Glossary and Vocabulary for Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 《月明菩薩經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 17 wáng Wang 名諦念願無上王如來
2 17 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 若作比丘
3 13 rén person / people / a human being 與大比丘眾千二百五十人
4 13 yuàn to hope / to wish / to desire 奉持食四願
5 13 無數 wúshù countless / innumerable 使無數人得須陀洹道
6 13 Buddha / Awakened One 佛在羅閱祇耆闍崛山中
7 9 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行三事
8 8 shí time / a period of time 是時
9 8 太子 tàizǐ a crown prince 王第一太子
10 8 月明 yuèmíng moonlight 漢言月明
11 8 dào way / road / path 疾逮得無上正真道
12 8 shàng top / a high position 疾逮得無上正真道
13 7 爾時 ěr shí at that time 爾時
14 7 人生 rénshēng life 無數人生四王天上
15 7 xīn heart 意無貪心
16 7 童男 tóngnán virgin male 佛譬童男
17 5 無上 wúshàng supreme / unexcelled 名諦念願無上王如來
18 5 desire 其數欲盡最後五十歲中
19 5 shì matter / thing / item 復有一事
20 5 zhōng middle 佛在羅閱祇耆闍崛山中
21 5 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
22 5 yán to speak / to say / said 漢言月明
23 4 誠意 chéngyì sincerity / cordiality 漢言至誠意
24 4 method / way 字栴羅法
25 4 便 biàn convenient / handy / easy 便變化作無央數身形
26 4 血肉 xuèròu flesh 何從得生人血肉
27 4 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 常持是三昧
28 4 深法 shēn fǎ a profound truth 常護佛深法
29 4 chí to grasp / to hold 持法施
30 4 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名諦念願無上王如來
31 4 zhǐ to stop / to halt 其法留止二十億千歲
32 4 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 令得安隱給與醫藥
33 4 三事 sānshì three things 常修行佛三事
34 4 one 佛說月明菩薩經一卷
35 3 shòu to suffer / to be subjected to 示現受身於世間
36 3 hàn Han Chinese 漢言月明
37 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說月明菩薩經一卷
38 3 第一 dì yī first 第一願者
39 3 shǔ to count 無央數極廣遠
40 3 shī the practice of selfless giving / dāna 飯食施
41 3 four 奉持食四願
42 3 不復 bùfù to not go back 比丘多不復信深經
43 3 to go 人人皆當過泥洹大道去
44 3 歡喜 huānxǐ joyful 大歡喜悅懌不能自勝
45 3 諦念 dì niàn Right Intention / Right Thought 名諦念願無上王如來
46 3 xíng to walk / to move 有清潔之行
47 3 zhì wisdom / knowledge / understanding 漢言智止
48 3 day of the month / a certain day 名申日
49 3 智力 zhìlì intelligence / intellect 名智力
50 3 無有 wú yǒu there is not 無有厭極
51 3 luó Luo 字栴羅法
52 3 to protect / to guard 常護佛深法
53 3 菩薩大士 púsàdàshì bodhisattva-mahāsattva 菩薩大士
54 3 letter / symbol / character 字栴羅法
55 3 醫藥 yīyào medicine 令得安隱給與醫藥
56 3 niàn to read aloud / to recite 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
57 3 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 疾逮得無上正真道
58 3 月明菩薩經 Yuèmíng Púsà Jīng Yueming Pusa Jing / Candraprabhabodhisattva 佛說月明菩薩經一卷
59 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 比丘多不復信深經
60 2 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 前為佛作禮
61 2 般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa 便般泥洹
62 2 在家 zàijiā lay person / laity 在家
63 2 ròu meat / muscle 當得生人肉血飲食之
64 2 to reply / to answer 王答太子
65 2 jìn to the greatest extent / utmost 所度盡已
66 2 yōu to worry / to be concerned 勤苦當憂
67 2 xuè blood 當得生人肉血飲食之
68 2 sān three 三者
69 2 gào to tell / to say / said / told 佛告月明童男
70 2 shì a generation 世有佛
71 2 生人 shēngrén a stranger 當得生人肉血飲食之
72 2 羅閱祇 Luóyuèzhǐ Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛在羅閱祇耆闍崛山中
73 2 hair 無數人受別發無上正真道意
74 2 buttocks / thigh 是比丘髀上生大惡瘡
75 2 法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma 持法施
76 2 to doubt / to disbelieve 布施終不中疑
77 2 shēn human body / torso 示現受身於世間
78 2 財寶 cái bǎo money and valuables 願以財寶與一切人共
79 2 idea 意無貪心
80 2 to be fond of / to like 多喜淺事
81 2 yāng center 無央數極廣遠
82 2 chuāng sore / skin ulcer 是比丘髀上生大惡瘡
83 2 厭足 yànzú to satisfy / to be satisfied 無有厭足
84 2 天上 tiānshàng the sky 無數人生鹽天上
85 2 to cut / to divide / to partition 持刀割髀
86 2 lìng to make / to cause to be / to lead 令得安隱給與醫藥
87 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 國中醫藥所不能愈
88 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 當供養之趣令得愈
89 2 capacity / degree / a standard / a measure 所度盡已
90 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
91 2 bēi sadness / sorrow / grief 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
92 2 迎逆 yíngnì to greet 常以善意迎逆一切人心
93 2 wén to hear 聞如是
94 2 常樂 cháng lè lasting joy 常樂得是行
95 2 zhòng heavy 國人愛重亦爾
96 2 suí to follow 隨所樂具習行為上尊
97 2 shēn to extend 名申日
98 2 經法 jīngfǎ canonical teachings 常樂經法施
99 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
100 2 suì age 其法留止二十億千歲
101 2 飯食 fànshí food 飯食施
102 2 to reach 願行二事以法施及飯食
103 2 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
104 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 隨所樂具習行為上尊
105 2 Germany 德中德最安隱
106 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 疾逮得無上正真道
107 2 zuò to do 若作比丘
108 2 to fly 隨所樂具習行為上尊
109 2 chóu to worry about 王愁大悲
110 2 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 常誦是三昧
111 2 二者 èrzhě the two / both 二者
112 2 道意 dào yì intention to attain enlightenment 無數人受別發無上正真道意
113 2 qiān one thousand 與大比丘眾千二百五十人
114 2 big / great / huge / large / major 是比丘髀上生大惡瘡
115 2 世間 shìjiān world / the human world 示現受身於世間
116 2 disease / sickness / ailment 疾逮得無上正真道
117 2 除愈 chúyù to heal and recover completely 瘡即除愈
118 1 國中 guózhōng junior high school 國中醫藥所不能愈
119 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
120 1 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 南吳月支國居士支謙譯
121 1 jīng to go through / to experience 佛說經已
122 1 最後 zuìhòu final / last 其數欲盡最後五十歲中
123 1 童子 tóngzǐ boy 月明童子
124 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 常行哀心
125 1 interesting 當供養之趣令得愈
126 1 xìn to believe / to trust 比丘多不復信深經
127 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 王愁大悲
128 1 欲求 yùqiú to desire / to want 善女人欲求度世苦者
129 1 book / volume
130 1 魔天 mótiān Māra 無數人生魔天上
131 1 tīng to listen 時聽是比丘說經法
132 1 wèn to ask 勅問臣下
133 1 一面 yīmiàn one side 却坐一面
134 1 持刀 chídāo to hold a knife / knife-wielding 持刀割髀
135 1 shì room / bedroom 還入齋室
136 1 使 shǐ to make / to cause 使無數人得須陀洹道
137 1 zhāi to abstain from meat or wine 還入齋室
138 1 至心 zhìxīn sincerity 各有至心
139 1 wèi to guard / to protect / to defend 字若羅衛
140 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 佛譬童男
141 1 empty / deserted 王寤
142 1 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 閻浮利國有王
143 1 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 勤苦當憂
144 1 to calculate / to compute / to count 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
145 1 shēng to be born / to give birth 是比丘髀上生大惡瘡
146 1 飲食 yǐn shí food and drink 當得生人肉血飲食之
147 1 月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian 南吳月支國居士支謙譯
148 1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 其日現得等正覺相
149 1 驚悸 jīngjì shaking in fear / one's heart palpitating with fear 驚悸不樂
150 1 我身 wǒshēn I / myself 我身是
151 1 zhù to dwell / to live / to reside 正立法中住
152 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
153 1 人心 rénxīn popular feeling 常以善意迎逆一切人心
154 1 yuè pleased 大歡喜悅懌不能自勝
155 1 善意 shànyì goodwill 常以善意迎逆一切人心
156 1 尊敬 zūnjìng to respect / to revere 為王所尊敬
157 1 qióng poor / destitute / impoverished 若比丘疾病窮厄
158 1 zhòng many / numerous 與大比丘眾千二百五十人
159 1 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 當發意求佛
160 1 九十六 jiǔshíliù 96 / ninety-six 以是便具降九十六種道
161 1 信佛 xìn Fó to believe in Buddhism 諦信佛深法
162 1 第三 dì sān third 第三願者
163 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 常修行佛三事
164 1 to carry 提和竭羅佛是
165 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
166 1 zuò to sit 却坐一面
167 1 二十 èrshí twenty 其法留止二十億千歲
168 1 zhān rare 字栴羅法
169 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 夢中有天人來語王言
170 1 tòng to feel pain / to ache 不復念太子痛
171 1 zhèng upright / straight 正立法中住
172 1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
173 1 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 願世世與善知識共會
174 1 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 未來當作佛者
175 1 夢中 mèngzhōng in a dream 夢中有天人來語王言
176 1 lái to come 夢中有天人來語王言
177 1 to give / to bestow favors 便舉國財寶賜與太子
178 1 yuē to speak / to say 太子以偈答王曰
179 1 五十 wǔshí fifty 其數欲盡最後五十歲中
180 1 juǎn to coil / to roll 佛說月明菩薩經一卷
181 1 現身 xiànshēn to show oneself / to appear / (of a deity) to appear in the flesh 現身一日
182 1 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人欲求度世苦者
183 1 chì imperial decree 勅問臣下
184 1 dialect / language / speech 夢中有天人來語王言
185 1 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩萬人俱
186 1 gatha / hymn / verse 太子以偈答王曰
187 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 等正覺饒益於世間不可計量
188 1 shèng to beat / to win / to conquer 大歡喜悅懌不能自勝
189 1 to translate / to interpret 南吳月支國居士支謙譯
190 1 施與 shīyǔ to donate / to give 割血肉施與人
191 1 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 常行慈心
192 1 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 即為淚出
193 1 wàn ten thousand 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
194 1 clothes / dress / garment 比丘得服之
195 1 臣下 chénxià an official in feudal court 勅問臣下
196 1 世世 shìshì from age to age 願世世與善知識共會
197 1 zhōng end / finish / conclusion 布施終不中疑
198 1 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means 願一切人疾逮善權方便
199 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 無數人生尼摩羅天上
200 1 喜樂 xǐlè joy 隨所喜樂而開導之
201 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 菩薩萬人俱
202 1 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means 常以善權迎逆人
203 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現受身於世間
204 1 jiàn to see 王欲見是比丘
205 1 默然 mòrán silent / speechless 太子默然
206 1 honor / reputation 是供養佛所譽
207 1 cún to exist / to survive 意存比丘
208 1 Wu 南吳月支國居士支謙譯
209 1 shí ten 與大比丘眾千二百五十人
210 1 二事 èr shì two things 願行二事以法施及飯食
211 1 lèi tears 即為淚出
212 1 黠慧 xiá intelligent 常行黠慧心
213 1 qīn relatives 至誠意比丘與智力王有親理
214 1 wēi small / tiny 最為賤微
215 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 斷貪婬去瞋恚
216 1 píng flat / level / smooth 太子亦自平復
217 1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘眾千二百五十人
218 1 dào to arrive 童男到佛所
219 1 教授 jiàoshòu professor 於是教授
220 1 給與 gěiyǔ to give 令得安隱給與醫藥
221 1 變化 biànhuà to change 便變化作無央數身形
222 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 其法留止二十億千歲
223 1 積累 jīlěi to accumulate 積累功德欲度一切故
224 1 sòng to deliver / to carry / to give 持送與比丘
225 1 wéi to disobey / to violate / to defy 道無所違
226 1 答問 dáwèn answer 常行答問心
227 1 立法 lìfǎ to legislate 正立法中住
228 1 yǒng to leap / to jump 常行喜踊心
229 1 大姓 dàxìng an aristocratic family or clan / a large and influential family 羅閱祇有大姓豪富家
230 1 世人 shìrén mankind 世人所重
231 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 積累功德欲度一切故
232 1 jiàn mean / low / base 最為賤微
233 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
234 1 第二 dì èr second 第二願者
235 1 shí food / food and drink 奉持食四願
236 1 huì can / be able to 願世世與善知識共會
237 1 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 尚當不惜肌肉
238 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若善男子
239 1 jiā to add 加有八事
240 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 今彌勒菩薩是
241 1 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 南吳月支國居士支謙譯
242 1 to enter 還入齋室
243 1 to float / to drift / to waft 世有比丘字浮曇末
244 1 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures 比丘多不復信深經
245 1 to enjoy / to be glad / to be pleased 大歡喜悅懌不能自勝
246 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 奉守禁戒當如法
247 1 如法 rú fǎ In Accord With 奉守禁戒當如法
248 1 guǎng wide / large / vast 無央數極廣遠
249 1 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 人人皆當過泥洹大道去
250 1 jié to exhaust 提和竭羅佛是
251 1 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics 時聽是比丘說經法
252 1 è evil / vice 是比丘髀上生大惡瘡
253 1 難得 nándé difficult to obtain 法所難得
254 1 guó a country / a state / a kingdom 南吳月支國居士支謙譯
255 1 至真 zhìzhēn most-true-one / arhat 至真
256 1 無貪 wútān non-attachment / alobha 意無貪心
257 1 zài in / at 佛在羅閱祇耆闍崛山中
258 1 nán south 南吳月支國居士支謙譯
259 1 zūn to honor / to respect 隨所樂具習行為上尊
260 1 ài to love 國人愛重亦爾
261 1 瞋恚 chēnhuì anger / rage 斷貪婬去瞋恚
262 1 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 無數人生兜術天上
263 1 大道 dàdào main street 人人皆當過泥洹大道去
264 1 hòu after / later 般泥洹後
265 1 jiàng to descend / to fall / to drop 以是便具降九十六種道
266 1 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 乃須彼藥
267 1 皆除 jiēchú to clear / to completely remove 一切人皆除愈
268 1 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 智止白王
269 1 開導 kāidǎo to enlighten 隨所喜樂而開導之
270 1 身形 shēnxíng figure 便變化作無央數身形
271 1 yuǎn far / distant 無央數極廣遠
272 1 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 若比丘疾病窮厄
273 1 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 無數人得阿那含道
274 1 yàn to dislike / to detest 無有厭極
275 1 度世 dù shì to pass through life 善女人欲求度世苦者
276 1 過去 guòqù past / previous/ former 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
277 1 tán dark clouds 世有比丘字浮曇末
278 1 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 布施終不中疑
279 1 行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way 受行佛深法
280 1 不樂 bùlè unhappy 驚悸不樂
281 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘眾千二百五十人
282 1 豪富 háofù rich and powerful / rich and influential person / big shot 羅閱祇有大姓豪富家
283 1 願行 yuàn xíng cultivation and vows 願行二事以法施及飯食
284 1 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 奉守禁戒當如法
285 1 zhǒng kind / type 以是便具降九十六種道
286 1 摩羅 móluó Māra 無數人生尼摩羅天上
287 1 yín lascivious 斷貪婬去瞋恚
288 1 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 使無數人得須陀洹道
289 1 fèng to offer / to present 奉守禁戒當如法
290 1 to take / to get / to fetch 取肉及血
291 1 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
292 1 行為 xíngwéi actions / conduct / behavior 隨所樂具習行為上尊
293 1 梵天 Fàntiān Brahma 無數人生梵天上
294 1 未盡 wèijìn not fulfilled 經法於是稍稍未盡
295 1 舉國 jǔ guó the entire country 便舉國財寶賜與太子
296 1 qiú to request 當發意求佛
297 1 èr two 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
298 1 一日 yī rì one [whole] day 現身一日
299 1 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 閻浮利國有王
300 1 gain / advantage / benefit 閻浮利國有王
301 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時欲禮是比丘
302 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 在家若出家
303 1 end / final stage / latter part 世有比丘字浮曇末
304 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四願者
305 1 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 無數人得辟支佛道
306 1 zhī to know 悉覽知一一深法不復疑
307 1 未來 wèilái future 未來當作佛者
308 1 計量 jìliàng to measure / to meter 等正覺饒益於世間不可計量
309 1 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 無數人得阿羅漢道
310 1 child / son 申日有子
311 1 jiā house / home / residence 羅閱祇有大姓豪富家
312 1 忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods 無數人生忉利天上
313 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今彌勒菩薩是
314 1 è distress 若比丘疾病窮厄
315 1 病重 bìngzhòng seriously ill 是比丘病重
316 1 lǎn to look at / to watch / to view 悉覽知一一深法不復疑
317 1 one hundred million 其法留止二十億千歲
318 1 yán salt 無數人生鹽天上
319 1 悲心 bēixīn a sympathetic mind 常行悲心
320 1 國人 guórén people of that country 國人愛重亦爾
321 1 bitterness / bitter flavor 善女人欲求度世苦者
322 1 肌肉 jīròu muscle 尚當不惜肌肉
323 1 truth 諦信佛深法
324 1 eight 加有八事
325 1 to know / to learn about / to comprehend 悉覽知一一深法不復疑
326 1 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 奉持食四願
327 1 to lie 於時王臥出
328 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 佛在羅閱祇耆闍崛山中
329 1 病者 bìngzhě a patient / a sick person 若欲愈是至誠意比丘病者
330 1 清潔 qīngjié clean / pure 有清潔之行
331 1 qiǎn shallow 多喜淺事
332 1 四王天 Sì Wáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings 無數人生四王天上
333 1 guò to cross / to go over / to pass 人人皆當過泥洹大道去
334 1 kǒng fearful / apprehensive 即得愈無復恐
335 1 happy / glad / cheerful / joyful 隨所樂具習行為上尊
336 1 qián front 前為佛作禮
337 1 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 無數人得斯陀含道
338 1 reason / logic / truth 至誠意比丘與智力王有親理

Frequencies of all Words

Top 404

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 19 shì is / are / am / to be 是時
2 17 wáng Wang 名諦念願無上王如來
3 17 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 若作比丘
4 15 de potential marker 常樂得是行
5 13 rén person / people / a human being 與大比丘眾千二百五十人
6 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 童男到佛所
7 13 yuàn to hope / to wish / to desire 奉持食四願
8 13 無數 wúshù countless / innumerable 使無數人得須陀洹道
9 13 Buddha / Awakened One 佛在羅閱祇耆闍崛山中
10 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 第一願者
11 9 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行三事
12 9 yǒu is / are / to exist 羅閱祇有大姓豪富家
13 8 shí time / a period of time 是時
14 8 太子 tàizǐ a crown prince 王第一太子
15 8 dāng to be / to act as / to serve as 當發意求佛
16 8 月明 yuèmíng moonlight 漢言月明
17 8 dào way / road / path 疾逮得無上正真道
18 8 shàng top / a high position 疾逮得無上正真道
19 7 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常以善意迎逆一切人心
20 7 and 與大比丘眾千二百五十人
21 7 爾時 ěr shí at that time 爾時
22 7 no 無央數極廣遠
23 7 人生 rénshēng life 無數人生四王天上
24 7 xīn heart 意無貪心
25 7 童男 tóngnán virgin male 佛譬童男
26 6 wèi for / to 前為佛作禮
27 6 more and more / even more 當供養之趣令得愈
28 6 zhī him / her / them / that 有清潔之行
29 6 ruò to seem / to be like / as 若作比丘
30 5 無上 wúshàng supreme / unexcelled 名諦念願無上王如來
31 5 一切 yīqiè all / every / everything 常以善意迎逆一切人心
32 5 desire 其數欲盡最後五十歲中
33 5 shì matter / thing / item 復有一事
34 5 so as to / in order to 常以善意迎逆一切人心
35 5 zhōng middle 佛在羅閱祇耆闍崛山中
36 5 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
37 5 yán to speak / to say / said 漢言月明
38 4 誠意 chéngyì sincerity / cordiality 漢言至誠意
39 4 method / way 字栴羅法
40 4 便 biàn convenient / handy / easy 便變化作無央數身形
41 4 血肉 xuèròu flesh 何從得生人血肉
42 4 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 常持是三昧
43 4 zhì to / until 漢言至誠意
44 4 深法 shēn fǎ a profound truth 常護佛深法
45 4 chí to grasp / to hold 持法施
46 4 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名諦念願無上王如來
47 4 zhǐ to stop / to halt 其法留止二十億千歲
48 4 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 令得安隱給與醫藥
49 4 三事 sānshì three things 常修行佛三事
50 4 one 佛說月明菩薩經一卷
51 3 shòu to suffer / to be subjected to 示現受身於世間
52 3 hàn Han Chinese 漢言月明
53 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說月明菩薩經一卷
54 3 第一 dì yī first 第一願者
55 3 shǔ to count 無央數極廣遠
56 3 shī the practice of selfless giving / dāna 飯食施
57 3 again / more / repeatedly 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
58 3 four 奉持食四願
59 3 不復 bùfù to not go back 比丘多不復信深經
60 3 to go 人人皆當過泥洹大道去
61 3 歡喜 huānxǐ joyful 大歡喜悅懌不能自勝
62 3 in / at 示現受身於世間
63 3 promptly / right away / immediately 即愈矣
64 3 also / too 國人愛重亦爾
65 3 諦念 dì niàn Right Intention / Right Thought 名諦念願無上王如來
66 3 xíng to walk / to move 有清潔之行
67 3 zhì wisdom / knowledge / understanding 漢言智止
68 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故言月明
69 3 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為四願
70 3 day of the month / a certain day 名申日
71 3 復有 fùyǒu moreover / once again 復有一事
72 3 智力 zhìlì intelligence / intellect 名智力
73 3 無有 wú yǒu there is not 無有厭極
74 3 jiē all / each and every / in all cases 人人皆當過泥洹大道去
75 3 luó Luo 字栴羅法
76 3 to protect / to guard 常護佛深法
77 3 his / hers / its / theirs 其日現得等正覺相
78 3 do not 王莫悲
79 3 菩薩大士 púsàdàshì bodhisattva-mahāsattva 菩薩大士
80 3 míng measure word for people 名申日
81 3 already / afterwards 所度盡已
82 3 letter / symbol / character 字栴羅法
83 3 醫藥 yīyào medicine 令得安隱給與醫藥
84 3 zhe indicates that an action is continuing 無所著
85 3 niàn to read aloud / to recite 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
86 3 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 疾逮得無上正真道
87 3 月明菩薩經 Yuèmíng Púsà Jīng Yueming Pusa Jing / Candraprabhabodhisattva 佛說月明菩薩經一卷
88 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 比丘多不復信深經
89 2 chū to go out 即為淚出
90 2 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 前為佛作禮
91 2 般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa 便般泥洹
92 2 在家 zàijiā lay person / laity 在家
93 2 extremely / very 無央數極廣遠
94 2 ròu meat / muscle 當得生人肉血飲食之
95 2 zuì most / extremely / exceedingly 最為賤微
96 2 to reply / to answer 王答太子
97 2 jìn to the greatest extent / utmost 所度盡已
98 2 yōu to worry / to be concerned 勤苦當憂
99 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
100 2 xuè blood 當得生人肉血飲食之
101 2 sān three 三者
102 2 gào to tell / to say / said / told 佛告月明童男
103 2 shì a generation 世有佛
104 2 生人 shēngrén a stranger 當得生人肉血飲食之
105 2 羅閱祇 Luóyuèzhǐ Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛在羅閱祇耆闍崛山中
106 2 hair 無數人受別發無上正真道意
107 2 buttocks / thigh 是比丘髀上生大惡瘡
108 2 法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma 持法施
109 2 to doubt / to disbelieve 布施終不中疑
110 2 shēn human body / torso 示現受身於世間
111 2 gòng together 願世世與善知識共會
112 2 財寶 cái bǎo money and valuables 願以財寶與一切人共
113 2 idea 意無貪心
114 2 to be fond of / to like 多喜淺事
115 2 yāng center 無央數極廣遠
116 2 chuāng sore / skin ulcer 是比丘髀上生大惡瘡
117 2 厭足 yànzú to satisfy / to be satisfied 無有厭足
118 2 天上 tiānshàng the sky 無數人生鹽天上
119 2 to cut / to divide / to partition 持刀割髀
120 2 lìng to make / to cause to be / to lead 令得安隱給與醫藥
121 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 國中醫藥所不能愈
122 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 當供養之趣令得愈
123 2 capacity / degree / a standard / a measure 所度盡已
124 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
125 2 naturally / of course / certainly 大歡喜悅懌不能自勝
126 2 bēi sadness / sorrow / grief 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
127 2 迎逆 yíngnì to greet 常以善意迎逆一切人心
128 2 wén to hear 聞如是
129 2 常樂 cháng lè lasting joy 常樂得是行
130 2 zhòng heavy 國人愛重亦爾
131 2 suí to follow 隨所樂具習行為上尊
132 2 shēn to extend 名申日
133 2 經法 jīngfǎ canonical teachings 常樂經法施
134 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是教授
135 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
136 2 suì age 其法留止二十億千歲
137 2 shāo a little / slightly 經法於是稍稍未盡
138 2 飯食 fànshí food 飯食施
139 2 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 隨所喜樂而開導之
140 2 to reach 願行二事以法施及飯食
141 2 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
142 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 隨所樂具習行為上尊
143 2 Germany 德中德最安隱
144 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 疾逮得無上正真道
145 2 zuò to do 若作比丘
146 2 如是 rúshì thus / so 聞如是
147 2 to fly 隨所樂具習行為上尊
148 2 chóu to worry about 王愁大悲
149 2 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 常誦是三昧
150 2 二者 èrzhě the two / both 二者
151 2 道意 dào yì intention to attain enlightenment 無數人受別發無上正真道意
152 2 qiān one thousand 與大比丘眾千二百五十人
153 2 entirely / without exception 菩薩萬人俱
154 2 big / great / huge / large / major 是比丘髀上生大惡瘡
155 2 世間 shìjiān world / the human world 示現受身於世間
156 2 disease / sickness / ailment 疾逮得無上正真道
157 2 what / where / which 何但醫藥
158 2 除愈 chúyù to heal and recover completely 瘡即除愈
159 1 國中 guózhōng junior high school 國中醫藥所不能愈
160 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
161 1 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 南吳月支國居士支謙譯
162 1 jīng to go through / to experience 佛說經已
163 1 最後 zuìhòu final / last 其數欲盡最後五十歲中
164 1 童子 tóngzǐ boy 月明童子
165 1 cóng from 何從得生人血肉
166 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 常行哀心
167 1 interesting 當供養之趣令得愈
168 1 xìn to believe / to trust 比丘多不復信深經
169 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 王愁大悲
170 1 欲求 yùqiú to desire / to want 善女人欲求度世苦者
171 1 book / volume
172 1 何以 héyǐ why 何以故
173 1 魔天 mótiān Māra 無數人生魔天上
174 1 tīng to listen 時聽是比丘說經法
175 1 wèn to ask 勅問臣下
176 1 一面 yīmiàn one side 却坐一面
177 1 持刀 chídāo to hold a knife / knife-wielding 持刀割髀
178 1 shì room / bedroom 還入齋室
179 1 使 shǐ to make / to cause 使無數人得須陀洹道
180 1 zhāi to abstain from meat or wine 還入齋室
181 1 each 各有至心
182 1 至心 zhìxīn sincerity 各有至心
183 1 wèi to guard / to protect / to defend 字若羅衛
184 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 佛譬童男
185 1 empty / deserted 王寤
186 1 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 閻浮利國有王
187 1 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 勤苦當憂
188 1 to calculate / to compute / to count 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
189 1 shēng to be born / to give birth 是比丘髀上生大惡瘡
190 1 飲食 yǐn shí food and drink 當得生人肉血飲食之
191 1 月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian 南吳月支國居士支謙譯
192 1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 其日現得等正覺相
193 1 驚悸 jīngjì shaking in fear / one's heart palpitating with fear 驚悸不樂
194 1 我身 wǒshēn I / myself 我身是
195 1 zhù to dwell / to live / to reside 正立法中住
196 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
197 1 人心 rénxīn popular feeling 常以善意迎逆一切人心
198 1 dàn but / yet / however 何但醫藥
199 1 yuè pleased 大歡喜悅懌不能自勝
200 1 善意 shànyì goodwill 常以善意迎逆一切人心
201 1 què but / yet / however / while / nevertheless 却坐一面
202 1 尊敬 zūnjìng to respect / to revere 為王所尊敬
203 1 qióng poor / destitute / impoverished 若比丘疾病窮厄
204 1 zhòng many / numerous 與大比丘眾千二百五十人
205 1 final particle 即愈矣
206 1 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 當發意求佛
207 1 九十六 jiǔshíliù 96 / ninety-six 以是便具降九十六種道
208 1 信佛 xìn Fó to believe in Buddhism 諦信佛深法
209 1 第三 dì sān third 第三願者
210 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 常修行佛三事
211 1 to carry 提和竭羅佛是
212 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
213 1 zuò to sit 却坐一面
214 1 二十 èrshí twenty 其法留止二十億千歲
215 1 zhān rare 字栴羅法
216 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 夢中有天人來語王言
217 1 hái also / in addition / more 還入齋室
218 1 tòng to feel pain / to ache 不復念太子痛
219 1 zhèng upright / straight 正立法中住
220 1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
221 1 bié do not / must not 無數人受別發無上正真道意
222 1 人人 rénrén everyone / everybody 人人皆當過泥洹大道去
223 1 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 願世世與善知識共會
224 1 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 未來當作佛者
225 1 夢中 mèngzhōng in a dream 夢中有天人來語王言
226 1 lái to come 夢中有天人來語王言
227 1 to give / to bestow favors 便舉國財寶賜與太子
228 1 yuē to speak / to say 太子以偈答王曰
229 1 五十 wǔshí fifty 其數欲盡最後五十歲中
230 1 juǎn to coil / to roll 佛說月明菩薩經一卷
231 1 現身 xiànshēn to show oneself / to appear / (of a deity) to appear in the flesh 現身一日
232 1 得無 dewú is it or not? 疾逮得無上正真道
233 1 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人欲求度世苦者
234 1 chì imperial decree 勅問臣下
235 1 dialect / language / speech 夢中有天人來語王言
236 1 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩萬人俱
237 1 gatha / hymn / verse 太子以偈答王曰
238 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 等正覺饒益於世間不可計量
239 1 shèng to beat / to win / to conquer 大歡喜悅懌不能自勝
240 1 to translate / to interpret 南吳月支國居士支謙譯
241 1 施與 shīyǔ to donate / to give 割血肉施與人
242 1 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 常行慈心
243 1 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 即為淚出
244 1 wàn ten thousand 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
245 1 clothes / dress / garment 比丘得服之
246 1 臣下 chénxià an official in feudal court 勅問臣下
247 1 世世 shìshì from age to age 願世世與善知識共會
248 1 zhōng end / finish / conclusion 布施終不中疑
249 1 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means 願一切人疾逮善權方便
250 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 無數人生尼摩羅天上
251 1 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是便具降九十六種道
252 1 喜樂 xǐlè joy 隨所喜樂而開導之
253 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 菩薩萬人俱
254 1 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means 常以善權迎逆人
255 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現受身於世間
256 1 jiàn to see 王欲見是比丘
257 1 默然 mòrán silent / speechless 太子默然
258 1 honor / reputation 是供養佛所譽
259 1 cún to exist / to survive 意存比丘
260 1 Wu 南吳月支國居士支謙譯
261 1 shí ten 與大比丘眾千二百五十人
262 1 二事 èr shì two things 願行二事以法施及飯食
263 1 lèi tears 即為淚出
264 1 黠慧 xiá intelligent 常行黠慧心
265 1 qīn relatives 至誠意比丘與智力王有親理
266 1 wēi small / tiny 最為賤微
267 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 斷貪婬去瞋恚
268 1 píng flat / level / smooth 太子亦自平復
269 1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘眾千二百五十人
270 1 dào to arrive 童男到佛所
271 1 教授 jiàoshòu professor 於是教授
272 1 給與 gěiyǔ to give 令得安隱給與醫藥
273 1 變化 biànhuà to change 便變化作無央數身形
274 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 其法留止二十億千歲
275 1 積累 jīlěi to accumulate 積累功德欲度一切故
276 1 sòng to deliver / to carry / to give 持送與比丘
277 1 wéi to disobey / to violate / to defy 道無所違
278 1 答問 dáwèn answer 常行答問心
279 1 立法 lìfǎ to legislate 正立法中住
280 1 yǒng to leap / to jump 常行喜踊心
281 1 that / those 乃須彼藥
282 1 大姓 dàxìng an aristocratic family or clan / a large and influential family 羅閱祇有大姓豪富家
283 1 世人 shìrén mankind 世人所重
284 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 積累功德欲度一切故
285 1 dōu all 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
286 1 jiàn mean / low / base 最為賤微
287 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
288 1 第二 dì èr second 第二願者
289 1 shí food / food and drink 奉持食四願
290 1 huì can / be able to 願世世與善知識共會
291 1 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 尚當不惜肌肉
292 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若善男子
293 1 jiā to add 加有八事
294 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 今彌勒菩薩是
295 1 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 南吳月支國居士支謙譯
296 1 to enter 還入齋室
297 1 to float / to drift / to waft 世有比丘字浮曇末
298 1 xiāng each other / one another / mutually 其日現得等正覺相
299 1 not / no 布施終不中疑
300 1 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures 比丘多不復信深經
301 1 to enjoy / to be glad / to be pleased 大歡喜悅懌不能自勝
302 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 奉守禁戒當如法
303 1 如法 rú fǎ In Accord With 奉守禁戒當如法
304 1 guǎng wide / large / vast 無央數極廣遠
305 1 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 人人皆當過泥洹大道去
306 1 jié to exhaust 提和竭羅佛是
307 1 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics 時聽是比丘說經法
308 1 è evil / vice 是比丘髀上生大惡瘡
309 1 難得 nándé difficult to obtain 法所難得
310 1 guó a country / a state / a kingdom 南吳月支國居士支謙譯
311 1 至真 zhìzhēn most-true-one / arhat 至真
312 1 無貪 wútān non-attachment / alobha 意無貪心
313 1 zài in / at 佛在羅閱祇耆闍崛山中
314 1 nán south 南吳月支國居士支謙譯
315 1 zūn to honor / to respect 隨所樂具習行為上尊
316 1 ài to love 國人愛重亦爾
317 1 瞋恚 chēnhuì anger / rage 斷貪婬去瞋恚
318 1 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 無數人生兜術天上
319 1 大道 dàdào main street 人人皆當過泥洹大道去
320 1 hòu after / later 般泥洹後
321 1 jiàng to descend / to fall / to drop 以是便具降九十六種道
322 1 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 乃須彼藥
323 1 皆除 jiēchú to clear / to completely remove 一切人皆除愈
324 1 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 智止白王
325 1 開導 kāidǎo to enlighten 隨所喜樂而開導之
326 1 身形 shēnxíng figure 便變化作無央數身形
327 1 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
328 1 yuǎn far / distant 無央數極廣遠
329 1 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 若比丘疾病窮厄
330 1 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 無數人得阿那含道
331 1 yàn to dislike / to detest 無有厭極
332 1 度世 dù shì to pass through life 善女人欲求度世苦者
333 1 過去 guòqù past / previous/ former 過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計
334 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃須彼藥
335 1 tán dark clouds 世有比丘字浮曇末
336 1 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 布施終不中疑
337 1 ěr thus / so / like that 國人愛重亦爾
338 1 行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way 受行佛深法
339 1 不樂 bùlè unhappy 驚悸不樂
340 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘眾千二百五十人
341 1 豪富 háofù rich and powerful / rich and influential person / big shot 羅閱祇有大姓豪富家
342 1 願行 yuàn xíng cultivation and vows 願行二事以法施及飯食
343 1 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 奉守禁戒當如法
344 1 zhǒng kind / type 以是便具降九十六種道
345 1 摩羅 móluó Māra 無數人生尼摩羅天上
346 1 yín lascivious 斷貪婬去瞋恚
347 1 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 使無數人得須陀洹道
348 1 fèng to offer / to present 奉守禁戒當如法
349 1 to take / to get / to fetch 取肉及血
350 1 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
351 1 行為 xíngwéi actions / conduct / behavior 隨所樂具習行為上尊
352 1 梵天 Fàntiān Brahma 無數人生梵天上
353 1 未盡 wèijìn not fulfilled 經法於是稍稍未盡
354 1 一一 yīyī one by one / one after another 悉覽知一一深法不復疑
355 1 舉國 jǔ guó the entire country 便舉國財寶賜與太子
356 1 qiú to request 當發意求佛
357 1 èr two 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
358 1 一日 yī rì one [whole] day 現身一日
359 1 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 閻浮利國有王
360 1 gain / advantage / benefit 閻浮利國有王
361 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時欲禮是比丘
362 1 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不歡喜
363 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 在家若出家
364 1 end / final stage / latter part 世有比丘字浮曇末
365 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四願者
366 1 and 提和竭羅佛是
367 1 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 無數人得辟支佛道
368 1 zhī to know 悉覽知一一深法不復疑
369 1 未來 wèilái future 未來當作佛者
370 1 計量 jìliàng to measure / to meter 等正覺饒益於世間不可計量
371 1 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 無數人得阿羅漢道
372 1 child / son 申日有子
373 1 jiā house / home / residence 羅閱祇有大姓豪富家
374 1 忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods 無數人生忉利天上
375 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今彌勒菩薩是
376 1 è distress 若比丘疾病窮厄
377 1 shàng still / yet / to value 尚當不惜肌肉
378 1 病重 bìngzhòng seriously ill 是比丘病重
379 1 lǎn to look at / to watch / to view 悉覽知一一深法不復疑
380 1 同時 tóngshí at the same time / simultaneously 二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘
381 1 one hundred million 其法留止二十億千歲
382 1 yán salt 無數人生鹽天上
383 1 悲心 bēixīn a sympathetic mind 常行悲心
384 1 國人 guórén people of that country 國人愛重亦爾
385 1 necessary / must 乃須彼藥
386 1 bitterness / bitter flavor 善女人欲求度世苦者
387 1 肌肉 jīròu muscle 尚當不惜肌肉
388 1 truth 諦信佛深法
389 1 eight 加有八事
390 1 to know / to learn about / to comprehend 悉覽知一一深法不復疑
391 1 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 奉持食四願
392 1 to lie 於時王臥出
393 1 duàn absolutely / decidedly 斷貪婬去瞋恚
394 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 佛在羅閱祇耆闍崛山中
395 1 病者 bìngzhě a patient / a sick person 若欲愈是至誠意比丘病者
396 1 清潔 qīngjié clean / pure 有清潔之行
397 1 qiǎn shallow 多喜淺事
398 1 四王天 Sì Wáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings 無數人生四王天上
399 1 guò to cross / to go over / to pass 人人皆當過泥洹大道去
400 1 kǒng fearful / apprehensive 即得愈無復恐
401 1 happy / glad / cheerful / joyful 隨所樂具習行為上尊
402 1 qián front 前為佛作禮
403 1 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 無數人得斯陀含道
404 1 reason / logic / truth 至誠意比丘與智力王有親理

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
rén Human Realm
yuàn a vow
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
常行 chángxíng constantly walking in meditation
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. dào
 2. dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
cháng eternal / nitya
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
谛念 諦念 dì niàn Right Intention / Right Thought
兜术天 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
罗阅只 羅閱祇 Luóyuèzhǐ Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
摩罗 摩羅 móluó Māra
魔天 mótiān Māra
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
四王天 Sì Wáng Tiān Caturmaharajika Heaven / Heaven of the Four Kings
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
月明菩萨经 月明菩薩經 Yuèmíng Púsà Jīng Yueming Pusa Jing / Candraprabhabodhisattva
支谦 支謙 Zhī qiān Zhi Qian

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 117.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常行 chángxíng constantly walking in meditation
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道意 dào yì intention to attain enlightenment
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
truth
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度世 dù shì to pass through life
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
过去 過去 guòqù past
Harmony
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì a religious assembly
gatha / hymn / verse
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
教授 jiàoshòu Professor
积累 積累 jīlěi upacita / heaped up / increased
jīng a sutra / a sūtra
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
禁戒 jìnjiè a vow
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
juān body / kāya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
开导 開導 kāidǎo to enlighten
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
Joy
立法 lìfǎ to be upright in character
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨大士 菩薩大士 púsàdàshì bodhisattva-mahāsattva
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
饶益 饒益 ráoyì Benefit
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
如法 rú fǎ In Accord With
ruò re
如是 rúshì thus, so
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善权 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means
善权方便 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means
善意 shànyì Kind Intentions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
深法 shēn fǎ a profound truth
shēng birth
深经 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
世间 世間 shìjiān world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
shòu feelings / sensations
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
天人 tiānrén Heavenly Beings
wēi subtlety
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Joy
latent tendencies / predisposition
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现身 現身 xiànshēn manifest
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
manas / mind / mentation
一面 yīmiàn one side, simultaneously
迎逆 yíngnì to greet
一切 yīqiè all, everything
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
在家 zàijiā lay person / laity
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
zhe to attach / to grasp
zhèng Righteous
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Wisdom
zhī Understanding
至真 zhìzhēn most-true-one / arhat
zhù to attach / to abide / to dwell
尊敬 zūnjìng Respectful