Glossary and Vocabulary for Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 十住經, Scroll 9

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
2 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
3 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
4 59 一切 yīqiè temporary 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
5 59 一切 yīqiè the same 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
6 55 zhōng middle 於中復見成佛剎土
7 55 zhōng medium; medium sized 於中復見成佛剎土
8 55 zhōng China 於中復見成佛剎土
9 55 zhòng to hit the mark 於中復見成佛剎土
10 55 zhōng midday 於中復見成佛剎土
11 55 zhōng inside 於中復見成佛剎土
12 55 zhōng during 於中復見成佛剎土
13 55 zhōng Zhong 於中復見成佛剎土
14 55 zhōng intermediary 於中復見成佛剎土
15 55 zhōng half 於中復見成佛剎土
16 55 zhòng to reach; to attain 於中復見成佛剎土
17 55 zhòng to suffer; to infect 於中復見成佛剎土
18 55 zhòng to obtain 於中復見成佛剎土
19 55 zhòng to pass an exam 於中復見成佛剎土
20 55 zhōng middle 於中復見成佛剎土
21 48 佛子 fózi Child of the Buddha 佛子
22 48 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
23 48 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
24 48 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
25 48 佛子 fózi all sentient beings 佛子
26 47 to go; to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
27 47 to rely on; to depend on 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
28 47 Yu 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
29 47 a crow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
30 46 wéi to act as; to serve 為斷彼疑
31 46 wéi to change into; to become 為斷彼疑
32 46 wéi to be; is 為斷彼疑
33 46 wéi to do 為斷彼疑
34 46 wèi to support; to help 為斷彼疑
35 46 wéi to govern 為斷彼疑
36 46 wèi to be; bhū 為斷彼疑
37 46 suǒ a few; various; some 知諸眾會心所念已
38 46 suǒ a place; a location 知諸眾會心所念已
39 46 suǒ indicates a passive voice 知諸眾會心所念已
40 46 suǒ an ordinal number 知諸眾會心所念已
41 46 suǒ meaning 知諸眾會心所念已
42 46 suǒ garrison 知諸眾會心所念已
43 46 suǒ place; pradeśa 知諸眾會心所念已
44 38 néng can; able 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
45 38 néng ability; capacity 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
46 38 néng a mythical bear-like beast 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
47 38 néng energy 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
48 38 néng function; use 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
49 38 néng talent 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
50 38 néng expert at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
51 38 néng to be in harmony 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
52 38 néng to tend to; to care for 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
53 38 néng to reach; to arrive at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
54 38 néng to be able; śak 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
55 38 néng skilful; pravīṇa 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
56 37 to use; to grasp 但以略說
57 37 to rely on 但以略說
58 37 to regard 但以略說
59 37 to be able to 但以略說
60 37 to order; to command 但以略說
61 37 used after a verb 但以略說
62 37 a reason; a cause 但以略說
63 37 Israel 但以略說
64 37 Yi 但以略說
65 37 use; yogena 但以略說
66 34 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
67 31 děng et cetera; and so on 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
68 31 děng to wait 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
69 31 děng to be equal 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
70 31 děng degree; level 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
71 31 děng to compare 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
72 31 děng same; equal; sama 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
73 28 俱胝 jūzhī Judi 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
74 28 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
75 26 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
76 26 無量 wúliàng immeasurable 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
77 26 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
78 26 無量 wúliàng Atula 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
79 25 zhù to dwell; to live; to reside 默然而住
80 25 zhù to stop; to halt 默然而住
81 25 zhù to retain; to remain 默然而住
82 25 zhù to lodge at [temporarily] 默然而住
83 25 zhù verb complement 默然而住
84 25 zhù attaching; abiding; dwelling on 默然而住
85 24 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 此之智行不可映奪
86 24 不可 bù kě improbable 此之智行不可映奪
87 22 有情 yǒuqíng having feelings for 能令有情乃至入於一切智智
88 22 有情 yǒuqíng friends with 能令有情乃至入於一切智智
89 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 能令有情乃至入於一切智智
90 22 有情 yǒuqíng sentient being 能令有情乃至入於一切智智
91 22 有情 yǒuqíng sentient beings 能令有情乃至入於一切智智
92 22 zhòng many; numerous 淨居天眾
93 22 zhòng masses; people; multitude; crowd 淨居天眾
94 22 zhòng general; common; public 淨居天眾
95 20 出處 chūchù source; origin 如雪山王一切藥草種類出處
96 20 wáng Wang 其上見佛號一切神通慧王如來
97 20 wáng a king 其上見佛號一切神通慧王如來
98 20 wáng Kangxi radical 96 其上見佛號一切神通慧王如來
99 20 wàng to be king; to rule 其上見佛號一切神通慧王如來
100 20 wáng a prince; a duke 其上見佛號一切神通慧王如來
101 20 wáng grand; great 其上見佛號一切神通慧王如來
102 20 wáng to treat with the ceremony due to a king 其上見佛號一切神通慧王如來
103 20 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 其上見佛號一切神通慧王如來
104 20 wáng the head of a group or gang 其上見佛號一切神通慧王如來
105 20 wáng the biggest or best of a group 其上見佛號一切神通慧王如來
106 20 wáng king; best of a kind; rāja 其上見佛號一切神通慧王如來
107 20 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
108 19 ér Kangxi radical 126 默然而住
109 19 ér as if; to seem like 默然而住
110 19 néng can; able 默然而住
111 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 默然而住
112 19 ér to arrive; up to 默然而住
113 18 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
114 18 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
115 18 佛剎 fó shā temple; monastery 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
116 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
117 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
118 18 shuì to persuade 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
119 18 shuō to teach; to recite; to explain 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
120 18 shuō a doctrine; a theory 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
121 18 shuō to claim; to assert 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
122 18 shuō allocution 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
123 18 shuō to criticize; to scold 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
124 18 shuō to indicate; to refer to 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
125 18 shuō speach; vāda 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
126 18 shuō to speak; bhāṣate 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
127 18 shuō to instruct 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
128 17 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
129 17 世界 shìjiè the earth 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
130 17 世界 shìjiè a domain; a realm 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
131 17 世界 shìjiè the human world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
132 17 世界 shìjiè the conditions in the world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
133 17 世界 shìjiè world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
134 17 世界 shìjiè a world; lokadhatu 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
135 17 Qi 聞其菩薩神通智力墮在疑網
136 17 zhī to go 菩薩法雲地之餘
137 17 zhī to arrive; to go 菩薩法雲地之餘
138 17 zhī is 菩薩法雲地之餘
139 17 zhī to use 菩薩法雲地之餘
140 17 zhī Zhi 菩薩法雲地之餘
141 16 to depend on; to lean on 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
142 16 to comply with; to follow 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
143 16 to help 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
144 16 flourishing 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
145 16 lovable 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
146 16 bonds; substratum; upadhi 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
147 16 refuge; śaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
148 16 reliance; pratiśaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
149 16 那庾多 nàyǔduō nayuta; a huge number 百千俱胝那庾多分
150 16 窮盡 qióngjìn to end; to exhaust 假使無量阿僧祇劫不可窮盡
151 16 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人於四洲界
152 16 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有人於四洲界
153 16 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如有人於四洲界
154 15 soil; ground; land 如從四洲世界地分所取砂礫
155 15 floor 如從四洲世界地分所取砂礫
156 15 the earth 如從四洲世界地分所取砂礫
157 15 fields 如從四洲世界地分所取砂礫
158 15 a place 如從四洲世界地分所取砂礫
159 15 a situation; a position 如從四洲世界地分所取砂礫
160 15 background 如從四洲世界地分所取砂礫
161 15 terrain 如從四洲世界地分所取砂礫
162 15 a territory; a region 如從四洲世界地分所取砂礫
163 15 used after a distance measure 如從四洲世界地分所取砂礫
164 15 coming from the same clan 如從四洲世界地分所取砂礫
165 15 earth; pṛthivī 如從四洲世界地分所取砂礫
166 15 stage; ground; level; bhumi 如從四洲世界地分所取砂礫
167 15 bǎo a treasure; a valuable item 譬如裂窮大山王純寶所成
168 15 bǎo treasured; cherished 譬如裂窮大山王純寶所成
169 15 bǎo a jewel; gem 譬如裂窮大山王純寶所成
170 15 bǎo precious 譬如裂窮大山王純寶所成
171 15 bǎo noble 譬如裂窮大山王純寶所成
172 15 bǎo an imperial seal 譬如裂窮大山王純寶所成
173 15 bǎo a unit of currency 譬如裂窮大山王純寶所成
174 15 bǎo Bao 譬如裂窮大山王純寶所成
175 15 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 譬如裂窮大山王純寶所成
176 15 bǎo jewel; gem; mani 譬如裂窮大山王純寶所成
177 15 Kangxi radical 49 知諸眾會心所念已
178 15 to bring to an end; to stop 知諸眾會心所念已
179 15 to complete 知諸眾會心所念已
180 15 to demote; to dismiss 知諸眾會心所念已
181 15 to recover from an illness 知諸眾會心所念已
182 15 former; pūrvaka 知諸眾會心所念已
183 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 即此菩薩法雲智地亦復如是
184 15 zhì care; prudence 即此菩薩法雲智地亦復如是
185 15 zhì Zhi 即此菩薩法雲智地亦復如是
186 15 zhì clever 即此菩薩法雲智地亦復如是
187 15 zhì Wisdom 即此菩薩法雲智地亦復如是
188 15 zhì jnana; knowing 即此菩薩法雲智地亦復如是
189 15 qiān one thousand 獲如是等無量百千諸三摩地
190 15 qiān many; numerous; countless 獲如是等無量百千諸三摩地
191 15 qiān a cheat; swindler 獲如是等無量百千諸三摩地
192 15 qiān Qian 獲如是等無量百千諸三摩地
193 15 zài in; at 皆見自身在金剛藏菩薩身內
194 15 zài to exist; to be living 皆見自身在金剛藏菩薩身內
195 15 zài to consist of 皆見自身在金剛藏菩薩身內
196 15 zài to be at a post 皆見自身在金剛藏菩薩身內
197 15 zài in; bhū 皆見自身在金剛藏菩薩身內
198 15 bǎi one hundred 獲如是等無量百千諸三摩地
199 15 bǎi many 獲如是等無量百千諸三摩地
200 15 bǎi Bai 獲如是等無量百千諸三摩地
201 15 bǎi all 獲如是等無量百千諸三摩地
202 15 bǎi hundred; śata 獲如是等無量百千諸三摩地
203 15 to enter 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
204 15 Kangxi radical 11 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
205 15 radical 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
206 15 income 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
207 15 to conform with 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
208 15 to descend 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
209 15 the entering tone 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
210 15 to pay 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
211 15 to join 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
212 15 entering; praveśa 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
213 15 entered; attained; āpanna 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
214 14 示現 shìxiàn Manifestation 當少示現菩薩神變莊嚴之事
215 14 示現 shìxiàn to manifest 當少示現菩薩神變莊嚴之事
216 14 示現 shìxiàn to manifest; to display 當少示現菩薩神變莊嚴之事
217 14 jié to coerce; to threaten; to menace 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
218 14 jié take by force; to plunder 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
219 14 jié a disaster; catastrophe 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
220 14 jié a strategy in weiqi 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
221 14 jié a kalpa; an eon 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
222 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一一剎土得如是地菩薩
223 14 děi to want to; to need to 一一剎土得如是地菩薩
224 14 děi must; ought to 一一剎土得如是地菩薩
225 14 de 一一剎土得如是地菩薩
226 14 de infix potential marker 一一剎土得如是地菩薩
227 14 to result in 一一剎土得如是地菩薩
228 14 to be proper; to fit; to suit 一一剎土得如是地菩薩
229 14 to be satisfied 一一剎土得如是地菩薩
230 14 to be finished 一一剎土得如是地菩薩
231 14 děi satisfying 一一剎土得如是地菩薩
232 14 to contract 一一剎土得如是地菩薩
233 14 to hear 一一剎土得如是地菩薩
234 14 to have; there is 一一剎土得如是地菩薩
235 14 marks time passed 一一剎土得如是地菩薩
236 14 obtain; attain; prāpta 一一剎土得如是地菩薩
237 14 biàn all; complete 正遍等覺無量智者無比法性
238 14 biàn to be covered with 正遍等覺無量智者無比法性
239 14 biàn everywhere; sarva 正遍等覺無量智者無比法性
240 14 biàn pervade; visva 正遍等覺無量智者無比法性
241 14 biàn everywhere fragrant; paricitra 正遍等覺無量智者無比法性
242 14 biàn everywhere; spharaṇa 正遍等覺無量智者無比法性
243 14 shí ten 彼於十種波羅蜜多
244 14 shí Kangxi radical 24 彼於十種波羅蜜多
245 14 shí tenth 彼於十種波羅蜜多
246 14 shí complete; perfect 彼於十種波羅蜜多
247 14 shí ten; daśa 彼於十種波羅蜜多
248 13 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
249 13 微塵 wēichén dust; a minute particle 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
250 13 微塵 wēichén fine dust 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
251 13 微塵 wēichén an atom 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
252 13 百萬 bǎiwàn one million 其身周圍量等百萬三千世界
253 13 世間 shìjiān world; the human world 能為一切世間書論
254 13 世間 shìjiān world 能為一切世間書論
255 13 世間 shìjiān world; loka 能為一切世間書論
256 13 yán to speak; to say; said 白金剛藏菩薩言
257 13 yán language; talk; words; utterance; speech 白金剛藏菩薩言
258 13 yán Kangxi radical 149 白金剛藏菩薩言
259 13 yán phrase; sentence 白金剛藏菩薩言
260 13 yán a word; a syllable 白金剛藏菩薩言
261 13 yán a theory; a doctrine 白金剛藏菩薩言
262 13 yán to regard as 白金剛藏菩薩言
263 13 yán to act as 白金剛藏菩薩言
264 13 yán word; vacana 白金剛藏菩薩言
265 13 yán speak; vad 白金剛藏菩薩言
266 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
267 13 Yi 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
268 12 xíng to walk 菩薩如是已能隨順智慧而行
269 12 xíng capable; competent 菩薩如是已能隨順智慧而行
270 12 háng profession 菩薩如是已能隨順智慧而行
271 12 xíng Kangxi radical 144 菩薩如是已能隨順智慧而行
272 12 xíng to travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
273 12 xìng actions; conduct 菩薩如是已能隨順智慧而行
274 12 xíng to do; to act; to practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
275 12 xíng all right; OK; okay 菩薩如是已能隨順智慧而行
276 12 háng horizontal line 菩薩如是已能隨順智慧而行
277 12 héng virtuous deeds 菩薩如是已能隨順智慧而行
278 12 hàng a line of trees 菩薩如是已能隨順智慧而行
279 12 hàng bold; steadfast 菩薩如是已能隨順智慧而行
280 12 xíng to move 菩薩如是已能隨順智慧而行
281 12 xíng to put into effect; to implement 菩薩如是已能隨順智慧而行
282 12 xíng travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
283 12 xíng to circulate 菩薩如是已能隨順智慧而行
284 12 xíng running script; running script 菩薩如是已能隨順智慧而行
285 12 xíng temporary 菩薩如是已能隨順智慧而行
286 12 háng rank; order 菩薩如是已能隨順智慧而行
287 12 háng a business; a shop 菩薩如是已能隨順智慧而行
288 12 xíng to depart; to leave 菩薩如是已能隨順智慧而行
289 12 xíng to experience 菩薩如是已能隨順智慧而行
290 12 xíng path; way 菩薩如是已能隨順智慧而行
291 12 xíng xing; ballad 菩薩如是已能隨順智慧而行
292 12 xíng Xing 菩薩如是已能隨順智慧而行
293 12 xíng Practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
294 12 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩如是已能隨順智慧而行
295 12 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩如是已能隨順智慧而行
296 12 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
297 12 神通 shéntōng to know intuitively 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
298 12 神通 shéntōng supernatural power 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
299 12 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
300 12 method; way 於法自在能授有情聲聞
301 12 France 於法自在能授有情聲聞
302 12 the law; rules; regulations 於法自在能授有情聲聞
303 12 the teachings of the Buddha; Dharma 於法自在能授有情聲聞
304 12 a standard; a norm 於法自在能授有情聲聞
305 12 an institution 於法自在能授有情聲聞
306 12 to emulate 於法自在能授有情聲聞
307 12 magic; a magic trick 於法自在能授有情聲聞
308 12 punishment 於法自在能授有情聲聞
309 12 Fa 於法自在能授有情聲聞
310 12 a precedent 於法自在能授有情聲聞
311 12 a classification of some kinds of Han texts 於法自在能授有情聲聞
312 12 relating to a ceremony or rite 於法自在能授有情聲聞
313 12 Dharma 於法自在能授有情聲聞
314 12 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 於法自在能授有情聲聞
315 12 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 於法自在能授有情聲聞
316 12 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 於法自在能授有情聲聞
317 12 quality; characteristic 於法自在能授有情聲聞
318 12 法雲地 fǎ yún dì Ground of the Dharma Cloud 菩薩法雲地之餘
319 12 jìn to the greatest extent; utmost 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
320 12 jìn perfect; flawless 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
321 12 jìn to give priority to; to do one's utmost 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
322 12 jìn to vanish 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
323 12 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
324 12 jìn to die 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
325 12 jìn exhaustion; kṣaya 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
326 12 to go back; to return 佛復云何
327 12 to resume; to restart 佛復云何
328 12 to do in detail 佛復云何
329 12 to restore 佛復云何
330 12 to respond; to reply to 佛復云何
331 12 Fu; Return 佛復云何
332 12 to retaliate; to reciprocate 佛復云何
333 12 to avoid forced labor or tax 佛復云何
334 12 Fu 佛復云何
335 12 doubled; to overlapping; folded 佛復云何
336 12 a lined garment with doubled thickness 佛復云何
337 12 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 能令有情乃至入於一切智智
338 11 作意 zuò yì to think; to plan 此等一切悉皆不離佛作意
339 11 作意 zuò yì to pay attention to 此等一切悉皆不離佛作意
340 11 作意 zuò yì attention; engagement 此等一切悉皆不離佛作意
341 11 十方 shí sāng The Ten Directions 假使十方於一一方
342 11 十方 shí fāng the ten directions 假使十方於一一方
343 11 shí time; a point or period of time 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
344 11 shí a season; a quarter of a year 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
345 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
346 11 shí fashionable 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
347 11 shí fate; destiny; luck 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
348 11 shí occasion; opportunity; chance 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
349 11 shí tense 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
350 11 shí particular; special 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
351 11 shí to plant; to cultivate 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
352 11 shí an era; a dynasty 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
353 11 shí time [abstract] 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
354 11 shí seasonal 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
355 11 shí to wait upon 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
356 11 shí hour 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
357 11 shí appropriate; proper; timely 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
358 11 shí Shi 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
359 11 shí a present; currentlt 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
360 11 shí time; kāla 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
361 11 shí at that time; samaya 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
362 11 to know; to learn about; to comprehend 令其心願悉得充滿
363 11 detailed 令其心願悉得充滿
364 11 to elaborate; to expound 令其心願悉得充滿
365 11 to exhaust; to use up 令其心願悉得充滿
366 11 strongly 令其心願悉得充滿
367 11 Xi 令其心願悉得充滿
368 11 all; kṛtsna 令其心願悉得充滿
369 11 zhě ca 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
370 11 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 神通自在觀察三世
371 11 自在 zìzài Carefree 神通自在觀察三世
372 11 自在 zìzài perfect ease 神通自在觀察三世
373 11 自在 zìzài Isvara 神通自在觀察三世
374 11 自在 zìzài self mastery; vaśitā 神通自在觀察三世
375 11 金剛藏菩薩 jīngāng zàng púsà Vajragarbha; Diamond Matrix 白金剛藏菩薩言
376 11 yún cloud 能受一切大雲之雨不厭足故
377 11 yún Yunnan 能受一切大雲之雨不厭足故
378 11 yún Yun 能受一切大雲之雨不厭足故
379 11 yún to say 能受一切大雲之雨不厭足故
380 11 yún to have 能受一切大雲之雨不厭足故
381 11 yún cloud; megha 能受一切大雲之雨不厭足故
382 11 yún to say; iti 能受一切大雲之雨不厭足故
383 11 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
384 11 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 得入百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸三摩地
385 11 不可說 bù kě shuō inexplicable 得入百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸三摩地
386 10 智慧 zhìhuì wisdom 諸三摩地所行隨入智慧境界
387 10 智慧 zhìhuì wisdom 諸三摩地所行隨入智慧境界
388 10 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 諸三摩地所行隨入智慧境界
389 10 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 諸三摩地所行隨入智慧境界
390 10 問答 wèndá question and answer 法界差別問答之中無能屈者
391 10 問答 wèndá encounter dialog 法界差別問答之中無能屈者
392 10 zhǒng kind; type 以一切種上妙供具
393 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 以一切種上妙供具
394 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 以一切種上妙供具
395 10 zhǒng seed; strain 以一切種上妙供具
396 10 zhǒng offspring 以一切種上妙供具
397 10 zhǒng breed 以一切種上妙供具
398 10 zhǒng race 以一切種上妙供具
399 10 zhǒng species 以一切種上妙供具
400 10 zhǒng root; source; origin 以一切種上妙供具
401 10 zhǒng grit; guts 以一切種上妙供具
402 10 zhǒng seed; bīja 以一切種上妙供具
403 10 lìng to make; to cause to be; to lead 還令一切菩薩眾會
404 10 lìng to issue a command 還令一切菩薩眾會
405 10 lìng rules of behavior; customs 還令一切菩薩眾會
406 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 還令一切菩薩眾會
407 10 lìng a season 還令一切菩薩眾會
408 10 lìng respected; good reputation 還令一切菩薩眾會
409 10 lìng good 還令一切菩薩眾會
410 10 lìng pretentious 還令一切菩薩眾會
411 10 lìng a transcending state of existence 還令一切菩薩眾會
412 10 lìng a commander 還令一切菩薩眾會
413 10 lìng a commanding quality; an impressive character 還令一切菩薩眾會
414 10 lìng lyrics 還令一切菩薩眾會
415 10 lìng Ling 還令一切菩薩眾會
416 10 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 還令一切菩薩眾會
417 10 dào way; road; path 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
418 10 dào principle; a moral; morality 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
419 10 dào Tao; the Way 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
420 10 dào to say; to speak; to talk 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
421 10 dào to think 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
422 10 dào circuit; a province 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
423 10 dào a course; a channel 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
424 10 dào a method; a way of doing something 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
425 10 dào a doctrine 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
426 10 dào Taoism; Daoism 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
427 10 dào a skill 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
428 10 dào a sect 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
429 10 dào a line 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
430 10 dào Way 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
431 10 dào way; path; marga 能為一切於道非道殊勝智慧所依出處
432 10 此地 cǐdì here; this place 不能測知此地菩薩身或身業
433 10 cóng to follow 如從四洲世界地分所取砂礫
434 10 cóng to comply; to submit; to defer 如從四洲世界地分所取砂礫
435 10 cóng to participate in something 如從四洲世界地分所取砂礫
436 10 cóng to use a certain method or principle 如從四洲世界地分所取砂礫
437 10 cóng something secondary 如從四洲世界地分所取砂礫
438 10 cóng remote relatives 如從四洲世界地分所取砂礫
439 10 cóng secondary 如從四洲世界地分所取砂礫
440 10 cóng to go on; to advance 如從四洲世界地分所取砂礫
441 10 cōng at ease; informal 如從四洲世界地分所取砂礫
442 10 zòng a follower; a supporter 如從四洲世界地分所取砂礫
443 10 zòng to release 如從四洲世界地分所取砂礫
444 10 zòng perpendicular; longitudinal 如從四洲世界地分所取砂礫
445 10 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 當少示現菩薩神變莊嚴之事
446 10 莊嚴 zhuāngyán Dignity 當少示現菩薩神變莊嚴之事
447 10 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 當少示現菩薩神變莊嚴之事
448 10 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 當少示現菩薩神變莊嚴之事
449 10 to reach 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
450 10 to attain 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
451 10 to understand 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
452 10 able to be compared to; to catch up with 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
453 10 to be involved with; to associate with 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
454 10 passing of a feudal title from elder to younger brother 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
455 10 and; ca; api 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
456 9 山王 shān wáng the highest peak 裂窮山王
457 9 desire 隨欲攝益一切有情
458 9 to desire; to wish 隨欲攝益一切有情
459 9 to desire; to intend 隨欲攝益一切有情
460 9 lust 隨欲攝益一切有情
461 9 desire; intention; wish; kāma 隨欲攝益一切有情
462 9 Buddha; Awakened One 佛復云何
463 9 relating to Buddhism 佛復云何
464 9 a statue or image of a Buddha 佛復云何
465 9 a Buddhist text 佛復云何
466 9 to touch; to stroke 佛復云何
467 9 Buddha 佛復云何
468 9 Buddha; Awakened One 佛復云何
469 9 shēn human body; torso 皆見自身在金剛藏菩薩身內
470 9 shēn Kangxi radical 158 皆見自身在金剛藏菩薩身內
471 9 shēn self 皆見自身在金剛藏菩薩身內
472 9 shēn life 皆見自身在金剛藏菩薩身內
473 9 shēn an object 皆見自身在金剛藏菩薩身內
474 9 shēn a lifetime 皆見自身在金剛藏菩薩身內
475 9 shēn moral character 皆見自身在金剛藏菩薩身內
476 9 shēn status; identity; position 皆見自身在金剛藏菩薩身內
477 9 shēn pregnancy 皆見自身在金剛藏菩薩身內
478 9 juān India 皆見自身在金剛藏菩薩身內
479 9 shēn body; kāya 皆見自身在金剛藏菩薩身內
480 9 chí to grasp; to hold 持雙山王
481 9 chí to resist; to oppose 持雙山王
482 9 chí to uphold 持雙山王
483 9 chí to sustain; to keep; to uphold 持雙山王
484 9 chí to administer; to manage 持雙山王
485 9 chí to control 持雙山王
486 9 chí to be cautious 持雙山王
487 9 chí to remember 持雙山王
488 9 chí to assist 持雙山王
489 9 chí with; using 持雙山王
490 9 chí dhara 持雙山王
491 9 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫月菩薩
492 9 解脫 jiětuō liberation 解脫月菩薩
493 9 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫月菩薩
494 8 shàng top; a high position 其上見佛號一切神通慧王如來
495 8 shang top; the position on or above something 其上見佛號一切神通慧王如來
496 8 shàng to go up; to go forward 其上見佛號一切神通慧王如來
497 8 shàng shang 其上見佛號一切神通慧王如來
498 8 shàng previous; last 其上見佛號一切神通慧王如來
499 8 shàng high; higher 其上見佛號一切神通慧王如來
500 8 shàng advanced 其上見佛號一切神通慧王如來

Frequencies of all Words

Top 875

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
2 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
3 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
4 59 一切 yīqiè all; every; everything 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
5 59 一切 yīqiè temporary 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
6 59 一切 yīqiè the same 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
7 59 一切 yīqiè generally 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
8 59 一切 yīqiè all, everything 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
9 59 一切 yīqiè all; sarva 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
10 55 zhōng middle 於中復見成佛剎土
11 55 zhōng medium; medium sized 於中復見成佛剎土
12 55 zhōng China 於中復見成佛剎土
13 55 zhòng to hit the mark 於中復見成佛剎土
14 55 zhōng in; amongst 於中復見成佛剎土
15 55 zhōng midday 於中復見成佛剎土
16 55 zhōng inside 於中復見成佛剎土
17 55 zhōng during 於中復見成佛剎土
18 55 zhōng Zhong 於中復見成佛剎土
19 55 zhōng intermediary 於中復見成佛剎土
20 55 zhōng half 於中復見成佛剎土
21 55 zhōng just right; suitably 於中復見成佛剎土
22 55 zhōng while 於中復見成佛剎土
23 55 zhòng to reach; to attain 於中復見成佛剎土
24 55 zhòng to suffer; to infect 於中復見成佛剎土
25 55 zhòng to obtain 於中復見成佛剎土
26 55 zhòng to pass an exam 於中復見成佛剎土
27 55 zhōng middle 於中復見成佛剎土
28 48 佛子 fózi Child of the Buddha 佛子
29 48 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
30 48 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
31 48 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
32 48 佛子 fózi all sentient beings 佛子
33 47 zhū all; many; various 時諸大眾生未曾有希奇之想
34 47 zhū Zhu 時諸大眾生未曾有希奇之想
35 47 zhū all; members of the class 時諸大眾生未曾有希奇之想
36 47 zhū interrogative particle 時諸大眾生未曾有希奇之想
37 47 zhū him; her; them; it 時諸大眾生未曾有希奇之想
38 47 zhū of; in 時諸大眾生未曾有希奇之想
39 47 zhū all; many; sarva 時諸大眾生未曾有希奇之想
40 47 in; at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
41 47 in; at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
42 47 in; at; to; from 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
43 47 to go; to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
44 47 to rely on; to depend on 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
45 47 to go to; to arrive at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
46 47 from 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
47 47 give 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
48 47 oppposing 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
49 47 and 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
50 47 compared to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
51 47 by 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
52 47 and; as well as 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
53 47 for 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
54 47 Yu 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
55 47 a crow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
56 47 whew; wow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
57 47 near to; antike 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
58 46 wèi for; to 為斷彼疑
59 46 wèi because of 為斷彼疑
60 46 wéi to act as; to serve 為斷彼疑
61 46 wéi to change into; to become 為斷彼疑
62 46 wéi to be; is 為斷彼疑
63 46 wéi to do 為斷彼疑
64 46 wèi for 為斷彼疑
65 46 wèi because of; for; to 為斷彼疑
66 46 wèi to 為斷彼疑
67 46 wéi in a passive construction 為斷彼疑
68 46 wéi forming a rehetorical question 為斷彼疑
69 46 wéi forming an adverb 為斷彼疑
70 46 wéi to add emphasis 為斷彼疑
71 46 wèi to support; to help 為斷彼疑
72 46 wéi to govern 為斷彼疑
73 46 wèi to be; bhū 為斷彼疑
74 46 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 知諸眾會心所念已
75 46 suǒ an office; an institute 知諸眾會心所念已
76 46 suǒ introduces a relative clause 知諸眾會心所念已
77 46 suǒ it 知諸眾會心所念已
78 46 suǒ if; supposing 知諸眾會心所念已
79 46 suǒ a few; various; some 知諸眾會心所念已
80 46 suǒ a place; a location 知諸眾會心所念已
81 46 suǒ indicates a passive voice 知諸眾會心所念已
82 46 suǒ that which 知諸眾會心所念已
83 46 suǒ an ordinal number 知諸眾會心所念已
84 46 suǒ meaning 知諸眾會心所念已
85 46 suǒ garrison 知諸眾會心所念已
86 46 suǒ place; pradeśa 知諸眾會心所念已
87 46 suǒ that which; yad 知諸眾會心所念已
88 46 this; these 今此大眾
89 46 in this way 今此大眾
90 46 otherwise; but; however; so 今此大眾
91 46 at this time; now; here 今此大眾
92 46 this; here; etad 今此大眾
93 38 néng can; able 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
94 38 néng ability; capacity 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
95 38 néng a mythical bear-like beast 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
96 38 néng energy 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
97 38 néng function; use 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
98 38 néng may; should; permitted to 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
99 38 néng talent 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
100 38 néng expert at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
101 38 néng to be in harmony 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
102 38 néng to tend to; to care for 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
103 38 néng to reach; to arrive at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
104 38 néng as long as; only 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
105 38 néng even if 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
106 38 néng but 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
107 38 néng in this way 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
108 38 néng to be able; śak 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
109 38 néng skilful; pravīṇa 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
110 37 so as to; in order to 但以略說
111 37 to use; to regard as 但以略說
112 37 to use; to grasp 但以略說
113 37 according to 但以略說
114 37 because of 但以略說
115 37 on a certain date 但以略說
116 37 and; as well as 但以略說
117 37 to rely on 但以略說
118 37 to regard 但以略說
119 37 to be able to 但以略說
120 37 to order; to command 但以略說
121 37 further; moreover 但以略說
122 37 used after a verb 但以略說
123 37 very 但以略說
124 37 already 但以略說
125 37 increasingly 但以略說
126 37 a reason; a cause 但以略說
127 37 Israel 但以略說
128 37 Yi 但以略說
129 37 use; yogena 但以略說
130 34 如是 rúshì thus; so 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
131 34 如是 rúshì thus, so 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
132 34 如是 rúshì thus; evam 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
133 34 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
134 31 děng et cetera; and so on 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
135 31 děng to wait 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
136 31 děng degree; kind 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
137 31 děng plural 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
138 31 děng to be equal 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
139 31 děng degree; level 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
140 31 děng to compare 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
141 31 děng same; equal; sama 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
142 30 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 菩薩修此三摩地故
143 30 old; ancient; former; past 菩薩修此三摩地故
144 30 reason; cause; purpose 菩薩修此三摩地故
145 30 to die 菩薩修此三摩地故
146 30 so; therefore; hence 菩薩修此三摩地故
147 30 original 菩薩修此三摩地故
148 30 accident; happening; instance 菩薩修此三摩地故
149 30 a friend; an acquaintance; friendship 菩薩修此三摩地故
150 30 something in the past 菩薩修此三摩地故
151 30 deceased; dead 菩薩修此三摩地故
152 30 still; yet 菩薩修此三摩地故
153 30 therefore; tasmāt 菩薩修此三摩地故
154 28 俱胝 jūzhī Judi 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
155 28 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
156 26 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
157 26 無量 wúliàng immeasurable 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
158 26 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
159 26 無量 wúliàng Atula 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
160 25 zhù to dwell; to live; to reside 默然而住
161 25 zhù to stop; to halt 默然而住
162 25 zhù to retain; to remain 默然而住
163 25 zhù to lodge at [temporarily] 默然而住
164 25 zhù firmly; securely 默然而住
165 25 zhù verb complement 默然而住
166 25 zhù attaching; abiding; dwelling on 默然而住
167 24 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 此之智行不可映奪
168 24 不可 bù kě improbable 此之智行不可映奪
169 23 such as; for example; for instance 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
170 23 if 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
171 23 in accordance with 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
172 23 to be appropriate; should; with regard to 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
173 23 this 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
174 23 it is so; it is thus; can be compared with 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
175 23 to go to 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
176 23 to meet 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
177 23 to appear; to seem; to be like 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
178 23 at least as good as 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
179 23 and 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
180 23 or 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
181 23 but 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
182 23 then 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
183 23 naturally 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
184 23 expresses a question or doubt 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
185 23 you 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
186 23 the second lunar month 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
187 23 in; at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
188 23 Ru 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
189 23 Thus 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
190 23 thus; tathā 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
191 23 like; iva 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
192 23 suchness; tathatā 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
193 22 huò or; either; else 不能測知此地菩薩身或身業
194 22 huò maybe; perhaps; might; possibly 不能測知此地菩薩身或身業
195 22 huò some; someone 不能測知此地菩薩身或身業
196 22 míngnián suddenly 不能測知此地菩薩身或身業
197 22 huò or; vā 不能測知此地菩薩身或身業
198 22 有情 yǒuqíng having feelings for 能令有情乃至入於一切智智
199 22 有情 yǒuqíng friends with 能令有情乃至入於一切智智
200 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 能令有情乃至入於一切智智
201 22 有情 yǒuqíng sentient being 能令有情乃至入於一切智智
202 22 有情 yǒuqíng sentient beings 能令有情乃至入於一切智智
203 22 zhòng many; numerous 淨居天眾
204 22 zhòng masses; people; multitude; crowd 淨居天眾
205 22 zhòng general; common; public 淨居天眾
206 22 zhòng many; all; sarva 淨居天眾
207 20 出處 chūchù source; origin 如雪山王一切藥草種類出處
208 20 亦復 yìfù also 我觀汝問亦復如是
209 20 wáng Wang 其上見佛號一切神通慧王如來
210 20 wáng a king 其上見佛號一切神通慧王如來
211 20 wáng Kangxi radical 96 其上見佛號一切神通慧王如來
212 20 wàng to be king; to rule 其上見佛號一切神通慧王如來
213 20 wáng a prince; a duke 其上見佛號一切神通慧王如來
214 20 wáng grand; great 其上見佛號一切神通慧王如來
215 20 wáng to treat with the ceremony due to a king 其上見佛號一切神通慧王如來
216 20 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 其上見佛號一切神通慧王如來
217 20 wáng the head of a group or gang 其上見佛號一切神通慧王如來
218 20 wáng the biggest or best of a group 其上見佛號一切神通慧王如來
219 20 wáng king; best of a kind; rāja 其上見佛號一切神通慧王如來
220 20 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
221 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 默然而住
222 19 ér Kangxi radical 126 默然而住
223 19 ér you 默然而住
224 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 默然而住
225 19 ér right away; then 默然而住
226 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 默然而住
227 19 ér if; in case; in the event that 默然而住
228 19 ér therefore; as a result; thus 默然而住
229 19 ér how can it be that? 默然而住
230 19 ér so as to 默然而住
231 19 ér only then 默然而住
232 19 ér as if; to seem like 默然而住
233 19 néng can; able 默然而住
234 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 默然而住
235 19 ér me 默然而住
236 19 ér to arrive; up to 默然而住
237 19 ér possessive 默然而住
238 19 ér and; ca 默然而住
239 18 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
240 18 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
241 18 佛剎 fó shā temple; monastery 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
242 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
243 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
244 18 shuì to persuade 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
245 18 shuō to teach; to recite; to explain 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
246 18 shuō a doctrine; a theory 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
247 18 shuō to claim; to assert 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
248 18 shuō allocution 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
249 18 shuō to criticize; to scold 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
250 18 shuō to indicate; to refer to 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
251 18 shuō speach; vāda 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
252 18 shuō to speak; bhāṣate 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
253 18 shuō to instruct 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
254 17 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
255 17 世界 shìjiè the earth 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
256 17 世界 shìjiè a domain; a realm 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
257 17 世界 shìjiè the human world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
258 17 世界 shìjiè the conditions in the world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
259 17 世界 shìjiè world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
260 17 世界 shìjiè a world; lokadhatu 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
261 17 乃至 nǎizhì and even 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
262 17 乃至 nǎizhì as much as; yavat 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
263 17 his; hers; its; theirs 聞其菩薩神通智力墮在疑網
264 17 to add emphasis 聞其菩薩神通智力墮在疑網
265 17 used when asking a question in reply to a question 聞其菩薩神通智力墮在疑網
266 17 used when making a request or giving an order 聞其菩薩神通智力墮在疑網
267 17 he; her; it; them 聞其菩薩神通智力墮在疑網
268 17 probably; likely 聞其菩薩神通智力墮在疑網
269 17 will 聞其菩薩神通智力墮在疑網
270 17 may 聞其菩薩神通智力墮在疑網
271 17 if 聞其菩薩神通智力墮在疑網
272 17 or 聞其菩薩神通智力墮在疑網
273 17 Qi 聞其菩薩神通智力墮在疑網
274 17 he; her; it; saḥ; sā; tad 聞其菩薩神通智力墮在疑網
275 17 zhī him; her; them; that 菩薩法雲地之餘
276 17 zhī used between a modifier and a word to form a word group 菩薩法雲地之餘
277 17 zhī to go 菩薩法雲地之餘
278 17 zhī this; that 菩薩法雲地之餘
279 17 zhī genetive marker 菩薩法雲地之餘
280 17 zhī it 菩薩法雲地之餘
281 17 zhī in 菩薩法雲地之餘
282 17 zhī all 菩薩法雲地之餘
283 17 zhī and 菩薩法雲地之餘
284 17 zhī however 菩薩法雲地之餘
285 17 zhī if 菩薩法雲地之餘
286 17 zhī then 菩薩法雲地之餘
287 17 zhī to arrive; to go 菩薩法雲地之餘
288 17 zhī is 菩薩法雲地之餘
289 17 zhī to use 菩薩法雲地之餘
290 17 zhī Zhi 菩薩法雲地之餘
291 16 according to 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
292 16 to depend on; to lean on 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
293 16 to comply with; to follow 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
294 16 to help 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
295 16 flourishing 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
296 16 lovable 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
297 16 bonds; substratum; upadhi 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
298 16 refuge; śaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
299 16 reliance; pratiśaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
300 16 那庾多 nàyǔduō nayuta; a huge number 百千俱胝那庾多分
301 16 窮盡 qióngjìn to end; to exhaust 假使無量阿僧祇劫不可窮盡
302 16 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人於四洲界
303 16 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有人於四洲界
304 16 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如有人於四洲界
305 15 soil; ground; land 如從四洲世界地分所取砂礫
306 15 de subordinate particle 如從四洲世界地分所取砂礫
307 15 floor 如從四洲世界地分所取砂礫
308 15 the earth 如從四洲世界地分所取砂礫
309 15 fields 如從四洲世界地分所取砂礫
310 15 a place 如從四洲世界地分所取砂礫
311 15 a situation; a position 如從四洲世界地分所取砂礫
312 15 background 如從四洲世界地分所取砂礫
313 15 terrain 如從四洲世界地分所取砂礫
314 15 a territory; a region 如從四洲世界地分所取砂礫
315 15 used after a distance measure 如從四洲世界地分所取砂礫
316 15 coming from the same clan 如從四洲世界地分所取砂礫
317 15 earth; pṛthivī 如從四洲世界地分所取砂礫
318 15 stage; ground; level; bhumi 如從四洲世界地分所取砂礫
319 15 bǎo a treasure; a valuable item 譬如裂窮大山王純寶所成
320 15 bǎo treasured; cherished 譬如裂窮大山王純寶所成
321 15 bǎo a jewel; gem 譬如裂窮大山王純寶所成
322 15 bǎo precious 譬如裂窮大山王純寶所成
323 15 bǎo noble 譬如裂窮大山王純寶所成
324 15 bǎo an imperial seal 譬如裂窮大山王純寶所成
325 15 bǎo a unit of currency 譬如裂窮大山王純寶所成
326 15 bǎo Bao 譬如裂窮大山王純寶所成
327 15 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 譬如裂窮大山王純寶所成
328 15 bǎo jewel; gem; mani 譬如裂窮大山王純寶所成
329 15 already 知諸眾會心所念已
330 15 Kangxi radical 49 知諸眾會心所念已
331 15 from 知諸眾會心所念已
332 15 to bring to an end; to stop 知諸眾會心所念已
333 15 final aspectual particle 知諸眾會心所念已
334 15 afterwards; thereafter 知諸眾會心所念已
335 15 too; very; excessively 知諸眾會心所念已
336 15 to complete 知諸眾會心所念已
337 15 to demote; to dismiss 知諸眾會心所念已
338 15 to recover from an illness 知諸眾會心所念已
339 15 certainly 知諸眾會心所念已
340 15 an interjection of surprise 知諸眾會心所念已
341 15 this 知諸眾會心所念已
342 15 former; pūrvaka 知諸眾會心所念已
343 15 former; pūrvaka 知諸眾會心所念已
344 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 即此菩薩法雲智地亦復如是
345 15 zhì care; prudence 即此菩薩法雲智地亦復如是
346 15 zhì Zhi 即此菩薩法雲智地亦復如是
347 15 zhì clever 即此菩薩法雲智地亦復如是
348 15 zhì Wisdom 即此菩薩法雲智地亦復如是
349 15 zhì jnana; knowing 即此菩薩法雲智地亦復如是
350 15 qiān one thousand 獲如是等無量百千諸三摩地
351 15 qiān many; numerous; countless 獲如是等無量百千諸三摩地
352 15 qiān very 獲如是等無量百千諸三摩地
353 15 qiān a cheat; swindler 獲如是等無量百千諸三摩地
354 15 qiān Qian 獲如是等無量百千諸三摩地
355 15 zài in; at 皆見自身在金剛藏菩薩身內
356 15 zài at 皆見自身在金剛藏菩薩身內
357 15 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 皆見自身在金剛藏菩薩身內
358 15 zài to exist; to be living 皆見自身在金剛藏菩薩身內
359 15 zài to consist of 皆見自身在金剛藏菩薩身內
360 15 zài to be at a post 皆見自身在金剛藏菩薩身內
361 15 zài in; bhū 皆見自身在金剛藏菩薩身內
362 15 bǎi one hundred 獲如是等無量百千諸三摩地
363 15 bǎi many 獲如是等無量百千諸三摩地
364 15 bǎi Bai 獲如是等無量百千諸三摩地
365 15 bǎi all 獲如是等無量百千諸三摩地
366 15 bǎi hundred; śata 獲如是等無量百千諸三摩地
367 15 to enter 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
368 15 Kangxi radical 11 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
369 15 radical 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
370 15 income 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
371 15 to conform with 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
372 15 to descend 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
373 15 the entering tone 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
374 15 to pay 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
375 15 to join 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
376 15 entering; praveśa 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
377 15 entered; attained; āpanna 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
378 14 示現 shìxiàn Manifestation 當少示現菩薩神變莊嚴之事
379 14 示現 shìxiàn to manifest 當少示現菩薩神變莊嚴之事
380 14 示現 shìxiàn to manifest; to display 當少示現菩薩神變莊嚴之事
381 14 jié to coerce; to threaten; to menace 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
382 14 jié take by force; to plunder 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
383 14 jié a disaster; catastrophe 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
384 14 jié a strategy in weiqi 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
385 14 jié a kalpa; an eon 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
386 14 shì is; are; am; to be 各起是念
387 14 shì is exactly 各起是念
388 14 shì is suitable; is in contrast 各起是念
389 14 shì this; that; those 各起是念
390 14 shì really; certainly 各起是念
391 14 shì correct; yes; affirmative 各起是念
392 14 shì true 各起是念
393 14 shì is; has; exists 各起是念
394 14 shì used between repetitions of a word 各起是念
395 14 shì a matter; an affair 各起是念
396 14 shì Shi 各起是念
397 14 shì is; bhū 各起是念
398 14 shì this; idam 各起是念
399 14 de potential marker 一一剎土得如是地菩薩
400 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一一剎土得如是地菩薩
401 14 děi must; ought to 一一剎土得如是地菩薩
402 14 děi to want to; to need to 一一剎土得如是地菩薩
403 14 děi must; ought to 一一剎土得如是地菩薩
404 14 de 一一剎土得如是地菩薩
405 14 de infix potential marker 一一剎土得如是地菩薩
406 14 to result in 一一剎土得如是地菩薩
407 14 to be proper; to fit; to suit 一一剎土得如是地菩薩
408 14 to be satisfied 一一剎土得如是地菩薩
409 14 to be finished 一一剎土得如是地菩薩
410 14 de result of degree 一一剎土得如是地菩薩
411 14 de marks completion of an action 一一剎土得如是地菩薩
412 14 děi satisfying 一一剎土得如是地菩薩
413 14 to contract 一一剎土得如是地菩薩
414 14 marks permission or possibility 一一剎土得如是地菩薩
415 14 expressing frustration 一一剎土得如是地菩薩
416 14 to hear 一一剎土得如是地菩薩
417 14 to have; there is 一一剎土得如是地菩薩
418 14 marks time passed 一一剎土得如是地菩薩
419 14 obtain; attain; prāpta 一一剎土得如是地菩薩
420 14 jiē all; each and every; in all cases 皆見自身在金剛藏菩薩身內
421 14 jiē same; equally 皆見自身在金剛藏菩薩身內
422 14 jiē all; sarva 皆見自身在金剛藏菩薩身內
423 14 biàn turn; one time 正遍等覺無量智者無比法性
424 14 biàn all; complete 正遍等覺無量智者無比法性
425 14 biàn everywhere; common 正遍等覺無量智者無比法性
426 14 biàn to be covered with 正遍等覺無量智者無比法性
427 14 biàn everywhere; sarva 正遍等覺無量智者無比法性
428 14 biàn pervade; visva 正遍等覺無量智者無比法性
429 14 biàn everywhere fragrant; paricitra 正遍等覺無量智者無比法性
430 14 biàn everywhere; spharaṇa 正遍等覺無量智者無比法性
431 14 shí ten 彼於十種波羅蜜多
432 14 shí Kangxi radical 24 彼於十種波羅蜜多
433 14 shí tenth 彼於十種波羅蜜多
434 14 shí complete; perfect 彼於十種波羅蜜多
435 14 shí ten; daśa 彼於十種波羅蜜多
436 13 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
437 13 微塵 wēichén dust; a minute particle 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
438 13 微塵 wēichén fine dust 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
439 13 微塵 wēichén an atom 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
440 13 百萬 bǎiwàn one million 其身周圍量等百萬三千世界
441 13 世間 shìjiān world; the human world 能為一切世間書論
442 13 世間 shìjiān world 能為一切世間書論
443 13 世間 shìjiān world; loka 能為一切世間書論
444 13 yán to speak; to say; said 白金剛藏菩薩言
445 13 yán language; talk; words; utterance; speech 白金剛藏菩薩言
446 13 yán Kangxi radical 149 白金剛藏菩薩言
447 13 yán a particle with no meaning 白金剛藏菩薩言
448 13 yán phrase; sentence 白金剛藏菩薩言
449 13 yán a word; a syllable 白金剛藏菩薩言
450 13 yán a theory; a doctrine 白金剛藏菩薩言
451 13 yán to regard as 白金剛藏菩薩言
452 13 yán to act as 白金剛藏菩薩言
453 13 yán word; vacana 白金剛藏菩薩言
454 13 yán speak; vad 白金剛藏菩薩言
455 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
456 13 also; too 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
457 13 but 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
458 13 this; he; she 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
459 13 although; even though 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
460 13 already 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
461 13 particle with no meaning 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
462 13 Yi 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
463 12 xíng to walk 菩薩如是已能隨順智慧而行
464 12 xíng capable; competent 菩薩如是已能隨順智慧而行
465 12 háng profession 菩薩如是已能隨順智慧而行
466 12 háng line; row 菩薩如是已能隨順智慧而行
467 12 xíng Kangxi radical 144 菩薩如是已能隨順智慧而行
468 12 xíng to travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
469 12 xìng actions; conduct 菩薩如是已能隨順智慧而行
470 12 xíng to do; to act; to practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
471 12 xíng all right; OK; okay 菩薩如是已能隨順智慧而行
472 12 háng horizontal line 菩薩如是已能隨順智慧而行
473 12 héng virtuous deeds 菩薩如是已能隨順智慧而行
474 12 hàng a line of trees 菩薩如是已能隨順智慧而行
475 12 hàng bold; steadfast 菩薩如是已能隨順智慧而行
476 12 xíng to move 菩薩如是已能隨順智慧而行
477 12 xíng to put into effect; to implement 菩薩如是已能隨順智慧而行
478 12 xíng travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
479 12 xíng to circulate 菩薩如是已能隨順智慧而行
480 12 xíng running script; running script 菩薩如是已能隨順智慧而行
481 12 xíng temporary 菩薩如是已能隨順智慧而行
482 12 xíng soon 菩薩如是已能隨順智慧而行
483 12 háng rank; order 菩薩如是已能隨順智慧而行
484 12 háng a business; a shop 菩薩如是已能隨順智慧而行
485 12 xíng to depart; to leave 菩薩如是已能隨順智慧而行
486 12 xíng to experience 菩薩如是已能隨順智慧而行
487 12 xíng path; way 菩薩如是已能隨順智慧而行
488 12 xíng xing; ballad 菩薩如是已能隨順智慧而行
489 12 xíng a round [of drinks] 菩薩如是已能隨順智慧而行
490 12 xíng Xing 菩薩如是已能隨順智慧而行
491 12 xíng moreover; also 菩薩如是已能隨順智慧而行
492 12 xíng Practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
493 12 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩如是已能隨順智慧而行
494 12 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩如是已能隨順智慧而行
495 12 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
496 12 神通 shéntōng to know intuitively 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
497 12 神通 shéntōng supernatural power 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
498 12 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
499 12 ruò to seem; to be like; as 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
500 12 ruò seemingly 若時菩薩神通行相智力境界如是無量

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
zhōng middle
佛子
 1. fózi
 2. fózi
 3. fózi
 4. fózi
 5. fózi
 1. Child of the Buddha
 2. progeny of a Buddha; a bodhisattva
 3. a Buddhist disciple
 4. a compassionate and wise person
 5. all sentient beings
zhū all; many; sarva
near to; antike
wèi to be; bhū
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
this; here; etad
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百劫 98 Baijie
宝云 寶雲 98 Bao Yun
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
北庭 66 Beiting
本寂 98 Benji
波尼 98 Panini
大劫 100 Maha-Kalpa
大唐 100 Tang Dynasty
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛说十住经 佛說十地經 102 Daśabhūmikasūtra; Foshuo Shi Zhu Jing
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
无热池 無熱池 108 Lake Anopatapta; Lake Mānasarovara
龙兴寺 龍興寺 108 Long Xing Temple
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
妙慧 109 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十行 115 the ten activities
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四洲 115 Four Continents
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天宝 天寶 116 Tianbao
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
119
 1. Wu
 2. Wu
 3. u
香山 120 Fragrant Hills Park
香醉山 120 Gandha-Madana
相山 120 Xiangshan
咸通 120 Xiantong
雪山 120 Himalayan Mountains
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
于阗 于闐 121 Yutian
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
自在天王 122 Mahesvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 234.

Simplified Traditional Pinyin English
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿僧企耶 196 asamkhyeya
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿素洛 196 an asura
遍十方 98 pervading all directions
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
比量 98 inference; anumāna
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不异 不異 98 not different
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
承事 99 to entrust with duty
稠林 99 a dense forest
初地 99 the first ground
大菩提心 100 great bodhi
大身 100 great body; mahakaya
大愿 大願 100 a great vow
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
得道 100 to attain enlightenment
等身 100 a life-size image
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等至 100 samāpatti; meditative attainment
地大 100 earth; earth element
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
杜多 100 elimination of defilements through ascetic practice
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发大心 發大心 102 generate great mind
法尔 法爾 102 the nature of phenonema
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
发光地 發光地 102 the ground of radiance
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便心 102 a mind capable of expedient means
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
非道 102 heterodox views
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
甘露法 103 ambrosial Dharma
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观察十方 觀察十方 103 observed the ten directions
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
广说 廣說 103 to explain; to teach
果证 果證 103 realized attainment
后际 後際 104 a later time
护世 護世 104 protectors of the world
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
健达缚 健達縛 106 a gandharva
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
 3. determination; vyavacāraṇa
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧捺洛 緊捺洛 106 kimnara
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第九 106 scroll 9
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
开显 開顯 107 open up and reveal
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
龙神 龍神 108 dragon spirit
龙众 龍眾 108 dragon spirits
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
难胜地 難勝地 110 the ground of mastery of final difficulties
那庾多 110 nayuta; a huge number
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
趣入 113 enter into; comprehended; avatīrṇa
群生 113 all living beings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来地 如來地 114 state of a Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三地 115 three grounds
三毒 115 three poisons; trivisa
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
善慧地 115 the ground of finest discriminatory wisdom
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
山王 115 the highest peak
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄事 攝事 115 means of embracing
身业 身業 115 physical karma
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
胜愿 勝願 115 spureme vow
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
圣众 聖眾 115 holy ones
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄益 攝益 115 anugraha; to benefit
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
事用 115 matter and functions
世智 115 worldly knowledge; secular understanding
十方世界 115 the worlds in all ten directions
尸罗达摩 尸羅達摩 115 Śīladharma
十如 115 ten qualities
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
死尸 死屍 115 a corpse
随分 隨分 115
 1. according to (one's) allotment
 2. Dharmatāra Sūtra
 3. according to the part assigned; according to lot
 4. according to ability
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所以者何 115 Why is that?
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
天众 天眾 116 devas
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
问难 問難 119 Interrogation
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
无所畏 無所畏 119 without any fear
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无碍智 無礙智 119 omniscience
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无比法 無比法 119 incomparable truth
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
相大 120 greatness of attributes; greatness of the attributes of suchness; greatness of the potentiality
信受奉行 120 to receive and practice
行相 120 to conceptualize about phenomena
信解 120 resolution; determination; adhimukti
严净 嚴淨 121 majestic and pure
焰慧地 121 stage of flaming wisdom
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
疑网 疑網 121 a web of doubt
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
依止处 依止處 121 basis; standing; resolution; blessing
亿劫 億劫 121 a kalpa
应供养 應供養 121 worthy of worship
印可 121 to confirm
音声 音聲 121 sound; noise
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one ksana
 2. one kṣaṇa; one instant
一一方 121 ekaikasyam disi
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲界 121 realm of desire
语业 語業 121 verbal karma
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
藏殿 122 sutra repository hall
赞歎 讚歎 122 praise
增上 122 additional; increased; superior
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正行 122 right action
智愿 智願 122 aspiration and wisdom
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众会 眾會 122 an assembly of monastics
种性 種性 122 lineage; gotra
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha