Glossary and Vocabulary for Zhu Fa Ben Jing (Mūla Sutta) 諸法本經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 17 wéi to act as; to serve 欲為諸法本
2 17 wéi to change into; to become 欲為諸法本
3 17 wéi to be; is 欲為諸法本
4 17 wéi to do 欲為諸法本
5 17 wèi to support; to help 欲為諸法本
6 17 wéi to govern 欲為諸法本
7 11 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 聽吾說諸法本
8 10 想念 xiǎngniàn to miss; to remember with longing 常當有去家之想念
9 9 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂法本
10 9 何謂 héwèi why? 何謂法本
11 9 何謂 héwèi what are you saying? 何謂法本
12 9 何謂 héwèi what? 何謂法本
13 4 to fly 何謂習
14 4 to practice; to exercise 何謂習
15 4 to be familiar with 何謂習
16 4 a habit; a custom 何謂習
17 4 a trusted aide; a close acquaintance 何謂習
18 4 to teach 何謂習
19 4 flapping 何謂習
20 4 Xi 何謂習
21 4 latent tendencies; predisposition 何謂習
22 4 諸比丘 zhū bǐqiū monks 佛告諸比丘
23 4 běn to be one's own 聽吾說諸法本
24 4 běn origin; source; root; foundation; basis 聽吾說諸法本
25 4 běn the roots of a plant 聽吾說諸法本
26 4 běn capital 聽吾說諸法本
27 4 běn main; central; primary 聽吾說諸法本
28 4 běn according to 聽吾說諸法本
29 4 běn a version; an edition 聽吾說諸法本
30 4 běn a memorial [presented to the emperor] 聽吾說諸法本
31 4 běn a book 聽吾說諸法本
32 4 běn trunk of a tree 聽吾說諸法本
33 4 běn to investigate the root of 聽吾說諸法本
34 4 běn a manuscript for a play 聽吾說諸法本
35 4 běn Ben 聽吾說諸法本
36 4 běn root; origin; mula 聽吾說諸法本
37 4 běn becoming, being, existing; bhava 聽吾說諸法本
38 4 běn former; previous; pūrva 聽吾說諸法本
39 3 desire 欲為諸法本
40 3 to desire; to wish 欲為諸法本
41 3 to desire; to intend 欲為諸法本
42 3 lust 欲為諸法本
43 3 desire; intention; wish; kāma 欲為諸法本
44 3 interesting 何謂同趣
45 3 to turn towards; to approach 何謂同趣
46 3 to urge 何謂同趣
47 3 purport; an objective 何謂同趣
48 3 a delight; a pleasure; an interest 何謂同趣
49 3 an inclination 何謂同趣
50 3 a flavor; a taste 何謂同趣
51 3 to go quickly towards 何謂同趣
52 3 realm; destination 何謂同趣
53 3 第一 dì yī first 何謂第一
54 3 第一 dì yī foremost; first 何謂第一
55 3 第一 dì yī first; prathama 何謂第一
56 3 第一 dì yī foremost; parama 何謂第一
57 3 諸法本經 Zhū fǎ běn jīng Zhu Fa Ben Jing; Mūla Sutta 佛說諸法本經
58 3 niàn to read aloud 念為致有
59 3 niàn to remember; to expect 念為致有
60 3 niàn to miss 念為致有
61 3 niàn to consider 念為致有
62 3 niàn to recite; to chant 念為致有
63 3 niàn to show affection for 念為致有
64 3 niàn a thought; an idea 念為致有
65 3 niàn twenty 念為致有
66 3 niàn memory 念為致有
67 3 niàn an instant 念為致有
68 3 niàn Nian 念為致有
69 3 niàn mindfulness; smrti 念為致有
70 3 niàn a thought; citta 念為致有
71 3 míng bright; luminous; brilliant 何謂明道
72 3 míng Ming 何謂明道
73 3 míng Ming Dynasty 何謂明道
74 3 míng obvious; explicit; clear 何謂明道
75 3 míng intelligent; clever; perceptive 何謂明道
76 3 míng to illuminate; to shine 何謂明道
77 3 míng consecrated 何謂明道
78 3 míng to understand; to comprehend 何謂明道
79 3 míng to explain; to clarify 何謂明道
80 3 míng Souther Ming; Later Ming 何謂明道
81 3 míng the world; the human world; the world of the living 何謂明道
82 3 míng eyesight; vision 何謂明道
83 3 míng a god; a spirit 何謂明道
84 3 míng fame; renown 何謂明道
85 3 míng open; public 何謂明道
86 3 míng clear 何謂明道
87 3 míng to become proficient 何謂明道
88 3 míng to be proficient 何謂明道
89 3 míng virtuous 何謂明道
90 3 míng open and honest 何謂明道
91 3 míng clean; neat 何謂明道
92 3 míng remarkable; outstanding; notable 何謂明道
93 3 míng next; afterwards 何謂明道
94 3 míng positive 何謂明道
95 3 míng Clear 何謂明道
96 3 míng wisdom; knowledge; vidya 何謂明道
97 3 牢固 láogù firm; secure 何謂牢固
98 3 牢固 láogù resolute; certain 何謂牢固
99 3 tóng like; same; similar 何謂同趣
100 3 tóng to be the same 何謂同趣
101 3 tòng an alley; a lane 何謂同趣
102 3 tóng to do something for somebody 何謂同趣
103 3 tóng Tong 何謂同趣
104 3 tóng to meet; to gather together; to join with 何謂同趣
105 3 tóng to be unified 何謂同趣
106 3 tóng to approve; to endorse 何謂同趣
107 3 tóng peace; harmony 何謂同趣
108 3 tóng an agreement 何謂同趣
109 3 tóng same; sama 何謂同趣
110 3 tóng together; saha 何謂同趣
111 3 世間 shìjiān world; the human world 一切世間無樂想念
112 3 世間 shìjiān world 一切世間無樂想念
113 3 zhì to send; to devote; to deliver; to convey 何謂致有
114 3 zhì delicate; fine; detailed [investigation] 何謂致有
115 3 zhì to cause; to lead to 何謂致有
116 3 zhì dense 何謂致有
117 3 zhì appeal; interest 何謂致有
118 3 zhì to focus on; to strive 何謂致有
119 3 zhì to attain; to achieve 何謂致有
120 3 zhì so as to 何謂致有
121 3 zhì result 何謂致有
122 3 zhì to arrive 何謂致有
123 3 zhì to express 何謂致有
124 3 zhì to return 何謂致有
125 3 zhì an objective 何謂致有
126 3 zhì a principle 何謂致有
127 3 zhì to become; nigam 何謂致有
128 3 zhì motive; reason; artha 何謂致有
129 3 dào way; road; path 何謂明道
130 3 dào principle; a moral; morality 何謂明道
131 3 dào Tao; the Way 何謂明道
132 3 dào to say; to speak; to talk 何謂明道
133 3 dào to think 何謂明道
134 3 dào circuit; a province 何謂明道
135 3 dào a course; a channel 何謂明道
136 3 dào a method; a way of doing something 何謂明道
137 3 dào a doctrine 何謂明道
138 3 dào Taoism; Daoism 何謂明道
139 3 dào a skill 何謂明道
140 3 dào a sect 何謂明道
141 3 dào a line 何謂明道
142 3 dào Way 何謂明道
143 3 dào way; path; marga 何謂明道
144 3 最上 zuìshàng supreme 何謂最上
145 3 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說諸法本經
146 2 bitterness; bitter flavor 非常苦想念
147 2 hardship; suffering 非常苦想念
148 2 to make things difficult for 非常苦想念
149 2 to train; to practice 非常苦想念
150 2 to suffer from a misfortune 非常苦想念
151 2 bitter 非常苦想念
152 2 grieved; facing hardship 非常苦想念
153 2 in low spirits; depressed 非常苦想念
154 2 painful 非常苦想念
155 2 suffering; duḥkha; dukkha 非常苦想念
156 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧為最上
157 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧為最上
158 2 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 智慧為最上
159 2 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 智慧為最上
160 2 三昧 sānmèi samadhi 三昧為第一
161 2 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧為第一
162 2 tòng to feel pain; to ache 痛為同趣
163 2 tòng to be sorry; to be sad 痛為同趣
164 2 tòng to be bitter 痛為同趣
165 2 tòng anguish; sadness 痛為同趣
166 2 tòng to suffer injury 痛為同趣
167 2 tòng to pity 痛為同趣
168 2 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫為牢固
169 2 解脫 jiětuō liberation 解脫為牢固
170 2 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫為牢固
171 2 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 思惟為明道
172 2 思惟 sīwéi thinking; tought 思惟為明道
173 2 思惟 sīwéi Contemplate 思惟為明道
174 2 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 思惟為明道
175 2 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
176 2 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
177 2 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
178 2 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
179 2 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
180 2 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
181 2 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
182 2 泥洹 níhuán Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 泥洹為畢竟
183 2 非常 fēicháng out of the ordinary; unusual 非常想念
184 2 非常 fēicháng impermanent; transient 非常想念
185 2 suǒ a few; various; some 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
186 2 suǒ a place; a location 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
187 2 suǒ indicates a passive voice 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
188 2 suǒ an ordinal number 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
189 2 suǒ meaning 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
190 2 suǒ garrison 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
191 2 suǒ place; pradeśa 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
192 2 zhī to go 常當有去家之想念
193 2 zhī to arrive; to go 常當有去家之想念
194 2 zhī is 常當有去家之想念
195 2 zhī to use 常當有去家之想念
196 2 zhī Zhi 常當有去家之想念
197 2 bié other 別翻
198 2 bié special 別翻
199 2 bié to leave 別翻
200 2 bié to distinguish 別翻
201 2 bié to pin 別翻
202 2 bié to insert; to jam 別翻
203 2 bié to turn 別翻
204 2 bié Bie 別翻
205 1 ài to love 念是為斷愛棄欲
206 1 ài favor; grace; kindness 念是為斷愛棄欲
207 1 ài somebody who is loved 念是為斷愛棄欲
208 1 ài love; affection 念是為斷愛棄欲
209 1 ài to like 念是為斷愛棄欲
210 1 ài to sympathize with; to pity 念是為斷愛棄欲
211 1 ài to begrudge 念是為斷愛棄欲
212 1 ài to do regularly; to have the habit of 念是為斷愛棄欲
213 1 ài my dear 念是為斷愛棄欲
214 1 ài Ai 念是為斷愛棄欲
215 1 ài loved; beloved 念是為斷愛棄欲
216 1 ài Love 念是為斷愛棄欲
217 1 ài desire; craving; trsna 念是為斷愛棄欲
218 1 tīng to listen 聽吾說諸法本
219 1 tīng to obey 聽吾說諸法本
220 1 tīng to understand 聽吾說諸法本
221 1 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 聽吾說諸法本
222 1 tìng to allow; to let something take its course 聽吾說諸法本
223 1 tīng to await 聽吾說諸法本
224 1 tīng to acknowledge 聽吾說諸法本
225 1 tīng information 聽吾說諸法本
226 1 tīng a hall 聽吾說諸法本
227 1 tīng Ting 聽吾說諸法本
228 1 tìng to administer; to process 聽吾說諸法本
229 1 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 吳月支國居士支謙譯
230 1 jīng to go through; to experience 佛說經已
231 1 jīng a sutra; a scripture 佛說經已
232 1 jīng warp 佛說經已
233 1 jīng longitude 佛說經已
234 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 佛說經已
235 1 jīng a woman's period 佛說經已
236 1 jīng to bear; to endure 佛說經已
237 1 jīng to hang; to die by hanging 佛說經已
238 1 jīng classics 佛說經已
239 1 jīng to be frugal; to save 佛說經已
240 1 jīng a classic; a scripture; canon 佛說經已
241 1 jīng a standard; a norm 佛說經已
242 1 jīng a section of a Confucian work 佛說經已
243 1 jīng to measure 佛說經已
244 1 jīng human pulse 佛說經已
245 1 jīng menstruation; a woman's period 佛說經已
246 1 jīng sutra; discourse 佛說經已
247 1 to translate; to interpret 吳月支國居士支謙譯
248 1 to explain 吳月支國居士支謙譯
249 1 to decode; to encode 吳月支國居士支謙譯
250 1 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 入正慧得苦際
251 1 děi to want to; to need to 入正慧得苦際
252 1 děi must; ought to 入正慧得苦際
253 1 de 入正慧得苦際
254 1 de infix potential marker 入正慧得苦際
255 1 to result in 入正慧得苦際
256 1 to be proper; to fit; to suit 入正慧得苦際
257 1 to be satisfied 入正慧得苦際
258 1 to be finished 入正慧得苦際
259 1 děi satisfying 入正慧得苦際
260 1 to contract 入正慧得苦際
261 1 to hear 入正慧得苦際
262 1 to have; there is 入正慧得苦際
263 1 marks time passed 入正慧得苦際
264 1 obtain; attain; prāpta 入正慧得苦際
265 1 不淨 bù jìng Impurity; dirty; filthy 不淨想念
266 1 wèn to ask 若有外道異學有來問者
267 1 wèn to inquire after 若有外道異學有來問者
268 1 wèn to interrogate 若有外道異學有來問者
269 1 wèn to hold responsible 若有外道異學有來問者
270 1 wèn to request something 若有外道異學有來問者
271 1 wèn to rebuke 若有外道異學有來問者
272 1 wèn to send an official mission bearing gifts 若有外道異學有來問者
273 1 wèn news 若有外道異學有來問者
274 1 wèn to propose marriage 若有外道異學有來問者
275 1 wén to inform 若有外道異學有來問者
276 1 wèn to research 若有外道異學有來問者
277 1 wèn Wen 若有外道異學有來問者
278 1 wèn a question 若有外道異學有來問者
279 1 wèn ask; prccha 若有外道異學有來問者
280 1 一切 yīqiè temporary 一切世間無樂想念
281 1 一切 yīqiè the same 一切世間無樂想念
282 1 奉行 fèngxíng to pursue; to practice 皆歡喜奉行
283 1 奉行 fèngxíng Uphold 皆歡喜奉行
284 1 居士 jūshì a householder; a person who stays at home 吳月支國居士支謙譯
285 1 居士 jūshì householder 吳月支國居士支謙譯
286 1 居士 jūshì a lay person; a male lay Buddhist; householder 吳月支國居士支謙譯
287 1 歡喜 huānxǐ joyful 皆歡喜奉行
288 1 歡喜 huānxǐ to like 皆歡喜奉行
289 1 歡喜 huānxǐ joy 皆歡喜奉行
290 1 歡喜 huānxǐ Nandi 皆歡喜奉行
291 1 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 皆歡喜奉行
292 1 jiā house; home; residence 常當有去家之想念
293 1 jiā family 常當有去家之想念
294 1 jiā a specialist 常當有去家之想念
295 1 jiā a group of people devoted to the same ideal; school of thought 常當有去家之想念
296 1 jiā a family or person engaged in a particular trade 常當有去家之想念
297 1 jiā a person with particular characteristics 常當有去家之想念
298 1 jiā someone related to oneself in a particular way 常當有去家之想念
299 1 jiā domestic 常當有去家之想念
300 1 jiā ethnic group; nationality 常當有去家之想念
301 1 jiā side; party 常當有去家之想念
302 1 jiā dynastic line 常當有去家之想念
303 1 jiā a respectful form of address 常當有去家之想念
304 1 jiā a familiar form of address 常當有去家之想念
305 1 jiā school; sect; lineage 常當有去家之想念
306 1 jiā I; my; our 常當有去家之想念
307 1 jiā district 常當有去家之想念
308 1 jiā private propery 常當有去家之想念
309 1 jiā Jia 常當有去家之想念
310 1 jiā to reside; to dwell 常當有去家之想念
311 1 lady 常當有去家之想念
312 1 jiā house; gṛha 常當有去家之想念
313 1 Kangxi radical 49 佛說經已
314 1 to bring to an end; to stop 佛說經已
315 1 to complete 佛說經已
316 1 to demote; to dismiss 佛說經已
317 1 to recover from an illness 佛說經已
318 1 former; pūrvaka 佛說經已
319 1 歡樂 huānlè happy; joyous; gay 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
320 1 to take; to get; to fetch 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
321 1 to obtain 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
322 1 to choose; to select 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
323 1 to catch; to seize; to capture 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
324 1 to accept; to receive 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
325 1 to seek 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
326 1 to take a bride 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
327 1 Qu 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
328 1 clinging; grasping; upādāna 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
329 1 wén to hear 聞如是
330 1 wén Wen 聞如是
331 1 wén sniff at; to smell 聞如是
332 1 wén to be widely known 聞如是
333 1 wén to confirm; to accept 聞如是
334 1 wén information 聞如是
335 1 wèn famous; well known 聞如是
336 1 wén knowledge; learning 聞如是
337 1 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
338 1 wén to question 聞如是
339 1 wén hearing; śruti 聞如是
340 1 yuē to speak; to say 世尊曰
341 1 yuē Kangxi radical 73 世尊曰
342 1 yuē to be called 世尊曰
343 1 yuē said; ukta 世尊曰
344 1 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊曰
345 1 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊曰
346 1 happy; glad; cheerful; joyful 一切世間無樂想念
347 1 to take joy in; to be happy; to be cheerful 一切世間無樂想念
348 1 Le 一切世間無樂想念
349 1 yuè music 一切世間無樂想念
350 1 yuè a musical instrument 一切世間無樂想念
351 1 yuè tone [of voice]; expression 一切世間無樂想念
352 1 yuè a musician 一切世間無樂想念
353 1 joy; pleasure 一切世間無樂想念
354 1 yuè the Book of Music 一切世間無樂想念
355 1 lào Lao 一切世間無樂想念
356 1 to laugh 一切世間無樂想念
357 1 Joy 一切世間無樂想念
358 1 joy, delight; sukhā 一切世間無樂想念
359 1 zài in; at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
360 1 zài to exist; to be living 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
361 1 zài to consist of 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
362 1 zài to be at a post 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
363 1 zài in; bhū 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
364 1 知世間 zhī shìjiān one who knows the world 知世間邪正想念
365 1 月支 Yuè Zhī Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian 吳月支國居士支謙譯
366 1 to use; to grasp 當如事以正見知之
367 1 to rely on 當如事以正見知之
368 1 to regard 當如事以正見知之
369 1 to be able to 當如事以正見知之
370 1 to order; to command 當如事以正見知之
371 1 used after a verb 當如事以正見知之
372 1 a reason; a cause 當如事以正見知之
373 1 Israel 當如事以正見知之
374 1 Yi 當如事以正見知之
375 1 use; yogena 當如事以正見知之
376 1 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 別世間有無想念
377 1 gào to tell; to say; said; told 佛告諸比丘
378 1 gào to request 佛告諸比丘
379 1 gào to report; to inform 佛告諸比丘
380 1 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告諸比丘
381 1 gào to accuse; to sue 佛告諸比丘
382 1 gào to reach 佛告諸比丘
383 1 gào an announcement 佛告諸比丘
384 1 gào a party 佛告諸比丘
385 1 gào a vacation 佛告諸比丘
386 1 gào Gao 佛告諸比丘
387 1 gào to tell; jalp 佛告諸比丘
388 1 biàn to change; to alter 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
389 1 biàn bian 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
390 1 biàn to become 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
391 1 biàn uncommon 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
392 1 biàn a misfortune 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
393 1 biàn variable; changeable 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
394 1 biàn to move; to change position 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
395 1 biàn turmoil; upheaval; unrest 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
396 1 biàn a plan; a scheme; a power play 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
397 1 biàn strange; weird 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
398 1 biàn transformation; vikāra 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
399 1 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 聽吾說諸法本
400 1 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 聽吾說諸法本
401 1 shuì to persuade 聽吾說諸法本
402 1 shuō to teach; to recite; to explain 聽吾說諸法本
403 1 shuō a doctrine; a theory 聽吾說諸法本
404 1 shuō to claim; to assert 聽吾說諸法本
405 1 shuō allocution 聽吾說諸法本
406 1 shuō to criticize; to scold 聽吾說諸法本
407 1 shuō to indicate; to refer to 聽吾說諸法本
408 1 shuō speach; vāda 聽吾說諸法本
409 1 shuō to speak; bhāṣate 聽吾說諸法本
410 1 歸趣 guīqù purpose; aim 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
411 1 shí food; food and drink 穢食想念
412 1 shí Kangxi radical 184 穢食想念
413 1 shí to eat 穢食想念
414 1 to feed 穢食想念
415 1 shí meal; cooked cereals 穢食想念
416 1 to raise; to nourish 穢食想念
417 1 shí to receive; to accept 穢食想念
418 1 shí to receive an official salary 穢食想念
419 1 shí an eclipse 穢食想念
420 1 shí food; bhakṣa 穢食想念
421 1 非身 fēishēn selflessness; non-self; anātman; anattā 苦非身想念
422 1 lái to come 若有外道異學有來問者
423 1 lái please 若有外道異學有來問者
424 1 lái used to substitute for another verb 若有外道異學有來問者
425 1 lái used between two word groups to express purpose and effect 若有外道異學有來問者
426 1 lái wheat 若有外道異學有來問者
427 1 lái next; future 若有外道異學有來問者
428 1 lái a simple complement of direction 若有外道異學有來問者
429 1 lái to occur; to arise 若有外道異學有來問者
430 1 lái to earn 若有外道異學有來問者
431 1 lái to come; āgata 若有外道異學有來問者
432 1 xué to study; to learn 當學是
433 1 xué to imitate 當學是
434 1 xué a school; an academy 當學是
435 1 xué to understand 當學是
436 1 xué learning; acquired knowledge 當學是
437 1 xué learned 當學是
438 1 xué a learner 當學是
439 1 xué student; learning; śikṣā 當學是
440 1 外道 wàidào an outsider 若有外道異學有來問者
441 1 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 若有外道異學有來問者
442 1 外道 wàidào Heretics 若有外道異學有來問者
443 1 外道 wàidào non-Buddhist 若有外道異學有來問者
444 1 邪正 xié zhèng heterodox and orthodox 知世間邪正想念
445 1 苦際 kǔjì limit of suffering 入正慧得苦際
446 1 zhī to know 當如事以正見知之
447 1 zhī to comprehend 當如事以正見知之
448 1 zhī to inform; to tell 當如事以正見知之
449 1 zhī to administer 當如事以正見知之
450 1 zhī to distinguish; to discern 當如事以正見知之
451 1 zhī to be close friends 當如事以正見知之
452 1 zhī to feel; to sense; to perceive 當如事以正見知之
453 1 zhī to receive; to entertain 當如事以正見知之
454 1 zhī knowledge 當如事以正見知之
455 1 zhī consciousness; perception 當如事以正見知之
456 1 zhī a close friend 當如事以正見知之
457 1 zhì wisdom 當如事以正見知之
458 1 zhì Zhi 當如事以正見知之
459 1 zhī Understanding 當如事以正見知之
460 1 zhī know; jña 當如事以正見知之
461 1 祇樹給孤獨園 qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
462 1 舍衛國 shèwèi guó Sravasti; Savatthi 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
463 1 book; volume
464 1 a roll of bamboo slips
465 1 a plan; a scheme
466 1 to confer
467 1 chǎi a book with embroidered covers
468 1 patent of enfeoffment
469 1 shī to lose 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
470 1 shī to violate; to go against the norm 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
471 1 shī to fail; to miss out 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
472 1 shī to be lost 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
473 1 shī to make a mistake 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
474 1 shī to let go of 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
475 1 shī loss; nāśa 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
476 1 method; way 何謂法本
477 1 France 何謂法本
478 1 the law; rules; regulations 何謂法本
479 1 the teachings of the Buddha; Dharma 何謂法本
480 1 a standard; a norm 何謂法本
481 1 an institution 何謂法本
482 1 to emulate 何謂法本
483 1 magic; a magic trick 何謂法本
484 1 punishment 何謂法本
485 1 Fa 何謂法本
486 1 a precedent 何謂法本
487 1 a classification of some kinds of Han texts 何謂法本
488 1 relating to a ceremony or rite 何謂法本
489 1 Dharma 何謂法本
490 1 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 何謂法本
491 1 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 何謂法本
492 1 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 何謂法本
493 1 quality; characteristic 何謂法本
494 1 死亡 sǐwáng to die 死亡想念
495 1 死亡 sǐwáng death 死亡想念
496 1 huì dirty; unclean 穢食想念
497 1 huì dirt; filth 穢食想念
498 1 huì vile; immoral; obscene; foul 穢食想念
499 1 huì overgrown 穢食想念
500 1 huì to defile 穢食想念

Frequencies of all Words

Top 828

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 17 wèi for; to 欲為諸法本
2 17 wèi because of 欲為諸法本
3 17 wéi to act as; to serve 欲為諸法本
4 17 wéi to change into; to become 欲為諸法本
5 17 wéi to be; is 欲為諸法本
6 17 wéi to do 欲為諸法本
7 17 wèi for 欲為諸法本
8 17 wèi because of; for; to 欲為諸法本
9 17 wèi to 欲為諸法本
10 17 wéi in a passive construction 欲為諸法本
11 17 wéi forming a rehetorical question 欲為諸法本
12 17 wéi forming an adverb 欲為諸法本
13 17 wéi to add emphasis 欲為諸法本
14 17 wèi to support; to help 欲為諸法本
15 17 wéi to govern 欲為諸法本
16 11 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 聽吾說諸法本
17 10 想念 xiǎngniàn to miss; to remember with longing 常當有去家之想念
18 9 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂法本
19 9 何謂 héwèi why? 何謂法本
20 9 何謂 héwèi what are you saying? 何謂法本
21 9 何謂 héwèi what? 何謂法本
22 6 yǒu is; are; to exist 若有外道異學有來問者
23 6 yǒu to have; to possess 若有外道異學有來問者
24 6 yǒu indicates an estimate 若有外道異學有來問者
25 6 yǒu indicates a large quantity 若有外道異學有來問者
26 6 yǒu indicates an affirmative response 若有外道異學有來問者
27 6 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有外道異學有來問者
28 6 yǒu used to compare two things 若有外道異學有來問者
29 6 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有外道異學有來問者
30 6 yǒu used before the names of dynasties 若有外道異學有來問者
31 6 yǒu a certain thing; what exists 若有外道異學有來問者
32 6 yǒu multiple of ten and ... 若有外道異學有來問者
33 6 yǒu abundant 若有外道異學有來問者
34 6 yǒu purposeful 若有外道異學有來問者
35 6 yǒu You 若有外道異學有來問者
36 6 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有外道異學有來問者
37 6 yǒu becoming; bhava 若有外道異學有來問者
38 4 dāng to be; to act as; to serve as 當答言
39 4 dāng at or in the very same; be apposite 當答言
40 4 dāng dang (sound of a bell) 當答言
41 4 dāng to face 當答言
42 4 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當答言
43 4 dāng to manage; to host 當答言
44 4 dāng should 當答言
45 4 dāng to treat; to regard as 當答言
46 4 dǎng to think 當答言
47 4 dàng suitable; correspond to 當答言
48 4 dǎng to be equal 當答言
49 4 dàng that 當答言
50 4 dāng an end; top 當答言
51 4 dàng clang; jingle 當答言
52 4 dāng to judge 當答言
53 4 dǎng to bear on one's shoulder 當答言
54 4 dàng the same 當答言
55 4 dàng to pawn 當答言
56 4 dàng to fail [an exam] 當答言
57 4 dàng a trap 當答言
58 4 dàng a pawned item 當答言
59 4 to fly 何謂習
60 4 to practice; to exercise 何謂習
61 4 to be familiar with 何謂習
62 4 a habit; a custom 何謂習
63 4 a trusted aide; a close acquaintance 何謂習
64 4 frequently; constantly; regularly; often 何謂習
65 4 to teach 何謂習
66 4 flapping 何謂習
67 4 Xi 何謂習
68 4 latent tendencies; predisposition 何謂習
69 4 諸比丘 zhū bǐqiū monks 佛告諸比丘
70 4 běn measure word for books 聽吾說諸法本
71 4 běn this (city, week, etc) 聽吾說諸法本
72 4 běn originally; formerly 聽吾說諸法本
73 4 běn to be one's own 聽吾說諸法本
74 4 běn origin; source; root; foundation; basis 聽吾說諸法本
75 4 běn the roots of a plant 聽吾說諸法本
76 4 běn self 聽吾說諸法本
77 4 běn measure word for flowering plants 聽吾說諸法本
78 4 běn capital 聽吾說諸法本
79 4 běn main; central; primary 聽吾說諸法本
80 4 běn according to 聽吾說諸法本
81 4 běn a version; an edition 聽吾說諸法本
82 4 běn a memorial [presented to the emperor] 聽吾說諸法本
83 4 běn a book 聽吾說諸法本
84 4 běn trunk of a tree 聽吾說諸法本
85 4 běn to investigate the root of 聽吾說諸法本
86 4 běn a manuscript for a play 聽吾說諸法本
87 4 běn Ben 聽吾說諸法本
88 4 běn root; origin; mula 聽吾說諸法本
89 4 běn becoming, being, existing; bhava 聽吾說諸法本
90 4 běn former; previous; pūrva 聽吾說諸法本
91 3 desire 欲為諸法本
92 3 to desire; to wish 欲為諸法本
93 3 almost; nearly; about to occur 欲為諸法本
94 3 to desire; to intend 欲為諸法本
95 3 lust 欲為諸法本
96 3 desire; intention; wish; kāma 欲為諸法本
97 3 interesting 何謂同趣
98 3 to turn towards; to approach 何謂同趣
99 3 urgent; pressing; quickly 何謂同趣
100 3 to urge 何謂同趣
101 3 purport; an objective 何謂同趣
102 3 a delight; a pleasure; an interest 何謂同趣
103 3 an inclination 何謂同趣
104 3 a flavor; a taste 何謂同趣
105 3 to go quickly towards 何謂同趣
106 3 realm; destination 何謂同趣
107 3 第一 dì yī first 何謂第一
108 3 第一 dì yī foremost; first 何謂第一
109 3 第一 dì yī first; prathama 何謂第一
110 3 第一 dì yī foremost; parama 何謂第一
111 3 諸法本經 Zhū fǎ běn jīng Zhu Fa Ben Jing; Mūla Sutta 佛說諸法本經
112 3 niàn to read aloud 念為致有
113 3 niàn to remember; to expect 念為致有
114 3 niàn to miss 念為致有
115 3 niàn to consider 念為致有
116 3 niàn to recite; to chant 念為致有
117 3 niàn to show affection for 念為致有
118 3 niàn a thought; an idea 念為致有
119 3 niàn twenty 念為致有
120 3 niàn memory 念為致有
121 3 niàn an instant 念為致有
122 3 niàn Nian 念為致有
123 3 niàn mindfulness; smrti 念為致有
124 3 niàn a thought; citta 念為致有
125 3 míng bright; luminous; brilliant 何謂明道
126 3 míng Ming 何謂明道
127 3 míng Ming Dynasty 何謂明道
128 3 míng obvious; explicit; clear 何謂明道
129 3 míng intelligent; clever; perceptive 何謂明道
130 3 míng to illuminate; to shine 何謂明道
131 3 míng consecrated 何謂明道
132 3 míng to understand; to comprehend 何謂明道
133 3 míng to explain; to clarify 何謂明道
134 3 míng Souther Ming; Later Ming 何謂明道
135 3 míng the world; the human world; the world of the living 何謂明道
136 3 míng eyesight; vision 何謂明道
137 3 míng a god; a spirit 何謂明道
138 3 míng fame; renown 何謂明道
139 3 míng open; public 何謂明道
140 3 míng clear 何謂明道
141 3 míng to become proficient 何謂明道
142 3 míng to be proficient 何謂明道
143 3 míng virtuous 何謂明道
144 3 míng open and honest 何謂明道
145 3 míng clean; neat 何謂明道
146 3 míng remarkable; outstanding; notable 何謂明道
147 3 míng next; afterwards 何謂明道
148 3 míng positive 何謂明道
149 3 míng Clear 何謂明道
150 3 míng wisdom; knowledge; vidya 何謂明道
151 3 畢竟 bìjìng after all; all in all 何謂畢竟
152 3 牢固 láogù firm; secure 何謂牢固
153 3 牢固 láogù resolute; certain 何謂牢固
154 3 tóng like; same; similar 何謂同趣
155 3 tóng simultaneously; coincide 何謂同趣
156 3 tóng together 何謂同趣
157 3 tóng together 何謂同趣
158 3 tóng to be the same 何謂同趣
159 3 tòng an alley; a lane 何謂同趣
160 3 tóng same- 何謂同趣
161 3 tóng to do something for somebody 何謂同趣
162 3 tóng Tong 何謂同趣
163 3 tóng to meet; to gather together; to join with 何謂同趣
164 3 tóng to be unified 何謂同趣
165 3 tóng to approve; to endorse 何謂同趣
166 3 tóng peace; harmony 何謂同趣
167 3 tóng an agreement 何謂同趣
168 3 tóng same; sama 何謂同趣
169 3 tóng together; saha 何謂同趣
170 3 世間 shìjiān world; the human world 一切世間無樂想念
171 3 世間 shìjiān world 一切世間無樂想念
172 3 zhì to send; to devote; to deliver; to convey 何謂致有
173 3 zhì delicate; fine; detailed [investigation] 何謂致有
174 3 zhì to cause; to lead to 何謂致有
175 3 zhì dense 何謂致有
176 3 zhì appeal; interest 何謂致有
177 3 zhì to focus on; to strive 何謂致有
178 3 zhì to attain; to achieve 何謂致有
179 3 zhì so as to 何謂致有
180 3 zhì result 何謂致有
181 3 zhì to arrive 何謂致有
182 3 zhì to express 何謂致有
183 3 zhì to return 何謂致有
184 3 zhì an objective 何謂致有
185 3 zhì a principle 何謂致有
186 3 zhì to become; nigam 何謂致有
187 3 zhì motive; reason; artha 何謂致有
188 3 dào way; road; path 何謂明道
189 3 dào principle; a moral; morality 何謂明道
190 3 dào Tao; the Way 何謂明道
191 3 dào measure word for long things 何謂明道
192 3 dào to say; to speak; to talk 何謂明道
193 3 dào to think 何謂明道
194 3 dào times 何謂明道
195 3 dào circuit; a province 何謂明道
196 3 dào a course; a channel 何謂明道
197 3 dào a method; a way of doing something 何謂明道
198 3 dào measure word for doors and walls 何謂明道
199 3 dào measure word for courses of a meal 何謂明道
200 3 dào a centimeter 何謂明道
201 3 dào a doctrine 何謂明道
202 3 dào Taoism; Daoism 何謂明道
203 3 dào a skill 何謂明道
204 3 dào a sect 何謂明道
205 3 dào a line 何謂明道
206 3 dào Way 何謂明道
207 3 dào way; path; marga 何謂明道
208 3 最上 zuìshàng supreme 何謂最上
209 3 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說諸法本經
210 2 bitterness; bitter flavor 非常苦想念
211 2 hardship; suffering 非常苦想念
212 2 to make things difficult for 非常苦想念
213 2 to train; to practice 非常苦想念
214 2 to suffer from a misfortune 非常苦想念
215 2 bitter 非常苦想念
216 2 grieved; facing hardship 非常苦想念
217 2 in low spirits; depressed 非常苦想念
218 2 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 非常苦想念
219 2 painful 非常苦想念
220 2 suffering; duḥkha; dukkha 非常苦想念
221 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧為最上
222 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧為最上
223 2 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 智慧為最上
224 2 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 智慧為最上
225 2 shì is; are; am; to be 當學是
226 2 shì is exactly 當學是
227 2 shì is suitable; is in contrast 當學是
228 2 shì this; that; those 當學是
229 2 shì really; certainly 當學是
230 2 shì correct; yes; affirmative 當學是
231 2 shì true 當學是
232 2 shì is; has; exists 當學是
233 2 shì used between repetitions of a word 當學是
234 2 shì a matter; an affair 當學是
235 2 shì Shi 當學是
236 2 shì is; bhū 當學是
237 2 shì this; idam 當學是
238 2 三昧 sānmèi samadhi 三昧為第一
239 2 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧為第一
240 2 tòng to feel pain; to ache 痛為同趣
241 2 tòng to be sorry; to be sad 痛為同趣
242 2 tòng to be bitter 痛為同趣
243 2 tòng anguish; sadness 痛為同趣
244 2 tòng to suffer injury 痛為同趣
245 2 tòng painstakingly 痛為同趣
246 2 tòng very; intensely 痛為同趣
247 2 tòng to pity 痛為同趣
248 2 如是 rúshì thus; so 聞如是
249 2 如是 rúshì thus, so 聞如是
250 2 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫為牢固
251 2 解脫 jiětuō liberation 解脫為牢固
252 2 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫為牢固
253 2 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 思惟為明道
254 2 思惟 sīwéi thinking; tought 思惟為明道
255 2 思惟 sīwéi Contemplate 思惟為明道
256 2 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 思惟為明道
257 2 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
258 2 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
259 2 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
260 2 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
261 2 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
262 2 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
263 2 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
264 2 泥洹 níhuán Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 泥洹為畢竟
265 2 非常 fēicháng extraordinarily; very 非常想念
266 2 非常 fēicháng out of the ordinary; unusual 非常想念
267 2 非常 fēicháng impermanent; transient 非常想念
268 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
269 2 suǒ an office; an institute 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
270 2 suǒ introduces a relative clause 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
271 2 suǒ it 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
272 2 suǒ if; supposing 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
273 2 suǒ a few; various; some 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
274 2 suǒ a place; a location 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
275 2 suǒ indicates a passive voice 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
276 2 suǒ that which 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
277 2 suǒ an ordinal number 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
278 2 suǒ meaning 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
279 2 suǒ garrison 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
280 2 suǒ place; pradeśa 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
281 2 suǒ that which; yad 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
282 2 zhī him; her; them; that 常當有去家之想念
283 2 zhī used between a modifier and a word to form a word group 常當有去家之想念
284 2 zhī to go 常當有去家之想念
285 2 zhī this; that 常當有去家之想念
286 2 zhī genetive marker 常當有去家之想念
287 2 zhī it 常當有去家之想念
288 2 zhī in 常當有去家之想念
289 2 zhī all 常當有去家之想念
290 2 zhī and 常當有去家之想念
291 2 zhī however 常當有去家之想念
292 2 zhī if 常當有去家之想念
293 2 zhī then 常當有去家之想念
294 2 zhī to arrive; to go 常當有去家之想念
295 2 zhī is 常當有去家之想念
296 2 zhī to use 常當有去家之想念
297 2 zhī Zhi 常當有去家之想念
298 2 bié do not; must not 別翻
299 2 bié other 別翻
300 2 bié special 別翻
301 2 bié to leave 別翻
302 2 bié besides; moreover; furthermore; in addition 別翻
303 2 bié to distinguish 別翻
304 2 bié to pin 別翻
305 2 bié to insert; to jam 別翻
306 2 bié to turn 別翻
307 2 bié Bie 別翻
308 2 bié other; anya 別翻
309 2 更為 gèngwéi even more 更為習
310 1 ài to love 念是為斷愛棄欲
311 1 ài favor; grace; kindness 念是為斷愛棄欲
312 1 ài somebody who is loved 念是為斷愛棄欲
313 1 ài love; affection 念是為斷愛棄欲
314 1 ài to like 念是為斷愛棄欲
315 1 ài to sympathize with; to pity 念是為斷愛棄欲
316 1 ài to begrudge 念是為斷愛棄欲
317 1 ài to do regularly; to have the habit of 念是為斷愛棄欲
318 1 ài my dear 念是為斷愛棄欲
319 1 ài Ai 念是為斷愛棄欲
320 1 ài loved; beloved 念是為斷愛棄欲
321 1 ài Love 念是為斷愛棄欲
322 1 ài desire; craving; trsna 念是為斷愛棄欲
323 1 such as; for example; for instance 當如事以正見知之
324 1 if 當如事以正見知之
325 1 in accordance with 當如事以正見知之
326 1 to be appropriate; should; with regard to 當如事以正見知之
327 1 this 當如事以正見知之
328 1 it is so; it is thus; can be compared with 當如事以正見知之
329 1 to go to 當如事以正見知之
330 1 to meet 當如事以正見知之
331 1 to appear; to seem; to be like 當如事以正見知之
332 1 at least as good as 當如事以正見知之
333 1 and 當如事以正見知之
334 1 or 當如事以正見知之
335 1 but 當如事以正見知之
336 1 then 當如事以正見知之
337 1 naturally 當如事以正見知之
338 1 expresses a question or doubt 當如事以正見知之
339 1 you 當如事以正見知之
340 1 the second lunar month 當如事以正見知之
341 1 in; at 當如事以正見知之
342 1 Ru 當如事以正見知之
343 1 Thus 當如事以正見知之
344 1 thus; tathā 當如事以正見知之
345 1 like; iva 當如事以正見知之
346 1 tīng to listen 聽吾說諸法本
347 1 tīng to obey 聽吾說諸法本
348 1 tīng to understand 聽吾說諸法本
349 1 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 聽吾說諸法本
350 1 tìng to allow; to let something take its course 聽吾說諸法本
351 1 tīng to await 聽吾說諸法本
352 1 tīng to acknowledge 聽吾說諸法本
353 1 tīng a tin can 聽吾說諸法本
354 1 tīng information 聽吾說諸法本
355 1 tīng a hall 聽吾說諸法本
356 1 tīng Ting 聽吾說諸法本
357 1 tìng to administer; to process 聽吾說諸法本
358 1 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 吳月支國居士支謙譯
359 1 jīng to go through; to experience 佛說經已
360 1 jīng a sutra; a scripture 佛說經已
361 1 jīng warp 佛說經已
362 1 jīng longitude 佛說經已
363 1 jīng often; regularly; frequently 佛說經已
364 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 佛說經已
365 1 jīng a woman's period 佛說經已
366 1 jīng to bear; to endure 佛說經已
367 1 jīng to hang; to die by hanging 佛說經已
368 1 jīng classics 佛說經已
369 1 jīng to be frugal; to save 佛說經已
370 1 jīng a classic; a scripture; canon 佛說經已
371 1 jīng a standard; a norm 佛說經已
372 1 jīng a section of a Confucian work 佛說經已
373 1 jīng to measure 佛說經已
374 1 jīng human pulse 佛說經已
375 1 jīng menstruation; a woman's period 佛說經已
376 1 jīng sutra; discourse 佛說經已
377 1 to translate; to interpret 吳月支國居士支謙譯
378 1 to explain 吳月支國居士支謙譯
379 1 to decode; to encode 吳月支國居士支謙譯
380 1 ruò to seem; to be like; as 若有外道異學有來問者
381 1 ruò seemingly 若有外道異學有來問者
382 1 ruò if 若有外道異學有來問者
383 1 ruò you 若有外道異學有來問者
384 1 ruò this; that 若有外道異學有來問者
385 1 ruò and; or 若有外道異學有來問者
386 1 ruò as for; pertaining to 若有外道異學有來問者
387 1 pomegranite 若有外道異學有來問者
388 1 ruò to choose 若有外道異學有來問者
389 1 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有外道異學有來問者
390 1 ruò thus 若有外道異學有來問者
391 1 ruò pollia 若有外道異學有來問者
392 1 ruò Ruo 若有外道異學有來問者
393 1 ruò only then 若有外道異學有來問者
394 1 ja 若有外道異學有來問者
395 1 jñā 若有外道異學有來問者
396 1 de potential marker 入正慧得苦際
397 1 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 入正慧得苦際
398 1 děi must; ought to 入正慧得苦際
399 1 děi to want to; to need to 入正慧得苦際
400 1 děi must; ought to 入正慧得苦際
401 1 de 入正慧得苦際
402 1 de infix potential marker 入正慧得苦際
403 1 to result in 入正慧得苦際
404 1 to be proper; to fit; to suit 入正慧得苦際
405 1 to be satisfied 入正慧得苦際
406 1 to be finished 入正慧得苦際
407 1 de result of degree 入正慧得苦際
408 1 de marks completion of an action 入正慧得苦際
409 1 děi satisfying 入正慧得苦際
410 1 to contract 入正慧得苦際
411 1 marks permission or possibility 入正慧得苦際
412 1 expressing frustration 入正慧得苦際
413 1 to hear 入正慧得苦際
414 1 to have; there is 入正慧得苦際
415 1 marks time passed 入正慧得苦際
416 1 obtain; attain; prāpta 入正慧得苦際
417 1 不淨 bù jìng Impurity; dirty; filthy 不淨想念
418 1 唯然 wěirán only; uniquely 唯然
419 1 唯然 wěirán it is so 唯然
420 1 wèn to ask 若有外道異學有來問者
421 1 wèn to inquire after 若有外道異學有來問者
422 1 wèn to interrogate 若有外道異學有來問者
423 1 wèn to hold responsible 若有外道異學有來問者
424 1 wèn to request something 若有外道異學有來問者
425 1 wèn to rebuke 若有外道異學有來問者
426 1 wèn to send an official mission bearing gifts 若有外道異學有來問者
427 1 wèn news 若有外道異學有來問者
428 1 wèn to propose marriage 若有外道異學有來問者
429 1 wén to inform 若有外道異學有來問者
430 1 wèn to research 若有外道異學有來問者
431 1 wèn Wen 若有外道異學有來問者
432 1 wèn to 若有外道異學有來問者
433 1 wèn a question 若有外道異學有來問者
434 1 wèn ask; prccha 若有外道異學有來問者
435 1 jiē all; each and every; in all cases 皆歡喜奉行
436 1 jiē same; equally 皆歡喜奉行
437 1 一切 yīqiè all; every; everything 一切世間無樂想念
438 1 一切 yīqiè temporary 一切世間無樂想念
439 1 一切 yīqiè the same 一切世間無樂想念
440 1 一切 yīqiè generally 一切世間無樂想念
441 1 一切 yīqiè all, everything 一切世間無樂想念
442 1 一切 yīqiè all; sarva 一切世間無樂想念
443 1 奉行 fèngxíng to pursue; to practice 皆歡喜奉行
444 1 奉行 fèngxíng Uphold 皆歡喜奉行
445 1 居士 jūshì a householder; a person who stays at home 吳月支國居士支謙譯
446 1 居士 jūshì householder 吳月支國居士支謙譯
447 1 居士 jūshì a lay person; a male lay Buddhist; householder 吳月支國居士支謙譯
448 1 歡喜 huānxǐ joyful 皆歡喜奉行
449 1 歡喜 huānxǐ to like 皆歡喜奉行
450 1 歡喜 huānxǐ joy 皆歡喜奉行
451 1 歡喜 huānxǐ Nandi 皆歡喜奉行
452 1 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 皆歡喜奉行
453 1 jiā house; home; residence 常當有去家之想念
454 1 jiā family 常當有去家之想念
455 1 jiā a specialist 常當有去家之想念
456 1 jiā a group of people devoted to the same ideal; school of thought 常當有去家之想念
457 1 jiā measure word for families, companies, etc 常當有去家之想念
458 1 jiā a family or person engaged in a particular trade 常當有去家之想念
459 1 jiā a person with particular characteristics 常當有去家之想念
460 1 jiā someone related to oneself in a particular way 常當有去家之想念
461 1 jiā domestic 常當有去家之想念
462 1 jiā ethnic group; nationality 常當有去家之想念
463 1 jiā side; party 常當有去家之想念
464 1 jiā dynastic line 常當有去家之想念
465 1 jiā a respectful form of address 常當有去家之想念
466 1 jiā a familiar form of address 常當有去家之想念
467 1 jiā school; sect; lineage 常當有去家之想念
468 1 jiā I; my; our 常當有去家之想念
469 1 jiā district 常當有去家之想念
470 1 jiā private propery 常當有去家之想念
471 1 jiā Jia 常當有去家之想念
472 1 jiā to reside; to dwell 常當有去家之想念
473 1 lady 常當有去家之想念
474 1 jiā house; gṛha 常當有去家之想念
475 1 already 佛說經已
476 1 Kangxi radical 49 佛說經已
477 1 from 佛說經已
478 1 to bring to an end; to stop 佛說經已
479 1 final aspectual particle 佛說經已
480 1 afterwards; thereafter 佛說經已
481 1 too; very; excessively 佛說經已
482 1 to complete 佛說經已
483 1 to demote; to dismiss 佛說經已
484 1 to recover from an illness 佛說經已
485 1 certainly 佛說經已
486 1 an interjection of surprise 佛說經已
487 1 this 佛說經已
488 1 former; pūrvaka 佛說經已
489 1 former; pūrvaka 佛說經已
490 1 歡樂 huānlè happy; joyous; gay 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
491 1 及其 jíqí as well as 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
492 1 to take; to get; to fetch 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
493 1 to obtain 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
494 1 to choose; to select 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
495 1 to catch; to seize; to capture 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
496 1 to accept; to receive 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
497 1 to seek 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
498 1 to take a bride 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
499 1 placed after a verb to mark an action 世間所習所取歡樂變失及其歸趣
500 1 Qu 世間所習所取歡樂變失及其歸趣

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
诸法 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
latent tendencies; predisposition
诸比丘 諸比丘 zhū bǐqiū monks
 1. běn
 2. běn
 3. běn
 1. root; origin; mula
 2. becoming, being, existing; bhava
 3. former; previous; pūrva
desire; intention; wish; kāma
realm; destination
第一
 1. dì yī
 2. dì yī
 1. first; prathama
 2. foremost; parama
诸法本经 諸法本經 Zhū fǎ běn jīng Zhu Fa Ben Jing; Mūla Sutta
 1. niàn
 2. niàn
 1. mindfulness; smrti
 2. a thought; citta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
支谦 支謙 90 Zhi Qian
中阿含 122 Madhyama Āgama; Madhyama Agama; Madhyamāgama; Middle-length Discourses
诸法本经 諸法本經 90 Zhu Fa Ben Jing; Mūla Sutta

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 12.

Simplified Traditional Pinyin English
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
苦际 苦際 107 limit of suffering
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
邪正 120 heterodox and orthodox
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
知世间 知世間 122 one who knows the world
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas