Glossary and Vocabulary for Bodhisattva Teachings (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 佛說大乘菩薩藏正法經, Scroll 28

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 111 to go; to 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
2 111 to rely on; to depend on 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
3 111 Yu 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
4 111 a crow 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
5 43 zhōng middle 於彼如來大乘教中復生毀謗
6 43 zhōng medium; medium sized 於彼如來大乘教中復生毀謗
7 43 zhōng China 於彼如來大乘教中復生毀謗
8 43 zhòng to hit the mark 於彼如來大乘教中復生毀謗
9 43 zhōng midday 於彼如來大乘教中復生毀謗
10 43 zhōng inside 於彼如來大乘教中復生毀謗
11 43 zhōng during 於彼如來大乘教中復生毀謗
12 43 zhōng Zhong 於彼如來大乘教中復生毀謗
13 43 zhōng intermediary 於彼如來大乘教中復生毀謗
14 43 zhōng half 於彼如來大乘教中復生毀謗
15 43 zhòng to reach; to attain 於彼如來大乘教中復生毀謗
16 43 zhòng to suffer; to infect 於彼如來大乘教中復生毀謗
17 43 zhòng to obtain 於彼如來大乘教中復生毀謗
18 43 zhòng to pass an exam 於彼如來大乘教中復生毀謗
19 43 zhōng middle 於彼如來大乘教中復生毀謗
20 43 shí time; a point or period of time 不能值遇好時
21 43 shí a season; a quarter of a year 不能值遇好時
22 43 shí one of the 12 two-hour periods of the day 不能值遇好時
23 43 shí fashionable 不能值遇好時
24 43 shí fate; destiny; luck 不能值遇好時
25 43 shí occasion; opportunity; chance 不能值遇好時
26 43 shí tense 不能值遇好時
27 43 shí particular; special 不能值遇好時
28 43 shí to plant; to cultivate 不能值遇好時
29 43 shí an era; a dynasty 不能值遇好時
30 43 shí time [abstract] 不能值遇好時
31 43 shí seasonal 不能值遇好時
32 43 shí to wait upon 不能值遇好時
33 43 shí hour 不能值遇好時
34 43 shí appropriate; proper; timely 不能值遇好時
35 43 shí Shi 不能值遇好時
36 43 shí a present; currentlt 不能值遇好時
37 43 shí time; kāla 不能值遇好時
38 43 shí at that time; samaya 不能值遇好時
39 42 self 彼所來者奪我美味
40 42 [my] dear 彼所來者奪我美味
41 42 Wo 彼所來者奪我美味
42 42 self; atman; attan 彼所來者奪我美味
43 42 ga 彼所來者奪我美味
44 40 yòu Kangxi radical 29 又復邊地
45 33 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 復次舍利子
46 32 suǒ a few; various; some 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
47 32 suǒ a place; a location 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
48 32 suǒ indicates a passive voice 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
49 32 suǒ an ordinal number 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
50 32 suǒ meaning 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
51 32 suǒ garrison 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
52 32 suǒ place; pradeśa 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
53 30 wéi to act as; to serve 彼等競來為障難
54 30 wéi to change into; to become 彼等競來為障難
55 30 wéi to be; is 彼等競來為障難
56 30 wéi to do 彼等競來為障難
57 30 wèi to support; to help 彼等競來為障難
58 30 wéi to govern 彼等競來為障難
59 29 Buddha; Awakened One 若人歸向佛菩提
60 29 relating to Buddhism 若人歸向佛菩提
61 29 a statue or image of a Buddha 若人歸向佛菩提
62 29 a Buddhist text 若人歸向佛菩提
63 29 to touch; to stroke 若人歸向佛菩提
64 29 Buddha 若人歸向佛菩提
65 29 Buddha; Awakened One 若人歸向佛菩提
66 28 to go back; to return 雖復聽已不樂多聞
67 28 to resume; to restart 雖復聽已不樂多聞
68 28 to do in detail 雖復聽已不樂多聞
69 28 to restore 雖復聽已不樂多聞
70 28 to respond; to reply to 雖復聽已不樂多聞
71 28 Fu; Return 雖復聽已不樂多聞
72 28 to retaliate; to reciprocate 雖復聽已不樂多聞
73 28 to avoid forced labor or tax 雖復聽已不樂多聞
74 28 Fu 雖復聽已不樂多聞
75 28 doubled; to overlapping; folded 雖復聽已不樂多聞
76 28 a lined garment with doubled thickness 雖復聽已不樂多聞
77 28 yuàn to hope; to wish; to desire 今此族中諸長者等先發願言
78 28 yuàn hope 今此族中諸長者等先發願言
79 28 yuàn to be ready; to be willing 今此族中諸長者等先發願言
80 28 yuàn to ask for; to solicit 今此族中諸長者等先發願言
81 28 yuàn a vow 今此族中諸長者等先發願言
82 28 yuàn diligent; attentive 今此族中諸長者等先發願言
83 28 yuàn to prefer; to select 今此族中諸長者等先發願言
84 28 yuàn to admire 今此族中諸長者等先發願言
85 28 yuàn a vow; pranidhana 今此族中諸長者等先發願言
86 27 Kangxi radical 49 雖復聽已不樂多聞
87 27 to bring to an end; to stop 雖復聽已不樂多聞
88 27 to complete 雖復聽已不樂多聞
89 27 to demote; to dismiss 雖復聽已不樂多聞
90 27 to recover from an illness 雖復聽已不樂多聞
91 27 former; pūrvaka 雖復聽已不樂多聞
92 25 qiān one thousand 假使俱胝千劫中
93 25 qiān many; numerous; countless 假使俱胝千劫中
94 25 qiān a cheat; swindler 假使俱胝千劫中
95 24 如來 rúlái Tathagata 於彼如來大乘教中復生毀謗
96 24 如來 Rúlái Tathagata 於彼如來大乘教中復生毀謗
97 24 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於彼如來大乘教中復生毀謗
98 23 一切 yīqiè temporary 悉斷一切善根力
99 23 一切 yīqiè the same 悉斷一切善根力
100 22 ér Kangxi radical 126 而皆墮於諸惡趣中
101 22 ér as if; to seem like 而皆墮於諸惡趣中
102 22 néng can; able 而皆墮於諸惡趣中
103 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而皆墮於諸惡趣中
104 22 ér to arrive; up to 而皆墮於諸惡趣中
105 22 有情 yǒuqíng having feelings for 又或驚怖諸有情
106 22 有情 yǒuqíng friends with 又或驚怖諸有情
107 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 又或驚怖諸有情
108 22 有情 yǒuqíng sentient being 又或驚怖諸有情
109 22 有情 yǒuqíng sentient beings 又或驚怖諸有情
110 21 infix potential marker 縱得為人身不具足
111 21 suì age 彼佛住世九十俱胝歲
112 21 suì years 彼佛住世九十俱胝歲
113 21 suì time 彼佛住世九十俱胝歲
114 21 suì annual harvest 彼佛住世九十俱胝歲
115 20 童子 tóngzǐ boy 彼二童子即於是時見彼勝高如來
116 20 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 彼二童子即於是時見彼勝高如來
117 20 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 彼二童子即於是時見彼勝高如來
118 20 qiú to request 設逢佛世求親近
119 20 qiú to seek; to look for 設逢佛世求親近
120 20 qiú to implore 設逢佛世求親近
121 20 qiú to aspire to 設逢佛世求親近
122 20 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 設逢佛世求親近
123 20 qiú to attract 設逢佛世求親近
124 20 qiú to bribe 設逢佛世求親近
125 20 qiú Qiu 設逢佛世求親近
126 20 qiú to demand 設逢佛世求親近
127 20 qiú to end 設逢佛世求親近
128 20 jiàn to see 彼不能見正覺尊
129 20 jiàn opinion; view; understanding 彼不能見正覺尊
130 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 彼不能見正覺尊
131 20 jiàn refer to; for details see 彼不能見正覺尊
132 20 jiàn to appear 彼不能見正覺尊
133 20 jiàn to meet 彼不能見正覺尊
134 20 jiàn to receive (a guest) 彼不能見正覺尊
135 20 jiàn let me; kindly 彼不能見正覺尊
136 20 jiàn Jian 彼不能見正覺尊
137 20 xiàn to appear 彼不能見正覺尊
138 20 xiàn to introduce 彼不能見正覺尊
139 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 彼不能見正覺尊
140 19 shēng to be born; to give birth 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
141 19 shēng to live 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
142 19 shēng raw 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
143 19 shēng a student 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
144 19 shēng life 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
145 19 shēng to produce; to give rise 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
146 19 shēng alive 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
147 19 shēng a lifetime 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
148 19 shēng to initiate; to become 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
149 19 shēng to grow 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
150 19 shēng unfamiliar 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
151 19 shēng not experienced 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
152 19 shēng hard; stiff; strong 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
153 19 shēng having academic or professional knowledge 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
154 19 shēng a male role in traditional theatre 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
155 19 shēng gender 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
156 19 shēng to develop; to grow 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
157 19 shēng to set up 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
158 19 shēng a prostitute 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
159 19 shēng a captive 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
160 19 shēng a gentleman 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
161 19 shēng Kangxi radical 100 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
162 19 shēng unripe 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
163 19 shēng nature 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
164 19 shēng to inherit; to succeed 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
165 19 shēng destiny 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
166 19 shēng birth 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
167 19 to reach 所謂國王大臣及諸人民
168 19 to attain 所謂國王大臣及諸人民
169 19 to understand 所謂國王大臣及諸人民
170 19 able to be compared to; to catch up with 所謂國王大臣及諸人民
171 19 to be involved with; to associate with 所謂國王大臣及諸人民
172 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 所謂國王大臣及諸人民
173 19 and; ca; api 所謂國王大臣及諸人民
174 19 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 縱得為人身不具足
175 19 děi to want to; to need to 縱得為人身不具足
176 19 děi must; ought to 縱得為人身不具足
177 19 de 縱得為人身不具足
178 19 de infix potential marker 縱得為人身不具足
179 19 to result in 縱得為人身不具足
180 19 to be proper; to fit; to suit 縱得為人身不具足
181 19 to be satisfied 縱得為人身不具足
182 19 to be finished 縱得為人身不具足
183 19 děi satisfying 縱得為人身不具足
184 19 to contract 縱得為人身不具足
185 19 to hear 縱得為人身不具足
186 19 to have; there is 縱得為人身不具足
187 19 marks time passed 縱得為人身不具足
188 19 obtain; attain; prāpta 縱得為人身不具足
189 18 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
190 18 děng to wait 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
191 18 děng to be equal 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
192 18 děng degree; level 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
193 18 děng to compare 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
194 18 Yi 及於同類諸契經等亦不信受
195 17 不能 bù néng cannot; must not; should not 乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提
196 16 菩薩 púsà bodhisattva 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
197 16 菩薩 púsà bodhisattva 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
198 16 菩薩 púsà bodhisatta 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
199 16 jīn today; present; now 彼諸苾芻我今所說
200 16 jīn Jin 彼諸苾芻我今所說
201 16 jīn modern 彼諸苾芻我今所說
202 16 jīn now; adhunā 彼諸苾芻我今所說
203 16 to use; to grasp 是人以不善語故墮惡趣中
204 16 to rely on 是人以不善語故墮惡趣中
205 16 to regard 是人以不善語故墮惡趣中
206 16 to be able to 是人以不善語故墮惡趣中
207 16 to order; to command 是人以不善語故墮惡趣中
208 16 used after a verb 是人以不善語故墮惡趣中
209 16 a reason; a cause 是人以不善語故墮惡趣中
210 16 Israel 是人以不善語故墮惡趣中
211 16 Yi 是人以不善語故墮惡趣中
212 16 use; yogena 是人以不善語故墮惡趣中
213 16 xíng to walk 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
214 16 xíng capable; competent 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
215 16 háng profession 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
216 16 xíng Kangxi radical 144 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
217 16 xíng to travel 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
218 16 xìng actions; conduct 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
219 16 xíng to do; to act; to practice 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
220 16 xíng all right; OK; okay 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
221 16 háng horizontal line 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
222 16 héng virtuous deeds 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
223 16 hàng a line of trees 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
224 16 hàng bold; steadfast 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
225 16 xíng to move 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
226 16 xíng to put into effect; to implement 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
227 16 xíng travel 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
228 16 xíng to circulate 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
229 16 xíng running script; running script 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
230 16 xíng temporary 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
231 16 háng rank; order 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
232 16 háng a business; a shop 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
233 16 xíng to depart; to leave 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
234 16 xíng to experience 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
235 16 xíng path; way 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
236 16 xíng xing; ballad 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
237 16 xíng Xing 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
238 16 xíng Practice 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
239 16 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
240 16 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
241 15 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
242 15 遠離 yuǎnlí to be aloof 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
243 15 遠離 yuǎnlí to far off 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
244 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
245 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
246 15 shuì to persuade 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
247 15 shuō to teach; to recite; to explain 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
248 15 shuō a doctrine; a theory 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
249 15 shuō to claim; to assert 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
250 15 shuō allocution 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
251 15 shuō to criticize; to scold 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
252 15 shuō to indicate; to refer to 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
253 15 shuō speach; vāda 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
254 15 shuō to speak; bhāṣate 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
255 14 cháng Chang 於無上尊常遠離
256 14 cháng common; general; ordinary 於無上尊常遠離
257 14 cháng a principle; a rule 於無上尊常遠離
258 14 cháng eternal; nitya 於無上尊常遠離
259 14 shèng to beat; to win; to conquer 於此勝慧不增長
260 14 shèng victory; success 於此勝慧不增長
261 14 shèng wonderful; supurb; superior 於此勝慧不增長
262 14 shèng to surpass 於此勝慧不增長
263 14 shèng triumphant 於此勝慧不增長
264 14 shèng a scenic view 於此勝慧不增長
265 14 shèng a woman's hair decoration 於此勝慧不增長
266 14 shèng Sheng 於此勝慧不增長
267 14 shèng conquering; victorious; jaya 於此勝慧不增長
268 14 shèng superior; agra 於此勝慧不增長
269 14 yán to speak; to say; said 舍利子言
270 14 yán language; talk; words; utterance; speech 舍利子言
271 14 yán Kangxi radical 149 舍利子言
272 14 yán phrase; sentence 舍利子言
273 14 yán a word; a syllable 舍利子言
274 14 yán a theory; a doctrine 舍利子言
275 14 yán to regard as 舍利子言
276 14 yán to act as 舍利子言
277 14 yán speech; vāc 舍利子言
278 14 yán speak; vad 舍利子言
279 13 gāo high; tall 號勝高如來
280 13 gāo Kangxi radical 189 號勝高如來
281 13 gāo height 號勝高如來
282 13 gāo superior in level; degree; rate; grade 號勝高如來
283 13 gāo high pitched; loud 號勝高如來
284 13 gāo fine; good 號勝高如來
285 13 gāo senior 號勝高如來
286 13 gāo expensive 號勝高如來
287 13 gāo Gao 號勝高如來
288 13 gāo heights; an elevated place 號勝高如來
289 13 gāo to be respected; to be eminent 號勝高如來
290 13 gāo to respect 號勝高如來
291 13 gāo height; samucchraya 號勝高如來
292 13 gāo eminent; unnata 號勝高如來
293 13 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
294 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
295 13 to know; to learn about; to comprehend 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
296 13 detailed 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
297 13 to elaborate; to expound 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
298 13 to exhaust; to use up 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
299 13 strongly 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
300 13 Xi 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
301 12 zhù to dwell; to live; to reside 我先住此
302 12 zhù to stop; to halt 我先住此
303 12 zhù to retain; to remain 我先住此
304 12 zhù to lodge at [temporarily] 我先住此
305 12 zhù verb complement 我先住此
306 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 我先住此
307 12 xiàng to observe; to assess 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
308 12 xiàng appearance; portrait; picture 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
309 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
310 12 xiàng to aid; to help 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
311 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
312 12 xiàng a sign; a mark; appearance 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
313 12 xiāng alternately; in turn 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
314 12 xiāng Xiang 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
315 12 xiāng form substance 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
316 12 xiāng to express 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
317 12 xiàng to choose 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
318 12 xiāng Xiang 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
319 12 xiāng an ancient musical instrument 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
320 12 xiāng the seventh lunar month 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
321 12 xiāng to compare 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
322 12 xiàng to divine 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
323 12 xiàng to administer 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
324 12 xiàng helper for a blind person 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
325 12 xiāng rhythm [music] 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
326 12 xiāng the upper frets of a pipa 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
327 12 xiāng coralwood 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
328 12 xiàng ministry 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
329 12 xiàng to supplement; to enhance 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
330 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
331 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
332 12 xiàng sign; mark; liṅga 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
333 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
334 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 縱見不生清淨信
335 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 縱見不生清淨信
336 12 清淨 qīngjìng concise 縱見不生清淨信
337 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 縱見不生清淨信
338 12 清淨 qīngjìng pure and clean 縱見不生清淨信
339 12 清淨 qīngjìng purity 縱見不生清淨信
340 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 縱見不生清淨信
341 12 zūn to honor; to respect 而復遠離調御尊
342 12 zūn a zun; an ancient wine vessel 而復遠離調御尊
343 12 zūn a wine cup 而復遠離調御尊
344 12 zūn respected; honorable; noble; senior 而復遠離調御尊
345 12 zūn supreme; high 而復遠離調御尊
346 12 zūn grave; solemn; dignified 而復遠離調御尊
347 12 zūn bhagavat; holy one 而復遠離調御尊
348 12 zūn lord; patron; natha 而復遠離調御尊
349 12 淨持 jìngchí a young boy 二名淨持
350 12 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 復於苾芻苾芻尼
351 12 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 復於苾芻苾芻尼
352 11 Kangxi radical 71 世世生盲無所見
353 11 to not have; without 世世生盲無所見
354 11 mo 世世生盲無所見
355 11 to not have 世世生盲無所見
356 11 Wu 世世生盲無所見
357 11 mo 世世生盲無所見
358 11 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 今將飲食諸供養
359 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 今將飲食諸供養
360 11 供養 gòngyǎng offering 今將飲食諸供養
361 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 今將飲食諸供養
362 11 gain; advantage; benefit 又願說法利一切
363 11 profit 又願說法利一切
364 11 sharp 又願說法利一切
365 11 to benefit; to serve 又願說法利一切
366 11 Li 又願說法利一切
367 11 to be useful 又願說法利一切
368 11 smooth; without a hitch 又願說法利一切
369 11 benefit; hita 又願說法利一切
370 11 伽陀 jiātuó gatha; verse 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
371 11 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 或復愛樂出家時
372 11 出家 chūjiā to renounce 或復愛樂出家時
373 11 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 或復愛樂出家時
374 11 hair 而彼苾芻又發是言
375 11 to send out; to issue; to emit; to radiate 而彼苾芻又發是言
376 11 to hand over; to deliver; to offer 而彼苾芻又發是言
377 11 to express; to show; to be manifest 而彼苾芻又發是言
378 11 to start out; to set off 而彼苾芻又發是言
379 11 to open 而彼苾芻又發是言
380 11 to requisition 而彼苾芻又發是言
381 11 to occur 而彼苾芻又發是言
382 11 to declare; to proclaim; to utter 而彼苾芻又發是言
383 11 to express; to give vent 而彼苾芻又發是言
384 11 to excavate 而彼苾芻又發是言
385 11 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 而彼苾芻又發是言
386 11 to get rich 而彼苾芻又發是言
387 11 to rise; to expand; to inflate; to swell 而彼苾芻又發是言
388 11 to sell 而彼苾芻又發是言
389 11 to shoot with a bow 而彼苾芻又發是言
390 11 to rise in revolt 而彼苾芻又發是言
391 11 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 而彼苾芻又發是言
392 11 to enlighten; to inspire 而彼苾芻又發是言
393 11 to publicize; to make known; to show off; to spread 而彼苾芻又發是言
394 11 to ignite; to set on fire 而彼苾芻又發是言
395 11 to sing; to play 而彼苾芻又發是言
396 11 to feel; to sense 而彼苾芻又發是言
397 11 to act; to do 而彼苾芻又發是言
398 11 grass and moss 而彼苾芻又發是言
399 11 Fa 而彼苾芻又發是言
400 11 to issue; to emit; utpāda 而彼苾芻又發是言
401 10 zhī to go 精進波羅蜜多品第九之四
402 10 zhī to arrive; to go 精進波羅蜜多品第九之四
403 10 zhī is 精進波羅蜜多品第九之四
404 10 zhī to use 精進波羅蜜多品第九之四
405 10 zhī Zhi 精進波羅蜜多品第九之四
406 10 zhòng many; numerous 彼諸人眾見是枯骨悉無血肉
407 10 zhòng masses; people; multitude; crowd 彼諸人眾見是枯骨悉無血肉
408 10 zhòng general; common; public 彼諸人眾見是枯骨悉無血肉
409 10 dào way; road; path 速能攝受歸正道
410 10 dào principle; a moral; morality 速能攝受歸正道
411 10 dào Tao; the Way 速能攝受歸正道
412 10 dào to say; to speak; to talk 速能攝受歸正道
413 10 dào to think 速能攝受歸正道
414 10 dào circuit; a province 速能攝受歸正道
415 10 dào a course; a channel 速能攝受歸正道
416 10 dào a method; a way of doing something 速能攝受歸正道
417 10 dào a doctrine 速能攝受歸正道
418 10 dào Taoism; Daoism 速能攝受歸正道
419 10 dào a skill 速能攝受歸正道
420 10 dào a sect 速能攝受歸正道
421 10 dào a line 速能攝受歸正道
422 10 dào Way 速能攝受歸正道
423 10 dào way; path; marga 速能攝受歸正道
424 10 èr two 二名淨持
425 10 èr Kangxi radical 7 二名淨持
426 10 èr second 二名淨持
427 10 èr twice; double; di- 二名淨持
428 10 èr more than one kind 二名淨持
429 10 èr two; dvā; dvi 二名淨持
430 10 世間 shìjiān world; the human world 復有世間愚癡之人
431 10 世間 shìjiān world 復有世間愚癡之人
432 10 淨住 jìngzhù fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha 一名淨住
433 10 愛樂 ài lè love and joy 或復愛樂出家時
434 10 zuò to do 如是作諸惡業已
435 10 zuò to act as; to serve as 如是作諸惡業已
436 10 zuò to start 如是作諸惡業已
437 10 zuò a writing; a work 如是作諸惡業已
438 10 zuò to dress as; to be disguised as 如是作諸惡業已
439 10 zuō to create; to make 如是作諸惡業已
440 10 zuō a workshop 如是作諸惡業已
441 10 zuō to write; to compose 如是作諸惡業已
442 10 zuò to rise 如是作諸惡業已
443 10 zuò to be aroused 如是作諸惡業已
444 10 zuò activity; action; undertaking 如是作諸惡業已
445 10 zuò to regard as 如是作諸惡業已
446 10 zuò action; kāraṇa 如是作諸惡業已
447 10 néng can; able 速能攝受歸正道
448 10 néng ability; capacity 速能攝受歸正道
449 10 néng a mythical bear-like beast 速能攝受歸正道
450 10 néng energy 速能攝受歸正道
451 10 néng function; use 速能攝受歸正道
452 10 néng talent 速能攝受歸正道
453 10 néng expert at 速能攝受歸正道
454 10 néng to be in harmony 速能攝受歸正道
455 10 néng to tend to; to care for 速能攝受歸正道
456 10 néng to reach; to arrive at 速能攝受歸正道
457 10 néng to be able; śak 速能攝受歸正道
458 9 Ru River 汝諸長者多行過失
459 9 Ru 汝諸長者多行過失
460 9 zhě ca 三者耽著利養及樂名聞
461 9 yuē to speak; to say 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
462 9 yuē Kangxi radical 73 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
463 9 yuē to be called 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
464 9 lìng to make; to cause to be; to lead 語令捉縛加捶打
465 9 lìng to issue a command 語令捉縛加捶打
466 9 lìng rules of behavior; customs 語令捉縛加捶打
467 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 語令捉縛加捶打
468 9 lìng a season 語令捉縛加捶打
469 9 lìng respected; good reputation 語令捉縛加捶打
470 9 lìng good 語令捉縛加捶打
471 9 lìng pretentious 語令捉縛加捶打
472 9 lìng a transcending state of existence 語令捉縛加捶打
473 9 lìng a commander 語令捉縛加捶打
474 9 lìng a commanding quality; an impressive character 語令捉縛加捶打
475 9 lìng lyrics 語令捉縛加捶打
476 9 lìng Ling 語令捉縛加捶打
477 9 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 語令捉縛加捶打
478 9 xīn heart [organ] 彼等競生瞋恚心
479 9 xīn Kangxi radical 61 彼等競生瞋恚心
480 9 xīn mind; consciousness 彼等競生瞋恚心
481 9 xīn the center; the core; the middle 彼等競生瞋恚心
482 9 xīn one of the 28 star constellations 彼等競生瞋恚心
483 9 xīn heart 彼等競生瞋恚心
484 9 xīn emotion 彼等競生瞋恚心
485 9 xīn intention; consideration 彼等競生瞋恚心
486 9 xīn disposition; temperament 彼等競生瞋恚心
487 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 彼等競生瞋恚心
488 9 chí to grasp; to hold 於晨朝時著衣持鉢
489 9 chí to resist; to oppose 於晨朝時著衣持鉢
490 9 chí to uphold 於晨朝時著衣持鉢
491 9 chí to sustain; to keep; to uphold 於晨朝時著衣持鉢
492 9 chí to administer; to manage 於晨朝時著衣持鉢
493 9 chí to control 於晨朝時著衣持鉢
494 9 chí to be cautious 於晨朝時著衣持鉢
495 9 chí to remember 於晨朝時著衣持鉢
496 9 chí to assist 於晨朝時著衣持鉢
497 9 chí to hold; dhara 於晨朝時著衣持鉢
498 9 chí with; using 於晨朝時著衣持鉢
499 8 quǎn dog 譬如餓犬羸瘦憔悴皮骨連立
500 8 quǎn Kangxi radical 94 譬如餓犬羸瘦憔悴皮骨連立

Frequencies of all Words

Top 941

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 111 in; at 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
2 111 in; at 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
3 111 in; at; to; from 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
4 111 to go; to 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
5 111 to rely on; to depend on 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
6 111 to go to; to arrive at 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
7 111 from 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
8 111 give 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
9 111 oppposing 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
10 111 and 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
11 111 compared to 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
12 111 by 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
13 111 and; as well as 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
14 111 for 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
15 111 Yu 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
16 111 a crow 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
17 111 whew; wow 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
18 64 zhū all; many; various 及於同類諸契經等亦不信受
19 64 zhū Zhu 及於同類諸契經等亦不信受
20 64 zhū all; members of the class 及於同類諸契經等亦不信受
21 64 zhū interrogative particle 及於同類諸契經等亦不信受
22 64 zhū him; her; them; it 及於同類諸契經等亦不信受
23 64 zhū of; in 及於同類諸契經等亦不信受
24 64 zhū all; many; sarva 及於同類諸契經等亦不信受
25 54 that; those 於彼如來大乘教中復生毀謗
26 54 another; the other 於彼如來大乘教中復生毀謗
27 43 zhōng middle 於彼如來大乘教中復生毀謗
28 43 zhōng medium; medium sized 於彼如來大乘教中復生毀謗
29 43 zhōng China 於彼如來大乘教中復生毀謗
30 43 zhòng to hit the mark 於彼如來大乘教中復生毀謗
31 43 zhōng in; amongst 於彼如來大乘教中復生毀謗
32 43 zhōng midday 於彼如來大乘教中復生毀謗
33 43 zhōng inside 於彼如來大乘教中復生毀謗
34 43 zhōng during 於彼如來大乘教中復生毀謗
35 43 zhōng Zhong 於彼如來大乘教中復生毀謗
36 43 zhōng intermediary 於彼如來大乘教中復生毀謗
37 43 zhōng half 於彼如來大乘教中復生毀謗
38 43 zhōng just right; suitably 於彼如來大乘教中復生毀謗
39 43 zhōng while 於彼如來大乘教中復生毀謗
40 43 zhòng to reach; to attain 於彼如來大乘教中復生毀謗
41 43 zhòng to suffer; to infect 於彼如來大乘教中復生毀謗
42 43 zhòng to obtain 於彼如來大乘教中復生毀謗
43 43 zhòng to pass an exam 於彼如來大乘教中復生毀謗
44 43 zhōng middle 於彼如來大乘教中復生毀謗
45 43 shí time; a point or period of time 不能值遇好時
46 43 shí a season; a quarter of a year 不能值遇好時
47 43 shí one of the 12 two-hour periods of the day 不能值遇好時
48 43 shí at that time 不能值遇好時
49 43 shí fashionable 不能值遇好時
50 43 shí fate; destiny; luck 不能值遇好時
51 43 shí occasion; opportunity; chance 不能值遇好時
52 43 shí tense 不能值遇好時
53 43 shí particular; special 不能值遇好時
54 43 shí to plant; to cultivate 不能值遇好時
55 43 shí hour (measure word) 不能值遇好時
56 43 shí an era; a dynasty 不能值遇好時
57 43 shí time [abstract] 不能值遇好時
58 43 shí seasonal 不能值遇好時
59 43 shí frequently; often 不能值遇好時
60 43 shí occasionally; sometimes 不能值遇好時
61 43 shí on time 不能值遇好時
62 43 shí this; that 不能值遇好時
63 43 shí to wait upon 不能值遇好時
64 43 shí hour 不能值遇好時
65 43 shí appropriate; proper; timely 不能值遇好時
66 43 shí Shi 不能值遇好時
67 43 shí a present; currentlt 不能值遇好時
68 43 shí time; kāla 不能值遇好時
69 43 shí at that time; samaya 不能值遇好時
70 42 I; me; my 彼所來者奪我美味
71 42 self 彼所來者奪我美味
72 42 we; our 彼所來者奪我美味
73 42 [my] dear 彼所來者奪我美味
74 42 Wo 彼所來者奪我美味
75 42 self; atman; attan 彼所來者奪我美味
76 42 ga 彼所來者奪我美味
77 42 I; aham 彼所來者奪我美味
78 40 yòu again; also 又復邊地
79 40 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復邊地
80 40 yòu Kangxi radical 29 又復邊地
81 40 yòu and 又復邊地
82 40 yòu furthermore 又復邊地
83 40 yòu in addition 又復邊地
84 40 yòu but 又復邊地
85 40 yòu again; also; punar 又復邊地
86 33 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 復次舍利子
87 32 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
88 32 suǒ an office; an institute 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
89 32 suǒ introduces a relative clause 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
90 32 suǒ it 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
91 32 suǒ if; supposing 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
92 32 suǒ a few; various; some 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
93 32 suǒ a place; a location 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
94 32 suǒ indicates a passive voice 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
95 32 suǒ that which 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
96 32 suǒ an ordinal number 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
97 32 suǒ meaning 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
98 32 suǒ garrison 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
99 32 suǒ place; pradeśa 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
100 32 suǒ that which; yad 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
101 30 wèi for; to 彼等競來為障難
102 30 wèi because of 彼等競來為障難
103 30 wéi to act as; to serve 彼等競來為障難
104 30 wéi to change into; to become 彼等競來為障難
105 30 wéi to be; is 彼等競來為障難
106 30 wéi to do 彼等競來為障難
107 30 wèi for 彼等競來為障難
108 30 wèi because of; for; to 彼等競來為障難
109 30 wèi to 彼等競來為障難
110 30 wéi in a passive construction 彼等競來為障難
111 30 wéi forming a rehetorical question 彼等競來為障難
112 30 wéi forming an adverb 彼等競來為障難
113 30 wéi to add emphasis 彼等競來為障難
114 30 wèi to support; to help 彼等競來為障難
115 30 wéi to govern 彼等競來為障難
116 29 Buddha; Awakened One 若人歸向佛菩提
117 29 relating to Buddhism 若人歸向佛菩提
118 29 a statue or image of a Buddha 若人歸向佛菩提
119 29 a Buddhist text 若人歸向佛菩提
120 29 to touch; to stroke 若人歸向佛菩提
121 29 Buddha 若人歸向佛菩提
122 29 Buddha; Awakened One 若人歸向佛菩提
123 28 again; more; repeatedly 雖復聽已不樂多聞
124 28 to go back; to return 雖復聽已不樂多聞
125 28 to resume; to restart 雖復聽已不樂多聞
126 28 to do in detail 雖復聽已不樂多聞
127 28 to restore 雖復聽已不樂多聞
128 28 to respond; to reply to 雖復聽已不樂多聞
129 28 after all; and then 雖復聽已不樂多聞
130 28 even if; although 雖復聽已不樂多聞
131 28 Fu; Return 雖復聽已不樂多聞
132 28 to retaliate; to reciprocate 雖復聽已不樂多聞
133 28 to avoid forced labor or tax 雖復聽已不樂多聞
134 28 particle without meaing 雖復聽已不樂多聞
135 28 Fu 雖復聽已不樂多聞
136 28 repeated; again 雖復聽已不樂多聞
137 28 doubled; to overlapping; folded 雖復聽已不樂多聞
138 28 a lined garment with doubled thickness 雖復聽已不樂多聞
139 28 yuàn to hope; to wish; to desire 今此族中諸長者等先發願言
140 28 yuàn hope 今此族中諸長者等先發願言
141 28 yuàn to be ready; to be willing 今此族中諸長者等先發願言
142 28 yuàn to ask for; to solicit 今此族中諸長者等先發願言
143 28 yuàn a vow 今此族中諸長者等先發願言
144 28 yuàn diligent; attentive 今此族中諸長者等先發願言
145 28 yuàn to prefer; to select 今此族中諸長者等先發願言
146 28 yuàn to admire 今此族中諸長者等先發願言
147 28 yuàn a vow; pranidhana 今此族中諸長者等先發願言
148 27 already 雖復聽已不樂多聞
149 27 Kangxi radical 49 雖復聽已不樂多聞
150 27 from 雖復聽已不樂多聞
151 27 to bring to an end; to stop 雖復聽已不樂多聞
152 27 final aspectual particle 雖復聽已不樂多聞
153 27 afterwards; thereafter 雖復聽已不樂多聞
154 27 too; very; excessively 雖復聽已不樂多聞
155 27 to complete 雖復聽已不樂多聞
156 27 to demote; to dismiss 雖復聽已不樂多聞
157 27 to recover from an illness 雖復聽已不樂多聞
158 27 certainly 雖復聽已不樂多聞
159 27 an interjection of surprise 雖復聽已不樂多聞
160 27 this 雖復聽已不樂多聞
161 27 former; pūrvaka 雖復聽已不樂多聞
162 27 former; pūrvaka 雖復聽已不樂多聞
163 25 qiān one thousand 假使俱胝千劫中
164 25 qiān many; numerous; countless 假使俱胝千劫中
165 25 qiān very 假使俱胝千劫中
166 25 qiān a cheat; swindler 假使俱胝千劫中
167 24 如來 rúlái Tathagata 於彼如來大乘教中復生毀謗
168 24 如來 Rúlái Tathagata 於彼如來大乘教中復生毀謗
169 24 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於彼如來大乘教中復生毀謗
170 24 such as; for example; for instance 如王家臣諸僕使
171 24 if 如王家臣諸僕使
172 24 in accordance with 如王家臣諸僕使
173 24 to be appropriate; should; with regard to 如王家臣諸僕使
174 24 this 如王家臣諸僕使
175 24 it is so; it is thus; can be compared with 如王家臣諸僕使
176 24 to go to 如王家臣諸僕使
177 24 to meet 如王家臣諸僕使
178 24 to appear; to seem; to be like 如王家臣諸僕使
179 24 at least as good as 如王家臣諸僕使
180 24 and 如王家臣諸僕使
181 24 or 如王家臣諸僕使
182 24 but 如王家臣諸僕使
183 24 then 如王家臣諸僕使
184 24 naturally 如王家臣諸僕使
185 24 expresses a question or doubt 如王家臣諸僕使
186 24 you 如王家臣諸僕使
187 24 the second lunar month 如王家臣諸僕使
188 24 in; at 如王家臣諸僕使
189 24 Ru 如王家臣諸僕使
190 24 Thus 如王家臣諸僕使
191 24 thus; tathā 如王家臣諸僕使
192 24 like; iva 如王家臣諸僕使
193 24 shì is; are; am; to be 是人以不善語故墮惡趣中
194 24 shì is exactly 是人以不善語故墮惡趣中
195 24 shì is suitable; is in contrast 是人以不善語故墮惡趣中
196 24 shì this; that; those 是人以不善語故墮惡趣中
197 24 shì really; certainly 是人以不善語故墮惡趣中
198 24 shì correct; yes; affirmative 是人以不善語故墮惡趣中
199 24 shì true 是人以不善語故墮惡趣中
200 24 shì is; has; exists 是人以不善語故墮惡趣中
201 24 shì used between repetitions of a word 是人以不善語故墮惡趣中
202 24 shì a matter; an affair 是人以不善語故墮惡趣中
203 24 shì Shi 是人以不善語故墮惡趣中
204 24 shì is; bhū 是人以不善語故墮惡趣中
205 24 shì this; idam 是人以不善語故墮惡趣中
206 23 一切 yīqiè all; every; everything 悉斷一切善根力
207 23 一切 yīqiè temporary 悉斷一切善根力
208 23 一切 yīqiè the same 悉斷一切善根力
209 23 一切 yīqiè generally 悉斷一切善根力
210 23 一切 yīqiè all, everything 悉斷一切善根力
211 23 一切 yīqiè all; sarva 悉斷一切善根力
212 23 如是 rúshì thus; so 如是所呵厭處
213 23 如是 rúshì thus, so 如是所呵厭處
214 22 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而皆墮於諸惡趣中
215 22 ér Kangxi radical 126 而皆墮於諸惡趣中
216 22 ér you 而皆墮於諸惡趣中
217 22 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而皆墮於諸惡趣中
218 22 ér right away; then 而皆墮於諸惡趣中
219 22 ér but; yet; however; while; nevertheless 而皆墮於諸惡趣中
220 22 ér if; in case; in the event that 而皆墮於諸惡趣中
221 22 ér therefore; as a result; thus 而皆墮於諸惡趣中
222 22 ér how can it be that? 而皆墮於諸惡趣中
223 22 ér so as to 而皆墮於諸惡趣中
224 22 ér only then 而皆墮於諸惡趣中
225 22 ér as if; to seem like 而皆墮於諸惡趣中
226 22 néng can; able 而皆墮於諸惡趣中
227 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而皆墮於諸惡趣中
228 22 ér me 而皆墮於諸惡趣中
229 22 ér to arrive; up to 而皆墮於諸惡趣中
230 22 ér possessive 而皆墮於諸惡趣中
231 22 this; these 此名在家菩薩五種之法
232 22 in this way 此名在家菩薩五種之法
233 22 otherwise; but; however; so 此名在家菩薩五種之法
234 22 at this time; now; here 此名在家菩薩五種之法
235 22 this; here; etad 此名在家菩薩五種之法
236 22 有情 yǒuqíng having feelings for 又或驚怖諸有情
237 22 有情 yǒuqíng friends with 又或驚怖諸有情
238 22 有情 yǒuqíng having emotional appeal 又或驚怖諸有情
239 22 有情 yǒuqíng sentient being 又或驚怖諸有情
240 22 有情 yǒuqíng sentient beings 又或驚怖諸有情
241 21 not; no 縱得為人身不具足
242 21 expresses that a certain condition cannot be acheived 縱得為人身不具足
243 21 as a correlative 縱得為人身不具足
244 21 no (answering a question) 縱得為人身不具足
245 21 forms a negative adjective from a noun 縱得為人身不具足
246 21 at the end of a sentence to form a question 縱得為人身不具足
247 21 to form a yes or no question 縱得為人身不具足
248 21 infix potential marker 縱得為人身不具足
249 21 no; na 縱得為人身不具足
250 21 suì age 彼佛住世九十俱胝歲
251 21 suì years 彼佛住世九十俱胝歲
252 21 suì time 彼佛住世九十俱胝歲
253 21 suì annual harvest 彼佛住世九十俱胝歲
254 21 suì age 彼佛住世九十俱胝歲
255 20 童子 tóngzǐ boy 彼二童子即於是時見彼勝高如來
256 20 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 彼二童子即於是時見彼勝高如來
257 20 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 彼二童子即於是時見彼勝高如來
258 20 qiú to request 設逢佛世求親近
259 20 qiú to seek; to look for 設逢佛世求親近
260 20 qiú to implore 設逢佛世求親近
261 20 qiú to aspire to 設逢佛世求親近
262 20 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 設逢佛世求親近
263 20 qiú to attract 設逢佛世求親近
264 20 qiú to bribe 設逢佛世求親近
265 20 qiú Qiu 設逢佛世求親近
266 20 qiú to demand 設逢佛世求親近
267 20 qiú to end 設逢佛世求親近
268 20 jiàn to see 彼不能見正覺尊
269 20 jiàn opinion; view; understanding 彼不能見正覺尊
270 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 彼不能見正覺尊
271 20 jiàn refer to; for details see 彼不能見正覺尊
272 20 jiàn to appear 彼不能見正覺尊
273 20 jiàn passive marker 彼不能見正覺尊
274 20 jiàn to meet 彼不能見正覺尊
275 20 jiàn to receive (a guest) 彼不能見正覺尊
276 20 jiàn let me; kindly 彼不能見正覺尊
277 20 jiàn Jian 彼不能見正覺尊
278 20 xiàn to appear 彼不能見正覺尊
279 20 xiàn to introduce 彼不能見正覺尊
280 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 彼不能見正覺尊
281 19 shēng to be born; to give birth 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
282 19 shēng to live 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
283 19 shēng raw 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
284 19 shēng a student 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
285 19 shēng life 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
286 19 shēng to produce; to give rise 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
287 19 shēng alive 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
288 19 shēng a lifetime 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
289 19 shēng to initiate; to become 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
290 19 shēng to grow 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
291 19 shēng unfamiliar 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
292 19 shēng not experienced 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
293 19 shēng hard; stiff; strong 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
294 19 shēng very; extremely 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
295 19 shēng having academic or professional knowledge 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
296 19 shēng a male role in traditional theatre 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
297 19 shēng gender 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
298 19 shēng to develop; to grow 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
299 19 shēng to set up 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
300 19 shēng a prostitute 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
301 19 shēng a captive 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
302 19 shēng a gentleman 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
303 19 shēng Kangxi radical 100 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
304 19 shēng unripe 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
305 19 shēng nature 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
306 19 shēng to inherit; to succeed 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
307 19 shēng destiny 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
308 19 shēng birth 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
309 19 to reach 所謂國王大臣及諸人民
310 19 and 所謂國王大臣及諸人民
311 19 coming to; when 所謂國王大臣及諸人民
312 19 to attain 所謂國王大臣及諸人民
313 19 to understand 所謂國王大臣及諸人民
314 19 able to be compared to; to catch up with 所謂國王大臣及諸人民
315 19 to be involved with; to associate with 所謂國王大臣及諸人民
316 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 所謂國王大臣及諸人民
317 19 and; ca; api 所謂國王大臣及諸人民
318 19 de potential marker 縱得為人身不具足
319 19 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 縱得為人身不具足
320 19 děi must; ought to 縱得為人身不具足
321 19 děi to want to; to need to 縱得為人身不具足
322 19 děi must; ought to 縱得為人身不具足
323 19 de 縱得為人身不具足
324 19 de infix potential marker 縱得為人身不具足
325 19 to result in 縱得為人身不具足
326 19 to be proper; to fit; to suit 縱得為人身不具足
327 19 to be satisfied 縱得為人身不具足
328 19 to be finished 縱得為人身不具足
329 19 de result of degree 縱得為人身不具足
330 19 de marks completion of an action 縱得為人身不具足
331 19 děi satisfying 縱得為人身不具足
332 19 to contract 縱得為人身不具足
333 19 marks permission or possibility 縱得為人身不具足
334 19 expressing frustration 縱得為人身不具足
335 19 to hear 縱得為人身不具足
336 19 to have; there is 縱得為人身不具足
337 19 marks time passed 縱得為人身不具足
338 19 obtain; attain; prāpta 縱得為人身不具足
339 18 yǒu is; are; to exist 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
340 18 yǒu to have; to possess 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
341 18 yǒu indicates an estimate 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
342 18 yǒu indicates a large quantity 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
343 18 yǒu indicates an affirmative response 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
344 18 yǒu a certain; used before a person, time, or place 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
345 18 yǒu used to compare two things 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
346 18 yǒu used in a polite formula before certain verbs 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
347 18 yǒu used before the names of dynasties 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
348 18 yǒu a certain thing; what exists 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
349 18 yǒu multiple of ten and ... 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
350 18 yǒu abundant 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
351 18 yǒu purposeful 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
352 18 yǒu You 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
353 18 yǒu 1. existence; 2. becoming 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
354 18 yǒu becoming; bhava 在家菩薩於有大勢力堅樂依止
355 18 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
356 18 děng to wait 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
357 18 děng degree; kind 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
358 18 děng plural 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
359 18 děng to be equal 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
360 18 děng degree; level 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
361 18 děng to compare 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
362 18 also; too 及於同類諸契經等亦不信受
363 18 but 及於同類諸契經等亦不信受
364 18 this; he; she 及於同類諸契經等亦不信受
365 18 although; even though 及於同類諸契經等亦不信受
366 18 already 及於同類諸契經等亦不信受
367 18 particle with no meaning 及於同類諸契經等亦不信受
368 18 Yi 及於同類諸契經等亦不信受
369 17 不能 bù néng cannot; must not; should not 乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提
370 16 菩薩 púsà bodhisattva 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
371 16 菩薩 púsà bodhisattva 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
372 16 菩薩 púsà bodhisatta 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
373 16 jīn today; present; now 彼諸苾芻我今所說
374 16 jīn Jin 彼諸苾芻我今所說
375 16 jīn modern 彼諸苾芻我今所說
376 16 jīn now; adhunā 彼諸苾芻我今所說
377 16 jiē all; each and every; in all cases 而皆墮於諸惡趣中
378 16 jiē same; equally 而皆墮於諸惡趣中
379 16 so as to; in order to 是人以不善語故墮惡趣中
380 16 to use; to regard as 是人以不善語故墮惡趣中
381 16 to use; to grasp 是人以不善語故墮惡趣中
382 16 according to 是人以不善語故墮惡趣中
383 16 because of 是人以不善語故墮惡趣中
384 16 on a certain date 是人以不善語故墮惡趣中
385 16 and; as well as 是人以不善語故墮惡趣中
386 16 to rely on 是人以不善語故墮惡趣中
387 16 to regard 是人以不善語故墮惡趣中
388 16 to be able to 是人以不善語故墮惡趣中
389 16 to order; to command 是人以不善語故墮惡趣中
390 16 further; moreover 是人以不善語故墮惡趣中
391 16 used after a verb 是人以不善語故墮惡趣中
392 16 very 是人以不善語故墮惡趣中
393 16 already 是人以不善語故墮惡趣中
394 16 increasingly 是人以不善語故墮惡趣中
395 16 a reason; a cause 是人以不善語故墮惡趣中
396 16 Israel 是人以不善語故墮惡趣中
397 16 Yi 是人以不善語故墮惡趣中
398 16 use; yogena 是人以不善語故墮惡趣中
399 16 xíng to walk 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
400 16 xíng capable; competent 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
401 16 háng profession 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
402 16 háng line; row 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
403 16 xíng Kangxi radical 144 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
404 16 xíng to travel 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
405 16 xìng actions; conduct 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
406 16 xíng to do; to act; to practice 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
407 16 xíng all right; OK; okay 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
408 16 háng horizontal line 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
409 16 héng virtuous deeds 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
410 16 hàng a line of trees 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
411 16 hàng bold; steadfast 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
412 16 xíng to move 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
413 16 xíng to put into effect; to implement 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
414 16 xíng travel 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
415 16 xíng to circulate 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
416 16 xíng running script; running script 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
417 16 xíng temporary 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
418 16 xíng soon 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
419 16 háng rank; order 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
420 16 háng a business; a shop 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
421 16 xíng to depart; to leave 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
422 16 xíng to experience 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
423 16 xíng path; way 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
424 16 xíng xing; ballad 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
425 16 xíng a round [of drinks] 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
426 16 xíng Xing 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
427 16 xíng moreover; also 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
428 16 xíng Practice 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
429 16 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
430 16 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
431 15 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
432 15 遠離 yuǎnlí to be aloof 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
433 15 遠離 yuǎnlí to far off 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
434 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
435 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
436 15 shuì to persuade 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
437 15 shuō to teach; to recite; to explain 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
438 15 shuō a doctrine; a theory 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
439 15 shuō to claim; to assert 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
440 15 shuō allocution 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
441 15 shuō to criticize; to scold 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
442 15 shuō to indicate; to refer to 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
443 15 shuō speach; vāda 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
444 15 shuō to speak; bhāṣate 在家菩薩於諸如來所說契經如實行相
445 14 cháng always; ever; often; frequently; constantly 於無上尊常遠離
446 14 cháng Chang 於無上尊常遠離
447 14 cháng long-lasting 於無上尊常遠離
448 14 cháng common; general; ordinary 於無上尊常遠離
449 14 cháng a principle; a rule 於無上尊常遠離
450 14 cháng eternal; nitya 於無上尊常遠離
451 14 shèng to beat; to win; to conquer 於此勝慧不增長
452 14 shèng victory; success 於此勝慧不增長
453 14 shèng wonderful; supurb; superior 於此勝慧不增長
454 14 shèng to surpass 於此勝慧不增長
455 14 shèng triumphant 於此勝慧不增長
456 14 shèng a scenic view 於此勝慧不增長
457 14 shèng a woman's hair decoration 於此勝慧不增長
458 14 shèng Sheng 於此勝慧不增長
459 14 shèng completely; fully 於此勝慧不增長
460 14 shèng conquering; victorious; jaya 於此勝慧不增長
461 14 shèng superior; agra 於此勝慧不增長
462 14 yán to speak; to say; said 舍利子言
463 14 yán language; talk; words; utterance; speech 舍利子言
464 14 yán Kangxi radical 149 舍利子言
465 14 yán a particle with no meaning 舍利子言
466 14 yán phrase; sentence 舍利子言
467 14 yán a word; a syllable 舍利子言
468 14 yán a theory; a doctrine 舍利子言
469 14 yán to regard as 舍利子言
470 14 yán to act as 舍利子言
471 14 yán speech; vāc 舍利子言
472 14 yán speak; vad 舍利子言
473 13 gāo high; tall 號勝高如來
474 13 gāo Kangxi radical 189 號勝高如來
475 13 gāo height 號勝高如來
476 13 gāo superior in level; degree; rate; grade 號勝高如來
477 13 gāo high pitched; loud 號勝高如來
478 13 gāo fine; good 號勝高如來
479 13 gāo senior 號勝高如來
480 13 gāo expensive 號勝高如來
481 13 gāo Gao 號勝高如來
482 13 gāo heights; an elevated place 號勝高如來
483 13 gāo to be respected; to be eminent 號勝高如來
484 13 gāo to respect 號勝高如來
485 13 gāo height; samucchraya 號勝高如來
486 13 gāo eminent; unnata 號勝高如來
487 13 亦復 yìfù also 亦復不能親近善友
488 13 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
489 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
490 13 to know; to learn about; to comprehend 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
491 13 all; entire 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
492 13 detailed 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
493 13 to elaborate; to expound 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
494 13 to exhaust; to use up 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
495 13 strongly 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
496 13 Xi 諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼
497 12 zhù to dwell; to live; to reside 我先住此
498 12 zhù to stop; to halt 我先住此
499 12 zhù to retain; to remain 我先住此
500 12 zhù to lodge at [temporarily] 我先住此

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhū all; many; sarva
zhōng middle
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
yòu again; also; punar
舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
yuàn a vow; pranidhana
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
慈觉 慈覺 99
 1. Ci Jue
 2. Jikaku
大威德 100 Yamantaka
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 100 Bodhisattva Teachings; Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
多陀阿伽度 100 Tathagata
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
乐山 樂山 108 Leshan
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
小乘 120 Hinayana
西天 88 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
焰魔罗 焰魔羅 121 Yama
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 168.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安坐 196 steady meditation
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
幢幡 99 a hanging banner
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
次第乞食 99 collecting alms in order
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大黑 100 Mahakala
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大智慧 100 great wisdom and knowledge
逮得己利 100 having attained their goals
大觉尊 大覺尊 100 World-honored One of the great enlightenment
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
多生 100 many births; many rebirths
多劫 100 many kalpas; numerous eons
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
父母恩 102 Kindness of Parents
甘露法 103 ambrosial Dharma
过现 過現 103 past and present
幻惑 104
 1. illusory
 2. to delude
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
伽陀 106 gatha; verse
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
金幢 106 golden banner
净施 淨施 106 pure charity
净持 淨持 106 a young boy
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
净住 淨住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
伎乐 伎樂 106 music
卷第二十 106 scroll 20
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
乐修 樂修 108 joyful cultivation
利乐 利樂 108 blessing and joy
了知 108 to understand clearly
利养 利養 108 gain
龙神 龍神 108 dragon spirit
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等心 112 an impartial mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
清净心 清淨心 113 pure mind
求佛智慧 113 to seek the Buddha's wisdom
劝请 勸請 113 to request; to implore
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人中尊 114 the Honored One among humans
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人众 人眾 114 many people; crowds of people
日月星 114 sun, moon and star
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三观 三觀 115 sanguan; threefold contemplation; three insights
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
色界 115 realm of form; rupadhatu
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
少欲 115 few desires
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
胜解 勝解 115 adhimokṣa; adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
胜行 勝行 115 distinguished actions
身命 115 body and life
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
时成就 時成就 115 the accomplishment of time
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施者 115 The Giver
十智 115 ten forms of understanding
世间法 世間法 115
 1. world law; lokadharma; lokadhamma
 2. Worldly Rules
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
窣堵波 115 a stupa
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
剃除 116 to severe
涂身 塗身 116 to annoint
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
无所得 無所得 119 nothing to be attained
無想 119 no notion
五种法 五種法 119 five types of homa ritual
五法 119 five dharmas; five categories
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心得自在 120 having attained mastery of their minds
行一 120 equivalence of all forms of practice
心行 120 mental activity
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
以要言之 121 in summary; essentially speaking
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
应供养 應供養 121 worthy of worship
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
欲界 121 realm of desire
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
踰缮那 踰繕那 121 yojana
赞歎 讚歎 122 praise
憎爱 憎愛 122 hate and love
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作善 122 to do good deeds