Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Dasheng Zhi Yin Jing 佛說大乘智印經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 40 to go; to 不於外境妄計好醜起愛憎故
2 40 to rely on; to depend on 不於外境妄計好醜起愛憎故
3 40 Yu 不於外境妄計好醜起愛憎故
4 40 a crow 不於外境妄計好醜起愛憎故
5 29 如來 rúlái Tathagata 如來若身
6 29 如來 Rúlái Tathagata 如來若身
7 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來若身
8 24 desire 聞者除去惡欲
9 24 to desire; to wish 聞者除去惡欲
10 24 to desire; to intend 聞者除去惡欲
11 24 lust 聞者除去惡欲
12 24 desire; intention; wish; kāma 聞者除去惡欲
13 23 Kangxi radical 71 無去無來
14 23 to not have; without 無去無來
15 23 mo 無去無來
16 23 to not have 無去無來
17 23 Wu 無去無來
18 23 mo 無去無來
19 22 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 云何智印三摩地周遍平等
20 22 suǒ a few; various; some 了知所觀
21 22 suǒ a place; a location 了知所觀
22 22 suǒ indicates a passive voice 了知所觀
23 22 suǒ an ordinal number 了知所觀
24 22 suǒ meaning 了知所觀
25 22 suǒ garrison 了知所觀
26 22 suǒ place; pradeśa 了知所觀
27 19 xiàng to observe; to assess 心相平等
28 19 xiàng appearance; portrait; picture 心相平等
29 19 xiàng countenance; personage; character; disposition 心相平等
30 19 xiàng to aid; to help 心相平等
31 19 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 心相平等
32 19 xiàng a sign; a mark; appearance 心相平等
33 19 xiāng alternately; in turn 心相平等
34 19 xiāng Xiang 心相平等
35 19 xiāng form substance 心相平等
36 19 xiāng to express 心相平等
37 19 xiàng to choose 心相平等
38 19 xiāng Xiang 心相平等
39 19 xiāng an ancient musical instrument 心相平等
40 19 xiāng the seventh lunar month 心相平等
41 19 xiāng to compare 心相平等
42 19 xiàng to divine 心相平等
43 19 xiàng to administer 心相平等
44 19 xiàng helper for a blind person 心相平等
45 19 xiāng rhythm [music] 心相平等
46 19 xiāng the upper frets of a pipa 心相平等
47 19 xiāng coralwood 心相平等
48 19 xiàng ministry 心相平等
49 19 xiàng to supplement; to enhance 心相平等
50 19 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 心相平等
51 19 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 心相平等
52 19 xiàng sign; mark; liṅga 心相平等
53 19 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 心相平等
54 18 néng can; able 能令
55 18 néng ability; capacity 能令
56 18 néng a mythical bear-like beast 能令
57 18 néng energy 能令
58 18 néng function; use 能令
59 18 néng talent 能令
60 18 néng expert at 能令
61 18 néng to be in harmony 能令
62 18 néng to tend to; to care for 能令
63 18 néng to reach; to arrive at 能令
64 18 néng to be able; śak 能令
65 18 néng skilful; pravīṇa 能令
66 17 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛
67 17 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是菩薩摩訶薩若欲願見十方世
68 17 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時佛告舍利弗
69 16 應當 yīngdāng should; ought to 應當修學是三昧
70 16 shèng to beat; to win; to conquer 勝智相應
71 16 shèng victory; success 勝智相應
72 16 shèng wonderful; supurb; superior 勝智相應
73 16 shèng to surpass 勝智相應
74 16 shèng triumphant 勝智相應
75 16 shèng a scenic view 勝智相應
76 16 shèng a woman's hair decoration 勝智相應
77 16 shèng Sheng 勝智相應
78 16 shèng conquering; victorious; jaya 勝智相應
79 16 shèng superior; agra 勝智相應
80 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 若諸菩薩能於十方諸佛
81 16 method; way 西天三藏寶法大師賜紫沙門
82 16 France 西天三藏寶法大師賜紫沙門
83 16 the law; rules; regulations 西天三藏寶法大師賜紫沙門
84 16 the teachings of the Buddha; Dharma 西天三藏寶法大師賜紫沙門
85 16 a standard; a norm 西天三藏寶法大師賜紫沙門
86 16 an institution 西天三藏寶法大師賜紫沙門
87 16 to emulate 西天三藏寶法大師賜紫沙門
88 16 magic; a magic trick 西天三藏寶法大師賜紫沙門
89 16 punishment 西天三藏寶法大師賜紫沙門
90 16 Fa 西天三藏寶法大師賜紫沙門
91 16 a precedent 西天三藏寶法大師賜紫沙門
92 16 a classification of some kinds of Han texts 西天三藏寶法大師賜紫沙門
93 16 relating to a ceremony or rite 西天三藏寶法大師賜紫沙門
94 16 Dharma 西天三藏寶法大師賜紫沙門
95 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 西天三藏寶法大師賜紫沙門
96 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 西天三藏寶法大師賜紫沙門
97 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 西天三藏寶法大師賜紫沙門
98 16 quality; characteristic 西天三藏寶法大師賜紫沙門
99 16 to leave; to depart; to go away; to part 是離
100 16 a mythical bird 是離
101 16 li; one of the eight divinatory trigrams 是離
102 16 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 是離
103 16 chī a dragon with horns not yet grown 是離
104 16 a mountain ash 是離
105 16 vanilla; a vanilla-like herb 是離
106 16 to be scattered; to be separated 是離
107 16 to cut off 是離
108 16 to violate; to be contrary to 是離
109 16 to be distant from 是離
110 16 two 是離
111 16 to array; to align 是離
112 16 to pass through; to experience 是離
113 16 transcendence 是離
114 16 to avoid; to abstain from; viramaṇa 是離
115 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是得最上無生
116 15 děi to want to; to need to 是得最上無生
117 15 děi must; ought to 是得最上無生
118 15 de 是得最上無生
119 15 de infix potential marker 是得最上無生
120 15 to result in 是得最上無生
121 15 to be proper; to fit; to suit 是得最上無生
122 15 to be satisfied 是得最上無生
123 15 to be finished 是得最上無生
124 15 děi satisfying 是得最上無生
125 15 to contract 是得最上無生
126 15 to hear 是得最上無生
127 15 to have; there is 是得最上無生
128 15 marks time passed 是得最上無生
129 15 obtain; attain; prāpta 是得最上無生
130 15 to use; to grasp 以香境而動
131 15 to rely on 以香境而動
132 15 to regard 以香境而動
133 15 to be able to 以香境而動
134 15 to order; to command 以香境而動
135 15 used after a verb 以香境而動
136 15 a reason; a cause 以香境而動
137 15 Israel 以香境而動
138 15 Yi 以香境而動
139 15 use; yogena 以香境而動
140 14 一切 yīqiè temporary 一切時而常遊戲
141 14 一切 yīqiè the same 一切時而常遊戲
142 14 無有 wú yǒu there is not 心所無有相應
143 14 無有 wú yǒu non-existence 心所無有相應
144 14 xīn heart [organ] 心相平等
145 14 xīn Kangxi radical 61 心相平等
146 14 xīn mind; consciousness 心相平等
147 14 xīn the center; the core; the middle 心相平等
148 14 xīn one of the 28 star constellations 心相平等
149 14 xīn heart 心相平等
150 14 xīn emotion 心相平等
151 14 xīn intention; consideration 心相平等
152 14 xīn disposition; temperament 心相平等
153 14 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心相平等
154 13 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習殊勝定
155 13 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習殊勝定
156 13 精勤 jīngqín concentrated diligence 應當志心精勤修學是三摩地
157 13 精勤 jīngqín diligent; abhiyukta 應當志心精勤修學是三摩地
158 12 最上 zuìshàng supreme 是得最上無生
159 12 shēn human body; torso 如來若身
160 12 shēn Kangxi radical 158 如來若身
161 12 shēn self 如來若身
162 12 shēn life 如來若身
163 12 shēn an object 如來若身
164 12 shēn a lifetime 如來若身
165 12 shēn moral character 如來若身
166 12 shēn status; identity; position 如來若身
167 12 shēn pregnancy 如來若身
168 12 juān India 如來若身
169 12 shēn body; kāya 如來若身
170 12 ér Kangxi radical 126 是識不以色境而動
171 12 ér as if; to seem like 是識不以色境而動
172 12 néng can; able 是識不以色境而動
173 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是識不以色境而動
174 12 ér to arrive; up to 是識不以色境而動
175 11 to reach 遠離異相及非異相
176 11 to attain 遠離異相及非異相
177 11 to understand 遠離異相及非異相
178 11 able to be compared to; to catch up with 遠離異相及非異相
179 11 to be involved with; to associate with 遠離異相及非異相
180 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 遠離異相及非異相
181 11 and; ca; api 遠離異相及非異相
182 11 zhì wisdom; knowledge; understanding 智自在
183 11 zhì care; prudence 智自在
184 11 zhì Zhi 智自在
185 11 zhì clever 智自在
186 11 zhì Wisdom 智自在
187 11 zhì jnana; knowing 智自在
188 11 智印 zhì yìn Wisdom Mudra 云何智印三摩地周遍平等
189 11 fēi Kangxi radical 175 無生非無生
190 11 fēi wrong; bad; untruthful 無生非無生
191 11 fēi different 無生非無生
192 11 fēi to not be; to not have 無生非無生
193 11 fēi to violate; to be contrary to 無生非無生
194 11 fēi Africa 無生非無生
195 11 fēi to slander 無生非無生
196 11 fěi to avoid 無生非無生
197 11 fēi must 無生非無生
198 11 fēi an error 無生非無生
199 11 fēi a problem; a question 無生非無生
200 11 fēi evil 無生非無生
201 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 凡有所說
202 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 凡有所說
203 10 shuì to persuade 凡有所說
204 10 shuō to teach; to recite; to explain 凡有所說
205 10 shuō a doctrine; a theory 凡有所說
206 10 shuō to claim; to assert 凡有所說
207 10 shuō allocution 凡有所說
208 10 shuō to criticize; to scold 凡有所說
209 10 shuō to indicate; to refer to 凡有所說
210 10 shuō speach; vāda 凡有所說
211 10 shuō to speak; bhāṣate 凡有所說
212 10 shuō to instruct 凡有所說
213 9 zhōng middle
214 9 zhōng medium; medium sized
215 9 zhōng China
216 9 zhòng to hit the mark
217 9 zhōng midday
218 9 zhōng inside
219 9 zhōng during
220 9 zhōng Zhong
221 9 zhōng intermediary
222 9 zhōng half
223 9 zhòng to reach; to attain
224 9 zhòng to suffer; to infect
225 9 zhòng to obtain
226 9 zhòng to pass an exam
227 9 zhōng middle
228 9 Yi 亦難悟入
229 9 mén door; gate; doorway; gateway 如來智印門
230 9 mén phylum; division 如來智印門
231 9 mén sect; school 如來智印門
232 9 mén Kangxi radical 169 如來智印門
233 9 mén a door-like object 如來智印門
234 9 mén an opening 如來智印門
235 9 mén an access point; a border entrance 如來智印門
236 9 mén a household; a clan 如來智印門
237 9 mén a kind; a category 如來智印門
238 9 mén to guard a gate 如來智印門
239 9 mén Men 如來智印門
240 9 mén a turning point 如來智印門
241 9 mén a method 如來智印門
242 9 mén a sense organ 如來智印門
243 9 mén door; gate; dvara 如來智印門
244 9 差別 chābié a difference; a distinction 情器差別悉能
245 9 差別 chābié discrimination 情器差別悉能
246 9 差別 chābié discrimination; pariccheda 情器差別悉能
247 9 差別 chābié distinction 情器差別悉能
248 9 jīng to go through; to experience 此經所生福
249 9 jīng a sutra; a scripture 此經所生福
250 9 jīng warp 此經所生福
251 9 jīng longitude 此經所生福
252 9 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 此經所生福
253 9 jīng a woman's period 此經所生福
254 9 jīng to bear; to endure 此經所生福
255 9 jīng to hang; to die by hanging 此經所生福
256 9 jīng classics 此經所生福
257 9 jīng to be frugal; to save 此經所生福
258 9 jīng a classic; a scripture; canon 此經所生福
259 9 jīng a standard; a norm 此經所生福
260 9 jīng a section of a Confucian work 此經所生福
261 9 jīng to measure 此經所生福
262 9 jīng human pulse 此經所生福
263 9 jīng menstruation; a woman's period 此經所生福
264 9 jīng sutra; discourse 此經所生福
265 9 平等 píngděng be equal in social status 心相平等
266 9 平等 píngděng equal 心相平等
267 9 平等 píngděng equality 心相平等
268 9 平等 píngděng equal; without partiality 心相平等
269 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 邊際勝定清淨圓滿
270 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 邊際勝定清淨圓滿
271 9 清淨 qīngjìng concise 邊際勝定清淨圓滿
272 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 邊際勝定清淨圓滿
273 9 清淨 qīngjìng pure and clean 邊際勝定清淨圓滿
274 9 清淨 qīngjìng purity 邊際勝定清淨圓滿
275 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 邊際勝定清淨圓滿
276 9 圓滿 yuánmǎn satisfactory 如來於能證道相性圓滿
277 9 圓滿 yuánmǎn Perfection 如來於能證道相性圓滿
278 9 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 如來於能證道相性圓滿
279 9 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分別非分別
280 9 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分別非分別
281 9 分別 fēnbié difference 分別非分別
282 9 分別 fēnbié discrimination 分別非分別
283 9 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分別非分別
284 9 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分別非分別
285 8 infix potential marker 是識不
286 8 了知 liǎozhī to understand clearly 了知所觀
287 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 為欲成就無上菩
288 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 為欲成就無上菩
289 8 成就 chéngjiù accomplishment 為欲成就無上菩
290 8 成就 chéngjiù Achievements 為欲成就無上菩
291 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 為欲成就無上菩
292 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 為欲成就無上菩
293 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 為欲成就無上菩
294 8 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離異相及非異相
295 8 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 遠離異相及非異相
296 8 遠離 yuǎnlí to far off 遠離異相及非異相
297 8 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離異相及非異相
298 8 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 遠離異相及非異相
299 8 有情 yǒuqíng having feelings for 令諸有情應自
300 8 有情 yǒuqíng friends with 令諸有情應自
301 8 有情 yǒuqíng having emotional appeal 令諸有情應自
302 8 有情 yǒuqíng sentient being 令諸有情應自
303 8 有情 yǒuqíng sentient beings 令諸有情應自
304 8 功德 gōngdé achievements and virtue 功德難修
305 8 功德 gōngdé merit 功德難修
306 8 功德 gōngdé quality; guṇa 功德難修
307 8 功德 gōngdé merit; puṇya 功德難修
308 8 智慧 zhìhuì wisdom 智慧光
309 8 智慧 zhìhuì wisdom 智慧光
310 8 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 智慧光
311 8 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 智慧光
312 7 wéi to act as; to serve 所得為最上
313 7 wéi to change into; to become 所得為最上
314 7 wéi to be; is 所得為最上
315 7 wéi to do 所得為最上
316 7 wèi to support; to help 所得為最上
317 7 wéi to govern 所得為最上
318 7 wèi to be; bhū 所得為最上
319 7 to know; to learn about; to comprehend 情器差別悉能
320 7 detailed 情器差別悉能
321 7 to elaborate; to expound 情器差別悉能
322 7 to exhaust; to use up 情器差別悉能
323 7 strongly 情器差別悉能
324 7 Xi 情器差別悉能
325 7 all; kṛtsna 情器差別悉能
326 7 jiàn to see 離見離聞
327 7 jiàn opinion; view; understanding 離見離聞
328 7 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 離見離聞
329 7 jiàn refer to; for details see 離見離聞
330 7 jiàn to listen to 離見離聞
331 7 jiàn to meet 離見離聞
332 7 jiàn to receive (a guest) 離見離聞
333 7 jiàn let me; kindly 離見離聞
334 7 jiàn Jian 離見離聞
335 7 xiàn to appear 離見離聞
336 7 xiàn to introduce 離見離聞
337 7 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 離見離聞
338 7 jiàn seeing; observing; darśana 離見離聞
339 7 dòng to move 是識不以色境而動
340 7 dòng to make happen; to change 是識不以色境而動
341 7 dòng to start 是識不以色境而動
342 7 dòng to act 是識不以色境而動
343 7 dòng to touch; to prod; to stir; to stimulate 是識不以色境而動
344 7 dòng movable 是識不以色境而動
345 7 dòng to use 是識不以色境而動
346 7 dòng movement 是識不以色境而動
347 7 dòng to eat 是識不以色境而動
348 7 dòng to revolt; to rebel 是識不以色境而動
349 7 dòng shaking; kampita 是識不以色境而動
350 7 děng et cetera; and so on 智吉祥等奉
351 7 děng to wait 智吉祥等奉
352 7 děng to be equal 智吉祥等奉
353 7 děng degree; level 智吉祥等奉
354 7 děng to compare 智吉祥等奉
355 7 děng same; equal; sama 智吉祥等奉
356 6 Kangxi radical 132 令諸有情應自
357 6 Zi 令諸有情應自
358 6 a nose 令諸有情應自
359 6 the beginning; the start 令諸有情應自
360 6 origin 令諸有情應自
361 6 to employ; to use 令諸有情應自
362 6 to be 令諸有情應自
363 6 self; soul; ātman 令諸有情應自
364 6 不如 bùrú not equal to; not as good as 不如聞是經
365 6 shí knowledge; understanding 是識不以色境而動
366 6 shí to know; to be familiar with 是識不以色境而動
367 6 zhì to record 是識不以色境而動
368 6 shí thought; cognition 是識不以色境而動
369 6 shí to understand 是識不以色境而動
370 6 shí experience; common sense 是識不以色境而動
371 6 shí a good friend 是識不以色境而動
372 6 zhì to remember; to memorize 是識不以色境而動
373 6 zhì a label; a mark 是識不以色境而動
374 6 zhì an inscription 是識不以色境而動
375 6 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 是識不以色境而動
376 6 安住 ānzhù to reside; to dwell 如來於所安住
377 6 安住 ānzhù Settled and at Ease 如來於所安住
378 6 安住 ānzhù to settle 如來於所安住
379 6 安住 ānzhù Abide 如來於所安住
380 6 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 如來於所安住
381 6 安住 ānzhù condition of ease; sparśavihāra 如來於所安住
382 6 寂靜 jìjìng quiet 寂靜非寂靜
383 6 寂靜 jìjìng tranquility 寂靜非寂靜
384 6 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 寂靜非寂靜
385 6 寂靜 jìjìng Nirvana 寂靜非寂靜
386 6 jìng boundary; frontier; boundary 是識不以聲境而動
387 6 jìng area; region; place; territory 是識不以聲境而動
388 6 jìng situation; circumstances 是識不以聲境而動
389 6 jìng degree; level 是識不以聲境而動
390 6 jìng the object of one of the six senses 是識不以聲境而動
391 6 jìng sphere; region 是識不以聲境而動
392 6 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 如來意緣諸法
393 6 zhèng proof 難證
394 6 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 難證
395 6 zhèng to advise against 難證
396 6 zhèng certificate 難證
397 6 zhèng an illness 難證
398 6 zhèng to accuse 難證
399 6 zhèng realization; adhigama 難證
400 6 zhèng obtaining; prāpti 難證
401 6 最勝 zuìshèng jina; conqueror 三摩地是菩薩摩訶薩無量無邊最勝法門
402 6 最勝 zuìshèng supreme; uttara 三摩地是菩薩摩訶薩無量無邊最勝法門
403 6 最勝 zuìshèng Uttara 三摩地是菩薩摩訶薩無量無邊最勝法門
404 6 zhī to know
405 6 zhī to comprehend
406 6 zhī to inform; to tell
407 6 zhī to administer
408 6 zhī to distinguish; to discern
409 6 zhī to be close friends
410 6 zhī to feel; to sense; to perceive
411 6 zhī to receive; to entertain
412 6 zhī knowledge
413 6 zhī consciousness; perception
414 6 zhī a close friend
415 6 zhì wisdom
416 6 zhì Zhi
417 6 zhī Understanding
418 6 zhī know; jña
419 6 xíng to walk 於廣大行亦無怖畏
420 6 xíng capable; competent 於廣大行亦無怖畏
421 6 háng profession 於廣大行亦無怖畏
422 6 xíng Kangxi radical 144 於廣大行亦無怖畏
423 6 xíng to travel 於廣大行亦無怖畏
424 6 xìng actions; conduct 於廣大行亦無怖畏
425 6 xíng to do; to act; to practice 於廣大行亦無怖畏
426 6 xíng all right; OK; okay 於廣大行亦無怖畏
427 6 háng horizontal line 於廣大行亦無怖畏
428 6 héng virtuous deeds 於廣大行亦無怖畏
429 6 hàng a line of trees 於廣大行亦無怖畏
430 6 hàng bold; steadfast 於廣大行亦無怖畏
431 6 xíng to move 於廣大行亦無怖畏
432 6 xíng to put into effect; to implement 於廣大行亦無怖畏
433 6 xíng travel 於廣大行亦無怖畏
434 6 xíng to circulate 於廣大行亦無怖畏
435 6 xíng running script; running script 於廣大行亦無怖畏
436 6 xíng temporary 於廣大行亦無怖畏
437 6 háng rank; order 於廣大行亦無怖畏
438 6 háng a business; a shop 於廣大行亦無怖畏
439 6 xíng to depart; to leave 於廣大行亦無怖畏
440 6 xíng to experience 於廣大行亦無怖畏
441 6 xíng path; way 於廣大行亦無怖畏
442 6 xíng xing; ballad 於廣大行亦無怖畏
443 6 xíng Xing 於廣大行亦無怖畏
444 6 xíng Practice 於廣大行亦無怖畏
445 6 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 於廣大行亦無怖畏
446 6 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 於廣大行亦無怖畏
447 6 rén person; people; a human being 若人持供養
448 6 rén Kangxi radical 9 若人持供養
449 6 rén a kind of person 若人持供養
450 6 rén everybody 若人持供養
451 6 rén adult 若人持供養
452 6 rén somebody; others 若人持供養
453 6 rén an upright person 若人持供養
454 6 rén person; manuṣya 若人持供養
455 6 idea 如來意緣諸法
456 6 Italy (abbreviation) 如來意緣諸法
457 6 a wish; a desire; intention 如來意緣諸法
458 6 mood; feeling 如來意緣諸法
459 6 will; willpower; determination 如來意緣諸法
460 6 bearing; spirit 如來意緣諸法
461 6 to think of; to long for; to miss 如來意緣諸法
462 6 to anticipate; to expect 如來意緣諸法
463 6 to doubt; to suspect 如來意緣諸法
464 6 meaning 如來意緣諸法
465 6 a suggestion; a hint 如來意緣諸法
466 6 an understanding; a point of view 如來意緣諸法
467 6 Yi 如來意緣諸法
468 6 manas; mind; mentation 如來意緣諸法
469 5 周遍 zhōubiàn universal; entire; samanta 周遍一切
470 5 zhī to go 是故不為名聞利養之
471 5 zhī to arrive; to go 是故不為名聞利養之
472 5 zhī is 是故不為名聞利養之
473 5 zhī to use 是故不為名聞利養之
474 5 zhī Zhi 是故不為名聞利養之
475 5 jìn to the greatest extent; utmost 有盡
476 5 jìn perfect; flawless 有盡
477 5 jìn to give priority to; to do one's utmost 有盡
478 5 jìn to vanish 有盡
479 5 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 有盡
480 5 jìn to die 有盡
481 5 jìn exhaustion; kṣaya 有盡
482 5 yuán fate; predestined affinity 如來意緣諸法
483 5 yuán hem 如來意緣諸法
484 5 yuán to revolve around 如來意緣諸法
485 5 yuán to climb up 如來意緣諸法
486 5 yuán cause; origin; reason 如來意緣諸法
487 5 yuán along; to follow 如來意緣諸法
488 5 yuán to depend on 如來意緣諸法
489 5 yuán margin; edge; rim 如來意緣諸法
490 5 yuán Condition 如來意緣諸法
491 5 yuán conditions; pratyaya; paccaya 如來意緣諸法
492 5 微妙 wēimiào subtle and wonderous 身相本微妙
493 5 微妙 wēimiào subtle, profound 身相本微妙
494 5 微妙 wēimiào wonderful; virāj 身相本微妙
495 5 soil; ground; land
496 5 floor
497 5 the earth
498 5 fields
499 5 a place
500 5 a situation; a position

Frequencies of all Words

Top 913

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 40 zhū all; many; various
2 40 zhū Zhu
3 40 zhū all; members of the class
4 40 zhū interrogative particle
5 40 zhū him; her; them; it
6 40 zhū of; in
7 40 zhū all; many; sarva
8 40 in; at 不於外境妄計好醜起愛憎故
9 40 in; at 不於外境妄計好醜起愛憎故
10 40 in; at; to; from 不於外境妄計好醜起愛憎故
11 40 to go; to 不於外境妄計好醜起愛憎故
12 40 to rely on; to depend on 不於外境妄計好醜起愛憎故
13 40 to go to; to arrive at 不於外境妄計好醜起愛憎故
14 40 from 不於外境妄計好醜起愛憎故
15 40 give 不於外境妄計好醜起愛憎故
16 40 oppposing 不於外境妄計好醜起愛憎故
17 40 and 不於外境妄計好醜起愛憎故
18 40 compared to 不於外境妄計好醜起愛憎故
19 40 by 不於外境妄計好醜起愛憎故
20 40 and; as well as 不於外境妄計好醜起愛憎故
21 40 for 不於外境妄計好醜起愛憎故
22 40 Yu 不於外境妄計好醜起愛憎故
23 40 a crow 不於外境妄計好醜起愛憎故
24 40 whew; wow 不於外境妄計好醜起愛憎故
25 40 near to; antike 不於外境妄計好醜起愛憎故
26 39 ruò to seem; to be like; as 如來若身
27 39 ruò seemingly 如來若身
28 39 ruò if 如來若身
29 39 ruò you 如來若身
30 39 ruò this; that 如來若身
31 39 ruò and; or 如來若身
32 39 ruò as for; pertaining to 如來若身
33 39 pomegranite 如來若身
34 39 ruò to choose 如來若身
35 39 ruò to agree; to accord with; to conform to 如來若身
36 39 ruò thus 如來若身
37 39 ruò pollia 如來若身
38 39 ruò Ruo 如來若身
39 39 ruò only then 如來若身
40 39 ja 如來若身
41 39 jñā 如來若身
42 39 ruò if; yadi 如來若身
43 29 如來 rúlái Tathagata 如來若身
44 29 如來 Rúlái Tathagata 如來若身
45 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來若身
46 24 desire 聞者除去惡欲
47 24 to desire; to wish 聞者除去惡欲
48 24 almost; nearly; about to occur 聞者除去惡欲
49 24 to desire; to intend 聞者除去惡欲
50 24 lust 聞者除去惡欲
51 24 desire; intention; wish; kāma 聞者除去惡欲
52 24 shì is; are; am; to be 是識不以色境而動
53 24 shì is exactly 是識不以色境而動
54 24 shì is suitable; is in contrast 是識不以色境而動
55 24 shì this; that; those 是識不以色境而動
56 24 shì really; certainly 是識不以色境而動
57 24 shì correct; yes; affirmative 是識不以色境而動
58 24 shì true 是識不以色境而動
59 24 shì is; has; exists 是識不以色境而動
60 24 shì used between repetitions of a word 是識不以色境而動
61 24 shì a matter; an affair 是識不以色境而動
62 24 shì Shi 是識不以色境而動
63 24 shì is; bhū 是識不以色境而動
64 24 shì this; idam 是識不以色境而動
65 23 no 無去無來
66 23 Kangxi radical 71 無去無來
67 23 to not have; without 無去無來
68 23 has not yet 無去無來
69 23 mo 無去無來
70 23 do not 無去無來
71 23 not; -less; un- 無去無來
72 23 regardless of 無去無來
73 23 to not have 無去無來
74 23 um 無去無來
75 23 Wu 無去無來
76 23 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無去無來
77 23 not; non- 無去無來
78 23 mo 無去無來
79 22 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 云何智印三摩地周遍平等
80 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 了知所觀
81 22 suǒ an office; an institute 了知所觀
82 22 suǒ introduces a relative clause 了知所觀
83 22 suǒ it 了知所觀
84 22 suǒ if; supposing 了知所觀
85 22 suǒ a few; various; some 了知所觀
86 22 suǒ a place; a location 了知所觀
87 22 suǒ indicates a passive voice 了知所觀
88 22 suǒ that which 了知所觀
89 22 suǒ an ordinal number 了知所觀
90 22 suǒ meaning 了知所觀
91 22 suǒ garrison 了知所觀
92 22 suǒ place; pradeśa 了知所觀
93 22 suǒ that which; yad 了知所觀
94 19 xiāng each other; one another; mutually 心相平等
95 19 xiàng to observe; to assess 心相平等
96 19 xiàng appearance; portrait; picture 心相平等
97 19 xiàng countenance; personage; character; disposition 心相平等
98 19 xiàng to aid; to help 心相平等
99 19 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 心相平等
100 19 xiàng a sign; a mark; appearance 心相平等
101 19 xiāng alternately; in turn 心相平等
102 19 xiāng Xiang 心相平等
103 19 xiāng form substance 心相平等
104 19 xiāng to express 心相平等
105 19 xiàng to choose 心相平等
106 19 xiāng Xiang 心相平等
107 19 xiāng an ancient musical instrument 心相平等
108 19 xiāng the seventh lunar month 心相平等
109 19 xiāng to compare 心相平等
110 19 xiàng to divine 心相平等
111 19 xiàng to administer 心相平等
112 19 xiàng helper for a blind person 心相平等
113 19 xiāng rhythm [music] 心相平等
114 19 xiāng the upper frets of a pipa 心相平等
115 19 xiāng coralwood 心相平等
116 19 xiàng ministry 心相平等
117 19 xiàng to supplement; to enhance 心相平等
118 19 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 心相平等
119 19 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 心相平等
120 19 xiàng sign; mark; liṅga 心相平等
121 19 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 心相平等
122 18 néng can; able 能令
123 18 néng ability; capacity 能令
124 18 néng a mythical bear-like beast 能令
125 18 néng energy 能令
126 18 néng function; use 能令
127 18 néng may; should; permitted to 能令
128 18 néng talent 能令
129 18 néng expert at 能令
130 18 néng to be in harmony 能令
131 18 néng to tend to; to care for 能令
132 18 néng to reach; to arrive at 能令
133 18 néng as long as; only 能令
134 18 néng even if 能令
135 18 néng but 能令
136 18 néng in this way 能令
137 18 néng to be able; śak 能令
138 18 néng skilful; pravīṇa 能令
139 17 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛
140 17 如是 rúshì thus; so 如是菩薩摩訶薩若欲願見十方世
141 17 如是 rúshì thus, so 如是菩薩摩訶薩若欲願見十方世
142 17 如是 rúshì thus; evam 如是菩薩摩訶薩若欲願見十方世
143 17 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是菩薩摩訶薩若欲願見十方世
144 17 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時佛告舍利弗
145 16 應當 yīngdāng should; ought to 應當修學是三昧
146 16 shèng to beat; to win; to conquer 勝智相應
147 16 shèng victory; success 勝智相應
148 16 shèng wonderful; supurb; superior 勝智相應
149 16 shèng to surpass 勝智相應
150 16 shèng triumphant 勝智相應
151 16 shèng a scenic view 勝智相應
152 16 shèng a woman's hair decoration 勝智相應
153 16 shèng Sheng 勝智相應
154 16 shèng completely; fully 勝智相應
155 16 shèng conquering; victorious; jaya 勝智相應
156 16 shèng superior; agra 勝智相應
157 16 such as; for example; for instance 用如虛空
158 16 if 用如虛空
159 16 in accordance with 用如虛空
160 16 to be appropriate; should; with regard to 用如虛空
161 16 this 用如虛空
162 16 it is so; it is thus; can be compared with 用如虛空
163 16 to go to 用如虛空
164 16 to meet 用如虛空
165 16 to appear; to seem; to be like 用如虛空
166 16 at least as good as 用如虛空
167 16 and 用如虛空
168 16 or 用如虛空
169 16 but 用如虛空
170 16 then 用如虛空
171 16 naturally 用如虛空
172 16 expresses a question or doubt 用如虛空
173 16 you 用如虛空
174 16 the second lunar month 用如虛空
175 16 in; at 用如虛空
176 16 Ru 用如虛空
177 16 Thus 用如虛空
178 16 thus; tathā 用如虛空
179 16 like; iva 用如虛空
180 16 suchness; tathatā 用如虛空
181 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 若諸菩薩能於十方諸佛
182 16 method; way 西天三藏寶法大師賜紫沙門
183 16 France 西天三藏寶法大師賜紫沙門
184 16 the law; rules; regulations 西天三藏寶法大師賜紫沙門
185 16 the teachings of the Buddha; Dharma 西天三藏寶法大師賜紫沙門
186 16 a standard; a norm 西天三藏寶法大師賜紫沙門
187 16 an institution 西天三藏寶法大師賜紫沙門
188 16 to emulate 西天三藏寶法大師賜紫沙門
189 16 magic; a magic trick 西天三藏寶法大師賜紫沙門
190 16 punishment 西天三藏寶法大師賜紫沙門
191 16 Fa 西天三藏寶法大師賜紫沙門
192 16 a precedent 西天三藏寶法大師賜紫沙門
193 16 a classification of some kinds of Han texts 西天三藏寶法大師賜紫沙門
194 16 relating to a ceremony or rite 西天三藏寶法大師賜紫沙門
195 16 Dharma 西天三藏寶法大師賜紫沙門
196 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 西天三藏寶法大師賜紫沙門
197 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 西天三藏寶法大師賜紫沙門
198 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 西天三藏寶法大師賜紫沙門
199 16 quality; characteristic 西天三藏寶法大師賜紫沙門
200 16 to leave; to depart; to go away; to part 是離
201 16 a mythical bird 是離
202 16 li; one of the eight divinatory trigrams 是離
203 16 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 是離
204 16 chī a dragon with horns not yet grown 是離
205 16 a mountain ash 是離
206 16 vanilla; a vanilla-like herb 是離
207 16 to be scattered; to be separated 是離
208 16 to cut off 是離
209 16 to violate; to be contrary to 是離
210 16 to be distant from 是離
211 16 two 是離
212 16 to array; to align 是離
213 16 to pass through; to experience 是離
214 16 transcendence 是離
215 16 to avoid; to abstain from; viramaṇa 是離
216 15 de potential marker 是得最上無生
217 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是得最上無生
218 15 děi must; ought to 是得最上無生
219 15 děi to want to; to need to 是得最上無生
220 15 děi must; ought to 是得最上無生
221 15 de 是得最上無生
222 15 de infix potential marker 是得最上無生
223 15 to result in 是得最上無生
224 15 to be proper; to fit; to suit 是得最上無生
225 15 to be satisfied 是得最上無生
226 15 to be finished 是得最上無生
227 15 de result of degree 是得最上無生
228 15 de marks completion of an action 是得最上無生
229 15 děi satisfying 是得最上無生
230 15 to contract 是得最上無生
231 15 marks permission or possibility 是得最上無生
232 15 expressing frustration 是得最上無生
233 15 to hear 是得最上無生
234 15 to have; there is 是得最上無生
235 15 marks time passed 是得最上無生
236 15 obtain; attain; prāpta 是得最上無生
237 15 so as to; in order to 以香境而動
238 15 to use; to regard as 以香境而動
239 15 to use; to grasp 以香境而動
240 15 according to 以香境而動
241 15 because of 以香境而動
242 15 on a certain date 以香境而動
243 15 and; as well as 以香境而動
244 15 to rely on 以香境而動
245 15 to regard 以香境而動
246 15 to be able to 以香境而動
247 15 to order; to command 以香境而動
248 15 further; moreover 以香境而動
249 15 used after a verb 以香境而動
250 15 very 以香境而動
251 15 already 以香境而動
252 15 increasingly 以香境而動
253 15 a reason; a cause 以香境而動
254 15 Israel 以香境而動
255 15 Yi 以香境而動
256 15 use; yogena 以香境而動
257 14 一切 yīqiè all; every; everything 一切時而常遊戲
258 14 一切 yīqiè temporary 一切時而常遊戲
259 14 一切 yīqiè the same 一切時而常遊戲
260 14 一切 yīqiè generally 一切時而常遊戲
261 14 一切 yīqiè all, everything 一切時而常遊戲
262 14 一切 yīqiè all; sarva 一切時而常遊戲
263 14 無有 wú yǒu there is not 心所無有相應
264 14 無有 wú yǒu non-existence 心所無有相應
265 14 xīn heart [organ] 心相平等
266 14 xīn Kangxi radical 61 心相平等
267 14 xīn mind; consciousness 心相平等
268 14 xīn the center; the core; the middle 心相平等
269 14 xīn one of the 28 star constellations 心相平等
270 14 xīn heart 心相平等
271 14 xīn emotion 心相平等
272 14 xīn intention; consideration 心相平等
273 14 xīn disposition; temperament 心相平等
274 14 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心相平等
275 13 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習殊勝定
276 13 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習殊勝定
277 13 精勤 jīngqín concentrated diligence 應當志心精勤修學是三摩地
278 13 精勤 jīngqín diligent; abhiyukta 應當志心精勤修學是三摩地
279 12 最上 zuìshàng supreme 是得最上無生
280 12 shēn human body; torso 如來若身
281 12 shēn Kangxi radical 158 如來若身
282 12 shēn measure word for clothes 如來若身
283 12 shēn self 如來若身
284 12 shēn life 如來若身
285 12 shēn an object 如來若身
286 12 shēn a lifetime 如來若身
287 12 shēn personally 如來若身
288 12 shēn moral character 如來若身
289 12 shēn status; identity; position 如來若身
290 12 shēn pregnancy 如來若身
291 12 juān India 如來若身
292 12 shēn body; kāya 如來若身
293 12 this; these 不緣此故而生差別
294 12 in this way 不緣此故而生差別
295 12 otherwise; but; however; so 不緣此故而生差別
296 12 at this time; now; here 不緣此故而生差別
297 12 this; here; etad 不緣此故而生差別
298 12 ér and; as well as; but (not); yet (not) 是識不以色境而動
299 12 ér Kangxi radical 126 是識不以色境而動
300 12 ér you 是識不以色境而動
301 12 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 是識不以色境而動
302 12 ér right away; then 是識不以色境而動
303 12 ér but; yet; however; while; nevertheless 是識不以色境而動
304 12 ér if; in case; in the event that 是識不以色境而動
305 12 ér therefore; as a result; thus 是識不以色境而動
306 12 ér how can it be that? 是識不以色境而動
307 12 ér so as to 是識不以色境而動
308 12 ér only then 是識不以色境而動
309 12 ér as if; to seem like 是識不以色境而動
310 12 néng can; able 是識不以色境而動
311 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是識不以色境而動
312 12 ér me 是識不以色境而動
313 12 ér to arrive; up to 是識不以色境而動
314 12 ér possessive 是識不以色境而動
315 12 ér and; ca 是識不以色境而動
316 11 to reach 遠離異相及非異相
317 11 and 遠離異相及非異相
318 11 coming to; when 遠離異相及非異相
319 11 to attain 遠離異相及非異相
320 11 to understand 遠離異相及非異相
321 11 able to be compared to; to catch up with 遠離異相及非異相
322 11 to be involved with; to associate with 遠離異相及非異相
323 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 遠離異相及非異相
324 11 and; ca; api 遠離異相及非異相
325 11 zhì wisdom; knowledge; understanding 智自在
326 11 zhì care; prudence 智自在
327 11 zhì Zhi 智自在
328 11 zhì clever 智自在
329 11 zhì Wisdom 智自在
330 11 zhì jnana; knowing 智自在
331 11 智印 zhì yìn Wisdom Mudra 云何智印三摩地周遍平等
332 11 fēi not; non-; un- 無生非無生
333 11 fēi Kangxi radical 175 無生非無生
334 11 fēi wrong; bad; untruthful 無生非無生
335 11 fēi different 無生非無生
336 11 fēi to not be; to not have 無生非無生
337 11 fēi to violate; to be contrary to 無生非無生
338 11 fēi Africa 無生非無生
339 11 fēi to slander 無生非無生
340 11 fěi to avoid 無生非無生
341 11 fēi must 無生非無生
342 11 fēi an error 無生非無生
343 11 fēi a problem; a question 無生非無生
344 11 fēi evil 無生非無生
345 11 fēi besides; except; unless 無生非無生
346 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 凡有所說
347 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 凡有所說
348 10 shuì to persuade 凡有所說
349 10 shuō to teach; to recite; to explain 凡有所說
350 10 shuō a doctrine; a theory 凡有所說
351 10 shuō to claim; to assert 凡有所說
352 10 shuō allocution 凡有所說
353 10 shuō to criticize; to scold 凡有所說
354 10 shuō to indicate; to refer to 凡有所說
355 10 shuō speach; vāda 凡有所說
356 10 shuō to speak; bhāṣate 凡有所說
357 10 shuō to instruct 凡有所說
358 9 zhōng middle
359 9 zhōng medium; medium sized
360 9 zhōng China
361 9 zhòng to hit the mark
362 9 zhōng in; amongst
363 9 zhōng midday
364 9 zhōng inside
365 9 zhōng during
366 9 zhōng Zhong
367 9 zhōng intermediary
368 9 zhōng half
369 9 zhōng just right; suitably
370 9 zhōng while
371 9 zhòng to reach; to attain
372 9 zhòng to suffer; to infect
373 9 zhòng to obtain
374 9 zhòng to pass an exam
375 9 zhōng middle
376 9 also; too 亦難悟入
377 9 but 亦難悟入
378 9 this; he; she 亦難悟入
379 9 although; even though 亦難悟入
380 9 already 亦難悟入
381 9 particle with no meaning 亦難悟入
382 9 Yi 亦難悟入
383 9 mén door; gate; doorway; gateway 如來智印門
384 9 mén phylum; division 如來智印門
385 9 mén sect; school 如來智印門
386 9 mén Kangxi radical 169 如來智印門
387 9 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 如來智印門
388 9 mén a door-like object 如來智印門
389 9 mén an opening 如來智印門
390 9 mén an access point; a border entrance 如來智印門
391 9 mén a household; a clan 如來智印門
392 9 mén a kind; a category 如來智印門
393 9 mén to guard a gate 如來智印門
394 9 mén Men 如來智印門
395 9 mén a turning point 如來智印門
396 9 mén a method 如來智印門
397 9 mén a sense organ 如來智印門
398 9 mén door; gate; dvara 如來智印門
399 9 差別 chābié a difference; a distinction 情器差別悉能
400 9 差別 chābié discrimination 情器差別悉能
401 9 差別 chābié discrimination; pariccheda 情器差別悉能
402 9 差別 chābié distinction 情器差別悉能
403 9 jīng to go through; to experience 此經所生福
404 9 jīng a sutra; a scripture 此經所生福
405 9 jīng warp 此經所生福
406 9 jīng longitude 此經所生福
407 9 jīng often; regularly; frequently 此經所生福
408 9 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 此經所生福
409 9 jīng a woman's period 此經所生福
410 9 jīng to bear; to endure 此經所生福
411 9 jīng to hang; to die by hanging 此經所生福
412 9 jīng classics 此經所生福
413 9 jīng to be frugal; to save 此經所生福
414 9 jīng a classic; a scripture; canon 此經所生福
415 9 jīng a standard; a norm 此經所生福
416 9 jīng a section of a Confucian work 此經所生福
417 9 jīng to measure 此經所生福
418 9 jīng human pulse 此經所生福
419 9 jīng menstruation; a woman's period 此經所生福
420 9 jīng sutra; discourse 此經所生福
421 9 平等 píngděng be equal in social status 心相平等
422 9 平等 píngděng equal 心相平等
423 9 平等 píngděng equality 心相平等
424 9 平等 píngděng equal; without partiality 心相平等
425 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 邊際勝定清淨圓滿
426 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 邊際勝定清淨圓滿
427 9 清淨 qīngjìng concise 邊際勝定清淨圓滿
428 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 邊際勝定清淨圓滿
429 9 清淨 qīngjìng pure and clean 邊際勝定清淨圓滿
430 9 清淨 qīngjìng purity 邊際勝定清淨圓滿
431 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 邊際勝定清淨圓滿
432 9 圓滿 yuánmǎn satisfactory 如來於能證道相性圓滿
433 9 圓滿 yuánmǎn Perfection 如來於能證道相性圓滿
434 9 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 如來於能證道相性圓滿
435 9 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分別非分別
436 9 分別 fēnbié differently 分別非分別
437 9 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分別非分別
438 9 分別 fēnbié difference 分別非分別
439 9 分別 fēnbié respectively 分別非分別
440 9 分別 fēnbié discrimination 分別非分別
441 9 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分別非分別
442 9 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分別非分別
443 8 not; no 是識不
444 8 expresses that a certain condition cannot be acheived 是識不
445 8 as a correlative 是識不
446 8 no (answering a question) 是識不
447 8 forms a negative adjective from a noun 是識不
448 8 at the end of a sentence to form a question 是識不
449 8 to form a yes or no question 是識不
450 8 infix potential marker 是識不
451 8 no; na 是識不
452 8 了知 liǎozhī to understand clearly 了知所觀
453 8 jiē all; each and every; in all cases 一切魔怨咸皆止息
454 8 jiē same; equally 一切魔怨咸皆止息
455 8 jiē all; sarva 一切魔怨咸皆止息
456 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 為欲成就無上菩
457 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 為欲成就無上菩
458 8 成就 chéngjiù accomplishment 為欲成就無上菩
459 8 成就 chéngjiù Achievements 為欲成就無上菩
460 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 為欲成就無上菩
461 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 為欲成就無上菩
462 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 為欲成就無上菩
463 8 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離異相及非異相
464 8 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 遠離異相及非異相
465 8 遠離 yuǎnlí to far off 遠離異相及非異相
466 8 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離異相及非異相
467 8 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 遠離異相及非異相
468 8 有情 yǒuqíng having feelings for 令諸有情應自
469 8 有情 yǒuqíng friends with 令諸有情應自
470 8 有情 yǒuqíng having emotional appeal 令諸有情應自
471 8 有情 yǒuqíng sentient being 令諸有情應自
472 8 有情 yǒuqíng sentient beings 令諸有情應自
473 8 功德 gōngdé achievements and virtue 功德難修
474 8 功德 gōngdé merit 功德難修
475 8 功德 gōngdé quality; guṇa 功德難修
476 8 功德 gōngdé merit; puṇya 功德難修
477 8 智慧 zhìhuì wisdom 智慧光
478 8 智慧 zhìhuì wisdom 智慧光
479 8 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 智慧光
480 8 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 智慧光
481 7 wèi for; to 所得為最上
482 7 wèi because of 所得為最上
483 7 wéi to act as; to serve 所得為最上
484 7 wéi to change into; to become 所得為最上
485 7 wéi to be; is 所得為最上
486 7 wéi to do 所得為最上
487 7 wèi for 所得為最上
488 7 wèi because of; for; to 所得為最上
489 7 wèi to 所得為最上
490 7 wéi in a passive construction 所得為最上
491 7 wéi forming a rehetorical question 所得為最上
492 7 wéi forming an adverb 所得為最上
493 7 wéi to add emphasis 所得為最上
494 7 wèi to support; to help 所得為最上
495 7 wéi to govern 所得為最上
496 7 wèi to be; bhū 所得為最上
497 7 to know; to learn about; to comprehend 情器差別悉能
498 7 all; entire 情器差別悉能
499 7 detailed 情器差別悉能
500 7 to elaborate; to expound 情器差別悉能

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhū all; many; sarva
near to; antike
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
desire; intention; wish; kāma
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 4. xiàng
 1. lakṣaṇa; quality; characteristic
 2. a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa
 3. sign; mark; liṅga
 4. a perception; cognition; conceptualization; a notion

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛说大乘智印经 佛說大乘智印經 102 Fo Shuo Dasheng Zhi Yin Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
了悟 76 Liao Wu
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
魔怨 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
无边行 無邊行 119 Anantacritra
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
西天 120 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
智慧门 智慧門 122 Gate of Wisdom
智吉祥 122 Zhi Jixiang
智印 122 Wisdom Mudra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 175.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
爱着 愛著 195 attachment to desire
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
不常不断 不常不斷 98 neither eternal nor destroyed
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施波罗蜜 布施波羅蜜 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
刹那生灭 剎那生滅 99 to arise or cease within a ksana
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长时 長時 99 eon; kalpa
成坏 成壞 99 arising and dissolution
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
非情 102 non-sentient object
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
甘露法 103 ambrosial Dharma
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
果报 果報 103 fruition; the result of karma
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
假有 106 Nominal Existence
教示 106 insruct; upadiś
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
境相 106 world of objects
偈言 106 a verse; a gatha
卷第二 106 scroll 2
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦业 苦業 107 karma of suffering
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利养 利養 108 gain
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
妙行 109 a profound act
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔罗 魔羅 109 Mara; the Devil; a devil; a demon
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
能破 110 refutation
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
辟支 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
普护 普護 112 viśvaṃtara
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
勤修 113 cultivated; caritāvin
任运 任運 114 to accomplish something by letting it occur naturally
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如梦 如夢 114 like in a dream
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色境 115 the visible realm
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生起 115 cause; arising
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施者 115 giver
十方世界 115 the worlds in all ten directions
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
他生 116
 1. arisen from external causes
 2. future life
弹指顷 彈指頃 116 the duration of a finger-snap
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外境 119 external realm; external objects
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
无碍智 無礙智 119 omniscience
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
悟入 119 comprehend; experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
息诤 息諍 120 to quell disputes
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
心识 心識 120 mind and cognition
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心所 120 a mental factor; caitta
修证 修證 120 cultivation and realization
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
意地 121 stage of intellectual consciousness
义味 義味 121 flavor of the meaning
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
因地 121
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
造业 造業 122 Creating Karma
真佛子 122 True Buddhist
证道 證道 122
 1. awareness of the path
 2. the path of direct realization
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
知根 122 organs of perception
智相 122 discriminating intellect
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧力 122 power of wisdom
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自证 自證 122 self-attained
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara