Glossary and Vocabulary for Sutra on the Names of the Fathers and Mothers of the Seven Buddhas (Qi Fo Fumu Xing Zi Jing) 七佛父母姓字經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 49 letter; symbol; character 子字無延
2 49 Zi 子字無延
3 49 to love 子字無延
4 49 to teach; to educate 子字無延
5 49 to be allowed to marry 子字無延
6 49 courtesy name; style name; scholarly or literary name 子字無延
7 49 diction; wording 子字無延
8 49 handwriting 子字無延
9 49 calligraphy; a work of calligraphy 子字無延
10 49 a written pledge; a letter; a contract 子字無延
11 49 a font; a calligraphic style 子字無延
12 49 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 子字無延
13 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
14 43 relating to Buddhism 佛在舍衛國
15 43 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國
16 43 a Buddhist text 佛在舍衛國
17 43 to touch; to stroke 佛在舍衛國
18 43 Buddha 佛在舍衛國
19 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
20 17 弟子 dìzi disciple; follower; student 弟子幾人
21 17 弟子 dìzi youngster 弟子幾人
22 17 弟子 dìzi prostitute 弟子幾人
23 17 弟子 dìzi believer 弟子幾人
24 17 弟子 dìzi disciple 弟子幾人
25 17 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 弟子幾人
26 15 說經 shuō jīng to explain a sūtra; to expound the classics 維衛佛前後三會為諸比丘說經
27 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 佛將五百比丘
28 14 比丘 bǐqiū bhiksu 佛將五百比丘
29 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 佛將五百比丘
30 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 有十萬比丘皆得阿羅漢
31 13 děi to want to; to need to 有十萬比丘皆得阿羅漢
32 13 děi must; ought to 有十萬比丘皆得阿羅漢
33 13 de 有十萬比丘皆得阿羅漢
34 13 de infix potential marker 有十萬比丘皆得阿羅漢
35 13 to result in 有十萬比丘皆得阿羅漢
36 13 to be proper; to fit; to suit 有十萬比丘皆得阿羅漢
37 13 to be satisfied 有十萬比丘皆得阿羅漢
38 13 to be finished 有十萬比丘皆得阿羅漢
39 13 děi satisfying 有十萬比丘皆得阿羅漢
40 13 to contract 有十萬比丘皆得阿羅漢
41 13 to hear 有十萬比丘皆得阿羅漢
42 13 to have; there is 有十萬比丘皆得阿羅漢
43 13 marks time passed 有十萬比丘皆得阿羅漢
44 13 obtain; attain; prāpta 有十萬比丘皆得阿羅漢
45 12 to carry 所治國名剎末提
46 12 a flick up and rightwards in a character 所治國名剎末提
47 12 to lift; to raise 所治國名剎末提
48 12 to move forward [in time] 所治國名剎末提
49 12 to get; to fetch 所治國名剎末提
50 12 to mention; to raise [in discussion] 所治國名剎末提
51 12 to cheer up 所治國名剎末提
52 12 to be on guard 所治國名剎末提
53 12 a ladle 所治國名剎末提
54 12 Ti 所治國名剎末提
55 12 to to hurl; to pass 所治國名剎末提
56 12 第二 dì èr second 第二佛字式佛
57 12 第二 dì èr second; dvitīya 第二佛字式佛
58 12 第一 dì yī first 第一佛字維衛佛
59 12 第一 dì yī foremost; first 第一佛字維衛佛
60 12 第一 dì yī first; prathama 第一佛字維衛佛
61 12 第一 dì yī foremost; parama 第一佛字維衛佛
62 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
63 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
64 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
65 12 zhě ca 屬者若曹共議語何等
66 11 Yi 式佛亦姓拘隣
67 11 wéi to preserve; to maintain 第一佛字維衛佛
68 11 wéi dimension 第一佛字維衛佛
69 11 wéi a restraining rope 第一佛字維衛佛
70 11 wéi a rule; a law 第一佛字維衛佛
71 11 wéi a thin object 第一佛字維衛佛
72 11 wéi to tie up 第一佛字維衛佛
73 11 wéi to connect; to hold together 第一佛字維衛佛
74 11 self 我思念佛最神道德妙達所知高遠
75 11 [my] dear 我思念佛最神道德妙達所知高遠
76 11 Wo 我思念佛最神道德妙達所知高遠
77 11 self; atman; attan 我思念佛最神道德妙達所知高遠
78 11 ga 我思念佛最神道德妙達所知高遠
79 10 拘樓秦佛 jūlóuqín fó Krakucchanda Buddha 第一者拘樓秦佛
80 10 迦葉佛 jiāyè fó Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha 第三者迦葉佛
81 10 wèi to guard; to protect; to defend 第一佛字維衛佛
82 10 wèi a guard 第一佛字維衛佛
83 10 wèi feathering in arrows 第一佛字維衛佛
84 10 wèi a border area; a defended area 第一佛字維衛佛
85 10 wèi donkey 第一佛字維衛佛
86 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
87 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
88 10 wèi defend; ārakṣa 第一佛字維衛佛
89 10 huì can; be able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
90 10 huì able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
91 10 huì a meeting; a conference; an assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
92 10 kuài to balance an account 維衛佛前後三會為諸比丘說經
93 10 huì to assemble 維衛佛前後三會為諸比丘說經
94 10 huì to meet 維衛佛前後三會為諸比丘說經
95 10 huì a temple fair 維衛佛前後三會為諸比丘說經
96 10 huì a religious assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
97 10 huì an association; a society 維衛佛前後三會為諸比丘說經
98 10 huì a national or provincial capital 維衛佛前後三會為諸比丘說經
99 10 huì an opportunity 維衛佛前後三會為諸比丘說經
100 10 huì to understand 維衛佛前後三會為諸比丘說經
101 10 huì to be familiar with; to know 維衛佛前後三會為諸比丘說經
102 10 huì to be possible; to be likely 維衛佛前後三會為諸比丘說經
103 10 huì to be good at 維衛佛前後三會為諸比丘說經
104 10 huì a moment 維衛佛前後三會為諸比丘說經
105 10 huì to happen to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
106 10 huì to pay 維衛佛前後三會為諸比丘說經
107 10 huì a meeting place 維衛佛前後三會為諸比丘說經
108 10 kuài the seam of a cap 維衛佛前後三會為諸比丘說經
109 10 huì in accordance with 維衛佛前後三會為諸比丘說經
110 10 huì imperial civil service examination 維衛佛前後三會為諸比丘說經
111 10 huì to have sexual intercourse 維衛佛前後三會為諸比丘說經
112 10 huì Hui 維衛佛前後三會為諸比丘說經
113 10 huì combining; samsarga 維衛佛前後三會為諸比丘說經
114 10 隨葉佛 suíyè fó Visvabhu Buddha; Viśvabhu Buddha 第三佛字隨葉佛
115 10 zuò to do 何等不作知已去佛及當來佛年紀
116 10 zuò to act as; to serve as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
117 10 zuò to start 何等不作知已去佛及當來佛年紀
118 10 zuò a writing; a work 何等不作知已去佛及當來佛年紀
119 10 zuò to dress as; to be disguised as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
120 10 zuō to create; to make 何等不作知已去佛及當來佛年紀
121 10 zuō a workshop 何等不作知已去佛及當來佛年紀
122 10 zuō to write; to compose 何等不作知已去佛及當來佛年紀
123 10 zuò to rise 何等不作知已去佛及當來佛年紀
124 10 zuò to be aroused 何等不作知已去佛及當來佛年紀
125 10 zuò activity; action; undertaking 何等不作知已去佛及當來佛年紀
126 10 zuò to regard as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
127 10 zuò action; kāraṇa 何等不作知已去佛及當來佛年紀
128 10 式佛 shì fó Sikhin Buddha; Śikhin Buddha 第二佛字式佛
129 10 zhǒng kind; type 維衛佛剎利種
130 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 維衛佛剎利種
131 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 維衛佛剎利種
132 10 zhǒng seed; strain 維衛佛剎利種
133 10 zhǒng offspring 維衛佛剎利種
134 10 zhǒng breed 維衛佛剎利種
135 10 zhǒng race 維衛佛剎利種
136 10 zhǒng species 維衛佛剎利種
137 10 zhǒng root; source; origin 維衛佛剎利種
138 10 zhǒng grit; guts 維衛佛剎利種
139 9 釋迦文尼 shìjiāwénní Sakyamuni; Śākyamuni 第四者我字釋迦文尼佛
140 9 jīn today; present; now 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
141 9 jīn Jin 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
142 9 jīn modern 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
143 9 jīn now; adhunā 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
144 9 mother 因號無延母
145 9 Kangxi radical 80 因號無延母
146 9 female 因號無延母
147 9 female elders; older female relatives 因號無延母
148 9 parent; source; origin 因號無延母
149 9 all women 因號無延母
150 9 to foster; to nurture 因號無延母
151 9 a large proportion of currency 因號無延母
152 9 investment capital 因號無延母
153 9 mother; maternal deity 因號無延母
154 9 wàn ten thousand 有九萬比丘皆得阿羅漢
155 9 wàn many; myriad; innumerable 有九萬比丘皆得阿羅漢
156 9 wàn Wan 有九萬比丘皆得阿羅漢
157 9 Mo 有九萬比丘皆得阿羅漢
158 9 wàn scorpion dance 有九萬比丘皆得阿羅漢
159 9 wàn ten thousand; myriad; ayuta 有九萬比丘皆得阿羅漢
160 9 wéi to act as; to serve 維衛佛得道為佛時
161 9 wéi to change into; to become 維衛佛得道為佛時
162 9 wéi to be; is 維衛佛得道為佛時
163 9 wéi to do 維衛佛得道為佛時
164 9 wèi to support; to help 維衛佛得道為佛時
165 9 wéi to govern 維衛佛得道為佛時
166 9 拘那含牟尼佛 jūnàhánmóuní fó Kanakamuni Buddha 第二佛者拘那含牟尼佛
167 8 suǒ a few; various; some 所施行志意教令
168 8 suǒ a place; a location 所施行志意教令
169 8 suǒ indicates a passive voice 所施行志意教令
170 8 suǒ an ordinal number 所施行志意教令
171 8 suǒ meaning 所施行志意教令
172 8 suǒ garrison 所施行志意教令
173 8 suǒ place; pradeśa 所施行志意教令
174 8 to go; to 於屏處相與共語言
175 8 to rely on; to depend on 於屏處相與共語言
176 8 Yu 於屏處相與共語言
177 8 a crow 於屏處相與共語言
178 8 諸比丘 zhū bǐqiū monks 佛以天耳聞諸比丘共說是事
179 7 shòu old age; long life 維衛佛在世壽八萬歲
180 7 shòu lifespan 維衛佛在世壽八萬歲
181 7 shòu age 維衛佛在世壽八萬歲
182 7 shòu birthday 維衛佛在世壽八萬歲
183 7 shòu Shou 維衛佛在世壽八萬歲
184 7 shòu to give gold or silk in congratulations 維衛佛在世壽八萬歲
185 7 shòu used in preparation for death 維衛佛在世壽八萬歲
186 7 shòu long life; āyus 維衛佛在世壽八萬歲
187 7 xià bottom 於波陀羅樹下
188 7 xià to fall; to drop; to go down; to descend 於波陀羅樹下
189 7 xià to announce 於波陀羅樹下
190 7 xià to do 於波陀羅樹下
191 7 xià to withdraw; to leave; to exit 於波陀羅樹下
192 7 xià the lower class; a member of the lower class 於波陀羅樹下
193 7 xià inside 於波陀羅樹下
194 7 xià an aspect 於波陀羅樹下
195 7 xià a certain time 於波陀羅樹下
196 7 xià to capture; to take 於波陀羅樹下
197 7 xià to put in 於波陀羅樹下
198 7 xià to enter 於波陀羅樹下
199 7 xià to eliminate; to remove; to get off 於波陀羅樹下
200 7 xià to finish work or school 於波陀羅樹下
201 7 xià to go 於波陀羅樹下
202 7 xià to scorn; to look down on 於波陀羅樹下
203 7 xià to modestly decline 於波陀羅樹下
204 7 xià to produce 於波陀羅樹下
205 7 xià to stay at; to lodge at 於波陀羅樹下
206 7 xià to decide 於波陀羅樹下
207 7 xià to be less than 於波陀羅樹下
208 7 xià humble; lowly 於波陀羅樹下
209 7 xià below; adhara 於波陀羅樹下
210 7 xià lower; inferior; hina 於波陀羅樹下
211 7 wáng Wang 父字槃裱剎利王
212 7 wáng a king 父字槃裱剎利王
213 7 wáng Kangxi radical 96 父字槃裱剎利王
214 7 wàng to be king; to rule 父字槃裱剎利王
215 7 wáng a prince; a duke 父字槃裱剎利王
216 7 wáng grand; great 父字槃裱剎利王
217 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 父字槃裱剎利王
218 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 父字槃裱剎利王
219 7 wáng the head of a group or gang 父字槃裱剎利王
220 7 wáng the biggest or best of a group 父字槃裱剎利王
221 7 wáng king; best of a kind; rāja 父字槃裱剎利王
222 7 father 父字槃裱剎利王
223 7 Kangxi radical 88 父字槃裱剎利王
224 7 a male of an older generation 父字槃裱剎利王
225 7 a polite form of address for an older male 父字槃裱剎利王
226 7 worker 父字槃裱剎利王
227 7 father; pitṛ 父字槃裱剎利王
228 7 shí time; a point or period of time 維衛佛得道為佛時
229 7 shí a season; a quarter of a year 維衛佛得道為佛時
230 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 維衛佛得道為佛時
231 7 shí fashionable 維衛佛得道為佛時
232 7 shí fate; destiny; luck 維衛佛得道為佛時
233 7 shí occasion; opportunity; chance 維衛佛得道為佛時
234 7 shí tense 維衛佛得道為佛時
235 7 shí particular; special 維衛佛得道為佛時
236 7 shí to plant; to cultivate 維衛佛得道為佛時
237 7 shí an era; a dynasty 維衛佛得道為佛時
238 7 shí time [abstract] 維衛佛得道為佛時
239 7 shí seasonal 維衛佛得道為佛時
240 7 shí to wait upon 維衛佛得道為佛時
241 7 shí hour 維衛佛得道為佛時
242 7 shí appropriate; proper; timely 維衛佛得道為佛時
243 7 shí Shi 維衛佛得道為佛時
244 7 shí a present; currentlt 維衛佛得道為佛時
245 7 shí time; kāla 維衛佛得道為佛時
246 7 shí at that time; samaya 維衛佛得道為佛時
247 7 ā to groan 父字阿輪拏剎利王
248 7 ā a 父字阿輪拏剎利王
249 7 ē to flatter 父字阿輪拏剎利王
250 7 ē river bank 父字阿輪拏剎利王
251 7 ē beam; pillar 父字阿輪拏剎利王
252 7 ē a hillslope; a mound 父字阿輪拏剎利王
253 7 ē a turning point; a turn; a bend in a river 父字阿輪拏剎利王
254 7 ē E 父字阿輪拏剎利王
255 7 ē to depend on 父字阿輪拏剎利王
256 7 ē e 父字阿輪拏剎利王
257 7 ē a buttress 父字阿輪拏剎利王
258 7 ē be partial to 父字阿輪拏剎利王
259 7 ē thick silk 父字阿輪拏剎利王
260 7 ē e 父字阿輪拏剎利王
261 7 得道 dé dào to attain enlightenment 維衛佛得道為佛時
262 6 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 父字耶睒鉢多
263 6 duó many; much 父字耶睒鉢多
264 6 duō more 父字耶睒鉢多
265 6 duō excessive 父字耶睒鉢多
266 6 duō abundant 父字耶睒鉢多
267 6 duō to multiply; to acrue 父字耶睒鉢多
268 6 duō Duo 父字耶睒鉢多
269 6 duō ta 父字耶睒鉢多
270 6 婆羅門 póluómén Brahmin; 拘樓秦佛婆羅門種
271 6 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 拘樓秦佛婆羅門種
272 6 剎利 shālì Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah 式佛亦剎利種
273 6 在世 zài shì to live in the world 維衛佛在世壽八萬歲
274 6 child; son 子字無延
275 6 egg; newborn 子字無延
276 6 first earthly branch 子字無延
277 6 11 p.m.-1 a.m. 子字無延
278 6 Kangxi radical 39 子字無延
279 6 pellet; something small and hard 子字無延
280 6 master 子字無延
281 6 viscount 子字無延
282 6 zi you; your honor 子字無延
283 6 masters 子字無延
284 6 person 子字無延
285 6 young 子字無延
286 6 seed 子字無延
287 6 subordinate; subsidiary 子字無延
288 6 a copper coin 子字無延
289 6 female dragonfly 子字無延
290 6 constituent 子字無延
291 6 offspring; descendants 子字無延
292 6 dear 子字無延
293 6 little one 子字無延
294 6 son; putra 子字無延
295 6 offspring; tanaya 子字無延
296 6 shù tree 於波陀羅樹下
297 6 shù to plant 於波陀羅樹下
298 6 shù to establish 於波陀羅樹下
299 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
300 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
301 6 míng fame; renown; reputation 所治國名剎末提
302 6 míng a name; personal name; designation 所治國名剎末提
303 6 míng rank; position 所治國名剎末提
304 6 míng an excuse 所治國名剎末提
305 6 míng life 所治國名剎末提
306 6 míng to name; to call 所治國名剎末提
307 6 míng to express; to describe 所治國名剎末提
308 6 míng to be called; to have the name 所治國名剎末提
309 6 míng to own; to possess 所治國名剎末提
310 6 míng famous; renowned 所治國名剎末提
311 6 míng moral 所治國名剎末提
312 6 míng name; naman 所治國名剎末提
313 6 míng fame; renown; yasas 所治國名剎末提
314 6 shì to attend on 侍維衛佛者字阿輪
315 6 shì to accompany 侍維衛佛者字阿輪
316 6 shì a concubine 侍維衛佛者字阿輪
317 6 shì Shi 侍維衛佛者字阿輪
318 6 shì an attendant 侍維衛佛者字阿輪
319 6 shì bound to; anubaddha 侍維衛佛者字阿輪
320 5 萬歲 wàn suì ten thousand years 維衛佛在世壽八萬歲
321 5 萬歲 wàn suì Your Majesty 維衛佛在世壽八萬歲
322 5 萬歲 wàn suì for a ruler to due 維衛佛在世壽八萬歲
323 5 萬歲 wàn suì to wish long life 維衛佛在世壽八萬歲
324 5 xìng family name; surname 式佛亦姓拘隣
325 5 xìng to have the surname 式佛亦姓拘隣
326 5 xìng life 式佛亦姓拘隣
327 5 xìng a government official 式佛亦姓拘隣
328 5 xìng common people 式佛亦姓拘隣
329 5 xìng descendents 式佛亦姓拘隣
330 5 xìng a household; a clan 式佛亦姓拘隣
331 5 xìng family name; lineage; gotra 式佛亦姓拘隣
332 4 一會 yī huì one assembly; one meeting 拘樓秦佛一會說經
333 4 波羅 bōluó pineapple 母字波羅呵越提
334 4 to rub 所治國名阿耨憂摩
335 4 to approach; to press in 所治國名阿耨憂摩
336 4 to sharpen; to grind 所治國名阿耨憂摩
337 4 to obliterate; to erase 所治國名阿耨憂摩
338 4 to compare notes; to learn by interaction 所治國名阿耨憂摩
339 4 friction 所治國名阿耨憂摩
340 4 ma 所治國名阿耨憂摩
341 4 Māyā 所治國名阿耨憂摩
342 4 to capture; to arrest 維衛佛姓拘隣
343 4 to restrict; to restrain; to limit 維衛佛姓拘隣
344 4 strictly adhering [to regulations]; inflexible 維衛佛姓拘隣
345 4 to grasp 維衛佛姓拘隣
346 4 gōu bent 維衛佛姓拘隣
347 4 to block 維衛佛姓拘隣
348 4 to capture; dharṣayati 維衛佛姓拘隣
349 4 jié to coerce; to threaten; to menace 般泥洹已來九十一劫
350 4 jié take by force; to plunder 般泥洹已來九十一劫
351 4 jié a disaster; catastrophe 般泥洹已來九十一劫
352 4 jié a strategy in weiqi 般泥洹已來九十一劫
353 4 jié a kalpa; an eon 般泥洹已來九十一劫
354 4 No 所治國名阿樓那惒提
355 4 nuó to move 所治國名阿樓那惒提
356 4 nuó much 所治國名阿樓那惒提
357 4 nuó stable; quiet 所治國名阿樓那惒提
358 4 na 所治國名阿樓那惒提
359 4 ye 父字耶睒鉢多
360 4 ya 父字耶睒鉢多
361 4 lún a wheel 父字阿輪拏剎利王
362 4 lún a disk; a ring 父字阿輪拏剎利王
363 4 lún a revolution 父字阿輪拏剎利王
364 4 lún to revolve; to turn; to recur 父字阿輪拏剎利王
365 4 lún to take turns; in turn 父字阿輪拏剎利王
366 4 lún a steamer; a steamboat 父字阿輪拏剎利王
367 4 lún a 12 year cycle 父字阿輪拏剎利王
368 4 lún a vehicle with wheels 父字阿輪拏剎利王
369 4 lún a north-south measurement 父字阿輪拏剎利王
370 4 lún perimeter; circumference 父字阿輪拏剎利王
371 4 lún high soaring 父字阿輪拏剎利王
372 4 lún cakra 父字阿輪拏剎利王
373 4 lún Lun 父字阿輪拏剎利王
374 4 yuè at a high pitch 母字波羅呵越提
375 4 yuè to exceed; to leap; to skip 母字波羅呵越提
376 4 yuè to cross; to go past; to jump over 母字波羅呵越提
377 4 yuè to grab; to plunder; to snatch 母字波羅呵越提
378 4 yuè Yue [state] 母字波羅呵越提
379 4 yuè to transcend 母字波羅呵越提
380 4 yuè distant; far away 母字波羅呵越提
381 4 yuè impractical; not realistic 母字波羅呵越提
382 4 yuè to dissipate; to disperse 母字波羅呵越提
383 4 yuè to spread widely 母字波羅呵越提
384 4 yuè to decline; to fall 母字波羅呵越提
385 4 yuè Yue [peoples] 母字波羅呵越提
386 4 yuè superior 母字波羅呵越提
387 4 yuè Yue [region] 母字波羅呵越提
388 4 yuè to publicise 母字波羅呵越提
389 4 yuè Yue [surname] 母字波羅呵越提
390 4 luxuriant; dense; thick; moody 母字欝多羅
391 4 beard; whiskers 父字須波羅提惒剎利王
392 4 must 父字須波羅提惒剎利王
393 4 to wait 父字須波羅提惒剎利王
394 4 moment 父字須波羅提惒剎利王
395 4 whiskers 父字須波羅提惒剎利王
396 4 Xu 父字須波羅提惒剎利王
397 4 to be slow 父字須波羅提惒剎利王
398 4 to stop 父字須波羅提惒剎利王
399 4 to use 父字須波羅提惒剎利王
400 4 to be; is 父字須波羅提惒剎利王
401 4 tentacles; feelers; antennae 父字須波羅提惒剎利王
402 4 a fine stem 父字須波羅提惒剎利王
403 4 fine; slender; whisker-like 父字須波羅提惒剎利王
404 4 治國 zhìguó to rule a country 所治國名剎末提
405 4 Kangxi radical 49 飯已
406 4 to bring to an end; to stop 飯已
407 4 to complete 飯已
408 4 to demote; to dismiss 飯已
409 4 to recover from an illness 飯已
410 4 former; pūrvaka 飯已
411 4 gain; advantage; benefit 維衛佛剎利種
412 4 profit 維衛佛剎利種
413 4 sharp 維衛佛剎利種
414 4 to benefit; to serve 維衛佛剎利種
415 4 Li 維衛佛剎利種
416 4 to be useful 維衛佛剎利種
417 4 smooth; without a hitch 維衛佛剎利種
418 4 benefit; hita 維衛佛剎利種
419 4 父母 fùmǔ parents; mother and father 父母
420 4 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 父母
421 3 tuó steep bank 母字槃頭末陀
422 3 tuó dha 母字槃頭末陀
423 3 Kangxi radical 71 子字無延
424 3 to not have; without 子字無延
425 3 mo 子字無延
426 3 to not have 子字無延
427 3 Wu 子字無延
428 3 mo 子字無延
429 3 idea 佛自在意變化
430 3 Italy (abbreviation) 佛自在意變化
431 3 a wish; a desire; intention 佛自在意變化
432 3 mood; feeling 佛自在意變化
433 3 will; willpower; determination 佛自在意變化
434 3 bearing; spirit 佛自在意變化
435 3 to think of; to long for; to miss 佛自在意變化
436 3 to anticipate; to expect 佛自在意變化
437 3 to doubt; to suspect 佛自在意變化
438 3 meaning 佛自在意變化
439 3 a suggestion; a hint 佛自在意變化
440 3 an understanding; a point of view 佛自在意變化
441 3 Yi 佛自在意變化
442 3 manas; mind; mentation 佛自在意變化
443 3 cáo Cao 屬者若曹共議語何等
444 3 cáo a companion 屬者若曹共議語何等
445 3 cáo a government department; a government office 屬者若曹共議語何等
446 3 cáo a a party to a law suit 屬者若曹共議語何等
447 3 cáo Cao 屬者若曹共議語何等
448 3 eight 維衛佛在世壽八萬歲
449 3 Kangxi radical 12 維衛佛在世壽八萬歲
450 3 eighth 維衛佛在世壽八萬歲
451 3 all around; all sides 維衛佛在世壽八萬歲
452 3 eight; aṣṭa 維衛佛在世壽八萬歲
453 3 yán to speak; to say; said 諸比丘言
454 3 yán language; talk; words; utterance; speech 諸比丘言
455 3 yán Kangxi radical 149 諸比丘言
456 3 yán phrase; sentence 諸比丘言
457 3 yán a word; a syllable 諸比丘言
458 3 yán a theory; a doctrine 諸比丘言
459 3 yán to regard as 諸比丘言
460 3 yán to act as 諸比丘言
461 3 yán speech; vāc 諸比丘言
462 3 yán speak; vad 諸比丘言
463 3 lái to come 般泥洹已來九十一劫
464 3 lái please 般泥洹已來九十一劫
465 3 lái used to substitute for another verb 般泥洹已來九十一劫
466 3 lái used between two word groups to express purpose and effect 般泥洹已來九十一劫
467 3 lái wheat 般泥洹已來九十一劫
468 3 lái next; future 般泥洹已來九十一劫
469 3 lái a simple complement of direction 般泥洹已來九十一劫
470 3 lái to occur; to arise 般泥洹已來九十一劫
471 3 lái to earn 般泥洹已來九十一劫
472 3 lái to come; āgata 般泥洹已來九十一劫
473 3 國名 guómíng name of country 所在國名輪訶唎提那
474 3 gòng to share 於屏處相與共語言
475 3 gòng Communist 於屏處相與共語言
476 3 gòng to connect; to join; to combine 於屏處相與共語言
477 3 gòng to include 於屏處相與共語言
478 3 gòng same; in common 於屏處相與共語言
479 3 gǒng to cup one fist in the other hand 於屏處相與共語言
480 3 gǒng to surround; to circle 於屏處相與共語言
481 3 gōng to provide 於屏處相與共語言
482 3 gōng respectfully 於屏處相與共語言
483 3 gōng Gong 於屏處相與共語言
484 3 第三 dì sān third 第三佛字隨葉佛
485 3 第三 dì sān third; tṛtīya 第三佛字隨葉佛
486 3 rén person; people; a human being 弟子幾人
487 3 rén Kangxi radical 9 弟子幾人
488 3 rén a kind of person 弟子幾人
489 3 rén everybody 弟子幾人
490 3 rén adult 弟子幾人
491 3 rén somebody; others 弟子幾人
492 3 rén an upright person 弟子幾人
493 3 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 弟子幾人
494 3 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 佛智不可計量亦不可稱
495 3 不可 bù kě improbable 佛智不可計量亦不可稱
496 3 zhī to know 何等不作知已去佛及當來佛年紀
497 3 zhī to comprehend 何等不作知已去佛及當來佛年紀
498 3 zhī to inform; to tell 何等不作知已去佛及當來佛年紀
499 3 zhī to administer 何等不作知已去佛及當來佛年紀
500 3 zhī to distinguish; to discern 何等不作知已去佛及當來佛年紀

Frequencies of all Words

Top 813

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 49 letter; symbol; character 子字無延
2 49 Zi 子字無延
3 49 to love 子字無延
4 49 to teach; to educate 子字無延
5 49 to be allowed to marry 子字無延
6 49 courtesy name; style name; scholarly or literary name 子字無延
7 49 diction; wording 子字無延
8 49 handwriting 子字無延
9 49 calligraphy; a work of calligraphy 子字無延
10 49 a written pledge; a letter; a contract 子字無延
11 49 a font; a calligraphic style 子字無延
12 49 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 子字無延
13 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
14 43 relating to Buddhism 佛在舍衛國
15 43 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國
16 43 a Buddhist text 佛在舍衛國
17 43 to touch; to stroke 佛在舍衛國
18 43 Buddha 佛在舍衛國
19 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
20 17 弟子 dìzi disciple; follower; student 弟子幾人
21 17 弟子 dìzi youngster 弟子幾人
22 17 弟子 dìzi prostitute 弟子幾人
23 17 弟子 dìzi believer 弟子幾人
24 17 弟子 dìzi disciple 弟子幾人
25 17 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 弟子幾人
26 15 yǒu is; are; to exist 國中有婦人
27 15 yǒu to have; to possess 國中有婦人
28 15 yǒu indicates an estimate 國中有婦人
29 15 yǒu indicates a large quantity 國中有婦人
30 15 yǒu indicates an affirmative response 國中有婦人
31 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 國中有婦人
32 15 yǒu used to compare two things 國中有婦人
33 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 國中有婦人
34 15 yǒu used before the names of dynasties 國中有婦人
35 15 yǒu a certain thing; what exists 國中有婦人
36 15 yǒu multiple of ten and ... 國中有婦人
37 15 yǒu abundant 國中有婦人
38 15 yǒu purposeful 國中有婦人
39 15 yǒu You 國中有婦人
40 15 yǒu 1. existence; 2. becoming 國中有婦人
41 15 yǒu becoming; bhava 國中有婦人
42 15 jiē all; each and every; in all cases 皆聽
43 15 jiē same; equally 皆聽
44 15 說經 shuō jīng to explain a sūtra; to expound the classics 維衛佛前後三會為諸比丘說經
45 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 佛將五百比丘
46 14 比丘 bǐqiū bhiksu 佛將五百比丘
47 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 佛將五百比丘
48 13 de potential marker 有十萬比丘皆得阿羅漢
49 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 有十萬比丘皆得阿羅漢
50 13 děi must; ought to 有十萬比丘皆得阿羅漢
51 13 děi to want to; to need to 有十萬比丘皆得阿羅漢
52 13 děi must; ought to 有十萬比丘皆得阿羅漢
53 13 de 有十萬比丘皆得阿羅漢
54 13 de infix potential marker 有十萬比丘皆得阿羅漢
55 13 to result in 有十萬比丘皆得阿羅漢
56 13 to be proper; to fit; to suit 有十萬比丘皆得阿羅漢
57 13 to be satisfied 有十萬比丘皆得阿羅漢
58 13 to be finished 有十萬比丘皆得阿羅漢
59 13 de result of degree 有十萬比丘皆得阿羅漢
60 13 de marks completion of an action 有十萬比丘皆得阿羅漢
61 13 děi satisfying 有十萬比丘皆得阿羅漢
62 13 to contract 有十萬比丘皆得阿羅漢
63 13 marks permission or possibility 有十萬比丘皆得阿羅漢
64 13 expressing frustration 有十萬比丘皆得阿羅漢
65 13 to hear 有十萬比丘皆得阿羅漢
66 13 to have; there is 有十萬比丘皆得阿羅漢
67 13 marks time passed 有十萬比丘皆得阿羅漢
68 13 obtain; attain; prāpta 有十萬比丘皆得阿羅漢
69 12 to carry 所治國名剎末提
70 12 a flick up and rightwards in a character 所治國名剎末提
71 12 to lift; to raise 所治國名剎末提
72 12 to move forward [in time] 所治國名剎末提
73 12 to get; to fetch 所治國名剎末提
74 12 to mention; to raise [in discussion] 所治國名剎末提
75 12 to cheer up 所治國名剎末提
76 12 to be on guard 所治國名剎末提
77 12 a ladle 所治國名剎末提
78 12 Ti 所治國名剎末提
79 12 to to hurl; to pass 所治國名剎末提
80 12 第二 dì èr second 第二佛字式佛
81 12 第二 dì èr second; dvitīya 第二佛字式佛
82 12 第一 dì yī first 第一佛字維衛佛
83 12 第一 dì yī foremost; first 第一佛字維衛佛
84 12 第一 dì yī first; prathama 第一佛字維衛佛
85 12 第一 dì yī foremost; parama 第一佛字維衛佛
86 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
87 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
88 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
89 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 屬者若曹共議語何等
90 12 zhě that 屬者若曹共議語何等
91 12 zhě nominalizing function word 屬者若曹共議語何等
92 12 zhě used to mark a definition 屬者若曹共議語何等
93 12 zhě used to mark a pause 屬者若曹共議語何等
94 12 zhě topic marker; that; it 屬者若曹共議語何等
95 12 zhuó according to 屬者若曹共議語何等
96 12 zhě ca 屬者若曹共議語何等
97 11 also; too 式佛亦姓拘隣
98 11 but 式佛亦姓拘隣
99 11 this; he; she 式佛亦姓拘隣
100 11 although; even though 式佛亦姓拘隣
101 11 already 式佛亦姓拘隣
102 11 particle with no meaning 式佛亦姓拘隣
103 11 Yi 式佛亦姓拘隣
104 11 wéi to preserve; to maintain 第一佛字維衛佛
105 11 wéi dimension 第一佛字維衛佛
106 11 wéi a restraining rope 第一佛字維衛佛
107 11 wéi a rule; a law 第一佛字維衛佛
108 11 wéi a thin object 第一佛字維衛佛
109 11 wéi to tie up 第一佛字維衛佛
110 11 wéi to connect; to hold together 第一佛字維衛佛
111 11 wéi only; merely 第一佛字維衛佛
112 11 wéi a modal particle with no meaning 第一佛字維衛佛
113 11 I; me; my 我思念佛最神道德妙達所知高遠
114 11 self 我思念佛最神道德妙達所知高遠
115 11 we; our 我思念佛最神道德妙達所知高遠
116 11 [my] dear 我思念佛最神道德妙達所知高遠
117 11 Wo 我思念佛最神道德妙達所知高遠
118 11 self; atman; attan 我思念佛最神道德妙達所知高遠
119 11 ga 我思念佛最神道德妙達所知高遠
120 11 I; aham 我思念佛最神道德妙達所知高遠
121 10 拘樓秦佛 jūlóuqín fó Krakucchanda Buddha 第一者拘樓秦佛
122 10 迦葉佛 jiāyè fó Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha 第三者迦葉佛
123 10 wèi to guard; to protect; to defend 第一佛字維衛佛
124 10 wèi a guard 第一佛字維衛佛
125 10 wèi feathering in arrows 第一佛字維衛佛
126 10 wèi a border area; a defended area 第一佛字維衛佛
127 10 wèi donkey 第一佛字維衛佛
128 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
129 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
130 10 wèi defend; ārakṣa 第一佛字維衛佛
131 10 huì can; be able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
132 10 huì able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
133 10 huì a meeting; a conference; an assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
134 10 kuài to balance an account 維衛佛前後三會為諸比丘說經
135 10 huì to assemble 維衛佛前後三會為諸比丘說經
136 10 huì to meet 維衛佛前後三會為諸比丘說經
137 10 huì a temple fair 維衛佛前後三會為諸比丘說經
138 10 huì a religious assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
139 10 huì an association; a society 維衛佛前後三會為諸比丘說經
140 10 huì a national or provincial capital 維衛佛前後三會為諸比丘說經
141 10 huì an opportunity 維衛佛前後三會為諸比丘說經
142 10 huì to understand 維衛佛前後三會為諸比丘說經
143 10 huì to be familiar with; to know 維衛佛前後三會為諸比丘說經
144 10 huì to be possible; to be likely 維衛佛前後三會為諸比丘說經
145 10 huì to be good at 維衛佛前後三會為諸比丘說經
146 10 huì a moment 維衛佛前後三會為諸比丘說經
147 10 huì to happen to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
148 10 huì to pay 維衛佛前後三會為諸比丘說經
149 10 huì a meeting place 維衛佛前後三會為諸比丘說經
150 10 kuài the seam of a cap 維衛佛前後三會為諸比丘說經
151 10 huì in accordance with 維衛佛前後三會為諸比丘說經
152 10 huì imperial civil service examination 維衛佛前後三會為諸比丘說經
153 10 huì to have sexual intercourse 維衛佛前後三會為諸比丘說經
154 10 huì Hui 維衛佛前後三會為諸比丘說經
155 10 huì combining; samsarga 維衛佛前後三會為諸比丘說經
156 10 隨葉佛 suíyè fó Visvabhu Buddha; Viśvabhu Buddha 第三佛字隨葉佛
157 10 zuò to do 何等不作知已去佛及當來佛年紀
158 10 zuò to act as; to serve as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
159 10 zuò to start 何等不作知已去佛及當來佛年紀
160 10 zuò a writing; a work 何等不作知已去佛及當來佛年紀
161 10 zuò to dress as; to be disguised as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
162 10 zuō to create; to make 何等不作知已去佛及當來佛年紀
163 10 zuō a workshop 何等不作知已去佛及當來佛年紀
164 10 zuō to write; to compose 何等不作知已去佛及當來佛年紀
165 10 zuò to rise 何等不作知已去佛及當來佛年紀
166 10 zuò to be aroused 何等不作知已去佛及當來佛年紀
167 10 zuò activity; action; undertaking 何等不作知已去佛及當來佛年紀
168 10 zuò to regard as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
169 10 zuò action; kāraṇa 何等不作知已去佛及當來佛年紀
170 10 式佛 shì fó Sikhin Buddha; Śikhin Buddha 第二佛字式佛
171 10 zhǒng kind; type 維衛佛剎利種
172 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 維衛佛剎利種
173 10 zhǒng kind; type 維衛佛剎利種
174 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 維衛佛剎利種
175 10 zhǒng seed; strain 維衛佛剎利種
176 10 zhǒng offspring 維衛佛剎利種
177 10 zhǒng breed 維衛佛剎利種
178 10 zhǒng race 維衛佛剎利種
179 10 zhǒng species 維衛佛剎利種
180 10 zhǒng root; source; origin 維衛佛剎利種
181 10 zhǒng grit; guts 維衛佛剎利種
182 9 釋迦文尼 shìjiāwénní Sakyamuni; Śākyamuni 第四者我字釋迦文尼佛
183 9 jīn today; present; now 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
184 9 jīn Jin 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
185 9 jīn modern 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
186 9 jīn now; adhunā 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
187 9 mother 因號無延母
188 9 Kangxi radical 80 因號無延母
189 9 female 因號無延母
190 9 female elders; older female relatives 因號無延母
191 9 parent; source; origin 因號無延母
192 9 all women 因號無延母
193 9 to foster; to nurture 因號無延母
194 9 a large proportion of currency 因號無延母
195 9 investment capital 因號無延母
196 9 mother; maternal deity 因號無延母
197 9 wàn ten thousand 有九萬比丘皆得阿羅漢
198 9 wàn absolutely 有九萬比丘皆得阿羅漢
199 9 wàn many; myriad; innumerable 有九萬比丘皆得阿羅漢
200 9 wàn Wan 有九萬比丘皆得阿羅漢
201 9 Mo 有九萬比丘皆得阿羅漢
202 9 wàn scorpion dance 有九萬比丘皆得阿羅漢
203 9 wàn ten thousand; myriad; ayuta 有九萬比丘皆得阿羅漢
204 9 wèi for; to 維衛佛得道為佛時
205 9 wèi because of 維衛佛得道為佛時
206 9 wéi to act as; to serve 維衛佛得道為佛時
207 9 wéi to change into; to become 維衛佛得道為佛時
208 9 wéi to be; is 維衛佛得道為佛時
209 9 wéi to do 維衛佛得道為佛時
210 9 wèi for 維衛佛得道為佛時
211 9 wèi because of; for; to 維衛佛得道為佛時
212 9 wèi to 維衛佛得道為佛時
213 9 wéi in a passive construction 維衛佛得道為佛時
214 9 wéi forming a rehetorical question 維衛佛得道為佛時
215 9 wéi forming an adverb 維衛佛得道為佛時
216 9 wéi to add emphasis 維衛佛得道為佛時
217 9 wèi to support; to help 維衛佛得道為佛時
218 9 wéi to govern 維衛佛得道為佛時
219 9 拘那含牟尼佛 jūnàhánmóuní fó Kanakamuni Buddha 第二佛者拘那含牟尼佛
220 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所施行志意教令
221 8 suǒ an office; an institute 所施行志意教令
222 8 suǒ introduces a relative clause 所施行志意教令
223 8 suǒ it 所施行志意教令
224 8 suǒ if; supposing 所施行志意教令
225 8 suǒ a few; various; some 所施行志意教令
226 8 suǒ a place; a location 所施行志意教令
227 8 suǒ indicates a passive voice 所施行志意教令
228 8 suǒ that which 所施行志意教令
229 8 suǒ an ordinal number 所施行志意教令
230 8 suǒ meaning 所施行志意教令
231 8 suǒ garrison 所施行志意教令
232 8 suǒ place; pradeśa 所施行志意教令
233 8 suǒ that which; yad 所施行志意教令
234 8 in; at 於屏處相與共語言
235 8 in; at 於屏處相與共語言
236 8 in; at; to; from 於屏處相與共語言
237 8 to go; to 於屏處相與共語言
238 8 to rely on; to depend on 於屏處相與共語言
239 8 to go to; to arrive at 於屏處相與共語言
240 8 from 於屏處相與共語言
241 8 give 於屏處相與共語言
242 8 oppposing 於屏處相與共語言
243 8 and 於屏處相與共語言
244 8 compared to 於屏處相與共語言
245 8 by 於屏處相與共語言
246 8 and; as well as 於屏處相與共語言
247 8 for 於屏處相與共語言
248 8 Yu 於屏處相與共語言
249 8 a crow 於屏處相與共語言
250 8 whew; wow 於屏處相與共語言
251 8 諸比丘 zhū bǐqiū monks 佛以天耳聞諸比丘共說是事
252 7 shòu old age; long life 維衛佛在世壽八萬歲
253 7 shòu lifespan 維衛佛在世壽八萬歲
254 7 shòu age 維衛佛在世壽八萬歲
255 7 shòu birthday 維衛佛在世壽八萬歲
256 7 shòu Shou 維衛佛在世壽八萬歲
257 7 shòu to give gold or silk in congratulations 維衛佛在世壽八萬歲
258 7 shòu used in preparation for death 維衛佛在世壽八萬歲
259 7 shòu long life; āyus 維衛佛在世壽八萬歲
260 7 xià next 於波陀羅樹下
261 7 xià bottom 於波陀羅樹下
262 7 xià to fall; to drop; to go down; to descend 於波陀羅樹下
263 7 xià measure word for time 於波陀羅樹下
264 7 xià expresses completion of an action 於波陀羅樹下
265 7 xià to announce 於波陀羅樹下
266 7 xià to do 於波陀羅樹下
267 7 xià to withdraw; to leave; to exit 於波陀羅樹下
268 7 xià under; below 於波陀羅樹下
269 7 xià the lower class; a member of the lower class 於波陀羅樹下
270 7 xià inside 於波陀羅樹下
271 7 xià an aspect 於波陀羅樹下
272 7 xià a certain time 於波陀羅樹下
273 7 xià a time; an instance 於波陀羅樹下
274 7 xià to capture; to take 於波陀羅樹下
275 7 xià to put in 於波陀羅樹下
276 7 xià to enter 於波陀羅樹下
277 7 xià to eliminate; to remove; to get off 於波陀羅樹下
278 7 xià to finish work or school 於波陀羅樹下
279 7 xià to go 於波陀羅樹下
280 7 xià to scorn; to look down on 於波陀羅樹下
281 7 xià to modestly decline 於波陀羅樹下
282 7 xià to produce 於波陀羅樹下
283 7 xià to stay at; to lodge at 於波陀羅樹下
284 7 xià to decide 於波陀羅樹下
285 7 xià to be less than 於波陀羅樹下
286 7 xià humble; lowly 於波陀羅樹下
287 7 xià below; adhara 於波陀羅樹下
288 7 xià lower; inferior; hina 於波陀羅樹下
289 7 wáng Wang 父字槃裱剎利王
290 7 wáng a king 父字槃裱剎利王
291 7 wáng Kangxi radical 96 父字槃裱剎利王
292 7 wàng to be king; to rule 父字槃裱剎利王
293 7 wáng a prince; a duke 父字槃裱剎利王
294 7 wáng grand; great 父字槃裱剎利王
295 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 父字槃裱剎利王
296 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 父字槃裱剎利王
297 7 wáng the head of a group or gang 父字槃裱剎利王
298 7 wáng the biggest or best of a group 父字槃裱剎利王
299 7 wáng king; best of a kind; rāja 父字槃裱剎利王
300 7 father 父字槃裱剎利王
301 7 Kangxi radical 88 父字槃裱剎利王
302 7 a male of an older generation 父字槃裱剎利王
303 7 a polite form of address for an older male 父字槃裱剎利王
304 7 worker 父字槃裱剎利王
305 7 father; pitṛ 父字槃裱剎利王
306 7 shí time; a point or period of time 維衛佛得道為佛時
307 7 shí a season; a quarter of a year 維衛佛得道為佛時
308 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 維衛佛得道為佛時
309 7 shí at that time 維衛佛得道為佛時
310 7 shí fashionable 維衛佛得道為佛時
311 7 shí fate; destiny; luck 維衛佛得道為佛時
312 7 shí occasion; opportunity; chance 維衛佛得道為佛時
313 7 shí tense 維衛佛得道為佛時
314 7 shí particular; special 維衛佛得道為佛時
315 7 shí to plant; to cultivate 維衛佛得道為佛時
316 7 shí hour (measure word) 維衛佛得道為佛時
317 7 shí an era; a dynasty 維衛佛得道為佛時
318 7 shí time [abstract] 維衛佛得道為佛時
319 7 shí seasonal 維衛佛得道為佛時
320 7 shí frequently; often 維衛佛得道為佛時
321 7 shí occasionally; sometimes 維衛佛得道為佛時
322 7 shí on time 維衛佛得道為佛時
323 7 shí this; that 維衛佛得道為佛時
324 7 shí to wait upon 維衛佛得道為佛時
325 7 shí hour 維衛佛得道為佛時
326 7 shí appropriate; proper; timely 維衛佛得道為佛時
327 7 shí Shi 維衛佛得道為佛時
328 7 shí a present; currentlt 維衛佛得道為佛時
329 7 shí time; kāla 維衛佛得道為佛時
330 7 shí at that time; samaya 維衛佛得道為佛時
331 7 ā prefix to names of people 父字阿輪拏剎利王
332 7 ā to groan 父字阿輪拏剎利王
333 7 ā a 父字阿輪拏剎利王
334 7 ē to flatter 父字阿輪拏剎利王
335 7 ā expresses doubt 父字阿輪拏剎利王
336 7 ē river bank 父字阿輪拏剎利王
337 7 ē beam; pillar 父字阿輪拏剎利王
338 7 ē a hillslope; a mound 父字阿輪拏剎利王
339 7 ē a turning point; a turn; a bend in a river 父字阿輪拏剎利王
340 7 ē E 父字阿輪拏剎利王
341 7 ē to depend on 父字阿輪拏剎利王
342 7 ā a final particle 父字阿輪拏剎利王
343 7 ē e 父字阿輪拏剎利王
344 7 ē a buttress 父字阿輪拏剎利王
345 7 ē be partial to 父字阿輪拏剎利王
346 7 ē thick silk 父字阿輪拏剎利王
347 7 ā this; these 父字阿輪拏剎利王
348 7 ē e 父字阿輪拏剎利王
349 7 得道 dé dào to attain enlightenment 維衛佛得道為佛時
350 6 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 父字耶睒鉢多
351 6 duó many; much 父字耶睒鉢多
352 6 duō more 父字耶睒鉢多
353 6 duō an unspecified extent 父字耶睒鉢多
354 6 duō used in exclamations 父字耶睒鉢多
355 6 duō excessive 父字耶睒鉢多
356 6 duō to what extent 父字耶睒鉢多
357 6 duō abundant 父字耶睒鉢多
358 6 duō to multiply; to acrue 父字耶睒鉢多
359 6 duō mostly 父字耶睒鉢多
360 6 duō simply; merely 父字耶睒鉢多
361 6 duō frequently 父字耶睒鉢多
362 6 duō very 父字耶睒鉢多
363 6 duō Duo 父字耶睒鉢多
364 6 duō ta 父字耶睒鉢多
365 6 duō many; bahu 父字耶睒鉢多
366 6 婆羅門 póluómén Brahmin; 拘樓秦佛婆羅門種
367 6 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 拘樓秦佛婆羅門種
368 6 剎利 shālì Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah 式佛亦剎利種
369 6 在世 zài shì to live in the world 維衛佛在世壽八萬歲
370 6 child; son 子字無延
371 6 egg; newborn 子字無延
372 6 first earthly branch 子字無延
373 6 11 p.m.-1 a.m. 子字無延
374 6 Kangxi radical 39 子字無延
375 6 zi indicates that the the word is used as a noun 子字無延
376 6 pellet; something small and hard 子字無延
377 6 master 子字無延
378 6 viscount 子字無延
379 6 zi you; your honor 子字無延
380 6 masters 子字無延
381 6 person 子字無延
382 6 young 子字無延
383 6 seed 子字無延
384 6 subordinate; subsidiary 子字無延
385 6 a copper coin 子字無延
386 6 bundle 子字無延
387 6 female dragonfly 子字無延
388 6 constituent 子字無延
389 6 offspring; descendants 子字無延
390 6 dear 子字無延
391 6 little one 子字無延
392 6 son; putra 子字無延
393 6 offspring; tanaya 子字無延
394 6 shù tree 於波陀羅樹下
395 6 shù to plant 於波陀羅樹下
396 6 shù to establish 於波陀羅樹下
397 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
398 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
399 6 míng measure word for people 所治國名剎末提
400 6 míng fame; renown; reputation 所治國名剎末提
401 6 míng a name; personal name; designation 所治國名剎末提
402 6 míng rank; position 所治國名剎末提
403 6 míng an excuse 所治國名剎末提
404 6 míng life 所治國名剎末提
405 6 míng to name; to call 所治國名剎末提
406 6 míng to express; to describe 所治國名剎末提
407 6 míng to be called; to have the name 所治國名剎末提
408 6 míng to own; to possess 所治國名剎末提
409 6 míng famous; renowned 所治國名剎末提
410 6 míng moral 所治國名剎末提
411 6 míng name; naman 所治國名剎末提
412 6 míng fame; renown; yasas 所治國名剎末提
413 6 shì to attend on 侍維衛佛者字阿輪
414 6 shì to accompany 侍維衛佛者字阿輪
415 6 shì a concubine 侍維衛佛者字阿輪
416 6 shì Shi 侍維衛佛者字阿輪
417 6 shì an attendant 侍維衛佛者字阿輪
418 6 shì bound to; anubaddha 侍維衛佛者字阿輪
419 5 萬歲 wàn suì ten thousand years 維衛佛在世壽八萬歲
420 5 萬歲 wàn suì Your Majesty 維衛佛在世壽八萬歲
421 5 萬歲 wàn suì for a ruler to due 維衛佛在世壽八萬歲
422 5 萬歲 wàn suì to wish long life 維衛佛在世壽八萬歲
423 5 xìng family name; surname 式佛亦姓拘隣
424 5 xìng to have the surname 式佛亦姓拘隣
425 5 xìng life 式佛亦姓拘隣
426 5 xìng a government official 式佛亦姓拘隣
427 5 xìng common people 式佛亦姓拘隣
428 5 xìng descendents 式佛亦姓拘隣
429 5 xìng a household; a clan 式佛亦姓拘隣
430 5 xìng family name; lineage; gotra 式佛亦姓拘隣
431 4 一會 yī huì one assembly; one meeting 拘樓秦佛一會說經
432 4 波羅 bōluó pineapple 母字波羅呵越提
433 4 to rub 所治國名阿耨憂摩
434 4 to approach; to press in 所治國名阿耨憂摩
435 4 to sharpen; to grind 所治國名阿耨憂摩
436 4 to obliterate; to erase 所治國名阿耨憂摩
437 4 to compare notes; to learn by interaction 所治國名阿耨憂摩
438 4 friction 所治國名阿耨憂摩
439 4 ma 所治國名阿耨憂摩
440 4 Māyā 所治國名阿耨憂摩
441 4 to capture; to arrest 維衛佛姓拘隣
442 4 to restrict; to restrain; to limit 維衛佛姓拘隣
443 4 strictly adhering [to regulations]; inflexible 維衛佛姓拘隣
444 4 to grasp 維衛佛姓拘隣
445 4 gōu bent 維衛佛姓拘隣
446 4 to block 維衛佛姓拘隣
447 4 to capture; dharṣayati 維衛佛姓拘隣
448 4 jié to coerce; to threaten; to menace 般泥洹已來九十一劫
449 4 jié take by force; to plunder 般泥洹已來九十一劫
450 4 jié a disaster; catastrophe 般泥洹已來九十一劫
451 4 jié a strategy in weiqi 般泥洹已來九十一劫
452 4 jié a kalpa; an eon 般泥洹已來九十一劫
453 4 that 所治國名阿樓那惒提
454 4 if that is the case 所治國名阿樓那惒提
455 4 nèi that 所治國名阿樓那惒提
456 4 where 所治國名阿樓那惒提
457 4 how 所治國名阿樓那惒提
458 4 No 所治國名阿樓那惒提
459 4 nuó to move 所治國名阿樓那惒提
460 4 nuó much 所治國名阿樓那惒提
461 4 nuó stable; quiet 所治國名阿樓那惒提
462 4 na 所治國名阿樓那惒提
463 4 final interogative 父字耶睒鉢多
464 4 ye 父字耶睒鉢多
465 4 ya 父字耶睒鉢多
466 4 lún a round; a turn 父字阿輪拏剎利王
467 4 lún a wheel 父字阿輪拏剎利王
468 4 lún a disk; a ring 父字阿輪拏剎利王
469 4 lún a revolution 父字阿輪拏剎利王
470 4 lún to revolve; to turn; to recur 父字阿輪拏剎利王
471 4 lún to take turns; in turn 父字阿輪拏剎利王
472 4 lún a steamer; a steamboat 父字阿輪拏剎利王
473 4 lún a 12 year cycle 父字阿輪拏剎利王
474 4 lún a vehicle with wheels 父字阿輪拏剎利王
475 4 lún a north-south measurement 父字阿輪拏剎利王
476 4 lún perimeter; circumference 父字阿輪拏剎利王
477 4 lún high soaring 父字阿輪拏剎利王
478 4 lún cakra 父字阿輪拏剎利王
479 4 lún Lun 父字阿輪拏剎利王
480 4 yuè more 母字波羅呵越提
481 4 yuè at a high pitch 母字波羅呵越提
482 4 yuè to exceed; to leap; to skip 母字波羅呵越提
483 4 yuè to cross; to go past; to jump over 母字波羅呵越提
484 4 yuè to grab; to plunder; to snatch 母字波羅呵越提
485 4 yuè Yue [state] 母字波羅呵越提
486 4 yuè to transcend 母字波羅呵越提
487 4 yuè distant; far away 母字波羅呵越提
488 4 yuè impractical; not realistic 母字波羅呵越提
489 4 yuè to dissipate; to disperse 母字波羅呵越提
490 4 yuè to spread widely 母字波羅呵越提
491 4 yuè to decline; to fall 母字波羅呵越提
492 4 yuè Yue [peoples] 母字波羅呵越提
493 4 yuè superior 母字波羅呵越提
494 4 yuè Yue [region] 母字波羅呵越提
495 4 yuè to publicise 母字波羅呵越提
496 4 yuè Yue [surname] 母字波羅呵越提
497 4 yuè a particle with no meaning 母字波羅呵越提
498 4 luxuriant; dense; thick; moody 母字欝多羅
499 4 shì is; are; am; to be 佛是我所尊事神無極
500 4 shì is exactly 佛是我所尊事神無極

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
弟子
 1. dìzi
 2. dìzi
 1. disciple
 2. disciple; śiṣya; śrāvaka
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra; to expound the classics
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
obtain; attain; prāpta
第二 dì èr second; dvitīya
第一
 1. dì yī
 2. dì yī
 1. first; prathama
 2. foremost; parama
阿罗汉 阿羅漢
 1. Āluóhàn
 2. Āluóhàn
 1. arhat
 2. Arhat
zhě ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
般泥洹 98 Parinirvāṇa
多罗 多羅 100 Tara
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦维罗卫 迦維羅衛 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
拘楼秦佛 拘樓秦佛 106 Krakucchanda Buddha
拘那含牟尼佛 106 Kanakamuni Buddha
罗云 羅雲 108
 1. Rahula
 2. Luoyun
 3. Rāhula
摩诃摩耶 摩訶摩耶 109 Maya; Queen Maya of Sakya
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
槃头 槃頭 112 Bandhumā; Pāṇḍu
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
七佛父母姓字经 七佛父母姓字經 113 Sutra on the Names of the Fathers and Mothers of the Seven Buddhas; Qi Fo Fumu Xing Zi Jing
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
舍利弗罗 舍利弗羅 115 Śariputra; Sariputta
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
式佛 115 Sikhin Buddha; Śikhin Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
释迦文尼 釋迦文尼 115 Sakyamuni; Śākyamuni
随叶佛 隨葉佛 115 Visvabhu Buddha; Viśvabhu Buddha
陀罗 陀羅 116 Tārā
耶舍 121 Narendrayaśas
阅头檀 閱頭檀 121 Shuddhodana; Suddhodana; śuddhodana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 21.

Simplified Traditional Pinyin English
船师 船師 99 captain
得道 100 to attain enlightenment
度世 100 to pass through life
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛姓 102 Buddha's Family Name
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
摩竭 109 makara
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
尼拘类 尼拘類 110 Indian banyan; nyagrodha tree
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
萨罗树 薩羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
姓字 120 surname and given name
一会 一會 121 one assembly; one meeting
诸比丘 諸比丘 122 monks