Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 19

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 須菩提 xūpútí Subhuti 世尊告尊者須菩提言
2 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 世尊告尊者須菩提言
3 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
4 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
5 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
6 68 wéi to act as; to serve 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
7 68 wéi to change into; to become 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
8 68 wéi to be; is 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
9 68 wéi to do 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
10 68 wèi to support; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
11 68 wéi to govern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
12 68 wèi to be; bhū 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
13 57 suǒ a few; various; some 正等正覺所
14 57 suǒ a place; a location 正等正覺所
15 57 suǒ indicates a passive voice 正等正覺所
16 57 suǒ an ordinal number 正等正覺所
17 57 suǒ meaning 正等正覺所
18 57 suǒ garrison 正等正覺所
19 57 suǒ place; pradeśa 正等正覺所
20 47 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離聲聞
21 47 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離聲聞
22 47 遠離 yuǎnlí to far off 遠離聲聞
23 47 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離聲聞
24 46 to go; to 若菩薩摩訶薩於其夢中
25 46 to rely on; to depend on 若菩薩摩訶薩於其夢中
26 46 Yu 若菩薩摩訶薩於其夢中
27 46 a crow 若菩薩摩訶薩於其夢中
28 45 Kangxi radical 49 菩薩見已不驚不怖
29 45 to bring to an end; to stop 菩薩見已不驚不怖
30 45 to complete 菩薩見已不驚不怖
31 45 to demote; to dismiss 菩薩見已不驚不怖
32 45 to recover from an illness 菩薩見已不驚不怖
33 45 former; pūrvaka 菩薩見已不驚不怖
34 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
35 43 děi to want to; to need to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
36 43 děi must; ought to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
37 43 de 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
38 43 de infix potential marker 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
39 43 to result in 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
40 43 to be proper; to fit; to suit 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
41 43 to be satisfied 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
42 43 to be finished 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
43 43 děi satisfying 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
44 43 to contract 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
45 43 to hear 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
46 43 to have; there is 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
47 43 marks time passed 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
48 43 obtain; attain; prāpta 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
49 41 zhě ca 我若已得安住不退轉者
50 36 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
51 34 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
52 32 xīn heart [organ] 亦不生彼住三界心
53 32 xīn Kangxi radical 61 亦不生彼住三界心
54 32 xīn mind; consciousness 亦不生彼住三界心
55 32 xīn the center; the core; the middle 亦不生彼住三界心
56 32 xīn one of the 28 star constellations 亦不生彼住三界心
57 32 xīn heart 亦不生彼住三界心
58 32 xīn emotion 亦不生彼住三界心
59 32 xīn intention; consideration 亦不生彼住三界心
60 32 xīn disposition; temperament 亦不生彼住三界心
61 32 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 亦不生彼住三界心
62 30 self 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
63 30 [my] dear 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
64 30 Wo 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
65 30 self; atman; attan 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
66 30 ga 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
67 30 infix potential marker 乃至夢中亦不愛樂聲聞
68 27 zhī to know 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
69 27 zhī to comprehend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
70 27 zhī to inform; to tell 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
71 27 zhī to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
72 27 zhī to distinguish; to discern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
73 27 zhī to be close friends 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
74 27 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
75 27 zhī to receive; to entertain 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
76 27 zhī knowledge 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
77 27 zhī consciousness; perception 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
78 27 zhī a close friend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
79 27 zhì wisdom 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
80 27 zhì Zhi 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
81 27 zhī Understanding 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
82 27 zhī know; jña 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
83 26 zuò to do 作是思惟
84 26 zuò to act as; to serve as 作是思惟
85 26 zuò to start 作是思惟
86 26 zuò a writing; a work 作是思惟
87 26 zuò to dress as; to be disguised as 作是思惟
88 26 zuō to create; to make 作是思惟
89 26 zuō a workshop 作是思惟
90 26 zuō to write; to compose 作是思惟
91 26 zuò to rise 作是思惟
92 26 zuò to be aroused 作是思惟
93 26 zuò activity; action; undertaking 作是思惟
94 26 zuò to regard as 作是思惟
95 26 zuò action; kāraṇa 作是思惟
96 26 Yi 乃至夢中亦不愛樂聲聞
97 25 yán to speak; to say; said 世尊告尊者須菩提言
98 25 yán language; talk; words; utterance; speech 世尊告尊者須菩提言
99 25 yán Kangxi radical 149 世尊告尊者須菩提言
100 25 yán phrase; sentence 世尊告尊者須菩提言
101 25 yán a word; a syllable 世尊告尊者須菩提言
102 25 yán a theory; a doctrine 世尊告尊者須菩提言
103 25 yán to regard as 世尊告尊者須菩提言
104 25 yán to act as 世尊告尊者須菩提言
105 25 yán word; vacana 世尊告尊者須菩提言
106 25 yán speak; vad 世尊告尊者須菩提言
107 24 to go back; to return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
108 24 to resume; to restart 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
109 24 to do in detail 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
110 24 to restore 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
111 24 to respond; to reply to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
112 24 Fu; Return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
113 24 to retaliate; to reciprocate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
114 24 to avoid forced labor or tax 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
115 24 Fu 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
116 24 doubled; to overlapping; folded 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
117 24 a lined garment with doubled thickness 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
118 23 xiàng to observe; to assess 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
119 23 xiàng appearance; portrait; picture 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
120 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
121 23 xiàng to aid; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
122 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
123 23 xiàng a sign; a mark; appearance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
124 23 xiāng alternately; in turn 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
125 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
126 23 xiāng form substance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
127 23 xiāng to express 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
128 23 xiàng to choose 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
129 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
130 23 xiāng an ancient musical instrument 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
131 23 xiāng the seventh lunar month 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
132 23 xiāng to compare 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
133 23 xiàng to divine 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
134 23 xiàng to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
135 23 xiàng helper for a blind person 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
136 23 xiāng rhythm [music] 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
137 23 xiāng the upper frets of a pipa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
138 23 xiāng coralwood 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
139 23 xiàng ministry 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
140 23 xiàng to supplement; to enhance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
141 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
142 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
143 23 xiàng sign; mark; liṅga 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
144 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
145 23 ér Kangxi radical 126 已而復焚燒諸餘方處
146 23 ér as if; to seem like 已而復焚燒諸餘方處
147 23 néng can; able 已而復焚燒諸餘方處
148 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 已而復焚燒諸餘方處
149 23 ér to arrive; up to 已而復焚燒諸餘方處
150 23 yòu Kangxi radical 29
151 23 六波羅蜜多 liù Bōluómìduō Six Paramitas; Six Perfections 即六波羅蜜多皆為菩薩善知識
152 22 zhù to dwell; to live; to reside 亦不生彼住三界心
153 22 zhù to stop; to halt 亦不生彼住三界心
154 22 zhù to retain; to remain 亦不生彼住三界心
155 22 zhù to lodge at [temporarily] 亦不生彼住三界心
156 22 zhù verb complement 亦不生彼住三界心
157 22 zhù attaching; abiding; dwelling on 亦不生彼住三界心
158 22 Kangxi radical 71 三界無實
159 22 to not have; without 三界無實
160 22 mo 三界無實
161 22 to not have 三界無實
162 22 Wu 三界無實
163 22 mo 三界無實
164 21 shí time; a point or period of time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
165 21 shí a season; a quarter of a year 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
166 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
167 21 shí fashionable 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
168 21 shí fate; destiny; luck 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
169 21 shí occasion; opportunity; chance 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
170 21 shí tense 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
171 21 shí particular; special 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
172 21 shí to plant; to cultivate 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
173 21 shí an era; a dynasty 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
174 21 shí time [abstract] 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
175 21 shí seasonal 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
176 21 shí to wait upon 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
177 21 shí hour 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
178 21 shí appropriate; proper; timely 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
179 21 shí Shi 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
180 21 shí a present; currentlt 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
181 21 shí time; kāla 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
182 21 shí at that time; samaya 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
183 20 Ru River 汝當諦聽
184 20 Ru 汝當諦聽
185 20 to use; to grasp 以如是法為眾生說
186 20 to rely on 以如是法為眾生說
187 20 to regard 以如是法為眾生說
188 20 to be able to 以如是法為眾生說
189 20 to order; to command 以如是法為眾生說
190 20 used after a verb 以如是法為眾生說
191 20 a reason; a cause 以如是法為眾生說
192 20 Israel 以如是法為眾生說
193 20 Yi 以如是法為眾生說
194 20 use; yogena 以如是法為眾生說
195 20 jiàn to see 見百千俱胝那庾多數菩薩
196 20 jiàn opinion; view; understanding 見百千俱胝那庾多數菩薩
197 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見百千俱胝那庾多數菩薩
198 20 jiàn refer to; for details see 見百千俱胝那庾多數菩薩
199 20 jiàn to listen to 見百千俱胝那庾多數菩薩
200 20 jiàn to meet 見百千俱胝那庾多數菩薩
201 20 jiàn to receive (a guest) 見百千俱胝那庾多數菩薩
202 20 jiàn let me; kindly 見百千俱胝那庾多數菩薩
203 20 jiàn Jian 見百千俱胝那庾多數菩薩
204 20 xiàn to appear 見百千俱胝那庾多數菩薩
205 20 xiàn to introduce 見百千俱胝那庾多數菩薩
206 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見百千俱胝那庾多數菩薩
207 20 jiàn seeing; observing; darśana 見百千俱胝那庾多數菩薩
208 20 xíng to walk 為一切眾生行大慈大悲行
209 20 xíng capable; competent 為一切眾生行大慈大悲行
210 20 háng profession 為一切眾生行大慈大悲行
211 20 xíng Kangxi radical 144 為一切眾生行大慈大悲行
212 20 xíng to travel 為一切眾生行大慈大悲行
213 20 xìng actions; conduct 為一切眾生行大慈大悲行
214 20 xíng to do; to act; to practice 為一切眾生行大慈大悲行
215 20 xíng all right; OK; okay 為一切眾生行大慈大悲行
216 20 háng horizontal line 為一切眾生行大慈大悲行
217 20 héng virtuous deeds 為一切眾生行大慈大悲行
218 20 hàng a line of trees 為一切眾生行大慈大悲行
219 20 hàng bold; steadfast 為一切眾生行大慈大悲行
220 20 xíng to move 為一切眾生行大慈大悲行
221 20 xíng to put into effect; to implement 為一切眾生行大慈大悲行
222 20 xíng travel 為一切眾生行大慈大悲行
223 20 xíng to circulate 為一切眾生行大慈大悲行
224 20 xíng running script; running script 為一切眾生行大慈大悲行
225 20 xíng temporary 為一切眾生行大慈大悲行
226 20 háng rank; order 為一切眾生行大慈大悲行
227 20 háng a business; a shop 為一切眾生行大慈大悲行
228 20 xíng to depart; to leave 為一切眾生行大慈大悲行
229 20 xíng to experience 為一切眾生行大慈大悲行
230 20 xíng path; way 為一切眾生行大慈大悲行
231 20 xíng xing; ballad 為一切眾生行大慈大悲行
232 20 xíng Xing 為一切眾生行大慈大悲行
233 20 xíng Practice 為一切眾生行大慈大悲行
234 20 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為一切眾生行大慈大悲行
235 20 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為一切眾生行大慈大悲行
236 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告尊者須菩提言
237 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊告尊者須菩提言
238 19 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故
239 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
240 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
241 19 shuì to persuade 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
242 19 shuō to teach; to recite; to explain 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
243 19 shuō a doctrine; a theory 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
244 19 shuō to claim; to assert 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
245 19 shuō allocution 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
246 19 shuō to criticize; to scold 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
247 19 shuō to indicate; to refer to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
248 19 shuō speach; vāda 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
249 19 shuō to speak; bhāṣate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
250 19 shuō to instruct 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
251 18 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
252 18 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
253 17 néng can; able 即時若能火自息滅
254 17 néng ability; capacity 即時若能火自息滅
255 17 néng a mythical bear-like beast 即時若能火自息滅
256 17 néng energy 即時若能火自息滅
257 17 néng function; use 即時若能火自息滅
258 17 néng talent 即時若能火自息滅
259 17 néng expert at 即時若能火自息滅
260 17 néng to be in harmony 即時若能火自息滅
261 17 néng to tend to; to care for 即時若能火自息滅
262 17 néng to reach; to arrive at 即時若能火自息滅
263 17 néng to be able; śak 即時若能火自息滅
264 17 néng skilful; pravīṇa 即時若能火自息滅
265 17 to be near by; to be close to 即作是言
266 17 at that time 即作是言
267 17 to be exactly the same as; to be thus 即作是言
268 17 supposed; so-called 即作是言
269 17 to arrive at; to ascend 即作是言
270 17 不能 bù néng cannot; must not; should not 若或是火不能滅
271 17 因緣 yīnyuán chance 以是因緣
272 17 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣
273 17 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣
274 17 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣
275 17 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣
276 17 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣
277 17 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣
278 17 zhēn real; true; genuine 如是修習是真遠離
279 17 zhēn sincere 如是修習是真遠離
280 17 zhēn Zhen 如是修習是真遠離
281 17 zhēn regular script 如是修習是真遠離
282 17 zhēn a portrait 如是修習是真遠離
283 17 zhēn natural state 如是修習是真遠離
284 17 zhēn perfect 如是修習是真遠離
285 17 zhēn ideal 如是修習是真遠離
286 17 zhēn an immortal 如是修習是真遠離
287 17 zhēn a true official appointment 如是修習是真遠離
288 17 zhēn True 如是修習是真遠離
289 17 zhēn true 如是修習是真遠離
290 16 míng fame; renown; reputation 乃至不聞其名況復可見
291 16 míng a name; personal name; designation 乃至不聞其名況復可見
292 16 míng rank; position 乃至不聞其名況復可見
293 16 míng an excuse 乃至不聞其名況復可見
294 16 míng life 乃至不聞其名況復可見
295 16 míng to name; to call 乃至不聞其名況復可見
296 16 míng to express; to describe 乃至不聞其名況復可見
297 16 míng to be called; to have the name 乃至不聞其名況復可見
298 16 míng to own; to possess 乃至不聞其名況復可見
299 16 míng famous; renowned 乃至不聞其名況復可見
300 16 míng moral 乃至不聞其名況復可見
301 16 míng name; naman 乃至不聞其名況復可見
302 16 míng fame; renown; yasas 乃至不聞其名況復可見
303 16 zhōng middle 自見其身處虛空中為人說法
304 16 zhōng medium; medium sized 自見其身處虛空中為人說法
305 16 zhōng China 自見其身處虛空中為人說法
306 16 zhòng to hit the mark 自見其身處虛空中為人說法
307 16 zhōng midday 自見其身處虛空中為人說法
308 16 zhōng inside 自見其身處虛空中為人說法
309 16 zhōng during 自見其身處虛空中為人說法
310 16 zhōng Zhong 自見其身處虛空中為人說法
311 16 zhōng intermediary 自見其身處虛空中為人說法
312 16 zhōng half 自見其身處虛空中為人說法
313 16 zhòng to reach; to attain 自見其身處虛空中為人說法
314 16 zhòng to suffer; to infect 自見其身處虛空中為人說法
315 16 zhòng to obtain 自見其身處虛空中為人說法
316 16 zhòng to pass an exam 自見其身處虛空中為人說法
317 16 zhōng middle 自見其身處虛空中為人說法
318 15 Qi 若菩薩摩訶薩於其夢中
319 15 善知識 shànzhīshi Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 菩薩於此若不親近諸善知識
320 14 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 亦有初住大乘諸菩薩等
321 14 cóng to follow 從夢覺已
322 14 cóng to comply; to submit; to defer 從夢覺已
323 14 cóng to participate in something 從夢覺已
324 14 cóng to use a certain method or principle 從夢覺已
325 14 cóng something secondary 從夢覺已
326 14 cóng remote relatives 從夢覺已
327 14 cóng secondary 從夢覺已
328 14 cóng to go on; to advance 從夢覺已
329 14 cōng at ease; informal 從夢覺已
330 14 zòng a follower; a supporter 從夢覺已
331 14 zòng to release 從夢覺已
332 14 zòng perpendicular; longitudinal 從夢覺已
333 13 應供 yīnggōng Offering 應供
334 13 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
335 13 yuàn to hope; to wish; to desire 願樂欲聞
336 13 yuàn hope 願樂欲聞
337 13 yuàn to be ready; to be willing 願樂欲聞
338 13 yuàn to ask for; to solicit 願樂欲聞
339 13 yuàn a vow 願樂欲聞
340 13 yuàn diligent; attentive 願樂欲聞
341 13 yuàn to prefer; to select 願樂欲聞
342 13 yuàn to admire 願樂欲聞
343 13 yuàn a vow; pranidhana 願樂欲聞
344 13 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
345 12 Buddha; Awakened One 我從先佛已得授記
346 12 relating to Buddhism 我從先佛已得授記
347 12 a statue or image of a Buddha 我從先佛已得授記
348 12 a Buddhist text 我從先佛已得授記
349 12 to touch; to stroke 我從先佛已得授記
350 12 Buddha 我從先佛已得授記
351 12 Buddha; Awakened One 我從先佛已得授記
352 12 夢中 mèngzhōng in a dream 乃至夢中亦不愛樂聲聞
353 12 惡魔 èmó demon 時彼惡魔隱伏其形來菩薩所
354 12 惡魔 èmó Māra 時彼惡魔隱伏其形來菩薩所
355 12 to arise; to get up 菩薩於此起增上慢及諸慢心
356 12 to rise; to raise 菩薩於此起增上慢及諸慢心
357 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 菩薩於此起增上慢及諸慢心
358 12 to appoint (to an official post); to take up a post 菩薩於此起增上慢及諸慢心
359 12 to start 菩薩於此起增上慢及諸慢心
360 12 to establish; to build 菩薩於此起增上慢及諸慢心
361 12 to draft; to draw up (a plan) 菩薩於此起增上慢及諸慢心
362 12 opening sentence; opening verse 菩薩於此起增上慢及諸慢心
363 12 to get out of bed 菩薩於此起增上慢及諸慢心
364 12 to recover; to heal 菩薩於此起增上慢及諸慢心
365 12 to take out; to extract 菩薩於此起增上慢及諸慢心
366 12 marks the beginning of an action 菩薩於此起增上慢及諸慢心
367 12 marks the sufficiency of an action 菩薩於此起增上慢及諸慢心
368 12 to call back from mourning 菩薩於此起增上慢及諸慢心
369 12 to take place; to occur 菩薩於此起增上慢及諸慢心
370 12 to conjecture 菩薩於此起增上慢及諸慢心
371 12 stand up; utthāna 菩薩於此起增上慢及諸慢心
372 12 arising; utpāda 菩薩於此起增上慢及諸慢心
373 12 soil; ground; land 緣覺之地
374 12 floor 緣覺之地
375 12 the earth 緣覺之地
376 12 fields 緣覺之地
377 12 a place 緣覺之地
378 12 a situation; a position 緣覺之地
379 12 background 緣覺之地
380 12 terrain 緣覺之地
381 12 a territory; a region 緣覺之地
382 12 used after a distance measure 緣覺之地
383 12 coming from the same clan 緣覺之地
384 12 earth; pṛthivī 緣覺之地
385 12 stage; ground; level; bhumi 緣覺之地
386 12 děng et cetera; and so on 女人等
387 12 děng to wait 女人等
388 12 děng to be equal 女人等
389 12 děng degree; level 女人等
390 12 děng to compare 女人等
391 12 děng same; equal; sama 女人等
392 11 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺之地
393 11 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺之地
394 11 màn slow 菩薩於此起增上慢及諸慢心
395 11 màn indifferent; idle 菩薩於此起增上慢及諸慢心
396 11 màn to neglect 菩薩於此起增上慢及諸慢心
397 11 màn arrogant; boastful 菩薩於此起增上慢及諸慢心
398 11 màn to coat; to plaster 菩薩於此起增上慢及諸慢心
399 11 màn mana; pride; arrogance; conceit 菩薩於此起增上慢及諸慢心
400 11 màn conceit; abhimāna 菩薩於此起增上慢及諸慢心
401 11 to leave; to depart; to go away; to part 於一切時常生厭離怖三界心
402 11 a mythical bird 於一切時常生厭離怖三界心
403 11 li; one of the eight divinatory trigrams 於一切時常生厭離怖三界心
404 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於一切時常生厭離怖三界心
405 11 chī a dragon with horns not yet grown 於一切時常生厭離怖三界心
406 11 a mountain ash 於一切時常生厭離怖三界心
407 11 vanilla; a vanilla-like herb 於一切時常生厭離怖三界心
408 11 to be scattered; to be separated 於一切時常生厭離怖三界心
409 11 to cut off 於一切時常生厭離怖三界心
410 11 to violate; to be contrary to 於一切時常生厭離怖三界心
411 11 to be distant from 於一切時常生厭離怖三界心
412 11 two 於一切時常生厭離怖三界心
413 11 to array; to align 於一切時常生厭離怖三界心
414 11 to pass through; to experience 於一切時常生厭離怖三界心
415 11 transcendence 於一切時常生厭離怖三界心
416 11 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於一切時常生厭離怖三界心
417 11 非人 fēi rén a non-human 或為非人所執魅者
418 11 非人 fēi rén a disabled person 或為非人所執魅者
419 11 非人 fēi rén inhuman 或為非人所執魅者
420 11 非人 fēi rén an unsuitable person 或為非人所執魅者
421 11 非人 fēi rén a non-human; amanusya 或為非人所執魅者
422 11 extra; surplus; remainder 已而復焚燒諸餘方處
423 11 to remain 已而復焚燒諸餘方處
424 11 the time after an event 已而復焚燒諸餘方處
425 11 the others; the rest 已而復焚燒諸餘方處
426 11 additional; complementary 已而復焚燒諸餘方處
427 10 yìng to answer; to respond 是故應知於先佛所已得授記
428 10 yìng to confirm; to verify 是故應知於先佛所已得授記
429 10 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 是故應知於先佛所已得授記
430 10 yìng to accept 是故應知於先佛所已得授記
431 10 yìng to permit; to allow 是故應知於先佛所已得授記
432 10 yìng to echo 是故應知於先佛所已得授記
433 10 yìng to handle; to deal with 是故應知於先佛所已得授記
434 10 yìng Ying 是故應知於先佛所已得授記
435 10 行者 xíngzhě a pedestrian; a walker 當知是為雜亂行者
436 10 行者 xíngzhě practitioner 當知是為雜亂行者
437 10 行者 xíngzhě practitioner 當知是為雜亂行者
438 10 行者 xíngzhě abbot's attendant 當知是為雜亂行者
439 10 to remember; to memorize; to bear in mind 得授阿耨多羅三藐三菩提記
440 10 to record; to note 得授阿耨多羅三藐三菩提記
441 10 notes; a record 得授阿耨多羅三藐三菩提記
442 10 a sign; a mark 得授阿耨多羅三藐三菩提記
443 10 a birthmark 得授阿耨多羅三藐三菩提記
444 10 a memorandum 得授阿耨多羅三藐三菩提記
445 10 an account of a topic, person, or incident 得授阿耨多羅三藐三菩提記
446 10 a prediction; a prophecy; vyakarana 得授阿耨多羅三藐三菩提記
447 10 shēng to be born; to give birth 隨魔所化苾芻語言而生信受
448 10 shēng to live 隨魔所化苾芻語言而生信受
449 10 shēng raw 隨魔所化苾芻語言而生信受
450 10 shēng a student 隨魔所化苾芻語言而生信受
451 10 shēng life 隨魔所化苾芻語言而生信受
452 10 shēng to produce; to give rise 隨魔所化苾芻語言而生信受
453 10 shēng alive 隨魔所化苾芻語言而生信受
454 10 shēng a lifetime 隨魔所化苾芻語言而生信受
455 10 shēng to initiate; to become 隨魔所化苾芻語言而生信受
456 10 shēng to grow 隨魔所化苾芻語言而生信受
457 10 shēng unfamiliar 隨魔所化苾芻語言而生信受
458 10 shēng not experienced 隨魔所化苾芻語言而生信受
459 10 shēng hard; stiff; strong 隨魔所化苾芻語言而生信受
460 10 shēng having academic or professional knowledge 隨魔所化苾芻語言而生信受
461 10 shēng a male role in traditional theatre 隨魔所化苾芻語言而生信受
462 10 shēng gender 隨魔所化苾芻語言而生信受
463 10 shēng to develop; to grow 隨魔所化苾芻語言而生信受
464 10 shēng to set up 隨魔所化苾芻語言而生信受
465 10 shēng a prostitute 隨魔所化苾芻語言而生信受
466 10 shēng a captive 隨魔所化苾芻語言而生信受
467 10 shēng a gentleman 隨魔所化苾芻語言而生信受
468 10 shēng Kangxi radical 100 隨魔所化苾芻語言而生信受
469 10 shēng unripe 隨魔所化苾芻語言而生信受
470 10 shēng nature 隨魔所化苾芻語言而生信受
471 10 shēng to inherit; to succeed 隨魔所化苾芻語言而生信受
472 10 shēng destiny 隨魔所化苾芻語言而生信受
473 10 shēng birth 隨魔所化苾芻語言而生信受
474 10 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 又今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊現住說法者
475 10 suí to follow 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
476 10 suí to listen to 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
477 10 suí to submit to; to comply with 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
478 10 suí to be obsequious 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
479 10 suí 17th hexagram 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
480 10 suí let somebody do what they like 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
481 10 suí to resemble; to look like 見地獄中有諸眾生隨受眾苦
482 10 空寂 kōngjì śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence 應當往彼山巖樹下空寂曠野
483 10 名字 míngzi full name 有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩
484 10 名字 míngzi name 有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩
485 10 名字 míngzi fame and prestige 有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩
486 10 method; way 以如是法為眾生說
487 10 France 以如是法為眾生說
488 10 the law; rules; regulations 以如是法為眾生說
489 10 the teachings of the Buddha; Dharma 以如是法為眾生說
490 10 a standard; a norm 以如是法為眾生說
491 10 an institution 以如是法為眾生說
492 10 to emulate 以如是法為眾生說
493 10 magic; a magic trick 以如是法為眾生說
494 10 punishment 以如是法為眾生說
495 10 Fa 以如是法為眾生說
496 10 a precedent 以如是法為眾生說
497 10 a classification of some kinds of Han texts 以如是法為眾生說
498 10 relating to a ceremony or rite 以如是法為眾生說
499 10 Dharma 以如是法為眾生說
500 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 以如是法為眾生說

Frequencies of all Words

Top 932

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 92 shì is; are; am; to be 有是相者
2 92 shì is exactly 有是相者
3 92 shì is suitable; is in contrast 有是相者
4 92 shì this; that; those 有是相者
5 92 shì really; certainly 有是相者
6 92 shì correct; yes; affirmative 有是相者
7 92 shì true 有是相者
8 92 shì is; has; exists 有是相者
9 92 shì used between repetitions of a word 有是相者
10 92 shì a matter; an affair 有是相者
11 92 shì Shi 有是相者
12 92 shì is; bhū 有是相者
13 92 shì this; idam 有是相者
14 73 須菩提 xūpútí Subhuti 世尊告尊者須菩提言
15 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 世尊告尊者須菩提言
16 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
17 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
18 72 菩薩 púsà bodhisattva 見百千俱胝那庾多數菩薩
19 68 wèi for; to 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
20 68 wèi because of 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
21 68 wéi to act as; to serve 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
22 68 wéi to change into; to become 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
23 68 wéi to be; is 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
24 68 wéi to do 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
25 68 wèi for 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
26 68 wèi because of; for; to 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
27 68 wèi to 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
28 68 wéi in a passive construction 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
29 68 wéi forming a rehetorical question 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
30 68 wéi forming an adverb 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
31 68 wéi to add emphasis 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
32 68 wèi to support; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
33 68 wéi to govern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
34 68 wèi to be; bhū 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
35 63 ruò to seem; to be like; as 若菩薩摩訶薩
36 63 ruò seemingly 若菩薩摩訶薩
37 63 ruò if 若菩薩摩訶薩
38 63 ruò you 若菩薩摩訶薩
39 63 ruò this; that 若菩薩摩訶薩
40 63 ruò and; or 若菩薩摩訶薩
41 63 ruò as for; pertaining to 若菩薩摩訶薩
42 63 pomegranite 若菩薩摩訶薩
43 63 ruò to choose 若菩薩摩訶薩
44 63 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩摩訶薩
45 63 ruò thus 若菩薩摩訶薩
46 63 ruò pollia 若菩薩摩訶薩
47 63 ruò Ruo 若菩薩摩訶薩
48 63 ruò only then 若菩薩摩訶薩
49 63 ja 若菩薩摩訶薩
50 63 jñā 若菩薩摩訶薩
51 63 ruò if; yadi 若菩薩摩訶薩
52 57 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 正等正覺所
53 57 suǒ an office; an institute 正等正覺所
54 57 suǒ introduces a relative clause 正等正覺所
55 57 suǒ it 正等正覺所
56 57 suǒ if; supposing 正等正覺所
57 57 suǒ a few; various; some 正等正覺所
58 57 suǒ a place; a location 正等正覺所
59 57 suǒ indicates a passive voice 正等正覺所
60 57 suǒ that which 正等正覺所
61 57 suǒ an ordinal number 正等正覺所
62 57 suǒ meaning 正等正覺所
63 57 suǒ garrison 正等正覺所
64 57 suǒ place; pradeśa 正等正覺所
65 57 suǒ that which; yad 正等正覺所
66 56 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 願我以是實語力故
67 56 old; ancient; former; past 願我以是實語力故
68 56 reason; cause; purpose 願我以是實語力故
69 56 to die 願我以是實語力故
70 56 so; therefore; hence 願我以是實語力故
71 56 original 願我以是實語力故
72 56 accident; happening; instance 願我以是實語力故
73 56 a friend; an acquaintance; friendship 願我以是實語力故
74 56 something in the past 願我以是實語力故
75 56 deceased; dead 願我以是實語力故
76 56 still; yet 願我以是實語力故
77 56 therefore; tasmāt 願我以是實語力故
78 47 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離聲聞
79 47 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離聲聞
80 47 遠離 yuǎnlí to far off 遠離聲聞
81 47 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離聲聞
82 46 in; at 若菩薩摩訶薩於其夢中
83 46 in; at 若菩薩摩訶薩於其夢中
84 46 in; at; to; from 若菩薩摩訶薩於其夢中
85 46 to go; to 若菩薩摩訶薩於其夢中
86 46 to rely on; to depend on 若菩薩摩訶薩於其夢中
87 46 to go to; to arrive at 若菩薩摩訶薩於其夢中
88 46 from 若菩薩摩訶薩於其夢中
89 46 give 若菩薩摩訶薩於其夢中
90 46 oppposing 若菩薩摩訶薩於其夢中
91 46 and 若菩薩摩訶薩於其夢中
92 46 compared to 若菩薩摩訶薩於其夢中
93 46 by 若菩薩摩訶薩於其夢中
94 46 and; as well as 若菩薩摩訶薩於其夢中
95 46 for 若菩薩摩訶薩於其夢中
96 46 Yu 若菩薩摩訶薩於其夢中
97 46 a crow 若菩薩摩訶薩於其夢中
98 46 whew; wow 若菩薩摩訶薩於其夢中
99 46 near to; antike 若菩薩摩訶薩於其夢中
100 45 already 菩薩見已不驚不怖
101 45 Kangxi radical 49 菩薩見已不驚不怖
102 45 from 菩薩見已不驚不怖
103 45 to bring to an end; to stop 菩薩見已不驚不怖
104 45 final aspectual particle 菩薩見已不驚不怖
105 45 afterwards; thereafter 菩薩見已不驚不怖
106 45 too; very; excessively 菩薩見已不驚不怖
107 45 to complete 菩薩見已不驚不怖
108 45 to demote; to dismiss 菩薩見已不驚不怖
109 45 to recover from an illness 菩薩見已不驚不怖
110 45 certainly 菩薩見已不驚不怖
111 45 an interjection of surprise 菩薩見已不驚不怖
112 45 this 菩薩見已不驚不怖
113 45 former; pūrvaka 菩薩見已不驚不怖
114 45 former; pūrvaka 菩薩見已不驚不怖
115 43 de potential marker 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
116 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
117 43 děi must; ought to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
118 43 děi to want to; to need to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
119 43 děi must; ought to 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
120 43 de 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
121 43 de infix potential marker 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
122 43 to result in 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
123 43 to be proper; to fit; to suit 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
124 43 to be satisfied 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
125 43 to be finished 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
126 43 de result of degree 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
127 43 de marks completion of an action 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
128 43 děi satisfying 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
129 43 to contract 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
130 43 marks permission or possibility 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
131 43 expressing frustration 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
132 43 to hear 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
133 43 to have; there is 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
134 43 marks time passed 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
135 43 obtain; attain; prāpta 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
136 43 如是 rúshì thus; so 以如是法為眾生說
137 43 如是 rúshì thus, so 以如是法為眾生說
138 43 如是 rúshì thus; evam 以如是法為眾生說
139 43 如是 rúshì thus; evam 以如是法為眾生說
140 41 zhū all; many; various 化苾芻相往彼他方諸世界中
141 41 zhū Zhu 化苾芻相往彼他方諸世界中
142 41 zhū all; members of the class 化苾芻相往彼他方諸世界中
143 41 zhū interrogative particle 化苾芻相往彼他方諸世界中
144 41 zhū him; her; them; it 化苾芻相往彼他方諸世界中
145 41 zhū of; in 化苾芻相往彼他方諸世界中
146 41 zhū all; many; sarva 化苾芻相往彼他方諸世界中
147 41 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我若已得安住不退轉者
148 41 zhě that 我若已得安住不退轉者
149 41 zhě nominalizing function word 我若已得安住不退轉者
150 41 zhě used to mark a definition 我若已得安住不退轉者
151 41 zhě used to mark a pause 我若已得安住不退轉者
152 41 zhě topic marker; that; it 我若已得安住不退轉者
153 41 zhuó according to 我若已得安住不退轉者
154 41 zhě ca 我若已得安住不退轉者
155 36 that; those 亦不生彼住三界心
156 36 another; the other 亦不生彼住三界心
157 36 that; tad 亦不生彼住三界心
158 36 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
159 34 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
160 32 dāng to be; to act as; to serve as 汝當諦聽
161 32 dāng at or in the very same; be apposite 汝當諦聽
162 32 dāng dang (sound of a bell) 汝當諦聽
163 32 dāng to face 汝當諦聽
164 32 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝當諦聽
165 32 dāng to manage; to host 汝當諦聽
166 32 dāng should 汝當諦聽
167 32 dāng to treat; to regard as 汝當諦聽
168 32 dǎng to think 汝當諦聽
169 32 dàng suitable; correspond to 汝當諦聽
170 32 dǎng to be equal 汝當諦聽
171 32 dàng that 汝當諦聽
172 32 dāng an end; top 汝當諦聽
173 32 dàng clang; jingle 汝當諦聽
174 32 dāng to judge 汝當諦聽
175 32 dǎng to bear on one's shoulder 汝當諦聽
176 32 dàng the same 汝當諦聽
177 32 dàng to pawn 汝當諦聽
178 32 dàng to fail [an exam] 汝當諦聽
179 32 dàng a trap 汝當諦聽
180 32 dàng a pawned item 汝當諦聽
181 32 dāng will be; bhaviṣyati 汝當諦聽
182 32 xīn heart [organ] 亦不生彼住三界心
183 32 xīn Kangxi radical 61 亦不生彼住三界心
184 32 xīn mind; consciousness 亦不生彼住三界心
185 32 xīn the center; the core; the middle 亦不生彼住三界心
186 32 xīn one of the 28 star constellations 亦不生彼住三界心
187 32 xīn heart 亦不生彼住三界心
188 32 xīn emotion 亦不生彼住三界心
189 32 xīn intention; consideration 亦不生彼住三界心
190 32 xīn disposition; temperament 亦不生彼住三界心
191 32 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 亦不生彼住三界心
192 30 I; me; my 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
193 30 self 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
194 30 we; our 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
195 30 [my] dear 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
196 30 Wo 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
197 30 self; atman; attan 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
198 30 ga 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
199 30 I; aham 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
200 30 not; no 乃至夢中亦不愛樂聲聞
201 30 expresses that a certain condition cannot be acheived 乃至夢中亦不愛樂聲聞
202 30 as a correlative 乃至夢中亦不愛樂聲聞
203 30 no (answering a question) 乃至夢中亦不愛樂聲聞
204 30 forms a negative adjective from a noun 乃至夢中亦不愛樂聲聞
205 30 at the end of a sentence to form a question 乃至夢中亦不愛樂聲聞
206 30 to form a yes or no question 乃至夢中亦不愛樂聲聞
207 30 infix potential marker 乃至夢中亦不愛樂聲聞
208 30 no; na 乃至夢中亦不愛樂聲聞
209 27 zhī to know 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
210 27 zhī to comprehend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
211 27 zhī to inform; to tell 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
212 27 zhī to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
213 27 zhī to distinguish; to discern 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
214 27 zhī to be close friends 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
215 27 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
216 27 zhī to receive; to entertain 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
217 27 zhī knowledge 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
218 27 zhī consciousness; perception 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
219 27 zhī a close friend 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
220 27 zhì wisdom 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
221 27 zhì Zhi 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
222 27 zhī Understanding 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
223 27 zhī know; jña 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
224 26 zuò to do 作是思惟
225 26 zuò to act as; to serve as 作是思惟
226 26 zuò to start 作是思惟
227 26 zuò a writing; a work 作是思惟
228 26 zuò to dress as; to be disguised as 作是思惟
229 26 zuō to create; to make 作是思惟
230 26 zuō a workshop 作是思惟
231 26 zuō to write; to compose 作是思惟
232 26 zuò to rise 作是思惟
233 26 zuò to be aroused 作是思惟
234 26 zuò activity; action; undertaking 作是思惟
235 26 zuò to regard as 作是思惟
236 26 zuò action; kāraṇa 作是思惟
237 26 also; too 乃至夢中亦不愛樂聲聞
238 26 but 乃至夢中亦不愛樂聲聞
239 26 this; he; she 乃至夢中亦不愛樂聲聞
240 26 although; even though 乃至夢中亦不愛樂聲聞
241 26 already 乃至夢中亦不愛樂聲聞
242 26 particle with no meaning 乃至夢中亦不愛樂聲聞
243 26 Yi 乃至夢中亦不愛樂聲聞
244 25 yán to speak; to say; said 世尊告尊者須菩提言
245 25 yán language; talk; words; utterance; speech 世尊告尊者須菩提言
246 25 yán Kangxi radical 149 世尊告尊者須菩提言
247 25 yán a particle with no meaning 世尊告尊者須菩提言
248 25 yán phrase; sentence 世尊告尊者須菩提言
249 25 yán a word; a syllable 世尊告尊者須菩提言
250 25 yán a theory; a doctrine 世尊告尊者須菩提言
251 25 yán to regard as 世尊告尊者須菩提言
252 25 yán to act as 世尊告尊者須菩提言
253 25 yán word; vacana 世尊告尊者須菩提言
254 25 yán speak; vad 世尊告尊者須菩提言
255 24 again; more; repeatedly 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
256 24 to go back; to return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
257 24 to resume; to restart 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
258 24 to do in detail 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
259 24 to restore 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
260 24 to respond; to reply to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
261 24 after all; and then 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
262 24 even if; although 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
263 24 Fu; Return 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
264 24 to retaliate; to reciprocate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
265 24 to avoid forced labor or tax 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
266 24 particle without meaing 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
267 24 Fu 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
268 24 repeated; again 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
269 24 doubled; to overlapping; folded 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
270 24 a lined garment with doubled thickness 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
271 24 again; punar 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
272 23 xiāng each other; one another; mutually 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
273 23 xiàng to observe; to assess 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
274 23 xiàng appearance; portrait; picture 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
275 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
276 23 xiàng to aid; to help 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
277 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
278 23 xiàng a sign; a mark; appearance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
279 23 xiāng alternately; in turn 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
280 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
281 23 xiāng form substance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
282 23 xiāng to express 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
283 23 xiàng to choose 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
284 23 xiāng Xiang 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
285 23 xiāng an ancient musical instrument 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
286 23 xiāng the seventh lunar month 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
287 23 xiāng to compare 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
288 23 xiàng to divine 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
289 23 xiàng to administer 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
290 23 xiàng helper for a blind person 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
291 23 xiāng rhythm [music] 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
292 23 xiāng the upper frets of a pipa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
293 23 xiāng coralwood 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
294 23 xiàng ministry 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
295 23 xiàng to supplement; to enhance 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
296 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
297 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
298 23 xiàng sign; mark; liṅga 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
299 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 當知是為不退轉菩薩摩訶薩相
300 23 ér and; as well as; but (not); yet (not) 已而復焚燒諸餘方處
301 23 ér Kangxi radical 126 已而復焚燒諸餘方處
302 23 ér you 已而復焚燒諸餘方處
303 23 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 已而復焚燒諸餘方處
304 23 ér right away; then 已而復焚燒諸餘方處
305 23 ér but; yet; however; while; nevertheless 已而復焚燒諸餘方處
306 23 ér if; in case; in the event that 已而復焚燒諸餘方處
307 23 ér therefore; as a result; thus 已而復焚燒諸餘方處
308 23 ér how can it be that? 已而復焚燒諸餘方處
309 23 ér so as to 已而復焚燒諸餘方處
310 23 ér only then 已而復焚燒諸餘方處
311 23 ér as if; to seem like 已而復焚燒諸餘方處
312 23 néng can; able 已而復焚燒諸餘方處
313 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 已而復焚燒諸餘方處
314 23 ér me 已而復焚燒諸餘方處
315 23 ér to arrive; up to 已而復焚燒諸餘方處
316 23 ér possessive 已而復焚燒諸餘方處
317 23 ér and; ca 已而復焚燒諸餘方處
318 23 yòu again; also
319 23 yòu expresses the existence of simultaneous conditions
320 23 yòu Kangxi radical 29
321 23 yòu and
322 23 yòu furthermore
323 23 yòu in addition
324 23 yòu but
325 23 yòu again; also; moreover; punar
326 23 六波羅蜜多 liù Bōluómìduō Six Paramitas; Six Perfections 即六波羅蜜多皆為菩薩善知識
327 22 zhù to dwell; to live; to reside 亦不生彼住三界心
328 22 zhù to stop; to halt 亦不生彼住三界心
329 22 zhù to retain; to remain 亦不生彼住三界心
330 22 zhù to lodge at [temporarily] 亦不生彼住三界心
331 22 zhù firmly; securely 亦不生彼住三界心
332 22 zhù verb complement 亦不生彼住三界心
333 22 zhù attaching; abiding; dwelling on 亦不生彼住三界心
334 22 no 三界無實
335 22 Kangxi radical 71 三界無實
336 22 to not have; without 三界無實
337 22 has not yet 三界無實
338 22 mo 三界無實
339 22 do not 三界無實
340 22 not; -less; un- 三界無實
341 22 regardless of 三界無實
342 22 to not have 三界無實
343 22 um 三界無實
344 22 Wu 三界無實
345 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 三界無實
346 22 not; non- 三界無實
347 22 mo 三界無實
348 21 shí time; a point or period of time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
349 21 shí a season; a quarter of a year 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
350 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
351 21 shí at that time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
352 21 shí fashionable 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
353 21 shí fate; destiny; luck 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
354 21 shí occasion; opportunity; chance 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
355 21 shí tense 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
356 21 shí particular; special 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
357 21 shí to plant; to cultivate 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
358 21 shí hour (measure word) 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
359 21 shí an era; a dynasty 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
360 21 shí time [abstract] 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
361 21 shí seasonal 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
362 21 shí frequently; often 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
363 21 shí occasionally; sometimes 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
364 21 shí on time 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
365 21 shí this; that 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
366 21 shí to wait upon 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
367 21 shí hour 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
368 21 shí appropriate; proper; timely 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
369 21 shí Shi 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
370 21 shí a present; currentlt 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
371 21 shí time; kāla 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
372 21 shí at that time; samaya 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
373 21 shí then; atha 願我當得阿耨多羅三藐三菩提時
374 20 you; thou 汝當諦聽
375 20 Ru River 汝當諦聽
376 20 Ru 汝當諦聽
377 20 you; tvam; bhavat 汝當諦聽
378 20 so as to; in order to 以如是法為眾生說
379 20 to use; to regard as 以如是法為眾生說
380 20 to use; to grasp 以如是法為眾生說
381 20 according to 以如是法為眾生說
382 20 because of 以如是法為眾生說
383 20 on a certain date 以如是法為眾生說
384 20 and; as well as 以如是法為眾生說
385 20 to rely on 以如是法為眾生說
386 20 to regard 以如是法為眾生說
387 20 to be able to 以如是法為眾生說
388 20 to order; to command 以如是法為眾生說
389 20 further; moreover 以如是法為眾生說
390 20 used after a verb 以如是法為眾生說
391 20 very 以如是法為眾生說
392 20 already 以如是法為眾生說
393 20 increasingly 以如是法為眾生說
394 20 a reason; a cause 以如是法為眾生說
395 20 Israel 以如是法為眾生說
396 20 Yi 以如是法為眾生說
397 20 use; yogena 以如是法為眾生說
398 20 jiàn to see 見百千俱胝那庾多數菩薩
399 20 jiàn opinion; view; understanding 見百千俱胝那庾多數菩薩
400 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見百千俱胝那庾多數菩薩
401 20 jiàn refer to; for details see 見百千俱胝那庾多數菩薩
402 20 jiàn passive marker 見百千俱胝那庾多數菩薩
403 20 jiàn to listen to 見百千俱胝那庾多數菩薩
404 20 jiàn to meet 見百千俱胝那庾多數菩薩
405 20 jiàn to receive (a guest) 見百千俱胝那庾多數菩薩
406 20 jiàn let me; kindly 見百千俱胝那庾多數菩薩
407 20 jiàn Jian 見百千俱胝那庾多數菩薩
408 20 xiàn to appear 見百千俱胝那庾多數菩薩
409 20 xiàn to introduce 見百千俱胝那庾多數菩薩
410 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見百千俱胝那庾多數菩薩
411 20 jiàn seeing; observing; darśana 見百千俱胝那庾多數菩薩
412 20 xíng to walk 為一切眾生行大慈大悲行
413 20 xíng capable; competent 為一切眾生行大慈大悲行
414 20 háng profession 為一切眾生行大慈大悲行
415 20 háng line; row 為一切眾生行大慈大悲行
416 20 xíng Kangxi radical 144 為一切眾生行大慈大悲行
417 20 xíng to travel 為一切眾生行大慈大悲行
418 20 xìng actions; conduct 為一切眾生行大慈大悲行
419 20 xíng to do; to act; to practice 為一切眾生行大慈大悲行
420 20 xíng all right; OK; okay 為一切眾生行大慈大悲行
421 20 háng horizontal line 為一切眾生行大慈大悲行
422 20 héng virtuous deeds 為一切眾生行大慈大悲行
423 20 hàng a line of trees 為一切眾生行大慈大悲行
424 20 hàng bold; steadfast 為一切眾生行大慈大悲行
425 20 xíng to move 為一切眾生行大慈大悲行
426 20 xíng to put into effect; to implement 為一切眾生行大慈大悲行
427 20 xíng travel 為一切眾生行大慈大悲行
428 20 xíng to circulate 為一切眾生行大慈大悲行
429 20 xíng running script; running script 為一切眾生行大慈大悲行
430 20 xíng temporary 為一切眾生行大慈大悲行
431 20 xíng soon 為一切眾生行大慈大悲行
432 20 háng rank; order 為一切眾生行大慈大悲行
433 20 háng a business; a shop 為一切眾生行大慈大悲行
434 20 xíng to depart; to leave 為一切眾生行大慈大悲行
435 20 xíng to experience 為一切眾生行大慈大悲行
436 20 xíng path; way 為一切眾生行大慈大悲行
437 20 xíng xing; ballad 為一切眾生行大慈大悲行
438 20 xíng a round [of drinks] 為一切眾生行大慈大悲行
439 20 xíng Xing 為一切眾生行大慈大悲行
440 20 xíng moreover; also 為一切眾生行大慈大悲行
441 20 xíng Practice 為一切眾生行大慈大悲行
442 20 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為一切眾生行大慈大悲行
443 20 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為一切眾生行大慈大悲行
444 19 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告尊者須菩提言
445 19 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊告尊者須菩提言
446 19 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故
447 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
448 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
449 19 shuì to persuade 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
450 19 shuō to teach; to recite; to explain 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
451 19 shuō a doctrine; a theory 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
452 19 shuō to claim; to assert 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
453 19 shuō allocution 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
454 19 shuō to criticize; to scold 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
455 19 shuō to indicate; to refer to 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
456 19 shuō speach; vāda 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
457 19 shuō to speak; bhāṣate 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
458 19 shuō to instruct 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
459 18 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
460 18 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌
461 17 néng can; able 即時若能火自息滅
462 17 néng ability; capacity 即時若能火自息滅
463 17 néng a mythical bear-like beast 即時若能火自息滅
464 17 néng energy 即時若能火自息滅
465 17 néng function; use 即時若能火自息滅
466 17 néng may; should; permitted to 即時若能火自息滅
467 17 néng talent 即時若能火自息滅
468 17 néng expert at 即時若能火自息滅
469 17 néng to be in harmony 即時若能火自息滅
470 17 néng to tend to; to care for 即時若能火自息滅
471 17 néng to reach; to arrive at 即時若能火自息滅
472 17 néng as long as; only 即時若能火自息滅
473 17 néng even if 即時若能火自息滅
474 17 néng but 即時若能火自息滅
475 17 néng in this way 即時若能火自息滅
476 17 néng to be able; śak 即時若能火自息滅
477 17 néng skilful; pravīṇa 即時若能火自息滅
478 17 promptly; right away; immediately 即作是言
479 17 to be near by; to be close to 即作是言
480 17 at that time 即作是言
481 17 to be exactly the same as; to be thus 即作是言
482 17 supposed; so-called 即作是言
483 17 if; but 即作是言
484 17 to arrive at; to ascend 即作是言
485 17 then; following 即作是言
486 17 so; just so; eva 即作是言
487 17 不能 bù néng cannot; must not; should not 若或是火不能滅
488 17 this; these 速令此火自然息滅
489 17 in this way 速令此火自然息滅
490 17 otherwise; but; however; so 速令此火自然息滅
491 17 at this time; now; here 速令此火自然息滅
492 17 this; here; etad 速令此火自然息滅
493 17 因緣 yīnyuán chance 以是因緣
494 17 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣
495 17 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣
496 17 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣
497 17 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣
498 17 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣
499 17 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣
500 17 zhēn real; true; genuine 如是修習是真遠離

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
wèi to be; bhū
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
therefore; tasmāt
远离 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa
near to; antike
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法实 法實 102 Dharmasatya
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
固安 103 Gu'an
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 132.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常行乞食 99 only eating what is given as alms
常坐 99 constantly sitting in meditation
初发心 初發心 99 initial determination
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
等智 100 secular knowledge
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
恶友 惡友 195 a bad friend
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
放大光明 102 diffusion of great light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
粪扫衣 糞掃衣 102 monastic robes
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
化人 104 a conjured person
化现 化現 104 a incarnation
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
教示 106 insruct; upadiś
节量食 節量食 106 eating a limited amount
卷第十九 106 scroll 19
空法 107 to regard all things as empty
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
愦閙 憒閙 107 clamour
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
利根 108 natural powers of intelligence
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 a nayuta
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
勤行 113 diligent practice
染法 114 kleśa; mental affliction
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅 114 to enter Nirvāṇa; to pass away
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善巧方便 115 skillful and expedient means
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
生苦 115 suffering due to birth
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
释种子 釋種子 115 a disciple of the Buddha; a monk
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
尸陀林 115 sitavana; cemetery
实语 實語 115 true words
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
说净 說淨 115 explained to be pure
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
所行 115 actions; practice
贪着 貪著 116 attachment to desire
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
无染 無染 119 undefiled
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
信受 120 to believe and accept
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
行佛 120 Practice the Buddha's Way
心所 120 a mental factor; caitta
心业 心業 120 the mental karma
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法空故 121 due to the emptiness of all existents
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
增上慢 122 conceit; abhimāna
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
助念 122 Assistive Chanting
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
作佛事 122 do as taught by the Buddha