Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 19

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 須菩提 xūpútí Subhuti 世尊告尊者須菩提言
2 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 世尊告尊者須菩提言
3 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
4 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
5 72 菩薩 púsà bodhisatta 見百千俱胝那庾多數菩薩
6 68 wéi to act as; to serve 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
7 68 wéi to change into; to become 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
8 68 wéi to be; is 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
9 68 wéi to do 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
10 68 wèi to support; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
11 68 wéi to govern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
12 57 suǒ a few; various; some 正等正覺所
13 57 suǒ a place; a location 正等正覺所
14 57 suǒ indicates a passive voice 正等正覺所
15 57 suǒ an ordinal number 正等正覺所
16 57 suǒ meaning 正等正覺所
17 57 suǒ garrison 正等正覺所
18 57 suǒ place; pradeśa 正等正覺所
19 47 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離聲聞
20 47 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離聲聞
21 47 遠離 yuǎnlí to far off 遠離聲聞
22 46 to go; to 若菩薩摩訶薩於其夢中
23 46 to rely on; to depend on 若菩薩摩訶薩於其夢中
24 46 Yu 若菩薩摩訶薩於其夢中
25 46 a crow 若菩薩摩訶薩於其夢中
26 45 Kangxi radical 49 菩薩見已不驚不怖
27 45 to bring to an end; to stop 菩薩見已不驚不怖
28 45 to complete 菩薩見已不驚不怖
29 45 to demote; to dismiss 菩薩見已不驚不怖
30 45 to recover from an illness 菩薩見已不驚不怖
31 45 former; pūrvaka 菩薩見已不驚不怖
32 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
33 43 děi to want to; to need to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
34 43 děi must; ought to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
35 43 de 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
36 43 de infix potential marker 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
37 43 to result in 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
38 43 to be proper; to fit; to suit 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
39 43 to be satisfied 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
40 43 to be finished 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
41 43 děi satisfying 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
42 43 to contract 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
43 43 to hear 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
44 43 to have; there is 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
45 43 marks time passed 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
46 43 obtain; attain; prāpta 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
47 42 zhě ca 我若已得安住不退轉者
48 36 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
49 34 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
50 32 xīn heart [organ] 亦不生彼住三界心
51 32 xīn Kangxi radical 61 亦不生彼住三界心
52 32 xīn mind; consciousness 亦不生彼住三界心
53 32 xīn the center; the core; the middle 亦不生彼住三界心
54 32 xīn one of the 28 star constellations 亦不生彼住三界心
55 32 xīn heart 亦不生彼住三界心
56 32 xīn emotion 亦不生彼住三界心
57 32 xīn intention; consideration 亦不生彼住三界心
58 32 xīn disposition; temperament 亦不生彼住三界心
59 32 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 亦不生彼住三界心
60 30 self 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
61 30 [my] dear 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
62 30 Wo 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
63 30 self; atman; attan 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
64 30 ga 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
65 30 infix potential marker 乃至夢中亦不愛樂聲聞
66 27 zhī to know 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
67 27 zhī to comprehend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
68 27 zhī to inform; to tell 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
69 27 zhī to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
70 27 zhī to distinguish; to discern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
71 27 zhī to be close friends 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
72 27 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
73 27 zhī to receive; to entertain 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
74 27 zhī knowledge 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
75 27 zhī consciousness; perception 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
76 27 zhī a close friend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
77 27 zhì wisdom 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
78 27 zhì Zhi 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
79 27 zhī Understanding 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
80 27 zhī know; jña 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
81 26 Yi 乃至夢中亦不愛樂聲聞
82 26 zuò to do 作是思惟
83 26 zuò to act as; to serve as 作是思惟
84 26 zuò to start 作是思惟
85 26 zuò a writing; a work 作是思惟
86 26 zuò to dress as; to be disguised as 作是思惟
87 26 zuō to create; to make 作是思惟
88 26 zuō a workshop 作是思惟
89 26 zuō to write; to compose 作是思惟
90 26 zuò to rise 作是思惟
91 26 zuò to be aroused 作是思惟
92 26 zuò activity; action; undertaking 作是思惟
93 26 zuò to regard as 作是思惟
94 26 zuò action; kāraṇa 作是思惟
95 25 yán to speak; to say; said 世尊告尊者須菩提言
96 25 yán language; talk; words; utterance; speech 世尊告尊者須菩提言
97 25 yán Kangxi radical 149 世尊告尊者須菩提言
98 25 yán phrase; sentence 世尊告尊者須菩提言
99 25 yán a word; a syllable 世尊告尊者須菩提言
100 25 yán a theory; a doctrine 世尊告尊者須菩提言
101 25 yán to regard as 世尊告尊者須菩提言
102 25 yán to act as 世尊告尊者須菩提言
103 25 yán speech; vāc 世尊告尊者須菩提言
104 25 yán speak; vad 世尊告尊者須菩提言
105 24 to go back; to return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
106 24 to resume; to restart 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
107 24 to do in detail 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
108 24 to restore 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
109 24 to respond; to reply to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
110 24 Fu; Return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
111 24 to retaliate; to reciprocate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
112 24 to avoid forced labor or tax 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
113 24 Fu 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
114 24 doubled; to overlapping; folded 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
115 24 a lined garment with doubled thickness 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
116 23 xiàng to observe; to assess 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
117 23 xiàng appearance; portrait; picture 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
118 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
119 23 xiàng to aid; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
120 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
121 23 xiàng a sign; a mark; appearance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
122 23 xiāng alternately; in turn 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
123 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
124 23 xiāng form substance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
125 23 xiāng to express 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
126 23 xiàng to choose 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
127 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
128 23 xiāng an ancient musical instrument 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
129 23 xiāng the seventh lunar month 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
130 23 xiāng to compare 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
131 23 xiàng to divine 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
132 23 xiàng to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
133 23 xiàng helper for a blind person 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
134 23 xiāng rhythm [music] 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
135 23 xiāng the upper frets of a pipa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
136 23 xiāng coralwood 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
137 23 xiàng ministry 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
138 23 xiàng to supplement; to enhance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
139 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
140 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
141 23 xiàng sign; mark; liṅga 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
142 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
143 23 ér Kangxi radical 126 已而復焚燒諸餘方處
144 23 ér as if; to seem like 已而復焚燒諸餘方處
145 23 néng can; able 已而復焚燒諸餘方處
146 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 已而復焚燒諸餘方處
147 23 ér to arrive; up to 已而復焚燒諸餘方處
148 23 xíng to walk 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
149 23 xíng capable; competent 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
150 23 háng profession 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
151 23 xíng Kangxi radical 144 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
152 23 xíng to travel 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
153 23 xìng actions; conduct 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
154 23 xíng to do; to act; to practice 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
155 23 xíng all right; OK; okay 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
156 23 háng horizontal line 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
157 23 héng virtuous deeds 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
158 23 hàng a line of trees 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
159 23 hàng bold; steadfast 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
160 23 xíng to move 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
161 23 xíng to put into effect; to implement 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
162 23 xíng travel 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
163 23 xíng to circulate 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
164 23 xíng running script; running script 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
165 23 xíng temporary 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
166 23 háng rank; order 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
167 23 háng a business; a shop 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
168 23 xíng to depart; to leave 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
169 23 xíng to experience 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
170 23 xíng path; way 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
171 23 xíng xing; ballad 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
172 23 xíng Xing 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
173 23 xíng Practice 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
174 23 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
175 23 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
176 23 六波羅蜜多 liù Bōluómìduō Six Paramitas; Six Perfections 即六波羅蜜多皆為菩薩善知識
177 23 yòu Kangxi radical 29
178 22 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故
179 22 zhù to dwell; to live; to reside 亦不生彼住三界心
180 22 zhù to stop; to halt 亦不生彼住三界心
181 22 zhù to retain; to remain 亦不生彼住三界心
182 22 zhù to lodge at [temporarily] 亦不生彼住三界心
183 22 zhù verb complement 亦不生彼住三界心
184 22 zhù attaching; abiding; dwelling on 亦不生彼住三界心
185 22 Kangxi radical 71 三界無實
186 22 to not have; without 三界無實
187 22 mo 三界無實
188 22 to not have 三界無實
189 22 Wu 三界無實
190 22 mo 三界無實
191 21 shí time; a point or period of time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
192 21 shí a season; a quarter of a year 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
193 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
194 21 shí fashionable 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
195 21 shí fate; destiny; luck 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
196 21 shí occasion; opportunity; chance 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
197 21 shí tense 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
198 21 shí particular; special 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
199 21 shí to plant; to cultivate 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
200 21 shí an era; a dynasty 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
201 21 shí time [abstract] 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
202 21 shí seasonal 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
203 21 shí to wait upon 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
204 21 shí hour 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
205 21 shí appropriate; proper; timely 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
206 21 shí Shi 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
207 21 shí a present; currentlt 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
208 21 shí time; kāla 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
209 21 shí at that time; samaya 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
210 20 to use; to grasp 以如是法為眾生說
211 20 to rely on 以如是法為眾生說
212 20 to regard 以如是法為眾生說
213 20 to be able to 以如是法為眾生說
214 20 to order; to command 以如是法為眾生說
215 20 used after a verb 以如是法為眾生說
216 20 a reason; a cause 以如是法為眾生說
217 20 Israel 以如是法為眾生說
218 20 Yi 以如是法為眾生說
219 20 use; yogena 以如是法為眾生說
220 20 Ru River 汝當諦聽
221 20 Ru 汝當諦聽
222 20 jiàn to see 見百千俱胝那庾多數菩薩
223 20 jiàn opinion; view; understanding 見百千俱胝那庾多數菩薩
224 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見百千俱胝那庾多數菩薩
225 20 jiàn refer to; for details see 見百千俱胝那庾多數菩薩
226 20 jiàn to appear 見百千俱胝那庾多數菩薩
227 20 jiàn to meet 見百千俱胝那庾多數菩薩
228 20 jiàn to receive (a guest) 見百千俱胝那庾多數菩薩
229 20 jiàn let me; kindly 見百千俱胝那庾多數菩薩
230 20 jiàn Jian 見百千俱胝那庾多數菩薩
231 20 xiàn to appear 見百千俱胝那庾多數菩薩
232 20 xiàn to introduce 見百千俱胝那庾多數菩薩
233 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見百千俱胝那庾多數菩薩
234 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告尊者須菩提言
235 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊告尊者須菩提言
236 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
237 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
238 19 shuì to persuade 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
239 19 shuō to teach; to recite; to explain 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
240 19 shuō a doctrine; a theory 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
241 19 shuō to claim; to assert 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
242 19 shuō allocution 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
243 19 shuō to criticize; to scold 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
244 19 shuō to indicate; to refer to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
245 19 shuō speach; vāda 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
246 19 shuō to speak; bhāṣate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
247 18 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
248 18 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
249 17 因緣 yīnyuán chance 以是因緣
250 17 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣
251 17 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣
252 17 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣
253 17 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣
254 17 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣
255 17 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣
256 17 zhēn real; true; genuine 如是修習是真遠離
257 17 zhēn sincere 如是修習是真遠離
258 17 zhēn Zhen 如是修習是真遠離
259 17 zhēn regular script 如是修習是真遠離
260 17 zhēn a portrait 如是修習是真遠離
261 17 zhēn natural state 如是修習是真遠離
262 17 zhēn perfect 如是修習是真遠離
263 17 zhēn ideal 如是修習是真遠離
264 17 zhēn an immortal 如是修習是真遠離
265 17 zhēn a true official appointment 如是修習是真遠離
266 17 zhēn True 如是修習是真遠離
267 17 zhēn true 如是修習是真遠離
268 17 不能 bù néng cannot; must not; should not 若或是火不能滅
269 17 néng can; able 即時若能火自息滅
270 17 néng ability; capacity 即時若能火自息滅
271 17 néng a mythical bear-like beast 即時若能火自息滅
272 17 néng energy 即時若能火自息滅
273 17 néng function; use 即時若能火自息滅
274 17 néng talent 即時若能火自息滅
275 17 néng expert at 即時若能火自息滅
276 17 néng to be in harmony 即時若能火自息滅
277 17 néng to tend to; to care for 即時若能火自息滅
278 17 néng to reach; to arrive at 即時若能火自息滅
279 17 néng to be able; śak 即時若能火自息滅
280 17 to be near by; to be close to 即作是言
281 17 at that time 即作是言
282 17 to be exactly the same as; to be thus 即作是言
283 17 supposed; so-called 即作是言
284 17 to arrive at; to ascend 即作是言
285 16 míng fame; renown; reputation 乃至不聞其名況復可見
286 16 míng a name; personal name; designation 乃至不聞其名況復可見
287 16 míng rank; position 乃至不聞其名況復可見
288 16 míng an excuse 乃至不聞其名況復可見
289 16 míng life 乃至不聞其名況復可見
290 16 míng to name; to call 乃至不聞其名況復可見
291 16 míng to express; to describe 乃至不聞其名況復可見
292 16 míng to be called; to have the name 乃至不聞其名況復可見
293 16 míng to own; to possess 乃至不聞其名況復可見
294 16 míng famous; renowned 乃至不聞其名況復可見
295 16 míng moral 乃至不聞其名況復可見
296 16 míng name; naman 乃至不聞其名況復可見
297 16 míng fame; renown; yasas 乃至不聞其名況復可見
298 16 zhōng middle 自見其身處虛空中為人說法
299 16 zhōng medium; medium sized 自見其身處虛空中為人說法
300 16 zhōng China 自見其身處虛空中為人說法
301 16 zhòng to hit the mark 自見其身處虛空中為人說法
302 16 zhōng midday 自見其身處虛空中為人說法
303 16 zhōng inside 自見其身處虛空中為人說法
304 16 zhōng during 自見其身處虛空中為人說法
305 16 zhōng Zhong 自見其身處虛空中為人說法
306 16 zhōng intermediary 自見其身處虛空中為人說法
307 16 zhōng half 自見其身處虛空中為人說法
308 16 zhòng to reach; to attain 自見其身處虛空中為人說法
309 16 zhòng to suffer; to infect 自見其身處虛空中為人說法
310 16 zhòng to obtain 自見其身處虛空中為人說法
311 16 zhòng to pass an exam 自見其身處虛空中為人說法
312 16 zhōng middle 自見其身處虛空中為人說法
313 15 soil; ground; land 緣覺之地
314 15 floor 緣覺之地
315 15 the earth 緣覺之地
316 15 fields 緣覺之地
317 15 a place 緣覺之地
318 15 a situation; a position 緣覺之地
319 15 background 緣覺之地
320 15 terrain 緣覺之地
321 15 a territory; a region 緣覺之地
322 15 used after a distance measure 緣覺之地
323 15 coming from the same clan 緣覺之地
324 15 earth; prthivi 緣覺之地
325 15 stage; ground; level; bhumi 緣覺之地
326 15 善知識 shànzhīshi Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 菩薩於此若不親近諸善知識
327 15 Qi 若菩薩摩訶薩於其夢中
328 14 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 亦有初住大乘諸菩薩等
329 14 cóng to follow 從夢覺已
330 14 cóng to comply; to submit; to defer 從夢覺已
331 14 cóng to participate in something 從夢覺已
332 14 cóng to use a certain method or principle 從夢覺已
333 14 cóng something secondary 從夢覺已
334 14 cóng remote relatives 從夢覺已
335 14 cóng secondary 從夢覺已
336 14 cóng to go on; to advance 從夢覺已
337 14 cōng at ease; informal 從夢覺已
338 14 zòng a follower; a supporter 從夢覺已
339 14 zòng to release 從夢覺已
340 14 zòng perpendicular; longitudinal 從夢覺已
341 13 應供 yīnggōng Offering 應供
342 13 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
343 13 yuàn to hope; to wish; to desire 願樂欲聞
344 13 yuàn hope 願樂欲聞
345 13 yuàn to be ready; to be willing 願樂欲聞
346 13 yuàn to ask for; to solicit 願樂欲聞
347 13 yuàn a vow 願樂欲聞
348 13 yuàn diligent; attentive 願樂欲聞
349 13 yuàn to prefer; to select 願樂欲聞
350 13 yuàn to admire 願樂欲聞
351 13 yuàn a vow; pranidhana 願樂欲聞
352 13 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
353 12 夢中 mèngzhōng in a dream 乃至夢中亦不愛樂聲聞
354 12 děng et cetera; and so on 女人等
355 12 děng to wait 女人等
356 12 děng to be equal 女人等
357 12 děng degree; level 女人等
358 12 děng to compare 女人等
359 12 惡魔 èmó demon 時彼惡魔隱伏其形來菩薩所
360 12 惡魔 èmó Māra 時彼惡魔隱伏其形來菩薩所
361 12 聲聞 shēngwén sravaka 乃至夢中亦不愛樂聲聞
362 12 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 乃至夢中亦不愛樂聲聞
363 12 Buddha; Awakened One 我從先佛已得授記
364 12 relating to Buddhism 我從先佛已得授記
365 12 a statue or image of a Buddha 我從先佛已得授記
366 12 a Buddhist text 我從先佛已得授記
367 12 to touch; to stroke 我從先佛已得授記
368 12 Buddha 我從先佛已得授記
369 12 Buddha; Awakened One 我從先佛已得授記
370 12 to arise; to get up 菩薩於此起增上慢及諸慢心
371 12 to rise; to raise 菩薩於此起增上慢及諸慢心
372 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 菩薩於此起增上慢及諸慢心
373 12 to appoint (to an official post); to take up a post 菩薩於此起增上慢及諸慢心
374 12 to start 菩薩於此起增上慢及諸慢心
375 12 to establish; to build 菩薩於此起增上慢及諸慢心
376 12 to draft; to draw up (a plan) 菩薩於此起增上慢及諸慢心
377 12 opening sentence; opening verse 菩薩於此起增上慢及諸慢心
378 12 to get out of bed 菩薩於此起增上慢及諸慢心
379 12 to recover; to heal 菩薩於此起增上慢及諸慢心
380 12 to take out; to extract 菩薩於此起增上慢及諸慢心
381 12 marks the beginning of an action 菩薩於此起增上慢及諸慢心
382 12 marks the sufficiency of an action 菩薩於此起增上慢及諸慢心
383 12 to call back from mourning 菩薩於此起增上慢及諸慢心
384 12 to take place; to occur 菩薩於此起增上慢及諸慢心
385 12 to conjecture 菩薩於此起增上慢及諸慢心
386 12 stand up; utthāna 菩薩於此起增上慢及諸慢心
387 11 extra; surplus; remainder 已而復焚燒諸餘方處
388 11 to remain 已而復焚燒諸餘方處
389 11 the time after an event 已而復焚燒諸餘方處
390 11 the others; the rest 已而復焚燒諸餘方處
391 11 additional; complementary 已而復焚燒諸餘方處
392 11 màn slow 菩薩於此起增上慢及諸慢心
393 11 màn indifferent; idle 菩薩於此起增上慢及諸慢心
394 11 màn to neglect 菩薩於此起增上慢及諸慢心
395 11 màn arrogant; boastful 菩薩於此起增上慢及諸慢心
396 11 màn to coat; to plaster 菩薩於此起增上慢及諸慢心
397 11 màn mana; pride; arrogance; conceit 菩薩於此起增上慢及諸慢心
398 11 màn conceit; abhimāna 菩薩於此起增上慢及諸慢心
399 11 to leave; to depart; to go away; to part 於一切時常生厭離怖三界心
400 11 a mythical bird 於一切時常生厭離怖三界心
401 11 li; one of the eight divinatory trigrams 於一切時常生厭離怖三界心
402 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於一切時常生厭離怖三界心
403 11 chī a dragon with horns not yet grown 於一切時常生厭離怖三界心
404 11 a mountain ash 於一切時常生厭離怖三界心
405 11 vanilla; a vanilla-like herb 於一切時常生厭離怖三界心
406 11 to be scattered; to be separated 於一切時常生厭離怖三界心
407 11 to cut off 於一切時常生厭離怖三界心
408 11 to violate; to be contrary to 於一切時常生厭離怖三界心
409 11 to be distant from 於一切時常生厭離怖三界心
410 11 two 於一切時常生厭離怖三界心
411 11 to array; to align 於一切時常生厭離怖三界心
412 11 to pass through; to experience 於一切時常生厭離怖三界心
413 11 transcendence 於一切時常生厭離怖三界心
414 11 非人 fēi rén a non-human 或為非人所執魅者
415 11 非人 fēi rén a disabled person 或為非人所執魅者
416 11 非人 fēi rén inhuman 或為非人所執魅者
417 11 非人 fēi rén an unsuitable person 或為非人所執魅者
418 11 非人 fēi rén a non-human; amanusya 或為非人所執魅者
419 11 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺之地
420 11 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺之地
421 10 shēng to be born; to give birth 隨魔所化苾芻語言而生信受
422 10 shēng to live 隨魔所化苾芻語言而生信受
423 10 shēng raw 隨魔所化苾芻語言而生信受
424 10 shēng a student 隨魔所化苾芻語言而生信受
425 10 shēng life 隨魔所化苾芻語言而生信受
426 10 shēng to produce; to give rise 隨魔所化苾芻語言而生信受
427 10 shēng alive 隨魔所化苾芻語言而生信受
428 10 shēng a lifetime 隨魔所化苾芻語言而生信受
429 10 shēng to initiate; to become 隨魔所化苾芻語言而生信受
430 10 shēng to grow 隨魔所化苾芻語言而生信受
431 10 shēng unfamiliar 隨魔所化苾芻語言而生信受
432 10 shēng not experienced 隨魔所化苾芻語言而生信受
433 10 shēng hard; stiff; strong 隨魔所化苾芻語言而生信受
434 10 shēng having academic or professional knowledge 隨魔所化苾芻語言而生信受
435 10 shēng a male role in traditional theatre 隨魔所化苾芻語言而生信受
436 10 shēng gender 隨魔所化苾芻語言而生信受
437 10 shēng to develop; to grow 隨魔所化苾芻語言而生信受
438 10 shēng to set up 隨魔所化苾芻語言而生信受
439 10 shēng a prostitute 隨魔所化苾芻語言而生信受
440 10 shēng a captive 隨魔所化苾芻語言而生信受
441 10 shēng a gentleman 隨魔所化苾芻語言而生信受
442 10 shēng Kangxi radical 100 隨魔所化苾芻語言而生信受
443 10 shēng unripe 隨魔所化苾芻語言而生信受
444 10 shēng nature 隨魔所化苾芻語言而生信受
445 10 shēng to inherit; to succeed 隨魔所化苾芻語言而生信受
446 10 shēng destiny 隨魔所化苾芻語言而生信受
447 10 shēng birth 隨魔所化苾芻語言而生信受
448 10 行者 xíngzhě a pedestrian; a walker 當知是為雜亂行者
449 10 行者 xíngzhě practitioner 當知是為雜亂行者
450 10 行者 xíngzhě practitioner 當知是為雜亂行者
451 10 行者 xíngzhě abbot's attendant 當知是為雜亂行者
452 10 空寂 kōngjì śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence 應當往彼山巖樹下空寂曠野
453 10 名字 míngzi full name 有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩
454 10 名字 míngzi name 有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩
455 10 名字 míngzi fame and prestige 有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩
456 10 suí to follow 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
457 10 suí to listen to 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
458 10 suí to submit to; to comply with 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
459 10 suí to be obsequious 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
460 10 suí 17th hexagram 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
461 10 suí let somebody do what they like 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
462 10 suí to resemble; to look like 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
463 10 yìng to answer; to respond 是故應知於先佛所已得授記
464 10 yìng to confirm; to verify 是故應知於先佛所已得授記
465 10 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 是故應知於先佛所已得授記
466 10 yìng to accept 是故應知於先佛所已得授記
467 10 yìng to permit; to allow 是故應知於先佛所已得授記
468 10 yìng to echo 是故應知於先佛所已得授記
469 10 yìng to handle; to deal with 是故應知於先佛所已得授記
470 10 yìng Ying 是故應知於先佛所已得授記
471 10 method; way 以如是法為眾生說
472 10 France 以如是法為眾生說
473 10 the law; rules; regulations 以如是法為眾生說
474 10 the teachings of the Buddha; Dharma 以如是法為眾生說
475 10 a standard; a norm 以如是法為眾生說
476 10 an institution 以如是法為眾生說
477 10 to emulate 以如是法為眾生說
478 10 magic; a magic trick 以如是法為眾生說
479 10 punishment 以如是法為眾生說
480 10 Fa 以如是法為眾生說
481 10 a precedent 以如是法為眾生說
482 10 a classification of some kinds of Han texts 以如是法為眾生說
483 10 relating to a ceremony or rite 以如是法為眾生說
484 10 Dharma 以如是法為眾生說
485 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 以如是法為眾生說
486 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 以如是法為眾生說
487 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 以如是法為眾生說
488 10 quality; characteristic 以如是法為眾生說
489 10 to remember; to memorize; to bear in mind 得授阿耨多羅三藐三菩提記
490 10 to record; to note 得授阿耨多羅三藐三菩提記
491 10 notes; a record 得授阿耨多羅三藐三菩提記
492 10 a sign; a mark 得授阿耨多羅三藐三菩提記
493 10 a birthmark 得授阿耨多羅三藐三菩提記
494 10 a memorandum 得授阿耨多羅三藐三菩提記
495 10 an account of a topic, person, or incident 得授阿耨多羅三藐三菩提記
496 10 a prediction; a prophecy; vyakarana 得授阿耨多羅三藐三菩提記
497 10 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 又今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊現住說法者
498 9 xiān first 如我夢中先所見相等無有異
499 9 xiān early; prior; former 如我夢中先所見相等無有異
500 9 xiān to go forward; to advance 如我夢中先所見相等無有異

Frequencies of all Words

Top 911

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 92 shì is; are; am; to be 有是相者
2 92 shì is exactly 有是相者
3 92 shì is suitable; is in contrast 有是相者
4 92 shì this; that; those 有是相者
5 92 shì really; certainly 有是相者
6 92 shì correct; yes; affirmative 有是相者
7 92 shì true 有是相者
8 92 shì is; has; exists 有是相者
9 92 shì used between repetitions of a word 有是相者
10 92 shì a matter; an affair 有是相者
11 92 shì Shi 有是相者
12 92 shì is; bhū 有是相者
13 92 shì this; idam 有是相者
14 73 須菩提 xūpútí Subhuti 世尊告尊者須菩提言
15 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 世尊告尊者須菩提言
16 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
17 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
18 72 菩薩 púsà bodhisatta 見百千俱胝那庾多數菩薩
19 68 wèi for; to 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
20 68 wèi because of 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
21 68 wéi to act as; to serve 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
22 68 wéi to change into; to become 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
23 68 wéi to be; is 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
24 68 wéi to do 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
25 68 wèi for 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
26 68 wèi because of; for; to 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
27 68 wèi to 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
28 68 wéi in a passive construction 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
29 68 wéi forming a rehetorical question 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
30 68 wéi forming an adverb 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
31 68 wéi to add emphasis 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
32 68 wèi to support; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
33 68 wéi to govern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
34 63 ruò to seem; to be like; as 若菩薩摩訶薩
35 63 ruò seemingly 若菩薩摩訶薩
36 63 ruò if 若菩薩摩訶薩
37 63 ruò you 若菩薩摩訶薩
38 63 ruò this; that 若菩薩摩訶薩
39 63 ruò and; or 若菩薩摩訶薩
40 63 ruò as for; pertaining to 若菩薩摩訶薩
41 63 pomegranite 若菩薩摩訶薩
42 63 ruò to choose 若菩薩摩訶薩
43 63 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩摩訶薩
44 63 ruò thus 若菩薩摩訶薩
45 63 ruò pollia 若菩薩摩訶薩
46 63 ruò Ruo 若菩薩摩訶薩
47 63 ruò only then 若菩薩摩訶薩
48 63 ja 若菩薩摩訶薩
49 63 jñā 若菩薩摩訶薩
50 58 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 願我以是實語力故
51 58 old; ancient; former; past 願我以是實語力故
52 58 reason; cause; purpose 願我以是實語力故
53 58 to die 願我以是實語力故
54 58 so; therefore; hence 願我以是實語力故
55 58 original 願我以是實語力故
56 58 accident; happening; instance 願我以是實語力故
57 58 a friend; an acquaintance; friendship 願我以是實語力故
58 58 something in the past 願我以是實語力故
59 58 deceased; dead 願我以是實語力故
60 58 still; yet 願我以是實語力故
61 57 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 正等正覺所
62 57 suǒ an office; an institute 正等正覺所
63 57 suǒ introduces a relative clause 正等正覺所
64 57 suǒ it 正等正覺所
65 57 suǒ if; supposing 正等正覺所
66 57 suǒ a few; various; some 正等正覺所
67 57 suǒ a place; a location 正等正覺所
68 57 suǒ indicates a passive voice 正等正覺所
69 57 suǒ that which 正等正覺所
70 57 suǒ an ordinal number 正等正覺所
71 57 suǒ meaning 正等正覺所
72 57 suǒ garrison 正等正覺所
73 57 suǒ place; pradeśa 正等正覺所
74 57 suǒ that which; yad 正等正覺所
75 47 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離聲聞
76 47 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離聲聞
77 47 遠離 yuǎnlí to far off 遠離聲聞
78 46 in; at 若菩薩摩訶薩於其夢中
79 46 in; at 若菩薩摩訶薩於其夢中
80 46 in; at; to; from 若菩薩摩訶薩於其夢中
81 46 to go; to 若菩薩摩訶薩於其夢中
82 46 to rely on; to depend on 若菩薩摩訶薩於其夢中
83 46 to go to; to arrive at 若菩薩摩訶薩於其夢中
84 46 from 若菩薩摩訶薩於其夢中
85 46 give 若菩薩摩訶薩於其夢中
86 46 oppposing 若菩薩摩訶薩於其夢中
87 46 and 若菩薩摩訶薩於其夢中
88 46 compared to 若菩薩摩訶薩於其夢中
89 46 by 若菩薩摩訶薩於其夢中
90 46 and; as well as 若菩薩摩訶薩於其夢中
91 46 for 若菩薩摩訶薩於其夢中
92 46 Yu 若菩薩摩訶薩於其夢中
93 46 a crow 若菩薩摩訶薩於其夢中
94 46 whew; wow 若菩薩摩訶薩於其夢中
95 45 already 菩薩見已不驚不怖
96 45 Kangxi radical 49 菩薩見已不驚不怖
97 45 from 菩薩見已不驚不怖
98 45 to bring to an end; to stop 菩薩見已不驚不怖
99 45 final aspectual particle 菩薩見已不驚不怖
100 45 afterwards; thereafter 菩薩見已不驚不怖
101 45 too; very; excessively 菩薩見已不驚不怖
102 45 to complete 菩薩見已不驚不怖
103 45 to demote; to dismiss 菩薩見已不驚不怖
104 45 to recover from an illness 菩薩見已不驚不怖
105 45 certainly 菩薩見已不驚不怖
106 45 an interjection of surprise 菩薩見已不驚不怖
107 45 this 菩薩見已不驚不怖
108 45 former; pūrvaka 菩薩見已不驚不怖
109 45 former; pūrvaka 菩薩見已不驚不怖
110 43 如是 rúshì thus; so 以如是法為眾生說
111 43 如是 rúshì thus, so 以如是法為眾生說
112 43 de potential marker 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
113 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
114 43 děi must; ought to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
115 43 děi to want to; to need to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
116 43 děi must; ought to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
117 43 de 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
118 43 de infix potential marker 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
119 43 to result in 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
120 43 to be proper; to fit; to suit 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
121 43 to be satisfied 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
122 43 to be finished 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
123 43 de result of degree 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
124 43 de marks completion of an action 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
125 43 děi satisfying 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
126 43 to contract 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
127 43 marks permission or possibility 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
128 43 expressing frustration 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
129 43 to hear 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
130 43 to have; there is 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
131 43 marks time passed 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
132 43 obtain; attain; prāpta 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
133 42 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我若已得安住不退轉者
134 42 zhě that 我若已得安住不退轉者
135 42 zhě nominalizing function word 我若已得安住不退轉者
136 42 zhě used to mark a definition 我若已得安住不退轉者
137 42 zhě used to mark a pause 我若已得安住不退轉者
138 42 zhě topic marker; that; it 我若已得安住不退轉者
139 42 zhuó according to 我若已得安住不退轉者
140 42 zhě ca 我若已得安住不退轉者
141 41 zhū all; many; various 化苾芻相往彼他方諸世界中
142 41 zhū Zhu 化苾芻相往彼他方諸世界中
143 41 zhū all; members of the class 化苾芻相往彼他方諸世界中
144 41 zhū interrogative particle 化苾芻相往彼他方諸世界中
145 41 zhū him; her; them; it 化苾芻相往彼他方諸世界中
146 41 zhū of; in 化苾芻相往彼他方諸世界中
147 41 zhū all; many; sarva 化苾芻相往彼他方諸世界中
148 36 that; those 亦不生彼住三界心
149 36 another; the other 亦不生彼住三界心
150 36 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
151 34 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
152 32 dāng to be; to act as; to serve as 汝當諦聽
153 32 dāng at or in the very same; be apposite 汝當諦聽
154 32 dāng dang (sound of a bell) 汝當諦聽
155 32 dāng to face 汝當諦聽
156 32 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝當諦聽
157 32 dāng to manage; to host 汝當諦聽
158 32 dāng should 汝當諦聽
159 32 dāng to treat; to regard as 汝當諦聽
160 32 dǎng to think 汝當諦聽
161 32 dàng suitable; correspond to 汝當諦聽
162 32 dǎng to be equal 汝當諦聽
163 32 dàng that 汝當諦聽
164 32 dāng an end; top 汝當諦聽
165 32 dàng clang; jingle 汝當諦聽
166 32 dāng to judge 汝當諦聽
167 32 dǎng to bear on one's shoulder 汝當諦聽
168 32 dàng the same 汝當諦聽
169 32 dàng to pawn 汝當諦聽
170 32 dàng to fail [an exam] 汝當諦聽
171 32 dàng a trap 汝當諦聽
172 32 dàng a pawned item 汝當諦聽
173 32 xīn heart [organ] 亦不生彼住三界心
174 32 xīn Kangxi radical 61 亦不生彼住三界心
175 32 xīn mind; consciousness 亦不生彼住三界心
176 32 xīn the center; the core; the middle 亦不生彼住三界心
177 32 xīn one of the 28 star constellations 亦不生彼住三界心
178 32 xīn heart 亦不生彼住三界心
179 32 xīn emotion 亦不生彼住三界心
180 32 xīn intention; consideration 亦不生彼住三界心
181 32 xīn disposition; temperament 亦不生彼住三界心
182 32 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 亦不生彼住三界心
183 30 I; me; my 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
184 30 self 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
185 30 we; our 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
186 30 [my] dear 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
187 30 Wo 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
188 30 self; atman; attan 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
189 30 ga 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
190 30 I; aham 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
191 30 not; no 乃至夢中亦不愛樂聲聞
192 30 expresses that a certain condition cannot be acheived 乃至夢中亦不愛樂聲聞
193 30 as a correlative 乃至夢中亦不愛樂聲聞
194 30 no (answering a question) 乃至夢中亦不愛樂聲聞
195 30 forms a negative adjective from a noun 乃至夢中亦不愛樂聲聞
196 30 at the end of a sentence to form a question 乃至夢中亦不愛樂聲聞
197 30 to form a yes or no question 乃至夢中亦不愛樂聲聞
198 30 infix potential marker 乃至夢中亦不愛樂聲聞
199 30 no; na 乃至夢中亦不愛樂聲聞
200 27 zhī to know 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
201 27 zhī to comprehend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
202 27 zhī to inform; to tell 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
203 27 zhī to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
204 27 zhī to distinguish; to discern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
205 27 zhī to be close friends 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
206 27 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
207 27 zhī to receive; to entertain 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
208 27 zhī knowledge 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
209 27 zhī consciousness; perception 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
210 27 zhī a close friend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
211 27 zhì wisdom 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
212 27 zhì Zhi 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
213 27 zhī Understanding 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
214 27 zhī know; jña 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
215 26 also; too 乃至夢中亦不愛樂聲聞
216 26 but 乃至夢中亦不愛樂聲聞
217 26 this; he; she 乃至夢中亦不愛樂聲聞
218 26 although; even though 乃至夢中亦不愛樂聲聞
219 26 already 乃至夢中亦不愛樂聲聞
220 26 particle with no meaning 乃至夢中亦不愛樂聲聞
221 26 Yi 乃至夢中亦不愛樂聲聞
222 26 zuò to do 作是思惟
223 26 zuò to act as; to serve as 作是思惟
224 26 zuò to start 作是思惟
225 26 zuò a writing; a work 作是思惟
226 26 zuò to dress as; to be disguised as 作是思惟
227 26 zuō to create; to make 作是思惟
228 26 zuō a workshop 作是思惟
229 26 zuō to write; to compose 作是思惟
230 26 zuò to rise 作是思惟
231 26 zuò to be aroused 作是思惟
232 26 zuò activity; action; undertaking 作是思惟
233 26 zuò to regard as 作是思惟
234 26 zuò action; kāraṇa 作是思惟
235 25 yán to speak; to say; said 世尊告尊者須菩提言
236 25 yán language; talk; words; utterance; speech 世尊告尊者須菩提言
237 25 yán Kangxi radical 149 世尊告尊者須菩提言
238 25 yán a particle with no meaning 世尊告尊者須菩提言
239 25 yán phrase; sentence 世尊告尊者須菩提言
240 25 yán a word; a syllable 世尊告尊者須菩提言
241 25 yán a theory; a doctrine 世尊告尊者須菩提言
242 25 yán to regard as 世尊告尊者須菩提言
243 25 yán to act as 世尊告尊者須菩提言
244 25 yán speech; vāc 世尊告尊者須菩提言
245 25 yán speak; vad 世尊告尊者須菩提言
246 24 again; more; repeatedly 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
247 24 to go back; to return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
248 24 to resume; to restart 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
249 24 to do in detail 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
250 24 to restore 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
251 24 to respond; to reply to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
252 24 after all; and then 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
253 24 even if; although 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
254 24 Fu; Return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
255 24 to retaliate; to reciprocate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
256 24 to avoid forced labor or tax 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
257 24 particle without meaing 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
258 24 Fu 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
259 24 repeated; again 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
260 24 doubled; to overlapping; folded 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
261 24 a lined garment with doubled thickness 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
262 23 xiāng each other; one another; mutually 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
263 23 xiàng to observe; to assess 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
264 23 xiàng appearance; portrait; picture 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
265 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
266 23 xiàng to aid; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
267 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
268 23 xiàng a sign; a mark; appearance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
269 23 xiāng alternately; in turn 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
270 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
271 23 xiāng form substance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
272 23 xiāng to express 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
273 23 xiàng to choose 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
274 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
275 23 xiāng an ancient musical instrument 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
276 23 xiāng the seventh lunar month 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
277 23 xiāng to compare 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
278 23 xiàng to divine 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
279 23 xiàng to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
280 23 xiàng helper for a blind person 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
281 23 xiāng rhythm [music] 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
282 23 xiāng the upper frets of a pipa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
283 23 xiāng coralwood 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
284 23 xiàng ministry 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
285 23 xiàng to supplement; to enhance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
286 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
287 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
288 23 xiàng sign; mark; liṅga 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
289 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
290 23 ér and; as well as; but (not); yet (not) 已而復焚燒諸餘方處
291 23 ér Kangxi radical 126 已而復焚燒諸餘方處
292 23 ér you 已而復焚燒諸餘方處
293 23 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 已而復焚燒諸餘方處
294 23 ér right away; then 已而復焚燒諸餘方處
295 23 ér but; yet; however; while; nevertheless 已而復焚燒諸餘方處
296 23 ér if; in case; in the event that 已而復焚燒諸餘方處
297 23 ér therefore; as a result; thus 已而復焚燒諸餘方處
298 23 ér how can it be that? 已而復焚燒諸餘方處
299 23 ér so as to 已而復焚燒諸餘方處
300 23 ér only then 已而復焚燒諸餘方處
301 23 ér as if; to seem like 已而復焚燒諸餘方處
302 23 néng can; able 已而復焚燒諸餘方處
303 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 已而復焚燒諸餘方處
304 23 ér me 已而復焚燒諸餘方處
305 23 ér to arrive; up to 已而復焚燒諸餘方處
306 23 ér possessive 已而復焚燒諸餘方處
307 23 xíng to walk 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
308 23 xíng capable; competent 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
309 23 háng profession 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
310 23 háng line; row 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
311 23 xíng Kangxi radical 144 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
312 23 xíng to travel 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
313 23 xìng actions; conduct 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
314 23 xíng to do; to act; to practice 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
315 23 xíng all right; OK; okay 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
316 23 háng horizontal line 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
317 23 héng virtuous deeds 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
318 23 hàng a line of trees 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
319 23 hàng bold; steadfast 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
320 23 xíng to move 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
321 23 xíng to put into effect; to implement 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
322 23 xíng travel 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
323 23 xíng to circulate 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
324 23 xíng running script; running script 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
325 23 xíng temporary 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
326 23 xíng soon 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
327 23 háng rank; order 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
328 23 háng a business; a shop 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
329 23 xíng to depart; to leave 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
330 23 xíng to experience 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
331 23 xíng path; way 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
332 23 xíng xing; ballad 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
333 23 xíng a round [of drinks] 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
334 23 xíng Xing 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
335 23 xíng moreover; also 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
336 23 xíng Practice 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
337 23 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
338 23 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便
339 23 六波羅蜜多 liù Bōluómìduō Six Paramitas; Six Perfections 即六波羅蜜多皆為菩薩善知識
340 23 yòu again; also
341 23 yòu expresses the existence of simultaneous conditions
342 23 yòu Kangxi radical 29
343 23 yòu and
344 23 yòu furthermore
345 23 yòu in addition
346 23 yòu but
347 23 yòu again; also; punar
348 22 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故
349 22 zhù to dwell; to live; to reside 亦不生彼住三界心
350 22 zhù to stop; to halt 亦不生彼住三界心
351 22 zhù to retain; to remain 亦不生彼住三界心
352 22 zhù to lodge at [temporarily] 亦不生彼住三界心
353 22 zhù firmly; securely 亦不生彼住三界心
354 22 zhù verb complement 亦不生彼住三界心
355 22 zhù attaching; abiding; dwelling on 亦不生彼住三界心
356 22 no 三界無實
357 22 Kangxi radical 71 三界無實
358 22 to not have; without 三界無實
359 22 has not yet 三界無實
360 22 mo 三界無實
361 22 do not 三界無實
362 22 not; -less; un- 三界無實
363 22 regardless of 三界無實
364 22 to not have 三界無實
365 22 um 三界無實
366 22 Wu 三界無實
367 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 三界無實
368 22 not; non- 三界無實
369 22 mo 三界無實
370 21 shí time; a point or period of time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
371 21 shí a season; a quarter of a year 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
372 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
373 21 shí at that time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
374 21 shí fashionable 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
375 21 shí fate; destiny; luck 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
376 21 shí occasion; opportunity; chance 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
377 21 shí tense 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
378 21 shí particular; special 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
379 21 shí to plant; to cultivate 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
380 21 shí hour (measure word) 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
381 21 shí an era; a dynasty 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
382 21 shí time [abstract] 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
383 21 shí seasonal 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
384 21 shí frequently; often 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
385 21 shí occasionally; sometimes 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
386 21 shí on time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
387 21 shí this; that 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
388 21 shí to wait upon 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
389 21 shí hour 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
390 21 shí appropriate; proper; timely 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
391 21 shí Shi 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
392 21 shí a present; currentlt 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
393 21 shí time; kāla 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
394 21 shí at that time; samaya 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
395 20 so as to; in order to 以如是法為眾生說
396 20 to use; to regard as 以如是法為眾生說
397 20 to use; to grasp 以如是法為眾生說
398 20 according to 以如是法為眾生說
399 20 because of 以如是法為眾生說
400 20 on a certain date 以如是法為眾生說
401 20 and; as well as 以如是法為眾生說
402 20 to rely on 以如是法為眾生說
403 20 to regard 以如是法為眾生說
404 20 to be able to 以如是法為眾生說
405 20 to order; to command 以如是法為眾生說
406 20 further; moreover 以如是法為眾生說
407 20 used after a verb 以如是法為眾生說
408 20 very 以如是法為眾生說
409 20 already 以如是法為眾生說
410 20 increasingly 以如是法為眾生說
411 20 a reason; a cause 以如是法為眾生說
412 20 Israel 以如是法為眾生說
413 20 Yi 以如是法為眾生說
414 20 use; yogena 以如是法為眾生說
415 20 you; thou 汝當諦聽
416 20 Ru River 汝當諦聽
417 20 Ru 汝當諦聽
418 20 you; sir; tva; bhavat 汝當諦聽
419 20 jiàn to see 見百千俱胝那庾多數菩薩
420 20 jiàn opinion; view; understanding 見百千俱胝那庾多數菩薩
421 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見百千俱胝那庾多數菩薩
422 20 jiàn refer to; for details see 見百千俱胝那庾多數菩薩
423 20 jiàn to appear 見百千俱胝那庾多數菩薩
424 20 jiàn passive marker 見百千俱胝那庾多數菩薩
425 20 jiàn to meet 見百千俱胝那庾多數菩薩
426 20 jiàn to receive (a guest) 見百千俱胝那庾多數菩薩
427 20 jiàn let me; kindly 見百千俱胝那庾多數菩薩
428 20 jiàn Jian 見百千俱胝那庾多數菩薩
429 20 xiàn to appear 見百千俱胝那庾多數菩薩
430 20 xiàn to introduce 見百千俱胝那庾多數菩薩
431 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見百千俱胝那庾多數菩薩
432 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告尊者須菩提言
433 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊告尊者須菩提言
434 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
435 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
436 19 shuì to persuade 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
437 19 shuō to teach; to recite; to explain 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
438 19 shuō a doctrine; a theory 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
439 19 shuō to claim; to assert 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
440 19 shuō allocution 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
441 19 shuō to criticize; to scold 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
442 19 shuō to indicate; to refer to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
443 19 shuō speach; vāda 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
444 19 shuō to speak; bhāṣate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
445 18 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
446 18 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
447 17 this; these 速令此火自然息滅
448 17 in this way 速令此火自然息滅
449 17 otherwise; but; however; so 速令此火自然息滅
450 17 at this time; now; here 速令此火自然息滅
451 17 this; here; etad 速令此火自然息滅
452 17 因緣 yīnyuán chance 以是因緣
453 17 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣
454 17 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣
455 17 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣
456 17 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣
457 17 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣
458 17 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣
459 17 zhēn real; true; genuine 如是修習是真遠離
460 17 zhēn really; indeed; genuinely 如是修習是真遠離
461 17 zhēn sincere 如是修習是真遠離
462 17 zhēn Zhen 如是修習是真遠離
463 17 zhēn clearly; unmistakably 如是修習是真遠離
464 17 zhēn regular script 如是修習是真遠離
465 17 zhēn a portrait 如是修習是真遠離
466 17 zhēn natural state 如是修習是真遠離
467 17 zhēn perfect 如是修習是真遠離
468 17 zhēn ideal 如是修習是真遠離
469 17 zhēn an immortal 如是修習是真遠離
470 17 zhēn a true official appointment 如是修習是真遠離
471 17 zhēn True 如是修習是真遠離
472 17 zhēn true 如是修習是真遠離
473 17 不能 bù néng cannot; must not; should not 若或是火不能滅
474 17 néng can; able 即時若能火自息滅
475 17 néng ability; capacity 即時若能火自息滅
476 17 néng a mythical bear-like beast 即時若能火自息滅
477 17 néng energy 即時若能火自息滅
478 17 néng function; use 即時若能火自息滅
479 17 néng may; should; permitted to 即時若能火自息滅
480 17 néng talent 即時若能火自息滅
481 17 néng expert at 即時若能火自息滅
482 17 néng to be in harmony 即時若能火自息滅
483 17 néng to tend to; to care for 即時若能火自息滅
484 17 néng to reach; to arrive at 即時若能火自息滅
485 17 néng as long as; only 即時若能火自息滅
486 17 néng even if 即時若能火自息滅
487 17 néng but 即時若能火自息滅
488 17 néng in this way 即時若能火自息滅
489 17 néng to be able; śak 即時若能火自息滅
490 17 promptly; right away; immediately 即作是言
491 17 to be near by; to be close to 即作是言
492 17 at that time 即作是言
493 17 to be exactly the same as; to be thus 即作是言
494 17 supposed; so-called 即作是言
495 17 if; but 即作是言
496 17 to arrive at; to ascend 即作是言
497 17 then; following 即作是言
498 17 so; just so; eva 即作是言
499 16 míng measure word for people 乃至不聞其名況復可見
500 16 míng fame; renown; reputation 乃至不聞其名況復可見

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
 1. ja
 2. jñā
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
如是 rúshì thus, so
obtain; attain; prāpta
zhě ca
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法实 法實 102 Dharmasatya
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
固安 103 Gu'an
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
西天 88 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 131.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常行乞食 99 only eating what is given as alms
常坐 99 constantly sitting in meditation
初发心 初發心 99 initial determination
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
等智 100 secular knowledge
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
恶友 惡友 195 a bad friend
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
放大光明 102 diffusion of great light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
粪扫衣 糞掃衣 102 monastic robes
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
化人 104 a conjured person
化现 化現 104 a incarnation
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
节量食 節量食 106 eating a limited amount
卷第十九 106 scroll 19
空法 107 to regard all things as empty
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
愦閙 憒閙 107 clamour
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
利根 108 natural powers of intelligence
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
那庾多 110 a nayuta
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
勤行 113 diligent practice
轻慢 輕慢 113 to belittle others
染法 114 kleśa; mental affliction
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅 114 to enter Nirvāṇa; to pass away
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善巧方便 115 skillful and expedient means
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
生苦 115 suffering due to birth
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
尸陀林 115 sitavana; cemetery
实语 實語 115 true words
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
说净 說淨 115 explained to be pure
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
所行 115 actions; practice
贪着 貪著 116 attachment to desire
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
无染 無染 119 undefiled
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
信受 120 to believe and accept
行佛 120 Practice the Buddha's Way
心所 120 a mental factor; caitta
心业 心業 120 the mental karma
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
增上慢 122 conceit; abhimāna
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
助念 122 Assistive Chanting
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作意 122 attention; engagement