Glossary and Vocabulary for Anantamukhasādhakadhāraṇī (Fo Shuo Chusheng Wuliang Men Chi Jing) 佛說出生無量門持經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 52 chí to grasp; to hold 疾成四種微妙持門
2 52 chí to resist; to oppose 疾成四種微妙持門
3 52 chí to uphold 疾成四種微妙持門
4 52 chí to sustain; to keep; to uphold 疾成四種微妙持門
5 52 chí to administer; to manage 疾成四種微妙持門
6 52 chí to control 疾成四種微妙持門
7 52 chí to be cautious 疾成四種微妙持門
8 52 chí to remember 疾成四種微妙持門
9 52 chí to assist 疾成四種微妙持門
10 52 chí with; using 疾成四種微妙持門
11 52 chí dhara 疾成四種微妙持門
12 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 不退轉菩薩得不起法忍菩
13 43 děi to want to; to need to 不退轉菩薩得不起法忍菩
14 43 děi must; ought to 不退轉菩薩得不起法忍菩
15 43 de 不退轉菩薩得不起法忍菩
16 43 de infix potential marker 不退轉菩薩得不起法忍菩
17 43 to result in 不退轉菩薩得不起法忍菩
18 43 to be proper; to fit; to suit 不退轉菩薩得不起法忍菩
19 43 to be satisfied 不退轉菩薩得不起法忍菩
20 43 to be finished 不退轉菩薩得不起法忍菩
21 43 děi satisfying 不退轉菩薩得不起法忍菩
22 43 to contract 不退轉菩薩得不起法忍菩
23 43 to hear 不退轉菩薩得不起法忍菩
24 43 to have; there is 不退轉菩薩得不起法忍菩
25 43 marks time passed 不退轉菩薩得不起法忍菩
26 43 obtain; attain; prāpta 不退轉菩薩得不起法忍菩
27 32 菩薩 púsà bodhisattva 無癡菩薩文殊師利童子
28 32 菩薩 púsà bodhisattva 無癡菩薩文殊師利童子
29 32 菩薩 púsà bodhisattva 無癡菩薩文殊師利童子
30 31 infix potential marker 不退轉菩薩得不起法忍菩
31 25 zhě ca 依止閻浮提者皆來集會
32 23 wéi to act as; to serve 疾成無上正真之道為最正覺
33 23 wéi to change into; to become 疾成無上正真之道為最正覺
34 23 wéi to be; is 疾成無上正真之道為最正覺
35 23 wéi to do 疾成無上正真之道為最正覺
36 23 wèi to support; to help 疾成無上正真之道為最正覺
37 23 wéi to govern 疾成無上正真之道為最正覺
38 23 wèi to be; bhū 疾成無上正真之道為最正覺
39 23 to know; to learn about; to comprehend 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
40 23 detailed 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
41 23 to elaborate; to expound 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
42 23 to exhaust; to use up 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
43 23 strongly 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
44 23 Xi 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
45 23 all; kṛtsna 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
46 19 一切 yīqiè temporary 名執受一切諸法隨順念佛
47 19 一切 yīqiè the same 名執受一切諸法隨順念佛
48 18 jīng to go through; to experience 是經如所說
49 18 jīng a sutra; a scripture 是經如所說
50 18 jīng warp 是經如所說
51 18 jīng longitude 是經如所說
52 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 是經如所說
53 18 jīng a woman's period 是經如所說
54 18 jīng to bear; to endure 是經如所說
55 18 jīng to hang; to die by hanging 是經如所說
56 18 jīng classics 是經如所說
57 18 jīng to be frugal; to save 是經如所說
58 18 jīng a classic; a scripture; canon 是經如所說
59 18 jīng a standard; a norm 是經如所說
60 18 jīng a section of a Confucian work 是經如所說
61 18 jīng to measure 是經如所說
62 18 jīng human pulse 是經如所說
63 18 jīng menstruation; a woman's period 是經如所說
64 18 jīng sutra; discourse 是經如所說
65 18 disease; sickness; ailment 疾成甚
66 18 to hate; to envy 疾成甚
67 18 swift; rapid 疾成甚
68 18 urgent 疾成甚
69 18 pain 疾成甚
70 18 to get sick 疾成甚
71 18 to worry; to be nervous 疾成甚
72 18 speedy; kṣipram 疾成甚
73 18 four 與大比丘眾四萬人俱
74 18 note a musical scale 與大比丘眾四萬人俱
75 18 fourth 與大比丘眾四萬人俱
76 18 Si 與大比丘眾四萬人俱
77 18 four; catur 與大比丘眾四萬人俱
78 18 yuē to speak; to say 曰眾生淨
79 18 yuē Kangxi radical 73 曰眾生淨
80 18 yuē to be called 曰眾生淨
81 18 yuē said; ukta 曰眾生淨
82 17 to go; to 於數無數不以分別亦無所得
83 17 to rely on; to depend on 於數無數不以分別亦無所得
84 17 Yu 於數無數不以分別亦無所得
85 17 a crow 於數無數不以分別亦無所得
86 17 method; way 法念持不忘
87 17 France 法念持不忘
88 17 the law; rules; regulations 法念持不忘
89 17 the teachings of the Buddha; Dharma 法念持不忘
90 17 a standard; a norm 法念持不忘
91 17 an institution 法念持不忘
92 17 to emulate 法念持不忘
93 17 magic; a magic trick 法念持不忘
94 17 punishment 法念持不忘
95 17 Fa 法念持不忘
96 17 a precedent 法念持不忘
97 17 a classification of some kinds of Han texts 法念持不忘
98 17 relating to a ceremony or rite 法念持不忘
99 17 Dharma 法念持不忘
100 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法念持不忘
101 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法念持不忘
102 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法念持不忘
103 17 quality; characteristic 法念持不忘
104 17 xíng to walk 壽行
105 17 xíng capable; competent 壽行
106 17 háng profession 壽行
107 17 xíng Kangxi radical 144 壽行
108 17 xíng to travel 壽行
109 17 xìng actions; conduct 壽行
110 17 xíng to do; to act; to practice 壽行
111 17 xíng all right; OK; okay 壽行
112 17 háng horizontal line 壽行
113 17 héng virtuous deeds 壽行
114 17 hàng a line of trees 壽行
115 17 hàng bold; steadfast 壽行
116 17 xíng to move 壽行
117 17 xíng to put into effect; to implement 壽行
118 17 xíng travel 壽行
119 17 xíng to circulate 壽行
120 17 xíng running script; running script 壽行
121 17 xíng temporary 壽行
122 17 háng rank; order 壽行
123 17 háng a business; a shop 壽行
124 17 xíng to depart; to leave 壽行
125 17 xíng to experience 壽行
126 17 xíng path; way 壽行
127 17 xíng xing; ballad 壽行
128 17 xíng Xing 壽行
129 17 xíng Practice 壽行
130 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 壽行
131 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 壽行
132 17 suǒ a few; various; some 堅固所說堅固伊
133 17 suǒ a place; a location 堅固所說堅固伊
134 17 suǒ indicates a passive voice 堅固所說堅固伊
135 17 suǒ an ordinal number 堅固所說堅固伊
136 17 suǒ meaning 堅固所說堅固伊
137 17 suǒ garrison 堅固所說堅固伊
138 17 suǒ place; pradeśa 堅固所說堅固伊
139 17 niàn to read aloud 作是念
140 17 niàn to remember; to expect 作是念
141 17 niàn to miss 作是念
142 17 niàn to consider 作是念
143 17 niàn to recite; to chant 作是念
144 17 niàn to show affection for 作是念
145 17 niàn a thought; an idea 作是念
146 17 niàn twenty 作是念
147 17 niàn memory 作是念
148 17 niàn an instant 作是念
149 17 niàn Nian 作是念
150 17 niàn mindfulness; smrti 作是念
151 17 niàn a thought; citta 作是念
152 16 zhī to go 疾成無上正真之道為最正覺
153 16 zhī to arrive; to go 疾成無上正真之道為最正覺
154 16 zhī is 疾成無上正真之道為最正覺
155 16 zhī to use 疾成無上正真之道為最正覺
156 16 zhī Zhi 疾成無上正真之道為最正覺
157 16 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 長老舍利弗
158 15 Kangxi radical 71 所謂無句正句普句
159 15 to not have; without 所謂無句正句普句
160 15 mo 所謂無句正句普句
161 15 to not have 所謂無句正句普句
162 15 Wu 所謂無句正句普句
163 15 mo 所謂無句正句普句
164 15 Yi 我今亦當入如意定
165 14 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸佛說
166 14 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸佛說
167 14 shuì to persuade 諸佛說
168 14 shuō to teach; to recite; to explain 諸佛說
169 14 shuō a doctrine; a theory 諸佛說
170 14 shuō to claim; to assert 諸佛說
171 14 shuō allocution 諸佛說
172 14 shuō to criticize; to scold 諸佛說
173 14 shuō to indicate; to refer to 諸佛說
174 14 shuō speach; vāda 諸佛說
175 14 shuō to speak; bhāṣate 諸佛說
176 14 shuō to instruct 諸佛說
177 13 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 疾成甚
178 13 chéng to become; to turn into 疾成甚
179 13 chéng to grow up; to ripen; to mature 疾成甚
180 13 chéng to set up; to establish; to develop; to form 疾成甚
181 13 chéng a full measure of 疾成甚
182 13 chéng whole 疾成甚
183 13 chéng set; established 疾成甚
184 13 chéng to reache a certain degree; to amount to 疾成甚
185 13 chéng to reconcile 疾成甚
186 13 chéng to resmble; to be similar to 疾成甚
187 13 chéng composed of 疾成甚
188 13 chéng a result; a harvest; an achievement 疾成甚
189 13 chéng capable; able; accomplished 疾成甚
190 13 chéng to help somebody achieve something 疾成甚
191 13 chéng Cheng 疾成甚
192 13 chéng Become 疾成甚
193 13 chéng becoming; bhāva 疾成甚
194 12 wén to hear 遍告三千大千世界無不聞知
195 12 wén Wen 遍告三千大千世界無不聞知
196 12 wén sniff at; to smell 遍告三千大千世界無不聞知
197 12 wén to be widely known 遍告三千大千世界無不聞知
198 12 wén to confirm; to accept 遍告三千大千世界無不聞知
199 12 wén information 遍告三千大千世界無不聞知
200 12 wèn famous; well known 遍告三千大千世界無不聞知
201 12 wén knowledge; learning 遍告三千大千世界無不聞知
202 12 wèn popularity; prestige; reputation 遍告三千大千世界無不聞知
203 12 wén to question 遍告三千大千世界無不聞知
204 12 wén heard; śruta 遍告三千大千世界無不聞知
205 12 wén hearing; śruti 遍告三千大千世界無不聞知
206 12 Qi 作是念已即如其像
207 12 desire 爾時世尊欲捨
208 12 to desire; to wish 爾時世尊欲捨
209 12 to desire; to intend 爾時世尊欲捨
210 12 lust 爾時世尊欲捨
211 12 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲捨
212 12 to enter 入如意定以大音聲
213 12 Kangxi radical 11 入如意定以大音聲
214 12 radical 入如意定以大音聲
215 12 income 入如意定以大音聲
216 12 to conform with 入如意定以大音聲
217 12 to descend 入如意定以大音聲
218 12 the entering tone 入如意定以大音聲
219 12 to pay 入如意定以大音聲
220 12 to join 入如意定以大音聲
221 12 entering; praveśa 入如意定以大音聲
222 12 entered; attained; āpanna 入如意定以大音聲
223 11 one hundred million 有八十億百千一生補處
224 11 to estimate; to calculate; to guess 有八十億百千一生補處
225 11 a huge number; an immeasurable amount 有八十億百千一生補處
226 11 to allay; to put to rest; to satisfy 有八十億百千一生補處
227 11 a very large number; koṭi 有八十億百千一生補處
228 11 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 善男子行詣十方恒河沙諸佛國土
229 11 shén divine; mysterious; magical; supernatural 之神
230 11 shén a deity; a god; a spiritual being 之神
231 11 shén spirit; will; attention 之神
232 11 shén soul; spirit; divine essence 之神
233 11 shén expression 之神
234 11 shén a portrait 之神
235 11 shén a person with supernatural powers 之神
236 11 shén Shen 之神
237 11 shén spiritual powers; ṛddhi 之神
238 11 Buddha; Awakened One 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
239 11 relating to Buddhism 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
240 11 a statue or image of a Buddha 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
241 11 a Buddhist text 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
242 11 to touch; to stroke 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
243 11 Buddha 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
244 11 Buddha; Awakened One 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
245 11 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊欲捨
246 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊欲捨
247 11 shí time; a point or period of time 是時大
248 11 shí a season; a quarter of a year 是時大
249 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時大
250 11 shí fashionable 是時大
251 11 shí fate; destiny; luck 是時大
252 11 shí occasion; opportunity; chance 是時大
253 11 shí tense 是時大
254 11 shí particular; special 是時大
255 11 shí to plant; to cultivate 是時大
256 11 shí an era; a dynasty 是時大
257 11 shí time [abstract] 是時大
258 11 shí seasonal 是時大
259 11 shí to wait upon 是時大
260 11 shí hour 是時大
261 11 shí appropriate; proper; timely 是時大
262 11 shí Shi 是時大
263 11 shí a present; currentlt 是時大
264 11 shí time; kāla 是時大
265 11 shí at that time; samaya 是時大
266 10 ér Kangxi radical 126 善自攝持果而大勇
267 10 ér as if; to seem like 善自攝持果而大勇
268 10 néng can; able 善自攝持果而大勇
269 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 善自攝持果而大勇
270 10 ér to arrive; up to 善自攝持果而大勇
271 10 néng can; able 乃能為諸菩薩問如是義
272 10 néng ability; capacity 乃能為諸菩薩問如是義
273 10 néng a mythical bear-like beast 乃能為諸菩薩問如是義
274 10 néng energy 乃能為諸菩薩問如是義
275 10 néng function; use 乃能為諸菩薩問如是義
276 10 néng talent 乃能為諸菩薩問如是義
277 10 néng expert at 乃能為諸菩薩問如是義
278 10 néng to be in harmony 乃能為諸菩薩問如是義
279 10 néng to tend to; to care for 乃能為諸菩薩問如是義
280 10 néng to reach; to arrive at 乃能為諸菩薩問如是義
281 10 néng to be able; śak 乃能為諸菩薩問如是義
282 10 néng skilful; pravīṇa 乃能為諸菩薩問如是義
283 10 cóng to follow 所以者何從是持
284 10 cóng to comply; to submit; to defer 所以者何從是持
285 10 cóng to participate in something 所以者何從是持
286 10 cóng to use a certain method or principle 所以者何從是持
287 10 cóng something secondary 所以者何從是持
288 10 cóng remote relatives 所以者何從是持
289 10 cóng secondary 所以者何從是持
290 10 cóng to go on; to advance 所以者何從是持
291 10 cōng at ease; informal 所以者何從是持
292 10 zòng a follower; a supporter 所以者何從是持
293 10 zòng to release 所以者何從是持
294 10 zòng perpendicular; longitudinal 所以者何從是持
295 10 míng fame; renown; reputation 名執受一切諸法隨順念佛
296 10 míng a name; personal name; designation 名執受一切諸法隨順念佛
297 10 míng rank; position 名執受一切諸法隨順念佛
298 10 míng an excuse 名執受一切諸法隨順念佛
299 10 míng life 名執受一切諸法隨順念佛
300 10 míng to name; to call 名執受一切諸法隨順念佛
301 10 míng to express; to describe 名執受一切諸法隨順念佛
302 10 míng to be called; to have the name 名執受一切諸法隨順念佛
303 10 míng to own; to possess 名執受一切諸法隨順念佛
304 10 míng famous; renowned 名執受一切諸法隨順念佛
305 10 míng moral 名執受一切諸法隨順念佛
306 10 míng name; naman 名執受一切諸法隨順念佛
307 10 míng fame; renown; yasas 名執受一切諸法隨順念佛
308 10 lái to come 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
309 10 lái please 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
310 10 lái used to substitute for another verb 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
311 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
312 10 lái wheat 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
313 10 lái next; future 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
314 10 lái a simple complement of direction 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
315 10 lái to occur; to arise 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
316 10 lái to earn 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
317 10 lái to come; āgata 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
318 9 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊欲捨
319 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊欲捨
320 9 to leave; to depart; to go away; to part 離惡趣菩薩無憂
321 9 a mythical bird 離惡趣菩薩無憂
322 9 li; one of the eight divinatory trigrams 離惡趣菩薩無憂
323 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離惡趣菩薩無憂
324 9 chī a dragon with horns not yet grown 離惡趣菩薩無憂
325 9 a mountain ash 離惡趣菩薩無憂
326 9 vanilla; a vanilla-like herb 離惡趣菩薩無憂
327 9 to be scattered; to be separated 離惡趣菩薩無憂
328 9 to cut off 離惡趣菩薩無憂
329 9 to violate; to be contrary to 離惡趣菩薩無憂
330 9 to be distant from 離惡趣菩薩無憂
331 9 two 離惡趣菩薩無憂
332 9 to array; to align 離惡趣菩薩無憂
333 9 to pass through; to experience 離惡趣菩薩無憂
334 9 transcendence 離惡趣菩薩無憂
335 9 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離惡趣菩薩無憂
336 9 to think; consider; to ponder 窮劫思難問
337 9 thinking; consideration 窮劫思難問
338 9 to miss; to long for 窮劫思難問
339 9 emotions 窮劫思難問
340 9 to mourn; to grieve 窮劫思難問
341 9 Si 窮劫思難問
342 9 sāi hairy [beard] 窮劫思難問
343 9 Think 窮劫思難問
344 9 volition; cetanā 窮劫思難問
345 9 consciousness, understanding; cetanā 窮劫思難問
346 9 thought; cintā 窮劫思難問
347 8 gào to tell; to say; said; told 便告長老大目揵
348 8 gào to request 便告長老大目揵
349 8 gào to report; to inform 便告長老大目揵
350 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 便告長老大目揵
351 8 gào to accuse; to sue 便告長老大目揵
352 8 gào to reach 便告長老大目揵
353 8 gào an announcement 便告長老大目揵
354 8 gào a party 便告長老大目揵
355 8 gào a vacation 便告長老大目揵
356 8 gào Gao 便告長老大目揵
357 8 gào to tell; jalp 便告長老大目揵
358 8 眾生 zhòngshēng all living things 曰眾生淨
359 8 眾生 zhòngshēng living things other than people 曰眾生淨
360 8 眾生 zhòngshēng sentient beings 曰眾生淨
361 8 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 曰眾生淨
362 8 děng et cetera; and so on 恒沙等諸佛
363 8 děng to wait 恒沙等諸佛
364 8 děng to be equal 恒沙等諸佛
365 8 děng degree; level 恒沙等諸佛
366 8 děng to compare 恒沙等諸佛
367 8 děng same; equal; sama 恒沙等諸佛
368 8 meaning; sense 以是義上問世尊
369 8 justice; right action; righteousness 以是義上問世尊
370 8 artificial; man-made; fake 以是義上問世尊
371 8 chivalry; generosity 以是義上問世尊
372 8 just; righteous 以是義上問世尊
373 8 adopted 以是義上問世尊
374 8 a relationship 以是義上問世尊
375 8 volunteer 以是義上問世尊
376 8 something suitable 以是義上問世尊
377 8 a martyr 以是義上問世尊
378 8 a law 以是義上問世尊
379 8 Yi 以是義上問世尊
380 8 Righteousness 以是義上問世尊
381 8 aim; artha 以是義上問世尊
382 7 huì can; be able to 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
383 7 huì able to 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
384 7 huì a meeting; a conference; an assembly 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
385 7 kuài to balance an account 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
386 7 huì to assemble 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
387 7 huì to meet 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
388 7 huì a temple fair 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
389 7 huì a religious assembly 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
390 7 huì an association; a society 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
391 7 huì a national or provincial capital 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
392 7 huì an opportunity 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
393 7 huì to understand 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
394 7 huì to be familiar with; to know 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
395 7 huì to be possible; to be likely 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
396 7 huì to be good at 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
397 7 huì a moment 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
398 7 huì to happen to 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
399 7 huì to pay 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
400 7 huì a meeting place 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
401 7 kuài the seam of a cap 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
402 7 huì in accordance with 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
403 7 huì imperial civil service examination 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
404 7 huì to have sexual intercourse 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
405 7 huì Hui 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
406 7 huì combining; samsarga 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
407 7 大林精舍 dà lín jīngshě Venuvana Vihara 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
408 7 lìng to make; to cause to be; to lead 令諸菩薩得離疑網
409 7 lìng to issue a command 令諸菩薩得離疑網
410 7 lìng rules of behavior; customs 令諸菩薩得離疑網
411 7 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令諸菩薩得離疑網
412 7 lìng a season 令諸菩薩得離疑網
413 7 lìng respected; good reputation 令諸菩薩得離疑網
414 7 lìng good 令諸菩薩得離疑網
415 7 lìng pretentious 令諸菩薩得離疑網
416 7 lìng a transcending state of existence 令諸菩薩得離疑網
417 7 lìng a commander 令諸菩薩得離疑網
418 7 lìng a commanding quality; an impressive character 令諸菩薩得離疑網
419 7 lìng lyrics 令諸菩薩得離疑網
420 7 lìng Ling 令諸菩薩得離疑網
421 7 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令諸菩薩得離疑網
422 7 shēng to be born; to give birth 生諸根持
423 7 shēng to live 生諸根持
424 7 shēng raw 生諸根持
425 7 shēng a student 生諸根持
426 7 shēng life 生諸根持
427 7 shēng to produce; to give rise 生諸根持
428 7 shēng alive 生諸根持
429 7 shēng a lifetime 生諸根持
430 7 shēng to initiate; to become 生諸根持
431 7 shēng to grow 生諸根持
432 7 shēng unfamiliar 生諸根持
433 7 shēng not experienced 生諸根持
434 7 shēng hard; stiff; strong 生諸根持
435 7 shēng having academic or professional knowledge 生諸根持
436 7 shēng a male role in traditional theatre 生諸根持
437 7 shēng gender 生諸根持
438 7 shēng to develop; to grow 生諸根持
439 7 shēng to set up 生諸根持
440 7 shēng a prostitute 生諸根持
441 7 shēng a captive 生諸根持
442 7 shēng a gentleman 生諸根持
443 7 shēng Kangxi radical 100 生諸根持
444 7 shēng unripe 生諸根持
445 7 shēng nature 生諸根持
446 7 shēng to inherit; to succeed 生諸根持
447 7 shēng destiny 生諸根持
448 7 shēng birth 生諸根持
449 7 to reach 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
450 7 to attain 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
451 7 to understand 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
452 7 able to be compared to; to catch up with 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
453 7 to be involved with; to associate with 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
454 7 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
455 7 and; ca; api 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
456 7 dào way; road; path 疾成無上正真之道為最正覺
457 7 dào principle; a moral; morality 疾成無上正真之道為最正覺
458 7 dào Tao; the Way 疾成無上正真之道為最正覺
459 7 dào to say; to speak; to talk 疾成無上正真之道為最正覺
460 7 dào to think 疾成無上正真之道為最正覺
461 7 dào circuit; a province 疾成無上正真之道為最正覺
462 7 dào a course; a channel 疾成無上正真之道為最正覺
463 7 dào a method; a way of doing something 疾成無上正真之道為最正覺
464 7 dào a doctrine 疾成無上正真之道為最正覺
465 7 dào Taoism; Daoism 疾成無上正真之道為最正覺
466 7 dào a skill 疾成無上正真之道為最正覺
467 7 dào a sect 疾成無上正真之道為最正覺
468 7 dào a line 疾成無上正真之道為最正覺
469 7 dào Way 疾成無上正真之道為最正覺
470 7 dào way; path; marga 疾成無上正真之道為最正覺
471 7 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就樂說光
472 7 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就樂說光
473 7 成就 chéngjiù accomplishment 成就樂說光
474 7 成就 chéngjiù Achievements 成就樂說光
475 7 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就樂說光
476 7 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就樂說光
477 7 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就樂說光
478 7 to arise; to get up 不退轉菩薩得不起法忍菩
479 7 to rise; to raise 不退轉菩薩得不起法忍菩
480 7 to grow out of; to bring forth; to emerge 不退轉菩薩得不起法忍菩
481 7 to appoint (to an official post); to take up a post 不退轉菩薩得不起法忍菩
482 7 to start 不退轉菩薩得不起法忍菩
483 7 to establish; to build 不退轉菩薩得不起法忍菩
484 7 to draft; to draw up (a plan) 不退轉菩薩得不起法忍菩
485 7 opening sentence; opening verse 不退轉菩薩得不起法忍菩
486 7 to get out of bed 不退轉菩薩得不起法忍菩
487 7 to recover; to heal 不退轉菩薩得不起法忍菩
488 7 to take out; to extract 不退轉菩薩得不起法忍菩
489 7 marks the beginning of an action 不退轉菩薩得不起法忍菩
490 7 marks the sufficiency of an action 不退轉菩薩得不起法忍菩
491 7 to call back from mourning 不退轉菩薩得不起法忍菩
492 7 to take place; to occur 不退轉菩薩得不起法忍菩
493 7 to conjecture 不退轉菩薩得不起法忍菩
494 7 stand up; utthāna 不退轉菩薩得不起法忍菩
495 7 arising; utpāda 不退轉菩薩得不起法忍菩
496 6 出生 chūshēng to be born 一曰出生
497 6 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed
498 6 shàn happy
499 6 shàn good
500 6 shàn kind-hearted

Frequencies of all Words

Top 1039

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 chí to grasp; to hold 疾成四種微妙持門
2 52 chí to resist; to oppose 疾成四種微妙持門
3 52 chí to uphold 疾成四種微妙持門
4 52 chí to sustain; to keep; to uphold 疾成四種微妙持門
5 52 chí to administer; to manage 疾成四種微妙持門
6 52 chí to control 疾成四種微妙持門
7 52 chí to be cautious 疾成四種微妙持門
8 52 chí to remember 疾成四種微妙持門
9 52 chí to assist 疾成四種微妙持門
10 52 chí with; using 疾成四種微妙持門
11 52 chí dhara 疾成四種微妙持門
12 43 de potential marker 不退轉菩薩得不起法忍菩
13 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 不退轉菩薩得不起法忍菩
14 43 děi must; ought to 不退轉菩薩得不起法忍菩
15 43 děi to want to; to need to 不退轉菩薩得不起法忍菩
16 43 děi must; ought to 不退轉菩薩得不起法忍菩
17 43 de 不退轉菩薩得不起法忍菩
18 43 de infix potential marker 不退轉菩薩得不起法忍菩
19 43 to result in 不退轉菩薩得不起法忍菩
20 43 to be proper; to fit; to suit 不退轉菩薩得不起法忍菩
21 43 to be satisfied 不退轉菩薩得不起法忍菩
22 43 to be finished 不退轉菩薩得不起法忍菩
23 43 de result of degree 不退轉菩薩得不起法忍菩
24 43 de marks completion of an action 不退轉菩薩得不起法忍菩
25 43 děi satisfying 不退轉菩薩得不起法忍菩
26 43 to contract 不退轉菩薩得不起法忍菩
27 43 marks permission or possibility 不退轉菩薩得不起法忍菩
28 43 expressing frustration 不退轉菩薩得不起法忍菩
29 43 to hear 不退轉菩薩得不起法忍菩
30 43 to have; there is 不退轉菩薩得不起法忍菩
31 43 marks time passed 不退轉菩薩得不起法忍菩
32 43 obtain; attain; prāpta 不退轉菩薩得不起法忍菩
33 41 shì is; are; am; to be 作是念
34 41 shì is exactly 作是念
35 41 shì is suitable; is in contrast 作是念
36 41 shì this; that; those 作是念
37 41 shì really; certainly 作是念
38 41 shì correct; yes; affirmative 作是念
39 41 shì true 作是念
40 41 shì is; has; exists 作是念
41 41 shì used between repetitions of a word 作是念
42 41 shì a matter; an affair 作是念
43 41 shì Shi 作是念
44 41 shì is; bhū 作是念
45 41 shì this; idam 作是念
46 32 菩薩 púsà bodhisattva 無癡菩薩文殊師利童子
47 32 菩薩 púsà bodhisattva 無癡菩薩文殊師利童子
48 32 菩薩 púsà bodhisattva 無癡菩薩文殊師利童子
49 31 not; no 不退轉菩薩得不起法忍菩
50 31 expresses that a certain condition cannot be acheived 不退轉菩薩得不起法忍菩
51 31 as a correlative 不退轉菩薩得不起法忍菩
52 31 no (answering a question) 不退轉菩薩得不起法忍菩
53 31 forms a negative adjective from a noun 不退轉菩薩得不起法忍菩
54 31 at the end of a sentence to form a question 不退轉菩薩得不起法忍菩
55 31 to form a yes or no question 不退轉菩薩得不起法忍菩
56 31 infix potential marker 不退轉菩薩得不起法忍菩
57 31 no; na 不退轉菩薩得不起法忍菩
58 29 this; these 當學此門持當
59 29 in this way 當學此門持當
60 29 otherwise; but; however; so 當學此門持當
61 29 at this time; now; here 當學此門持當
62 29 this; here; etad 當學此門持當
63 25 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 依止閻浮提者皆來集會
64 25 zhě that 依止閻浮提者皆來集會
65 25 zhě nominalizing function word 依止閻浮提者皆來集會
66 25 zhě used to mark a definition 依止閻浮提者皆來集會
67 25 zhě used to mark a pause 依止閻浮提者皆來集會
68 25 zhě topic marker; that; it 依止閻浮提者皆來集會
69 25 zhuó according to 依止閻浮提者皆來集會
70 25 zhě ca 依止閻浮提者皆來集會
71 23 wèi for; to 疾成無上正真之道為最正覺
72 23 wèi because of 疾成無上正真之道為最正覺
73 23 wéi to act as; to serve 疾成無上正真之道為最正覺
74 23 wéi to change into; to become 疾成無上正真之道為最正覺
75 23 wéi to be; is 疾成無上正真之道為最正覺
76 23 wéi to do 疾成無上正真之道為最正覺
77 23 wèi for 疾成無上正真之道為最正覺
78 23 wèi because of; for; to 疾成無上正真之道為最正覺
79 23 wèi to 疾成無上正真之道為最正覺
80 23 wéi in a passive construction 疾成無上正真之道為最正覺
81 23 wéi forming a rehetorical question 疾成無上正真之道為最正覺
82 23 wéi forming an adverb 疾成無上正真之道為最正覺
83 23 wéi to add emphasis 疾成無上正真之道為最正覺
84 23 wèi to support; to help 疾成無上正真之道為最正覺
85 23 wéi to govern 疾成無上正真之道為最正覺
86 23 wèi to be; bhū 疾成無上正真之道為最正覺
87 23 to know; to learn about; to comprehend 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
88 23 all; entire 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
89 23 detailed 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
90 23 to elaborate; to expound 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
91 23 to exhaust; to use up 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
92 23 strongly 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
93 23 Xi 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
94 23 all; kṛtsna 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
95 20 zhū all; many; various 離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩
96 20 zhū Zhu 離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩
97 20 zhū all; members of the class 離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩
98 20 zhū interrogative particle 離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩
99 20 zhū him; her; them; it 離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩
100 20 zhū of; in 離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩
101 20 zhū all; many; sarva 離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩
102 20 dāng to be; to act as; to serve as 却後三月當般涅槃
103 20 dāng at or in the very same; be apposite 却後三月當般涅槃
104 20 dāng dang (sound of a bell) 却後三月當般涅槃
105 20 dāng to face 却後三月當般涅槃
106 20 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 却後三月當般涅槃
107 20 dāng to manage; to host 却後三月當般涅槃
108 20 dāng should 却後三月當般涅槃
109 20 dāng to treat; to regard as 却後三月當般涅槃
110 20 dǎng to think 却後三月當般涅槃
111 20 dàng suitable; correspond to 却後三月當般涅槃
112 20 dǎng to be equal 却後三月當般涅槃
113 20 dàng that 却後三月當般涅槃
114 20 dāng an end; top 却後三月當般涅槃
115 20 dàng clang; jingle 却後三月當般涅槃
116 20 dāng to judge 却後三月當般涅槃
117 20 dǎng to bear on one's shoulder 却後三月當般涅槃
118 20 dàng the same 却後三月當般涅槃
119 20 dàng to pawn 却後三月當般涅槃
120 20 dàng to fail [an exam] 却後三月當般涅槃
121 20 dàng a trap 却後三月當般涅槃
122 20 dàng a pawned item 却後三月當般涅槃
123 20 dāng will be; bhaviṣyati 却後三月當般涅槃
124 19 一切 yīqiè all; every; everything 名執受一切諸法隨順念佛
125 19 一切 yīqiè temporary 名執受一切諸法隨順念佛
126 19 一切 yīqiè the same 名執受一切諸法隨順念佛
127 19 一切 yīqiè generally 名執受一切諸法隨順念佛
128 19 一切 yīqiè all, everything 名執受一切諸法隨順念佛
129 19 一切 yīqiè all; sarva 名執受一切諸法隨順念佛
130 18 jīng to go through; to experience 是經如所說
131 18 jīng a sutra; a scripture 是經如所說
132 18 jīng warp 是經如所說
133 18 jīng longitude 是經如所說
134 18 jīng often; regularly; frequently 是經如所說
135 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 是經如所說
136 18 jīng a woman's period 是經如所說
137 18 jīng to bear; to endure 是經如所說
138 18 jīng to hang; to die by hanging 是經如所說
139 18 jīng classics 是經如所說
140 18 jīng to be frugal; to save 是經如所說
141 18 jīng a classic; a scripture; canon 是經如所說
142 18 jīng a standard; a norm 是經如所說
143 18 jīng a section of a Confucian work 是經如所說
144 18 jīng to measure 是經如所說
145 18 jīng human pulse 是經如所說
146 18 jīng menstruation; a woman's period 是經如所說
147 18 jīng sutra; discourse 是經如所說
148 18 disease; sickness; ailment 疾成甚
149 18 to hate; to envy 疾成甚
150 18 swift; rapid 疾成甚
151 18 urgent 疾成甚
152 18 pain 疾成甚
153 18 to get sick 疾成甚
154 18 to worry; to be nervous 疾成甚
155 18 speedy; kṣipram 疾成甚
156 18 four 與大比丘眾四萬人俱
157 18 note a musical scale 與大比丘眾四萬人俱
158 18 fourth 與大比丘眾四萬人俱
159 18 Si 與大比丘眾四萬人俱
160 18 four; catur 與大比丘眾四萬人俱
161 18 yuē to speak; to say 曰眾生淨
162 18 yuē Kangxi radical 73 曰眾生淨
163 18 yuē to be called 曰眾生淨
164 18 yuē particle without meaning 曰眾生淨
165 18 yuē said; ukta 曰眾生淨
166 17 in; at 於數無數不以分別亦無所得
167 17 in; at 於數無數不以分別亦無所得
168 17 in; at; to; from 於數無數不以分別亦無所得
169 17 to go; to 於數無數不以分別亦無所得
170 17 to rely on; to depend on 於數無數不以分別亦無所得
171 17 to go to; to arrive at 於數無數不以分別亦無所得
172 17 from 於數無數不以分別亦無所得
173 17 give 於數無數不以分別亦無所得
174 17 oppposing 於數無數不以分別亦無所得
175 17 and 於數無數不以分別亦無所得
176 17 compared to 於數無數不以分別亦無所得
177 17 by 於數無數不以分別亦無所得
178 17 and; as well as 於數無數不以分別亦無所得
179 17 for 於數無數不以分別亦無所得
180 17 Yu 於數無數不以分別亦無所得
181 17 a crow 於數無數不以分別亦無所得
182 17 whew; wow 於數無數不以分別亦無所得
183 17 near to; antike 於數無數不以分別亦無所得
184 17 method; way 法念持不忘
185 17 France 法念持不忘
186 17 the law; rules; regulations 法念持不忘
187 17 the teachings of the Buddha; Dharma 法念持不忘
188 17 a standard; a norm 法念持不忘
189 17 an institution 法念持不忘
190 17 to emulate 法念持不忘
191 17 magic; a magic trick 法念持不忘
192 17 punishment 法念持不忘
193 17 Fa 法念持不忘
194 17 a precedent 法念持不忘
195 17 a classification of some kinds of Han texts 法念持不忘
196 17 relating to a ceremony or rite 法念持不忘
197 17 Dharma 法念持不忘
198 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法念持不忘
199 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法念持不忘
200 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法念持不忘
201 17 quality; characteristic 法念持不忘
202 17 xíng to walk 壽行
203 17 xíng capable; competent 壽行
204 17 háng profession 壽行
205 17 háng line; row 壽行
206 17 xíng Kangxi radical 144 壽行
207 17 xíng to travel 壽行
208 17 xìng actions; conduct 壽行
209 17 xíng to do; to act; to practice 壽行
210 17 xíng all right; OK; okay 壽行
211 17 háng horizontal line 壽行
212 17 héng virtuous deeds 壽行
213 17 hàng a line of trees 壽行
214 17 hàng bold; steadfast 壽行
215 17 xíng to move 壽行
216 17 xíng to put into effect; to implement 壽行
217 17 xíng travel 壽行
218 17 xíng to circulate 壽行
219 17 xíng running script; running script 壽行
220 17 xíng temporary 壽行
221 17 xíng soon 壽行
222 17 háng rank; order 壽行
223 17 háng a business; a shop 壽行
224 17 xíng to depart; to leave 壽行
225 17 xíng to experience 壽行
226 17 xíng path; way 壽行
227 17 xíng xing; ballad 壽行
228 17 xíng a round [of drinks] 壽行
229 17 xíng Xing 壽行
230 17 xíng moreover; also 壽行
231 17 xíng Practice 壽行
232 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 壽行
233 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 壽行
234 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 堅固所說堅固伊
235 17 suǒ an office; an institute 堅固所說堅固伊
236 17 suǒ introduces a relative clause 堅固所說堅固伊
237 17 suǒ it 堅固所說堅固伊
238 17 suǒ if; supposing 堅固所說堅固伊
239 17 suǒ a few; various; some 堅固所說堅固伊
240 17 suǒ a place; a location 堅固所說堅固伊
241 17 suǒ indicates a passive voice 堅固所說堅固伊
242 17 suǒ that which 堅固所說堅固伊
243 17 suǒ an ordinal number 堅固所說堅固伊
244 17 suǒ meaning 堅固所說堅固伊
245 17 suǒ garrison 堅固所說堅固伊
246 17 suǒ place; pradeśa 堅固所說堅固伊
247 17 suǒ that which; yad 堅固所說堅固伊
248 17 yǒu is; are; to exist 有三百萬比丘眾會
249 17 yǒu to have; to possess 有三百萬比丘眾會
250 17 yǒu indicates an estimate 有三百萬比丘眾會
251 17 yǒu indicates a large quantity 有三百萬比丘眾會
252 17 yǒu indicates an affirmative response 有三百萬比丘眾會
253 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有三百萬比丘眾會
254 17 yǒu used to compare two things 有三百萬比丘眾會
255 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有三百萬比丘眾會
256 17 yǒu used before the names of dynasties 有三百萬比丘眾會
257 17 yǒu a certain thing; what exists 有三百萬比丘眾會
258 17 yǒu multiple of ten and ... 有三百萬比丘眾會
259 17 yǒu abundant 有三百萬比丘眾會
260 17 yǒu purposeful 有三百萬比丘眾會
261 17 yǒu You 有三百萬比丘眾會
262 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 有三百萬比丘眾會
263 17 yǒu becoming; bhava 有三百萬比丘眾會
264 17 niàn to read aloud 作是念
265 17 niàn to remember; to expect 作是念
266 17 niàn to miss 作是念
267 17 niàn to consider 作是念
268 17 niàn to recite; to chant 作是念
269 17 niàn to show affection for 作是念
270 17 niàn a thought; an idea 作是念
271 17 niàn twenty 作是念
272 17 niàn memory 作是念
273 17 niàn an instant 作是念
274 17 niàn Nian 作是念
275 17 niàn mindfulness; smrti 作是念
276 17 niàn a thought; citta 作是念
277 17 jiē all; each and every; in all cases 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
278 17 jiē same; equally 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
279 17 jiē all; sarva 及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講
280 16 zhī him; her; them; that 疾成無上正真之道為最正覺
281 16 zhī used between a modifier and a word to form a word group 疾成無上正真之道為最正覺
282 16 zhī to go 疾成無上正真之道為最正覺
283 16 zhī this; that 疾成無上正真之道為最正覺
284 16 zhī genetive marker 疾成無上正真之道為最正覺
285 16 zhī it 疾成無上正真之道為最正覺
286 16 zhī in 疾成無上正真之道為最正覺
287 16 zhī all 疾成無上正真之道為最正覺
288 16 zhī and 疾成無上正真之道為最正覺
289 16 zhī however 疾成無上正真之道為最正覺
290 16 zhī if 疾成無上正真之道為最正覺
291 16 zhī then 疾成無上正真之道為最正覺
292 16 zhī to arrive; to go 疾成無上正真之道為最正覺
293 16 zhī is 疾成無上正真之道為最正覺
294 16 zhī to use 疾成無上正真之道為最正覺
295 16 zhī Zhi 疾成無上正真之道為最正覺
296 16 that; those 彼故
297 16 another; the other 彼故
298 16 that; tad 彼故
299 16 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 長老舍利弗
300 15 no 所謂無句正句普句
301 15 Kangxi radical 71 所謂無句正句普句
302 15 to not have; without 所謂無句正句普句
303 15 has not yet 所謂無句正句普句
304 15 mo 所謂無句正句普句
305 15 do not 所謂無句正句普句
306 15 not; -less; un- 所謂無句正句普句
307 15 regardless of 所謂無句正句普句
308 15 to not have 所謂無句正句普句
309 15 um 所謂無句正句普句
310 15 Wu 所謂無句正句普句
311 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 所謂無句正句普句
312 15 not; non- 所謂無句正句普句
313 15 mo 所謂無句正句普句
314 15 also; too 我今亦當入如意定
315 15 but 我今亦當入如意定
316 15 this; he; she 我今亦當入如意定
317 15 although; even though 我今亦當入如意定
318 15 already 我今亦當入如意定
319 15 particle with no meaning 我今亦當入如意定
320 15 Yi 我今亦當入如意定
321 14 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸佛說
322 14 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸佛說
323 14 shuì to persuade 諸佛說
324 14 shuō to teach; to recite; to explain 諸佛說
325 14 shuō a doctrine; a theory 諸佛說
326 14 shuō to claim; to assert 諸佛說
327 14 shuō allocution 諸佛說
328 14 shuō to criticize; to scold 諸佛說
329 14 shuō to indicate; to refer to 諸佛說
330 14 shuō speach; vāda 諸佛說
331 14 shuō to speak; bhāṣate 諸佛說
332 14 shuō to instruct 諸佛說
333 13 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 疾成甚
334 13 chéng one tenth 疾成甚
335 13 chéng to become; to turn into 疾成甚
336 13 chéng to grow up; to ripen; to mature 疾成甚
337 13 chéng to set up; to establish; to develop; to form 疾成甚
338 13 chéng a full measure of 疾成甚
339 13 chéng whole 疾成甚
340 13 chéng set; established 疾成甚
341 13 chéng to reache a certain degree; to amount to 疾成甚
342 13 chéng to reconcile 疾成甚
343 13 chéng alright; OK 疾成甚
344 13 chéng an area of ten square miles 疾成甚
345 13 chéng to resmble; to be similar to 疾成甚
346 13 chéng composed of 疾成甚
347 13 chéng a result; a harvest; an achievement 疾成甚
348 13 chéng capable; able; accomplished 疾成甚
349 13 chéng to help somebody achieve something 疾成甚
350 13 chéng Cheng 疾成甚
351 13 chéng Become 疾成甚
352 13 chéng becoming; bhāva 疾成甚
353 12 wén to hear 遍告三千大千世界無不聞知
354 12 wén Wen 遍告三千大千世界無不聞知
355 12 wén sniff at; to smell 遍告三千大千世界無不聞知
356 12 wén to be widely known 遍告三千大千世界無不聞知
357 12 wén to confirm; to accept 遍告三千大千世界無不聞知
358 12 wén information 遍告三千大千世界無不聞知
359 12 wèn famous; well known 遍告三千大千世界無不聞知
360 12 wén knowledge; learning 遍告三千大千世界無不聞知
361 12 wèn popularity; prestige; reputation 遍告三千大千世界無不聞知
362 12 wén to question 遍告三千大千世界無不聞知
363 12 wén heard; śruta 遍告三千大千世界無不聞知
364 12 wén hearing; śruti 遍告三千大千世界無不聞知
365 12 his; hers; its; theirs 作是念已即如其像
366 12 to add emphasis 作是念已即如其像
367 12 used when asking a question in reply to a question 作是念已即如其像
368 12 used when making a request or giving an order 作是念已即如其像
369 12 he; her; it; them 作是念已即如其像
370 12 probably; likely 作是念已即如其像
371 12 will 作是念已即如其像
372 12 may 作是念已即如其像
373 12 if 作是念已即如其像
374 12 or 作是念已即如其像
375 12 Qi 作是念已即如其像
376 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 作是念已即如其像
377 12 desire 爾時世尊欲捨
378 12 to desire; to wish 爾時世尊欲捨
379 12 almost; nearly; about to occur 爾時世尊欲捨
380 12 to desire; to intend 爾時世尊欲捨
381 12 lust 爾時世尊欲捨
382 12 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲捨
383 12 to enter 入如意定以大音聲
384 12 Kangxi radical 11 入如意定以大音聲
385 12 radical 入如意定以大音聲
386 12 income 入如意定以大音聲
387 12 to conform with 入如意定以大音聲
388 12 to descend 入如意定以大音聲
389 12 the entering tone 入如意定以大音聲
390 12 to pay 入如意定以大音聲
391 12 to join 入如意定以大音聲
392 12 entering; praveśa 入如意定以大音聲
393 12 entered; attained; āpanna 入如意定以大音聲
394 11 one hundred million 有八十億百千一生補處
395 11 to estimate; to calculate; to guess 有八十億百千一生補處
396 11 a huge number; an immeasurable amount 有八十億百千一生補處
397 11 to allay; to put to rest; to satisfy 有八十億百千一生補處
398 11 a very large number; koṭi 有八十億百千一生補處
399 11 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 善男子行詣十方恒河沙諸佛國土
400 11 shén divine; mysterious; magical; supernatural 之神
401 11 shén a deity; a god; a spiritual being 之神
402 11 shén spirit; will; attention 之神
403 11 shén soul; spirit; divine essence 之神
404 11 shén expression 之神
405 11 shén a portrait 之神
406 11 shén a person with supernatural powers 之神
407 11 shén Shen 之神
408 11 shén spiritual powers; ṛddhi 之神
409 11 Buddha; Awakened One 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
410 11 relating to Buddhism 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
411 11 a statue or image of a Buddha 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
412 11 a Buddhist text 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
413 11 to touch; to stroke 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
414 11 Buddha 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
415 11 Buddha; Awakened One 一時佛在毘舍離大林精舍重閣
416 11 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊欲捨
417 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊欲捨
418 11 shí time; a point or period of time 是時大
419 11 shí a season; a quarter of a year 是時大
420 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時大
421 11 shí at that time 是時大
422 11 shí fashionable 是時大
423 11 shí fate; destiny; luck 是時大
424 11 shí occasion; opportunity; chance 是時大
425 11 shí tense 是時大
426 11 shí particular; special 是時大
427 11 shí to plant; to cultivate 是時大
428 11 shí hour (measure word) 是時大
429 11 shí an era; a dynasty 是時大
430 11 shí time [abstract] 是時大
431 11 shí seasonal 是時大
432 11 shí frequently; often 是時大
433 11 shí occasionally; sometimes 是時大
434 11 shí on time 是時大
435 11 shí this; that 是時大
436 11 shí to wait upon 是時大
437 11 shí hour 是時大
438 11 shí appropriate; proper; timely 是時大
439 11 shí Shi 是時大
440 11 shí a present; currentlt 是時大
441 11 shí time; kāla 是時大
442 11 shí at that time; samaya 是時大
443 11 shí then; atha 是時大
444 10 ér and; as well as; but (not); yet (not) 善自攝持果而大勇
445 10 ér Kangxi radical 126 善自攝持果而大勇
446 10 ér you 善自攝持果而大勇
447 10 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 善自攝持果而大勇
448 10 ér right away; then 善自攝持果而大勇
449 10 ér but; yet; however; while; nevertheless 善自攝持果而大勇
450 10 ér if; in case; in the event that 善自攝持果而大勇
451 10 ér therefore; as a result; thus 善自攝持果而大勇
452 10 ér how can it be that? 善自攝持果而大勇
453 10 ér so as to 善自攝持果而大勇
454 10 ér only then 善自攝持果而大勇
455 10 ér as if; to seem like 善自攝持果而大勇
456 10 néng can; able 善自攝持果而大勇
457 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 善自攝持果而大勇
458 10 ér me 善自攝持果而大勇
459 10 ér to arrive; up to 善自攝持果而大勇
460 10 ér possessive 善自攝持果而大勇
461 10 ér and; ca 善自攝持果而大勇
462 10 néng can; able 乃能為諸菩薩問如是義
463 10 néng ability; capacity 乃能為諸菩薩問如是義
464 10 néng a mythical bear-like beast 乃能為諸菩薩問如是義
465 10 néng energy 乃能為諸菩薩問如是義
466 10 néng function; use 乃能為諸菩薩問如是義
467 10 néng may; should; permitted to 乃能為諸菩薩問如是義
468 10 néng talent 乃能為諸菩薩問如是義
469 10 néng expert at 乃能為諸菩薩問如是義
470 10 néng to be in harmony 乃能為諸菩薩問如是義
471 10 néng to tend to; to care for 乃能為諸菩薩問如是義
472 10 néng to reach; to arrive at 乃能為諸菩薩問如是義
473 10 néng as long as; only 乃能為諸菩薩問如是義
474 10 néng even if 乃能為諸菩薩問如是義
475 10 néng but 乃能為諸菩薩問如是義
476 10 néng in this way 乃能為諸菩薩問如是義
477 10 néng to be able; śak 乃能為諸菩薩問如是義
478 10 néng skilful; pravīṇa 乃能為諸菩薩問如是義
479 10 cóng from 所以者何從是持
480 10 cóng to follow 所以者何從是持
481 10 cóng past; through 所以者何從是持
482 10 cóng to comply; to submit; to defer 所以者何從是持
483 10 cóng to participate in something 所以者何從是持
484 10 cóng to use a certain method or principle 所以者何從是持
485 10 cóng usually 所以者何從是持
486 10 cóng something secondary 所以者何從是持
487 10 cóng remote relatives 所以者何從是持
488 10 cóng secondary 所以者何從是持
489 10 cóng to go on; to advance 所以者何從是持
490 10 cōng at ease; informal 所以者何從是持
491 10 zòng a follower; a supporter 所以者何從是持
492 10 zòng to release 所以者何從是持
493 10 zòng perpendicular; longitudinal 所以者何從是持
494 10 cóng receiving; upādāya 所以者何從是持
495 10 míng measure word for people 名執受一切諸法隨順念佛
496 10 míng fame; renown; reputation 名執受一切諸法隨順念佛
497 10 míng a name; personal name; designation 名執受一切諸法隨順念佛
498 10 míng rank; position 名執受一切諸法隨順念佛
499 10 míng an excuse 名執受一切諸法隨順念佛
500 10 míng life 名執受一切諸法隨順念佛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
chí dhara
obtain; attain; prāpta
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
no; na
this; here; etad
zhě ca
wèi to be; bhū
all; kṛtsna
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八菩萨 八菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
重阁讲堂 重閣講堂 99 Venuvana Pavilion
大林精舍 100 Venuvana Vihara
大光 100 Vistīrṇavatī
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说出生无量门持经 佛說出生無量門持經 102 Anantamukhasādhakadhāraṇī; Fo Shuo Chusheng Wuliang Men Chi Jing
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛馱跋陀罗 佛陀跋陀羅 102 Buddhabhadra
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
鸠摩罗 鳩摩羅 106 Kumara
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
日天子 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
善臂 115 Subāhu
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天竺 116 India; Indian subcontinent
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
香象 120 Gandhahastī
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 120 Himalayan Mountains
须弥顶 須彌頂 120 Merukuta
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正使 122 Chief Envoy

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 183.

Simplified Traditional Pinyin English
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八大 98 eight great
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
半月半月 98 first and second half of the month
遍十方 98 pervading all directions
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
常乐 常樂 99 lasting joy
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持句 99 retaining the words [of a dharani]; person who retains the words
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
等观 等觀 100 to view all things equally
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便力 102 the power of skillful means
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
非有 102 does not exist; is not real
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛土 102 Buddha land
福报 福報 102 a blessed reward
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
果报 果報 103 fruition; the result of karma
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
经教 經教 106 teaching of the sūtras
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
偈言 106 a verse; a gatha
伎乐 伎樂 106 music
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
觉道 覺道 106 Path of Awakening
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利养 利養 108 gain
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔界 109 Mara's realm
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
那由他 110 a nayuta
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念持 110
 1. to remember and to accept and maintain faith
 2. Smrtisamprajanyin
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
普请 普請 112
 1. Universally Inviting
 2. communal labor
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净众 清淨眾 113 the monastic community
勤修 113 cultivated; caritāvin
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
去来现 去來現 113 past, present, and future
劝发 勸發 113 encouragement
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三劫 115
 1. Three Kalpas
 2. the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三明 115 three insights; trividya
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善分 115 good morals; kuśala-pakṣa
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善护 善護 115 protector; tāyin
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
深法 115 a profound truth
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
身入 115 the sense of touch
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
时众 時眾 115 present company
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受具 115 to obtain full ordination
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四法 115 the four aspects of the Dharma
四天下 115 the four continents
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜功德 隨喜功德 115 The Merit of Responding with Joy
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
无得 無得 119 Non-Attainment
无阂 無閡 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
无癡 無癡 119 without delusion
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量门 無量門 119 boundless gate
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
闲居 閑居 120 a place to rest
信解 120 resolution; determination; adhimukti
雄猛 120 a brave or eminent man; a hero; vīra
严净 嚴淨 121 majestic and pure
厌离 厭離 121 to give up in disgust
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
意解 121 liberation of thought
疑网 疑網 121 a web of doubt
义味 義味 121 flavor of the meaning
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
亿劫 億劫 121 a kalpa
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
怨敌 怨敵 121 an enemy
澡浴 122 to wash
长者子 長者子 122 the son of an elder
真法 122 true dharma; absolute dharma
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
正意 122 wholesome thought; thought without evil
知行 122 Understanding and Practice
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执受 執受 122 attaches to; grasps
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自摄 自攝 122 to act for oneself
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持门 總持門 122 dharani teachings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment