Glossary and Vocabulary for The Buddha Realms Emcompass True Reality Sutra (Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing) 諸佛境界攝真實經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 45 金剛 jīngāng a diamond 妙善成就金剛威
2 45 金剛 jīngāng King Kong 妙善成就金剛威
3 45 金剛 jīngāng a hard object 妙善成就金剛威
4 45 金剛 jīngāng gorilla 妙善成就金剛威
5 45 金剛 jīngāng diamond 妙善成就金剛威
6 45 金剛 jīngāng vajra 妙善成就金剛威
7 41 一切 yīqiè temporary 恒河沙數無量無邊一切化佛
8 41 一切 yīqiè the same 恒河沙數無量無邊一切化佛
9 38 菩薩 púsà bodhisattva 切菩薩恭敬讚歎
10 38 菩薩 púsà bodhisattva 切菩薩恭敬讚歎
11 38 菩薩 púsà bodhisattva 切菩薩恭敬讚歎
12 33 如來 rúlái Tathagata 切如來妙觀察智大瑜伽法
13 33 如來 Rúlái Tathagata 切如來妙觀察智大瑜伽法
14 33 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來妙觀察智大瑜伽法
15 30 method; way 切如來妙觀察智大瑜伽法
16 30 France 切如來妙觀察智大瑜伽法
17 30 the law; rules; regulations 切如來妙觀察智大瑜伽法
18 30 the teachings of the Buddha; Dharma 切如來妙觀察智大瑜伽法
19 30 a standard; a norm 切如來妙觀察智大瑜伽法
20 30 an institution 切如來妙觀察智大瑜伽法
21 30 to emulate 切如來妙觀察智大瑜伽法
22 30 magic; a magic trick 切如來妙觀察智大瑜伽法
23 30 punishment 切如來妙觀察智大瑜伽法
24 30 Fa 切如來妙觀察智大瑜伽法
25 30 a precedent 切如來妙觀察智大瑜伽法
26 30 a classification of some kinds of Han texts 切如來妙觀察智大瑜伽法
27 30 relating to a ceremony or rite 切如來妙觀察智大瑜伽法
28 30 Dharma 切如來妙觀察智大瑜伽法
29 30 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 切如來妙觀察智大瑜伽法
30 30 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 切如來妙觀察智大瑜伽法
31 30 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 切如來妙觀察智大瑜伽法
32 30 quality; characteristic 切如來妙觀察智大瑜伽法
33 26 děng et cetera; and so on 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
34 26 děng to wait 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
35 26 děng to be equal 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
36 26 děng degree; level 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
37 26 děng to compare 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
38 26 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量俱胝
39 26 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量俱胝
40 26 無量 wúliàng immeasurable 無量俱胝
41 26 無量 wúliàng Atula 無量俱胝
42 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得見毘盧遮那如來一切化佛
43 25 děi to want to; to need to 得見毘盧遮那如來一切化佛
44 25 děi must; ought to 得見毘盧遮那如來一切化佛
45 25 de 得見毘盧遮那如來一切化佛
46 25 de infix potential marker 得見毘盧遮那如來一切化佛
47 25 to result in 得見毘盧遮那如來一切化佛
48 25 to be proper; to fit; to suit 得見毘盧遮那如來一切化佛
49 25 to be satisfied 得見毘盧遮那如來一切化佛
50 25 to be finished 得見毘盧遮那如來一切化佛
51 25 děi satisfying 得見毘盧遮那如來一切化佛
52 25 to contract 得見毘盧遮那如來一切化佛
53 25 to hear 得見毘盧遮那如來一切化佛
54 25 to have; there is 得見毘盧遮那如來一切化佛
55 25 marks time passed 得見毘盧遮那如來一切化佛
56 25 obtain; attain; prāpta 得見毘盧遮那如來一切化佛
57 24 Kangxi radical 49 已能獲得
58 24 to bring to an end; to stop 已能獲得
59 24 to complete 已能獲得
60 24 to demote; to dismiss 已能獲得
61 24 to recover from an illness 已能獲得
62 24 former; pūrvaka 已能獲得
63 24 èr two 諸佛境界攝真實經出生品第二
64 24 èr Kangxi radical 7 諸佛境界攝真實經出生品第二
65 24 èr second 諸佛境界攝真實經出生品第二
66 24 èr twice; double; di- 諸佛境界攝真實經出生品第二
67 24 èr more than one kind 諸佛境界攝真實經出生品第二
68 24 èr two; dvā; dvi 諸佛境界攝真實經出生品第二
69 23 to use; to grasp 得見毘盧遮那如來及以化佛
70 23 to rely on 得見毘盧遮那如來及以化佛
71 23 to regard 得見毘盧遮那如來及以化佛
72 23 to be able to 得見毘盧遮那如來及以化佛
73 23 to order; to command 得見毘盧遮那如來及以化佛
74 23 used after a verb 得見毘盧遮那如來及以化佛
75 23 a reason; a cause 得見毘盧遮那如來及以化佛
76 23 Israel 得見毘盧遮那如來及以化佛
77 23 Yi 得見毘盧遮那如來及以化佛
78 23 use; yogena 得見毘盧遮那如來及以化佛
79 23 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 彼諸佛剎中
80 20 néng can; able 已能獲得
81 20 néng ability; capacity 已能獲得
82 20 néng a mythical bear-like beast 已能獲得
83 20 néng energy 已能獲得
84 20 néng function; use 已能獲得
85 20 néng talent 已能獲得
86 20 néng expert at 已能獲得
87 20 néng to be in harmony 已能獲得
88 20 néng to tend to; to care for 已能獲得
89 20 néng to reach; to arrive at 已能獲得
90 20 néng to be able; śak 已能獲得
91 19 zuò to do 於所作事
92 19 zuò to act as; to serve as 於所作事
93 19 zuò to start 於所作事
94 19 zuò a writing; a work 於所作事
95 19 zuò to dress as; to be disguised as 於所作事
96 19 zuō to create; to make 於所作事
97 19 zuō a workshop 於所作事
98 19 zuō to write; to compose 於所作事
99 19 zuò to rise 於所作事
100 19 zuò to be aroused 於所作事
101 19 zuò activity; action; undertaking 於所作事
102 19 zuò to regard as 於所作事
103 19 zuò action; kāraṇa 於所作事
104 18 wéi to act as; to serve 而為嚴飾
105 18 wéi to change into; to become 而為嚴飾
106 18 wéi to be; is 而為嚴飾
107 18 wéi to do 而為嚴飾
108 18 wèi to support; to help 而為嚴飾
109 18 wéi to govern 而為嚴飾
110 18 wèi to be; bhū 而為嚴飾
111 18 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 照于東方無量世界
112 18 世界 shìjiè the earth 照于東方無量世界
113 18 世界 shìjiè a domain; a realm 照于東方無量世界
114 18 世界 shìjiè the human world 照于東方無量世界
115 18 世界 shìjiè the conditions in the world 照于東方無量世界
116 18 世界 shìjiè world 照于東方無量世界
117 18 世界 shìjiè a world; lokadhatu 照于東方無量世界
118 17 爾時 ěr shí at that time 爾時毘盧遮那如來
119 17 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時毘盧遮那如來
120 17 cóng to follow 從胸臆
121 17 cóng to comply; to submit; to defer 從胸臆
122 17 cóng to participate in something 從胸臆
123 17 cóng to use a certain method or principle 從胸臆
124 17 cóng something secondary 從胸臆
125 17 cóng remote relatives 從胸臆
126 17 cóng secondary 從胸臆
127 17 cóng to go on; to advance 從胸臆
128 17 cōng at ease; informal 從胸臆
129 17 zòng a follower; a supporter 從胸臆
130 17 zòng to release 從胸臆
131 17 zòng perpendicular; longitudinal 從胸臆
132 17 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一切如來灌頂寶冠
133 16 真言 zhēnyán true words 心中出生祕密真言曰
134 16 真言 zhēnyán an incantation 心中出生祕密真言曰
135 16 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 心中出生祕密真言曰
136 16 to enter 入於遍滿一切虛空覺悟
137 16 Kangxi radical 11 入於遍滿一切虛空覺悟
138 16 radical 入於遍滿一切虛空覺悟
139 16 income 入於遍滿一切虛空覺悟
140 16 to conform with 入於遍滿一切虛空覺悟
141 16 to descend 入於遍滿一切虛空覺悟
142 16 the entering tone 入於遍滿一切虛空覺悟
143 16 to pay 入於遍滿一切虛空覺悟
144 16 to join 入於遍滿一切虛空覺悟
145 16 entering; praveśa 入於遍滿一切虛空覺悟
146 16 三昧 sānmèi samadhi 入三昧已
147 16 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 入三昧已
148 16 最勝 zuìshèng jina; conqueror 德三摩耶智種種希有最勝功德
149 16 to reach 及三十三天無數天子
150 16 to attain 及三十三天無數天子
151 16 to understand 及三十三天無數天子
152 16 able to be compared to; to catch up with 及三十三天無數天子
153 16 to be involved with; to associate with 及三十三天無數天子
154 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 及三十三天無數天子
155 16 and; ca; api 及三十三天無數天子
156 16 to go; to 於所作事
157 16 to rely on; to depend on 於所作事
158 16 Yu 於所作事
159 16 a crow 於所作事
160 16 big; huge; large 切如來妙觀察智大瑜伽法
161 16 Kangxi radical 37 切如來妙觀察智大瑜伽法
162 16 great; major; important 切如來妙觀察智大瑜伽法
163 16 size 切如來妙觀察智大瑜伽法
164 16 old 切如來妙觀察智大瑜伽法
165 16 oldest; earliest 切如來妙觀察智大瑜伽法
166 16 adult 切如來妙觀察智大瑜伽法
167 16 dài an important person 切如來妙觀察智大瑜伽法
168 16 senior 切如來妙觀察智大瑜伽法
169 16 an element 切如來妙觀察智大瑜伽法
170 16 great; mahā 切如來妙觀察智大瑜伽法
171 15 to join; to combine 二合
172 15 to close 二合
173 15 to agree with; equal to 二合
174 15 to gather 二合
175 15 whole 二合
176 15 to be suitable; to be up to standard 二合
177 15 a musical note 二合
178 15 the conjunction of two astronomical objects 二合
179 15 to fight 二合
180 15 to conclude 二合
181 15 to be similar to 二合
182 15 crowded 二合
183 15 a box 二合
184 15 to copulate 二合
185 15 a partner; a spouse 二合
186 15 harmonious 二合
187 15 He 二合
188 15 a container for grain measurement 二合
189 15 Merge 二合
190 15 unite; saṃyoga 二合
191 15 sān three
192 15 sān third
193 15 sān more than two
194 15 sān very few
195 15 sān San
196 15 sān three; tri
197 15 sān sa
198 15 chí to grasp; to hold 即持真言
199 15 chí to resist; to oppose 即持真言
200 15 chí to uphold 即持真言
201 15 chí to sustain; to keep; to uphold 即持真言
202 15 chí to administer; to manage 即持真言
203 15 chí to control 即持真言
204 15 chí to be cautious 即持真言
205 15 chí to remember 即持真言
206 15 chí to assist 即持真言
207 15 chí to hold; dhara 即持真言
208 15 chí with; using 即持真言
209 14 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 大慈毘盧遮那如來
210 14 one 已能證入一
211 14 Kangxi radical 1 已能證入一
212 14 pure; concentrated 已能證入一
213 14 first 已能證入一
214 14 the same 已能證入一
215 14 sole; single 已能證入一
216 14 a very small amount 已能證入一
217 14 Yi 已能證入一
218 14 other 已能證入一
219 14 to unify 已能證入一
220 14 accidentally; coincidentally 已能證入一
221 14 abruptly; suddenly 已能證入一
222 14 one; eka 已能證入一
223 14 zhōng middle 剎中
224 14 zhōng medium; medium sized 剎中
225 14 zhōng China 剎中
226 14 zhòng to hit the mark 剎中
227 14 zhōng midday 剎中
228 14 zhōng inside 剎中
229 14 zhōng during 剎中
230 14 zhōng Zhong 剎中
231 14 zhōng intermediary 剎中
232 14 zhōng half 剎中
233 14 zhòng to reach; to attain 剎中
234 14 zhòng to suffer; to infect 剎中
235 14 zhòng to obtain 剎中
236 14 zhòng to pass an exam 剎中
237 14 zhōng middle 剎中
238 14 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 剛印
239 14 yìn India 剛印
240 14 yìn a mudra; a hand gesture 剛印
241 14 yìn a seal; a stamp 剛印
242 14 yìn to tally 剛印
243 14 yìn a vestige; a trace 剛印
244 14 yìn Yin 剛印
245 14 yìn to leave a track or trace 剛印
246 14 yìn mudra 剛印
247 13 shàng top; a high position 上至阿迦膩吒天
248 13 shang top; the position on or above something 上至阿迦膩吒天
249 13 shàng to go up; to go forward 上至阿迦膩吒天
250 13 shàng shang 上至阿迦膩吒天
251 13 shàng previous; last 上至阿迦膩吒天
252 13 shàng high; higher 上至阿迦膩吒天
253 13 shàng advanced 上至阿迦膩吒天
254 13 shàng a monarch; a sovereign 上至阿迦膩吒天
255 13 shàng time 上至阿迦膩吒天
256 13 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上至阿迦膩吒天
257 13 shàng far 上至阿迦膩吒天
258 13 shàng big; as big as 上至阿迦膩吒天
259 13 shàng abundant; plentiful 上至阿迦膩吒天
260 13 shàng to report 上至阿迦膩吒天
261 13 shàng to offer 上至阿迦膩吒天
262 13 shàng to go on stage 上至阿迦膩吒天
263 13 shàng to take office; to assume a post 上至阿迦膩吒天
264 13 shàng to install; to erect 上至阿迦膩吒天
265 13 shàng to suffer; to sustain 上至阿迦膩吒天
266 13 shàng to burn 上至阿迦膩吒天
267 13 shàng to remember 上至阿迦膩吒天
268 13 shàng to add 上至阿迦膩吒天
269 13 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上至阿迦膩吒天
270 13 shàng to meet 上至阿迦膩吒天
271 13 shàng falling then rising (4th) tone 上至阿迦膩吒天
272 13 shang used after a verb indicating a result 上至阿迦膩吒天
273 13 shàng a musical note 上至阿迦膩吒天
274 13 shàng higher, superior; uttara 上至阿迦膩吒天
275 13 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 恒河沙數無量無邊一切化佛
276 13 無邊 wúbiān boundless; ananta 恒河沙數無量無邊一切化佛
277 13 to go back; to return 復有四金剛天女
278 13 to resume; to restart 復有四金剛天女
279 13 to do in detail 復有四金剛天女
280 13 to restore 復有四金剛天女
281 13 to respond; to reply to 復有四金剛天女
282 13 Fu; Return 復有四金剛天女
283 13 to retaliate; to reciprocate 復有四金剛天女
284 13 to avoid forced labor or tax 復有四金剛天女
285 13 Fu 復有四金剛天女
286 13 doubled; to overlapping; folded 復有四金剛天女
287 13 a lined garment with doubled thickness 復有四金剛天女
288 12 yòu right; right-hand 從右
289 12 yòu to help; to assist 從右
290 12 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 從右
291 12 yòu to bless and protect 從右
292 12 yòu an official building 從右
293 12 yòu the west 從右
294 12 yòu right wing; conservative 從右
295 12 yòu super 從右
296 12 yòu right 從右
297 12 yòu right; dakṣiṇa 從右
298 12 zhǐ to point 從其面門乃至足指
299 12 zhǐ finger 從其面門乃至足指
300 12 zhǐ to indicate 從其面門乃至足指
301 12 zhǐ to make one's hair stand on end 從其面門乃至足指
302 12 zhǐ to refer to 從其面門乃至足指
303 12 zhǐ to rely on; to depend on 從其面門乃至足指
304 12 zhǐ toe 從其面門乃至足指
305 12 zhǐ to face towards 從其面門乃至足指
306 12 zhǐ to face upwards; to be upright 從其面門乃至足指
307 12 zhǐ to take responsibility for 從其面門乃至足指
308 12 zhǐ meaning; purpose 從其面門乃至足指
309 12 zhǐ to denounce 從其面門乃至足指
310 12 zhǐ finger; aṅguli 從其面門乃至足指
311 12 huā Hua 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
312 12 huā flower 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
313 12 huā to spend (money, time) 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
314 12 huā a flower shaped object 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
315 12 huā a beautiful female 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
316 12 huā having flowers 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
317 12 huā having a decorative pattern 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
318 12 huā having a a variety 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
319 12 huā false; empty 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
320 12 huā indistinct; fuzzy 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
321 12 huā excited 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
322 12 huā to flower 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
323 12 huā flower; puṣpa 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
324 12 行者 xíngzhě a pedestrian; a walker 瑜伽行者最初入道場時
325 12 行者 xíngzhě practitioner 瑜伽行者最初入道場時
326 12 行者 xíngzhě practitioner 瑜伽行者最初入道場時
327 12 行者 xíngzhě abbot's attendant 瑜伽行者最初入道場時
328 12 to bind; to tie
329 12 to restrict; to limit; to constrain
330 12 a leash; a tether
331 12 binding; attachment; bond; bandha
332 12 va
333 12 xīn heart [organ] 觀察大眾心之
334 12 xīn Kangxi radical 61 觀察大眾心之
335 12 xīn mind; consciousness 觀察大眾心之
336 12 xīn the center; the core; the middle 觀察大眾心之
337 12 xīn one of the 28 star constellations 觀察大眾心之
338 12 xīn heart 觀察大眾心之
339 12 xīn emotion 觀察大眾心之
340 12 xīn intention; consideration 觀察大眾心之
341 12 xīn disposition; temperament 觀察大眾心之
342 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 觀察大眾心之
343 12 Buddha; Awakened One 一時佛薄伽梵
344 12 relating to Buddhism 一時佛薄伽梵
345 12 a statue or image of a Buddha 一時佛薄伽梵
346 12 a Buddhist text 一時佛薄伽梵
347 12 to touch; to stroke 一時佛薄伽梵
348 12 Buddha 一時佛薄伽梵
349 12 Buddha; Awakened One 一時佛薄伽梵
350 12 shēng to be born; to give birth 乃至生盲
351 12 shēng to live 乃至生盲
352 12 shēng raw 乃至生盲
353 12 shēng a student 乃至生盲
354 12 shēng life 乃至生盲
355 12 shēng to produce; to give rise 乃至生盲
356 12 shēng alive 乃至生盲
357 12 shēng a lifetime 乃至生盲
358 12 shēng to initiate; to become 乃至生盲
359 12 shēng to grow 乃至生盲
360 12 shēng unfamiliar 乃至生盲
361 12 shēng not experienced 乃至生盲
362 12 shēng hard; stiff; strong 乃至生盲
363 12 shēng having academic or professional knowledge 乃至生盲
364 12 shēng a male role in traditional theatre 乃至生盲
365 12 shēng gender 乃至生盲
366 12 shēng to develop; to grow 乃至生盲
367 12 shēng to set up 乃至生盲
368 12 shēng a prostitute 乃至生盲
369 12 shēng a captive 乃至生盲
370 12 shēng a gentleman 乃至生盲
371 12 shēng Kangxi radical 100 乃至生盲
372 12 shēng unripe 乃至生盲
373 12 shēng nature 乃至生盲
374 12 shēng to inherit; to succeed 乃至生盲
375 12 shēng destiny 乃至生盲
376 12 shēng birth 乃至生盲
377 11 瑜伽 yújiā yoga 切如來妙觀察智大瑜伽法
378 11 瑜伽 yújiā yoga 切如來妙觀察智大瑜伽法
379 11 瑜伽 yújiā Yogācāra School 切如來妙觀察智大瑜伽法
380 11 瑜伽 yújiā Yoga 切如來妙觀察智大瑜伽法
381 11 biàn all; complete 光明照曜遍於虛空
382 11 biàn to be covered with 光明照曜遍於虛空
383 11 biàn everywhere; sarva 光明照曜遍於虛空
384 11 biàn pervade; visva 光明照曜遍於虛空
385 11 biàn everywhere fragrant; paricitra 光明照曜遍於虛空
386 11 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現閻浮提遍
387 11 xiàn at present 現閻浮提遍
388 11 xiàn existing at the present time 現閻浮提遍
389 11 xiàn cash 現閻浮提遍
390 11 xiàn to manifest; prādur 現閻浮提遍
391 11 xiàn to manifest; prādur 現閻浮提遍
392 11 xiàn the present time 現閻浮提遍
393 11 tiān day 金剛塗香天
394 11 tiān heaven 金剛塗香天
395 11 tiān nature 金剛塗香天
396 11 tiān sky 金剛塗香天
397 11 tiān weather 金剛塗香天
398 11 tiān father; husband 金剛塗香天
399 11 tiān a necessity 金剛塗香天
400 11 tiān season 金剛塗香天
401 11 tiān destiny 金剛塗香天
402 11 tiān very high; sky high [prices] 金剛塗香天
403 11 tiān a deva; a god 金剛塗香天
404 11 tiān Heavenly Realm 金剛塗香天
405 11 眾生 zhòngshēng all living things 眾生
406 11 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生
407 11 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生
408 11 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生
409 11 化佛 huàfó a Buddha image 恒河沙數無量無邊一切化佛
410 11 ér Kangxi radical 126 而為嚴飾
411 11 ér as if; to seem like 而為嚴飾
412 11 néng can; able 而為嚴飾
413 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而為嚴飾
414 11 ér to arrive; up to 而為嚴飾
415 11 to go
416 11 to remove; to wipe off; to eliminate
417 11 to be distant
418 11 to leave
419 11 to play a part
420 11 to abandon; to give up
421 11 to die
422 11 previous; past
423 11 to send out; to issue; to drive away
424 11 falling tone
425 11 to lose
426 11 Qu
427 11 go; gati
428 10 無數 wúshù countless; innumerable 無數天仙咸
429 10 無數 wúshù extremely many 無數天仙咸
430 10 shí time; a point or period of time 時薄伽梵
431 10 shí a season; a quarter of a year 時薄伽梵
432 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時薄伽梵
433 10 shí fashionable 時薄伽梵
434 10 shí fate; destiny; luck 時薄伽梵
435 10 shí occasion; opportunity; chance 時薄伽梵
436 10 shí tense 時薄伽梵
437 10 shí particular; special 時薄伽梵
438 10 shí to plant; to cultivate 時薄伽梵
439 10 shí an era; a dynasty 時薄伽梵
440 10 shí time [abstract] 時薄伽梵
441 10 shí seasonal 時薄伽梵
442 10 shí to wait upon 時薄伽梵
443 10 shí hour 時薄伽梵
444 10 shí appropriate; proper; timely 時薄伽梵
445 10 shí Shi 時薄伽梵
446 10 shí a present; currentlt 時薄伽梵
447 10 shí time; kāla 時薄伽梵
448 10 shí at that time; samaya 時薄伽梵
449 9 second-rate 次以二中指頭相屈
450 9 second; secondary 次以二中指頭相屈
451 9 temporary stopover; temporary lodging 次以二中指頭相屈
452 9 a sequence; an order 次以二中指頭相屈
453 9 to arrive 次以二中指頭相屈
454 9 to be next in sequence 次以二中指頭相屈
455 9 positions of the 12 Jupiter stations 次以二中指頭相屈
456 9 positions of the sun and moon on the ecliptic 次以二中指頭相屈
457 9 stage of a journey 次以二中指頭相屈
458 9 ranks 次以二中指頭相屈
459 9 an official position 次以二中指頭相屈
460 9 inside 次以二中指頭相屈
461 9 to hesitate 次以二中指頭相屈
462 9 secondary; next; tatas 次以二中指頭相屈
463 9 zuǒ left 從左肩上放五色光
464 9 zuǒ unorthodox; improper 從左肩上放五色光
465 9 zuǒ east 從左肩上放五色光
466 9 zuǒ to bring 從左肩上放五色光
467 9 zuǒ to violate; to be contrary to 從左肩上放五色光
468 9 zuǒ Zuo 從左肩上放五色光
469 9 zuǒ extreme 從左肩上放五色光
470 9 zuǒ ca 從左肩上放五色光
471 9 zuǒ left; vāma 從左肩上放五色光
472 9 虛空 xūkōng empty space 光明照曜遍於虛空
473 9 虛空 xūkōng the sky; space 光明照曜遍於虛空
474 9 虛空 xūkōng vast emptiness 光明照曜遍於虛空
475 9 虛空 xūkōng Void 光明照曜遍於虛空
476 9 虛空 xūkōng the sky; gagana 光明照曜遍於虛空
477 9 虛空 xūkōng space; ākāśa 光明照曜遍於虛空
478 9 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 示現無邊廣大佛剎
479 9 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 示現無邊廣大佛剎
480 9 佛剎 fó shā temple; monastery 示現無邊廣大佛剎
481 9 xiǎng to think 作如是想
482 9 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 作如是想
483 9 xiǎng to want 作如是想
484 9 xiǎng to remember; to miss; to long for 作如是想
485 9 xiǎng to plan 作如是想
486 9 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 作如是想
487 9 fàng to put; to place 中放青色光
488 9 fàng to release; to free; to liberate 中放青色光
489 9 fàng to dismiss 中放青色光
490 9 fàng to feed a domesticated animal 中放青色光
491 9 fàng to shoot; to light on fire 中放青色光
492 9 fàng to expand; to enlarge 中放青色光
493 9 fàng to exile 中放青色光
494 9 fàng to shelve; to set aside; to abandon 中放青色光
495 9 fàng to act arbitrarily; to indulge 中放青色光
496 9 fàng to open; to reveal fully 中放青色光
497 9 fàng to emit; to send out; to issue 中放青色光
498 9 fàng to appoint; to assign; to delegate 中放青色光
499 9 fǎng according to 中放青色光
500 9 fǎng to arrive at 中放青色光

Frequencies of all Words

Top 983

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 48 this; these 說此大法
2 48 in this way 說此大法
3 48 otherwise; but; however; so 說此大法
4 48 at this time; now; here 說此大法
5 48 this; here; etad 說此大法
6 45 金剛 jīngāng a diamond 妙善成就金剛威
7 45 金剛 jīngāng King Kong 妙善成就金剛威
8 45 金剛 jīngāng a hard object 妙善成就金剛威
9 45 金剛 jīngāng gorilla 妙善成就金剛威
10 45 金剛 jīngāng diamond 妙善成就金剛威
11 45 金剛 jīngāng vajra 妙善成就金剛威
12 41 一切 yīqiè all; every; everything 恒河沙數無量無邊一切化佛
13 41 一切 yīqiè temporary 恒河沙數無量無邊一切化佛
14 41 一切 yīqiè the same 恒河沙數無量無邊一切化佛
15 41 一切 yīqiè generally 恒河沙數無量無邊一切化佛
16 41 一切 yīqiè all, everything 恒河沙數無量無邊一切化佛
17 41 一切 yīqiè all; sarva 恒河沙數無量無邊一切化佛
18 38 菩薩 púsà bodhisattva 切菩薩恭敬讚歎
19 38 菩薩 púsà bodhisattva 切菩薩恭敬讚歎
20 38 菩薩 púsà bodhisattva 切菩薩恭敬讚歎
21 33 如來 rúlái Tathagata 切如來妙觀察智大瑜伽法
22 33 如來 Rúlái Tathagata 切如來妙觀察智大瑜伽法
23 33 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來妙觀察智大瑜伽法
24 30 method; way 切如來妙觀察智大瑜伽法
25 30 France 切如來妙觀察智大瑜伽法
26 30 the law; rules; regulations 切如來妙觀察智大瑜伽法
27 30 the teachings of the Buddha; Dharma 切如來妙觀察智大瑜伽法
28 30 a standard; a norm 切如來妙觀察智大瑜伽法
29 30 an institution 切如來妙觀察智大瑜伽法
30 30 to emulate 切如來妙觀察智大瑜伽法
31 30 magic; a magic trick 切如來妙觀察智大瑜伽法
32 30 punishment 切如來妙觀察智大瑜伽法
33 30 Fa 切如來妙觀察智大瑜伽法
34 30 a precedent 切如來妙觀察智大瑜伽法
35 30 a classification of some kinds of Han texts 切如來妙觀察智大瑜伽法
36 30 relating to a ceremony or rite 切如來妙觀察智大瑜伽法
37 30 Dharma 切如來妙觀察智大瑜伽法
38 30 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 切如來妙觀察智大瑜伽法
39 30 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 切如來妙觀察智大瑜伽法
40 30 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 切如來妙觀察智大瑜伽法
41 30 quality; characteristic 切如來妙觀察智大瑜伽法
42 27 yǒu is; are; to exist 有妙
43 27 yǒu to have; to possess 有妙
44 27 yǒu indicates an estimate 有妙
45 27 yǒu indicates a large quantity 有妙
46 27 yǒu indicates an affirmative response 有妙
47 27 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有妙
48 27 yǒu used to compare two things 有妙
49 27 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有妙
50 27 yǒu used before the names of dynasties 有妙
51 27 yǒu a certain thing; what exists 有妙
52 27 yǒu multiple of ten and ... 有妙
53 27 yǒu abundant 有妙
54 27 yǒu purposeful 有妙
55 27 yǒu You 有妙
56 27 yǒu 1. existence; 2. becoming 有妙
57 27 yǒu becoming; bhava 有妙
58 26 děng et cetera; and so on 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
59 26 děng to wait 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
60 26 děng degree; kind 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
61 26 děng plural 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
62 26 děng to be equal 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
63 26 děng degree; level 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
64 26 děng to compare 繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等
65 26 shì is; are; am; to be 是等眾生
66 26 shì is exactly 是等眾生
67 26 shì is suitable; is in contrast 是等眾生
68 26 shì this; that; those 是等眾生
69 26 shì really; certainly 是等眾生
70 26 shì correct; yes; affirmative 是等眾生
71 26 shì true 是等眾生
72 26 shì is; has; exists 是等眾生
73 26 shì used between repetitions of a word 是等眾生
74 26 shì a matter; an affair 是等眾生
75 26 shì Shi 是等眾生
76 26 shì is; bhū 是等眾生
77 26 shì this; idam 是等眾生
78 26 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量俱胝
79 26 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量俱胝
80 26 無量 wúliàng immeasurable 無量俱胝
81 26 無量 wúliàng Atula 無量俱胝
82 25 de potential marker 得見毘盧遮那如來一切化佛
83 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得見毘盧遮那如來一切化佛
84 25 děi must; ought to 得見毘盧遮那如來一切化佛
85 25 děi to want to; to need to 得見毘盧遮那如來一切化佛
86 25 děi must; ought to 得見毘盧遮那如來一切化佛
87 25 de 得見毘盧遮那如來一切化佛
88 25 de infix potential marker 得見毘盧遮那如來一切化佛
89 25 to result in 得見毘盧遮那如來一切化佛
90 25 to be proper; to fit; to suit 得見毘盧遮那如來一切化佛
91 25 to be satisfied 得見毘盧遮那如來一切化佛
92 25 to be finished 得見毘盧遮那如來一切化佛
93 25 de result of degree 得見毘盧遮那如來一切化佛
94 25 de marks completion of an action 得見毘盧遮那如來一切化佛
95 25 děi satisfying 得見毘盧遮那如來一切化佛
96 25 to contract 得見毘盧遮那如來一切化佛
97 25 marks permission or possibility 得見毘盧遮那如來一切化佛
98 25 expressing frustration 得見毘盧遮那如來一切化佛
99 25 to hear 得見毘盧遮那如來一切化佛
100 25 to have; there is 得見毘盧遮那如來一切化佛
101 25 marks time passed 得見毘盧遮那如來一切化佛
102 25 obtain; attain; prāpta 得見毘盧遮那如來一切化佛
103 24 already 已能獲得
104 24 Kangxi radical 49 已能獲得
105 24 from 已能獲得
106 24 to bring to an end; to stop 已能獲得
107 24 final aspectual particle 已能獲得
108 24 afterwards; thereafter 已能獲得
109 24 too; very; excessively 已能獲得
110 24 to complete 已能獲得
111 24 to demote; to dismiss 已能獲得
112 24 to recover from an illness 已能獲得
113 24 certainly 已能獲得
114 24 an interjection of surprise 已能獲得
115 24 this 已能獲得
116 24 former; pūrvaka 已能獲得
117 24 former; pūrvaka 已能獲得
118 24 èr two 諸佛境界攝真實經出生品第二
119 24 èr Kangxi radical 7 諸佛境界攝真實經出生品第二
120 24 èr second 諸佛境界攝真實經出生品第二
121 24 èr twice; double; di- 諸佛境界攝真實經出生品第二
122 24 èr another; the other 諸佛境界攝真實經出生品第二
123 24 èr more than one kind 諸佛境界攝真實經出生品第二
124 24 èr two; dvā; dvi 諸佛境界攝真實經出生品第二
125 23 so as to; in order to 得見毘盧遮那如來及以化佛
126 23 to use; to regard as 得見毘盧遮那如來及以化佛
127 23 to use; to grasp 得見毘盧遮那如來及以化佛
128 23 according to 得見毘盧遮那如來及以化佛
129 23 because of 得見毘盧遮那如來及以化佛
130 23 on a certain date 得見毘盧遮那如來及以化佛
131 23 and; as well as 得見毘盧遮那如來及以化佛
132 23 to rely on 得見毘盧遮那如來及以化佛
133 23 to regard 得見毘盧遮那如來及以化佛
134 23 to be able to 得見毘盧遮那如來及以化佛
135 23 to order; to command 得見毘盧遮那如來及以化佛
136 23 further; moreover 得見毘盧遮那如來及以化佛
137 23 used after a verb 得見毘盧遮那如來及以化佛
138 23 very 得見毘盧遮那如來及以化佛
139 23 already 得見毘盧遮那如來及以化佛
140 23 increasingly 得見毘盧遮那如來及以化佛
141 23 a reason; a cause 得見毘盧遮那如來及以化佛
142 23 Israel 得見毘盧遮那如來及以化佛
143 23 Yi 得見毘盧遮那如來及以化佛
144 23 use; yogena 得見毘盧遮那如來及以化佛
145 23 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 彼諸佛剎中
146 20 néng can; able 已能獲得
147 20 néng ability; capacity 已能獲得
148 20 néng a mythical bear-like beast 已能獲得
149 20 néng energy 已能獲得
150 20 néng function; use 已能獲得
151 20 néng may; should; permitted to 已能獲得
152 20 néng talent 已能獲得
153 20 néng expert at 已能獲得
154 20 néng to be in harmony 已能獲得
155 20 néng to tend to; to care for 已能獲得
156 20 néng to reach; to arrive at 已能獲得
157 20 néng as long as; only 已能獲得
158 20 néng even if 已能獲得
159 20 néng but 已能獲得
160 20 néng in this way 已能獲得
161 20 néng to be able; śak 已能獲得
162 19 zuò to do 於所作事
163 19 zuò to act as; to serve as 於所作事
164 19 zuò to start 於所作事
165 19 zuò a writing; a work 於所作事
166 19 zuò to dress as; to be disguised as 於所作事
167 19 zuō to create; to make 於所作事
168 19 zuō a workshop 於所作事
169 19 zuō to write; to compose 於所作事
170 19 zuò to rise 於所作事
171 19 zuò to be aroused 於所作事
172 19 zuò activity; action; undertaking 於所作事
173 19 zuò to regard as 於所作事
174 19 zuò action; kāraṇa 於所作事
175 18 wèi for; to 而為嚴飾
176 18 wèi because of 而為嚴飾
177 18 wéi to act as; to serve 而為嚴飾
178 18 wéi to change into; to become 而為嚴飾
179 18 wéi to be; is 而為嚴飾
180 18 wéi to do 而為嚴飾
181 18 wèi for 而為嚴飾
182 18 wèi because of; for; to 而為嚴飾
183 18 wèi to 而為嚴飾
184 18 wéi in a passive construction 而為嚴飾
185 18 wéi forming a rehetorical question 而為嚴飾
186 18 wéi forming an adverb 而為嚴飾
187 18 wéi to add emphasis 而為嚴飾
188 18 wèi to support; to help 而為嚴飾
189 18 wéi to govern 而為嚴飾
190 18 wèi to be; bhū 而為嚴飾
191 18 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 照于東方無量世界
192 18 世界 shìjiè the earth 照于東方無量世界
193 18 世界 shìjiè a domain; a realm 照于東方無量世界
194 18 世界 shìjiè the human world 照于東方無量世界
195 18 世界 shìjiè the conditions in the world 照于東方無量世界
196 18 世界 shìjiè world 照于東方無量世界
197 18 世界 shìjiè a world; lokadhatu 照于東方無量世界
198 17 爾時 ěr shí at that time 爾時毘盧遮那如來
199 17 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時毘盧遮那如來
200 17 cóng from 從胸臆
201 17 cóng to follow 從胸臆
202 17 cóng past; through 從胸臆
203 17 cóng to comply; to submit; to defer 從胸臆
204 17 cóng to participate in something 從胸臆
205 17 cóng to use a certain method or principle 從胸臆
206 17 cóng usually 從胸臆
207 17 cóng something secondary 從胸臆
208 17 cóng remote relatives 從胸臆
209 17 cóng secondary 從胸臆
210 17 cóng to go on; to advance 從胸臆
211 17 cōng at ease; informal 從胸臆
212 17 zòng a follower; a supporter 從胸臆
213 17 zòng to release 從胸臆
214 17 zòng perpendicular; longitudinal 從胸臆
215 17 cóng receiving; upādāya 從胸臆
216 17 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一切如來灌頂寶冠
217 17 zhū all; many; various 就諸有情類種種願求
218 17 zhū Zhu 就諸有情類種種願求
219 17 zhū all; members of the class 就諸有情類種種願求
220 17 zhū interrogative particle 就諸有情類種種願求
221 17 zhū him; her; them; it 就諸有情類種種願求
222 17 zhū of; in 就諸有情類種種願求
223 17 zhū all; many; sarva 就諸有情類種種願求
224 16 真言 zhēnyán true words 心中出生祕密真言曰
225 16 真言 zhēnyán an incantation 心中出生祕密真言曰
226 16 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 心中出生祕密真言曰
227 16 to enter 入於遍滿一切虛空覺悟
228 16 Kangxi radical 11 入於遍滿一切虛空覺悟
229 16 radical 入於遍滿一切虛空覺悟
230 16 income 入於遍滿一切虛空覺悟
231 16 to conform with 入於遍滿一切虛空覺悟
232 16 to descend 入於遍滿一切虛空覺悟
233 16 the entering tone 入於遍滿一切虛空覺悟
234 16 to pay 入於遍滿一切虛空覺悟
235 16 to join 入於遍滿一切虛空覺悟
236 16 entering; praveśa 入於遍滿一切虛空覺悟
237 16 三昧 sānmèi samadhi 入三昧已
238 16 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 入三昧已
239 16 最勝 zuìshèng jina; conqueror 德三摩耶智種種希有最勝功德
240 16 to reach 及三十三天無數天子
241 16 and 及三十三天無數天子
242 16 coming to; when 及三十三天無數天子
243 16 to attain 及三十三天無數天子
244 16 to understand 及三十三天無數天子
245 16 able to be compared to; to catch up with 及三十三天無數天子
246 16 to be involved with; to associate with 及三十三天無數天子
247 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 及三十三天無數天子
248 16 and; ca; api 及三十三天無數天子
249 16 in; at 於所作事
250 16 in; at 於所作事
251 16 in; at; to; from 於所作事
252 16 to go; to 於所作事
253 16 to rely on; to depend on 於所作事
254 16 to go to; to arrive at 於所作事
255 16 from 於所作事
256 16 give 於所作事
257 16 oppposing 於所作事
258 16 and 於所作事
259 16 compared to 於所作事
260 16 by 於所作事
261 16 and; as well as 於所作事
262 16 for 於所作事
263 16 Yu 於所作事
264 16 a crow 於所作事
265 16 whew; wow 於所作事
266 16 near to; antike 於所作事
267 16 big; huge; large 切如來妙觀察智大瑜伽法
268 16 Kangxi radical 37 切如來妙觀察智大瑜伽法
269 16 great; major; important 切如來妙觀察智大瑜伽法
270 16 size 切如來妙觀察智大瑜伽法
271 16 old 切如來妙觀察智大瑜伽法
272 16 greatly; very 切如來妙觀察智大瑜伽法
273 16 oldest; earliest 切如來妙觀察智大瑜伽法
274 16 adult 切如來妙觀察智大瑜伽法
275 16 tài greatest; grand 切如來妙觀察智大瑜伽法
276 16 dài an important person 切如來妙觀察智大瑜伽法
277 16 senior 切如來妙觀察智大瑜伽法
278 16 approximately 切如來妙觀察智大瑜伽法
279 16 tài greatest; grand 切如來妙觀察智大瑜伽法
280 16 an element 切如來妙觀察智大瑜伽法
281 16 great; mahā 切如來妙觀察智大瑜伽法
282 15 to join; to combine 二合
283 15 a time; a trip 二合
284 15 to close 二合
285 15 to agree with; equal to 二合
286 15 to gather 二合
287 15 whole 二合
288 15 to be suitable; to be up to standard 二合
289 15 a musical note 二合
290 15 the conjunction of two astronomical objects 二合
291 15 to fight 二合
292 15 to conclude 二合
293 15 to be similar to 二合
294 15 and; also 二合
295 15 crowded 二合
296 15 a box 二合
297 15 to copulate 二合
298 15 a partner; a spouse 二合
299 15 harmonious 二合
300 15 should 二合
301 15 He 二合
302 15 a unit of measure for grain 二合
303 15 a container for grain measurement 二合
304 15 Merge 二合
305 15 unite; saṃyoga 二合
306 15 sān three
307 15 sān third
308 15 sān more than two
309 15 sān very few
310 15 sān repeatedly
311 15 sān San
312 15 sān three; tri
313 15 sān sa
314 15 chí to grasp; to hold 即持真言
315 15 chí to resist; to oppose 即持真言
316 15 chí to uphold 即持真言
317 15 chí to sustain; to keep; to uphold 即持真言
318 15 chí to administer; to manage 即持真言
319 15 chí to control 即持真言
320 15 chí to be cautious 即持真言
321 15 chí to remember 即持真言
322 15 chí to assist 即持真言
323 15 chí to hold; dhara 即持真言
324 15 chí with; using 即持真言
325 14 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 大慈毘盧遮那如來
326 14 one 已能證入一
327 14 Kangxi radical 1 已能證入一
328 14 as soon as; all at once 已能證入一
329 14 pure; concentrated 已能證入一
330 14 whole; all 已能證入一
331 14 first 已能證入一
332 14 the same 已能證入一
333 14 each 已能證入一
334 14 certain 已能證入一
335 14 throughout 已能證入一
336 14 used in between a reduplicated verb 已能證入一
337 14 sole; single 已能證入一
338 14 a very small amount 已能證入一
339 14 Yi 已能證入一
340 14 other 已能證入一
341 14 to unify 已能證入一
342 14 accidentally; coincidentally 已能證入一
343 14 abruptly; suddenly 已能證入一
344 14 or 已能證入一
345 14 one; eka 已能證入一
346 14 zhōng middle 剎中
347 14 zhōng medium; medium sized 剎中
348 14 zhōng China 剎中
349 14 zhòng to hit the mark 剎中
350 14 zhōng in; amongst 剎中
351 14 zhōng midday 剎中
352 14 zhōng inside 剎中
353 14 zhōng during 剎中
354 14 zhōng Zhong 剎中
355 14 zhōng intermediary 剎中
356 14 zhōng half 剎中
357 14 zhōng just right; suitably 剎中
358 14 zhōng while 剎中
359 14 zhòng to reach; to attain 剎中
360 14 zhòng to suffer; to infect 剎中
361 14 zhòng to obtain 剎中
362 14 zhòng to pass an exam 剎中
363 14 zhōng middle 剎中
364 14 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 剛印
365 14 yìn India 剛印
366 14 yìn a mudra; a hand gesture 剛印
367 14 yìn a seal; a stamp 剛印
368 14 yìn to tally 剛印
369 14 yìn a vestige; a trace 剛印
370 14 yìn Yin 剛印
371 14 yìn to leave a track or trace 剛印
372 14 yìn mudra 剛印
373 14 huò or; either; else 或有菩薩得歡
374 14 huò maybe; perhaps; might; possibly 或有菩薩得歡
375 14 huò some; someone 或有菩薩得歡
376 14 míngnián suddenly 或有菩薩得歡
377 14 huò or; vā 或有菩薩得歡
378 13 shàng top; a high position 上至阿迦膩吒天
379 13 shang top; the position on or above something 上至阿迦膩吒天
380 13 shàng to go up; to go forward 上至阿迦膩吒天
381 13 shàng shang 上至阿迦膩吒天
382 13 shàng previous; last 上至阿迦膩吒天
383 13 shàng high; higher 上至阿迦膩吒天
384 13 shàng advanced 上至阿迦膩吒天
385 13 shàng a monarch; a sovereign 上至阿迦膩吒天
386 13 shàng time 上至阿迦膩吒天
387 13 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上至阿迦膩吒天
388 13 shàng far 上至阿迦膩吒天
389 13 shàng big; as big as 上至阿迦膩吒天
390 13 shàng abundant; plentiful 上至阿迦膩吒天
391 13 shàng to report 上至阿迦膩吒天
392 13 shàng to offer 上至阿迦膩吒天
393 13 shàng to go on stage 上至阿迦膩吒天
394 13 shàng to take office; to assume a post 上至阿迦膩吒天
395 13 shàng to install; to erect 上至阿迦膩吒天
396 13 shàng to suffer; to sustain 上至阿迦膩吒天
397 13 shàng to burn 上至阿迦膩吒天
398 13 shàng to remember 上至阿迦膩吒天
399 13 shang on; in 上至阿迦膩吒天
400 13 shàng upward 上至阿迦膩吒天
401 13 shàng to add 上至阿迦膩吒天
402 13 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上至阿迦膩吒天
403 13 shàng to meet 上至阿迦膩吒天
404 13 shàng falling then rising (4th) tone 上至阿迦膩吒天
405 13 shang used after a verb indicating a result 上至阿迦膩吒天
406 13 shàng a musical note 上至阿迦膩吒天
407 13 shàng higher, superior; uttara 上至阿迦膩吒天
408 13 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 恒河沙數無量無邊一切化佛
409 13 無邊 wúbiān boundless; ananta 恒河沙數無量無邊一切化佛
410 13 that; those 彼佛
411 13 another; the other 彼佛
412 13 that; tad 彼佛
413 13 again; more; repeatedly 復有四金剛天女
414 13 to go back; to return 復有四金剛天女
415 13 to resume; to restart 復有四金剛天女
416 13 to do in detail 復有四金剛天女
417 13 to restore 復有四金剛天女
418 13 to respond; to reply to 復有四金剛天女
419 13 after all; and then 復有四金剛天女
420 13 even if; although 復有四金剛天女
421 13 Fu; Return 復有四金剛天女
422 13 to retaliate; to reciprocate 復有四金剛天女
423 13 to avoid forced labor or tax 復有四金剛天女
424 13 particle without meaing 復有四金剛天女
425 13 Fu 復有四金剛天女
426 13 repeated; again 復有四金剛天女
427 13 doubled; to overlapping; folded 復有四金剛天女
428 13 a lined garment with doubled thickness 復有四金剛天女
429 13 again; punar 復有四金剛天女
430 12 yòu right; right-hand 從右
431 12 yòu to help; to assist 從右
432 12 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 從右
433 12 yòu to bless and protect 從右
434 12 yòu an official building 從右
435 12 yòu the west 從右
436 12 yòu right wing; conservative 從右
437 12 yòu super 從右
438 12 yòu right 從右
439 12 yòu right; dakṣiṇa 從右
440 12 zhǐ to point 從其面門乃至足指
441 12 zhǐ finger 從其面門乃至足指
442 12 zhǐ digit; fingerwidth 從其面門乃至足指
443 12 zhǐ to indicate 從其面門乃至足指
444 12 zhǐ to make one's hair stand on end 從其面門乃至足指
445 12 zhǐ to refer to 從其面門乃至足指
446 12 zhǐ to rely on; to depend on 從其面門乃至足指
447 12 zhǐ toe 從其面門乃至足指
448 12 zhǐ to face towards 從其面門乃至足指
449 12 zhǐ to face upwards; to be upright 從其面門乃至足指
450 12 zhǐ to take responsibility for 從其面門乃至足指
451 12 zhǐ meaning; purpose 從其面門乃至足指
452 12 zhǐ to denounce 從其面門乃至足指
453 12 zhǐ finger; aṅguli 從其面門乃至足指
454 12 huā Hua 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
455 12 huā flower 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
456 12 huā to spend (money, time) 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
457 12 huā a flower shaped object 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
458 12 huā a beautiful female 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
459 12 huā having flowers 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
460 12 huā having a decorative pattern 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
461 12 huā having a a variety 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
462 12 huā false; empty 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
463 12 huā indistinct; fuzzy 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
464 12 huā excited 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
465 12 huā to flower 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
466 12 huā flower; puṣpa 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
467 12 行者 xíngzhě a pedestrian; a walker 瑜伽行者最初入道場時
468 12 行者 xíngzhě practitioner 瑜伽行者最初入道場時
469 12 行者 xíngzhě practitioner 瑜伽行者最初入道場時
470 12 行者 xíngzhě abbot's attendant 瑜伽行者最初入道場時
471 12 to bind; to tie
472 12 to restrict; to limit; to constrain
473 12 a leash; a tether
474 12 binding; attachment; bond; bandha
475 12 va
476 12 xīn heart [organ] 觀察大眾心之
477 12 xīn Kangxi radical 61 觀察大眾心之
478 12 xīn mind; consciousness 觀察大眾心之
479 12 xīn the center; the core; the middle 觀察大眾心之
480 12 xīn one of the 28 star constellations 觀察大眾心之
481 12 xīn heart 觀察大眾心之
482 12 xīn emotion 觀察大眾心之
483 12 xīn intention; consideration 觀察大眾心之
484 12 xīn disposition; temperament 觀察大眾心之
485 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 觀察大眾心之
486 12 Buddha; Awakened One 一時佛薄伽梵
487 12 relating to Buddhism 一時佛薄伽梵
488 12 a statue or image of a Buddha 一時佛薄伽梵
489 12 a Buddhist text 一時佛薄伽梵
490 12 to touch; to stroke 一時佛薄伽梵
491 12 Buddha 一時佛薄伽梵
492 12 Buddha; Awakened One 一時佛薄伽梵
493 12 shēng to be born; to give birth 乃至生盲
494 12 shēng to live 乃至生盲
495 12 shēng raw 乃至生盲
496 12 shēng a student 乃至生盲
497 12 shēng life 乃至生盲
498 12 shēng to produce; to give rise 乃至生盲
499 12 shēng alive 乃至生盲
500 12 shēng a lifetime 乃至生盲

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
this; here; etad
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
无量 無量
 1. wúliàng
 2. wúliàng
 3. wúliàng
 1. immeasurable; unlimited; aparimāṇa
 2. immeasurable
 3. Atula
obtain; attain; prāpta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿迦腻吒 阿迦膩吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
北方 98 The North
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
大威德 100 Yamantaka
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大观 大觀 100 Daguan
大光 100 Vistīrṇavatī
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
光鬘 103 Rasmimalin
海众 海眾 104 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
摩耶 109 Maya
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘那夜迦 112 Vinayaka
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
前金 113 Qianjin; Chienchin
如观 如觀 82 Ru Guan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
遮那 122 Vairocana
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智印 122 Wisdom Mudra
诸佛境界摄真实经 諸佛境界攝真實經 122 The Buddha Realms Emcompass True Reality Sutra; Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 188.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
八难 八難 98 eight difficulties
白佛 98 to address the Buddha
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
幢幡 99 a hanging banner
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大利 100 great advantage; great benefit
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
大仙 100 a great sage; maharsi
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
对法 對法 100
 1. corresponding law; the Abhidharma
 2. corresponding dharmas
恶鬼神 惡鬼神 195 evil demons and spirits
而作是念 195 made within himself the following reflection
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
灌顶宝冠 灌頂寶冠 103 empowered crown
灌顶号 灌頂號 103 abhiseka name
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 fruition; the result of karma
海会 海會 104
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
化佛 104 a Buddha image
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
羯磨 106 karma
解脱知见蕴 解脫知見蘊 106 aggregate of knowledge and experience of liberation; vimuktijñānadarśanaskandha
境智 106 objective world and subjective mind
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚缚印 金剛縛印 106 outer binding first; waifu fist
金刚铃 金剛鈴 106 vajra bell; vajra-ghaṇṭā
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
伎乐 伎樂 106 music
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利生 108 to benefit living beings
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙观察智 妙觀察智 109 wisdom of profound insight
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
难胜地 難勝地 110 the ground of mastery of final difficulties
难思 難思 110 hard to believe; incredible
那庾多 110 a nayuta
能所 110 ability to transform and transformable
品第一 112 Chapter One
平等性智 112 wisdom of universal equality
婆利师迦花 婆利師迦花 112 vārṣika
普请 普請 112
 1. Universally Inviting
 2. communal labor
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
散花 115 scatters flowers
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩耶 115
 1. vow; samaya
 2. occasion
三字 115 three characters
善慧地 115 the ground of finest discriminatory wisdom
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
圣众 聖眾 115 holy ones
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十波罗蜜 十波羅蜜 115 ten pāramitās; ten perfections
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十六菩萨 十六菩薩 115 the sixteen bodhisattvas
十善 115 the ten virtues
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
贪着 貪著 116 attachment to desire
他心智 116 understanding of the minds of other beings
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
我身 119 I; myself
五处 五處 119 five places; panca-sthana
五股金刚 五股金剛 119 five pronged vajra
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五欲 五慾 119 the five desires
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
现生 現生 120 the present life
现相 現相 120 world of objects
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
心地 120
 1. Mind Ground
 2. mind; mental ground
虚空界 虛空界 120 visible space
焰慧地 121 stage of flaming wisdom
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
疑网 疑網 121 a web of doubt
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一一各有 121 each one has; pratyeka
永不退转 永不退轉 121 Never Regress
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
赞歎 讚歎 122 praise
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
瞻蔔 122 campaka
证得 證得 122 realize; prāpti
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
众苦 眾苦 122 all suffering
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
种性 種性 122 lineage; gotra
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自心 122 One's Mind
最胜 最勝 122 jina; conqueror