Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Qing Jing Xinjing 《佛說清淨心經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 5 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 佛告諸苾芻言
2 5 覺支 juézhī aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 擇法覺支
3 4 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 由貪染污
4 3 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta 慧解脫增語
5 3 染污 rǎnwū to contaminate / to pollute 由貪染污
6 3 七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings 修習七法而令
7 3 佛說清淨心經 Fó shuō qīng jìng Xīnjīng Fo Shuo Qing Jing Xinjing 佛說清淨心經
8 3 修習 xiūxí to practice / to cultivate 若諸聲聞修習正
9 3 心解脫 xīn jiětuō to liberate the mind 當知即是心解脫增
10 3 斷除 duànchú to eliminate 若諸苾芻斷除貪染
11 3 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 由無明
12 2 sān three
13 2 zēng to increase / to add to / to augment 當知即是心解脫增
14 2 four
15 2 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 行欲得清淨心者
16 2 to leave / to depart / to go away / to part 又諸苾芻離貪染污得心解脫者
17 2 yán to speak / to say / said 佛告諸苾芻言
18 2 one
19 2 zhī to support
20 2 five
21 2 èr two
22 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 心不清淨
23 2 jué to awake 精進覺
24 2 汝等 rǔ děng you all 汝等諦聽
25 2 dialect / language / speech
26 2 應當 yīngdāng should / ought to 此五蓋障應當除斷
27 2 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 當斷五法
28 1 purple / violet 試光祿卿傳法大師賜紫
29 1 zhòng many / numerous 芻眾俱
30 1 guǒ a result / a consequence 取證自果
31 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 若諸聲聞修習正
32 1 zhī to know 當知即是心解脫增
33 1 ài to love
34 1 to be fond of / to like 喜覺支
35 1 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進覺
36 1 qīng minister / high officer 試光祿卿傳法大師賜紫
37 1 to doubt / to disbelieve
38 1 提供 tígōng to supply / to provide 三寶弟子提供新式標點
39 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 若諸苾芻斷除貪染
40 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿
41 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
42 1 zhèng proof
43 1 xíng to walk / to move 行欲得清淨心者
44 1 method / way 擇法覺支
45 1 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 正智現前
46 1 瞋恚 chēnhuì anger / rage 瞋恚
47 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是所說
48 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 三寶弟子提供新式標點
49 1 desire 行欲得清淨心者
50 1 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 是名無學
51 1 xīn heart 心不清淨
52 1 貪欲 tānyù greed / avarice 貪欲
53 1 邊際 biānjì bounds 盡苦邊際
54 1 了知 liǎozhī to understand clearly 了知真實
55 1 shě to give 捨覺
56 1 liù six
57 1 huì intelligent / clever 慧不清淨
58 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 三寶弟子提供新式標點
59 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門臣施護等奉
60 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
61 1 niàn to read aloud / to recite 念覺支
62 1 施護 Shī Hù Dānapāla / Danapala 沙門臣施護等奉
63 1 chú hay / fodder 芻眾俱
64 1 shěn to sink / to submerge 昏沈睡
65 1 lìng to make / to cause to be / to lead 修習七法而令
66 1 shēn human body / torso 是名身作
67 1 bitterness / bitter flavor 盡苦邊際
68 1 jìn to the greatest extent / utmost 盡苦邊際
69 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝奉大夫
70 1 輕安 qīng ān calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi 輕安覺支
71 1 傳法 chuán fǎ to transmit the Dharma 試光祿卿傳法大師賜紫
72 1 hūn dusk / nightfall / twilight 昏沈睡
73 1 dìng to decide 定覺支
74 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 三寶弟子提供新式標點
75 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝奉大夫
76 1 diào to drop down 掉悔
77 1 取證 qǔzhèng to collect evidence 取證自果
78 1 huǐ to regret 掉悔
79 1 zuò to do 是名身作
80 1 seven
81 1 fèng to offer / to present 沙門臣施護等奉
82 1 děng et cetera / and so on 沙門臣施護等奉
83 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 三寶弟子提供新式標點
84 1 zhái to pick (fruit, etc) 擇法覺支
85 1 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 汝等諦聽
86 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝奉大夫
87 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝奉大夫
88 1 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions 此五蓋障應當除斷
89 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 試光祿卿傳法大師賜紫
90 1 to give / to bestow favors 試光祿卿傳法大師賜紫
91 1 xué to study / to learn 汝等應學
92 1 shuì to sleep 昏沈睡
93 1 zhào an imperial decree 詔譯
94 1 shì to test / to try / to experiment 試光祿卿傳法大師賜紫
95 1 Buddha / Awakened One 佛告諸苾芻言
96 1 gào to tell / to say / said / told 佛告諸苾芻言
97 1 一時 yīshí a period of time / a while 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
98 1 zhèng upright / straight 若諸聲聞修習正
99 1 book / volume
100 1 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 正智現前
101 1 zhàng to separate 此五蓋障應當除斷
102 1 fragrant 與苾
103 1 zài in / at 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
104 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
105 1 to translate / to interpret 詔譯
106 1 chén minister / statesman / official 沙門臣施護等奉
107 1 mián to sleep
108 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 了知真實
109 1 guāng light 試光祿卿傳法大師賜紫
110 1 朝奉 cháofèng a rich person 西天譯經三藏朝奉大夫
111 1 祿 good fortune 試光祿卿傳法大師賜紫

Frequencies of all Words

Top 134

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 6 zhū all / many / various 佛告諸苾芻言
2 5 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 佛告諸苾芻言
3 5 de potential marker 行欲得清淨心者
4 5 覺支 juézhī aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 擇法覺支
5 4 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 由貪染污
6 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 行欲得清淨心者
7 3 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta 慧解脫增語
8 3 染污 rǎnwū to contaminate / to pollute 由貪染污
9 3 promptly / right away / immediately 當知即是心解脫增
10 3 七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings 修習七法而令
11 3 佛說清淨心經 Fó shuō qīng jìng Xīnjīng Fo Shuo Qing Jing Xinjing 佛說清淨心經
12 3 修習 xiūxí to practice / to cultivate 若諸聲聞修習正
13 3 shì is / are / am / to be 當知即是心解脫增
14 3 心解脫 xīn jiětuō to liberate the mind 當知即是心解脫增
15 3 斷除 duànchú to eliminate 若諸苾芻斷除貪染
16 3 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 由無明
17 2 dāng to be / to act as / to serve as 當斷五法
18 2 duàn absolutely / decidedly 當斷五法
19 2 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等五法
20 2 sān three
21 2 zēng to increase / to add to / to augment 當知即是心解脫增
22 2 four
23 2 not / no 心不清淨
24 2 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 行欲得清淨心者
25 2 to leave / to depart / to go away / to part 又諸苾芻離貪染污得心解脫者
26 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所言清淨心者
27 2 yán to speak / to say / said 佛告諸苾芻言
28 2 one
29 2 zhī to support
30 2 míng measure word for people 是名身作
31 2 five
32 2 ruò to seem / to be like / as 若諸聲聞修習正
33 2 èr two
34 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 心不清淨
35 2 如是 rúshì thus / so 如是七法應當修習
36 2 jué to awake 精進覺
37 2 汝等 rǔ děng you all 汝等諦聽
38 2 yóu follow / from / it is for...to 由貪染污
39 2 dialect / language / speech
40 2 應當 yīngdāng should / ought to 此五蓋障應當除斷
41 2 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 當斷五法
42 1 purple / violet 試光祿卿傳法大師賜紫
43 1 zhòng many / numerous 芻眾俱
44 1 guǒ a result / a consequence 取證自果
45 1 entirely / without exception 芻眾俱
46 1 naturally / of course / certainly 取證自果
47 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 若諸聲聞修習正
48 1 zhī to know 當知即是心解脫增
49 1 ài to love
50 1 to be fond of / to like 喜覺支
51 1 chú except / besides 此五蓋障應當除斷
52 1 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進覺
53 1 qīng minister / high officer 試光祿卿傳法大師賜紫
54 1 to doubt / to disbelieve
55 1 提供 tígōng to supply / to provide 三寶弟子提供新式標點
56 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 若諸苾芻斷除貪染
57 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿
58 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
59 1 zhèng proof
60 1 xíng to walk / to move 行欲得清淨心者
61 1 method / way 擇法覺支
62 1 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 正智現前
63 1 瞋恚 chēnhuì anger / rage 瞋恚
64 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是所說
65 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 三寶弟子提供新式標點
66 1 desire 行欲得清淨心者
67 1 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 是名無學
68 1 xīn heart 心不清淨
69 1 貪欲 tānyù greed / avarice 貪欲
70 1 邊際 biānjì bounds 盡苦邊際
71 1 了知 liǎozhī to understand clearly 了知真實
72 1 shě to give 捨覺
73 1 liù six
74 1 huì intelligent / clever 慧不清淨
75 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 三寶弟子提供新式標點
76 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門臣施護等奉
77 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
78 1 niàn to read aloud / to recite 念覺支
79 1 yòu again / also 又諸苾芻離貪染污得心解脫者
80 1 施護 Shī Hù Dānapāla / Danapala 沙門臣施護等奉
81 1 chú hay / fodder 芻眾俱
82 1 shěn to sink / to submerge 昏沈睡
83 1 lìng to make / to cause to be / to lead 修習七法而令
84 1 shēn human body / torso 是名身作
85 1 bitterness / bitter flavor 盡苦邊際
86 1 jìn to the greatest extent / utmost 盡苦邊際
87 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝奉大夫
88 1 輕安 qīng ān calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi 輕安覺支
89 1 傳法 chuán fǎ to transmit the Dharma 試光祿卿傳法大師賜紫
90 1 hūn dusk / nightfall / twilight 昏沈睡
91 1 dìng to decide 定覺支
92 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 三寶弟子提供新式標點
93 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝奉大夫
94 1 diào to drop down 掉悔
95 1 取證 qǔzhèng to collect evidence 取證自果
96 1 huǐ to regret 掉悔
97 1 zuò to do 是名身作
98 1 seven
99 1 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 修習七法而令
100 1 fèng to offer / to present 沙門臣施護等奉
101 1 děng et cetera / and so on 沙門臣施護等奉
102 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 三寶弟子提供新式標點
103 1 and 與苾
104 1 zhái to pick (fruit, etc) 擇法覺支
105 1 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 汝等諦聽
106 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝奉大夫
107 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝奉大夫
108 1 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions 此五蓋障應當除斷
109 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 試光祿卿傳法大師賜紫
110 1 to give / to bestow favors 試光祿卿傳法大師賜紫
111 1 xué to study / to learn 汝等應學
112 1 shuì to sleep 昏沈睡
113 1 zhào an imperial decree 詔譯
114 1 shì to test / to try / to experiment 試光祿卿傳法大師賜紫
115 1 Buddha / Awakened One 佛告諸苾芻言
116 1 gào to tell / to say / said / told 佛告諸苾芻言
117 1 一時 yīshí a period of time / a while 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
118 1 zhèng upright / straight 若諸聲聞修習正
119 1 book / volume
120 1 yǒng perpetually / eternally / forever 永離貪
121 1 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 正智現前
122 1 zhàng to separate 此五蓋障應當除斷
123 1 fragrant 與苾
124 1 zài in / at 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
125 1 this / these 此五蓋障應當除斷
126 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園
127 1 to translate / to interpret 詔譯
128 1 yīng should / ought 汝等應學
129 1 chén minister / statesman / official 沙門臣施護等奉
130 1 mián to sleep
131 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 了知真實
132 1 guāng light 試光祿卿傳法大師賜紫
133 1 朝奉 cháofèng a rich person 西天譯經三藏朝奉大夫
134 1 祿 good fortune 試光祿卿傳法大師賜紫

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
苾刍 苾蒭
 1. bìchú
 2. bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
觉支 覺支 juézhī aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
 1. tān
 2. tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
慧解脱 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
佛说清净心经 佛說清淨心經 Fó shuō qīng jìng Xīnjīng Fo Shuo Qing Jing Xinjing
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
心解脱 心解脫
 1. xīn jiětuō
 2. xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
无明 無明
 1. wúmíng
 2. wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
佛说清净心经 佛說清淨心經 Fó shuō qīng jìng Xīnjīng Fo Shuo Qing Jing Xinjing
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
施护 施護 Shī Hù Dānapāla / Danapala
西天 Xītiān India / Indian continent

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 55.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī transcendence
传法 傳法 chuán fǎ
 1. to transmit the Dharma
 2. Dharma transmission
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
弟子 dìzi disciple
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧解脱 慧解脫 huì jiětuō one who is liberated through wisdom / prajñāvimukta
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉支 覺支 juézhī aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
mián torpor / drowsiness / middha
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
轻安 輕安 qīng ān
 1. calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi
 2. Peaceful and at Ease
 3. at ease
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
五盖 五蓋 wǔ gài the five covers / the five hindrances / the five obstructions
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
Joy
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
xué a learner
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
yīng to accept
desire / intention / interest / aspiration
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding