Glossary and Vocabulary for Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 苦陰因事經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 48 yín lascivious 婬意著結瞋恚
2 48 yín lewd; obscene 婬意著結瞋恚
3 48 yín sexual intercourse; maithuna 婬意著結瞋恚
4 35 大力士 dà lì shì a great warrior 釋大力士却坐一面已白世尊曰
5 35 大力士 dà Lì Shì Hercules 釋大力士却坐一面已白世尊曰
6 27 to use; to grasp 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
7 27 to rely on 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
8 27 to regard 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
9 27 to be able to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
10 27 to order; to command 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
11 27 used after a verb 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
12 27 a reason; a cause 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
13 27 Israel 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
14 27 Yi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
15 27 use; yogena 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
16 27 infix potential marker 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
17 26 wéi to act as; to serve 善為說法謂見法令疑盡
18 26 wéi to change into; to become 善為說法謂見法令疑盡
19 26 wéi to be; is 善為說法謂見法令疑盡
20 26 wéi to do 善為說法謂見法令疑盡
21 26 wèi to support; to help 善為說法謂見法令疑盡
22 26 wéi to govern 善為說法謂見法令疑盡
23 26 zuò to do 我作是念
24 26 zuò to act as; to serve as 我作是念
25 26 zuò to start 我作是念
26 26 zuò a writing; a work 我作是念
27 26 zuò to dress as; to be disguised as 我作是念
28 26 zuō to create; to make 我作是念
29 26 zuō a workshop 我作是念
30 26 zuō to write; to compose 我作是念
31 26 zuò to rise 我作是念
32 26 zuò to be aroused 我作是念
33 26 zuò activity; action; undertaking 我作是念
34 26 zuò to regard as 我作是念
35 26 zuò action; kāraṇa 我作是念
36 24 self 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
37 24 [my] dear 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
38 24 Wo 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
39 24 self; atman; attan 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
40 24 ga 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
41 21 Ru River 汝大力士
42 21 Ru 汝大力士
43 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
44 21 zhōng medium; medium sized 尼拘蔞園中
45 21 zhōng China 尼拘蔞園中
46 21 zhòng to hit the mark 尼拘蔞園中
47 21 zhōng midday 尼拘蔞園中
48 21 zhōng inside 尼拘蔞園中
49 21 zhōng during 尼拘蔞園中
50 21 zhōng Zhong 尼拘蔞園中
51 21 zhōng intermediary 尼拘蔞園中
52 21 zhōng half 尼拘蔞園中
53 21 zhòng to reach; to attain 尼拘蔞園中
54 21 zhòng to suffer; to infect 尼拘蔞園中
55 21 zhòng to obtain 尼拘蔞園中
56 21 zhòng to pass an exam 尼拘蔞園中
57 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
58 21 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
59 21 zhù outstanding 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
60 21 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
61 21 zhuó to wear (clothes) 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
62 21 zhe expresses a command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
63 21 zháo to attach; to grasp 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
64 21 zhāo to add; to put 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
65 21 zhuó a chess move 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
66 21 zhāo a trick; a move; a method 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
67 21 zhāo OK 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
68 21 zháo to fall into [a trap] 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
69 21 zháo to ignite 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
70 21 zháo to fall asleep 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
71 21 zhuó whereabouts; end result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
72 21 zhù to appear; to manifest 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
73 21 zhù to show 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
74 21 zhù to indicate; to be distinguished by 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
75 21 zhù to write 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
76 21 zhù to record 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
77 21 zhù a document; writings 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
78 21 zhù Zhu 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
79 21 zháo expresses that a continuing process has a result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
80 21 zhuó to arrive 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
81 21 zhuó to result in 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
82 21 zhuó to command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
83 21 zhuó a strategy 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
84 21 zhāo to happen; to occur 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
85 21 zhù space between main doorwary and a screen 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
86 21 zhuó somebody attached to a place; a local 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
87 21 zhe attachment to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
88 20 to go; to 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
89 20 to rely on; to depend on 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
90 20 Yu 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
91 20 a crow 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
92 20 zhì Kangxi radical 133 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
93 20 zhì to arrive 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
94 19 苦行 kǔxíng austerity 驅使作種種苦行或截其手
95 19 苦行 kǔxíng ascetism; tapas 驅使作種種苦行或截其手
96 18 尼乾 nígàn nirgrantha 從下晡起我至止右脇邊我於中遙見諸尼乾
97 17 yīn cause; reason 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
98 17 yīn to accord with 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
99 17 yīn to follow 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
100 17 yīn to rely on 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
101 17 yīn via; through 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
102 17 yīn to continue 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
103 17 yīn to receive 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
104 17 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
105 17 yīn to seize an opportunity 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
106 17 yīn to be like 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
107 17 yīn a standrd; a criterion 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
108 17 yīn cause; hetu 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
109 16 idea 婬意著結瞋恚
110 16 Italy (abbreviation) 婬意著結瞋恚
111 16 a wish; a desire; intention 婬意著結瞋恚
112 16 mood; feeling 婬意著結瞋恚
113 16 will; willpower; determination 婬意著結瞋恚
114 16 bearing; spirit 婬意著結瞋恚
115 16 to think of; to long for; to miss 婬意著結瞋恚
116 16 to anticipate; to expect 婬意著結瞋恚
117 16 to doubt; to suspect 婬意著結瞋恚
118 16 meaning 婬意著結瞋恚
119 16 a suggestion; a hint 婬意著結瞋恚
120 16 an understanding; a point of view 婬意著結瞋恚
121 16 Yi 婬意著結瞋恚
122 16 manas; mind; mentation 婬意著結瞋恚
123 16 bitterness; bitter flavor 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
124 16 hardship; suffering 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
125 16 to make things difficult for 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
126 16 to train; to practice 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
127 16 to suffer from a misfortune 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
128 16 bitter 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
129 16 grieved; facing hardship 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
130 16 in low spirits; depressed 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
131 16 painful 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
132 16 suffering; duḥkha; dukkha 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
133 15 增上 zēngshàng additional; increased; superior 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
134 15 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 瞿曇
135 14 zhù to dwell; to live; to reside 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
136 14 zhù to stop; to halt 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
137 14 zhù to retain; to remain 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
138 14 zhù to lodge at [temporarily] 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
139 14 zhù verb complement 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
140 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
141 14 child; son 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
142 14 egg; newborn 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
143 14 first earthly branch 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
144 14 11 p.m.-1 a.m. 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
145 14 Kangxi radical 39 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
146 14 pellet; something small and hard 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
147 14 master 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
148 14 viscount 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
149 14 zi you; your honor 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
150 14 masters 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
151 14 person 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
152 14 young 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
153 14 seed 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
154 14 subordinate; subsidiary 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
155 14 a copper coin 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
156 14 female dragonfly 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
157 14 constituent 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
158 14 offspring; descendants 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
159 14 dear 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
160 14 little one 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
161 14 son; putra 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
162 14 offspring; tanaya 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
163 14 wáng Wang 若應王募彼寒寒所逼
164 14 wáng a king 若應王募彼寒寒所逼
165 14 wáng Kangxi radical 96 若應王募彼寒寒所逼
166 14 wàng to be king; to rule 若應王募彼寒寒所逼
167 14 wáng a prince; a duke 若應王募彼寒寒所逼
168 14 wáng grand; great 若應王募彼寒寒所逼
169 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 若應王募彼寒寒所逼
170 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 若應王募彼寒寒所逼
171 14 wáng the head of a group or gang 若應王募彼寒寒所逼
172 14 wáng the biggest or best of a group 若應王募彼寒寒所逼
173 14 wáng king; best of a kind; rāja 若應王募彼寒寒所逼
174 14 Qi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
175 13 gòng to share 母共子諍
176 13 gòng Communist 母共子諍
177 13 gòng to connect; to join; to combine 母共子諍
178 13 gòng to include 母共子諍
179 13 gòng same; in common 母共子諍
180 13 gǒng to cup one fist in the other hand 母共子諍
181 13 gǒng to surround; to circle 母共子諍
182 13 gōng to provide 母共子諍
183 13 gōng respectfully 母共子諍
184 13 gōng Gong 母共子諍
185 13 kǒu Kangxi radical 30 或著草上或著鐵驢口中
186 13 kǒu mouth 或著草上或著鐵驢口中
187 13 kǒu an opening; a hole 或著草上或著鐵驢口中
188 13 kǒu eloquence 或著草上或著鐵驢口中
189 13 kǒu the edge of a blade 或著草上或著鐵驢口中
190 13 kǒu edge; border 或著草上或著鐵驢口中
191 13 kǒu verbal; oral 或著草上或著鐵驢口中
192 13 kǒu taste 或著草上或著鐵驢口中
193 13 kǒu population; people 或著草上或著鐵驢口中
194 13 kǒu an entrance; an exit; a pass 或著草上或著鐵驢口中
195 13 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 或著草上或著鐵驢口中
196 13 ér Kangxi radical 126 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
197 13 ér as if; to seem like 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
198 13 néng can; able 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
199 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
200 13 ér to arrive; up to 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
201 13 suǒ a few; various; some 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
202 13 suǒ a place; a location 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
203 13 suǒ indicates a passive voice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
204 13 suǒ an ordinal number 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
205 13 suǒ meaning 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
206 13 suǒ garrison 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
207 13 suǒ place; pradeśa 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
208 13 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 母共子諍
209 13 zhèng to advise frankly 母共子諍
210 13 zhèng to dispute 母共子諍
211 13 wèi to call 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
212 13 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
213 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
214 13 wèi to treat as; to regard as 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
215 13 wèi introducing a condition situation 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
216 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
217 13 wèi to think 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
218 13 wèi for; is to be 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
219 13 wèi to make; to cause 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
220 13 wèi principle; reason 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
221 13 wèi Wei 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
222 13 安樂 ānlè peaceful and happy; content 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
223 13 安樂 ānlè Anle 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
224 13 安樂 ānlè Anle district 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
225 13 安樂 ānlè Stability and Happiness 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
226 11 shēn human body; torso 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
227 11 shēn Kangxi radical 158 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
228 11 shēn self 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
229 11 shēn life 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
230 11 shēn an object 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
231 11 shēn a lifetime 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
232 11 shēn moral character 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
233 11 shēn status; identity; position 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
234 11 shēn pregnancy 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
235 11 juān India 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
236 11 shēn body; kaya 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
237 11 世尊 shìzūn World-Honored One 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
238 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
239 10 method; way 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
240 10 France 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
241 10 the law; rules; regulations 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
242 10 the teachings of the Buddha; Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
243 10 a standard; a norm 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
244 10 an institution 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
245 10 to emulate 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
246 10 magic; a magic trick 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
247 10 punishment 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
248 10 Fa 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
249 10 a precedent 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
250 10 a classification of some kinds of Han texts 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
251 10 relating to a ceremony or rite 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
252 10 Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
253 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
254 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
255 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
256 10 quality; characteristic 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
257 10 jié cut off; to stop; to intercept 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
258 10 jié cut; to sever 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
259 10 jié well balanced; even 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
260 10 jié cut off; chid 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
261 10 lìng to make; to cause to be; to lead 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
262 10 lìng to issue a command 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
263 10 lìng rules of behavior; customs 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
264 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
265 10 lìng a season 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
266 10 lìng respected; good reputation 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
267 10 lìng good 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
268 10 lìng pretentious 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
269 10 lìng a transcending state of existence 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
270 10 lìng a commander 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
271 10 lìng a commanding quality; an impressive character 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
272 10 lìng lyrics 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
273 10 lìng Ling 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
274 10 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
275 9 fēi Kangxi radical 175 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
276 9 fēi wrong; bad; untruthful 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
277 9 fēi different 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
278 9 fēi to not be; to not have 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
279 9 fēi to violate; to be contrary to 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
280 9 fēi Africa 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
281 9 fēi to slander 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
282 9 fěi to avoid 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
283 9 fēi must 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
284 9 fēi an error 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
285 9 fēi a problem; a question 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
286 9 fēi evil 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
287 9 頻浮婆 pínfúpó Bimbisara 不從善行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙門瞿曇不能爾
288 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
289 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
290 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
291 9 Kangxi radical 49 到已禮世尊足
292 9 to bring to an end; to stop 到已禮世尊足
293 9 to complete 到已禮世尊足
294 9 to demote; to dismiss 到已禮世尊足
295 9 to recover from an illness 到已禮世尊足
296 9 former; pūrvaka 到已禮世尊足
297 9 cháng Chang 常不坐
298 9 cháng common; general; ordinary 常不坐
299 9 cháng a principle; a rule 常不坐
300 9 cháng eternal; nitya 常不坐
301 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
302 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
303 9 shuì to persuade 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
304 9 shuō to teach; to recite; to explain 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
305 9 shuō a doctrine; a theory 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
306 9 shuō to claim; to assert 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
307 9 shuō allocution 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
308 9 shuō to criticize; to scold 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
309 9 shuō to indicate; to refer to 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
310 9 shuō speach; vāda 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
311 9 shuō to speak; bhāṣate 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
312 8 敗壞 bàihuài to ruin; to corrupt; to undermine 於中多有敗壞
313 8 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 善為說法謂見法令疑盡
314 8 shàn happy 善為說法謂見法令疑盡
315 8 shàn good 善為說法謂見法令疑盡
316 8 shàn kind-hearted 善為說法謂見法令疑盡
317 8 shàn to be skilled at something 善為說法謂見法令疑盡
318 8 shàn familiar 善為說法謂見法令疑盡
319 8 shàn to repair 善為說法謂見法令疑盡
320 8 shàn to admire 善為說法謂見法令疑盡
321 8 shàn to praise 善為說法謂見法令疑盡
322 8 shàn Shan 善為說法謂見法令疑盡
323 8 shàn kusala; virtuous 善為說法謂見法令疑盡
324 8 yīn cloudy; overcast 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
325 8 yīn Yin 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
326 8 yīn negative 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
327 8 yīn female principle 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
328 8 yīn northside of a hill; the southside of a river 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
329 8 yīn shady 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
330 8 yīn reproductive organ; genitals 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
331 8 yīn the backside 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
332 8 yīn a dark place; darkness 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
333 8 yīn Yin 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
334 8 yīn the moon 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
335 8 yīn a shadow 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
336 8 yīn feminine 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
337 8 yīn sinister; insidious 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
338 8 yīn supernatural 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
339 8 yīn secretly 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
340 8 yīn dark 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
341 8 yīn secret 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
342 8 yìn to cover; to hide from view; to obstruct 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
343 8 yìn to bury 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
344 8 yīn cold 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
345 8 yīn to weaken; to decline 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
346 8 yīn broken lines in a hexagram 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
347 8 yīn to suggest 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
348 8 yīn an aggregate; a group 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
349 8 yìn to protect; to shelter 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
350 8 zhī to go 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
351 8 zhī to arrive; to go 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
352 8 zhī is 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
353 8 zhī to use 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
354 8 zhī Zhi 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
355 8 ye 妹說兄非況人人耶
356 8 ya 妹說兄非況人人耶
357 8 jīn today; present; now 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
358 8 jīn Jin 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
359 8 jīn modern 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
360 8 jīn now; adhunā 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
361 8 happy; glad; cheerful; joyful 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
362 8 to take joy in; to be happy; to be cheerful 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
363 8 Le 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
364 8 yuè music 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
365 8 yuè a musical instrument 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
366 8 yuè tone [of voice]; expression 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
367 8 yuè a musician 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
368 8 joy; pleasure 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
369 8 yuè the Book of Music 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
370 8 lào Lao 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
371 8 to laugh 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
372 8 Joy 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
373 8 joy, delight; sukhā 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
374 8 zhī to know 鼻知香
375 8 zhī to comprehend 鼻知香
376 8 zhī to inform; to tell 鼻知香
377 8 zhī to administer 鼻知香
378 8 zhī to distinguish; to discern 鼻知香
379 8 zhī to be close friends 鼻知香
380 8 zhī to feel; to sense; to perceive 鼻知香
381 8 zhī to receive; to entertain 鼻知香
382 8 zhī knowledge 鼻知香
383 8 zhī consciousness; perception 鼻知香
384 8 zhī a close friend 鼻知香
385 8 zhì wisdom 鼻知香
386 8 zhì Zhi 鼻知香
387 8 zhī Understanding 鼻知香
388 8 zhī know; jña 鼻知香
389 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
390 8 děi to want to; to need to 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
391 8 děi must; ought to 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
392 8 de 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
393 8 de infix potential marker 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
394 8 to result in 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
395 8 to be proper; to fit; to suit 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
396 8 to be satisfied 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
397 8 to be finished 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
398 8 děi satisfying 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
399 8 to contract 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
400 8 to hear 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
401 8 to have; there is 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
402 8 marks time passed 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
403 8 obtain; attain; prāpta 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
404 8 yán to speak; to say; said 到已作如是言
405 8 yán language; talk; words; utterance; speech 到已作如是言
406 8 yán Kangxi radical 149 到已作如是言
407 8 yán phrase; sentence 到已作如是言
408 8 yán a word; a syllable 到已作如是言
409 8 yán a theory; a doctrine 到已作如是言
410 8 yán to regard as 到已作如是言
411 8 yán to act as 到已作如是言
412 8 yán speech; vāc 到已作如是言
413 8 yán speak; vad 到已作如是言
414 8 Yi 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
415 8 xíng to walk 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
416 8 xíng capable; competent 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
417 8 háng profession 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
418 8 xíng Kangxi radical 144 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
419 8 xíng to travel 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
420 8 xìng actions; conduct 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
421 8 xíng to do; to act; to practice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
422 8 xíng all right; OK; okay 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
423 8 háng horizontal line 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
424 8 héng virtuous deeds 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
425 8 hàng a line of trees 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
426 8 hàng bold; steadfast 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
427 8 xíng to move 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
428 8 xíng to put into effect; to implement 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
429 8 xíng travel 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
430 8 xíng to circulate 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
431 8 xíng running script; running script 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
432 8 xíng temporary 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
433 8 háng rank; order 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
434 8 háng a business; a shop 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
435 8 xíng to depart; to leave 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
436 8 xíng to experience 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
437 8 xíng path; way 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
438 8 xíng xing; ballad 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
439 8 xíng Xing 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
440 8 xíng Practice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
441 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
442 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
443 7 extremity 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
444 7 ridge-beam of a roof 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
445 7 to exhaust 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
446 7 a standard principle 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
447 7 pinnacle; summit; highpoint 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
448 7 pole 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
449 7 throne 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
450 7 urgent 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
451 7 an electrical pole; a node 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
452 7 highest point; parama 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
453 7 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 於中多有敗壞
454 7 duó many; much 於中多有敗壞
455 7 duō more 於中多有敗壞
456 7 duō excessive 於中多有敗壞
457 7 duō abundant 於中多有敗壞
458 7 duō to multiply; to acrue 於中多有敗壞
459 7 duō Duo 於中多有敗壞
460 7 duō ta 於中多有敗壞
461 7 便 biàn convenient; handy; easy 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
462 7 便 biàn advantageous 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
463 7 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
464 7 便 pián fat; obese 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
465 7 便 biàn to make easy 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
466 7 便 biàn an unearned advantage 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
467 7 便 biàn ordinary; plain 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
468 7 便 biàn in passing 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
469 7 便 biàn informal 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
470 7 便 biàn appropriate; suitable 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
471 7 便 biàn an advantageous occasion 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
472 7 便 biàn stool 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
473 7 便 pián quiet; quiet and comfortable 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
474 7 便 biàn proficient; skilled 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
475 7 便 pián shrewd; slick; good with words 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
476 7 不善 bù shàn akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious 終亦不善
477 6 xué to study; to learn 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
478 6 xué to imitate 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
479 6 xué a school; an academy 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
480 6 xué to understand 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
481 6 xué learning; acquired knowledge 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
482 6 xué learned 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
483 6 xué a learner 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
484 6 xué student; learning; śikṣā 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
485 6 摩竭 mójié makara 我為善安樂住非摩竭王頻浮婆者及耶
486 6 眾生 zhòngshēng all living things 眾生因婬至增上婬因婬故
487 6 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生因婬至增上婬因婬故
488 6 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生因婬至增上婬因婬故
489 6 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生因婬至增上婬因婬故
490 6 shēng to be born; to give birth 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
491 6 shēng to live 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
492 6 shēng raw 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
493 6 shēng a student 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
494 6 shēng life 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
495 6 shēng to produce; to give rise 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
496 6 shēng alive 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
497 6 shēng a lifetime 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
498 6 shēng to initiate; to become 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
499 6 shēng to grow 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
500 6 shēng unfamiliar 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚

Frequencies of all Words

Top 987

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 48 yín lascivious 婬意著結瞋恚
2 48 yín lewd; obscene 婬意著結瞋恚
3 48 yín sexual intercourse; maithuna 婬意著結瞋恚
4 47 huò or; either; else 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
5 47 huò maybe; perhaps; might; possibly 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
6 47 huò some; someone 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
7 47 míngnián suddenly 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
8 47 huò or; vā 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
9 42 that; those 彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道
10 42 another; the other 彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道
11 42 that; tad 彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道
12 35 大力士 dà lì shì a great warrior 釋大力士却坐一面已白世尊曰
13 35 大力士 dà Lì Shì Hercules 釋大力士却坐一面已白世尊曰
14 29 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
15 29 old; ancient; former; past 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
16 29 reason; cause; purpose 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
17 29 to die 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
18 29 so; therefore; hence 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
19 29 original 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
20 29 accident; happening; instance 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
21 29 a friend; an acquaintance; friendship 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
22 29 something in the past 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
23 29 deceased; dead 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
24 29 still; yet 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
25 29 therefore; tasmāt 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
26 27 so as to; in order to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
27 27 to use; to regard as 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
28 27 to use; to grasp 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
29 27 according to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
30 27 because of 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
31 27 on a certain date 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
32 27 and; as well as 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
33 27 to rely on 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
34 27 to regard 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
35 27 to be able to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
36 27 to order; to command 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
37 27 further; moreover 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
38 27 used after a verb 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
39 27 very 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
40 27 already 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
41 27 increasingly 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
42 27 a reason; a cause 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
43 27 Israel 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
44 27 Yi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
45 27 use; yogena 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
46 27 this; these 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
47 27 in this way 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
48 27 otherwise; but; however; so 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
49 27 at this time; now; here 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
50 27 this; here; etad 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
51 27 not; no 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
52 27 expresses that a certain condition cannot be acheived 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
53 27 as a correlative 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
54 27 no (answering a question) 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
55 27 forms a negative adjective from a noun 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
56 27 at the end of a sentence to form a question 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
57 27 to form a yes or no question 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
58 27 infix potential marker 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
59 27 no; na 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
60 26 wèi for; to 善為說法謂見法令疑盡
61 26 wèi because of 善為說法謂見法令疑盡
62 26 wéi to act as; to serve 善為說法謂見法令疑盡
63 26 wéi to change into; to become 善為說法謂見法令疑盡
64 26 wéi to be; is 善為說法謂見法令疑盡
65 26 wéi to do 善為說法謂見法令疑盡
66 26 wèi for 善為說法謂見法令疑盡
67 26 wèi because of; for; to 善為說法謂見法令疑盡
68 26 wèi to 善為說法謂見法令疑盡
69 26 wéi in a passive construction 善為說法謂見法令疑盡
70 26 wéi forming a rehetorical question 善為說法謂見法令疑盡
71 26 wéi forming an adverb 善為說法謂見法令疑盡
72 26 wéi to add emphasis 善為說法謂見法令疑盡
73 26 wèi to support; to help 善為說法謂見法令疑盡
74 26 wéi to govern 善為說法謂見法令疑盡
75 26 zuò to do 我作是念
76 26 zuò to act as; to serve as 我作是念
77 26 zuò to start 我作是念
78 26 zuò a writing; a work 我作是念
79 26 zuò to dress as; to be disguised as 我作是念
80 26 zuō to create; to make 我作是念
81 26 zuō a workshop 我作是念
82 26 zuō to write; to compose 我作是念
83 26 zuò to rise 我作是念
84 26 zuò to be aroused 我作是念
85 26 zuò activity; action; undertaking 我作是念
86 26 zuò to regard as 我作是念
87 26 zuò action; kāraṇa 我作是念
88 24 I; me; my 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
89 24 self 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
90 24 we; our 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
91 24 [my] dear 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
92 24 Wo 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
93 24 self; atman; attan 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
94 24 ga 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
95 24 I; aham 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
96 22 shì is; are; am; to be 我作是念
97 22 shì is exactly 我作是念
98 22 shì is suitable; is in contrast 我作是念
99 22 shì this; that; those 我作是念
100 22 shì really; certainly 我作是念
101 22 shì correct; yes; affirmative 我作是念
102 22 shì true 我作是念
103 22 shì is; has; exists 我作是念
104 22 shì used between repetitions of a word 我作是念
105 22 shì a matter; an affair 我作是念
106 22 shì Shi 我作是念
107 22 shì is; bhū 我作是念
108 22 shì this; idam 我作是念
109 21 you; thou 汝大力士
110 21 Ru River 汝大力士
111 21 Ru 汝大力士
112 21 you; sir; tva; bhavat 汝大力士
113 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
114 21 zhōng medium; medium sized 尼拘蔞園中
115 21 zhōng China 尼拘蔞園中
116 21 zhòng to hit the mark 尼拘蔞園中
117 21 zhōng in; amongst 尼拘蔞園中
118 21 zhōng midday 尼拘蔞園中
119 21 zhōng inside 尼拘蔞園中
120 21 zhōng during 尼拘蔞園中
121 21 zhōng Zhong 尼拘蔞園中
122 21 zhōng intermediary 尼拘蔞園中
123 21 zhōng half 尼拘蔞園中
124 21 zhōng just right; suitably 尼拘蔞園中
125 21 zhōng while 尼拘蔞園中
126 21 zhòng to reach; to attain 尼拘蔞園中
127 21 zhòng to suffer; to infect 尼拘蔞園中
128 21 zhòng to obtain 尼拘蔞園中
129 21 zhòng to pass an exam 尼拘蔞園中
130 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
131 21 zhe indicates that an action is continuing 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
132 21 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
133 21 zhù outstanding 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
134 21 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
135 21 zhuó to wear (clothes) 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
136 21 zhe expresses a command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
137 21 zháo to attach; to grasp 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
138 21 zhe indicates an accompanying action 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
139 21 zhāo to add; to put 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
140 21 zhuó a chess move 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
141 21 zhāo a trick; a move; a method 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
142 21 zhāo OK 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
143 21 zháo to fall into [a trap] 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
144 21 zháo to ignite 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
145 21 zháo to fall asleep 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
146 21 zhuó whereabouts; end result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
147 21 zhù to appear; to manifest 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
148 21 zhù to show 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
149 21 zhù to indicate; to be distinguished by 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
150 21 zhù to write 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
151 21 zhù to record 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
152 21 zhù a document; writings 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
153 21 zhù Zhu 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
154 21 zháo expresses that a continuing process has a result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
155 21 zháo as it turns out; coincidentally 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
156 21 zhuó to arrive 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
157 21 zhuó to result in 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
158 21 zhuó to command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
159 21 zhuó a strategy 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
160 21 zhāo to happen; to occur 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
161 21 zhù space between main doorwary and a screen 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
162 21 zhuó somebody attached to a place; a local 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
163 21 zhe attachment to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
164 20 in; at 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
165 20 in; at 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
166 20 in; at; to; from 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
167 20 to go; to 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
168 20 to rely on; to depend on 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
169 20 to go to; to arrive at 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
170 20 from 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
171 20 give 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
172 20 oppposing 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
173 20 and 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
174 20 compared to 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
175 20 by 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
176 20 and; as well as 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
177 20 for 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
178 20 Yu 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
179 20 a crow 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
180 20 whew; wow 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
181 20 near to; antike 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
182 20 zhì to; until 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
183 20 zhì Kangxi radical 133 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
184 20 zhì extremely; very; most 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
185 20 zhì to arrive 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
186 19 ruò to seem; to be like; as 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
187 19 ruò seemingly 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
188 19 ruò if 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
189 19 ruò you 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
190 19 ruò this; that 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
191 19 ruò and; or 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
192 19 ruò as for; pertaining to 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
193 19 pomegranite 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
194 19 ruò to choose 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
195 19 ruò to agree; to accord with; to conform to 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
196 19 ruò thus 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
197 19 ruò pollia 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
198 19 ruò Ruo 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
199 19 ruò only then 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
200 19 ja 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
201 19 jñā 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
202 19 苦行 kǔxíng austerity 驅使作種種苦行或截其手
203 19 苦行 kǔxíng ascetism; tapas 驅使作種種苦行或截其手
204 18 yǒu is; are; to exist 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
205 18 yǒu to have; to possess 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
206 18 yǒu indicates an estimate 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
207 18 yǒu indicates a large quantity 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
208 18 yǒu indicates an affirmative response 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
209 18 yǒu a certain; used before a person, time, or place 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
210 18 yǒu used to compare two things 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
211 18 yǒu used in a polite formula before certain verbs 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
212 18 yǒu used before the names of dynasties 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
213 18 yǒu a certain thing; what exists 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
214 18 yǒu multiple of ten and ... 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
215 18 yǒu abundant 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
216 18 yǒu purposeful 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
217 18 yǒu You 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
218 18 yǒu 1. existence; 2. becoming 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
219 18 yǒu becoming; bhava 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
220 18 尼乾 nígàn nirgrantha 從下晡起我至止右脇邊我於中遙見諸尼乾
221 17 yīn because 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
222 17 yīn cause; reason 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
223 17 yīn to accord with 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
224 17 yīn to follow 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
225 17 yīn to rely on 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
226 17 yīn via; through 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
227 17 yīn to continue 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
228 17 yīn to receive 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
229 17 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
230 17 yīn to seize an opportunity 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
231 17 yīn to be like 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
232 17 yīn from; because of 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
233 17 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
234 17 yīn a standrd; a criterion 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
235 17 yīn Cause 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
236 17 yīn cause; hetu 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
237 17 如是 rúshì thus; so 聞如是
238 17 如是 rúshì thus, so 聞如是
239 16 idea 婬意著結瞋恚
240 16 Italy (abbreviation) 婬意著結瞋恚
241 16 a wish; a desire; intention 婬意著結瞋恚
242 16 mood; feeling 婬意著結瞋恚
243 16 will; willpower; determination 婬意著結瞋恚
244 16 bearing; spirit 婬意著結瞋恚
245 16 to think of; to long for; to miss 婬意著結瞋恚
246 16 to anticipate; to expect 婬意著結瞋恚
247 16 to doubt; to suspect 婬意著結瞋恚
248 16 meaning 婬意著結瞋恚
249 16 a suggestion; a hint 婬意著結瞋恚
250 16 an understanding; a point of view 婬意著結瞋恚
251 16 or 婬意著結瞋恚
252 16 Yi 婬意著結瞋恚
253 16 manas; mind; mentation 婬意著結瞋恚
254 16 bitterness; bitter flavor 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
255 16 hardship; suffering 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
256 16 to make things difficult for 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
257 16 to train; to practice 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
258 16 to suffer from a misfortune 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
259 16 bitter 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
260 16 grieved; facing hardship 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
261 16 in low spirits; depressed 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
262 16 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
263 16 painful 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
264 16 suffering; duḥkha; dukkha 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
265 15 增上 zēngshàng additional; increased; superior 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
266 15 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 瞿曇
267 14 zhù to dwell; to live; to reside 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
268 14 zhù to stop; to halt 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
269 14 zhù to retain; to remain 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
270 14 zhù to lodge at [temporarily] 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
271 14 zhù firmly; securely 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
272 14 zhù verb complement 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
273 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
274 14 child; son 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
275 14 egg; newborn 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
276 14 first earthly branch 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
277 14 11 p.m.-1 a.m. 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
278 14 Kangxi radical 39 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
279 14 zi indicates that the the word is used as a noun 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
280 14 pellet; something small and hard 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
281 14 master 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
282 14 viscount 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
283 14 zi you; your honor 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
284 14 masters 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
285 14 person 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
286 14 young 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
287 14 seed 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
288 14 subordinate; subsidiary 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
289 14 a copper coin 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
290 14 bundle 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
291 14 female dragonfly 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
292 14 constituent 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
293 14 offspring; descendants 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
294 14 dear 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
295 14 little one 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
296 14 son; putra 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
297 14 offspring; tanaya 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
298 14 wáng Wang 若應王募彼寒寒所逼
299 14 wáng a king 若應王募彼寒寒所逼
300 14 wáng Kangxi radical 96 若應王募彼寒寒所逼
301 14 wàng to be king; to rule 若應王募彼寒寒所逼
302 14 wáng a prince; a duke 若應王募彼寒寒所逼
303 14 wáng grand; great 若應王募彼寒寒所逼
304 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 若應王募彼寒寒所逼
305 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 若應王募彼寒寒所逼
306 14 wáng the head of a group or gang 若應王募彼寒寒所逼
307 14 wáng the biggest or best of a group 若應王募彼寒寒所逼
308 14 wáng king; best of a kind; rāja 若應王募彼寒寒所逼
309 14 his; hers; its; theirs 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
310 14 to add emphasis 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
311 14 used when asking a question in reply to a question 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
312 14 used when making a request or giving an order 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
313 14 he; her; it; them 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
314 14 probably; likely 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
315 14 will 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
316 14 may 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
317 14 if 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
318 14 or 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
319 14 Qi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
320 14 he; her; it; saḥ; sā; tad 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
321 13 gòng together 母共子諍
322 13 gòng to share 母共子諍
323 13 gòng Communist 母共子諍
324 13 gòng to connect; to join; to combine 母共子諍
325 13 gòng to include 母共子諍
326 13 gòng all together; in total 母共子諍
327 13 gòng same; in common 母共子諍
328 13 gòng and 母共子諍
329 13 gǒng to cup one fist in the other hand 母共子諍
330 13 gǒng to surround; to circle 母共子諍
331 13 gōng to provide 母共子諍
332 13 gōng respectfully 母共子諍
333 13 gōng Gong 母共子諍
334 13 gòng together; saha 母共子諍
335 13 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 或著草上或著鐵驢口中
336 13 kǒu Kangxi radical 30 或著草上或著鐵驢口中
337 13 kǒu mouth 或著草上或著鐵驢口中
338 13 kǒu an opening; a hole 或著草上或著鐵驢口中
339 13 kǒu eloquence 或著草上或著鐵驢口中
340 13 kǒu the edge of a blade 或著草上或著鐵驢口中
341 13 kǒu edge; border 或著草上或著鐵驢口中
342 13 kǒu verbal; oral 或著草上或著鐵驢口中
343 13 kǒu taste 或著草上或著鐵驢口中
344 13 kǒu population; people 或著草上或著鐵驢口中
345 13 kǒu an entrance; an exit; a pass 或著草上或著鐵驢口中
346 13 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 或著草上或著鐵驢口中
347 13 ér and; as well as; but (not); yet (not) 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
348 13 ér Kangxi radical 126 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
349 13 ér you 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
350 13 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
351 13 ér right away; then 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
352 13 ér but; yet; however; while; nevertheless 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
353 13 ér if; in case; in the event that 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
354 13 ér therefore; as a result; thus 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
355 13 ér how can it be that? 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
356 13 ér so as to 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
357 13 ér only then 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
358 13 ér as if; to seem like 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
359 13 néng can; able 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
360 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
361 13 ér me 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
362 13 ér to arrive; up to 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
363 13 ér possessive 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
364 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
365 13 suǒ an office; an institute 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
366 13 suǒ introduces a relative clause 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
367 13 suǒ it 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
368 13 suǒ if; supposing 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
369 13 suǒ a few; various; some 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
370 13 suǒ a place; a location 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
371 13 suǒ indicates a passive voice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
372 13 suǒ that which 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
373 13 suǒ an ordinal number 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
374 13 suǒ meaning 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
375 13 suǒ garrison 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
376 13 suǒ place; pradeśa 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
377 13 suǒ that which; yad 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
378 13 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 母共子諍
379 13 zhèng to advise frankly 母共子諍
380 13 zhèng to dispute 母共子諍
381 13 wèi to call 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
382 13 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
383 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
384 13 wèi to treat as; to regard as 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
385 13 wèi introducing a condition situation 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
386 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
387 13 wèi to think 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
388 13 wèi for; is to be 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
389 13 wèi to make; to cause 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
390 13 wèi and 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
391 13 wèi principle; reason 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
392 13 wèi Wei 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
393 13 wèi which; what; yad 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
394 13 wèi to say; iti 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
395 13 安樂 ānlè peaceful and happy; content 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
396 13 安樂 ānlè Anle 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
397 13 安樂 ānlè Anle district 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
398 13 安樂 ānlè Stability and Happiness 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
399 11 shēn human body; torso 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
400 11 shēn Kangxi radical 158 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
401 11 shēn measure word for clothes 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
402 11 shēn self 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
403 11 shēn life 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
404 11 shēn an object 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
405 11 shēn a lifetime 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
406 11 shēn personally 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
407 11 shēn moral character 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
408 11 shēn status; identity; position 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
409 11 shēn pregnancy 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
410 11 juān India 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
411 11 shēn body; kaya 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
412 11 世尊 shìzūn World-Honored One 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
413 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
414 10 method; way 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
415 10 France 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
416 10 the law; rules; regulations 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
417 10 the teachings of the Buddha; Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
418 10 a standard; a norm 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
419 10 an institution 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
420 10 to emulate 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
421 10 magic; a magic trick 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
422 10 punishment 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
423 10 Fa 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
424 10 a precedent 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
425 10 a classification of some kinds of Han texts 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
426 10 relating to a ceremony or rite 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
427 10 Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
428 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
429 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
430 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
431 10 quality; characteristic 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
432 10 jié cut off; to stop; to intercept 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
433 10 jié section 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
434 10 jié cut; to sever 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
435 10 jié clearly; evidently; obviously 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
436 10 jié well balanced; even 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
437 10 jié cut off; chid 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
438 10 lìng to make; to cause to be; to lead 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
439 10 lìng to issue a command 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
440 10 lìng rules of behavior; customs 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
441 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
442 10 lìng a season 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
443 10 lìng respected; good reputation 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
444 10 lìng good 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
445 10 lìng pretentious 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
446 10 lìng a transcending state of existence 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
447 10 lìng a commander 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
448 10 lìng a commanding quality; an impressive character 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
449 10 lìng lyrics 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
450 10 lìng Ling 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
451 10 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
452 9 fēi not; non-; un- 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
453 9 fēi Kangxi radical 175 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
454 9 fēi wrong; bad; untruthful 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
455 9 fēi different 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
456 9 fēi to not be; to not have 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
457 9 fēi to violate; to be contrary to 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
458 9 fēi Africa 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
459 9 fēi to slander 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
460 9 fěi to avoid 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
461 9 fēi must 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
462 9 fēi an error 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
463 9 fēi a problem; a question 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
464 9 fēi evil 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
465 9 fēi besides; except; unless 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
466 9 頻浮婆 pínfúpó Bimbisara 不從善行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙門瞿曇不能爾
467 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
468 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
469 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
470 9 already 到已禮世尊足
471 9 Kangxi radical 49 到已禮世尊足
472 9 from 到已禮世尊足
473 9 to bring to an end; to stop 到已禮世尊足
474 9 final aspectual particle 到已禮世尊足
475 9 afterwards; thereafter 到已禮世尊足
476 9 too; very; excessively 到已禮世尊足
477 9 to complete 到已禮世尊足
478 9 to demote; to dismiss 到已禮世尊足
479 9 to recover from an illness 到已禮世尊足
480 9 certainly 到已禮世尊足
481 9 an interjection of surprise 到已禮世尊足
482 9 this 到已禮世尊足
483 9 former; pūrvaka 到已禮世尊足
484 9 former; pūrvaka 到已禮世尊足
485 9 cháng always; ever; often; frequently; constantly 常不坐
486 9 cháng Chang 常不坐
487 9 cháng long-lasting 常不坐
488 9 cháng common; general; ordinary 常不坐
489 9 cháng a principle; a rule 常不坐
490 9 cháng eternal; nitya 常不坐
491 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
492 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
493 9 shuì to persuade 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
494 9 shuō to teach; to recite; to explain 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
495 9 shuō a doctrine; a theory 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
496 9 shuō to claim; to assert 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
497 9 shuō allocution 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
498 9 shuō to criticize; to scold 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
499 9 shuō to indicate; to refer to 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
500 9 shuō speach; vāda 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yín sexual intercourse; maithuna
huò or; vā
that; tad
therefore; tasmāt
use; yogena
this; here; etad
no; na
zuò action; kāraṇa
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
鞞陀 98 Veda
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
高城 103
 1. Goseong
 2. Gao Cheng
 3. high walls
苦阴因事经 苦陰因事經 75 Ku Yin Yin Shi Jing; Cuḷadukkhakkhandhasutta; Cula-dukkhakkhandha Sutta
罗阅只 羅閱祇 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
频浮婆 頻浮婆 112 Bimbisara
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
七叶窟 七葉窟 81 Saptaparni Cave
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如是说 如是說 114 Thus Said
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 38.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
叉手 99 hands folded
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
等智 100 secular knowledge
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二三 195 six non-Buddhist philosophers
耳知声 耳知聲 196 sounds cognizable via the ear
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
凡愚 102 common and ignorant
法住 102 dharma abode
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
福行 102 actions that product merit
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
摩竭 109 makara
能信 110 able to believe
尼干 尼乾 110 nirgrantha
泥犁 110 hell; niraya
勤行 113 diligent practice
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
善报 善報 115 wholesome retribution
身业 身業 115 physical karma
圣弟子 聖弟子 115 a disciple of the noble ones
我有 119 the illusion of the existence of self
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
信乐 信樂 120 joy of believing
眼知色 121 forms cognizable via the eye
一日一夜 121 one day and one night
婬欲 121 sexual desire
增上 122 additional; increased; superior
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
诸比丘 諸比丘 122 monks
作善 122 to do good deeds