Glossary and Vocabulary for Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 《胎藏金剛教法名號》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 237 金剛 jīngāng a diamond 號遍照金剛
2 123 菩薩 púsà bodhisatta 中般若波羅蜜菩薩
3 18 第一 dì yī first 西門南第一左邊不空金剛菩薩
4 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 大毘盧遮那如來
5 18 左邊 zuǒbiān left 左邊聖降三世菩薩
6 18 第二 dì èr second 北面第一重從西第二大明白身菩薩
7 17 hào number 號遍照金剛
8 17 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四觀自在菩薩
9 16 右邊 yòubian right 右邊焰曼得迦
10 16 第三 dì sān third 第三多羅尊菩薩
11 15 chí to grasp / to hold 持鉤金剛
12 14 第五 dì wǔ fifth 第五毘俱胝菩薩
13 12 第六 dì liù sixth 第六大勢至菩薩
14 12 第七 dì qī seventh 第七蓮花部發生菩薩
15 11 zhòng heavy 北面第一重從西第二大明白身菩薩
16 9 to leave / to depart / to go away / to part 離惱金剛
17 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 右邊供養寶菩薩
18 8 mén door / gate / doorway / gateway 從門向北第一佛眼佛母
19 8 西 The West 北面第一重從西第二大明白身菩薩
20 8 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 第三大轉輪佛頂
21 8 shèng to beat / to win / to conquer 最勝金剛
22 7 big / great / huge / large / major 大輪金剛
23 7 method / way 號法金剛
24 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普化金剛
25 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 左邊智波羅蜜菩薩
26 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈護金剛
27 6 guāng light 號定光金剛
28 6 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若金剛
29 6 miào wonderful / fantastic 第二持妙金剛菩薩
30 6 第八 dì bā Eighth 第八不空見菩薩
31 6 gōu hook character stroke 持鉤金剛
32 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 號清淨金剛
33 5 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 西北方觀自在菩薩
34 5 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 右邊不空鉤菩薩
35 5 bēi sadness / sorrow / grief 悲生金剛
36 5 biàn to distinguish / to recognize 辨事金剛
37 5 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 第五手持金剛菩薩
38 5 nán south 西門南第一左邊不空金剛菩薩
39 5 gain / advantage / benefit 左邊軍吒利菩薩
40 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 左邊方便波羅蜜菩薩
41 4 侍者 shìzhě an attendant 侍者虛空菩薩
42 4 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 第二大吉祥明菩薩
43 4 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 第二輪輻辟支佛
44 4 yuàn to hope / to wish / to desire 左邊願波羅蜜菩薩
45 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 號吉祥金剛
46 4 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 第七蓮花部發生菩薩
47 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 究竟金剛善巧金剛
48 4 第九 dì jiǔ ninth 第九除一切憂冥菩薩
49 4 如意 rúyì satisfactory 如意金剛
50 4 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德金剛
51 4 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧濟金剛
52 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 第五不思議惠菩薩
53 4 yún cloud 唐云義操
54 4 secret / hidden / confidential 密持金剛
55 4 míng bright / brilliant 大威德金剛寺明金剛
56 4 to defend / to resist 先師御本書寫了
57 4 南面 nánmiàn south 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
58 4 bái white 北面第一重從西第二大明白身菩薩
59 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就金剛
60 4 護法 hùfǎ to uphold the Dharma 護法金剛化現金剛
61 4 to protect / to guard 慈護金剛
62 4 zhàng to separate 除障金剛
63 4 北面 běimiàn north side 北面第一重從西第二大明白身菩薩
64 4 xíng to walk / to move 異行金剛
65 3 佛母 fómǔ Buddha's mother 佛母金剛
66 3 虛空 xūkōng empty space 第四虛空無邊超越金剛
67 3 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 第二堅固深心菩薩
68 3 to gather / to collect
69 3 jiàng to descend / to fall / to drop 右邊降三世菩薩
70 3 yuàn a school 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
71 3 祕密 mìmì a secret 祕密金剛
72 3 zūn to honor / to respect 大尊金剛亦號無比金剛
73 3 wáng Wang 左邊金剛藏王菩薩
74 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進金剛
75 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 悟性金剛亦名解脫金剛
76 3 shēng to be born / to give birth 右邊生念處菩薩
77 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 第二旃檀香辟支佛
78 3 běi north 門北第一一切如來寶
79 3 èr two 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
80 3 yǒng brave / courageous 勇進金剛
81 3 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 悉地金剛
82 3 滿 mǎn full 圓滿滿願
83 3 xùn quick / hasty / rapid / sudden 迅利金剛
84 3 妙用 miàoyòng skillful use / magical use 妙用金剛
85 3 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division 第七發生金剛部菩薩
86 3 平等 píngděng be equal in social status 號平等金剛
87 3 day of the month / a certain day 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
88 3 波羅 Bōluó Baltic 金剛波羅密
89 3 三世 sān shì past, present, and future 右邊降三世菩薩
90 3 東門 Dōng mén East Gate 東門第一重一切如來智印
91 3 方便 fāngbiàn convenient 左邊方便波羅蜜菩薩
92 3 jìn to enter 勇進金剛
93 3 jìng clean 圓淨金剛
94 3 nián year 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
95 3 xiáng good luck / blessing 第二大吉祥明菩薩
96 3 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 第七蓮花部發生菩薩
97 3 大明 dàmíng the sun 北面第一重從西第二大明白身菩薩
98 3 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 左邊無垢逝菩薩
99 3 hair rolled up in a bun / topknot 右邊一髻羅剎王菩薩
100 3 mǐn to pity / to sympathize 第四悲愍菩薩
101 3 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如金剛
102 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴迅金剛
103 2 勇猛 yǒngměng ardency 門南第一勇猛菩薩
104 2 zhōng middle 中般若波羅蜜菩薩
105 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 侍者無能勝
106 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執契金剛
107 2 huà to make into / to change into / to transform 普化金剛
108 2 不動 bùdòng Akshobya 號不動金剛
109 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 清涼金剛
110 2 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 胎藏金剛教法名號
111 2 to break / to ruin / to destroy 第八破惡趣菩薩
112 2 佛子 Fózi a bodhisattva 金剛佛子憲
113 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲金剛
114 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 第二奉教菩薩
115 2 qìng to celebrate / to congratulate 常慶金剛
116 2 Māra 破魔金剛
117 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
118 2 undulations 門南第一烏波髻失儞菩薩
119 2 yōu to worry / to be concerned 第九除一切憂冥菩薩
120 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退菩提
121 2 supreme ruler / emperor 帝剎金剛
122 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 第五毘俱胝菩薩
123 2 speed 速疾金剛
124 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住金剛
125 2 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 右邊孔雀明王菩薩
126 2 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri 西南方文殊菩薩
127 2 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 第八破惡趣菩薩
128 2 àn to shut a door 普照金剛除闇金剛
129 2 nán difficult / arduous / hard 難覩金剛
130 2 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 甘露金剛
131 2 wài outside 諸天外金剛部聖者
132 2 business / industry 悉地成就業用
133 2 十五 shíwǔ fifteen 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
134 2 shí food / food and drink 迅速金剛亦名噉食金剛
135 2 power / force / strength 左邊力波羅蜜菩薩
136 2 ài to love 愛菩薩
137 2 a spoke 第二輪輻辟支佛
138 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 第四虛空無邊超越金剛
139 2 one 右邊一髻羅剎王菩薩
140 2 賢護 Xiánhù Bhadrapāla 第六賢護菩薩
141 2 shǒu hand 右邊千手觀自在菩薩
142 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相金剛
143 2 suǒ lock / padlock 第三金剛鎖菩薩
144 2 to assemble / to meet together 名福聚金剛
145 2 yuán won / yuan 圓淨金剛
146 2 shā to brake (a vehicle) 帝剎金剛
147 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 左邊軍吒利菩薩
148 2 大力 dàlì energetic / vigorous 大力金剛
149 2 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita 第四拘絺羅
150 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 尸羅金剛
151 2 Soviet Union 左邊蘇婆呼菩薩
152 2 chén dust / dirt 離塵金剛
153 2 fáng a room 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
154 2 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva 右邊馬頭明王
155 2 wǎng net 門北第一光網菩薩
156 2 cuī to destroy / to break / to injure 第五摧碎佛頂
157 2 different / other 異行金剛
158 2 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 超越金剛
159 2 zhòng many / numerous 眾行金剛
160 2 shì matter / thing / item 辨事金剛
161 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 右邊十一面觀世音菩薩
162 2 luó Luo 底羅金剛
163 2 disease / sickness / ailment 速疾金剛
164 2 等引 děngyǐn equipose / samāhita 等引金剛
165 2 迅疾 xùnjí rapid / swift 號迅疾金剛
166 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 離怖畏金剛
167 2 jūn army / military 左邊軍吒利菩薩
168 2 bottom / base / end 底羅金剛
169 2 fāng square / quadrilateral / one side 東南方普賢菩薩
170 2 suǒ to search / to inquire 第四不空羂索菩薩
171 2 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka 大威德金剛寺明金剛
172 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 左邊聖降三世菩薩
173 2 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 正定金剛
174 2 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持金剛
175 2 救護 jiùhù to save and protect 救護金剛
176 2 shēn human body / torso 北面第一重從西第二大明白身菩薩
177 2 dialect / language / speech 無異語金剛
178 2 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空金剛
179 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜金剛亦號破顏金剛
180 2 不動尊 bù dòng zūn Acala 左邊不動尊菩薩
181 2 xiě to write 御本寫了
182 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡金剛
183 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 右邊供養寶菩薩
184 2 shàng top / a high position 已上勘青龍寺本
185 2 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha 左邊金剛藏王菩薩
186 2 tooth / tusk 第四金剛牙菩薩
187 2 召集 zhàojí to convene / to gather 召集金剛
188 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏金剛
189 2 普施 pǔshī to give universally 普施金剛
190 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 第四重當東門文殊師利菩薩
191 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在金剛
192 2 jiàn to see 第八不空見菩薩
193 2 化現 huàxiàn a incarnation 化現金剛
194 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧金剛
195 2 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
196 2 zhù to dwell / to live / to reside 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
197 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 云云
198 2 chuáng a banner / a penant streamer
199 1 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra 西門南第一左邊不空金剛菩薩
200 1 hōng hum / hūṃ 吽迦羅金剛
201 1 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來
202 1 xiān first 先師御本書寫了
203 1 gāo high / tall 第四高佛頂
204 1 dìng to decide 號定光金剛
205 1 to beg / to request 門北第一如來爍乞底
206 1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 大悲壽命清淨
207 1 to apply / to smear 南方開敷花如來
208 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照金剛除闇金剛
209 1 生長 shēngzhǎng to grow 生長金剛
210 1 音聲 yīnshēng sound 第五無邊音聲佛頂
211 1 提供 tígōng to supply / to provide 陳伯勳大德提供新式標點
212 1 qiān one thousand 右邊千手觀自在菩薩
213 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 寶生佛
214 1 yūn a heavy atmosphere 氳金剛
215 1 本記 Běnjì Annals 本記
216 1 xiào school 一校了
217 1 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 東南方普賢菩薩
218 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 北面第二重從西第一寂留明菩薩
219 1 niàn to read aloud 悲念金剛
220 1 xiū to decorate / to embellish 內修金剛亦名顯相金剛
221 1 happy / glad / cheerful / joyful 離樂離愛
222 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
223 1 十一 shíyī eleven 右邊十一面觀世音菩薩
224 1 zǒng general / total / overall / chief 總名護法金剛
225 1 shé tongue 第六如來舌
226 1 xūn a meritorious deed 陳伯勳大德提供新式標點
227 1 迦羅 jiāluó kala / kāla 吽迦羅金剛
228 1 shì to match 第五適悅持金剛菩薩
229 1 jié a deer's skin 左邊蘇悉地羯羅菩薩
230 1 sufficient / enough 六足尊
231 1 極樂 jílè bliss 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
232 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 陳伯勳大德提供新式標點
233 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 東方寶幢如來
234 1 變異 biànyì to change / to transform 變異金剛
235 1 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 向上第二重當門釋迦牟尼佛
236 1 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 大尊金剛亦號無比金剛
237 1 名號 mínghào name 金剛界金剛名號
238 1 廿 niàn twenty 廿天聖者都名外金剛部
239 1 西方 xīfāng the West 西方無量壽如來
240 1 yuè month 左邊月厭菩薩
241 1 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞金剛
242 1 彌勒 mílè Maitreya 彌勒
243 1 jiù to save / to rescue 普救金剛
244 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅惡趣
245 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 第四大目乾連
246 1 downwards-right concave stroke 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
247 1 旃檀 zhāntán sandalwood 第二旃檀香辟支佛
248 1 語言 yǔyán a language 語言菩薩
249 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實金剛
250 1 明徹 míngchè clear 明徹金剛
251 1 微細 wēixì very small 微細金剛
252 1 tranquil 北面第二重從西第一寂留明菩薩
253 1 suì to break / to smash 第五摧碎佛頂
254 1 大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 大日遍照無障
255 1 東南 dōngnán southeast 東南方普賢菩薩
256 1 yǐn to lead / to guide 慈引金剛
257 1 zhēn real / true / genuine 真行金剛
258 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 讚歎安樂
259 1 shè to absorb / to assimilate 普攝金剛
260 1 shuǐ water 第三水吉祥菩薩
261 1 temple / monastery / vihāra 大威德金剛寺明金剛
262 1 二月 èryuè February / the Second Month 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
263 1 shī teacher 先師御本書寫了
264 1 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 從門向北第一佛眼佛母
265 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法輪金剛
266 1 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 西北方觀自在菩薩
267 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 右邊發意轉法輪
268 1 難測 náncè hard to fathom 難測量金剛
269 1 to see / to observe / to witness 難覩金剛
270 1 yòng to use / to apply 悉地成就業用
271 1 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 大寶如意庫藏
272 1 遍照 biànzhào Vairocana 號遍照金剛
273 1 傘蓋 sǎngài a canopy 門南第一白傘蓋佛頂
274 1 miàn side / surface 右邊十一面觀世音菩薩
275 1 rùn moist 潤生金剛
276 1 窣堵波 sùdǔbō a stupa 第六窣堵波大吉祥菩薩
277 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 第六金剛銳菩薩
278 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 右檀波羅蜜菩薩
279 1 huā Hua 南方開敷花如來
280 1 觀心 guān xīn to contemplate the mind 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
281 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 右邊禪波羅蜜菩薩
282 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍菩薩
283 1 fèng to offer / to present 第二奉教菩薩
284 1 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來
285 1 to adjoin / to border 第五毘俱胝菩薩
286 1 yàn to dislike / to detest 左邊月厭菩薩
287 1 xiàn constitution / statute / law 金剛佛子憲
288 1 散花 sànhuā scatters flowers 散花菩薩
289 1 quán fountain / spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
290 1 dòng to move / to act 無動金剛
291 1 zhēn a needle 左邊金剛針
292 1 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani 第四寶手菩薩
293 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 護念金剛
294 1 màn long / extended / vast 右邊焰曼得迦
295 1 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva 第五地藏菩薩
296 1 juàn to trap / to snare 第四不空羂索菩薩
297 1 a mile 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
298 1 西門 Xī mén West Gate 西門南第一左邊不空金剛菩薩
299 1 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 北面第四重從西第一除蓋障菩薩
300 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 向上第二重當門釋迦牟尼佛
301 1 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa 憶持金剛
302 1 wēi small / tiny 微咲菩薩
303 1 a pagoda / a stupa 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
304 1 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 虛空藏
305 1 僧都 sēngdōu sōzu 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
306 1 qiú to request 第七大隨求菩薩
307 1 妙語 miàoyǔ witticism 性空妙語
308 1 dēng a lamp / a lantern 燈菩薩
309 1 yīn sound / noise 北方鼓音如來
310 1 諸天 zhūtiān devas 諸天外金剛部聖者
311 1 毫相 háoxiāng urna 第二如來毫相
312 1 不思議 bù sīyì inconceivable 第五不思議惠菩薩
313 1 Wu 門南第一烏波髻失儞菩薩
314 1 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom 左邊智慧波羅蜜菩薩
315 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
316 1 seven 第二七俱胝佛母
317 1 宿 to lodge / to stay overnight 正因金剛亦名宿惠金剛
318 1 祥瑞 xiángruì an auspicious sign 祥瑞金剛
319 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
320 1 fān a banner / a scroll / an ensign 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
321 1 book / volume
322 1 fēi an imperial concubine 侍者無能勝妃
323 1 shuò to shine / to glitter 門北第一如來爍乞底
324 1 wēi prestige / majesty 威德威光
325 1 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴金剛
326 1 zhé to fold 第二折諸熱惱菩薩
327 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 第四金剛薩埵菩薩
328 1 xún to search / to look for / to seek 無相尋者進
329 1 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light 第六寶光菩薩
330 1 施無畏 shī wú wèi abhayandada / bestower of fearlessness 第七施無畏菩薩
331 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定菩薩
332 1 摧伏 cuīfú to subdue / to control 摧伏金剛
333 1 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 右邊發意轉法輪
334 1 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 右邊生念處菩薩
335 1 作業 zuòyè work / task / operation 妙用作業
336 1 father's elder brother / uncle 陳伯勳大德提供新式標點
337 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不退菩提
338 1 動用 dòngyòng to put something to use 動用金剛
339 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護金剛
340 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 廣大金剛
341 1 liàng a quantity / an amount 難測量金剛
342 1 mán beautiful 鬘菩薩
343 1 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 大寶如意庫藏
344 1 nèi inside / interior 內修金剛亦名顯相金剛
345 1 fēn vapor
346 1 悲願 bēiyuàn the great pitying vow to save all sentient beings 悲願金剛
347 1 cái money / wealth / riches / valuables 第五豐財菩薩
348 1 迅速 xùnsù rapid / speedy / fast 迅速金剛亦名噉食金剛
349 1 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 右邊忍波羅蜜菩薩
350 1 書寫 shūxiě to write 先師御本書寫了
351 1 to be fond of / to like 第八如來喜
352 1 to wear 第七披葉衣菩薩
353 1 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk / a wheel / a rotor 第三大轉輪佛頂
354 1 líng a bell 鈴菩薩
355 1 to cry out / to shout 左邊蘇婆呼菩薩
356 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 第二堅固深心菩薩
357 1 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva 第七寶印菩薩
358 1 to skip about / to dance for joy 儛菩薩
359 1 qīng clear / pure / clean 清冷金剛
360 1 大慧 dàhuì Mahāmati 大慧金剛
361 1 to agree / to get along well with somebody 執契金剛
362 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可出
363 1 靈瑞 língruì udumbara 靈瑞金剛
364 1 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 無量壽佛
365 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 妙音金剛亦名無畏
366 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 無量光
367 1 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 諸天外金剛部聖者
368 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電金剛
369 1 xiào to smile / to laugh 微咲菩薩
370 1 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 中虛空藏菩薩
371 1 shī to lose 門南第一烏波髻失儞菩薩
372 1 fēng point of spear / sharp point 第三持金剛鋒菩薩
373 1 clothes / clothing 第七披葉衣菩薩
374 1 jìng to respect /to honor 普敬善
375 1 a drum 北方鼓音如來
376 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無異語金剛
377 1 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜金剛
378 1 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 第二大樂不空菩薩
379 1 to cover 普覆金剛
380 1 無量壽 wúliàng shòu amitayus / boundless age / infinite life 西方無量壽如來
381 1 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land 普觀金剛
382 1 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
383 1 普見 pǔjiàn observe everywhere 普見金剛
384 1 多羅尊 Duōluó Zūn Tara 第三多羅尊菩薩
385 1 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 第七舍利弗
386 1 祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries 此書祕藏
387 1 chén Chen 陳伯勳大德提供新式標點
388 1 孔雀 kǒngquè a peacock 右邊孔雀明王菩薩
389 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 東北方彌勒菩薩
390 1 寂靜 jìjìng quiet 號寂靜金剛
391 1 five 第五五髻文殊菩薩
392 1 東北方 dōngběifāng northeast / northeastern 東北方彌勒菩薩
393 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 第三多摩羅香辟支佛
394 1 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那
395 1 wén writing / text 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
396 1 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara 第五耶輸陀羅菩薩
397 1 chù a place / location / a spot / a point 北面第三重從西第一白處菩薩
398 1 悟性 wùxìng perception / wits / comprehension 悟性金剛亦名解脫金剛
399 1 enemy / foe 精進難敵
400 1 to stand 持教金剛亦號立驗金剛
401 1 xiǎn to show / to manifest / to display 內修金剛亦名顯相金剛
402 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩埵菩薩
403 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉菩薩
404 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
405 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 右邊戒波羅蜜菩薩
406 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 陳伯勳大德提供新式標點
407 1 實惠 shíhuì beneficial / advantageous 實惠寶
408 1 míng dark 第九除一切憂冥菩薩
409 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
410 1 you 門南第一烏波髻失儞菩薩
411 1 wealth / capital / money / expenses 金剛資
412 1 雲海 yúnhǎi sea of clouds 第九供養雲海
413 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 普敬善
414 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香菩薩
415 1 liù six 六足尊
416 1 jiè to quit 戒菩薩
417 1 寶冠 bǎoguān a crown / a headdress 第二寶冠菩薩
418 1 kāi to open 南方開敷花如來
419 1 定金 dìngjīn down payment / advance payment 常定金剛
420 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 第五阿難
421 1 to store 辨積
422 1 教令 jiāolìng to drill / to train 教令金剛
423 1 ministry / department 第七蓮花部發生菩薩
424 1 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa 次賢劫十六位菩薩
425 1 首領 shǒulǐng a leader 首領金剛
426 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿滿願
427 1 leaf / foliage / petal 第七披葉衣菩薩
428 1 a thistle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
429 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現金剛
430 1 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 金剛界金剛名號
431 1 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 實相金剛
432 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
433 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通金剛
434 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 不空成就佛
435 1 jiā jia 右邊焰曼得迦
436 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 右邊一髻羅剎王菩薩
437 1 持明 chímíng dhāraṇī 持明金剛
438 1 wood / lumber 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
439 1 辯說 biànshuō to debate / to argue 辯說金剛
440 1 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 左邊曼荼羅菩薩
441 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 第五豐財菩薩
442 1 正因 zhèng yīn the real cause 正因金剛亦名宿惠金剛
443 1 向北 xiàngběi northward / facing north 從門向北第一佛眼佛母
444 1 圓寂 yuánjì to pass away 圓寂金剛
445 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 東門第一重一切如來智印
446 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 勝妙金剛
447 1 正法 zhèngfǎ proper law 正法蓮花
448 1 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra 第四如意輪菩薩
449 1 táng Tang Dynasty 唐云義操
450 1 chuāng window / shutter 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
451 1 摩羅 móluó Māra 第三多摩羅香辟支佛
452 1 wèi position / location / place 次賢劫十六位菩薩
453 1 義操 yì cāo Yi Cao 唐云義操
454 1 to ferry 巧濟金剛
455 1 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 中般若波羅蜜菩薩
456 1 xiǎng to make a sound / to sound 妙響金剛
457 1 色相 sèxiāng coloration / hue 色相金剛
458 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀菩薩
459 1 北方 běi fāng The North 北方鼓音如來
460 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta 第六大勢至菩薩
461 1 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏金剛
462 1 kān to investigate / to examine / to survey 已上勘青龍寺本
463 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝金剛
464 1 上行 shàng xíng up / to go against the current / to submit (a document) to higher authorities 最大尊金剛亦號上行金剛
465 1 zhào to call together / to summon / to convene 第五鉤召菩薩
466 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒金剛
467 1 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 阿閦佛
468 1 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song 廿天聖者都名外金剛部
469 1 西南 xīnán southwest 西南方文殊菩薩
470 1 十六 shíliù sixteen 次賢劫十六位菩薩
471 1 月光 yuèguāng moonlight 月光
472 1 nǎo to be angry / to hate 離惱金剛
473 1 yòu right / right-hand 右檀波羅蜜菩薩
474 1 xùn to teach / to train 雅訓云
475 1 迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana 第六迦旃延
476 1 grandmother 左邊蘇婆呼菩薩
477 1 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 號放光金剛
478 1 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 無盡意
479 1 dàn to eat 迅速金剛亦名噉食金剛
480 1 quán fist 拳菩薩
481 1 妙色 miào sè wonderful form 妙色金剛
482 1 忿怒 fènnù anger / wrath 第五忿怒持金剛菩薩
483 1 除罪 chúzuì to pardon 般若除罪障
484 1 yàn to examine / to test / to check 持教金剛亦號立驗金剛
485 1 zhèng upright / straight 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
486 1 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦金剛
487 1 富貴 fùguì riches and honor 富貴
488 1 gǎn bold / brave 敢食速疾金剛
489 1 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva 第四月光菩薩
490 1 tōng to go through / to open 妙通金剛
491 1 xuán profound / mysterious / subtle 金剛佛子玄慶
492 1 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 右邊精進波羅蜜菩薩
493 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 第二折諸熱惱菩薩
494 1 第二輪 dì èr lún second round (of match, or election) 第二輪輻辟支佛
495 1 大福 dàfú Dafu 平等大福眾行
496 1 妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa 妙音金剛亦名無畏
497 1 羯磨 jiémó karma 羯磨波羅密
498 1 曼殊室利 Mànshūshìlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 第四曼殊室利菩薩
499 1 yàn flame / blaze 右邊焰曼得迦
500 1 suí to follow 第七大隨求菩薩

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 237 金剛 jīngāng a diamond 號遍照金剛
2 123 菩薩 púsà bodhisatta 中般若波羅蜜菩薩
3 18 第一 dì yī first 西門南第一左邊不空金剛菩薩
4 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 大毘盧遮那如來
5 18 左邊 zuǒbiān left 左邊聖降三世菩薩
6 18 第二 dì èr second 北面第一重從西第二大明白身菩薩
7 17 hào number 號遍照金剛
8 17 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四觀自在菩薩
9 16 右邊 yòubian right 右邊焰曼得迦
10 16 第三 dì sān third 第三多羅尊菩薩
11 15 chí to grasp / to hold 持鉤金剛
12 14 第五 dì wǔ fifth 第五毘俱胝菩薩
13 13 also / too 迅速金剛亦名噉食金剛
14 13 míng measure word for people 名福聚金剛
15 12 第六 dì liù sixth 第六大勢至菩薩
16 12 第七 dì qī seventh 第七蓮花部發生菩薩
17 11 zhòng heavy 北面第一重從西第二大明白身菩薩
18 9 to leave / to depart / to go away / to part 離惱金剛
19 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 右邊供養寶菩薩
20 9 cóng from 北面第一重從西第二大明白身菩薩
21 8 mén door / gate / doorway / gateway 從門向北第一佛眼佛母
22 8 西 The West 北面第一重從西第二大明白身菩薩
23 8 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 第三大轉輪佛頂
24 8 shèng to beat / to win / to conquer 最勝金剛
25 7 big / great / huge / large / major 大輪金剛
26 7 method / way 號法金剛
27 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普化金剛
28 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 左邊智波羅蜜菩薩
29 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈護金剛
30 6 guāng light 號定光金剛
31 6 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若金剛
32 6 miào wonderful / fantastic 第二持妙金剛菩薩
33 6 第八 dì bā Eighth 第八不空見菩薩
34 6 gōu hook character stroke 持鉤金剛
35 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 號清淨金剛
36 5 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 西北方觀自在菩薩
37 5 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 右邊不空鉤菩薩
38 5 bēi sadness / sorrow / grief 悲生金剛
39 5 biàn to distinguish / to recognize 辨事金剛
40 5 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 第五手持金剛菩薩
41 5 nán south 西門南第一左邊不空金剛菩薩
42 5 zuì most / extremely / exceedingly 最勝金剛
43 5 gain / advantage / benefit 左邊軍吒利菩薩
44 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 左邊方便波羅蜜菩薩
45 4 侍者 shìzhě an attendant 侍者虛空菩薩
46 4 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 第二大吉祥明菩薩
47 4 chú except / besides 第九除一切憂冥菩薩
48 4 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 第二輪輻辟支佛
49 4 yuàn to hope / to wish / to desire 左邊願波羅蜜菩薩
50 4 běn measure word for books 已上勘青龍寺本
51 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 號吉祥金剛
52 4 le completion of an action 先師御本書寫了
53 4 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 第七蓮花部發生菩薩
54 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 究竟金剛善巧金剛
55 4 第九 dì jiǔ ninth 第九除一切憂冥菩薩
56 4 如意 rúyì satisfactory 如意金剛
57 4 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德金剛
58 4 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧濟金剛
59 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 第五不思議惠菩薩
60 4 yún cloud 唐云義操
61 4 secret / hidden / confidential 密持金剛
62 4 míng bright / brilliant 大威德金剛寺明金剛
63 4 to defend / to resist 先師御本書寫了
64 4 南面 nánmiàn south 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
65 4 bái white 北面第一重從西第二大明白身菩薩
66 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就金剛
67 4 護法 hùfǎ to uphold the Dharma 護法金剛化現金剛
68 4 to protect / to guard 慈護金剛
69 4 zhàng to separate 除障金剛
70 4 北面 běimiàn north side 北面第一重從西第二大明白身菩薩
71 4 xíng to walk / to move 異行金剛
72 3 佛母 fómǔ Buddha's mother 佛母金剛
73 3 虛空 xūkōng empty space 第四虛空無邊超越金剛
74 3 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 第二堅固深心菩薩
75 3 to gather / to collect
76 3 no 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
77 3 jiàng to descend / to fall / to drop 右邊降三世菩薩
78 3 yuàn a school 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
79 3 祕密 mìmì a secret 祕密金剛
80 3 zūn to honor / to respect 大尊金剛亦號無比金剛
81 3 一切 yīqiè all / every / everything 第九除一切憂冥菩薩
82 3 wáng Wang 左邊金剛藏王菩薩
83 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進金剛
84 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 悟性金剛亦名解脫金剛
85 3 shēng to be born / to give birth 右邊生念處菩薩
86 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 第二旃檀香辟支佛
87 3 běi north 門北第一一切如來寶
88 3 èr two 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
89 3 yǒng brave / courageous 勇進金剛
90 3 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 悉地金剛
91 3 滿 mǎn full 圓滿滿願
92 3 xùn quick / hasty / rapid / sudden 迅利金剛
93 3 妙用 miàoyòng skillful use / magical use 妙用金剛
94 3 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division 第七發生金剛部菩薩
95 3 平等 píngděng be equal in social status 號平等金剛
96 3 so as to / in order to 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
97 3 day of the month / a certain day 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
98 3 in / at 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
99 3 波羅 Bōluó Baltic 金剛波羅密
100 3 三世 sān shì past, present, and future 右邊降三世菩薩
101 3 東門 Dōng mén East Gate 東門第一重一切如來智印
102 3 方便 fāngbiàn convenient 左邊方便波羅蜜菩薩
103 3 jìn to enter 勇進金剛
104 3 jìng clean 圓淨金剛
105 3 nián year 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
106 3 xiáng good luck / blessing 第二大吉祥明菩薩
107 3 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 第七蓮花部發生菩薩
108 3 大明 dàmíng the sun 北面第一重從西第二大明白身菩薩
109 3 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 左邊無垢逝菩薩
110 3 hair rolled up in a bun / topknot 右邊一髻羅剎王菩薩
111 3 lún a round / a turn 大輪金剛
112 3 mǐn to pity / to sympathize 第四悲愍菩薩
113 3 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如金剛
114 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴迅金剛
115 2 勇猛 yǒngměng ardency 門南第一勇猛菩薩
116 2 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟金剛善巧金剛
117 2 zhōng middle 中般若波羅蜜菩薩
118 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 侍者無能勝
119 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執契金剛
120 2 huà to make into / to change into / to transform 普化金剛
121 2 不動 bùdòng Akshobya 號不動金剛
122 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 清涼金剛
123 2 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 胎藏金剛教法名號
124 2 to break / to ruin / to destroy 第八破惡趣菩薩
125 2 佛子 Fózi a bodhisattva 金剛佛子憲
126 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲金剛
127 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 第二奉教菩薩
128 2 qìng to celebrate / to congratulate 常慶金剛
129 2 Māra 破魔金剛
130 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
131 2 undulations 門南第一烏波髻失儞菩薩
132 2 yōu to worry / to be concerned 第九除一切憂冥菩薩
133 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退菩提
134 2 supreme ruler / emperor 帝剎金剛
135 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 第五毘俱胝菩薩
136 2 speed 速疾金剛
137 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住金剛
138 2 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 右邊孔雀明王菩薩
139 2 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri 西南方文殊菩薩
140 2 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 第八破惡趣菩薩
141 2 xiāng each other / one another / mutually 內修金剛亦名顯相金剛
142 2 àn to shut a door 普照金剛除闇金剛
143 2 nán difficult / arduous / hard 難覩金剛
144 2 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 甘露金剛
145 2 wài outside 諸天外金剛部聖者
146 2 business / industry 悉地成就業用
147 2 十五 shíwǔ fifteen 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
148 2 shí food / food and drink 迅速金剛亦名噉食金剛
149 2 power / force / strength 左邊力波羅蜜菩薩
150 2 ài to love 愛菩薩
151 2 a spoke 第二輪輻辟支佛
152 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 第四虛空無邊超越金剛
153 2 one 右邊一髻羅剎王菩薩
154 2 賢護 Xiánhù Bhadrapāla 第六賢護菩薩
155 2 shǒu hand 右邊千手觀自在菩薩
156 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相金剛
157 2 suǒ lock / padlock 第三金剛鎖菩薩
158 2 to assemble / to meet together 名福聚金剛
159 2 yuán won / yuan 圓淨金剛
160 2 shā to brake (a vehicle) 帝剎金剛
161 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 左邊軍吒利菩薩
162 2 大力 dàlì energetic / vigorous 大力金剛
163 2 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita 第四拘絺羅
164 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 尸羅金剛
165 2 Soviet Union 左邊蘇婆呼菩薩
166 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常慶金剛
167 2 chén dust / dirt 離塵金剛
168 2 yīng should / ought 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
169 2 fáng a room 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
170 2 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva 右邊馬頭明王
171 2 wǎng net 門北第一光網菩薩
172 2 cuī to destroy / to break / to injure 第五摧碎佛頂
173 2 different / other 異行金剛
174 2 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 超越金剛
175 2 zhòng many / numerous 眾行金剛
176 2 shì matter / thing / item 辨事金剛
177 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 廿天聖者都名外金剛部
178 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 右邊十一面觀世音菩薩
179 2 luó Luo 底羅金剛
180 2 disease / sickness / ailment 速疾金剛
181 2 等引 děngyǐn equipose / samāhita 等引金剛
182 2 迅疾 xùnjí rapid / swift 號迅疾金剛
183 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 離怖畏金剛
184 2 jūn army / military 左邊軍吒利菩薩
185 2 bottom / base / end 底羅金剛
186 2 fāng square / quadrilateral / one side 東南方普賢菩薩
187 2 suǒ to search / to inquire 第四不空羂索菩薩
188 2 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka 大威德金剛寺明金剛
189 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 左邊聖降三世菩薩
190 2 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 正定金剛
191 2 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持金剛
192 2 救護 jiùhù to save and protect 救護金剛
193 2 shēn human body / torso 北面第一重從西第二大明白身菩薩
194 2 dialect / language / speech 無異語金剛
195 2 dāng to be / to act as / to serve as 向上第二重當門釋迦牟尼佛
196 2 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空金剛
197 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜金剛亦號破顏金剛
198 2 不動尊 bù dòng zūn Acala 左邊不動尊菩薩
199 2 xiě to write 御本寫了
200 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡金剛
201 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 右邊供養寶菩薩
202 2 shàng top / a high position 已上勘青龍寺本
203 2 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha 左邊金剛藏王菩薩
204 2 tooth / tusk 第四金剛牙菩薩
205 2 召集 zhàojí to convene / to gather 召集金剛
206 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏金剛
207 2 普施 pǔshī to give universally 普施金剛
208 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 第四重當東門文殊師利菩薩
209 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在金剛
210 2 jiàn to see 第八不空見菩薩
211 2 化現 huàxiàn a incarnation 化現金剛
212 2 already / afterwards 已上勘青龍寺本
213 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧金剛
214 2 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
215 2 zhù to dwell / to live / to reside 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
216 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 云云
217 2 chuáng a banner / a penant streamer
218 1 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra 西門南第一左邊不空金剛菩薩
219 1 hōng hum / hūṃ 吽迦羅金剛
220 1 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來
221 1 xiān first 先師御本書寫了
222 1 gāo high / tall 第四高佛頂
223 1 dìng to decide 號定光金剛
224 1 to beg / to request 門北第一如來爍乞底
225 1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 大悲壽命清淨
226 1 to apply / to smear 南方開敷花如來
227 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照金剛除闇金剛
228 1 生長 shēngzhǎng to grow 生長金剛
229 1 音聲 yīnshēng sound 第五無邊音聲佛頂
230 1 提供 tígōng to supply / to provide 陳伯勳大德提供新式標點
231 1 yīn because 因菩薩
232 1 qiān one thousand 右邊千手觀自在菩薩
233 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 寶生佛
234 1 yūn a heavy atmosphere 氳金剛
235 1 本記 Běnjì Annals 本記
236 1 xiào school 一校了
237 1 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 東南方普賢菩薩
238 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 北面第二重從西第一寂留明菩薩
239 1 niàn to read aloud 悲念金剛
240 1 xiū to decorate / to embellish 內修金剛亦名顯相金剛
241 1 happy / glad / cheerful / joyful 離樂離愛
242 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
243 1 de potential marker 右邊焰曼得迦
244 1 十一 shíyī eleven 右邊十一面觀世音菩薩
245 1 zǒng general / total / overall / chief 總名護法金剛
246 1 shé tongue 第六如來舌
247 1 xūn a meritorious deed 陳伯勳大德提供新式標點
248 1 迦羅 jiāluó kala / kāla 吽迦羅金剛
249 1 shì to match 第五適悅持金剛菩薩
250 1 jié a deer's skin 左邊蘇悉地羯羅菩薩
251 1 sufficient / enough 六足尊
252 1 極樂 jílè bliss 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
253 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 陳伯勳大德提供新式標點
254 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 東方寶幢如來
255 1 變異 biànyì to change / to transform 變異金剛
256 1 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 向上第二重當門釋迦牟尼佛
257 1 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 大尊金剛亦號無比金剛
258 1 名號 mínghào name 金剛界金剛名號
259 1 廿 niàn twenty 廿天聖者都名外金剛部
260 1 西方 xīfāng the West 西方無量壽如來
261 1 yuè month 左邊月厭菩薩
262 1 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞金剛
263 1 彌勒 mílè Maitreya 彌勒
264 1 jiù to save / to rescue 普救金剛
265 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅惡趣
266 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 第四大目乾連
267 1 downwards-right concave stroke 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
268 1 旃檀 zhāntán sandalwood 第二旃檀香辟支佛
269 1 語言 yǔyán a language 語言菩薩
270 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實金剛
271 1 明徹 míngchè clear 明徹金剛
272 1 微細 wēixì very small 微細金剛
273 1 tranquil 北面第二重從西第一寂留明菩薩
274 1 suì to break / to smash 第五摧碎佛頂
275 1 大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 大日遍照無障
276 1 東南 dōngnán southeast 東南方普賢菩薩
277 1 yǐn to lead / to guide 慈引金剛
278 1 zhēn real / true / genuine 真行金剛
279 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 讚歎安樂
280 1 shè to absorb / to assimilate 普攝金剛
281 1 shuǐ water 第三水吉祥菩薩
282 1 temple / monastery / vihāra 大威德金剛寺明金剛
283 1 二月 èryuè February / the Second Month 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
284 1 shī teacher 先師御本書寫了
285 1 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 從門向北第一佛眼佛母
286 1 not / no 不壞金剛
287 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法輪金剛
288 1 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 西北方觀自在菩薩
289 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 右邊發意轉法輪
290 1 難測 náncè hard to fathom 難測量金剛
291 1 to see / to observe / to witness 難覩金剛
292 1 yòng to use / to apply 悉地成就業用
293 1 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 大寶如意庫藏
294 1 遍照 biànzhào Vairocana 號遍照金剛
295 1 傘蓋 sǎngài a canopy 門南第一白傘蓋佛頂
296 1 miàn side / surface 右邊十一面觀世音菩薩
297 1 rùn moist 潤生金剛
298 1 窣堵波 sùdǔbō a stupa 第六窣堵波大吉祥菩薩
299 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 第六金剛銳菩薩
300 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 右檀波羅蜜菩薩
301 1 huā Hua 南方開敷花如來
302 1 觀心 guān xīn to contemplate the mind 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
303 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 右邊禪波羅蜜菩薩
304 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍菩薩
305 1 fèng to offer / to present 第二奉教菩薩
306 1 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來
307 1 to adjoin / to border 第五毘俱胝菩薩
308 1 yàn to dislike / to detest 左邊月厭菩薩
309 1 xiàn constitution / statute / law 金剛佛子憲
310 1 散花 sànhuā scatters flowers 散花菩薩
311 1 quán fountain / spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
312 1 dòng to move / to act 無動金剛
313 1 zhēn a needle 左邊金剛針
314 1 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani 第四寶手菩薩
315 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 護念金剛
316 1 màn long / extended / vast 右邊焰曼得迦
317 1 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva 第五地藏菩薩
318 1 juàn to trap / to snare 第四不空羂索菩薩
319 1 a mile 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
320 1 xián idle 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
321 1 西門 Xī mén West Gate 西門南第一左邊不空金剛菩薩
322 1 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 北面第四重從西第一除蓋障菩薩
323 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 向上第二重當門釋迦牟尼佛
324 1 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa 憶持金剛
325 1 wēi small / tiny 微咲菩薩
326 1 a pagoda / a stupa 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
327 1 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 虛空藏
328 1 僧都 sēngdōu sōzu 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
329 1 qiú to request 第七大隨求菩薩
330 1 妙語 miàoyǔ witticism 性空妙語
331 1 dēng a lamp / a lantern 燈菩薩
332 1 yīn sound / noise 北方鼓音如來
333 1 諸天 zhūtiān devas 諸天外金剛部聖者
334 1 毫相 háoxiāng urna 第二如來毫相
335 1 不思議 bù sīyì inconceivable 第五不思議惠菩薩
336 1 Wu 門南第一烏波髻失儞菩薩
337 1 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom 左邊智慧波羅蜜菩薩
338 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
339 1 seven 第二七俱胝佛母
340 1 宿 to lodge / to stay overnight 正因金剛亦名宿惠金剛
341 1 祥瑞 xiángruì an auspicious sign 祥瑞金剛
342 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
343 1 fān a banner / a scroll / an ensign 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
344 1 book / volume
345 1 善哉 shànzāi excellent 善哉菩薩
346 1 fēi an imperial concubine 侍者無能勝妃
347 1 shuò to shine / to glitter 門北第一如來爍乞底
348 1 wēi prestige / majesty 威德威光
349 1 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴金剛
350 1 zhé to fold 第二折諸熱惱菩薩
351 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 第四金剛薩埵菩薩
352 1 yǒng perpetually / eternally / forever 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
353 1 xún to search / to look for / to seek 無相尋者進
354 1 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light 第六寶光菩薩
355 1 jiāng will / shall (future tense) 左邊金剛將菩薩
356 1 施無畏 shī wú wèi abhayandada / bestower of fearlessness 第七施無畏菩薩
357 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定菩薩
358 1 摧伏 cuīfú to subdue / to control 摧伏金剛
359 1 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 右邊發意轉法輪
360 1 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 右邊生念處菩薩
361 1 作業 zuòyè work / task / operation 妙用作業
362 1 father's elder brother / uncle 陳伯勳大德提供新式標點
363 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不退菩提
364 1 動用 dòngyòng to put something to use 動用金剛
365 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護金剛
366 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 廣大金剛
367 1 liàng a quantity / an amount 難測量金剛
368 1 mán beautiful 鬘菩薩
369 1 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 大寶如意庫藏
370 1 nèi inside / interior 內修金剛亦名顯相金剛
371 1 fēn vapor
372 1 悲願 bēiyuàn the great pitying vow to save all sentient beings 悲願金剛
373 1 cái money / wealth / riches / valuables 第五豐財菩薩
374 1 迅速 xùnsù rapid / speedy / fast 迅速金剛亦名噉食金剛
375 1 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 右邊忍波羅蜜菩薩
376 1 書寫 shūxiě to write 先師御本書寫了
377 1 to be fond of / to like 第八如來喜
378 1 to wear 第七披葉衣菩薩
379 1 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk / a wheel / a rotor 第三大轉輪佛頂
380 1 líng a bell 鈴菩薩
381 1 to cry out / to shout 左邊蘇婆呼菩薩
382 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 第二堅固深心菩薩
383 1 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva 第七寶印菩薩
384 1 to skip about / to dance for joy 儛菩薩
385 1 qīng clear / pure / clean 清冷金剛
386 1 大慧 dàhuì Mahāmati 大慧金剛
387 1 to agree / to get along well with somebody 執契金剛
388 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可出
389 1 a time 次賢劫十六位菩薩
390 1 靈瑞 língruì udumbara 靈瑞金剛
391 1 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 無量壽佛
392 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 妙音金剛亦名無畏
393 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 無量光
394 1 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 諸天外金剛部聖者
395 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電金剛
396 1 xiào to smile / to laugh 微咲菩薩
397 1 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 中虛空藏菩薩
398 1 shī to lose 門南第一烏波髻失儞菩薩
399 1 fēng point of spear / sharp point 第三持金剛鋒菩薩
400 1 zhū all / many / various 第二折諸熱惱菩薩
401 1 clothes / clothing 第七披葉衣菩薩
402 1 jìng to respect /to honor 普敬善
403 1 huò or / either / else 名護法金剛或云普金剛
404 1 a drum 北方鼓音如來
405 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無異語金剛
406 1 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜金剛
407 1 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 第二大樂不空菩薩
408 1 to cover 普覆金剛
409 1 無量壽 wúliàng shòu amitayus / boundless age / infinite life 西方無量壽如來
410 1 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land 普觀金剛
411 1 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
412 1 普見 pǔjiàn observe everywhere 普見金剛
413 1 多羅尊 Duōluó Zūn Tara 第三多羅尊菩薩
414 1 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 第七舍利弗
415 1 祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries 此書祕藏
416 1 chén Chen 陳伯勳大德提供新式標點
417 1 孔雀 kǒngquè a peacock 右邊孔雀明王菩薩
418 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 東北方彌勒菩薩
419 1 寂靜 jìjìng quiet 號寂靜金剛
420 1 five 第五五髻文殊菩薩
421 1 東北方 dōngběifāng northeast / northeastern 東北方彌勒菩薩
422 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 第三多摩羅香辟支佛
423 1 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那
424 1 wén writing / text 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
425 1 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara 第五耶輸陀羅菩薩
426 1 chù a place / location / a spot / a point 北面第三重從西第一白處菩薩
427 1 悟性 wùxìng perception / wits / comprehension 悟性金剛亦名解脫金剛
428 1 enemy / foe 精進難敵
429 1 to stand 持教金剛亦號立驗金剛
430 1 xiǎn to show / to manifest / to display 內修金剛亦名顯相金剛
431 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩埵菩薩
432 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉菩薩
433 1 luó an exclamatory final particle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
434 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
435 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 右邊戒波羅蜜菩薩
436 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 陳伯勳大德提供新式標點
437 1 實惠 shíhuì beneficial / advantageous 實惠寶
438 1 cái just now 辨才金剛亦名涌泉金剛
439 1 míng dark 第九除一切憂冥菩薩
440 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
441 1 you 門南第一烏波髻失儞菩薩
442 1 wealth / capital / money / expenses 金剛資
443 1 雲海 yúnhǎi sea of clouds 第九供養雲海
444 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 普敬善
445 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香菩薩
446 1 liù six 六足尊
447 1 jiè to quit 戒菩薩
448 1 寶冠 bǎoguān a crown / a headdress 第二寶冠菩薩
449 1 kāi to open 南方開敷花如來
450 1 定金 dìngjīn down payment / advance payment 常定金剛
451 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 第五阿難
452 1 to store 辨積
453 1 教令 jiāolìng to drill / to train 教令金剛
454 1 ministry / department 第七蓮花部發生菩薩
455 1 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa 次賢劫十六位菩薩
456 1 首領 shǒulǐng a leader 首領金剛
457 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿滿願
458 1 leaf / foliage / petal 第七披葉衣菩薩
459 1 a thistle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
460 1 gāng just / barely / exactly 常定金剛
461 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現金剛
462 1 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 金剛界金剛名號
463 1 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 實相金剛
464 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
465 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通金剛
466 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 不空成就佛
467 1 jiā jia 右邊焰曼得迦
468 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 右邊一髻羅剎王菩薩
469 1 持明 chímíng dhāraṇī 持明金剛
470 1 wood / lumber 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
471 1 辯說 biànshuō to debate / to argue 辯說金剛
472 1 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 左邊曼荼羅菩薩
473 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 第五豐財菩薩
474 1 正因 zhèng yīn the real cause 正因金剛亦名宿惠金剛
475 1 向北 xiàngběi northward / facing north 從門向北第一佛眼佛母
476 1 圓寂 yuánjì to pass away 圓寂金剛
477 1 this / these 此書祕藏
478 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 東門第一重一切如來智印
479 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 勝妙金剛
480 1 正法 zhèngfǎ proper law 正法蓮花
481 1 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra 第四如意輪菩薩
482 1 táng Tang Dynasty 唐云義操
483 1 chuāng window / shutter 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
484 1 摩羅 móluó Māra 第三多摩羅香辟支佛
485 1 wèi position / location / place 次賢劫十六位菩薩
486 1 義操 yì cāo Yi Cao 唐云義操
487 1 to ferry 巧濟金剛
488 1 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 中般若波羅蜜菩薩
489 1 xiǎng to make a sound / to sound 妙響金剛
490 1 色相 sèxiāng coloration / hue 色相金剛
491 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀菩薩
492 1 北方 běi fāng The North 北方鼓音如來
493 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta 第六大勢至菩薩
494 1 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏金剛
495 1 kān to investigate / to examine / to survey 已上勘青龍寺本
496 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝金剛
497 1 上行 shàng xíng up / to go against the current / to submit (a document) to higher authorities 最大尊金剛亦號上行金剛
498 1 zhào to call together / to summon / to convene 第五鉤召菩薩
499 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒金剛
500 1 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 阿閦佛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
transcendence
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
an element
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
zhì Wisdom
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
般若
 1. bōrě
 2. bōrě
 3. bōrě
 4. bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajñā
 3. Prajna Wisdom
 4. prajna

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
宝印菩萨 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva
宝光 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light
宝生佛 寶生佛 Bǎoshēng Fó
 1. Ratnasambhava Buddha
 2. Jewel-Born Buddha
宝手菩萨 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani
北方 běi fāng The North
本记 本記 Běnjì Annals
遍照 biànzhào Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha
不空金刚 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra
持地菩萨 持地菩薩 Chídì Púsà Dharanimdhara Bodhisattva
除盖障 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
大威德金刚 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大目乾连 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大毘卢 大毘盧 dàpílú Mahavairocana
大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
大勢至菩萨 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta
地藏菩萨 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多罗尊 多羅尊 Duōluó Zūn Tara
二月 èryuè February / the Second Month
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
佛母 fómǔ
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva / a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
观自在菩萨 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion
火头 火頭 huǒ tóu Stoker / Cook
迦叶波 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
金刚界 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm
金刚菩萨 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva
金刚藏 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha
拘絺罗 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita
马头明王 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva
曼殊室利 Mànshūshìlì
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Mañjuśrī
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
摩罗 摩羅 móluó Māra
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
青龙寺 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
忍波罗蜜 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
日光菩萨 日光菩薩 Rìguāng Púsà Suryaprabha Bodhisattva
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如意轮 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
胎藏金刚教法名号 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
文殊菩萨 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
无量寿佛 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó
 1. Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha
 2. Amitayus Buddha
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西门 西門 Xī mén West Gate
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
贤护 賢護 Xiánhù Bhadrapāla
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
虚空藏 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
耶输陀罗 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara
义操 義操 yì cāo Yi Cao
月光菩萨 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva
遮那 zhēnà Vairocana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 192.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲愿 悲願 bēiyuàn
 1. the great pitying vow to save all sentient beings
 2. Compassionate Vow
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不动尊 不動尊 bù dòng zūn Acala
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持明 chímíng dhāraṇī
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
dài an element
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
等引 děngyǐn equipose / samāhita
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
焚香 fén xiāng
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛母 fómǔ a bodhisattva / a consort
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
毫相 háoxiāng urna
hōng hum / hūṃ
huā
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化现 化現 huàxiàn a incarnation
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì Kindness
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
usnisa / uṣṇīṣa
jiā jia
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
戒波罗蜜 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
羯磨 jiémó karma
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
极乐 極樂 jílè ultimate bliss
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚部 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division
金刚拳 金剛拳 jīngāng quán vajra fist
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
juān body / kāya
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
Joy
transcendence
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲花 蓮花 liánhuā lotus
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
灵瑞 靈瑞 língruì udumbara
lún the cycle of rebirth
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
滿 mǎn Full
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
妙用 miàoyòng skillful use / magical use
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
普观 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
普照 pǔzhào Universally Shines
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
散花 sànhuā scatters flowers
僧都 sēngdōu sōzu
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēng birth
生长 生長 shēngzhǎng growth
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
施无畏 施無畏 shī wú wèi
 1. abhayandada / bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
侍者 shìzhě an acolyte
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
temple / monastery / vihāra
宿 from former lives
窣堵波 sùdǔbō a stupa
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
涂香 塗香 túxiāng to annoint
wēi subtlety
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无尽 無盡 wújìn endless
无量寿 無量壽 wúliàng shòu
 1. amitayus / boundless age / infinite life
 2. infinite life
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
Joy
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
降伏 xiángfú to subdue
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yán a garland / an adornment / avataṃsa
karma / kamma / karmic deeds / actions
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
音声 音聲 yīnshēng sound
一切 yīqiè all, everything
yǒng Courage
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yuàn a vow
yuán Perfect
圆寂 圓寂 yuánjì
 1. to pass away
 2. perfect rest
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
zhēn True
zhèng Righteous
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom
zhù to attach / to abide / to dwell on
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented