Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 18

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 52 infix potential marker 是故不應有法取甚深相
2 51 to go; to 於長夜中勤行般若波羅蜜多
3 51 to rely on; to depend on 於長夜中勤行般若波羅蜜多
4 51 Yu 於長夜中勤行般若波羅蜜多
5 51 a crow 於長夜中勤行般若波羅蜜多
6 48 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
7 48 děi to want to; to need to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
8 48 děi must; ought to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
9 48 de 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
10 48 de infix potential marker 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
11 48 to result in 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
12 48 to be proper; to fit; to suit 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
13 48 to be satisfied 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
14 48 to be finished 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
15 48 děi satisfying 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
16 48 to contract 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
17 48 to hear 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
18 48 to have; there is 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
19 48 marks time passed 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
20 48 obtain; attain; prāpta 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
21 40 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩亦復如是
22 37 suǒ a few; various; some 無法可見亦無所證
23 37 suǒ a place; a location 無法可見亦無所證
24 37 suǒ indicates a passive voice 無法可見亦無所證
25 37 suǒ an ordinal number 無法可見亦無所證
26 37 suǒ meaning 無法可見亦無所證
27 37 suǒ garrison 無法可見亦無所證
28 37 suǒ place; pradeśa 無法可見亦無所證
29 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
30 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
31 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
32 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
33 35 zhōng medium; medium sized 於長夜中勤行般若波羅蜜多
34 35 zhōng China 於長夜中勤行般若波羅蜜多
35 35 zhòng to hit the mark 於長夜中勤行般若波羅蜜多
36 35 zhōng midday 於長夜中勤行般若波羅蜜多
37 35 zhōng inside 於長夜中勤行般若波羅蜜多
38 35 zhōng during 於長夜中勤行般若波羅蜜多
39 35 zhōng Zhong 於長夜中勤行般若波羅蜜多
40 35 zhōng intermediary 於長夜中勤行般若波羅蜜多
41 35 zhōng half 於長夜中勤行般若波羅蜜多
42 35 zhòng to reach; to attain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
43 35 zhòng to suffer; to infect 於長夜中勤行般若波羅蜜多
44 35 zhòng to obtain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
45 35 zhòng to pass an exam 於長夜中勤行般若波羅蜜多
46 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
47 34 self 我於法無所得
48 34 [my] dear 我於法無所得
49 34 Wo 我於法無所得
50 34 self; atman; attan 我於法無所得
51 34 ga 我於法無所得
52 32 zuò to do 尊者舍利子作是念
53 32 zuò to act as; to serve as 尊者舍利子作是念
54 32 zuò to start 尊者舍利子作是念
55 32 zuò a writing; a work 尊者舍利子作是念
56 32 zuò to dress as; to be disguised as 尊者舍利子作是念
57 32 zuō to create; to make 尊者舍利子作是念
58 32 zuō a workshop 尊者舍利子作是念
59 32 zuō to write; to compose 尊者舍利子作是念
60 32 zuò to rise 尊者舍利子作是念
61 32 zuò to be aroused 尊者舍利子作是念
62 32 zuò activity; action; undertaking 尊者舍利子作是念
63 32 zuò to regard as 尊者舍利子作是念
64 32 zuò action; kāraṇa 尊者舍利子作是念
65 31 ér Kangxi radical 126 而取證阿羅漢果耶
66 31 ér as if; to seem like 而取證阿羅漢果耶
67 31 néng can; able 而取證阿羅漢果耶
68 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而取證阿羅漢果耶
69 31 ér to arrive; up to 而取證阿羅漢果耶
70 31 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 亦無法得阿耨多羅三藐三菩提
71 29 kōng empty; void; hollow 應云何學空
72 29 kòng free time 應云何學空
73 29 kòng to empty; to clean out 應云何學空
74 29 kōng the sky; the air 應云何學空
75 29 kōng in vain; for nothing 應云何學空
76 29 kòng vacant; unoccupied 應云何學空
77 29 kòng empty space 應云何學空
78 29 kōng without substance 應云何學空
79 29 kōng to not have 應云何學空
80 29 kòng opportunity; chance 應云何學空
81 29 kōng vast and high 應云何學空
82 29 kōng impractical; ficticious 應云何學空
83 29 kòng blank 應云何學空
84 29 kòng expansive 應云何學空
85 29 kòng lacking 應云何學空
86 29 kōng plain; nothing else 應云何學空
87 29 kōng Emptiness 應云何學空
88 29 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 應云何學空
89 27 xíng to walk 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
90 27 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
91 27 háng profession 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
92 27 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
93 27 xíng to travel 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
94 27 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
95 27 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
96 27 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
97 27 háng horizontal line 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
98 27 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
99 27 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
100 27 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
101 27 xíng to move 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
102 27 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
103 27 xíng travel 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
104 27 xíng to circulate 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
105 27 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
106 27 xíng temporary 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
107 27 háng rank; order 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
108 27 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
109 27 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
110 27 xíng to experience 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
111 27 xíng path; way 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
112 27 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
113 27 xíng Xing 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
114 27 xíng Practice 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
115 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
116 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
117 26 Kangxi radical 71 無法可見亦無所證
118 26 to not have; without 無法可見亦無所證
119 26 mo 無法可見亦無所證
120 26 to not have 無法可見亦無所證
121 26 Wu 無法可見亦無所證
122 26 mo 無法可見亦無所證
123 25 Kangxi radical 49 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
124 25 to bring to an end; to stop 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
125 25 to complete 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
126 25 to demote; to dismiss 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
127 25 to recover from an illness 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
128 25 former; pūrvaka 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
129 25 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
130 25 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
131 23 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 云何入空三摩地
132 23 yìng to answer; to respond 我應為眾生宣說法要
133 23 yìng to confirm; to verify 我應為眾生宣說法要
134 23 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 我應為眾生宣說法要
135 23 yìng to accept 我應為眾生宣說法要
136 23 yìng to permit; to allow 我應為眾生宣說法要
137 23 yìng to echo 我應為眾生宣說法要
138 23 yìng to handle; to deal with 我應為眾生宣說法要
139 23 yìng Ying 我應為眾生宣說法要
140 21 shí time; a point or period of time 當得阿耨多羅三藐三菩提時
141 21 shí a season; a quarter of a year 當得阿耨多羅三藐三菩提時
142 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當得阿耨多羅三藐三菩提時
143 21 shí fashionable 當得阿耨多羅三藐三菩提時
144 21 shí fate; destiny; luck 當得阿耨多羅三藐三菩提時
145 21 shí occasion; opportunity; chance 當得阿耨多羅三藐三菩提時
146 21 shí tense 當得阿耨多羅三藐三菩提時
147 21 shí particular; special 當得阿耨多羅三藐三菩提時
148 21 shí to plant; to cultivate 當得阿耨多羅三藐三菩提時
149 21 shí an era; a dynasty 當得阿耨多羅三藐三菩提時
150 21 shí time [abstract] 當得阿耨多羅三藐三菩提時
151 21 shí seasonal 當得阿耨多羅三藐三菩提時
152 21 shí to wait upon 當得阿耨多羅三藐三菩提時
153 21 shí hour 當得阿耨多羅三藐三菩提時
154 21 shí appropriate; proper; timely 當得阿耨多羅三藐三菩提時
155 21 shí Shi 當得阿耨多羅三藐三菩提時
156 21 shí a present; currentlt 當得阿耨多羅三藐三菩提時
157 21 shí time; kāla 當得阿耨多羅三藐三菩提時
158 21 shí at that time; samaya 當得阿耨多羅三藐三菩提時
159 21 Yi 無法可見亦無所證
160 21 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
161 21 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
162 20 jīn today; present; now 汝今何故起如是念
163 20 jīn Jin 汝今何故起如是念
164 20 jīn modern 汝今何故起如是念
165 20 jīn now; adhunā 汝今何故起如是念
166 19 爾時 ěr shí at that time 爾時
167 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
168 19 niàn to read aloud 尊者舍利子作是念
169 19 niàn to remember; to expect 尊者舍利子作是念
170 19 niàn to miss 尊者舍利子作是念
171 19 niàn to consider 尊者舍利子作是念
172 19 niàn to recite; to chant 尊者舍利子作是念
173 19 niàn to show affection for 尊者舍利子作是念
174 19 niàn a thought; an idea 尊者舍利子作是念
175 19 niàn twenty 尊者舍利子作是念
176 19 niàn memory 尊者舍利子作是念
177 19 niàn an instant 尊者舍利子作是念
178 19 niàn Nian 尊者舍利子作是念
179 19 niàn mindfulness; smrti 尊者舍利子作是念
180 19 niàn a thought; citta 尊者舍利子作是念
181 19 wéi to act as; to serve 普為眾生作大利益
182 19 wéi to change into; to become 普為眾生作大利益
183 19 wéi to be; is 普為眾生作大利益
184 19 wéi to do 普為眾生作大利益
185 19 wèi to support; to help 普為眾生作大利益
186 19 wéi to govern 普為眾生作大利益
187 19 wèi to be; bhū 普為眾生作大利益
188 18 zhèng proof 無法可見亦無所證
189 18 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 無法可見亦無所證
190 18 zhèng to advise against 無法可見亦無所證
191 18 zhèng certificate 無法可見亦無所證
192 18 zhèng an illness 無法可見亦無所證
193 18 zhèng to accuse 無法可見亦無所證
194 18 zhèng realization; adhigama 無法可見亦無所證
195 18 zhèng obtaining; prāpti 無法可見亦無所證
196 17 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊知舍利子心所念已
197 17 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊知舍利子心所念已
198 17 xiǎng to think 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
199 17 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
200 17 xiǎng to want 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
201 17 xiǎng to remember; to miss; to long for 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
202 17 xiǎng to plan 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
203 17 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
204 17 yán to speak; to say; said 即告舍利子言
205 17 yán language; talk; words; utterance; speech 即告舍利子言
206 17 yán Kangxi radical 149 即告舍利子言
207 17 yán phrase; sentence 即告舍利子言
208 17 yán a word; a syllable 即告舍利子言
209 17 yán a theory; a doctrine 即告舍利子言
210 17 yán to regard as 即告舍利子言
211 17 yán to act as 即告舍利子言
212 17 yán word; vacana 即告舍利子言
213 17 yán speak; vad 即告舍利子言
214 17 to be near by; to be close to 即告舍利子言
215 17 at that time 即告舍利子言
216 17 to be exactly the same as; to be thus 即告舍利子言
217 17 supposed; so-called 即告舍利子言
218 17 to arrive at; to ascend 即告舍利子言
219 16 無相 wúxiāng Formless 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
220 16 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
221 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生不相食噉
222 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生不相食噉
223 15 zhě ca 設我此身為渴所逼趣命終者
224 15 xīn heart [organ] 心住寂靜離諸散亂
225 15 xīn Kangxi radical 61 心住寂靜離諸散亂
226 15 xīn mind; consciousness 心住寂靜離諸散亂
227 15 xīn the center; the core; the middle 心住寂靜離諸散亂
228 15 xīn one of the 28 star constellations 心住寂靜離諸散亂
229 15 xīn heart 心住寂靜離諸散亂
230 15 xīn emotion 心住寂靜離諸散亂
231 15 xīn intention; consideration 心住寂靜離諸散亂
232 15 xīn disposition; temperament 心住寂靜離諸散亂
233 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心住寂靜離諸散亂
234 15 method; way 汝於自法中有法可見
235 15 France 汝於自法中有法可見
236 15 the law; rules; regulations 汝於自法中有法可見
237 15 the teachings of the Buddha; Dharma 汝於自法中有法可見
238 15 a standard; a norm 汝於自法中有法可見
239 15 an institution 汝於自法中有法可見
240 15 to emulate 汝於自法中有法可見
241 15 magic; a magic trick 汝於自法中有法可見
242 15 punishment 汝於自法中有法可見
243 15 Fa 汝於自法中有法可見
244 15 a precedent 汝於自法中有法可見
245 15 a classification of some kinds of Han texts 汝於自法中有法可見
246 15 relating to a ceremony or rite 汝於自法中有法可見
247 15 Dharma 汝於自法中有法可見
248 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝於自法中有法可見
249 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝於自法中有法可見
250 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝於自法中有法可見
251 15 quality; characteristic 汝於自法中有法可見
252 15 néng can; able 菩薩一切皆悉能捨
253 15 néng ability; capacity 菩薩一切皆悉能捨
254 15 néng a mythical bear-like beast 菩薩一切皆悉能捨
255 15 néng energy 菩薩一切皆悉能捨
256 15 néng function; use 菩薩一切皆悉能捨
257 15 néng talent 菩薩一切皆悉能捨
258 15 néng expert at 菩薩一切皆悉能捨
259 15 néng to be in harmony 菩薩一切皆悉能捨
260 15 néng to tend to; to care for 菩薩一切皆悉能捨
261 15 néng to reach; to arrive at 菩薩一切皆悉能捨
262 15 néng to be able; śak 菩薩一切皆悉能捨
263 15 néng skilful; pravīṇa 菩薩一切皆悉能捨
264 14 to go back; to return 又復於中不應驚怖
265 14 to resume; to restart 又復於中不應驚怖
266 14 to do in detail 又復於中不應驚怖
267 14 to restore 又復於中不應驚怖
268 14 to respond; to reply to 又復於中不應驚怖
269 14 Fu; Return 又復於中不應驚怖
270 14 to retaliate; to reciprocate 又復於中不應驚怖
271 14 to avoid forced labor or tax 又復於中不應驚怖
272 14 Fu 又復於中不應驚怖
273 14 doubled; to overlapping; folded 又復於中不應驚怖
274 14 a lined garment with doubled thickness 又復於中不應驚怖
275 14 眾生 zhòngshēng all living things 普為眾生作大利益
276 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 普為眾生作大利益
277 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 普為眾生作大利益
278 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普為眾生作大利益
279 14 desire 若諸惡獸欲食噉我
280 14 to desire; to wish 若諸惡獸欲食噉我
281 14 to desire; to intend 若諸惡獸欲食噉我
282 14 lust 若諸惡獸欲食噉我
283 14 desire; intention; wish; kāma 若諸惡獸欲食噉我
284 13 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子作是念
285 13 to enter 還從世尊頂門而入
286 13 Kangxi radical 11 還從世尊頂門而入
287 13 radical 還從世尊頂門而入
288 13 income 還從世尊頂門而入
289 13 to conform with 還從世尊頂門而入
290 13 to descend 還從世尊頂門而入
291 13 the entering tone 還從世尊頂門而入
292 13 to pay 還從世尊頂門而入
293 13 to join 還從世尊頂門而入
294 13 entering; praveśa 還從世尊頂門而入
295 13 entered; attained; āpanna 還從世尊頂門而入
296 13 to arise; to get up 汝今何故起如是念
297 13 to rise; to raise 汝今何故起如是念
298 13 to grow out of; to bring forth; to emerge 汝今何故起如是念
299 13 to appoint (to an official post); to take up a post 汝今何故起如是念
300 13 to start 汝今何故起如是念
301 13 to establish; to build 汝今何故起如是念
302 13 to draft; to draw up (a plan) 汝今何故起如是念
303 13 opening sentence; opening verse 汝今何故起如是念
304 13 to get out of bed 汝今何故起如是念
305 13 to recover; to heal 汝今何故起如是念
306 13 to take out; to extract 汝今何故起如是念
307 13 marks the beginning of an action 汝今何故起如是念
308 13 marks the sufficiency of an action 汝今何故起如是念
309 13 to call back from mourning 汝今何故起如是念
310 13 to take place; to occur 汝今何故起如是念
311 13 to conjecture 汝今何故起如是念
312 13 stand up; utthāna 汝今何故起如是念
313 13 arising; utpāda 汝今何故起如是念
314 13 shēng to be born; to give birth 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
315 13 shēng to live 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
316 13 shēng raw 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
317 13 shēng a student 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
318 13 shēng life 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
319 13 shēng to produce; to give rise 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
320 13 shēng alive 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
321 13 shēng a lifetime 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
322 13 shēng to initiate; to become 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
323 13 shēng to grow 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
324 13 shēng unfamiliar 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
325 13 shēng not experienced 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
326 13 shēng hard; stiff; strong 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
327 13 shēng having academic or professional knowledge 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
328 13 shēng a male role in traditional theatre 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
329 13 shēng gender 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
330 13 shēng to develop; to grow 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
331 13 shēng to set up 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
332 13 shēng a prostitute 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
333 13 shēng a captive 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
334 13 shēng a gentleman 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
335 13 shēng Kangxi radical 100 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
336 13 shēng unripe 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
337 13 shēng nature 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
338 13 shēng to inherit; to succeed 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
339 13 shēng destiny 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
340 13 shēng birth 菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心
341 13 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難從座而起
342 13 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難從座而起
343 13 一切 yīqiè temporary 菩薩一切皆悉能捨
344 13 一切 yīqiè the same 菩薩一切皆悉能捨
345 12 force 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
346 12 Kangxi radical 19 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
347 12 to exert oneself; to make an effort 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
348 12 to force 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
349 12 labor; forced labor 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
350 12 physical strength 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
351 12 power 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
352 12 Li 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
353 12 ability; capability 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
354 12 influence 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
355 12 strength; power; bala 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
356 12 zhī to know 世尊知舍利子心所念已
357 12 zhī to comprehend 世尊知舍利子心所念已
358 12 zhī to inform; to tell 世尊知舍利子心所念已
359 12 zhī to administer 世尊知舍利子心所念已
360 12 zhī to distinguish; to discern 世尊知舍利子心所念已
361 12 zhī to be close friends 世尊知舍利子心所念已
362 12 zhī to feel; to sense; to perceive 世尊知舍利子心所念已
363 12 zhī to receive; to entertain 世尊知舍利子心所念已
364 12 zhī knowledge 世尊知舍利子心所念已
365 12 zhī consciousness; perception 世尊知舍利子心所念已
366 12 zhī a close friend 世尊知舍利子心所念已
367 12 zhì wisdom 世尊知舍利子心所念已
368 12 zhì Zhi 世尊知舍利子心所念已
369 12 zhī Understanding 世尊知舍利子心所念已
370 12 zhī know; jña 世尊知舍利子心所念已
371 12 yòu Kangxi radical 29 又復於中不應驚怖
372 12 nán difficult; arduous; hard 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
373 12 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
374 12 nán hardly possible; unable 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
375 12 nàn disaster; calamity 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
376 12 nàn enemy; foe 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
377 12 nán bad; unpleasant 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
378 12 nàn to blame; to rebuke 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
379 12 nàn to object to; to argue against 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
380 12 nàn to reject; to repudiate 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
381 12 nán inopportune; aksana 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
382 11 to know; to learn about; to comprehend 菩薩一切皆悉能捨
383 11 detailed 菩薩一切皆悉能捨
384 11 to elaborate; to expound 菩薩一切皆悉能捨
385 11 to exhaust; to use up 菩薩一切皆悉能捨
386 11 strongly 菩薩一切皆悉能捨
387 11 Xi 菩薩一切皆悉能捨
388 11 all; kṛtsna 菩薩一切皆悉能捨
389 11 精進 jīngjìn to be diligent 如是勤行精進
390 11 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 如是勤行精進
391 11 精進 jīngjìn Be Diligent 如是勤行精進
392 11 精進 jīngjìn diligence 如是勤行精進
393 11 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 如是勤行精進
394 11 具足 jùzú Purāṇa 不驚不怖諸力具足
395 11 具足 jùzú Completeness 不驚不怖諸力具足
396 11 具足 jùzú complete; accomplished 不驚不怖諸力具足
397 11 yuàn to hope; to wish; to desire 願我當得圓滿布施波羅蜜多
398 11 yuàn hope 願我當得圓滿布施波羅蜜多
399 11 yuàn to be ready; to be willing 願我當得圓滿布施波羅蜜多
400 11 yuàn to ask for; to solicit 願我當得圓滿布施波羅蜜多
401 11 yuàn a vow 願我當得圓滿布施波羅蜜多
402 11 yuàn diligent; attentive 願我當得圓滿布施波羅蜜多
403 11 yuàn to prefer; to select 願我當得圓滿布施波羅蜜多
404 11 yuàn to admire 願我當得圓滿布施波羅蜜多
405 11 yuàn a vow; pranidhana 願我當得圓滿布施波羅蜜多
406 11 xiàng to observe; to assess 是故不應有法取甚深相
407 11 xiàng appearance; portrait; picture 是故不應有法取甚深相
408 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 是故不應有法取甚深相
409 11 xiàng to aid; to help 是故不應有法取甚深相
410 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 是故不應有法取甚深相
411 11 xiàng a sign; a mark; appearance 是故不應有法取甚深相
412 11 xiāng alternately; in turn 是故不應有法取甚深相
413 11 xiāng Xiang 是故不應有法取甚深相
414 11 xiāng form substance 是故不應有法取甚深相
415 11 xiāng to express 是故不應有法取甚深相
416 11 xiàng to choose 是故不應有法取甚深相
417 11 xiāng Xiang 是故不應有法取甚深相
418 11 xiāng an ancient musical instrument 是故不應有法取甚深相
419 11 xiāng the seventh lunar month 是故不應有法取甚深相
420 11 xiāng to compare 是故不應有法取甚深相
421 11 xiàng to divine 是故不應有法取甚深相
422 11 xiàng to administer 是故不應有法取甚深相
423 11 xiàng helper for a blind person 是故不應有法取甚深相
424 11 xiāng rhythm [music] 是故不應有法取甚深相
425 11 xiāng the upper frets of a pipa 是故不應有法取甚深相
426 11 xiāng coralwood 是故不應有法取甚深相
427 11 xiàng ministry 是故不應有法取甚深相
428 11 xiàng to supplement; to enhance 是故不應有法取甚深相
429 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 是故不應有法取甚深相
430 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 是故不應有法取甚深相
431 11 xiàng sign; mark; liṅga 是故不應有法取甚深相
432 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 是故不應有法取甚深相
433 11 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 於長夜中勤行般若波羅蜜多
434 11 to protect; to guard 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
435 11 to support something that is wrong; to be partial to 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
436 11 to protect; to guard 彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故
437 11 女人 nǚrén woman; women 會中有一女人名昂誐襧嚩
438 11 女人 nǚrén wife 會中有一女人名昂誐襧嚩
439 11 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 雖行般若波羅蜜多
440 11 duó many; much 雖行般若波羅蜜多
441 11 duō more 雖行般若波羅蜜多
442 11 duō excessive 雖行般若波羅蜜多
443 11 duō abundant 雖行般若波羅蜜多
444 11 duō to multiply; to acrue 雖行般若波羅蜜多
445 11 duō Duo 雖行般若波羅蜜多
446 11 duō ta 雖行般若波羅蜜多
447 10 děng et cetera; and so on 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
448 10 děng to wait 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
449 10 děng to be equal 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
450 10 děng degree; level 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
451 10 děng to compare 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
452 10 děng same; equal; sama 國土無有諸惡蟲獸牛畜等類
453 10 驚怖 jīngbù to surprise 菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖
454 10 xué to study; to learn 如所說學如所說行
455 10 xué to imitate 如所說學如所說行
456 10 xué a school; an academy 如所說學如所說行
457 10 xué to understand 如所說學如所說行
458 10 xué learning; acquired knowledge 如所說學如所說行
459 10 xué learned 如所說學如所說行
460 10 xué a learner 如所說學如所說行
461 10 xué student; learning; śikṣā 如所說學如所說行
462 10 zhù to dwell; to live; to reside 心住寂靜離諸散亂
463 10 zhù to stop; to halt 心住寂靜離諸散亂
464 10 zhù to retain; to remain 心住寂靜離諸散亂
465 10 zhù to lodge at [temporarily] 心住寂靜離諸散亂
466 10 zhù verb complement 心住寂靜離諸散亂
467 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 心住寂靜離諸散亂
468 9 Buddha; Awakened One 前詣佛所
469 9 relating to Buddhism 前詣佛所
470 9 a statue or image of a Buddha 前詣佛所
471 9 a Buddhist text 前詣佛所
472 9 to touch; to stroke 前詣佛所
473 9 Buddha 前詣佛所
474 9 Buddha; Awakened One 前詣佛所
475 9 to reach 國土無有一切怨賊及餘諸惡
476 9 to attain 國土無有一切怨賊及餘諸惡
477 9 to understand 國土無有一切怨賊及餘諸惡
478 9 able to be compared to; to catch up with 國土無有一切怨賊及餘諸惡
479 9 to be involved with; to associate with 國土無有一切怨賊及餘諸惡
480 9 passing of a feudal title from elder to younger brother 國土無有一切怨賊及餘諸惡
481 9 and; ca; api 國土無有一切怨賊及餘諸惡
482 9 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 善巧方便品第二十之一
483 9 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 亦得成就如是樂事
484 9 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 亦得成就如是樂事
485 9 成就 chéngjiù accomplishment 亦得成就如是樂事
486 9 成就 chéngjiù Achievements 亦得成就如是樂事
487 9 成就 chéngjiù to attained; to obtain 亦得成就如是樂事
488 9 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 亦得成就如是樂事
489 9 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 亦得成就如是樂事
490 9 入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth 云何入空三摩地
491 9 to use; to grasp 持以五莖優鉢羅華而為供養
492 9 to rely on 持以五莖優鉢羅華而為供養
493 9 to regard 持以五莖優鉢羅華而為供養
494 9 to be able to 持以五莖優鉢羅華而為供養
495 9 to order; to command 持以五莖優鉢羅華而為供養
496 9 used after a verb 持以五莖優鉢羅華而為供養
497 9 a reason; a cause 持以五莖優鉢羅華而為供養
498 9 Israel 持以五莖優鉢羅華而為供養
499 9 Yi 持以五莖優鉢羅華而為供養
500 9 use; yogena 持以五莖優鉢羅華而為供養

Frequencies of all Words

Top 852

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 54 shì is; are; am; to be 尊者舍利子作是念
2 54 shì is exactly 尊者舍利子作是念
3 54 shì is suitable; is in contrast 尊者舍利子作是念
4 54 shì this; that; those 尊者舍利子作是念
5 54 shì really; certainly 尊者舍利子作是念
6 54 shì correct; yes; affirmative 尊者舍利子作是念
7 54 shì true 尊者舍利子作是念
8 54 shì is; has; exists 尊者舍利子作是念
9 54 shì used between repetitions of a word 尊者舍利子作是念
10 54 shì a matter; an affair 尊者舍利子作是念
11 54 shì Shi 尊者舍利子作是念
12 54 shì is; bhū 尊者舍利子作是念
13 54 shì this; idam 尊者舍利子作是念
14 52 not; no 是故不應有法取甚深相
15 52 expresses that a certain condition cannot be acheived 是故不應有法取甚深相
16 52 as a correlative 是故不應有法取甚深相
17 52 no (answering a question) 是故不應有法取甚深相
18 52 forms a negative adjective from a noun 是故不應有法取甚深相
19 52 at the end of a sentence to form a question 是故不應有法取甚深相
20 52 to form a yes or no question 是故不應有法取甚深相
21 52 infix potential marker 是故不應有法取甚深相
22 52 no; na 是故不應有法取甚深相
23 51 in; at 於長夜中勤行般若波羅蜜多
24 51 in; at 於長夜中勤行般若波羅蜜多
25 51 in; at; to; from 於長夜中勤行般若波羅蜜多
26 51 to go; to 於長夜中勤行般若波羅蜜多
27 51 to rely on; to depend on 於長夜中勤行般若波羅蜜多
28 51 to go to; to arrive at 於長夜中勤行般若波羅蜜多
29 51 from 於長夜中勤行般若波羅蜜多
30 51 give 於長夜中勤行般若波羅蜜多
31 51 oppposing 於長夜中勤行般若波羅蜜多
32 51 and 於長夜中勤行般若波羅蜜多
33 51 compared to 於長夜中勤行般若波羅蜜多
34 51 by 於長夜中勤行般若波羅蜜多
35 51 and; as well as 於長夜中勤行般若波羅蜜多
36 51 for 於長夜中勤行般若波羅蜜多
37 51 Yu 於長夜中勤行般若波羅蜜多
38 51 a crow 於長夜中勤行般若波羅蜜多
39 51 whew; wow 於長夜中勤行般若波羅蜜多
40 51 near to; antike 於長夜中勤行般若波羅蜜多
41 51 如是 rúshì thus; so 汝今何故起如是念
42 51 如是 rúshì thus, so 汝今何故起如是念
43 51 如是 rúshì thus; evam 汝今何故起如是念
44 51 如是 rúshì thus; evam 汝今何故起如是念
45 48 de potential marker 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
46 48 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
47 48 děi must; ought to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
48 48 děi to want to; to need to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
49 48 děi must; ought to 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
50 48 de 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
51 48 de infix potential marker 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
52 48 to result in 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
53 48 to be proper; to fit; to suit 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
54 48 to be satisfied 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
55 48 to be finished 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
56 48 de result of degree 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
57 48 de marks completion of an action 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
58 48 děi satisfying 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
59 48 to contract 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
60 48 marks permission or possibility 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
61 48 expressing frustration 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
62 48 to hear 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
63 48 to have; there is 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
64 48 marks time passed 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
65 48 obtain; attain; prāpta 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
66 40 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩亦復如是
67 37 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無法可見亦無所證
68 37 suǒ an office; an institute 無法可見亦無所證
69 37 suǒ introduces a relative clause 無法可見亦無所證
70 37 suǒ it 無法可見亦無所證
71 37 suǒ if; supposing 無法可見亦無所證
72 37 suǒ a few; various; some 無法可見亦無所證
73 37 suǒ a place; a location 無法可見亦無所證
74 37 suǒ indicates a passive voice 無法可見亦無所證
75 37 suǒ that which 無法可見亦無所證
76 37 suǒ an ordinal number 無法可見亦無所證
77 37 suǒ meaning 無法可見亦無所證
78 37 suǒ garrison 無法可見亦無所證
79 37 suǒ place; pradeśa 無法可見亦無所證
80 37 suǒ that which; yad 無法可見亦無所證
81 36 zhū all; many; various 若諸惡獸欲食噉我
82 36 zhū Zhu 若諸惡獸欲食噉我
83 36 zhū all; members of the class 若諸惡獸欲食噉我
84 36 zhū interrogative particle 若諸惡獸欲食噉我
85 36 zhū him; her; them; it 若諸惡獸欲食噉我
86 36 zhū of; in 若諸惡獸欲食噉我
87 36 zhū all; many; sarva 若諸惡獸欲食噉我
88 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
89 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
90 36 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一切皆悉能捨
91 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
92 35 zhōng medium; medium sized 於長夜中勤行般若波羅蜜多
93 35 zhōng China 於長夜中勤行般若波羅蜜多
94 35 zhòng to hit the mark 於長夜中勤行般若波羅蜜多
95 35 zhōng in; amongst 於長夜中勤行般若波羅蜜多
96 35 zhōng midday 於長夜中勤行般若波羅蜜多
97 35 zhōng inside 於長夜中勤行般若波羅蜜多
98 35 zhōng during 於長夜中勤行般若波羅蜜多
99 35 zhōng Zhong 於長夜中勤行般若波羅蜜多
100 35 zhōng intermediary 於長夜中勤行般若波羅蜜多
101 35 zhōng half 於長夜中勤行般若波羅蜜多
102 35 zhōng just right; suitably 於長夜中勤行般若波羅蜜多
103 35 zhōng while 於長夜中勤行般若波羅蜜多
104 35 zhòng to reach; to attain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
105 35 zhòng to suffer; to infect 於長夜中勤行般若波羅蜜多
106 35 zhòng to obtain 於長夜中勤行般若波羅蜜多
107 35 zhòng to pass an exam 於長夜中勤行般若波羅蜜多
108 35 zhōng middle 於長夜中勤行般若波羅蜜多
109 34 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
110 34 old; ancient; former; past 何以故
111 34 reason; cause; purpose 何以故
112 34 to die 何以故
113 34 so; therefore; hence 何以故
114 34 original 何以故
115 34 accident; happening; instance 何以故
116 34 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
117 34 something in the past 何以故
118 34 deceased; dead 何以故
119 34 still; yet 何以故
120 34 therefore; tasmāt 何以故
121 34 I; me; my 我於法無所得
122 34 self 我於法無所得
123 34 we; our 我於法無所得
124 34 [my] dear 我於法無所得
125 34 Wo 我於法無所得
126 34 self; atman; attan 我於法無所得
127 34 ga 我於法無所得
128 34 I; aham 我於法無所得
129 32 zuò to do 尊者舍利子作是念
130 32 zuò to act as; to serve as 尊者舍利子作是念
131 32 zuò to start 尊者舍利子作是念
132 32 zuò a writing; a work 尊者舍利子作是念
133 32 zuò to dress as; to be disguised as 尊者舍利子作是念
134 32 zuō to create; to make 尊者舍利子作是念
135 32 zuō a workshop 尊者舍利子作是念
136 32 zuō to write; to compose 尊者舍利子作是念
137 32 zuò to rise 尊者舍利子作是念
138 32 zuò to be aroused 尊者舍利子作是念
139 32 zuò activity; action; undertaking 尊者舍利子作是念
140 32 zuò to regard as 尊者舍利子作是念
141 32 zuò action; kāraṇa 尊者舍利子作是念
142 31 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而取證阿羅漢果耶
143 31 ér Kangxi radical 126 而取證阿羅漢果耶
144 31 ér you 而取證阿羅漢果耶
145 31 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而取證阿羅漢果耶
146 31 ér right away; then 而取證阿羅漢果耶
147 31 ér but; yet; however; while; nevertheless 而取證阿羅漢果耶
148 31 ér if; in case; in the event that 而取證阿羅漢果耶
149 31 ér therefore; as a result; thus 而取證阿羅漢果耶
150 31 ér how can it be that? 而取證阿羅漢果耶
151 31 ér so as to 而取證阿羅漢果耶
152 31 ér only then 而取證阿羅漢果耶
153 31 ér as if; to seem like 而取證阿羅漢果耶
154 31 néng can; able 而取證阿羅漢果耶
155 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而取證阿羅漢果耶
156 31 ér me 而取證阿羅漢果耶
157 31 ér to arrive; up to 而取證阿羅漢果耶
158 31 ér possessive 而取證阿羅漢果耶
159 31 ér and; ca 而取證阿羅漢果耶
160 31 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 亦無法得阿耨多羅三藐三菩提
161 29 ruò to seem; to be like; as 若有如是行者
162 29 ruò seemingly 若有如是行者
163 29 ruò if 若有如是行者
164 29 ruò you 若有如是行者
165 29 ruò this; that 若有如是行者
166 29 ruò and; or 若有如是行者
167 29 ruò as for; pertaining to 若有如是行者
168 29 pomegranite 若有如是行者
169 29 ruò to choose 若有如是行者
170 29 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有如是行者
171 29 ruò thus 若有如是行者
172 29 ruò pollia 若有如是行者
173 29 ruò Ruo 若有如是行者
174 29 ruò only then 若有如是行者
175 29 ja 若有如是行者
176 29 jñā 若有如是行者
177 29 ruò if; yadi 若有如是行者
178 29 kōng empty; void; hollow 應云何學空
179 29 kòng free time 應云何學空
180 29 kòng to empty; to clean out 應云何學空
181 29 kōng the sky; the air 應云何學空
182 29 kōng in vain; for nothing 應云何學空
183 29 kòng vacant; unoccupied 應云何學空
184 29 kòng empty space 應云何學空
185 29 kōng without substance 應云何學空
186 29 kōng to not have 應云何學空
187 29 kòng opportunity; chance 應云何學空
188 29 kōng vast and high 應云何學空
189 29 kōng impractical; ficticious 應云何學空
190 29 kòng blank 應云何學空
191 29 kòng expansive 應云何學空
192 29 kòng lacking 應云何學空
193 29 kōng plain; nothing else 應云何學空
194 29 kōng Emptiness 應云何學空
195 29 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 應云何學空
196 29 dāng to be; to act as; to serve as 是菩薩當於爾時作如是念
197 29 dāng at or in the very same; be apposite 是菩薩當於爾時作如是念
198 29 dāng dang (sound of a bell) 是菩薩當於爾時作如是念
199 29 dāng to face 是菩薩當於爾時作如是念
200 29 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 是菩薩當於爾時作如是念
201 29 dāng to manage; to host 是菩薩當於爾時作如是念
202 29 dāng should 是菩薩當於爾時作如是念
203 29 dāng to treat; to regard as 是菩薩當於爾時作如是念
204 29 dǎng to think 是菩薩當於爾時作如是念
205 29 dàng suitable; correspond to 是菩薩當於爾時作如是念
206 29 dǎng to be equal 是菩薩當於爾時作如是念
207 29 dàng that 是菩薩當於爾時作如是念
208 29 dāng an end; top 是菩薩當於爾時作如是念
209 29 dàng clang; jingle 是菩薩當於爾時作如是念
210 29 dāng to judge 是菩薩當於爾時作如是念
211 29 dǎng to bear on one's shoulder 是菩薩當於爾時作如是念
212 29 dàng the same 是菩薩當於爾時作如是念
213 29 dàng to pawn 是菩薩當於爾時作如是念
214 29 dàng to fail [an exam] 是菩薩當於爾時作如是念
215 29 dàng a trap 是菩薩當於爾時作如是念
216 29 dàng a pawned item 是菩薩當於爾時作如是念
217 29 dāng will be; bhaviṣyati 是菩薩當於爾時作如是念
218 27 xíng to walk 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
219 27 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
220 27 háng profession 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
221 27 háng line; row 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
222 27 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
223 27 xíng to travel 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
224 27 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
225 27 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
226 27 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
227 27 háng horizontal line 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
228 27 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
229 27 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
230 27 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
231 27 xíng to move 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
232 27 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
233 27 xíng travel 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
234 27 xíng to circulate 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
235 27 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
236 27 xíng temporary 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
237 27 xíng soon 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
238 27 háng rank; order 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
239 27 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
240 27 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
241 27 xíng to experience 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
242 27 xíng path; way 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
243 27 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
244 27 xíng a round [of drinks] 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
245 27 xíng Xing 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
246 27 xíng moreover; also 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
247 27 xíng Practice 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
248 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
249 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩若能如是勤修眾行
250 26 no 無法可見亦無所證
251 26 Kangxi radical 71 無法可見亦無所證
252 26 to not have; without 無法可見亦無所證
253 26 has not yet 無法可見亦無所證
254 26 mo 無法可見亦無所證
255 26 do not 無法可見亦無所證
256 26 not; -less; un- 無法可見亦無所證
257 26 regardless of 無法可見亦無所證
258 26 to not have 無法可見亦無所證
259 26 um 無法可見亦無所證
260 26 Wu 無法可見亦無所證
261 26 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無法可見亦無所證
262 26 not; non- 無法可見亦無所證
263 26 mo 無法可見亦無所證
264 26 that; those 一切所有隨彼所欲我悉施與
265 26 another; the other 一切所有隨彼所欲我悉施與
266 26 that; tad 一切所有隨彼所欲我悉施與
267 25 already 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
268 25 Kangxi radical 49 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
269 25 from 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
270 25 to bring to an end; to stop 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
271 25 final aspectual particle 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
272 25 afterwards; thereafter 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
273 25 too; very; excessively 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
274 25 to complete 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
275 25 to demote; to dismiss 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
276 25 to recover from an illness 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
277 25 certainly 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
278 25 an interjection of surprise 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
279 25 this 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
280 25 former; pūrvaka 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
281 25 former; pūrvaka 慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧
282 25 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
283 25 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
284 23 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 云何入空三摩地
285 23 yīng should; ought 我應為眾生宣說法要
286 23 yìng to answer; to respond 我應為眾生宣說法要
287 23 yìng to confirm; to verify 我應為眾生宣說法要
288 23 yīng soon; immediately 我應為眾生宣說法要
289 23 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 我應為眾生宣說法要
290 23 yìng to accept 我應為眾生宣說法要
291 23 yīng or; either 我應為眾生宣說法要
292 23 yìng to permit; to allow 我應為眾生宣說法要
293 23 yìng to echo 我應為眾生宣說法要
294 23 yìng to handle; to deal with 我應為眾生宣說法要
295 23 yìng Ying 我應為眾生宣說法要
296 23 yīng suitable; yukta 我應為眾生宣說法要
297 21 shí time; a point or period of time 當得阿耨多羅三藐三菩提時
298 21 shí a season; a quarter of a year 當得阿耨多羅三藐三菩提時
299 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當得阿耨多羅三藐三菩提時
300 21 shí at that time 當得阿耨多羅三藐三菩提時
301 21 shí fashionable 當得阿耨多羅三藐三菩提時
302 21 shí fate; destiny; luck 當得阿耨多羅三藐三菩提時
303 21 shí occasion; opportunity; chance 當得阿耨多羅三藐三菩提時
304 21 shí tense 當得阿耨多羅三藐三菩提時
305 21 shí particular; special 當得阿耨多羅三藐三菩提時
306 21 shí to plant; to cultivate 當得阿耨多羅三藐三菩提時
307 21 shí hour (measure word) 當得阿耨多羅三藐三菩提時
308 21 shí an era; a dynasty 當得阿耨多羅三藐三菩提時
309 21 shí time [abstract] 當得阿耨多羅三藐三菩提時
310 21 shí seasonal 當得阿耨多羅三藐三菩提時
311 21 shí frequently; often 當得阿耨多羅三藐三菩提時
312 21 shí occasionally; sometimes 當得阿耨多羅三藐三菩提時
313 21 shí on time 當得阿耨多羅三藐三菩提時
314 21 shí this; that 當得阿耨多羅三藐三菩提時
315 21 shí to wait upon 當得阿耨多羅三藐三菩提時
316 21 shí hour 當得阿耨多羅三藐三菩提時
317 21 shí appropriate; proper; timely 當得阿耨多羅三藐三菩提時
318 21 shí Shi 當得阿耨多羅三藐三菩提時
319 21 shí a present; currentlt 當得阿耨多羅三藐三菩提時
320 21 shí time; kāla 當得阿耨多羅三藐三菩提時
321 21 shí at that time; samaya 當得阿耨多羅三藐三菩提時
322 21 shí then; atha 當得阿耨多羅三藐三菩提時
323 21 also; too 無法可見亦無所證
324 21 but 無法可見亦無所證
325 21 this; he; she 無法可見亦無所證
326 21 although; even though 無法可見亦無所證
327 21 already 無法可見亦無所證
328 21 particle with no meaning 無法可見亦無所證
329 21 Yi 無法可見亦無所證
330 21 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
331 21 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空
332 20 this; these 設我此身為渴所逼趣命終者
333 20 in this way 設我此身為渴所逼趣命終者
334 20 otherwise; but; however; so 設我此身為渴所逼趣命終者
335 20 at this time; now; here 設我此身為渴所逼趣命終者
336 20 this; here; etad 設我此身為渴所逼趣命終者
337 20 jīn today; present; now 汝今何故起如是念
338 20 jīn Jin 汝今何故起如是念
339 20 jīn modern 汝今何故起如是念
340 20 jīn now; adhunā 汝今何故起如是念
341 19 爾時 ěr shí at that time 爾時
342 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
343 19 niàn to read aloud 尊者舍利子作是念
344 19 niàn to remember; to expect 尊者舍利子作是念
345 19 niàn to miss 尊者舍利子作是念
346 19 niàn to consider 尊者舍利子作是念
347 19 niàn to recite; to chant 尊者舍利子作是念
348 19 niàn to show affection for 尊者舍利子作是念
349 19 niàn a thought; an idea 尊者舍利子作是念
350 19 niàn twenty 尊者舍利子作是念
351 19 niàn memory 尊者舍利子作是念
352 19 niàn an instant 尊者舍利子作是念
353 19 niàn Nian 尊者舍利子作是念
354 19 niàn mindfulness; smrti 尊者舍利子作是念
355 19 niàn a thought; citta 尊者舍利子作是念
356 19 wèi for; to 普為眾生作大利益
357 19 wèi because of 普為眾生作大利益
358 19 wéi to act as; to serve 普為眾生作大利益
359 19 wéi to change into; to become 普為眾生作大利益
360 19 wéi to be; is 普為眾生作大利益
361 19 wéi to do 普為眾生作大利益
362 19 wèi for 普為眾生作大利益
363 19 wèi because of; for; to 普為眾生作大利益
364 19 wèi to 普為眾生作大利益
365 19 wéi in a passive construction 普為眾生作大利益
366 19 wéi forming a rehetorical question 普為眾生作大利益
367 19 wéi forming an adverb 普為眾生作大利益
368 19 wéi to add emphasis 普為眾生作大利益
369 19 wèi to support; to help 普為眾生作大利益
370 19 wéi to govern 普為眾生作大利益
371 19 wèi to be; bhū 普為眾生作大利益
372 18 zhèng proof 無法可見亦無所證
373 18 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 無法可見亦無所證
374 18 zhèng to advise against 無法可見亦無所證
375 18 zhèng certificate 無法可見亦無所證
376 18 zhèng an illness 無法可見亦無所證
377 18 zhèng to accuse 無法可見亦無所證
378 18 zhèng realization; adhigama 無法可見亦無所證
379 18 zhèng obtaining; prāpti 無法可見亦無所證
380 17 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊知舍利子心所念已
381 17 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊知舍利子心所念已
382 17 xiǎng to think 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
383 17 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
384 17 xiǎng to want 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
385 17 xiǎng to remember; to miss; to long for 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
386 17 xiǎng to plan 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
387 17 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 是故菩薩摩訶薩不應生難行想
388 17 yán to speak; to say; said 即告舍利子言
389 17 yán language; talk; words; utterance; speech 即告舍利子言
390 17 yán Kangxi radical 149 即告舍利子言
391 17 yán a particle with no meaning 即告舍利子言
392 17 yán phrase; sentence 即告舍利子言
393 17 yán a word; a syllable 即告舍利子言
394 17 yán a theory; a doctrine 即告舍利子言
395 17 yán to regard as 即告舍利子言
396 17 yán to act as 即告舍利子言
397 17 yán word; vacana 即告舍利子言
398 17 yán speak; vad 即告舍利子言
399 17 promptly; right away; immediately 即告舍利子言
400 17 to be near by; to be close to 即告舍利子言
401 17 at that time 即告舍利子言
402 17 to be exactly the same as; to be thus 即告舍利子言
403 17 supposed; so-called 即告舍利子言
404 17 if; but 即告舍利子言
405 17 to arrive at; to ascend 即告舍利子言
406 17 then; following 即告舍利子言
407 17 so; just so; eva 即告舍利子言
408 17 suī although; even though 雖行般若波羅蜜多
409 16 何以 héyǐ why 何以故
410 16 何以 héyǐ how 何以故
411 16 何以 héyǐ how is that? 何以故
412 16 無相 wúxiāng Formless 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
413 16 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 雖入無相三摩地解脫門亦不證無相
414 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生不相食噉
415 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生不相食噉
416 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 設我此身為渴所逼趣命終者
417 15 zhě that 設我此身為渴所逼趣命終者
418 15 zhě nominalizing function word 設我此身為渴所逼趣命終者
419 15 zhě used to mark a definition 設我此身為渴所逼趣命終者
420 15 zhě used to mark a pause 設我此身為渴所逼趣命終者
421 15 zhě topic marker; that; it 設我此身為渴所逼趣命終者
422 15 zhuó according to 設我此身為渴所逼趣命終者
423 15 zhě ca 設我此身為渴所逼趣命終者
424 15 xīn heart [organ] 心住寂靜離諸散亂
425 15 xīn Kangxi radical 61 心住寂靜離諸散亂
426 15 xīn mind; consciousness 心住寂靜離諸散亂
427 15 xīn the center; the core; the middle 心住寂靜離諸散亂
428 15 xīn one of the 28 star constellations 心住寂靜離諸散亂
429 15 xīn heart 心住寂靜離諸散亂
430 15 xīn emotion 心住寂靜離諸散亂
431 15 xīn intention; consideration 心住寂靜離諸散亂
432 15 xīn disposition; temperament 心住寂靜離諸散亂
433 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心住寂靜離諸散亂
434 15 method; way 汝於自法中有法可見
435 15 France 汝於自法中有法可見
436 15 the law; rules; regulations 汝於自法中有法可見
437 15 the teachings of the Buddha; Dharma 汝於自法中有法可見
438 15 a standard; a norm 汝於自法中有法可見
439 15 an institution 汝於自法中有法可見
440 15 to emulate 汝於自法中有法可見
441 15 magic; a magic trick 汝於自法中有法可見
442 15 punishment 汝於自法中有法可見
443 15 Fa 汝於自法中有法可見
444 15 a precedent 汝於自法中有法可見
445 15 a classification of some kinds of Han texts 汝於自法中有法可見
446 15 relating to a ceremony or rite 汝於自法中有法可見
447 15 Dharma 汝於自法中有法可見
448 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝於自法中有法可見
449 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝於自法中有法可見
450 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝於自法中有法可見
451 15 quality; characteristic 汝於自法中有法可見
452 15 néng can; able 菩薩一切皆悉能捨
453 15 néng ability; capacity 菩薩一切皆悉能捨
454 15 néng a mythical bear-like beast 菩薩一切皆悉能捨
455 15 néng energy 菩薩一切皆悉能捨
456 15 néng function; use 菩薩一切皆悉能捨
457 15 néng may; should; permitted to 菩薩一切皆悉能捨
458 15 néng talent 菩薩一切皆悉能捨
459 15 néng expert at 菩薩一切皆悉能捨
460 15 néng to be in harmony 菩薩一切皆悉能捨
461 15 néng to tend to; to care for 菩薩一切皆悉能捨
462 15 néng to reach; to arrive at 菩薩一切皆悉能捨
463 15 néng as long as; only 菩薩一切皆悉能捨
464 15 néng even if 菩薩一切皆悉能捨
465 15 néng but 菩薩一切皆悉能捨
466 15 néng in this way 菩薩一切皆悉能捨
467 15 néng to be able; śak 菩薩一切皆悉能捨
468 15 néng skilful; pravīṇa 菩薩一切皆悉能捨
469 14 again; more; repeatedly 又復於中不應驚怖
470 14 to go back; to return 又復於中不應驚怖
471 14 to resume; to restart 又復於中不應驚怖
472 14 to do in detail 又復於中不應驚怖
473 14 to restore 又復於中不應驚怖
474 14 to respond; to reply to 又復於中不應驚怖
475 14 after all; and then 又復於中不應驚怖
476 14 even if; although 又復於中不應驚怖
477 14 Fu; Return 又復於中不應驚怖
478 14 to retaliate; to reciprocate 又復於中不應驚怖
479 14 to avoid forced labor or tax 又復於中不應驚怖
480 14 particle without meaing 又復於中不應驚怖
481 14 Fu 又復於中不應驚怖
482 14 repeated; again 又復於中不應驚怖
483 14 doubled; to overlapping; folded 又復於中不應驚怖
484 14 a lined garment with doubled thickness 又復於中不應驚怖
485 14 again; punar 又復於中不應驚怖
486 14 眾生 zhòngshēng all living things 普為眾生作大利益
487 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 普為眾生作大利益
488 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 普為眾生作大利益
489 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普為眾生作大利益
490 14 desire 若諸惡獸欲食噉我
491 14 to desire; to wish 若諸惡獸欲食噉我
492 14 almost; nearly; about to occur 若諸惡獸欲食噉我
493 14 to desire; to intend 若諸惡獸欲食噉我
494 14 lust 若諸惡獸欲食噉我
495 14 desire; intention; wish; kāma 若諸惡獸欲食噉我
496 13 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子作是念
497 13 to enter 還從世尊頂門而入
498 13 Kangxi radical 11 還從世尊頂門而入
499 13 radical 還從世尊頂門而入
500 13 income 還從世尊頂門而入

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
no; na
near to; antike
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
obtain; attain; prāpta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
zhū all; many; sarva
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
zhōng middle

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
夺命 奪命 100 Māra
梵界 102 Brahma World
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金华 金華 106 Jinhua
妙乐世界 妙樂世界 109 Abhirati; the Eastern Buddhafield
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
施护 施護 115 Danapala
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 139.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八功德水 98 water with eight merits
白佛 98 to address the Buddha
薄福 98 little merit
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
瞋恨 99 to be angry; to hate
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大愿 大願 100 a great vow
大悲心 100 a mind with great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
道中 100 on the path
得近 100 approached; āsannībhūta
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便力 102 the power of skillful means
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
观空 觀空 103
 1. Observing Emptiness
 2. to view all things as empty
 3. Guan Kong
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
净妙 淨妙 106 pure and subtle
卷第十八 106 scroll 18
觉道 覺道 106 Path of Awakening
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
空三摩地 107 the samādhi of emptiness
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
利乐 利樂 108 blessing and joy
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
勤行 113 diligent practice
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄心 攝心 115 to concentrate
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
所行 115 actions; practice
通利 116 sharp intelligence
未来世 未來世 119 times to come; the future
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
相想 120 concept of a sign
险难 險難 120 difficulty
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
星宿劫 120 Naksatra kalpa; the future kalpa
心所 120 a mental factor; caitta
修空 120 cultivation of emptiness
一佛 121 one Buddha
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
义利 義利 121 a beneficial meaning
应观 應觀 121 may observe
应作 應作 121 a manifestation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有相 121 having form
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
语业 語業 121 verbal karma
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘中 緣中 121 the place at which the mind is centered
证得 證得 122 realize; prāpti
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
诸力 諸力 122 powers; bala
自生 122 self origination
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛 122 to become a Buddha