Glossary and Vocabulary for Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 大乘集菩薩學論, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 68 to go; to 隨其行相於一善道亦
2 68 to rely on; to depend on 隨其行相於一善道亦
3 68 Yu 隨其行相於一善道亦
4 68 a crow 隨其行相於一善道亦
5 40 zhě ca 我是真實行大乘者
6 40 菩薩 púsà bodhisattva 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
7 40 菩薩 púsà bodhisattva 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
8 40 菩薩 púsà bodhisattva 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
9 26 infix potential marker 若不真實守護一善業道
10 26 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
11 26 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
12 26 shuì to persuade
13 26 shuō to teach; to recite; to explain
14 26 shuō a doctrine; a theory
15 26 shuō to claim; to assert
16 26 shuō allocution
17 26 shuō to criticize; to scold
18 26 shuō to indicate; to refer to
19 26 shuō speach; vāda
20 26 shuō to speak; bhāṣate
21 26 shuō to instruct
22 25 suǒ a few; various; some 故知自力所集
23 25 suǒ a place; a location 故知自力所集
24 25 suǒ indicates a passive voice 故知自力所集
25 25 suǒ an ordinal number 故知自力所集
26 25 suǒ meaning 故知自力所集
27 25 suǒ garrison 故知自力所集
28 25 suǒ place; pradeśa 故知自力所集
29 25 self 我是真實行大乘者
30 25 [my] dear 我是真實行大乘者
31 25 Wo 我是真實行大乘者
32 25 self; atman; attan 我是真實行大乘者
33 25 ga 我是真實行大乘者
34 23 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是十善業道佛
35 18 xīn heart [organ] 若見大心眾生
36 18 xīn Kangxi radical 61 若見大心眾生
37 18 xīn mind; consciousness 若見大心眾生
38 18 xīn the center; the core; the middle 若見大心眾生
39 18 xīn one of the 28 star constellations 若見大心眾生
40 18 xīn heart 若見大心眾生
41 18 xīn emotion 若見大心眾生
42 18 xīn intention; consideration 若見大心眾生
43 18 xīn disposition; temperament 若見大心眾生
44 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 若見大心眾生
45 17 fēi Kangxi radical 175 相亦非無罪
46 17 fēi wrong; bad; untruthful 相亦非無罪
47 17 fēi different 相亦非無罪
48 17 fēi to not be; to not have 相亦非無罪
49 17 fēi to violate; to be contrary to 相亦非無罪
50 17 fēi Africa 相亦非無罪
51 17 fēi to slander 相亦非無罪
52 17 fěi to avoid 相亦非無罪
53 17 fēi must 相亦非無罪
54 17 fēi an error 相亦非無罪
55 17 fēi a problem; a question 相亦非無罪
56 17 fēi evil 相亦非無罪
57 16 Yi 隨其行相於一善道亦
58 16 眾生 zhòngshēng all living things 若見大心眾生
59 16 眾生 zhòngshēng living things other than people 若見大心眾生
60 16 眾生 zhòngshēng sentient beings 若見大心眾生
61 16 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若見大心眾生
62 16 wèi to call 若謂菩薩捨家出家是
63 16 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 若謂菩薩捨家出家是
64 16 wèi to speak to; to address 若謂菩薩捨家出家是
65 16 wèi to treat as; to regard as 若謂菩薩捨家出家是
66 16 wèi introducing a condition situation 若謂菩薩捨家出家是
67 16 wèi to speak to; to address 若謂菩薩捨家出家是
68 16 wèi to think 若謂菩薩捨家出家是
69 16 wèi for; is to be 若謂菩薩捨家出家是
70 16 wèi to make; to cause 若謂菩薩捨家出家是
71 16 wèi principle; reason 若謂菩薩捨家出家是
72 16 wèi Wei 若謂菩薩捨家出家是
73 16 yòu Kangxi radical 29 又一切時堅持淨戒
74 16 to arise; to get up 悉不現起
75 16 to rise; to raise 悉不現起
76 16 to grow out of; to bring forth; to emerge 悉不現起
77 16 to appoint (to an official post); to take up a post 悉不現起
78 16 to start 悉不現起
79 16 to establish; to build 悉不現起
80 16 to draft; to draw up (a plan) 悉不現起
81 16 opening sentence; opening verse 悉不現起
82 16 to get out of bed 悉不現起
83 16 to recover; to heal 悉不現起
84 16 to take out; to extract 悉不現起
85 16 marks the beginning of an action 悉不現起
86 16 marks the sufficiency of an action 悉不現起
87 16 to call back from mourning 悉不現起
88 16 to take place; to occur 悉不現起
89 16 to conjecture 悉不現起
90 16 stand up; utthāna 悉不現起
91 16 arising; utpāda 悉不現起
92 15 yìng to answer; to respond 應守護
93 15 yìng to confirm; to verify 應守護
94 15 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應守護
95 15 yìng to accept 應守護
96 15 yìng to permit; to allow 應守護
97 15 yìng to echo 應守護
98 15 yìng to handle; to deal with 應守護
99 15 yìng Ying 應守護
100 15 wéi to act as; to serve 為善知識勸請說法
101 15 wéi to change into; to become 為善知識勸請說法
102 15 wéi to be; is 為善知識勸請說法
103 15 wéi to do 為善知識勸請說法
104 15 wèi to support; to help 為善知識勸請說法
105 15 wéi to govern 為善知識勸請說法
106 15 wèi to be; bhū 為善知識勸請說法
107 15 shě to give 應自棄捨若別別行
108 15 shě to give up; to abandon 應自棄捨若別別行
109 15 shě a house; a home; an abode 應自棄捨若別別行
110 15 shè my 應自棄捨若別別行
111 15 shě equanimity 應自棄捨若別別行
112 15 shè my house 應自棄捨若別別行
113 15 shě to to shoot; to fire; to launch 應自棄捨若別別行
114 15 shè to leave 應自棄捨若別別行
115 15 shě She 應自棄捨若別別行
116 15 shè disciple 應自棄捨若別別行
117 15 shè a barn; a pen 應自棄捨若別別行
118 15 shè to reside 應自棄捨若別別行
119 15 shè to stop; to halt; to cease 應自棄捨若別別行
120 15 shè to find a place for; to arrange 應自棄捨若別別行
121 15 shě Give 應自棄捨若別別行
122 15 shě abandoning; prahāṇa 應自棄捨若別別行
123 15 shě house; gṛha 應自棄捨若別別行
124 15 shě equanimity; upeksa 應自棄捨若別別行
125 15 布施 bùshī generosity 集布施學品第一之二
126 15 布施 bùshī dana; giving; generosity 集布施學品第一之二
127 15 Kangxi radical 71 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
128 15 to not have; without 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
129 15 mo 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
130 15 to not have 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
131 15 Wu 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
132 15 mo 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
133 14 xué to study; to learn 集布施學品第一之二
134 14 xué to imitate 集布施學品第一之二
135 14 xué a school; an academy 集布施學品第一之二
136 14 xué to understand 集布施學品第一之二
137 14 xué learning; acquired knowledge 集布施學品第一之二
138 14 xué learned 集布施學品第一之二
139 14 xué student; learning; śikṣā 集布施學品第一之二
140 14 xué a learner 集布施學品第一之二
141 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我得菩提時
142 12 děi to want to; to need to 我得菩提時
143 12 děi must; ought to 我得菩提時
144 12 de 我得菩提時
145 12 de infix potential marker 我得菩提時
146 12 to result in 我得菩提時
147 12 to be proper; to fit; to suit 我得菩提時
148 12 to be satisfied 我得菩提時
149 12 to be finished 我得菩提時
150 12 děi satisfying 我得菩提時
151 12 to contract 我得菩提時
152 12 to hear 我得菩提時
153 12 to have; there is 我得菩提時
154 12 marks time passed 我得菩提時
155 12 obtain; attain; prāpta 我得菩提時
156 12 shí time; a point or period of time 終時
157 12 shí a season; a quarter of a year 終時
158 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 終時
159 12 shí fashionable 終時
160 12 shí fate; destiny; luck 終時
161 12 shí occasion; opportunity; chance 終時
162 12 shí tense 終時
163 12 shí particular; special 終時
164 12 shí to plant; to cultivate 終時
165 12 shí an era; a dynasty 終時
166 12 shí time [abstract] 終時
167 12 shí seasonal 終時
168 12 shí to wait upon 終時
169 12 shí hour 終時
170 12 shí appropriate; proper; timely 終時
171 12 shí Shi 終時
172 12 shí a present; currentlt 終時
173 12 shí time; kāla 終時
174 12 shí at that time; samaya 終時
175 12 zuì crime; offense; sin; vice 說罪及隨喜福
176 12 zuì fault; error 說罪及隨喜福
177 12 zuì hardship; suffering 說罪及隨喜福
178 12 zuì to blame; to accuse 說罪及隨喜福
179 12 zuì punishment 說罪及隨喜福
180 12 zuì transgression; āpatti 說罪及隨喜福
181 12 zuì sin; agha 說罪及隨喜福
182 12 zhōng middle 如慈氏因中四種辯才即諸
183 12 zhōng medium; medium sized 如慈氏因中四種辯才即諸
184 12 zhōng China 如慈氏因中四種辯才即諸
185 12 zhòng to hit the mark 如慈氏因中四種辯才即諸
186 12 zhōng midday 如慈氏因中四種辯才即諸
187 12 zhōng inside 如慈氏因中四種辯才即諸
188 12 zhōng during 如慈氏因中四種辯才即諸
189 12 zhōng Zhong 如慈氏因中四種辯才即諸
190 12 zhōng intermediary 如慈氏因中四種辯才即諸
191 12 zhōng half 如慈氏因中四種辯才即諸
192 12 zhòng to reach; to attain 如慈氏因中四種辯才即諸
193 12 zhòng to suffer; to infect 如慈氏因中四種辯才即諸
194 12 zhòng to obtain 如慈氏因中四種辯才即諸
195 12 zhòng to pass an exam 如慈氏因中四種辯才即諸
196 12 zhōng middle 如慈氏因中四種辯才即諸
197 11 yún cloud 如地藏十論經云
198 11 yún Yunnan 如地藏十論經云
199 11 yún Yun 如地藏十論經云
200 11 yún to say 如地藏十論經云
201 11 yún to have 如地藏十論經云
202 11 yún cloud; megha 如地藏十論經云
203 11 yún to say; iti 如地藏十論經云
204 11 執著 zhízhuó attachment 執著者而常守護
205 11 執著 zhízhuó grasping 執著者而常守護
206 11 jīng to go through; to experience 如地藏十論經云
207 11 jīng a sutra; a scripture 如地藏十論經云
208 11 jīng warp 如地藏十論經云
209 11 jīng longitude 如地藏十論經云
210 11 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 如地藏十論經云
211 11 jīng a woman's period 如地藏十論經云
212 11 jīng to bear; to endure 如地藏十論經云
213 11 jīng to hang; to die by hanging 如地藏十論經云
214 11 jīng classics 如地藏十論經云
215 11 jīng to be frugal; to save 如地藏十論經云
216 11 jīng a classic; a scripture; canon 如地藏十論經云
217 11 jīng a standard; a norm 如地藏十論經云
218 11 jīng a section of a Confucian work 如地藏十論經云
219 11 jīng to measure 如地藏十論經云
220 11 jīng human pulse 如地藏十論經云
221 11 jīng menstruation; a woman's period 如地藏十論經云
222 11 jīng sutra; discourse 如地藏十論經云
223 11 lùn to comment; to discuss 論曰
224 11 lùn a theory; a doctrine 論曰
225 11 lùn to evaluate 論曰
226 11 lùn opinion; speech; statement 論曰
227 11 lùn to convict 論曰
228 11 lùn to edit; to compile 論曰
229 11 lùn a treatise; sastra 論曰
230 11 lùn discussion 論曰
231 11 ér Kangxi radical 126 而自稱言
232 11 ér as if; to seem like 而自稱言
233 11 néng can; able 而自稱言
234 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自稱言
235 11 ér to arrive; up to 而自稱言
236 10 xiǎng to think 謂信善男子善女人生諸佛想
237 10 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 謂信善男子善女人生諸佛想
238 10 xiǎng to want 謂信善男子善女人生諸佛想
239 10 xiǎng to remember; to miss; to long for 謂信善男子善女人生諸佛想
240 10 xiǎng to plan 謂信善男子善女人生諸佛想
241 10 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 謂信善男子善女人生諸佛想
242 10 zhī to know 當知是人是極虛詐
243 10 zhī to comprehend 當知是人是極虛詐
244 10 zhī to inform; to tell 當知是人是極虛詐
245 10 zhī to administer 當知是人是極虛詐
246 10 zhī to distinguish; to discern 當知是人是極虛詐
247 10 zhī to be close friends 當知是人是極虛詐
248 10 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是人是極虛詐
249 10 zhī to receive; to entertain 當知是人是極虛詐
250 10 zhī knowledge 當知是人是極虛詐
251 10 zhī consciousness; perception 當知是人是極虛詐
252 10 zhī a close friend 當知是人是極虛詐
253 10 zhì wisdom 當知是人是極虛詐
254 10 zhì Zhi 當知是人是極虛詐
255 10 zhī Understanding 當知是人是極虛詐
256 10 zhī know; jña 當知是人是極虛詐
257 10 to reach 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
258 10 to attain 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
259 10 to understand 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
260 10 able to be compared to; to catch up with 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
261 10 to be involved with; to associate with 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
262 10 passing of a feudal title from elder to younger brother 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
263 10 and; ca; api 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
264 10 yuē to speak; to say 論曰
265 10 yuē Kangxi radical 73 論曰
266 10 yuē to be called 論曰
267 10 yuē said; ukta 論曰
268 9 děng et cetera; and so on 賜紫沙門臣法護等奉
269 9 děng to wait 賜紫沙門臣法護等奉
270 9 děng to be equal 賜紫沙門臣法護等奉
271 9 děng degree; level 賜紫沙門臣法護等奉
272 9 děng to compare 賜紫沙門臣法護等奉
273 9 děng same; equal; sama 賜紫沙門臣法護等奉
274 9 攝受 shèshòu to receive, take in 於此最上正法攝受相應
275 9 攝受 shèshòu to protect; to uphold; received and taken care of; kindness 於此最上正法攝受相應
276 9 zuò to do 應修作
277 9 zuò to act as; to serve as 應修作
278 9 zuò to start 應修作
279 9 zuò a writing; a work 應修作
280 9 zuò to dress as; to be disguised as 應修作
281 9 zuō to create; to make 應修作
282 9 zuō a workshop 應修作
283 9 zuō to write; to compose 應修作
284 9 zuò to rise 應修作
285 9 zuò to be aroused 應修作
286 9 zuò activity; action; undertaking 應修作
287 9 zuò to regard as 應修作
288 9 zuò action; kāraṇa 應修作
289 9 xíng to walk 我是真實行大乘者
290 9 xíng capable; competent 我是真實行大乘者
291 9 háng profession 我是真實行大乘者
292 9 xíng Kangxi radical 144 我是真實行大乘者
293 9 xíng to travel 我是真實行大乘者
294 9 xìng actions; conduct 我是真實行大乘者
295 9 xíng to do; to act; to practice 我是真實行大乘者
296 9 xíng all right; OK; okay 我是真實行大乘者
297 9 háng horizontal line 我是真實行大乘者
298 9 héng virtuous deeds 我是真實行大乘者
299 9 hàng a line of trees 我是真實行大乘者
300 9 hàng bold; steadfast 我是真實行大乘者
301 9 xíng to move 我是真實行大乘者
302 9 xíng to put into effect; to implement 我是真實行大乘者
303 9 xíng travel 我是真實行大乘者
304 9 xíng to circulate 我是真實行大乘者
305 9 xíng running script; running script 我是真實行大乘者
306 9 xíng temporary 我是真實行大乘者
307 9 háng rank; order 我是真實行大乘者
308 9 háng a business; a shop 我是真實行大乘者
309 9 xíng to depart; to leave 我是真實行大乘者
310 9 xíng to experience 我是真實行大乘者
311 9 xíng path; way 我是真實行大乘者
312 9 xíng xing; ballad 我是真實行大乘者
313 9 xíng Xing 我是真實行大乘者
314 9 xíng Practice 我是真實行大乘者
315 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 我是真實行大乘者
316 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 我是真實行大乘者
317 9 suí to follow 隨其行相於一善道亦
318 9 suí to listen to 隨其行相於一善道亦
319 9 suí to submit to; to comply with 隨其行相於一善道亦
320 9 suí to be obsequious 隨其行相於一善道亦
321 9 suí 17th hexagram 隨其行相於一善道亦
322 9 suí let somebody do what they like 隨其行相於一善道亦
323 9 suí to resemble; to look like 隨其行相於一善道亦
324 9 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 乃至男女眷屬不生愛著
325 9 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 乃至男女眷屬不生愛著
326 8 Qi 隨其行相於一善道亦
327 8 four 如慈氏因中四種辯才即諸
328 8 note a musical scale 如慈氏因中四種辯才即諸
329 8 fourth 如慈氏因中四種辯才即諸
330 8 Si 如慈氏因中四種辯才即諸
331 8 four; catur 如慈氏因中四種辯才即諸
332 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 薩道攝受一切眾生令盡苦趣
333 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 薩道攝受一切眾生令盡苦趣
334 8 néng can; able 能須臾說集諸善品
335 8 néng ability; capacity 能須臾說集諸善品
336 8 néng a mythical bear-like beast 能須臾說集諸善品
337 8 néng energy 能須臾說集諸善品
338 8 néng function; use 能須臾說集諸善品
339 8 néng talent 能須臾說集諸善品
340 8 néng expert at 能須臾說集諸善品
341 8 néng to be in harmony 能須臾說集諸善品
342 8 néng to tend to; to care for 能須臾說集諸善品
343 8 néng to reach; to arrive at 能須臾說集諸善品
344 8 néng to be able; śak 能須臾說集諸善品
345 8 néng skilful; pravīṇa 能須臾說集諸善品
346 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 勸請諸佛住世說法
347 8 sān three 三者破遣煩惱非增長
348 8 sān third 三者破遣煩惱非增長
349 8 sān more than two 三者破遣煩惱非增長
350 8 sān very few 三者破遣煩惱非增長
351 8 sān San 三者破遣煩惱非增長
352 8 sān three; tri 三者破遣煩惱非增長
353 8 sān sa 三者破遣煩惱非增長
354 8 sān three kinds; trividha 三者破遣煩惱非增長
355 8 勇猛 yǒngměng bold and powerful 大勇猛
356 8 勇猛 yǒngměng a hero; vīra 大勇猛
357 8 zhù to dwell; to live; to reside 若此菩薩住
358 8 zhù to stop; to halt 若此菩薩住
359 8 zhù to retain; to remain 若此菩薩住
360 8 zhù to lodge at [temporarily] 若此菩薩住
361 8 zhù verb complement 若此菩薩住
362 8 zhù attaching; abiding; dwelling on 若此菩薩住
363 7 beard; whiskers 隨何所須發勇
364 7 must 隨何所須發勇
365 7 to wait 隨何所須發勇
366 7 moment 隨何所須發勇
367 7 whiskers 隨何所須發勇
368 7 Xu 隨何所須發勇
369 7 to be slow 隨何所須發勇
370 7 to stop 隨何所須發勇
371 7 to use 隨何所須發勇
372 7 to be; is 隨何所須發勇
373 7 tentacles; feelers; antennae 隨何所須發勇
374 7 a fine stem 隨何所須發勇
375 7 fine; slender; whisker-like 隨何所須發勇
376 7 hair 亦如是發如彼所說
377 7 to send out; to issue; to emit; to radiate 亦如是發如彼所說
378 7 to hand over; to deliver; to offer 亦如是發如彼所說
379 7 to express; to show; to be manifest 亦如是發如彼所說
380 7 to start out; to set off 亦如是發如彼所說
381 7 to open 亦如是發如彼所說
382 7 to requisition 亦如是發如彼所說
383 7 to occur 亦如是發如彼所說
384 7 to declare; to proclaim; to utter 亦如是發如彼所說
385 7 to express; to give vent 亦如是發如彼所說
386 7 to excavate 亦如是發如彼所說
387 7 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 亦如是發如彼所說
388 7 to get rich 亦如是發如彼所說
389 7 to rise; to expand; to inflate; to swell 亦如是發如彼所說
390 7 to sell 亦如是發如彼所說
391 7 to shoot with a bow 亦如是發如彼所說
392 7 to rise in revolt 亦如是發如彼所說
393 7 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 亦如是發如彼所說
394 7 to enlighten; to inspire 亦如是發如彼所說
395 7 to publicize; to make known; to show off; to spread 亦如是發如彼所說
396 7 to ignite; to set on fire 亦如是發如彼所說
397 7 to sing; to play 亦如是發如彼所說
398 7 to feel; to sense 亦如是發如彼所說
399 7 to act; to do 亦如是發如彼所說
400 7 grass and moss 亦如是發如彼所說
401 7 Fa 亦如是發如彼所說
402 7 to issue; to emit; utpāda 亦如是發如彼所說
403 7 zhǒng kind; type 如慈氏因中四種辯才即諸
404 7 zhòng to plant; to grow; to cultivate 如慈氏因中四種辯才即諸
405 7 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 如慈氏因中四種辯才即諸
406 7 zhǒng seed; strain 如慈氏因中四種辯才即諸
407 7 zhǒng offspring 如慈氏因中四種辯才即諸
408 7 zhǒng breed 如慈氏因中四種辯才即諸
409 7 zhǒng race 如慈氏因中四種辯才即諸
410 7 zhǒng species 如慈氏因中四種辯才即諸
411 7 zhǒng root; source; origin 如慈氏因中四種辯才即諸
412 7 zhǒng grit; guts 如慈氏因中四種辯才即諸
413 7 zhǒng seed; bīja 如慈氏因中四種辯才即諸
414 7 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 如文殊師利莊嚴佛剎
415 7 乞丐 qǐgài beggar 次在家菩薩或有行來乞丐
416 7 乞丐 qǐgài to beg 次在家菩薩或有行來乞丐
417 7 乞丐 qǐgài beggar; vanīpaka 次在家菩薩或有行來乞丐
418 7 to go back; to return 彼復云何
419 7 to resume; to restart 彼復云何
420 7 to do in detail 彼復云何
421 7 to restore 彼復云何
422 7 to respond; to reply to 彼復云何
423 7 Fu; Return 彼復云何
424 7 to retaliate; to reciprocate 彼復云何
425 7 to avoid forced labor or tax 彼復云何
426 7 Fu 彼復云何
427 7 doubled; to overlapping; folded 彼復云何
428 7 a lined garment with doubled thickness 彼復云何
429 7 xiàng to observe; to assess 於諸眾生一相無異
430 7 xiàng appearance; portrait; picture 於諸眾生一相無異
431 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 於諸眾生一相無異
432 7 xiàng to aid; to help 於諸眾生一相無異
433 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 於諸眾生一相無異
434 7 xiàng a sign; a mark; appearance 於諸眾生一相無異
435 7 xiāng alternately; in turn 於諸眾生一相無異
436 7 xiāng Xiang 於諸眾生一相無異
437 7 xiāng form substance 於諸眾生一相無異
438 7 xiāng to express 於諸眾生一相無異
439 7 xiàng to choose 於諸眾生一相無異
440 7 xiāng Xiang 於諸眾生一相無異
441 7 xiāng an ancient musical instrument 於諸眾生一相無異
442 7 xiāng the seventh lunar month 於諸眾生一相無異
443 7 xiāng to compare 於諸眾生一相無異
444 7 xiàng to divine 於諸眾生一相無異
445 7 xiàng to administer 於諸眾生一相無異
446 7 xiàng helper for a blind person 於諸眾生一相無異
447 7 xiāng rhythm [music] 於諸眾生一相無異
448 7 xiāng the upper frets of a pipa 於諸眾生一相無異
449 7 xiāng coralwood 於諸眾生一相無異
450 7 xiàng ministry 於諸眾生一相無異
451 7 xiàng to supplement; to enhance 於諸眾生一相無異
452 7 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 於諸眾生一相無異
453 7 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 於諸眾生一相無異
454 7 xiàng sign; mark; liṅga 於諸眾生一相無異
455 7 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 於諸眾生一相無異
456 7 菩提 pútí bodhi; enlightenment 至迴向菩提
457 7 菩提 pútí bodhi 至迴向菩提
458 7 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 至迴向菩提
459 7 所有 suǒyǒu to belong to 諸眾生所有未來一切苦惱令得解脫
460 7 child; son 乃至布施者自所生子不起樂著
461 7 egg; newborn 乃至布施者自所生子不起樂著
462 7 first earthly branch 乃至布施者自所生子不起樂著
463 7 11 p.m.-1 a.m. 乃至布施者自所生子不起樂著
464 7 Kangxi radical 39 乃至布施者自所生子不起樂著
465 7 pellet; something small and hard 乃至布施者自所生子不起樂著
466 7 master 乃至布施者自所生子不起樂著
467 7 viscount 乃至布施者自所生子不起樂著
468 7 zi you; your honor 乃至布施者自所生子不起樂著
469 7 masters 乃至布施者自所生子不起樂著
470 7 person 乃至布施者自所生子不起樂著
471 7 young 乃至布施者自所生子不起樂著
472 7 seed 乃至布施者自所生子不起樂著
473 7 subordinate; subsidiary 乃至布施者自所生子不起樂著
474 7 a copper coin 乃至布施者自所生子不起樂著
475 7 female dragonfly 乃至布施者自所生子不起樂著
476 7 constituent 乃至布施者自所生子不起樂著
477 7 offspring; descendants 乃至布施者自所生子不起樂著
478 7 dear 乃至布施者自所生子不起樂著
479 7 little one 乃至布施者自所生子不起樂著
480 7 son; putra 乃至布施者自所生子不起樂著
481 7 offspring; tanaya 乃至布施者自所生子不起樂著
482 6 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 於諸眾生一相無異
483 6 big; huge; large 是大妄語
484 6 Kangxi radical 37 是大妄語
485 6 great; major; important 是大妄語
486 6 size 是大妄語
487 6 old 是大妄語
488 6 oldest; earliest 是大妄語
489 6 adult 是大妄語
490 6 dài an important person 是大妄語
491 6 senior 是大妄語
492 6 an element 是大妄語
493 6 great; mahā 是大妄語
494 6 dào way; road; path 若不真實守護一善業道
495 6 dào principle; a moral; morality 若不真實守護一善業道
496 6 dào Tao; the Way 若不真實守護一善業道
497 6 dào to say; to speak; to talk 若不真實守護一善業道
498 6 dào to think 若不真實守護一善業道
499 6 dào circuit; a province 若不真實守護一善業道
500 6 dào a course; a channel 若不真實守護一善業道

Frequencies of all Words

Top 1092

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 68 in; at 隨其行相於一善道亦
2 68 in; at 隨其行相於一善道亦
3 68 in; at; to; from 隨其行相於一善道亦
4 68 to go; to 隨其行相於一善道亦
5 68 to rely on; to depend on 隨其行相於一善道亦
6 68 to go to; to arrive at 隨其行相於一善道亦
7 68 from 隨其行相於一善道亦
8 68 give 隨其行相於一善道亦
9 68 oppposing 隨其行相於一善道亦
10 68 and 隨其行相於一善道亦
11 68 compared to 隨其行相於一善道亦
12 68 by 隨其行相於一善道亦
13 68 and; as well as 隨其行相於一善道亦
14 68 for 隨其行相於一善道亦
15 68 Yu 隨其行相於一善道亦
16 68 a crow 隨其行相於一善道亦
17 68 whew; wow 隨其行相於一善道亦
18 68 near to; antike 隨其行相於一善道亦
19 43 shì is; are; am; to be 我是真實行大乘者
20 43 shì is exactly 我是真實行大乘者
21 43 shì is suitable; is in contrast 我是真實行大乘者
22 43 shì this; that; those 我是真實行大乘者
23 43 shì really; certainly 我是真實行大乘者
24 43 shì correct; yes; affirmative 我是真實行大乘者
25 43 shì true 我是真實行大乘者
26 43 shì is; has; exists 我是真實行大乘者
27 43 shì used between repetitions of a word 我是真實行大乘者
28 43 shì a matter; an affair 我是真實行大乘者
29 43 shì Shi 我是真實行大乘者
30 43 shì is; bhū 我是真實行大乘者
31 43 shì this; idam 我是真實行大乘者
32 40 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我是真實行大乘者
33 40 zhě that 我是真實行大乘者
34 40 zhě nominalizing function word 我是真實行大乘者
35 40 zhě used to mark a definition 我是真實行大乘者
36 40 zhě used to mark a pause 我是真實行大乘者
37 40 zhě topic marker; that; it 我是真實行大乘者
38 40 zhuó according to 我是真實行大乘者
39 40 zhě ca 我是真實行大乘者
40 40 菩薩 púsà bodhisattva 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
41 40 菩薩 púsà bodhisattva 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
42 40 菩薩 púsà bodhisattva 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
43 35 ruò to seem; to be like; as 若不真實守護一善業道
44 35 ruò seemingly 若不真實守護一善業道
45 35 ruò if 若不真實守護一善業道
46 35 ruò you 若不真實守護一善業道
47 35 ruò this; that 若不真實守護一善業道
48 35 ruò and; or 若不真實守護一善業道
49 35 ruò as for; pertaining to 若不真實守護一善業道
50 35 pomegranite 若不真實守護一善業道
51 35 ruò to choose 若不真實守護一善業道
52 35 ruò to agree; to accord with; to conform to 若不真實守護一善業道
53 35 ruò thus 若不真實守護一善業道
54 35 ruò pollia 若不真實守護一善業道
55 35 ruò Ruo 若不真實守護一善業道
56 35 ruò only then 若不真實守護一善業道
57 35 ja 若不真實守護一善業道
58 35 jñā 若不真實守護一善業道
59 35 ruò if; yadi 若不真實守護一善業道
60 33 such as; for example; for instance 如地藏十論經云
61 33 if 如地藏十論經云
62 33 in accordance with 如地藏十論經云
63 33 to be appropriate; should; with regard to 如地藏十論經云
64 33 this 如地藏十論經云
65 33 it is so; it is thus; can be compared with 如地藏十論經云
66 33 to go to 如地藏十論經云
67 33 to meet 如地藏十論經云
68 33 to appear; to seem; to be like 如地藏十論經云
69 33 at least as good as 如地藏十論經云
70 33 and 如地藏十論經云
71 33 or 如地藏十論經云
72 33 but 如地藏十論經云
73 33 then 如地藏十論經云
74 33 naturally 如地藏十論經云
75 33 expresses a question or doubt 如地藏十論經云
76 33 you 如地藏十論經云
77 33 the second lunar month 如地藏十論經云
78 33 in; at 如地藏十論經云
79 33 Ru 如地藏十論經云
80 33 Thus 如地藏十論經云
81 33 thus; tathā 如地藏十論經云
82 33 like; iva 如地藏十論經云
83 33 suchness; tathatā 如地藏十論經云
84 26 not; no 若不真實守護一善業道
85 26 expresses that a certain condition cannot be acheived 若不真實守護一善業道
86 26 as a correlative 若不真實守護一善業道
87 26 no (answering a question) 若不真實守護一善業道
88 26 forms a negative adjective from a noun 若不真實守護一善業道
89 26 at the end of a sentence to form a question 若不真實守護一善業道
90 26 to form a yes or no question 若不真實守護一善業道
91 26 infix potential marker 若不真實守護一善業道
92 26 no; na 若不真實守護一善業道
93 26 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
94 26 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
95 26 shuì to persuade
96 26 shuō to teach; to recite; to explain
97 26 shuō a doctrine; a theory
98 26 shuō to claim; to assert
99 26 shuō allocution
100 26 shuō to criticize; to scold
101 26 shuō to indicate; to refer to
102 26 shuō speach; vāda
103 26 shuō to speak; bhāṣate
104 26 shuō to instruct
105 26 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 由身語意業清淨故
106 26 old; ancient; former; past 由身語意業清淨故
107 26 reason; cause; purpose 由身語意業清淨故
108 26 to die 由身語意業清淨故
109 26 so; therefore; hence 由身語意業清淨故
110 26 original 由身語意業清淨故
111 26 accident; happening; instance 由身語意業清淨故
112 26 a friend; an acquaintance; friendship 由身語意業清淨故
113 26 something in the past 由身語意業清淨故
114 26 deceased; dead 由身語意業清淨故
115 26 still; yet 由身語意業清淨故
116 26 therefore; tasmāt 由身語意業清淨故
117 25 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 故知自力所集
118 25 suǒ an office; an institute 故知自力所集
119 25 suǒ introduces a relative clause 故知自力所集
120 25 suǒ it 故知自力所集
121 25 suǒ if; supposing 故知自力所集
122 25 suǒ a few; various; some 故知自力所集
123 25 suǒ a place; a location 故知自力所集
124 25 suǒ indicates a passive voice 故知自力所集
125 25 suǒ that which 故知自力所集
126 25 suǒ an ordinal number 故知自力所集
127 25 suǒ meaning 故知自力所集
128 25 suǒ garrison 故知自力所集
129 25 suǒ place; pradeśa 故知自力所集
130 25 suǒ that which; yad 故知自力所集
131 25 I; me; my 我是真實行大乘者
132 25 self 我是真實行大乘者
133 25 we; our 我是真實行大乘者
134 25 [my] dear 我是真實行大乘者
135 25 Wo 我是真實行大乘者
136 25 self; atman; attan 我是真實行大乘者
137 25 ga 我是真實行大乘者
138 25 I; aham 我是真實行大乘者
139 23 如是 rúshì thus; so 如是十善業道佛
140 23 如是 rúshì thus, so 如是十善業道佛
141 23 如是 rúshì thus; evam 如是十善業道佛
142 23 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是十善業道佛
143 18 xīn heart [organ] 若見大心眾生
144 18 xīn Kangxi radical 61 若見大心眾生
145 18 xīn mind; consciousness 若見大心眾生
146 18 xīn the center; the core; the middle 若見大心眾生
147 18 xīn one of the 28 star constellations 若見大心眾生
148 18 xīn heart 若見大心眾生
149 18 xīn emotion 若見大心眾生
150 18 xīn intention; consideration 若見大心眾生
151 18 xīn disposition; temperament 若見大心眾生
152 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 若見大心眾生
153 17 fēi not; non-; un- 相亦非無罪
154 17 fēi Kangxi radical 175 相亦非無罪
155 17 fēi wrong; bad; untruthful 相亦非無罪
156 17 fēi different 相亦非無罪
157 17 fēi to not be; to not have 相亦非無罪
158 17 fēi to violate; to be contrary to 相亦非無罪
159 17 fēi Africa 相亦非無罪
160 17 fēi to slander 相亦非無罪
161 17 fěi to avoid 相亦非無罪
162 17 fēi must 相亦非無罪
163 17 fēi an error 相亦非無罪
164 17 fēi a problem; a question 相亦非無罪
165 17 fēi evil 相亦非無罪
166 17 fēi besides; except; unless 相亦非無罪
167 17 zhū all; many; various 身壞命終墮諸惡趣
168 17 zhū Zhu 身壞命終墮諸惡趣
169 17 zhū all; members of the class 身壞命終墮諸惡趣
170 17 zhū interrogative particle 身壞命終墮諸惡趣
171 17 zhū him; her; them; it 身壞命終墮諸惡趣
172 17 zhū of; in 身壞命終墮諸惡趣
173 17 zhū all; many; sarva 身壞命終墮諸惡趣
174 17 this; these 此說是
175 17 in this way 此說是
176 17 otherwise; but; however; so 此說是
177 17 at this time; now; here 此說是
178 17 this; here; etad 此說是
179 16 also; too 隨其行相於一善道亦
180 16 but 隨其行相於一善道亦
181 16 this; he; she 隨其行相於一善道亦
182 16 although; even though 隨其行相於一善道亦
183 16 already 隨其行相於一善道亦
184 16 particle with no meaning 隨其行相於一善道亦
185 16 Yi 隨其行相於一善道亦
186 16 眾生 zhòngshēng all living things 若見大心眾生
187 16 眾生 zhòngshēng living things other than people 若見大心眾生
188 16 眾生 zhòngshēng sentient beings 若見大心眾生
189 16 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若見大心眾生
190 16 wèi to call 若謂菩薩捨家出家是
191 16 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 若謂菩薩捨家出家是
192 16 wèi to speak to; to address 若謂菩薩捨家出家是
193 16 wèi to treat as; to regard as 若謂菩薩捨家出家是
194 16 wèi introducing a condition situation 若謂菩薩捨家出家是
195 16 wèi to speak to; to address 若謂菩薩捨家出家是
196 16 wèi to think 若謂菩薩捨家出家是
197 16 wèi for; is to be 若謂菩薩捨家出家是
198 16 wèi to make; to cause 若謂菩薩捨家出家是
199 16 wèi and 若謂菩薩捨家出家是
200 16 wèi principle; reason 若謂菩薩捨家出家是
201 16 wèi Wei 若謂菩薩捨家出家是
202 16 wèi which; what; yad 若謂菩薩捨家出家是
203 16 wèi to say; iti 若謂菩薩捨家出家是
204 16 yòu again; also 又一切時堅持淨戒
205 16 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又一切時堅持淨戒
206 16 yòu Kangxi radical 29 又一切時堅持淨戒
207 16 yòu and 又一切時堅持淨戒
208 16 yòu furthermore 又一切時堅持淨戒
209 16 yòu in addition 又一切時堅持淨戒
210 16 yòu but 又一切時堅持淨戒
211 16 yòu again; also; moreover; punar 又一切時堅持淨戒
212 16 to arise; to get up 悉不現起
213 16 case; instance; batch; group 悉不現起
214 16 to rise; to raise 悉不現起
215 16 to grow out of; to bring forth; to emerge 悉不現起
216 16 to appoint (to an official post); to take up a post 悉不現起
217 16 to start 悉不現起
218 16 to establish; to build 悉不現起
219 16 to draft; to draw up (a plan) 悉不現起
220 16 opening sentence; opening verse 悉不現起
221 16 to get out of bed 悉不現起
222 16 to recover; to heal 悉不現起
223 16 to take out; to extract 悉不現起
224 16 marks the beginning of an action 悉不現起
225 16 marks the sufficiency of an action 悉不現起
226 16 to call back from mourning 悉不現起
227 16 to take place; to occur 悉不現起
228 16 from 悉不現起
229 16 to conjecture 悉不現起
230 16 stand up; utthāna 悉不現起
231 16 arising; utpāda 悉不現起
232 15 yīng should; ought 應守護
233 15 yìng to answer; to respond 應守護
234 15 yìng to confirm; to verify 應守護
235 15 yīng soon; immediately 應守護
236 15 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應守護
237 15 yìng to accept 應守護
238 15 yīng or; either 應守護
239 15 yìng to permit; to allow 應守護
240 15 yìng to echo 應守護
241 15 yìng to handle; to deal with 應守護
242 15 yìng Ying 應守護
243 15 yīng suitable; yukta 應守護
244 15 wèi for; to 為善知識勸請說法
245 15 wèi because of 為善知識勸請說法
246 15 wéi to act as; to serve 為善知識勸請說法
247 15 wéi to change into; to become 為善知識勸請說法
248 15 wéi to be; is 為善知識勸請說法
249 15 wéi to do 為善知識勸請說法
250 15 wèi for 為善知識勸請說法
251 15 wèi because of; for; to 為善知識勸請說法
252 15 wèi to 為善知識勸請說法
253 15 wéi in a passive construction 為善知識勸請說法
254 15 wéi forming a rehetorical question 為善知識勸請說法
255 15 wéi forming an adverb 為善知識勸請說法
256 15 wéi to add emphasis 為善知識勸請說法
257 15 wèi to support; to help 為善知識勸請說法
258 15 wéi to govern 為善知識勸請說法
259 15 wèi to be; bhū 為善知識勸請說法
260 15 shě to give 應自棄捨若別別行
261 15 shě to give up; to abandon 應自棄捨若別別行
262 15 shě a house; a home; an abode 應自棄捨若別別行
263 15 shè my 應自棄捨若別別行
264 15 shè a unit of length equal to 30 li 應自棄捨若別別行
265 15 shě equanimity 應自棄捨若別別行
266 15 shè my house 應自棄捨若別別行
267 15 shě to to shoot; to fire; to launch 應自棄捨若別別行
268 15 shè to leave 應自棄捨若別別行
269 15 shě She 應自棄捨若別別行
270 15 shè disciple 應自棄捨若別別行
271 15 shè a barn; a pen 應自棄捨若別別行
272 15 shè to reside 應自棄捨若別別行
273 15 shè to stop; to halt; to cease 應自棄捨若別別行
274 15 shè to find a place for; to arrange 應自棄捨若別別行
275 15 shě Give 應自棄捨若別別行
276 15 shě abandoning; prahāṇa 應自棄捨若別別行
277 15 shě house; gṛha 應自棄捨若別別行
278 15 shě equanimity; upeksa 應自棄捨若別別行
279 15 布施 bùshī generosity 集布施學品第一之二
280 15 布施 bùshī dana; giving; generosity 集布施學品第一之二
281 15 no 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
282 15 Kangxi radical 71 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
283 15 to not have; without 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
284 15 has not yet 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
285 15 mo 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
286 15 do not 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
287 15 not; -less; un- 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
288 15 regardless of 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
289 15 to not have 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
290 15 um 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
291 15 Wu 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
292 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
293 15 not; non- 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
294 15 mo 略說無罪謂自力能於境界事都無果報
295 14 xué to study; to learn 集布施學品第一之二
296 14 xué a discipline; a branch of study 集布施學品第一之二
297 14 xué to imitate 集布施學品第一之二
298 14 xué a school; an academy 集布施學品第一之二
299 14 xué to understand 集布施學品第一之二
300 14 xué learning; acquired knowledge 集布施學品第一之二
301 14 xué a doctrine 集布施學品第一之二
302 14 xué learned 集布施學品第一之二
303 14 xué student; learning; śikṣā 集布施學品第一之二
304 14 xué a learner 集布施學品第一之二
305 14 that; those 亦如是發如彼所說
306 14 another; the other 亦如是發如彼所說
307 14 that; tad 亦如是發如彼所說
308 12 de potential marker 我得菩提時
309 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我得菩提時
310 12 děi must; ought to 我得菩提時
311 12 děi to want to; to need to 我得菩提時
312 12 děi must; ought to 我得菩提時
313 12 de 我得菩提時
314 12 de infix potential marker 我得菩提時
315 12 to result in 我得菩提時
316 12 to be proper; to fit; to suit 我得菩提時
317 12 to be satisfied 我得菩提時
318 12 to be finished 我得菩提時
319 12 de result of degree 我得菩提時
320 12 de marks completion of an action 我得菩提時
321 12 děi satisfying 我得菩提時
322 12 to contract 我得菩提時
323 12 marks permission or possibility 我得菩提時
324 12 expressing frustration 我得菩提時
325 12 to hear 我得菩提時
326 12 to have; there is 我得菩提時
327 12 marks time passed 我得菩提時
328 12 obtain; attain; prāpta 我得菩提時
329 12 shí time; a point or period of time 終時
330 12 shí a season; a quarter of a year 終時
331 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 終時
332 12 shí at that time 終時
333 12 shí fashionable 終時
334 12 shí fate; destiny; luck 終時
335 12 shí occasion; opportunity; chance 終時
336 12 shí tense 終時
337 12 shí particular; special 終時
338 12 shí to plant; to cultivate 終時
339 12 shí hour (measure word) 終時
340 12 shí an era; a dynasty 終時
341 12 shí time [abstract] 終時
342 12 shí seasonal 終時
343 12 shí frequently; often 終時
344 12 shí occasionally; sometimes 終時
345 12 shí on time 終時
346 12 shí this; that 終時
347 12 shí to wait upon 終時
348 12 shí hour 終時
349 12 shí appropriate; proper; timely 終時
350 12 shí Shi 終時
351 12 shí a present; currentlt 終時
352 12 shí time; kāla 終時
353 12 shí at that time; samaya 終時
354 12 shí then; atha 終時
355 12 zuì crime; offense; sin; vice 說罪及隨喜福
356 12 zuì fault; error 說罪及隨喜福
357 12 zuì hardship; suffering 說罪及隨喜福
358 12 zuì to blame; to accuse 說罪及隨喜福
359 12 zuì punishment 說罪及隨喜福
360 12 zuì transgression; āpatti 說罪及隨喜福
361 12 zuì sin; agha 說罪及隨喜福
362 12 zhōng middle 如慈氏因中四種辯才即諸
363 12 zhōng medium; medium sized 如慈氏因中四種辯才即諸
364 12 zhōng China 如慈氏因中四種辯才即諸
365 12 zhòng to hit the mark 如慈氏因中四種辯才即諸
366 12 zhōng in; amongst 如慈氏因中四種辯才即諸
367 12 zhōng midday 如慈氏因中四種辯才即諸
368 12 zhōng inside 如慈氏因中四種辯才即諸
369 12 zhōng during 如慈氏因中四種辯才即諸
370 12 zhōng Zhong 如慈氏因中四種辯才即諸
371 12 zhōng intermediary 如慈氏因中四種辯才即諸
372 12 zhōng half 如慈氏因中四種辯才即諸
373 12 zhōng just right; suitably 如慈氏因中四種辯才即諸
374 12 zhōng while 如慈氏因中四種辯才即諸
375 12 zhòng to reach; to attain 如慈氏因中四種辯才即諸
376 12 zhòng to suffer; to infect 如慈氏因中四種辯才即諸
377 12 zhòng to obtain 如慈氏因中四種辯才即諸
378 12 zhòng to pass an exam 如慈氏因中四種辯才即諸
379 12 zhōng middle 如慈氏因中四種辯才即諸
380 12 乃至 nǎizhì and even 乃至臨命
381 12 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至臨命
382 12 yǒu is; are; to exist 一者擇有義利揀非義利
383 12 yǒu to have; to possess 一者擇有義利揀非義利
384 12 yǒu indicates an estimate 一者擇有義利揀非義利
385 12 yǒu indicates a large quantity 一者擇有義利揀非義利
386 12 yǒu indicates an affirmative response 一者擇有義利揀非義利
387 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 一者擇有義利揀非義利
388 12 yǒu used to compare two things 一者擇有義利揀非義利
389 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 一者擇有義利揀非義利
390 12 yǒu used before the names of dynasties 一者擇有義利揀非義利
391 12 yǒu a certain thing; what exists 一者擇有義利揀非義利
392 12 yǒu multiple of ten and ... 一者擇有義利揀非義利
393 12 yǒu abundant 一者擇有義利揀非義利
394 12 yǒu purposeful 一者擇有義利揀非義利
395 12 yǒu You 一者擇有義利揀非義利
396 12 yǒu 1. existence; 2. becoming 一者擇有義利揀非義利
397 12 yǒu becoming; bhava 一者擇有義利揀非義利
398 11 yún cloud 如地藏十論經云
399 11 yún Yunnan 如地藏十論經云
400 11 yún Yun 如地藏十論經云
401 11 yún to say 如地藏十論經云
402 11 yún to have 如地藏十論經云
403 11 yún a particle with no meaning 如地藏十論經云
404 11 yún in this way 如地藏十論經云
405 11 yún cloud; megha 如地藏十論經云
406 11 yún to say; iti 如地藏十論經云
407 11 執著 zhízhuó attachment 執著者而常守護
408 11 執著 zhízhuó grasping 執著者而常守護
409 11 jīng to go through; to experience 如地藏十論經云
410 11 jīng a sutra; a scripture 如地藏十論經云
411 11 jīng warp 如地藏十論經云
412 11 jīng longitude 如地藏十論經云
413 11 jīng often; regularly; frequently 如地藏十論經云
414 11 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 如地藏十論經云
415 11 jīng a woman's period 如地藏十論經云
416 11 jīng to bear; to endure 如地藏十論經云
417 11 jīng to hang; to die by hanging 如地藏十論經云
418 11 jīng classics 如地藏十論經云
419 11 jīng to be frugal; to save 如地藏十論經云
420 11 jīng a classic; a scripture; canon 如地藏十論經云
421 11 jīng a standard; a norm 如地藏十論經云
422 11 jīng a section of a Confucian work 如地藏十論經云
423 11 jīng to measure 如地藏十論經云
424 11 jīng human pulse 如地藏十論經云
425 11 jīng menstruation; a woman's period 如地藏十論經云
426 11 jīng sutra; discourse 如地藏十論經云
427 11 lùn to comment; to discuss 論曰
428 11 lùn a theory; a doctrine 論曰
429 11 lùn by the; per 論曰
430 11 lùn to evaluate 論曰
431 11 lùn opinion; speech; statement 論曰
432 11 lùn to convict 論曰
433 11 lùn to edit; to compile 論曰
434 11 lùn a treatise; sastra 論曰
435 11 lùn discussion 論曰
436 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而自稱言
437 11 ér Kangxi radical 126 而自稱言
438 11 ér you 而自稱言
439 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而自稱言
440 11 ér right away; then 而自稱言
441 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 而自稱言
442 11 ér if; in case; in the event that 而自稱言
443 11 ér therefore; as a result; thus 而自稱言
444 11 ér how can it be that? 而自稱言
445 11 ér so as to 而自稱言
446 11 ér only then 而自稱言
447 11 ér as if; to seem like 而自稱言
448 11 néng can; able 而自稱言
449 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自稱言
450 11 ér me 而自稱言
451 11 ér to arrive; up to 而自稱言
452 11 ér possessive 而自稱言
453 11 ér and; ca 而自稱言
454 10 xiǎng to think 謂信善男子善女人生諸佛想
455 10 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 謂信善男子善女人生諸佛想
456 10 xiǎng to want 謂信善男子善女人生諸佛想
457 10 xiǎng to remember; to miss; to long for 謂信善男子善女人生諸佛想
458 10 xiǎng to plan 謂信善男子善女人生諸佛想
459 10 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 謂信善男子善女人生諸佛想
460 10 zhī to know 當知是人是極虛詐
461 10 zhī to comprehend 當知是人是極虛詐
462 10 zhī to inform; to tell 當知是人是極虛詐
463 10 zhī to administer 當知是人是極虛詐
464 10 zhī to distinguish; to discern 當知是人是極虛詐
465 10 zhī to be close friends 當知是人是極虛詐
466 10 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是人是極虛詐
467 10 zhī to receive; to entertain 當知是人是極虛詐
468 10 zhī knowledge 當知是人是極虛詐
469 10 zhī consciousness; perception 當知是人是極虛詐
470 10 zhī a close friend 當知是人是極虛詐
471 10 zhì wisdom 當知是人是極虛詐
472 10 zhì Zhi 當知是人是極虛詐
473 10 zhī Understanding 當知是人是極虛詐
474 10 zhī know; jña 當知是人是極虛詐
475 10 to reach 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
476 10 and 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
477 10 coming to; when 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
478 10 to attain 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
479 10 to understand 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
480 10 able to be compared to; to catch up with 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
481 10 to be involved with; to associate with 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
482 10 passing of a feudal title from elder to younger brother 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
483 10 and; ca; api 如聞菩薩難行苦行及妙勝智
484 10 yuē to speak; to say 論曰
485 10 yuē Kangxi radical 73 論曰
486 10 yuē to be called 論曰
487 10 yuē particle without meaning 論曰
488 10 yuē said; ukta 論曰
489 9 děng et cetera; and so on 賜紫沙門臣法護等奉
490 9 děng to wait 賜紫沙門臣法護等奉
491 9 děng degree; kind 賜紫沙門臣法護等奉
492 9 děng plural 賜紫沙門臣法護等奉
493 9 děng to be equal 賜紫沙門臣法護等奉
494 9 děng degree; level 賜紫沙門臣法護等奉
495 9 děng to compare 賜紫沙門臣法護等奉
496 9 děng same; equal; sama 賜紫沙門臣法護等奉
497 9 攝受 shèshòu to receive, take in 於此最上正法攝受相應
498 9 攝受 shèshòu to protect; to uphold; received and taken care of; kindness 於此最上正法攝受相應
499 9 zuò to do 應修作
500 9 zuò to act as; to serve as 應修作

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhě ca
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā
no; na
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
therefore; tasmāt
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
宝云经 寶雲經 98 Ratnameghasūtra; Bao Yun Jing
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
慈觉 慈覺 99
 1. Ci Jue
 2. Jikaku
慈氏 99 Maitreya
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘集菩萨学论 大乘集菩薩學論 100 Śikṣāsamuccaya; Dasheng Ji Pusa Xue Lun
地藏 100
 1. Ksitigarbha [Bodhisattva]
 2. Ksitigarbha; Kṣitigarbha
多罗 多羅 100 Tara
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法称菩萨 法稱菩薩 102 Dharmakīrti
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
殑伽 106 the Ganges
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
那罗延 那羅延 110 Narayana
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利子 115 Sariputta
神变经 神變經 115 Vairocana Sutra
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五无间 五無間 87
 1. Avici Hell; Avīci Hell
 2. five sins leading to rebirth in Avacici Hell
 3. Avacici Hell
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西天 120 India; Indian continent
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
药师 藥師 89
 1. Healing Master
 2. Medicine Buddha
旃陀罗 旃陀羅 122
 1. Chandala; Untouchable Caste
 2. caṇḍāla; untouchable caste
中说 中說 122 Zhong Shuo
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 155.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
别解脱 別解脫 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
瞋心 99
 1. Anger
 2. anger; a heart of anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二种 二種 195 two kinds
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
福报 福報 102 a blessed reward
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 fruition; the result of karma
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
后际 後際 104 a later time
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
见大 見大 106 the element of visibility
教诫 教誡 106 instruction; teaching
经法 經法 106 canonical teachings
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
卷第二 106 scroll 2
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔境界 109 Mara's realm
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
品第一 112 Chapter One
平等心 112 an impartial mind
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
且止 113 obstruct
勤修 113 cultivated; caritāvin
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
染法 114 kleśa; mental affliction
若尔 若爾 114 then; tarhi
三千 115 three thousand-fold
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
舍受 捨受 115 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
施者 115 giver
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
树想 樹想 115 contemplation of a forest [of jewels]
四大种 四大種 115 the four great seeds; the four great elements
四法 115 the four aspects of the Dharma
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所以者何 115 Why is that?
胎藏 116 womb
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
妄语 妄語 119 Lying
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无有恐怖 無有恐怖 119 having no fear
邪命 120 heterodox practices
信施 120 trust in charity
行相 120 to conceptualize about phenomena
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
心观 心觀 120 contemplation on the mind
心所 120 a mental factor; caitta
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
严净 嚴淨 121 majestic and pure
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
译经 譯經 121 to translate the scriptures
以要言之 121 in summary; essentially speaking
亿劫 億劫 121 a kalpa
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
义利 義利 121 a beneficial meaning
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 121 all difficulty
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
重担 重擔 122 a heavy load
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
自力 122 one's own power
罪報 罪報 122 retribution
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara