Glossary and Vocabulary for The Sutra Taught on Gaya Mountain (Jia Ye Shanding Jing) 伽耶山頂經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 zhě ca 菩提者
2 71 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩無量無邊
3 71 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩無量無邊
4 71 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩無量無邊
5 56 to use; to grasp 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
6 56 to rely on 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
7 56 to regard 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
8 56 to be able to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
9 56 to order; to command 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
10 56 used after a verb 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
11 56 a reason; a cause 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
12 56 Israel 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
13 56 Yi 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
14 56 use; yogena 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
15 50 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利默知世尊所念如是
16 48 zhì wisdom; knowledge; understanding 勇修行智菩薩等而為上首
17 48 zhì care; prudence 勇修行智菩薩等而為上首
18 48 zhì Zhi 勇修行智菩薩等而為上首
19 48 zhì clever 勇修行智菩薩等而為上首
20 48 zhì Wisdom 勇修行智菩薩等而為上首
21 48 zhì jnana; knowing 勇修行智菩薩等而為上首
22 47 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 會中有天子名月淨光德
23 47 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 會中有天子名月淨光德
24 47 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 會中有天子名月淨光德
25 40 發心 fàxīn to make a pledge; to establish an aspiration 善女人云何於菩提發心住
26 40 發心 fàxīn Resolve 善女人云何於菩提發心住
27 40 發心 fàxīn to resolve 善女人云何於菩提發心住
28 40 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 善女人云何於菩提發心住
29 38 wéi to act as; to serve 勇修行智菩薩等而為上首
30 38 wéi to change into; to become 勇修行智菩薩等而為上首
31 38 wéi to be; is 勇修行智菩薩等而為上首
32 38 wéi to do 勇修行智菩薩等而為上首
33 38 wèi to support; to help 勇修行智菩薩等而為上首
34 38 wéi to govern 勇修行智菩薩等而為上首
35 38 wèi to be; bhū 勇修行智菩薩等而為上首
36 38 善男子 shàn nánzi good men 善男子
37 38 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
38 32 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness 諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提
39 30 běn to be one's own 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
40 30 běn origin; source; root; foundation; basis 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
41 30 běn the roots of a plant 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
42 30 běn capital 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
43 30 běn main; central; primary 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
44 30 běn according to 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
45 30 běn a version; an edition 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
46 30 běn a memorial [presented to the emperor] 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
47 30 běn a book 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
48 30 běn trunk of a tree 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
49 30 běn to investigate the root of 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
50 30 běn a manuscript for a play 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
51 30 běn Ben 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
52 30 běn root; origin; mula 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
53 30 běn becoming, being, existing; bhava 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
54 30 běn former; previous; pūrva 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
55 29 xíng to walk 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
56 29 xíng capable; competent 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
57 29 háng profession 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
58 29 xíng Kangxi radical 144 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
59 29 xíng to travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
60 29 xìng actions; conduct 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
61 29 xíng to do; to act; to practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
62 29 xíng all right; OK; okay 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
63 29 háng horizontal line 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
64 29 héng virtuous deeds 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
65 29 hàng a line of trees 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
66 29 hàng bold; steadfast 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
67 29 xíng to move 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
68 29 xíng to put into effect; to implement 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
69 29 xíng travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
70 29 xíng to circulate 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
71 29 xíng running script; running script 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
72 29 xíng temporary 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
73 29 háng rank; order 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
74 29 háng a business; a shop 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
75 29 xíng to depart; to leave 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
76 29 xíng to experience 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
77 29 xíng path; way 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
78 29 xíng xing; ballad 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
79 29 xíng Xing 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
80 29 xíng Practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
81 29 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
82 29 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
83 27 dào way; road; path 度諸有險道
84 27 dào principle; a moral; morality 度諸有險道
85 27 dào Tao; the Way 度諸有險道
86 27 dào to say; to speak; to talk 度諸有險道
87 27 dào to think 度諸有險道
88 27 dào circuit; a province 度諸有險道
89 27 dào a course; a channel 度諸有險道
90 27 dào a method; a way of doing something 度諸有險道
91 27 dào a doctrine 度諸有險道
92 27 dào Taoism; Daoism 度諸有險道
93 27 dào a skill 度諸有險道
94 27 dào a sect 度諸有險道
95 27 dào a line 度諸有險道
96 27 dào Way 度諸有險道
97 27 dào way; path; marga 度諸有險道
98 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
99 24 děi to want to; to need to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
100 24 děi must; ought to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
101 24 de 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
102 24 de infix potential marker 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
103 24 to result in 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
104 24 to be proper; to fit; to suit 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
105 24 to be satisfied 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
106 24 to be finished 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
107 24 děi satisfying 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
108 24 to contract 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
109 24 to hear 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
110 24 to have; there is 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
111 24 marks time passed 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
112 24 obtain; attain; prāpta 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
113 23 míng fame; renown; reputation 但和合名說
114 23 míng a name; personal name; designation 但和合名說
115 23 míng rank; position 但和合名說
116 23 míng an excuse 但和合名說
117 23 míng life 但和合名說
118 23 míng to name; to call 但和合名說
119 23 míng to express; to describe 但和合名說
120 23 míng to be called; to have the name 但和合名說
121 23 míng to own; to possess 但和合名說
122 23 míng famous; renowned 但和合名說
123 23 míng moral 但和合名說
124 23 míng name; naman 但和合名說
125 23 míng fame; renown; yasas 但和合名說
126 23 shí ten 第三不退發心如月十日
127 23 shí Kangxi radical 24 第三不退發心如月十日
128 23 shí tenth 第三不退發心如月十日
129 23 shí complete; perfect 第三不退發心如月十日
130 23 shí ten; daśa 第三不退發心如月十日
131 22 guān to look at; to watch; to observe 我今當觀彼法
132 22 guàn Taoist monastery; monastery 我今當觀彼法
133 22 guān to display; to show; to make visible 我今當觀彼法
134 22 guān Guan 我今當觀彼法
135 22 guān appearance; looks 我今當觀彼法
136 22 guān a sight; a view; a vista 我今當觀彼法
137 22 guān a concept; a viewpoint; a perspective 我今當觀彼法
138 22 guān to appreciate; to enjoy; to admire 我今當觀彼法
139 22 guàn an announcement 我今當觀彼法
140 22 guàn a high tower; a watchtower 我今當觀彼法
141 22 guān Surview 我今當觀彼法
142 22 guān Observe 我今當觀彼法
143 22 guàn insight; vipasyana; vipassana 我今當觀彼法
144 22 guān mindfulness; contemplation; smrti 我今當觀彼法
145 22 guān recollection; anusmrti 我今當觀彼法
146 22 guān viewing; avaloka 我今當觀彼法
147 22 yòu Kangxi radical 29 天子又問文殊師利
148 21 Kangxi radical 71 身則無知無覺
149 21 to not have; without 身則無知無覺
150 21 mo 身則無知無覺
151 21 to not have 身則無知無覺
152 21 Wu 身則無知無覺
153 21 mo 身則無知無覺
154 19 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者
155 19 二者 èrzhě the two; both 二者
156 19 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者
157 18 二種 èr zhǒng two kinds 諸菩薩摩訶薩略道有二種
158 18 方便 fāngbiàn convenient 初發心如取藥草方便
159 18 方便 fāngbiàn to to the toilet 初發心如取藥草方便
160 18 方便 fāngbiàn to have money to lend 初發心如取藥草方便
161 18 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 初發心如取藥草方便
162 18 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 初發心如取藥草方便
163 18 方便 fāngbiàn appropriate 初發心如取藥草方便
164 18 方便 fāngbiàn Convenience 初發心如取藥草方便
165 18 方便 fāngbiàn expedient means 初發心如取藥草方便
166 18 方便 fāngbiàn Skillful Means 初發心如取藥草方便
167 18 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 初發心如取藥草方便
168 18 wèn to ask 問文殊師利言
169 18 wèn to inquire after 問文殊師利言
170 18 wèn to interrogate 問文殊師利言
171 18 wèn to hold responsible 問文殊師利言
172 18 wèn to request something 問文殊師利言
173 18 wèn to rebuke 問文殊師利言
174 18 wèn to send an official mission bearing gifts 問文殊師利言
175 18 wèn news 問文殊師利言
176 18 wèn to propose marriage 問文殊師利言
177 18 wén to inform 問文殊師利言
178 18 wèn to research 問文殊師利言
179 18 wèn Wen 問文殊師利言
180 18 wèn a question 問文殊師利言
181 18 wèn ask; prccha 問文殊師利言
182 18 答言 dá yán to reply 文殊師利答言
183 18 method; way 吹法蠡
184 18 France 吹法蠡
185 18 the law; rules; regulations 吹法蠡
186 18 the teachings of the Buddha; Dharma 吹法蠡
187 18 a standard; a norm 吹法蠡
188 18 an institution 吹法蠡
189 18 to emulate 吹法蠡
190 18 magic; a magic trick 吹法蠡
191 18 punishment 吹法蠡
192 18 Fa 吹法蠡
193 18 a precedent 吹法蠡
194 18 a classification of some kinds of Han texts 吹法蠡
195 18 relating to a ceremony or rite 吹法蠡
196 18 Dharma 吹法蠡
197 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 吹法蠡
198 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 吹法蠡
199 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 吹法蠡
200 18 quality; characteristic 吹法蠡
201 17 hair 無發心發
202 17 to send out; to issue; to emit; to radiate 無發心發
203 17 to hand over; to deliver; to offer 無發心發
204 17 to express; to show; to be manifest 無發心發
205 17 to start out; to set off 無發心發
206 17 to open 無發心發
207 17 to requisition 無發心發
208 17 to occur 無發心發
209 17 to declare; to proclaim; to utter 無發心發
210 17 to express; to give vent 無發心發
211 17 to excavate 無發心發
212 17 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 無發心發
213 17 to get rich 無發心發
214 17 to rise; to expand; to inflate; to swell 無發心發
215 17 to sell 無發心發
216 17 to shoot with a bow 無發心發
217 17 to rise in revolt 無發心發
218 17 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 無發心發
219 17 to enlighten; to inspire 無發心發
220 17 to publicize; to make known; to show off; to spread 無發心發
221 17 to ignite; to set on fire 無發心發
222 17 to sing; to play 無發心發
223 17 to feel; to sense 無發心發
224 17 to act; to do 無發心發
225 17 grass and moss 無發心發
226 17 Fa 無發心發
227 17 to issue; to emit; utpāda 無發心發
228 17 infix potential marker 發菩提心者不執著一切法
229 16 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind 是發菩提心住
230 16 xīn heart [organ] 心則如幻從眾緣生
231 16 xīn Kangxi radical 61 心則如幻從眾緣生
232 16 xīn mind; consciousness 心則如幻從眾緣生
233 16 xīn the center; the core; the middle 心則如幻從眾緣生
234 16 xīn one of the 28 star constellations 心則如幻從眾緣生
235 16 xīn heart 心則如幻從眾緣生
236 16 xīn emotion 心則如幻從眾緣生
237 16 xīn intention; consideration 心則如幻從眾緣生
238 16 xīn disposition; temperament 心則如幻從眾緣生
239 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心則如幻從眾緣生
240 16 zhù to dwell; to live; to reside 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
241 16 zhù to stop; to halt 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
242 16 zhù to retain; to remain 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
243 16 zhù to lodge at [temporarily] 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
244 16 zhù verb complement 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
245 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
246 16 shēng to be born; to give birth 四大所造從父母生
247 16 shēng to live 四大所造從父母生
248 16 shēng raw 四大所造從父母生
249 16 shēng a student 四大所造從父母生
250 16 shēng life 四大所造從父母生
251 16 shēng to produce; to give rise 四大所造從父母生
252 16 shēng alive 四大所造從父母生
253 16 shēng a lifetime 四大所造從父母生
254 16 shēng to initiate; to become 四大所造從父母生
255 16 shēng to grow 四大所造從父母生
256 16 shēng unfamiliar 四大所造從父母生
257 16 shēng not experienced 四大所造從父母生
258 16 shēng hard; stiff; strong 四大所造從父母生
259 16 shēng having academic or professional knowledge 四大所造從父母生
260 16 shēng a male role in traditional theatre 四大所造從父母生
261 16 shēng gender 四大所造從父母生
262 16 shēng to develop; to grow 四大所造從父母生
263 16 shēng to set up 四大所造從父母生
264 16 shēng a prostitute 四大所造從父母生
265 16 shēng a captive 四大所造從父母生
266 16 shēng a gentleman 四大所造從父母生
267 16 shēng Kangxi radical 100 四大所造從父母生
268 16 shēng unripe 四大所造從父母生
269 16 shēng nature 四大所造從父母生
270 16 shēng to inherit; to succeed 四大所造從父母生
271 16 shēng destiny 四大所造從父母生
272 16 shēng birth 四大所造從父母生
273 16 zhǒng kind; type 轉生死種示涅槃性
274 16 zhòng to plant; to grow; to cultivate 轉生死種示涅槃性
275 16 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 轉生死種示涅槃性
276 16 zhǒng seed; strain 轉生死種示涅槃性
277 16 zhǒng offspring 轉生死種示涅槃性
278 16 zhǒng breed 轉生死種示涅槃性
279 16 zhǒng race 轉生死種示涅槃性
280 16 zhǒng species 轉生死種示涅槃性
281 16 zhǒng root; source; origin 轉生死種示涅槃性
282 16 zhǒng grit; guts 轉生死種示涅槃性
283 16 zhǒng seed; bīja 轉生死種示涅槃性
284 14 不退 bùtuì to not leave; to not go back 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
285 14 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
286 13 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 又方便者知諸法相應
287 13 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 又方便者知諸法相應
288 13 相應 xiāngying cheap; inexpensive 又方便者知諸法相應
289 13 相應 xiāngyìng response, correspond 又方便者知諸法相應
290 13 相應 xiāngyìng concomitant 又方便者知諸法相應
291 13 相應 xiāngyìng Sō-ō 又方便者知諸法相應
292 13 néng can; able 如是能證菩提者
293 13 néng ability; capacity 如是能證菩提者
294 13 néng a mythical bear-like beast 如是能證菩提者
295 13 néng energy 如是能證菩提者
296 13 néng function; use 如是能證菩提者
297 13 néng talent 如是能證菩提者
298 13 néng expert at 如是能證菩提者
299 13 néng to be in harmony 如是能證菩提者
300 13 néng to tend to; to care for 如是能證菩提者
301 13 néng to reach; to arrive at 如是能證菩提者
302 13 néng to be able; śak 如是能證菩提者
303 13 néng skilful; pravīṇa 如是能證菩提者
304 13 zhī to know 無所識知
305 13 zhī to comprehend 無所識知
306 13 zhī to inform; to tell 無所識知
307 13 zhī to administer 無所識知
308 13 zhī to distinguish; to discern 無所識知
309 13 zhī to be close friends 無所識知
310 13 zhī to feel; to sense; to perceive 無所識知
311 13 zhī to receive; to entertain 無所識知
312 13 zhī knowledge 無所識知
313 13 zhī consciousness; perception 無所識知
314 13 zhī a close friend 無所識知
315 13 zhì wisdom 無所識知
316 13 zhì Zhi 無所識知
317 13 zhī Understanding 無所識知
318 13 zhī know; jña 無所識知
319 13 無盡 wújìn endless; inexhaustible 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
320 13 無盡 wújìn endless 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
321 13 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
322 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 但有名字世俗故說
323 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 但有名字世俗故說
324 12 shuì to persuade 但有名字世俗故說
325 12 shuō to teach; to recite; to explain 但有名字世俗故說
326 12 shuō a doctrine; a theory 但有名字世俗故說
327 12 shuō to claim; to assert 但有名字世俗故說
328 12 shuō allocution 但有名字世俗故說
329 12 shuō to criticize; to scold 但有名字世俗故說
330 12 shuō to indicate; to refer to 但有名字世俗故說
331 12 shuō speach; vāda 但有名字世俗故說
332 12 shuō to speak; bhāṣate 但有名字世俗故說
333 12 shuō to instruct 但有名字世俗故說
334 12 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心
335 12 duàn to judge 斷渴愛
336 12 duàn to severe; to break 斷渴愛
337 12 duàn to stop 斷渴愛
338 12 duàn to quit; to give up 斷渴愛
339 12 duàn to intercept 斷渴愛
340 12 duàn to divide 斷渴愛
341 12 duàn to isolate 斷渴愛
342 12 èr two 何等為二
343 12 èr Kangxi radical 7 何等為二
344 12 èr second 何等為二
345 12 èr twice; double; di- 何等為二
346 12 èr more than one kind 何等為二
347 12 èr two; dvā; dvi 何等為二
348 12 èr both; dvaya 何等為二
349 12 對治 duì zhì to remedy 諸菩薩摩訶薩有十種對治法
350 12 對治 duì zhì an equal to; an opposite; an antidote 諸菩薩摩訶薩有十種對治法
351 12 一生補處 yīshēng bǔ chù ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life 一生補處發心
352 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
353 12 菩提 pútí bodhi 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
354 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
355 12 寂靜 jìjìng quiet 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
356 12 寂靜 jìjìng tranquility 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
357 12 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
358 12 寂靜 jìjìng Nirvana 諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地
359 12 sān three 以三善行為本
360 12 sān third 以三善行為本
361 12 sān more than two 以三善行為本
362 12 sān very few 以三善行為本
363 12 sān San 以三善行為本
364 12 sān three; tri 以三善行為本
365 12 sān sa 以三善行為本
366 12 sān three kinds; trividha 以三善行為本
367 11 第三 dì sān third 第三不退發心如莖
368 11 第三 dì sān third; tṛtīya 第三不退發心如莖
369 11 to go back; to return 復有二種略道
370 11 to resume; to restart 復有二種略道
371 11 to do in detail 復有二種略道
372 11 to restore 復有二種略道
373 11 to respond; to reply to 復有二種略道
374 11 Fu; Return 復有二種略道
375 11 to retaliate; to reciprocate 復有二種略道
376 11 to avoid forced labor or tax 復有二種略道
377 11 Fu 復有二種略道
378 11 doubled; to overlapping; folded 復有二種略道
379 11 a lined garment with doubled thickness 復有二種略道
380 11 soil; ground; land 第三不退發心能過不定地
381 11 floor 第三不退發心能過不定地
382 11 the earth 第三不退發心能過不定地
383 11 fields 第三不退發心能過不定地
384 11 a place 第三不退發心能過不定地
385 11 a situation; a position 第三不退發心能過不定地
386 11 background 第三不退發心能過不定地
387 11 terrain 第三不退發心能過不定地
388 11 a territory; a region 第三不退發心能過不定地
389 11 used after a distance measure 第三不退發心能過不定地
390 11 coming from the same clan 第三不退發心能過不定地
391 11 earth; pṛthivī 第三不退發心能過不定地
392 11 stage; ground; level; bhumi 第三不退發心能過不定地
393 11 第二 dì èr second 第二行發心如牙生增長
394 11 第二 dì èr second; dvitīya 第二行發心如牙生增長
395 11 第四 dì sì fourth 第四一生補處發心如果等有用
396 11 第四 dì sì fourth; caturtha 第四一生補處發心如果等有用
397 11 yìng to answer; to respond 應如彼菩提相而發心住
398 11 yìng to confirm; to verify 應如彼菩提相而發心住
399 11 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如彼菩提相而發心住
400 11 yìng to accept 應如彼菩提相而發心住
401 11 yìng to permit; to allow 應如彼菩提相而發心住
402 11 yìng to echo 應如彼菩提相而發心住
403 11 yìng to handle; to deal with 應如彼菩提相而發心住
404 11 yìng Ying 應如彼菩提相而發心住
405 10 一切 yīqiè temporary 一切心得自在
406 10 一切 yīqiè the same 一切心得自在
407 10 meaning; sense 何謂菩薩摩訶薩義
408 10 justice; right action; righteousness 何謂菩薩摩訶薩義
409 10 artificial; man-made; fake 何謂菩薩摩訶薩義
410 10 chivalry; generosity 何謂菩薩摩訶薩義
411 10 just; righteous 何謂菩薩摩訶薩義
412 10 adopted 何謂菩薩摩訶薩義
413 10 a relationship 何謂菩薩摩訶薩義
414 10 volunteer 何謂菩薩摩訶薩義
415 10 something suitable 何謂菩薩摩訶薩義
416 10 a martyr 何謂菩薩摩訶薩義
417 10 a law 何謂菩薩摩訶薩義
418 10 Yi 何謂菩薩摩訶薩義
419 10 Righteousness 何謂菩薩摩訶薩義
420 10 aim; artha 何謂菩薩摩訶薩義
421 9 yīn cause; reason 能成就因
422 9 yīn to accord with 能成就因
423 9 yīn to follow 能成就因
424 9 yīn to rely on 能成就因
425 9 yīn via; through 能成就因
426 9 yīn to continue 能成就因
427 9 yīn to receive 能成就因
428 9 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 能成就因
429 9 yīn to seize an opportunity 能成就因
430 9 yīn to be like 能成就因
431 9 yīn a standrd; a criterion 能成就因
432 9 yīn cause; hetu 能成就因
433 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 以於一切眾生平等心為本
434 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 以於一切眾生平等心為本
435 9 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧如月十五日
436 9 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧如月十五日
437 9 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 如來智慧如月十五日
438 9 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 如來智慧如月十五日
439 9 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 我得阿耨多羅三藐三菩提
440 9 差別 chābié a difference; a distinction 第二行發心如差別諸章智
441 9 差別 chābié discrimination 第二行發心如差別諸章智
442 9 差別 chābié discrimination; pariccheda 第二行發心如差別諸章智
443 9 差別 chābié distinction 第二行發心如差別諸章智
444 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是諸菩薩摩訶薩其數無量
445 8 to leave; to depart; to go away; to part 離諸罪田示于福田
446 8 a mythical bird 離諸罪田示于福田
447 8 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸罪田示于福田
448 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸罪田示于福田
449 8 chī a dragon with horns not yet grown 離諸罪田示于福田
450 8 a mountain ash 離諸罪田示于福田
451 8 vanilla; a vanilla-like herb 離諸罪田示于福田
452 8 to be scattered; to be separated 離諸罪田示于福田
453 8 to cut off 離諸罪田示于福田
454 8 to violate; to be contrary to 離諸罪田示于福田
455 8 to be distant from 離諸罪田示于福田
456 8 two 離諸罪田示于福田
457 8 to array; to align 離諸罪田示于福田
458 8 to pass through; to experience 離諸罪田示于福田
459 8 transcendence 離諸罪田示于福田
460 8 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸罪田示于福田
461 8 Buddha; Awakened One 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
462 8 relating to Buddhism 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
463 8 a statue or image of a Buddha 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
464 8 a Buddhist text 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
465 8 to touch; to stroke 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
466 8 Buddha 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
467 8 Buddha; Awakened One 文殊師利法王子在大眾中立佛右面
468 8 一法 yī fǎ one dharma; one thing 彼義無有一法共相應
469 8 to go; to 入於諸佛甚深三昧
470 8 to rely on; to depend on 入於諸佛甚深三昧
471 8 Yu 入於諸佛甚深三昧
472 8 a crow 入於諸佛甚深三昧
473 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 欲令一切眾生身業清淨故
474 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 欲令一切眾生身業清淨故
475 8 清淨 qīngjìng concise 欲令一切眾生身業清淨故
476 8 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 欲令一切眾生身業清淨故
477 8 清淨 qīngjìng pure and clean 欲令一切眾生身業清淨故
478 8 清淨 qīngjìng purity 欲令一切眾生身業清淨故
479 8 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 欲令一切眾生身業清淨故
480 8 suǒ a few; various; some 何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法
481 8 suǒ a place; a location 何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法
482 8 suǒ indicates a passive voice 何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法
483 8 suǒ an ordinal number 何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法
484 8 suǒ meaning 何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法
485 8 suǒ garrison 何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法
486 8 suǒ place; pradeśa 何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法
487 8 guò to cross; to go over; to pass 過諸言說
488 8 guò to surpass; to exceed 過諸言說
489 8 guò to experience; to pass time 過諸言說
490 8 guò to go 過諸言說
491 8 guò a mistake 過諸言說
492 8 guō Guo 過諸言說
493 8 guò to die 過諸言說
494 8 guò to shift 過諸言說
495 8 guò to endure 過諸言說
496 8 guò to pay a visit; to call on 過諸言說
497 8 guò gone by, past; atīta 過諸言說
498 8 無有 wú yǒu there is not 彼義無有一法共相應
499 8 無有 wú yǒu non-existence 彼義無有一法共相應
500 8 yán to speak; to say; said 即白佛言

Frequencies of all Words

Top 863

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 菩提者
2 73 zhě that 菩提者
3 73 zhě nominalizing function word 菩提者
4 73 zhě used to mark a definition 菩提者
5 73 zhě used to mark a pause 菩提者
6 73 zhě topic marker; that; it 菩提者
7 73 zhuó according to 菩提者
8 73 zhě ca 菩提者
9 71 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩無量無邊
10 71 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩無量無邊
11 71 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩無量無邊
12 56 so as to; in order to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
13 56 to use; to regard as 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
14 56 to use; to grasp 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
15 56 according to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
16 56 because of 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
17 56 on a certain date 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
18 56 and; as well as 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
19 56 to rely on 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
20 56 to regard 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
21 56 to be able to 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
22 56 to order; to command 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
23 56 further; moreover 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
24 56 used after a verb 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
25 56 very 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
26 56 already 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
27 56 increasingly 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
28 56 a reason; a cause 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
29 56 Israel 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
30 56 Yi 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
31 56 use; yogena 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
32 50 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利默知世尊所念如是
33 48 zhì wisdom; knowledge; understanding 勇修行智菩薩等而為上首
34 48 zhì care; prudence 勇修行智菩薩等而為上首
35 48 zhì Zhi 勇修行智菩薩等而為上首
36 48 zhì clever 勇修行智菩薩等而為上首
37 48 zhì Wisdom 勇修行智菩薩等而為上首
38 48 zhì jnana; knowing 勇修行智菩薩等而為上首
39 47 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 會中有天子名月淨光德
40 47 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 會中有天子名月淨光德
41 47 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 會中有天子名月淨光德
42 41 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 但有名字世俗故說
43 41 old; ancient; former; past 但有名字世俗故說
44 41 reason; cause; purpose 但有名字世俗故說
45 41 to die 但有名字世俗故說
46 41 so; therefore; hence 但有名字世俗故說
47 41 original 但有名字世俗故說
48 41 accident; happening; instance 但有名字世俗故說
49 41 a friend; an acquaintance; friendship 但有名字世俗故說
50 41 something in the past 但有名字世俗故說
51 41 deceased; dead 但有名字世俗故說
52 41 still; yet 但有名字世俗故說
53 41 therefore; tasmāt 但有名字世俗故說
54 40 發心 fàxīn to make a pledge; to establish an aspiration 善女人云何於菩提發心住
55 40 發心 fàxīn Resolve 善女人云何於菩提發心住
56 40 發心 fàxīn to resolve 善女人云何於菩提發心住
57 40 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 善女人云何於菩提發心住
58 38 wèi for; to 勇修行智菩薩等而為上首
59 38 wèi because of 勇修行智菩薩等而為上首
60 38 wéi to act as; to serve 勇修行智菩薩等而為上首
61 38 wéi to change into; to become 勇修行智菩薩等而為上首
62 38 wéi to be; is 勇修行智菩薩等而為上首
63 38 wéi to do 勇修行智菩薩等而為上首
64 38 wèi for 勇修行智菩薩等而為上首
65 38 wèi because of; for; to 勇修行智菩薩等而為上首
66 38 wèi to 勇修行智菩薩等而為上首
67 38 wéi in a passive construction 勇修行智菩薩等而為上首
68 38 wéi forming a rehetorical question 勇修行智菩薩等而為上首
69 38 wéi forming an adverb 勇修行智菩薩等而為上首
70 38 wéi to add emphasis 勇修行智菩薩等而為上首
71 38 wèi to support; to help 勇修行智菩薩等而為上首
72 38 wéi to govern 勇修行智菩薩等而為上首
73 38 wèi to be; bhū 勇修行智菩薩等而為上首
74 38 善男子 shàn nánzi good men 善男子
75 38 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
76 32 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness 諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提
77 31 such as; for example; for instance 如木
78 31 if 如木
79 31 in accordance with 如木
80 31 to be appropriate; should; with regard to 如木
81 31 this 如木
82 31 it is so; it is thus; can be compared with 如木
83 31 to go to 如木
84 31 to meet 如木
85 31 to appear; to seem; to be like 如木
86 31 at least as good as 如木
87 31 and 如木
88 31 or 如木
89 31 but 如木
90 31 then 如木
91 31 naturally 如木
92 31 expresses a question or doubt 如木
93 31 you 如木
94 31 the second lunar month 如木
95 31 in; at 如木
96 31 Ru 如木
97 31 Thus 如木
98 31 thus; tathā 如木
99 31 like; iva 如木
100 31 suchness; tathatā 如木
101 30 běn measure word for books 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
102 30 běn this (city, week, etc) 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
103 30 běn originally; formerly 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
104 30 běn to be one's own 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
105 30 běn origin; source; root; foundation; basis 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
106 30 běn the roots of a plant 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
107 30 běn self 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
108 30 běn measure word for flowering plants 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
109 30 běn capital 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
110 30 běn main; central; primary 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
111 30 běn according to 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
112 30 běn a version; an edition 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
113 30 běn a memorial [presented to the emperor] 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
114 30 běn a book 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
115 30 běn trunk of a tree 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
116 30 běn to investigate the root of 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
117 30 běn a manuscript for a play 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
118 30 běn Ben 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
119 30 běn root; origin; mula 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
120 30 běn becoming, being, existing; bhava 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
121 30 běn former; previous; pūrva 諸菩薩摩訶薩行以大悲為本
122 29 xíng to walk 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
123 29 xíng capable; competent 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
124 29 háng profession 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
125 29 háng line; row 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
126 29 xíng Kangxi radical 144 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
127 29 xíng to travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
128 29 xìng actions; conduct 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
129 29 xíng to do; to act; to practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
130 29 xíng all right; OK; okay 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
131 29 háng horizontal line 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
132 29 héng virtuous deeds 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
133 29 hàng a line of trees 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
134 29 hàng bold; steadfast 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
135 29 xíng to move 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
136 29 xíng to put into effect; to implement 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
137 29 xíng travel 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
138 29 xíng to circulate 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
139 29 xíng running script; running script 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
140 29 xíng temporary 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
141 29 xíng soon 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
142 29 háng rank; order 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
143 29 háng a business; a shop 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
144 29 xíng to depart; to leave 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
145 29 xíng to experience 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
146 29 xíng path; way 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
147 29 xíng xing; ballad 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
148 29 xíng a round [of drinks] 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
149 29 xíng Xing 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
150 29 xíng moreover; also 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
151 29 xíng Practice 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
152 29 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
153 29 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行
154 28 shì is; are; am; to be 其先悉是編髮梵志
155 28 shì is exactly 其先悉是編髮梵志
156 28 shì is suitable; is in contrast 其先悉是編髮梵志
157 28 shì this; that; those 其先悉是編髮梵志
158 28 shì really; certainly 其先悉是編髮梵志
159 28 shì correct; yes; affirmative 其先悉是編髮梵志
160 28 shì true 其先悉是編髮梵志
161 28 shì is; has; exists 其先悉是編髮梵志
162 28 shì used between repetitions of a word 其先悉是編髮梵志
163 28 shì a matter; an affair 其先悉是編髮梵志
164 28 shì Shi 其先悉是編髮梵志
165 28 shì is; bhū 其先悉是編髮梵志
166 28 shì this; idam 其先悉是編髮梵志
167 27 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
168 27 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
169 27 dào way; road; path 度諸有險道
170 27 dào principle; a moral; morality 度諸有險道
171 27 dào Tao; the Way 度諸有險道
172 27 dào measure word for long things 度諸有險道
173 27 dào to say; to speak; to talk 度諸有險道
174 27 dào to think 度諸有險道
175 27 dào times 度諸有險道
176 27 dào circuit; a province 度諸有險道
177 27 dào a course; a channel 度諸有險道
178 27 dào a method; a way of doing something 度諸有險道
179 27 dào measure word for doors and walls 度諸有險道
180 27 dào measure word for courses of a meal 度諸有險道
181 27 dào a centimeter 度諸有險道
182 27 dào a doctrine 度諸有險道
183 27 dào Taoism; Daoism 度諸有險道
184 27 dào a skill 度諸有險道
185 27 dào a sect 度諸有險道
186 27 dào a line 度諸有險道
187 27 dào Way 度諸有險道
188 27 dào way; path; marga 度諸有險道
189 27 yǒu is; are; to exist 有大威德
190 27 yǒu to have; to possess 有大威德
191 27 yǒu indicates an estimate 有大威德
192 27 yǒu indicates a large quantity 有大威德
193 27 yǒu indicates an affirmative response 有大威德
194 27 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大威德
195 27 yǒu used to compare two things 有大威德
196 27 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大威德
197 27 yǒu used before the names of dynasties 有大威德
198 27 yǒu a certain thing; what exists 有大威德
199 27 yǒu multiple of ten and ... 有大威德
200 27 yǒu abundant 有大威德
201 27 yǒu purposeful 有大威德
202 27 yǒu You 有大威德
203 27 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大威德
204 27 yǒu becoming; bhava 有大威德
205 24 de potential marker 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
206 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
207 24 děi must; ought to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
208 24 děi to want to; to need to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
209 24 děi must; ought to 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
210 24 de 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
211 24 de infix potential marker 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
212 24 to result in 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
213 24 to be proper; to fit; to suit 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
214 24 to be satisfied 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
215 24 to be finished 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
216 24 de result of degree 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
217 24 de marks completion of an action 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
218 24 děi satisfying 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
219 24 to contract 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
220 24 marks permission or possibility 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
221 24 expressing frustration 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
222 24 to hear 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
223 24 to have; there is 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
224 24 marks time passed 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
225 24 obtain; attain; prāpta 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
226 23 míng measure word for people 但和合名說
227 23 míng fame; renown; reputation 但和合名說
228 23 míng a name; personal name; designation 但和合名說
229 23 míng rank; position 但和合名說
230 23 míng an excuse 但和合名說
231 23 míng life 但和合名說
232 23 míng to name; to call 但和合名說
233 23 míng to express; to describe 但和合名說
234 23 míng to be called; to have the name 但和合名說
235 23 míng to own; to possess 但和合名說
236 23 míng famous; renowned 但和合名說
237 23 míng moral 但和合名說
238 23 míng name; naman 但和合名說
239 23 míng fame; renown; yasas 但和合名說
240 23 shí ten 第三不退發心如月十日
241 23 shí Kangxi radical 24 第三不退發心如月十日
242 23 shí tenth 第三不退發心如月十日
243 23 shí complete; perfect 第三不退發心如月十日
244 23 shí ten; daśa 第三不退發心如月十日
245 22 guān to look at; to watch; to observe 我今當觀彼法
246 22 guàn Taoist monastery; monastery 我今當觀彼法
247 22 guān to display; to show; to make visible 我今當觀彼法
248 22 guān Guan 我今當觀彼法
249 22 guān appearance; looks 我今當觀彼法
250 22 guān a sight; a view; a vista 我今當觀彼法
251 22 guān a concept; a viewpoint; a perspective 我今當觀彼法
252 22 guān to appreciate; to enjoy; to admire 我今當觀彼法
253 22 guàn an announcement 我今當觀彼法
254 22 guàn a high tower; a watchtower 我今當觀彼法
255 22 guān Surview 我今當觀彼法
256 22 guān Observe 我今當觀彼法
257 22 guàn insight; vipasyana; vipassana 我今當觀彼法
258 22 guān mindfulness; contemplation; smrti 我今當觀彼法
259 22 guān recollection; anusmrti 我今當觀彼法
260 22 guān viewing; avaloka 我今當觀彼法
261 22 yòu again; also 天子又問文殊師利
262 22 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 天子又問文殊師利
263 22 yòu Kangxi radical 29 天子又問文殊師利
264 22 yòu and 天子又問文殊師利
265 22 yòu furthermore 天子又問文殊師利
266 22 yòu in addition 天子又問文殊師利
267 22 yòu but 天子又問文殊師利
268 22 yòu again; also; moreover; punar 天子又問文殊師利
269 22 何等 héděng which?; what?; how?; what? 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
270 22 何等 héděng sigh 以何等智得阿耨多羅三藐三菩提
271 21 no 身則無知無覺
272 21 Kangxi radical 71 身則無知無覺
273 21 to not have; without 身則無知無覺
274 21 has not yet 身則無知無覺
275 21 mo 身則無知無覺
276 21 do not 身則無知無覺
277 21 not; -less; un- 身則無知無覺
278 21 regardless of 身則無知無覺
279 21 to not have 身則無知無覺
280 21 um 身則無知無覺
281 21 Wu 身則無知無覺
282 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 身則無知無覺
283 21 not; non- 身則無知無覺
284 21 mo 身則無知無覺
285 19 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者
286 19 二者 èrzhě the two; both 二者
287 19 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者
288 18 二種 èr zhǒng two kinds 諸菩薩摩訶薩略道有二種
289 18 方便 fāngbiàn convenient 初發心如取藥草方便
290 18 方便 fāngbiàn to to the toilet 初發心如取藥草方便
291 18 方便 fāngbiàn to have money to lend 初發心如取藥草方便
292 18 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 初發心如取藥草方便
293 18 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 初發心如取藥草方便
294 18 方便 fāngbiàn appropriate 初發心如取藥草方便
295 18 方便 fāngbiàn Convenience 初發心如取藥草方便
296 18 方便 fāngbiàn expedient means 初發心如取藥草方便
297 18 方便 fāngbiàn Skillful Means 初發心如取藥草方便
298 18 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 初發心如取藥草方便
299 18 wèn to ask 問文殊師利言
300 18 wèn to inquire after 問文殊師利言
301 18 wèn to interrogate 問文殊師利言
302 18 wèn to hold responsible 問文殊師利言
303 18 wèn to request something 問文殊師利言
304 18 wèn to rebuke 問文殊師利言
305 18 wèn to send an official mission bearing gifts 問文殊師利言
306 18 wèn news 問文殊師利言
307 18 wèn to propose marriage 問文殊師利言
308 18 wén to inform 問文殊師利言
309 18 wèn to research 問文殊師利言
310 18 wèn Wen 問文殊師利言
311 18 wèn to 問文殊師利言
312 18 wèn a question 問文殊師利言
313 18 wèn ask; prccha 問文殊師利言
314 18 答言 dá yán to reply 文殊師利答言
315 18 zhū all; many; various 皆得諸忍諸陀羅尼
316 18 zhū Zhu 皆得諸忍諸陀羅尼
317 18 zhū all; members of the class 皆得諸忍諸陀羅尼
318 18 zhū interrogative particle 皆得諸忍諸陀羅尼
319 18 zhū him; her; them; it 皆得諸忍諸陀羅尼
320 18 zhū of; in 皆得諸忍諸陀羅尼
321 18 zhū all; many; sarva 皆得諸忍諸陀羅尼
322 18 method; way 吹法蠡
323 18 France 吹法蠡
324 18 the law; rules; regulations 吹法蠡
325 18 the teachings of the Buddha; Dharma 吹法蠡
326 18 a standard; a norm 吹法蠡
327 18 an institution 吹法蠡
328 18 to emulate 吹法蠡
329 18 magic; a magic trick 吹法蠡
330 18 punishment 吹法蠡
331 18 Fa 吹法蠡
332 18 a precedent 吹法蠡
333 18 a classification of some kinds of Han texts 吹法蠡
334 18 relating to a ceremony or rite 吹法蠡
335 18 Dharma 吹法蠡
336 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 吹法蠡
337 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 吹法蠡
338 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 吹法蠡
339 18 quality; characteristic 吹法蠡
340 17 hair 無發心發
341 17 to send out; to issue; to emit; to radiate 無發心發
342 17 round 無發心發
343 17 to hand over; to deliver; to offer 無發心發
344 17 to express; to show; to be manifest 無發心發
345 17 to start out; to set off 無發心發
346 17 to open 無發心發
347 17 to requisition 無發心發
348 17 to occur 無發心發
349 17 to declare; to proclaim; to utter 無發心發
350 17 to express; to give vent 無發心發
351 17 to excavate 無發心發
352 17 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 無發心發
353 17 to get rich 無發心發
354 17 to rise; to expand; to inflate; to swell 無發心發
355 17 to sell 無發心發
356 17 to shoot with a bow 無發心發
357 17 to rise in revolt 無發心發
358 17 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 無發心發
359 17 to enlighten; to inspire 無發心發
360 17 to publicize; to make known; to show off; to spread 無發心發
361 17 to ignite; to set on fire 無發心發
362 17 to sing; to play 無發心發
363 17 to feel; to sense 無發心發
364 17 to act; to do 無發心發
365 17 grass and moss 無發心發
366 17 Fa 無發心發
367 17 to issue; to emit; utpāda 無發心發
368 17 not; no 發菩提心者不執著一切法
369 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 發菩提心者不執著一切法
370 17 as a correlative 發菩提心者不執著一切法
371 17 no (answering a question) 發菩提心者不執著一切法
372 17 forms a negative adjective from a noun 發菩提心者不執著一切法
373 17 at the end of a sentence to form a question 發菩提心者不執著一切法
374 17 to form a yes or no question 發菩提心者不執著一切法
375 17 infix potential marker 發菩提心者不執著一切法
376 17 no; na 發菩提心者不執著一切法
377 16 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind 是發菩提心住
378 16 xīn heart [organ] 心則如幻從眾緣生
379 16 xīn Kangxi radical 61 心則如幻從眾緣生
380 16 xīn mind; consciousness 心則如幻從眾緣生
381 16 xīn the center; the core; the middle 心則如幻從眾緣生
382 16 xīn one of the 28 star constellations 心則如幻從眾緣生
383 16 xīn heart 心則如幻從眾緣生
384 16 xīn emotion 心則如幻從眾緣生
385 16 xīn intention; consideration 心則如幻從眾緣生
386 16 xīn disposition; temperament 心則如幻從眾緣生
387 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心則如幻從眾緣生
388 16 zhù to dwell; to live; to reside 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
389 16 zhù to stop; to halt 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
390 16 zhù to retain; to remain 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
391 16 zhù to lodge at [temporarily] 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
392 16 zhù firmly; securely 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
393 16 zhù verb complement 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
394 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提
395 16 shēng to be born; to give birth 四大所造從父母生
396 16 shēng to live 四大所造從父母生
397 16 shēng raw 四大所造從父母生
398 16 shēng a student 四大所造從父母生
399 16 shēng life 四大所造從父母生
400 16 shēng to produce; to give rise 四大所造從父母生
401 16 shēng alive 四大所造從父母生
402 16 shēng a lifetime 四大所造從父母生
403 16 shēng to initiate; to become 四大所造從父母生
404 16 shēng to grow 四大所造從父母生
405 16 shēng unfamiliar 四大所造從父母生
406 16 shēng not experienced 四大所造從父母生
407 16 shēng hard; stiff; strong 四大所造從父母生
408 16 shēng very; extremely 四大所造從父母生
409 16 shēng having academic or professional knowledge 四大所造從父母生
410 16 shēng a male role in traditional theatre 四大所造從父母生
411 16 shēng gender 四大所造從父母生
412 16 shēng to develop; to grow 四大所造從父母生
413 16 shēng to set up 四大所造從父母生
414 16 shēng a prostitute 四大所造從父母生
415 16 shēng a captive 四大所造從父母生
416 16 shēng a gentleman 四大所造從父母生
417 16 shēng Kangxi radical 100 四大所造從父母生
418 16 shēng unripe 四大所造從父母生
419 16 shēng nature 四大所造從父母生
420 16 shēng to inherit; to succeed 四大所造從父母生
421 16 shēng destiny 四大所造從父母生
422 16 shēng birth 四大所造從父母生
423 16 zhǒng kind; type 轉生死種示涅槃性
424 16 zhòng to plant; to grow; to cultivate 轉生死種示涅槃性
425 16 zhǒng kind; type 轉生死種示涅槃性
426 16 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 轉生死種示涅槃性
427 16 zhǒng seed; strain 轉生死種示涅槃性
428 16 zhǒng offspring 轉生死種示涅槃性
429 16 zhǒng breed 轉生死種示涅槃性
430 16 zhǒng race 轉生死種示涅槃性
431 16 zhǒng species 轉生死種示涅槃性
432 16 zhǒng root; source; origin 轉生死種示涅槃性
433 16 zhǒng grit; guts 轉生死種示涅槃性
434 16 zhǒng seed; bīja 轉生死種示涅槃性
435 14 何為 héwéi what are you doing? 以何為本
436 14 何為 héwéi what's up? 以何為本
437 14 何為 héwéi why ask? 以何為本
438 14 何為 héwèi why 以何為本
439 14 何為 héwèi why; how; kim 以何為本
440 14 不退 bùtuì to not leave; to not go back 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
441 14 不退 bùtuì not finished 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
442 14 不退 bùtuì not waning 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
443 14 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 得不退阿耨多羅三藐三菩提心
444 13 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 又方便者知諸法相應
445 13 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 又方便者知諸法相應
446 13 相應 xiāngying cheap; inexpensive 又方便者知諸法相應
447 13 相應 xiāngyìng response, correspond 又方便者知諸法相應
448 13 相應 xiāngyìng concomitant 又方便者知諸法相應
449 13 相應 xiāngyìng Sō-ō 又方便者知諸法相應
450 13 néng can; able 如是能證菩提者
451 13 néng ability; capacity 如是能證菩提者
452 13 néng a mythical bear-like beast 如是能證菩提者
453 13 néng energy 如是能證菩提者
454 13 néng function; use 如是能證菩提者
455 13 néng may; should; permitted to 如是能證菩提者
456 13 néng talent 如是能證菩提者
457 13 néng expert at 如是能證菩提者
458 13 néng to be in harmony 如是能證菩提者
459 13 néng to tend to; to care for 如是能證菩提者
460 13 néng to reach; to arrive at 如是能證菩提者
461 13 néng as long as; only 如是能證菩提者
462 13 néng even if 如是能證菩提者
463 13 néng but 如是能證菩提者
464 13 néng in this way 如是能證菩提者
465 13 néng to be able; śak 如是能證菩提者
466 13 néng skilful; pravīṇa 如是能證菩提者
467 13 zhī to know 無所識知
468 13 zhī to comprehend 無所識知
469 13 zhī to inform; to tell 無所識知
470 13 zhī to administer 無所識知
471 13 zhī to distinguish; to discern 無所識知
472 13 zhī to be close friends 無所識知
473 13 zhī to feel; to sense; to perceive 無所識知
474 13 zhī to receive; to entertain 無所識知
475 13 zhī knowledge 無所識知
476 13 zhī consciousness; perception 無所識知
477 13 zhī a close friend 無所識知
478 13 zhì wisdom 無所識知
479 13 zhì Zhi 無所識知
480 13 zhī Understanding 無所識知
481 13 zhī know; jña 無所識知
482 13 無盡 wújìn endless; inexhaustible 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
483 13 無盡 wújìn endless 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
484 13 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀
485 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 但有名字世俗故說
486 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 但有名字世俗故說
487 12 shuì to persuade 但有名字世俗故說
488 12 shuō to teach; to recite; to explain 但有名字世俗故說
489 12 shuō a doctrine; a theory 但有名字世俗故說
490 12 shuō to claim; to assert 但有名字世俗故說
491 12 shuō allocution 但有名字世俗故說
492 12 shuō to criticize; to scold 但有名字世俗故說
493 12 shuō to indicate; to refer to 但有名字世俗故說
494 12 shuō speach; vāda 但有名字世俗故說
495 12 shuō to speak; bhāṣate 但有名字世俗故說
496 12 shuō to instruct 但有名字世俗故說
497 12 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心
498 12 duàn absolutely; decidedly 斷渴愛
499 12 duàn to judge 斷渴愛
500 12 duàn to severe; to break 斷渴愛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
诸菩萨 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas
use; yogena
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. zhì
 2. zhì
 1. Wisdom
 2. jnana; knowing
天子
 1. tiānzǐ
 2. tiānzǐ
 1. devaputra; the son of a god
 2. crown prince; yuvarājan
therefore; tasmāt
发心 發心
 1. fàxīn
 2. fàxīn
 3. fàxīn
 1. Resolve
 2. to resolve
 3. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
wèi to be; bhū

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
慧智 104 Hui Zhi
伽耶城 106 Bodh Gaya
伽耶山顶经 伽耶山頂經 106 The Sutra Taught on Gaya Mountain; Jia Ye Shanding Jing
伽耶山 106 Gayā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
菩提流支 112 Bodhiruci
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天竺 116 India; Indian subcontinent
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
香象 120 Gandhahastī
勇施菩萨 勇施菩薩 121 Pradānaśūra bodhisattva
元魏 121 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 136.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不异 不異 98 not different
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
初地 99 the first ground
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
逮得己利 100 having attained their own goals
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
谛行 諦行 100 right action
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
二道 195 the two paths
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法行 102 to practice the Dharma
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
光德 103 radiant attainment; prabhāsaprāptā; avabhāsaprāptāyā
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
尽诸有结 盡諸有結 106 fetters completely destroyed
净智 淨智 106 Pure Wisdom
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能行 110 ability to act
平等心 112 an impartial mind
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净国土 清淨國土 113 pure land
人非人 114 kijnara; human or non-human being
如法 114 In Accord With
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄事 攝事 115 means of embracing
身业 身業 115 physical karma
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
实修 實修 115 true practice
十八界 115 eighteen realms
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
所作已办 所作已辦 115 their work done
所行 115 actions; practice
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
外境界 119 external realm
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
未来际 未來際 119 the limit of the future
我相 119 the notion of a self
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无所有 無所有 119 nothingness
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无碍道 無礙道 119 uninterupted way; immediate path; ānantaryamārga
无漏道 無漏道 119 the undefiled way; anāsravamārga
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
相分 120 an idea; a form
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
心得自在 120 having attained mastery of their minds
信受奉行 120 to receive and practice
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
澡浴 122 to wash
正观 正觀 122 right observation
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正智 122 correct understanding; wisdom
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings