Glossary and Vocabulary for Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經, Scroll 57

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 89 to go; to 於彼邸上取諸香裹
2 89 to rely on; to depend on 於彼邸上取諸香裹
3 89 Yu 於彼邸上取諸香裹
4 89 a crow 於彼邸上取諸香裹
5 83 難陀 nántuó Nanda 難陀因緣品下
6 64 爾時 ěr shí at that time 爾時
7 64 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
8 57 self 我於今者須作方便
9 57 [my] dear 我於今者須作方便
10 57 Wo 我於今者須作方便
11 57 self; atman; attan 我於今者須作方便
12 57 ga 我於今者須作方便
13 55 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊因斯事故
14 55 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊因斯事故
15 55 yán to speak; to say; said 見已即告長老難陀作如是言
16 55 yán language; talk; words; utterance; speech 見已即告長老難陀作如是言
17 55 yán Kangxi radical 149 見已即告長老難陀作如是言
18 55 yán phrase; sentence 見已即告長老難陀作如是言
19 55 yán a word; a syllable 見已即告長老難陀作如是言
20 55 yán a theory; a doctrine 見已即告長老難陀作如是言
21 55 yán to regard as 見已即告長老難陀作如是言
22 55 yán to act as 見已即告長老難陀作如是言
23 55 yán word; vacana 見已即告長老難陀作如是言
24 55 yán speak; vad 見已即告長老難陀作如是言
25 47 長老 zhǎnglǎo an elder 佛告長老難陀
26 47 長老 zhǎnglǎo Elder 佛告長老難陀
27 47 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 佛告長老難陀
28 47 Ru River 汝來取此邸上諸香裹物
29 47 Ru 汝來取此邸上諸香裹物
30 46 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 親近惡友亦如是
31 44 Kangxi radical 49 見已即告長老難陀作如是言
32 44 to bring to an end; to stop 見已即告長老難陀作如是言
33 44 to complete 見已即告長老難陀作如是言
34 44 to demote; to dismiss 見已即告長老難陀作如是言
35 44 to recover from an illness 見已即告長老難陀作如是言
36 44 former; pūrvaka 見已即告長老難陀作如是言
37 43 Qi 令其惡聲名聞遠至
38 41 zuò to do 見已即告長老難陀作如是言
39 41 zuò to act as; to serve as 見已即告長老難陀作如是言
40 41 zuò to start 見已即告長老難陀作如是言
41 41 zuò a writing; a work 見已即告長老難陀作如是言
42 41 zuò to dress as; to be disguised as 見已即告長老難陀作如是言
43 41 zuō to create; to make 見已即告長老難陀作如是言
44 41 zuō a workshop 見已即告長老難陀作如是言
45 41 zuō to write; to compose 見已即告長老難陀作如是言
46 41 zuò to rise 見已即告長老難陀作如是言
47 41 zuò to be aroused 見已即告長老難陀作如是言
48 41 zuò activity; action; undertaking 見已即告長老難陀作如是言
49 41 zuò to regard as 見已即告長老難陀作如是言
50 41 zuò action; kāraṇa 見已即告長老難陀作如是言
51 39 zhī to go 汝於漏刻一移之頃
52 39 zhī to arrive; to go 汝於漏刻一移之頃
53 39 zhī is 汝於漏刻一移之頃
54 39 zhī to use 汝於漏刻一移之頃
55 39 zhī Zhi 汝於漏刻一移之頃
56 35 to use; to grasp 後以惡業相染習故
57 35 to rely on 後以惡業相染習故
58 35 to regard 後以惡業相染習故
59 35 to be able to 後以惡業相染習故
60 35 to order; to command 後以惡業相染習故
61 35 used after a verb 後以惡業相染習故
62 35 a reason; a cause 後以惡業相染習故
63 35 Israel 後以惡業相染習故
64 35 Yi 後以惡業相染習故
65 35 use; yogena 後以惡業相染習故
66 35 zhě ca 若其有人親近如是惡知識者
67 32 Buddha; Awakened One 佛告長老難陀
68 32 relating to Buddhism 佛告長老難陀
69 32 a statue or image of a Buddha 佛告長老難陀
70 32 a Buddhist text 佛告長老難陀
71 32 to touch; to stroke 佛告長老難陀
72 32 Buddha 佛告長老難陀
73 32 Buddha; Awakened One 佛告長老難陀
74 31 jīn today; present; now 汝今當自嗅於手看
75 31 jīn Jin 汝今當自嗅於手看
76 31 jīn modern 汝今當自嗅於手看
77 31 jīn now; adhunā 汝今當自嗅於手看
78 30 yuàn to hope; to wish; to desire 心發是願
79 30 yuàn hope 心發是願
80 30 yuàn to be ready; to be willing 心發是願
81 30 yuàn to ask for; to solicit 心發是願
82 30 yuàn a vow 心發是願
83 30 yuàn diligent; attentive 心發是願
84 30 yuàn to prefer; to select 心發是願
85 30 yuàn to admire 心發是願
86 30 yuàn a vow; pranidhana 心發是願
87 29 提婆達多 típódáduō Devadatta 提婆達多釋種童子
88 28 to go back; to return 雖復與彼共為朋友
89 28 to resume; to restart 雖復與彼共為朋友
90 28 to do in detail 雖復與彼共為朋友
91 28 to restore 雖復與彼共為朋友
92 28 to respond; to reply to 雖復與彼共為朋友
93 28 Fu; Return 雖復與彼共為朋友
94 28 to retaliate; to reciprocate 雖復與彼共為朋友
95 28 to avoid forced labor or tax 雖復與彼共為朋友
96 28 Fu 雖復與彼共為朋友
97 28 doubled; to overlapping; folded 雖復與彼共為朋友
98 28 a lined garment with doubled thickness 雖復與彼共為朋友
99 28 shí time; a point or period of time 雖經少時共相隨順
100 28 shí a season; a quarter of a year 雖經少時共相隨順
101 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day 雖經少時共相隨順
102 28 shí fashionable 雖經少時共相隨順
103 28 shí fate; destiny; luck 雖經少時共相隨順
104 28 shí occasion; opportunity; chance 雖經少時共相隨順
105 28 shí tense 雖經少時共相隨順
106 28 shí particular; special 雖經少時共相隨順
107 28 shí to plant; to cultivate 雖經少時共相隨順
108 28 shí an era; a dynasty 雖經少時共相隨順
109 28 shí time [abstract] 雖經少時共相隨順
110 28 shí seasonal 雖經少時共相隨順
111 28 shí to wait upon 雖經少時共相隨順
112 28 shí hour 雖經少時共相隨順
113 28 shí appropriate; proper; timely 雖經少時共相隨順
114 28 shí Shi 雖經少時共相隨順
115 28 shí a present; currentlt 雖經少時共相隨順
116 28 shí time; kāla 雖經少時共相隨順
117 28 shí at that time; samaya 雖經少時共相隨順
118 27 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 必定當得廣大名聞
119 27 děi to want to; to need to 必定當得廣大名聞
120 27 děi must; ought to 必定當得廣大名聞
121 27 de 必定當得廣大名聞
122 27 de infix potential marker 必定當得廣大名聞
123 27 to result in 必定當得廣大名聞
124 27 to be proper; to fit; to suit 必定當得廣大名聞
125 27 to be satisfied 必定當得廣大名聞
126 27 to be finished 必定當得廣大名聞
127 27 děi satisfying 必定當得廣大名聞
128 27 to contract 必定當得廣大名聞
129 27 to hear 必定當得廣大名聞
130 27 to have; there is 必定當得廣大名聞
131 27 marks time passed 必定當得廣大名聞
132 27 obtain; attain; prāpta 必定當得廣大名聞
133 26 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 當近比丘舍利弗
134 26 比丘 bǐqiū bhiksu 當近比丘舍利弗
135 26 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 當近比丘舍利弗
136 25 ér Kangxi radical 126 而說偈言
137 25 ér as if; to seem like 而說偈言
138 25 néng can; able 而說偈言
139 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說偈言
140 25 ér to arrive; up to 而說偈言
141 25 ya 欲為何人如是湧沸乃至此也
142 24 gào to tell; to say; said; told 佛告長老難陀
143 24 gào to request 佛告長老難陀
144 24 gào to report; to inform 佛告長老難陀
145 24 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告長老難陀
146 24 gào to accuse; to sue 佛告長老難陀
147 24 gào to reach 佛告長老難陀
148 24 gào an announcement 佛告長老難陀
149 24 gào a party 佛告長老難陀
150 24 gào a vacation 佛告長老難陀
151 24 gào Gao 佛告長老難陀
152 24 gào to tell; jalp 佛告長老難陀
153 24 wéi to act as; to serve 共為朋友
154 24 wéi to change into; to become 共為朋友
155 24 wéi to be; is 共為朋友
156 24 wéi to do 共為朋友
157 24 wèi to support; to help 共為朋友
158 24 wéi to govern 共為朋友
159 24 wèi to be; bhū 共為朋友
160 24 infix potential marker 雖不現證世間利
161 23 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 離波多等
162 23 duó many; much 離波多等
163 23 duō more 離波多等
164 23 duō excessive 離波多等
165 23 duō abundant 離波多等
166 23 duō to multiply; to acrue 離波多等
167 23 duō Duo 離波多等
168 23 duō ta 離波多等
169 22 諸比丘 zhū bǐqiū monks 聚集大眾諸比丘已
170 21 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 其有正信捨家出家
171 21 出家 chūjiā to renounce 其有正信捨家出家
172 21 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 其有正信捨家出家
173 21 děng et cetera; and so on 及以藿香麝香等
174 21 děng to wait 及以藿香麝香等
175 21 děng to be equal 及以藿香麝香等
176 21 děng degree; level 及以藿香麝香等
177 21 děng to compare 及以藿香麝香等
178 21 děng same; equal; sama 及以藿香麝香等
179 21 shēn human body; torso 以神通力隱沒其身
180 21 shēn Kangxi radical 158 以神通力隱沒其身
181 21 shēn self 以神通力隱沒其身
182 21 shēn life 以神通力隱沒其身
183 21 shēn an object 以神通力隱沒其身
184 21 shēn a lifetime 以神通力隱沒其身
185 21 shēn moral character 以神通力隱沒其身
186 21 shēn status; identity; position 以神通力隱沒其身
187 21 shēn pregnancy 以神通力隱沒其身
188 21 juān India 以神通力隱沒其身
189 21 shēn body; kāya 以神通力隱沒其身
190 20 biān side; boundary; edge; margin 汝於佛邊
191 20 biān frontier; border 汝於佛邊
192 20 biān end; extremity; limit 汝於佛邊
193 20 biān to be near; to approach 汝於佛邊
194 20 biān a party; a side 汝於佛邊
195 20 biān edge; prānta 汝於佛邊
196 19 to be near by; to be close to 其人手即同魚臭
197 19 at that time 其人手即同魚臭
198 19 to be exactly the same as; to be thus 其人手即同魚臭
199 19 supposed; so-called 其人手即同魚臭
200 19 to arrive at; to ascend 其人手即同魚臭
201 19 desire 汝若欲覓親友知識
202 19 to desire; to wish 汝若欲覓親友知識
203 19 to desire; to intend 汝若欲覓親友知識
204 19 lust 汝若欲覓親友知識
205 19 desire; intention; wish; kāma 汝若欲覓親友知識
206 17 jiàn to see 見彼邸上有諸香裹
207 17 jiàn opinion; view; understanding 見彼邸上有諸香裹
208 17 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見彼邸上有諸香裹
209 17 jiàn refer to; for details see 見彼邸上有諸香裹
210 17 jiàn to listen to 見彼邸上有諸香裹
211 17 jiàn to meet 見彼邸上有諸香裹
212 17 jiàn to receive (a guest) 見彼邸上有諸香裹
213 17 jiàn let me; kindly 見彼邸上有諸香裹
214 17 jiàn Jian 見彼邸上有諸香裹
215 17 xiàn to appear 見彼邸上有諸香裹
216 17 xiàn to introduce 見彼邸上有諸香裹
217 17 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見彼邸上有諸香裹
218 17 jiàn seeing; observing; darśana 見彼邸上有諸香裹
219 17 suǒ a few; various; some 隨順彼等所業行
220 17 suǒ a place; a location 隨順彼等所業行
221 17 suǒ indicates a passive voice 隨順彼等所業行
222 17 suǒ an ordinal number 隨順彼等所業行
223 17 suǒ meaning 隨順彼等所業行
224 17 suǒ garrison 隨順彼等所業行
225 17 suǒ place; pradeśa 隨順彼等所業行
226 17 五百 wǔ bǎi five hundred 其數五百
227 17 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 其數五百
228 16 Yi 親近惡友亦如是
229 16 zhì Kangxi radical 133 令其惡聲名聞遠至
230 16 zhì to arrive 令其惡聲名聞遠至
231 16 zhì approach; upagama 令其惡聲名聞遠至
232 16 婇女 cǎinǚ a maiden 將領五百宮人婇女
233 15 one 以手執取一把茅
234 15 Kangxi radical 1 以手執取一把茅
235 15 pure; concentrated 以手執取一把茅
236 15 first 以手執取一把茅
237 15 the same 以手執取一把茅
238 15 sole; single 以手執取一把茅
239 15 a very small amount 以手執取一把茅
240 15 Yi 以手執取一把茅
241 15 other 以手執取一把茅
242 15 to unify 以手執取一把茅
243 15 accidentally; coincidentally 以手執取一把茅
244 15 abruptly; suddenly 以手執取一把茅
245 15 one; eka 以手執取一把茅
246 15 xíng to walk 於我法中行於梵行
247 15 xíng capable; competent 於我法中行於梵行
248 15 háng profession 於我法中行於梵行
249 15 xíng Kangxi radical 144 於我法中行於梵行
250 15 xíng to travel 於我法中行於梵行
251 15 xìng actions; conduct 於我法中行於梵行
252 15 xíng to do; to act; to practice 於我法中行於梵行
253 15 xíng all right; OK; okay 於我法中行於梵行
254 15 háng horizontal line 於我法中行於梵行
255 15 héng virtuous deeds 於我法中行於梵行
256 15 hàng a line of trees 於我法中行於梵行
257 15 hàng bold; steadfast 於我法中行於梵行
258 15 xíng to move 於我法中行於梵行
259 15 xíng to put into effect; to implement 於我法中行於梵行
260 15 xíng travel 於我法中行於梵行
261 15 xíng to circulate 於我法中行於梵行
262 15 xíng running script; running script 於我法中行於梵行
263 15 xíng temporary 於我法中行於梵行
264 15 háng rank; order 於我法中行於梵行
265 15 háng a business; a shop 於我法中行於梵行
266 15 xíng to depart; to leave 於我法中行於梵行
267 15 xíng to experience 於我法中行於梵行
268 15 xíng path; way 於我法中行於梵行
269 15 xíng xing; ballad 於我法中行於梵行
270 15 xíng Xing 於我法中行於梵行
271 15 xíng Practice 於我法中行於梵行
272 15 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 於我法中行於梵行
273 15 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 於我法中行於梵行
274 15 Kangxi radical 71 心無狡猾
275 15 to not have; without 心無狡猾
276 15 mo 心無狡猾
277 15 to not have 心無狡猾
278 15 Wu 心無狡猾
279 15 mo 心無狡猾
280 15 rén person; people; a human being 若人親近諸惡知識
281 15 rén Kangxi radical 9 若人親近諸惡知識
282 15 rén a kind of person 若人親近諸惡知識
283 15 rén everybody 若人親近諸惡知識
284 15 rén adult 若人親近諸惡知識
285 15 rén somebody; others 若人親近諸惡知識
286 15 rén an upright person 若人親近諸惡知識
287 15 rén person; manuṣya 若人親近諸惡知識
288 15 bào newspaper 我當報汝
289 15 bào to announce; to inform; to report 我當報汝
290 15 bào to repay; to reply with a gift 我當報汝
291 15 bào to respond; to reply 我當報汝
292 15 bào to revenge 我當報汝
293 15 bào a cable; a telegram 我當報汝
294 15 bào a message; information 我當報汝
295 15 bào indirect effect; retribution; vipāka 我當報汝
296 15 童子 tóngzǐ boy 而彼童子營造溫室
297 15 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 而彼童子營造溫室
298 15 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 而彼童子營造溫室
299 15 梵行 fànxíng brahmacarya; pure practices; religious life 欲捨梵行
300 15 梵行 fànxíng Brahmin; Brahman 欲捨梵行
301 14 xīn heart [organ] 世尊知彼長老難陀心已
302 14 xīn Kangxi radical 61 世尊知彼長老難陀心已
303 14 xīn mind; consciousness 世尊知彼長老難陀心已
304 14 xīn the center; the core; the middle 世尊知彼長老難陀心已
305 14 xīn one of the 28 star constellations 世尊知彼長老難陀心已
306 14 xīn heart 世尊知彼長老難陀心已
307 14 xīn emotion 世尊知彼長老難陀心已
308 14 xīn intention; consideration 世尊知彼長老難陀心已
309 14 xīn disposition; temperament 世尊知彼長老難陀心已
310 14 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 世尊知彼長老難陀心已
311 14 zào to make; to build; to manufacture 為造塔廟
312 14 zào to arrive; to go 為造塔廟
313 14 zào to pay a visit; to call on 為造塔廟
314 14 zào to edit; to collect; to compile 為造塔廟
315 14 zào to attain; to achieve 為造塔廟
316 14 zào an achievement 為造塔廟
317 14 zào a crop 為造塔廟
318 14 zào a time; an age 為造塔廟
319 14 zào fortune; destiny 為造塔廟
320 14 zào to educate; to train 為造塔廟
321 14 zào to invent 為造塔廟
322 14 zào a party in a lawsuit 為造塔廟
323 14 zào to run wild; to overspend 為造塔廟
324 14 zào indifferently; negligently 為造塔廟
325 14 zào a woman moving to her husband's home 為造塔廟
326 14 zào imaginary 為造塔廟
327 14 zào to found; to initiate 為造塔廟
328 14 zào to contain 為造塔廟
329 14 zào made; kṛta 為造塔廟
330 13 shēng to be born; to give birth 必得受報生於此處
331 13 shēng to live 必得受報生於此處
332 13 shēng raw 必得受報生於此處
333 13 shēng a student 必得受報生於此處
334 13 shēng life 必得受報生於此處
335 13 shēng to produce; to give rise 必得受報生於此處
336 13 shēng alive 必得受報生於此處
337 13 shēng a lifetime 必得受報生於此處
338 13 shēng to initiate; to become 必得受報生於此處
339 13 shēng to grow 必得受報生於此處
340 13 shēng unfamiliar 必得受報生於此處
341 13 shēng not experienced 必得受報生於此處
342 13 shēng hard; stiff; strong 必得受報生於此處
343 13 shēng having academic or professional knowledge 必得受報生於此處
344 13 shēng a male role in traditional theatre 必得受報生於此處
345 13 shēng gender 必得受報生於此處
346 13 shēng to develop; to grow 必得受報生於此處
347 13 shēng to set up 必得受報生於此處
348 13 shēng a prostitute 必得受報生於此處
349 13 shēng a captive 必得受報生於此處
350 13 shēng a gentleman 必得受報生於此處
351 13 shēng Kangxi radical 100 必得受報生於此處
352 13 shēng unripe 必得受報生於此處
353 13 shēng nature 必得受報生於此處
354 13 shēng to inherit; to succeed 必得受報生於此處
355 13 shēng destiny 必得受報生於此處
356 13 shēng birth 必得受報生於此處
357 13 dialect; language; speech 長老難陀聞佛如此語已
358 13 to speak; to tell 長老難陀聞佛如此語已
359 13 verse; writing 長老難陀聞佛如此語已
360 13 to speak; to tell 長老難陀聞佛如此語已
361 13 proverbs; common sayings; old expressions 長老難陀聞佛如此語已
362 13 a signal 長老難陀聞佛如此語已
363 13 to chirp; to tweet 長老難陀聞佛如此語已
364 13 words; discourse; vac 長老難陀聞佛如此語已
365 13 shàng top; a high position 猶如在於魚鋪上
366 13 shang top; the position on or above something 猶如在於魚鋪上
367 13 shàng to go up; to go forward 猶如在於魚鋪上
368 13 shàng shang 猶如在於魚鋪上
369 13 shàng previous; last 猶如在於魚鋪上
370 13 shàng high; higher 猶如在於魚鋪上
371 13 shàng advanced 猶如在於魚鋪上
372 13 shàng a monarch; a sovereign 猶如在於魚鋪上
373 13 shàng time 猶如在於魚鋪上
374 13 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 猶如在於魚鋪上
375 13 shàng far 猶如在於魚鋪上
376 13 shàng big; as big as 猶如在於魚鋪上
377 13 shàng abundant; plentiful 猶如在於魚鋪上
378 13 shàng to report 猶如在於魚鋪上
379 13 shàng to offer 猶如在於魚鋪上
380 13 shàng to go on stage 猶如在於魚鋪上
381 13 shàng to take office; to assume a post 猶如在於魚鋪上
382 13 shàng to install; to erect 猶如在於魚鋪上
383 13 shàng to suffer; to sustain 猶如在於魚鋪上
384 13 shàng to burn 猶如在於魚鋪上
385 13 shàng to remember 猶如在於魚鋪上
386 13 shàng to add 猶如在於魚鋪上
387 13 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 猶如在於魚鋪上
388 13 shàng to meet 猶如在於魚鋪上
389 13 shàng falling then rising (4th) tone 猶如在於魚鋪上
390 13 shang used after a verb indicating a result 猶如在於魚鋪上
391 13 shàng a musical note 猶如在於魚鋪上
392 13 shàng higher, superior; uttara 猶如在於魚鋪上
393 12 hòu after; later 後以惡業相染習故
394 12 hòu empress; queen 後以惡業相染習故
395 12 hòu sovereign 後以惡業相染習故
396 12 hòu the god of the earth 後以惡業相染習故
397 12 hòu late; later 後以惡業相染習故
398 12 hòu offspring; descendents 後以惡業相染習故
399 12 hòu to fall behind; to lag 後以惡業相染習故
400 12 hòu behind; back 後以惡業相染習故
401 12 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後以惡業相染習故
402 12 hòu Hou 後以惡業相染習故
403 12 hòu after; behind 後以惡業相染習故
404 12 hòu following 後以惡業相染習故
405 12 hòu to be delayed 後以惡業相染習故
406 12 hòu to abandon; to discard 後以惡業相染習故
407 12 hòu feudal lords 後以惡業相染習故
408 12 hòu Hou 後以惡業相染習故
409 12 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後以惡業相染習故
410 12 hòu rear; paścāt 後以惡業相染習故
411 12 hòu later; paścima 後以惡業相染習故
412 12 如此 rúcǐ in this way; so 長老難陀聞佛如此語已
413 12 to reach 及以藿香麝香等
414 12 to attain 及以藿香麝香等
415 12 to understand 及以藿香麝香等
416 12 able to be compared to; to catch up with 及以藿香麝香等
417 12 to be involved with; to associate with 及以藿香麝香等
418 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 及以藿香麝香等
419 12 and; ca; api 及以藿香麝香等
420 12 a pagoda; a stupa 當造彼塔
421 12 a tower 當造彼塔
422 12 a tart 當造彼塔
423 12 a pagoda; a stupa 當造彼塔
424 11 gēn origin; cause; basis 調伏諸根
425 11 gēn radical 調伏諸根
426 11 gēn a plant root 調伏諸根
427 11 gēn base; foot 調伏諸根
428 11 gēn offspring 調伏諸根
429 11 gēn a square root; to nth root; the solution of a mathematical equation 調伏諸根
430 11 gēn according to 調伏諸根
431 11 gēn gen 調伏諸根
432 11 gēn an organ; a part of the body 調伏諸根
433 11 gēn a sense; a faculty 調伏諸根
434 11 gēn mūla; a root 調伏諸根
435 11 cóng to follow 還從家事
436 11 cóng to comply; to submit; to defer 還從家事
437 11 cóng to participate in something 還從家事
438 11 cóng to use a certain method or principle 還從家事
439 11 cóng something secondary 還從家事
440 11 cóng remote relatives 還從家事
441 11 cóng secondary 還從家事
442 11 cóng to go on; to advance 還從家事
443 11 cōng at ease; informal 還從家事
444 11 zòng a follower; a supporter 還從家事
445 11 zòng to release 還從家事
446 11 zòng perpendicular; longitudinal 還從家事
447 11 niàn to read aloud 作如是念
448 11 niàn to remember; to expect 作如是念
449 11 niàn to miss 作如是念
450 11 niàn to consider 作如是念
451 11 niàn to recite; to chant 作如是念
452 11 niàn to show affection for 作如是念
453 11 niàn a thought; an idea 作如是念
454 11 niàn twenty 作如是念
455 11 niàn memory 作如是念
456 11 niàn an instant 作如是念
457 11 niàn Nian 作如是念
458 11 niàn mindfulness; smrti 作如是念
459 11 niàn a thought; citta 作如是念
460 11 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 至於一賣香邸
461 11 xiāng incense 至於一賣香邸
462 11 xiāng Kangxi radical 186 至於一賣香邸
463 11 xiāng fragrance; scent 至於一賣香邸
464 11 xiāng a female 至於一賣香邸
465 11 xiāng Xiang 至於一賣香邸
466 11 xiāng to kiss 至於一賣香邸
467 11 xiāng feminine 至於一賣香邸
468 11 xiāng incense 至於一賣香邸
469 11 xiāng fragrance; gandha 至於一賣香邸
470 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 行清淨行
471 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 行清淨行
472 11 清淨 qīngjìng concise 行清淨行
473 11 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 行清淨行
474 11 清淨 qīngjìng pure and clean 行清淨行
475 11 清淨 qīngjìng purity 行清淨行
476 11 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 行清淨行
477 10 shǒu hand 以手執取一把茅
478 10 shǒu Kangxi radical 64 以手執取一把茅
479 10 shǒu to hold in one's hand 以手執取一把茅
480 10 shǒu a skill; an ability 以手執取一把茅
481 10 shǒu a person with skill 以手執取一把茅
482 10 shǒu convenient; portable 以手執取一把茅
483 10 shǒu a person doing an activity 以手執取一把茅
484 10 shǒu a method; a technique 以手執取一把茅
485 10 shǒu personally written 以手執取一把茅
486 10 shǒu carried or handled by hand 以手執取一把茅
487 10 shǒu hand; pāṇi; hasta 以手執取一把茅
488 10 gòng to share 共為朋友
489 10 gòng Communist 共為朋友
490 10 gòng to connect; to join; to combine 共為朋友
491 10 gòng to include 共為朋友
492 10 gòng same; in common 共為朋友
493 10 gǒng to cup one fist in the other hand 共為朋友
494 10 gǒng to surround; to circle 共為朋友
495 10 gōng to provide 共為朋友
496 10 gōng respectfully 共為朋友
497 10 gōng Gong 共為朋友
498 10 親近 qīnjìn to get close to 若人親近諸惡知識
499 10 親近 qīnjìn a favored minister 若人親近諸惡知識
500 10 親近 qīnjìn Be Close To 若人親近諸惡知識

Frequencies of all Words

Top 1062

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 89 that; those 見彼邸上有諸香裹
2 89 another; the other 見彼邸上有諸香裹
3 89 that; tad 見彼邸上有諸香裹
4 89 in; at 於彼邸上取諸香裹
5 89 in; at 於彼邸上取諸香裹
6 89 in; at; to; from 於彼邸上取諸香裹
7 89 to go; to 於彼邸上取諸香裹
8 89 to rely on; to depend on 於彼邸上取諸香裹
9 89 to go to; to arrive at 於彼邸上取諸香裹
10 89 from 於彼邸上取諸香裹
11 89 give 於彼邸上取諸香裹
12 89 oppposing 於彼邸上取諸香裹
13 89 and 於彼邸上取諸香裹
14 89 compared to 於彼邸上取諸香裹
15 89 by 於彼邸上取諸香裹
16 89 and; as well as 於彼邸上取諸香裹
17 89 for 於彼邸上取諸香裹
18 89 Yu 於彼邸上取諸香裹
19 89 a crow 於彼邸上取諸香裹
20 89 whew; wow 於彼邸上取諸香裹
21 89 near to; antike 於彼邸上取諸香裹
22 83 難陀 nántuó Nanda 難陀因緣品下
23 64 爾時 ěr shí at that time 爾時
24 64 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
25 57 I; me; my 我於今者須作方便
26 57 self 我於今者須作方便
27 57 we; our 我於今者須作方便
28 57 [my] dear 我於今者須作方便
29 57 Wo 我於今者須作方便
30 57 self; atman; attan 我於今者須作方便
31 57 ga 我於今者須作方便
32 57 I; aham 我於今者須作方便
33 55 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊因斯事故
34 55 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊因斯事故
35 55 yán to speak; to say; said 見已即告長老難陀作如是言
36 55 yán language; talk; words; utterance; speech 見已即告長老難陀作如是言
37 55 yán Kangxi radical 149 見已即告長老難陀作如是言
38 55 yán a particle with no meaning 見已即告長老難陀作如是言
39 55 yán phrase; sentence 見已即告長老難陀作如是言
40 55 yán a word; a syllable 見已即告長老難陀作如是言
41 55 yán a theory; a doctrine 見已即告長老難陀作如是言
42 55 yán to regard as 見已即告長老難陀作如是言
43 55 yán to act as 見已即告長老難陀作如是言
44 55 yán word; vacana 見已即告長老難陀作如是言
45 55 yán speak; vad 見已即告長老難陀作如是言
46 47 長老 zhǎnglǎo an elder 佛告長老難陀
47 47 長老 zhǎnglǎo Elder 佛告長老難陀
48 47 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 佛告長老難陀
49 47 you; thou 汝來取此邸上諸香裹物
50 47 Ru River 汝來取此邸上諸香裹物
51 47 Ru 汝來取此邸上諸香裹物
52 47 you; tvam; bhavat 汝來取此邸上諸香裹物
53 46 如是 rúshì thus; so 親近惡友亦如是
54 46 如是 rúshì thus, so 親近惡友亦如是
55 46 如是 rúshì thus; evam 親近惡友亦如是
56 46 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 親近惡友亦如是
57 44 already 見已即告長老難陀作如是言
58 44 Kangxi radical 49 見已即告長老難陀作如是言
59 44 from 見已即告長老難陀作如是言
60 44 to bring to an end; to stop 見已即告長老難陀作如是言
61 44 final aspectual particle 見已即告長老難陀作如是言
62 44 afterwards; thereafter 見已即告長老難陀作如是言
63 44 too; very; excessively 見已即告長老難陀作如是言
64 44 to complete 見已即告長老難陀作如是言
65 44 to demote; to dismiss 見已即告長老難陀作如是言
66 44 to recover from an illness 見已即告長老難陀作如是言
67 44 certainly 見已即告長老難陀作如是言
68 44 an interjection of surprise 見已即告長老難陀作如是言
69 44 this 見已即告長老難陀作如是言
70 44 former; pūrvaka 見已即告長老難陀作如是言
71 44 former; pūrvaka 見已即告長老難陀作如是言
72 43 his; hers; its; theirs 令其惡聲名聞遠至
73 43 to add emphasis 令其惡聲名聞遠至
74 43 used when asking a question in reply to a question 令其惡聲名聞遠至
75 43 used when making a request or giving an order 令其惡聲名聞遠至
76 43 he; her; it; them 令其惡聲名聞遠至
77 43 probably; likely 令其惡聲名聞遠至
78 43 will 令其惡聲名聞遠至
79 43 may 令其惡聲名聞遠至
80 43 if 令其惡聲名聞遠至
81 43 or 令其惡聲名聞遠至
82 43 Qi 令其惡聲名聞遠至
83 43 he; her; it; saḥ; sā; tad 令其惡聲名聞遠至
84 41 zuò to do 見已即告長老難陀作如是言
85 41 zuò to act as; to serve as 見已即告長老難陀作如是言
86 41 zuò to start 見已即告長老難陀作如是言
87 41 zuò a writing; a work 見已即告長老難陀作如是言
88 41 zuò to dress as; to be disguised as 見已即告長老難陀作如是言
89 41 zuō to create; to make 見已即告長老難陀作如是言
90 41 zuō a workshop 見已即告長老難陀作如是言
91 41 zuō to write; to compose 見已即告長老難陀作如是言
92 41 zuò to rise 見已即告長老難陀作如是言
93 41 zuò to be aroused 見已即告長老難陀作如是言
94 41 zuò activity; action; undertaking 見已即告長老難陀作如是言
95 41 zuò to regard as 見已即告長老難陀作如是言
96 41 zuò action; kāraṇa 見已即告長老難陀作如是言
97 39 zhī him; her; them; that 汝於漏刻一移之頃
98 39 zhī used between a modifier and a word to form a word group 汝於漏刻一移之頃
99 39 zhī to go 汝於漏刻一移之頃
100 39 zhī this; that 汝於漏刻一移之頃
101 39 zhī genetive marker 汝於漏刻一移之頃
102 39 zhī it 汝於漏刻一移之頃
103 39 zhī in 汝於漏刻一移之頃
104 39 zhī all 汝於漏刻一移之頃
105 39 zhī and 汝於漏刻一移之頃
106 39 zhī however 汝於漏刻一移之頃
107 39 zhī if 汝於漏刻一移之頃
108 39 zhī then 汝於漏刻一移之頃
109 39 zhī to arrive; to go 汝於漏刻一移之頃
110 39 zhī is 汝於漏刻一移之頃
111 39 zhī to use 汝於漏刻一移之頃
112 39 zhī Zhi 汝於漏刻一移之頃
113 38 zhū all; many; various 若人親近諸惡知識
114 38 zhū Zhu 若人親近諸惡知識
115 38 zhū all; members of the class 若人親近諸惡知識
116 38 zhū interrogative particle 若人親近諸惡知識
117 38 zhū him; her; them; it 若人親近諸惡知識
118 38 zhū of; in 若人親近諸惡知識
119 38 zhū all; many; sarva 若人親近諸惡知識
120 35 so as to; in order to 後以惡業相染習故
121 35 to use; to regard as 後以惡業相染習故
122 35 to use; to grasp 後以惡業相染習故
123 35 according to 後以惡業相染習故
124 35 because of 後以惡業相染習故
125 35 on a certain date 後以惡業相染習故
126 35 and; as well as 後以惡業相染習故
127 35 to rely on 後以惡業相染習故
128 35 to regard 後以惡業相染習故
129 35 to be able to 後以惡業相染習故
130 35 to order; to command 後以惡業相染習故
131 35 further; moreover 後以惡業相染習故
132 35 used after a verb 後以惡業相染習故
133 35 very 後以惡業相染習故
134 35 already 後以惡業相染習故
135 35 increasingly 後以惡業相染習故
136 35 a reason; a cause 後以惡業相染習故
137 35 Israel 後以惡業相染習故
138 35 Yi 後以惡業相染習故
139 35 use; yogena 後以惡業相染習故
140 35 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若其有人親近如是惡知識者
141 35 zhě that 若其有人親近如是惡知識者
142 35 zhě nominalizing function word 若其有人親近如是惡知識者
143 35 zhě used to mark a definition 若其有人親近如是惡知識者
144 35 zhě used to mark a pause 若其有人親近如是惡知識者
145 35 zhě topic marker; that; it 若其有人親近如是惡知識者
146 35 zhuó according to 若其有人親近如是惡知識者
147 35 zhě ca 若其有人親近如是惡知識者
148 34 this; these 汝來取此邸上諸香裹物
149 34 in this way 汝來取此邸上諸香裹物
150 34 otherwise; but; however; so 汝來取此邸上諸香裹物
151 34 at this time; now; here 汝來取此邸上諸香裹物
152 34 this; here; etad 汝來取此邸上諸香裹物
153 33 shì is; are; am; to be 作是念已
154 33 shì is exactly 作是念已
155 33 shì is suitable; is in contrast 作是念已
156 33 shì this; that; those 作是念已
157 33 shì really; certainly 作是念已
158 33 shì correct; yes; affirmative 作是念已
159 33 shì true 作是念已
160 33 shì is; has; exists 作是念已
161 33 shì used between repetitions of a word 作是念已
162 33 shì a matter; an affair 作是念已
163 33 shì Shi 作是念已
164 33 shì is; bhū 作是念已
165 33 shì this; idam 作是念已
166 32 Buddha; Awakened One 佛告長老難陀
167 32 relating to Buddhism 佛告長老難陀
168 32 a statue or image of a Buddha 佛告長老難陀
169 32 a Buddhist text 佛告長老難陀
170 32 to touch; to stroke 佛告長老難陀
171 32 Buddha 佛告長老難陀
172 32 Buddha; Awakened One 佛告長老難陀
173 31 ruò to seem; to be like; as 若人親近諸惡知識
174 31 ruò seemingly 若人親近諸惡知識
175 31 ruò if 若人親近諸惡知識
176 31 ruò you 若人親近諸惡知識
177 31 ruò this; that 若人親近諸惡知識
178 31 ruò and; or 若人親近諸惡知識
179 31 ruò as for; pertaining to 若人親近諸惡知識
180 31 pomegranite 若人親近諸惡知識
181 31 ruò to choose 若人親近諸惡知識
182 31 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人親近諸惡知識
183 31 ruò thus 若人親近諸惡知識
184 31 ruò pollia 若人親近諸惡知識
185 31 ruò Ruo 若人親近諸惡知識
186 31 ruò only then 若人親近諸惡知識
187 31 ja 若人親近諸惡知識
188 31 jñā 若人親近諸惡知識
189 31 ruò if; yadi 若人親近諸惡知識
190 31 jīn today; present; now 汝今當自嗅於手看
191 31 jīn Jin 汝今當自嗅於手看
192 31 jīn modern 汝今當自嗅於手看
193 31 jīn now; adhunā 汝今當自嗅於手看
194 30 yuàn to hope; to wish; to desire 心發是願
195 30 yuàn hope 心發是願
196 30 yuàn to be ready; to be willing 心發是願
197 30 yuàn to ask for; to solicit 心發是願
198 30 yuàn a vow 心發是願
199 30 yuàn diligent; attentive 心發是願
200 30 yuàn to prefer; to select 心發是願
201 30 yuàn to admire 心發是願
202 30 yuàn a vow; pranidhana 心發是願
203 29 提婆達多 típódáduō Devadatta 提婆達多釋種童子
204 28 again; more; repeatedly 雖復與彼共為朋友
205 28 to go back; to return 雖復與彼共為朋友
206 28 to resume; to restart 雖復與彼共為朋友
207 28 to do in detail 雖復與彼共為朋友
208 28 to restore 雖復與彼共為朋友
209 28 to respond; to reply to 雖復與彼共為朋友
210 28 after all; and then 雖復與彼共為朋友
211 28 even if; although 雖復與彼共為朋友
212 28 Fu; Return 雖復與彼共為朋友
213 28 to retaliate; to reciprocate 雖復與彼共為朋友
214 28 to avoid forced labor or tax 雖復與彼共為朋友
215 28 particle without meaing 雖復與彼共為朋友
216 28 Fu 雖復與彼共為朋友
217 28 repeated; again 雖復與彼共為朋友
218 28 doubled; to overlapping; folded 雖復與彼共為朋友
219 28 a lined garment with doubled thickness 雖復與彼共為朋友
220 28 again; punar 雖復與彼共為朋友
221 28 shí time; a point or period of time 雖經少時共相隨順
222 28 shí a season; a quarter of a year 雖經少時共相隨順
223 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day 雖經少時共相隨順
224 28 shí at that time 雖經少時共相隨順
225 28 shí fashionable 雖經少時共相隨順
226 28 shí fate; destiny; luck 雖經少時共相隨順
227 28 shí occasion; opportunity; chance 雖經少時共相隨順
228 28 shí tense 雖經少時共相隨順
229 28 shí particular; special 雖經少時共相隨順
230 28 shí to plant; to cultivate 雖經少時共相隨順
231 28 shí hour (measure word) 雖經少時共相隨順
232 28 shí an era; a dynasty 雖經少時共相隨順
233 28 shí time [abstract] 雖經少時共相隨順
234 28 shí seasonal 雖經少時共相隨順
235 28 shí frequently; often 雖經少時共相隨順
236 28 shí occasionally; sometimes 雖經少時共相隨順
237 28 shí on time 雖經少時共相隨順
238 28 shí this; that 雖經少時共相隨順
239 28 shí to wait upon 雖經少時共相隨順
240 28 shí hour 雖經少時共相隨順
241 28 shí appropriate; proper; timely 雖經少時共相隨順
242 28 shí Shi 雖經少時共相隨順
243 28 shí a present; currentlt 雖經少時共相隨順
244 28 shí time; kāla 雖經少時共相隨順
245 28 shí at that time; samaya 雖經少時共相隨順
246 28 shí then; atha 雖經少時共相隨順
247 28 yǒu is; are; to exist 見彼邸上有諸香裹
248 28 yǒu to have; to possess 見彼邸上有諸香裹
249 28 yǒu indicates an estimate 見彼邸上有諸香裹
250 28 yǒu indicates a large quantity 見彼邸上有諸香裹
251 28 yǒu indicates an affirmative response 見彼邸上有諸香裹
252 28 yǒu a certain; used before a person, time, or place 見彼邸上有諸香裹
253 28 yǒu used to compare two things 見彼邸上有諸香裹
254 28 yǒu used in a polite formula before certain verbs 見彼邸上有諸香裹
255 28 yǒu used before the names of dynasties 見彼邸上有諸香裹
256 28 yǒu a certain thing; what exists 見彼邸上有諸香裹
257 28 yǒu multiple of ten and ... 見彼邸上有諸香裹
258 28 yǒu abundant 見彼邸上有諸香裹
259 28 yǒu purposeful 見彼邸上有諸香裹
260 28 yǒu You 見彼邸上有諸香裹
261 28 yǒu 1. existence; 2. becoming 見彼邸上有諸香裹
262 28 yǒu becoming; bhava 見彼邸上有諸香裹
263 27 de potential marker 必定當得廣大名聞
264 27 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 必定當得廣大名聞
265 27 děi must; ought to 必定當得廣大名聞
266 27 děi to want to; to need to 必定當得廣大名聞
267 27 děi must; ought to 必定當得廣大名聞
268 27 de 必定當得廣大名聞
269 27 de infix potential marker 必定當得廣大名聞
270 27 to result in 必定當得廣大名聞
271 27 to be proper; to fit; to suit 必定當得廣大名聞
272 27 to be satisfied 必定當得廣大名聞
273 27 to be finished 必定當得廣大名聞
274 27 de result of degree 必定當得廣大名聞
275 27 de marks completion of an action 必定當得廣大名聞
276 27 děi satisfying 必定當得廣大名聞
277 27 to contract 必定當得廣大名聞
278 27 marks permission or possibility 必定當得廣大名聞
279 27 expressing frustration 必定當得廣大名聞
280 27 to hear 必定當得廣大名聞
281 27 to have; there is 必定當得廣大名聞
282 27 marks time passed 必定當得廣大名聞
283 27 obtain; attain; prāpta 必定當得廣大名聞
284 26 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 當近比丘舍利弗
285 26 比丘 bǐqiū bhiksu 當近比丘舍利弗
286 26 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 當近比丘舍利弗
287 25 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而說偈言
288 25 ér Kangxi radical 126 而說偈言
289 25 ér you 而說偈言
290 25 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而說偈言
291 25 ér right away; then 而說偈言
292 25 ér but; yet; however; while; nevertheless 而說偈言
293 25 ér if; in case; in the event that 而說偈言
294 25 ér therefore; as a result; thus 而說偈言
295 25 ér how can it be that? 而說偈言
296 25 ér so as to 而說偈言
297 25 ér only then 而說偈言
298 25 ér as if; to seem like 而說偈言
299 25 néng can; able 而說偈言
300 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說偈言
301 25 ér me 而說偈言
302 25 ér to arrive; up to 而說偈言
303 25 ér possessive 而說偈言
304 25 ér and; ca 而說偈言
305 25 also; too 欲為何人如是湧沸乃至此也
306 25 a final modal particle indicating certainy or decision 欲為何人如是湧沸乃至此也
307 25 either 欲為何人如是湧沸乃至此也
308 25 even 欲為何人如是湧沸乃至此也
309 25 used to soften the tone 欲為何人如是湧沸乃至此也
310 25 used for emphasis 欲為何人如是湧沸乃至此也
311 25 used to mark contrast 欲為何人如是湧沸乃至此也
312 25 used to mark compromise 欲為何人如是湧沸乃至此也
313 25 ya 欲為何人如是湧沸乃至此也
314 24 gào to tell; to say; said; told 佛告長老難陀
315 24 gào to request 佛告長老難陀
316 24 gào to report; to inform 佛告長老難陀
317 24 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告長老難陀
318 24 gào to accuse; to sue 佛告長老難陀
319 24 gào to reach 佛告長老難陀
320 24 gào an announcement 佛告長老難陀
321 24 gào a party 佛告長老難陀
322 24 gào a vacation 佛告長老難陀
323 24 gào Gao 佛告長老難陀
324 24 gào to tell; jalp 佛告長老難陀
325 24 wèi for; to 共為朋友
326 24 wèi because of 共為朋友
327 24 wéi to act as; to serve 共為朋友
328 24 wéi to change into; to become 共為朋友
329 24 wéi to be; is 共為朋友
330 24 wéi to do 共為朋友
331 24 wèi for 共為朋友
332 24 wèi because of; for; to 共為朋友
333 24 wèi to 共為朋友
334 24 wéi in a passive construction 共為朋友
335 24 wéi forming a rehetorical question 共為朋友
336 24 wéi forming an adverb 共為朋友
337 24 wéi to add emphasis 共為朋友
338 24 wèi to support; to help 共為朋友
339 24 wéi to govern 共為朋友
340 24 wèi to be; bhū 共為朋友
341 24 not; no 雖不現證世間利
342 24 expresses that a certain condition cannot be acheived 雖不現證世間利
343 24 as a correlative 雖不現證世間利
344 24 no (answering a question) 雖不現證世間利
345 24 forms a negative adjective from a noun 雖不現證世間利
346 24 at the end of a sentence to form a question 雖不現證世間利
347 24 to form a yes or no question 雖不現證世間利
348 24 infix potential marker 雖不現證世間利
349 24 no; na 雖不現證世間利
350 23 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 離波多等
351 23 duó many; much 離波多等
352 23 duō more 離波多等
353 23 duō an unspecified extent 離波多等
354 23 duō used in exclamations 離波多等
355 23 duō excessive 離波多等
356 23 duō to what extent 離波多等
357 23 duō abundant 離波多等
358 23 duō to multiply; to acrue 離波多等
359 23 duō mostly 離波多等
360 23 duō simply; merely 離波多等
361 23 duō frequently 離波多等
362 23 duō very 離波多等
363 23 duō Duo 離波多等
364 23 duō ta 離波多等
365 23 duō many; bahu 離波多等
366 22 諸比丘 zhū bǐqiū monks 聚集大眾諸比丘已
367 21 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 其有正信捨家出家
368 21 出家 chūjiā to renounce 其有正信捨家出家
369 21 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 其有正信捨家出家
370 21 děng et cetera; and so on 及以藿香麝香等
371 21 děng to wait 及以藿香麝香等
372 21 děng degree; kind 及以藿香麝香等
373 21 děng plural 及以藿香麝香等
374 21 děng to be equal 及以藿香麝香等
375 21 děng degree; level 及以藿香麝香等
376 21 děng to compare 及以藿香麝香等
377 21 děng same; equal; sama 及以藿香麝香等
378 21 shēn human body; torso 以神通力隱沒其身
379 21 shēn Kangxi radical 158 以神通力隱沒其身
380 21 shēn measure word for clothes 以神通力隱沒其身
381 21 shēn self 以神通力隱沒其身
382 21 shēn life 以神通力隱沒其身
383 21 shēn an object 以神通力隱沒其身
384 21 shēn a lifetime 以神通力隱沒其身
385 21 shēn personally 以神通力隱沒其身
386 21 shēn moral character 以神通力隱沒其身
387 21 shēn status; identity; position 以神通力隱沒其身
388 21 shēn pregnancy 以神通力隱沒其身
389 21 juān India 以神通力隱沒其身
390 21 shēn body; kāya 以神通力隱沒其身
391 20 biān side; boundary; edge; margin 汝於佛邊
392 20 biān on the one hand; on the other hand; doing while 汝於佛邊
393 20 biān suffix of a noun of locality 汝於佛邊
394 20 biān frontier; border 汝於佛邊
395 20 biān end; extremity; limit 汝於佛邊
396 20 biān to be near; to approach 汝於佛邊
397 20 biān a party; a side 汝於佛邊
398 20 biān edge; prānta 汝於佛邊
399 19 promptly; right away; immediately 其人手即同魚臭
400 19 to be near by; to be close to 其人手即同魚臭
401 19 at that time 其人手即同魚臭
402 19 to be exactly the same as; to be thus 其人手即同魚臭
403 19 supposed; so-called 其人手即同魚臭
404 19 if; but 其人手即同魚臭
405 19 to arrive at; to ascend 其人手即同魚臭
406 19 then; following 其人手即同魚臭
407 19 so; just so; eva 其人手即同魚臭
408 19 dāng to be; to act as; to serve as 汝今當自嗅於手看
409 19 dāng at or in the very same; be apposite 汝今當自嗅於手看
410 19 dāng dang (sound of a bell) 汝今當自嗅於手看
411 19 dāng to face 汝今當自嗅於手看
412 19 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝今當自嗅於手看
413 19 dāng to manage; to host 汝今當自嗅於手看
414 19 dāng should 汝今當自嗅於手看
415 19 dāng to treat; to regard as 汝今當自嗅於手看
416 19 dǎng to think 汝今當自嗅於手看
417 19 dàng suitable; correspond to 汝今當自嗅於手看
418 19 dǎng to be equal 汝今當自嗅於手看
419 19 dàng that 汝今當自嗅於手看
420 19 dāng an end; top 汝今當自嗅於手看
421 19 dàng clang; jingle 汝今當自嗅於手看
422 19 dāng to judge 汝今當自嗅於手看
423 19 dǎng to bear on one's shoulder 汝今當自嗅於手看
424 19 dàng the same 汝今當自嗅於手看
425 19 dàng to pawn 汝今當自嗅於手看
426 19 dàng to fail [an exam] 汝今當自嗅於手看
427 19 dàng a trap 汝今當自嗅於手看
428 19 dàng a pawned item 汝今當自嗅於手看
429 19 dāng will be; bhaviṣyati 汝今當自嗅於手看
430 19 desire 汝若欲覓親友知識
431 19 to desire; to wish 汝若欲覓親友知識
432 19 almost; nearly; about to occur 汝若欲覓親友知識
433 19 to desire; to intend 汝若欲覓親友知識
434 19 lust 汝若欲覓親友知識
435 19 desire; intention; wish; kāma 汝若欲覓親友知識
436 17 jiàn to see 見彼邸上有諸香裹
437 17 jiàn opinion; view; understanding 見彼邸上有諸香裹
438 17 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見彼邸上有諸香裹
439 17 jiàn refer to; for details see 見彼邸上有諸香裹
440 17 jiàn passive marker 見彼邸上有諸香裹
441 17 jiàn to listen to 見彼邸上有諸香裹
442 17 jiàn to meet 見彼邸上有諸香裹
443 17 jiàn to receive (a guest) 見彼邸上有諸香裹
444 17 jiàn let me; kindly 見彼邸上有諸香裹
445 17 jiàn Jian 見彼邸上有諸香裹
446 17 xiàn to appear 見彼邸上有諸香裹
447 17 xiàn to introduce 見彼邸上有諸香裹
448 17 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見彼邸上有諸香裹
449 17 jiàn seeing; observing; darśana 見彼邸上有諸香裹
450 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 隨順彼等所業行
451 17 suǒ an office; an institute 隨順彼等所業行
452 17 suǒ introduces a relative clause 隨順彼等所業行
453 17 suǒ it 隨順彼等所業行
454 17 suǒ if; supposing 隨順彼等所業行
455 17 suǒ a few; various; some 隨順彼等所業行
456 17 suǒ a place; a location 隨順彼等所業行
457 17 suǒ indicates a passive voice 隨順彼等所業行
458 17 suǒ that which 隨順彼等所業行
459 17 suǒ an ordinal number 隨順彼等所業行
460 17 suǒ meaning 隨順彼等所業行
461 17 suǒ garrison 隨順彼等所業行
462 17 suǒ place; pradeśa 隨順彼等所業行
463 17 suǒ that which; yad 隨順彼等所業行
464 17 五百 wǔ bǎi five hundred 其數五百
465 17 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 其數五百
466 16 also; too 親近惡友亦如是
467 16 but 親近惡友亦如是
468 16 this; he; she 親近惡友亦如是
469 16 although; even though 親近惡友亦如是
470 16 already 親近惡友亦如是
471 16 particle with no meaning 親近惡友亦如是
472 16 Yi 親近惡友亦如是
473 16 zhì to; until 令其惡聲名聞遠至
474 16 zhì Kangxi radical 133 令其惡聲名聞遠至
475 16 zhì extremely; very; most 令其惡聲名聞遠至
476 16 zhì to arrive 令其惡聲名聞遠至
477 16 zhì approach; upagama 令其惡聲名聞遠至
478 16 婇女 cǎinǚ a maiden 將領五百宮人婇女
479 15 one 以手執取一把茅
480 15 Kangxi radical 1 以手執取一把茅
481 15 as soon as; all at once 以手執取一把茅
482 15 pure; concentrated 以手執取一把茅
483 15 whole; all 以手執取一把茅
484 15 first 以手執取一把茅
485 15 the same 以手執取一把茅
486 15 each 以手執取一把茅
487 15 certain 以手執取一把茅
488 15 throughout 以手執取一把茅
489 15 used in between a reduplicated verb 以手執取一把茅
490 15 sole; single 以手執取一把茅
491 15 a very small amount 以手執取一把茅
492 15 Yi 以手執取一把茅
493 15 other 以手執取一把茅
494 15 to unify 以手執取一把茅
495 15 accidentally; coincidentally 以手執取一把茅
496 15 abruptly; suddenly 以手執取一把茅
497 15 or 以手執取一把茅
498 15 one; eka 以手執取一把茅
499 15 xíng to walk 於我法中行於梵行
500 15 xíng capable; competent 於我法中行於梵行

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
near to; antike
难陀 難陀 nántuó Nanda
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
长老 長老
 1. zhǎnglǎo
 2. zhǎnglǎo
 1. Elder
 2. an elder monastic
you; tvam; bhavat
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
波罗㮈 波羅㮈 98 Varanasi; Baranasi
波斯 66 Persia
99
 1. [city of] Chi
 2. Chi
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大光 100 Vistīrṇavatī
大目连 大目連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
佛本行集经 佛本行集經 102 Fo Ben Xing Ji Jing; Abhiniṣkramaṇasūtra; Abhiniskramana Sutra
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
恒生 恆生 104 Hang Seng
迦毘罗 迦毘羅 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
伽耶迦叶 伽耶迦葉 106 Gayā-kāśyapa
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
摩城 109 Mo i Rana
摩罗 摩羅 109 Māra
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
难陀 難陀 110 Nanda
那提迦叶 那提迦葉 110 Nadī-kāśyapa
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
槃头 槃頭 112 Bandhumā; Pāṇḍu
毘婆尸 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘婆尸佛 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆提 112 Bhadrika; Bhaddiya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
83 Sui Dynasty
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天竺 116 India; Indian subcontinent
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
香醉山 120 Gandha-Madana
西北方 120 northwest; northwestern
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
优楼频螺迦叶 優樓頻螺迦葉 121 Uruvilvā-kāśyapa
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 129.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
白佛 98 to address the Buddha
必应 必應 98 must
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
必当 必當 98 must
比丘僧 98 monastic community
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
承事 99 to entrust with duty
愁恼 愁惱 99 affliction
次复 次復 99 afterwards; then
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大丈夫相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
道中 100 on the path
大仙 100 a great sage; maharsi
地上 100 above the ground
定身 100 body of meditation
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
分陀利 102 pundarika
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
果报 果報 103 fruition; the result of karma
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
教示 106 insruct; upadiś
伎乐 伎樂 106 music
卷第五 106 scroll 5
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空闲处 空閑處 107 araṇya; secluded place
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
领解 領解 108 to understand what is taught; to receive and interpret
六群比丘 108 group of six monastics
六通 108 six supernatural powers
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
名曰 109 to be named; to be called
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
辟支 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
頗梨 112 crystal
勤行 113 diligent practice
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
烧然 燒然 115 to incinerate
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
身入 115 the sense of touch
沈水香 115 aguru
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄心 攝心 115 to concentrate
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四事供养 四事供養 115 the four offerings
四威仪 四威儀 115 Four Kinds of Comportment; four comportments
四事 115 the four necessities
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
所以者何 115 Why is that?
所作已办 所作已辦 115 their work done
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
天乐 天樂 116 heavenly music
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我身 119 I; myself
五欲 五慾 119 the five desires
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
现证 現證 120 immediate realization
相大 120 greatness of attributes; greatness of the attributes of suchness; greatness of the potentiality
心作 120 karmic activity of the mind
心行 120 mental activity
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
一佛 121 one Buddha
异见 異見 121 different view
一由旬 121 one yojana
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
音声 音聲 121 sound; noise
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证得 證得 122 realize; prāpti
正勤 122
 1. effort; right effort
 2. right effort
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
知节 知節 122 a sense of moderation
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
自证 自證 122 self-attained
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara