Glossary and Vocabulary for Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 62 一切 yīqiè temporary 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
2 62 一切 yīqiè the same 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
3 62 真言 zhēnyán an incantation 一切真言法悉得
4 62 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 一切真言法悉得
5 58 to go; to 於佛前加持十萬遍
6 58 to rely on; to depend on 於佛前加持十萬遍
7 58 Yu 於佛前加持十萬遍
8 58 a crow 於佛前加持十萬遍
9 55 hōng hum 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
10 55 óu to bellow 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
11 55 hōng dull; stupid 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
12 55 hōng hum 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
13 53 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 誦二十萬遍得見一切佛土
14 53 děi to want to; to need to 誦二十萬遍得見一切佛土
15 53 děi must; ought to 誦二十萬遍得見一切佛土
16 53 de 誦二十萬遍得見一切佛土
17 53 de infix potential marker 誦二十萬遍得見一切佛土
18 53 to result in 誦二十萬遍得見一切佛土
19 53 to be proper; to fit; to suit 誦二十萬遍得見一切佛土
20 53 to be satisfied 誦二十萬遍得見一切佛土
21 53 to be finished 誦二十萬遍得見一切佛土
22 53 děi satisfying 誦二十萬遍得見一切佛土
23 53 to contract 誦二十萬遍得見一切佛土
24 53 to hear 誦二十萬遍得見一切佛土
25 53 to have; there is 誦二十萬遍得見一切佛土
26 53 marks time passed 誦二十萬遍得見一切佛土
27 53 obtain; attain; prāpta 誦二十萬遍得見一切佛土
28 53 luó baby talk 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
29 53 luō to nag 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
30 53 luó ra 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
31 51 biàn all; complete 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
32 51 biàn to be covered with 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
33 51 biàn everywhere; sarva 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
34 51 biàn pervade; visva 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
35 51 biàn everywhere fragrant; paricitra 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
36 49 èr two 誦二萬一千遍者
37 49 èr Kangxi radical 7 誦二萬一千遍者
38 49 èr second 誦二萬一千遍者
39 49 èr twice; double; di- 誦二萬一千遍者
40 49 èr more than one kind 誦二萬一千遍者
41 49 èr two; dvā; dvi 誦二萬一千遍者
42 47 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
43 47 sòng to recount; to narrate 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
44 47 sòng a poem 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
45 47 sòng recite; priase; pāṭha 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
46 46 to join; to combine 二合引
47 46 to close 二合引
48 46 to agree with; equal to 二合引
49 46 to gather 二合引
50 46 whole 二合引
51 46 to be suitable; to be up to standard 二合引
52 46 a musical note 二合引
53 46 the conjunction of two astronomical objects 二合引
54 46 to fight 二合引
55 46 to conclude 二合引
56 46 to be similar to 二合引
57 46 crowded 二合引
58 46 a box 二合引
59 46 to copulate 二合引
60 46 a partner; a spouse 二合引
61 46 harmonious 二合引
62 46 He 二合引
63 46 a container for grain measurement 二合引
64 46 Merge 二合引
65 46 unite; saṃyoga 二合引
66 40 to use; to grasp 取水一瓶以因陀羅呵悉多
67 40 to rely on 取水一瓶以因陀羅呵悉多
68 40 to regard 取水一瓶以因陀羅呵悉多
69 40 to be able to 取水一瓶以因陀羅呵悉多
70 40 to order; to command 取水一瓶以因陀羅呵悉多
71 40 used after a verb 取水一瓶以因陀羅呵悉多
72 40 a reason; a cause 取水一瓶以因陀羅呵悉多
73 40 Israel 取水一瓶以因陀羅呵悉多
74 40 Yi 取水一瓶以因陀羅呵悉多
75 40 use; yogena 取水一瓶以因陀羅呵悉多
76 35 ǎn to contain 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
77 35 ǎn to eat with the hands 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
78 34 yuē to speak; to say 坐真言曰
79 34 yuē Kangxi radical 73 坐真言曰
80 34 yuē to be called 坐真言曰
81 31 zhōng middle 經卷中
82 31 zhōng medium; medium sized 經卷中
83 31 zhōng China 經卷中
84 31 zhòng to hit the mark 經卷中
85 31 zhōng midday 經卷中
86 31 zhōng inside 經卷中
87 31 zhōng during 經卷中
88 31 zhōng Zhong 經卷中
89 31 zhōng intermediary 經卷中
90 31 zhōng half 經卷中
91 31 zhòng to reach; to attain 經卷中
92 31 zhòng to suffer; to infect 經卷中
93 31 zhòng to obtain 經卷中
94 31 zhòng to pass an exam 經卷中
95 31 zhōng middle 經卷中
96 30 fu 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
97 30 va 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
98 27 huà painting; picture; drawing 或畫亦
99 27 huà to draw 或畫亦
100 26 zuò to do 意樂所作皆得成就
101 26 zuò to act as; to serve as 意樂所作皆得成就
102 26 zuò to start 意樂所作皆得成就
103 26 zuò a writing; a work 意樂所作皆得成就
104 26 zuò to dress as; to be disguised as 意樂所作皆得成就
105 26 zuō to create; to make 意樂所作皆得成就
106 26 zuō a workshop 意樂所作皆得成就
107 26 zuō to write; to compose 意樂所作皆得成就
108 26 zuò to rise 意樂所作皆得成就
109 26 zuò to be aroused 意樂所作皆得成就
110 26 zuò activity; action; undertaking 意樂所作皆得成就
111 26 zuò to regard as 意樂所作皆得成就
112 26 zuò action; kāraṇa 意樂所作皆得成就
113 25 tán an altar; a ritual platform; a raised mound for sacrifices 次結壇界真言曰
114 25 tán a park area; an area surrounded by a banked border 次結壇界真言曰
115 25 tán a community; a social circle 次結壇界真言曰
116 25 tán an arena; an examination hall; assembly area 次結壇界真言曰
117 25 tán mandala 次結壇界真言曰
118 23 to crush; to mash; to grind 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
119 23 one 獲得一
120 23 Kangxi radical 1 獲得一
121 23 pure; concentrated 獲得一
122 23 first 獲得一
123 23 the same 獲得一
124 23 sole; single 獲得一
125 23 a very small amount 獲得一
126 23 Yi 獲得一
127 23 other 獲得一
128 23 to unify 獲得一
129 23 accidentally; coincidentally 獲得一
130 23 abruptly; suddenly 獲得一
131 23 one; eka 獲得一
132 23 Qi 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
133 23 eight 若入水池中誦一千八遍
134 23 Kangxi radical 12 若入水池中誦一千八遍
135 23 eighth 若入水池中誦一千八遍
136 23 all around; all sides 若入水池中誦一千八遍
137 23 eight; aṣṭa 若入水池中誦一千八遍
138 23 chí to grasp; to hold 若常日日誦持獲大吉
139 23 chí to resist; to oppose 若常日日誦持獲大吉
140 23 chí to uphold 若常日日誦持獲大吉
141 23 chí to sustain; to keep; to uphold 若常日日誦持獲大吉
142 23 chí to administer; to manage 若常日日誦持獲大吉
143 23 chí to control 若常日日誦持獲大吉
144 23 chí to be cautious 若常日日誦持獲大吉
145 23 chí to remember 若常日日誦持獲大吉
146 23 chí to assist 若常日日誦持獲大吉
147 23 chí to hold; dhara 若常日日誦持獲大吉
148 23 chí with; using 若常日日誦持獲大吉
149 21 děng et cetera; and so on 檀香等各一分
150 21 děng to wait 檀香等各一分
151 21 děng to be equal 檀香等各一分
152 21 děng degree; level 檀香等各一分
153 21 děng to compare 檀香等各一分
154 21 to rub 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
155 21 to approach; to press in 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
156 21 to sharpen; to grind 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
157 21 to obliterate; to erase 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
158 21 to compare notes; to learn by interaction 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
159 21 friction 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
160 21 ma 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
161 21 Māyā 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
162 20 shǒu hand 手執持寶珠右手執白拂
163 20 shǒu Kangxi radical 64 手執持寶珠右手執白拂
164 20 shǒu to hold in one's hand 手執持寶珠右手執白拂
165 20 shǒu a skill; an ability 手執持寶珠右手執白拂
166 20 shǒu a person with skill 手執持寶珠右手執白拂
167 20 shǒu convenient; portable 手執持寶珠右手執白拂
168 20 shǒu a person doing an activity 手執持寶珠右手執白拂
169 20 shǒu a method; a technique 手執持寶珠右手執白拂
170 20 shǒu personally written 手執持寶珠右手執白拂
171 20 shǒu carried or handled by hand 手執持寶珠右手執白拂
172 20 shǒu hand; pāṇi; hasta 手執持寶珠右手執白拂
173 20 to enter 萬遍得成入一切曼荼羅
174 20 Kangxi radical 11 萬遍得成入一切曼荼羅
175 20 radical 萬遍得成入一切曼荼羅
176 20 income 萬遍得成入一切曼荼羅
177 20 to conform with 萬遍得成入一切曼荼羅
178 20 to descend 萬遍得成入一切曼荼羅
179 20 the entering tone 萬遍得成入一切曼荼羅
180 20 to pay 萬遍得成入一切曼荼羅
181 20 to join 萬遍得成入一切曼荼羅
182 20 entering; praveśa 萬遍得成入一切曼荼羅
183 20 加持 jiāchí to bless 萬遍得一切菩薩遊戲神通加持
184 20 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 萬遍得一切菩薩遊戲神通加持
185 19 qián front 於佛前加持十萬遍
186 19 qián former; the past 於佛前加持十萬遍
187 19 qián to go forward 於佛前加持十萬遍
188 19 qián preceding 於佛前加持十萬遍
189 19 qián before; earlier; prior 於佛前加持十萬遍
190 19 qián to appear before 於佛前加持十萬遍
191 19 qián future 於佛前加持十萬遍
192 19 qián top; first 於佛前加持十萬遍
193 19 qián battlefront 於佛前加持十萬遍
194 19 qián before; former; pūrva 於佛前加持十萬遍
195 19 qián facing; mukha 於佛前加持十萬遍
196 19 suǒ a few; various; some 喫三白食所
197 19 suǒ a place; a location 喫三白食所
198 19 suǒ indicates a passive voice 喫三白食所
199 19 suǒ an ordinal number 喫三白食所
200 19 suǒ meaning 喫三白食所
201 19 suǒ garrison 喫三白食所
202 19 suǒ place; pradeśa 喫三白食所
203 18 shàng top; a high position 若於山頂上誦一萬遍
204 18 shang top; the position on or above something 若於山頂上誦一萬遍
205 18 shàng to go up; to go forward 若於山頂上誦一萬遍
206 18 shàng shang 若於山頂上誦一萬遍
207 18 shàng previous; last 若於山頂上誦一萬遍
208 18 shàng high; higher 若於山頂上誦一萬遍
209 18 shàng advanced 若於山頂上誦一萬遍
210 18 shàng a monarch; a sovereign 若於山頂上誦一萬遍
211 18 shàng time 若於山頂上誦一萬遍
212 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 若於山頂上誦一萬遍
213 18 shàng far 若於山頂上誦一萬遍
214 18 shàng big; as big as 若於山頂上誦一萬遍
215 18 shàng abundant; plentiful 若於山頂上誦一萬遍
216 18 shàng to report 若於山頂上誦一萬遍
217 18 shàng to offer 若於山頂上誦一萬遍
218 18 shàng to go on stage 若於山頂上誦一萬遍
219 18 shàng to take office; to assume a post 若於山頂上誦一萬遍
220 18 shàng to install; to erect 若於山頂上誦一萬遍
221 18 shàng to suffer; to sustain 若於山頂上誦一萬遍
222 18 shàng to burn 若於山頂上誦一萬遍
223 18 shàng to remember 若於山頂上誦一萬遍
224 18 shàng to add 若於山頂上誦一萬遍
225 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 若於山頂上誦一萬遍
226 18 shàng to meet 若於山頂上誦一萬遍
227 18 shàng falling then rising (4th) tone 若於山頂上誦一萬遍
228 18 shang used after a verb indicating a result 若於山頂上誦一萬遍
229 18 shàng a musical note 若於山頂上誦一萬遍
230 18 shàng higher, superior; uttara 若於山頂上誦一萬遍
231 17 to reach 及諸仙窟龍宮窟門自
232 17 to attain 及諸仙窟龍宮窟門自
233 17 to understand 及諸仙窟龍宮窟門自
234 17 able to be compared to; to catch up with 及諸仙窟龍宮窟門自
235 17 to be involved with; to associate with 及諸仙窟龍宮窟門自
236 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸仙窟龍宮窟門自
237 17 and; ca; api 及諸仙窟龍宮窟門自
238 17 zhī to go 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
239 17 zhī to arrive; to go 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
240 17 zhī is 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
241 17 zhī to use 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
242 17 zhī Zhi 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
243 17 yòu Kangxi radical 29 又見一切金
244 17 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
245 17 duó many; much 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
246 17 duō more 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
247 17 duō excessive 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
248 17 duō abundant 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
249 17 duō to multiply; to acrue 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
250 17 duō Duo 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
251 17 duō ta 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
252 17 four 成就心陀羅尼法品第四
253 17 note a musical scale 成就心陀羅尼法品第四
254 17 fourth 成就心陀羅尼法品第四
255 17 Si 成就心陀羅尼法品第四
256 17 four; catur 成就心陀羅尼法品第四
257 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就心陀羅尼法品第四
258 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就心陀羅尼法品第四
259 16 成就 chéngjiù accomplishment 成就心陀羅尼法品第四
260 16 成就 chéngjiù Achievements 成就心陀羅尼法品第四
261 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就心陀羅尼法品第四
262 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就心陀羅尼法品第四
263 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就心陀羅尼法品第四
264 16 zhě ca 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
265 16 to be near by; to be close to 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
266 16 at that time 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
267 16 to be exactly the same as; to be thus 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
268 16 supposed; so-called 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
269 16 to arrive at; to ascend 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
270 16 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 萬遍得一切如來灌頂
271 16 護摩 hùmó homa 護摩真言曰
272 16 wàn ten thousand 誦二十萬遍得見一切佛土
273 16 wàn many; myriad; innumerable 誦二十萬遍得見一切佛土
274 16 wàn Wan 誦二十萬遍得見一切佛土
275 16 Mo 誦二十萬遍得見一切佛土
276 16 wàn scorpion dance 誦二十萬遍得見一切佛土
277 16 wàn ten thousand; myriad; ayuta 誦二十萬遍得見一切佛土
278 15 陀羅尼 tuóluóní Dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
279 15 陀羅尼 tuóluóní dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
280 15 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce
281 15 ha
282 14 suō to dance; to frolic 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
283 14 suō to lounge 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
284 14 suō to saunter 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
285 14 suō suo 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
286 14 suō sa 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
287 14 to join together; together with; to accompany 安悉香和白芥子
288 14 peace; harmony 安悉香和白芥子
289 14 He 安悉香和白芥子
290 14 harmonious [sound] 安悉香和白芥子
291 14 gentle; amiable; acquiescent 安悉香和白芥子
292 14 warm 安悉香和白芥子
293 14 to harmonize; to make peace 安悉香和白芥子
294 14 a transaction 安悉香和白芥子
295 14 a bell on a chariot 安悉香和白芥子
296 14 a musical instrument 安悉香和白芥子
297 14 a military gate 安悉香和白芥子
298 14 a coffin headboard 安悉香和白芥子
299 14 a skilled worker 安悉香和白芥子
300 14 compatible 安悉香和白芥子
301 14 calm; peaceful 安悉香和白芥子
302 14 to sing in accompaniment 安悉香和白芥子
303 14 to write a matching poem 安悉香和白芥子
304 14 harmony; gentleness 安悉香和白芥子
305 14 venerable 安悉香和白芥子
306 14 to know; to learn about; to comprehend 一切真言法悉得
307 14 detailed 一切真言法悉得
308 14 to elaborate; to expound 一切真言法悉得
309 14 to exhaust; to use up 一切真言法悉得
310 14 strongly 一切真言法悉得
311 14 Xi 一切真言法悉得
312 14 如來 rúlái Tathagata 如來
313 14 如來 Rúlái Tathagata 如來
314 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
315 14 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 安悉香和白芥子
316 14 xiāng incense 安悉香和白芥子
317 14 xiāng Kangxi radical 186 安悉香和白芥子
318 14 xiāng fragrance; scent 安悉香和白芥子
319 14 xiāng a female 安悉香和白芥子
320 14 xiāng Xiang 安悉香和白芥子
321 14 xiāng to kiss 安悉香和白芥子
322 14 xiāng feminine 安悉香和白芥子
323 14 xiāng incense 安悉香和白芥子
324 14 xiāng fragrance; gandha 安悉香和白芥子
325 13 shāo to burn
326 13 shāo fever
327 13 shāo to bake; to roast; to cook
328 13 shāo heat
329 13 shāo to burn; dah
330 13 shāo a burnt offering; havana
331 13 yòng to use; to apply 若暖將用點額
332 13 yòng Kangxi radical 101 若暖將用點額
333 13 yòng to eat 若暖將用點額
334 13 yòng to spend 若暖將用點額
335 13 yòng expense 若暖將用點額
336 13 yòng a use; usage 若暖將用點額
337 13 yòng to need; must 若暖將用點額
338 13 yòng useful; practical 若暖將用點額
339 13 yòng to use up; to use all of something 若暖將用點額
340 13 yòng to work (an animal) 若暖將用點額
341 13 yòng to appoint 若暖將用點額
342 13 yòng to administer; to manager 若暖將用點額
343 13 yòng to control 若暖將用點額
344 13 yòng to access 若暖將用點額
345 13 yòng Yong 若暖將用點額
346 13 yòng yong / function; application 若暖將用點額
347 13 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 奉獻供養物及食等真言曰
348 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 奉獻供養物及食等真言曰
349 13 供養 gòngyǎng offering 奉獻供養物及食等真言曰
350 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 奉獻供養物及食等真言曰
351 13 bottom; base; end 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
352 13 origin; the cause of a situation 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
353 13 to stop 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
354 13 to arrive 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
355 13 underneath 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
356 13 a draft; an outline; a sketch 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
357 13 end of month or year 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
358 13 remnants 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
359 13 background 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
360 13 a little deep; āgādha 婆嚩底賀囉賀囉吽吽泮
361 12 白芥子 báijiè zǐ white mustard seed 取白芥子加持一千八遍
362 12 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 萬遍得成入一切曼荼羅
363 12 chéng to become; to turn into 萬遍得成入一切曼荼羅
364 12 chéng to grow up; to ripen; to mature 萬遍得成入一切曼荼羅
365 12 chéng to set up; to establish; to develop; to form 萬遍得成入一切曼荼羅
366 12 chéng a full measure of 萬遍得成入一切曼荼羅
367 12 chéng whole 萬遍得成入一切曼荼羅
368 12 chéng set; established 萬遍得成入一切曼荼羅
369 12 chéng to reache a certain degree; to amount to 萬遍得成入一切曼荼羅
370 12 chéng to reconcile 萬遍得成入一切曼荼羅
371 12 chéng to resmble; to be similar to 萬遍得成入一切曼荼羅
372 12 chéng composed of 萬遍得成入一切曼荼羅
373 12 chéng a result; a harvest; an achievement 萬遍得成入一切曼荼羅
374 12 chéng capable; able; accomplished 萬遍得成入一切曼荼羅
375 12 chéng to help somebody achieve something 萬遍得成入一切曼荼羅
376 12 chéng Cheng 萬遍得成入一切曼荼羅
377 12 chéng Become 萬遍得成入一切曼荼羅
378 12 chéng becoming; bhāva 萬遍得成入一切曼荼羅
379 12 hún tray for carrying sacrificial meat 味飲食種種菓七種油餅三十二梡三十二
380 12 big; huge; large 空諡大鑒正號大廣智大興善
381 12 Kangxi radical 37 空諡大鑒正號大廣智大興善
382 12 great; major; important 空諡大鑒正號大廣智大興善
383 12 size 空諡大鑒正號大廣智大興善
384 12 old 空諡大鑒正號大廣智大興善
385 12 oldest; earliest 空諡大鑒正號大廣智大興善
386 12 adult 空諡大鑒正號大廣智大興善
387 12 dài an important person 空諡大鑒正號大廣智大興善
388 12 senior 空諡大鑒正號大廣智大興善
389 12 an element 空諡大鑒正號大廣智大興善
390 12 great; mahā 空諡大鑒正號大廣智大興善
391 12 bái white 從白
392 12 bái Kangxi radical 106 從白
393 12 bái plain 從白
394 12 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 從白
395 12 bái pure; clean; stainless 從白
396 12 bái bright 從白
397 12 bái a wrongly written character 從白
398 12 bái clear 從白
399 12 bái true; sincere; genuine 從白
400 12 bái reactionary 從白
401 12 bái a wine cup 從白
402 12 bái a spoken part in an opera 從白
403 12 bái a dialect 從白
404 12 bái to understand 從白
405 12 bái to report 從白
406 12 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 從白
407 12 bái empty; blank 從白
408 12 bái free 從白
409 12 bái to stare coldly; a scornful look 從白
410 12 bái relating to funerals 從白
411 12 bái Bai 從白
412 12 bái vernacular; spoken language 從白
413 12 bái a symbol for silver 從白
414 12 bái clean; avadāta 從白
415 12 bái white; śukla; pāṇḍara 從白
416 12 néng can; able
417 12 néng ability; capacity
418 12 néng a mythical bear-like beast
419 12 néng energy
420 12 néng function; use
421 12 néng talent
422 12 néng expert at
423 12 néng to be in harmony
424 12 néng to tend to; to care for
425 12 néng to reach; to arrive at
426 12 néng to be able; śak
427 12 一千 yī qiān one thousand 若入水池中誦一千八遍
428 12 seven 若誦七萬遍得作持明仙中轉輪王若誦
429 12 a genre of poetry 若誦七萬遍得作持明仙中轉輪王若誦
430 12 seventh day memorial ceremony 若誦七萬遍得作持明仙中轉輪王若誦
431 12 seven; sapta 若誦七萬遍得作持明仙中轉輪王若誦
432 12 rén person; people; a human being 所求皆得一切贍部人咸
433 12 rén Kangxi radical 9 所求皆得一切贍部人咸
434 12 rén a kind of person 所求皆得一切贍部人咸
435 12 rén everybody 所求皆得一切贍部人咸
436 12 rén adult 所求皆得一切贍部人咸
437 12 rén somebody; others 所求皆得一切贍部人咸
438 12 rén an upright person 所求皆得一切贍部人咸
439 12 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 所求皆得一切贍部人咸
440 12 yìng to answer; to respond 應入阿鼻地獄者
441 12 yìng to confirm; to verify 應入阿鼻地獄者
442 12 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應入阿鼻地獄者
443 12 yìng to accept 應入阿鼻地獄者
444 12 yìng to permit; to allow 應入阿鼻地獄者
445 12 yìng to echo 應入阿鼻地獄者
446 12 yìng to handle; to deal with 應入阿鼻地獄者
447 12 yìng Ying 應入阿鼻地獄者
448 11 飲食 yǐn shí food and drink 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
449 11 飲食 yǐn shí to eat and drink 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
450 11 niè evil 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
451 11 niè son of a concubine 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
452 11 niè a ghost 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
453 11 luó Luo 及鉢羅奢藥
454 11 luó to catch; to capture 及鉢羅奢藥
455 11 luó gauze 及鉢羅奢藥
456 11 luó a sieve; cloth for filtering 及鉢羅奢藥
457 11 luó a net for catching birds 及鉢羅奢藥
458 11 luó to recruit 及鉢羅奢藥
459 11 luó to include 及鉢羅奢藥
460 11 luó to distribute 及鉢羅奢藥
461 11 luó ra 及鉢羅奢藥
462 11 zuò to sit 坐真言曰
463 11 zuò to ride 坐真言曰
464 11 zuò to visit 坐真言曰
465 11 zuò a seat 坐真言曰
466 11 zuò to hold fast to; to stick to 坐真言曰
467 11 zuò to be in a position 坐真言曰
468 11 zuò to convict; to try 坐真言曰
469 11 zuò to stay 坐真言曰
470 11 zuò to kneel 坐真言曰
471 11 zuò to violate 坐真言曰
472 11 zuò to sit; niṣad 坐真言曰
473 11 諸如來 zhū rúlái all tathagatas 共諸如來集會乃至坐菩
474 11 a flaky pastry 摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒酥
475 11 crispy; flaky 摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒酥
476 11 limp; soft 摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒酥
477 10 半音 bànyīn semitone 半音
478 10 ka 檀香等各一分
479 10 ér Kangxi radical 126 慧如是倍增而獲無量殊勝功德
480 10 ér as if; to seem like 慧如是倍增而獲無量殊勝功德
481 10 néng can; able 慧如是倍增而獲無量殊勝功德
482 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 慧如是倍增而獲無量殊勝功德
483 10 ér to arrive; up to 慧如是倍增而獲無量殊勝功德
484 10 菩薩 púsà bodhisattva 萬遍得一切菩薩遊戲神通加持
485 10 菩薩 púsà bodhisattva 萬遍得一切菩薩遊戲神通加持
486 10 菩薩 púsà bodhisatta 萬遍得一切菩薩遊戲神通加持
487 10 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 汝欲所往諸佛剎土
488 10 huā Hua 所有花皆誦此真言加持
489 10 huā flower 所有花皆誦此真言加持
490 10 huā to spend (money, time) 所有花皆誦此真言加持
491 10 huā a flower shaped object 所有花皆誦此真言加持
492 10 huā a beautiful female 所有花皆誦此真言加持
493 10 huā having flowers 所有花皆誦此真言加持
494 10 huā having a decorative pattern 所有花皆誦此真言加持
495 10 huā having a a variety 所有花皆誦此真言加持
496 10 huā false; empty 所有花皆誦此真言加持
497 10 huā indistinct; fuzzy 所有花皆誦此真言加持
498 10 huā excited 所有花皆誦此真言加持
499 10 huā to flower 所有花皆誦此真言加持
500 10 huā flower; puṣpa 所有花皆誦此真言加持

Frequencies of all Words

Top 849

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 62 一切 yīqiè all; every; everything 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
2 62 一切 yīqiè temporary 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
3 62 一切 yīqiè the same 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
4 62 一切 yīqiè generally 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
5 62 一切 yīqiè all, everything 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
6 62 一切 yīqiè all; sarva 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
7 62 真言 zhēnyán an incantation 一切真言法悉得
8 62 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 一切真言法悉得
9 58 in; at 於佛前加持十萬遍
10 58 in; at 於佛前加持十萬遍
11 58 in; at; to; from 於佛前加持十萬遍
12 58 to go; to 於佛前加持十萬遍
13 58 to rely on; to depend on 於佛前加持十萬遍
14 58 to go to; to arrive at 於佛前加持十萬遍
15 58 from 於佛前加持十萬遍
16 58 give 於佛前加持十萬遍
17 58 oppposing 於佛前加持十萬遍
18 58 and 於佛前加持十萬遍
19 58 compared to 於佛前加持十萬遍
20 58 by 於佛前加持十萬遍
21 58 and; as well as 於佛前加持十萬遍
22 58 for 於佛前加持十萬遍
23 58 Yu 於佛前加持十萬遍
24 58 a crow 於佛前加持十萬遍
25 58 whew; wow 於佛前加持十萬遍
26 55 hōng hum 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
27 55 óu to bellow 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
28 55 hōng dull; stupid 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
29 55 hōng hum 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
30 53 de potential marker 誦二十萬遍得見一切佛土
31 53 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 誦二十萬遍得見一切佛土
32 53 děi must; ought to 誦二十萬遍得見一切佛土
33 53 děi to want to; to need to 誦二十萬遍得見一切佛土
34 53 děi must; ought to 誦二十萬遍得見一切佛土
35 53 de 誦二十萬遍得見一切佛土
36 53 de infix potential marker 誦二十萬遍得見一切佛土
37 53 to result in 誦二十萬遍得見一切佛土
38 53 to be proper; to fit; to suit 誦二十萬遍得見一切佛土
39 53 to be satisfied 誦二十萬遍得見一切佛土
40 53 to be finished 誦二十萬遍得見一切佛土
41 53 de result of degree 誦二十萬遍得見一切佛土
42 53 de marks completion of an action 誦二十萬遍得見一切佛土
43 53 děi satisfying 誦二十萬遍得見一切佛土
44 53 to contract 誦二十萬遍得見一切佛土
45 53 marks permission or possibility 誦二十萬遍得見一切佛土
46 53 expressing frustration 誦二十萬遍得見一切佛土
47 53 to hear 誦二十萬遍得見一切佛土
48 53 to have; there is 誦二十萬遍得見一切佛土
49 53 marks time passed 誦二十萬遍得見一切佛土
50 53 obtain; attain; prāpta 誦二十萬遍得見一切佛土
51 53 luó an exclamatory final particle 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
52 53 luó baby talk 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
53 53 luō to nag 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
54 53 luó ra 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
55 51 biàn turn; one time 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
56 51 biàn all; complete 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
57 51 biàn everywhere; common 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
58 51 biàn to be covered with 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
59 51 biàn everywhere; sarva 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
60 51 biàn pervade; visva 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
61 51 biàn everywhere fragrant; paricitra 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
62 49 èr two 誦二萬一千遍者
63 49 èr Kangxi radical 7 誦二萬一千遍者
64 49 èr second 誦二萬一千遍者
65 49 èr twice; double; di- 誦二萬一千遍者
66 49 èr another; the other 誦二萬一千遍者
67 49 èr more than one kind 誦二萬一千遍者
68 49 èr two; dvā; dvi 誦二萬一千遍者
69 47 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
70 47 sòng to recount; to narrate 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
71 47 sòng a poem 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
72 47 sòng recite; priase; pāṭha 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
73 46 to join; to combine 二合引
74 46 a time; a trip 二合引
75 46 to close 二合引
76 46 to agree with; equal to 二合引
77 46 to gather 二合引
78 46 whole 二合引
79 46 to be suitable; to be up to standard 二合引
80 46 a musical note 二合引
81 46 the conjunction of two astronomical objects 二合引
82 46 to fight 二合引
83 46 to conclude 二合引
84 46 to be similar to 二合引
85 46 and; also 二合引
86 46 crowded 二合引
87 46 a box 二合引
88 46 to copulate 二合引
89 46 a partner; a spouse 二合引
90 46 harmonious 二合引
91 46 should 二合引
92 46 He 二合引
93 46 a unit of measure for grain 二合引
94 46 a container for grain measurement 二合引
95 46 Merge 二合引
96 46 unite; saṃyoga 二合引
97 44 ruò to seem; to be like; as 若誦三十
98 44 ruò seemingly 若誦三十
99 44 ruò if 若誦三十
100 44 ruò you 若誦三十
101 44 ruò this; that 若誦三十
102 44 ruò and; or 若誦三十
103 44 ruò as for; pertaining to 若誦三十
104 44 pomegranite 若誦三十
105 44 ruò to choose 若誦三十
106 44 ruò to agree; to accord with; to conform to 若誦三十
107 44 ruò thus 若誦三十
108 44 ruò pollia 若誦三十
109 44 ruò Ruo 若誦三十
110 44 ruò only then 若誦三十
111 44 ja 若誦三十
112 44 jñā 若誦三十
113 40 so as to; in order to 取水一瓶以因陀羅呵悉多
114 40 to use; to regard as 取水一瓶以因陀羅呵悉多
115 40 to use; to grasp 取水一瓶以因陀羅呵悉多
116 40 according to 取水一瓶以因陀羅呵悉多
117 40 because of 取水一瓶以因陀羅呵悉多
118 40 on a certain date 取水一瓶以因陀羅呵悉多
119 40 and; as well as 取水一瓶以因陀羅呵悉多
120 40 to rely on 取水一瓶以因陀羅呵悉多
121 40 to regard 取水一瓶以因陀羅呵悉多
122 40 to be able to 取水一瓶以因陀羅呵悉多
123 40 to order; to command 取水一瓶以因陀羅呵悉多
124 40 further; moreover 取水一瓶以因陀羅呵悉多
125 40 used after a verb 取水一瓶以因陀羅呵悉多
126 40 very 取水一瓶以因陀羅呵悉多
127 40 already 取水一瓶以因陀羅呵悉多
128 40 increasingly 取水一瓶以因陀羅呵悉多
129 40 a reason; a cause 取水一瓶以因陀羅呵悉多
130 40 Israel 取水一瓶以因陀羅呵悉多
131 40 Yi 取水一瓶以因陀羅呵悉多
132 40 use; yogena 取水一瓶以因陀羅呵悉多
133 35 ǎn om 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
134 35 ǎn to contain 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
135 35 ǎn to eat with the hands 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
136 35 ǎn exclamation expressing doubt 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
137 35 ǎn om 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
138 34 yuē to speak; to say 坐真言曰
139 34 yuē Kangxi radical 73 坐真言曰
140 34 yuē to be called 坐真言曰
141 34 yuē particle without meaning 坐真言曰
142 32 jiē all; each and every; in all cases 意樂所作皆得成就
143 32 jiē same; equally 意樂所作皆得成就
144 31 this; these 由誦此陀羅尼十萬遍
145 31 in this way 由誦此陀羅尼十萬遍
146 31 otherwise; but; however; so 由誦此陀羅尼十萬遍
147 31 at this time; now; here 由誦此陀羅尼十萬遍
148 31 this; here; etad 由誦此陀羅尼十萬遍
149 31 zhōng middle 經卷中
150 31 zhōng medium; medium sized 經卷中
151 31 zhōng China 經卷中
152 31 zhòng to hit the mark 經卷中
153 31 zhōng in; amongst 經卷中
154 31 zhōng midday 經卷中
155 31 zhōng inside 經卷中
156 31 zhōng during 經卷中
157 31 zhōng Zhong 經卷中
158 31 zhōng intermediary 經卷中
159 31 zhōng half 經卷中
160 31 zhōng just right; suitably 經卷中
161 31 zhōng while 經卷中
162 31 zhòng to reach; to attain 經卷中
163 31 zhòng to suffer; to infect 經卷中
164 31 zhòng to obtain 經卷中
165 31 zhòng to pass an exam 經卷中
166 31 zhōng middle 經卷中
167 30 fu 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
168 30 va 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
169 27 huà painting; picture; drawing 或畫亦
170 27 huà to draw 或畫亦
171 26 zuò to do 意樂所作皆得成就
172 26 zuò to act as; to serve as 意樂所作皆得成就
173 26 zuò to start 意樂所作皆得成就
174 26 zuò a writing; a work 意樂所作皆得成就
175 26 zuò to dress as; to be disguised as 意樂所作皆得成就
176 26 zuō to create; to make 意樂所作皆得成就
177 26 zuō a workshop 意樂所作皆得成就
178 26 zuō to write; to compose 意樂所作皆得成就
179 26 zuò to rise 意樂所作皆得成就
180 26 zuò to be aroused 意樂所作皆得成就
181 26 zuò activity; action; undertaking 意樂所作皆得成就
182 26 zuò to regard as 意樂所作皆得成就
183 26 zuò action; kāraṇa 意樂所作皆得成就
184 25 tán an altar; a ritual platform; a raised mound for sacrifices 次結壇界真言曰
185 25 tán a park area; an area surrounded by a banked border 次結壇界真言曰
186 25 tán a community; a social circle 次結壇界真言曰
187 25 tán an arena; an examination hall; assembly area 次結壇界真言曰
188 25 tán mandala 次結壇界真言曰
189 23 to crush; to mash; to grind 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
190 23 one 獲得一
191 23 Kangxi radical 1 獲得一
192 23 as soon as; all at once 獲得一
193 23 pure; concentrated 獲得一
194 23 whole; all 獲得一
195 23 first 獲得一
196 23 the same 獲得一
197 23 each 獲得一
198 23 certain 獲得一
199 23 throughout 獲得一
200 23 used in between a reduplicated verb 獲得一
201 23 sole; single 獲得一
202 23 a very small amount 獲得一
203 23 Yi 獲得一
204 23 other 獲得一
205 23 to unify 獲得一
206 23 accidentally; coincidentally 獲得一
207 23 abruptly; suddenly 獲得一
208 23 or 獲得一
209 23 one; eka 獲得一
210 23 his; hers; its; theirs 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
211 23 to add emphasis 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
212 23 used when asking a question in reply to a question 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
213 23 used when making a request or giving an order 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
214 23 he; her; it; them 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
215 23 probably; likely 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
216 23 will 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
217 23 may 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
218 23 if 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
219 23 or 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
220 23 Qi 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
221 23 he; her; it; saḥ; sā; tad 八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
222 23 eight 若入水池中誦一千八遍
223 23 Kangxi radical 12 若入水池中誦一千八遍
224 23 eighth 若入水池中誦一千八遍
225 23 all around; all sides 若入水池中誦一千八遍
226 23 eight; aṣṭa 若入水池中誦一千八遍
227 23 chí to grasp; to hold 若常日日誦持獲大吉
228 23 chí to resist; to oppose 若常日日誦持獲大吉
229 23 chí to uphold 若常日日誦持獲大吉
230 23 chí to sustain; to keep; to uphold 若常日日誦持獲大吉
231 23 chí to administer; to manage 若常日日誦持獲大吉
232 23 chí to control 若常日日誦持獲大吉
233 23 chí to be cautious 若常日日誦持獲大吉
234 23 chí to remember 若常日日誦持獲大吉
235 23 chí to assist 若常日日誦持獲大吉
236 23 chí to hold; dhara 若常日日誦持獲大吉
237 23 chí with; using 若常日日誦持獲大吉
238 23 zhū all; many; various 一切諸惡魔不能障礙
239 23 zhū Zhu 一切諸惡魔不能障礙
240 23 zhū all; members of the class 一切諸惡魔不能障礙
241 23 zhū interrogative particle 一切諸惡魔不能障礙
242 23 zhū him; her; them; it 一切諸惡魔不能障礙
243 23 zhū of; in 一切諸惡魔不能障礙
244 23 zhū all; many; sarva 一切諸惡魔不能障礙
245 21 děng et cetera; and so on 檀香等各一分
246 21 děng to wait 檀香等各一分
247 21 děng degree; kind 檀香等各一分
248 21 děng plural 檀香等各一分
249 21 děng to be equal 檀香等各一分
250 21 děng degree; level 檀香等各一分
251 21 děng to compare 檀香等各一分
252 21 to rub 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
253 21 to approach; to press in 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
254 21 to sharpen; to grind 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
255 21 to obliterate; to erase 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
256 21 to compare notes; to learn by interaction 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
257 21 friction 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
258 21 ma 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
259 21 Māyā 摩護囉及仙人婇女沙門婆羅門
260 20 shǒu hand 手執持寶珠右手執白拂
261 20 shǒu Kangxi radical 64 手執持寶珠右手執白拂
262 20 shǒu to hold in one's hand 手執持寶珠右手執白拂
263 20 shǒu a skill; an ability 手執持寶珠右手執白拂
264 20 shǒu personally 手執持寶珠右手執白拂
265 20 shǒu a person with skill 手執持寶珠右手執白拂
266 20 shǒu convenient; portable 手執持寶珠右手執白拂
267 20 shǒu a person doing an activity 手執持寶珠右手執白拂
268 20 shǒu a method; a technique 手執持寶珠右手執白拂
269 20 shǒu personally written 手執持寶珠右手執白拂
270 20 shǒu carried or handled by hand 手執持寶珠右手執白拂
271 20 shǒu hand; pāṇi; hasta 手執持寶珠右手執白拂
272 20 shì is; are; am; to be 彼等如來作是言
273 20 shì is exactly 彼等如來作是言
274 20 shì is suitable; is in contrast 彼等如來作是言
275 20 shì this; that; those 彼等如來作是言
276 20 shì really; certainly 彼等如來作是言
277 20 shì correct; yes; affirmative 彼等如來作是言
278 20 shì true 彼等如來作是言
279 20 shì is; has; exists 彼等如來作是言
280 20 shì used between repetitions of a word 彼等如來作是言
281 20 shì a matter; an affair 彼等如來作是言
282 20 shì Shi 彼等如來作是言
283 20 shì is; bhū 彼等如來作是言
284 20 shì this; idam 彼等如來作是言
285 20 to enter 萬遍得成入一切曼荼羅
286 20 Kangxi radical 11 萬遍得成入一切曼荼羅
287 20 radical 萬遍得成入一切曼荼羅
288 20 income 萬遍得成入一切曼荼羅
289 20 to conform with 萬遍得成入一切曼荼羅
290 20 to descend 萬遍得成入一切曼荼羅
291 20 the entering tone 萬遍得成入一切曼荼羅
292 20 to pay 萬遍得成入一切曼荼羅
293 20 to join 萬遍得成入一切曼荼羅
294 20 entering; praveśa 萬遍得成入一切曼荼羅
295 20 加持 jiāchí to bless 萬遍得一切菩薩遊戲神通加持
296 20 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 萬遍得一切菩薩遊戲神通加持
297 19 qián front 於佛前加持十萬遍
298 19 qián former; the past 於佛前加持十萬遍
299 19 qián to go forward 於佛前加持十萬遍
300 19 qián preceding 於佛前加持十萬遍
301 19 qián before; earlier; prior 於佛前加持十萬遍
302 19 qián to appear before 於佛前加持十萬遍
303 19 qián future 於佛前加持十萬遍
304 19 qián top; first 於佛前加持十萬遍
305 19 qián battlefront 於佛前加持十萬遍
306 19 qián pre- 於佛前加持十萬遍
307 19 qián before; former; pūrva 於佛前加持十萬遍
308 19 qián facing; mukha 於佛前加持十萬遍
309 19 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 間種種事業隨意成就
310 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 喫三白食所
311 19 suǒ an office; an institute 喫三白食所
312 19 suǒ introduces a relative clause 喫三白食所
313 19 suǒ it 喫三白食所
314 19 suǒ if; supposing 喫三白食所
315 19 suǒ a few; various; some 喫三白食所
316 19 suǒ a place; a location 喫三白食所
317 19 suǒ indicates a passive voice 喫三白食所
318 19 suǒ that which 喫三白食所
319 19 suǒ an ordinal number 喫三白食所
320 19 suǒ meaning 喫三白食所
321 19 suǒ garrison 喫三白食所
322 19 suǒ place; pradeśa 喫三白食所
323 19 suǒ that which; yad 喫三白食所
324 18 shàng top; a high position 若於山頂上誦一萬遍
325 18 shang top; the position on or above something 若於山頂上誦一萬遍
326 18 shàng to go up; to go forward 若於山頂上誦一萬遍
327 18 shàng shang 若於山頂上誦一萬遍
328 18 shàng previous; last 若於山頂上誦一萬遍
329 18 shàng high; higher 若於山頂上誦一萬遍
330 18 shàng advanced 若於山頂上誦一萬遍
331 18 shàng a monarch; a sovereign 若於山頂上誦一萬遍
332 18 shàng time 若於山頂上誦一萬遍
333 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 若於山頂上誦一萬遍
334 18 shàng far 若於山頂上誦一萬遍
335 18 shàng big; as big as 若於山頂上誦一萬遍
336 18 shàng abundant; plentiful 若於山頂上誦一萬遍
337 18 shàng to report 若於山頂上誦一萬遍
338 18 shàng to offer 若於山頂上誦一萬遍
339 18 shàng to go on stage 若於山頂上誦一萬遍
340 18 shàng to take office; to assume a post 若於山頂上誦一萬遍
341 18 shàng to install; to erect 若於山頂上誦一萬遍
342 18 shàng to suffer; to sustain 若於山頂上誦一萬遍
343 18 shàng to burn 若於山頂上誦一萬遍
344 18 shàng to remember 若於山頂上誦一萬遍
345 18 shang on; in 若於山頂上誦一萬遍
346 18 shàng upward 若於山頂上誦一萬遍
347 18 shàng to add 若於山頂上誦一萬遍
348 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 若於山頂上誦一萬遍
349 18 shàng to meet 若於山頂上誦一萬遍
350 18 shàng falling then rising (4th) tone 若於山頂上誦一萬遍
351 18 shang used after a verb indicating a result 若於山頂上誦一萬遍
352 18 shàng a musical note 若於山頂上誦一萬遍
353 18 shàng higher, superior; uttara 若於山頂上誦一萬遍
354 17 to reach 及諸仙窟龍宮窟門自
355 17 and 及諸仙窟龍宮窟門自
356 17 coming to; when 及諸仙窟龍宮窟門自
357 17 to attain 及諸仙窟龍宮窟門自
358 17 to understand 及諸仙窟龍宮窟門自
359 17 able to be compared to; to catch up with 及諸仙窟龍宮窟門自
360 17 to be involved with; to associate with 及諸仙窟龍宮窟門自
361 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸仙窟龍宮窟門自
362 17 and; ca; api 及諸仙窟龍宮窟門自
363 17 zhī him; her; them; that 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
364 17 zhī used between a modifier and a word to form a word group 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
365 17 zhī to go 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
366 17 zhī this; that 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
367 17 zhī genetive marker 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
368 17 zhī it 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
369 17 zhī in 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
370 17 zhī all 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
371 17 zhī and 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
372 17 zhī however 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
373 17 zhī if 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
374 17 zhī then 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
375 17 zhī to arrive; to go 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
376 17 zhī is 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
377 17 zhī to use 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
378 17 zhī Zhi 誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之
379 17 yòu again; also 又見一切金
380 17 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又見一切金
381 17 yòu Kangxi radical 29 又見一切金
382 17 yòu and 又見一切金
383 17 yòu furthermore 又見一切金
384 17 yòu in addition 又見一切金
385 17 yòu but 又見一切金
386 17 yòu again; also; punar 又見一切金
387 17 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
388 17 duó many; much 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
389 17 duō more 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
390 17 duō an unspecified extent 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
391 17 duō used in exclamations 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
392 17 duō excessive 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
393 17 duō to what extent 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
394 17 duō abundant 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
395 17 duō to multiply; to acrue 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
396 17 duō mostly 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
397 17 duō simply; merely 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
398 17 duō frequently 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
399 17 duō very 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
400 17 duō Duo 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
401 17 duō ta 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
402 17 duō many; bahu 唵薩嚩怛他孽多布惹麼抳吽吽
403 17 four 成就心陀羅尼法品第四
404 17 note a musical scale 成就心陀羅尼法品第四
405 17 fourth 成就心陀羅尼法品第四
406 17 Si 成就心陀羅尼法品第四
407 17 four; catur 成就心陀羅尼法品第四
408 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就心陀羅尼法品第四
409 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就心陀羅尼法品第四
410 16 成就 chéngjiù accomplishment 成就心陀羅尼法品第四
411 16 成就 chéngjiù Achievements 成就心陀羅尼法品第四
412 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就心陀羅尼法品第四
413 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就心陀羅尼法品第四
414 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就心陀羅尼法品第四
415 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
416 16 zhě that 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
417 16 zhě nominalizing function word 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
418 16 zhě used to mark a definition 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
419 16 zhě used to mark a pause 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
420 16 zhě topic marker; that; it 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
421 16 zhuó according to 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
422 16 zhě ca 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
423 16 promptly; right away; immediately 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
424 16 to be near by; to be close to 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
425 16 at that time 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
426 16 to be exactly the same as; to be thus 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
427 16 supposed; so-called 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
428 16 if; but 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
429 16 to arrive at; to ascend 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
430 16 then; following 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
431 16 so; just so; eva 凡成就心陀羅尼事業者誦十萬遍即見一切
432 16 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 萬遍得一切如來灌頂
433 16 護摩 hùmó homa 護摩真言曰
434 16 wàn ten thousand 誦二十萬遍得見一切佛土
435 16 wàn absolutely 誦二十萬遍得見一切佛土
436 16 wàn many; myriad; innumerable 誦二十萬遍得見一切佛土
437 16 wàn Wan 誦二十萬遍得見一切佛土
438 16 Mo 誦二十萬遍得見一切佛土
439 16 wàn scorpion dance 誦二十萬遍得見一切佛土
440 16 wàn ten thousand; myriad; ayuta 誦二十萬遍得見一切佛土
441 15 陀羅尼 tuóluóní Dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
442 15 陀羅尼 tuóluóní dharani 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼
443 15 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce
444 15 ha
445 14 suō to dance; to frolic 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
446 14 suō to lounge 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
447 14 suō to saunter 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
448 14 suō suo 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
449 14 suō sa 唵摩抳軍吒利吽吽娑嚩
450 14 and 安悉香和白芥子
451 14 to join together; together with; to accompany 安悉香和白芥子
452 14 peace; harmony 安悉香和白芥子
453 14 He 安悉香和白芥子
454 14 harmonious [sound] 安悉香和白芥子
455 14 gentle; amiable; acquiescent 安悉香和白芥子
456 14 warm 安悉香和白芥子
457 14 to harmonize; to make peace 安悉香和白芥子
458 14 a transaction 安悉香和白芥子
459 14 a bell on a chariot 安悉香和白芥子
460 14 a musical instrument 安悉香和白芥子
461 14 a military gate 安悉香和白芥子
462 14 a coffin headboard 安悉香和白芥子
463 14 a skilled worker 安悉香和白芥子
464 14 compatible 安悉香和白芥子
465 14 calm; peaceful 安悉香和白芥子
466 14 to sing in accompaniment 安悉香和白芥子
467 14 to write a matching poem 安悉香和白芥子
468 14 Harmony 安悉香和白芥子
469 14 harmony; gentleness 安悉香和白芥子
470 14 venerable 安悉香和白芥子
471 14 to know; to learn about; to comprehend 一切真言法悉得
472 14 all; entire 一切真言法悉得
473 14 detailed 一切真言法悉得
474 14 to elaborate; to expound 一切真言法悉得
475 14 to exhaust; to use up 一切真言法悉得
476 14 strongly 一切真言法悉得
477 14 Xi 一切真言法悉得
478 14 如來 rúlái Tathagata 如來
479 14 如來 Rúlái Tathagata 如來
480 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
481 14 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 安悉香和白芥子
482 14 xiāng incense 安悉香和白芥子
483 14 xiāng Kangxi radical 186 安悉香和白芥子
484 14 xiāng fragrance; scent 安悉香和白芥子
485 14 xiāng a female 安悉香和白芥子
486 14 xiāng Xiang 安悉香和白芥子
487 14 xiāng to kiss 安悉香和白芥子
488 14 xiāng feminine 安悉香和白芥子
489 14 xiāng unrestrainedly 安悉香和白芥子
490 14 xiāng incense 安悉香和白芥子
491 14 xiāng fragrance; gandha 安悉香和白芥子
492 13 shāo to burn
493 13 shāo fever
494 13 shāo to bake; to roast; to cook
495 13 shāo heat
496 13 shāo to burn; dah
497 13 shāo a burnt offering; havana
498 13 yòng to use; to apply 若暖將用點額
499 13 yòng Kangxi radical 101 若暖將用點額
500 13 yòng to eat 若暖將用點額

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
真言 zhēnyán a dharani; a mantra
hōng hum
obtain; attain; prāpta
luó ra
 1. biàn
 2. biàn
 3. biàn
 1. everywhere; sarva
 2. pervade; visva
 3. everywhere fragrant; paricitra
èr two; dvā; dvi
sòng recite; priase; pāṭha
 1. Merge
 2. unite; saṃyoga
 1. ja
 2. jñā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
北门 北門 66 North Gate
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經 100 Secret Dhāraṇī of the Good Lord of the Great, Precious Pagoda; Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东门 東門 68 East Gate
多罗 多羅 100 Tara
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
嚩庾 102 Vayu
广智 廣智 103 Guangzhi
诃利帝母 訶利帝母 104 Hariti
教王 106 Pope
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
吉祥天女 106 Laksmi
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
南门 南門 78 South Gate
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘那夜迦 112 Vinayaka
毘纽天 毘紐天 112 Visnu
婆伽梵 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
天竺 116 the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 116 Tārā
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
西门 西門 88 West Gate
悉多 120
 1. Sita
 2. Sita
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
薰陆香 薰陸香 120 frankincense
因陀罗 因陀羅 121 Indra
宰相 122 chancellor; prime minister
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
中和 122 Zhonghe
中天 122 Central North India

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 172.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
阿苏罗 阿蘇羅 196 asura
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
白拂 98 a white yak tail fly whisk
八戒 98 eight precepts
半跏 98 to sit with one leg crossed; ardhaparyanka
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
薄福 98 little merit
宝印 寶印 98 precious seal
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
除愈 99 to heal and recover completely
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大吉祥天 100 good fortune deva
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
得正见 得正見 100 holds to right view
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
驮摩 馱摩 100 dharma
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
遏迦 195
 1. scented water; argha
 2. scented water; argha
 3. arka
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
梵夹 梵夾 102 fanjia
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
嚩啰 嚩囉 102 vara; enclosing
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
功德无量 功德無量 103 boundless merit
功德聚 103 stupa
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
护身 護身 104 protection of the body
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
护摩 護摩 104 homa
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
加持香水 106 to bless by sprinkling scented water
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
胶香 膠香 106 resinous aromatic
跏坐 106 sit with crossed legs; sit in the lotus position
接足礼 接足禮 106 to prostrate oneself on the ground
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
净衣 淨衣 106 pure clothing
金刚使 金剛使 106 vajra messengers
金刚女 金剛女 106 vajra-devī
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
紧那啰 緊那囉 106 kimnara
瞿摩夷 106 gomaya; cow-dung
乐求 樂求 108 seek pleasure
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
龙脑香 龍腦香 108 camphor; karpura
轮王 輪王 108 wheel turning king
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala
蜜香 109 agarwood incense
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那庾多 110 a nayuta
念珠 110
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
傍生 112 [rebirth as an] animal
泮吒 112 phat; crack
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
人非人 114 kijnara; human or non-human being
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
如法 114 In Accord With
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
三千 115 three thousand-fold
三匝 115 to circumambulate three times
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
散花 115 scatters flowers
三昧耶 115 samaya; vow
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身业 身業 115 physical karma
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
圣众 聖眾 115 holy ones
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
师子座 師子座 115 lion's throne
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四天 115 four kinds of heaven
速得成就 115 quickly attain
苏合香 蘇合香 115 storax balsam; storax
宿命智 115 knowledge of past lives
娑诃 娑訶 115 saha
娑摩耶 115 samaya; vow
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
围遶 圍遶 119 to circumambulate
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
献食 獻食 120 food offering
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
心法 120 mental objects
心所 120 a mental factor; caitta
心真言 120 heart mantra
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
一百八 121 one hundred and eight
意乐 意樂 121 joy; happiness
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
印契 121 a mudra
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欝金 121 saffron; kunkuma
欝金香 121 saffron
赞歎 讚歎 122 praise
澡浴 122 to wash
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
质多 質多 122 citta
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸仙 諸仙 122 group of sages
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
罪障 122 the barrier of sin
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作佛 122 to become a Buddha
作意 122 attention; engagement
作持 122 exhortative observance
作吉祥 122 causing prosperity; śiva-kara