Glossary and Vocabulary for Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 249 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 賢者阿難獨閑處傾猗念
2 144 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 如是因緣
3 134 shēn human body / torso 身亦如是
4 102 無有 wú yǒu there is not 無有生
5 81 lìng to make / to cause to be / to lead 令是世間如織機躡撰往來
6 80 行道 xíng dào to practice the Way 為行道
7 78 color 為色作身
8 77 shòu to suffer / to be subjected to 受因緣有
9 64 zhī to know 勿說是分明易知易見
10 62 chù a place / location / a spot / a point 行拘類國法治處
11 59 shí knowledge / understanding 謂識因緣為有
12 54 tòng to feel pain / to ache 是二皆痛相會
13 49 zhǐ to stop / to halt 訖一處止
14 37 to calculate / to compute / to count 利因緣計
15 36 xíng to walk / to move 行拘類國法治處
16 35 yán to speak / to say / said 阿難白佛言
17 33 can / may / permissible 可報
18 32 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 勿說是分明易知易見
19 32 qiú to request 為愛求因緣受
20 32 不為 bùwéi to not do 見不為身亦不為痛法
21 31 jiàn to see 勿說是分明易知易見
22 31 bitterness / bitter flavor 更苦世間居
23 30 liàng a quantity / an amount 亦色無有量行為身
24 30 to fly 從是有習
25 29 shí time / a point or period of time 是時
26 28 hair 從是發
27 27 便 biàn convenient / handy / easy 便賢者阿難
28 26 huì intelligent / clever 當從有慧莫受
29 25 名為 míngwèi to be called 辟天名為梵天
30 25 shǎo few 為少色行為身
31 24 Buddha / Awakened One 佛在拘類國
32 22 a law / a rule 辟或人
33 21 tiān day 或天
34 20 even / equal / uniform 齊是
35 19 method / way 一致弊惡法
36 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解知
37 19 思想 sīxiǎng thought / ideology 有若干身若干思想
38 18 ài to love 為愛求因緣受
39 17 níng Nanjing 寧有魚
40 16 bào newspaper 便報
41 15 zuò to do 因緣不應可為痛作身見身
42 15 wǎng to go (in a direction) 從往受
43 14 happy / glad / cheerful / joyful 為樂為苦
44 14 shēng to be born / to give birth 生故
45 14 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 是為從是致有是
46 14 jiā house / home / residence 以不捨慳因緣便有家
47 14 若干 ruògān a certain number or amount of 若干兩舌多非
48 14 名字 míngzi full name 為名字因緣
49 13 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 已得解脫
50 13 qiān stingy / miserly 以往愛因緣便不欲捨慳
51 13 wèn to ask 若有問
52 13 gain / advantage / benefit 求因緣利
53 12 shě to give 以往愛因緣便不欲捨慳
54 12 行為 xíngwéi actions / conduct / behavior 為少色行為身
55 11 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者阿難獨閑處傾猗念
56 11 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 以有家因緣便守
57 11 不復 bùfù to not go back 身不復更知
58 11 duò to fall / to sink 為墮行身現在
59 10 one 訖一處止
60 10 nán difficult / arduous / hard 難捨慳因緣令有家
61 10 zhǒng kind / type 飛鳥種
62 10 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving 欲貪因緣
63 9 微妙 wēimiào subtle and wonderous 意是微妙本
64 9 不見 bújiàn to not see 不見
65 9 wàng to gaze / to look towards 可應望
66 9 xiǎng to think 一切從色想度
67 8 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 有老死因緣
68 8 yǎn eye 眼不更
69 8 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說人本欲生經
70 8 壞死 huàisǐ necrosis 己身壞死
71 8 住處 zhùchù residence / dwelling 可應住處
72 8 已知 yǐzhī known 是識止處已知
73 8 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions 從本因緣生死
74 8 xiàn to appear / to manifest / to become visible 但為分明易現
75 8 不樂 bùlè unhappy 為亦不樂亦不苦
76 8 有色 yǒusè colored / non-white / non-ferrous (metals) 亦不無有色少
77 8 niàn to read aloud 賢者阿難獨閑處傾猗念
78 7 jié to bond / to tie / to bind 令使結
79 7 使 shǐ to make / to cause 令使結
80 7 世間 shìjiān world / the human world 令是世間如織機躡撰往來
81 7 idea 意是微妙本
82 7 相像 xiāngxiàng to resemble / to be similar 令復見身相像
83 7 to die 從本因緣生死
84 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 若干兩舌多非
85 7 要得 yàode good / fine 亦知是從要得出
86 7 從不 cóngbù never 有從不色因緣行道
87 6 得度 dé dù to attain salvation 一切從不用得度為受不思想
88 6 不少 bùshǎo not just a few 為不少色行為身
89 6 jìn to the greatest extent / utmost 苦盡法
90 6 kōng empty / void / hollow 辟天名為空慧行
91 6 zhàng a cane / a walking stick / a staff 便有刀杖
92 6 dāo knife / a blade 便有刀杖
93 6 letter / symbol / character 為有更有名字不
94 6 不無 bùwú to be not without 亦不無有少色行為身
95 6 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 是時二痛已為滅
96 5 qīn to invade / to encroach upon / to raid 上下欺侵
97 5 zhù to be stationed at / reside at 當為是名色隨精得駐不
98 5 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech 若干兩舌多非
99 5 第一 dì yī first 是為第一識止處
100 5 è evil / vice 一致弊惡法
101 5 分明 fēnmíng clear 但為分明易現
102 5 一致 yīzhì unanimous / identical 一致弊惡法
103 5 一身 yīshēn all over the body 或一身為是痛
104 5 truth / satya 諦受念
105 5 苦痛 kǔtòng the sensation of pain 有苦痛
106 5 dòu to fight / to struggle / to condemn 便有鬪諍言語
107 5 evil / wrong / fraud 一致弊惡法
108 5 to arise / to get up 起到佛
109 5 二受 èr shòu two kinds of perception 亦有二受行從得解
110 5 to cheat / to double-cross / to deceive 上下欺侵
111 5 不行 bùxíng will not do / will not work 色不行作身
112 5 zhèng to criticize / to remonstrate / to admonish 鬪諍語言
113 5 上下 shàngxià to go up and down 上下欺侵
114 5 wén to hear 聞如是
115 5 不計 bùjì to disregard / to take no account of 所不計痛為身
116 5 gào to tell / to say / said / told 佛告阿難
117 5 capacity / degree / a standard / a measure 一切從色想度
118 5 有名 yǒumíng famous / well-known 為有更有名字不
119 4 第二 dì èr second 是為第二識止處
120 4 several 幾因緣
121 4 有利 yǒulì advantageous / favorable 從求因緣故令有利
122 4 白佛 bái fó to address the Buddha 賢者阿難白佛
123 4 身為 shēnwèi in the capacity of / as 但為見是身為身
124 4 語言 yǔyán a language 鬪諍語言
125 4 guǐ a ghost / spirit of dead 為無有鬼
126 4 easy / simple 但為分明易現
127 4 rén person / people / a human being 為無有人
128 4 飛鳥 fēiniǎo bird 無有飛鳥
129 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 為無有神
130 4 zài in / at 佛在拘類國
131 4 xīn heart 心不更
132 4 應有 yīng yǒu proper / deserved 亦無應有令有生
133 4 蚊虻 wénméng a bug that is harmful to animals 為無有蚊虻
134 4 為生 wéishēng to make a living 有故為生
135 4 tīng to listen
136 4 yōu to worry / to be concerned
137 4 lóng dragon 為無有龍
138 3 人本欲生經 Rén Běn Yù Shēng Jīng Ren Ben Yu Sheng Jing 佛說人本欲生經
139 3 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子當受
140 3 樂痛 lètòng sensation of pleasure 有樂痛
141 3 yào to want / to wish for 苦要滅
142 3 結使 jiéshǐ a fetter 令結使
143 3 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死亦微妙中微妙
144 3 zhòng heavy 重受
145 3 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 為有無有
146 3 zhōng middle 生死亦微妙中微妙
147 3 第三 dì sān third 是為第三識止處
148 3 行止 xíngzhǐ movements / attitude / behavior / whereabouts / tracks 亦有思想受行止
149 3 yòng to use / to apply 一切從不用得度為受不思想
150 3 míng bright / brilliant 明亦微妙
151 3 liǎng two 是時為兩痛已滅
152 3 第六 dì liù sixth 是名為第六識止處
153 3 願佛 yuàn fó Buddha of the vow 願佛為說
154 3 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是是為無有是
155 3 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 阿難比丘
156 3 第四 dì sì fourth / the fourth is 是為第四識止處
157 3 慧受 Huìshòu Huishou 為無有量空空慧受意止
158 3 第五 dì wǔ fifth 是名第五識止處
159 2 魚種 yúzhǒng fingerling 魚種
160 2 人種 rénzhǒng race (of people) 人種
161 2 樂欲 lè yù the desire for joy 計因緣樂欲
162 2 遍淨 biàn jìng universal purity 辟天名為遍淨
163 2 不知 bùzhī do not know 如有不知
164 2 sufficient / enough 令所應足不
165 2 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 為無有量空空慧受意止
166 2 lèi kind / type / class / category 佛在拘類國
167 2 第七識 dìqīshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality 是為第七識止處
168 2 guò to cross / to go over / to pass 過無有量識
169 2 得道 dé dào to attain enlightenment 是時應說得道以死復生
170 2 度世 dù shì to pass through life 便無為度世
171 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可意
172 2 令名 lìngmíng good name / reputation 令名身聚有
173 2 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 未曾有是
174 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 一身一像
175 2 七識 qī shí seven kinds of consciousness 是七識止處二受行從得解
176 2 長壽 chángshòu longevity 長壽本在處
177 2 to leave / to depart / to go away / to part 離身不在身計
178 2 mother 不下母腹中
179 2 shēn deep 深微妙
180 2 to adhere / to capture / to restrain 佛在拘類國
181 2 dào to arrive 起到佛
182 2 應作 yīngzuò a manifestation 何痛應作身
183 2 fish 為無有魚
184 2 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 亦知是從得出要
185 2 abdomen / stomach / belly 不下母腹中
186 2 已滅 yǐmiè extinct 痛已滅
187 2 意生 yì shēng arising from thoughts 如是意生
188 2 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 八解脫處
189 2 èr two 是二皆痛相會
190 2 guān to look at / to watch / to observe 色觀色
191 2 量計 liàngjì gauge 但為色無有量計作為是身
192 2 alone / independent / single / sole 賢者阿難獨閑處傾猗念
193 2 方便 fāngbiàn convenient 自方便作
194 2 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 是痛計非身
195 2 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 可知為深微妙
196 2 shì a generation 從是世後世
197 2 身見 shēnjiàn views of the body 因緣不應可為痛作身見身
198 2 不從 bùcóng not following / not joining 亦不從或有是身
199 2 貪欲 tānyù greed / avarice 雖發往若有貪欲不
200 2 不受 bùshòu to not accept 不受
201 2 ěr ear 耳亦如是
202 2 to think / consider / to ponder 思亦一
203 2 教令 jiāolìng to drill / to train 教令亦從佛
204 2 soil / ground / land 地想已沒
205 2 lǎo old / aged / elderly / aging 從生因緣老
206 2 後世 hòushì later generations / posterity 從是世後世
207 2 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 賢者阿難獨閑處傾猗念
208 1 相會 xiānghuì to meet together 是二皆痛相會
209 1 to assemble / to meet together 令名身聚有
210 1 néng can / able 習能致有不
211 1 jué to awake 滅思想亦覺盡身已更竟受止
212 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 亦不墮計為成身
213 1 生老病死 shēng lǎo bìng sǐ birth and old age, sickness, and death / the lot of man 生老病死憂已畢
214 1 欲愛 yù ài passionate love 欲愛亦有愛
215 1 wáng to die 已亡
216 1 設有 shèyǒu to have / to incorporate / to feature 設有問
217 1 為難 wéinán to make things difficult for 為難捨慳因緣令有家
218 1 dialect / language / speech 便有鬪諍言語
219 1 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain 無有量不用已捨受慧行
220 1 niè to walk on tiptoe / to walk quietly / to tread on / to follow 令是世間如織機躡撰往來
221 1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
222 1 身法 shēnfǎ pose or motion of one's body in martial arts 但為身法更痛
223 1 不在 bùzài not here 離身不在身計
224 1 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 如是觀身
225 1 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 為從五陰習致
226 1 不成 bùchéng unsuccessful 亦不成身
227 1 梵身 Fànshēn brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma 辟天名為梵身
228 1 desire 以往愛因緣便不欲捨慳
229 1 seven 亦有是七處
230 1 得名 démíng to become famous 為得名字令增長
231 1 身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception 觀三十六物淨身受觀行止
232 1 佛教 fójiào Buddhism 是法本從佛教
233 1 作為 zuòwéi conduct / actions 但為色無有量計作為是身
234 1 shēng sound 辟天名為明聲
235 1 有身 yǒushēn to be pregnant 有身但為不覺身耳
236 1 可解 kějiě soluble 可解
237 1 bēi sadness / sorrow / grief
238 1 good fortune / happiness / luck 如是本福已身更竟止
239 1 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 為得名字令增長
240 1 huài bad / spoiled / broken / defective 已壞
241 1 空行 kōng xíng practicce according to emptiness 一切從空行竟
242 1 有心 yǒuxīn to be considerate 寧當有心更入因緣令有痛不
243 1 shé tongue 舌亦如是
244 1 fàng to put / to place 放散樂苦痛
245 1 常法 chángfǎ fixed laws / convention / normal practice / conventional treatment 為是非常法
246 1 to translate / to interpret 後漢安息三藏安世高譯
247 1 thing / matter 觀三十六物淨身受觀行止
248 1 night 夜已竟
249 1 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 寧應身不
250 1 增上 zēngshàng additional / increased / superior 得增上
251 1 正本 zhèngběn original manuscript / primary text 是法正本佛
252 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 行拘類國法治處
253 1 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 是時應說得道以死復生
254 1 往來 wǎnglái to come and go / to return 令是世間如織機躡撰往來
255 1 jīng essence 當為是名色隨精得駐不
256 1 識得 shíde to know 令識得駐
257 1 to enter 寧當有心更入因緣令有痛不
258 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢安息三藏安世高譯
259 1 三十六 sān shí liù thirty six 觀三十六物淨身受觀行止
260 1 男兒 nánér a (real) man / boy / son 若男兒
261 1 Ji 更見從是竟戢却不用
262 1 三痛 sāntòng three sensations / three vedanās 三痛見
263 1 不解 bùjiě to not understand 不解
264 1 諍言 zhèngyán to reprove / forthright admonition 便有鬪諍言語
265 1 以往 yǐwǎng in the past / before 以往愛因緣便不欲捨慳
266 1 復現 fùxiàn to reappear / to persist (in memory) 令復現身相像
267 1 wèi to call 謂識因緣為有
268 1 歸本 guī běn return capital 自歸本佛
269 1 離世間 lí shìjiān Detachment from the World 令不得離世間
270 1 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 為佛足下禮已
271 1 應當 yīngdāng should / ought to 亦無有應當更
272 1 第七 dì qī seventh 是名為第七解脫處
273 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願令佛說
274 1 residence / dwelling 更苦世間居
275 1 女兒 nǚ ér daughter 若女兒
276 1 梵天 Fàntiān Brahma 辟天名為梵天
277 1 無為 wúwèi to let things take their own course 便無為度世
278 1 國法 guófǎ federal law 行拘類國法治處
279 1 to stop 訖一處止
280 1 nǎo to be angry / to hate 惱生
281 1 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 以不捨慳因緣便有家
282 1 guó a country / a nation 佛在拘類國
283 1 內觀 nèiguān vipasyana / insight meditation 內觀色不想外觀色
284 1 觀行 guān xíng contemplation and action 觀三十六物淨身受觀行止
285 1 book / volume
286 1 本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka 從有本生死
287 1 是非 shìfēi right and wrong 為是非常法
288 1 散樂 sàn yuè court music 放散樂苦痛
289 1 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有不用受慧竟行
290 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別解
291 1 名色 míng sè name and form 當為是名色隨精得駐不
292 1 作色 zuòsè to show signs of anger / to flush with annoyance 亦不作色為身現在
293 1 在世 zài shì to live 不復還在世間
294 1 過度 guòdù exceeding / excessive / lavish 一切從識慧過度
295 1 安世高 Ān Shì Gāo An Shigao 後漢安息三藏安世高譯
296 1 zhuàn to compose / to write / to compile 令是世間如織機躡撰往來
297 1 shè to set up / to establish
298 1 eight 何等為八
299 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 後漢安息三藏安世高譯
300 1 nose 鼻亦如是
301 1 安息 ānxī to rest / to go to sleep 後漢安息三藏安世高譯
302 1 自知 zìzhī to know for oneself 便自知為已盡
303 1 yīn cloudy / overcast 如是為具足最苦陰
304 1 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma 亦不應法為身
305 1 suí to follow 當為是名色隨精得駐不
306 1 第八 dì bā Eighth 是為第八解脫處
307 1 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 自有是計
308 1 織機 zhījī loom 令是世間如織機躡撰往來
309 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 為佛足下禮已
310 1 不下 bùxià to be not less than (a certain quantity, amount etc) 不下母腹中
311 1 具足 jùzú complete / full / perfect 如是為具足最苦陰
312 1 三輩 sānbèi the three grade of wholesome roots 為三輩
313 1 to go 母腹已下不得駐去
314 1 fāng square / quadrilateral / one side 自方計作
315 1 外觀 wàiguān exterior condition / exterior appearance 內觀色不想外觀色
316 1 jìng clean 觀三十六物淨身受觀行止
317 1 to finish / to complete / to exhaust 生老病死憂已畢
318 1 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 名字亦色身無有
319 1 wèi Eighth earthly branch 過無有思想亦未離思想為受行止
320 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時

Frequencies of all Words

Top 382

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 357 shì is / are / am / to be 是時
2 277 wèi for / to 但為分明易現
3 249 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 賢者阿難獨閑處傾猗念
4 210 cóng from 從有本
5 191 yǒu is / are / to exist 從有本
6 167 also / too 生死亦微妙中微妙
7 144 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 如是因緣
8 139 not / no 為有老死不
9 134 shēn human body / torso 身亦如是
10 102 無有 wú yǒu there is not 無有生
11 81 lìng to make / to cause to be / to lead 令是世間如織機躡撰往來
12 80 行道 xíng dào to practice the Way 為行道
13 78 color 為色作身
14 77 shòu to suffer / to be subjected to 受因緣有
15 64 zhī to know 勿說是分明易知易見
16 63 如是 rúshì thus / so 聞如是
17 62 chù a place / location / a spot / a point 行拘類國法治處
18 59 shí knowledge / understanding 謂識因緣為有
19 57 gèng more / even more 更苦世間居
20 54 tòng to feel pain / to ache 是二皆痛相會
21 49 zhǐ to stop / to halt 訖一處止
22 46 ruò to seem / to be like / as 若有問
23 46 yīng should / ought 各各種如應應有
24 43 huò or / either / else
25 42 dāng to be / to act as / to serve as 當從是
26 42 already / afterwards 夜已竟
27 37 to calculate / to compute / to count 利因緣計
28 36 xíng to walk / to move 行拘類國法治處
29 35 yán to speak / to say / said 阿難白佛言
30 35 běn measure word for books 意是微妙本
31 33 can / may / permissible 可報
32 32 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 勿說是分明易知易見
33 32 qiú to request 為愛求因緣受
34 32 不為 bùwéi to not do 見不為身亦不為痛法
35 31 jiàn to see 勿說是分明易知易見
36 31 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 本無有亦無所守
37 31 bitterness / bitter flavor 更苦世間居
38 31 一切 yīqiè all / every / everything 一切
39 30 liàng a quantity / an amount 亦色無有量行為身
40 30 to fly 從是有習
41 29 duì to / toward 如是問對
42 29 shí time / a point or period of time 是時
43 28 hair 從是發
44 27 便 biàn convenient / handy / easy 便賢者阿難
45 26 huì intelligent / clever 當從有慧莫受
46 25 名為 míngwèi to be called 辟天名為梵天
47 25 shǎo few 為少色行為身
48 24 Buddha / Awakened One 佛在拘類國
49 22 a law / a rule 辟或人
50 21 that / those
51 21 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 生故
52 21 tiān day 或天
53 20 even / equal / uniform 齊是
54 19 method / way 一致弊惡法
55 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解知
56 19 思想 sīxiǎng thought / ideology 有若干身若干思想
57 18 de potential marker 當為是名色隨精得駐不
58 18 ài to love 為愛求因緣受
59 17 níng Nanjing 寧有魚
60 16 bào newspaper 便報
61 16 such as / for example / for instance 如有不知
62 16 dàn but / yet / however 但為分明易現
63 15 zuò to do 因緣不應可為痛作身見身
64 15 what / where / which 何因緣
65 15 wǎng to go (in a direction) 從往受
66 14 happy / glad / cheerful / joyful 為樂為苦
67 14 shēng to be born / to give birth 生故
68 14 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 是為從是致有是
69 14 jiā house / home / residence 以不捨慳因緣便有家
70 14 若干 ruògān a certain number or amount of 若干兩舌多非
71 14 名字 míngzi full name 為名字因緣
72 13 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 已得解脫
73 13 qiān stingy / miserly 以往愛因緣便不欲捨慳
74 13 wèn to ask 若有問
75 13 gain / advantage / benefit 求因緣利
76 12 shě to give 以往愛因緣便不欲捨慳
77 12 行為 xíngwéi actions / conduct / behavior 為少色行為身
78 11 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者阿難獨閑處傾猗念
79 11 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 以有家因緣便守
80 11 不復 bùfù to not go back 身不復更知
81 11 duò to fall / to sink 為墮行身現在
82 10 méi not have 亦知從是沒
83 10 one 訖一處止
84 10 nán difficult / arduous / hard 難捨慳因緣令有家
85 10 jìng actually / in the end 夜已竟
86 10 zhǒng kind / type 飛鳥種
87 10 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving 欲貪因緣
88 9 微妙 wēimiào subtle and wonderous 意是微妙本
89 9 不見 bújiàn to not see 不見
90 9 wàng to gaze / to look towards 可應望
91 9 naturally / of course / certainly 自歸本佛
92 9 xiǎng to think 一切從色想度
93 8 不用 búyòng need not 無有量不用從是慧意受止
94 8 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 有老死因緣
95 8 yǎn eye 眼不更
96 8 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說人本欲生經
97 8 壞死 huàisǐ necrosis 己身壞死
98 8 住處 zhùchù residence / dwelling 可應住處
99 8 已知 yǐzhī known 是識止處已知
100 8 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions 從本因緣生死
101 8 xiàn to appear / to manifest / to become visible 但為分明易現
102 8 不樂 bùlè unhappy 為亦不樂亦不苦
103 8 有色 yǒusè colored / non-white / non-ferrous (metals) 亦不無有色少
104 8 niàn to read aloud 賢者阿難獨閑處傾猗念
105 7 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故說
106 7 jié to bond / to tie / to bind 令使結
107 7 使 shǐ to make / to cause 令使結
108 7 世間 shìjiān world / the human world 令是世間如織機躡撰往來
109 7 idea 意是微妙本
110 7 相像 xiāngxiàng to resemble / to be similar 令復見身相像
111 7 to die 從本因緣生死
112 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 若干兩舌多非
113 7 要得 yàode good / fine 亦知是從要得出
114 7 從不 cóngbù never 有從不色因緣行道
115 7 chū to go out / to leave 亦知是從要得出
116 6 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 令不得離世間
117 6 得度 dé dù to attain salvation 一切從不用得度為受不思想
118 6 self 己身壞死
119 6 不少 bùshǎo not just a few 為不少色行為身
120 6 jìn to the greatest extent / utmost 苦盡法
121 6 kōng empty / void / hollow 辟天名為空慧行
122 6 zhàng a cane / a walking stick / a staff 便有刀杖
123 6 dāo knife / a blade 便有刀杖
124 6 letter / symbol / character 為有更有名字不
125 6 no 亦無應有令有生
126 6 so as to / in order to 以不捨慳因緣便有家
127 6 不無 bùwú to be not without 亦不無有少色行為身
128 6 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 是時二痛已為滅
129 6 fēi not / non- / un- 若干兩舌多非
130 5 qīn to invade / to encroach upon / to raid 上下欺侵
131 5 zhù to be stationed at / reside at 當為是名色隨精得駐不
132 5 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech 若干兩舌多非
133 5 第一 dì yī first 是為第一識止處
134 5 è evil / vice 一致弊惡法
135 5 分明 fēnmíng clear 但為分明易現
136 5 一致 yīzhì unanimous / identical 一致弊惡法
137 5 一身 yīshēn all over the body 或一身為是痛
138 5 truth / satya 諦受念
139 5 苦痛 kǔtòng the sensation of pain 有苦痛
140 5 dòu to fight / to struggle / to condemn 便有鬪諍言語
141 5 evil / wrong / fraud 一致弊惡法
142 5 míng measure word for people 亦有受名不
143 5 to arise / to get up 起到佛
144 5 二受 èr shòu two kinds of perception 亦有二受行從得解
145 5 to cheat / to double-cross / to deceive 上下欺侵
146 5 不行 bùxíng will not do / will not work 色不行作身
147 5 zhèng to criticize / to remonstrate / to admonish 鬪諍語言
148 5 上下 shàngxià to go up and down 上下欺侵
149 5 wén to hear 聞如是
150 5 不計 bùjì to disregard / to take no account of 所不計痛為身
151 5 gào to tell / to say / said / told 佛告阿難
152 5 capacity / degree / a standard / a measure 一切從色想度
153 5 有名 yǒumíng famous / well-known 為有更有名字不
154 4 第二 dì èr second 是為第二識止處
155 4 several 幾因緣
156 4 有利 yǒulì advantageous / favorable 從求因緣故令有利
157 4 現在 xiànzài at present / in the process of 少色行為身現在
158 4 白佛 bái fó to address the Buddha 賢者阿難白佛
159 4 身為 shēnwèi in the capacity of / as 但為見是身為身
160 4 語言 yǔyán a language 鬪諍語言
161 4 guǐ a ghost / spirit of dead 為無有鬼
162 4 easy / simple 但為分明易現
163 4 rén person / people / a human being 為無有人
164 4 飛鳥 fēiniǎo bird 無有飛鳥
165 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 為無有神
166 4 zài in / at 佛在拘類國
167 4 xīn heart 心不更
168 4 非常 fēicháng extraordinarily / very 非常
169 4 應有 yīng yǒu proper / deserved 亦無應有令有生
170 4 蚊虻 wénméng a bug that is harmful to animals 為無有蚊虻
171 4 為生 wéishēng to make a living 有故為生
172 4 tīng to listen
173 4 yōu to worry / to be concerned
174 4 lóng dragon 為無有龍
175 3 人本欲生經 Rén Běn Yù Shēng Jīng Ren Ben Yu Sheng Jing 佛說人本欲生經
176 3 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子當受
177 3 樂痛 lètòng sensation of pleasure 有樂痛
178 3 yào to want / to wish for 苦要滅
179 3 結使 jiéshǐ a fetter 令結使
180 3 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死亦微妙中微妙
181 3 zhòng heavy 重受
182 3 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 為有無有
183 3 zhōng middle 生死亦微妙中微妙
184 3 again / more / repeatedly 令復見身相像
185 3 第三 dì sān third 是為第三識止處
186 3 行止 xíngzhǐ movements / attitude / behavior / whereabouts / tracks 亦有思想受行止
187 3 yòng to use / to apply 一切從不用得度為受不思想
188 3 míng bright / brilliant 明亦微妙
189 3 liǎng two 是時為兩痛已滅
190 3 第六 dì liù sixth 是名為第六識止處
191 3 願佛 yuàn fó Buddha of the vow 願佛為說
192 3 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是是為無有是
193 3 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 阿難比丘
194 3 第四 dì sì fourth / the fourth is 是為第四識止處
195 3 慧受 Huìshòu Huishou 為無有量空空慧受意止
196 3 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等更有因緣
197 3 第五 dì wǔ fifth 是名第五識止處
198 3 不覺 bùjué unconsciously 但為計我為不覺是身是身
199 2 魚種 yúzhǒng fingerling 魚種
200 2 人種 rénzhǒng race (of people) 人種
201 2 樂欲 lè yù the desire for joy 計因緣樂欲
202 2 遍淨 biàn jìng universal purity 辟天名為遍淨
203 2 不知 bùzhī do not know 如有不知
204 2 sufficient / enough 令所應足不
205 2 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 為無有量空空慧受意止
206 2 lèi kind / type / class / category 佛在拘類國
207 2 第七識 dìqīshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality 是為第七識止處
208 2 guò to cross / to go over / to pass 過無有量識
209 2 xián idle 賢者阿難獨閑處傾猗念
210 2 得道 dé dào to attain enlightenment 是時應說得道以死復生
211 2 度世 dù shì to pass through life 便無為度世
212 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可意
213 2 I / me / my 如是我為獨閑處傾猗念
214 2 令名 lìngmíng good name / reputation 令名身聚有
215 2 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 未曾有是
216 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 一身一像
217 2 七識 qī shí seven kinds of consciousness 是七識止處二受行從得解
218 2 長壽 chángshòu longevity 長壽本在處
219 2 to leave / to depart / to go away / to part 離身不在身計
220 2 mother 不下母腹中
221 2 shēn deep 深微妙
222 2 xià next 為佛足下禮已
223 2 to adhere / to capture / to restrain 佛在拘類國
224 2 an exclamation of admiration 賢者阿難獨閑處傾猗念
225 2 zhe indicates that an action is continuing 為行道無所著從慧得解脫
226 2 dào to arrive 起到佛
227 2 應作 yīngzuò a manifestation 何痛應作身
228 2 fish 為無有魚
229 2 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 亦知是從得出要
230 2 abdomen / stomach / belly 不下母腹中
231 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
232 2 已滅 yǐmiè extinct 痛已滅
233 2 意生 yì shēng arising from thoughts 如是意生
234 2 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 八解脫處
235 2 èr two 是二皆痛相會
236 2 guān to look at / to watch / to observe 色觀色
237 2 量計 liàngjì gauge 但為色無有量計作為是身
238 2 each 各各種若如有
239 2 alone / independent / single / sole 賢者阿難獨閑處傾猗念
240 2 方便 fāngbiàn convenient 自方便作
241 2 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 是痛計非身
242 2 從何 cónghé whence? / where from? 亦從何因緣求
243 2 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 可知為深微妙
244 2 shì a generation 從是世後世
245 2 身見 shēnjiàn views of the body 因緣不應可為痛作身見身
246 2 不從 bùcóng not following / not joining 亦不從或有是身
247 2 貪欲 tānyù greed / avarice 雖發往若有貪欲不
248 2 不受 bùshòu to not accept 不受
249 2 ěr ear 耳亦如是
250 2 to think / consider / to ponder 思亦一
251 2 教令 jiāolìng to drill / to train 教令亦從佛
252 2 soil / ground / land 地想已沒
253 2 lǎo old / aged / elderly / aging 從生因緣老
254 2 後世 hòushì later generations / posterity 從是世後世
255 2 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 賢者阿難獨閑處傾猗念
256 2 各種 gèzhǒng every kind of / all kinds / various kinds 各各種若如有
257 1 相會 xiānghuì to meet together 是二皆痛相會
258 1 to assemble / to meet together 令名身聚有
259 1 néng can / able 習能致有不
260 1 jué to awake 滅思想亦覺盡身已更竟受止
261 1 jiē all / each and every / in all cases 是二皆痛相會
262 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 亦不墮計為成身
263 1 生老病死 shēng lǎo bìng sǐ birth and old age, sickness, and death / the lot of man 生老病死憂已畢
264 1 欲愛 yù ài passionate love 欲愛亦有愛
265 1 wáng to die 已亡
266 1 設有 shèyǒu to have / to incorporate / to feature 設有問
267 1 為難 wéinán to make things difficult for 為難捨慳因緣令有家
268 1 dialect / language / speech 便有鬪諍言語
269 1 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain 無有量不用已捨受慧行
270 1 niè to walk on tiptoe / to walk quietly / to tread on / to follow 令是世間如織機躡撰往來
271 1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
272 1 身法 shēnfǎ pose or motion of one's body in martial arts 但為身法更痛
273 1 不在 bùzài not here 離身不在身計
274 1 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 如是觀身
275 1 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 為從五陰習致
276 1 què but / yet / however / while / nevertheless 更見從是竟戢却不用
277 1 不成 bùchéng unsuccessful 亦不成身
278 1 梵身 Fànshēn brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma 辟天名為梵身
279 1 desire 以往愛因緣便不欲捨慳
280 1 seven 亦有是七處
281 1 得名 démíng to become famous 為得名字令增長
282 1 身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception 觀三十六物淨身受觀行止
283 1 佛教 fójiào Buddhism 是法本從佛教
284 1 作為 zuòwéi conduct / actions 但為色無有量計作為是身
285 1 shēng sound 辟天名為明聲
286 1 有身 yǒushēn to be pregnant 有身但為不覺身耳
287 1 可解 kějiě soluble 可解
288 1 bēi sadness / sorrow / grief
289 1 good fortune / happiness / luck 如是本福已身更竟止
290 1 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 為得名字令增長
291 1 huài bad / spoiled / broken / defective 已壞
292 1 空行 kōng xíng practicce according to emptiness 一切從空行竟
293 1 有心 yǒuxīn to be considerate 寧當有心更入因緣令有痛不
294 1 shé tongue 舌亦如是
295 1 fàng to put / to place 放散樂苦痛
296 1 常法 chángfǎ fixed laws / convention / normal practice / conventional treatment 為是非常法
297 1 to translate / to interpret 後漢安息三藏安世高譯
298 1 thing / matter 觀三十六物淨身受觀行止
299 1 suī although / even though 雖發往若有貪欲不
300 1 night 夜已竟
301 1 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 寧應身不
302 1 增上 zēngshàng additional / increased / superior 得增上
303 1 正本 zhèngběn original manuscript / primary text 是法正本佛
304 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 行拘類國法治處
305 1 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 是時應說得道以死復生
306 1 往來 wǎnglái to come and go / to return 令是世間如織機躡撰往來
307 1 hái also / in addition / more 不復還在世間
308 1 jīng essence 當為是名色隨精得駐不
309 1 識得 shíde to know 令識得駐
310 1 唯然 wěirán only / uniquely 唯然
311 1 to enter 寧當有心更入因緣令有痛不
312 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢安息三藏安世高譯
313 1 三十六 sān shí liù thirty six 觀三十六物淨身受觀行止
314 1 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 無有亦無有者
315 1 男兒 nánér a (real) man / boy / son 若男兒
316 1 do not 當從有慧莫受
317 1 Ji 更見從是竟戢却不用
318 1 三痛 sāntòng three sensations / three vedanās 三痛見
319 1 不解 bùjiě to not understand 不解
320 1 諍言 zhèngyán to reprove / forthright admonition 便有鬪諍言語
321 1 以往 yǐwǎng in the past / before 以往愛因緣便不欲捨慳
322 1 復現 fùxiàn to reappear / to persist (in memory) 令復現身相像
323 1 wèi to call 謂識因緣為有
324 1 歸本 guī běn return capital 自歸本佛
325 1 離世間 lí shìjiān Detachment from the World 令不得離世間
326 1 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 為佛足下禮已
327 1 應當 yīngdāng should / ought to 亦無有應當更
328 1 第七 dì qī seventh 是名為第七解脫處
329 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願令佛說
330 1 residence / dwelling 更苦世間居
331 1 女兒 nǚ ér daughter 若女兒
332 1 梵天 Fàntiān Brahma 辟天名為梵天
333 1 無為 wúwèi to let things take their own course 便無為度世
334 1 do not 勿說是分明易知易見
335 1 國法 guófǎ federal law 行拘類國法治處
336 1 to stop 訖一處止
337 1 nǎo to be angry / to hate 惱生
338 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 不復還在世間
339 1 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 以不捨慳因緣便有家
340 1 guó a country / a nation 佛在拘類國
341 1 內觀 nèiguān vipasyana / insight meditation 內觀色不想外觀色
342 1 觀行 guān xíng contemplation and action 觀三十六物淨身受觀行止
343 1 book / volume
344 1 本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka 從有本生死
345 1 是非 shìfēi right and wrong 為是非常法
346 1 散樂 sàn yuè court music 放散樂苦痛
347 1 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有不用受慧竟行
348 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別解
349 1 名色 míng sè name and form 當為是名色隨精得駐不
350 1 作色 zuòsè to show signs of anger / to flush with annoyance 亦不作色為身現在
351 1 在世 zài shì to live 不復還在世間
352 1 過度 guòdù exceeding / excessive / lavish 一切從識慧過度
353 1 安世高 Ān Shì Gāo An Shigao 後漢安息三藏安世高譯
354 1 zhuàn to compose / to write / to compile 令是世間如織機躡撰往來
355 1 shè to set up / to establish
356 1 eight 何等為八
357 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 後漢安息三藏安世高譯
358 1 nose 鼻亦如是
359 1 zuì most / extremely / exceedingly 如是為具足最苦陰
360 1 安息 ānxī to rest / to go to sleep 後漢安息三藏安世高譯
361 1 自知 zìzhī to know for oneself 便自知為已盡
362 1 yīn cloudy / overcast 如是為具足最苦陰
363 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 是時應說為常
364 1 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma 亦不應法為身
365 1 suí to follow 當為是名色隨精得駐不
366 1 第八 dì bā Eighth 是為第八解脫處
367 1 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 自有是計
368 1 織機 zhījī loom 令是世間如織機躡撰往來
369 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 為佛足下禮已
370 1 不下 bùxià to be not less than (a certain quantity, amount etc) 不下母腹中
371 1 具足 jùzú complete / full / perfect 如是為具足最苦陰
372 1 三輩 sānbèi the three grade of wholesome roots 為三輩
373 1 to go 母腹已下不得駐去
374 1 fāng square / quadrilateral / one side 自方計作
375 1 不想 bùxiǎng unexpectedly 內觀色不想外觀色
376 1 外觀 wàiguān exterior condition / exterior appearance 內觀色不想外觀色
377 1 jìng clean 觀三十六物淨身受觀行止
378 1 to finish / to complete / to exhaust 生老病死憂已畢
379 1 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 名字亦色身無有
380 1 應是 yīngshì should 寧應是法更痛亦見是身不
381 1 wèi Eighth earthly branch 過無有思想亦未離思想為受行止
382 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
因缘 因緣
 1. yīnyuán
 2. yīnyuán
 3. yīnyuán
 4. yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
shēn body / kāya
行道
 1. xíng dào
 2. xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
form / matter
shòu feelings / sensations
zhī Understanding
如是 rúshì thus, so
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安世高 Ān Shì Gāo An Shigao
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
梵身 Fànshēn brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
慧受 Huìshòu Huishou
人本欲生经 人本欲生經 Rén Běn Yù Shēng Jīng Ren Ben Yu Sheng Jing
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 125.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
遍净 遍淨 biàn jìng universal purity
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
cháng eternal / nitya
chéng Become
de di
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
truth / satya
第七识 第七識 dìqīshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度世 dù shì to pass through life
二受 èr shòu two kinds of perception
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
非常 fēicháng impermanent / transient
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
gèng contacts
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
jié a fetter
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐痛 樂痛 lètòng sensation of pleasure
transcendence
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
lóng nāga / serpent / dragon
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
all women
内观 內觀 nèiguān vipasyana / insight meditation
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
七识 七識 qī shí seven kinds of consciousness
Thus
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
ruò re
如是 rúshì thus, so
三辈 三輩 sānbèi the three grade of wholesome roots
三痛 sāntòng three sensations / three vedanās
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
shǎi form / matter
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception
shēng birth
身见 身見 shēnjiàn views of the body
舍受 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
世间 世間 shìjiān world
shòu feelings / sensations
 1. volition / cetanā
 2. Think
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
微妙 wēimiào subtle, profound
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
latent tendencies / predisposition
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
现在 現在 xiànzài now, present
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
manas / mind / mentation
意生 yì shēng arising from thoughts
yīn an aggregate / a group
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
应作 應作 yīngzuò a manifestation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
desire / intention / interest / aspiration
欲爱 欲愛 yù ài
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
yuàn a vow
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
欲贪 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
zhuó to attach / to grasp
Contented