Glossary and Vocabulary for Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 大乘集菩薩學論, Scroll 15

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 32 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 如金剛幢迴向中說
2 28 wéi to act as; to serve 是為菩薩常以如
3 28 wéi to change into; to become 是為菩薩常以如
4 28 wéi to be; is 是為菩薩常以如
5 28 wéi to do 是為菩薩常以如
6 28 wèi to support; to help 是為菩薩常以如
7 28 wéi to govern 是為菩薩常以如
8 26 to go; to 乃至於此一方解脫
9 26 to rely on; to depend on 乃至於此一方解脫
10 26 Yu 乃至於此一方解脫
11 26 a crow 乃至於此一方解脫
12 24 zhě ca 眾生緣者
13 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 而得具足不可思議
14 23 děi to want to; to need to 而得具足不可思議
15 23 děi must; ought to 而得具足不可思議
16 23 de 而得具足不可思議
17 23 de infix potential marker 而得具足不可思議
18 23 to result in 而得具足不可思議
19 23 to be proper; to fit; to suit 而得具足不可思議
20 23 to be satisfied 而得具足不可思議
21 23 to be finished 而得具足不可思議
22 23 děi satisfying 而得具足不可思議
23 23 to contract 而得具足不可思議
24 23 to hear 而得具足不可思議
25 23 to have; there is 而得具足不可思議
26 23 marks time passed 而得具足不可思議
27 23 obtain; attain; prāpta 而得具足不可思議
28 23 Kangxi radical 71 等亦無厭怠
29 23 to not have; without 等亦無厭怠
30 23 mo 等亦無厭怠
31 23 to not have 等亦無厭怠
32 23 Wu 等亦無厭怠
33 23 mo 等亦無厭怠
34 20 yòu Kangxi radical 29 又若學佛教者
35 18 shēng to be born; to give birth 生適悅意起淨信樂
36 18 shēng to live 生適悅意起淨信樂
37 18 shēng raw 生適悅意起淨信樂
38 18 shēng a student 生適悅意起淨信樂
39 18 shēng life 生適悅意起淨信樂
40 18 shēng to produce; to give rise 生適悅意起淨信樂
41 18 shēng alive 生適悅意起淨信樂
42 18 shēng a lifetime 生適悅意起淨信樂
43 18 shēng to initiate; to become 生適悅意起淨信樂
44 18 shēng to grow 生適悅意起淨信樂
45 18 shēng unfamiliar 生適悅意起淨信樂
46 18 shēng not experienced 生適悅意起淨信樂
47 18 shēng hard; stiff; strong 生適悅意起淨信樂
48 18 shēng having academic or professional knowledge 生適悅意起淨信樂
49 18 shēng a male role in traditional theatre 生適悅意起淨信樂
50 18 shēng gender 生適悅意起淨信樂
51 18 shēng to develop; to grow 生適悅意起淨信樂
52 18 shēng to set up 生適悅意起淨信樂
53 18 shēng a prostitute 生適悅意起淨信樂
54 18 shēng a captive 生適悅意起淨信樂
55 18 shēng a gentleman 生適悅意起淨信樂
56 18 shēng Kangxi radical 100 生適悅意起淨信樂
57 18 shēng unripe 生適悅意起淨信樂
58 18 shēng nature 生適悅意起淨信樂
59 18 shēng to inherit; to succeed 生適悅意起淨信樂
60 18 shēng destiny 生適悅意起淨信樂
61 18 shēng birth 生適悅意起淨信樂
62 17 infix potential marker 不離
63 17 lìng to make; to cause to be; to lead 為令成辦發
64 17 lìng to issue a command 為令成辦發
65 17 lìng rules of behavior; customs 為令成辦發
66 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令成辦發
67 17 lìng a season 為令成辦發
68 17 lìng respected; good reputation 為令成辦發
69 17 lìng good 為令成辦發
70 17 lìng pretentious 為令成辦發
71 17 lìng a transcending state of existence 為令成辦發
72 17 lìng a commander 為令成辦發
73 17 lìng a commanding quality; an impressive character 為令成辦發
74 17 lìng lyrics 為令成辦發
75 17 lìng Ling 為令成辦發
76 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令成辦發
77 17 shēn human body; torso 於身承事去來坐
78 17 shēn Kangxi radical 158 於身承事去來坐
79 17 shēn self 於身承事去來坐
80 17 shēn life 於身承事去來坐
81 17 shēn an object 於身承事去來坐
82 17 shēn a lifetime 於身承事去來坐
83 17 shēn moral character 於身承事去來坐
84 17 shēn status; identity; position 於身承事去來坐
85 17 shēn pregnancy 於身承事去來坐
86 17 juān India 於身承事去來坐
87 17 shēn body; kaya 於身承事去來坐
88 17 眾生 zhòngshēng all living things 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
89 17 眾生 zhòngshēng living things other than people 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
90 17 眾生 zhòngshēng sentient beings 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
91 17 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
92 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 今當說是中緣生義
93 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 今當說是中緣生義
94 17 shuì to persuade 今當說是中緣生義
95 17 shuō to teach; to recite; to explain 今當說是中緣生義
96 17 shuō a doctrine; a theory 今當說是中緣生義
97 17 shuō to claim; to assert 今當說是中緣生義
98 17 shuō allocution 今當說是中緣生義
99 17 shuō to criticize; to scold 今當說是中緣生義
100 17 shuō to indicate; to refer to 今當說是中緣生義
101 17 shuō speach; vāda 今當說是中緣生義
102 17 shuō to speak; bhāṣate 今當說是中緣生義
103 15 一切 yīqiè temporary 如是迴向一切諸
104 15 一切 yīqiè the same 如是迴向一切諸
105 14 suǒ a few; various; some 得佛自在如彼牛王所至遠近
106 14 suǒ a place; a location 得佛自在如彼牛王所至遠近
107 14 suǒ indicates a passive voice 得佛自在如彼牛王所至遠近
108 14 suǒ an ordinal number 得佛自在如彼牛王所至遠近
109 14 suǒ meaning 得佛自在如彼牛王所至遠近
110 14 suǒ garrison 得佛自在如彼牛王所至遠近
111 14 suǒ place; pradeśa 得佛自在如彼牛王所至遠近
112 14 yuán fate; predestined affinity 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
113 14 yuán hem 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
114 14 yuán to revolve around 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
115 14 yuán to climb up 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
116 14 yuán cause; origin; reason 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
117 14 yuán along; to follow 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
118 14 yuán to depend on 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
119 14 yuán margin; edge; rim 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
120 14 yuán Condition 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
121 14 yuán conditions; pratyaya; paccaya 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
122 14 Yi 亦名禪定波羅蜜多品
123 13 niàn to read aloud 得宿住念
124 13 niàn to remember; to expect 得宿住念
125 13 niàn to miss 得宿住念
126 13 niàn to consider 得宿住念
127 13 niàn to recite; to chant 得宿住念
128 13 niàn to show affection for 得宿住念
129 13 niàn a thought; an idea 得宿住念
130 13 niàn twenty 得宿住念
131 13 niàn memory 得宿住念
132 13 niàn an instant 得宿住念
133 13 niàn Nian 得宿住念
134 13 niàn mindfulness; smrti 得宿住念
135 13 niàn a thought; citta 得宿住念
136 12 xíng to walk 佛妙樂行
137 12 xíng capable; competent 佛妙樂行
138 12 háng profession 佛妙樂行
139 12 xíng Kangxi radical 144 佛妙樂行
140 12 xíng to travel 佛妙樂行
141 12 xìng actions; conduct 佛妙樂行
142 12 xíng to do; to act; to practice 佛妙樂行
143 12 xíng all right; OK; okay 佛妙樂行
144 12 háng horizontal line 佛妙樂行
145 12 héng virtuous deeds 佛妙樂行
146 12 hàng a line of trees 佛妙樂行
147 12 hàng bold; steadfast 佛妙樂行
148 12 xíng to move 佛妙樂行
149 12 xíng to put into effect; to implement 佛妙樂行
150 12 xíng travel 佛妙樂行
151 12 xíng to circulate 佛妙樂行
152 12 xíng running script; running script 佛妙樂行
153 12 xíng temporary 佛妙樂行
154 12 háng rank; order 佛妙樂行
155 12 háng a business; a shop 佛妙樂行
156 12 xíng to depart; to leave 佛妙樂行
157 12 xíng to experience 佛妙樂行
158 12 xíng path; way 佛妙樂行
159 12 xíng xing; ballad 佛妙樂行
160 12 xíng Xing 佛妙樂行
161 12 xíng Practice 佛妙樂行
162 12 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 佛妙樂行
163 12 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 佛妙樂行
164 12 to arise; to get up 生適悅意起淨信樂
165 12 to rise; to raise 生適悅意起淨信樂
166 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 生適悅意起淨信樂
167 12 to appoint (to an official post); to take up a post 生適悅意起淨信樂
168 12 to start 生適悅意起淨信樂
169 12 to establish; to build 生適悅意起淨信樂
170 12 to draft; to draw up (a plan) 生適悅意起淨信樂
171 12 opening sentence; opening verse 生適悅意起淨信樂
172 12 to get out of bed 生適悅意起淨信樂
173 12 to recover; to heal 生適悅意起淨信樂
174 12 to take out; to extract 生適悅意起淨信樂
175 12 marks the beginning of an action 生適悅意起淨信樂
176 12 marks the sufficiency of an action 生適悅意起淨信樂
177 12 to call back from mourning 生適悅意起淨信樂
178 12 to take place; to occur 生適悅意起淨信樂
179 12 to conjecture 生適悅意起淨信樂
180 12 stand up; utthāna 生適悅意起淨信樂
181 12 fēi Kangxi radical 175 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
182 12 fēi wrong; bad; untruthful 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
183 12 fēi different 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
184 12 fēi to not be; to not have 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
185 12 fēi to violate; to be contrary to 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
186 12 fēi Africa 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
187 12 fēi to slander 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
188 12 fěi to avoid 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
189 12 fēi must 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
190 12 fēi an error 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
191 12 fēi a problem; a question 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
192 12 fēi evil 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
193 12 bitterness; bitter flavor 是苦所取
194 12 hardship; suffering 是苦所取
195 12 to make things difficult for 是苦所取
196 12 to train; to practice 是苦所取
197 12 to suffer from a misfortune 是苦所取
198 12 bitter 是苦所取
199 12 grieved; facing hardship 是苦所取
200 12 in low spirits; depressed 是苦所取
201 12 painful 是苦所取
202 12 suffering; duḥkha; dukkha 是苦所取
203 11 cháng Chang 調柔諸根猛利常受妙樂
204 11 cháng common; general; ordinary 調柔諸根猛利常受妙樂
205 11 cháng a principle; a rule 調柔諸根猛利常受妙樂
206 11 cháng eternal; nitya 調柔諸根猛利常受妙樂
207 11 妙樂 miàolè sublime joy 最上光潔超諸妙樂
208 11 妙樂 miàolè Miaole 最上光潔超諸妙樂
209 11 děng et cetera; and so on 沙門臣日稱等奉
210 11 děng to wait 沙門臣日稱等奉
211 11 děng to be equal 沙門臣日稱等奉
212 11 děng degree; level 沙門臣日稱等奉
213 11 děng to compare 沙門臣日稱等奉
214 10 néng can; able 是力能展轉得佛無量妙樂
215 10 néng ability; capacity 是力能展轉得佛無量妙樂
216 10 néng a mythical bear-like beast 是力能展轉得佛無量妙樂
217 10 néng energy 是力能展轉得佛無量妙樂
218 10 néng function; use 是力能展轉得佛無量妙樂
219 10 néng talent 是力能展轉得佛無量妙樂
220 10 néng expert at 是力能展轉得佛無量妙樂
221 10 néng to be in harmony 是力能展轉得佛無量妙樂
222 10 néng to tend to; to care for 是力能展轉得佛無量妙樂
223 10 néng to reach; to arrive at 是力能展轉得佛無量妙樂
224 10 néng to be able; śak 是力能展轉得佛無量妙樂
225 10 Buddha; Awakened One
226 10 relating to Buddhism
227 10 a statue or image of a Buddha
228 10 a Buddhist text
229 10 to touch; to stroke
230 10 Buddha
231 10 Buddha; Awakened One
232 10 self 又彼無明不念我從
233 10 [my] dear 又彼無明不念我從
234 10 Wo 又彼無明不念我從
235 10 self; atman; attan 又彼無明不念我從
236 10 ga 又彼無明不念我從
237 9 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無罪犯
238 9 a grade; a level 則無罪犯
239 9 an example; a model 則無罪犯
240 9 a weighing device 則無罪犯
241 9 to grade; to rank 則無罪犯
242 9 to copy; to imitate; to follow 則無罪犯
243 9 to do 則無罪犯
244 9 koan; kōan; gong'an 則無罪犯
245 9 happy; glad; cheerful; joyful 謂先樂與利益安樂
246 9 to take joy in; to be happy; to be cheerful 謂先樂與利益安樂
247 9 Le 謂先樂與利益安樂
248 9 yuè music 謂先樂與利益安樂
249 9 yuè a musical instrument 謂先樂與利益安樂
250 9 yuè tone [of voice]; expression 謂先樂與利益安樂
251 9 yuè a musician 謂先樂與利益安樂
252 9 joy; pleasure 謂先樂與利益安樂
253 9 yuè the Book of Music 謂先樂與利益安樂
254 9 lào Lao 謂先樂與利益安樂
255 9 to laugh 謂先樂與利益安樂
256 9 Joy 謂先樂與利益安樂
257 9 joy, delight; sukhā 謂先樂與利益安樂
258 9 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 迴向圓滿於一切智
259 9 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 迴向圓滿於一切智
260 9 zhòng many; numerous 及賢聖眾為作尊重
261 9 zhòng masses; people; multitude; crowd 及賢聖眾為作尊重
262 9 zhòng general; common; public 及賢聖眾為作尊重
263 9 wèi to call 謂先樂與利益安樂
264 9 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂先樂與利益安樂
265 9 wèi to speak to; to address 謂先樂與利益安樂
266 9 wèi to treat as; to regard as 謂先樂與利益安樂
267 9 wèi introducing a condition situation 謂先樂與利益安樂
268 9 wèi to speak to; to address 謂先樂與利益安樂
269 9 wèi to think 謂先樂與利益安樂
270 9 wèi for; is to be 謂先樂與利益安樂
271 9 wèi to make; to cause 謂先樂與利益安樂
272 9 wèi principle; reason 謂先樂與利益安樂
273 9 wèi Wei 謂先樂與利益安樂
274 9 to use; to grasp 以禪定意與
275 9 to rely on 以禪定意與
276 9 to regard 以禪定意與
277 9 to be able to 以禪定意與
278 9 to order; to command 以禪定意與
279 9 used after a verb 以禪定意與
280 9 a reason; a cause 以禪定意與
281 9 Israel 以禪定意與
282 9 Yi 以禪定意與
283 9 use; yogena 以禪定意與
284 9 ér Kangxi radical 126 而得具足不可思議
285 9 ér as if; to seem like 而得具足不可思議
286 9 néng can; able 而得具足不可思議
287 9 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而得具足不可思議
288 9 ér to arrive; up to 而得具足不可思議
289 8 善根 shàngēn Wholesome Roots 是善根迴向如來
290 8 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 是善根迴向如來
291 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 是力能展轉得佛無量妙樂
292 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 是力能展轉得佛無量妙樂
293 8 無量 wúliàng immeasurable 是力能展轉得佛無量妙樂
294 8 無量 wúliàng Atula 是力能展轉得佛無量妙樂
295 8 míng fame; renown; reputation 亦名禪定波羅蜜多品
296 8 míng a name; personal name; designation 亦名禪定波羅蜜多品
297 8 míng rank; position 亦名禪定波羅蜜多品
298 8 míng an excuse 亦名禪定波羅蜜多品
299 8 míng life 亦名禪定波羅蜜多品
300 8 míng to name; to call 亦名禪定波羅蜜多品
301 8 míng to express; to describe 亦名禪定波羅蜜多品
302 8 míng to be called; to have the name 亦名禪定波羅蜜多品
303 8 míng to own; to possess 亦名禪定波羅蜜多品
304 8 míng famous; renowned 亦名禪定波羅蜜多品
305 8 míng moral 亦名禪定波羅蜜多品
306 8 míng name; naman 亦名禪定波羅蜜多品
307 8 míng fame; renown; yasas 亦名禪定波羅蜜多品
308 8 to reach 及賢聖眾為作尊重
309 8 to attain 及賢聖眾為作尊重
310 8 to understand 及賢聖眾為作尊重
311 8 able to be compared to; to catch up with 及賢聖眾為作尊重
312 8 to be involved with; to associate with 及賢聖眾為作尊重
313 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 及賢聖眾為作尊重
314 8 and; ca; api 及賢聖眾為作尊重
315 8 菩薩 púsà bodhisattva 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
316 8 菩薩 púsà bodhisattva 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
317 8 菩薩 púsà bodhisatta 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
318 7 gēn origin; cause; basis 調柔諸根猛利常受妙樂
319 7 gēn radical 調柔諸根猛利常受妙樂
320 7 gēn a plant root 調柔諸根猛利常受妙樂
321 7 gēn base; foot 調柔諸根猛利常受妙樂
322 7 gēn offspring 調柔諸根猛利常受妙樂
323 7 gēn a square root; to nth root; the solution of a mathematical equation 調柔諸根猛利常受妙樂
324 7 gēn according to 調柔諸根猛利常受妙樂
325 7 gēn gen 調柔諸根猛利常受妙樂
326 7 gēn an organ; a part of the body 調柔諸根猛利常受妙樂
327 7 gēn a sense; a faculty 調柔諸根猛利常受妙樂
328 7 gēn mūla; a root 調柔諸根猛利常受妙樂
329 6 無明 wúmíng fury 緣老死若無無明則知無有行
330 6 無明 wúmíng ignorance 緣老死若無無明則知無有行
331 6 無明 wúmíng ignorance; avidyā; avijjā 緣老死若無無明則知無有行
332 6 yún cloud 如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
333 6 yún Yunnan 如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
334 6 yún Yun 如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
335 6 yún to say 如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
336 6 yún to have 如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
337 6 yún cloud; megha 如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
338 6 yún to say; iti 如最勝金光明經慈悲藏伽陀云
339 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 轉復迴向諸佛般若
340 6 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 轉復迴向諸佛般若
341 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 轉復迴向諸佛般若
342 6 zhuǎn to turn; to rotate 轉復迴向諸佛般若
343 6 zhuǎi to use many literary allusions 轉復迴向諸佛般若
344 6 zhuǎn to transfer 轉復迴向諸佛般若
345 6 zhuǎn to move forward; pravartana 轉復迴向諸佛般若
346 6 xiǎng to think 起一想
347 6 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 起一想
348 6 xiǎng to want 起一想
349 6 xiǎng to remember; to miss; to long for 起一想
350 6 xiǎng to plan 起一想
351 6 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 起一想
352 6 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 是淨是善
353 6 shàn happy 是淨是善
354 6 shàn good 是淨是善
355 6 shàn kind-hearted 是淨是善
356 6 shàn to be skilled at something 是淨是善
357 6 shàn familiar 是淨是善
358 6 shàn to repair 是淨是善
359 6 shàn to admire 是淨是善
360 6 shàn to praise 是淨是善
361 6 shàn Shan 是淨是善
362 6 shàn kusala; virtuous 是淨是善
363 6 老死 lǎo sǐ old age and death 緣老死若無無明則知無有行
364 6 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 緣老死若無無明則知無有行
365 6 to go back; to return 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
366 6 to resume; to restart 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
367 6 to do in detail 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
368 6 to restore 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
369 6 to respond; to reply to 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
370 6 Fu; Return 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
371 6 to retaliate; to reciprocate 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
372 6 to avoid forced labor or tax 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
373 6 Fu 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
374 6 doubled; to overlapping; folded 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
375 6 a lined garment with doubled thickness 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
376 5 飲食 yǐn shí food and drink 飲食衣服臥具病緣醫藥
377 5 飲食 yǐn shí to eat and drink 飲食衣服臥具病緣醫藥
378 5 yùn to bring together; to collect; to accumulate 是為苦蘊
379 5 yùn to contain 是為苦蘊
380 5 yùn profundity 是為苦蘊
381 5 yùn withered grass 是為苦蘊
382 5 yùn aggregate; skandha 是為苦蘊
383 5 cóng to follow 從樹而雨
384 5 cóng to comply; to submit; to defer 從樹而雨
385 5 cóng to participate in something 從樹而雨
386 5 cóng to use a certain method or principle 從樹而雨
387 5 cóng something secondary 從樹而雨
388 5 cóng remote relatives 從樹而雨
389 5 cóng secondary 從樹而雨
390 5 cóng to go on; to advance 從樹而雨
391 5 cōng at ease; informal 從樹而雨
392 5 zòng a follower; a supporter 從樹而雨
393 5 zòng to release 從樹而雨
394 5 zòng perpendicular; longitudinal 從樹而雨
395 5 現前 xiàn qián to manifest 現前
396 5 現前 xiàn qián the present 現前
397 5 現前 xiàn qián to manifest in the present; to present before the eyes 現前
398 5 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 未清淨者
399 5 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 未清淨者
400 5 清淨 qīngjìng concise 未清淨者
401 5 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 未清淨者
402 5 清淨 qīngjìng pure and clean 未清淨者
403 5 清淨 qīngjìng purity 未清淨者
404 5 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 未清淨者
405 5 jiè border; boundary 與琰摩羅界妙樂迴向
406 5 jiè kingdom 與琰摩羅界妙樂迴向
407 5 jiè territory; region 與琰摩羅界妙樂迴向
408 5 jiè the world 與琰摩羅界妙樂迴向
409 5 jiè scope; extent 與琰摩羅界妙樂迴向
410 5 jiè erathem; stratigraphic unit 與琰摩羅界妙樂迴向
411 5 jiè to divide; to define a boundary 與琰摩羅界妙樂迴向
412 5 jiè to adjoin 與琰摩羅界妙樂迴向
413 5 jiè dhatu; realm; field; domain 與琰摩羅界妙樂迴向
414 5 wén to hear 一切聲聞辟
415 5 wén Wen 一切聲聞辟
416 5 wén sniff at; to smell 一切聲聞辟
417 5 wén to be widely known 一切聲聞辟
418 5 wén to confirm; to accept 一切聲聞辟
419 5 wén information 一切聲聞辟
420 5 wèn famous; well known 一切聲聞辟
421 5 wén knowledge; learning 一切聲聞辟
422 5 wèn popularity; prestige; reputation 一切聲聞辟
423 5 wén to question 一切聲聞辟
424 5 wén hearing; śruti 一切聲聞辟
425 5 to connect; to relate 何內緣生法繫屬於因
426 5 department 何內緣生法繫屬於因
427 5 system 何內緣生法繫屬於因
428 5 connection; relation 何內緣生法繫屬於因
429 5 connection; relation 何內緣生法繫屬於因
430 5 to bind; to tie up 何內緣生法繫屬於因
431 5 to involve 何內緣生法繫屬於因
432 5 to tie; to bind; to fasten 何內緣生法繫屬於因
433 5 lineage 何內緣生法繫屬於因
434 5 to hang from; to suspend; to depend 何內緣生法繫屬於因
435 5 a belt; a band; a girdle 何內緣生法繫屬於因
436 5 the coda of a fu 何內緣生法繫屬於因
437 5 to be 何內緣生法繫屬於因
438 5 to relate to 何內緣生法繫屬於因
439 5 to detain; to imprison 何內緣生法繫屬於因
440 5 to be concerned; to be mindful of 何內緣生法繫屬於因
441 5 Xi 何內緣生法繫屬於因
442 5 to tie; to fasten 何內緣生法繫屬於因
443 5 to hang from; to suspend 何內緣生法繫屬於因
444 5 to connect; to relate 何內緣生法繫屬於因
445 5 a belt; a band 何內緣生法繫屬於因
446 5 a connection; a relation 何內緣生法繫屬於因
447 5 a belt; a band 何內緣生法繫屬於因
448 5 to tie 何內緣生法繫屬於因
449 5 hi 何內緣生法繫屬於因
450 5 和合 héhé to mix; to blend; to converge; to join; to fuse 和合末香
451 5 和合 héhé peaceful 和合末香
452 5 和合 héhé smooth 和合末香
453 5 和合 héhé Hehe 和合末香
454 5 和合 héhé Harmony 和合末香
455 5 nèi inside; interior 何內緣生法繫屬於因
456 5 nèi private 何內緣生法繫屬於因
457 5 nèi family; domestic 何內緣生法繫屬於因
458 5 nèi wife; consort 何內緣生法繫屬於因
459 5 nèi an imperial palace 何內緣生法繫屬於因
460 5 nèi an internal organ; heart 何內緣生法繫屬於因
461 5 nèi female 何內緣生法繫屬於因
462 5 nèi to approach 何內緣生法繫屬於因
463 5 nèi indoors 何內緣生法繫屬於因
464 5 nèi inner heart 何內緣生法繫屬於因
465 5 nèi a room 何內緣生法繫屬於因
466 5 nèi Nei 何內緣生法繫屬於因
467 5 to receive 何內緣生法繫屬於因
468 5 nèi inner; antara 何內緣生法繫屬於因
469 5 nèi self; adhyatma 何內緣生法繫屬於因
470 5 nèi esoteric; private 何內緣生法繫屬於因
471 5 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 以無量智迴向一切眾生
472 5 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 以無量智迴向一切眾生
473 5 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿者
474 5 圓滿 yuánmǎn Perfection 圓滿者
475 5 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 圓滿者
476 5 chù a place; location; a spot; a point 是苦依處
477 5 chǔ to reside; to live; to dwell 是苦依處
478 5 chù an office; a department; a bureau 是苦依處
479 5 chù a part; an aspect 是苦依處
480 5 chǔ to be in; to be in a position of 是苦依處
481 5 chǔ to get along with 是苦依處
482 5 chǔ to deal with; to manage 是苦依處
483 5 chǔ to punish; to sentence 是苦依處
484 5 chǔ to stop; to pause 是苦依處
485 5 chǔ to be associated with 是苦依處
486 5 chǔ to situate; to fix a place for 是苦依處
487 5 chǔ to occupy; to control 是苦依處
488 5 chù circumstances; situation 是苦依處
489 5 chù an occasion; a time 是苦依處
490 4 one 若有眾生一彈
491 4 Kangxi radical 1 若有眾生一彈
492 4 pure; concentrated 若有眾生一彈
493 4 first 若有眾生一彈
494 4 the same 若有眾生一彈
495 4 sole; single 若有眾生一彈
496 4 a very small amount 若有眾生一彈
497 4 Yi 若有眾生一彈
498 4 other 若有眾生一彈
499 4 to unify 若有眾生一彈
500 4 accidentally; coincidentally 若有眾生一彈

Frequencies of all Words

Top 996

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 32 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 如金剛幢迴向中說
2 28 wèi for; to 是為菩薩常以如
3 28 wèi because of 是為菩薩常以如
4 28 wéi to act as; to serve 是為菩薩常以如
5 28 wéi to change into; to become 是為菩薩常以如
6 28 wéi to be; is 是為菩薩常以如
7 28 wéi to do 是為菩薩常以如
8 28 wèi for 是為菩薩常以如
9 28 wèi because of; for; to 是為菩薩常以如
10 28 wèi to 是為菩薩常以如
11 28 wéi in a passive construction 是為菩薩常以如
12 28 wéi forming a rehetorical question 是為菩薩常以如
13 28 wéi forming an adverb 是為菩薩常以如
14 28 wéi to add emphasis 是為菩薩常以如
15 28 wèi to support; to help 是為菩薩常以如
16 28 wéi to govern 是為菩薩常以如
17 26 in; at 乃至於此一方解脫
18 26 in; at 乃至於此一方解脫
19 26 in; at; to; from 乃至於此一方解脫
20 26 to go; to 乃至於此一方解脫
21 26 to rely on; to depend on 乃至於此一方解脫
22 26 to go to; to arrive at 乃至於此一方解脫
23 26 from 乃至於此一方解脫
24 26 give 乃至於此一方解脫
25 26 oppposing 乃至於此一方解脫
26 26 and 乃至於此一方解脫
27 26 compared to 乃至於此一方解脫
28 26 by 乃至於此一方解脫
29 26 and; as well as 乃至於此一方解脫
30 26 for 乃至於此一方解脫
31 26 Yu 乃至於此一方解脫
32 26 a crow 乃至於此一方解脫
33 26 whew; wow 乃至於此一方解脫
34 25 ruò to seem; to be like; as 若所見色對治於愛
35 25 ruò seemingly 若所見色對治於愛
36 25 ruò if 若所見色對治於愛
37 25 ruò you 若所見色對治於愛
38 25 ruò this; that 若所見色對治於愛
39 25 ruò and; or 若所見色對治於愛
40 25 ruò as for; pertaining to 若所見色對治於愛
41 25 pomegranite 若所見色對治於愛
42 25 ruò to choose 若所見色對治於愛
43 25 ruò to agree; to accord with; to conform to 若所見色對治於愛
44 25 ruò thus 若所見色對治於愛
45 25 ruò pollia 若所見色對治於愛
46 25 ruò Ruo 若所見色對治於愛
47 25 ruò only then 若所見色對治於愛
48 25 ja 若所見色對治於愛
49 25 jñā 若所見色對治於愛
50 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 眾生緣者
51 24 zhě that 眾生緣者
52 24 zhě nominalizing function word 眾生緣者
53 24 zhě used to mark a definition 眾生緣者
54 24 zhě used to mark a pause 眾生緣者
55 24 zhě topic marker; that; it 眾生緣者
56 24 zhuó according to 眾生緣者
57 24 zhě ca 眾生緣者
58 24 that; those
59 24 another; the other
60 24 that; tad
61 23 de potential marker 而得具足不可思議
62 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 而得具足不可思議
63 23 děi must; ought to 而得具足不可思議
64 23 děi to want to; to need to 而得具足不可思議
65 23 děi must; ought to 而得具足不可思議
66 23 de 而得具足不可思議
67 23 de infix potential marker 而得具足不可思議
68 23 to result in 而得具足不可思議
69 23 to be proper; to fit; to suit 而得具足不可思議
70 23 to be satisfied 而得具足不可思議
71 23 to be finished 而得具足不可思議
72 23 de result of degree 而得具足不可思議
73 23 de marks completion of an action 而得具足不可思議
74 23 děi satisfying 而得具足不可思議
75 23 to contract 而得具足不可思議
76 23 marks permission or possibility 而得具足不可思議
77 23 expressing frustration 而得具足不可思議
78 23 to hear 而得具足不可思議
79 23 to have; there is 而得具足不可思議
80 23 marks time passed 而得具足不可思議
81 23 obtain; attain; prāpta 而得具足不可思議
82 23 no 等亦無厭怠
83 23 Kangxi radical 71 等亦無厭怠
84 23 to not have; without 等亦無厭怠
85 23 has not yet 等亦無厭怠
86 23 mo 等亦無厭怠
87 23 do not 等亦無厭怠
88 23 not; -less; un- 等亦無厭怠
89 23 regardless of 等亦無厭怠
90 23 to not have 等亦無厭怠
91 23 um 等亦無厭怠
92 23 Wu 等亦無厭怠
93 23 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 等亦無厭怠
94 23 not; non- 等亦無厭怠
95 23 mo 等亦無厭怠
96 22 zhū all; many; various 最上光潔超諸妙樂
97 22 zhū Zhu 最上光潔超諸妙樂
98 22 zhū all; members of the class 最上光潔超諸妙樂
99 22 zhū interrogative particle 最上光潔超諸妙樂
100 22 zhū him; her; them; it 最上光潔超諸妙樂
101 22 zhū of; in 最上光潔超諸妙樂
102 22 zhū all; many; sarva 最上光潔超諸妙樂
103 21 shì is; are; am; to be 是淨是善
104 21 shì is exactly 是淨是善
105 21 shì is suitable; is in contrast 是淨是善
106 21 shì this; that; those 是淨是善
107 21 shì really; certainly 是淨是善
108 21 shì correct; yes; affirmative 是淨是善
109 21 shì true 是淨是善
110 21 shì is; has; exists 是淨是善
111 21 shì used between repetitions of a word 是淨是善
112 21 shì a matter; an affair 是淨是善
113 21 shì Shi 是淨是善
114 21 shì is; bhū 是淨是善
115 21 shì this; idam 是淨是善
116 20 yòu again; also 又若學佛教者
117 20 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又若學佛教者
118 20 yòu Kangxi radical 29 又若學佛教者
119 20 yòu and 又若學佛教者
120 20 yòu furthermore 又若學佛教者
121 20 yòu in addition 又若學佛教者
122 20 yòu but 又若學佛教者
123 20 yòu again; also; punar 又若學佛教者
124 18 shēng to be born; to give birth 生適悅意起淨信樂
125 18 shēng to live 生適悅意起淨信樂
126 18 shēng raw 生適悅意起淨信樂
127 18 shēng a student 生適悅意起淨信樂
128 18 shēng life 生適悅意起淨信樂
129 18 shēng to produce; to give rise 生適悅意起淨信樂
130 18 shēng alive 生適悅意起淨信樂
131 18 shēng a lifetime 生適悅意起淨信樂
132 18 shēng to initiate; to become 生適悅意起淨信樂
133 18 shēng to grow 生適悅意起淨信樂
134 18 shēng unfamiliar 生適悅意起淨信樂
135 18 shēng not experienced 生適悅意起淨信樂
136 18 shēng hard; stiff; strong 生適悅意起淨信樂
137 18 shēng very; extremely 生適悅意起淨信樂
138 18 shēng having academic or professional knowledge 生適悅意起淨信樂
139 18 shēng a male role in traditional theatre 生適悅意起淨信樂
140 18 shēng gender 生適悅意起淨信樂
141 18 shēng to develop; to grow 生適悅意起淨信樂
142 18 shēng to set up 生適悅意起淨信樂
143 18 shēng a prostitute 生適悅意起淨信樂
144 18 shēng a captive 生適悅意起淨信樂
145 18 shēng a gentleman 生適悅意起淨信樂
146 18 shēng Kangxi radical 100 生適悅意起淨信樂
147 18 shēng unripe 生適悅意起淨信樂
148 18 shēng nature 生適悅意起淨信樂
149 18 shēng to inherit; to succeed 生適悅意起淨信樂
150 18 shēng destiny 生適悅意起淨信樂
151 18 shēng birth 生適悅意起淨信樂
152 17 not; no 不離
153 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 不離
154 17 as a correlative 不離
155 17 no (answering a question) 不離
156 17 forms a negative adjective from a noun 不離
157 17 at the end of a sentence to form a question 不離
158 17 to form a yes or no question 不離
159 17 infix potential marker 不離
160 17 no; na 不離
161 17 lìng to make; to cause to be; to lead 為令成辦發
162 17 lìng to issue a command 為令成辦發
163 17 lìng rules of behavior; customs 為令成辦發
164 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令成辦發
165 17 lìng a season 為令成辦發
166 17 lìng respected; good reputation 為令成辦發
167 17 lìng good 為令成辦發
168 17 lìng pretentious 為令成辦發
169 17 lìng a transcending state of existence 為令成辦發
170 17 lìng a commander 為令成辦發
171 17 lìng a commanding quality; an impressive character 為令成辦發
172 17 lìng lyrics 為令成辦發
173 17 lìng Ling 為令成辦發
174 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令成辦發
175 17 shēn human body; torso 於身承事去來坐
176 17 shēn Kangxi radical 158 於身承事去來坐
177 17 shēn measure word for clothes 於身承事去來坐
178 17 shēn self 於身承事去來坐
179 17 shēn life 於身承事去來坐
180 17 shēn an object 於身承事去來坐
181 17 shēn a lifetime 於身承事去來坐
182 17 shēn personally 於身承事去來坐
183 17 shēn moral character 於身承事去來坐
184 17 shēn status; identity; position 於身承事去來坐
185 17 shēn pregnancy 於身承事去來坐
186 17 juān India 於身承事去來坐
187 17 shēn body; kaya 於身承事去來坐
188 17 眾生 zhòngshēng all living things 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
189 17 眾生 zhòngshēng living things other than people 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
190 17 眾生 zhòngshēng sentient beings 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
191 17 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
192 17 this; these 乃至於此一方解脫
193 17 in this way 乃至於此一方解脫
194 17 otherwise; but; however; so 乃至於此一方解脫
195 17 at this time; now; here 乃至於此一方解脫
196 17 this; here; etad 乃至於此一方解脫
197 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 今當說是中緣生義
198 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 今當說是中緣生義
199 17 shuì to persuade 今當說是中緣生義
200 17 shuō to teach; to recite; to explain 今當說是中緣生義
201 17 shuō a doctrine; a theory 今當說是中緣生義
202 17 shuō to claim; to assert 今當說是中緣生義
203 17 shuō allocution 今當說是中緣生義
204 17 shuō to criticize; to scold 今當說是中緣生義
205 17 shuō to indicate; to refer to 今當說是中緣生義
206 17 shuō speach; vāda 今當說是中緣生義
207 17 shuō to speak; bhāṣate 今當說是中緣生義
208 15 一切 yīqiè all; every; everything 如是迴向一切諸
209 15 一切 yīqiè temporary 如是迴向一切諸
210 15 一切 yīqiè the same 如是迴向一切諸
211 15 一切 yīqiè generally 如是迴向一切諸
212 15 一切 yīqiè all, everything 如是迴向一切諸
213 15 一切 yīqiè all; sarva 如是迴向一切諸
214 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 得佛自在如彼牛王所至遠近
215 14 suǒ an office; an institute 得佛自在如彼牛王所至遠近
216 14 suǒ introduces a relative clause 得佛自在如彼牛王所至遠近
217 14 suǒ it 得佛自在如彼牛王所至遠近
218 14 suǒ if; supposing 得佛自在如彼牛王所至遠近
219 14 suǒ a few; various; some 得佛自在如彼牛王所至遠近
220 14 suǒ a place; a location 得佛自在如彼牛王所至遠近
221 14 suǒ indicates a passive voice 得佛自在如彼牛王所至遠近
222 14 suǒ that which 得佛自在如彼牛王所至遠近
223 14 suǒ an ordinal number 得佛自在如彼牛王所至遠近
224 14 suǒ meaning 得佛自在如彼牛王所至遠近
225 14 suǒ garrison 得佛自在如彼牛王所至遠近
226 14 suǒ place; pradeśa 得佛自在如彼牛王所至遠近
227 14 suǒ that which; yad 得佛自在如彼牛王所至遠近
228 14 yuán fate; predestined affinity 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
229 14 yuán hem 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
230 14 yuán to revolve around 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
231 14 yuán because 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
232 14 yuán to climb up 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
233 14 yuán cause; origin; reason 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
234 14 yuán along; to follow 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
235 14 yuán to depend on 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
236 14 yuán margin; edge; rim 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
237 14 yuán Condition 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
238 14 yuán conditions; pratyaya; paccaya 復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等
239 14 乃至 nǎizhì and even 乃至於此一方解脫
240 14 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至於此一方解脫
241 14 also; too 亦名禪定波羅蜜多品
242 14 but 亦名禪定波羅蜜多品
243 14 this; he; she 亦名禪定波羅蜜多品
244 14 although; even though 亦名禪定波羅蜜多品
245 14 already 亦名禪定波羅蜜多品
246 14 particle with no meaning 亦名禪定波羅蜜多品
247 14 Yi 亦名禪定波羅蜜多品
248 13 niàn to read aloud 得宿住念
249 13 niàn to remember; to expect 得宿住念
250 13 niàn to miss 得宿住念
251 13 niàn to consider 得宿住念
252 13 niàn to recite; to chant 得宿住念
253 13 niàn to show affection for 得宿住念
254 13 niàn a thought; an idea 得宿住念
255 13 niàn twenty 得宿住念
256 13 niàn memory 得宿住念
257 13 niàn an instant 得宿住念
258 13 niàn Nian 得宿住念
259 13 niàn mindfulness; smrti 得宿住念
260 13 niàn a thought; citta 得宿住念
261 13 such as; for example; for instance 以己聚落如他
262 13 if 以己聚落如他
263 13 in accordance with 以己聚落如他
264 13 to be appropriate; should; with regard to 以己聚落如他
265 13 this 以己聚落如他
266 13 it is so; it is thus; can be compared with 以己聚落如他
267 13 to go to 以己聚落如他
268 13 to meet 以己聚落如他
269 13 to appear; to seem; to be like 以己聚落如他
270 13 at least as good as 以己聚落如他
271 13 and 以己聚落如他
272 13 or 以己聚落如他
273 13 but 以己聚落如他
274 13 then 以己聚落如他
275 13 naturally 以己聚落如他
276 13 expresses a question or doubt 以己聚落如他
277 13 you 以己聚落如他
278 13 the second lunar month 以己聚落如他
279 13 in; at 以己聚落如他
280 13 Ru 以己聚落如他
281 13 Thus 以己聚落如他
282 13 thus; tathā 以己聚落如他
283 13 like; iva 以己聚落如他
284 12 xíng to walk 佛妙樂行
285 12 xíng capable; competent 佛妙樂行
286 12 háng profession 佛妙樂行
287 12 háng line; row 佛妙樂行
288 12 xíng Kangxi radical 144 佛妙樂行
289 12 xíng to travel 佛妙樂行
290 12 xìng actions; conduct 佛妙樂行
291 12 xíng to do; to act; to practice 佛妙樂行
292 12 xíng all right; OK; okay 佛妙樂行
293 12 háng horizontal line 佛妙樂行
294 12 héng virtuous deeds 佛妙樂行
295 12 hàng a line of trees 佛妙樂行
296 12 hàng bold; steadfast 佛妙樂行
297 12 xíng to move 佛妙樂行
298 12 xíng to put into effect; to implement 佛妙樂行
299 12 xíng travel 佛妙樂行
300 12 xíng to circulate 佛妙樂行
301 12 xíng running script; running script 佛妙樂行
302 12 xíng temporary 佛妙樂行
303 12 xíng soon 佛妙樂行
304 12 háng rank; order 佛妙樂行
305 12 háng a business; a shop 佛妙樂行
306 12 xíng to depart; to leave 佛妙樂行
307 12 xíng to experience 佛妙樂行
308 12 xíng path; way 佛妙樂行
309 12 xíng xing; ballad 佛妙樂行
310 12 xíng a round [of drinks] 佛妙樂行
311 12 xíng Xing 佛妙樂行
312 12 xíng moreover; also 佛妙樂行
313 12 xíng Practice 佛妙樂行
314 12 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 佛妙樂行
315 12 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 佛妙樂行
316 12 to arise; to get up 生適悅意起淨信樂
317 12 case; instance; batch; group 生適悅意起淨信樂
318 12 to rise; to raise 生適悅意起淨信樂
319 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 生適悅意起淨信樂
320 12 to appoint (to an official post); to take up a post 生適悅意起淨信樂
321 12 to start 生適悅意起淨信樂
322 12 to establish; to build 生適悅意起淨信樂
323 12 to draft; to draw up (a plan) 生適悅意起淨信樂
324 12 opening sentence; opening verse 生適悅意起淨信樂
325 12 to get out of bed 生適悅意起淨信樂
326 12 to recover; to heal 生適悅意起淨信樂
327 12 to take out; to extract 生適悅意起淨信樂
328 12 marks the beginning of an action 生適悅意起淨信樂
329 12 marks the sufficiency of an action 生適悅意起淨信樂
330 12 to call back from mourning 生適悅意起淨信樂
331 12 to take place; to occur 生適悅意起淨信樂
332 12 from 生適悅意起淨信樂
333 12 to conjecture 生適悅意起淨信樂
334 12 stand up; utthāna 生適悅意起淨信樂
335 12 fēi not; non-; un- 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
336 12 fēi Kangxi radical 175 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
337 12 fēi wrong; bad; untruthful 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
338 12 fēi different 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
339 12 fēi to not be; to not have 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
340 12 fēi to violate; to be contrary to 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
341 12 fēi Africa 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
342 12 fēi to slander 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
343 12 fěi to avoid 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
344 12 fēi must 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
345 12 fēi an error 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
346 12 fēi a problem; a question 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
347 12 fēi evil 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
348 12 fēi besides; except; unless 壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非
349 12 bitterness; bitter flavor 是苦所取
350 12 hardship; suffering 是苦所取
351 12 to make things difficult for 是苦所取
352 12 to train; to practice 是苦所取
353 12 to suffer from a misfortune 是苦所取
354 12 bitter 是苦所取
355 12 grieved; facing hardship 是苦所取
356 12 in low spirits; depressed 是苦所取
357 12 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 是苦所取
358 12 painful 是苦所取
359 12 suffering; duḥkha; dukkha 是苦所取
360 11 cháng always; ever; often; frequently; constantly 調柔諸根猛利常受妙樂
361 11 cháng Chang 調柔諸根猛利常受妙樂
362 11 cháng long-lasting 調柔諸根猛利常受妙樂
363 11 cháng common; general; ordinary 調柔諸根猛利常受妙樂
364 11 cháng a principle; a rule 調柔諸根猛利常受妙樂
365 11 cháng eternal; nitya 調柔諸根猛利常受妙樂
366 11 妙樂 miàolè sublime joy 最上光潔超諸妙樂
367 11 妙樂 miàolè Miaole 最上光潔超諸妙樂
368 11 děng et cetera; and so on 沙門臣日稱等奉
369 11 děng to wait 沙門臣日稱等奉
370 11 děng degree; kind 沙門臣日稱等奉
371 11 děng plural 沙門臣日稱等奉
372 11 děng to be equal 沙門臣日稱等奉
373 11 děng degree; level 沙門臣日稱等奉
374 11 děng to compare 沙門臣日稱等奉
375 11 如是 rúshì thus; so 如是汝緣十方佛
376 11 如是 rúshì thus, so 如是汝緣十方佛
377 10 néng can; able 是力能展轉得佛無量妙樂
378 10 néng ability; capacity 是力能展轉得佛無量妙樂
379 10 néng a mythical bear-like beast 是力能展轉得佛無量妙樂
380 10 néng energy 是力能展轉得佛無量妙樂
381 10 néng function; use 是力能展轉得佛無量妙樂
382 10 néng may; should; permitted to 是力能展轉得佛無量妙樂
383 10 néng talent 是力能展轉得佛無量妙樂
384 10 néng expert at 是力能展轉得佛無量妙樂
385 10 néng to be in harmony 是力能展轉得佛無量妙樂
386 10 néng to tend to; to care for 是力能展轉得佛無量妙樂
387 10 néng to reach; to arrive at 是力能展轉得佛無量妙樂
388 10 néng as long as; only 是力能展轉得佛無量妙樂
389 10 néng even if 是力能展轉得佛無量妙樂
390 10 néng but 是力能展轉得佛無量妙樂
391 10 néng in this way 是力能展轉得佛無量妙樂
392 10 néng to be able; śak 是力能展轉得佛無量妙樂
393 10 Buddha; Awakened One
394 10 relating to Buddhism
395 10 a statue or image of a Buddha
396 10 a Buddhist text
397 10 to touch; to stroke
398 10 Buddha
399 10 Buddha; Awakened One
400 10 I; me; my 又彼無明不念我從
401 10 self 又彼無明不念我從
402 10 we; our 又彼無明不念我從
403 10 [my] dear 又彼無明不念我從
404 10 Wo 又彼無明不念我從
405 10 self; atman; attan 又彼無明不念我從
406 10 ga 又彼無明不念我從
407 10 I; aham 又彼無明不念我從
408 9 otherwise; but; however 則無罪犯
409 9 then 則無罪犯
410 9 measure word for short sections of text 則無罪犯
411 9 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無罪犯
412 9 a grade; a level 則無罪犯
413 9 an example; a model 則無罪犯
414 9 a weighing device 則無罪犯
415 9 to grade; to rank 則無罪犯
416 9 to copy; to imitate; to follow 則無罪犯
417 9 to do 則無罪犯
418 9 only 則無罪犯
419 9 immediately 則無罪犯
420 9 then; moreover; atha 則無罪犯
421 9 koan; kōan; gong'an 則無罪犯
422 9 happy; glad; cheerful; joyful 謂先樂與利益安樂
423 9 to take joy in; to be happy; to be cheerful 謂先樂與利益安樂
424 9 Le 謂先樂與利益安樂
425 9 yuè music 謂先樂與利益安樂
426 9 yuè a musical instrument 謂先樂與利益安樂
427 9 yuè tone [of voice]; expression 謂先樂與利益安樂
428 9 yuè a musician 謂先樂與利益安樂
429 9 joy; pleasure 謂先樂與利益安樂
430 9 yuè the Book of Music 謂先樂與利益安樂
431 9 lào Lao 謂先樂與利益安樂
432 9 to laugh 謂先樂與利益安樂
433 9 Joy 謂先樂與利益安樂
434 9 joy, delight; sukhā 謂先樂與利益安樂
435 9 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 迴向圓滿於一切智
436 9 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 迴向圓滿於一切智
437 9 zhòng many; numerous 及賢聖眾為作尊重
438 9 zhòng masses; people; multitude; crowd 及賢聖眾為作尊重
439 9 zhòng general; common; public 及賢聖眾為作尊重
440 9 zhòng many; all; sarva 及賢聖眾為作尊重
441 9 wèi to call 謂先樂與利益安樂
442 9 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂先樂與利益安樂
443 9 wèi to speak to; to address 謂先樂與利益安樂
444 9 wèi to treat as; to regard as 謂先樂與利益安樂
445 9 wèi introducing a condition situation 謂先樂與利益安樂
446 9 wèi to speak to; to address 謂先樂與利益安樂
447 9 wèi to think 謂先樂與利益安樂
448 9 wèi for; is to be 謂先樂與利益安樂
449 9 wèi to make; to cause 謂先樂與利益安樂
450 9 wèi and 謂先樂與利益安樂
451 9 wèi principle; reason 謂先樂與利益安樂
452 9 wèi Wei 謂先樂與利益安樂
453 9 wèi which; what; yad 謂先樂與利益安樂
454 9 wèi to say; iti 謂先樂與利益安樂
455 9 so as to; in order to 以禪定意與
456 9 to use; to regard as 以禪定意與
457 9 to use; to grasp 以禪定意與
458 9 according to 以禪定意與
459 9 because of 以禪定意與
460 9 on a certain date 以禪定意與
461 9 and; as well as 以禪定意與
462 9 to rely on 以禪定意與
463 9 to regard 以禪定意與
464 9 to be able to 以禪定意與
465 9 to order; to command 以禪定意與
466 9 further; moreover 以禪定意與
467 9 used after a verb 以禪定意與
468 9 very 以禪定意與
469 9 already 以禪定意與
470 9 increasingly 以禪定意與
471 9 a reason; a cause 以禪定意與
472 9 Israel 以禪定意與
473 9 Yi 以禪定意與
474 9 use; yogena 以禪定意與
475 9 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而得具足不可思議
476 9 ér Kangxi radical 126 而得具足不可思議
477 9 ér you 而得具足不可思議
478 9 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而得具足不可思議
479 9 ér right away; then 而得具足不可思議
480 9 ér but; yet; however; while; nevertheless 而得具足不可思議
481 9 ér if; in case; in the event that 而得具足不可思議
482 9 ér therefore; as a result; thus 而得具足不可思議
483 9 ér how can it be that? 而得具足不可思議
484 9 ér so as to 而得具足不可思議
485 9 ér only then 而得具足不可思議
486 9 ér as if; to seem like 而得具足不可思議
487 9 néng can; able 而得具足不可思議
488 9 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而得具足不可思議
489 9 ér me 而得具足不可思議
490 9 ér to arrive; up to 而得具足不可思議
491 9 ér possessive 而得具足不可思議
492 8 善根 shàngēn Wholesome Roots 是善根迴向如來
493 8 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 是善根迴向如來
494 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 是力能展轉得佛無量妙樂
495 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 是力能展轉得佛無量妙樂
496 8 無量 wúliàng immeasurable 是力能展轉得佛無量妙樂
497 8 無量 wúliàng Atula 是力能展轉得佛無量妙樂
498 8 míng measure word for people 亦名禪定波羅蜜多品
499 8 míng fame; renown; reputation 亦名禪定波羅蜜多品
500 8 míng a name; personal name; designation 亦名禪定波羅蜜多品

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
 1. ja
 2. jñā
zhě ca
that; tad
obtain; attain; prāpta
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
zhū all; many; sarva
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
yòu again; also; punar
shēng birth

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
畜生道 99 Animal Realm
大乘集菩萨学论 大乘集菩薩學論 100 Śikṣāsamuccaya; Dasheng Ji Pusa Xue Lun
地狱道 地獄道 100 Hell; Hell Realm
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
金光明经 金光明經 74
 1. Suvarnabhasottama Sutra (the Sutra of Golden Light)
 2. Suvarṇaprabhāsauttamarāja [sūtra]; Golden Light [Sūtra]
 3. Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra; Golden Light Sūtra
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩罗 摩羅 109 Māra
日称 日稱 82 Ri Cheng
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
西天 88 India; Indian continent
琰摩 121 Yama
中说 中說 122 Zhong Shuo
自在主 122 Indriyeshvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 137.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
八难 八難 98 eight difficulties
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常乐我净 常樂我淨 99 Eternity, Bliss, Self, and Purity
成就一切智 99 attainment of omniscience
出入息 99 breath out and in
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
聪利 聰利 99 sharp listening skills; clever
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大愿 大願 100 a great vow
得佛 100 to become a Buddha
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等引 100 equipose; samāhita
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
分别心 分別心 102 discriminating thought
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛缘 佛緣 70
 1. Buddha Connection
 2. Buddhist affinities
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
憍逸 106 untouchable; dalit
伽陀 106 gatha; verse
解脱众 解脫眾 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
金光明 106 golden light
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
近住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
卷第十五 106 scroll 15
苦受 107 the sensation of pain
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
利根 108 natural powers of intelligence
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
领纳 領納 108 to accept; to receive
利生 108 to benefit living beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六界 108 six elements; six realms
略明 108 brief explaination
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
妙色 109 wonderful form
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
牛王 110 king of bulls
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩提分 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
勤求 113 to diligently seek
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
儒童 114 a young boy
三法 115 the three aspects of the Dharma
三千界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
生法 115 sentient beings and dharmas
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生起 115 cause; arising
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
圣众 聖眾 115 holy ones
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
水界 115 water; water realm; water element
四取 115 four types of clinging
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
宿住 115 former abidings; past lives
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
涂香 塗香 116 to annoint
无明灭则行灭 無明滅則行滅 119 From the suppression of ignorance results the suppression of conceptions
无所有 無所有 119 nothingness
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
五识 五識 119
 1. five kinds of cognition; five kinds of perception
 2. five steps of cognition; five kinds of mind
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
以要言之 121 in summary; essentially speaking
意乐 意樂 121 joy; happiness
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
众苦 眾苦 122 all suffering
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作善 122 to do good deeds
作意 122 attention; engagement