Glossary and Vocabulary for Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經, Scroll 27

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 106 míng fame; renown; reputation 覺了身見之體性故名佛出世
2 106 míng a name; personal name; designation 覺了身見之體性故名佛出世
3 106 míng rank; position 覺了身見之體性故名佛出世
4 106 míng an excuse 覺了身見之體性故名佛出世
5 106 míng life 覺了身見之體性故名佛出世
6 106 míng to name; to call 覺了身見之體性故名佛出世
7 106 míng to express; to describe 覺了身見之體性故名佛出世
8 106 míng to be called; to have the name 覺了身見之體性故名佛出世
9 106 míng to own; to possess 覺了身見之體性故名佛出世
10 106 míng famous; renowned 覺了身見之體性故名佛出世
11 106 míng moral 覺了身見之體性故名佛出世
12 106 míng name; naman 覺了身見之體性故名佛出世
13 106 míng fame; renown; yasas 覺了身見之體性故名佛出世
14 95 一切 yīqiè temporary 一切凡夫名為久行
15 95 一切 yīqiè the same 一切凡夫名為久行
16 85 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉
17 85 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉
18 85 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉
19 82 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 諸法無生是名演說無生法也
20 60 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利言
21 59 to go; to 諸佛如來到於無為
22 59 to rely on; to depend on 諸佛如來到於無為
23 59 Yu 諸佛如來到於無為
24 59 a crow 諸佛如來到於無為
25 52 yán to speak; to say; said 文殊師利言
26 52 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利言
27 52 yán Kangxi radical 149 文殊師利言
28 52 yán phrase; sentence 文殊師利言
29 52 yán a word; a syllable 文殊師利言
30 52 yán a theory; a doctrine 文殊師利言
31 52 yán to regard as 文殊師利言
32 52 yán to act as 文殊師利言
33 52 yán word; vacana 文殊師利言
34 52 yán speak; vad 文殊師利言
35 45 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
36 45 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
37 43 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如此法者不應為初發意者說
38 43 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如此法者不應為初發意者說
39 43 shuì to persuade 如此法者不應為初發意者說
40 43 shuō to teach; to recite; to explain 如此法者不應為初發意者說
41 43 shuō a doctrine; a theory 如此法者不應為初發意者說
42 43 shuō to claim; to assert 如此法者不應為初發意者說
43 43 shuō allocution 如此法者不應為初發意者說
44 43 shuō to criticize; to scold 如此法者不應為初發意者說
45 43 shuō to indicate; to refer to 如此法者不應為初發意者說
46 43 shuō speach; vāda 如此法者不應為初發意者說
47 43 shuō to speak; bhāṣate 如此法者不應為初發意者說
48 43 shuō to instruct 如此法者不應為初發意者說
49 40 zhǔ owner 說無盡主陀羅尼法
50 40 zhǔ principal; main; primary 說無盡主陀羅尼法
51 40 zhǔ master 說無盡主陀羅尼法
52 40 zhǔ host 說無盡主陀羅尼法
53 40 zhǔ to manage; to lead 說無盡主陀羅尼法
54 40 zhǔ to decide; to advocate 說無盡主陀羅尼法
55 40 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 說無盡主陀羅尼法
56 40 zhǔ to signify; to indicate 說無盡主陀羅尼法
57 40 zhǔ oneself 說無盡主陀羅尼法
58 40 zhǔ a person; a party 說無盡主陀羅尼法
59 40 zhǔ God; the Lord 說無盡主陀羅尼法
60 40 zhǔ lord; ruler; chief 說無盡主陀羅尼法
61 40 zhǔ an ancestral tablet 說無盡主陀羅尼法
62 40 zhǔ princess 說無盡主陀羅尼法
63 40 zhǔ chairperson 說無盡主陀羅尼法
64 40 zhǔ fundamental 說無盡主陀羅尼法
65 40 zhǔ Zhu 說無盡主陀羅尼法
66 40 zhù to pour 說無盡主陀羅尼法
67 40 zhǔ host; svamin 說無盡主陀羅尼法
68 40 zhǔ abbot 說無盡主陀羅尼法
69 39 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 智慧明照於一切法而得自在
70 39 děi to want to; to need to 智慧明照於一切法而得自在
71 39 děi must; ought to 智慧明照於一切法而得自在
72 39 de 智慧明照於一切法而得自在
73 39 de infix potential marker 智慧明照於一切法而得自在
74 39 to result in 智慧明照於一切法而得自在
75 39 to be proper; to fit; to suit 智慧明照於一切法而得自在
76 39 to be satisfied 智慧明照於一切法而得自在
77 39 to be finished 智慧明照於一切法而得自在
78 39 děi satisfying 智慧明照於一切法而得自在
79 39 to contract 智慧明照於一切法而得自在
80 39 to hear 智慧明照於一切法而得自在
81 39 to have; there is 智慧明照於一切法而得自在
82 39 marks time passed 智慧明照於一切法而得自在
83 39 obtain; attain; prāpta 智慧明照於一切法而得自在
84 39 Kangxi radical 71 是無生法都無生死亦無涅槃
85 39 to not have; without 是無生法都無生死亦無涅槃
86 39 mo 是無生法都無生死亦無涅槃
87 39 to not have 是無生法都無生死亦無涅槃
88 39 Wu 是無生法都無生死亦無涅槃
89 39 mo 是無生法都無生死亦無涅槃
90 37 顯示 xiǎnshì to show; to illustrate; to display 顯示身心寂靜之想
91 34 fēi Kangxi radical 175 汝許無為者無報恩非不報恩
92 34 fēi wrong; bad; untruthful 汝許無為者無報恩非不報恩
93 34 fēi different 汝許無為者無報恩非不報恩
94 34 fēi to not be; to not have 汝許無為者無報恩非不報恩
95 34 fēi to violate; to be contrary to 汝許無為者無報恩非不報恩
96 34 fēi Africa 汝許無為者無報恩非不報恩
97 34 fēi to slander 汝許無為者無報恩非不報恩
98 34 fěi to avoid 汝許無為者無報恩非不報恩
99 34 fēi must 汝許無為者無報恩非不報恩
100 34 fēi an error 汝許無為者無報恩非不報恩
101 34 fēi a problem; a question 汝許無為者無報恩非不報恩
102 34 fēi evil 汝許無為者無報恩非不報恩
103 33 zhù to dwell; to live; to reside 是人則住於退轉也
104 33 zhù to stop; to halt 是人則住於退轉也
105 33 zhù to retain; to remain 是人則住於退轉也
106 33 zhù to lodge at [temporarily] 是人則住於退轉也
107 33 zhù verb complement 是人則住於退轉也
108 33 zhù attaching; abiding; dwelling on 是人則住於退轉也
109 31 zhī to go 法界體性無分別會第八之二
110 31 zhī to arrive; to go 法界體性無分別會第八之二
111 31 zhī is 法界體性無分別會第八之二
112 31 zhī to use 法界體性無分別會第八之二
113 31 zhī Zhi 法界體性無分別會第八之二
114 30 infix potential marker 汝許無為者無報恩非不報恩
115 29 zhě ca 佛出世者
116 29 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 智慧明照於一切法而得自在
117 29 自在 zìzài Carefree 智慧明照於一切法而得自在
118 29 自在 zìzài perfect ease 智慧明照於一切法而得自在
119 29 自在 zìzài Isvara 智慧明照於一切法而得自在
120 29 自在 zìzài self mastery; vaśitā 智慧明照於一切法而得自在
121 27 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩薩能捨一切所有菩提之心
122 27 菩提 pútí bodhi 菩薩能捨一切所有菩提之心
123 27 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩薩能捨一切所有菩提之心
124 27 Yi 是無生法都無生死亦無涅槃
125 26 wéi to act as; to serve 當為眾生說莊嚴無上正真道法
126 26 wéi to change into; to become 當為眾生說莊嚴無上正真道法
127 26 wéi to be; is 當為眾生說莊嚴無上正真道法
128 26 wéi to do 當為眾生說莊嚴無上正真道法
129 26 wèi to support; to help 當為眾生說莊嚴無上正真道法
130 26 wéi to govern 當為眾生說莊嚴無上正真道法
131 26 wèi to be; bhū 當為眾生說莊嚴無上正真道法
132 26 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 菩薩若知一切諸生而亦不生
133 26 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 菩薩若知一切諸生而亦不生
134 25 to remember; to memorize; to bear in mind 爾時世尊即與無上正真道記
135 25 to record; to note 爾時世尊即與無上正真道記
136 25 notes; a record 爾時世尊即與無上正真道記
137 25 a sign; a mark 爾時世尊即與無上正真道記
138 25 a birthmark 爾時世尊即與無上正真道記
139 25 a memorandum 爾時世尊即與無上正真道記
140 25 an account of a topic, person, or incident 爾時世尊即與無上正真道記
141 25 a prediction; a prophecy; vyakarana 爾時世尊即與無上正真道記
142 25 阿難 Ānán Ananda 爾時大德阿難白佛言
143 25 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時大德阿難白佛言
144 25 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 法界體性無分別會第八之二
145 24 method; way 諸法無生是名演說無生法也
146 24 France 諸法無生是名演說無生法也
147 24 the law; rules; regulations 諸法無生是名演說無生法也
148 24 the teachings of the Buddha; Dharma 諸法無生是名演說無生法也
149 24 a standard; a norm 諸法無生是名演說無生法也
150 24 an institution 諸法無生是名演說無生法也
151 24 to emulate 諸法無生是名演說無生法也
152 24 magic; a magic trick 諸法無生是名演說無生法也
153 24 punishment 諸法無生是名演說無生法也
154 24 Fa 諸法無生是名演說無生法也
155 24 a precedent 諸法無生是名演說無生法也
156 24 a classification of some kinds of Han texts 諸法無生是名演說無生法也
157 24 relating to a ceremony or rite 諸法無生是名演說無生法也
158 24 Dharma 諸法無生是名演說無生法也
159 24 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 諸法無生是名演說無生法也
160 24 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 諸法無生是名演說無生法也
161 24 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 諸法無生是名演說無生法也
162 24 quality; characteristic 諸法無生是名演說無生法也
163 24 大德 dàdé most virtuous 爾時大德阿難白佛言
164 24 大德 dàdé Dade reign 爾時大德阿難白佛言
165 24 大德 dàdé a major festival 爾時大德阿難白佛言
166 24 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 爾時大德阿難白佛言
167 24 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 爾時大德阿難白佛言
168 24 波旬 bōxún Pāpīyāms; Pāpimant 魔王波旬與諸眷屬
169 23 xiàng to observe; to assess 修行於空無相無作
170 23 xiàng appearance; portrait; picture 修行於空無相無作
171 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 修行於空無相無作
172 23 xiàng to aid; to help 修行於空無相無作
173 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 修行於空無相無作
174 23 xiàng a sign; a mark; appearance 修行於空無相無作
175 23 xiāng alternately; in turn 修行於空無相無作
176 23 xiāng Xiang 修行於空無相無作
177 23 xiāng form substance 修行於空無相無作
178 23 xiāng to express 修行於空無相無作
179 23 xiàng to choose 修行於空無相無作
180 23 xiāng Xiang 修行於空無相無作
181 23 xiāng an ancient musical instrument 修行於空無相無作
182 23 xiāng the seventh lunar month 修行於空無相無作
183 23 xiāng to compare 修行於空無相無作
184 23 xiàng to divine 修行於空無相無作
185 23 xiàng to administer 修行於空無相無作
186 23 xiàng helper for a blind person 修行於空無相無作
187 23 xiāng rhythm [music] 修行於空無相無作
188 23 xiāng the upper frets of a pipa 修行於空無相無作
189 23 xiāng coralwood 修行於空無相無作
190 23 xiàng ministry 修行於空無相無作
191 23 xiàng to supplement; to enhance 修行於空無相無作
192 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 修行於空無相無作
193 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 修行於空無相無作
194 23 xiàng sign; mark; liṅga 修行於空無相無作
195 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 修行於空無相無作
196 23 suǒ a few; various; some 諸佛出世無所增長
197 23 suǒ a place; a location 諸佛出世無所增長
198 23 suǒ indicates a passive voice 諸佛出世無所增長
199 23 suǒ an ordinal number 諸佛出世無所增長
200 23 suǒ meaning 諸佛出世無所增長
201 23 suǒ garrison 諸佛出世無所增長
202 23 suǒ place; pradeśa 諸佛出世無所增長
203 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊讚言
204 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊讚言
205 23 zhī to know 知恩報恩者
206 23 zhī to comprehend 知恩報恩者
207 23 zhī to inform; to tell 知恩報恩者
208 23 zhī to administer 知恩報恩者
209 23 zhī to distinguish; to discern 知恩報恩者
210 23 zhī to be close friends 知恩報恩者
211 23 zhī to feel; to sense; to perceive 知恩報恩者
212 23 zhī to receive; to entertain 知恩報恩者
213 23 zhī knowledge 知恩報恩者
214 23 zhī consciousness; perception 知恩報恩者
215 23 zhī a close friend 知恩報恩者
216 23 zhì wisdom 知恩報恩者
217 23 zhì Zhi 知恩報恩者
218 23 zhī Understanding 知恩報恩者
219 23 zhī know; jña 知恩報恩者
220 23 爾時 ěr shí at that time 爾時寶上天子問於文殊師利童子
221 23 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時寶上天子問於文殊師利童子
222 21 Ru River 汝欲使如來有所作也
223 21 Ru 汝欲使如來有所作也
224 21 xíng to walk 云何菩薩名為久行
225 21 xíng capable; competent 云何菩薩名為久行
226 21 háng profession 云何菩薩名為久行
227 21 xíng Kangxi radical 144 云何菩薩名為久行
228 21 xíng to travel 云何菩薩名為久行
229 21 xìng actions; conduct 云何菩薩名為久行
230 21 xíng to do; to act; to practice 云何菩薩名為久行
231 21 xíng all right; OK; okay 云何菩薩名為久行
232 21 háng horizontal line 云何菩薩名為久行
233 21 héng virtuous deeds 云何菩薩名為久行
234 21 hàng a line of trees 云何菩薩名為久行
235 21 hàng bold; steadfast 云何菩薩名為久行
236 21 xíng to move 云何菩薩名為久行
237 21 xíng to put into effect; to implement 云何菩薩名為久行
238 21 xíng travel 云何菩薩名為久行
239 21 xíng to circulate 云何菩薩名為久行
240 21 xíng running script; running script 云何菩薩名為久行
241 21 xíng temporary 云何菩薩名為久行
242 21 háng rank; order 云何菩薩名為久行
243 21 háng a business; a shop 云何菩薩名為久行
244 21 xíng to depart; to leave 云何菩薩名為久行
245 21 xíng to experience 云何菩薩名為久行
246 21 xíng path; way 云何菩薩名為久行
247 21 xíng xing; ballad 云何菩薩名為久行
248 21 xíng Xing 云何菩薩名為久行
249 21 xíng Practice 云何菩薩名為久行
250 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 云何菩薩名為久行
251 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 云何菩薩名為久行
252 20 bǎo a treasure; a valuable item 爾時寶上天子問於文殊師利童子
253 20 bǎo treasured; cherished 爾時寶上天子問於文殊師利童子
254 20 bǎo a jewel; gem 爾時寶上天子問於文殊師利童子
255 20 bǎo precious 爾時寶上天子問於文殊師利童子
256 20 bǎo noble 爾時寶上天子問於文殊師利童子
257 20 bǎo an imperial seal 爾時寶上天子問於文殊師利童子
258 20 bǎo a unit of currency 爾時寶上天子問於文殊師利童子
259 20 bǎo Bao 爾時寶上天子問於文殊師利童子
260 20 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 爾時寶上天子問於文殊師利童子
261 20 bǎo jewel; gem; mani 爾時寶上天子問於文殊師利童子
262 19 ér Kangxi radical 126 而亦不共是愛染住
263 19 ér as if; to seem like 而亦不共是愛染住
264 19 néng can; able 而亦不共是愛染住
265 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而亦不共是愛染住
266 19 ér to arrive; up to 而亦不共是愛染住
267 18 Buddha; Awakened One 佛名何等
268 18 relating to Buddhism 佛名何等
269 18 a statue or image of a Buddha 佛名何等
270 18 a Buddhist text 佛名何等
271 18 to touch; to stroke 佛名何等
272 18 Buddha 佛名何等
273 18 Buddha; Awakened One 佛名何等
274 17 to use; to grasp 以知解故無有諍訟是名不退
275 17 to rely on 以知解故無有諍訟是名不退
276 17 to regard 以知解故無有諍訟是名不退
277 17 to be able to 以知解故無有諍訟是名不退
278 17 to order; to command 以知解故無有諍訟是名不退
279 17 used after a verb 以知解故無有諍訟是名不退
280 17 a reason; a cause 以知解故無有諍訟是名不退
281 17 Israel 以知解故無有諍訟是名不退
282 17 Yi 以知解故無有諍訟是名不退
283 17 use; yogena 以知解故無有諍訟是名不退
284 17 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 解一切法無生無滅
285 17 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 解一切法無生無滅
286 17 zuò to do 汝欲使如來有所作也
287 17 zuò to act as; to serve as 汝欲使如來有所作也
288 17 zuò to start 汝欲使如來有所作也
289 17 zuò a writing; a work 汝欲使如來有所作也
290 17 zuò to dress as; to be disguised as 汝欲使如來有所作也
291 17 zuō to create; to make 汝欲使如來有所作也
292 17 zuō a workshop 汝欲使如來有所作也
293 17 zuō to write; to compose 汝欲使如來有所作也
294 17 zuò to rise 汝欲使如來有所作也
295 17 zuò to be aroused 汝欲使如來有所作也
296 17 zuò activity; action; undertaking 汝欲使如來有所作也
297 17 zuò to regard as 汝欲使如來有所作也
298 17 zuò action; kāraṇa 汝欲使如來有所作也
299 17 無有 wú yǒu there is not 如來者無有所作
300 17 無有 wú yǒu non-existence 如來者無有所作
301 16 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 是名善住初發心菩薩
302 16 shàn happy 是名善住初發心菩薩
303 16 shàn good 是名善住初發心菩薩
304 16 shàn kind-hearted 是名善住初發心菩薩
305 16 shàn to be skilled at something 是名善住初發心菩薩
306 16 shàn familiar 是名善住初發心菩薩
307 16 shàn to repair 是名善住初發心菩薩
308 16 shàn to admire 是名善住初發心菩薩
309 16 shàn to praise 是名善住初發心菩薩
310 16 shàn Shan 是名善住初發心菩薩
311 16 shàn wholesome; virtuous 是名善住初發心菩薩
312 16 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時大德舍利弗語文殊師利言
313 16 如來 rúlái Tathagata 汝欲使如來有所作也
314 16 如來 Rúlái Tathagata 汝欲使如來有所作也
315 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 汝欲使如來有所作也
316 15 覺知 juézhī awareness 覺知空相是名菩提
317 15 覺知 juézhī Awareness 覺知空相是名菩提
318 15 self 我以能解了一切法性更不復退
319 15 [my] dear 我以能解了一切法性更不復退
320 15 Wo 我以能解了一切法性更不復退
321 15 self; atman; attan 我以能解了一切法性更不復退
322 15 ga 我以能解了一切法性更不復退
323 15 ya 諸法無生是名演說無生法也
324 15 néng can; able 我以能解了一切法性更不復退
325 15 néng ability; capacity 我以能解了一切法性更不復退
326 15 néng a mythical bear-like beast 我以能解了一切法性更不復退
327 15 néng energy 我以能解了一切法性更不復退
328 15 néng function; use 我以能解了一切法性更不復退
329 15 néng talent 我以能解了一切法性更不復退
330 15 néng expert at 我以能解了一切法性更不復退
331 15 néng to be in harmony 我以能解了一切法性更不復退
332 15 néng to tend to; to care for 我以能解了一切法性更不復退
333 15 néng to reach; to arrive at 我以能解了一切法性更不復退
334 15 néng to be able; śak 我以能解了一切法性更不復退
335 15 néng skilful; pravīṇa 我以能解了一切法性更不復退
336 15 jīng to go through; to experience 我等聞說法界體性無分別經
337 15 jīng a sutra; a scripture 我等聞說法界體性無分別經
338 15 jīng warp 我等聞說法界體性無分別經
339 15 jīng longitude 我等聞說法界體性無分別經
340 15 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 我等聞說法界體性無分別經
341 15 jīng a woman's period 我等聞說法界體性無分別經
342 15 jīng to bear; to endure 我等聞說法界體性無分別經
343 15 jīng to hang; to die by hanging 我等聞說法界體性無分別經
344 15 jīng classics 我等聞說法界體性無分別經
345 15 jīng to be frugal; to save 我等聞說法界體性無分別經
346 15 jīng a classic; a scripture; canon 我等聞說法界體性無分別經
347 15 jīng a standard; a norm 我等聞說法界體性無分別經
348 15 jīng a section of a Confucian work 我等聞說法界體性無分別經
349 15 jīng to measure 我等聞說法界體性無分別經
350 15 jīng human pulse 我等聞說法界體性無分別經
351 15 jīng menstruation; a woman's period 我等聞說法界體性無分別經
352 15 jīng sutra; discourse 我等聞說法界體性無分別經
353 14 dialect; language; speech 於佛法無疑不信他語
354 14 to speak; to tell 於佛法無疑不信他語
355 14 verse; writing 於佛法無疑不信他語
356 14 to speak; to tell 於佛法無疑不信他語
357 14 proverbs; common sayings; old expressions 於佛法無疑不信他語
358 14 a signal 於佛法無疑不信他語
359 14 to chirp; to tweet 於佛法無疑不信他語
360 14 words; discourse; vac 於佛法無疑不信他語
361 13 受記 shòu jì a prediction; vyakarana 不說受記
362 13 受記 shòu jì to receive a prediction 不說受記
363 13 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 當為眾生說莊嚴無上正真道法
364 13 莊嚴 zhuāngyán Dignity 當為眾生說莊嚴無上正真道法
365 13 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 當為眾生說莊嚴無上正真道法
366 13 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 當為眾生說莊嚴無上正真道法
367 13 受持 shòuchí uphold 汝所受持佛相莊嚴第一受樂
368 13 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 汝所受持佛相莊嚴第一受樂
369 12 child; son 爾時寶上天子問於文殊師利童子
370 12 egg; newborn 爾時寶上天子問於文殊師利童子
371 12 first earthly branch 爾時寶上天子問於文殊師利童子
372 12 11 p.m.-1 a.m. 爾時寶上天子問於文殊師利童子
373 12 Kangxi radical 39 爾時寶上天子問於文殊師利童子
374 12 pellet; something small and hard 爾時寶上天子問於文殊師利童子
375 12 master 爾時寶上天子問於文殊師利童子
376 12 viscount 爾時寶上天子問於文殊師利童子
377 12 zi you; your honor 爾時寶上天子問於文殊師利童子
378 12 masters 爾時寶上天子問於文殊師利童子
379 12 person 爾時寶上天子問於文殊師利童子
380 12 young 爾時寶上天子問於文殊師利童子
381 12 seed 爾時寶上天子問於文殊師利童子
382 12 subordinate; subsidiary 爾時寶上天子問於文殊師利童子
383 12 a copper coin 爾時寶上天子問於文殊師利童子
384 12 female dragonfly 爾時寶上天子問於文殊師利童子
385 12 constituent 爾時寶上天子問於文殊師利童子
386 12 offspring; descendants 爾時寶上天子問於文殊師利童子
387 12 dear 爾時寶上天子問於文殊師利童子
388 12 little one 爾時寶上天子問於文殊師利童子
389 12 son; putra 爾時寶上天子問於文殊師利童子
390 12 offspring; tanaya 爾時寶上天子問於文殊師利童子
391 12 shí time; a point or period of time 善解知時至於道場
392 12 shí a season; a quarter of a year 善解知時至於道場
393 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 善解知時至於道場
394 12 shí fashionable 善解知時至於道場
395 12 shí fate; destiny; luck 善解知時至於道場
396 12 shí occasion; opportunity; chance 善解知時至於道場
397 12 shí tense 善解知時至於道場
398 12 shí particular; special 善解知時至於道場
399 12 shí to plant; to cultivate 善解知時至於道場
400 12 shí an era; a dynasty 善解知時至於道場
401 12 shí time [abstract] 善解知時至於道場
402 12 shí seasonal 善解知時至於道場
403 12 shí to wait upon 善解知時至於道場
404 12 shí hour 善解知時至於道場
405 12 shí appropriate; proper; timely 善解知時至於道場
406 12 shí Shi 善解知時至於道場
407 12 shí a present; currentlt 善解知時至於道場
408 12 shí time; kāla 善解知時至於道場
409 12 shí at that time; samaya 善解知時至於道場
410 12 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛出世無所增長
411 11 平等 píngděng be equal in social status 示現顛倒體性平等名佛出世
412 11 平等 píngděng equal 示現顛倒體性平等名佛出世
413 11 平等 píngděng equal; without partiality 示現顛倒體性平等名佛出世
414 11 平等 píngděng equality 示現顛倒體性平等名佛出世
415 11 魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant 時佛神力令魔波旬問文殊師利
416 10 不共 bùgòng not shared; distinctive; avenika 而亦不共是愛染住
417 10 不共 bùgòng meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna 而亦不共是愛染住
418 10 shēn human body; torso 一切眾生身口心意悉皆平等
419 10 shēn Kangxi radical 158 一切眾生身口心意悉皆平等
420 10 shēn self 一切眾生身口心意悉皆平等
421 10 shēn life 一切眾生身口心意悉皆平等
422 10 shēn an object 一切眾生身口心意悉皆平等
423 10 shēn a lifetime 一切眾生身口心意悉皆平等
424 10 shēn moral character 一切眾生身口心意悉皆平等
425 10 shēn status; identity; position 一切眾生身口心意悉皆平等
426 10 shēn pregnancy 一切眾生身口心意悉皆平等
427 10 juān India 一切眾生身口心意悉皆平等
428 10 shēn body; kāya 一切眾生身口心意悉皆平等
429 10 童子 tóngzǐ boy 爾時寶上天子問於文殊師利童子
430 10 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 爾時寶上天子問於文殊師利童子
431 10 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 爾時寶上天子問於文殊師利童子
432 10 děng et cetera; and so on 拔濟無量阿僧祇諸眾生等出於三界
433 10 děng to wait 拔濟無量阿僧祇諸眾生等出於三界
434 10 děng to be equal 拔濟無量阿僧祇諸眾生等出於三界
435 10 děng degree; level 拔濟無量阿僧祇諸眾生等出於三界
436 10 děng to compare 拔濟無量阿僧祇諸眾生等出於三界
437 10 děng same; equal; sama 拔濟無量阿僧祇諸眾生等出於三界
438 10 lái to come 不去不來不上不下
439 10 lái please 不去不來不上不下
440 10 lái used to substitute for another verb 不去不來不上不下
441 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 不去不來不上不下
442 10 lái wheat 不去不來不上不下
443 10 lái next; future 不去不來不上不下
444 10 lái a simple complement of direction 不去不來不上不下
445 10 lái to occur; to arise 不去不來不上不下
446 10 lái to earn 不去不來不上不下
447 10 lái to come; āgata 不去不來不上不下
448 10 happy; glad; cheerful; joyful 不味禪樂
449 10 to take joy in; to be happy; to be cheerful 不味禪樂
450 10 Le 不味禪樂
451 10 yuè music 不味禪樂
452 10 yuè a musical instrument 不味禪樂
453 10 yuè tone [of voice]; expression 不味禪樂
454 10 yuè a musician 不味禪樂
455 10 joy; pleasure 不味禪樂
456 10 yuè the Book of Music 不味禪樂
457 10 lào Lao 不味禪樂
458 10 to laugh 不味禪樂
459 10 Joy 不味禪樂
460 10 joy; delight; sukhā 不味禪樂
461 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 亦知一切眾生生死
462 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 亦知一切眾生生死
463 9 zhōng middle 安住法界平等中故
464 9 zhōng medium; medium sized 安住法界平等中故
465 9 zhōng China 安住法界平等中故
466 9 zhòng to hit the mark 安住法界平等中故
467 9 zhōng midday 安住法界平等中故
468 9 zhōng inside 安住法界平等中故
469 9 zhōng during 安住法界平等中故
470 9 zhōng Zhong 安住法界平等中故
471 9 zhōng intermediary 安住法界平等中故
472 9 zhōng half 安住法界平等中故
473 9 zhòng to reach; to attain 安住法界平等中故
474 9 zhòng to suffer; to infect 安住法界平等中故
475 9 zhòng to obtain 安住法界平等中故
476 9 zhòng to pass an exam 安住法界平等中故
477 9 zhōng middle 安住法界平等中故
478 9 寂靜 jìjìng quiet 若內寂靜
479 9 寂靜 jìjìng tranquility 若內寂靜
480 9 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 若內寂靜
481 9 寂靜 jìjìng Nirvana 若內寂靜
482 9 如實 rúshí according to reality 若如實語
483 9 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 若如實語
484 9 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 若如實語
485 9 上天 shàngtiān Heaven; Providence; God 爾時寶上天子問於文殊師利童子
486 9 上天 shàngtiān the day before 爾時寶上天子問於文殊師利童子
487 9 上天 shàngtiān the sky above 爾時寶上天子問於文殊師利童子
488 9 上天 shàngtiān to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away 爾時寶上天子問於文殊師利童子
489 9 上天 shàngtiān to die; to pass away 爾時寶上天子問於文殊師利童子
490 9 dào way; road; path 無為之道無有所作
491 9 dào principle; a moral; morality 無為之道無有所作
492 9 dào Tao; the Way 無為之道無有所作
493 9 dào to say; to speak; to talk 無為之道無有所作
494 9 dào to think 無為之道無有所作
495 9 dào circuit; a province 無為之道無有所作
496 9 dào a course; a channel 無為之道無有所作
497 9 dào a method; a way of doing something 無為之道無有所作
498 9 dào a doctrine 無為之道無有所作
499 9 dào Taoism; Daoism 無為之道無有所作
500 9 dào a skill 無為之道無有所作

Frequencies of all Words

Top 911

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 119 shì is; are; am; to be 諸法無生是名演說無生法也
2 119 shì is exactly 諸法無生是名演說無生法也
3 119 shì is suitable; is in contrast 諸法無生是名演說無生法也
4 119 shì this; that; those 諸法無生是名演說無生法也
5 119 shì really; certainly 諸法無生是名演說無生法也
6 119 shì correct; yes; affirmative 諸法無生是名演說無生法也
7 119 shì true 諸法無生是名演說無生法也
8 119 shì is; has; exists 諸法無生是名演說無生法也
9 119 shì used between repetitions of a word 諸法無生是名演說無生法也
10 119 shì a matter; an affair 諸法無生是名演說無生法也
11 119 shì Shi 諸法無生是名演說無生法也
12 119 shì is; bhū 諸法無生是名演說無生法也
13 119 shì this; idam 諸法無生是名演說無生法也
14 106 míng measure word for people 覺了身見之體性故名佛出世
15 106 míng fame; renown; reputation 覺了身見之體性故名佛出世
16 106 míng a name; personal name; designation 覺了身見之體性故名佛出世
17 106 míng rank; position 覺了身見之體性故名佛出世
18 106 míng an excuse 覺了身見之體性故名佛出世
19 106 míng life 覺了身見之體性故名佛出世
20 106 míng to name; to call 覺了身見之體性故名佛出世
21 106 míng to express; to describe 覺了身見之體性故名佛出世
22 106 míng to be called; to have the name 覺了身見之體性故名佛出世
23 106 míng to own; to possess 覺了身見之體性故名佛出世
24 106 míng famous; renowned 覺了身見之體性故名佛出世
25 106 míng moral 覺了身見之體性故名佛出世
26 106 míng name; naman 覺了身見之體性故名佛出世
27 106 míng fame; renown; yasas 覺了身見之體性故名佛出世
28 95 一切 yīqiè all; every; everything 一切凡夫名為久行
29 95 一切 yīqiè temporary 一切凡夫名為久行
30 95 一切 yīqiè the same 一切凡夫名為久行
31 95 一切 yīqiè generally 一切凡夫名為久行
32 95 一切 yīqiè all, everything 一切凡夫名為久行
33 95 一切 yīqiè all; sarva 一切凡夫名為久行
34 86 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 覺了身見之體性故名佛出世
35 86 old; ancient; former; past 覺了身見之體性故名佛出世
36 86 reason; cause; purpose 覺了身見之體性故名佛出世
37 86 to die 覺了身見之體性故名佛出世
38 86 so; therefore; hence 覺了身見之體性故名佛出世
39 86 original 覺了身見之體性故名佛出世
40 86 accident; happening; instance 覺了身見之體性故名佛出世
41 86 a friend; an acquaintance; friendship 覺了身見之體性故名佛出世
42 86 something in the past 覺了身見之體性故名佛出世
43 86 deceased; dead 覺了身見之體性故名佛出世
44 86 still; yet 覺了身見之體性故名佛出世
45 86 therefore; tasmāt 覺了身見之體性故名佛出世
46 85 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉
47 85 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉
48 85 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉
49 82 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 諸法無生是名演說無生法也
50 60 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利言
51 60 ruò to seem; to be like; as 若聞是法生於驚畏便當退轉
52 60 ruò seemingly 若聞是法生於驚畏便當退轉
53 60 ruò if 若聞是法生於驚畏便當退轉
54 60 ruò you 若聞是法生於驚畏便當退轉
55 60 ruò this; that 若聞是法生於驚畏便當退轉
56 60 ruò and; or 若聞是法生於驚畏便當退轉
57 60 ruò as for; pertaining to 若聞是法生於驚畏便當退轉
58 60 pomegranite 若聞是法生於驚畏便當退轉
59 60 ruò to choose 若聞是法生於驚畏便當退轉
60 60 ruò to agree; to accord with; to conform to 若聞是法生於驚畏便當退轉
61 60 ruò thus 若聞是法生於驚畏便當退轉
62 60 ruò pollia 若聞是法生於驚畏便當退轉
63 60 ruò Ruo 若聞是法生於驚畏便當退轉
64 60 ruò only then 若聞是法生於驚畏便當退轉
65 60 ja 若聞是法生於驚畏便當退轉
66 60 jñā 若聞是法生於驚畏便當退轉
67 60 ruò if; yadi 若聞是法生於驚畏便當退轉
68 59 in; at 諸佛如來到於無為
69 59 in; at 諸佛如來到於無為
70 59 in; at; to; from 諸佛如來到於無為
71 59 to go; to 諸佛如來到於無為
72 59 to rely on; to depend on 諸佛如來到於無為
73 59 to go to; to arrive at 諸佛如來到於無為
74 59 from 諸佛如來到於無為
75 59 give 諸佛如來到於無為
76 59 oppposing 諸佛如來到於無為
77 59 and 諸佛如來到於無為
78 59 compared to 諸佛如來到於無為
79 59 by 諸佛如來到於無為
80 59 and; as well as 諸佛如來到於無為
81 59 for 諸佛如來到於無為
82 59 Yu 諸佛如來到於無為
83 59 a crow 諸佛如來到於無為
84 59 whew; wow 諸佛如來到於無為
85 59 near to; antike 諸佛如來到於無為
86 52 yán to speak; to say; said 文殊師利言
87 52 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利言
88 52 yán Kangxi radical 149 文殊師利言
89 52 yán a particle with no meaning 文殊師利言
90 52 yán phrase; sentence 文殊師利言
91 52 yán a word; a syllable 文殊師利言
92 52 yán a theory; a doctrine 文殊師利言
93 52 yán to regard as 文殊師利言
94 52 yán to act as 文殊師利言
95 52 yán word; vacana 文殊師利言
96 52 yán speak; vad 文殊師利言
97 45 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
98 45 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
99 43 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如此法者不應為初發意者說
100 43 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如此法者不應為初發意者說
101 43 shuì to persuade 如此法者不應為初發意者說
102 43 shuō to teach; to recite; to explain 如此法者不應為初發意者說
103 43 shuō a doctrine; a theory 如此法者不應為初發意者說
104 43 shuō to claim; to assert 如此法者不應為初發意者說
105 43 shuō allocution 如此法者不應為初發意者說
106 43 shuō to criticize; to scold 如此法者不應為初發意者說
107 43 shuō to indicate; to refer to 如此法者不應為初發意者說
108 43 shuō speach; vāda 如此法者不應為初發意者說
109 43 shuō to speak; bhāṣate 如此法者不應為初發意者說
110 43 shuō to instruct 如此法者不應為初發意者說
111 40 zhǔ owner 說無盡主陀羅尼法
112 40 zhǔ principal; main; primary 說無盡主陀羅尼法
113 40 zhǔ master 說無盡主陀羅尼法
114 40 zhǔ host 說無盡主陀羅尼法
115 40 zhǔ to manage; to lead 說無盡主陀羅尼法
116 40 zhǔ to decide; to advocate 說無盡主陀羅尼法
117 40 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 說無盡主陀羅尼法
118 40 zhǔ to signify; to indicate 說無盡主陀羅尼法
119 40 zhǔ oneself 說無盡主陀羅尼法
120 40 zhǔ a person; a party 說無盡主陀羅尼法
121 40 zhǔ God; the Lord 說無盡主陀羅尼法
122 40 zhǔ lord; ruler; chief 說無盡主陀羅尼法
123 40 zhǔ an ancestral tablet 說無盡主陀羅尼法
124 40 zhǔ princess 說無盡主陀羅尼法
125 40 zhǔ chairperson 說無盡主陀羅尼法
126 40 zhǔ fundamental 說無盡主陀羅尼法
127 40 zhǔ Zhu 說無盡主陀羅尼法
128 40 zhù to pour 說無盡主陀羅尼法
129 40 zhǔ host; svamin 說無盡主陀羅尼法
130 40 zhǔ abbot 說無盡主陀羅尼法
131 39 de potential marker 智慧明照於一切法而得自在
132 39 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 智慧明照於一切法而得自在
133 39 děi must; ought to 智慧明照於一切法而得自在
134 39 děi to want to; to need to 智慧明照於一切法而得自在
135 39 děi must; ought to 智慧明照於一切法而得自在
136 39 de 智慧明照於一切法而得自在
137 39 de infix potential marker 智慧明照於一切法而得自在
138 39 to result in 智慧明照於一切法而得自在
139 39 to be proper; to fit; to suit 智慧明照於一切法而得自在
140 39 to be satisfied 智慧明照於一切法而得自在
141 39 to be finished 智慧明照於一切法而得自在
142 39 de result of degree 智慧明照於一切法而得自在
143 39 de marks completion of an action 智慧明照於一切法而得自在
144 39 děi satisfying 智慧明照於一切法而得自在
145 39 to contract 智慧明照於一切法而得自在
146 39 marks permission or possibility 智慧明照於一切法而得自在
147 39 expressing frustration 智慧明照於一切法而得自在
148 39 to hear 智慧明照於一切法而得自在
149 39 to have; there is 智慧明照於一切法而得自在
150 39 marks time passed 智慧明照於一切法而得自在
151 39 obtain; attain; prāpta 智慧明照於一切法而得自在
152 39 no 是無生法都無生死亦無涅槃
153 39 Kangxi radical 71 是無生法都無生死亦無涅槃
154 39 to not have; without 是無生法都無生死亦無涅槃
155 39 has not yet 是無生法都無生死亦無涅槃
156 39 mo 是無生法都無生死亦無涅槃
157 39 do not 是無生法都無生死亦無涅槃
158 39 not; -less; un- 是無生法都無生死亦無涅槃
159 39 regardless of 是無生法都無生死亦無涅槃
160 39 to not have 是無生法都無生死亦無涅槃
161 39 um 是無生法都無生死亦無涅槃
162 39 Wu 是無生法都無生死亦無涅槃
163 39 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 是無生法都無生死亦無涅槃
164 39 not; non- 是無生法都無生死亦無涅槃
165 39 mo 是無生法都無生死亦無涅槃
166 37 顯示 xiǎnshì to show; to illustrate; to display 顯示身心寂靜之想
167 34 fēi not; non-; un- 汝許無為者無報恩非不報恩
168 34 fēi Kangxi radical 175 汝許無為者無報恩非不報恩
169 34 fēi wrong; bad; untruthful 汝許無為者無報恩非不報恩
170 34 fēi different 汝許無為者無報恩非不報恩
171 34 fēi to not be; to not have 汝許無為者無報恩非不報恩
172 34 fēi to violate; to be contrary to 汝許無為者無報恩非不報恩
173 34 fēi Africa 汝許無為者無報恩非不報恩
174 34 fēi to slander 汝許無為者無報恩非不報恩
175 34 fěi to avoid 汝許無為者無報恩非不報恩
176 34 fēi must 汝許無為者無報恩非不報恩
177 34 fēi an error 汝許無為者無報恩非不報恩
178 34 fēi a problem; a question 汝許無為者無報恩非不報恩
179 34 fēi evil 汝許無為者無報恩非不報恩
180 34 fēi besides; except; unless 汝許無為者無報恩非不報恩
181 33 zhù to dwell; to live; to reside 是人則住於退轉也
182 33 zhù to stop; to halt 是人則住於退轉也
183 33 zhù to retain; to remain 是人則住於退轉也
184 33 zhù to lodge at [temporarily] 是人則住於退轉也
185 33 zhù firmly; securely 是人則住於退轉也
186 33 zhù verb complement 是人則住於退轉也
187 33 zhù attaching; abiding; dwelling on 是人則住於退轉也
188 31 zhū all; many; various 退者欲界退諸善故
189 31 zhū Zhu 退者欲界退諸善故
190 31 zhū all; members of the class 退者欲界退諸善故
191 31 zhū interrogative particle 退者欲界退諸善故
192 31 zhū him; her; them; it 退者欲界退諸善故
193 31 zhū of; in 退者欲界退諸善故
194 31 zhū all; many; sarva 退者欲界退諸善故
195 31 zhī him; her; them; that 法界體性無分別會第八之二
196 31 zhī used between a modifier and a word to form a word group 法界體性無分別會第八之二
197 31 zhī to go 法界體性無分別會第八之二
198 31 zhī this; that 法界體性無分別會第八之二
199 31 zhī genetive marker 法界體性無分別會第八之二
200 31 zhī it 法界體性無分別會第八之二
201 31 zhī in 法界體性無分別會第八之二
202 31 zhī all 法界體性無分別會第八之二
203 31 zhī and 法界體性無分別會第八之二
204 31 zhī however 法界體性無分別會第八之二
205 31 zhī if 法界體性無分別會第八之二
206 31 zhī then 法界體性無分別會第八之二
207 31 zhī to arrive; to go 法界體性無分別會第八之二
208 31 zhī is 法界體性無分別會第八之二
209 31 zhī to use 法界體性無分別會第八之二
210 31 zhī Zhi 法界體性無分別會第八之二
211 30 not; no 汝許無為者無報恩非不報恩
212 30 expresses that a certain condition cannot be acheived 汝許無為者無報恩非不報恩
213 30 as a correlative 汝許無為者無報恩非不報恩
214 30 no (answering a question) 汝許無為者無報恩非不報恩
215 30 forms a negative adjective from a noun 汝許無為者無報恩非不報恩
216 30 at the end of a sentence to form a question 汝許無為者無報恩非不報恩
217 30 to form a yes or no question 汝許無為者無報恩非不報恩
218 30 infix potential marker 汝許無為者無報恩非不報恩
219 30 no; na 汝許無為者無報恩非不報恩
220 29 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 佛出世者
221 29 zhě that 佛出世者
222 29 zhě nominalizing function word 佛出世者
223 29 zhě used to mark a definition 佛出世者
224 29 zhě used to mark a pause 佛出世者
225 29 zhě topic marker; that; it 佛出世者
226 29 zhuó according to 佛出世者
227 29 zhě ca 佛出世者
228 29 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 智慧明照於一切法而得自在
229 29 自在 zìzài Carefree 智慧明照於一切法而得自在
230 29 自在 zìzài perfect ease 智慧明照於一切法而得自在
231 29 自在 zìzài Isvara 智慧明照於一切法而得自在
232 29 自在 zìzài self mastery; vaśitā 智慧明照於一切法而得自在
233 27 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩薩能捨一切所有菩提之心
234 27 菩提 pútí bodhi 菩薩能捨一切所有菩提之心
235 27 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩薩能捨一切所有菩提之心
236 27 also; too 是無生法都無生死亦無涅槃
237 27 but 是無生法都無生死亦無涅槃
238 27 this; he; she 是無生法都無生死亦無涅槃
239 27 although; even though 是無生法都無生死亦無涅槃
240 27 already 是無生法都無生死亦無涅槃
241 27 particle with no meaning 是無生法都無生死亦無涅槃
242 27 Yi 是無生法都無生死亦無涅槃
243 26 wèi for; to 當為眾生說莊嚴無上正真道法
244 26 wèi because of 當為眾生說莊嚴無上正真道法
245 26 wéi to act as; to serve 當為眾生說莊嚴無上正真道法
246 26 wéi to change into; to become 當為眾生說莊嚴無上正真道法
247 26 wéi to be; is 當為眾生說莊嚴無上正真道法
248 26 wéi to do 當為眾生說莊嚴無上正真道法
249 26 wèi for 當為眾生說莊嚴無上正真道法
250 26 wèi because of; for; to 當為眾生說莊嚴無上正真道法
251 26 wèi to 當為眾生說莊嚴無上正真道法
252 26 wéi in a passive construction 當為眾生說莊嚴無上正真道法
253 26 wéi forming a rehetorical question 當為眾生說莊嚴無上正真道法
254 26 wéi forming an adverb 當為眾生說莊嚴無上正真道法
255 26 wéi to add emphasis 當為眾生說莊嚴無上正真道法
256 26 wèi to support; to help 當為眾生說莊嚴無上正真道法
257 26 wéi to govern 當為眾生說莊嚴無上正真道法
258 26 wèi to be; bhū 當為眾生說莊嚴無上正真道法
259 26 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 菩薩若知一切諸生而亦不生
260 26 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 菩薩若知一切諸生而亦不生
261 25 to remember; to memorize; to bear in mind 爾時世尊即與無上正真道記
262 25 measure word for striking actions 爾時世尊即與無上正真道記
263 25 to record; to note 爾時世尊即與無上正真道記
264 25 notes; a record 爾時世尊即與無上正真道記
265 25 a sign; a mark 爾時世尊即與無上正真道記
266 25 a birthmark 爾時世尊即與無上正真道記
267 25 a memorandum 爾時世尊即與無上正真道記
268 25 an account of a topic, person, or incident 爾時世尊即與無上正真道記
269 25 a prediction; a prophecy; vyakarana 爾時世尊即與無上正真道記
270 25 阿難 Ānán Ananda 爾時大德阿難白佛言
271 25 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時大德阿難白佛言
272 25 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 法界體性無分別會第八之二
273 24 method; way 諸法無生是名演說無生法也
274 24 France 諸法無生是名演說無生法也
275 24 the law; rules; regulations 諸法無生是名演說無生法也
276 24 the teachings of the Buddha; Dharma 諸法無生是名演說無生法也
277 24 a standard; a norm 諸法無生是名演說無生法也
278 24 an institution 諸法無生是名演說無生法也
279 24 to emulate 諸法無生是名演說無生法也
280 24 magic; a magic trick 諸法無生是名演說無生法也
281 24 punishment 諸法無生是名演說無生法也
282 24 Fa 諸法無生是名演說無生法也
283 24 a precedent 諸法無生是名演說無生法也
284 24 a classification of some kinds of Han texts 諸法無生是名演說無生法也
285 24 relating to a ceremony or rite 諸法無生是名演說無生法也
286 24 Dharma 諸法無生是名演說無生法也
287 24 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 諸法無生是名演說無生法也
288 24 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 諸法無生是名演說無生法也
289 24 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 諸法無生是名演說無生法也
290 24 quality; characteristic 諸法無生是名演說無生法也
291 24 this; these 聞此法時
292 24 in this way 聞此法時
293 24 otherwise; but; however; so 聞此法時
294 24 at this time; now; here 聞此法時
295 24 this; here; etad 聞此法時
296 24 大德 dàdé most virtuous 爾時大德阿難白佛言
297 24 大德 dàdé Dade reign 爾時大德阿難白佛言
298 24 大德 dàdé a major festival 爾時大德阿難白佛言
299 24 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 爾時大德阿難白佛言
300 24 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 爾時大德阿難白佛言
301 24 波旬 bōxún Pāpīyāms; Pāpimant 魔王波旬與諸眷屬
302 23 yǒu is; are; to exist 示現無明有愛體性名佛出世
303 23 yǒu to have; to possess 示現無明有愛體性名佛出世
304 23 yǒu indicates an estimate 示現無明有愛體性名佛出世
305 23 yǒu indicates a large quantity 示現無明有愛體性名佛出世
306 23 yǒu indicates an affirmative response 示現無明有愛體性名佛出世
307 23 yǒu a certain; used before a person, time, or place 示現無明有愛體性名佛出世
308 23 yǒu used to compare two things 示現無明有愛體性名佛出世
309 23 yǒu used in a polite formula before certain verbs 示現無明有愛體性名佛出世
310 23 yǒu used before the names of dynasties 示現無明有愛體性名佛出世
311 23 yǒu a certain thing; what exists 示現無明有愛體性名佛出世
312 23 yǒu multiple of ten and ... 示現無明有愛體性名佛出世
313 23 yǒu abundant 示現無明有愛體性名佛出世
314 23 yǒu purposeful 示現無明有愛體性名佛出世
315 23 yǒu You 示現無明有愛體性名佛出世
316 23 yǒu 1. existence; 2. becoming 示現無明有愛體性名佛出世
317 23 yǒu becoming; bhava 示現無明有愛體性名佛出世
318 23 xiāng each other; one another; mutually 修行於空無相無作
319 23 xiàng to observe; to assess 修行於空無相無作
320 23 xiàng appearance; portrait; picture 修行於空無相無作
321 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 修行於空無相無作
322 23 xiàng to aid; to help 修行於空無相無作
323 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 修行於空無相無作
324 23 xiàng a sign; a mark; appearance 修行於空無相無作
325 23 xiāng alternately; in turn 修行於空無相無作
326 23 xiāng Xiang 修行於空無相無作
327 23 xiāng form substance 修行於空無相無作
328 23 xiāng to express 修行於空無相無作
329 23 xiàng to choose 修行於空無相無作
330 23 xiāng Xiang 修行於空無相無作
331 23 xiāng an ancient musical instrument 修行於空無相無作
332 23 xiāng the seventh lunar month 修行於空無相無作
333 23 xiāng to compare 修行於空無相無作
334 23 xiàng to divine 修行於空無相無作
335 23 xiàng to administer 修行於空無相無作
336 23 xiàng helper for a blind person 修行於空無相無作
337 23 xiāng rhythm [music] 修行於空無相無作
338 23 xiāng the upper frets of a pipa 修行於空無相無作
339 23 xiāng coralwood 修行於空無相無作
340 23 xiàng ministry 修行於空無相無作
341 23 xiàng to supplement; to enhance 修行於空無相無作
342 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 修行於空無相無作
343 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 修行於空無相無作
344 23 xiàng sign; mark; liṅga 修行於空無相無作
345 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 修行於空無相無作
346 23 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 諸佛出世無所增長
347 23 suǒ an office; an institute 諸佛出世無所增長
348 23 suǒ introduces a relative clause 諸佛出世無所增長
349 23 suǒ it 諸佛出世無所增長
350 23 suǒ if; supposing 諸佛出世無所增長
351 23 suǒ a few; various; some 諸佛出世無所增長
352 23 suǒ a place; a location 諸佛出世無所增長
353 23 suǒ indicates a passive voice 諸佛出世無所增長
354 23 suǒ that which 諸佛出世無所增長
355 23 suǒ an ordinal number 諸佛出世無所增長
356 23 suǒ meaning 諸佛出世無所增長
357 23 suǒ garrison 諸佛出世無所增長
358 23 suǒ place; pradeśa 諸佛出世無所增長
359 23 suǒ that which; yad 諸佛出世無所增長
360 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊讚言
361 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊讚言
362 23 zhī to know 知恩報恩者
363 23 zhī to comprehend 知恩報恩者
364 23 zhī to inform; to tell 知恩報恩者
365 23 zhī to administer 知恩報恩者
366 23 zhī to distinguish; to discern 知恩報恩者
367 23 zhī to be close friends 知恩報恩者
368 23 zhī to feel; to sense; to perceive 知恩報恩者
369 23 zhī to receive; to entertain 知恩報恩者
370 23 zhī knowledge 知恩報恩者
371 23 zhī consciousness; perception 知恩報恩者
372 23 zhī a close friend 知恩報恩者
373 23 zhì wisdom 知恩報恩者
374 23 zhì Zhi 知恩報恩者
375 23 zhī Understanding 知恩報恩者
376 23 zhī know; jña 知恩報恩者
377 23 爾時 ěr shí at that time 爾時寶上天子問於文殊師利童子
378 23 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時寶上天子問於文殊師利童子
379 21 you; thou 汝欲使如來有所作也
380 21 Ru River 汝欲使如來有所作也
381 21 Ru 汝欲使如來有所作也
382 21 you; tvam; bhavat 汝欲使如來有所作也
383 21 xíng to walk 云何菩薩名為久行
384 21 xíng capable; competent 云何菩薩名為久行
385 21 háng profession 云何菩薩名為久行
386 21 háng line; row 云何菩薩名為久行
387 21 xíng Kangxi radical 144 云何菩薩名為久行
388 21 xíng to travel 云何菩薩名為久行
389 21 xìng actions; conduct 云何菩薩名為久行
390 21 xíng to do; to act; to practice 云何菩薩名為久行
391 21 xíng all right; OK; okay 云何菩薩名為久行
392 21 háng horizontal line 云何菩薩名為久行
393 21 héng virtuous deeds 云何菩薩名為久行
394 21 hàng a line of trees 云何菩薩名為久行
395 21 hàng bold; steadfast 云何菩薩名為久行
396 21 xíng to move 云何菩薩名為久行
397 21 xíng to put into effect; to implement 云何菩薩名為久行
398 21 xíng travel 云何菩薩名為久行
399 21 xíng to circulate 云何菩薩名為久行
400 21 xíng running script; running script 云何菩薩名為久行
401 21 xíng temporary 云何菩薩名為久行
402 21 xíng soon 云何菩薩名為久行
403 21 háng rank; order 云何菩薩名為久行
404 21 háng a business; a shop 云何菩薩名為久行
405 21 xíng to depart; to leave 云何菩薩名為久行
406 21 xíng to experience 云何菩薩名為久行
407 21 xíng path; way 云何菩薩名為久行
408 21 xíng xing; ballad 云何菩薩名為久行
409 21 xíng a round [of drinks] 云何菩薩名為久行
410 21 xíng Xing 云何菩薩名為久行
411 21 xíng moreover; also 云何菩薩名為久行
412 21 xíng Practice 云何菩薩名為久行
413 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 云何菩薩名為久行
414 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 云何菩薩名為久行
415 20 bǎo a treasure; a valuable item 爾時寶上天子問於文殊師利童子
416 20 bǎo treasured; cherished 爾時寶上天子問於文殊師利童子
417 20 bǎo a jewel; gem 爾時寶上天子問於文殊師利童子
418 20 bǎo precious 爾時寶上天子問於文殊師利童子
419 20 bǎo noble 爾時寶上天子問於文殊師利童子
420 20 bǎo an imperial seal 爾時寶上天子問於文殊師利童子
421 20 bǎo a unit of currency 爾時寶上天子問於文殊師利童子
422 20 bǎo Bao 爾時寶上天子問於文殊師利童子
423 20 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 爾時寶上天子問於文殊師利童子
424 20 bǎo jewel; gem; mani 爾時寶上天子問於文殊師利童子
425 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而亦不共是愛染住
426 19 ér Kangxi radical 126 而亦不共是愛染住
427 19 ér you 而亦不共是愛染住
428 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而亦不共是愛染住
429 19 ér right away; then 而亦不共是愛染住
430 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 而亦不共是愛染住
431 19 ér if; in case; in the event that 而亦不共是愛染住
432 19 ér therefore; as a result; thus 而亦不共是愛染住
433 19 ér how can it be that? 而亦不共是愛染住
434 19 ér so as to 而亦不共是愛染住
435 19 ér only then 而亦不共是愛染住
436 19 ér as if; to seem like 而亦不共是愛染住
437 19 néng can; able 而亦不共是愛染住
438 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而亦不共是愛染住
439 19 ér me 而亦不共是愛染住
440 19 ér to arrive; up to 而亦不共是愛染住
441 19 ér possessive 而亦不共是愛染住
442 19 ér and; ca 而亦不共是愛染住
443 18 Buddha; Awakened One 佛名何等
444 18 relating to Buddhism 佛名何等
445 18 a statue or image of a Buddha 佛名何等
446 18 a Buddhist text 佛名何等
447 18 to touch; to stroke 佛名何等
448 18 Buddha 佛名何等
449 18 Buddha; Awakened One 佛名何等
450 17 so as to; in order to 以知解故無有諍訟是名不退
451 17 to use; to regard as 以知解故無有諍訟是名不退
452 17 to use; to grasp 以知解故無有諍訟是名不退
453 17 according to 以知解故無有諍訟是名不退
454 17 because of 以知解故無有諍訟是名不退
455 17 on a certain date 以知解故無有諍訟是名不退
456 17 and; as well as 以知解故無有諍訟是名不退
457 17 to rely on 以知解故無有諍訟是名不退
458 17 to regard 以知解故無有諍訟是名不退
459 17 to be able to 以知解故無有諍訟是名不退
460 17 to order; to command 以知解故無有諍訟是名不退
461 17 further; moreover 以知解故無有諍訟是名不退
462 17 used after a verb 以知解故無有諍訟是名不退
463 17 very 以知解故無有諍訟是名不退
464 17 already 以知解故無有諍訟是名不退
465 17 increasingly 以知解故無有諍訟是名不退
466 17 a reason; a cause 以知解故無有諍訟是名不退
467 17 Israel 以知解故無有諍訟是名不退
468 17 Yi 以知解故無有諍訟是名不退
469 17 use; yogena 以知解故無有諍訟是名不退
470 17 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 解一切法無生無滅
471 17 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 解一切法無生無滅
472 17 zuò to do 汝欲使如來有所作也
473 17 zuò to act as; to serve as 汝欲使如來有所作也
474 17 zuò to start 汝欲使如來有所作也
475 17 zuò a writing; a work 汝欲使如來有所作也
476 17 zuò to dress as; to be disguised as 汝欲使如來有所作也
477 17 zuō to create; to make 汝欲使如來有所作也
478 17 zuō a workshop 汝欲使如來有所作也
479 17 zuō to write; to compose 汝欲使如來有所作也
480 17 zuò to rise 汝欲使如來有所作也
481 17 zuò to be aroused 汝欲使如來有所作也
482 17 zuò activity; action; undertaking 汝欲使如來有所作也
483 17 zuò to regard as 汝欲使如來有所作也
484 17 zuò action; kāraṇa 汝欲使如來有所作也
485 17 無有 wú yǒu there is not 如來者無有所作
486 17 無有 wú yǒu non-existence 如來者無有所作
487 16 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 是名善住初發心菩薩
488 16 shàn happy 是名善住初發心菩薩
489 16 shàn good 是名善住初發心菩薩
490 16 shàn kind-hearted 是名善住初發心菩薩
491 16 shàn to be skilled at something 是名善住初發心菩薩
492 16 shàn familiar 是名善住初發心菩薩
493 16 shàn to repair 是名善住初發心菩薩
494 16 shàn to admire 是名善住初發心菩薩
495 16 shàn to praise 是名善住初發心菩薩
496 16 shàn numerous; frequent; easy 是名善住初發心菩薩
497 16 shàn Shan 是名善住初發心菩薩
498 16 shàn wholesome; virtuous 是名善住初發心菩薩
499 16 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時大德舍利弗語文殊師利言
500 16 如來 rúlái Tathagata 汝欲使如來有所作也

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
therefore; tasmāt
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
诸法 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
near to; antike
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection Sūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
多罗 多羅 100 Tara
法光 102 Faguang
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无诸 無諸 119 Wu Zhu
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阴界 陰界 121 the five skandhas and the eighteen dhatu
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
中平 122 Zhongping
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 168.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿须罗 阿須羅 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
背舍 背捨 98 to turn the back on and abandon; to liberate; to emancipate; vimokṣa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
愁恼 愁惱 99 affliction
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发心 初發心 99 initial determination
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大悲心 100 a mind with great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
道心 100 Mind for the Way
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
非道 102 heterodox views
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 Buddha land
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广说 廣說 103 to explain; to teach
护世 護世 104 protectors of the world
化众生 化眾生 104 to transform living beings
慧学 慧學 104 Training on Wisdom
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
结使 結使 106 a fetter
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
卷第二十 106 scroll 20
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 108 free of desire
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
頗梨 112 crystal
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisattva
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
千佛 113 thousand Buddhas
去来现 去來現 113 past, present, and future
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍利弗即作是念 115 Śariputra then had this thought
深法 115 a profound truth
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
身见 身見 115 views of a self
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
时众 時眾 115 present company
始觉 始覺 115 shijue; acquired enlightenment; actualization of enlightenment
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受想 115 sensation and perception
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
天乐 天樂 116 heavenly music
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
通利 116 sharp intelligence
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
围遶 圍遶 119 to circumambulate
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无碍智 無礙智 119 omniscience
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
性空 120 inherently empty; empty in nature
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有为无为 有為無為 121 conditioned and unconditioned
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
欲界 121 realm of desire
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
诸众生 諸眾生 122 all beings
作佛 122 to become a Buddha