Glossary and Vocabulary for Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 佛說海意菩薩所問淨印法門經, Scroll 12

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 印句
2 73 yìn India 印句
3 73 yìn a mudra; a hand gesture 印句
4 73 yìn a seal; a stamp 印句
5 73 yìn to tally 印句
6 73 yìn a vestige; a trace 印句
7 73 yìn Yin 印句
8 73 yìn to leave a track or trace 印句
9 73 yìn mudra 印句
10 64 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 表示一切法分別義
11 64 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 表示一切法分別義
12 46 suǒ a few; various; some 若人於此如來所說大法寶藏
13 46 suǒ a place; a location 若人於此如來所說大法寶藏
14 46 suǒ indicates a passive voice 若人於此如來所說大法寶藏
15 46 suǒ an ordinal number 若人於此如來所說大法寶藏
16 46 suǒ meaning 若人於此如來所說大法寶藏
17 46 suǒ garrison 若人於此如來所說大法寶藏
18 46 suǒ place; pradeśa 若人於此如來所說大法寶藏
19 37 表示 biǎoshì to express 而表示言
20 35 meaning; sense 種種義及行
21 35 justice; right action; righteousness 種種義及行
22 35 artificial; man-made; fake 種種義及行
23 35 chivalry; generosity 種種義及行
24 35 just; righteous 種種義及行
25 35 adopted 種種義及行
26 35 a relationship 種種義及行
27 35 volunteer 種種義及行
28 35 something suitable 種種義及行
29 35 a martyr 種種義及行
30 35 a law 種種義及行
31 35 Yi 種種義及行
32 35 Righteousness 種種義及行
33 35 aim; artha 種種義及行
34 35 chéng to mount; to climb onto 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
35 35 chéng to multiply 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
36 35 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
37 35 chéng to ride 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
38 35 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
39 35 chéng to prevail 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
40 35 chéng to pursue 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
41 35 chéng to calculate 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
42 35 chéng a four horse team 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
43 35 chéng to drive; to control 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
44 35 chéng Cheng 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
45 35 shèng historical records 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
46 35 shèng vehicle; a school of teaching; yana 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
47 35 chéng mounted; ārūḍha 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
48 32 to go; to 若人於此如來所說大法寶藏
49 32 to rely on; to depend on 若人於此如來所說大法寶藏
50 32 Yu 若人於此如來所說大法寶藏
51 32 a crow 若人於此如來所說大法寶藏
52 28 Kangxi radical 71 而佛世尊以無取心
53 28 to not have; without 而佛世尊以無取心
54 28 mo 而佛世尊以無取心
55 28 to not have 而佛世尊以無取心
56 28 Wu 而佛世尊以無取心
57 28 mo 而佛世尊以無取心
58 27 néng can; able 而能受持極少分者
59 27 néng ability; capacity 而能受持極少分者
60 27 néng a mythical bear-like beast 而能受持極少分者
61 27 néng energy 而能受持極少分者
62 27 néng function; use 而能受持極少分者
63 27 néng talent 而能受持極少分者
64 27 néng expert at 而能受持極少分者
65 27 néng to be in harmony 而能受持極少分者
66 27 néng to tend to; to care for 而能受持極少分者
67 27 néng to reach; to arrive at 而能受持極少分者
68 27 néng to be able; śak 而能受持極少分者
69 24 mén door; gate; doorway; gateway 布施調止門
70 24 mén phylum; division 布施調止門
71 24 mén sect; school 布施調止門
72 24 mén Kangxi radical 169 布施調止門
73 24 mén a door-like object 布施調止門
74 24 mén an opening 布施調止門
75 24 mén an access point; a border entrance 布施調止門
76 24 mén a household; a clan 布施調止門
77 24 mén a kind; a category 布施調止門
78 24 mén to guard a gate 布施調止門
79 24 mén Men 布施調止門
80 24 mén a turning point 布施調止門
81 24 mén a method 布施調止門
82 24 mén a sense organ 布施調止門
83 24 mén door; gate; dvara 布施調止門
84 23 to reach 會中四萬四千眾生及千天人
85 23 to attain 會中四萬四千眾生及千天人
86 23 to understand 會中四萬四千眾生及千天人
87 23 able to be compared to; to catch up with 會中四萬四千眾生及千天人
88 23 to be involved with; to associate with 會中四萬四千眾生及千天人
89 23 passing of a feudal title from elder to younger brother 會中四萬四千眾生及千天人
90 23 and; ca; api 會中四萬四千眾生及千天人
91 22 rén person; people; a human being 若人於此如來所說大法寶藏
92 22 rén Kangxi radical 9 若人於此如來所說大法寶藏
93 22 rén a kind of person 若人於此如來所說大法寶藏
94 22 rén everybody 若人於此如來所說大法寶藏
95 22 rén adult 若人於此如來所說大法寶藏
96 22 rén somebody; others 若人於此如來所說大法寶藏
97 22 rén an upright person 若人於此如來所說大法寶藏
98 22 rén person; manuṣya 若人於此如來所說大法寶藏
99 22 zhōng middle 會中四萬四千眾生及千天人
100 22 zhōng medium; medium sized 會中四萬四千眾生及千天人
101 22 zhōng China 會中四萬四千眾生及千天人
102 22 zhòng to hit the mark 會中四萬四千眾生及千天人
103 22 zhōng midday 會中四萬四千眾生及千天人
104 22 zhōng inside 會中四萬四千眾生及千天人
105 22 zhōng during 會中四萬四千眾生及千天人
106 22 zhōng Zhong 會中四萬四千眾生及千天人
107 22 zhōng intermediary 會中四萬四千眾生及千天人
108 22 zhōng half 會中四萬四千眾生及千天人
109 22 zhòng to reach; to attain 會中四萬四千眾生及千天人
110 22 zhòng to suffer; to infect 會中四萬四千眾生及千天人
111 22 zhòng to obtain 會中四萬四千眾生及千天人
112 22 zhòng to pass an exam 會中四萬四千眾生及千天人
113 22 zhōng middle 會中四萬四千眾生及千天人
114 20 ér Kangxi radical 126 而此三千大千世界六種震動
115 20 ér as if; to seem like 而此三千大千世界六種震動
116 20 néng can; able 而此三千大千世界六種震動
117 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此三千大千世界六種震動
118 20 ér to arrive; up to 而此三千大千世界六種震動
119 19 最上 zuìshàng supreme 如是最上大法藏
120 17 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
121 17 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
122 17 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
123 17 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
124 17 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
125 17 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
126 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 二萬八千菩薩得無生法忍
127 17 děi to want to; to need to 二萬八千菩薩得無生法忍
128 17 děi must; ought to 二萬八千菩薩得無生法忍
129 17 de 二萬八千菩薩得無生法忍
130 17 de infix potential marker 二萬八千菩薩得無生法忍
131 17 to result in 二萬八千菩薩得無生法忍
132 17 to be proper; to fit; to suit 二萬八千菩薩得無生法忍
133 17 to be satisfied 二萬八千菩薩得無生法忍
134 17 to be finished 二萬八千菩薩得無生法忍
135 17 děi satisfying 二萬八千菩薩得無生法忍
136 17 to contract 二萬八千菩薩得無生法忍
137 17 to hear 二萬八千菩薩得無生法忍
138 17 to have; there is 二萬八千菩薩得無生法忍
139 17 marks time passed 二萬八千菩薩得無生法忍
140 17 obtain; attain; prāpta 二萬八千菩薩得無生法忍
141 14 sentence 所謂門句
142 14 gōu to bend; to strike; to catch 所謂門句
143 14 gōu to tease 所謂門句
144 14 gōu to delineate 所謂門句
145 14 gōu a young bud 所謂門句
146 14 clause; phrase; line 所謂門句
147 14 a musical phrase 所謂門句
148 14 verse; pada; gāthā 所謂門句
149 14 zhě ca 而能受持極少分者
150 14 菩薩 púsà bodhisattva 二萬八千菩薩得無生法忍
151 14 菩薩 púsà bodhisattva 二萬八千菩薩得無生法忍
152 14 菩薩 púsà bodhisattva 二萬八千菩薩得無生法忍
153 14 yóu Kangxi radical 102 由能乘御此大乘故
154 14 yóu to follow along 由能乘御此大乘故
155 14 yóu cause; reason 由能乘御此大乘故
156 14 yóu You 由能乘御此大乘故
157 14 Kangxi radical 49 說此偈已
158 14 to bring to an end; to stop 說此偈已
159 14 to complete 說此偈已
160 14 to demote; to dismiss 說此偈已
161 14 to recover from an illness 說此偈已
162 14 former; pūrvaka 說此偈已
163 14 to know; to learn about; to comprehend 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
164 14 detailed 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
165 14 to elaborate; to expound 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
166 14 to exhaust; to use up 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
167 14 strongly 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
168 14 Xi 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
169 14 all; kṛtsna 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
170 13 一切 yīqiè temporary 是人速能解脫一切地獄恐怖
171 13 一切 yīqiè the same 是人速能解脫一切地獄恐怖
172 13 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊說是攝受大乘等諸法時
173 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊說是攝受大乘等諸法時
174 12 眾生 zhòngshēng all living things 會中四萬四千眾生及千天人
175 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 會中四萬四千眾生及千天人
176 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 會中四萬四千眾生及千天人
177 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 會中四萬四千眾生及千天人
178 12 method; way 此法能盡生
179 12 France 此法能盡生
180 12 the law; rules; regulations 此法能盡生
181 12 the teachings of the Buddha; Dharma 此法能盡生
182 12 a standard; a norm 此法能盡生
183 12 an institution 此法能盡生
184 12 to emulate 此法能盡生
185 12 magic; a magic trick 此法能盡生
186 12 punishment 此法能盡生
187 12 Fa 此法能盡生
188 12 a precedent 此法能盡生
189 12 a classification of some kinds of Han texts 此法能盡生
190 12 relating to a ceremony or rite 此法能盡生
191 12 Dharma 此法能盡生
192 12 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 此法能盡生
193 12 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 此法能盡生
194 12 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 此法能盡生
195 12 quality; characteristic 此法能盡生
196 12 infix potential marker 彼人不與
197 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 廣大清淨說
198 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 廣大清淨說
199 12 清淨 qīngjìng concise 廣大清淨說
200 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 廣大清淨說
201 12 清淨 qīngjìng pure and clean 廣大清淨說
202 12 清淨 qīngjìng purity 廣大清淨說
203 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 廣大清淨說
204 11 to go back; to return 復雨殊妙天諸寶花
205 11 to resume; to restart 復雨殊妙天諸寶花
206 11 to do in detail 復雨殊妙天諸寶花
207 11 to restore 復雨殊妙天諸寶花
208 11 to respond; to reply to 復雨殊妙天諸寶花
209 11 Fu; Return 復雨殊妙天諸寶花
210 11 to retaliate; to reciprocate 復雨殊妙天諸寶花
211 11 to avoid forced labor or tax 復雨殊妙天諸寶花
212 11 Fu 復雨殊妙天諸寶花
213 11 doubled; to overlapping; folded 復雨殊妙天諸寶花
214 11 a lined garment with doubled thickness 復雨殊妙天諸寶花
215 11 tool; device; utensil; equipment; instrument 是人以具利益心故
216 11 to possess; to have 是人以具利益心故
217 11 to prepare 是人以具利益心故
218 11 to write; to describe; to state 是人以具利益心故
219 11 Ju 是人以具利益心故
220 11 talent; ability 是人以具利益心故
221 11 a feast; food 是人以具利益心故
222 11 to arrange; to provide 是人以具利益心故
223 11 furnishings 是人以具利益心故
224 11 to understand 是人以具利益心故
225 11 a mat for sitting and sleeping on 是人以具利益心故
226 10 wéi to act as; to serve 而為供養
227 10 wéi to change into; to become 而為供養
228 10 wéi to be; is 而為供養
229 10 wéi to do 而為供養
230 10 wèi to support; to help 而為供養
231 10 wéi to govern 而為供養
232 10 wèi to be; bhū 而為供養
233 10 wén to hear 雖聞其言而不信受
234 10 wén Wen 雖聞其言而不信受
235 10 wén sniff at; to smell 雖聞其言而不信受
236 10 wén to be widely known 雖聞其言而不信受
237 10 wén to confirm; to accept 雖聞其言而不信受
238 10 wén information 雖聞其言而不信受
239 10 wèn famous; well known 雖聞其言而不信受
240 10 wén knowledge; learning 雖聞其言而不信受
241 10 wèn popularity; prestige; reputation 雖聞其言而不信受
242 10 wén to question 雖聞其言而不信受
243 10 wén heard; śruta 雖聞其言而不信受
244 10 wén hearing; śruti 雖聞其言而不信受
245 10 廣大 guǎngdà vast; extensive 積集如是無上廣大妙法寶藏
246 10 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 積集如是無上廣大妙法寶藏
247 10 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 積集如是無上廣大妙法寶藏
248 10 廣大 guǎngdà to expand 積集如是無上廣大妙法寶藏
249 10 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 積集如是無上廣大妙法寶藏
250 10 xíng to walk 於諸眾生起大悲行作利益事
251 10 xíng capable; competent 於諸眾生起大悲行作利益事
252 10 háng profession 於諸眾生起大悲行作利益事
253 10 xíng Kangxi radical 144 於諸眾生起大悲行作利益事
254 10 xíng to travel 於諸眾生起大悲行作利益事
255 10 xìng actions; conduct 於諸眾生起大悲行作利益事
256 10 xíng to do; to act; to practice 於諸眾生起大悲行作利益事
257 10 xíng all right; OK; okay 於諸眾生起大悲行作利益事
258 10 háng horizontal line 於諸眾生起大悲行作利益事
259 10 héng virtuous deeds 於諸眾生起大悲行作利益事
260 10 hàng a line of trees 於諸眾生起大悲行作利益事
261 10 hàng bold; steadfast 於諸眾生起大悲行作利益事
262 10 xíng to move 於諸眾生起大悲行作利益事
263 10 xíng to put into effect; to implement 於諸眾生起大悲行作利益事
264 10 xíng travel 於諸眾生起大悲行作利益事
265 10 xíng to circulate 於諸眾生起大悲行作利益事
266 10 xíng running script; running script 於諸眾生起大悲行作利益事
267 10 xíng temporary 於諸眾生起大悲行作利益事
268 10 háng rank; order 於諸眾生起大悲行作利益事
269 10 háng a business; a shop 於諸眾生起大悲行作利益事
270 10 xíng to depart; to leave 於諸眾生起大悲行作利益事
271 10 xíng to experience 於諸眾生起大悲行作利益事
272 10 xíng path; way 於諸眾生起大悲行作利益事
273 10 xíng xing; ballad 於諸眾生起大悲行作利益事
274 10 xíng Xing 於諸眾生起大悲行作利益事
275 10 xíng Practice 於諸眾生起大悲行作利益事
276 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 於諸眾生起大悲行作利益事
277 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 於諸眾生起大悲行作利益事
278 10 Yi 亦無分別此人我與
279 10 zhù to dwell; to live; to reside 或有樂住聲聞乘性
280 10 zhù to stop; to halt 或有樂住聲聞乘性
281 10 zhù to retain; to remain 或有樂住聲聞乘性
282 10 zhù to lodge at [temporarily] 或有樂住聲聞乘性
283 10 zhù verb complement 或有樂住聲聞乘性
284 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 或有樂住聲聞乘性
285 10 大法 dà fǎ fundamental rules 如是最上大法藏
286 10 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 如是最上大法藏
287 10 受持 shòuchí uphold 而能受持極少分者
288 10 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 而能受持極少分者
289 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊說是攝受大乘等諸法時
290 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊說是攝受大乘等諸法時
291 10 shuì to persuade 世尊說是攝受大乘等諸法時
292 10 shuō to teach; to recite; to explain 世尊說是攝受大乘等諸法時
293 10 shuō a doctrine; a theory 世尊說是攝受大乘等諸法時
294 10 shuō to claim; to assert 世尊說是攝受大乘等諸法時
295 10 shuō allocution 世尊說是攝受大乘等諸法時
296 10 shuō to criticize; to scold 世尊說是攝受大乘等諸法時
297 10 shuō to indicate; to refer to 世尊說是攝受大乘等諸法時
298 10 shuō speach; vāda 世尊說是攝受大乘等諸法時
299 10 shuō to speak; bhāṣate 世尊說是攝受大乘等諸法時
300 10 shuō to instruct 世尊說是攝受大乘等諸法時
301 9 zhī to know 我知方處
302 9 zhī to comprehend 我知方處
303 9 zhī to inform; to tell 我知方處
304 9 zhī to administer 我知方處
305 9 zhī to distinguish; to discern 我知方處
306 9 zhī to be close friends 我知方處
307 9 zhī to feel; to sense; to perceive 我知方處
308 9 zhī to receive; to entertain 我知方處
309 9 zhī knowledge 我知方處
310 9 zhī consciousness; perception 我知方處
311 9 zhī a close friend 我知方處
312 9 zhì wisdom 我知方處
313 9 zhì Zhi 我知方處
314 9 zhī Understanding 我知方處
315 9 zhī know; jña 我知方處
316 9 Qi 雖聞其言而不信受
317 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛所說大法寶藏亦復如是
318 9 大乘 dàshèng Mahayana 世尊說是攝受大乘等諸法時
319 9 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 世尊說是攝受大乘等諸法時
320 9 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 世尊說是攝受大乘等諸法時
321 9 happy; glad; cheerful; joyful 或有樂住聲聞乘性
322 9 to take joy in; to be happy; to be cheerful 或有樂住聲聞乘性
323 9 Le 或有樂住聲聞乘性
324 9 yuè music 或有樂住聲聞乘性
325 9 yuè a musical instrument 或有樂住聲聞乘性
326 9 yuè tone [of voice]; expression 或有樂住聲聞乘性
327 9 yuè a musician 或有樂住聲聞乘性
328 9 joy; pleasure 或有樂住聲聞乘性
329 9 yuè the Book of Music 或有樂住聲聞乘性
330 9 lào Lao 或有樂住聲聞乘性
331 9 to laugh 或有樂住聲聞乘性
332 9 Joy 或有樂住聲聞乘性
333 9 joy; delight; sukhā 或有樂住聲聞乘性
334 9 xīn heart [organ] 而佛世尊以無取心
335 9 xīn Kangxi radical 61 而佛世尊以無取心
336 9 xīn mind; consciousness 而佛世尊以無取心
337 9 xīn the center; the core; the middle 而佛世尊以無取心
338 9 xīn one of the 28 star constellations 而佛世尊以無取心
339 9 xīn heart 而佛世尊以無取心
340 9 xīn emotion 而佛世尊以無取心
341 9 xīn intention; consideration 而佛世尊以無取心
342 9 xīn disposition; temperament 而佛世尊以無取心
343 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 而佛世尊以無取心
344 9 idea 平等心及意
345 9 Italy (abbreviation) 平等心及意
346 9 a wish; a desire; intention 平等心及意
347 9 mood; feeling 平等心及意
348 9 will; willpower; determination 平等心及意
349 9 bearing; spirit 平等心及意
350 9 to think of; to long for; to miss 平等心及意
351 9 to anticipate; to expect 平等心及意
352 9 to doubt; to suspect 平等心及意
353 9 meaning 平等心及意
354 9 a suggestion; a hint 平等心及意
355 9 an understanding; a point of view 平等心及意
356 9 Yi 平等心及意
357 9 manas; mind; mentation 平等心及意
358 9 字門 zìmén letter gateway; letter teaching 那字門
359 8 to take; to get; to fetch 隨自力能恣取其寶
360 8 to obtain 隨自力能恣取其寶
361 8 to choose; to select 隨自力能恣取其寶
362 8 to catch; to seize; to capture 隨自力能恣取其寶
363 8 to accept; to receive 隨自力能恣取其寶
364 8 to seek 隨自力能恣取其寶
365 8 to take a bride 隨自力能恣取其寶
366 8 Qu 隨自力能恣取其寶
367 8 clinging; grasping; upādāna 隨自力能恣取其寶
368 8 to defend; to resist 由能乘御此大乘故
369 8 imperial 由能乘御此大乘故
370 8 to drive a chariot 由能乘御此大乘故
371 8 charioteer 由能乘御此大乘故
372 8 to govern; to administer 由能乘御此大乘故
373 8 to attend 由能乘御此大乘故
374 8 to offer 由能乘御此大乘故
375 8 to prevent; to block 由能乘御此大乘故
376 8 an attendant; a servant 由能乘御此大乘故
377 8 Yu 由能乘御此大乘故
378 8 to welcome; to greet 由能乘御此大乘故
379 8 to transport; vah 由能乘御此大乘故
380 8 to leave; to depart; to go away; to part 今此法門不離菩提心故
381 8 a mythical bird 今此法門不離菩提心故
382 8 li; one of the eight divinatory trigrams 今此法門不離菩提心故
383 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 今此法門不離菩提心故
384 8 chī a dragon with horns not yet grown 今此法門不離菩提心故
385 8 a mountain ash 今此法門不離菩提心故
386 8 vanilla; a vanilla-like herb 今此法門不離菩提心故
387 8 to be scattered; to be separated 今此法門不離菩提心故
388 8 to cut off 今此法門不離菩提心故
389 8 to violate; to be contrary to 今此法門不離菩提心故
390 8 to be distant from 今此法門不離菩提心故
391 8 two 今此法門不離菩提心故
392 8 to array; to align 今此法門不離菩提心故
393 8 to pass through; to experience 今此法門不離菩提心故
394 8 transcendence 今此法門不離菩提心故
395 8 to avoid; to abstain from; viramaṇa 今此法門不離菩提心故
396 8 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 十方無邊際
397 8 無邊 wúbiān boundless; ananta 十方無邊際
398 8 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 為諸眾生明顯了
399 8 寶藏 bǎozàng a treasury; a treasure house 若人於此如來所說大法寶藏
400 8 寶藏 bǎozàng Treasure Store 若人於此如來所說大法寶藏
401 8 寶藏 bǎozàng Treasure 若人於此如來所說大法寶藏
402 8 寶藏 bǎozàng the treasure of Buddha's teachings 若人於此如來所說大法寶藏
403 8 to use; to grasp 以妙偈詞而讚嘆曰
404 8 to rely on 以妙偈詞而讚嘆曰
405 8 to regard 以妙偈詞而讚嘆曰
406 8 to be able to 以妙偈詞而讚嘆曰
407 8 to order; to command 以妙偈詞而讚嘆曰
408 8 used after a verb 以妙偈詞而讚嘆曰
409 8 a reason; a cause 以妙偈詞而讚嘆曰
410 8 Israel 以妙偈詞而讚嘆曰
411 8 Yi 以妙偈詞而讚嘆曰
412 8 use; yogena 以妙偈詞而讚嘆曰
413 7 yòu Kangxi radical 29 又作是言
414 7 yán to speak; to say; said 言音互發喜躍回旋
415 7 yán language; talk; words; utterance; speech 言音互發喜躍回旋
416 7 yán Kangxi radical 149 言音互發喜躍回旋
417 7 yán phrase; sentence 言音互發喜躍回旋
418 7 yán a word; a syllable 言音互發喜躍回旋
419 7 yán a theory; a doctrine 言音互發喜躍回旋
420 7 yán to regard as 言音互發喜躍回旋
421 7 yán to act as 言音互發喜躍回旋
422 7 yán word; vacana 言音互發喜躍回旋
423 7 yán speak; vad 言音互發喜躍回旋
424 7 所有 suǒyǒu to belong to 所有世間典
425 7 無盡 wújìn endless; inexhaustible 見地伏藏中有無盡珍寶充滿
426 7 無盡 wújìn endless 見地伏藏中有無盡珍寶充滿
427 7 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 見地伏藏中有無盡珍寶充滿
428 7 jìn to the greatest extent; utmost 此法能盡生
429 7 jìn perfect; flawless 此法能盡生
430 7 jìn to give priority to; to do one's utmost 此法能盡生
431 7 jìn to vanish 此法能盡生
432 7 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 此法能盡生
433 7 jìn to die 此法能盡生
434 7 jìn exhaustion; kṣaya 此法能盡生
435 7 hǎi the sea; a sea; the ocean 海意
436 7 hǎi foreign 海意
437 7 hǎi a large lake 海意
438 7 hǎi a large mass 海意
439 7 hǎi having large capacity 海意
440 7 hǎi Hai 海意
441 7 hǎi seawater 海意
442 7 hǎi a field; an area 海意
443 7 hǎi a large and barron area of land 海意
444 7 hǎi a large container 海意
445 7 hǎi sea; sāgara 海意
446 7 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 次第當轉無上法輪
447 7 功德 gōngdé achievements and virtue 是人所獲功德不可稱計
448 7 功德 gōngdé merit 是人所獲功德不可稱計
449 7 功德 gōngdé quality; guṇa 是人所獲功德不可稱計
450 7 功德 gōngdé merit; puṇya 是人所獲功德不可稱計
451 6 佛乘 fó shèng Buddha vehicle; buddhayāna 最上佛乘中
452 6 qiān one thousand 會中四萬四千眾生及千天人
453 6 qiān many; numerous; countless 會中四萬四千眾生及千天人
454 6 qiān a cheat; swindler 會中四萬四千眾生及千天人
455 6 shēng to be born; to give birth 此法能盡生
456 6 shēng to live 此法能盡生
457 6 shēng raw 此法能盡生
458 6 shēng a student 此法能盡生
459 6 shēng life 此法能盡生
460 6 shēng to produce; to give rise 此法能盡生
461 6 shēng alive 此法能盡生
462 6 shēng a lifetime 此法能盡生
463 6 shēng to initiate; to become 此法能盡生
464 6 shēng to grow 此法能盡生
465 6 shēng unfamiliar 此法能盡生
466 6 shēng not experienced 此法能盡生
467 6 shēng hard; stiff; strong 此法能盡生
468 6 shēng having academic or professional knowledge 此法能盡生
469 6 shēng a male role in traditional theatre 此法能盡生
470 6 shēng gender 此法能盡生
471 6 shēng to develop; to grow 此法能盡生
472 6 shēng to set up 此法能盡生
473 6 shēng a prostitute 此法能盡生
474 6 shēng a captive 此法能盡生
475 6 shēng a gentleman 此法能盡生
476 6 shēng Kangxi radical 100 此法能盡生
477 6 shēng unripe 此法能盡生
478 6 shēng nature 此法能盡生
479 6 shēng to inherit; to succeed 此法能盡生
480 6 shēng destiny 此法能盡生
481 6 shēng birth 此法能盡生
482 6 bǎo a treasure; a valuable item 復雨殊妙天諸寶花
483 6 bǎo treasured; cherished 復雨殊妙天諸寶花
484 6 bǎo a jewel; gem 復雨殊妙天諸寶花
485 6 bǎo precious 復雨殊妙天諸寶花
486 6 bǎo noble 復雨殊妙天諸寶花
487 6 bǎo an imperial seal 復雨殊妙天諸寶花
488 6 bǎo a unit of currency 復雨殊妙天諸寶花
489 6 bǎo Bao 復雨殊妙天諸寶花
490 6 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 復雨殊妙天諸寶花
491 6 bǎo jewel; gem; mani 復雨殊妙天諸寶花
492 6 菩提場 pútí chǎng bodhimanda; place of enlightenment 詣菩提場成正覺果
493 6 虛空 xūkōng empty space 如虛空光明
494 6 虛空 xūkōng the sky; space 如虛空光明
495 6 虛空 xūkōng vast emptiness 如虛空光明
496 6 虛空 xūkōng Void 如虛空光明
497 6 虛空 xūkōng the sky; gagana 如虛空光明
498 6 虛空 xūkōng space; ākāśa 如虛空光明
499 6 正法 zhèngfǎ proper law 今日世尊又復轉此集會正法
500 6 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 今日世尊又復轉此集會正法

Frequencies of all Words

Top 951

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 印句
2 73 yìn India 印句
3 73 yìn a mudra; a hand gesture 印句
4 73 yìn a seal; a stamp 印句
5 73 yìn to tally 印句
6 73 yìn a vestige; a trace 印句
7 73 yìn Yin 印句
8 73 yìn to leave a track or trace 印句
9 73 yìn mudra 印句
10 64 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 表示一切法分別義
11 64 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 表示一切法分別義
12 46 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 若人於此如來所說大法寶藏
13 46 suǒ an office; an institute 若人於此如來所說大法寶藏
14 46 suǒ introduces a relative clause 若人於此如來所說大法寶藏
15 46 suǒ it 若人於此如來所說大法寶藏
16 46 suǒ if; supposing 若人於此如來所說大法寶藏
17 46 suǒ a few; various; some 若人於此如來所說大法寶藏
18 46 suǒ a place; a location 若人於此如來所說大法寶藏
19 46 suǒ indicates a passive voice 若人於此如來所說大法寶藏
20 46 suǒ that which 若人於此如來所說大法寶藏
21 46 suǒ an ordinal number 若人於此如來所說大法寶藏
22 46 suǒ meaning 若人於此如來所說大法寶藏
23 46 suǒ garrison 若人於此如來所說大法寶藏
24 46 suǒ place; pradeśa 若人於此如來所說大法寶藏
25 46 suǒ that which; yad 若人於此如來所說大法寶藏
26 46 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 是人以具利益心故
27 46 old; ancient; former; past 是人以具利益心故
28 46 reason; cause; purpose 是人以具利益心故
29 46 to die 是人以具利益心故
30 46 so; therefore; hence 是人以具利益心故
31 46 original 是人以具利益心故
32 46 accident; happening; instance 是人以具利益心故
33 46 a friend; an acquaintance; friendship 是人以具利益心故
34 46 something in the past 是人以具利益心故
35 46 deceased; dead 是人以具利益心故
36 46 still; yet 是人以具利益心故
37 46 therefore; tasmāt 是人以具利益心故
38 37 表示 biǎoshì to express 而表示言
39 35 meaning; sense 種種義及行
40 35 justice; right action; righteousness 種種義及行
41 35 artificial; man-made; fake 種種義及行
42 35 chivalry; generosity 種種義及行
43 35 just; righteous 種種義及行
44 35 adopted 種種義及行
45 35 a relationship 種種義及行
46 35 volunteer 種種義及行
47 35 something suitable 種種義及行
48 35 a martyr 種種義及行
49 35 a law 種種義及行
50 35 Yi 種種義及行
51 35 Righteousness 種種義及行
52 35 aim; artha 種種義及行
53 35 chéng to mount; to climb onto 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
54 35 chéng to multiply 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
55 35 shèng measure word for chariots 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
56 35 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
57 35 chéng to ride 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
58 35 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
59 35 chéng to prevail 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
60 35 chéng to pursue 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
61 35 chéng to calculate 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
62 35 chéng a four horse team 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
63 35 chéng to drive; to control 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
64 35 chéng Cheng 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
65 35 shèng historical records 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
66 35 shèng vehicle; a school of teaching; yana 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
67 35 chéng mounted; ārūḍha 復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解
68 34 zhū all; many; various 復雨殊妙天諸寶花
69 34 zhū Zhu 復雨殊妙天諸寶花
70 34 zhū all; members of the class 復雨殊妙天諸寶花
71 34 zhū interrogative particle 復雨殊妙天諸寶花
72 34 zhū him; her; them; it 復雨殊妙天諸寶花
73 34 zhū of; in 復雨殊妙天諸寶花
74 34 zhū all; many; sarva 復雨殊妙天諸寶花
75 33 this; these 而此三千大千世界六種震動
76 33 in this way 而此三千大千世界六種震動
77 33 otherwise; but; however; so 而此三千大千世界六種震動
78 33 at this time; now; here 而此三千大千世界六種震動
79 33 this; here; etad 而此三千大千世界六種震動
80 32 in; at 若人於此如來所說大法寶藏
81 32 in; at 若人於此如來所說大法寶藏
82 32 in; at; to; from 若人於此如來所說大法寶藏
83 32 to go; to 若人於此如來所說大法寶藏
84 32 to rely on; to depend on 若人於此如來所說大法寶藏
85 32 to go to; to arrive at 若人於此如來所說大法寶藏
86 32 from 若人於此如來所說大法寶藏
87 32 give 若人於此如來所說大法寶藏
88 32 oppposing 若人於此如來所說大法寶藏
89 32 and 若人於此如來所說大法寶藏
90 32 compared to 若人於此如來所說大法寶藏
91 32 by 若人於此如來所說大法寶藏
92 32 and; as well as 若人於此如來所說大法寶藏
93 32 for 若人於此如來所說大法寶藏
94 32 Yu 若人於此如來所說大法寶藏
95 32 a crow 若人於此如來所說大法寶藏
96 32 whew; wow 若人於此如來所說大法寶藏
97 32 near to; antike 若人於此如來所說大法寶藏
98 28 no 而佛世尊以無取心
99 28 Kangxi radical 71 而佛世尊以無取心
100 28 to not have; without 而佛世尊以無取心
101 28 has not yet 而佛世尊以無取心
102 28 mo 而佛世尊以無取心
103 28 do not 而佛世尊以無取心
104 28 not; -less; un- 而佛世尊以無取心
105 28 regardless of 而佛世尊以無取心
106 28 to not have 而佛世尊以無取心
107 28 um 而佛世尊以無取心
108 28 Wu 而佛世尊以無取心
109 28 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 而佛世尊以無取心
110 28 not; non- 而佛世尊以無取心
111 28 mo 而佛世尊以無取心
112 27 néng can; able 而能受持極少分者
113 27 néng ability; capacity 而能受持極少分者
114 27 néng a mythical bear-like beast 而能受持極少分者
115 27 néng energy 而能受持極少分者
116 27 néng function; use 而能受持極少分者
117 27 néng may; should; permitted to 而能受持極少分者
118 27 néng talent 而能受持極少分者
119 27 néng expert at 而能受持極少分者
120 27 néng to be in harmony 而能受持極少分者
121 27 néng to tend to; to care for 而能受持極少分者
122 27 néng to reach; to arrive at 而能受持極少分者
123 27 néng as long as; only 而能受持極少分者
124 27 néng even if 而能受持極少分者
125 27 néng but 而能受持極少分者
126 27 néng in this way 而能受持極少分者
127 27 néng to be able; śak 而能受持極少分者
128 24 mén door; gate; doorway; gateway 布施調止門
129 24 mén phylum; division 布施調止門
130 24 mén sect; school 布施調止門
131 24 mén Kangxi radical 169 布施調止門
132 24 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 布施調止門
133 24 mén a door-like object 布施調止門
134 24 mén an opening 布施調止門
135 24 mén an access point; a border entrance 布施調止門
136 24 mén a household; a clan 布施調止門
137 24 mén a kind; a category 布施調止門
138 24 mén to guard a gate 布施調止門
139 24 mén Men 布施調止門
140 24 mén a turning point 布施調止門
141 24 mén a method 布施調止門
142 24 mén a sense organ 布施調止門
143 24 mén door; gate; dvara 布施調止門
144 23 to reach 會中四萬四千眾生及千天人
145 23 and 會中四萬四千眾生及千天人
146 23 coming to; when 會中四萬四千眾生及千天人
147 23 to attain 會中四萬四千眾生及千天人
148 23 to understand 會中四萬四千眾生及千天人
149 23 able to be compared to; to catch up with 會中四萬四千眾生及千天人
150 23 to be involved with; to associate with 會中四萬四千眾生及千天人
151 23 passing of a feudal title from elder to younger brother 會中四萬四千眾生及千天人
152 23 and; ca; api 會中四萬四千眾生及千天人
153 22 rén person; people; a human being 若人於此如來所說大法寶藏
154 22 rén Kangxi radical 9 若人於此如來所說大法寶藏
155 22 rén a kind of person 若人於此如來所說大法寶藏
156 22 rén everybody 若人於此如來所說大法寶藏
157 22 rén adult 若人於此如來所說大法寶藏
158 22 rén somebody; others 若人於此如來所說大法寶藏
159 22 rén an upright person 若人於此如來所說大法寶藏
160 22 rén person; manuṣya 若人於此如來所說大法寶藏
161 22 zhōng middle 會中四萬四千眾生及千天人
162 22 zhōng medium; medium sized 會中四萬四千眾生及千天人
163 22 zhōng China 會中四萬四千眾生及千天人
164 22 zhòng to hit the mark 會中四萬四千眾生及千天人
165 22 zhōng in; amongst 會中四萬四千眾生及千天人
166 22 zhōng midday 會中四萬四千眾生及千天人
167 22 zhōng inside 會中四萬四千眾生及千天人
168 22 zhōng during 會中四萬四千眾生及千天人
169 22 zhōng Zhong 會中四萬四千眾生及千天人
170 22 zhōng intermediary 會中四萬四千眾生及千天人
171 22 zhōng half 會中四萬四千眾生及千天人
172 22 zhōng just right; suitably 會中四萬四千眾生及千天人
173 22 zhōng while 會中四萬四千眾生及千天人
174 22 zhòng to reach; to attain 會中四萬四千眾生及千天人
175 22 zhòng to suffer; to infect 會中四萬四千眾生及千天人
176 22 zhòng to obtain 會中四萬四千眾生及千天人
177 22 zhòng to pass an exam 會中四萬四千眾生及千天人
178 22 zhōng middle 會中四萬四千眾生及千天人
179 20 that; those 譬如有人去彼州城聚落不遠
180 20 another; the other 譬如有人去彼州城聚落不遠
181 20 that; tad 譬如有人去彼州城聚落不遠
182 20 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而此三千大千世界六種震動
183 20 ér Kangxi radical 126 而此三千大千世界六種震動
184 20 ér you 而此三千大千世界六種震動
185 20 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而此三千大千世界六種震動
186 20 ér right away; then 而此三千大千世界六種震動
187 20 ér but; yet; however; while; nevertheless 而此三千大千世界六種震動
188 20 ér if; in case; in the event that 而此三千大千世界六種震動
189 20 ér therefore; as a result; thus 而此三千大千世界六種震動
190 20 ér how can it be that? 而此三千大千世界六種震動
191 20 ér so as to 而此三千大千世界六種震動
192 20 ér only then 而此三千大千世界六種震動
193 20 ér as if; to seem like 而此三千大千世界六種震動
194 20 néng can; able 而此三千大千世界六種震動
195 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此三千大千世界六種震動
196 20 ér me 而此三千大千世界六種震動
197 20 ér to arrive; up to 而此三千大千世界六種震動
198 20 ér possessive 而此三千大千世界六種震動
199 20 ér and; ca 而此三千大千世界六種震動
200 19 最上 zuìshàng supreme 如是最上大法藏
201 17 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
202 17 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
203 17 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
204 17 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
205 17 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
206 17 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
207 17 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
208 17 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
209 17 de potential marker 二萬八千菩薩得無生法忍
210 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 二萬八千菩薩得無生法忍
211 17 děi must; ought to 二萬八千菩薩得無生法忍
212 17 děi to want to; to need to 二萬八千菩薩得無生法忍
213 17 děi must; ought to 二萬八千菩薩得無生法忍
214 17 de 二萬八千菩薩得無生法忍
215 17 de infix potential marker 二萬八千菩薩得無生法忍
216 17 to result in 二萬八千菩薩得無生法忍
217 17 to be proper; to fit; to suit 二萬八千菩薩得無生法忍
218 17 to be satisfied 二萬八千菩薩得無生法忍
219 17 to be finished 二萬八千菩薩得無生法忍
220 17 de result of degree 二萬八千菩薩得無生法忍
221 17 de marks completion of an action 二萬八千菩薩得無生法忍
222 17 děi satisfying 二萬八千菩薩得無生法忍
223 17 to contract 二萬八千菩薩得無生法忍
224 17 marks permission or possibility 二萬八千菩薩得無生法忍
225 17 expressing frustration 二萬八千菩薩得無生法忍
226 17 to hear 二萬八千菩薩得無生法忍
227 17 to have; there is 二萬八千菩薩得無生法忍
228 17 marks time passed 二萬八千菩薩得無生法忍
229 17 obtain; attain; prāpta 二萬八千菩薩得無生法忍
230 16 yǒu is; are; to exist 有大光明廣照十方
231 16 yǒu to have; to possess 有大光明廣照十方
232 16 yǒu indicates an estimate 有大光明廣照十方
233 16 yǒu indicates a large quantity 有大光明廣照十方
234 16 yǒu indicates an affirmative response 有大光明廣照十方
235 16 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大光明廣照十方
236 16 yǒu used to compare two things 有大光明廣照十方
237 16 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大光明廣照十方
238 16 yǒu used before the names of dynasties 有大光明廣照十方
239 16 yǒu a certain thing; what exists 有大光明廣照十方
240 16 yǒu multiple of ten and ... 有大光明廣照十方
241 16 yǒu abundant 有大光明廣照十方
242 16 yǒu purposeful 有大光明廣照十方
243 16 yǒu You 有大光明廣照十方
244 16 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大光明廣照十方
245 16 yǒu becoming; bhava 有大光明廣照十方
246 16 shì is; are; am; to be 世尊說是攝受大乘等諸法時
247 16 shì is exactly 世尊說是攝受大乘等諸法時
248 16 shì is suitable; is in contrast 世尊說是攝受大乘等諸法時
249 16 shì this; that; those 世尊說是攝受大乘等諸法時
250 16 shì really; certainly 世尊說是攝受大乘等諸法時
251 16 shì correct; yes; affirmative 世尊說是攝受大乘等諸法時
252 16 shì true 世尊說是攝受大乘等諸法時
253 16 shì is; has; exists 世尊說是攝受大乘等諸法時
254 16 shì used between repetitions of a word 世尊說是攝受大乘等諸法時
255 16 shì a matter; an affair 世尊說是攝受大乘等諸法時
256 16 shì Shi 世尊說是攝受大乘等諸法時
257 16 shì is; bhū 世尊說是攝受大乘等諸法時
258 16 shì this; idam 世尊說是攝受大乘等諸法時
259 14 sentence 所謂門句
260 14 measure word for phrases or lines of verse 所謂門句
261 14 gōu to bend; to strike; to catch 所謂門句
262 14 gōu to tease 所謂門句
263 14 gōu to delineate 所謂門句
264 14 gōu if 所謂門句
265 14 gōu a young bud 所謂門句
266 14 clause; phrase; line 所謂門句
267 14 a musical phrase 所謂門句
268 14 verse; pada; gāthā 所謂門句
269 14 如是 rúshì thus; so 如是最上大法藏
270 14 如是 rúshì thus, so 如是最上大法藏
271 14 如是 rúshì thus; evam 如是最上大法藏
272 14 如是 rúshì thus; evam 如是最上大法藏
273 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 而能受持極少分者
274 14 zhě that 而能受持極少分者
275 14 zhě nominalizing function word 而能受持極少分者
276 14 zhě used to mark a definition 而能受持極少分者
277 14 zhě used to mark a pause 而能受持極少分者
278 14 zhě topic marker; that; it 而能受持極少分者
279 14 zhuó according to 而能受持極少分者
280 14 zhě ca 而能受持極少分者
281 14 菩薩 púsà bodhisattva 二萬八千菩薩得無生法忍
282 14 菩薩 púsà bodhisattva 二萬八千菩薩得無生法忍
283 14 菩薩 púsà bodhisattva 二萬八千菩薩得無生法忍
284 14 yóu follow; from; it is for...to 由能乘御此大乘故
285 14 yóu Kangxi radical 102 由能乘御此大乘故
286 14 yóu to follow along 由能乘御此大乘故
287 14 yóu cause; reason 由能乘御此大乘故
288 14 yóu by somebody; up to somebody 由能乘御此大乘故
289 14 yóu from a starting point 由能乘御此大乘故
290 14 yóu You 由能乘御此大乘故
291 14 yóu because; yasmāt 由能乘御此大乘故
292 14 already 說此偈已
293 14 Kangxi radical 49 說此偈已
294 14 from 說此偈已
295 14 to bring to an end; to stop 說此偈已
296 14 final aspectual particle 說此偈已
297 14 afterwards; thereafter 說此偈已
298 14 too; very; excessively 說此偈已
299 14 to complete 說此偈已
300 14 to demote; to dismiss 說此偈已
301 14 to recover from an illness 說此偈已
302 14 certainly 說此偈已
303 14 an interjection of surprise 說此偈已
304 14 this 說此偈已
305 14 former; pūrvaka 說此偈已
306 14 former; pūrvaka 說此偈已
307 14 to know; to learn about; to comprehend 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
308 14 all; entire 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
309 14 detailed 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
310 14 to elaborate; to expound 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
311 14 to exhaust; to use up 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
312 14 strongly 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
313 14 Xi 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
314 14 all; kṛtsna 悉發阿耨多羅三藐三菩提心
315 13 一切 yīqiè all; every; everything 是人速能解脫一切地獄恐怖
316 13 一切 yīqiè temporary 是人速能解脫一切地獄恐怖
317 13 一切 yīqiè the same 是人速能解脫一切地獄恐怖
318 13 一切 yīqiè generally 是人速能解脫一切地獄恐怖
319 13 一切 yīqiè all, everything 是人速能解脫一切地獄恐怖
320 13 一切 yīqiè all; sarva 是人速能解脫一切地獄恐怖
321 13 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊說是攝受大乘等諸法時
322 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊說是攝受大乘等諸法時
323 12 眾生 zhòngshēng all living things 會中四萬四千眾生及千天人
324 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 會中四萬四千眾生及千天人
325 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 會中四萬四千眾生及千天人
326 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 會中四萬四千眾生及千天人
327 12 method; way 此法能盡生
328 12 France 此法能盡生
329 12 the law; rules; regulations 此法能盡生
330 12 the teachings of the Buddha; Dharma 此法能盡生
331 12 a standard; a norm 此法能盡生
332 12 an institution 此法能盡生
333 12 to emulate 此法能盡生
334 12 magic; a magic trick 此法能盡生
335 12 punishment 此法能盡生
336 12 Fa 此法能盡生
337 12 a precedent 此法能盡生
338 12 a classification of some kinds of Han texts 此法能盡生
339 12 relating to a ceremony or rite 此法能盡生
340 12 Dharma 此法能盡生
341 12 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 此法能盡生
342 12 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 此法能盡生
343 12 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 此法能盡生
344 12 quality; characteristic 此法能盡生
345 12 not; no 彼人不與
346 12 expresses that a certain condition cannot be acheived 彼人不與
347 12 as a correlative 彼人不與
348 12 no (answering a question) 彼人不與
349 12 forms a negative adjective from a noun 彼人不與
350 12 at the end of a sentence to form a question 彼人不與
351 12 to form a yes or no question 彼人不與
352 12 infix potential marker 彼人不與
353 12 no; na 彼人不與
354 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 廣大清淨說
355 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 廣大清淨說
356 12 清淨 qīngjìng concise 廣大清淨說
357 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 廣大清淨說
358 12 清淨 qīngjìng pure and clean 廣大清淨說
359 12 清淨 qīngjìng purity 廣大清淨說
360 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 廣大清淨說
361 11 again; more; repeatedly 復雨殊妙天諸寶花
362 11 to go back; to return 復雨殊妙天諸寶花
363 11 to resume; to restart 復雨殊妙天諸寶花
364 11 to do in detail 復雨殊妙天諸寶花
365 11 to restore 復雨殊妙天諸寶花
366 11 to respond; to reply to 復雨殊妙天諸寶花
367 11 after all; and then 復雨殊妙天諸寶花
368 11 even if; although 復雨殊妙天諸寶花
369 11 Fu; Return 復雨殊妙天諸寶花
370 11 to retaliate; to reciprocate 復雨殊妙天諸寶花
371 11 to avoid forced labor or tax 復雨殊妙天諸寶花
372 11 particle without meaing 復雨殊妙天諸寶花
373 11 Fu 復雨殊妙天諸寶花
374 11 repeated; again 復雨殊妙天諸寶花
375 11 doubled; to overlapping; folded 復雨殊妙天諸寶花
376 11 a lined garment with doubled thickness 復雨殊妙天諸寶花
377 11 again; punar 復雨殊妙天諸寶花
378 11 tool; device; utensil; equipment; instrument 是人以具利益心故
379 11 to possess; to have 是人以具利益心故
380 11 measure word for devices, coffins, dead bodies, etc 是人以具利益心故
381 11 to prepare 是人以具利益心故
382 11 to write; to describe; to state 是人以具利益心故
383 11 Ju 是人以具利益心故
384 11 talent; ability 是人以具利益心故
385 11 a feast; food 是人以具利益心故
386 11 all; entirely; completely; in detail 是人以具利益心故
387 11 to arrange; to provide 是人以具利益心故
388 11 furnishings 是人以具利益心故
389 11 pleased; contentedly 是人以具利益心故
390 11 to understand 是人以具利益心故
391 11 together; saha 是人以具利益心故
392 11 a mat for sitting and sleeping on 是人以具利益心故
393 10 wèi for; to 而為供養
394 10 wèi because of 而為供養
395 10 wéi to act as; to serve 而為供養
396 10 wéi to change into; to become 而為供養
397 10 wéi to be; is 而為供養
398 10 wéi to do 而為供養
399 10 wèi for 而為供養
400 10 wèi because of; for; to 而為供養
401 10 wèi to 而為供養
402 10 wéi in a passive construction 而為供養
403 10 wéi forming a rehetorical question 而為供養
404 10 wéi forming an adverb 而為供養
405 10 wéi to add emphasis 而為供養
406 10 wèi to support; to help 而為供養
407 10 wéi to govern 而為供養
408 10 wèi to be; bhū 而為供養
409 10 ruò to seem; to be like; as 若人於此如來所說大法寶藏
410 10 ruò seemingly 若人於此如來所說大法寶藏
411 10 ruò if 若人於此如來所說大法寶藏
412 10 ruò you 若人於此如來所說大法寶藏
413 10 ruò this; that 若人於此如來所說大法寶藏
414 10 ruò and; or 若人於此如來所說大法寶藏
415 10 ruò as for; pertaining to 若人於此如來所說大法寶藏
416 10 pomegranite 若人於此如來所說大法寶藏
417 10 ruò to choose 若人於此如來所說大法寶藏
418 10 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人於此如來所說大法寶藏
419 10 ruò thus 若人於此如來所說大法寶藏
420 10 ruò pollia 若人於此如來所說大法寶藏
421 10 ruò Ruo 若人於此如來所說大法寶藏
422 10 ruò only then 若人於此如來所說大法寶藏
423 10 ja 若人於此如來所說大法寶藏
424 10 jñā 若人於此如來所說大法寶藏
425 10 ruò if; yadi 若人於此如來所說大法寶藏
426 10 wén to hear 雖聞其言而不信受
427 10 wén Wen 雖聞其言而不信受
428 10 wén sniff at; to smell 雖聞其言而不信受
429 10 wén to be widely known 雖聞其言而不信受
430 10 wén to confirm; to accept 雖聞其言而不信受
431 10 wén information 雖聞其言而不信受
432 10 wèn famous; well known 雖聞其言而不信受
433 10 wén knowledge; learning 雖聞其言而不信受
434 10 wèn popularity; prestige; reputation 雖聞其言而不信受
435 10 wén to question 雖聞其言而不信受
436 10 wén heard; śruta 雖聞其言而不信受
437 10 wén hearing; śruti 雖聞其言而不信受
438 10 廣大 guǎngdà vast; extensive 積集如是無上廣大妙法寶藏
439 10 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 積集如是無上廣大妙法寶藏
440 10 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 積集如是無上廣大妙法寶藏
441 10 廣大 guǎngdà to expand 積集如是無上廣大妙法寶藏
442 10 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 積集如是無上廣大妙法寶藏
443 10 xíng to walk 於諸眾生起大悲行作利益事
444 10 xíng capable; competent 於諸眾生起大悲行作利益事
445 10 háng profession 於諸眾生起大悲行作利益事
446 10 háng line; row 於諸眾生起大悲行作利益事
447 10 xíng Kangxi radical 144 於諸眾生起大悲行作利益事
448 10 xíng to travel 於諸眾生起大悲行作利益事
449 10 xìng actions; conduct 於諸眾生起大悲行作利益事
450 10 xíng to do; to act; to practice 於諸眾生起大悲行作利益事
451 10 xíng all right; OK; okay 於諸眾生起大悲行作利益事
452 10 háng horizontal line 於諸眾生起大悲行作利益事
453 10 héng virtuous deeds 於諸眾生起大悲行作利益事
454 10 hàng a line of trees 於諸眾生起大悲行作利益事
455 10 hàng bold; steadfast 於諸眾生起大悲行作利益事
456 10 xíng to move 於諸眾生起大悲行作利益事
457 10 xíng to put into effect; to implement 於諸眾生起大悲行作利益事
458 10 xíng travel 於諸眾生起大悲行作利益事
459 10 xíng to circulate 於諸眾生起大悲行作利益事
460 10 xíng running script; running script 於諸眾生起大悲行作利益事
461 10 xíng temporary 於諸眾生起大悲行作利益事
462 10 xíng soon 於諸眾生起大悲行作利益事
463 10 háng rank; order 於諸眾生起大悲行作利益事
464 10 háng a business; a shop 於諸眾生起大悲行作利益事
465 10 xíng to depart; to leave 於諸眾生起大悲行作利益事
466 10 xíng to experience 於諸眾生起大悲行作利益事
467 10 xíng path; way 於諸眾生起大悲行作利益事
468 10 xíng xing; ballad 於諸眾生起大悲行作利益事
469 10 xíng a round [of drinks] 於諸眾生起大悲行作利益事
470 10 xíng Xing 於諸眾生起大悲行作利益事
471 10 xíng moreover; also 於諸眾生起大悲行作利益事
472 10 xíng Practice 於諸眾生起大悲行作利益事
473 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 於諸眾生起大悲行作利益事
474 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 於諸眾生起大悲行作利益事
475 10 also; too 亦無分別此人我與
476 10 but 亦無分別此人我與
477 10 this; he; she 亦無分別此人我與
478 10 although; even though 亦無分別此人我與
479 10 already 亦無分別此人我與
480 10 particle with no meaning 亦無分別此人我與
481 10 Yi 亦無分別此人我與
482 10 zhù to dwell; to live; to reside 或有樂住聲聞乘性
483 10 zhù to stop; to halt 或有樂住聲聞乘性
484 10 zhù to retain; to remain 或有樂住聲聞乘性
485 10 zhù to lodge at [temporarily] 或有樂住聲聞乘性
486 10 zhù firmly; securely 或有樂住聲聞乘性
487 10 zhù verb complement 或有樂住聲聞乘性
488 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 或有樂住聲聞乘性
489 10 大法 dà fǎ fundamental rules 如是最上大法藏
490 10 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 如是最上大法藏
491 10 受持 shòuchí uphold 而能受持極少分者
492 10 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 而能受持極少分者
493 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊說是攝受大乘等諸法時
494 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊說是攝受大乘等諸法時
495 10 shuì to persuade 世尊說是攝受大乘等諸法時
496 10 shuō to teach; to recite; to explain 世尊說是攝受大乘等諸法時
497 10 shuō a doctrine; a theory 世尊說是攝受大乘等諸法時
498 10 shuō to claim; to assert 世尊說是攝受大乘等諸法時
499 10 shuō allocution 世尊說是攝受大乘等諸法時
500 10 shuō to criticize; to scold 世尊說是攝受大乘等諸法時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yìn mudra
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
therefore; tasmāt
 1. Righteousness
 2. aim; artha
 1. shèng
 2. chéng
 1. vehicle; a school of teaching; yana
 2. mounted; ārūḍha
zhū all; many; sarva
this; here; etad
near to; antike
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
波罗奈国 波羅奈國 98 Varanasi; Baranasi
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛说海意菩萨所问净印法门经 佛說海意菩薩所問淨印法門經 102 sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing)
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
海意菩萨 海意菩薩 104 sāgaramati; sāgaramati Bodhisattva; Haiyi Pusa
慧智 104 Hui Zhi
鹿野苑 76
 1. Deer Park
 2. Mṛgadāva; Deer Park
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无诸 無諸 119 Wu Zhu
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
西天 120 India; Indian continent
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
正使 122 Chief Envoy
智印 122 Wisdom Mudra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 190.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字门 阿字門 196 the teaching of the character a
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
波字门 波字門 98 method of reciting the character pa
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
床坐 99 seat; āsana
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈眼视众生 慈眼視眾生 99 Regard Sentient Beings with Compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
多字门 多字門 100 method of reciting the character ta
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二边 二邊 195 two extremes
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
分位 102 time and position
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
广照 廣照 103
 1. wide illumination
 2. Guang Zhao
后际 後際 104 a later time
护世 護世 104 protectors of the world
焕明 煥明 104 to burst into view; sphuṭ
秽土 穢土 104 impure land
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
迦字门 迦字門 106 method of reciting the character ka
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第十二 106 scroll 12
苦际 苦際 107 limit of suffering
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
利他行 108 Deeds to Benefit Others
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
轮王 輪王 108 wheel turning king
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 a nayuta
能藏 110 ability to store
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提门 菩提門 112 Bodhi Gate
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
佉字门 佉字門 113 method of reciting the character kha
人我 114 personality; human soul
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三际 三際 115 past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
深法 115 a profound truth
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜解 勝解 115 adhimokṣa; adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施设 施設 115 to establish; to set up
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四句偈 115 a four line gatha
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
娑字门 娑字門 115 method of reciting the character sa
他字门 他字門 116 method of reciting the character tha
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
往诣 往詣 119 to go to; upagam
味着 味著 119 attachment to the taste of food
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
无常印 無常印 119 the seal of impermanence
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
息苦 120 end of suffering
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
相待 120
 1. interdependence; mutual dependence
 2. to entertain
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
信解 120 resolution; determination; zeal
心行 120 mental activity
虚空界 虛空界 120 visible space
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
野字门 野字門 121 method of reciting the character ya
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
义解 義解 121 notes explaining the meaning of words or text
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
一品 121 a chapter
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿印 願印 121 varada mudra; varamudra
运心 運心 121 setting the mind in motion; resolving indecision
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
增上慢 122 conceit; abhimāna
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
自力 122 one's own power
字门 字門 122 letter gateway; letter teaching
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma