Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 18

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
2 54 děi to want to; to need to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
3 54 děi must; ought to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
4 54 de 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
5 54 de infix potential marker 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
6 54 to result in 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
7 54 to be proper; to fit; to suit 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
8 54 to be satisfied 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
9 54 to be finished 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
10 54 děi satisfying 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
11 54 to contract 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
12 54 to hear 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
13 54 to have; there is 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
14 54 marks time passed 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
15 54 obtain; attain; prāpta 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
16 52 infix potential marker 是故不應有法取甚深相
17 51 to go; to 於長夜中勤行般若波羅蜜多
18 51 to rely on; to depend on 於長夜中勤行般若波羅蜜多
19 51 Yu 於長夜中勤行般若波羅蜜多
20 51 a crow 於長夜中勤行般若波羅蜜多
21 40 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩亦復如是
22 37 suǒ a few; various; some 無法可見亦無所證
23 37 suǒ a place; a location 無法可見亦無所證
24 37 suǒ indicates a passive voice 無法可見亦無所證
25 37 suǒ an ordinal number 無法可見亦無所證
26 37 suǒ meaning 無法可見亦無所證
27 37 suǒ garrison 無法可見亦無所證
28 37 suǒ place; pradeśa 無法可見亦無所證
29 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
30 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
31 36 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩一切皆悉能捨
32 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
33 35 zhōng medium; medium sized 於長夜中勤行般若波羅蜜多
34 35 zhōng China 於長夜中勤行般若波羅蜜多
35 35 zhòng to hit the mark 於長夜中勤行般若波羅蜜多
36 35 zhōng midday 於長夜中勤行般若波羅蜜多
37 35 zhōng inside 於長夜中勤行般若波羅蜜多
38 35 zhōng during 於長夜中勤行般若波羅蜜多
39 35 zhōng Zhong 於長夜中勤行般若波羅蜜多
40 35 zhōng intermediary 於長夜中勤行般若波羅蜜多
41 35 zhōng half 於長夜中勤行般若波羅蜜多
42 35 zhòng to reach; to attain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
43 35 zhòng to suffer; to infect 於長夜中勤行般若波羅蜜多
44 35 zhòng to obtain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
45 35 zhòng to pass an exam 於長夜中勤行般若波羅蜜多
46 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
47 34 self 我於法無所得
48 34 [my] dear 我於法無所得
49 34 Wo 我於法無所得
50 34 self; atman; attan 我於法無所得
51 34 ga 我於法無所得
52 33 xíng to walk 雖行般若波羅蜜多
53 33 xíng capable; competent 雖行般若波羅蜜多
54 33 háng profession 雖行般若波羅蜜多
55 33 xíng Kangxi radical 144 雖行般若波羅蜜多
56 33 xíng to travel 雖行般若波羅蜜多
57 33 xìng actions; conduct 雖行般若波羅蜜多
58 33 xíng to do; to act; to practice 雖行般若波羅蜜多
59 33 xíng all right; OK; okay 雖行般若波羅蜜多
60 33 háng horizontal line 雖行般若波羅蜜多
61 33 héng virtuous deeds 雖行般若波羅蜜多
62 33 hàng a line of trees 雖行般若波羅蜜多
63 33 hàng bold; steadfast 雖行般若波羅蜜多
64 33 xíng to move 雖行般若波羅蜜多
65 33 xíng to put into effect; to implement 雖行般若波羅蜜多
66 33 xíng travel 雖行般若波羅蜜多
67 33 xíng to circulate 雖行般若波羅蜜多
68 33 xíng running script; running script 雖行般若波羅蜜多
69 33 xíng temporary 雖行般若波羅蜜多
70 33 háng rank; order 雖行般若波羅蜜多
71 33 háng a business; a shop 雖行般若波羅蜜多
72 33 xíng to depart; to leave 雖行般若波羅蜜多
73 33 xíng to experience 雖行般若波羅蜜多
74 33 xíng path; way 雖行般若波羅蜜多
75 33 xíng xing; ballad 雖行般若波羅蜜多
76 33 xíng Xing 雖行般若波羅蜜多
77 33 xíng Practice 雖行般若波羅蜜多
78 33 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 雖行般若波羅蜜多
79 33 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 雖行般若波羅蜜多
80 32 zuò to do 尊者舍利子作是念
81 32 zuò to act as; to serve as 尊者舍利子作是念
82 32 zuò to start 尊者舍利子作是念
83 32 zuò a writing; a work 尊者舍利子作是念
84 32 zuò to dress as; to be disguised as 尊者舍利子作是念
85 32 zuō to create; to make 尊者舍利子作是念
86 32 zuō a workshop 尊者舍利子作是念
87 32 zuō to write; to compose 尊者舍利子作是念
88 32 zuò to rise 尊者舍利子作是念
89 32 zuò to be aroused 尊者舍利子作是念
90 32 zuò activity; action; undertaking 尊者舍利子作是念
91 32 zuò to regard as 尊者舍利子作是念
92 32 zuò action; kāraṇa 尊者舍利子作是念
93 31 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 亦無法得阿耨多羅三藐三菩提
94 31 ér Kangxi radical 126 而取證阿羅漢果耶
95 31 ér as if; to seem like 而取證阿羅漢果耶
96 31 néng can; able 而取證阿羅漢果耶
97 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而取證阿羅漢果耶
98 31 ér to arrive; up to 而取證阿羅漢果耶
99 29 kōng empty; void; hollow 應云何學空
100 29 kòng free time 應云何學空
101 29 kòng to empty; to clean out 應云何學空
102 29 kōng the sky; the air 應云何學空
103 29 kōng in vain; for nothing 應云何學空
104 29 kòng vacant; unoccupied 應云何學空
105 29 kòng empty space 應云何學空
106 29 kōng without substance 應云何學空
107 29 kōng to not have 應云何學空
108 29 kòng opportunity; chance 應云何學空
109 29 kōng vast and high 應云何學空
110 29 kōng impractical; ficticious 應云何學空
111 29 kòng blank 應云何學空
112 29 kòng expansive 應云何學空
113 29 kòng lacking 應云何學空
114 29 kōng plain; nothing else 應云何學空
115 29 kōng Emptiness 應云何學空
116 29 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 應云何學空
117 26 Kangxi radical 71 無法可見亦無所證
118 26 to not have; without 無法可見亦無所證
119 26 mo 無法可見亦無所證
120 26 to not have 無法可見亦無所證
121 26 Wu 無法可見亦無所證
122 26 mo 無法可見亦無所證
123 25 Kangxi radical 49 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
124 25 to bring to an end; to stop 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
125 25 to complete 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
126 25 to demote; to dismiss 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
127 25 to recover from an illness 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
128 25 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
129 25 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
130 23 yìng to answer; to respond 我應為眾生宣說法要
131 23 yìng to confirm; to verify 我應為眾生宣說法要
132 23 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 我應為眾生宣說法要
133 23 yìng to accept 我應為眾生宣說法要
134 23 yìng to permit; to allow 我應為眾生宣說法要
135 23 yìng to echo 我應為眾生宣說法要
136 23 yìng to handle; to deal with 我應為眾生宣說法要
137 23 yìng Ying 我應為眾生宣說法要
138 23 shí time; a point or period of time 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
139 23 shí a season; a quarter of a year 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
140 23 shí one of the 12 two-hour periods of the day 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
141 23 shí fashionable 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
142 23 shí fate; destiny; luck 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
143 23 shí occasion; opportunity; chance 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
144 23 shí tense 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
145 23 shí particular; special 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
146 23 shí to plant; to cultivate 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
147 23 shí an era; a dynasty 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
148 23 shí time [abstract] 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
149 23 shí seasonal 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
150 23 shí to wait upon 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
151 23 shí hour 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
152 23 shí appropriate; proper; timely 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
153 23 shí Shi 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
154 23 shí a present; currentlt 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
155 23 shí time; kāla 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
156 23 shí at that time; samaya 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
157 23 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 云何入空三摩地
158 21 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
159 21 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
160 21 Yi 無法可見亦無所證
161 20 jīn today; present; now 汝今何故起如是念
162 20 jīn Jin 汝今何故起如是念
163 20 jīn modern 汝今何故起如是念
164 20 jīn now; adhunā 汝今何故起如是念
165 19 爾時 ěr shí at that time 爾時
166 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
167 19 wéi to act as; to serve 普為眾生作大利益
168 19 wéi to change into; to become 普為眾生作大利益
169 19 wéi to be; is 普為眾生作大利益
170 19 wéi to do 普為眾生作大利益
171 19 wèi to support; to help 普為眾生作大利益
172 19 wéi to govern 普為眾生作大利益
173 19 zhèng proof 無法可見亦無所證
174 19 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 無法可見亦無所證
175 19 zhèng to advise against 無法可見亦無所證
176 19 zhèng certificate 無法可見亦無所證
177 19 zhèng an illness 無法可見亦無所證
178 19 zhèng to accuse 無法可見亦無所證
179 19 zhèng realization; adhigama 無法可見亦無所證
180 19 niàn to read aloud 尊者舍利子作是念
181 19 niàn to remember; to expect 尊者舍利子作是念
182 19 niàn to miss 尊者舍利子作是念
183 19 niàn to consider 尊者舍利子作是念
184 19 niàn to recite; to chant 尊者舍利子作是念
185 19 niàn to show affection for 尊者舍利子作是念
186 19 niàn a thought; an idea 尊者舍利子作是念
187 19 niàn twenty 尊者舍利子作是念
188 19 niàn memory 尊者舍利子作是念
189 19 niàn an instant 尊者舍利子作是念
190 19 niàn Nian 尊者舍利子作是念
191 19 niàn mindfulness; smrti 尊者舍利子作是念
192 19 niàn a thought; citta 尊者舍利子作是念
193 18 xiǎng to think 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
194 18 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
195 18 xiǎng to want 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
196 18 xiǎng to remember; to miss; to long for 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
197 18 xiǎng to plan 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
198 18 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
199 17 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊知舍利子心所念已
200 17 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊知舍利子心所念已
201 17 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 於長夜中勤行般若波羅蜜多
202 17 to be near by; to be close to 即告舍利子言
203 17 at that time 即告舍利子言
204 17 to be exactly the same as; to be thus 即告舍利子言
205 17 supposed; so-called 即告舍利子言
206 17 to arrive at; to ascend 即告舍利子言
207 17 yán to speak; to say; said 即告舍利子言
208 17 yán language; talk; words; utterance; speech 即告舍利子言
209 17 yán Kangxi radical 149 即告舍利子言
210 17 yán phrase; sentence 即告舍利子言
211 17 yán a word; a syllable 即告舍利子言
212 17 yán a theory; a doctrine 即告舍利子言
213 17 yán to regard as 即告舍利子言
214 17 yán to act as 即告舍利子言
215 17 yán speech; vāc 即告舍利子言
216 17 yán speak; vad 即告舍利子言
217 16 無相 wúxiāng Formless 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
218 16 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
219 16 xiàng to observe; to assess 是故不應有法取甚深相
220 16 xiàng appearance; portrait; picture 是故不應有法取甚深相
221 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 是故不應有法取甚深相
222 16 xiàng to aid; to help 是故不應有法取甚深相
223 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 是故不應有法取甚深相
224 16 xiàng a sign; a mark; appearance 是故不應有法取甚深相
225 16 xiāng alternately; in turn 是故不應有法取甚深相
226 16 xiāng Xiang 是故不應有法取甚深相
227 16 xiāng form substance 是故不應有法取甚深相
228 16 xiāng to express 是故不應有法取甚深相
229 16 xiàng to choose 是故不應有法取甚深相
230 16 xiāng Xiang 是故不應有法取甚深相
231 16 xiāng an ancient musical instrument 是故不應有法取甚深相
232 16 xiāng the seventh lunar month 是故不應有法取甚深相
233 16 xiāng to compare 是故不應有法取甚深相
234 16 xiàng to divine 是故不應有法取甚深相
235 16 xiàng to administer 是故不應有法取甚深相
236 16 xiàng helper for a blind person 是故不應有法取甚深相
237 16 xiāng rhythm [music] 是故不應有法取甚深相
238 16 xiāng the upper frets of a pipa 是故不應有法取甚深相
239 16 xiāng coralwood 是故不應有法取甚深相
240 16 xiàng ministry 是故不應有法取甚深相
241 16 xiàng to supplement; to enhance 是故不應有法取甚深相
242 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 是故不應有法取甚深相
243 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 是故不應有法取甚深相
244 16 xiàng sign; mark; liṅga 是故不應有法取甚深相
245 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 是故不應有法取甚深相
246 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生不相食噉
247 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生不相食噉
248 15 néng can; able 菩薩一切皆悉能捨
249 15 néng ability; capacity 菩薩一切皆悉能捨
250 15 néng a mythical bear-like beast 菩薩一切皆悉能捨
251 15 néng energy 菩薩一切皆悉能捨
252 15 néng function; use 菩薩一切皆悉能捨
253 15 néng talent 菩薩一切皆悉能捨
254 15 néng expert at 菩薩一切皆悉能捨
255 15 néng to be in harmony 菩薩一切皆悉能捨
256 15 néng to tend to; to care for 菩薩一切皆悉能捨
257 15 néng to reach; to arrive at 菩薩一切皆悉能捨
258 15 néng to be able; śak 菩薩一切皆悉能捨
259 15 zhě ca 設我此身為渴所逼趣命終者
260 15 xīn heart [organ] 心住寂靜離諸散亂
261 15 xīn Kangxi radical 61 心住寂靜離諸散亂
262 15 xīn mind; consciousness 心住寂靜離諸散亂
263 15 xīn the center; the core; the middle 心住寂靜離諸散亂
264 15 xīn one of the 28 star constellations 心住寂靜離諸散亂
265 15 xīn heart 心住寂靜離諸散亂
266 15 xīn emotion 心住寂靜離諸散亂
267 15 xīn intention; consideration 心住寂靜離諸散亂
268 15 xīn disposition; temperament 心住寂靜離諸散亂
269 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心住寂靜離諸散亂
270 15 method; way 汝於自法中有法可見
271 15 France 汝於自法中有法可見
272 15 the law; rules; regulations 汝於自法中有法可見
273 15 the teachings of the Buddha; Dharma 汝於自法中有法可見
274 15 a standard; a norm 汝於自法中有法可見
275 15 an institution 汝於自法中有法可見
276 15 to emulate 汝於自法中有法可見
277 15 magic; a magic trick 汝於自法中有法可見
278 15 punishment 汝於自法中有法可見
279 15 Fa 汝於自法中有法可見
280 15 a precedent 汝於自法中有法可見
281 15 a classification of some kinds of Han texts 汝於自法中有法可見
282 15 relating to a ceremony or rite 汝於自法中有法可見
283 15 Dharma 汝於自法中有法可見
284 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝於自法中有法可見
285 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝於自法中有法可見
286 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝於自法中有法可見
287 15 quality; characteristic 汝於自法中有法可見
288 14 to go back; to return 又復於中不應驚怖
289 14 to resume; to restart 又復於中不應驚怖
290 14 to do in detail 又復於中不應驚怖
291 14 to restore 又復於中不應驚怖
292 14 to respond; to reply to 又復於中不應驚怖
293 14 Fu; Return 又復於中不應驚怖
294 14 to retaliate; to reciprocate 又復於中不應驚怖
295 14 to avoid forced labor or tax 又復於中不應驚怖
296 14 Fu 又復於中不應驚怖
297 14 doubled; to overlapping; folded 又復於中不應驚怖
298 14 a lined garment with doubled thickness 又復於中不應驚怖
299 14 desire 若諸惡獸欲食噉我
300 14 to desire; to wish 若諸惡獸欲食噉我
301 14 to desire; to intend 若諸惡獸欲食噉我
302 14 lust 若諸惡獸欲食噉我
303 14 desire; intention; wish; kāma 若諸惡獸欲食噉我
304 14 眾生 zhòngshēng all living things 普為眾生作大利益
305 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 普為眾生作大利益
306 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 普為眾生作大利益
307 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普為眾生作大利益
308 14 nán difficult; arduous; hard 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
309 14 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
310 14 nán hardly possible; unable 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
311 14 nàn disaster; calamity 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
312 14 nàn enemy; foe 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
313 14 nán bad; unpleasant 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
314 14 nàn to blame; to rebuke 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
315 14 nàn to object to; to argue against 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
316 14 nàn to reject; to repudiate 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
317 14 nán inopportune; aksana 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
318 13 shēng to be born; to give birth 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
319 13 shēng to live 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
320 13 shēng raw 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
321 13 shēng a student 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
322 13 shēng life 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
323 13 shēng to produce; to give rise 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
324 13 shēng alive 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
325 13 shēng a lifetime 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
326 13 shēng to initiate; to become 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
327 13 shēng to grow 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
328 13 shēng unfamiliar 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
329 13 shēng not experienced 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
330 13 shēng hard; stiff; strong 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
331 13 shēng having academic or professional knowledge 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
332 13 shēng a male role in traditional theatre 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
333 13 shēng gender 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
334 13 shēng to develop; to grow 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
335 13 shēng to set up 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
336 13 shēng a prostitute 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
337 13 shēng a captive 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
338 13 shēng a gentleman 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
339 13 shēng Kangxi radical 100 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
340 13 shēng unripe 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
341 13 shēng nature 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
342 13 shēng to inherit; to succeed 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
343 13 shēng destiny 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
344 13 shēng birth 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
345 13 一切 yīqiè temporary 菩薩一切皆悉能捨
346 13 一切 yīqiè the same 菩薩一切皆悉能捨
347 13 to arise; to get up 汝今何故起如是念
348 13 to rise; to raise 汝今何故起如是念
349 13 to grow out of; to bring forth; to emerge 汝今何故起如是念
350 13 to appoint (to an official post); to take up a post 汝今何故起如是念
351 13 to start 汝今何故起如是念
352 13 to establish; to build 汝今何故起如是念
353 13 to draft; to draw up (a plan) 汝今何故起如是念
354 13 opening sentence; opening verse 汝今何故起如是念
355 13 to get out of bed 汝今何故起如是念
356 13 to recover; to heal 汝今何故起如是念
357 13 to take out; to extract 汝今何故起如是念
358 13 marks the beginning of an action 汝今何故起如是念
359 13 marks the sufficiency of an action 汝今何故起如是念
360 13 to call back from mourning 汝今何故起如是念
361 13 to take place; to occur 汝今何故起如是念
362 13 to conjecture 汝今何故起如是念
363 13 stand up; utthāna 汝今何故起如是念
364 13 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難從座而起
365 13 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難從座而起
366 13 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 尊者舍利子作是念
367 13 to enter 還從世尊頂門而入
368 13 Kangxi radical 11 還從世尊頂門而入
369 13 radical 還從世尊頂門而入
370 13 income 還從世尊頂門而入
371 13 to conform with 還從世尊頂門而入
372 13 to descend 還從世尊頂門而入
373 13 the entering tone 還從世尊頂門而入
374 13 to pay 還從世尊頂門而入
375 13 to join 還從世尊頂門而入
376 13 entering; praveśa 還從世尊頂門而入
377 12 zhī to know 世尊知舍利子心所念已
378 12 zhī to comprehend 世尊知舍利子心所念已
379 12 zhī to inform; to tell 世尊知舍利子心所念已
380 12 zhī to administer 世尊知舍利子心所念已
381 12 zhī to distinguish; to discern 世尊知舍利子心所念已
382 12 zhī to be close friends 世尊知舍利子心所念已
383 12 zhī to feel; to sense; to perceive 世尊知舍利子心所念已
384 12 zhī to receive; to entertain 世尊知舍利子心所念已
385 12 zhī knowledge 世尊知舍利子心所念已
386 12 zhī consciousness; perception 世尊知舍利子心所念已
387 12 zhī a close friend 世尊知舍利子心所念已
388 12 zhì wisdom 世尊知舍利子心所念已
389 12 zhì Zhi 世尊知舍利子心所念已
390 12 zhī Understanding 世尊知舍利子心所念已
391 12 zhī know; jña 世尊知舍利子心所念已
392 12 yòu Kangxi radical 29 又復於中不應驚怖
393 12 force 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
394 12 Kangxi radical 19 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
395 12 to exert oneself; to make an effort 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
396 12 to force 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
397 12 labor; forced labor 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
398 12 physical strength 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
399 12 power 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
400 12 Li 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
401 12 ability; capability 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
402 12 influence 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
403 12 strength; power; bala 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
404 11 精進 jīngjìn to be diligent 如是勤行精進
405 11 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 如是勤行精進
406 11 精進 jīngjìn Be Diligent 如是勤行精進
407 11 精進 jīngjìn diligence 如是勤行精進
408 11 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 如是勤行精進
409 11 to know; to learn about; to comprehend 菩薩一切皆悉能捨
410 11 detailed 菩薩一切皆悉能捨
411 11 to elaborate; to expound 菩薩一切皆悉能捨
412 11 to exhaust; to use up 菩薩一切皆悉能捨
413 11 strongly 菩薩一切皆悉能捨
414 11 Xi 菩薩一切皆悉能捨
415 11 女人 nǚrén woman; women 會中有一女人名昂誐襧嚩
416 11 女人 nǚrén wife 會中有一女人名昂誐襧嚩
417 11 yuàn to hope; to wish; to desire 願我當得圓滿布施波羅蜜多
418 11 yuàn hope 願我當得圓滿布施波羅蜜多
419 11 yuàn to be ready; to be willing 願我當得圓滿布施波羅蜜多
420 11 yuàn to ask for; to solicit 願我當得圓滿布施波羅蜜多
421 11 yuàn a vow 願我當得圓滿布施波羅蜜多
422 11 yuàn diligent; attentive 願我當得圓滿布施波羅蜜多
423 11 yuàn to prefer; to select 願我當得圓滿布施波羅蜜多
424 11 yuàn to admire 願我當得圓滿布施波羅蜜多
425 11 yuàn a vow; pranidhana 願我當得圓滿布施波羅蜜多
426 11 具足 jùzú Purāṇa 不驚不怖諸力具足
427 11 具足 jùzú Completeness 不驚不怖諸力具足
428 11 具足 jùzú complete; accomplished 不驚不怖諸力具足
429 11 to protect; to guard 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
430 11 to support something that is wrong; to be partial to 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
431 11 to protect; to guard 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
432 10 驚怖 jīngbù to surprise 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
433 10 zhù to dwell; to live; to reside 心住寂靜離諸散亂
434 10 zhù to stop; to halt 心住寂靜離諸散亂
435 10 zhù to retain; to remain 心住寂靜離諸散亂
436 10 zhù to lodge at [temporarily] 心住寂靜離諸散亂
437 10 zhù verb complement 心住寂靜離諸散亂
438 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 心住寂靜離諸散亂
439 10 děng et cetera; and so on 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
440 10 děng to wait 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
441 10 děng to be equal 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
442 10 děng degree; level 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
443 10 děng to compare 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
444 10 xué to study; to learn 如所說學如所說行
445 10 xué to imitate 如所說學如所說行
446 10 xué a school; an academy 如所說學如所說行
447 10 xué to understand 如所說學如所說行
448 10 xué learning; acquired knowledge 如所說學如所說行
449 10 xué learned 如所說學如所說行
450 10 xué a learner 如所說學如所說行
451 9 入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth 云何入空三摩地
452 9 to use; to grasp 持以五莖優鉢羅華而為供養
453 9 to rely on 持以五莖優鉢羅華而為供養
454 9 to regard 持以五莖優鉢羅華而為供養
455 9 to be able to 持以五莖優鉢羅華而為供養
456 9 to order; to command 持以五莖優鉢羅華而為供養
457 9 used after a verb 持以五莖優鉢羅華而為供養
458 9 a reason; a cause 持以五莖優鉢羅華而為供養
459 9 Israel 持以五莖優鉢羅華而為供養
460 9 Yi 持以五莖優鉢羅華而為供養
461 9 use; yogena 持以五莖優鉢羅華而為供養
462 9 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 善巧方便品第二十之一
463 9 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 亦得成就如是樂事
464 9 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 亦得成就如是樂事
465 9 成就 chéngjiù accomplishment 亦得成就如是樂事
466 9 成就 chéngjiù Achievements 亦得成就如是樂事
467 9 成就 chéngjiù to attained; to obtain 亦得成就如是樂事
468 9 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 亦得成就如是樂事
469 9 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 亦得成就如是樂事
470 9 to reach 國土無有一切怨賊及餘諸惡
471 9 to attain 國土無有一切怨賊及餘諸惡
472 9 to understand 國土無有一切怨賊及餘諸惡
473 9 able to be compared to; to catch up with 國土無有一切怨賊及餘諸惡
474 9 to be involved with; to associate with 國土無有一切怨賊及餘諸惡
475 9 passing of a feudal title from elder to younger brother 國土無有一切怨賊及餘諸惡
476 9 and; ca; api 國土無有一切怨賊及餘諸惡
477 9 Buddha; Awakened One 前詣佛所
478 9 relating to Buddhism 前詣佛所
479 9 a statue or image of a Buddha 前詣佛所
480 9 a Buddhist text 前詣佛所
481 9 to touch; to stroke 前詣佛所
482 9 Buddha 前詣佛所
483 9 Buddha; Awakened One 前詣佛所
484 9 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬頂禮佛足而白佛言
485 8 如來 rúlái Tathagata 諸佛如來
486 8 如來 Rúlái Tathagata 諸佛如來
487 8 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 諸佛如來
488 8 勤行 qín xíng diligent practice 於長夜中勤行般若波羅蜜多
489 8 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 未住不退轉地
490 8 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 未住不退轉地
491 8 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
492 8 應供 yīnggōng Offering 應供
493 8 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
494 8 增益 zēngyì to increase 轉復增益所有善法
495 8 增益 zēngyì gain 轉復增益所有善法
496 8 善根 shàngēn Wholesome Roots 發菩提心種諸善根
497 8 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 發菩提心種諸善根
498 8 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
499 8 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
500 8 border; boundar; juncture 世界前際即是久遠前際

Frequencies of all Words

Top 810

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 54 shì is; are; am; to be 尊者舍利子作是念
2 54 shì is exactly 尊者舍利子作是念
3 54 shì is suitable; is in contrast 尊者舍利子作是念
4 54 shì this; that; those 尊者舍利子作是念
5 54 shì really; certainly 尊者舍利子作是念
6 54 shì correct; yes; affirmative 尊者舍利子作是念
7 54 shì true 尊者舍利子作是念
8 54 shì is; has; exists 尊者舍利子作是念
9 54 shì used between repetitions of a word 尊者舍利子作是念
10 54 shì a matter; an affair 尊者舍利子作是念
11 54 shì Shi 尊者舍利子作是念
12 54 shì is; bhū 尊者舍利子作是念
13 54 shì this; idam 尊者舍利子作是念
14 54 de potential marker 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
15 54 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
16 54 děi must; ought to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
17 54 děi to want to; to need to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
18 54 děi must; ought to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
19 54 de 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
20 54 de infix potential marker 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
21 54 to result in 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
22 54 to be proper; to fit; to suit 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
23 54 to be satisfied 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
24 54 to be finished 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
25 54 de result of degree 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
26 54 de marks completion of an action 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
27 54 děi satisfying 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
28 54 to contract 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
29 54 marks permission or possibility 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
30 54 expressing frustration 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
31 54 to hear 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
32 54 to have; there is 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
33 54 marks time passed 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
34 54 obtain; attain; prāpta 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
35 52 not; no 是故不應有法取甚深相
36 52 expresses that a certain condition cannot be acheived 是故不應有法取甚深相
37 52 as a correlative 是故不應有法取甚深相
38 52 no (answering a question) 是故不應有法取甚深相
39 52 forms a negative adjective from a noun 是故不應有法取甚深相
40 52 at the end of a sentence to form a question 是故不應有法取甚深相
41 52 to form a yes or no question 是故不應有法取甚深相
42 52 infix potential marker 是故不應有法取甚深相
43 52 no; na 是故不應有法取甚深相
44 51 in; at 於長夜中勤行般若波羅蜜多
45 51 in; at 於長夜中勤行般若波羅蜜多
46 51 in; at; to; from 於長夜中勤行般若波羅蜜多
47 51 to go; to 於長夜中勤行般若波羅蜜多
48 51 to rely on; to depend on 於長夜中勤行般若波羅蜜多
49 51 to go to; to arrive at 於長夜中勤行般若波羅蜜多
50 51 from 於長夜中勤行般若波羅蜜多
51 51 give 於長夜中勤行般若波羅蜜多
52 51 oppposing 於長夜中勤行般若波羅蜜多
53 51 and 於長夜中勤行般若波羅蜜多
54 51 compared to 於長夜中勤行般若波羅蜜多
55 51 by 於長夜中勤行般若波羅蜜多
56 51 and; as well as 於長夜中勤行般若波羅蜜多
57 51 for 於長夜中勤行般若波羅蜜多
58 51 Yu 於長夜中勤行般若波羅蜜多
59 51 a crow 於長夜中勤行般若波羅蜜多
60 51 whew; wow 於長夜中勤行般若波羅蜜多
61 51 如是 rúshì thus; so 汝今何故起如是念
62 51 如是 rúshì thus, so 汝今何故起如是念
63 40 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩亦復如是
64 37 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無法可見亦無所證
65 37 suǒ an office; an institute 無法可見亦無所證
66 37 suǒ introduces a relative clause 無法可見亦無所證
67 37 suǒ it 無法可見亦無所證
68 37 suǒ if; supposing 無法可見亦無所證
69 37 suǒ a few; various; some 無法可見亦無所證
70 37 suǒ a place; a location 無法可見亦無所證
71 37 suǒ indicates a passive voice 無法可見亦無所證
72 37 suǒ that which 無法可見亦無所證
73 37 suǒ an ordinal number 無法可見亦無所證
74 37 suǒ meaning 無法可見亦無所證
75 37 suǒ garrison 無法可見亦無所證
76 37 suǒ place; pradeśa 無法可見亦無所證
77 37 suǒ that which; yad 無法可見亦無所證
78 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
79 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
80 36 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩一切皆悉能捨
81 36 zhū all; many; various 若諸惡獸欲食噉我
82 36 zhū Zhu 若諸惡獸欲食噉我
83 36 zhū all; members of the class 若諸惡獸欲食噉我
84 36 zhū interrogative particle 若諸惡獸欲食噉我
85 36 zhū him; her; them; it 若諸惡獸欲食噉我
86 36 zhū of; in 若諸惡獸欲食噉我
87 36 zhū all; many; sarva 若諸惡獸欲食噉我
88 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
89 35 zhōng medium; medium sized 於長夜中勤行般若波羅蜜多
90 35 zhōng China 於長夜中勤行般若波羅蜜多
91 35 zhòng to hit the mark 於長夜中勤行般若波羅蜜多
92 35 zhōng in; amongst 於長夜中勤行般若波羅蜜多
93 35 zhōng midday 於長夜中勤行般若波羅蜜多
94 35 zhōng inside 於長夜中勤行般若波羅蜜多
95 35 zhōng during 於長夜中勤行般若波羅蜜多
96 35 zhōng Zhong 於長夜中勤行般若波羅蜜多
97 35 zhōng intermediary 於長夜中勤行般若波羅蜜多
98 35 zhōng half 於長夜中勤行般若波羅蜜多
99 35 zhōng just right; suitably 於長夜中勤行般若波羅蜜多
100 35 zhōng while 於長夜中勤行般若波羅蜜多
101 35 zhòng to reach; to attain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
102 35 zhòng to suffer; to infect 於長夜中勤行般若波羅蜜多
103 35 zhòng to obtain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
104 35 zhòng to pass an exam 於長夜中勤行般若波羅蜜多
105 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
106 34 I; me; my 我於法無所得
107 34 self 我於法無所得
108 34 we; our 我於法無所得
109 34 [my] dear 我於法無所得
110 34 Wo 我於法無所得
111 34 self; atman; attan 我於法無所得
112 34 ga 我於法無所得
113 34 I; aham 我於法無所得
114 34 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
115 34 old; ancient; former; past 何以故
116 34 reason; cause; purpose 何以故
117 34 to die 何以故
118 34 so; therefore; hence 何以故
119 34 original 何以故
120 34 accident; happening; instance 何以故
121 34 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
122 34 something in the past 何以故
123 34 deceased; dead 何以故
124 34 still; yet 何以故
125 33 xíng to walk 雖行般若波羅蜜多
126 33 xíng capable; competent 雖行般若波羅蜜多
127 33 háng profession 雖行般若波羅蜜多
128 33 háng line; row 雖行般若波羅蜜多
129 33 xíng Kangxi radical 144 雖行般若波羅蜜多
130 33 xíng to travel 雖行般若波羅蜜多
131 33 xìng actions; conduct 雖行般若波羅蜜多
132 33 xíng to do; to act; to practice 雖行般若波羅蜜多
133 33 xíng all right; OK; okay 雖行般若波羅蜜多
134 33 háng horizontal line 雖行般若波羅蜜多
135 33 héng virtuous deeds 雖行般若波羅蜜多
136 33 hàng a line of trees 雖行般若波羅蜜多
137 33 hàng bold; steadfast 雖行般若波羅蜜多
138 33 xíng to move 雖行般若波羅蜜多
139 33 xíng to put into effect; to implement 雖行般若波羅蜜多
140 33 xíng travel 雖行般若波羅蜜多
141 33 xíng to circulate 雖行般若波羅蜜多
142 33 xíng running script; running script 雖行般若波羅蜜多
143 33 xíng temporary 雖行般若波羅蜜多
144 33 xíng soon 雖行般若波羅蜜多
145 33 háng rank; order 雖行般若波羅蜜多
146 33 háng a business; a shop 雖行般若波羅蜜多
147 33 xíng to depart; to leave 雖行般若波羅蜜多
148 33 xíng to experience 雖行般若波羅蜜多
149 33 xíng path; way 雖行般若波羅蜜多
150 33 xíng xing; ballad 雖行般若波羅蜜多
151 33 xíng a round [of drinks] 雖行般若波羅蜜多
152 33 xíng Xing 雖行般若波羅蜜多
153 33 xíng moreover; also 雖行般若波羅蜜多
154 33 xíng Practice 雖行般若波羅蜜多
155 33 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 雖行般若波羅蜜多
156 33 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 雖行般若波羅蜜多
157 32 zuò to do 尊者舍利子作是念
158 32 zuò to act as; to serve as 尊者舍利子作是念
159 32 zuò to start 尊者舍利子作是念
160 32 zuò a writing; a work 尊者舍利子作是念
161 32 zuò to dress as; to be disguised as 尊者舍利子作是念
162 32 zuō to create; to make 尊者舍利子作是念
163 32 zuō a workshop 尊者舍利子作是念
164 32 zuō to write; to compose 尊者舍利子作是念
165 32 zuò to rise 尊者舍利子作是念
166 32 zuò to be aroused 尊者舍利子作是念
167 32 zuò activity; action; undertaking 尊者舍利子作是念
168 32 zuò to regard as 尊者舍利子作是念
169 32 zuò action; kāraṇa 尊者舍利子作是念
170 31 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 亦無法得阿耨多羅三藐三菩提
171 31 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而取證阿羅漢果耶
172 31 ér Kangxi radical 126 而取證阿羅漢果耶
173 31 ér you 而取證阿羅漢果耶
174 31 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而取證阿羅漢果耶
175 31 ér right away; then 而取證阿羅漢果耶
176 31 ér but; yet; however; while; nevertheless 而取證阿羅漢果耶
177 31 ér if; in case; in the event that 而取證阿羅漢果耶
178 31 ér therefore; as a result; thus 而取證阿羅漢果耶
179 31 ér how can it be that? 而取證阿羅漢果耶
180 31 ér so as to 而取證阿羅漢果耶
181 31 ér only then 而取證阿羅漢果耶
182 31 ér as if; to seem like 而取證阿羅漢果耶
183 31 néng can; able 而取證阿羅漢果耶
184 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而取證阿羅漢果耶
185 31 ér me 而取證阿羅漢果耶
186 31 ér to arrive; up to 而取證阿羅漢果耶
187 31 ér possessive 而取證阿羅漢果耶
188 29 ruò to seem; to be like; as 若有如是行者
189 29 ruò seemingly 若有如是行者
190 29 ruò if 若有如是行者
191 29 ruò you 若有如是行者
192 29 ruò this; that 若有如是行者
193 29 ruò and; or 若有如是行者
194 29 ruò as for; pertaining to 若有如是行者
195 29 pomegranite 若有如是行者
196 29 ruò to choose 若有如是行者
197 29 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有如是行者
198 29 ruò thus 若有如是行者
199 29 ruò pollia 若有如是行者
200 29 ruò Ruo 若有如是行者
201 29 ruò only then 若有如是行者
202 29 ja 若有如是行者
203 29 jñā 若有如是行者
204 29 dāng to be; to act as; to serve as 是菩薩當於爾時作如是念
205 29 dāng at or in the very same; be apposite 是菩薩當於爾時作如是念
206 29 dāng dang (sound of a bell) 是菩薩當於爾時作如是念
207 29 dāng to face 是菩薩當於爾時作如是念
208 29 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 是菩薩當於爾時作如是念
209 29 dāng to manage; to host 是菩薩當於爾時作如是念
210 29 dāng should 是菩薩當於爾時作如是念
211 29 dāng to treat; to regard as 是菩薩當於爾時作如是念
212 29 dǎng to think 是菩薩當於爾時作如是念
213 29 dàng suitable; correspond to 是菩薩當於爾時作如是念
214 29 dǎng to be equal 是菩薩當於爾時作如是念
215 29 dàng that 是菩薩當於爾時作如是念
216 29 dāng an end; top 是菩薩當於爾時作如是念
217 29 dàng clang; jingle 是菩薩當於爾時作如是念
218 29 dāng to judge 是菩薩當於爾時作如是念
219 29 dǎng to bear on one's shoulder 是菩薩當於爾時作如是念
220 29 dàng the same 是菩薩當於爾時作如是念
221 29 dàng to pawn 是菩薩當於爾時作如是念
222 29 dàng to fail [an exam] 是菩薩當於爾時作如是念
223 29 dàng a trap 是菩薩當於爾時作如是念
224 29 dàng a pawned item 是菩薩當於爾時作如是念
225 29 kōng empty; void; hollow 應云何學空
226 29 kòng free time 應云何學空
227 29 kòng to empty; to clean out 應云何學空
228 29 kōng the sky; the air 應云何學空
229 29 kōng in vain; for nothing 應云何學空
230 29 kòng vacant; unoccupied 應云何學空
231 29 kòng empty space 應云何學空
232 29 kōng without substance 應云何學空
233 29 kōng to not have 應云何學空
234 29 kòng opportunity; chance 應云何學空
235 29 kōng vast and high 應云何學空
236 29 kōng impractical; ficticious 應云何學空
237 29 kòng blank 應云何學空
238 29 kòng expansive 應云何學空
239 29 kòng lacking 應云何學空
240 29 kōng plain; nothing else 應云何學空
241 29 kōng Emptiness 應云何學空
242 29 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 應云何學空
243 26 no 無法可見亦無所證
244 26 Kangxi radical 71 無法可見亦無所證
245 26 to not have; without 無法可見亦無所證
246 26 has not yet 無法可見亦無所證
247 26 mo 無法可見亦無所證
248 26 do not 無法可見亦無所證
249 26 not; -less; un- 無法可見亦無所證
250 26 regardless of 無法可見亦無所證
251 26 to not have 無法可見亦無所證
252 26 um 無法可見亦無所證
253 26 Wu 無法可見亦無所證
254 26 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無法可見亦無所證
255 26 not; non- 無法可見亦無所證
256 26 mo 無法可見亦無所證
257 26 that; those 一切所有隨彼所欲我悉施與
258 26 another; the other 一切所有隨彼所欲我悉施與
259 25 already 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
260 25 Kangxi radical 49 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
261 25 from 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
262 25 to bring to an end; to stop 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
263 25 final aspectual particle 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
264 25 afterwards; thereafter 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
265 25 too; very; excessively 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
266 25 to complete 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
267 25 to demote; to dismiss 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
268 25 to recover from an illness 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
269 25 certainly 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
270 25 an interjection of surprise 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
271 25 this 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
272 25 former; pūrvaka 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
273 25 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
274 25 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
275 23 yīng should; ought 我應為眾生宣說法要
276 23 yìng to answer; to respond 我應為眾生宣說法要
277 23 yìng to confirm; to verify 我應為眾生宣說法要
278 23 yīng soon; immediately 我應為眾生宣說法要
279 23 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 我應為眾生宣說法要
280 23 yìng to accept 我應為眾生宣說法要
281 23 yīng or; either 我應為眾生宣說法要
282 23 yìng to permit; to allow 我應為眾生宣說法要
283 23 yìng to echo 我應為眾生宣說法要
284 23 yìng to handle; to deal with 我應為眾生宣說法要
285 23 yìng Ying 我應為眾生宣說法要
286 23 yīng suitable; yukta 我應為眾生宣說法要
287 23 shí time; a point or period of time 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
288 23 shí a season; a quarter of a year 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
289 23 shí one of the 12 two-hour periods of the day 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
290 23 shí at that time 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
291 23 shí fashionable 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
292 23 shí fate; destiny; luck 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
293 23 shí occasion; opportunity; chance 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
294 23 shí tense 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
295 23 shí particular; special 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
296 23 shí to plant; to cultivate 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
297 23 shí hour (measure word) 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
298 23 shí an era; a dynasty 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
299 23 shí time [abstract] 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
300 23 shí seasonal 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
301 23 shí frequently; often 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
302 23 shí occasionally; sometimes 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
303 23 shí on time 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
304 23 shí this; that 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
305 23 shí to wait upon 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
306 23 shí hour 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
307 23 shí appropriate; proper; timely 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
308 23 shí Shi 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
309 23 shí a present; currentlt 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
310 23 shí time; kāla 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
311 23 shí at that time; samaya 菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
312 23 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 云何入空三摩地
313 21 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
314 21 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
315 21 also; too 無法可見亦無所證
316 21 but 無法可見亦無所證
317 21 this; he; she 無法可見亦無所證
318 21 although; even though 無法可見亦無所證
319 21 already 無法可見亦無所證
320 21 particle with no meaning 無法可見亦無所證
321 21 Yi 無法可見亦無所證
322 20 this; these 設我此身為渴所逼趣命終者
323 20 in this way 設我此身為渴所逼趣命終者
324 20 otherwise; but; however; so 設我此身為渴所逼趣命終者
325 20 at this time; now; here 設我此身為渴所逼趣命終者
326 20 this; here; etad 設我此身為渴所逼趣命終者
327 20 jīn today; present; now 汝今何故起如是念
328 20 jīn Jin 汝今何故起如是念
329 20 jīn modern 汝今何故起如是念
330 20 jīn now; adhunā 汝今何故起如是念
331 19 爾時 ěr shí at that time 爾時
332 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
333 19 wèi for; to 普為眾生作大利益
334 19 wèi because of 普為眾生作大利益
335 19 wéi to act as; to serve 普為眾生作大利益
336 19 wéi to change into; to become 普為眾生作大利益
337 19 wéi to be; is 普為眾生作大利益
338 19 wéi to do 普為眾生作大利益
339 19 wèi for 普為眾生作大利益
340 19 wèi because of; for; to 普為眾生作大利益
341 19 wèi to 普為眾生作大利益
342 19 wéi in a passive construction 普為眾生作大利益
343 19 wéi forming a rehetorical question 普為眾生作大利益
344 19 wéi forming an adverb 普為眾生作大利益
345 19 wéi to add emphasis 普為眾生作大利益
346 19 wèi to support; to help 普為眾生作大利益
347 19 wéi to govern 普為眾生作大利益
348 19 zhèng proof 無法可見亦無所證
349 19 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 無法可見亦無所證
350 19 zhèng to advise against 無法可見亦無所證
351 19 zhèng certificate 無法可見亦無所證
352 19 zhèng an illness 無法可見亦無所證
353 19 zhèng to accuse 無法可見亦無所證
354 19 zhèng realization; adhigama 無法可見亦無所證
355 19 niàn to read aloud 尊者舍利子作是念
356 19 niàn to remember; to expect 尊者舍利子作是念
357 19 niàn to miss 尊者舍利子作是念
358 19 niàn to consider 尊者舍利子作是念
359 19 niàn to recite; to chant 尊者舍利子作是念
360 19 niàn to show affection for 尊者舍利子作是念
361 19 niàn a thought; an idea 尊者舍利子作是念
362 19 niàn twenty 尊者舍利子作是念
363 19 niàn memory 尊者舍利子作是念
364 19 niàn an instant 尊者舍利子作是念
365 19 niàn Nian 尊者舍利子作是念
366 19 niàn mindfulness; smrti 尊者舍利子作是念
367 19 niàn a thought; citta 尊者舍利子作是念
368 18 xiǎng to think 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
369 18 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
370 18 xiǎng to want 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
371 18 xiǎng to remember; to miss; to long for 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
372 18 xiǎng to plan 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
373 18 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
374 17 suī although; even though 雖行般若波羅蜜多
375 17 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊知舍利子心所念已
376 17 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊知舍利子心所念已
377 17 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 於長夜中勤行般若波羅蜜多
378 17 promptly; right away; immediately 即告舍利子言
379 17 to be near by; to be close to 即告舍利子言
380 17 at that time 即告舍利子言
381 17 to be exactly the same as; to be thus 即告舍利子言
382 17 supposed; so-called 即告舍利子言
383 17 if; but 即告舍利子言
384 17 to arrive at; to ascend 即告舍利子言
385 17 then; following 即告舍利子言
386 17 so; just so; eva 即告舍利子言
387 17 yán to speak; to say; said 即告舍利子言
388 17 yán language; talk; words; utterance; speech 即告舍利子言
389 17 yán Kangxi radical 149 即告舍利子言
390 17 yán a particle with no meaning 即告舍利子言
391 17 yán phrase; sentence 即告舍利子言
392 17 yán a word; a syllable 即告舍利子言
393 17 yán a theory; a doctrine 即告舍利子言
394 17 yán to regard as 即告舍利子言
395 17 yán to act as 即告舍利子言
396 17 yán speech; vāc 即告舍利子言
397 17 yán speak; vad 即告舍利子言
398 16 無相 wúxiāng Formless 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
399 16 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
400 16 何以 héyǐ why 何以故
401 16 何以 héyǐ how 何以故
402 16 何以 héyǐ how is that? 何以故
403 16 xiāng each other; one another; mutually 是故不應有法取甚深相
404 16 xiàng to observe; to assess 是故不應有法取甚深相
405 16 xiàng appearance; portrait; picture 是故不應有法取甚深相
406 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 是故不應有法取甚深相
407 16 xiàng to aid; to help 是故不應有法取甚深相
408 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 是故不應有法取甚深相
409 16 xiàng a sign; a mark; appearance 是故不應有法取甚深相
410 16 xiāng alternately; in turn 是故不應有法取甚深相
411 16 xiāng Xiang 是故不應有法取甚深相
412 16 xiāng form substance 是故不應有法取甚深相
413 16 xiāng to express 是故不應有法取甚深相
414 16 xiàng to choose 是故不應有法取甚深相
415 16 xiāng Xiang 是故不應有法取甚深相
416 16 xiāng an ancient musical instrument 是故不應有法取甚深相
417 16 xiāng the seventh lunar month 是故不應有法取甚深相
418 16 xiāng to compare 是故不應有法取甚深相
419 16 xiàng to divine 是故不應有法取甚深相
420 16 xiàng to administer 是故不應有法取甚深相
421 16 xiàng helper for a blind person 是故不應有法取甚深相
422 16 xiāng rhythm [music] 是故不應有法取甚深相
423 16 xiāng the upper frets of a pipa 是故不應有法取甚深相
424 16 xiāng coralwood 是故不應有法取甚深相
425 16 xiàng ministry 是故不應有法取甚深相
426 16 xiàng to supplement; to enhance 是故不應有法取甚深相
427 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 是故不應有法取甚深相
428 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 是故不應有法取甚深相
429 16 xiàng sign; mark; liṅga 是故不應有法取甚深相
430 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 是故不應有法取甚深相
431 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生不相食噉
432 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生不相食噉
433 15 néng can; able 菩薩一切皆悉能捨
434 15 néng ability; capacity 菩薩一切皆悉能捨
435 15 néng a mythical bear-like beast 菩薩一切皆悉能捨
436 15 néng energy 菩薩一切皆悉能捨
437 15 néng function; use 菩薩一切皆悉能捨
438 15 néng may; should; permitted to 菩薩一切皆悉能捨
439 15 néng talent 菩薩一切皆悉能捨
440 15 néng expert at 菩薩一切皆悉能捨
441 15 néng to be in harmony 菩薩一切皆悉能捨
442 15 néng to tend to; to care for 菩薩一切皆悉能捨
443 15 néng to reach; to arrive at 菩薩一切皆悉能捨
444 15 néng as long as; only 菩薩一切皆悉能捨
445 15 néng even if 菩薩一切皆悉能捨
446 15 néng but 菩薩一切皆悉能捨
447 15 néng in this way 菩薩一切皆悉能捨
448 15 néng to be able; śak 菩薩一切皆悉能捨
449 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 設我此身為渴所逼趣命終者
450 15 zhě that 設我此身為渴所逼趣命終者
451 15 zhě nominalizing function word 設我此身為渴所逼趣命終者
452 15 zhě used to mark a definition 設我此身為渴所逼趣命終者
453 15 zhě used to mark a pause 設我此身為渴所逼趣命終者
454 15 zhě topic marker; that; it 設我此身為渴所逼趣命終者
455 15 zhuó according to 設我此身為渴所逼趣命終者
456 15 zhě ca 設我此身為渴所逼趣命終者
457 15 xīn heart [organ] 心住寂靜離諸散亂
458 15 xīn Kangxi radical 61 心住寂靜離諸散亂
459 15 xīn mind; consciousness 心住寂靜離諸散亂
460 15 xīn the center; the core; the middle 心住寂靜離諸散亂
461 15 xīn one of the 28 star constellations 心住寂靜離諸散亂
462 15 xīn heart 心住寂靜離諸散亂
463 15 xīn emotion 心住寂靜離諸散亂
464 15 xīn intention; consideration 心住寂靜離諸散亂
465 15 xīn disposition; temperament 心住寂靜離諸散亂
466 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心住寂靜離諸散亂
467 15 method; way 汝於自法中有法可見
468 15 France 汝於自法中有法可見
469 15 the law; rules; regulations 汝於自法中有法可見
470 15 the teachings of the Buddha; Dharma 汝於自法中有法可見
471 15 a standard; a norm 汝於自法中有法可見
472 15 an institution 汝於自法中有法可見
473 15 to emulate 汝於自法中有法可見
474 15 magic; a magic trick 汝於自法中有法可見
475 15 punishment 汝於自法中有法可見
476 15 Fa 汝於自法中有法可見
477 15 a precedent 汝於自法中有法可見
478 15 a classification of some kinds of Han texts 汝於自法中有法可見
479 15 relating to a ceremony or rite 汝於自法中有法可見
480 15 Dharma 汝於自法中有法可見
481 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝於自法中有法可見
482 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝於自法中有法可見
483 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝於自法中有法可見
484 15 quality; characteristic 汝於自法中有法可見
485 14 again; more; repeatedly 又復於中不應驚怖
486 14 to go back; to return 又復於中不應驚怖
487 14 to resume; to restart 又復於中不應驚怖
488 14 to do in detail 又復於中不應驚怖
489 14 to restore 又復於中不應驚怖
490 14 to respond; to reply to 又復於中不應驚怖
491 14 after all; and then 又復於中不應驚怖
492 14 even if; although 又復於中不應驚怖
493 14 Fu; Return 又復於中不應驚怖
494 14 to retaliate; to reciprocate 又復於中不應驚怖
495 14 to avoid forced labor or tax 又復於中不應驚怖
496 14 particle without meaing 又復於中不應驚怖
497 14 Fu 又復於中不應驚怖
498 14 repeated; again 又復於中不應驚怖
499 14 doubled; to overlapping; folded 又復於中不應驚怖
500 14 a lined garment with doubled thickness 又復於中不應驚怖

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
obtain; attain; prāpta
no; na
如是 rúshì thus, so
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
zhū all; many; sarva
zhōng middle
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
夺命 奪命 100 Māra
梵界 70 Brahma's Realm
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金华 金華 106 Jinhua
妙乐世界 妙樂世界 109 Abhirati; the Eastern Buddhafield
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西天 88 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 130.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八功德水 98 water with eight merits
白佛 98 to address the Buddha
薄福 98 little merit
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
瞋恨 99 to be angry; to hate
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大愿 大願 100 a great vow
大悲心 100 a mind with great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
道中 100 on the path
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便力 102 the power of skillful means
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛会 佛會 102 a Buddhist ceremony or festival
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
观空 觀空 103
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
 3. Guan Kong
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
净妙 淨妙 106 pure and subtle
卷第十八 106 scroll 18
觉道 覺道 106 Path of Awakening
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
空三摩地 107 the samādhi of emptiness
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
利乐 利樂 108 blessing and joy
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
勤行 113 diligent practice
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄心 攝心 115 to concentrate
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
所行 115 actions; practice
通利 116 sharp intelligence
未来世 未來世 119 times to come; the future
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
星宿劫 120 Naksatra kalpa; the future kalpa
心所 120 a mental factor; caitta
修空 120 cultivation of emptiness
一佛 121 one Buddha
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
义利 義利 121 a beneficial meaning
应观 應觀 121 may observe
应作 應作 121 a manifestation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
语业 語業 121 verbal karma
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘中 緣中 121 the place at which the mind is centered
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转生 轉生 122 reincarnation; transmigration
诸力 諸力 122 powers; bala
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作佛 122 to become a Buddha