Glossary and Vocabulary for Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 《胎藏金剛教法名號》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 237 金剛 jīngāng a diamond 號遍照金剛
2 123 菩薩 púsà bodhisatta 中般若波羅蜜菩薩
3 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 大毘盧遮那如來
4 18 左邊 zuǒbiān left 左邊聖降三世菩薩
5 18 第二 dì èr second 北面第一重從西第二大明白身菩薩
6 18 第一 dì yī first 西門南第一左邊不空金剛菩薩
7 17 hào number 號遍照金剛
8 17 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四觀自在菩薩
9 16 右邊 yòubian right 右邊焰曼得迦
10 16 第三 dì sān third 第三多羅尊菩薩
11 15 chí to grasp / to hold 持鉤金剛
12 14 第五 dì wǔ fifth 第五毘俱胝菩薩
13 12 第七 dì qī seventh 第七蓮花部發生菩薩
14 12 第六 dì liù sixth 第六大勢至菩薩
15 11 zhòng heavy 北面第一重從西第二大明白身菩薩
16 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 右邊供養寶菩薩
17 9 to leave / to depart / to go away / to part 離惱金剛
18 8 西 The West 北面第一重從西第二大明白身菩薩
19 8 shèng to beat / to win / to conquer 最勝金剛
20 8 mén door / gate / doorway / gateway 從門向北第一佛眼佛母
21 8 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 第三大轉輪佛頂
22 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 左邊智波羅蜜菩薩
23 7 method / way 號法金剛
24 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普化金剛
25 7 big / great / huge / large / major 大輪金剛
26 6 miào wonderful / fantastic 第二持妙金剛菩薩
27 6 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若金剛
28 6 gōu hook character stroke 持鉤金剛
29 6 guāng light 號定光金剛
30 6 第八 dì bā Eighth 第八不空見菩薩
31 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈護金剛
32 5 nán south 西門南第一左邊不空金剛菩薩
33 5 gain / advantage / benefit 左邊軍吒利菩薩
34 5 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 西北方觀自在菩薩
35 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 左邊方便波羅蜜菩薩
36 5 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 第五手持金剛菩薩
37 5 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 右邊不空鉤菩薩
38 5 biàn to distinguish / to recognize 辨事金剛
39 5 bēi sadness / sorrow / grief 悲生金剛
40 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 號清淨金剛
41 4 yuàn to hope / to wish / to desire 左邊願波羅蜜菩薩
42 4 如意 rúyì satisfactory 如意金剛
43 4 bái white 北面第一重從西第二大明白身菩薩
44 4 護法 hùfǎ to uphold the Dharma 護法金剛化現金剛
45 4 xíng to walk / to move 異行金剛
46 4 míng bright / brilliant 大威德金剛寺明金剛
47 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 第五不思議惠菩薩
48 4 to defend / to resist 先師御本書寫了
49 4 to protect / to guard 慈護金剛
50 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 號吉祥金剛
51 4 南面 nánmiàn south 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
52 4 secret / hidden / confidential 密持金剛
53 4 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 第二大吉祥明菩薩
54 4 zhàng to separate 除障金剛
55 4 yún cloud 唐云義操
56 4 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧濟金剛
57 4 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德金剛
58 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就金剛
59 4 北面 běimiàn north side 北面第一重從西第二大明白身菩薩
60 4 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 第二輪輻辟支佛
61 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 究竟金剛善巧金剛
62 4 第九 dì jiǔ ninth 第九除一切憂冥菩薩
63 4 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 第七蓮花部發生菩薩
64 4 侍者 shìzhě an attendant 侍者虛空菩薩
65 3 mǐn to pity / to sympathize 第四悲愍菩薩
66 3 xiáng good luck / blessing 第二大吉祥明菩薩
67 3 yǒng brave / courageous 勇進金剛
68 3 妙用 miàoyòng skillful use / magical use 妙用金剛
69 3 xùn quick / hasty / rapid / sudden 迅利金剛
70 3 jiàng to descend / to fall / to drop 右邊降三世菩薩
71 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 第二旃檀香辟支佛
72 3 佛母 fómǔ Buddha's mother 佛母金剛
73 3 hair rolled up in a bun / topknot 右邊一髻羅剎王菩薩
74 3 yuàn a school 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
75 3 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 第七蓮花部發生菩薩
76 3 波羅 Bōluó Baltic 金剛波羅密
77 3 平等 píngděng be equal in social status 號平等金剛
78 3 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如金剛
79 3 三世 sān shì past, present, and future 右邊降三世菩薩
80 3 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 第二堅固深心菩薩
81 3 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division 第七發生金剛部菩薩
82 3 滿 mǎn full 圓滿滿願
83 3 zūn to honor / to respect 大尊金剛亦號無比金剛
84 3 jìn to enter 勇進金剛
85 3 nián year 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
86 3 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 左邊無垢逝菩薩
87 3 shēng to be born / to give birth 右邊生念處菩薩
88 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進金剛
89 3 day of the month / a certain day 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
90 3 běi north 門北第一一切如來寶
91 3 大明 dàmíng the sun 北面第一重從西第二大明白身菩薩
92 3 jìng clean 圓淨金剛
93 3 祕密 mìmì a secret 祕密金剛
94 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 悟性金剛亦名解脫金剛
95 3 to gather / to collect
96 3 wáng Wang 左邊金剛藏王菩薩
97 3 虛空 xūkōng empty space 第四虛空無邊超越金剛
98 3 東門 Dōng mén East Gate 東門第一重一切如來智印
99 3 方便 fāngbiàn convenient 左邊方便波羅蜜菩薩
100 3 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 悉地金剛
101 3 èr two 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
102 2 fāng square / quadrilateral / one side 東南方普賢菩薩
103 2 zhòng many / numerous 眾行金剛
104 2 power / force / strength 左邊力波羅蜜菩薩
105 2 business / industry 悉地成就業用
106 2 dialect / language / speech 無異語金剛
107 2 luó Luo 底羅金剛
108 2 ài to love 愛菩薩
109 2 fáng a room 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
110 2 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri 西南方文殊菩薩
111 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 第四重當東門文殊師利菩薩
112 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退菩提
113 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 清涼金剛
114 2 a spoke 第二輪輻辟支佛
115 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 右邊十一面觀世音菩薩
116 2 不動尊 bù dòng zūn Acala 左邊不動尊菩薩
117 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏金剛
118 2 大力 dàlì energetic / vigorous 大力金剛
119 2 qìng to celebrate / to congratulate 常慶金剛
120 2 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita 第四拘絺羅
121 2 shàng top / a high position 已上勘青龍寺本
122 2 suǒ lock / padlock 第三金剛鎖菩薩
123 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 第四虛空無邊超越金剛
124 2 yuán won / yuan 圓淨金剛
125 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 侍者無能勝
126 2 disease / sickness / ailment 速疾金剛
127 2 chuáng a banner / a penant streamer
128 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴迅金剛
129 2 賢護 Xiánhù Bhadrapāla 第六賢護菩薩
130 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 左邊軍吒利菩薩
131 2 xiě to write 御本寫了
132 2 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持金剛
133 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲金剛
134 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 第二奉教菩薩
135 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 左邊聖降三世菩薩
136 2 jiàn to see 第八不空見菩薩
137 2 shēn human body / torso 北面第一重從西第二大明白身菩薩
138 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執契金剛
139 2 wài outside 諸天外金剛部聖者
140 2 huà to make into / to change into / to transform 普化金剛
141 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 尸羅金剛
142 2 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
143 2 speed 速疾金剛
144 2 zhōng middle 中般若波羅蜜菩薩
145 2 to break / to split / to smash 第八破惡趣菩薩
146 2 to assemble / to meet together 名福聚金剛
147 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 離怖畏金剛
148 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧金剛
149 2 shì matter / thing / item 辨事金剛
150 2 àn to shut a door 普照金剛除闇金剛
151 2 shí food / food and drink 迅速金剛亦名噉食金剛
152 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡金剛
153 2 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 超越金剛
154 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 第五毘俱胝菩薩
155 2 undulations 門南第一烏波髻失儞菩薩
156 2 普施 pǔshī to give universally 普施金剛
157 2 Soviet Union 左邊蘇婆呼菩薩
158 2 shǒu hand 右邊千手觀自在菩薩
159 2 supreme ruler / emperor 帝剎金剛
160 2 Māra 破魔金剛
161 2 nán difficult / arduous / hard 難覩金剛
162 2 tooth / tusk 第四金剛牙菩薩
163 2 cuī to destroy / to break / to injure 第五摧碎佛頂
164 2 shā to brake (a vehicle) 帝剎金剛
165 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
166 2 迅疾 xùnjí rapid / swift 號迅疾金剛
167 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相金剛
168 2 zhù to dwell / to live / to reside 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
169 2 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka 大威德金剛寺明金剛
170 2 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva 右邊馬頭明王
171 2 chén dust / dirt 離塵金剛
172 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在金剛
173 2 召集 zhàojí to convene / to gather 召集金剛
174 2 十五 shíwǔ fifteen 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
175 2 yōu to worry / to be concerned 第九除一切憂冥菩薩
176 2 勇猛 yǒngměng ardency 門南第一勇猛菩薩
177 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住金剛
178 2 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空金剛
179 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 右邊供養寶菩薩
180 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 云云
181 2 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 第八破惡趣菩薩
182 2 化現 huàxiàn a incarnation 化現金剛
183 2 bottom / base / end 底羅金剛
184 2 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 正定金剛
185 2 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 甘露金剛
186 2 suǒ to search / to inquire 第四不空羂索菩薩
187 2 wǎng net 門北第一光網菩薩
188 2 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 胎藏金剛教法名號
189 2 不動 bùdòng Akshobya 號不動金剛
190 2 救護 jiùhù to save and protect 救護金剛
191 2 等引 děngyǐn equipose / samāhita 等引金剛
192 2 one 右邊一髻羅剎王菩薩
193 2 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 右邊孔雀明王菩薩
194 2 different / other 異行金剛
195 2 jūn army / military 左邊軍吒利菩薩
196 2 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha 左邊金剛藏王菩薩
197 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜金剛亦號破顏金剛
198 2 佛子 Fózi a bodhisattva 金剛佛子憲
199 1 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 實相金剛
200 1 xiàn constitution / statute / law 金剛佛子憲
201 1 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 北面第四重從西第一除蓋障菩薩
202 1 nǎo to be angry / to hate 離惱金剛
203 1 色相 sèxiāng coloration / hue 色相金剛
204 1 日光菩薩 Rìguāng Púsà Suryaprabha Bodhisattva 南面第四重從西第一日光菩薩
205 1 dòng to move / to act 無動金剛
206 1 普賢 Pǔxián Samantabhadra 普賢
207 1 dōng east 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
208 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 東北方彌勒菩薩
209 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 香像
210 1 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
211 1 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa 次賢劫十六位菩薩
212 1 a drama / a play / a show 戲菩薩
213 1 jié a deer's skin 左邊蘇悉地羯羅菩薩
214 1 huā Hua 南方開敷花如來
215 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝金剛
216 1 生長 shēngzhǎng to grow 生長金剛
217 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足金剛
218 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 第四金剛薩埵菩薩
219 1 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light 第六寶光菩薩
220 1 grandmother 左邊蘇婆呼菩薩
221 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 東方寶幢如來
222 1 彌勒 mílè Maitreya 彌勒
223 1 zhèng upright / straight 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
224 1 語言 yǔyán a language 語言菩薩
225 1 wealth / capital / money / expenses 金剛資
226 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 右邊一髻羅剎王菩薩
227 1 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來
228 1 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 第七舍利弗
229 1 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 讚歎安樂
230 1 xiào to smile / to laugh 微咲菩薩
231 1 qīng clear / pure / clean 清冷金剛
232 1 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 中虛空藏菩薩
233 1 táng Tang Dynasty 唐云義操
234 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 第二堅固深心菩薩
235 1 雲海 yúnhǎi sea of clouds 第九供養雲海
236 1 to skip about / to dance for joy 儛菩薩
237 1 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 大寶如意庫藏
238 1 shū book 此書祕藏
239 1 yòu right / right-hand 右檀波羅蜜菩薩
240 1 孔雀 kǒngquè a peacock 右邊孔雀明王菩薩
241 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護金剛
242 1 不思議 bù sīyì inconceivable 第五不思議惠菩薩
243 1 離垢 lígòu vimalā / stainless / immaculate 離垢金剛
244 1 摧伏 cuīfú to subdue / to control 摧伏金剛
245 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無異語金剛
246 1 xiān first 先師御本書寫了
247 1 旃檀 zhāntán sandalwood 第二旃檀香辟支佛
248 1 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦金剛
249 1 to cry out / to shout 左邊蘇婆呼菩薩
250 1 miàn side / surface 右邊十一面觀世音菩薩
251 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 北面第二重從西第一寂留明菩薩
252 1 líng a bell 鈴菩薩
253 1 無量壽 wúliàng shòu amitayus / boundless age / infinite life 西方無量壽如來
254 1 悟性 wùxìng perception / wits / comprehension 悟性金剛亦名解脫金剛
255 1 傘蓋 sǎngài a canopy 門南第一白傘蓋佛頂
256 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定菩薩
257 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可出
258 1 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra 西門南第一左邊不空金剛菩薩
259 1 除罪 chúzuì to pardon 般若除罪障
260 1 大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 大日遍照無障
261 1 biàn to change / to alter 第二大吉變菩薩
262 1 to adjoin / to border 第五毘俱胝菩薩
263 1 東北方 dōngběifāng northeast / northeastern 東北方彌勒菩薩
264 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離染金剛
265 1 to store 辨積
266 1 chén Chen 陳伯勳大德提供新式標點
267 1 chuāng window / shutter 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
268 1 lěng cold 清冷金剛
269 1 祥瑞 xiángruì an auspicious sign 祥瑞金剛
270 1 yǐn to lead / to guide 慈引金剛
271 1 fān a banner / a scroll / an ensign 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
272 1 東方 dōngfāng The East / The Orient 東方寶幢如來
273 1 wēi prestige / majesty 威德威光
274 1 kāi to open 南方開敷花如來
275 1 yàn flame / blaze 右邊焰曼得迦
276 1 極樂 jílè bliss 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
277 1 焚香 fén xiāng to burn incense 焚香菩薩
278 1 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 大尊金剛亦號無比金剛
279 1 rùn moist 潤生金剛
280 1 yàn to examine / to test / to check 持教金剛亦號立驗金剛
281 1 dìng to decide 號定光金剛
282 1 hōng hum / hūṃ 吽迦羅金剛
283 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿滿願
284 1 動用 dòngyòng to put something to use 動用金剛
285 1 jiā jia 右邊焰曼得迦
286 1 堅實 jiānshí firm and substantial / solid 堅固堅實
287 1 羯磨 jiémó karma 羯磨波羅密
288 1 suì to break / to smash 第五摧碎佛頂
289 1 seven 第二七俱胝佛母
290 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 護念金剛
291 1 難測 náncè hard to fathom 難測量金剛
292 1 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴金剛
293 1 fēn vapor
294 1 shé tongue 第六如來舌
295 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香菩薩
296 1 a thistle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
297 1 yīn sound / noise 北方鼓音如來
298 1 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 右邊忍波羅蜜菩薩
299 1 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 右邊精進波羅蜜菩薩
300 1 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani 第四寶手菩薩
301 1 good fortune / happiness / luck 名福聚金剛
302 1 利樂 lì lè blessing and joy 利樂金剛
303 1 to stand 持教金剛亦號立驗金剛
304 1 xuán profound / mysterious / subtle 金剛佛子玄慶
305 1 多羅尊 Duōluó Zūn Tara 第三多羅尊菩薩
306 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍菩薩
307 1 zhēn real / true / genuine 真行金剛
308 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 陳伯勳大德提供新式標點
309 1 正因 zhèng yīn the real cause 正因金剛亦名宿惠金剛
310 1 happy / glad / cheerful / joyful 離樂離愛
311 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 陳伯勳大德提供新式標點
312 1 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 從門向北第一佛眼佛母
313 1 十六 shíliù sixteen 次賢劫十六位菩薩
314 1 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 無盡意
315 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 第四大目乾連
316 1 chēng to call / to address 稱法金剛
317 1 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞金剛
318 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實金剛
319 1 shī teacher 先師御本書寫了
320 1 fèng to offer / to present 第二奉教菩薩
321 1 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song 廿天聖者都名外金剛部
322 1 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 號放光金剛
323 1 忿怒 fènnù anger / wrath 第五忿怒持金剛菩薩
324 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉菩薩
325 1 喜悅 xǐyuè happy / joyous 喜悅歡喜
326 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
327 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴
328 1 downwards-right concave stroke 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
329 1 a drum 北方鼓音如來
330 1 ministry / department 第七蓮花部發生菩薩
331 1 shì to match 第五適悅持金剛菩薩
332 1 shī to lose 門南第一烏波髻失儞菩薩
333 1 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk / a wheel / a rotor 第三大轉輪佛頂
334 1 廿 niàn twenty 廿天聖者都名外金剛部
335 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 第五豐財菩薩
336 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照金剛除闇金剛
337 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀菩薩
338 1 持明 chímíng dhāraṇī 持明金剛
339 1 to ferry 巧濟金剛
340 1 yuè pleased 第五適悅持金剛菩薩
341 1 rèn edged tool / cutlery / knife edge 刃迅金剛
342 1 liàng a quantity / an amount 難測量金剛
343 1 教令 jiāolìng to drill / to train 教令金剛
344 1 to cover 普覆金剛
345 1 to be fond of / to like 第八如來喜
346 1 jiù to save / to rescue 普救金剛
347 1 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra 第四如意輪菩薩
348 1 shì to pass away / die 左邊無垢逝菩薩
349 1 kān to investigate / to examine / to survey 已上勘青龍寺本
350 1 大德 dàdé most virtuous 陳伯勳大德提供新式標點
351 1 窣堵波 sùdǔbō a stupa 第六窣堵波大吉祥菩薩
352 1 義操 yì cāo Yi Cao 唐云義操
353 1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 大悲壽命清淨
354 1 enemy / foe 精進難敵
355 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 妙音金剛亦名無畏
356 1 散花 sànhuā scatters flowers 散花菩薩
357 1 本記 Běnjì Annals 本記
358 1 wén writing / text 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
359 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 第三多摩羅香辟支佛
360 1 fēng point of spear / sharp point 第三持金剛鋒菩薩
361 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 勝妙金剛
362 1 to beg / to request 門北第一如來爍乞底
363 1 a mile 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
364 1 tranquil 北面第二重從西第一寂留明菩薩
365 1 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 虛空藏
366 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴金剛
367 1 shě to give 第九如來捨
368 1 大福 dàfú Dafu 平等大福眾行
369 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不退菩提
370 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 無量光
371 1 to see / to observe / to witness 難覩金剛
372 1 to wear 第七披葉衣菩薩
373 1 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜金剛
374 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現金剛
375 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 第六金剛銳菩薩
376 1 fēi an imperial concubine 侍者無能勝妃
377 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 右邊禪波羅蜜菩薩
378 1 xiǎn to show / to manifest / to display 內修金剛亦名顯相金剛
379 1 定金 dìngjīn down payment / advance payment 常定金剛
380 1 láo secure 第六金剛牢持菩薩
381 1 jìng to respect /to honor 普敬善
382 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
383 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
384 1 西方 xīfāng the West 西方無量壽如來
385 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 右邊戒波羅蜜菩薩
386 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta 第六大勢至菩薩
387 1 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏金剛
388 1 yuè month 左邊月厭菩薩
389 1 xiào to smile / to laugh 第八如來笑
390 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 普敬善
391 1 wèi position / location / place 次賢劫十六位菩薩
392 1 Wu 門南第一烏波髻失儞菩薩
393 1 quán fist 拳菩薩
394 1 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 左邊曼荼羅菩薩
395 1 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 阿閦佛
396 1 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 向上第二重當門釋迦牟尼佛
397 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 東門第一重一切如來智印
398 1 chán Chan / Zen 澄禪
399 1 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來
400 1 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva 第五地藏菩薩
401 1 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva 第七寶印菩薩
402 1 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 無憂闇
403 1 book / volume
404 1 qiān one thousand 右邊千手觀自在菩薩
405 1 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 無量壽佛
406 1 施無畏 shī wú wèi abhayandada / bestower of fearlessness 第七施無畏菩薩
407 1 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva 第四月光菩薩
408 1 wēi small / tiny 微咲菩薩
409 1 寂靜 jìjìng quiet 號寂靜金剛
410 1 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 第五須菩提
411 1 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 第六迦葉波
412 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 廣大金剛
413 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
414 1 temple / monastery / vihāra 大威德金剛寺明金剛
415 1 dàn to eat 迅速金剛亦名噉食金剛
416 1 zhēn a needle 左邊金剛針
417 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 右邊發意轉法輪
418 1 明徹 míngchè clear 明徹金剛
419 1 名號 mínghào name 金剛界金剛名號
420 1 míng dark 第九除一切憂冥菩薩
421 1 suí to follow 第七大隨求菩薩
422 1 火頭 huǒ tóu Stoker / Cook 火頭
423 1 wood / lumber 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
424 1 yàn to dislike / to detest 左邊月厭菩薩
425 1 father's elder brother / uncle 陳伯勳大德提供新式標點
426 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電金剛
427 1 首領 shǒulǐng a leader 首領金剛
428 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
429 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 不空成就佛
430 1 破顏 pòyán break into a smile / to open (of flowers) 歡喜金剛亦號破顏金剛
431 1 曼殊室利 Mànshūshìlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 第四曼殊室利菩薩
432 1 變異 biànyì to change / to transform 變異金剛
433 1 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 右邊生念處菩薩
434 1 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land 普觀金剛
435 1 寶冠 bǎoguān a crown / a headdress 第二寶冠菩薩
436 1 you 門南第一烏波髻失儞菩薩
437 1 妙色 miào sè wonderful form 妙色金剛
438 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 第二折諸熱惱菩薩
439 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 寶生佛
440 1 zǒng general / total / overall / chief 總名護法金剛
441 1 向北 xiàngběi northward / facing north 從門向北第一佛眼佛母
442 1 xùn to teach / to train 雅訓云
443 1 諸天 zhūtiān devas 諸天外金剛部聖者
444 1 nèi inside / interior 內修金剛亦名顯相金剛
445 1 zhào to call together / to summon / to convene 第五鉤召菩薩
446 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 第五阿難
447 1 宿 to lodge / to stay overnight 正因金剛亦名宿惠金剛
448 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法輪金剛
449 1 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那
450 1 實惠 shíhuì beneficial / advantageous 實惠寶
451 1 shuǐ water 第三水吉祥菩薩
452 1 微細 wēixì very small 微細金剛
453 1 zhé to fold 第二折諸熱惱菩薩
454 1 màn long / extended / vast 右邊焰曼得迦
455 1 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa 憶持金剛
456 1 靈瑞 língruì udumbara 靈瑞金剛
457 1 辯說 biànshuō to debate / to argue 辯說金剛
458 1 dēng a lamp / a lantern 燈菩薩
459 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
460 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 向上第二重當門釋迦牟尼佛
461 1 yūn a heavy atmosphere 氳金剛
462 1 jiè to quit 戒菩薩
463 1 to apply / to smear 南方開敷花如來
464 1 北方 běi fāng The North 北方鼓音如來
465 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒金剛
466 1 cái money / wealth / riches / valuables 第五豐財菩薩
467 1 niàn to read aloud 悲念金剛
468 1 chéng clear and still water 澄禪
469 1 音聲 yīnshēng sound 第五無邊音聲佛頂
470 1 第二輪 dì èr lún second round (of match, or election) 第二輪輻辟支佛
471 1 普見 pǔjiàn observe everywhere 普見金剛
472 1 juàn to trap / to snare 第四不空羂索菩薩
473 1 二月 èryuè February / the Second Month 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
474 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅惡趣
475 1 a pagoda / a stupa 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
476 1 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 中般若波羅蜜菩薩
477 1 迅速 xùnsù rapid / speedy / fast 迅速金剛亦名噉食金剛
478 1 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 西北方觀自在菩薩
479 1 提供 tígōng to supply / to provide 陳伯勳大德提供新式標點
480 1 書寫 shūxiě to write 先師御本書寫了
481 1 gāo high / tall 第四高佛頂
482 1 正法 zhèngfǎ proper law 正法蓮花
483 1 迦羅 jiāluó kala / kāla 吽迦羅金剛
484 1 xiū to decorate / to embellish 內修金剛亦名顯相金剛
485 1 to agree / to get along well with somebody 執契金剛
486 1 妙語 miàoyǔ witticism 性空妙語
487 1 僧都 sēngdōu sōzu 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
488 1 月光 yuèguāng moonlight 月光
489 1 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 諸天外金剛部聖者
490 1 xūn a meritorious deed 陳伯勳大德提供新式標點
491 1 圓寂 yuánjì to pass away 圓寂金剛
492 1 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 金剛界金剛名號
493 1 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 第二大樂不空菩薩
494 1 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 大寶如意庫藏
495 1 liù six 六足尊
496 1 mán beautiful 鬘菩薩
497 1 迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana 第六迦旃延
498 1 shuò to shine / to glitter 門北第一如來爍乞底
499 1 三月 sānyuè March / the Third Month 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
500 1 tōng to go through / to open 妙通金剛

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 237 金剛 jīngāng a diamond 號遍照金剛
2 123 菩薩 púsà bodhisatta 中般若波羅蜜菩薩
3 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 大毘盧遮那如來
4 18 左邊 zuǒbiān left 左邊聖降三世菩薩
5 18 第二 dì èr second 北面第一重從西第二大明白身菩薩
6 18 第一 dì yī first 西門南第一左邊不空金剛菩薩
7 17 hào number 號遍照金剛
8 17 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四觀自在菩薩
9 16 右邊 yòubian right 右邊焰曼得迦
10 16 第三 dì sān third 第三多羅尊菩薩
11 15 chí to grasp / to hold 持鉤金剛
12 14 第五 dì wǔ fifth 第五毘俱胝菩薩
13 13 míng measure word for people 名福聚金剛
14 13 also / too 迅速金剛亦名噉食金剛
15 12 第七 dì qī seventh 第七蓮花部發生菩薩
16 12 第六 dì liù sixth 第六大勢至菩薩
17 11 zhòng heavy 北面第一重從西第二大明白身菩薩
18 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 右邊供養寶菩薩
19 9 cóng from 北面第一重從西第二大明白身菩薩
20 9 to leave / to depart / to go away / to part 離惱金剛
21 8 西 The West 北面第一重從西第二大明白身菩薩
22 8 shèng to beat / to win / to conquer 最勝金剛
23 8 mén door / gate / doorway / gateway 從門向北第一佛眼佛母
24 8 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 第三大轉輪佛頂
25 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 左邊智波羅蜜菩薩
26 7 method / way 號法金剛
27 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普化金剛
28 7 big / great / huge / large / major 大輪金剛
29 6 miào wonderful / fantastic 第二持妙金剛菩薩
30 6 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若金剛
31 6 gōu hook character stroke 持鉤金剛
32 6 guāng light 號定光金剛
33 6 第八 dì bā Eighth 第八不空見菩薩
34 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈護金剛
35 5 nán south 西門南第一左邊不空金剛菩薩
36 5 gain / advantage / benefit 左邊軍吒利菩薩
37 5 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 西北方觀自在菩薩
38 5 zuì most / extremely / exceedingly 最勝金剛
39 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 左邊方便波羅蜜菩薩
40 5 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 第五手持金剛菩薩
41 5 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 右邊不空鉤菩薩
42 5 biàn to distinguish / to recognize 辨事金剛
43 5 bēi sadness / sorrow / grief 悲生金剛
44 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 號清淨金剛
45 4 běn measure word for books 已上勘青龍寺本
46 4 yuàn to hope / to wish / to desire 左邊願波羅蜜菩薩
47 4 如意 rúyì satisfactory 如意金剛
48 4 bái white 北面第一重從西第二大明白身菩薩
49 4 護法 hùfǎ to uphold the Dharma 護法金剛化現金剛
50 4 xíng to walk / to move 異行金剛
51 4 míng bright / brilliant 大威德金剛寺明金剛
52 4 le completion of an action 先師御本書寫了
53 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 第五不思議惠菩薩
54 4 to defend / to resist 先師御本書寫了
55 4 to protect / to guard 慈護金剛
56 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 號吉祥金剛
57 4 南面 nánmiàn south 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
58 4 secret / hidden / confidential 密持金剛
59 4 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 第二大吉祥明菩薩
60 4 zhàng to separate 除障金剛
61 4 yún cloud 唐云義操
62 4 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧濟金剛
63 4 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德金剛
64 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就金剛
65 4 北面 běimiàn north side 北面第一重從西第二大明白身菩薩
66 4 chú except / besides 第九除一切憂冥菩薩
67 4 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 第二輪輻辟支佛
68 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 究竟金剛善巧金剛
69 4 第九 dì jiǔ ninth 第九除一切憂冥菩薩
70 4 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 第七蓮花部發生菩薩
71 4 侍者 shìzhě an attendant 侍者虛空菩薩
72 3 mǐn to pity / to sympathize 第四悲愍菩薩
73 3 xiáng good luck / blessing 第二大吉祥明菩薩
74 3 yǒng brave / courageous 勇進金剛
75 3 妙用 miàoyòng skillful use / magical use 妙用金剛
76 3 xùn quick / hasty / rapid / sudden 迅利金剛
77 3 jiàng to descend / to fall / to drop 右邊降三世菩薩
78 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 第二旃檀香辟支佛
79 3 佛母 fómǔ Buddha's mother 佛母金剛
80 3 hair rolled up in a bun / topknot 右邊一髻羅剎王菩薩
81 3 yuàn a school 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
82 3 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 第七蓮花部發生菩薩
83 3 波羅 Bōluó Baltic 金剛波羅密
84 3 平等 píngděng be equal in social status 號平等金剛
85 3 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如金剛
86 3 三世 sān shì past, present, and future 右邊降三世菩薩
87 3 so as to / in order to 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
88 3 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 第二堅固深心菩薩
89 3 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division 第七發生金剛部菩薩
90 3 no 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
91 3 滿 mǎn full 圓滿滿願
92 3 lún a round / a turn 大輪金剛
93 3 zūn to honor / to respect 大尊金剛亦號無比金剛
94 3 一切 yīqiè all / every / everything 第九除一切憂冥菩薩
95 3 jìn to enter 勇進金剛
96 3 nián year 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
97 3 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 左邊無垢逝菩薩
98 3 shēng to be born / to give birth 右邊生念處菩薩
99 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進金剛
100 3 day of the month / a certain day 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
101 3 běi north 門北第一一切如來寶
102 3 大明 dàmíng the sun 北面第一重從西第二大明白身菩薩
103 3 jìng clean 圓淨金剛
104 3 in / at 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
105 3 祕密 mìmì a secret 祕密金剛
106 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 悟性金剛亦名解脫金剛
107 3 to gather / to collect
108 3 wáng Wang 左邊金剛藏王菩薩
109 3 虛空 xūkōng empty space 第四虛空無邊超越金剛
110 3 東門 Dōng mén East Gate 東門第一重一切如來智印
111 3 方便 fāngbiàn convenient 左邊方便波羅蜜菩薩
112 3 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 悉地金剛
113 3 èr two 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
114 2 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟金剛善巧金剛
115 2 fāng square / quadrilateral / one side 東南方普賢菩薩
116 2 zhòng many / numerous 眾行金剛
117 2 power / force / strength 左邊力波羅蜜菩薩
118 2 business / industry 悉地成就業用
119 2 dialect / language / speech 無異語金剛
120 2 luó Luo 底羅金剛
121 2 ài to love 愛菩薩
122 2 fáng a room 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
123 2 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri 西南方文殊菩薩
124 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 第四重當東門文殊師利菩薩
125 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退菩提
126 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 清涼金剛
127 2 a spoke 第二輪輻辟支佛
128 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 右邊十一面觀世音菩薩
129 2 不動尊 bù dòng zūn Acala 左邊不動尊菩薩
130 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏金剛
131 2 大力 dàlì energetic / vigorous 大力金剛
132 2 qìng to celebrate / to congratulate 常慶金剛
133 2 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita 第四拘絺羅
134 2 dāng to be / to act as / to serve as 向上第二重當門釋迦牟尼佛
135 2 shàng top / a high position 已上勘青龍寺本
136 2 suǒ lock / padlock 第三金剛鎖菩薩
137 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 第四虛空無邊超越金剛
138 2 yuán won / yuan 圓淨金剛
139 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 廿天聖者都名外金剛部
140 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 侍者無能勝
141 2 disease / sickness / ailment 速疾金剛
142 2 chuáng a banner / a penant streamer
143 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴迅金剛
144 2 賢護 Xiánhù Bhadrapāla 第六賢護菩薩
145 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 左邊軍吒利菩薩
146 2 xiě to write 御本寫了
147 2 already / afterwards 已上勘青龍寺本
148 2 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持金剛
149 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲金剛
150 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 第二奉教菩薩
151 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 左邊聖降三世菩薩
152 2 jiàn to see 第八不空見菩薩
153 2 shēn human body / torso 北面第一重從西第二大明白身菩薩
154 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執契金剛
155 2 wài outside 諸天外金剛部聖者
156 2 huà to make into / to change into / to transform 普化金剛
157 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 尸羅金剛
158 2 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
159 2 speed 速疾金剛
160 2 zhōng middle 中般若波羅蜜菩薩
161 2 to break / to split / to smash 第八破惡趣菩薩
162 2 to assemble / to meet together 名福聚金剛
163 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 離怖畏金剛
164 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧金剛
165 2 shì matter / thing / item 辨事金剛
166 2 àn to shut a door 普照金剛除闇金剛
167 2 shí food / food and drink 迅速金剛亦名噉食金剛
168 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡金剛
169 2 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 超越金剛
170 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 第五毘俱胝菩薩
171 2 undulations 門南第一烏波髻失儞菩薩
172 2 普施 pǔshī to give universally 普施金剛
173 2 xiāng each other / one another / mutually 內修金剛亦名顯相金剛
174 2 Soviet Union 左邊蘇婆呼菩薩
175 2 shǒu hand 右邊千手觀自在菩薩
176 2 supreme ruler / emperor 帝剎金剛
177 2 Māra 破魔金剛
178 2 nán difficult / arduous / hard 難覩金剛
179 2 tooth / tusk 第四金剛牙菩薩
180 2 cuī to destroy / to break / to injure 第五摧碎佛頂
181 2 shā to brake (a vehicle) 帝剎金剛
182 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
183 2 迅疾 xùnjí rapid / swift 號迅疾金剛
184 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相金剛
185 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常慶金剛
186 2 zhù to dwell / to live / to reside 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
187 2 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka 大威德金剛寺明金剛
188 2 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva 右邊馬頭明王
189 2 chén dust / dirt 離塵金剛
190 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在金剛
191 2 召集 zhàojí to convene / to gather 召集金剛
192 2 十五 shíwǔ fifteen 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
193 2 yīng should / ought 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
194 2 yōu to worry / to be concerned 第九除一切憂冥菩薩
195 2 勇猛 yǒngměng ardency 門南第一勇猛菩薩
196 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住金剛
197 2 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空金剛
198 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 右邊供養寶菩薩
199 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 云云
200 2 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 第八破惡趣菩薩
201 2 化現 huàxiàn a incarnation 化現金剛
202 2 bottom / base / end 底羅金剛
203 2 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 正定金剛
204 2 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 甘露金剛
205 2 suǒ to search / to inquire 第四不空羂索菩薩
206 2 wǎng net 門北第一光網菩薩
207 2 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 胎藏金剛教法名號
208 2 不動 bùdòng Akshobya 號不動金剛
209 2 救護 jiùhù to save and protect 救護金剛
210 2 等引 děngyǐn equipose / samāhita 等引金剛
211 2 one 右邊一髻羅剎王菩薩
212 2 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 右邊孔雀明王菩薩
213 2 different / other 異行金剛
214 2 jūn army / military 左邊軍吒利菩薩
215 2 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha 左邊金剛藏王菩薩
216 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜金剛亦號破顏金剛
217 2 佛子 Fózi a bodhisattva 金剛佛子憲
218 1 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 實相金剛
219 1 xiàn constitution / statute / law 金剛佛子憲
220 1 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 北面第四重從西第一除蓋障菩薩
221 1 nǎo to be angry / to hate 離惱金剛
222 1 色相 sèxiāng coloration / hue 色相金剛
223 1 yīn because 因菩薩
224 1 日光菩薩 Rìguāng Púsà Suryaprabha Bodhisattva 南面第四重從西第一日光菩薩
225 1 dòng to move / to act 無動金剛
226 1 普賢 Pǔxián Samantabhadra 普賢
227 1 dōu all 廿天聖者都名外金剛部
228 1 dōng east 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
229 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 東北方彌勒菩薩
230 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 香像
231 1 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
232 1 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa 次賢劫十六位菩薩
233 1 a drama / a play / a show 戲菩薩
234 1 jié a deer's skin 左邊蘇悉地羯羅菩薩
235 1 huā Hua 南方開敷花如來
236 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝金剛
237 1 生長 shēngzhǎng to grow 生長金剛
238 1 善哉 shànzāi excellent 善哉菩薩
239 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足金剛
240 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 第四金剛薩埵菩薩
241 1 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light 第六寶光菩薩
242 1 grandmother 左邊蘇婆呼菩薩
243 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 東方寶幢如來
244 1 彌勒 mílè Maitreya 彌勒
245 1 zhèng upright / straight 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
246 1 語言 yǔyán a language 語言菩薩
247 1 wealth / capital / money / expenses 金剛資
248 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 右邊一髻羅剎王菩薩
249 1 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來
250 1 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 第七舍利弗
251 1 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 讚歎安樂
252 1 xiào to smile / to laugh 微咲菩薩
253 1 qīng clear / pure / clean 清冷金剛
254 1 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 中虛空藏菩薩
255 1 táng Tang Dynasty 唐云義操
256 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 第二堅固深心菩薩
257 1 雲海 yúnhǎi sea of clouds 第九供養雲海
258 1 to skip about / to dance for joy 儛菩薩
259 1 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 大寶如意庫藏
260 1 shū book 此書祕藏
261 1 yòu right / right-hand 右檀波羅蜜菩薩
262 1 xián idle 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
263 1 孔雀 kǒngquè a peacock 右邊孔雀明王菩薩
264 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護金剛
265 1 不思議 bù sīyì inconceivable 第五不思議惠菩薩
266 1 離垢 lígòu vimalā / stainless / immaculate 離垢金剛
267 1 摧伏 cuīfú to subdue / to control 摧伏金剛
268 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無異語金剛
269 1 xiān first 先師御本書寫了
270 1 旃檀 zhāntán sandalwood 第二旃檀香辟支佛
271 1 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦金剛
272 1 to cry out / to shout 左邊蘇婆呼菩薩
273 1 miàn side / surface 右邊十一面觀世音菩薩
274 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 北面第二重從西第一寂留明菩薩
275 1 líng a bell 鈴菩薩
276 1 無量壽 wúliàng shòu amitayus / boundless age / infinite life 西方無量壽如來
277 1 悟性 wùxìng perception / wits / comprehension 悟性金剛亦名解脫金剛
278 1 傘蓋 sǎngài a canopy 門南第一白傘蓋佛頂
279 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定菩薩
280 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可出
281 1 gāng just / barely / exactly 常定金剛
282 1 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra 西門南第一左邊不空金剛菩薩
283 1 除罪 chúzuì to pardon 般若除罪障
284 1 大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 大日遍照無障
285 1 biàn to change / to alter 第二大吉變菩薩
286 1 to adjoin / to border 第五毘俱胝菩薩
287 1 東北方 dōngběifāng northeast / northeastern 東北方彌勒菩薩
288 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離染金剛
289 1 to store 辨積
290 1 chén Chen 陳伯勳大德提供新式標點
291 1 chuāng window / shutter 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
292 1 lěng cold 清冷金剛
293 1 祥瑞 xiángruì an auspicious sign 祥瑞金剛
294 1 yǐn to lead / to guide 慈引金剛
295 1 fān a banner / a scroll / an ensign 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
296 1 東方 dōngfāng The East / The Orient 東方寶幢如來
297 1 wēi prestige / majesty 威德威光
298 1 kāi to open 南方開敷花如來
299 1 yàn flame / blaze 右邊焰曼得迦
300 1 極樂 jílè bliss 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
301 1 焚香 fén xiāng to burn incense 焚香菩薩
302 1 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 大尊金剛亦號無比金剛
303 1 rùn moist 潤生金剛
304 1 yàn to examine / to test / to check 持教金剛亦號立驗金剛
305 1 dìng to decide 號定光金剛
306 1 hōng hum / hūṃ 吽迦羅金剛
307 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿滿願
308 1 動用 dòngyòng to put something to use 動用金剛
309 1 jiā jia 右邊焰曼得迦
310 1 堅實 jiānshí firm and substantial / solid 堅固堅實
311 1 羯磨 jiémó karma 羯磨波羅密
312 1 suì to break / to smash 第五摧碎佛頂
313 1 seven 第二七俱胝佛母
314 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 護念金剛
315 1 難測 náncè hard to fathom 難測量金剛
316 1 yǒng perpetually / eternally / forever 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
317 1 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴金剛
318 1 fēn vapor
319 1 shé tongue 第六如來舌
320 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香菩薩
321 1 a thistle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
322 1 yīn sound / noise 北方鼓音如來
323 1 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 右邊忍波羅蜜菩薩
324 1 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 右邊精進波羅蜜菩薩
325 1 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani 第四寶手菩薩
326 1 good fortune / happiness / luck 名福聚金剛
327 1 利樂 lì lè blessing and joy 利樂金剛
328 1 to stand 持教金剛亦號立驗金剛
329 1 xuán profound / mysterious / subtle 金剛佛子玄慶
330 1 多羅尊 Duōluó Zūn Tara 第三多羅尊菩薩
331 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍菩薩
332 1 zhēn real / true / genuine 真行金剛
333 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 陳伯勳大德提供新式標點
334 1 正因 zhèng yīn the real cause 正因金剛亦名宿惠金剛
335 1 happy / glad / cheerful / joyful 離樂離愛
336 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 陳伯勳大德提供新式標點
337 1 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 從門向北第一佛眼佛母
338 1 十六 shíliù sixteen 次賢劫十六位菩薩
339 1 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 無盡意
340 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 第四大目乾連
341 1 this / these 此書祕藏
342 1 chēng to call / to address 稱法金剛
343 1 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞金剛
344 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實金剛
345 1 shī teacher 先師御本書寫了
346 1 fèng to offer / to present 第二奉教菩薩
347 1 chū to go out / to leave 不可出
348 1 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song 廿天聖者都名外金剛部
349 1 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 號放光金剛
350 1 忿怒 fènnù anger / wrath 第五忿怒持金剛菩薩
351 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉菩薩
352 1 喜悅 xǐyuè happy / joyous 喜悅歡喜
353 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
354 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴
355 1 downwards-right concave stroke 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
356 1 a drum 北方鼓音如來
357 1 ministry / department 第七蓮花部發生菩薩
358 1 shì to match 第五適悅持金剛菩薩
359 1 shī to lose 門南第一烏波髻失儞菩薩
360 1 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk / a wheel / a rotor 第三大轉輪佛頂
361 1 廿 niàn twenty 廿天聖者都名外金剛部
362 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 第五豐財菩薩
363 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照金剛除闇金剛
364 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀菩薩
365 1 持明 chímíng dhāraṇī 持明金剛
366 1 to ferry 巧濟金剛
367 1 yuè pleased 第五適悅持金剛菩薩
368 1 rèn edged tool / cutlery / knife edge 刃迅金剛
369 1 liàng a quantity / an amount 難測量金剛
370 1 教令 jiāolìng to drill / to train 教令金剛
371 1 to cover 普覆金剛
372 1 to be fond of / to like 第八如來喜
373 1 jiù to save / to rescue 普救金剛
374 1 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra 第四如意輪菩薩
375 1 shì to pass away / die 左邊無垢逝菩薩
376 1 kān to investigate / to examine / to survey 已上勘青龍寺本
377 1 大德 dàdé most virtuous 陳伯勳大德提供新式標點
378 1 窣堵波 sùdǔbō a stupa 第六窣堵波大吉祥菩薩
379 1 義操 yì cāo Yi Cao 唐云義操
380 1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 大悲壽命清淨
381 1 enemy / foe 精進難敵
382 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 妙音金剛亦名無畏
383 1 散花 sànhuā scatters flowers 散花菩薩
384 1 本記 Běnjì Annals 本記
385 1 wén writing / text 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
386 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 第三多摩羅香辟支佛
387 1 fēng point of spear / sharp point 第三持金剛鋒菩薩
388 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 勝妙金剛
389 1 to beg / to request 門北第一如來爍乞底
390 1 a mile 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
391 1 tranquil 北面第二重從西第一寂留明菩薩
392 1 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 虛空藏
393 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴金剛
394 1 shě to give 第九如來捨
395 1 大福 dàfú Dafu 平等大福眾行
396 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不退菩提
397 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 無量光
398 1 to see / to observe / to witness 難覩金剛
399 1 to wear 第七披葉衣菩薩
400 1 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜金剛
401 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現金剛
402 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 第六金剛銳菩薩
403 1 fēi an imperial concubine 侍者無能勝妃
404 1 he / him 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
405 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 右邊禪波羅蜜菩薩
406 1 xiǎn to show / to manifest / to display 內修金剛亦名顯相金剛
407 1 定金 dìngjīn down payment / advance payment 常定金剛
408 1 láo secure 第六金剛牢持菩薩
409 1 huò or / either / else 名護法金剛或云普金剛
410 1 jìng to respect /to honor 普敬善
411 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
412 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
413 1 西方 xīfāng the West 西方無量壽如來
414 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 右邊戒波羅蜜菩薩
415 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta 第六大勢至菩薩
416 1 cái just now 辨才金剛亦名涌泉金剛
417 1 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏金剛
418 1 yuè month 左邊月厭菩薩
419 1 xiào to smile / to laugh 第八如來笑
420 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 普敬善
421 1 wèi position / location / place 次賢劫十六位菩薩
422 1 Wu 門南第一烏波髻失儞菩薩
423 1 quán fist 拳菩薩
424 1 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 左邊曼荼羅菩薩
425 1 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 阿閦佛
426 1 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 向上第二重當門釋迦牟尼佛
427 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 東門第一重一切如來智印
428 1 chán Chan / Zen 澄禪
429 1 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來
430 1 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva 第五地藏菩薩
431 1 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva 第七寶印菩薩
432 1 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 無憂闇
433 1 book / volume
434 1 qiān one thousand 右邊千手觀自在菩薩
435 1 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 無量壽佛
436 1 施無畏 shī wú wèi abhayandada / bestower of fearlessness 第七施無畏菩薩
437 1 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva 第四月光菩薩
438 1 wēi small / tiny 微咲菩薩
439 1 寂靜 jìjìng quiet 號寂靜金剛
440 1 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 第五須菩提
441 1 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 第六迦葉波
442 1 not / no 不壞金剛
443 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 廣大金剛
444 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
445 1 temple / monastery / vihāra 大威德金剛寺明金剛
446 1 dàn to eat 迅速金剛亦名噉食金剛
447 1 zhēn a needle 左邊金剛針
448 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 右邊發意轉法輪
449 1 明徹 míngchè clear 明徹金剛
450 1 名號 mínghào name 金剛界金剛名號
451 1 míng dark 第九除一切憂冥菩薩
452 1 and 與願金剛
453 1 suí to follow 第七大隨求菩薩
454 1 火頭 huǒ tóu Stoker / Cook 火頭
455 1 wood / lumber 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
456 1 yàn to dislike / to detest 左邊月厭菩薩
457 1 father's elder brother / uncle 陳伯勳大德提供新式標點
458 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電金剛
459 1 首領 shǒulǐng a leader 首領金剛
460 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
461 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 不空成就佛
462 1 破顏 pòyán break into a smile / to open (of flowers) 歡喜金剛亦號破顏金剛
463 1 曼殊室利 Mànshūshìlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 第四曼殊室利菩薩
464 1 變異 biànyì to change / to transform 變異金剛
465 1 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 右邊生念處菩薩
466 1 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land 普觀金剛
467 1 寶冠 bǎoguān a crown / a headdress 第二寶冠菩薩
468 1 you 門南第一烏波髻失儞菩薩
469 1 妙色 miào sè wonderful form 妙色金剛
470 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 第二折諸熱惱菩薩
471 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 寶生佛
472 1 zǒng general / total / overall / chief 總名護法金剛
473 1 向北 xiàngběi northward / facing north 從門向北第一佛眼佛母
474 1 xùn to teach / to train 雅訓云
475 1 諸天 zhūtiān devas 諸天外金剛部聖者
476 1 nèi inside / interior 內修金剛亦名顯相金剛
477 1 jiāng will / shall (future tense) 左邊金剛將菩薩
478 1 zhào to call together / to summon / to convene 第五鉤召菩薩
479 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 第五阿難
480 1 宿 to lodge / to stay overnight 正因金剛亦名宿惠金剛
481 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法輪金剛
482 1 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那
483 1 實惠 shíhuì beneficial / advantageous 實惠寶
484 1 shuǐ water 第三水吉祥菩薩
485 1 微細 wēixì very small 微細金剛
486 1 zhé to fold 第二折諸熱惱菩薩
487 1 màn long / extended / vast 右邊焰曼得迦
488 1 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa 憶持金剛
489 1 靈瑞 língruì udumbara 靈瑞金剛
490 1 辯說 biànshuō to debate / to argue 辯說金剛
491 1 dēng a lamp / a lantern 燈菩薩
492 1 luó an exclamatory final particle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
493 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
494 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 向上第二重當門釋迦牟尼佛
495 1 yūn a heavy atmosphere 氳金剛
496 1 jiè to quit 戒菩薩
497 1 to apply / to smear 南方開敷花如來
498 1 北方 běi fāng The North 北方鼓音如來
499 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒金剛
500 1 cái money / wealth / riches / valuables 第五豐財菩薩

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
transcendence
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
zhì Wisdom
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
an element
miào Wonderful
般若
 1. bōrě
 2. bōrě
 3. bōrě
 4. bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajñā
 3. Prajna Wisdom
 4. prajna

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
宝印菩萨 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva
宝光 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light
宝生佛 寶生佛 Bǎoshēng Fó
 1. Ratnasambhava Buddha
 2. Jewel-Born Buddha
宝手菩萨 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani
北方 běi fāng The North
本记 本記 Běnjì Annals
遍照 biànzhào Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha
不空金刚 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra
持地菩萨 持地菩薩 Chídì Púsà Dharanimdhara Bodhisattva
除盖障 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
大威德金刚 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大目乾连 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大毘卢 大毘盧 dàpílú Mahavairocana
大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
大勢至菩萨 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta
地藏菩萨 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多罗尊 多羅尊 Duōluó Zūn Tara
二月 èryuè February / the Second Month
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
佛母 fómǔ
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva / a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
观自在菩萨 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion
火头 火頭 huǒ tóu Stoker / Cook
迦叶波 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
金刚界 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm
金刚菩萨 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva
金刚藏 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha
拘絺罗 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita
马头明王 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva
曼殊室利 Mànshūshìlì
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Mañjuśrī
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
摩罗 摩羅 móluó Māra
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
青龙寺 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
忍波罗蜜 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
日光菩萨 日光菩薩 Rìguāng Púsà Suryaprabha Bodhisattva
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如意轮 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
胎藏金刚教法名号 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
文殊菩萨 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
无量寿佛 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó
 1. Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha
 2. Amitayus Buddha
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西门 西門 Xī mén West Gate
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
贤护 賢護 Xiánhù Bhadrapāla
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
虚空藏 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
耶输陀罗 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara
义操 義操 yì cāo Yi Cao
月光菩萨 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva
遮那 zhēnà Vairocana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 192.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲愿 悲願 bēiyuàn
 1. the great pitying vow to save all sentient beings
 2. Compassionate Vow
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不动尊 不動尊 bù dòng zūn Acala
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持明 chímíng dhāraṇī
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
an element
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
等引 děngyǐn equipose / samāhita
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
焚香 fén xiāng
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛母 fómǔ a bodhisattva / a consort
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
毫相 háoxiāng urna
hōng hum / hūṃ
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化现 化現 huàxiàn a incarnation
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì Kindness
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
usnisa / uṣṇīṣa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā jia
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
戒波罗蜜 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
羯磨 jiémó karma
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
极乐 極樂 jílè ultimate bliss
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚部 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division
金刚拳 金剛拳 jīngāng quán vajra fist
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
Joy
transcendence
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲花 蓮花 liánhuā lotus
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
灵瑞 靈瑞 língruì udumbara
lún the cycle of rebirth
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
滿 mǎn Full
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
妙用 miàoyòng skillful use / magical use
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
普观 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
普照 pǔzhào Universally Shines
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
散花 sànhuā scatters flowers
僧都 sēngdōu sōzu
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shēn body / kāya
shēng birth
生长 生長 shēngzhǎng growth
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
shì meaning / phenomena
shī master
施无畏 施無畏 shī wú wèi
 1. abhayandada / bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
侍者 shìzhě an acolyte
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
temple / monastery / vihāra
宿 from former lives
窣堵波 sùdǔbō a stupa
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
涂香 塗香 túxiāng to annoint
wēi subtlety
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无尽 無盡 wújìn endless
无量寿 無量壽 wúliàng shòu
 1. amitayus / boundless age / infinite life
 2. infinite life
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
Joy
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降伏 xiángfú to subdue
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yán a garland / an adornment / avataṃsa
karma / kamma / karmic deeds / actions
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
音声 音聲 yīnshēng sound
一切 yīqiè all, everything
yǒng Courage
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yuán Perfect
yuàn a vow
圆寂 圓寂 yuánjì
 1. to pass away
 2. perfect rest
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
zhēn True
zhēng Righteous
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom
zhù to attach / to abide / to dwell on
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented