
278 16 pure; concentrated 一名羅潘象
279 16 first 一名羅潘象
280 16 the same 一名羅潘象
281 16 sole; single 一名羅潘象
282 16 a very small amount 一名羅潘象
283 16 Yi 一名羅潘象
284 16 other 一名羅潘象
285 16 to unify 一名羅潘象
286 16 accidentally; coincidentally 一名羅潘象
287 16 abruptly; suddenly 一名羅潘象
288 16 one; eka 一名羅潘象
289 16 爾時 ěr shí at that time 爾時東方無量阿僧祇如來
290 16 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時東方無量阿僧祇如來
291 16 qián front 至彼娑訶世界住彼山前
292 16 qián former; the past 至彼娑訶世界住彼山前
293 16 qián to go forward 至彼娑訶世界住彼山前
294 16 qián preceding 至彼娑訶世界住彼山前
295 16 qián before; earlier; prior 至彼娑訶世界住彼山前
296 16 qián to appear before 至彼娑訶世界住彼山前
297 16 qián future 至彼娑訶世界住彼山前
298 16 qián top; first 至彼娑訶世界住彼山前
299 16 qián battlefront 至彼娑訶世界住彼山前
300 16 qián before; former; pūrva 至彼娑訶世界住彼山前
301 16 qián facing; mukha 至彼娑訶世界住彼山前
302 16 yòu Kangxi radical 29 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
303 15 wén to hear 聞大梵音而為說法
304 15 wén Wen 聞大梵音而為說法
305 15 wén sniff at; to smell 聞大梵音而為說法
306 15 wén to be widely known 聞大梵音而為說法
307 15 wén to confirm; to accept 聞大梵音而為說法
308 15 wén information 聞大梵音而為說法
309 15 wèn famous; well known 聞大梵音而為說法
310 15 wén knowledge; learning 聞大梵音而為說法
311 15 wèn popularity; prestige; reputation 聞大梵音而為說法
312 15 wén to question 聞大梵音而為說法
313 15 wén hearing; śruti 聞大梵音而為說法
314 15 娑羅 suōluó sala tree; sal tree; shala tree 令娑羅窟極大寬博
315 15 Qi 其佛號釋迦牟尼如來
316 15 jīn today; present; now 失三藏名今附秦錄
317 15 jīn Jin 失三藏名今附秦錄
318 15 jīn modern 失三藏名今附秦錄
319 15 jīn now; adhunā 失三藏名今附秦錄
320 15 shǎo few 少病少惱
321 15 shǎo to decrease; to lessen; to lose 少病少惱
322 15 shǎo to be inadequate; to be insufficient 少病少惱
323 15 shǎo to be less than 少病少惱
324 15 shǎo to despise; to scorn; to look down on 少病少惱
325 15 shào young 少病少惱
326 15 shào youth 少病少惱
327 15 shào a youth; a young person 少病少惱
328 15 shào Shao 少病少惱
329 15 shǎo few 少病少惱
330 14 èr two 彼大眾中有二菩薩
331 14 èr Kangxi radical 7 彼大眾中有二菩薩
332 14 èr second 彼大眾中有二菩薩
333 14 èr twice; double; di- 彼大眾中有二菩薩
334 14 èr more than one kind 彼大眾中有二菩薩
335 14 èr two; dvā; dvi 彼大眾中有二菩薩
336 14 yīn sound; noise 佛名音勝光
337 14 yīn Kangxi radical 180 佛名音勝光
338 14 yīn news 佛名音勝光
339 14 yīn tone; timbre 佛名音勝光
340 14 yīn music 佛名音勝光
341 14 yīn material from which musical instruments are made 佛名音勝光
342 14 yīn voice; words 佛名音勝光
343 14 yīn tone of voice 佛名音勝光
344 14 yīn rumour 佛名音勝光
345 14 yīn shade 佛名音勝光
346 14 yīn sound; ghoṣa 佛名音勝光
347 14 zhì Kangxi radical 133 初將我至諸佛世尊所
348 14 zhì to arrive 初將我至諸佛世尊所
349 14 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 西方去此佛剎過八十九百千佛土
350 14 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 西方去此佛剎過八十九百千佛土
351 14 佛剎 fó shā temple; monastery 西方去此佛剎過八十九百千佛土
352 14 infix potential marker 安樂住不
353 14 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
354 14 cave; hole; grotto 住婆羅窟一結跏趺坐
355 14 basement; cellar 住婆羅窟一結跏趺坐
356 14 lair; den 住婆羅窟一結跏趺坐
357 14 一切 yīqiè temporary 我等見娑訶佛土一切菩薩充滿其中
358 14 一切 yīqiè the same 我等見娑訶佛土一切菩薩充滿其中
359 13 děng et cetera; and so on 有等林剎
360 13 děng to wait 有等林剎
361 13 děng to be equal 有等林剎
362 13 děng degree; level 有等林剎
363 13 děng to compare 有等林剎
364 13 yuè month 佛名月德藏
365 13 yuè moon 佛名月德藏
366 13 yuè Kangxi radical 74 佛名月德藏
367 13 yuè moonlight 佛名月德藏
368 13 yuè monthly 佛名月德藏
369 13 yuè shaped like the moon; crescent shaped 佛名月德藏
370 13 yuè Tokharians 佛名月德藏
371 13 yuè China rose 佛名月德藏
372 13 yuè Yue 佛名月德藏
373 13 yuè moon 佛名月德藏
374 13 yuè month; māsa 佛名月德藏
375 13 Kangxi radical 71 乃無四指空處如來之身所不遍者
376 13 to not have; without 乃無四指空處如來之身所不遍者
377 13 mo 乃無四指空處如來之身所不遍者
378 13 to not have 乃無四指空處如來之身所不遍者
379 13 Wu 乃無四指空處如來之身所不遍者
380 13 mo 乃無四指空處如來之身所不遍者
381 13 明王 míng wáng vidyaraja; lord of spells; wisdom king 佛名無垢德明王如來
382 13 明王 míng wáng vidyaraja; great mantra 佛名無垢德明王如來
383 13 佛土 fótǔ buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
384 12 shì matter; thing; item 彼佛土中其有眾生事梵天者
385 12 shì to serve 彼佛土中其有眾生事梵天者
386 12 shì a government post 彼佛土中其有眾生事梵天者
387 12 shì duty; post; work 彼佛土中其有眾生事梵天者
388 12 shì occupation 彼佛土中其有眾生事梵天者
389 12 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 彼佛土中其有眾生事梵天者
390 12 shì an accident 彼佛土中其有眾生事梵天者
391 12 shì to attend 彼佛土中其有眾生事梵天者
392 12 shì an allusion 彼佛土中其有眾生事梵天者
393 12 shì a condition; a state; a situation 彼佛土中其有眾生事梵天者
394 12 shì to engage in 彼佛土中其有眾生事梵天者
395 12 shì to enslave 彼佛土中其有眾生事梵天者
396 12 shì to pursue 彼佛土中其有眾生事梵天者
397 12 shì to administer 彼佛土中其有眾生事梵天者
398 12 shì to appoint 彼佛土中其有眾生事梵天者
399 12 shì meaning; phenomena 彼佛土中其有眾生事梵天者
400 12 shì actions; karma 彼佛土中其有眾生事梵天者
401 12 Kangxi radical 49 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
402 12 to bring to an end; to stop 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
403 12 to complete 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
404 12 to demote; to dismiss 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
405 12 to recover from an illness 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
406 12 former; pūrvaka 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
407 12 to be near by; to be close to 即白佛言
408 12 at that time 即白佛言
409 12 to be exactly the same as; to be thus 即白佛言
410 12 supposed; so-called 即白佛言
411 12 to arrive at; to ascend 即白佛言
412 12 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
413 12 dòng to move 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
414 12 dòng to make happen; to change 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
415 12 dòng to start 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
416 12 dòng to act 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
417 12 dòng to touch; to prod; to stir; to stimulate 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
418 12 dòng movable 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
419 12 dòng to use 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
420 12 dòng movement 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
421 12 dòng to eat 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
422 12 dòng to revolt; to rebel 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
423 12 dòng shaking; kampita 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
424 11 to know; to learn about; to comprehend 我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞
425 11 detailed 我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞
426 11 to elaborate; to expound 我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞
427 11 to exhaust; to use up 我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞
428 11 strongly 我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞
429 11 Xi 我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞
430 11 all; kṛtsna 我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞
431 11 zhī to go 具不可思議佛之功德
432 11 zhī to arrive; to go 具不可思議佛之功德
433 11 zhī is 具不可思議佛之功德
434 11 zhī to use 具不可思議佛之功德
435 11 zhī Zhi 具不可思議佛之功德
436 11 xíng to walk 彼如來先為菩薩行菩提行時
437 11 xíng capable; competent 彼如來先為菩薩行菩提行時
438 11 háng profession 彼如來先為菩薩行菩提行時
439 11 xíng Kangxi radical 144 彼如來先為菩薩行菩提行時
440 11 xíng to travel 彼如來先為菩薩行菩提行時
441 11 xìng actions; conduct 彼如來先為菩薩行菩提行時
442 11 xíng to do; to act; to practice 彼如來先為菩薩行菩提行時
443 11 xíng all right; OK; okay 彼如來先為菩薩行菩提行時
444 11 háng horizontal line 彼如來先為菩薩行菩提行時
445 11 héng virtuous deeds 彼如來先為菩薩行菩提行時
446 11 hàng a line of trees 彼如來先為菩薩行菩提行時
447 11 hàng bold; steadfast 彼如來先為菩薩行菩提行時
448 11 xíng to move 彼如來先為菩薩行菩提行時
449 11 xíng to put into effect; to implement 彼如來先為菩薩行菩提行時
450 11 xíng travel 彼如來先為菩薩行菩提行時
451 11 xíng to circulate 彼如來先為菩薩行菩提行時
452 11 xíng running script; running script 彼如來先為菩薩行菩提行時
453 11 xíng temporary 彼如來先為菩薩行菩提行時
454 11 háng rank; order 彼如來先為菩薩行菩提行時
455 11 háng a business; a shop 彼如來先為菩薩行菩提行時
456 11 xíng to depart; to leave 彼如來先為菩薩行菩提行時
457 11 xíng to experience 彼如來先為菩薩行菩提行時
458 11 xíng path; way 彼如來先為菩薩行菩提行時
459 11 xíng xing; ballad 彼如來先為菩薩行菩提行時
460 11 xíng Xing 彼如來先為菩薩行菩提行時
461 11 xíng Practice 彼如來先為菩薩行菩提行時
462 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 彼如來先為菩薩行菩提行時
463 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 彼如來先為菩薩行菩提行時
464 11 毛孔 máokǒng a pore 入彼如來一毛孔中
465 11 wèn to ask 敬問釋迦牟尼如來
466 11 wèn to inquire after 敬問釋迦牟尼如來
467 11 wèn to interrogate 敬問釋迦牟尼如來
468 11 wèn to hold responsible 敬問釋迦牟尼如來
469 11 wèn to request something 敬問釋迦牟尼如來
470 11 wèn to rebuke 敬問釋迦牟尼如來
471 11 wèn to send an official mission bearing gifts 敬問釋迦牟尼如來
472 11 wèn news 敬問釋迦牟尼如來
473 11 wèn to propose marriage 敬問釋迦牟尼如來
474 11 wén to inform 敬問釋迦牟尼如來
475 11 wèn to research 敬問釋迦牟尼如來
476 11 wèn Wen 敬問釋迦牟尼如來
477 11 wèn a question 敬問釋迦牟尼如來
478 11 wèn ask; prccha 敬問釋迦牟尼如來
479 11 guò to cross; to go over; to pass 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
480 11 guò to surpass; to exceed 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
481 11 guò to experience; to pass time 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
482 11 guò to go 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
483 11 guò a mistake 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
484 11 guō Guo 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
485 11 guò to die 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
486 11 guò to shift 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
487 11 guò to endure 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
488 11 guò to pay a visit; to call on 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
489 11 guò gone by, past; atīta 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
490 11 zhī to know 彼一一皆如是知
491 11 zhī to comprehend 彼一一皆如是知
492 11 zhī to inform; to tell 彼一一皆如是知
493 11 zhī to administer 彼一一皆如是知
494 11 zhī to distinguish; to discern 彼一一皆如是知
495 11 zhī to be close friends 彼一一皆如是知
496 11 zhī to feel; to sense; to perceive 彼一一皆如是知
497 11 zhī to receive; to entertain 彼一一皆如是知
498 11 zhī knowledge 彼一一皆如是知
499 11 zhī consciousness; perception 彼一一皆如是知
500 11 zhī a close friend 彼一一皆如是知

Frequencies of all Words

Top 914

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 126 that; those 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
2 126 another; the other 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
3 126 that; tad 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
4 114 如來 rúlái Tathagata 佛名無垢德明王如來
5 114 如來 Rúlái Tathagata 佛名無垢德明王如來
6 114 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 佛名無垢德明王如來
7 57 Buddha; Awakened One 佛名無垢德明王如來
8 57 relating to Buddhism 佛名無垢德明王如來
9 57 a statue or image of a Buddha 佛名無垢德明王如來
10 57 a Buddhist text 佛名無垢德明王如來
11 57 to touch; to stroke 佛名無垢德明王如來
12 57 Buddha 佛名無垢德明王如來
13 57 Buddha; Awakened One 佛名無垢德明王如來
14 53 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 其佛號釋迦牟尼如來
15 53 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 其佛號釋迦牟尼如來
16 43 zhōng middle 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
17 43 zhōng medium; medium sized 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
18 43 zhōng China 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
19 43 zhòng to hit the mark 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
20 43 zhōng in; amongst 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
21 43 zhōng midday 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
22 43 zhōng inside 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
23 43 zhōng during 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
24 43 zhōng Zhong 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
25 43 zhōng intermediary 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
26 43 zhōng half 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
27 43 zhōng just right; suitably 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
28 43 zhōng while 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
29 43 zhòng to reach; to attain 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
30 43 zhòng to suffer; to infect 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
31 43 zhòng to obtain 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
32 43 zhòng to pass an exam 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
33 43 zhōng middle 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
34 42 míng measure word for people 失三藏名今附秦錄
35 42 míng fame; renown; reputation 失三藏名今附秦錄
36 42 míng a name; personal name; designation 失三藏名今附秦錄
37 42 míng rank; position 失三藏名今附秦錄
38 42 míng an excuse 失三藏名今附秦錄
39 42 míng life 失三藏名今附秦錄
40 42 míng to name; to call 失三藏名今附秦錄
41 42 míng to express; to describe 失三藏名今附秦錄
42 42 míng to be called; to have the name 失三藏名今附秦錄
43 42 míng to own; to possess 失三藏名今附秦錄
44 42 míng famous; renowned 失三藏名今附秦錄
45 42 míng moral 失三藏名今附秦錄
46 42 míng name; naman 失三藏名今附秦錄
47 42 míng fame; renown; yasas 失三藏名今附秦錄
48 40 娑訶 suōhē saha 有世界名娑訶
49 39 I; me; my 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
50 39 self 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
51 39 we; our 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
52 39 [my] dear 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
53 39 Wo 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
54 39 self; atman; attan 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
55 39 ga 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
56 39 I; aham 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
57 39 shā to brake (a vehicle) 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
58 39 chà Buddhist monastery or temple 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
59 39 chà sign; mark; symbol 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
60 39 shā land 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
61 39 shā canopy; chattra 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
62 37 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
63 37 zhě that 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
64 37 zhě nominalizing function word 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
65 37 zhě used to mark a definition 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
66 37 zhě used to mark a pause 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
67 37 zhě topic marker; that; it 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
68 37 zhuó according to 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
69 37 zhě ca 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
70 37 in; at 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
71 37 in; at 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
72 37 in; at; to; from 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
73 37 to go; to 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
74 37 to rely on; to depend on 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
75 37 to go to; to arrive at 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
76 37 from 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
77 37 give 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
78 37 oppposing 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
79 37 and 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
80 37 compared to 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
81 37 by 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
82 37 and; as well as 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
83 37 for 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
84 37 Yu 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
85 37 a crow 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
86 37 whew; wow 我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中
87 37 yǒu is; are; to exist 有世界名華敷
88 37 yǒu to have; to possess 有世界名華敷
89 37 yǒu indicates an estimate 有世界名華敷
90 37 yǒu indicates a large quantity 有世界名華敷
91 37 yǒu indicates an affirmative response 有世界名華敷
92 37 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有世界名華敷
93 37 yǒu used to compare two things 有世界名華敷
94 37 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有世界名華敷
95 37 yǒu used before the names of dynasties 有世界名華敷
96 37 yǒu a certain thing; what exists 有世界名華敷
97 37 yǒu multiple of ten and ... 有世界名華敷
98 37 yǒu abundant 有世界名華敷
99 37 yǒu purposeful 有世界名華敷
100 37 yǒu You 有世界名華敷
101 37 yǒu 1. existence; 2. becoming 有世界名華敷
102 37 yǒu becoming; bhava 有世界名華敷
103 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩集品第二十八
104 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩集品第二十八
105 36 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩集品第二十八
106 35 shí time; a point or period of time 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
107 35 shí a season; a quarter of a year 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
108 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
109 35 shí at that time 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
110 35 shí fashionable 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
111 35 shí fate; destiny; luck 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
112 35 shí occasion; opportunity; chance 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
113 35 shí tense 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
114 35 shí particular; special 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
115 35 shí to plant; to cultivate 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
116 35 shí hour (measure word) 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
117 35 shí an era; a dynasty 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
118 35 shí time [abstract] 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
119 35 shí seasonal 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
120 35 shí frequently; often 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
121 35 shí occasionally; sometimes 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
122 35 shí on time 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
123 35 shí this; that 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
124 35 shí to wait upon 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
125 35 shí hour 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
126 35 shí appropriate; proper; timely 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
127 35 shí Shi 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
128 35 shí a present; currentlt 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
129 35 shí time; kāla 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
130 35 shí at that time; samaya 說是語時華敷世界無垢德明王如來座動
131 34 世尊 shìzūn World-Honored One 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
132 34 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
133 34 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
134 34 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
135 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 略說
136 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 略說
137 33 shuì to persuade 略說
138 33 shuō to teach; to recite; to explain 略說
139 33 shuō a doctrine; a theory 略說
140 33 shuō to claim; to assert 略說
141 33 shuō allocution 略說
142 33 shuō to criticize; to scold 略說
143 33 shuō to indicate; to refer to 略說
144 33 shuō speach; vāda 略說
145 33 shuō to speak; bhāṣate 略說
146 32 jiàn to see 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
147 32 jiàn opinion; view; understanding 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
148 32 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
149 32 jiàn refer to; for details see 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
150 32 jiàn to appear 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
151 32 jiàn passive marker 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
152 32 jiàn to meet 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
153 32 jiàn to receive (a guest) 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
154 32 jiàn let me; kindly 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
155 32 jiàn Jian 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
156 32 xiàn to appear 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
157 32 xiàn to introduce 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
158 32 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
159 32 shì is; are; am; to be 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
160 32 shì is exactly 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
161 32 shì is suitable; is in contrast 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
162 32 shì this; that; those 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
163 32 shì really; certainly 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
164 32 shì correct; yes; affirmative 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
165 32 shì true 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
166 32 shì is; has; exists 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
167 32 shì used between repetitions of a word 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
168 32 shì a matter; an affair 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
169 32 shì Shi 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
170 32 shì is; bhū 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
171 32 shì this; idam 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
172 30 wèi for; to 轉正法輪為眾說法
173 30 wèi because of 轉正法輪為眾說法
174 30 wéi to act as; to serve 轉正法輪為眾說法
175 30 wéi to change into; to become 轉正法輪為眾說法
176 30 wéi to be; is 轉正法輪為眾說法
177 30 wéi to do 轉正法輪為眾說法
178 30 wèi for 轉正法輪為眾說法
179 30 wèi because of; for; to 轉正法輪為眾說法
180 30 wèi to 轉正法輪為眾說法
181 30 wéi in a passive construction 轉正法輪為眾說法
182 30 wéi forming a rehetorical question 轉正法輪為眾說法
183 30 wéi forming an adverb 轉正法輪為眾說法
184 30 wéi to add emphasis 轉正法輪為眾說法
185 30 wèi to support; to help 轉正法輪為眾說法
186 30 wéi to govern 轉正法輪為眾說法
187 29 乃至 nǎizhì and even 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
188 29 乃至 nǎizhì as much as; yavat 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
189 29 眾生 zhòngshēng all living things 於娑訶世界住地眾生在虛空者
190 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 於娑訶世界住地眾生在虛空者
191 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 於娑訶世界住地眾生在虛空者
192 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 於娑訶世界住地眾生在虛空者
193 28 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 有世界名華敷
194 28 世界 shìjiè the earth 有世界名華敷
195 28 世界 shìjiè a domain; a realm 有世界名華敷
196 28 世界 shìjiè the human world 有世界名華敷
197 28 世界 shìjiè the conditions in the world 有世界名華敷
198 28 世界 shìjiè world 有世界名華敷
199 28 世界 shìjiè a world; lokadhatu 有世界名華敷
200 28 yán to speak; to say; said 即白佛言
201 28 yán language; talk; words; utterance; speech 即白佛言
202 28 yán Kangxi radical 149 即白佛言
203 28 yán a particle with no meaning 即白佛言
204 28 yán phrase; sentence 即白佛言
205 28 yán a word; a syllable 即白佛言
206 28 yán a theory; a doctrine 即白佛言
207 28 yán to regard as 即白佛言
208 28 yán to act as 即白佛言
209 28 yán speech; vāc 即白佛言
210 28 yán speak; vad 即白佛言
211 27 zhù to dwell; to live; to reside 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
212 27 zhù to stop; to halt 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
213 27 zhù to retain; to remain 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
214 27 zhù to lodge at [temporarily] 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
215 27 zhù firmly; securely 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
216 27 zhù verb complement 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
217 27 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
218 26 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
219 26 suǒ an office; an institute 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
220 26 suǒ introduces a relative clause 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
221 26 suǒ it 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
222 26 suǒ if; supposing 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
223 26 suǒ a few; various; some 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
224 26 suǒ a place; a location 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
225 26 suǒ indicates a passive voice 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
226 26 suǒ that which 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
227 26 suǒ an ordinal number 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
228 26 suǒ meaning 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
229 26 suǒ garrison 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
230 26 suǒ place; pradeśa 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
231 26 suǒ that which; yad 是我先所將至現在住世諸佛世尊所
232 25 this; these 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
233 25 in this way 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
234 25 otherwise; but; however; so 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
235 25 at this time; now; here 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
236 25 this; here; etad 我見東方去此佛土過八十九百千佛剎
237 25 such as; for example; for instance 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
238 25 if 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
239 25 in accordance with 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
240 25 to be appropriate; should; with regard to 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
241 25 this 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
242 25 it is so; it is thus; can be compared with 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
243 25 to go to 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
244 25 to meet 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
245 25 to appear; to seem; to be like 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
246 25 at least as good as 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
247 25 and 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
248 25 or 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
249 25 but 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
250 25 then 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
251 25 naturally 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
252 25 expresses a question or doubt 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
253 25 you 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
254 25 the second lunar month 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
255 25 in; at 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
256 25 Ru 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
257 25 Thus 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
258 25 thus; tathā 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
259 25 like; iva 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
260 24 無垢 wúgòu No Impurity 佛名無垢德明王如來
261 24 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 佛名無垢德明王如來
262 24 jiē all; each and every; in all cases 皆度諸菩薩功德岸
263 24 jiē same; equally 皆度諸菩薩功德岸
264 23 so as to; in order to 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
265 23 to use; to regard as 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
266 23 to use; to grasp 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
267 23 according to 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
268 23 because of 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
269 23 on a certain date 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
270 23 and; as well as 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
271 23 to rely on 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
272 23 to regard 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
273 23 to be able to 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
274 23 to order; to command 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
275 23 further; moreover 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
276 23 used after a verb 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
277 23 very 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
278 23 already 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
279 23 increasingly 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
280 23 a reason; a cause 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
281 23 Israel 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
282 23 Yi 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
283 23 use; yogena 如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃
284 22 lìng to make; to cause to be; to lead 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
285 22 lìng to issue a command 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
286 22 lìng rules of behavior; customs 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
287 22 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
288 22 lìng a season 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
289 22 lìng respected; good reputation 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
290 22 lìng good 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
291 22 lìng pretentious 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
292 22 lìng a transcending state of existence 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
293 22 lìng a commander 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
294 22 lìng a commanding quality; an impressive character 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
295 22 lìng lyrics 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
296 22 lìng Ling 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
297 22 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者
298 22 de potential marker 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
299 22 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
300 22 děi must; ought to 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
301 22 děi to want to; to need to 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
302 22 děi must; ought to 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
303 22 de 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
304 22 de infix potential marker 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
305 22 to result in 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
306 22 to be proper; to fit; to suit 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
307 22 to be satisfied 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
308 22 to be finished 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
309 22 de result of degree 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
310 22 de marks completion of an action 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
311 22 děi satisfying 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
312 22 to contract 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
313 22 marks permission or possibility 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
314 22 expressing frustration 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
315 22 to hear 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
316 22 to have; there is 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
317 22 marks time passed 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
318 22 obtain; attain; prāpta 初得授阿耨多羅三藐三菩提記者
319 21 happy; glad; cheerful; joyful 東方有樂喜剎
320 21 to take joy in; to be happy; to be cheerful 東方有樂喜剎
321 21 Le 東方有樂喜剎
322 21 yuè music 東方有樂喜剎
323 21 yuè a musical instrument 東方有樂喜剎
324 21 yuè tone [of voice]; expression 東方有樂喜剎
325 21 yuè a musician 東方有樂喜剎
326 21 joy; pleasure 東方有樂喜剎
327 21 yuè the Book of Music 東方有樂喜剎
328 21 lào Lao 東方有樂喜剎
329 21 to laugh 東方有樂喜剎
330 21 Joy 東方有樂喜剎
331 21 joy, delight; sukhā 東方有樂喜剎
332 21 huá Chinese 有世界名華敷
333 21 huá illustrious; splendid 有世界名華敷
334 21 huā a flower 有世界名華敷
335 21 huā to flower 有世界名華敷
336 21 huá China 有世界名華敷
337 21 huá empty; flowery 有世界名華敷
338 21 huá brilliance; luster 有世界名華敷
339 21 huá elegance; beauty 有世界名華敷
340 21 huā a flower 有世界名華敷
341 21 huá extravagant; wasteful; flashy 有世界名華敷
342 21 huá makeup; face powder 有世界名華敷
343 21 huá flourishing 有世界名華敷
344 21 huá a corona 有世界名華敷
345 21 huá years; time 有世界名華敷
346 21 huá your 有世界名華敷
347 21 huá essence; best part 有世界名華敷
348 21 huá grey 有世界名華敷
349 21 huà Hua 有世界名華敷
350 21 huá literary talent 有世界名華敷
351 21 huá literary talent 有世界名華敷
352 21 huá an article; a document 有世界名華敷
353 21 如是 rúshì thus; so 我以佛眼觀見東方如是等無量阿僧祇諸佛世尊現在說法
354 21 如是 rúshì thus, so 我以佛眼觀見東方如是等無量阿僧祇諸佛世尊現在說法
355 19 chū at first; at the beginning; initially 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
356 19 chū used to prefix numbers 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
357 19 chū used as a prefix incidating the first time or part of something 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
358 19 chū just now 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
359 19 chū thereupon 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
360 19 chū an intensifying adverb 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
361 19 chū rudimentary; elementary 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
362 19 chū original 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
363 19 chū foremost, first; prathama 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
364 19 néng can; able 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
365 19 néng ability; capacity 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
366 19 néng a mythical bear-like beast 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
367 19 néng energy 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
368 19 néng function; use 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
369 19 néng may; should; permitted to 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
370 19 néng talent 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
371 19 néng expert at 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
372 19 néng to be in harmony 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
373 19 néng to tend to; to care for 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
374 19 néng to reach; to arrive at 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
375 19 néng as long as; only 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
376 19 néng even if 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
377 19 néng but 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
378 19 néng in this way 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
379 19 néng to be able; śak 汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰
380 18 zhū all; many; various 諸善男子
381 18 zhū Zhu 諸善男子
382 18 zhū all; members of the class 諸善男子
383 18 zhū interrogative particle 諸善男子
384 18 zhū him; her; them; it 諸善男子
385 18 zhū of; in 諸善男子
386 18 zhū all; many; sarva 諸善男子
387 18 method; way 轉正法輪為眾說法
388 18 France 轉正法輪為眾說法
389 18 the law; rules; regulations 轉正法輪為眾說法
390 18 the teachings of the Buddha; Dharma 轉正法輪為眾說法
391 18 a standard; a norm 轉正法輪為眾說法
392 18 an institution 轉正法輪為眾說法
393 18 to emulate 轉正法輪為眾說法
394 18 magic; a magic trick 轉正法輪為眾說法
395 18 punishment 轉正法輪為眾說法
396 18 Fa 轉正法輪為眾說法
397 18 a precedent 轉正法輪為眾說法
398 18 a classification of some kinds of Han texts 轉正法輪為眾說法
399 18 relating to a ceremony or rite 轉正法輪為眾說法
400 18 Dharma 轉正法輪為眾說法
401 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 轉正法輪為眾說法
402 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 轉正法輪為眾說法
403 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 轉正法輪為眾說法
404 18 quality; characteristic 轉正法輪為眾說法
405 17 to enter 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
406 17 Kangxi radical 11 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
407 17 radical 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
408 17 income 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
409 17 to conform with 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
410 17 to descend 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
411 17 the entering tone 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
412 17 to pay 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
413 17 to join 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
414 17 entering; praveśa 又欲聽入一切種智行陀羅尼門
415 17 also; too 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
416 17 but 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
417 17 this; he; she 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
418 17 although; even though 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
419 17 already 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
420 17 particle with no meaning 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
421 17 Yi 亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者
422 17 Germany 佛名無垢德明王如來
423 17 virtue; morality; ethics; character 佛名無垢德明王如來
424 17 kindness; favor 佛名無垢德明王如來
425 17 conduct; behavior 佛名無垢德明王如來
426 17 to be grateful 佛名無垢德明王如來
427 17 heart; intention 佛名無垢德明王如來
428 17 De 佛名無垢德明王如來
429 17 potency; natural power 佛名無垢德明王如來
430 17 wholesome; good 佛名無垢德明王如來
431 17 Virtue 佛名無垢德明王如來
432 17 merit; puṇya; puñña 佛名無垢德明王如來
433 17 guṇa 佛名無垢德明王如來
434 16 one 一名羅潘象
435 16 Kangxi radical 1 一名羅潘象
436 16 as soon as; all at once 一名羅潘象
437 16 pure; concentrated 一名羅潘象
438 16 whole; all 一名羅潘象
439 16 first 一名羅潘象
440 16 the same 一名羅潘象
441 16 each 一名羅潘象
442 16 certain 一名羅潘象
443 16 throughout 一名羅潘象
444 16 used in between a reduplicated verb 一名羅潘象
445 16 sole; single 一名羅潘象
446 16 a very small amount 一名羅潘象
447 16 Yi 一名羅潘象
448 16 other 一名羅潘象
449 16 to unify 一名羅潘象
450 16 accidentally; coincidentally 一名羅潘象
451 16 abruptly; suddenly 一名羅潘象
452 16 or 一名羅潘象
453 16 one; eka 一名羅潘象
454 16 爾時 ěr shí at that time 爾時東方無量阿僧祇如來
455 16 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時東方無量阿僧祇如來
456 16 qián front 至彼娑訶世界住彼山前
457 16 qián former; the past 至彼娑訶世界住彼山前
458 16 qián to go forward 至彼娑訶世界住彼山前
459 16 qián preceding 至彼娑訶世界住彼山前
460 16 qián before; earlier; prior 至彼娑訶世界住彼山前
461 16 qián to appear before 至彼娑訶世界住彼山前
462 16 qián future 至彼娑訶世界住彼山前
463 16 qián top; first 至彼娑訶世界住彼山前
464 16 qián battlefront 至彼娑訶世界住彼山前
465 16 qián pre- 至彼娑訶世界住彼山前
466 16 qián before; former; pūrva 至彼娑訶世界住彼山前
467 16 qián facing; mukha 至彼娑訶世界住彼山前
468 16 yòu again; also 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
469 16 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
470 16 yòu Kangxi radical 29 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
471 16 yòu and 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
472 16 yòu furthermore 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
473 16 yòu in addition 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
474 16 yòu but 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
475 16 yòu again; also; punar 又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊
476 15 wén to hear 聞大梵音而為說法
477 15 wén Wen 聞大梵音而為說法
478 15 wén sniff at; to smell 聞大梵音而為說法
479 15 wén to be widely known 聞大梵音而為說法
480 15 wén to confirm; to accept 聞大梵音而為說法
481 15 wén information 聞大梵音而為說法
482 15 wèn famous; well known 聞大梵音而為說法
483 15 wén knowledge; learning 聞大梵音而為說法
484 15 wèn popularity; prestige; reputation 聞大梵音而為說法
485 15 wén to question 聞大梵音而為說法
486 15 wén hearing; śruti 聞大梵音而為說法
487 15 娑羅 suōluó sala tree; sal tree; shala tree 令娑羅窟極大寬博
488 15 his; hers; its; theirs 其佛號釋迦牟尼如來
489 15 to add emphasis 其佛號釋迦牟尼如來
490 15 used when asking a question in reply to a question 其佛號釋迦牟尼如來
491 15 used when making a request or giving an order 其佛號釋迦牟尼如來
492 15 he; her; it; them 其佛號釋迦牟尼如來
493 15 probably; likely 其佛號釋迦牟尼如來
494 15 will 其佛號釋迦牟尼如來
495 15 may 其佛號釋迦牟尼如來
496 15 if 其佛號釋迦牟尼如來
497 15 or 其佛號釋迦牟尼如來
498 15 Qi 其佛號釋迦牟尼如來
499 15 he; her; it; saḥ; sā; tad 其佛號釋迦牟尼如來
500 15 jīn today; present; now 失三藏名今附秦錄

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
zhōng middle
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
娑诃 娑訶 suōhē saha
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. chà
 2. shā
 3. shā
 1. sign; mark; symbol
 2. land
 3. canopy; chattra
zhě ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦 196 Aksobhya
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大劫 100 Maha-Kalpa
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大威德 100 Yamantaka
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘悲分陀利经 大乘悲分陀利經 100 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing; Karuṇāpuṇḍarīkasūtra
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100 The East; The Orient
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
奋迅王 奮迅王 102 Vikurvāṇarājaparipṛcchā; Fen Xun Wang
佛号 佛號 102 name of the Buddha
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
令和 108 Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
弥楼 彌樓 109 Mount Sumeru
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
魔醯 109 Mahesvara
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
魔醯首罗 魔醯首羅 109 Mahesvara
那罗延 那羅延 110 Narayana
112
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘者 聲聞乘者 115 Śrāvaka
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四魔 115 the four kinds of evil
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无垢眼 無垢眼 119 Vimalanetra
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
指空 122 Dhyānabhadra
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 168.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
般涅槃 98 parinirvana
宝掌 寶掌 98
 1. jewelled palm; ratnapani
 2. Ratnakara
宝刹 寶剎 98
 1. a monastery; a temple
 2. a Buddha field
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
叉手 99 hands folded
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
付嘱 付囑 99 to entrust to
初发心 初發心 99 initial determination
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
大船师 大船師 100 the captain of the great ship
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大仙 100 a great sage; maharsi
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
地上 100 above the ground
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
度生 100 to save beings
恶世 惡世 195 an evil age
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
分陀利 102 pundarika
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
结使 結使 106 a fetter
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
伎乐 伎樂 106 music
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第八 106 scroll 8
苦际 苦際 107 limit of suffering
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
明藏 109
 1. brilliant garbha
 2. Ming Canon
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那由他 110 a nayuta
能破 110 refutation
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
普见 普見 112 observe all places
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
七财 七財 113 seven kinds of spiritual wealth
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
劝发 勸發 113 encouragement
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来座 如來座 114 the seat of the Tathagata
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三善道 115 three benevolent rebirths; the three benevolent destinies
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三匝 115 to circumambulate three times
三归依 三歸依 115 to take refuge in the Triple Gem
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
色界 115 realm of form; rupadhatu
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
霜雹 115 frost and hail
四法 115 the four aspects of the Dharma
四梵处 四梵處 115 the four brahmaviharas
四句偈 115 a four line gatha
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四天下 115 the four continents
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
所以者何 115 Why is that?
娑诃 娑訶 115 saha
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪着 貪著 116 attachment to desire
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未度者 119 people who have not yet transcended
未解者 119 those who are not yet liberated
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
闲居 閑居 120 a place to rest
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
夜叉 121 yaksa
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切入 121 kasina
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
欲界 121 realm of desire
赞歎 讚歎 122 praise
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
住地 122 abode
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
嘱累品 囑累品 122 Entrusting chapter