Glossary and Vocabulary for The Sutra Taught on Gaya Mountain (Jia Ye Shanding Jing) 伽耶山頂經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 zhě ca 菩提者
2 71 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩無量無邊
3 71 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩無量無邊
4 71 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩無量無邊
5 56 to use; to grasp 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
6 56 to rely on 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
7 56 to regard 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
8 56 to be able to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
9 56 to order; to command 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
10 56 used after a verb 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
11 56 a reason; a cause 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
12 56 Israel 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
13 56 Yi 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
14 56 use; yogena 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
15 50 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利默知世尊所念如是
16 48 zhì wisdom; knowledge; understanding 勇修行智菩薩等而為上首
17 48 zhì care; prudence 勇修行智菩薩等而為上首
18 48 zhì Zhi 勇修行智菩薩等而為上首
19 48 zhì clever 勇修行智菩薩等而為上首
20 48 zhì Wisdom 勇修行智菩薩等而為上首
21 48 zhì jnana; knowing 勇修行智菩薩等而為上首
22 47 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 會中有天子名月淨光德
23 47 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 會中有天子名月淨光德
24 47 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 會中有天子名月淨光德
25 40 發心 fàxīn to make a pledge; to establish an aspiration 善女人云何於菩提發心住
26 40 發心 fàxīn Resolve 善女人云何於菩提發心住
27 40 發心 fàxīn to resolve 善女人云何於菩提發心住
28 40 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 善女人云何於菩提發心住
29 38 善男子 shàn nánzi good men 善男子
30 38 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
31 38 wéi to act as; to serve 勇修行智菩薩等而為上首
32 38 wéi to change into; to become 勇修行智菩薩等而為上首
33 38 wéi to be; is 勇修行智菩薩等而為上首
34 38 wéi to do 勇修行智菩薩等而為上首
35 38 wèi to support; to help 勇修行智菩薩等而為上首
36 38 wéi to govern 勇修行智菩薩等而為上首
37 38 wèi to be; bhū 勇修行智菩薩等而為上首
38 32 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness 諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提
39 30 běn to be one's own 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
40 30 běn origin; source; root; foundation; basis 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
41 30 běn the roots of a plant 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
42 30 běn capital 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
43 30 běn main; central; primary 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
44 30 běn according to 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
45 30 běn a version; an edition 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
46 30 běn a memorial [presented to the emperor] 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
47 30 běn a book 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
48 30 běn trunk of a tree 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
49 30 běn to investigate the root of 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
50 30 běn a manuscript for a play 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
51 30 běn Ben 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
52 30 běn root; origin; mula 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
53 30 běn becoming, being, existing; bhava 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
54 30 běn former; previous; pūrva 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
55 29 xíng to walk 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
56 29 xíng capable; competent 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
57 29 háng profession 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
58 29 xíng Kangxi radical 144 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
59 29 xíng to travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
60 29 xìng actions; conduct 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
61 29 xíng to do; to act; to practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
62 29 xíng all right; OK; okay 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
63 29 háng horizontal line 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
64 29 héng virtuous deeds 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
65 29 hàng a line of trees 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
66 29 hàng bold; steadfast 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
67 29 xíng to move 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
68 29 xíng to put into effect; to implement 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
69 29 xíng travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
70 29 xíng to circulate 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
71 29 xíng running script; running script 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
72 29 xíng temporary 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
73 29 háng rank; order 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
74 29 háng a business; a shop 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
75 29 xíng to depart; to leave 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
76 29 xíng to experience 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
77 29 xíng path; way 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
78 29 xíng xing; ballad 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
79 29 xíng Xing 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
80 29 xíng Practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
81 29 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
82 29 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
83 27 dào way; road; path 度諸有險道
84 27 dào principle; a moral; morality 度諸有險道
85 27 dào Tao; the Way 度諸有險道
86 27 dào to say; to speak; to talk 度諸有險道
87 27 dào to think 度諸有險道
88 27 dào circuit; a province 度諸有險道
89 27 dào a course; a channel 度諸有險道
90 27 dào a method; a way of doing something 度諸有險道
91 27 dào a doctrine 度諸有險道
92 27 dào Taoism; Daoism 度諸有險道
93 27 dào a skill 度諸有險道
94 27 dào a sect 度諸有險道
95 27 dào a line 度諸有險道
96 27 dào Way 度諸有險道
97 27 dào way; path; marga 度諸有險道
98 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
99 24 děi to want to; to need to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
100 24 děi must; ought to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
101 24 de 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
102 24 de infix potential marker 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
103 24 to result in 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
104 24 to be proper; to fit; to suit 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
105 24 to be satisfied 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
106 24 to be finished 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
107 24 děi satisfying 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
108 24 to contract 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
109 24 to hear 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
110 24 to have; there is 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
111 24 marks time passed 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
112 24 obtain; attain; prāpta 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
113 23 míng fame; renown; reputation 但和合名說
114 23 míng a name; personal name; designation 但和合名說
115 23 míng rank; position 但和合名說
116 23 míng an excuse 但和合名說
117 23 míng life 但和合名說
118 23 míng to name; to call 但和合名說
119 23 míng to express; to describe 但和合名說
120 23 míng to be called; to have the name 但和合名說
121 23 míng to own; to possess 但和合名說
122 23 míng famous; renowned 但和合名說
123 23 míng moral 但和合名說
124 23 míng name; naman 但和合名說
125 23 míng fame; renown; yasas 但和合名說
126 23 shí ten 第三不退發心如月十日
127 23 shí Kangxi radical 24 第三不退發心如月十日
128 23 shí tenth 第三不退發心如月十日
129 23 shí complete; perfect 第三不退發心如月十日
130 23 shí ten; daśa 第三不退發心如月十日
131 22 guān to look at; to watch; to observe 我今當觀彼法
132 22 guàn Taoist monastery; monastery 我今當觀彼法
133 22 guān to display; to show; to make visible 我今當觀彼法
134 22 guān Guan 我今當觀彼法
135 22 guān appearance; looks 我今當觀彼法
136 22 guān a sight; a view; a vista 我今當觀彼法
137 22 guān a concept; a viewpoint; a perspective 我今當觀彼法
138 22 guān to appreciate; to enjoy; to admire 我今當觀彼法
139 22 guàn an announcement 我今當觀彼法
140 22 guàn a high tower; a watchtower 我今當觀彼法
141 22 guān Surview 我今當觀彼法
142 22 guān Observe 我今當觀彼法
143 22 guàn insight; vipasyana; vipassana 我今當觀彼法
144 22 guān mindfulness; contemplation; smrti 我今當觀彼法
145 22 guān recollection; anusmrti 我今當觀彼法
146 22 guān viewing; avaloka 我今當觀彼法
147 22 yòu Kangxi radical 29 天子又問文殊師利
148 21 Kangxi radical 71 身則無知無覺
149 21 to not have; without 身則無知無覺
150 21 mo 身則無知無覺
151 21 to not have 身則無知無覺
152 21 Wu 身則無知無覺
153 21 mo 身則無知無覺
154 19 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者
155 19 二者 èrzhě the two; both 二者
156 19 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者
157 18 method; way 吹法蠡
158 18 France 吹法蠡
159 18 the law; rules; regulations 吹法蠡
160 18 the teachings of the Buddha; Dharma 吹法蠡
161 18 a standard; a norm 吹法蠡
162 18 an institution 吹法蠡
163 18 to emulate 吹法蠡
164 18 magic; a magic trick 吹法蠡
165 18 punishment 吹法蠡
166 18 Fa 吹法蠡
167 18 a precedent 吹法蠡
168 18 a classification of some kinds of Han texts 吹法蠡
169 18 relating to a ceremony or rite 吹法蠡
170 18 Dharma 吹法蠡
171 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 吹法蠡
172 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 吹法蠡
173 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 吹法蠡
174 18 quality; characteristic 吹法蠡
175 18 二種 èr zhǒng two kinds 諸菩薩摩訶薩略道有二種
176 18 方便 fāngbiàn convenient 初發心如取藥草方便
177 18 方便 fāngbiàn to to the toilet 初發心如取藥草方便
178 18 方便 fāngbiàn to have money to lend 初發心如取藥草方便
179 18 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 初發心如取藥草方便
180 18 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 初發心如取藥草方便
181 18 方便 fāngbiàn appropriate 初發心如取藥草方便
182 18 方便 fāngbiàn Convenience 初發心如取藥草方便
183 18 方便 fāngbiàn expedient means 初發心如取藥草方便
184 18 方便 fāngbiàn Skillful Means 初發心如取藥草方便
185 18 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 初發心如取藥草方便
186 18 wèn to ask 問文殊師利言
187 18 wèn to inquire after 問文殊師利言
188 18 wèn to interrogate 問文殊師利言
189 18 wèn to hold responsible 問文殊師利言
190 18 wèn to request something 問文殊師利言
191 18 wèn to rebuke 問文殊師利言
192 18 wèn to send an official mission bearing gifts 問文殊師利言
193 18 wèn news 問文殊師利言
194 18 wèn to propose marriage 問文殊師利言
195 18 wén to inform 問文殊師利言
196 18 wèn to research 問文殊師利言
197 18 wèn Wen 問文殊師利言
198 18 wèn a question 問文殊師利言
199 18 wèn ask; prccha 問文殊師利言
200 18 答言 dá yán to reply 文殊師利答言
201 17 infix potential marker 發菩提心者不執著一切法
202 17 hair 無發心發
203 17 to send out; to issue; to emit; to radiate 無發心發
204 17 to hand over; to deliver; to offer 無發心發
205 17 to express; to show; to be manifest 無發心發
206 17 to start out; to set off 無發心發
207 17 to open 無發心發
208 17 to requisition 無發心發
209 17 to occur 無發心發
210 17 to declare; to proclaim; to utter 無發心發
211 17 to express; to give vent 無發心發
212 17 to excavate 無發心發
213 17 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 無發心發
214 17 to get rich 無發心發
215 17 to rise; to expand; to inflate; to swell 無發心發
216 17 to sell 無發心發
217 17 to shoot with a bow 無發心發
218 17 to rise in revolt 無發心發
219 17 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 無發心發
220 17 to enlighten; to inspire 無發心發
221 17 to publicize; to make known; to show off; to spread 無發心發
222 17 to ignite; to set on fire 無發心發
223 17 to sing; to play 無發心發
224 17 to feel; to sense 無發心發
225 17 to act; to do 無發心發
226 17 grass and moss 無發心發
227 17 Fa 無發心發
228 17 to issue; to emit; utpāda 無發心發
229 16 zhù to dwell; to live; to reside 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
230 16 zhù to stop; to halt 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
231 16 zhù to retain; to remain 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
232 16 zhù to lodge at [temporarily] 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
233 16 zhù verb complement 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
234 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
235 16 xīn heart [organ] 心則如幻從眾緣生
236 16 xīn Kangxi radical 61 心則如幻從眾緣生
237 16 xīn mind; consciousness 心則如幻從眾緣生
238 16 xīn the center; the core; the middle 心則如幻從眾緣生
239 16 xīn one of the 28 star constellations 心則如幻從眾緣生
240 16 xīn heart 心則如幻從眾緣生
241 16 xīn emotion 心則如幻從眾緣生
242 16 xīn intention; consideration 心則如幻從眾緣生
243 16 xīn disposition; temperament 心則如幻從眾緣生
244 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心則如幻從眾緣生
245 16 zhǒng kind; type 轉生死種示涅槃性
246 16 zhòng to plant; to grow; to cultivate 轉生死種示涅槃性
247 16 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 轉生死種示涅槃性
248 16 zhǒng seed; strain 轉生死種示涅槃性
249 16 zhǒng offspring 轉生死種示涅槃性
250 16 zhǒng breed 轉生死種示涅槃性
251 16 zhǒng race 轉生死種示涅槃性
252 16 zhǒng species 轉生死種示涅槃性
253 16 zhǒng root; source; origin 轉生死種示涅槃性
254 16 zhǒng grit; guts 轉生死種示涅槃性
255 16 zhǒng seed; bīja 轉生死種示涅槃性
256 16 shēng to be born; to give birth 四大所造從父母生
257 16 shēng to live 四大所造從父母生
258 16 shēng raw 四大所造從父母生
259 16 shēng a student 四大所造從父母生
260 16 shēng life 四大所造從父母生
261 16 shēng to produce; to give rise 四大所造從父母生
262 16 shēng alive 四大所造從父母生
263 16 shēng a lifetime 四大所造從父母生
264 16 shēng to initiate; to become 四大所造從父母生
265 16 shēng to grow 四大所造從父母生
266 16 shēng unfamiliar 四大所造從父母生
267 16 shēng not experienced 四大所造從父母生
268 16 shēng hard; stiff; strong 四大所造從父母生
269 16 shēng having academic or professional knowledge 四大所造從父母生
270 16 shēng a male role in traditional theatre 四大所造從父母生
271 16 shēng gender 四大所造從父母生
272 16 shēng to develop; to grow 四大所造從父母生
273 16 shēng to set up 四大所造從父母生
274 16 shēng a prostitute 四大所造從父母生
275 16 shēng a captive 四大所造從父母生
276 16 shēng a gentleman 四大所造從父母生
277 16 shēng Kangxi radical 100 四大所造從父母生
278 16 shēng unripe 四大所造從父母生
279 16 shēng nature 四大所造從父母生
280 16 shēng to inherit; to succeed 四大所造從父母生
281 16 shēng destiny 四大所造從父母生
282 16 shēng birth 四大所造從父母生
283 16 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind 是發菩提心住
284 14 不退 bùtuì to not leave; to not go back 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
285 14 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
286 13 néng can; able 如是能證菩提者
287 13 néng ability; capacity 如是能證菩提者
288 13 néng a mythical bear-like beast 如是能證菩提者
289 13 néng energy 如是能證菩提者
290 13 néng function; use 如是能證菩提者
291 13 néng talent 如是能證菩提者
292 13 néng expert at 如是能證菩提者
293 13 néng to be in harmony 如是能證菩提者
294 13 néng to tend to; to care for 如是能證菩提者
295 13 néng to reach; to arrive at 如是能證菩提者
296 13 néng to be able; śak 如是能證菩提者
297 13 néng skilful; pravīṇa 如是能證菩提者
298 13 無盡 wújìn endless; inexhaustible 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
299 13 無盡 wújìn endless 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
300 13 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
301 13 zhī to know 無所識知
302 13 zhī to comprehend 無所識知
303 13 zhī to inform; to tell 無所識知
304 13 zhī to administer 無所識知
305 13 zhī to distinguish; to discern 無所識知
306 13 zhī to be close friends 無所識知
307 13 zhī to feel; to sense; to perceive 無所識知
308 13 zhī to receive; to entertain 無所識知
309 13 zhī knowledge 無所識知
310 13 zhī consciousness; perception 無所識知
311 13 zhī a close friend 無所識知
312 13 zhì wisdom 無所識知
313 13 zhì Zhi 無所識知
314 13 zhī Understanding 無所識知
315 13 zhī know; jña 無所識知
316 13 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 又方便者知諸法相應
317 13 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 又方便者知諸法相應
318 13 相應 xiāngying cheap; inexpensive 又方便者知諸法相應
319 13 相應 xiāngyìng response, correspond 又方便者知諸法相應
320 13 相應 xiāngyìng concomitant 又方便者知諸法相應
321 13 相應 xiāngyìng Sō-ō 又方便者知諸法相應
322 12 duàn to judge 斷渴愛
323 12 duàn to severe; to break 斷渴愛
324 12 duàn to stop 斷渴愛
325 12 duàn to quit; to give up 斷渴愛
326 12 duàn to intercept 斷渴愛
327 12 duàn to divide 斷渴愛
328 12 duàn to isolate 斷渴愛
329 12 寂靜 jìjìng quiet 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
330 12 寂靜 jìjìng tranquility 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
331 12 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
332 12 寂靜 jìjìng Nirvana 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
333 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 但有名字世俗故說
334 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 但有名字世俗故說
335 12 shuì to persuade 但有名字世俗故說
336 12 shuō to teach; to recite; to explain 但有名字世俗故說
337 12 shuō a doctrine; a theory 但有名字世俗故說
338 12 shuō to claim; to assert 但有名字世俗故說
339 12 shuō allocution 但有名字世俗故說
340 12 shuō to criticize; to scold 但有名字世俗故說
341 12 shuō to indicate; to refer to 但有名字世俗故說
342 12 shuō speach; vāda 但有名字世俗故說
343 12 shuō to speak; bhāṣate 但有名字世俗故說
344 12 shuō to instruct 但有名字世俗故說
345 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
346 12 菩提 pútí bodhi 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
347 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
348 12 一生補處 yīshēng bǔ chù ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life 一生補處發心
349 12 èr two 何等為二
350 12 èr Kangxi radical 7 何等為二
351 12 èr second 何等為二
352 12 èr twice; double; di- 何等為二
353 12 èr more than one kind 何等為二
354 12 èr two; dvā; dvi 何等為二
355 12 èr both; dvaya 何等為二
356 12 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心
357 12 對治 duì zhì to remedy 諸菩薩摩訶薩有十種對治法
358 12 對治 duì zhì an equal to; an opposite; an antidote 諸菩薩摩訶薩有十種對治法
359 12 sān three 以三善行為本
360 12 sān third 以三善行為本
361 12 sān more than two 以三善行為本
362 12 sān very few 以三善行為本
363 12 sān San 以三善行為本
364 12 sān three; tri 以三善行為本
365 12 sān sa 以三善行為本
366 12 sān three kinds; trividha 以三善行為本
367 11 第二 dì èr second 第二行發心如牙生增長
368 11 第二 dì èr second; dvitīya 第二行發心如牙生增長
369 11 第四 dì sì fourth 第四一生補處發心如果等有用
370 11 第四 dì sì fourth; caturtha 第四一生補處發心如果等有用
371 11 yìng to answer; to respond 應如彼菩提相而發心住
372 11 yìng to confirm; to verify 應如彼菩提相而發心住
373 11 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如彼菩提相而發心住
374 11 yìng to accept 應如彼菩提相而發心住
375 11 yìng to permit; to allow 應如彼菩提相而發心住
376 11 yìng to echo 應如彼菩提相而發心住
377 11 yìng to handle; to deal with 應如彼菩提相而發心住
378 11 yìng Ying 應如彼菩提相而發心住
379 11 to go back; to return 復有二種略道
380 11 to resume; to restart 復有二種略道
381 11 to do in detail 復有二種略道
382 11 to restore 復有二種略道
383 11 to respond; to reply to 復有二種略道
384 11 Fu; Return 復有二種略道
385 11 to retaliate; to reciprocate 復有二種略道
386 11 to avoid forced labor or tax 復有二種略道
387 11 Fu 復有二種略道
388 11 doubled; to overlapping; folded 復有二種略道
389 11 a lined garment with doubled thickness 復有二種略道
390 11 第三 dì sān third 第三不退發心如莖
391 11 第三 dì sān third; tṛtīya 第三不退發心如莖
392 11 soil; ground; land 第三不退發心能過不定地
393 11 floor 第三不退發心能過不定地
394 11 the earth 第三不退發心能過不定地
395 11 fields 第三不退發心能過不定地
396 11 a place 第三不退發心能過不定地
397 11 a situation; a position 第三不退發心能過不定地
398 11 background 第三不退發心能過不定地
399 11 terrain 第三不退發心能過不定地
400 11 a territory; a region 第三不退發心能過不定地
401 11 used after a distance measure 第三不退發心能過不定地
402 11 coming from the same clan 第三不退發心能過不定地
403 11 earth; pṛthivī 第三不退發心能過不定地
404 11 stage; ground; level; bhumi 第三不退發心能過不定地
405 10 一切 yīqiè temporary 一切心得自在
406 10 一切 yīqiè the same 一切心得自在
407 10 meaning; sense 何謂菩薩摩訶薩義
408 10 justice; right action; righteousness 何謂菩薩摩訶薩義
409 10 artificial; man-made; fake 何謂菩薩摩訶薩義
410 10 chivalry; generosity 何謂菩薩摩訶薩義
411 10 just; righteous 何謂菩薩摩訶薩義
412 10 adopted 何謂菩薩摩訶薩義
413 10 a relationship 何謂菩薩摩訶薩義
414 10 volunteer 何謂菩薩摩訶薩義
415 10 something suitable 何謂菩薩摩訶薩義
416 10 a martyr 何謂菩薩摩訶薩義
417 10 a law 何謂菩薩摩訶薩義
418 10 Yi 何謂菩薩摩訶薩義
419 10 Righteousness 何謂菩薩摩訶薩義
420 10 aim; artha 何謂菩薩摩訶薩義
421 9 差別 chābié a difference; a distinction 第二行發心如差別諸章智
422 9 差別 chābié discrimination 第二行發心如差別諸章智
423 9 差別 chābié discrimination; pariccheda 第二行發心如差別諸章智
424 9 差別 chābié distinction 第二行發心如差別諸章智
425 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是諸菩薩摩訶薩其數無量
426 9 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧如月十五日
427 9 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧如月十五日
428 9 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 如來智慧如月十五日
429 9 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 如來智慧如月十五日
430 9 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 我得阿耨多羅三藐三菩提
431 9 yīn cause; reason 能成就因
432 9 yīn to accord with 能成就因
433 9 yīn to follow 能成就因
434 9 yīn to rely on 能成就因
435 9 yīn via; through 能成就因
436 9 yīn to continue 能成就因
437 9 yīn to receive 能成就因
438 9 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 能成就因
439 9 yīn to seize an opportunity 能成就因
440 9 yīn to be like 能成就因
441 9 yīn a standrd; a criterion 能成就因
442 9 yīn cause; hetu 能成就因
443 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 以於一切眾生平等心為本
444 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 以於一切眾生平等心為本
445 8 yán to speak; to say; said 即白佛言
446 8 yán language; talk; words; utterance; speech 即白佛言
447 8 yán Kangxi radical 149 即白佛言
448 8 yán phrase; sentence 即白佛言
449 8 yán a word; a syllable 即白佛言
450 8 yán a theory; a doctrine 即白佛言
451 8 yán to regard as 即白佛言
452 8 yán to act as 即白佛言
453 8 yán word; vacana 即白佛言
454 8 yán speak; vad 即白佛言
455 8 to leave; to depart; to go away; to part 離諸罪田示于福田
456 8 a mythical bird 離諸罪田示于福田
457 8 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸罪田示于福田
458 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸罪田示于福田
459 8 chī a dragon with horns not yet grown 離諸罪田示于福田
460 8 a mountain ash 離諸罪田示于福田
461 8 vanilla; a vanilla-like herb 離諸罪田示于福田
462 8 to be scattered; to be separated 離諸罪田示于福田
463 8 to cut off 離諸罪田示于福田
464 8 to violate; to be contrary to 離諸罪田示于福田
465 8 to be distant from 離諸罪田示于福田
466 8 two 離諸罪田示于福田
467 8 to array; to align 離諸罪田示于福田
468 8 to pass through; to experience 離諸罪田示于福田
469 8 transcendence 離諸罪田示于福田
470 8 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸罪田示于福田
471 8 guǒ a result; a consequence 能成就果
472 8 guǒ fruit 能成就果
473 8 guǒ to eat until full 能成就果
474 8 guǒ to realize 能成就果
475 8 guǒ a fruit tree 能成就果
476 8 guǒ resolute; determined 能成就果
477 8 guǒ Fruit 能成就果
478 8 guǒ direct effect; phala; a consequence 能成就果
479 8 to go; to 入於諸佛甚深三昧
480 8 to rely on; to depend on 入於諸佛甚深三昧
481 8 Yu 入於諸佛甚深三昧
482 8 a crow 入於諸佛甚深三昧
483 8 無有 wú yǒu there is not 彼義無有一法共相應
484 8 無有 wú yǒu non-existence 彼義無有一法共相應
485 8 lüè plan; strategy 何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道
486 8 lüè to administer 何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道
487 8 lüè Lue 何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道
488 8 lüè to plunder; to seize 何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道
489 8 lüè to simplify; to omit; to leave out 何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道
490 8 lüè an outline 何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道
491 8 lüè concisely; samāsatas 何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道
492 8 Buddha; Awakened One 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
493 8 relating to Buddhism 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
494 8 a statue or image of a Buddha 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
495 8 a Buddhist text 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
496 8 to touch; to stroke 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
497 8 Buddha 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
498 8 Buddha; Awakened One 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
499 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 欲令一切眾生身業清淨故
500 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 欲令一切眾生身業清淨故

Frequencies of all Words

Top 887

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 菩提者
2 73 zhě that 菩提者
3 73 zhě nominalizing function word 菩提者
4 73 zhě used to mark a definition 菩提者
5 73 zhě used to mark a pause 菩提者
6 73 zhě topic marker; that; it 菩提者
7 73 zhuó according to 菩提者
8 73 zhě ca 菩提者
9 71 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩無量無邊
10 71 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩無量無邊
11 71 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩無量無邊
12 56 so as to; in order to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
13 56 to use; to regard as 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
14 56 to use; to grasp 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
15 56 according to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
16 56 because of 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
17 56 on a certain date 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
18 56 and; as well as 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
19 56 to rely on 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
20 56 to regard 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
21 56 to be able to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
22 56 to order; to command 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
23 56 further; moreover 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
24 56 used after a verb 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
25 56 very 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
26 56 already 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
27 56 increasingly 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
28 56 a reason; a cause 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
29 56 Israel 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
30 56 Yi 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
31 56 use; yogena 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
32 50 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利默知世尊所念如是
33 48 zhì wisdom; knowledge; understanding 勇修行智菩薩等而為上首
34 48 zhì care; prudence 勇修行智菩薩等而為上首
35 48 zhì Zhi 勇修行智菩薩等而為上首
36 48 zhì clever 勇修行智菩薩等而為上首
37 48 zhì Wisdom 勇修行智菩薩等而為上首
38 48 zhì jnana; knowing 勇修行智菩薩等而為上首
39 47 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 會中有天子名月淨光德
40 47 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 會中有天子名月淨光德
41 47 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 會中有天子名月淨光德
42 41 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 但有名字世俗故說
43 41 old; ancient; former; past 但有名字世俗故說
44 41 reason; cause; purpose 但有名字世俗故說
45 41 to die 但有名字世俗故說
46 41 so; therefore; hence 但有名字世俗故說
47 41 original 但有名字世俗故說
48 41 accident; happening; instance 但有名字世俗故說
49 41 a friend; an acquaintance; friendship 但有名字世俗故說
50 41 something in the past 但有名字世俗故說
51 41 deceased; dead 但有名字世俗故說
52 41 still; yet 但有名字世俗故說
53 41 therefore; tasmāt 但有名字世俗故說
54 40 發心 fàxīn to make a pledge; to establish an aspiration 善女人云何於菩提發心住
55 40 發心 fàxīn Resolve 善女人云何於菩提發心住
56 40 發心 fàxīn to resolve 善女人云何於菩提發心住
57 40 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 善女人云何於菩提發心住
58 38 善男子 shàn nánzi good men 善男子
59 38 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
60 38 wèi for; to 勇修行智菩薩等而為上首
61 38 wèi because of 勇修行智菩薩等而為上首
62 38 wéi to act as; to serve 勇修行智菩薩等而為上首
63 38 wéi to change into; to become 勇修行智菩薩等而為上首
64 38 wéi to be; is 勇修行智菩薩等而為上首
65 38 wéi to do 勇修行智菩薩等而為上首
66 38 wèi for 勇修行智菩薩等而為上首
67 38 wèi because of; for; to 勇修行智菩薩等而為上首
68 38 wèi to 勇修行智菩薩等而為上首
69 38 wéi in a passive construction 勇修行智菩薩等而為上首
70 38 wéi forming a rehetorical question 勇修行智菩薩等而為上首
71 38 wéi forming an adverb 勇修行智菩薩等而為上首
72 38 wéi to add emphasis 勇修行智菩薩等而為上首
73 38 wèi to support; to help 勇修行智菩薩等而為上首
74 38 wéi to govern 勇修行智菩薩等而為上首
75 38 wèi to be; bhū 勇修行智菩薩等而為上首
76 32 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness 諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提
77 31 such as; for example; for instance 如木
78 31 if 如木
79 31 in accordance with 如木
80 31 to be appropriate; should; with regard to 如木
81 31 this 如木
82 31 it is so; it is thus; can be compared with 如木
83 31 to go to 如木
84 31 to meet 如木
85 31 to appear; to seem; to be like 如木
86 31 at least as good as 如木
87 31 and 如木
88 31 or 如木
89 31 but 如木
90 31 then 如木
91 31 naturally 如木
92 31 expresses a question or doubt 如木
93 31 you 如木
94 31 the second lunar month 如木
95 31 in; at 如木
96 31 Ru 如木
97 31 Thus 如木
98 31 thus; tathā 如木
99 31 like; iva 如木
100 31 suchness; tathatā 如木
101 30 běn measure word for books 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
102 30 běn this (city, week, etc) 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
103 30 běn originally; formerly 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
104 30 běn to be one's own 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
105 30 běn origin; source; root; foundation; basis 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
106 30 běn the roots of a plant 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
107 30 běn self 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
108 30 běn measure word for flowering plants 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
109 30 běn capital 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
110 30 běn main; central; primary 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
111 30 běn according to 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
112 30 běn a version; an edition 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
113 30 běn a memorial [presented to the emperor] 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
114 30 běn a book 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
115 30 běn trunk of a tree 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
116 30 běn to investigate the root of 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
117 30 běn a manuscript for a play 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
118 30 běn Ben 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
119 30 běn root; origin; mula 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
120 30 běn becoming, being, existing; bhava 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
121 30 běn former; previous; pūrva 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
122 29 xíng to walk 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
123 29 xíng capable; competent 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
124 29 háng profession 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
125 29 háng line; row 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
126 29 xíng Kangxi radical 144 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
127 29 xíng to travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
128 29 xìng actions; conduct 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
129 29 xíng to do; to act; to practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
130 29 xíng all right; OK; okay 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
131 29 háng horizontal line 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
132 29 héng virtuous deeds 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
133 29 hàng a line of trees 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
134 29 hàng bold; steadfast 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
135 29 xíng to move 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
136 29 xíng to put into effect; to implement 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
137 29 xíng travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
138 29 xíng to circulate 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
139 29 xíng running script; running script 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
140 29 xíng temporary 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
141 29 xíng soon 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
142 29 háng rank; order 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
143 29 háng a business; a shop 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
144 29 xíng to depart; to leave 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
145 29 xíng to experience 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
146 29 xíng path; way 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
147 29 xíng xing; ballad 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
148 29 xíng a round [of drinks] 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
149 29 xíng Xing 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
150 29 xíng moreover; also 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
151 29 xíng Practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
152 29 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
153 29 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
154 28 shì is; are; am; to be 其先悉是編髮梵志
155 28 shì is exactly 其先悉是編髮梵志
156 28 shì is suitable; is in contrast 其先悉是編髮梵志
157 28 shì this; that; those 其先悉是編髮梵志
158 28 shì really; certainly 其先悉是編髮梵志
159 28 shì correct; yes; affirmative 其先悉是編髮梵志
160 28 shì true 其先悉是編髮梵志
161 28 shì is; has; exists 其先悉是編髮梵志
162 28 shì used between repetitions of a word 其先悉是編髮梵志
163 28 shì a matter; an affair 其先悉是編髮梵志
164 28 shì Shi 其先悉是編髮梵志
165 28 shì is; bhū 其先悉是編髮梵志
166 28 shì this; idam 其先悉是編髮梵志
167 27 dào way; road; path 度諸有險道
168 27 dào principle; a moral; morality 度諸有險道
169 27 dào Tao; the Way 度諸有險道
170 27 dào measure word for long things 度諸有險道
171 27 dào to say; to speak; to talk 度諸有險道
172 27 dào to think 度諸有險道
173 27 dào times 度諸有險道
174 27 dào circuit; a province 度諸有險道
175 27 dào a course; a channel 度諸有險道
176 27 dào a method; a way of doing something 度諸有險道
177 27 dào measure word for doors and walls 度諸有險道
178 27 dào measure word for courses of a meal 度諸有險道
179 27 dào a centimeter 度諸有險道
180 27 dào a doctrine 度諸有險道
181 27 dào Taoism; Daoism 度諸有險道
182 27 dào a skill 度諸有險道
183 27 dào a sect 度諸有險道
184 27 dào a line 度諸有險道
185 27 dào Way 度諸有險道
186 27 dào way; path; marga 度諸有險道
187 27 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
188 27 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
189 27 yǒu is; are; to exist 有大威德
190 27 yǒu to have; to possess 有大威德
191 27 yǒu indicates an estimate 有大威德
192 27 yǒu indicates a large quantity 有大威德
193 27 yǒu indicates an affirmative response 有大威德
194 27 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大威德
195 27 yǒu used to compare two things 有大威德
196 27 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大威德
197 27 yǒu used before the names of dynasties 有大威德
198 27 yǒu a certain thing; what exists 有大威德
199 27 yǒu multiple of ten and ... 有大威德
200 27 yǒu abundant 有大威德
201 27 yǒu purposeful 有大威德
202 27 yǒu You 有大威德
203 27 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大威德
204 27 yǒu becoming; bhava 有大威德
205 24 de potential marker 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
206 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
207 24 děi must; ought to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
208 24 děi to want to; to need to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
209 24 děi must; ought to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
210 24 de 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
211 24 de infix potential marker 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
212 24 to result in 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
213 24 to be proper; to fit; to suit 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
214 24 to be satisfied 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
215 24 to be finished 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
216 24 de result of degree 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
217 24 de marks completion of an action 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
218 24 děi satisfying 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
219 24 to contract 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
220 24 marks permission or possibility 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
221 24 expressing frustration 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
222 24 to hear 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
223 24 to have; there is 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
224 24 marks time passed 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
225 24 obtain; attain; prāpta 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
226 23 míng measure word for people 但和合名說
227 23 míng fame; renown; reputation 但和合名說
228 23 míng a name; personal name; designation 但和合名說
229 23 míng rank; position 但和合名說
230 23 míng an excuse 但和合名說
231 23 míng life 但和合名說
232 23 míng to name; to call 但和合名說
233 23 míng to express; to describe 但和合名說
234 23 míng to be called; to have the name 但和合名說
235 23 míng to own; to possess 但和合名說
236 23 míng famous; renowned 但和合名說
237 23 míng moral 但和合名說
238 23 míng name; naman 但和合名說
239 23 míng fame; renown; yasas 但和合名說
240 23 shí ten 第三不退發心如月十日
241 23 shí Kangxi radical 24 第三不退發心如月十日
242 23 shí tenth 第三不退發心如月十日
243 23 shí complete; perfect 第三不退發心如月十日
244 23 shí ten; daśa 第三不退發心如月十日
245 22 guān to look at; to watch; to observe 我今當觀彼法
246 22 guàn Taoist monastery; monastery 我今當觀彼法
247 22 guān to display; to show; to make visible 我今當觀彼法
248 22 guān Guan 我今當觀彼法
249 22 guān appearance; looks 我今當觀彼法
250 22 guān a sight; a view; a vista 我今當觀彼法
251 22 guān a concept; a viewpoint; a perspective 我今當觀彼法
252 22 guān to appreciate; to enjoy; to admire 我今當觀彼法
253 22 guàn an announcement 我今當觀彼法
254 22 guàn a high tower; a watchtower 我今當觀彼法
255 22 guān Surview 我今當觀彼法
256 22 guān Observe 我今當觀彼法
257 22 guàn insight; vipasyana; vipassana 我今當觀彼法
258 22 guān mindfulness; contemplation; smrti 我今當觀彼法
259 22 guān recollection; anusmrti 我今當觀彼法
260 22 guān viewing; avaloka 我今當觀彼法
261 22 何等 héděng which?; what?; how?; what? 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
262 22 何等 héděng sigh 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
263 22 yòu again; also 天子又問文殊師利
264 22 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 天子又問文殊師利
265 22 yòu Kangxi radical 29 天子又問文殊師利
266 22 yòu and 天子又問文殊師利
267 22 yòu furthermore 天子又問文殊師利
268 22 yòu in addition 天子又問文殊師利
269 22 yòu but 天子又問文殊師利
270 22 yòu again; also; moreover; punar 天子又問文殊師利
271 21 no 身則無知無覺
272 21 Kangxi radical 71 身則無知無覺
273 21 to not have; without 身則無知無覺
274 21 has not yet 身則無知無覺
275 21 mo 身則無知無覺
276 21 do not 身則無知無覺
277 21 not; -less; un- 身則無知無覺
278 21 regardless of 身則無知無覺
279 21 to not have 身則無知無覺
280 21 um 身則無知無覺
281 21 Wu 身則無知無覺
282 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 身則無知無覺
283 21 not; non- 身則無知無覺
284 21 mo 身則無知無覺
285 19 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者
286 19 二者 èrzhě the two; both 二者
287 19 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者
288 18 method; way 吹法蠡
289 18 France 吹法蠡
290 18 the law; rules; regulations 吹法蠡
291 18 the teachings of the Buddha; Dharma 吹法蠡
292 18 a standard; a norm 吹法蠡
293 18 an institution 吹法蠡
294 18 to emulate 吹法蠡
295 18 magic; a magic trick 吹法蠡
296 18 punishment 吹法蠡
297 18 Fa 吹法蠡
298 18 a precedent 吹法蠡
299 18 a classification of some kinds of Han texts 吹法蠡
300 18 relating to a ceremony or rite 吹法蠡
301 18 Dharma 吹法蠡
302 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 吹法蠡
303 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 吹法蠡
304 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 吹法蠡
305 18 quality; characteristic 吹法蠡
306 18 zhū all; many; various 皆得諸忍諸陀羅尼
307 18 zhū Zhu 皆得諸忍諸陀羅尼
308 18 zhū all; members of the class 皆得諸忍諸陀羅尼
309 18 zhū interrogative particle 皆得諸忍諸陀羅尼
310 18 zhū him; her; them; it 皆得諸忍諸陀羅尼
311 18 zhū of; in 皆得諸忍諸陀羅尼
312 18 zhū all; many; sarva 皆得諸忍諸陀羅尼
313 18 二種 èr zhǒng two kinds 諸菩薩摩訶薩略道有二種
314 18 方便 fāngbiàn convenient 初發心如取藥草方便
315 18 方便 fāngbiàn to to the toilet 初發心如取藥草方便
316 18 方便 fāngbiàn to have money to lend 初發心如取藥草方便
317 18 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 初發心如取藥草方便
318 18 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 初發心如取藥草方便
319 18 方便 fāngbiàn appropriate 初發心如取藥草方便
320 18 方便 fāngbiàn Convenience 初發心如取藥草方便
321 18 方便 fāngbiàn expedient means 初發心如取藥草方便
322 18 方便 fāngbiàn Skillful Means 初發心如取藥草方便
323 18 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 初發心如取藥草方便
324 18 wèn to ask 問文殊師利言
325 18 wèn to inquire after 問文殊師利言
326 18 wèn to interrogate 問文殊師利言
327 18 wèn to hold responsible 問文殊師利言
328 18 wèn to request something 問文殊師利言
329 18 wèn to rebuke 問文殊師利言
330 18 wèn to send an official mission bearing gifts 問文殊師利言
331 18 wèn news 問文殊師利言
332 18 wèn to propose marriage 問文殊師利言
333 18 wén to inform 問文殊師利言
334 18 wèn to research 問文殊師利言
335 18 wèn Wen 問文殊師利言
336 18 wèn to 問文殊師利言
337 18 wèn a question 問文殊師利言
338 18 wèn ask; prccha 問文殊師利言
339 18 答言 dá yán to reply 文殊師利答言
340 17 not; no 發菩提心者不執著一切法
341 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 發菩提心者不執著一切法
342 17 as a correlative 發菩提心者不執著一切法
343 17 no (answering a question) 發菩提心者不執著一切法
344 17 forms a negative adjective from a noun 發菩提心者不執著一切法
345 17 at the end of a sentence to form a question 發菩提心者不執著一切法
346 17 to form a yes or no question 發菩提心者不執著一切法
347 17 infix potential marker 發菩提心者不執著一切法
348 17 no; na 發菩提心者不執著一切法
349 17 hair 無發心發
350 17 to send out; to issue; to emit; to radiate 無發心發
351 17 round 無發心發
352 17 to hand over; to deliver; to offer 無發心發
353 17 to express; to show; to be manifest 無發心發
354 17 to start out; to set off 無發心發
355 17 to open 無發心發
356 17 to requisition 無發心發
357 17 to occur 無發心發
358 17 to declare; to proclaim; to utter 無發心發
359 17 to express; to give vent 無發心發
360 17 to excavate 無發心發
361 17 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 無發心發
362 17 to get rich 無發心發
363 17 to rise; to expand; to inflate; to swell 無發心發
364 17 to sell 無發心發
365 17 to shoot with a bow 無發心發
366 17 to rise in revolt 無發心發
367 17 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 無發心發
368 17 to enlighten; to inspire 無發心發
369 17 to publicize; to make known; to show off; to spread 無發心發
370 17 to ignite; to set on fire 無發心發
371 17 to sing; to play 無發心發
372 17 to feel; to sense 無發心發
373 17 to act; to do 無發心發
374 17 grass and moss 無發心發
375 17 Fa 無發心發
376 17 to issue; to emit; utpāda 無發心發
377 16 zhù to dwell; to live; to reside 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
378 16 zhù to stop; to halt 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
379 16 zhù to retain; to remain 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
380 16 zhù to lodge at [temporarily] 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
381 16 zhù firmly; securely 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
382 16 zhù verb complement 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
383 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
384 16 xīn heart [organ] 心則如幻從眾緣生
385 16 xīn Kangxi radical 61 心則如幻從眾緣生
386 16 xīn mind; consciousness 心則如幻從眾緣生
387 16 xīn the center; the core; the middle 心則如幻從眾緣生
388 16 xīn one of the 28 star constellations 心則如幻從眾緣生
389 16 xīn heart 心則如幻從眾緣生
390 16 xīn emotion 心則如幻從眾緣生
391 16 xīn intention; consideration 心則如幻從眾緣生
392 16 xīn disposition; temperament 心則如幻從眾緣生
393 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心則如幻從眾緣生
394 16 zhǒng kind; type 轉生死種示涅槃性
395 16 zhòng to plant; to grow; to cultivate 轉生死種示涅槃性
396 16 zhǒng kind; type 轉生死種示涅槃性
397 16 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 轉生死種示涅槃性
398 16 zhǒng seed; strain 轉生死種示涅槃性
399 16 zhǒng offspring 轉生死種示涅槃性
400 16 zhǒng breed 轉生死種示涅槃性
401 16 zhǒng race 轉生死種示涅槃性
402 16 zhǒng species 轉生死種示涅槃性
403 16 zhǒng root; source; origin 轉生死種示涅槃性
404 16 zhǒng grit; guts 轉生死種示涅槃性
405 16 zhǒng seed; bīja 轉生死種示涅槃性
406 16 shēng to be born; to give birth 四大所造從父母生
407 16 shēng to live 四大所造從父母生
408 16 shēng raw 四大所造從父母生
409 16 shēng a student 四大所造從父母生
410 16 shēng life 四大所造從父母生
411 16 shēng to produce; to give rise 四大所造從父母生
412 16 shēng alive 四大所造從父母生
413 16 shēng a lifetime 四大所造從父母生
414 16 shēng to initiate; to become 四大所造從父母生
415 16 shēng to grow 四大所造從父母生
416 16 shēng unfamiliar 四大所造從父母生
417 16 shēng not experienced 四大所造從父母生
418 16 shēng hard; stiff; strong 四大所造從父母生
419 16 shēng very; extremely 四大所造從父母生
420 16 shēng having academic or professional knowledge 四大所造從父母生
421 16 shēng a male role in traditional theatre 四大所造從父母生
422 16 shēng gender 四大所造從父母生
423 16 shēng to develop; to grow 四大所造從父母生
424 16 shēng to set up 四大所造從父母生
425 16 shēng a prostitute 四大所造從父母生
426 16 shēng a captive 四大所造從父母生
427 16 shēng a gentleman 四大所造從父母生
428 16 shēng Kangxi radical 100 四大所造從父母生
429 16 shēng unripe 四大所造從父母生
430 16 shēng nature 四大所造從父母生
431 16 shēng to inherit; to succeed 四大所造從父母生
432 16 shēng destiny 四大所造從父母生
433 16 shēng birth 四大所造從父母生
434 16 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind 是發菩提心住
435 14 不退 bùtuì to not leave; to not go back 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
436 14 不退 bùtuì not finished 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
437 14 不退 bùtuì not waning 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
438 14 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
439 14 何為 héwéi what are you doing? 以何為本
440 14 何為 héwéi what's up? 以何為本
441 14 何為 héwéi why ask? 以何為本
442 14 何為 héwèi why 以何為本
443 14 何為 héwèi why; how; kim 以何為本
444 13 néng can; able 如是能證菩提者
445 13 néng ability; capacity 如是能證菩提者
446 13 néng a mythical bear-like beast 如是能證菩提者
447 13 néng energy 如是能證菩提者
448 13 néng function; use 如是能證菩提者
449 13 néng may; should; permitted to 如是能證菩提者
450 13 néng talent 如是能證菩提者
451 13 néng expert at 如是能證菩提者
452 13 néng to be in harmony 如是能證菩提者
453 13 néng to tend to; to care for 如是能證菩提者
454 13 néng to reach; to arrive at 如是能證菩提者
455 13 néng as long as; only 如是能證菩提者
456 13 néng even if 如是能證菩提者
457 13 néng but 如是能證菩提者
458 13 néng in this way 如是能證菩提者
459 13 néng to be able; śak 如是能證菩提者
460 13 néng skilful; pravīṇa 如是能證菩提者
461 13 無盡 wújìn endless; inexhaustible 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
462 13 無盡 wújìn endless 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
463 13 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
464 13 zhī to know 無所識知
465 13 zhī to comprehend 無所識知
466 13 zhī to inform; to tell 無所識知
467 13 zhī to administer 無所識知
468 13 zhī to distinguish; to discern 無所識知
469 13 zhī to be close friends 無所識知
470 13 zhī to feel; to sense; to perceive 無所識知
471 13 zhī to receive; to entertain 無所識知
472 13 zhī knowledge 無所識知
473 13 zhī consciousness; perception 無所識知
474 13 zhī a close friend 無所識知
475 13 zhì wisdom 無所識知
476 13 zhì Zhi 無所識知
477 13 zhī Understanding 無所識知
478 13 zhī know; jña 無所識知
479 13 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 又方便者知諸法相應
480 13 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 又方便者知諸法相應
481 13 相應 xiāngying cheap; inexpensive 又方便者知諸法相應
482 13 相應 xiāngyìng response, correspond 又方便者知諸法相應
483 13 相應 xiāngyìng concomitant 又方便者知諸法相應
484 13 相應 xiāngyìng Sō-ō 又方便者知諸法相應
485 12 duàn absolutely; decidedly 斷渴愛
486 12 duàn to judge 斷渴愛
487 12 duàn to severe; to break 斷渴愛
488 12 duàn to stop 斷渴愛
489 12 duàn to quit; to give up 斷渴愛
490 12 duàn to intercept 斷渴愛
491 12 duàn to divide 斷渴愛
492 12 duàn to isolate 斷渴愛
493 12 duàn cutting off; uccheda 斷渴愛
494 12 寂靜 jìjìng quiet 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
495 12 寂靜 jìjìng tranquility 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
496 12 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
497 12 寂靜 jìjìng Nirvana 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
498 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 但有名字世俗故說
499 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 但有名字世俗故說
500 12 shuì to persuade 但有名字世俗故說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
诸菩萨 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas
use; yogena
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. zhì
 2. zhì
 1. Wisdom
 2. jnana; knowing
天子
 1. tiānzǐ
 2. tiānzǐ
 1. devaputra; the son of a god
 2. crown prince; yuvarājan
therefore; tasmāt
发心 發心
 1. fàxīn
 2. fàxīn
 3. fàxīn
 1. Resolve
 2. to resolve
 3. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
善男子
 1. shàn nánzi
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
慧智 104 Hui Zhi
伽耶城 106 Bodh Gaya
伽耶山顶经 伽耶山頂經 106 The Sutra Taught on Gaya Mountain; Jia Ye Shanding Jing
伽耶山 106 Gayā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
菩提流支 112 Bodhiruci
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天竺 116 India; Indian subcontinent
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
香象 120 Gandhahastī
勇施菩萨 勇施菩薩 121 Pradānaśūra bodhisattva
元魏 121 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 136.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不异 不異 98 not different
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
初地 99 the first ground
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
逮得己利 100 having attained their own goals
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
谛行 諦行 100 right action
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
二道 195 the two paths
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法行 102 to practice the Dharma
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
光德 103 radiant attainment; prabhāsaprāptā; avabhāsaprāptāyā
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
尽诸有结 盡諸有結 106 fetters completely destroyed
净智 淨智 106 Pure Wisdom
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能行 110 ability to act
平等心 112 an impartial mind
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净国土 清淨國土 113 pure land
人非人 114 kijnara; human or non-human being
如法 114 In Accord With
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄事 攝事 115 means of embracing
身业 身業 115 physical karma
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
实修 實修 115 true practice
十八界 115 eighteen realms
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
所作已办 所作已辦 115 their work done
所行 115 actions; practice
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
外境界 119 external realm
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
未来际 未來際 119 the limit of the future
我相 119 the notion of a self
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无所有 無所有 119 nothingness
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无碍道 無礙道 119 uninterupted way; immediate path; ānantaryamārga
无漏道 無漏道 119 the undefiled way; anāsravamārga
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
相分 120 an idea; a form
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
心得自在 120 having attained mastery of their minds
信受奉行 120 to receive and practice
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
澡浴 122 to wash
正观 正觀 122 right observation
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正智 122 correct understanding; wisdom
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings