Glossary and Vocabulary for Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 梵志計水淨經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 16 jié to bond; to tie; to bind 若有二十一結著意者
2 16 jié a knot 若有二十一結著意者
3 16 jié to conclude; to come to a result 若有二十一結著意者
4 16 jié to provide a bond for; to contract 若有二十一結著意者
5 16 jié pent-up 若有二十一結著意者
6 16 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 若有二十一結著意者
7 16 jié a bound state 若有二十一結著意者
8 16 jié hair worn in a topknot 若有二十一結著意者
9 16 jiē firm; secure 若有二十一結著意者
10 16 jié to plait; to thatch; to weave 若有二十一結著意者
11 16 jié to form; to organize 若有二十一結著意者
12 16 jié to congeal; to crystallize 若有二十一結著意者
13 16 jié a junction 若有二十一結著意者
14 16 jié a node 若有二十一結著意者
15 16 jiē to bear fruit 若有二十一結著意者
16 16 jiē stutter 若有二十一結著意者
17 16 jié a fetter 若有二十一結著意者
18 14 shuǐ water 水岸上
19 14 shuǐ Kangxi radical 85 水岸上
20 14 shuǐ a river 水岸上
21 14 shuǐ liquid; lotion; juice 水岸上
22 14 shuǐ a flood 水岸上
23 14 shuǐ to swim 水岸上
24 14 shuǐ a body of water 水岸上
25 14 shuǐ Shui 水岸上
26 14 shuǐ water element 水岸上
27 14 shuǐ water 水岸上
28 14 jìng clean 有計水淨婆羅門
29 14 jìng no surplus; net 有計水淨婆羅門
30 14 jìng pure 有計水淨婆羅門
31 14 jìng tranquil 有計水淨婆羅門
32 14 jìng cold 有計水淨婆羅門
33 14 jìng to wash; to clense 有計水淨婆羅門
34 14 jìng role of hero 有計水淨婆羅門
35 14 jìng to remove sexual desire 有計水淨婆羅門
36 14 jìng bright and clean; luminous 有計水淨婆羅門
37 14 jìng clean; pure 有計水淨婆羅門
38 14 jìng cleanse 有計水淨婆羅門
39 14 jìng cleanse 有計水淨婆羅門
40 14 jìng Pure 有計水淨婆羅門
41 14 jìng vyavadāna; purification; cleansing 有計水淨婆羅門
42 14 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 有計水淨婆羅門
43 14 jìng viśuddhi; purity 有計水淨婆羅門
44 13 zhě ca 若有二十一結著意者
45 13 idea 邪見意著結
46 13 Italy (abbreviation) 邪見意著結
47 13 a wish; a desire; intention 邪見意著結
48 13 mood; feeling 邪見意著結
49 13 will; willpower; determination 邪見意著結
50 13 bearing; spirit 邪見意著結
51 13 to think of; to long for; to miss 邪見意著結
52 13 to anticipate; to expect 邪見意著結
53 13 to doubt; to suspect 邪見意著結
54 13 meaning 邪見意著結
55 13 a suggestion; a hint 邪見意著結
56 13 an understanding; a point of view 邪見意著結
57 13 Yi 邪見意著結
58 13 manas; mind; mentation 邪見意著結
59 12 to use; to grasp 若土以漬之
60 12 to rely on 若土以漬之
61 12 to regard 若土以漬之
62 12 to be able to 若土以漬之
63 12 to order; to command 若土以漬之
64 12 used after a verb 若土以漬之
65 12 a reason; a cause 若土以漬之
66 12 Israel 若土以漬之
67 12 Yi 若土以漬之
68 12 use; yogena 若土以漬之
69 11 二十一 èrshíyī 21; twenty-one 若有二十一結著意者
70 11 二十一 èrshíyī twenty-one; ekaviṃśati 若有二十一結著意者
71 10 rǎn to be contagious; to catch (illness) 彼主與染師
72 10 rǎn to dye; to stain 彼主與染師
73 10 rǎn to infect 彼主與染師
74 10 rǎn to sully; to pollute; to smear 彼主與染師
75 10 rǎn infection 彼主與染師
76 10 rǎn to corrupt 彼主與染師
77 10 rǎn to make strokes 彼主與染師
78 10 rǎn black bean sauce 彼主與染師
79 10 rǎn Ran 彼主與染師
80 10 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 彼主與染師
81 8 shēng to be born; to give birth 當墮惡趣生泥犁中
82 8 shēng to live 當墮惡趣生泥犁中
83 8 shēng raw 當墮惡趣生泥犁中
84 8 shēng a student 當墮惡趣生泥犁中
85 8 shēng life 當墮惡趣生泥犁中
86 8 shēng to produce; to give rise 當墮惡趣生泥犁中
87 8 shēng alive 當墮惡趣生泥犁中
88 8 shēng a lifetime 當墮惡趣生泥犁中
89 8 shēng to initiate; to become 當墮惡趣生泥犁中
90 8 shēng to grow 當墮惡趣生泥犁中
91 8 shēng unfamiliar 當墮惡趣生泥犁中
92 8 shēng not experienced 當墮惡趣生泥犁中
93 8 shēng hard; stiff; strong 當墮惡趣生泥犁中
94 8 shēng having academic or professional knowledge 當墮惡趣生泥犁中
95 8 shēng a male role in traditional theatre 當墮惡趣生泥犁中
96 8 shēng gender 當墮惡趣生泥犁中
97 8 shēng to develop; to grow 當墮惡趣生泥犁中
98 8 shēng to set up 當墮惡趣生泥犁中
99 8 shēng a prostitute 當墮惡趣生泥犁中
100 8 shēng a captive 當墮惡趣生泥犁中
101 8 shēng a gentleman 當墮惡趣生泥犁中
102 8 shēng Kangxi radical 100 當墮惡趣生泥犁中
103 8 shēng unripe 當墮惡趣生泥犁中
104 8 shēng nature 當墮惡趣生泥犁中
105 8 shēng to inherit; to succeed 當墮惡趣生泥犁中
106 8 shēng destiny 當墮惡趣生泥犁中
107 8 shēng birth 當墮惡趣生泥犁中
108 7 婆羅門 póluómén Brahmin; 有計水淨婆羅門
109 7 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 有計水淨婆羅門
110 7 著意 zheyì to act with diligent care 若有二十一結著意者
111 7 to wash; to bathe 浣濯洗令極淨
112 7 Kangxi radical 49 世尊見計水淨婆羅門已
113 7 to bring to an end; to stop 世尊見計水淨婆羅門已
114 7 to complete 世尊見計水淨婆羅門已
115 7 to demote; to dismiss 世尊見計水淨婆羅門已
116 7 to recover from an illness 世尊見計水淨婆羅門已
117 7 former; pūrvaka 世尊見計水淨婆羅門已
118 7 xíng to walk 過中食後彷徉行至世尊所
119 7 xíng capable; competent 過中食後彷徉行至世尊所
120 7 háng profession 過中食後彷徉行至世尊所
121 7 xíng Kangxi radical 144 過中食後彷徉行至世尊所
122 7 xíng to travel 過中食後彷徉行至世尊所
123 7 xìng actions; conduct 過中食後彷徉行至世尊所
124 7 xíng to do; to act; to practice 過中食後彷徉行至世尊所
125 7 xíng all right; OK; okay 過中食後彷徉行至世尊所
126 7 háng horizontal line 過中食後彷徉行至世尊所
127 7 héng virtuous deeds 過中食後彷徉行至世尊所
128 7 hàng a line of trees 過中食後彷徉行至世尊所
129 7 hàng bold; steadfast 過中食後彷徉行至世尊所
130 7 xíng to move 過中食後彷徉行至世尊所
131 7 xíng to put into effect; to implement 過中食後彷徉行至世尊所
132 7 xíng travel 過中食後彷徉行至世尊所
133 7 xíng to circulate 過中食後彷徉行至世尊所
134 7 xíng running script; running script 過中食後彷徉行至世尊所
135 7 xíng temporary 過中食後彷徉行至世尊所
136 7 háng rank; order 過中食後彷徉行至世尊所
137 7 háng a business; a shop 過中食後彷徉行至世尊所
138 7 xíng to depart; to leave 過中食後彷徉行至世尊所
139 7 xíng to experience 過中食後彷徉行至世尊所
140 7 xíng path; way 過中食後彷徉行至世尊所
141 7 xíng xing; ballad 過中食後彷徉行至世尊所
142 7 xíng Xing 過中食後彷徉行至世尊所
143 7 xíng Practice 過中食後彷徉行至世尊所
144 7 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 過中食後彷徉行至世尊所
145 7 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 過中食後彷徉行至世尊所
146 7 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 邪見意著結
147 7 zhù outstanding 邪見意著結
148 7 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 邪見意著結
149 7 zhuó to wear (clothes) 邪見意著結
150 7 zhe expresses a command 邪見意著結
151 7 zháo to attach; to grasp 邪見意著結
152 7 zhāo to add; to put 邪見意著結
153 7 zhuó a chess move 邪見意著結
154 7 zhāo a trick; a move; a method 邪見意著結
155 7 zhāo OK 邪見意著結
156 7 zháo to fall into [a trap] 邪見意著結
157 7 zháo to ignite 邪見意著結
158 7 zháo to fall asleep 邪見意著結
159 7 zhuó whereabouts; end result 邪見意著結
160 7 zhù to appear; to manifest 邪見意著結
161 7 zhù to show 邪見意著結
162 7 zhù to indicate; to be distinguished by 邪見意著結
163 7 zhù to write 邪見意著結
164 7 zhù to record 邪見意著結
165 7 zhù a document; writings 邪見意著結
166 7 zhù Zhu 邪見意著結
167 7 zháo expresses that a continuing process has a result 邪見意著結
168 7 zhuó to arrive 邪見意著結
169 7 zhuó to result in 邪見意著結
170 7 zhuó to command 邪見意著結
171 7 zhuó a strategy 邪見意著結
172 7 zhāo to happen; to occur 邪見意著結
173 7 zhù space between main doorwary and a screen 邪見意著結
174 7 zhuó somebody attached to a place; a local 邪見意著結
175 7 zhe attachment to 邪見意著結
176 7 wéi to act as; to serve 為彼故便告諸比丘
177 7 wéi to change into; to become 為彼故便告諸比丘
178 7 wéi to be; is 為彼故便告諸比丘
179 7 wéi to do 為彼故便告諸比丘
180 7 wèi to support; to help 為彼故便告諸比丘
181 7 wéi to govern 為彼故便告諸比丘
182 6 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 沙門瞿曇
183 6 便 biàn convenient; handy; easy 為彼故便告諸比丘
184 6 便 biàn advantageous 為彼故便告諸比丘
185 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 為彼故便告諸比丘
186 6 便 pián fat; obese 為彼故便告諸比丘
187 6 便 biàn to make easy 為彼故便告諸比丘
188 6 便 biàn an unearned advantage 為彼故便告諸比丘
189 6 便 biàn ordinary; plain 為彼故便告諸比丘
190 6 便 biàn in passing 為彼故便告諸比丘
191 6 便 biàn informal 為彼故便告諸比丘
192 6 便 biàn appropriate; suitable 為彼故便告諸比丘
193 6 便 biàn an advantageous occasion 為彼故便告諸比丘
194 6 便 biàn stool 為彼故便告諸比丘
195 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 為彼故便告諸比丘
196 6 便 biàn proficient; skilled 為彼故便告諸比丘
197 6 便 pián shrewd; slick; good with words 為彼故便告諸比丘
198 6 extremity 浣濯洗令極淨
199 6 ridge-beam of a roof 浣濯洗令極淨
200 6 to exhaust 浣濯洗令極淨
201 6 a standard principle 浣濯洗令極淨
202 6 pinnacle; summit; highpoint 浣濯洗令極淨
203 6 pole 浣濯洗令極淨
204 6 throne 浣濯洗令極淨
205 6 urgent 浣濯洗令極淨
206 6 an electrical pole; a node 浣濯洗令極淨
207 6 highest point; parama 浣濯洗令極淨
208 6 世尊 shìzūn World-Honored One 過中食後彷徉行至世尊所
209 6 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 過中食後彷徉行至世尊所
210 5 一切 yīqiè temporary 如是二三四上下一切諸方
211 5 一切 yīqiè the same 如是二三四上下一切諸方
212 5 jiàn to see 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
213 5 jiàn opinion; view; understanding 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
214 5 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
215 5 jiàn refer to; for details see 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
216 5 jiàn to appear 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
217 5 jiàn to meet 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
218 5 jiàn to receive (a guest) 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
219 5 jiàn let me; kindly 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
220 5 jiàn Jian 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
221 5 xiàn to appear 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
222 5 xiàn to introduce 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
223 5 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
224 5 zhì Kangxi radical 133 過中食後彷徉行至世尊所
225 5 zhì to arrive 過中食後彷徉行至世尊所
226 5 邪見 xiéjiàn mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti 邪見意著結
227 5 放逸 fàngyì Laxity 放逸意結
228 5 放逸 fàngyì heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada 放逸意結
229 5 shī teacher 彼主與染師
230 5 shī multitude 彼主與染師
231 5 shī a host; a leader 彼主與染師
232 5 shī an expert 彼主與染師
233 5 shī an example; a model 彼主與染師
234 5 shī master 彼主與染師
235 5 shī a capital city; a well protected place 彼主與染師
236 5 shī Shi 彼主與染師
237 5 shī to imitate 彼主與染師
238 5 shī troops 彼主與染師
239 5 shī shi 彼主與染師
240 5 shī an army division 彼主與染師
241 5 shī the 7th hexagram 彼主與染師
242 5 shī a lion 彼主與染師
243 5 shī spiritual guide; teacher; ācārya 彼主與染師
244 5 弟子 dìzi disciple; follower; student 若染弟子
245 5 弟子 dìzi youngster 若染弟子
246 5 弟子 dìzi prostitute 若染弟子
247 5 弟子 dìzi believer 若染弟子
248 5 弟子 dìzi disciple 若染弟子
249 5 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 若染弟子
250 5 earth; soil; dirt 持衣鹵土
251 5 Kangxi radical 32 持衣鹵土
252 5 local; indigenous; native 持衣鹵土
253 5 land; territory 持衣鹵土
254 5 earth element 持衣鹵土
255 5 ground 持衣鹵土
256 5 homeland 持衣鹵土
257 5 god of the soil 持衣鹵土
258 5 a category of musical instrument 持衣鹵土
259 5 unrefined; rustic; crude 持衣鹵土
260 5 Tujia people 持衣鹵土
261 5 Tu People; Monguor 持衣鹵土
262 5 soil; pāṃsu 持衣鹵土
263 5 land; kṣetra 持衣鹵土
264 4 natural salt 持衣鹵土
265 4 Kangxi radical 197 持衣鹵土
266 4 to stew in soy sauce 持衣鹵土
267 4 to stew in soy sauce and spices 持衣鹵土
268 4 saline soil 持衣鹵土
269 4 rock 持衣鹵土
270 4 牛糞 niúfèn manure 若牛糞
271 4 gòu dirt; filth 猶若穢垢小兒衣
272 4 gòu defilement; disgrace; shame; humiliation 猶若穢垢小兒衣
273 4 gòu evil 猶若穢垢小兒衣
274 4 gòu dirty; filthy; unclean 猶若穢垢小兒衣
275 4 gòu messy; disorderly 猶若穢垢小兒衣
276 4 gòu filth; mala 猶若穢垢小兒衣
277 4 to give 彼主與染師
278 4 to accompany 彼主與染師
279 4 to particate in 彼主與染師
280 4 of the same kind 彼主與染師
281 4 to help 彼主與染師
282 4 for 彼主與染師
283 4 天上 tiānshàng the sky 便生善處天上
284 4 clothes; clothing 猶若穢垢小兒衣
285 4 Kangxi radical 145 猶若穢垢小兒衣
286 4 to wear (clothes); to put on 猶若穢垢小兒衣
287 4 a cover; a coating 猶若穢垢小兒衣
288 4 uppergarment; robe 猶若穢垢小兒衣
289 4 to cover 猶若穢垢小兒衣
290 4 lichen; moss 猶若穢垢小兒衣
291 4 peel; skin 猶若穢垢小兒衣
292 4 Yi 猶若穢垢小兒衣
293 4 to depend on 猶若穢垢小兒衣
294 4 robe; cīvara 猶若穢垢小兒衣
295 4 clothes; attire; vastra 猶若穢垢小兒衣
296 4 善處 shàn chù a happy state 便生善處天上
297 4 yìng to answer; to respond 一切世間應戒故
298 4 yìng to confirm; to verify 一切世間應戒故
299 4 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 一切世間應戒故
300 4 yìng to accept 一切世間應戒故
301 4 yìng to permit; to allow 一切世間應戒故
302 4 yìng to echo 一切世間應戒故
303 4 yìng to handle; to deal with 一切世間應戒故
304 4 yìng Ying 一切世間應戒故
305 4 Kangxi radical 71 多無羞無恥無
306 4 to not have; without 多無羞無恥無
307 4 mo 多無羞無恥無
308 4 to not have 多無羞無恥無
309 4 Wu 多無羞無恥無
310 4 mo 多無羞無恥無
311 4 lìng to make; to cause to be; to lead 浣濯洗令極淨
312 4 lìng to issue a command 浣濯洗令極淨
313 4 lìng rules of behavior; customs 浣濯洗令極淨
314 4 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 浣濯洗令極淨
315 4 lìng a season 浣濯洗令極淨
316 4 lìng respected; good reputation 浣濯洗令極淨
317 4 lìng good 浣濯洗令極淨
318 4 lìng pretentious 浣濯洗令極淨
319 4 lìng a transcending state of existence 浣濯洗令極淨
320 4 lìng a commander 浣濯洗令極淨
321 4 lìng a commanding quality; an impressive character 浣濯洗令極淨
322 4 lìng lyrics 浣濯洗令極淨
323 4 lìng Ling 浣濯洗令極淨
324 4 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 浣濯洗令極淨
325 4 zhù to dwell; to live; to reside 彼意與慈俱滿一方正受住
326 4 zhù to stop; to halt 彼意與慈俱滿一方正受住
327 4 zhù to retain; to remain 彼意與慈俱滿一方正受住
328 4 zhù to lodge at [temporarily] 彼意與慈俱滿一方正受住
329 4 zhù verb complement 彼意與慈俱滿一方正受住
330 4 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼意與慈俱滿一方正受住
331 4 duò to fall; to sink 當墮惡趣生泥犁中
332 4 duò apathetic; lazy 當墮惡趣生泥犁中
333 4 huī to damage; to destroy 當墮惡趣生泥犁中
334 4 duò to degenerate 當墮惡趣生泥犁中
335 4 duò fallen; patita 當墮惡趣生泥犁中
336 4 zhōng middle 當墮惡趣生泥犁中
337 4 zhōng medium; medium sized 當墮惡趣生泥犁中
338 4 zhōng China 當墮惡趣生泥犁中
339 4 zhòng to hit the mark 當墮惡趣生泥犁中
340 4 zhōng midday 當墮惡趣生泥犁中
341 4 zhōng inside 當墮惡趣生泥犁中
342 4 zhōng during 當墮惡趣生泥犁中
343 4 zhōng Zhong 當墮惡趣生泥犁中
344 4 zhōng intermediary 當墮惡趣生泥犁中
345 4 zhōng half 當墮惡趣生泥犁中
346 4 zhòng to reach; to attain 當墮惡趣生泥犁中
347 4 zhòng to suffer; to infect 當墮惡趣生泥犁中
348 4 zhòng to obtain 當墮惡趣生泥犁中
349 4 zhòng to pass an exam 當墮惡趣生泥犁中
350 4 zhōng middle 當墮惡趣生泥犁中
351 4 泥犁 nílí hell; niraya 當墮惡趣生泥犁中
352 4 惡趣 è qù an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell 當墮惡趣生泥犁中
353 4 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 以土清淨濯洗令極淨
354 4 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 以土清淨濯洗令極淨
355 4 清淨 qīngjìng concise 以土清淨濯洗令極淨
356 4 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 以土清淨濯洗令極淨
357 4 清淨 qīngjìng pure and clean 以土清淨濯洗令極淨
358 4 清淨 qīngjìng purity 以土清淨濯洗令極淨
359 4 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 以土清淨濯洗令極淨
360 4 zài in; at 婆伽婆在欝鞞羅
361 4 zài to exist; to be living 婆伽婆在欝鞞羅
362 4 zài to consist of 婆伽婆在欝鞞羅
363 4 zài to be at a post 婆伽婆在欝鞞羅
364 4 zài in; bhū 婆伽婆在欝鞞羅
365 4 huì dirty; unclean 猶若穢垢小兒衣
366 4 huì dirt; filth 猶若穢垢小兒衣
367 4 huì vile; immoral; obscene; foul 猶若穢垢小兒衣
368 4 huì overgrown 猶若穢垢小兒衣
369 4 huì to defile 猶若穢垢小兒衣
370 4 huì promiscuous 猶若穢垢小兒衣
371 4 huì feces 猶若穢垢小兒衣
372 4 huì chaotic 猶若穢垢小兒衣
373 4 huì weeds 猶若穢垢小兒衣
374 4 huì a sinister person 猶若穢垢小兒衣
375 4 chí to grasp; to hold 持衣鹵土
376 4 chí to resist; to oppose 持衣鹵土
377 4 chí to uphold 持衣鹵土
378 4 chí to sustain; to keep; to uphold 持衣鹵土
379 4 chí to administer; to manage 持衣鹵土
380 4 chí to control 持衣鹵土
381 4 chí to be cautious 持衣鹵土
382 4 chí to remember 持衣鹵土
383 4 chí to assist 持衣鹵土
384 4 chí to hold; dhara 持衣鹵土
385 4 chí with; using 持衣鹵土
386 3 滿 mǎn full 彼意與慈俱滿一方正受住
387 3 滿 mǎn to be satisfied 彼意與慈俱滿一方正受住
388 3 滿 mǎn to fill 彼意與慈俱滿一方正受住
389 3 滿 mǎn conceited 彼意與慈俱滿一方正受住
390 3 滿 mǎn to reach (a time); to expire 彼意與慈俱滿一方正受住
391 3 滿 mǎn whole; entire 彼意與慈俱滿一方正受住
392 3 滿 mǎn Manchu 彼意與慈俱滿一方正受住
393 3 滿 mǎn Man 彼意與慈俱滿一方正受住
394 3 滿 mǎn Full 彼意與慈俱滿一方正受住
395 3 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 彼意與慈俱滿一方正受住
396 3 huī gray 以灰
397 3 huī ash 以灰
398 3 huī discouraged; dejected 以灰
399 3 huī mortar; lime 以灰
400 3 huī dust 以灰
401 3 huī to burn 以灰
402 3 huī to disintegrate; to shatter 以灰
403 3 波羅 bōluó pineapple 猶若波羅㮈以成衣
404 3 to soak; to stain 若土以漬之
405 3 stains 若土以漬之
406 3 dye 若土以漬之
407 3 sodden 若土以漬之
408 3 to reach 雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣
409 3 to attain 雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣
410 3 to understand 雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣
411 3 able to be compared to; to catch up with 雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣
412 3 to be involved with; to associate with 雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣
413 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣
414 3 and; ca; api 雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣
415 3 zhī to go 若土以漬之
416 3 zhī to arrive; to go 若土以漬之
417 3 zhī is 若土以漬之
418 3 zhī to use 若土以漬之
419 3 zhī Zhi 若土以漬之
420 3 小兒 xiǎo ér a son; a small boy 猶若穢垢小兒衣
421 3 世間 shìjiān world; the human world 非法欲欺世間邪法
422 3 世間 shìjiān world 非法欲欺世間邪法
423 3 成衣 chéngyī ready-made clothes 猶若波羅㮈以成衣
424 3 成衣 chéngyī to make clothes 猶若波羅㮈以成衣
425 3 成衣 chéngyī a tailor 猶若波羅㮈以成衣
426 3 正受 zhèngshòu samāpatti; meditative attainment 彼意與慈俱滿一方正受住
427 3 hēi black 彼小兒衣故有黑膩
428 3 hēi Heilongjiang 彼小兒衣故有黑膩
429 3 hēi Kangxi radical 203 彼小兒衣故有黑膩
430 3 hēi dark 彼小兒衣故有黑膩
431 3 hēi evil; sinister; malicious 彼小兒衣故有黑膩
432 3 hēi Hei 彼小兒衣故有黑膩
433 3 hēi to embezzle 彼小兒衣故有黑膩
434 3 hēi secret 彼小兒衣故有黑膩
435 3 hēi illegal 彼小兒衣故有黑膩
436 3 hēi black; dark; kala 彼小兒衣故有黑膩
437 3 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 行清淨行常得應戒
438 3 děi to want to; to need to 行清淨行常得應戒
439 3 děi must; ought to 行清淨行常得應戒
440 3 de 行清淨行常得應戒
441 3 de infix potential marker 行清淨行常得應戒
442 3 to result in 行清淨行常得應戒
443 3 to be proper; to fit; to suit 行清淨行常得應戒
444 3 to be satisfied 行清淨行常得應戒
445 3 to be finished 行清淨行常得應戒
446 3 děi satisfying 行清淨行常得應戒
447 3 to contract 行清淨行常得應戒
448 3 to hear 行清淨行常得應戒
449 3 to have; there is 行清淨行常得應戒
450 3 marks time passed 行清淨行常得應戒
451 3 obtain; attain; prāpta 行清淨行常得應戒
452 3 to calculate; to compute; to count 有計水淨婆羅門
453 3 to haggle over 有計水淨婆羅門
454 3 a plan; a scheme; an idea 有計水淨婆羅門
455 3 a gauge; a meter 有計水淨婆羅門
456 3 to add up to; to amount to 有計水淨婆羅門
457 3 to plan; to scheme 有計水淨婆羅門
458 3 to settle an account 有計水淨婆羅門
459 3 accounting books; records of tax obligations 有計水淨婆羅門
460 3 an official responsible for presenting accounting books 有計水淨婆羅門
461 3 to appraise; to assess 有計水淨婆羅門
462 3 to register 有計水淨婆羅門
463 3 to estimate 有計水淨婆羅門
464 3 Ji 有計水淨婆羅門
465 3 ketu 有計水淨婆羅門
466 3 to envy; to be jealous of 慳嫉不捨
467 3 to hate 慳嫉不捨
468 3 envious; īrṣyā 慳嫉不捨
469 3 fāng square; quadrilateral; one side 如是二三四上下一切諸方
470 3 fāng Fang 如是二三四上下一切諸方
471 3 fāng Kangxi radical 70 如是二三四上下一切諸方
472 3 fāng square shaped 如是二三四上下一切諸方
473 3 fāng prescription 如是二三四上下一切諸方
474 3 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 如是二三四上下一切諸方
475 3 fāng local 如是二三四上下一切諸方
476 3 fāng a way; a method 如是二三四上下一切諸方
477 3 fāng a direction; a side; a position 如是二三四上下一切諸方
478 3 fāng an area; a region 如是二三四上下一切諸方
479 3 fāng a party; a side 如是二三四上下一切諸方
480 3 fāng a principle; a formula 如是二三四上下一切諸方
481 3 fāng honest; upright; proper 如是二三四上下一切諸方
482 3 fāng magic 如是二三四上下一切諸方
483 3 fāng earth 如是二三四上下一切諸方
484 3 fāng earthly; mundane 如是二三四上下一切諸方
485 3 fāng a scope; an aspect 如是二三四上下一切諸方
486 3 fāng side-by-side; parallel 如是二三四上下一切諸方
487 3 fāng agreeable; equable 如是二三四上下一切諸方
488 3 fāng equal; equivalent 如是二三四上下一切諸方
489 3 fāng to compare 如是二三四上下一切諸方
490 3 fāng a wooden tablet for writing 如是二三四上下一切諸方
491 3 fāng a convention; a common practice 如是二三四上下一切諸方
492 3 fāng a law; a standard 如是二三四上下一切諸方
493 3 fāng to own; to possess 如是二三四上下一切諸方
494 3 fāng to disobey; to violate 如是二三四上下一切諸方
495 3 fāng to slander; to defame 如是二三四上下一切諸方
496 3 páng beside 如是二三四上下一切諸方
497 3 fāng direction; diś 如是二三四上下一切諸方
498 3 ér Kangxi radical 126 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
499 3 ér as if; to seem like 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
500 3 néng can; able 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來

Frequencies of all Words

Top 869

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 16 jié to bond; to tie; to bind 若有二十一結著意者
2 16 jié a knot 若有二十一結著意者
3 16 jié to conclude; to come to a result 若有二十一結著意者
4 16 jié to provide a bond for; to contract 若有二十一結著意者
5 16 jié pent-up 若有二十一結著意者
6 16 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 若有二十一結著意者
7 16 jié a bound state 若有二十一結著意者
8 16 jié hair worn in a topknot 若有二十一結著意者
9 16 jiē firm; secure 若有二十一結著意者
10 16 jié to plait; to thatch; to weave 若有二十一結著意者
11 16 jié to form; to organize 若有二十一結著意者
12 16 jié to congeal; to crystallize 若有二十一結著意者
13 16 jié a junction 若有二十一結著意者
14 16 jié a node 若有二十一結著意者
15 16 jiē to bear fruit 若有二十一結著意者
16 16 jiē stutter 若有二十一結著意者
17 16 jié a fetter 若有二十一結著意者
18 14 ruò to seem; to be like; as 若有二十一結著意者
19 14 ruò seemingly 若有二十一結著意者
20 14 ruò if 若有二十一結著意者
21 14 ruò you 若有二十一結著意者
22 14 ruò this; that 若有二十一結著意者
23 14 ruò and; or 若有二十一結著意者
24 14 ruò as for; pertaining to 若有二十一結著意者
25 14 pomegranite 若有二十一結著意者
26 14 ruò to choose 若有二十一結著意者
27 14 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有二十一結著意者
28 14 ruò thus 若有二十一結著意者
29 14 ruò pollia 若有二十一結著意者
30 14 ruò Ruo 若有二十一結著意者
31 14 ruò only then 若有二十一結著意者
32 14 ja 若有二十一結著意者
33 14 jñā 若有二十一結著意者
34 14 shuǐ water 水岸上
35 14 shuǐ Kangxi radical 85 水岸上
36 14 shuǐ a river 水岸上
37 14 shuǐ liquid; lotion; juice 水岸上
38 14 shuǐ a flood 水岸上
39 14 shuǐ to swim 水岸上
40 14 shuǐ a body of water 水岸上
41 14 shuǐ Shui 水岸上
42 14 shuǐ water element 水岸上
43 14 shuǐ water 水岸上
44 14 jìng clean 有計水淨婆羅門
45 14 jìng no surplus; net 有計水淨婆羅門
46 14 jìng only 有計水淨婆羅門
47 14 jìng pure 有計水淨婆羅門
48 14 jìng tranquil 有計水淨婆羅門
49 14 jìng cold 有計水淨婆羅門
50 14 jìng to wash; to clense 有計水淨婆羅門
51 14 jìng role of hero 有計水淨婆羅門
52 14 jìng completely 有計水淨婆羅門
53 14 jìng to remove sexual desire 有計水淨婆羅門
54 14 jìng bright and clean; luminous 有計水淨婆羅門
55 14 jìng clean; pure 有計水淨婆羅門
56 14 jìng cleanse 有計水淨婆羅門
57 14 jìng cleanse 有計水淨婆羅門
58 14 jìng Pure 有計水淨婆羅門
59 14 jìng vyavadāna; purification; cleansing 有計水淨婆羅門
60 14 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 有計水淨婆羅門
61 14 jìng viśuddhi; purity 有計水淨婆羅門
62 13 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有二十一結著意者
63 13 zhě that 若有二十一結著意者
64 13 zhě nominalizing function word 若有二十一結著意者
65 13 zhě used to mark a definition 若有二十一結著意者
66 13 zhě used to mark a pause 若有二十一結著意者
67 13 zhě topic marker; that; it 若有二十一結著意者
68 13 zhuó according to 若有二十一結著意者
69 13 zhě ca 若有二十一結著意者
70 13 that; those 彼時
71 13 another; the other 彼時
72 13 that; tad 彼時
73 13 idea 邪見意著結
74 13 Italy (abbreviation) 邪見意著結
75 13 a wish; a desire; intention 邪見意著結
76 13 mood; feeling 邪見意著結
77 13 will; willpower; determination 邪見意著結
78 13 bearing; spirit 邪見意著結
79 13 to think of; to long for; to miss 邪見意著結
80 13 to anticipate; to expect 邪見意著結
81 13 to doubt; to suspect 邪見意著結
82 13 meaning 邪見意著結
83 13 a suggestion; a hint 邪見意著結
84 13 an understanding; a point of view 邪見意著結
85 13 or 邪見意著結
86 13 Yi 邪見意著結
87 13 manas; mind; mentation 邪見意著結
88 12 so as to; in order to 若土以漬之
89 12 to use; to regard as 若土以漬之
90 12 to use; to grasp 若土以漬之
91 12 according to 若土以漬之
92 12 because of 若土以漬之
93 12 on a certain date 若土以漬之
94 12 and; as well as 若土以漬之
95 12 to rely on 若土以漬之
96 12 to regard 若土以漬之
97 12 to be able to 若土以漬之
98 12 to order; to command 若土以漬之
99 12 further; moreover 若土以漬之
100 12 used after a verb 若土以漬之
101 12 very 若土以漬之
102 12 already 若土以漬之
103 12 increasingly 若土以漬之
104 12 a reason; a cause 若土以漬之
105 12 Israel 若土以漬之
106 12 Yi 若土以漬之
107 12 use; yogena 若土以漬之
108 11 二十一 èrshíyī 21; twenty-one 若有二十一結著意者
109 11 二十一 èrshíyī twenty-one; ekaviṃśati 若有二十一結著意者
110 10 rǎn to be contagious; to catch (illness) 彼主與染師
111 10 rǎn to dye; to stain 彼主與染師
112 10 rǎn to infect 彼主與染師
113 10 rǎn to sully; to pollute; to smear 彼主與染師
114 10 rǎn infection 彼主與染師
115 10 rǎn to corrupt 彼主與染師
116 10 rǎn to make strokes 彼主與染師
117 10 rǎn black bean sauce 彼主與染師
118 10 rǎn Ran 彼主與染師
119 10 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 彼主與染師
120 8 shēng to be born; to give birth 當墮惡趣生泥犁中
121 8 shēng to live 當墮惡趣生泥犁中
122 8 shēng raw 當墮惡趣生泥犁中
123 8 shēng a student 當墮惡趣生泥犁中
124 8 shēng life 當墮惡趣生泥犁中
125 8 shēng to produce; to give rise 當墮惡趣生泥犁中
126 8 shēng alive 當墮惡趣生泥犁中
127 8 shēng a lifetime 當墮惡趣生泥犁中
128 8 shēng to initiate; to become 當墮惡趣生泥犁中
129 8 shēng to grow 當墮惡趣生泥犁中
130 8 shēng unfamiliar 當墮惡趣生泥犁中
131 8 shēng not experienced 當墮惡趣生泥犁中
132 8 shēng hard; stiff; strong 當墮惡趣生泥犁中
133 8 shēng very; extremely 當墮惡趣生泥犁中
134 8 shēng having academic or professional knowledge 當墮惡趣生泥犁中
135 8 shēng a male role in traditional theatre 當墮惡趣生泥犁中
136 8 shēng gender 當墮惡趣生泥犁中
137 8 shēng to develop; to grow 當墮惡趣生泥犁中
138 8 shēng to set up 當墮惡趣生泥犁中
139 8 shēng a prostitute 當墮惡趣生泥犁中
140 8 shēng a captive 當墮惡趣生泥犁中
141 8 shēng a gentleman 當墮惡趣生泥犁中
142 8 shēng Kangxi radical 100 當墮惡趣生泥犁中
143 8 shēng unripe 當墮惡趣生泥犁中
144 8 shēng nature 當墮惡趣生泥犁中
145 8 shēng to inherit; to succeed 當墮惡趣生泥犁中
146 8 shēng destiny 當墮惡趣生泥犁中
147 8 shēng birth 當墮惡趣生泥犁中
148 7 婆羅門 póluómén Brahmin; 有計水淨婆羅門
149 7 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 有計水淨婆羅門
150 7 yǒu is; are; to exist 有計水淨婆羅門
151 7 yǒu to have; to possess 有計水淨婆羅門
152 7 yǒu indicates an estimate 有計水淨婆羅門
153 7 yǒu indicates a large quantity 有計水淨婆羅門
154 7 yǒu indicates an affirmative response 有計水淨婆羅門
155 7 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有計水淨婆羅門
156 7 yǒu used to compare two things 有計水淨婆羅門
157 7 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有計水淨婆羅門
158 7 yǒu used before the names of dynasties 有計水淨婆羅門
159 7 yǒu a certain thing; what exists 有計水淨婆羅門
160 7 yǒu multiple of ten and ... 有計水淨婆羅門
161 7 yǒu abundant 有計水淨婆羅門
162 7 yǒu purposeful 有計水淨婆羅門
163 7 yǒu You 有計水淨婆羅門
164 7 yǒu 1. existence; 2. becoming 有計水淨婆羅門
165 7 yǒu becoming; bhava 有計水淨婆羅門
166 7 this; these 若有此二十一結著意者
167 7 in this way 若有此二十一結著意者
168 7 otherwise; but; however; so 若有此二十一結著意者
169 7 at this time; now; here 若有此二十一結著意者
170 7 this; here; etad 若有此二十一結著意者
171 7 著意 zheyì to act with diligent care 若有二十一結著意者
172 7 to wash; to bathe 浣濯洗令極淨
173 7 already 世尊見計水淨婆羅門已
174 7 Kangxi radical 49 世尊見計水淨婆羅門已
175 7 from 世尊見計水淨婆羅門已
176 7 to bring to an end; to stop 世尊見計水淨婆羅門已
177 7 final aspectual particle 世尊見計水淨婆羅門已
178 7 afterwards; thereafter 世尊見計水淨婆羅門已
179 7 too; very; excessively 世尊見計水淨婆羅門已
180 7 to complete 世尊見計水淨婆羅門已
181 7 to demote; to dismiss 世尊見計水淨婆羅門已
182 7 to recover from an illness 世尊見計水淨婆羅門已
183 7 certainly 世尊見計水淨婆羅門已
184 7 an interjection of surprise 世尊見計水淨婆羅門已
185 7 this 世尊見計水淨婆羅門已
186 7 former; pūrvaka 世尊見計水淨婆羅門已
187 7 former; pūrvaka 世尊見計水淨婆羅門已
188 7 xíng to walk 過中食後彷徉行至世尊所
189 7 xíng capable; competent 過中食後彷徉行至世尊所
190 7 háng profession 過中食後彷徉行至世尊所
191 7 háng line; row 過中食後彷徉行至世尊所
192 7 xíng Kangxi radical 144 過中食後彷徉行至世尊所
193 7 xíng to travel 過中食後彷徉行至世尊所
194 7 xìng actions; conduct 過中食後彷徉行至世尊所
195 7 xíng to do; to act; to practice 過中食後彷徉行至世尊所
196 7 xíng all right; OK; okay 過中食後彷徉行至世尊所
197 7 háng horizontal line 過中食後彷徉行至世尊所
198 7 héng virtuous deeds 過中食後彷徉行至世尊所
199 7 hàng a line of trees 過中食後彷徉行至世尊所
200 7 hàng bold; steadfast 過中食後彷徉行至世尊所
201 7 xíng to move 過中食後彷徉行至世尊所
202 7 xíng to put into effect; to implement 過中食後彷徉行至世尊所
203 7 xíng travel 過中食後彷徉行至世尊所
204 7 xíng to circulate 過中食後彷徉行至世尊所
205 7 xíng running script; running script 過中食後彷徉行至世尊所
206 7 xíng temporary 過中食後彷徉行至世尊所
207 7 xíng soon 過中食後彷徉行至世尊所
208 7 háng rank; order 過中食後彷徉行至世尊所
209 7 háng a business; a shop 過中食後彷徉行至世尊所
210 7 xíng to depart; to leave 過中食後彷徉行至世尊所
211 7 xíng to experience 過中食後彷徉行至世尊所
212 7 xíng path; way 過中食後彷徉行至世尊所
213 7 xíng xing; ballad 過中食後彷徉行至世尊所
214 7 xíng a round [of drinks] 過中食後彷徉行至世尊所
215 7 xíng Xing 過中食後彷徉行至世尊所
216 7 xíng moreover; also 過中食後彷徉行至世尊所
217 7 xíng Practice 過中食後彷徉行至世尊所
218 7 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 過中食後彷徉行至世尊所
219 7 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 過中食後彷徉行至世尊所
220 7 zhe indicates that an action is continuing 邪見意著結
221 7 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 邪見意著結
222 7 zhù outstanding 邪見意著結
223 7 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 邪見意著結
224 7 zhuó to wear (clothes) 邪見意著結
225 7 zhe expresses a command 邪見意著結
226 7 zháo to attach; to grasp 邪見意著結
227 7 zhe indicates an accompanying action 邪見意著結
228 7 zhāo to add; to put 邪見意著結
229 7 zhuó a chess move 邪見意著結
230 7 zhāo a trick; a move; a method 邪見意著結
231 7 zhāo OK 邪見意著結
232 7 zháo to fall into [a trap] 邪見意著結
233 7 zháo to ignite 邪見意著結
234 7 zháo to fall asleep 邪見意著結
235 7 zhuó whereabouts; end result 邪見意著結
236 7 zhù to appear; to manifest 邪見意著結
237 7 zhù to show 邪見意著結
238 7 zhù to indicate; to be distinguished by 邪見意著結
239 7 zhù to write 邪見意著結
240 7 zhù to record 邪見意著結
241 7 zhù a document; writings 邪見意著結
242 7 zhù Zhu 邪見意著結
243 7 zháo expresses that a continuing process has a result 邪見意著結
244 7 zháo as it turns out; coincidentally 邪見意著結
245 7 zhuó to arrive 邪見意著結
246 7 zhuó to result in 邪見意著結
247 7 zhuó to command 邪見意著結
248 7 zhuó a strategy 邪見意著結
249 7 zhāo to happen; to occur 邪見意著結
250 7 zhù space between main doorwary and a screen 邪見意著結
251 7 zhuó somebody attached to a place; a local 邪見意著結
252 7 zhe attachment to 邪見意著結
253 7 wèi for; to 為彼故便告諸比丘
254 7 wèi because of 為彼故便告諸比丘
255 7 wéi to act as; to serve 為彼故便告諸比丘
256 7 wéi to change into; to become 為彼故便告諸比丘
257 7 wéi to be; is 為彼故便告諸比丘
258 7 wéi to do 為彼故便告諸比丘
259 7 wèi for 為彼故便告諸比丘
260 7 wèi because of; for; to 為彼故便告諸比丘
261 7 wèi to 為彼故便告諸比丘
262 7 wéi in a passive construction 為彼故便告諸比丘
263 7 wéi forming a rehetorical question 為彼故便告諸比丘
264 7 wéi forming an adverb 為彼故便告諸比丘
265 7 wéi to add emphasis 為彼故便告諸比丘
266 7 wèi to support; to help 為彼故便告諸比丘
267 7 wéi to govern 為彼故便告諸比丘
268 6 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 沙門瞿曇
269 6 便 biàn convenient; handy; easy 為彼故便告諸比丘
270 6 便 biàn advantageous 為彼故便告諸比丘
271 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 為彼故便告諸比丘
272 6 便 pián fat; obese 為彼故便告諸比丘
273 6 便 biàn to make easy 為彼故便告諸比丘
274 6 便 biàn an unearned advantage 為彼故便告諸比丘
275 6 便 biàn ordinary; plain 為彼故便告諸比丘
276 6 便 biàn if only; so long as; to the contrary 為彼故便告諸比丘
277 6 便 biàn in passing 為彼故便告諸比丘
278 6 便 biàn informal 為彼故便告諸比丘
279 6 便 biàn right away; then; right after 為彼故便告諸比丘
280 6 便 biàn appropriate; suitable 為彼故便告諸比丘
281 6 便 biàn an advantageous occasion 為彼故便告諸比丘
282 6 便 biàn stool 為彼故便告諸比丘
283 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 為彼故便告諸比丘
284 6 便 biàn proficient; skilled 為彼故便告諸比丘
285 6 便 biàn even if; even though 為彼故便告諸比丘
286 6 便 pián shrewd; slick; good with words 為彼故便告諸比丘
287 6 便 biàn then; atha 為彼故便告諸比丘
288 6 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 為彼故便告諸比丘
289 6 old; ancient; former; past 為彼故便告諸比丘
290 6 reason; cause; purpose 為彼故便告諸比丘
291 6 to die 為彼故便告諸比丘
292 6 so; therefore; hence 為彼故便告諸比丘
293 6 original 為彼故便告諸比丘
294 6 accident; happening; instance 為彼故便告諸比丘
295 6 a friend; an acquaintance; friendship 為彼故便告諸比丘
296 6 something in the past 為彼故便告諸比丘
297 6 deceased; dead 為彼故便告諸比丘
298 6 still; yet 為彼故便告諸比丘
299 6 therefore; tasmāt 為彼故便告諸比丘
300 6 extremely; very 浣濯洗令極淨
301 6 utmost; furthest 浣濯洗令極淨
302 6 extremity 浣濯洗令極淨
303 6 ridge-beam of a roof 浣濯洗令極淨
304 6 to exhaust 浣濯洗令極淨
305 6 a standard principle 浣濯洗令極淨
306 6 pinnacle; summit; highpoint 浣濯洗令極淨
307 6 pole 浣濯洗令極淨
308 6 throne 浣濯洗令極淨
309 6 urgent 浣濯洗令極淨
310 6 an electrical pole; a node 浣濯洗令極淨
311 6 highest point; parama 浣濯洗令極淨
312 6 世尊 shìzūn World-Honored One 過中食後彷徉行至世尊所
313 6 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 過中食後彷徉行至世尊所
314 5 一切 yīqiè all; every; everything 如是二三四上下一切諸方
315 5 一切 yīqiè temporary 如是二三四上下一切諸方
316 5 一切 yīqiè the same 如是二三四上下一切諸方
317 5 一切 yīqiè generally 如是二三四上下一切諸方
318 5 一切 yīqiè all, everything 如是二三四上下一切諸方
319 5 一切 yīqiè all; sarva 如是二三四上下一切諸方
320 5 jiàn to see 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
321 5 jiàn opinion; view; understanding 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
322 5 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
323 5 jiàn refer to; for details see 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
324 5 jiàn to appear 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
325 5 jiàn passive marker 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
326 5 jiàn to meet 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
327 5 jiàn to receive (a guest) 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
328 5 jiàn let me; kindly 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
329 5 jiàn Jian 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
330 5 xiàn to appear 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
331 5 xiàn to introduce 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
332 5 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來
333 5 zhì to; until 過中食後彷徉行至世尊所
334 5 zhì Kangxi radical 133 過中食後彷徉行至世尊所
335 5 zhì extremely; very; most 過中食後彷徉行至世尊所
336 5 zhì to arrive 過中食後彷徉行至世尊所
337 5 dāng to be; to act as; to serve as 當墮惡趣生泥犁中
338 5 dāng at or in the very same; be apposite 當墮惡趣生泥犁中
339 5 dāng dang (sound of a bell) 當墮惡趣生泥犁中
340 5 dāng to face 當墮惡趣生泥犁中
341 5 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當墮惡趣生泥犁中
342 5 dāng to manage; to host 當墮惡趣生泥犁中
343 5 dāng should 當墮惡趣生泥犁中
344 5 dāng to treat; to regard as 當墮惡趣生泥犁中
345 5 dǎng to think 當墮惡趣生泥犁中
346 5 dàng suitable; correspond to 當墮惡趣生泥犁中
347 5 dǎng to be equal 當墮惡趣生泥犁中
348 5 dàng that 當墮惡趣生泥犁中
349 5 dāng an end; top 當墮惡趣生泥犁中
350 5 dàng clang; jingle 當墮惡趣生泥犁中
351 5 dāng to judge 當墮惡趣生泥犁中
352 5 dǎng to bear on one's shoulder 當墮惡趣生泥犁中
353 5 dàng the same 當墮惡趣生泥犁中
354 5 dàng to pawn 當墮惡趣生泥犁中
355 5 dàng to fail [an exam] 當墮惡趣生泥犁中
356 5 dàng a trap 當墮惡趣生泥犁中
357 5 dàng a pawned item 當墮惡趣生泥犁中
358 5 邪見 xiéjiàn mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti 邪見意著結
359 5 放逸 fàngyì Laxity 放逸意結
360 5 放逸 fàngyì heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada 放逸意結
361 5 如是 rúshì thus; so 聞如是
362 5 如是 rúshì thus, so 聞如是
363 5 shī teacher 彼主與染師
364 5 shī multitude 彼主與染師
365 5 shī a host; a leader 彼主與染師
366 5 shī an expert 彼主與染師
367 5 shī an example; a model 彼主與染師
368 5 shī master 彼主與染師
369 5 shī a capital city; a well protected place 彼主與染師
370 5 shī Shi 彼主與染師
371 5 shī to imitate 彼主與染師
372 5 shī troops 彼主與染師
373 5 shī shi 彼主與染師
374 5 shī an army division 彼主與染師
375 5 shī the 7th hexagram 彼主與染師
376 5 shī a lion 彼主與染師
377 5 shī spiritual guide; teacher; ācārya 彼主與染師
378 5 弟子 dìzi disciple; follower; student 若染弟子
379 5 弟子 dìzi youngster 若染弟子
380 5 弟子 dìzi prostitute 若染弟子
381 5 弟子 dìzi believer 若染弟子
382 5 弟子 dìzi disciple 若染弟子
383 5 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 若染弟子
384 5 earth; soil; dirt 持衣鹵土
385 5 Kangxi radical 32 持衣鹵土
386 5 local; indigenous; native 持衣鹵土
387 5 land; territory 持衣鹵土
388 5 earth element 持衣鹵土
389 5 ground 持衣鹵土
390 5 homeland 持衣鹵土
391 5 god of the soil 持衣鹵土
392 5 a category of musical instrument 持衣鹵土
393 5 unrefined; rustic; crude 持衣鹵土
394 5 Tujia people 持衣鹵土
395 5 Tu People; Monguor 持衣鹵土
396 5 soil; pāṃsu 持衣鹵土
397 5 land; kṣetra 持衣鹵土
398 4 云何 yúnhé why 云何為二十一
399 4 natural salt 持衣鹵土
400 4 Kangxi radical 197 持衣鹵土
401 4 to stew in soy sauce 持衣鹵土
402 4 to stew in soy sauce and spices 持衣鹵土
403 4 saline soil 持衣鹵土
404 4 rock 持衣鹵土
405 4 牛糞 niúfèn manure 若牛糞
406 4 gòu dirt; filth 猶若穢垢小兒衣
407 4 gòu defilement; disgrace; shame; humiliation 猶若穢垢小兒衣
408 4 gòu evil 猶若穢垢小兒衣
409 4 gòu dirty; filthy; unclean 猶若穢垢小兒衣
410 4 gòu messy; disorderly 猶若穢垢小兒衣
411 4 gòu filth; mala 猶若穢垢小兒衣
412 4 and 彼主與染師
413 4 to give 彼主與染師
414 4 together with 彼主與染師
415 4 interrogative particle 彼主與染師
416 4 to accompany 彼主與染師
417 4 to particate in 彼主與染師
418 4 of the same kind 彼主與染師
419 4 to help 彼主與染師
420 4 for 彼主與染師
421 4 天上 tiānshàng the sky 便生善處天上
422 4 clothes; clothing 猶若穢垢小兒衣
423 4 Kangxi radical 145 猶若穢垢小兒衣
424 4 to wear (clothes); to put on 猶若穢垢小兒衣
425 4 a cover; a coating 猶若穢垢小兒衣
426 4 uppergarment; robe 猶若穢垢小兒衣
427 4 to cover 猶若穢垢小兒衣
428 4 lichen; moss 猶若穢垢小兒衣
429 4 peel; skin 猶若穢垢小兒衣
430 4 Yi 猶若穢垢小兒衣
431 4 to depend on 猶若穢垢小兒衣
432 4 robe; cīvara 猶若穢垢小兒衣
433 4 clothes; attire; vastra 猶若穢垢小兒衣
434 4 善處 shàn chù a happy state 便生善處天上
435 4 yīng should; ought 一切世間應戒故
436 4 yìng to answer; to respond 一切世間應戒故
437 4 yìng to confirm; to verify 一切世間應戒故
438 4 yīng soon; immediately 一切世間應戒故
439 4 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 一切世間應戒故
440 4 yìng to accept 一切世間應戒故
441 4 yīng or; either 一切世間應戒故
442 4 yìng to permit; to allow 一切世間應戒故
443 4 yìng to echo 一切世間應戒故
444 4 yìng to handle; to deal with 一切世間應戒故
445 4 yìng Ying 一切世間應戒故
446 4 yīng suitable; yukta 一切世間應戒故
447 4 no 多無羞無恥無
448 4 Kangxi radical 71 多無羞無恥無
449 4 to not have; without 多無羞無恥無
450 4 has not yet 多無羞無恥無
451 4 mo 多無羞無恥無
452 4 do not 多無羞無恥無
453 4 not; -less; un- 多無羞無恥無
454 4 regardless of 多無羞無恥無
455 4 to not have 多無羞無恥無
456 4 um 多無羞無恥無
457 4 Wu 多無羞無恥無
458 4 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 多無羞無恥無
459 4 not; non- 多無羞無恥無
460 4 mo 多無羞無恥無
461 4 zhū all; many; various 如是二三四上下一切諸方
462 4 zhū Zhu 如是二三四上下一切諸方
463 4 zhū all; members of the class 如是二三四上下一切諸方
464 4 zhū interrogative particle 如是二三四上下一切諸方
465 4 zhū him; her; them; it 如是二三四上下一切諸方
466 4 zhū of; in 如是二三四上下一切諸方
467 4 zhū all; many; sarva 如是二三四上下一切諸方
468 4 lìng to make; to cause to be; to lead 浣濯洗令極淨
469 4 lìng to issue a command 浣濯洗令極淨
470 4 lìng rules of behavior; customs 浣濯洗令極淨
471 4 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 浣濯洗令極淨
472 4 lìng a season 浣濯洗令極淨
473 4 lìng respected; good reputation 浣濯洗令極淨
474 4 lìng good 浣濯洗令極淨
475 4 lìng pretentious 浣濯洗令極淨
476 4 lìng a transcending state of existence 浣濯洗令極淨
477 4 lìng a commander 浣濯洗令極淨
478 4 lìng a commanding quality; an impressive character 浣濯洗令極淨
479 4 lìng lyrics 浣濯洗令極淨
480 4 lìng Ling 浣濯洗令極淨
481 4 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 浣濯洗令極淨
482 4 zhù to dwell; to live; to reside 彼意與慈俱滿一方正受住
483 4 zhù to stop; to halt 彼意與慈俱滿一方正受住
484 4 zhù to retain; to remain 彼意與慈俱滿一方正受住
485 4 zhù to lodge at [temporarily] 彼意與慈俱滿一方正受住
486 4 zhù firmly; securely 彼意與慈俱滿一方正受住
487 4 zhù verb complement 彼意與慈俱滿一方正受住
488 4 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼意與慈俱滿一方正受住
489 4 duò to fall; to sink 當墮惡趣生泥犁中
490 4 duò apathetic; lazy 當墮惡趣生泥犁中
491 4 huī to damage; to destroy 當墮惡趣生泥犁中
492 4 duò to degenerate 當墮惡趣生泥犁中
493 4 duò fallen; patita 當墮惡趣生泥犁中
494 4 zhōng middle 當墮惡趣生泥犁中
495 4 zhōng medium; medium sized 當墮惡趣生泥犁中
496 4 zhōng China 當墮惡趣生泥犁中
497 4 zhòng to hit the mark 當墮惡趣生泥犁中
498 4 zhōng in; amongst 當墮惡趣生泥犁中
499 4 zhōng midday 當墮惡趣生泥犁中
500 4 zhōng inside 當墮惡趣生泥犁中

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
jié a fetter
 1. ja
 2. jñā
shuǐ water
 1. jìng
 2. jìng
 3. jìng
 4. jìng
 1. Pure
 2. vyavadāna; purification; cleansing
 3. śuddha; cleansed; clean; pure
 4. viśuddhi; purity
zhě ca
that; tad
manas; mind; mentation
use; yogena
二十一 èrshíyī twenty-one; ekaviṃśati
rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
梵志计水净经 梵志計水淨經 102 Fanzhi Ji Shui Jing Jing; Vatthūpamasūtta
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如是说 如是說 114 Thus Said
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
欝鞞罗 欝鞞羅 121 Uruvela

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 27.

Simplified Traditional Pinyin English
弊恶 弊惡 98 evil
比丘僧 98 monastic community
不妄语 不妄語 98
 1. Refrain from lying
 2. not lying
常乐 常樂 99 lasting joy
瞋恨 99 to be angry; to hate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
除一切恶 除一切惡 99 eliminate all evil; without any evil
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二三 195 six non-Buddhist philosophers
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
凡愚 102 common and ignorant
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
离杀 離殺 108 refrains from taking life
摩竭 109 makara
泥犁 110 hell; niraya
善处 善處 115 a happy state
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
往诣 往詣 119 to go to; upagam
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
增上 122 additional; increased; superior
正受 122 samāpatti; meditative attainment
中食 122 midday meal
诸比丘 諸比丘 122 monks