Glossary and Vocabulary for Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論, Scroll 9

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 12 無窮 wúqióng endless; inexhaustible 窮上上無窮
2 12 無窮 wúqióng infinity 窮上上無窮
3 12 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 總有千重轉
4 12 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 總有千重轉
5 12 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 總有千重轉
6 12 zhuǎn to turn; to rotate 總有千重轉
7 12 zhuǎi to use many literary allusions 總有千重轉
8 12 zhuǎn to transfer 總有千重轉
9 12 zhuǎn to move forward; pravartana 總有千重轉
10 12 shàng top; a high position 謂本上一中
11 12 shang top; the position on or above something 謂本上一中
12 12 shàng to go up; to go forward 謂本上一中
13 12 shàng shang 謂本上一中
14 12 shàng previous; last 謂本上一中
15 12 shàng high; higher 謂本上一中
16 12 shàng advanced 謂本上一中
17 12 shàng a monarch; a sovereign 謂本上一中
18 12 shàng time 謂本上一中
19 12 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 謂本上一中
20 12 shàng far 謂本上一中
21 12 shàng big; as big as 謂本上一中
22 12 shàng abundant; plentiful 謂本上一中
23 12 shàng to report 謂本上一中
24 12 shàng to offer 謂本上一中
25 12 shàng to go on stage 謂本上一中
26 12 shàng to take office; to assume a post 謂本上一中
27 12 shàng to install; to erect 謂本上一中
28 12 shàng to suffer; to sustain 謂本上一中
29 12 shàng to burn 謂本上一中
30 12 shàng to remember 謂本上一中
31 12 shàng to add 謂本上一中
32 12 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 謂本上一中
33 12 shàng to meet 謂本上一中
34 12 shàng falling then rising (4th) tone 謂本上一中
35 12 shang used after a verb indicating a result 謂本上一中
36 12 shàng a musical note 謂本上一中
37 12 shàng higher, superior; uttara 謂本上一中
38 11 běn to be one's own 謂本上一中
39 11 běn origin; source; root; foundation; basis 謂本上一中
40 11 běn the roots of a plant 謂本上一中
41 11 běn capital 謂本上一中
42 11 běn main; central; primary 謂本上一中
43 11 běn according to 謂本上一中
44 11 běn a version; an edition 謂本上一中
45 11 běn a memorial [presented to the emperor] 謂本上一中
46 11 běn a book 謂本上一中
47 11 běn trunk of a tree 謂本上一中
48 11 běn to investigate the root of 謂本上一中
49 11 běn a manuscript for a play 謂本上一中
50 11 běn Ben 謂本上一中
51 11 běn root; origin; mula 謂本上一中
52 11 běn becoming, being, existing; bhava 謂本上一中
53 11 běn former; previous; pūrva 謂本上一中
54 10 zhōng middle 自在道路中
55 10 zhōng medium; medium sized 自在道路中
56 10 zhōng China 自在道路中
57 10 zhòng to hit the mark 自在道路中
58 10 zhōng midday 自在道路中
59 10 zhōng inside 自在道路中
60 10 zhōng during 自在道路中
61 10 zhōng Zhong 自在道路中
62 10 zhōng intermediary 自在道路中
63 10 zhōng half 自在道路中
64 10 zhòng to reach; to attain 自在道路中
65 10 zhòng to suffer; to infect 自在道路中
66 10 zhòng to obtain 自在道路中
67 10 zhòng to pass an exam 自在道路中
68 10 zhōng middle 自在道路中
69 8 a verse 偈曰
70 8 jié martial 偈曰
71 8 jié brave 偈曰
72 8 jié swift; hasty 偈曰
73 8 jié forceful 偈曰
74 8 gatha; hymn; verse 偈曰
75 7 山王 shān wáng the highest peak 獨一無二山王自在道路大決擇分
76 7 big; huge; large 獨一無二山王自在道路大決擇分
77 7 Kangxi radical 37 獨一無二山王自在道路大決擇分
78 7 great; major; important 獨一無二山王自在道路大決擇分
79 7 size 獨一無二山王自在道路大決擇分
80 7 old 獨一無二山王自在道路大決擇分
81 7 oldest; earliest 獨一無二山王自在道路大決擇分
82 7 adult 獨一無二山王自在道路大決擇分
83 7 dài an important person 獨一無二山王自在道路大決擇分
84 7 senior 獨一無二山王自在道路大決擇分
85 7 an element 獨一無二山王自在道路大決擇分
86 7 great; mahā 獨一無二山王自在道路大決擇分
87 6 ka 各各五百故
88 6 道路 dàolù a road; a path 獨一無二山王自在道路大決擇分
89 6 道路 dàolù a method; a way 獨一無二山王自在道路大決擇分
90 6 道路 dàolù progression; course of events 獨一無二山王自在道路大決擇分
91 6 yuē to speak; to say 偈曰
92 6 yuē Kangxi radical 73 偈曰
93 6 yuē to be called 偈曰
94 6 yuē said; ukta 偈曰
95 6 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 獨一無二山王自在道路大決擇分
96 6 自在 zìzài Carefree 獨一無二山王自在道路大決擇分
97 6 自在 zìzài perfect ease 獨一無二山王自在道路大決擇分
98 6 自在 zìzài Isvara 獨一無二山王自在道路大決擇分
99 6 自在 zìzài self mastery; vaśitā 獨一無二山王自在道路大決擇分
100 5 wèi position; location; place 餘位亦如是
101 5 wèi bit 餘位亦如是
102 5 wèi a seat 餘位亦如是
103 5 wèi a post 餘位亦如是
104 5 wèi a rank; status 餘位亦如是
105 5 wèi a throne 餘位亦如是
106 5 wèi Wei 餘位亦如是
107 5 wèi the standard form of an object 餘位亦如是
108 5 wèi a polite form of address 餘位亦如是
109 5 wèi at; located at 餘位亦如是
110 5 wèi to arrange 餘位亦如是
111 5 wèi to remain standing; avasthā 餘位亦如是
112 5 無有 wú yǒu there is not 無有窮盡
113 5 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
114 4 始終 shǐzhōng from beginning to end 無有邊際無有始終
115 4 始終 shǐzhōng the whole course of events 無有邊際無有始終
116 4 始終 shǐzhōng in the end; after all 無有邊際無有始終
117 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
118 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
119 4 shuì to persuade 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
120 4 shuō to teach; to recite; to explain 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
121 4 shuō a doctrine; a theory 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
122 4 shuō to claim; to assert 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
123 4 shuō allocution 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
124 4 shuō to criticize; to scold 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
125 4 shuō to indicate; to refer to 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
126 4 shuō speach; vāda 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
127 4 shuō to speak; bhāṣate 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
128 4 wéi to act as; to serve 今此偈中為明何義
129 4 wéi to change into; to become 今此偈中為明何義
130 4 wéi to be; is 今此偈中為明何義
131 4 wéi to do 今此偈中為明何義
132 4 wèi to support; to help 今此偈中為明何義
133 4 wéi to govern 今此偈中為明何義
134 4 Yi 餘位亦如是
135 4 fēn to separate; to divide into parts 擇分
136 4 fēn a part; a section; a division; a portion 擇分
137 4 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 擇分
138 4 fēn to differentiate; to distinguish 擇分
139 4 fēn a fraction 擇分
140 4 fēn to express as a fraction 擇分
141 4 fēn one tenth 擇分
142 4 fèn a component; an ingredient 擇分
143 4 fèn the limit of an obligation 擇分
144 4 fèn affection; goodwill 擇分
145 4 fèn a role; a responsibility 擇分
146 4 fēn equinox 擇分
147 4 fèn a characteristic 擇分
148 4 fèn to assume; to deduce 擇分
149 4 fēn to share 擇分
150 4 fēn branch [office] 擇分
151 4 fēn clear; distinct 擇分
152 4 fēn a difference 擇分
153 4 fēn a score 擇分
154 4 fèn identity 擇分
155 4 fèn a part; a portion 擇分
156 4 fēn part; avayava 擇分
157 4 具足 jùzú Purāṇa 具足具足圓滿廣大常
158 4 具足 jùzú Completeness 具足具足圓滿廣大常
159 4 具足 jùzú complete; accomplished 具足具足圓滿廣大常
160 4 Qi 其相云何
161 4 第五 dì wǔ fifth 乃至第五百
162 4 第五 dì wǔ fifth; pañcama 乃至第五百
163 4 五百 wǔ bǎi five hundred 各各五百故
164 4 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 各各五百故
165 4 extra; surplus; remainder 餘位亦如是
166 4 to remain 餘位亦如是
167 4 the time after an event 餘位亦如是
168 4 the others; the rest 餘位亦如是
169 4 additional; complementary 餘位亦如是
170 3 大宗地玄文本論 dà zōng dì Xuán Wénběn lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第九
171 3 hǎi the sea; a sea; the ocean 法藏之海極廣
172 3 hǎi foreign 法藏之海極廣
173 3 hǎi a large lake 法藏之海極廣
174 3 hǎi a large mass 法藏之海極廣
175 3 hǎi having large capacity 法藏之海極廣
176 3 hǎi Hai 法藏之海極廣
177 3 hǎi seawater 法藏之海極廣
178 3 hǎi a field; an area 法藏之海極廣
179 3 hǎi a large and barron area of land 法藏之海極廣
180 3 hǎi a large container 法藏之海極廣
181 3 hǎi sea; sāgara 法藏之海極廣
182 3 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 獨一無二山王自在道路大決擇分
183 3 xià bottom 門向下下轉
184 3 xià to fall; to drop; to go down; to descend 門向下下轉
185 3 xià to announce 門向下下轉
186 3 xià to do 門向下下轉
187 3 xià to withdraw; to leave; to exit 門向下下轉
188 3 xià the lower class; a member of the lower class 門向下下轉
189 3 xià inside 門向下下轉
190 3 xià an aspect 門向下下轉
191 3 xià a certain time 門向下下轉
192 3 xià to capture; to take 門向下下轉
193 3 xià to put in 門向下下轉
194 3 xià to enter 門向下下轉
195 3 xià to eliminate; to remove; to get off 門向下下轉
196 3 xià to finish work or school 門向下下轉
197 3 xià to go 門向下下轉
198 3 xià to scorn; to look down on 門向下下轉
199 3 xià to modestly decline 門向下下轉
200 3 xià to produce 門向下下轉
201 3 xià to stay at; to lodge at 門向下下轉
202 3 xià to decide 門向下下轉
203 3 xià to be less than 門向下下轉
204 3 xià humble; lowly 門向下下轉
205 3 xià below; adhara 門向下下轉
206 3 xià lower; inferior; hina 門向下下轉
207 3 zhòng heavy 總有千重轉
208 3 chóng to repeat 總有千重轉
209 3 zhòng significant; serious; important 總有千重轉
210 3 chóng layered; folded; tiered 總有千重轉
211 3 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 總有千重轉
212 3 zhòng sad 總有千重轉
213 3 zhòng a weight 總有千重轉
214 3 zhòng large in amount; valuable 總有千重轉
215 3 zhòng thick; dense; strong 總有千重轉
216 3 zhòng to prefer 總有千重轉
217 3 zhòng to add 總有千重轉
218 3 zhòng heavy; guru 總有千重轉
219 3 轉入 zhuǎnrù to change over to; to shift to 漸漸轉入乃至第五百
220 3 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有千重轉
221 3 lùn to comment; to discuss 論曰
222 3 lùn a theory; a doctrine 論曰
223 3 lùn to evaluate 論曰
224 3 lùn opinion; speech; statement 論曰
225 3 lùn to convict 論曰
226 3 lùn to edit; to compile 論曰
227 3 lùn a treatise; sastra 論曰
228 3 qiān one thousand 總有千重轉
229 3 qiān many; numerous; countless 總有千重轉
230 3 qiān a cheat; swindler 總有千重轉
231 3 zhī to know 上轉形相例此應知
232 3 zhī to comprehend 上轉形相例此應知
233 3 zhī to inform; to tell 上轉形相例此應知
234 3 zhī to administer 上轉形相例此應知
235 3 zhī to distinguish; to discern 上轉形相例此應知
236 3 zhī to be close friends 上轉形相例此應知
237 3 zhī to feel; to sense; to perceive 上轉形相例此應知
238 3 zhī to receive; to entertain 上轉形相例此應知
239 3 zhī knowledge 上轉形相例此應知
240 3 zhī consciousness; perception 上轉形相例此應知
241 3 zhī a close friend 上轉形相例此應知
242 3 zhì wisdom 上轉形相例此應知
243 3 zhì Zhi 上轉形相例此應知
244 3 zhī Understanding 上轉形相例此應知
245 3 zhī know; jña 上轉形相例此應知
246 3 廣大 guǎngdà vast; extensive 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
247 3 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
248 3 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
249 3 廣大 guǎngdà to expand 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
250 3 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
251 3 窮盡 qióngjìn to end; to exhaust 無有窮盡
252 3 獨一無二 dú yī wú èr unique and unmatched; unrivalled 獨一無二山王自在道路大決擇分
253 3 one 為欲現示依本一
254 3 Kangxi radical 1 為欲現示依本一
255 3 pure; concentrated 為欲現示依本一
256 3 first 為欲現示依本一
257 3 the same 為欲現示依本一
258 3 sole; single 為欲現示依本一
259 3 a very small amount 為欲現示依本一
260 3 Yi 為欲現示依本一
261 3 other 為欲現示依本一
262 3 to unify 為欲現示依本一
263 3 accidentally; coincidentally 為欲現示依本一
264 3 abruptly; suddenly 為欲現示依本一
265 3 one; eka 為欲現示依本一
266 3 bǎi one hundred 乃至第五百
267 3 bǎi many 乃至第五百
268 3 bǎi Bai 乃至第五百
269 3 bǎi all 乃至第五百
270 3 bǎi hundred; sata 乃至第五百
271 3 xiàng to observe; to assess 其相云何
272 3 xiàng appearance; portrait; picture 其相云何
273 3 xiàng countenance; personage; character; disposition 其相云何
274 3 xiàng to aid; to help 其相云何
275 3 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 其相云何
276 3 xiàng a sign; a mark; appearance 其相云何
277 3 xiāng alternately; in turn 其相云何
278 3 xiāng Xiang 其相云何
279 3 xiāng form substance 其相云何
280 3 xiāng to express 其相云何
281 3 xiàng to choose 其相云何
282 3 xiāng Xiang 其相云何
283 3 xiāng an ancient musical instrument 其相云何
284 3 xiāng the seventh lunar month 其相云何
285 3 xiāng to compare 其相云何
286 3 xiàng to divine 其相云何
287 3 xiàng to administer 其相云何
288 3 xiàng helper for a blind person 其相云何
289 3 xiāng rhythm [music] 其相云何
290 3 xiāng the upper frets of a pipa 其相云何
291 3 xiāng coralwood 其相云何
292 3 xiàng ministry 其相云何
293 3 xiàng to supplement; to enhance 其相云何
294 3 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 其相云何
295 3 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 其相云何
296 3 xiàng sign; mark; liṅga 其相云何
297 3 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 其相云何
298 3 yìng to answer; to respond 上轉形相例此應知
299 3 yìng to confirm; to verify 上轉形相例此應知
300 3 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 上轉形相例此應知
301 3 yìng to accept 上轉形相例此應知
302 3 yìng to permit; to allow 上轉形相例此應知
303 3 yìng to echo 上轉形相例此應知
304 3 yìng to handle; to deal with 上轉形相例此應知
305 3 yìng Ying 上轉形相例此應知
306 3 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 無窮盡者
307 3 qióng poor; destitute; impoverished 窮上上無窮
308 3 qióng ended; finished 窮上上無窮
309 3 qióng extreme 窮上上無窮
310 3 qióng desolate; deserted; out-of-the-way 窮上上無窮
311 3 qióng poverty 窮上上無窮
312 3 qióng to investigate details of 窮上上無窮
313 2 jīn today; present; now 今此偈中為明何義
314 2 jīn Jin 今此偈中為明何義
315 2 jīn modern 今此偈中為明何義
316 2 jīn now; adhunā 今此偈中為明何義
317 2 zhě ca 有始終者
318 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 具足具足圓滿廣大常
319 2 圓滿 yuánmǎn Perfection 具足具足圓滿廣大常
320 2 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 具足具足圓滿廣大常
321 2 different; other 同同無窮異異無窮
322 2 to distinguish; to separate; to discriminate 同同無窮異異無窮
323 2 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 同同無窮異異無窮
324 2 unfamiliar; foreign 同同無窮異異無窮
325 2 unusual; strange; surprising 同同無窮異異無窮
326 2 to marvel; to wonder 同同無窮異異無窮
327 2 zhái to pick (fruit, etc) 擇分
328 2 to select; to choose; to pick 擇分
329 2 to differentiate 擇分
330 2 zhái discrimination; pravicāra 擇分
331 2 修多羅 xiūduōluó sūtra; sutta 因明性德修多羅中
332 2 形相 xíngxiāng appearance; features 故本轉形相當如何耶
333 2 形相 xíngxiāng to look over carefully; to scrutinize 故本轉形相當如何耶
334 2 現示 xiànshì explicit; manifest 為欲現示依本一
335 2 to carry on the shoulder 今此偈中為明何義
336 2 what 今此偈中為明何義
337 2 He 今此偈中為明何義
338 2 摩訶 móhē great 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
339 2 dǐng top; peak 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
340 2 dǐng to replace; to substitute 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
341 2 dǐng to carry on one's head 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
342 2 dǐng to point one's head at 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
343 2 dǐng to be equivalent to 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
344 2 dǐng crown; top of the head 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
345 2 dǐng to be the best of 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
346 2 dǐng limit 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
347 2 dǐng to push up; to support 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
348 2 dǐng to stand up to 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
349 2 dǐng to stand; to bear 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
350 2 dǐng to transfer ownership 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
351 2 dǐng to butt 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
352 2 dǐng to go against; to face danger 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
353 2 dǐng to turn down; to retort 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
354 2 dǐng to talk back; to answer back 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
355 2 dǐng usnisa; uṣṇīṣa 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
356 2 míng bright; luminous; brilliant 今此偈中為明何義
357 2 míng Ming 今此偈中為明何義
358 2 míng Ming Dynasty 今此偈中為明何義
359 2 míng obvious; explicit; clear 今此偈中為明何義
360 2 míng intelligent; clever; perceptive 今此偈中為明何義
361 2 míng to illuminate; to shine 今此偈中為明何義
362 2 míng consecrated 今此偈中為明何義
363 2 míng to understand; to comprehend 今此偈中為明何義
364 2 míng to explain; to clarify 今此偈中為明何義
365 2 míng Souther Ming; Later Ming 今此偈中為明何義
366 2 míng the world; the human world; the world of the living 今此偈中為明何義
367 2 míng eyesight; vision 今此偈中為明何義
368 2 míng a god; a spirit 今此偈中為明何義
369 2 míng fame; renown 今此偈中為明何義
370 2 míng open; public 今此偈中為明何義
371 2 míng clear 今此偈中為明何義
372 2 míng to become proficient 今此偈中為明何義
373 2 míng to be proficient 今此偈中為明何義
374 2 míng virtuous 今此偈中為明何義
375 2 míng open and honest 今此偈中為明何義
376 2 míng clean; neat 今此偈中為明何義
377 2 míng remarkable; outstanding; notable 今此偈中為明何義
378 2 míng next; afterwards 今此偈中為明何義
379 2 míng positive 今此偈中為明何義
380 2 míng Clear 今此偈中為明何義
381 2 míng wisdom; knowledge; vidya 今此偈中為明何義
382 2 desire 為欲現示依本一
383 2 to desire; to wish 為欲現示依本一
384 2 to desire; to intend 為欲現示依本一
385 2 lust 為欲現示依本一
386 2 desire; intention; wish; kāma 為欲現示依本一
387 2 xiàng direction 向本一下轉
388 2 xiàng to face 向本一下轉
389 2 xiàng previous; former; earlier 向本一下轉
390 2 xiàng a north facing window 向本一下轉
391 2 xiàng a trend 向本一下轉
392 2 xiàng Xiang 向本一下轉
393 2 xiàng Xiang 向本一下轉
394 2 xiàng to move towards 向本一下轉
395 2 xiàng to respect; to admire; to look up to 向本一下轉
396 2 xiàng to favor; to be partial to 向本一下轉
397 2 xiàng to approximate 向本一下轉
398 2 xiàng presuming 向本一下轉
399 2 xiàng to attack 向本一下轉
400 2 xiàng echo 向本一下轉
401 2 xiàng to make clear 向本一下轉
402 2 xiàng facing towards; abhimukha 向本一下轉
403 2 suǒ a few; various; some 所餘一切位
404 2 suǒ a place; a location 所餘一切位
405 2 suǒ indicates a passive voice 所餘一切位
406 2 suǒ an ordinal number 所餘一切位
407 2 suǒ meaning 所餘一切位
408 2 suǒ garrison 所餘一切位
409 2 suǒ place; pradeśa 所餘一切位
410 2 一一 yīyī one or two 一一現前
411 2 一一 yīyī a few 一一現前
412 2 法藏 fǎzàng Dharma Treasure 子法藏上上轉去
413 2 法藏 fǎzàng sūtra repository; sūtra hall 子法藏上上轉去
414 2 法藏 fǎzàng Fazang 子法藏上上轉去
415 2 míng fame; renown; reputation 建立如是名
416 2 míng a name; personal name; designation 建立如是名
417 2 míng rank; position 建立如是名
418 2 míng an excuse 建立如是名
419 2 míng life 建立如是名
420 2 míng to name; to call 建立如是名
421 2 míng to express; to describe 建立如是名
422 2 míng to be called; to have the name 建立如是名
423 2 míng to own; to possess 建立如是名
424 2 míng famous; renowned 建立如是名
425 2 míng moral 建立如是名
426 2 míng name; naman 建立如是名
427 2 míng fame; renown; yasas 建立如是名
428 2 卷第九 juǎn dì jiǔ scroll 9 大宗地玄文本論卷第九
429 2 一切 yīqiè temporary 所餘一切位
430 2 一切 yīqiè the same 所餘一切位
431 2 一有 yīyǒu as soon as there is 一空一有轉
432 2 最勝 zuìshèng jina; conqueror 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
433 2 建立 jiànlì to create; to build 建立如是名
434 2 建立 jiànlì to produce 建立如是名
435 2 jué to decide; to determine; to judge 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
436 2 jué to rupture; to breach [a dam] 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
437 2 jué to make a final determination [in a competition] 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
438 2 jué to punish by execution 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
439 2 jué to open up 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
440 2 jué to break from; to escape 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
441 2 jué to cut off; to sever 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
442 2 jué to leave; to say goodbye 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
443 2 jué to dredge; to scoop out 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
444 2 meaning; sense 今此偈中為明何義
445 2 justice; right action; righteousness 今此偈中為明何義
446 2 artificial; man-made; fake 今此偈中為明何義
447 2 chivalry; generosity 今此偈中為明何義
448 2 just; righteous 今此偈中為明何義
449 2 adopted 今此偈中為明何義
450 2 a relationship 今此偈中為明何義
451 2 volunteer 今此偈中為明何義
452 2 something suitable 今此偈中為明何義
453 2 a martyr 今此偈中為明何義
454 2 a law 今此偈中為明何義
455 2 Yi 今此偈中為明何義
456 2 Righteousness 今此偈中為明何義
457 2 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 乃至廣說故
458 2 gāo high; tall 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
459 2 gāo Kangxi radical 189 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
460 2 gāo height 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
461 2 gāo superior in level; degree; rate; grade 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
462 2 gāo high pitched; loud 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
463 2 gāo fine; good 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
464 2 gāo senior 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
465 2 gāo expensive 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
466 2 gāo Gao 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
467 2 gāo heights; an elevated place 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
468 2 gāo to be respected; to be eminent 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
469 2 gāo to respect 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
470 2 gāo height; samucchraya 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
471 2 gāo eminent; unnata 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分
472 2 Kangxi radical 49 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
473 2 to bring to an end; to stop 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
474 2 to complete 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
475 2 to demote; to dismiss 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
476 2 to recover from an illness 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
477 2 former; pūrvaka 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
478 2 second-rate 次當說獨一無二山王自在道路大決
479 2 second; secondary 次當說獨一無二山王自在道路大決
480 2 temporary stopover; temporary lodging 次當說獨一無二山王自在道路大決
481 2 a sequence; an order 次當說獨一無二山王自在道路大決
482 2 to arrive 次當說獨一無二山王自在道路大決
483 2 to be next in sequence 次當說獨一無二山王自在道路大決
484 2 positions of the 12 Jupiter stations 次當說獨一無二山王自在道路大決
485 2 positions of the sun and moon on the ecliptic 次當說獨一無二山王自在道路大決
486 2 stage of a journey 次當說獨一無二山王自在道路大決
487 2 ranks 次當說獨一無二山王自在道路大決
488 2 an official position 次當說獨一無二山王自在道路大決
489 2 inside 次當說獨一無二山王自在道路大決
490 2 to hesitate 次當說獨一無二山王自在道路大決
491 2 secondary; next; tatas 次當說獨一無二山王自在道路大決
492 2 金剛 jīngāng a diamond 有一金剛空一金剛
493 2 金剛 jīngāng King Kong 有一金剛空一金剛
494 2 金剛 jīngāng a hard object 有一金剛空一金剛
495 2 金剛 jīngāng gorilla 有一金剛空一金剛
496 2 金剛 jīngāng diamond 有一金剛空一金剛
497 2 金剛 jīngāng vajra 有一金剛空一金剛
498 2 一空 yīkōng leaving none left; (sold etc) out 一空一有轉
499 2 zuò to do 作如是說
500 2 zuò to act as; to serve as 作如是說

Frequencies of all Words

Top 796

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 12 無窮 wúqióng endless; inexhaustible 窮上上無窮
2 12 無窮 wúqióng infinity 窮上上無窮
3 12 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 總有千重轉
4 12 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 總有千重轉
5 12 zhuàn a revolution 總有千重轉
6 12 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 總有千重轉
7 12 zhuǎn to turn; to rotate 總有千重轉
8 12 zhuǎi to use many literary allusions 總有千重轉
9 12 zhuǎn to transfer 總有千重轉
10 12 zhuǎn to move forward; pravartana 總有千重轉
11 12 shàng top; a high position 謂本上一中
12 12 shang top; the position on or above something 謂本上一中
13 12 shàng to go up; to go forward 謂本上一中
14 12 shàng shang 謂本上一中
15 12 shàng previous; last 謂本上一中
16 12 shàng high; higher 謂本上一中
17 12 shàng advanced 謂本上一中
18 12 shàng a monarch; a sovereign 謂本上一中
19 12 shàng time 謂本上一中
20 12 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 謂本上一中
21 12 shàng far 謂本上一中
22 12 shàng big; as big as 謂本上一中
23 12 shàng abundant; plentiful 謂本上一中
24 12 shàng to report 謂本上一中
25 12 shàng to offer 謂本上一中
26 12 shàng to go on stage 謂本上一中
27 12 shàng to take office; to assume a post 謂本上一中
28 12 shàng to install; to erect 謂本上一中
29 12 shàng to suffer; to sustain 謂本上一中
30 12 shàng to burn 謂本上一中
31 12 shàng to remember 謂本上一中
32 12 shang on; in 謂本上一中
33 12 shàng upward 謂本上一中
34 12 shàng to add 謂本上一中
35 12 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 謂本上一中
36 12 shàng to meet 謂本上一中
37 12 shàng falling then rising (4th) tone 謂本上一中
38 12 shang used after a verb indicating a result 謂本上一中
39 12 shàng a musical note 謂本上一中
40 12 shàng higher, superior; uttara 謂本上一中
41 12 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 各各五百故
42 12 old; ancient; former; past 各各五百故
43 12 reason; cause; purpose 各各五百故
44 12 to die 各各五百故
45 12 so; therefore; hence 各各五百故
46 12 original 各各五百故
47 12 accident; happening; instance 各各五百故
48 12 a friend; an acquaintance; friendship 各各五百故
49 12 something in the past 各各五百故
50 12 deceased; dead 各各五百故
51 12 still; yet 各各五百故
52 12 therefore; tasmāt 各各五百故
53 11 běn measure word for books 謂本上一中
54 11 běn this (city, week, etc) 謂本上一中
55 11 běn originally; formerly 謂本上一中
56 11 běn to be one's own 謂本上一中
57 11 běn origin; source; root; foundation; basis 謂本上一中
58 11 běn the roots of a plant 謂本上一中
59 11 běn self 謂本上一中
60 11 běn measure word for flowering plants 謂本上一中
61 11 běn capital 謂本上一中
62 11 běn main; central; primary 謂本上一中
63 11 běn according to 謂本上一中
64 11 běn a version; an edition 謂本上一中
65 11 běn a memorial [presented to the emperor] 謂本上一中
66 11 běn a book 謂本上一中
67 11 běn trunk of a tree 謂本上一中
68 11 běn to investigate the root of 謂本上一中
69 11 běn a manuscript for a play 謂本上一中
70 11 běn Ben 謂本上一中
71 11 běn root; origin; mula 謂本上一中
72 11 běn becoming, being, existing; bhava 謂本上一中
73 11 běn former; previous; pūrva 謂本上一中
74 10 zhōng middle 自在道路中
75 10 zhōng medium; medium sized 自在道路中
76 10 zhōng China 自在道路中
77 10 zhòng to hit the mark 自在道路中
78 10 zhōng in; amongst 自在道路中
79 10 zhōng midday 自在道路中
80 10 zhōng inside 自在道路中
81 10 zhōng during 自在道路中
82 10 zhōng Zhong 自在道路中
83 10 zhōng intermediary 自在道路中
84 10 zhōng half 自在道路中
85 10 zhōng just right; suitably 自在道路中
86 10 zhōng while 自在道路中
87 10 zhòng to reach; to attain 自在道路中
88 10 zhòng to suffer; to infect 自在道路中
89 10 zhòng to obtain 自在道路中
90 10 zhòng to pass an exam 自在道路中
91 10 zhōng middle 自在道路中
92 9 如是 rúshì thus; so 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
93 9 如是 rúshì thus, so 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
94 8 a verse 偈曰
95 8 jié martial 偈曰
96 8 jié brave 偈曰
97 8 jié swift; hasty 偈曰
98 8 jié forceful 偈曰
99 8 gatha; hymn; verse 偈曰
100 7 山王 shān wáng the highest peak 獨一無二山王自在道路大決擇分
101 7 big; huge; large 獨一無二山王自在道路大決擇分
102 7 Kangxi radical 37 獨一無二山王自在道路大決擇分
103 7 great; major; important 獨一無二山王自在道路大決擇分
104 7 size 獨一無二山王自在道路大決擇分
105 7 old 獨一無二山王自在道路大決擇分
106 7 greatly; very 獨一無二山王自在道路大決擇分
107 7 oldest; earliest 獨一無二山王自在道路大決擇分
108 7 adult 獨一無二山王自在道路大決擇分
109 7 tài greatest; grand 獨一無二山王自在道路大決擇分
110 7 dài an important person 獨一無二山王自在道路大決擇分
111 7 senior 獨一無二山王自在道路大決擇分
112 7 approximately 獨一無二山王自在道路大決擇分
113 7 tài greatest; grand 獨一無二山王自在道路大決擇分
114 7 an element 獨一無二山王自在道路大決擇分
115 7 great; mahā 獨一無二山王自在道路大決擇分
116 6 each 各各五百故
117 6 all; every 各各五百故
118 6 ka 各各五百故
119 6 every; pṛthak 各各五百故
120 6 乃至 nǎizhì and even 乃至第五百
121 6 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至第五百
122 6 道路 dàolù a road; a path 獨一無二山王自在道路大決擇分
123 6 道路 dàolù a method; a way 獨一無二山王自在道路大決擇分
124 6 道路 dàolù progression; course of events 獨一無二山王自在道路大決擇分
125 6 yuē to speak; to say 偈曰
126 6 yuē Kangxi radical 73 偈曰
127 6 yuē to be called 偈曰
128 6 yuē particle without meaning 偈曰
129 6 yuē said; ukta 偈曰
130 6 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 獨一無二山王自在道路大決擇分
131 6 自在 zìzài Carefree 獨一無二山王自在道路大決擇分
132 6 自在 zìzài perfect ease 獨一無二山王自在道路大決擇分
133 6 自在 zìzài Isvara 獨一無二山王自在道路大決擇分
134 6 自在 zìzài self mastery; vaśitā 獨一無二山王自在道路大決擇分
135 5 wèi position; location; place 餘位亦如是
136 5 wèi measure word for people 餘位亦如是
137 5 wèi bit 餘位亦如是
138 5 wèi a seat 餘位亦如是
139 5 wèi a post 餘位亦如是
140 5 wèi a rank; status 餘位亦如是
141 5 wèi a throne 餘位亦如是
142 5 wèi Wei 餘位亦如是
143 5 wèi the standard form of an object 餘位亦如是
144 5 wèi a polite form of address 餘位亦如是
145 5 wèi at; located at 餘位亦如是
146 5 wèi to arrange 餘位亦如是
147 5 wèi to remain standing; avasthā 餘位亦如是
148 5 無有 wú yǒu there is not 無有窮盡
149 5 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
150 5 yǒu is; are; to exist 有一金剛空一金剛
151 5 yǒu to have; to possess 有一金剛空一金剛
152 5 yǒu indicates an estimate 有一金剛空一金剛
153 5 yǒu indicates a large quantity 有一金剛空一金剛
154 5 yǒu indicates an affirmative response 有一金剛空一金剛
155 5 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一金剛空一金剛
156 5 yǒu used to compare two things 有一金剛空一金剛
157 5 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一金剛空一金剛
158 5 yǒu used before the names of dynasties 有一金剛空一金剛
159 5 yǒu a certain thing; what exists 有一金剛空一金剛
160 5 yǒu multiple of ten and ... 有一金剛空一金剛
161 5 yǒu abundant 有一金剛空一金剛
162 5 yǒu purposeful 有一金剛空一金剛
163 5 yǒu You 有一金剛空一金剛
164 5 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一金剛空一金剛
165 5 yǒu becoming; bhava 有一金剛空一金剛
166 4 始終 shǐzhōng from beginning to end 無有邊際無有始終
167 4 始終 shǐzhōng all along 無有邊際無有始終
168 4 始終 shǐzhōng the whole course of events 無有邊際無有始終
169 4 始終 shǐzhōng in the end; after all 無有邊際無有始終
170 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
171 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
172 4 shuì to persuade 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
173 4 shuō to teach; to recite; to explain 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
174 4 shuō a doctrine; a theory 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
175 4 shuō to claim; to assert 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
176 4 shuō allocution 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
177 4 shuō to criticize; to scold 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
178 4 shuō to indicate; to refer to 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
179 4 shuō speach; vāda 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
180 4 shuō to speak; bhāṣate 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
181 4 such as; for example; for instance 如偈
182 4 if 如偈
183 4 in accordance with 如偈
184 4 to be appropriate; should; with regard to 如偈
185 4 this 如偈
186 4 it is so; it is thus; can be compared with 如偈
187 4 to go to 如偈
188 4 to meet 如偈
189 4 to appear; to seem; to be like 如偈
190 4 at least as good as 如偈
191 4 and 如偈
192 4 or 如偈
193 4 but 如偈
194 4 then 如偈
195 4 naturally 如偈
196 4 expresses a question or doubt 如偈
197 4 you 如偈
198 4 the second lunar month 如偈
199 4 in; at 如偈
200 4 Ru 如偈
201 4 Thus 如偈
202 4 thus; tathā 如偈
203 4 like; iva 如偈
204 4 wèi for; to 今此偈中為明何義
205 4 wèi because of 今此偈中為明何義
206 4 wéi to act as; to serve 今此偈中為明何義
207 4 wéi to change into; to become 今此偈中為明何義
208 4 wéi to be; is 今此偈中為明何義
209 4 wéi to do 今此偈中為明何義
210 4 wèi for 今此偈中為明何義
211 4 wèi because of; for; to 今此偈中為明何義
212 4 wèi to 今此偈中為明何義
213 4 wéi in a passive construction 今此偈中為明何義
214 4 wéi forming a rehetorical question 今此偈中為明何義
215 4 wéi forming an adverb 今此偈中為明何義
216 4 wéi to add emphasis 今此偈中為明何義
217 4 wèi to support; to help 今此偈中為明何義
218 4 wéi to govern 今此偈中為明何義
219 4 also; too 餘位亦如是
220 4 but 餘位亦如是
221 4 this; he; she 餘位亦如是
222 4 although; even though 餘位亦如是
223 4 already 餘位亦如是
224 4 particle with no meaning 餘位亦如是
225 4 Yi 餘位亦如是
226 4 fēn to separate; to divide into parts 擇分
227 4 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 擇分
228 4 fēn a part; a section; a division; a portion 擇分
229 4 fēn a minute; a 15 second unit of time 擇分
230 4 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 擇分
231 4 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 擇分
232 4 fēn to differentiate; to distinguish 擇分
233 4 fēn a fraction 擇分
234 4 fēn to express as a fraction 擇分
235 4 fēn one tenth 擇分
236 4 fēn a centimeter 擇分
237 4 fèn a component; an ingredient 擇分
238 4 fèn the limit of an obligation 擇分
239 4 fèn affection; goodwill 擇分
240 4 fèn a role; a responsibility 擇分
241 4 fēn equinox 擇分
242 4 fèn a characteristic 擇分
243 4 fèn to assume; to deduce 擇分
244 4 fēn to share 擇分
245 4 fēn branch [office] 擇分
246 4 fēn clear; distinct 擇分
247 4 fēn a difference 擇分
248 4 fēn a score 擇分
249 4 fèn identity 擇分
250 4 fèn a part; a portion 擇分
251 4 fēn part; avayava 擇分
252 4 具足 jùzú Purāṇa 具足具足圓滿廣大常
253 4 具足 jùzú Completeness 具足具足圓滿廣大常
254 4 具足 jùzú complete; accomplished 具足具足圓滿廣大常
255 4 his; hers; its; theirs 其相云何
256 4 to add emphasis 其相云何
257 4 used when asking a question in reply to a question 其相云何
258 4 used when making a request or giving an order 其相云何
259 4 he; her; it; them 其相云何
260 4 probably; likely 其相云何
261 4 will 其相云何
262 4 may 其相云何
263 4 if 其相云何
264 4 or 其相云何
265 4 Qi 其相云何
266 4 he; her; it; saḥ; sā; tad 其相云何
267 4 第五 dì wǔ fifth 乃至第五百
268 4 第五 dì wǔ fifth; pañcama 乃至第五百
269 4 五百 wǔ bǎi five hundred 各各五百故
270 4 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 各各五百故
271 4 extra; surplus; remainder 餘位亦如是
272 4 odd 餘位亦如是
273 4 I 餘位亦如是
274 4 to remain 餘位亦如是
275 4 the time after an event 餘位亦如是
276 4 the others; the rest 餘位亦如是
277 4 additional; complementary 餘位亦如是
278 3 大宗地玄文本論 dà zōng dì Xuán Wénběn lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第九
279 3 hǎi the sea; a sea; the ocean 法藏之海極廣
280 3 hǎi foreign 法藏之海極廣
281 3 hǎi a large lake 法藏之海極廣
282 3 hǎi a large mass 法藏之海極廣
283 3 hǎi having large capacity 法藏之海極廣
284 3 hǎi Hai 法藏之海極廣
285 3 hǎi seawater 法藏之海極廣
286 3 hǎi a field; an area 法藏之海極廣
287 3 hǎi a large and barron area of land 法藏之海極廣
288 3 hǎi a large container 法藏之海極廣
289 3 hǎi arbitrarily 法藏之海極廣
290 3 hǎi ruthlessly 法藏之海極廣
291 3 hǎi sea; sāgara 法藏之海極廣
292 3 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 獨一無二山王自在道路大決擇分
293 3 xià next 門向下下轉
294 3 xià bottom 門向下下轉
295 3 xià to fall; to drop; to go down; to descend 門向下下轉
296 3 xià measure word for time 門向下下轉
297 3 xià expresses completion of an action 門向下下轉
298 3 xià to announce 門向下下轉
299 3 xià to do 門向下下轉
300 3 xià to withdraw; to leave; to exit 門向下下轉
301 3 xià under; below 門向下下轉
302 3 xià the lower class; a member of the lower class 門向下下轉
303 3 xià inside 門向下下轉
304 3 xià an aspect 門向下下轉
305 3 xià a certain time 門向下下轉
306 3 xià a time; an instance 門向下下轉
307 3 xià to capture; to take 門向下下轉
308 3 xià to put in 門向下下轉
309 3 xià to enter 門向下下轉
310 3 xià to eliminate; to remove; to get off 門向下下轉
311 3 xià to finish work or school 門向下下轉
312 3 xià to go 門向下下轉
313 3 xià to scorn; to look down on 門向下下轉
314 3 xià to modestly decline 門向下下轉
315 3 xià to produce 門向下下轉
316 3 xià to stay at; to lodge at 門向下下轉
317 3 xià to decide 門向下下轉
318 3 xià to be less than 門向下下轉
319 3 xià humble; lowly 門向下下轉
320 3 xià below; adhara 門向下下轉
321 3 xià lower; inferior; hina 門向下下轉
322 3 zhòng heavy 總有千重轉
323 3 chóng to repeat 總有千重轉
324 3 chóng repetition; iteration; layer 總有千重轉
325 3 chóng again 總有千重轉
326 3 zhòng significant; serious; important 總有千重轉
327 3 chóng layered; folded; tiered 總有千重轉
328 3 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 總有千重轉
329 3 zhòng sad 總有千重轉
330 3 zhòng a weight 總有千重轉
331 3 zhòng large in amount; valuable 總有千重轉
332 3 zhòng thick; dense; strong 總有千重轉
333 3 zhòng to prefer 總有千重轉
334 3 zhòng to add 總有千重轉
335 3 zhòng cautiously; prudently 總有千重轉
336 3 zhòng heavy; guru 總有千重轉
337 3 轉入 zhuǎnrù to change over to; to shift to 漸漸轉入乃至第五百
338 3 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有千重轉
339 3 lùn to comment; to discuss 論曰
340 3 lùn a theory; a doctrine 論曰
341 3 lùn by the; per 論曰
342 3 lùn to evaluate 論曰
343 3 lùn opinion; speech; statement 論曰
344 3 lùn to convict 論曰
345 3 lùn to edit; to compile 論曰
346 3 lùn a treatise; sastra 論曰
347 3 qiān one thousand 總有千重轉
348 3 qiān many; numerous; countless 總有千重轉
349 3 qiān very 總有千重轉
350 3 qiān a cheat; swindler 總有千重轉
351 3 zhī to know 上轉形相例此應知
352 3 zhī to comprehend 上轉形相例此應知
353 3 zhī to inform; to tell 上轉形相例此應知
354 3 zhī to administer 上轉形相例此應知
355 3 zhī to distinguish; to discern 上轉形相例此應知
356 3 zhī to be close friends 上轉形相例此應知
357 3 zhī to feel; to sense; to perceive 上轉形相例此應知
358 3 zhī to receive; to entertain 上轉形相例此應知
359 3 zhī knowledge 上轉形相例此應知
360 3 zhī consciousness; perception 上轉形相例此應知
361 3 zhī a close friend 上轉形相例此應知
362 3 zhì wisdom 上轉形相例此應知
363 3 zhì Zhi 上轉形相例此應知
364 3 zhī Understanding 上轉形相例此應知
365 3 zhī know; jña 上轉形相例此應知
366 3 this; these 今此偈中為明何義
367 3 in this way 今此偈中為明何義
368 3 otherwise; but; however; so 今此偈中為明何義
369 3 at this time; now; here 今此偈中為明何義
370 3 this; here; etad 今此偈中為明何義
371 3 dāng to be; to act as; to serve as 次當說獨一無二山王自在道路大決
372 3 dāng at or in the very same; be apposite 次當說獨一無二山王自在道路大決
373 3 dāng dang (sound of a bell) 次當說獨一無二山王自在道路大決
374 3 dāng to face 次當說獨一無二山王自在道路大決
375 3 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 次當說獨一無二山王自在道路大決
376 3 dāng to manage; to host 次當說獨一無二山王自在道路大決
377 3 dāng should 次當說獨一無二山王自在道路大決
378 3 dāng to treat; to regard as 次當說獨一無二山王自在道路大決
379 3 dǎng to think 次當說獨一無二山王自在道路大決
380 3 dàng suitable; correspond to 次當說獨一無二山王自在道路大決
381 3 dǎng to be equal 次當說獨一無二山王自在道路大決
382 3 dàng that 次當說獨一無二山王自在道路大決
383 3 dāng an end; top 次當說獨一無二山王自在道路大決
384 3 dàng clang; jingle 次當說獨一無二山王自在道路大決
385 3 dāng to judge 次當說獨一無二山王自在道路大決
386 3 dǎng to bear on one's shoulder 次當說獨一無二山王自在道路大決
387 3 dàng the same 次當說獨一無二山王自在道路大決
388 3 dàng to pawn 次當說獨一無二山王自在道路大決
389 3 dàng to fail [an exam] 次當說獨一無二山王自在道路大決
390 3 dàng a trap 次當說獨一無二山王自在道路大決
391 3 dàng a pawned item 次當說獨一無二山王自在道路大決
392 3 廣大 guǎngdà vast; extensive 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
393 3 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
394 3 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
395 3 廣大 guǎngdà to expand 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
396 3 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
397 3 窮盡 qióngjìn to end; to exhaust 無有窮盡
398 3 獨一無二 dú yī wú èr unique and unmatched; unrivalled 獨一無二山王自在道路大決擇分
399 3 one 為欲現示依本一
400 3 Kangxi radical 1 為欲現示依本一
401 3 as soon as; all at once 為欲現示依本一
402 3 pure; concentrated 為欲現示依本一
403 3 whole; all 為欲現示依本一
404 3 first 為欲現示依本一
405 3 the same 為欲現示依本一
406 3 each 為欲現示依本一
407 3 certain 為欲現示依本一
408 3 throughout 為欲現示依本一
409 3 used in between a reduplicated verb 為欲現示依本一
410 3 sole; single 為欲現示依本一
411 3 a very small amount 為欲現示依本一
412 3 Yi 為欲現示依本一
413 3 other 為欲現示依本一
414 3 to unify 為欲現示依本一
415 3 accidentally; coincidentally 為欲現示依本一
416 3 abruptly; suddenly 為欲現示依本一
417 3 or 為欲現示依本一
418 3 one; eka 為欲現示依本一
419 3 bǎi one hundred 乃至第五百
420 3 bǎi many 乃至第五百
421 3 bǎi Bai 乃至第五百
422 3 bǎi all 乃至第五百
423 3 bǎi hundred; sata 乃至第五百
424 3 xiāng each other; one another; mutually 其相云何
425 3 xiàng to observe; to assess 其相云何
426 3 xiàng appearance; portrait; picture 其相云何
427 3 xiàng countenance; personage; character; disposition 其相云何
428 3 xiàng to aid; to help 其相云何
429 3 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 其相云何
430 3 xiàng a sign; a mark; appearance 其相云何
431 3 xiāng alternately; in turn 其相云何
432 3 xiāng Xiang 其相云何
433 3 xiāng form substance 其相云何
434 3 xiāng to express 其相云何
435 3 xiàng to choose 其相云何
436 3 xiāng Xiang 其相云何
437 3 xiāng an ancient musical instrument 其相云何
438 3 xiāng the seventh lunar month 其相云何
439 3 xiāng to compare 其相云何
440 3 xiàng to divine 其相云何
441 3 xiàng to administer 其相云何
442 3 xiàng helper for a blind person 其相云何
443 3 xiāng rhythm [music] 其相云何
444 3 xiāng the upper frets of a pipa 其相云何
445 3 xiāng coralwood 其相云何
446 3 xiàng ministry 其相云何
447 3 xiàng to supplement; to enhance 其相云何
448 3 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 其相云何
449 3 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 其相云何
450 3 xiàng sign; mark; liṅga 其相云何
451 3 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 其相云何
452 3 yīng should; ought 上轉形相例此應知
453 3 yìng to answer; to respond 上轉形相例此應知
454 3 yìng to confirm; to verify 上轉形相例此應知
455 3 yīng soon; immediately 上轉形相例此應知
456 3 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 上轉形相例此應知
457 3 yìng to accept 上轉形相例此應知
458 3 yīng or; either 上轉形相例此應知
459 3 yìng to permit; to allow 上轉形相例此應知
460 3 yìng to echo 上轉形相例此應知
461 3 yìng to handle; to deal with 上轉形相例此應知
462 3 yìng Ying 上轉形相例此應知
463 3 yīng suitable; yukta 上轉形相例此應知
464 3 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 無窮盡者
465 3 qióng poor; destitute; impoverished 窮上上無窮
466 3 qióng ended; finished 窮上上無窮
467 3 qióng extreme 窮上上無窮
468 3 qióng desolate; deserted; out-of-the-way 窮上上無窮
469 3 qióng poverty 窮上上無窮
470 3 qióng to investigate details of 窮上上無窮
471 3 qióng thoroughly; completely 窮上上無窮
472 2 jīn today; present; now 今此偈中為明何義
473 2 jīn Jin 今此偈中為明何義
474 2 jīn modern 今此偈中為明何義
475 2 jīn now; adhunā 今此偈中為明何義
476 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有始終者
477 2 zhě that 有始終者
478 2 zhě nominalizing function word 有始終者
479 2 zhě used to mark a definition 有始終者
480 2 zhě used to mark a pause 有始終者
481 2 zhě topic marker; that; it 有始終者
482 2 zhuó according to 有始終者
483 2 zhě ca 有始終者
484 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 具足具足圓滿廣大常
485 2 圓滿 yuánmǎn Perfection 具足具足圓滿廣大常
486 2 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 具足具足圓滿廣大常
487 2 different; other 同同無窮異異無窮
488 2 to distinguish; to separate; to discriminate 同同無窮異異無窮
489 2 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 同同無窮異異無窮
490 2 unfamiliar; foreign 同同無窮異異無窮
491 2 unusual; strange; surprising 同同無窮異異無窮
492 2 to marvel; to wonder 同同無窮異異無窮
493 2 another; other 同同無窮異異無窮
494 2 zhái to pick (fruit, etc) 擇分
495 2 to select; to choose; to pick 擇分
496 2 to differentiate 擇分
497 2 zhái discrimination; pravicāra 擇分
498 2 修多羅 xiūduōluó sūtra; sutta 因明性德修多羅中
499 2 形相 xíngxiāng appearance; features 故本轉形相當如何耶
500 2 形相 xíngxiāng to look over carefully; to scrutinize 故本轉形相當如何耶

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhuǎn to move forward; pravartana
shàng higher, superior; uttara
therefore; tasmāt
 1. běn
 2. běn
 3. běn
 1. root; origin; mula
 2. becoming, being, existing; bhava
 3. former; previous; pūrva
zhōng middle
如是 rúshì thus, so
gatha; hymn; verse
山王 shān wáng the highest peak
 1. an element
 2. great; mahā
 1. ka
 2. every; pṛthak

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大宗地玄文本论 大宗地玄文本論 100 Da Zong Di Xuan Wenben Lun
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 77 Aśvaghoṣa; Asvaghosa
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
如是说 如是說 114 Thus Said
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 12.

Simplified Traditional Pinyin English
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
广说 廣說 103 to explain; to teach
卷第九 106 scroll 9
决择分 決擇分 106 ability in judgement and selection
山王 115 the highest peak
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
现示 現示 120 explicit; manifest
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
因明 121 Buddhist logic; hetuvidyā
一中 121
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
最胜 最勝 122 jina; conqueror