Glossary and Vocabulary for Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》, Scroll 9

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 12 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 總有千重轉
2 12 shàng top / a high position 謂本上一中
3 12 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 窮上上無窮
4 10 zhōng middle 自在道路中
5 8 gatha / hymn / verse 偈曰
6 7 big / great / huge / large / major 獨一無二山王自在道路大決擇分
7 7 山王 shān wáng the highest peak 獨一無二山王自在道路大決擇分
8 6 道路 dàolù a road / a path 獨一無二山王自在道路大決擇分
9 6 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 獨一無二山王自在道路大決擇分
10 6 yuē to speak / to say 偈曰
11 5 wèi position / location / place 餘位亦如是
12 5 無有 wú yǒu there is not 無有窮盡
13 5 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
14 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
15 4 始終 shǐzhōng from beginning to end 無有邊際無有始終
16 4 fēn to separate / to divide into parts 擇分
17 4 第五 dì wǔ fifth 乃至第五百
18 4 具足 jùzú complete / full / perfect 具足具足圓滿廣大常
19 4 extra / surplus / remainder 餘位亦如是
20 4 五百 wǔ bǎi five hundred 各各五百故
21 3 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 獨一無二山王自在道路大決擇分
22 3 獨一無二 dú yī wú èr unique and unmatched / unrivalled 獨一無二山王自在道路大決擇分
23 3 zhī to know 上轉形相例此應知
24 3 轉入 zhuǎnrù to change over to / to shift to / to switch to 漸漸轉入乃至第五百
25 3 one 為欲現示依本一
26 3 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 無窮盡者
27 3 廣大 guǎngdà vast / extensive 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
28 3 bǎi one hundred 乃至第五百
29 3 hǎi the sea / a sea / the ocean 法藏之海極廣
30 3 qiān one thousand 總有千重轉
31 3 lùn to comment / to discuss 論曰
32 3 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有千重轉
33 3 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第九
34 3 qióng poor / destitute / impoverished 窮上上無窮
35 3 zhòng heavy 總有千重轉
36 3 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 無有窮盡
37 2 meaning / sense 今此偈中為明何義
38 2 alone / independent / single / sole 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
39 2 different / other 同同無窮異異無窮
40 2 zuò to do 作如是說
41 2 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 摩訶衍海修多羅中
42 2 現示 xiànshì explicit / manifest 為欲現示依本一
43 2 法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall 子法藏上上轉去
44 2 一空 yīkōng leaving none left / (sold etc) out 一空一有轉
45 2 gāo high / tall 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
46 2 一中 yīzhōng a hall of spread tables 謂本上一中
47 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今此偈中為明何義
48 2 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 因明性德修多羅中
49 2 一有 yīyǒu as soon as there is 一空一有轉
50 2 shèng to beat / to win / to conquer 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
51 2 tóng like / same / similar 同同無窮異異無窮
52 2 zhái to pick (fruit, etc) 擇分
53 2 一地 yīdì a certain place 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
54 2 形相 xíngxiāng appearance / features 故本轉形相當如何耶
55 2 wèi to call 謂本上一中
56 2 卷第九 juǎn dì jiǔ scroll 9 大宗地玄文本論卷第九
57 2 jué to decide / to determine / to judge 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
58 2 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
59 2 摩訶 móhē great 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
60 2 dǐng top / peak 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
61 2 建立 jiànlì to create / to build 建立如是名
62 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 具足具足圓滿廣大常
63 2 金剛 jīngāng a diamond 有一金剛空一金剛
64 2 míng bright / brilliant 今此偈中為明何義
65 2 desire 為欲現示依本一
66 2 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 乃至廣說故
67 1 héng constant / regular / persistent 恒轉故
68 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 真諦三藏譯
69 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定摩訶衍海中
70 1 Germany 因明性德修多羅中
71 1 差別 chābié a difference / a distinction 重差別轉相
72 1 因明 yīnmíng Buddhist logic / hetuvidyā 因明性德修多羅中
73 1 to arise / to get up 位起至五百量故
74 1 多多 duō duō very many 多多無窮
75 1 tiān day 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
76 1 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
77 1 第十八 dì shíbā eighteenth 第十八
78 1 轉去 zhuǎnqù to return / to go back 子法藏上上轉去
79 1 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 一一現前
80 1 一天 yītiān one day 無二一天父
81 1 book / volume
82 1 mén door / gate / doorway / gateway 門向下下轉
83 1 第十七 dì shíqī seventeenth 第十七
84 1 father 無二一天父
85 1 本本 běnběn notebook computer (diminutive) / laptop 為欲現示本本無
86 1 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
87 1 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa 馬鳴菩薩造
88 1 xìn to believe / to trust 從信等
89 1 決擇 juézhái to judge and select 如是已說獨一無二山王自在道路大決擇
90 1 děng et cetera / and so on 從信等
91 1 liàng a quantity / an amount 位起至五百量故
92 1 邊際 biānjì bounds 無有邊際無有始終
93 1 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 真諦三藏譯
94 1 向下 xiàngxià to face downwards / to descend 門向下下轉
95 1 其次 qícì secondary 如其次第
96 1 pǐn product / goods / thing 盡品
97 1 soil / ground / land 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
98 1 xìng gender 因明性德修多羅中
99 1 child / son 子法藏上上轉去
100 1 guǎng wide / large / vast 法藏之海極廣
101 1 二百 èr bǎi two hundred 一千二百無窮
102 1 precedent / example 上轉形相例此應知
103 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 第五百餘位亦如是故
104 1 kōng empty / void / hollow 有一金剛空一金剛
105 1 jìn to the greatest extent / utmost 盡品
106 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂本上中各各五百故
107 1 to translate / to interpret 真諦三藏譯
108 1 別無 biéwú have no other (alternative) 別無窮
109 1 一千 yī qiān one thousand 一千二百無窮

Frequencies of all Words

Top 154

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 12 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 各各五百故
2 12 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 總有千重轉
3 12 shàng top / a high position 謂本上一中
4 12 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 窮上上無窮
5 11 běn measure word for books 謂本上一中
6 10 zhōng middle 自在道路中
7 9 如是 rúshì thus / so 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
8 8 gatha / hymn / verse 偈曰
9 7 big / great / huge / large / major 獨一無二山王自在道路大決擇分
10 7 山王 shān wáng the highest peak 獨一無二山王自在道路大決擇分
11 6 乃至 nǎizhì and even 乃至第五百
12 6 道路 dàolù a road / a path 獨一無二山王自在道路大決擇分
13 6 each 各各五百故
14 6 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 獨一無二山王自在道路大決擇分
15 6 yuē to speak / to say 偈曰
16 5 wèi position / location / place 餘位亦如是
17 5 無有 wú yǒu there is not 無有窮盡
18 5 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
19 5 yǒu is / are / to exist 有一金剛空一金剛
20 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
21 4 such as / for example / for instance 如偈
22 4 wèi for / to 今此偈中為明何義
23 4 始終 shǐzhōng from beginning to end 無有邊際無有始終
24 4 also / too 餘位亦如是
25 4 fēn to separate / to divide into parts 擇分
26 4 第五 dì wǔ fifth 乃至第五百
27 4 具足 jùzú complete / full / perfect 具足具足圓滿廣大常
28 4 extra / surplus / remainder 餘位亦如是
29 4 五百 wǔ bǎi five hundred 各各五百故
30 4 his / hers / its / theirs 其相云何
31 3 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 獨一無二山王自在道路大決擇分
32 3 獨一無二 dú yī wú èr unique and unmatched / unrivalled 獨一無二山王自在道路大決擇分
33 3 zhī to know 上轉形相例此應知
34 3 轉入 zhuǎnrù to change over to / to shift to / to switch to 漸漸轉入乃至第五百
35 3 one 為欲現示依本一
36 3 xià next 門向下下轉
37 3 this / these 今此偈中為明何義
38 3 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 無窮盡者
39 3 廣大 guǎngdà vast / extensive 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
40 3 yīng should / ought 上轉形相例此應知
41 3 bǎi one hundred 乃至第五百
42 3 xiāng each other / one another / mutually 其相云何
43 3 dāng to be / to act as / to serve as 次當說獨一無二山王自在道路大決
44 3 hǎi the sea / a sea / the ocean 法藏之海極廣
45 3 qiān one thousand 總有千重轉
46 3 lùn to comment / to discuss 論曰
47 3 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有千重轉
48 3 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第九
49 3 qióng poor / destitute / impoverished 窮上上無窮
50 3 zhòng heavy 總有千重轉
51 3 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 無有窮盡
52 2 云何 yúnhé why 其相云何
53 2 meaning / sense 今此偈中為明何義
54 2 alone / independent / single / sole 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
55 2 different / other 同同無窮異異無窮
56 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有始終者
57 2 zuò to do 作如是說
58 2 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 摩訶衍海修多羅中
59 2 現示 xiànshì explicit / manifest 為欲現示依本一
60 2 一切 yīqiè all / every / everything 所餘一切位
61 2 法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall 子法藏上上轉去
62 2 一空 yīkōng leaving none left / (sold etc) out 一空一有轉
63 2 gāo high / tall 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
64 2 一中 yīzhōng a hall of spread tables 謂本上一中
65 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今此偈中為明何義
66 2 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 因明性德修多羅中
67 2 what / where / which 今此偈中為明何義
68 2 一下 yīxià one time / once / for a short time 向本一下轉
69 2 一有 yīyǒu as soon as there is 一空一有轉
70 2 漸漸 jiànjiàn gradually 漸漸轉入乃至第五百
71 2 shèng to beat / to win / to conquer 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
72 2 tóng like / same / similar 同同無窮異異無窮
73 2 zhái to pick (fruit, etc) 擇分
74 2 一地 yīdì a certain place 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
75 2 形相 xíngxiāng appearance / features 故本轉形相當如何耶
76 2 zuì most / extremely / exceedingly 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
77 2 wèi to call 謂本上一中
78 2 卷第九 juǎn dì jiǔ scroll 9 大宗地玄文本論卷第九
79 2 already / afterwards 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
80 2 jué to decide / to determine / to judge 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
81 2 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
82 2 xiàng towards / to 向本一下轉
83 2 a time 次當說獨一無二山王自在道路大決
84 2 摩訶 móhē great 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
85 2 dǐng top / peak 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
86 2 建立 jiànlì to create / to build 建立如是名
87 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 具足具足圓滿廣大常
88 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所餘一切位
89 2 金剛 jīngāng a diamond 有一金剛空一金剛
90 2 míng measure word for people 建立如是名
91 2 míng bright / brilliant 今此偈中為明何義
92 2 desire 為欲現示依本一
93 2 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 乃至廣說故
94 2 一一 yīyī one by one / one after another 一一現前
95 1 héng constant / regular / persistent 恒轉故
96 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 真諦三藏譯
97 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定摩訶衍海中
98 1 cóng from 從信等
99 1 bié do not / must not 等等無窮別
100 1 亦復 yìfù also 如是亦復
101 1 Germany 因明性德修多羅中
102 1 差別 chābié a difference / a distinction 重差別轉相
103 1 因明 yīnmíng Buddhist logic / hetuvidyā 因明性德修多羅中
104 1 to arise / to get up 位起至五百量故
105 1 多多 duō duō very many 多多無窮
106 1 周遍 zhōubiàn everywhere 無窮周遍廣大具足
107 1 tiān day 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
108 1 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
109 1 第十八 dì shíbā eighteenth 第十八
110 1 according to 為欲現示依本一
111 1 轉去 zhuǎnqù to return / to go back 子法藏上上轉去
112 1 zhì to / until 位起至五百量故
113 1 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 一一現前
114 1 一天 yītiān one day 無二一天父
115 1 book / volume
116 1 mén door / gate / doorway / gateway 門向下下轉
117 1 諸位 zhūwèi everyone / Ladies and Gentlemen 餘諸位中
118 1 第十七 dì shíqī seventeenth 第十七
119 1 father 無二一天父
120 1 本本 běnběn notebook computer (diminutive) / laptop 為欲現示本本無
121 1 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
122 1 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa 馬鳴菩薩造
123 1 xìn to believe / to trust 從信等
124 1 決擇 juézhái to judge and select 如是已說獨一無二山王自在道路大決擇
125 1 děng et cetera / and so on 從信等
126 1 等等 děngděng et cetera / etc / and so on 等等無窮別
127 1 liàng a quantity / an amount 位起至五百量故
128 1 如何 rúhé how / what way / what 故本轉形相當如何耶
129 1 邊際 biānjì bounds 無有邊際無有始終
130 1 no 為欲現示本本無
131 1 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 真諦三藏譯
132 1 used to indicate order 如其次第
133 1 extremely / very 法藏之海極廣
134 1 向下 xiàngxià to face downwards / to descend 門向下下轉
135 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 具足具足圓滿廣大常
136 1 zhī him / her / them / that 法藏之海極廣
137 1 其次 qícì secondary 如其次第
138 1 就此 jiùcǐ and thus / thereupon 就此無二山王自在道路分中
139 1 pǐn product / goods / thing 盡品
140 1 soil / ground / land 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
141 1 entirely / without exception 具足俱轉
142 1 xìng gender 因明性德修多羅中
143 1 child / son 子法藏上上轉去
144 1 guǎng wide / large / vast 法藏之海極廣
145 1 二百 èr bǎi two hundred 一千二百無窮
146 1 precedent / example 上轉形相例此應知
147 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 第五百餘位亦如是故
148 1 kōng empty / void / hollow 有一金剛空一金剛
149 1 jìn to the greatest extent / utmost 盡品
150 1 final interogative 故本轉形相當如何耶
151 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂本上中各各五百故
152 1 to translate / to interpret 真諦三藏譯
153 1 別無 biéwú have no other (alternative) 別無窮
154 1 一千 yī qiān one thousand 一千二百無窮

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
如是 rúshì thus, so
gatha / hymn / verse
an element
山王 shān wáng the highest peak
自在
 1. zìzài
 2. zìzài
 3. zìzài
 1. Isvara
 2. Carefree
 3. perfect ease
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
Thus
具足
 1. jùzú
 2. jùzú
 3. jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Purāṇa
 3. Completeness
决择分 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大宗地玄文本论 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 44.

Simplified Traditional Pinyin English
差别 差別 chābié discrimination
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
an element
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
héng Eternity
gatha / hymn / verse
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
决择分 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection
决择 決擇 juézhái to judge and select
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
lùn a treatise / a thesis / śastra
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
pǐn chapter / varga
Thus
如是 rúshì thus, so
山王 shān wáng the highest peak
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现示 現示 xiànshì explicit / manifest
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
一地 yīdì one ground
yīng to accept
因明 yīnmíng Buddhist logic / hetuvidyā
一切 yīqiè all, everything
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhī Understanding
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease