Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 21

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 72 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩摩訶薩學一切智亦復如是
2 63 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
3 63 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
4 62 infix potential marker 有所作不
5 51 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 如是學者是學般若波羅蜜多
6 44 zhě ca 則學一切智者
7 43 néng can; able 如是學者能到諸學彼岸
8 43 néng ability; capacity 如是學者能到諸學彼岸
9 43 néng a mythical bear-like beast 如是學者能到諸學彼岸
10 43 néng energy 如是學者能到諸學彼岸
11 43 néng function; use 如是學者能到諸學彼岸
12 43 néng talent 如是學者能到諸學彼岸
13 43 néng expert at 如是學者能到諸學彼岸
14 43 néng to be in harmony 如是學者能到諸學彼岸
15 43 néng to tend to; to care for 如是學者能到諸學彼岸
16 43 néng to reach; to arrive at 如是學者能到諸學彼岸
17 43 néng to be able; śak 如是學者能到諸學彼岸
18 43 néng skilful; pravīṇa 如是學者能到諸學彼岸
19 40 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩欲學一切智
20 37 to go; to 於汝意云何
21 37 to rely on; to depend on 於汝意云何
22 37 Yu 於汝意云何
23 37 a crow 於汝意云何
24 35 xué to study; to learn 學品第二十五
25 35 xué to imitate 學品第二十五
26 35 xué a school; an academy 學品第二十五
27 35 xué to understand 學品第二十五
28 35 xué learning; acquired knowledge 學品第二十五
29 35 xué learned 學品第二十五
30 35 xué student; learning; śikṣā 學品第二十五
31 35 xué a learner 學品第二十五
32 33 to leave; to depart; to go away; to part 若離學則學一切智
33 33 a mythical bird 若離學則學一切智
34 33 li; one of the eight divinatory trigrams 若離學則學一切智
35 33 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 若離學則學一切智
36 33 chī a dragon with horns not yet grown 若離學則學一切智
37 33 a mountain ash 若離學則學一切智
38 33 vanilla; a vanilla-like herb 若離學則學一切智
39 33 to be scattered; to be separated 若離學則學一切智
40 33 to cut off 若離學則學一切智
41 33 to violate; to be contrary to 若離學則學一切智
42 33 to be distant from 若離學則學一切智
43 33 two 若離學則學一切智
44 33 to array; to align 若離學則學一切智
45 33 to pass through; to experience 若離學則學一切智
46 33 transcendence 若離學則學一切智
47 33 to avoid; to abstain from; viramaṇa 若離學則學一切智
48 33 suǒ a few; various; some 如無盡相亦無所作
49 33 suǒ a place; a location 如無盡相亦無所作
50 33 suǒ indicates a passive voice 如無盡相亦無所作
51 33 suǒ an ordinal number 如無盡相亦無所作
52 33 suǒ meaning 如無盡相亦無所作
53 33 suǒ garrison 如無盡相亦無所作
54 33 suǒ place; pradeśa 如無盡相亦無所作
55 32 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 當知眾生聚中少有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者
56 30 zhōng middle 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
57 30 zhōng medium; medium sized 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
58 30 zhōng China 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
59 30 zhòng to hit the mark 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
60 30 zhōng midday 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
61 30 zhōng inside 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
62 30 zhōng during 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
63 30 zhōng Zhong 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
64 30 zhōng intermediary 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
65 30 zhōng half 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
66 30 zhòng to reach; to attain 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
67 30 zhòng to suffer; to infect 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
68 30 zhòng to obtain 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
69 30 zhòng to pass an exam 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
70 30 zhōng middle 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
71 30 xīn heart [organ] 不生雜染心
72 30 xīn Kangxi radical 61 不生雜染心
73 30 xīn mind; consciousness 不生雜染心
74 30 xīn the center; the core; the middle 不生雜染心
75 30 xīn one of the 28 star constellations 不生雜染心
76 30 xīn heart 不生雜染心
77 30 xīn emotion 不生雜染心
78 30 xīn intention; consideration 不生雜染心
79 30 xīn disposition; temperament 不生雜染心
80 30 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 不生雜染心
81 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是如有生有滅有起有染有得有證不
82 29 děi to want to; to need to 是如有生有滅有起有染有得有證不
83 29 děi must; ought to 是如有生有滅有起有染有得有證不
84 29 de 是如有生有滅有起有染有得有證不
85 29 de infix potential marker 是如有生有滅有起有染有得有證不
86 29 to result in 是如有生有滅有起有染有得有證不
87 29 to be proper; to fit; to suit 是如有生有滅有起有染有得有證不
88 29 to be satisfied 是如有生有滅有起有染有得有證不
89 29 to be finished 是如有生有滅有起有染有得有證不
90 29 děi satisfying 是如有生有滅有起有染有得有證不
91 29 to contract 是如有生有滅有起有染有得有證不
92 29 to hear 是如有生有滅有起有染有得有證不
93 29 to have; there is 是如有生有滅有起有染有得有證不
94 29 marks time passed 是如有生有滅有起有染有得有證不
95 29 obtain; attain; prāpta 是如有生有滅有起有染有得有證不
96 27 Yi 如無盡相亦無所作
97 27 yòu Kangxi radical 29 又菩薩摩訶薩如是學者
98 25 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
99 25 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
100 24 學者 xuézhě scholar 是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相
101 24 學者 xuézhě a student 是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相
102 23 zuò to do 是等當云何作
103 23 zuò to act as; to serve as 是等當云何作
104 23 zuò to start 是等當云何作
105 23 zuò a writing; a work 是等當云何作
106 23 zuò to dress as; to be disguised as 是等當云何作
107 23 zuō to create; to make 是等當云何作
108 23 zuō a workshop 是等當云何作
109 23 zuō to write; to compose 是等當云何作
110 23 zuò to rise 是等當云何作
111 23 zuò to be aroused 是等當云何作
112 23 zuò activity; action; undertaking 是等當云何作
113 23 zuò to regard as 是等當云何作
114 23 zuò action; kāraṇa 是等當云何作
115 21 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 以彼所有諸功德法生隨喜心
116 21 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 以彼所有諸功德法生隨喜心
117 21 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
118 21 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
119 21 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
120 21 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
121 21 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
122 21 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
123 21 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
124 21 yán to act as 尊者須菩提白佛言
125 21 yán word; vacana 尊者須菩提白佛言
126 21 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
127 20 self 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
128 20 [my] dear 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
129 20 Wo 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
130 20 self; atman; attan 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
131 20 ga 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
132 19 shēng to be born; to give birth 是如有生有滅有起有染有得有證不
133 19 shēng to live 是如有生有滅有起有染有得有證不
134 19 shēng raw 是如有生有滅有起有染有得有證不
135 19 shēng a student 是如有生有滅有起有染有得有證不
136 19 shēng life 是如有生有滅有起有染有得有證不
137 19 shēng to produce; to give rise 是如有生有滅有起有染有得有證不
138 19 shēng alive 是如有生有滅有起有染有得有證不
139 19 shēng a lifetime 是如有生有滅有起有染有得有證不
140 19 shēng to initiate; to become 是如有生有滅有起有染有得有證不
141 19 shēng to grow 是如有生有滅有起有染有得有證不
142 19 shēng unfamiliar 是如有生有滅有起有染有得有證不
143 19 shēng not experienced 是如有生有滅有起有染有得有證不
144 19 shēng hard; stiff; strong 是如有生有滅有起有染有得有證不
145 19 shēng having academic or professional knowledge 是如有生有滅有起有染有得有證不
146 19 shēng a male role in traditional theatre 是如有生有滅有起有染有得有證不
147 19 shēng gender 是如有生有滅有起有染有得有證不
148 19 shēng to develop; to grow 是如有生有滅有起有染有得有證不
149 19 shēng to set up 是如有生有滅有起有染有得有證不
150 19 shēng a prostitute 是如有生有滅有起有染有得有證不
151 19 shēng a captive 是如有生有滅有起有染有得有證不
152 19 shēng a gentleman 是如有生有滅有起有染有得有證不
153 19 shēng Kangxi radical 100 是如有生有滅有起有染有得有證不
154 19 shēng unripe 是如有生有滅有起有染有得有證不
155 19 shēng nature 是如有生有滅有起有染有得有證不
156 19 shēng to inherit; to succeed 是如有生有滅有起有染有得有證不
157 19 shēng destiny 是如有生有滅有起有染有得有證不
158 19 shēng birth 是如有生有滅有起有染有得有證不
159 19 desire 菩薩摩訶薩欲學一切智
160 19 to desire; to wish 菩薩摩訶薩欲學一切智
161 19 to desire; to intend 菩薩摩訶薩欲學一切智
162 19 lust 菩薩摩訶薩欲學一切智
163 19 desire; intention; wish; kāma 菩薩摩訶薩欲學一切智
164 18 zhī to know 實知實見
165 18 zhī to comprehend 實知實見
166 18 zhī to inform; to tell 實知實見
167 18 zhī to administer 實知實見
168 18 zhī to distinguish; to discern 實知實見
169 18 zhī to be close friends 實知實見
170 18 zhī to feel; to sense; to perceive 實知實見
171 18 zhī to receive; to entertain 實知實見
172 18 zhī knowledge 實知實見
173 18 zhī consciousness; perception 實知實見
174 18 zhī a close friend 實知實見
175 18 zhì wisdom 實知實見
176 18 zhì Zhi 實知實見
177 18 zhī Understanding 實知實見
178 18 zhī know; jña 實知實見
179 18 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 若有能調御一切眾生
180 18 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 若有能調御一切眾生
181 18 ér Kangxi radical 126 雖入諸禪而不隨禪生
182 18 ér as if; to seem like 雖入諸禪而不隨禪生
183 18 néng can; able 雖入諸禪而不隨禪生
184 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 雖入諸禪而不隨禪生
185 18 ér to arrive; up to 雖入諸禪而不隨禪生
186 17 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 不生阿修羅界
187 17 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生阿修羅界
188 17 method; way 如是學者速得不退轉法
189 17 France 如是學者速得不退轉法
190 17 the law; rules; regulations 如是學者速得不退轉法
191 17 the teachings of the Buddha; Dharma 如是學者速得不退轉法
192 17 a standard; a norm 如是學者速得不退轉法
193 17 an institution 如是學者速得不退轉法
194 17 to emulate 如是學者速得不退轉法
195 17 magic; a magic trick 如是學者速得不退轉法
196 17 punishment 如是學者速得不退轉法
197 17 Fa 如是學者速得不退轉法
198 17 a precedent 如是學者速得不退轉法
199 17 a classification of some kinds of Han texts 如是學者速得不退轉法
200 17 relating to a ceremony or rite 如是學者速得不退轉法
201 17 Dharma 如是學者速得不退轉法
202 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是學者速得不退轉法
203 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是學者速得不退轉法
204 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是學者速得不退轉法
205 17 quality; characteristic 如是學者速得不退轉法
206 17 Kangxi radical 71 若無生無滅無起無染無性
207 17 to not have; without 若無生無滅無起無染無性
208 17 mo 若無生無滅無起無染無性
209 17 to not have 若無生無滅無起無染無性
210 17 Wu 若無生無滅無起無染無性
211 17 mo 若無生無滅無起無染無性
212 17 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
213 17 relating to Buddhism 佛告須菩提言
214 17 a statue or image of a Buddha 佛告須菩提言
215 17 a Buddhist text 佛告須菩提言
216 17 to touch; to stroke 佛告須菩提言
217 17 Buddha 佛告須菩提言
218 17 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
219 16 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多諸荊棘砂礫草木等類
220 16 duó many; much 多諸荊棘砂礫草木等類
221 16 duō more 多諸荊棘砂礫草木等類
222 16 duō excessive 多諸荊棘砂礫草木等類
223 16 duō abundant 多諸荊棘砂礫草木等類
224 16 duō to multiply; to acrue 多諸荊棘砂礫草木等類
225 16 duō Duo 多諸荊棘砂礫草木等類
226 16 duō ta 多諸荊棘砂礫草木等類
227 16 聲聞 shēngwén sravaka 多有愛樂修學聲聞
228 16 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 多有愛樂修學聲聞
229 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 即得清淨十力
230 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 即得清淨十力
231 16 清淨 qīngjìng concise 即得清淨十力
232 16 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 即得清淨十力
233 16 清淨 qīngjìng pure and clean 即得清淨十力
234 16 清淨 qīngjìng purity 即得清淨十力
235 16 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 即得清淨十力
236 16 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
237 16 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
238 16 善男子 shàn nánzi good men 若有善男子
239 16 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有善男子
240 15 huàn a fantasy; an illusion 幻喻品第二十六
241 15 huàn to delude; to decieve 幻喻品第二十六
242 15 huàn to conjuure; to transform by magic 幻喻品第二十六
243 15 huàn illusion; māyā 幻喻品第二十六
244 15 無分別 wú fēnbié Non-Discriminative 虛空無分別故
245 15 無分別 wú fēnbié without false conceptualization 虛空無分別故
246 15 to use; to grasp 菩薩以能成就善巧方便故
247 15 to rely on 菩薩以能成就善巧方便故
248 15 to regard 菩薩以能成就善巧方便故
249 15 to be able to 菩薩以能成就善巧方便故
250 15 to order; to command 菩薩以能成就善巧方便故
251 15 used after a verb 菩薩以能成就善巧方便故
252 15 a reason; a cause 菩薩以能成就善巧方便故
253 15 Israel 菩薩以能成就善巧方便故
254 15 Yi 菩薩以能成就善巧方便故
255 15 use; yogena 菩薩以能成就善巧方便故
256 14 一切 yīqiè temporary 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
257 14 一切 yīqiè the same 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
258 14 to go 阿耨多羅三藐三菩提去我近
259 14 to remove; to wipe off; to eliminate 阿耨多羅三藐三菩提去我近
260 14 to be distant 阿耨多羅三藐三菩提去我近
261 14 to leave 阿耨多羅三藐三菩提去我近
262 14 to play a part 阿耨多羅三藐三菩提去我近
263 14 to abandon; to give up 阿耨多羅三藐三菩提去我近
264 14 to die 阿耨多羅三藐三菩提去我近
265 14 previous; past 阿耨多羅三藐三菩提去我近
266 14 to send out; to issue; to drive away 阿耨多羅三藐三菩提去我近
267 14 falling tone 阿耨多羅三藐三菩提去我近
268 14 to lose 阿耨多羅三藐三菩提去我近
269 14 Qu 阿耨多羅三藐三菩提去我近
270 14 go; gati 阿耨多羅三藐三菩提去我近
271 13 Qi 皆悉於其命根中攝
272 13 děng et cetera; and so on 如虛空法界寂靜等學
273 13 děng to wait 如虛空法界寂靜等學
274 13 děng to be equal 如虛空法界寂靜等學
275 13 děng degree; level 如虛空法界寂靜等學
276 13 děng to compare 如虛空法界寂靜等學
277 13 děng same; equal; sama 如虛空法界寂靜等學
278 12 wéi to act as; to serve 如是學者學為他作所依怙法
279 12 wéi to change into; to become 如是學者學為他作所依怙法
280 12 wéi to be; is 如是學者學為他作所依怙法
281 12 wéi to do 如是學者學為他作所依怙法
282 12 wèi to support; to help 如是學者學為他作所依怙法
283 12 wéi to govern 如是學者學為他作所依怙法
284 12 wèi to be; bhū 如是學者學為他作所依怙法
285 12 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法門
286 12 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法門
287 12 rén person; people; a human being 凡夫下劣人不能如是學
288 12 rén Kangxi radical 9 凡夫下劣人不能如是學
289 12 rén a kind of person 凡夫下劣人不能如是學
290 12 rén everybody 凡夫下劣人不能如是學
291 12 rén adult 凡夫下劣人不能如是學
292 12 rén somebody; others 凡夫下劣人不能如是學
293 12 rén an upright person 凡夫下劣人不能如是學
294 12 rén person; manuṣya 凡夫下劣人不能如是學
295 12 修學 xiūxué to study 如理修學般若波羅蜜多
296 12 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
297 12 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
298 11 niàn to read aloud 若菩薩摩訶薩作是念
299 11 niàn to remember; to expect 若菩薩摩訶薩作是念
300 11 niàn to miss 若菩薩摩訶薩作是念
301 11 niàn to consider 若菩薩摩訶薩作是念
302 11 niàn to recite; to chant 若菩薩摩訶薩作是念
303 11 niàn to show affection for 若菩薩摩訶薩作是念
304 11 niàn a thought; an idea 若菩薩摩訶薩作是念
305 11 niàn twenty 若菩薩摩訶薩作是念
306 11 niàn memory 若菩薩摩訶薩作是念
307 11 niàn an instant 若菩薩摩訶薩作是念
308 11 niàn Nian 若菩薩摩訶薩作是念
309 11 niàn mindfulness; smrti 若菩薩摩訶薩作是念
310 11 niàn a thought; citta 若菩薩摩訶薩作是念
311 11 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法自性本來清淨
312 11 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法自性本來清淨
313 11 xiàng to observe; to assess 如無盡相亦無所作
314 11 xiàng appearance; portrait; picture 如無盡相亦無所作
315 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 如無盡相亦無所作
316 11 xiàng to aid; to help 如無盡相亦無所作
317 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如無盡相亦無所作
318 11 xiàng a sign; a mark; appearance 如無盡相亦無所作
319 11 xiāng alternately; in turn 如無盡相亦無所作
320 11 xiāng Xiang 如無盡相亦無所作
321 11 xiāng form substance 如無盡相亦無所作
322 11 xiāng to express 如無盡相亦無所作
323 11 xiàng to choose 如無盡相亦無所作
324 11 xiāng Xiang 如無盡相亦無所作
325 11 xiāng an ancient musical instrument 如無盡相亦無所作
326 11 xiāng the seventh lunar month 如無盡相亦無所作
327 11 xiāng to compare 如無盡相亦無所作
328 11 xiàng to divine 如無盡相亦無所作
329 11 xiàng to administer 如無盡相亦無所作
330 11 xiàng helper for a blind person 如無盡相亦無所作
331 11 xiāng rhythm [music] 如無盡相亦無所作
332 11 xiāng the upper frets of a pipa 如無盡相亦無所作
333 11 xiāng coralwood 如無盡相亦無所作
334 11 xiàng ministry 如無盡相亦無所作
335 11 xiàng to supplement; to enhance 如無盡相亦無所作
336 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如無盡相亦無所作
337 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如無盡相亦無所作
338 11 xiàng sign; mark; liṅga 如無盡相亦無所作
339 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如無盡相亦無所作
340 11 to go back; to return 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
341 11 to resume; to restart 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
342 11 to do in detail 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
343 11 to restore 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
344 11 to respond; to reply to 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
345 11 Fu; Return 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
346 11 to retaliate; to reciprocate 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
347 11 to avoid forced labor or tax 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
348 11 Fu 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
349 11 doubled; to overlapping; folded 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
350 11 a lined garment with doubled thickness 不虛妄言亦不兩舌復不惡口
351 11 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 菩薩摩訶薩欲學一切智
352 11 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 菩薩摩訶薩欲學一切智
353 10 xiàn boundary; limit 妙高山王尚可稱量知其限數
354 10 xiàn to limit 妙高山王尚可稱量知其限數
355 10 xiàn a threshold 妙高山王尚可稱量知其限數
356 10 xiàn to calculate; to measure 妙高山王尚可稱量知其限數
357 10 xiàn an obstacle; a hindrance 妙高山王尚可稱量知其限數
358 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩以能成就善巧方便故
359 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩以能成就善巧方便故
360 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩以能成就善巧方便故
361 10 shǎo few 譬如大地少出閻浮檀金
362 10 shǎo to decrease; to lessen; to lose 譬如大地少出閻浮檀金
363 10 shǎo to be inadequate; to be insufficient 譬如大地少出閻浮檀金
364 10 shǎo to be less than 譬如大地少出閻浮檀金
365 10 shǎo to despise; to scorn; to look down on 譬如大地少出閻浮檀金
366 10 shào young 譬如大地少出閻浮檀金
367 10 shào youth 譬如大地少出閻浮檀金
368 10 shào a youth; a young person 譬如大地少出閻浮檀金
369 10 shào Shao 譬如大地少出閻浮檀金
370 10 shǎo few 譬如大地少出閻浮檀金
371 10 shǔ to count 妙高山王尚可稱量知其限數
372 10 shù a number; an amount 妙高山王尚可稱量知其限數
373 10 shù mathenatics 妙高山王尚可稱量知其限數
374 10 shù an ancient calculating method 妙高山王尚可稱量知其限數
375 10 shù several; a few 妙高山王尚可稱量知其限數
376 10 shǔ to allow; to permit 妙高山王尚可稱量知其限數
377 10 shǔ to be equal; to compare to 妙高山王尚可稱量知其限數
378 10 shù numerology; divination by numbers 妙高山王尚可稱量知其限數
379 10 shù a skill; an art 妙高山王尚可稱量知其限數
380 10 shù luck; fate 妙高山王尚可稱量知其限數
381 10 shù a rule 妙高山王尚可稱量知其限數
382 10 shù legal system 妙高山王尚可稱量知其限數
383 10 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 妙高山王尚可稱量知其限數
384 10 fine; detailed; dense 妙高山王尚可稱量知其限數
385 10 prayer beads 妙高山王尚可稱量知其限數
386 10 shǔ number; saṃkhyā 妙高山王尚可稱量知其限數
387 10 can; may; permissible 又如四大洲界亦可稱量知其限數
388 10 to approve; to permit 又如四大洲界亦可稱量知其限數
389 10 to be worth 又如四大洲界亦可稱量知其限數
390 10 to suit; to fit 又如四大洲界亦可稱量知其限數
391 10 khan 又如四大洲界亦可稱量知其限數
392 10 to recover 又如四大洲界亦可稱量知其限數
393 10 to act as 又如四大洲界亦可稱量知其限數
394 10 to be worth; to deserve 又如四大洲界亦可稱量知其限數
395 10 used to add emphasis 又如四大洲界亦可稱量知其限數
396 10 beautiful 又如四大洲界亦可稱量知其限數
397 10 Ke 又如四大洲界亦可稱量知其限數
398 10 can; may; śakta 又如四大洲界亦可稱量知其限數
399 10 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
400 10 chéng to become; to turn into 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
401 10 chéng to grow up; to ripen; to mature 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
402 10 chéng to set up; to establish; to develop; to form 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
403 10 chéng a full measure of 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
404 10 chéng whole 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
405 10 chéng set; established 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
406 10 chéng to reache a certain degree; to amount to 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
407 10 chéng to reconcile 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
408 10 chéng to resmble; to be similar to 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
409 10 chéng composed of 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
410 10 chéng a result; a harvest; an achievement 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
411 10 chéng capable; able; accomplished 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
412 10 chéng to help somebody achieve something 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
413 10 chéng Cheng 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
414 10 chéng Become 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
415 10 chéng becoming; bhāva 普願得成阿耨多羅三藐三菩提
416 10 白佛 bái fó to address the Buddha 尊者須菩提白佛言
417 9 jìn nearby 不近非法者
418 9 jìn to approach; to be near; to draw close to 不近非法者
419 9 jìn simple; ordinary 不近非法者
420 9 jìn to be intimate 不近非法者
421 9 jìn Jin 不近非法者
422 9 jìn near; āsanna 不近非法者
423 9 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 如是學者普能降伏魔及魔眾
424 9 Prussia 如是學者普能降伏魔及魔眾
425 9 Pu 如是學者普能降伏魔及魔眾
426 9 equally; impartially; universal; samanta 如是學者普能降伏魔及魔眾
427 9 Ru River 汝若如是說
428 9 Ru 汝若如是說
429 9 lìng to make; to cause to be; to lead 令諸異生等於是法中如理修學
430 9 lìng to issue a command 令諸異生等於是法中如理修學
431 9 lìng rules of behavior; customs 令諸異生等於是法中如理修學
432 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令諸異生等於是法中如理修學
433 9 lìng a season 令諸異生等於是法中如理修學
434 9 lìng respected; good reputation 令諸異生等於是法中如理修學
435 9 lìng good 令諸異生等於是法中如理修學
436 9 lìng pretentious 令諸異生等於是法中如理修學
437 9 lìng a transcending state of existence 令諸異生等於是法中如理修學
438 9 lìng a commander 令諸異生等於是法中如理修學
439 9 lìng a commanding quality; an impressive character 令諸異生等於是法中如理修學
440 9 lìng lyrics 令諸異生等於是法中如理修學
441 9 lìng Ling 令諸異生等於是法中如理修學
442 9 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令諸異生等於是法中如理修學
443 8 to assemble; to meet together 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
444 8 to store up; to collect; to amass 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
445 8 to levy; to impose [a tax] 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
446 8 a village 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
447 8 a crowd 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
448 8 savings 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
449 8 aggregation; samāsa 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
450 8 a group of people; gaṇa 於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者
451 8 ye 清淨四無所畏乃至清淨一切佛法耶
452 8 ya 清淨四無所畏乃至清淨一切佛法耶
453 8 yuǎn far; distant 是遠是近
454 8 yuǎn far-reaching 是遠是近
455 8 yuǎn separated from 是遠是近
456 8 yuàn estranged from 是遠是近
457 8 yuǎn milkwort 是遠是近
458 8 yuǎn long ago 是遠是近
459 8 yuǎn long-range 是遠是近
460 8 yuǎn a remote area 是遠是近
461 8 yuǎn Yuan 是遠是近
462 8 yuàn to leave 是遠是近
463 8 yuàn to violate; to be contrary to 是遠是近
464 8 yuǎn distant; dura 是遠是近
465 8 功德 gōngdé achievements and virtue 菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者
466 8 功德 gōngdé merit 菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者
467 8 功德 gōngdé quality; guṇa 菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者
468 8 功德 gōngdé merit; puṇya 菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者
469 8 zhèng proof 如來證如如故得名如來
470 8 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 如來證如如故得名如來
471 8 zhèng to advise against 如來證如如故得名如來
472 8 zhèng certificate 如來證如如故得名如來
473 8 zhèng an illness 如來證如如故得名如來
474 8 zhèng to accuse 如來證如如故得名如來
475 8 zhèng realization; adhigama 如來證如如故得名如來
476 8 zhèng obtaining; prāpti 如來證如如故得名如來
477 8 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 此般若波羅蜜多能護諸波羅蜜多
478 8 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
479 8 不見 bújiàn to not see 彼諸愚異生等於如是法不知不見
480 8 不見 bújiàn to not meet 彼諸愚異生等於如是法不知不見
481 8 不見 bújiàn to disappear 彼諸愚異生等於如是法不知不見
482 8 xiū to decorate; to embellish 不修邪命法
483 8 xiū to study; to cultivate 不修邪命法
484 8 xiū to repair 不修邪命法
485 8 xiū long; slender 不修邪命法
486 8 xiū to write; to compile 不修邪命法
487 8 xiū to build; to construct; to shape 不修邪命法
488 8 xiū to practice 不修邪命法
489 8 xiū to cut 不修邪命法
490 8 xiū virtuous; wholesome 不修邪命法
491 8 xiū a virtuous person 不修邪命法
492 8 xiū Xiu 不修邪命法
493 8 xiū to unknot 不修邪命法
494 8 xiū to prepare; to put in order 不修邪命法
495 8 xiū excellent 不修邪命法
496 8 xiū to perform [a ceremony] 不修邪命法
497 8 xiū Cultivation 不修邪命法
498 8 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 不修邪命法
499 8 xiū pratipanna; spiritual practice 不修邪命法
500 7 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 帝釋天主即起是念

Frequencies of all Words

Top 853

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 72 如是 rúshì thus; so 菩薩摩訶薩學一切智亦復如是
2 72 如是 rúshì thus, so 菩薩摩訶薩學一切智亦復如是
3 72 如是 rúshì thus; evam 菩薩摩訶薩學一切智亦復如是
4 72 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩摩訶薩學一切智亦復如是
5 68 shì is; are; am; to be 是等當云何作
6 68 shì is exactly 是等當云何作
7 68 shì is suitable; is in contrast 是等當云何作
8 68 shì this; that; those 是等當云何作
9 68 shì really; certainly 是等當云何作
10 68 shì correct; yes; affirmative 是等當云何作
11 68 shì true 是等當云何作
12 68 shì is; has; exists 是等當云何作
13 68 shì used between repetitions of a word 是等當云何作
14 68 shì a matter; an affair 是等當云何作
15 68 shì Shi 是等當云何作
16 68 shì is; bhū 是等當云何作
17 68 shì this; idam 是等當云何作
18 64 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 如來證如如故得名如來
19 64 old; ancient; former; past 如來證如如故得名如來
20 64 reason; cause; purpose 如來證如如故得名如來
21 64 to die 如來證如如故得名如來
22 64 so; therefore; hence 如來證如如故得名如來
23 64 original 如來證如如故得名如來
24 64 accident; happening; instance 如來證如如故得名如來
25 64 a friend; an acquaintance; friendship 如來證如如故得名如來
26 64 something in the past 如來證如如故得名如來
27 64 deceased; dead 如來證如如故得名如來
28 64 still; yet 如來證如如故得名如來
29 64 therefore; tasmāt 如來證如如故得名如來
30 63 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
31 63 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
32 62 not; no 有所作不
33 62 expresses that a certain condition cannot be acheived 有所作不
34 62 as a correlative 有所作不
35 62 no (answering a question) 有所作不
36 62 forms a negative adjective from a noun 有所作不
37 62 at the end of a sentence to form a question 有所作不
38 62 to form a yes or no question 有所作不
39 62 infix potential marker 有所作不
40 62 no; na 有所作不
41 51 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 如是學者是學般若波羅蜜多
42 49 ruò to seem; to be like; as 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
43 49 ruò seemingly 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
44 49 ruò if 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
45 49 ruò you 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
46 49 ruò this; that 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
47 49 ruò and; or 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
48 49 ruò as for; pertaining to 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
49 49 pomegranite 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
50 49 ruò to choose 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
51 49 ruò to agree; to accord with; to conform to 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
52 49 ruò thus 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
53 49 ruò pollia 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
54 49 ruò Ruo 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
55 49 ruò only then 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
56 49 ja 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
57 49 jñā 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
58 49 ruò if; yadi 菩薩摩訶薩若盡學則學一切智
59 44 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 則學一切智者
60 44 zhě that 則學一切智者
61 44 zhě nominalizing function word 則學一切智者
62 44 zhě used to mark a definition 則學一切智者
63 44 zhě used to mark a pause 則學一切智者
64 44 zhě topic marker; that; it 則學一切智者
65 44 zhuó according to 則學一切智者
66 44 zhě ca 則學一切智者
67 43 néng can; able 如是學者能到諸學彼岸
68 43 néng ability; capacity 如是學者能到諸學彼岸
69 43 néng a mythical bear-like beast 如是學者能到諸學彼岸
70 43 néng energy 如是學者能到諸學彼岸
71 43 néng function; use 如是學者能到諸學彼岸
72 43 néng may; should; permitted to 如是學者能到諸學彼岸
73 43 néng talent 如是學者能到諸學彼岸
74 43 néng expert at 如是學者能到諸學彼岸
75 43 néng to be in harmony 如是學者能到諸學彼岸
76 43 néng to tend to; to care for 如是學者能到諸學彼岸
77 43 néng to reach; to arrive at 如是學者能到諸學彼岸
78 43 néng as long as; only 如是學者能到諸學彼岸
79 43 néng even if 如是學者能到諸學彼岸
80 43 néng but 如是學者能到諸學彼岸
81 43 néng in this way 如是學者能到諸學彼岸
82 43 néng to be able; śak 如是學者能到諸學彼岸
83 43 néng skilful; pravīṇa 如是學者能到諸學彼岸
84 40 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩欲學一切智
85 40 zhū all; many; various 如是學者能到諸學彼岸
86 40 zhū Zhu 如是學者能到諸學彼岸
87 40 zhū all; members of the class 如是學者能到諸學彼岸
88 40 zhū interrogative particle 如是學者能到諸學彼岸
89 40 zhū him; her; them; it 如是學者能到諸學彼岸
90 40 zhū of; in 如是學者能到諸學彼岸
91 40 zhū all; many; sarva 如是學者能到諸學彼岸
92 37 in; at 於汝意云何
93 37 in; at 於汝意云何
94 37 in; at; to; from 於汝意云何
95 37 to go; to 於汝意云何
96 37 to rely on; to depend on 於汝意云何
97 37 to go to; to arrive at 於汝意云何
98 37 from 於汝意云何
99 37 give 於汝意云何
100 37 oppposing 於汝意云何
101 37 and 於汝意云何
102 37 compared to 於汝意云何
103 37 by 於汝意云何
104 37 and; as well as 於汝意云何
105 37 for 於汝意云何
106 37 Yu 於汝意云何
107 37 a crow 於汝意云何
108 37 whew; wow 於汝意云何
109 37 near to; antike 於汝意云何
110 35 xué to study; to learn 學品第二十五
111 35 xué a discipline; a branch of study 學品第二十五
112 35 xué to imitate 學品第二十五
113 35 xué a school; an academy 學品第二十五
114 35 xué to understand 學品第二十五
115 35 xué learning; acquired knowledge 學品第二十五
116 35 xué a doctrine 學品第二十五
117 35 xué learned 學品第二十五
118 35 xué student; learning; śikṣā 學品第二十五
119 35 xué a learner 學品第二十五
120 33 to leave; to depart; to go away; to part 若離學則學一切智
121 33 a mythical bird 若離學則學一切智
122 33 li; one of the eight divinatory trigrams 若離學則學一切智
123 33 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 若離學則學一切智
124 33 chī a dragon with horns not yet grown 若離學則學一切智
125 33 a mountain ash 若離學則學一切智
126 33 vanilla; a vanilla-like herb 若離學則學一切智
127 33 to be scattered; to be separated 若離學則學一切智
128 33 to cut off 若離學則學一切智
129 33 to violate; to be contrary to 若離學則學一切智
130 33 to be distant from 若離學則學一切智
131 33 two 若離學則學一切智
132 33 to array; to align 若離學則學一切智
133 33 to pass through; to experience 若離學則學一切智
134 33 transcendence 若離學則學一切智
135 33 to avoid; to abstain from; viramaṇa 若離學則學一切智
136 33 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如無盡相亦無所作
137 33 suǒ an office; an institute 如無盡相亦無所作
138 33 suǒ introduces a relative clause 如無盡相亦無所作
139 33 suǒ it 如無盡相亦無所作
140 33 suǒ if; supposing 如無盡相亦無所作
141 33 suǒ a few; various; some 如無盡相亦無所作
142 33 suǒ a place; a location 如無盡相亦無所作
143 33 suǒ indicates a passive voice 如無盡相亦無所作
144 33 suǒ that which 如無盡相亦無所作
145 33 suǒ an ordinal number 如無盡相亦無所作
146 33 suǒ meaning 如無盡相亦無所作
147 33 suǒ garrison 如無盡相亦無所作
148 33 suǒ place; pradeśa 如無盡相亦無所作
149 33 suǒ that which; yad 如無盡相亦無所作
150 32 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 當知眾生聚中少有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者
151 30 zhōng middle 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
152 30 zhōng medium; medium sized 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
153 30 zhōng China 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
154 30 zhòng to hit the mark 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
155 30 zhōng in; amongst 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
156 30 zhōng midday 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
157 30 zhōng inside 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
158 30 zhōng during 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
159 30 zhōng Zhong 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
160 30 zhōng intermediary 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
161 30 zhōng half 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
162 30 zhōng just right; suitably 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
163 30 zhōng while 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
164 30 zhòng to reach; to attain 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
165 30 zhòng to suffer; to infect 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
166 30 zhòng to obtain 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
167 30 zhòng to pass an exam 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
168 30 zhōng middle 菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中
169 30 xīn heart [organ] 不生雜染心
170 30 xīn Kangxi radical 61 不生雜染心
171 30 xīn mind; consciousness 不生雜染心
172 30 xīn the center; the core; the middle 不生雜染心
173 30 xīn one of the 28 star constellations 不生雜染心
174 30 xīn heart 不生雜染心
175 30 xīn emotion 不生雜染心
176 30 xīn intention; consideration 不生雜染心
177 30 xīn disposition; temperament 不生雜染心
178 30 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 不生雜染心
179 29 de potential marker 是如有生有滅有起有染有得有證不
180 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是如有生有滅有起有染有得有證不
181 29 děi must; ought to 是如有生有滅有起有染有得有證不
182 29 děi to want to; to need to 是如有生有滅有起有染有得有證不
183 29 děi must; ought to 是如有生有滅有起有染有得有證不
184 29 de 是如有生有滅有起有染有得有證不
185 29 de infix potential marker 是如有生有滅有起有染有得有證不
186 29 to result in 是如有生有滅有起有染有得有證不
187 29 to be proper; to fit; to suit 是如有生有滅有起有染有得有證不
188 29 to be satisfied 是如有生有滅有起有染有得有證不
189 29 to be finished 是如有生有滅有起有染有得有證不
190 29 de result of degree 是如有生有滅有起有染有得有證不
191 29 de marks completion of an action 是如有生有滅有起有染有得有證不
192 29 děi satisfying 是如有生有滅有起有染有得有證不
193 29 to contract 是如有生有滅有起有染有得有證不
194 29 marks permission or possibility 是如有生有滅有起有染有得有證不
195 29 expressing frustration 是如有生有滅有起有染有得有證不
196 29 to hear 是如有生有滅有起有染有得有證不
197 29 to have; there is 是如有生有滅有起有染有得有證不
198 29 marks time passed 是如有生有滅有起有染有得有證不
199 29 obtain; attain; prāpta 是如有生有滅有起有染有得有證不
200 28 such as; for example; for instance 如虛空法界寂靜等學
201 28 if 如虛空法界寂靜等學
202 28 in accordance with 如虛空法界寂靜等學
203 28 to be appropriate; should; with regard to 如虛空法界寂靜等學
204 28 this 如虛空法界寂靜等學
205 28 it is so; it is thus; can be compared with 如虛空法界寂靜等學
206 28 to go to 如虛空法界寂靜等學
207 28 to meet 如虛空法界寂靜等學
208 28 to appear; to seem; to be like 如虛空法界寂靜等學
209 28 at least as good as 如虛空法界寂靜等學
210 28 and 如虛空法界寂靜等學
211 28 or 如虛空法界寂靜等學
212 28 but 如虛空法界寂靜等學
213 28 then 如虛空法界寂靜等學
214 28 naturally 如虛空法界寂靜等學
215 28 expresses a question or doubt 如虛空法界寂靜等學
216 28 you 如虛空法界寂靜等學
217 28 the second lunar month 如虛空法界寂靜等學
218 28 in; at 如虛空法界寂靜等學
219 28 Ru 如虛空法界寂靜等學
220 28 Thus 如虛空法界寂靜等學
221 28 thus; tathā 如虛空法界寂靜等學
222 28 like; iva 如虛空法界寂靜等學
223 28 suchness; tathatā 如虛空法界寂靜等學
224 27 also; too 如無盡相亦無所作
225 27 but 如無盡相亦無所作
226 27 this; he; she 如無盡相亦無所作
227 27 although; even though 如無盡相亦無所作
228 27 already 如無盡相亦無所作
229 27 particle with no meaning 如無盡相亦無所作
230 27 Yi 如無盡相亦無所作
231 27 yòu again; also 又菩薩摩訶薩如是學者
232 27 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又菩薩摩訶薩如是學者
233 27 yòu Kangxi radical 29 又菩薩摩訶薩如是學者
234 27 yòu and 又菩薩摩訶薩如是學者
235 27 yòu furthermore 又菩薩摩訶薩如是學者
236 27 yòu in addition 又菩薩摩訶薩如是學者
237 27 yòu but 又菩薩摩訶薩如是學者
238 27 yòu again; also; moreover; punar 又菩薩摩訶薩如是學者
239 25 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
240 25 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
241 24 學者 xuézhě scholar 是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相
242 24 學者 xuézhě a student 是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相
243 24 何以 héyǐ why 何以故
244 24 何以 héyǐ how 何以故
245 24 何以 héyǐ how is that? 何以故
246 23 zuò to do 是等當云何作
247 23 zuò to act as; to serve as 是等當云何作
248 23 zuò to start 是等當云何作
249 23 zuò a writing; a work 是等當云何作
250 23 zuò to dress as; to be disguised as 是等當云何作
251 23 zuō to create; to make 是等當云何作
252 23 zuō a workshop 是等當云何作
253 23 zuō to write; to compose 是等當云何作
254 23 zuò to rise 是等當云何作
255 23 zuò to be aroused 是等當云何作
256 23 zuò activity; action; undertaking 是等當云何作
257 23 zuò to regard as 是等當云何作
258 23 zuò action; kāraṇa 是等當云何作
259 21 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 以彼所有諸功德法生隨喜心
260 21 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 以彼所有諸功德法生隨喜心
261 21 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
262 21 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
263 21 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
264 21 yán a particle with no meaning 尊者須菩提白佛言
265 21 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
266 21 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
267 21 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
268 21 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
269 21 yán to act as 尊者須菩提白佛言
270 21 yán word; vacana 尊者須菩提白佛言
271 21 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
272 20 I; me; my 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
273 20 self 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
274 20 we; our 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
275 20 [my] dear 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
276 20 Wo 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
277 20 self; atman; attan 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
278 20 ga 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
279 20 I; aham 我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者
280 20 that; those 彼能如是學
281 20 another; the other 彼能如是學
282 20 that; tad 彼能如是學
283 19 shēng to be born; to give birth 是如有生有滅有起有染有得有證不
284 19 shēng to live 是如有生有滅有起有染有得有證不
285 19 shēng raw 是如有生有滅有起有染有得有證不
286 19 shēng a student 是如有生有滅有起有染有得有證不
287 19 shēng life 是如有生有滅有起有染有得有證不
288 19 shēng to produce; to give rise 是如有生有滅有起有染有得有證不
289 19 shēng alive 是如有生有滅有起有染有得有證不
290 19 shēng a lifetime 是如有生有滅有起有染有得有證不
291 19 shēng to initiate; to become 是如有生有滅有起有染有得有證不
292 19 shēng to grow 是如有生有滅有起有染有得有證不
293 19 shēng unfamiliar 是如有生有滅有起有染有得有證不
294 19 shēng not experienced 是如有生有滅有起有染有得有證不
295 19 shēng hard; stiff; strong 是如有生有滅有起有染有得有證不
296 19 shēng very; extremely 是如有生有滅有起有染有得有證不
297 19 shēng having academic or professional knowledge 是如有生有滅有起有染有得有證不
298 19 shēng a male role in traditional theatre 是如有生有滅有起有染有得有證不
299 19 shēng gender 是如有生有滅有起有染有得有證不
300 19 shēng to develop; to grow 是如有生有滅有起有染有得有證不
301 19 shēng to set up 是如有生有滅有起有染有得有證不
302 19 shēng a prostitute 是如有生有滅有起有染有得有證不
303 19 shēng a captive 是如有生有滅有起有染有得有證不
304 19 shēng a gentleman 是如有生有滅有起有染有得有證不
305 19 shēng Kangxi radical 100 是如有生有滅有起有染有得有證不
306 19 shēng unripe 是如有生有滅有起有染有得有證不
307 19 shēng nature 是如有生有滅有起有染有得有證不
308 19 shēng to inherit; to succeed 是如有生有滅有起有染有得有證不
309 19 shēng destiny 是如有生有滅有起有染有得有證不
310 19 shēng birth 是如有生有滅有起有染有得有證不
311 19 desire 菩薩摩訶薩欲學一切智
312 19 to desire; to wish 菩薩摩訶薩欲學一切智
313 19 almost; nearly; about to occur 菩薩摩訶薩欲學一切智
314 19 to desire; to intend 菩薩摩訶薩欲學一切智
315 19 lust 菩薩摩訶薩欲學一切智
316 19 desire; intention; wish; kāma 菩薩摩訶薩欲學一切智
317 18 zhī to know 實知實見
318 18 zhī to comprehend 實知實見
319 18 zhī to inform; to tell 實知實見
320 18 zhī to administer 實知實見
321 18 zhī to distinguish; to discern 實知實見
322 18 zhī to be close friends 實知實見
323 18 zhī to feel; to sense; to perceive 實知實見
324 18 zhī to receive; to entertain 實知實見
325 18 zhī knowledge 實知實見
326 18 zhī consciousness; perception 實知實見
327 18 zhī a close friend 實知實見
328 18 zhì wisdom 實知實見
329 18 zhì Zhi 實知實見
330 18 zhī Understanding 實知實見
331 18 zhī know; jña 實知實見
332 18 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 若有能調御一切眾生
333 18 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 若有能調御一切眾生
334 18 ér and; as well as; but (not); yet (not) 雖入諸禪而不隨禪生
335 18 ér Kangxi radical 126 雖入諸禪而不隨禪生
336 18 ér you 雖入諸禪而不隨禪生
337 18 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 雖入諸禪而不隨禪生
338 18 ér right away; then 雖入諸禪而不隨禪生
339 18 ér but; yet; however; while; nevertheless 雖入諸禪而不隨禪生
340 18 ér if; in case; in the event that 雖入諸禪而不隨禪生
341 18 ér therefore; as a result; thus 雖入諸禪而不隨禪生
342 18 ér how can it be that? 雖入諸禪而不隨禪生
343 18 ér so as to 雖入諸禪而不隨禪生
344 18 ér only then 雖入諸禪而不隨禪生
345 18 ér as if; to seem like 雖入諸禪而不隨禪生
346 18 néng can; able 雖入諸禪而不隨禪生
347 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 雖入諸禪而不隨禪生
348 18 ér me 雖入諸禪而不隨禪生
349 18 ér to arrive; up to 雖入諸禪而不隨禪生
350 18 ér possessive 雖入諸禪而不隨禪生
351 18 ér and; ca 雖入諸禪而不隨禪生
352 17 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 不生阿修羅界
353 17 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生阿修羅界
354 17 method; way 如是學者速得不退轉法
355 17 France 如是學者速得不退轉法
356 17 the law; rules; regulations 如是學者速得不退轉法
357 17 the teachings of the Buddha; Dharma 如是學者速得不退轉法
358 17 a standard; a norm 如是學者速得不退轉法
359 17 an institution 如是學者速得不退轉法
360 17 to emulate 如是學者速得不退轉法
361 17 magic; a magic trick 如是學者速得不退轉法
362 17 punishment 如是學者速得不退轉法
363 17 Fa 如是學者速得不退轉法
364 17 a precedent 如是學者速得不退轉法
365 17 a classification of some kinds of Han texts 如是學者速得不退轉法
366 17 relating to a ceremony or rite 如是學者速得不退轉法
367 17 Dharma 如是學者速得不退轉法
368 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是學者速得不退轉法
369 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是學者速得不退轉法
370 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是學者速得不退轉法
371 17 quality; characteristic 如是學者速得不退轉法
372 17 no 若無生無滅無起無染無性
373 17 Kangxi radical 71 若無生無滅無起無染無性
374 17 to not have; without 若無生無滅無起無染無性
375 17 has not yet 若無生無滅無起無染無性
376 17 mo 若無生無滅無起無染無性
377 17 do not 若無生無滅無起無染無性
378 17 not; -less; un- 若無生無滅無起無染無性
379 17 regardless of 若無生無滅無起無染無性
380 17 to not have 若無生無滅無起無染無性
381 17 um 若無生無滅無起無染無性
382 17 Wu 若無生無滅無起無染無性
383 17 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 若無生無滅無起無染無性
384 17 not; non- 若無生無滅無起無染無性
385 17 mo 若無生無滅無起無染無性
386 17 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
387 17 relating to Buddhism 佛告須菩提言
388 17 a statue or image of a Buddha 佛告須菩提言
389 17 a Buddhist text 佛告須菩提言
390 17 to touch; to stroke 佛告須菩提言
391 17 Buddha 佛告須菩提言
392 17 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
393 16 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多諸荊棘砂礫草木等類
394 16 duó many; much 多諸荊棘砂礫草木等類
395 16 duō more 多諸荊棘砂礫草木等類
396 16 duō an unspecified extent 多諸荊棘砂礫草木等類
397 16 duō used in exclamations 多諸荊棘砂礫草木等類
398 16 duō excessive 多諸荊棘砂礫草木等類
399 16 duō to what extent 多諸荊棘砂礫草木等類
400 16 duō abundant 多諸荊棘砂礫草木等類
401 16 duō to multiply; to acrue 多諸荊棘砂礫草木等類
402 16 duō mostly 多諸荊棘砂礫草木等類
403 16 duō simply; merely 多諸荊棘砂礫草木等類
404 16 duō frequently 多諸荊棘砂礫草木等類
405 16 duō very 多諸荊棘砂礫草木等類
406 16 duō Duo 多諸荊棘砂礫草木等類
407 16 duō ta 多諸荊棘砂礫草木等類
408 16 duō many; bahu 多諸荊棘砂礫草木等類
409 16 聲聞 shēngwén sravaka 多有愛樂修學聲聞
410 16 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 多有愛樂修學聲聞
411 16 yǒu is; are; to exist 是如有盡
412 16 yǒu to have; to possess 是如有盡
413 16 yǒu indicates an estimate 是如有盡
414 16 yǒu indicates a large quantity 是如有盡
415 16 yǒu indicates an affirmative response 是如有盡
416 16 yǒu a certain; used before a person, time, or place 是如有盡
417 16 yǒu used to compare two things 是如有盡
418 16 yǒu used in a polite formula before certain verbs 是如有盡
419 16 yǒu used before the names of dynasties 是如有盡
420 16 yǒu a certain thing; what exists 是如有盡
421 16 yǒu multiple of ten and ... 是如有盡
422 16 yǒu abundant 是如有盡
423 16 yǒu purposeful 是如有盡
424 16 yǒu You 是如有盡
425 16 yǒu 1. existence; 2. becoming 是如有盡
426 16 yǒu becoming; bhava 是如有盡
427 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 即得清淨十力
428 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 即得清淨十力
429 16 清淨 qīngjìng concise 即得清淨十力
430 16 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 即得清淨十力
431 16 清淨 qīngjìng pure and clean 即得清淨十力
432 16 清淨 qīngjìng purity 即得清淨十力
433 16 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 即得清淨十力
434 16 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
435 16 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
436 16 善男子 shàn nánzi good men 若有善男子
437 16 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有善男子
438 16 亦復 yìfù also 菩薩摩訶薩學一切智亦復如是
439 15 huàn a fantasy; an illusion 幻喻品第二十六
440 15 huàn to delude; to decieve 幻喻品第二十六
441 15 huàn to conjuure; to transform by magic 幻喻品第二十六
442 15 huàn illusion; māyā 幻喻品第二十六
443 15 無分別 wú fēnbié Non-Discriminative 虛空無分別故
444 15 無分別 wú fēnbié without false conceptualization 虛空無分別故
445 15 so as to; in order to 菩薩以能成就善巧方便故
446 15 to use; to regard as 菩薩以能成就善巧方便故
447 15 to use; to grasp 菩薩以能成就善巧方便故
448 15 according to 菩薩以能成就善巧方便故
449 15 because of 菩薩以能成就善巧方便故
450 15 on a certain date 菩薩以能成就善巧方便故
451 15 and; as well as 菩薩以能成就善巧方便故
452 15 to rely on 菩薩以能成就善巧方便故
453 15 to regard 菩薩以能成就善巧方便故
454 15 to be able to 菩薩以能成就善巧方便故
455 15 to order; to command 菩薩以能成就善巧方便故
456 15 further; moreover 菩薩以能成就善巧方便故
457 15 used after a verb 菩薩以能成就善巧方便故
458 15 very 菩薩以能成就善巧方便故
459 15 already 菩薩以能成就善巧方便故
460 15 increasingly 菩薩以能成就善巧方便故
461 15 a reason; a cause 菩薩以能成就善巧方便故
462 15 Israel 菩薩以能成就善巧方便故
463 15 Yi 菩薩以能成就善巧方便故
464 15 use; yogena 菩薩以能成就善巧方便故
465 14 一切 yīqiè all; every; everything 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
466 14 一切 yīqiè temporary 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
467 14 一切 yīqiè the same 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
468 14 一切 yīqiè generally 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
469 14 一切 yīqiè all, everything 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
470 14 一切 yīqiè all; sarva 四無所畏等一切佛法乃至一切智智
471 14 畢竟 bìjìng after all; all in all 是故一切法畢竟離中
472 14 dāng to be; to act as; to serve as 當云何學
473 14 dāng at or in the very same; be apposite 當云何學
474 14 dāng dang (sound of a bell) 當云何學
475 14 dāng to face 當云何學
476 14 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當云何學
477 14 dāng to manage; to host 當云何學
478 14 dāng should 當云何學
479 14 dāng to treat; to regard as 當云何學
480 14 dǎng to think 當云何學
481 14 dàng suitable; correspond to 當云何學
482 14 dǎng to be equal 當云何學
483 14 dàng that 當云何學
484 14 dāng an end; top 當云何學
485 14 dàng clang; jingle 當云何學
486 14 dāng to judge 當云何學
487 14 dǎng to bear on one's shoulder 當云何學
488 14 dàng the same 當云何學
489 14 dàng to pawn 當云何學
490 14 dàng to fail [an exam] 當云何學
491 14 dàng a trap 當云何學
492 14 dàng a pawned item 當云何學
493 14 dāng will be; bhaviṣyati 當云何學
494 14 to go 阿耨多羅三藐三菩提去我近
495 14 to remove; to wipe off; to eliminate 阿耨多羅三藐三菩提去我近
496 14 to be distant 阿耨多羅三藐三菩提去我近
497 14 to leave 阿耨多羅三藐三菩提去我近
498 14 to play a part 阿耨多羅三藐三菩提去我近
499 14 to abandon; to give up 阿耨多羅三藐三菩提去我近
500 14 to die 阿耨多羅三藐三菩提去我近

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
therefore; tasmāt
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
no; na
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhě ca
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
梵王 102 Brahma
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
甘露门 甘露門 103
 1. The Nectar Gate of Dharma
 2. Ambrosia Gate
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
魔天 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
普愿 普願 112 Nanquan; Puyuan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
喻品 121 Chaper on Similes
旃陀罗 旃陀羅 122
 1. Chandala; Untouchable Caste
 2. caṇḍāla; untouchable caste

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 127.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
鼻根 98 organ of smell
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不害 98 non-harm
不可称量 不可稱量 98 incomparable
不异 不異 98 not different
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
常乐 常樂 99 lasting joy
长寿天 長壽天 99 devas of long life
初发心 初發心 99 initial determination
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
麁恶 麁惡 99 disgusting
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得近 100 approached; āsannībhūta
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
度生 100 to save beings
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福业 福業 102 virtuous actions
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
化人 104 a conjured person
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
久修 106 practiced for a long time
卷第二十 106 scroll 20
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
利乐 利樂 108 blessing and joy
了知 108 to understand clearly
六十二见 六十二見 108 sixty two views
轮王 輪王 108 wheel turning king
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能破 110 refutation
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
人相 114 the notion of a person
如理 114 principle of suchness
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三转十二行相 三轉十二行相 115 three turnings and twelve phases of action; tri-parivarta-dvādaśākāra-dharma-cakra-pravartana
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善利 115 great benefit
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舌根 115 organ of taste; tongue
身根 115 sense of touch
身见 身見 115 views of a self
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜功德 隨喜功德 115 The Merit of Responding with Joy
所行 115 actions; practice
贪着 貪著 116 attachment to desire
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
无得 無得 119 Non-Attainment
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无染 無染 119 undefiled
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
小王 120 minor kings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
心心 120 the mind and mental conditions
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
心所 120 a mental factor; caitta
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
眼根 121 the faculty of sight
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智相 121 the characteristic of all-knowledge; sarvajñatā
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有法 121 something that exists
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
赞歎 讚歎 122 praise
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
憎爱 憎愛 122 hate and love
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛 122 to become a Buddha