Glossary and Vocabulary for Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 《胎藏金剛教法名號》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 237 金剛 jīngāng a diamond 號遍照金剛
2 123 菩薩 púsà bodhisatta 中般若波羅蜜菩薩
3 18 左邊 zuǒbiān left 左邊聖降三世菩薩
4 18 第二 dì èr second 北面第一重從西第二大明白身菩薩
5 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 大毘盧遮那如來
6 18 第一 dì yī first 西門南第一左邊不空金剛菩薩
7 17 hào number 號遍照金剛
8 17 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四觀自在菩薩
9 16 右邊 yòubian right 右邊焰曼得迦
10 16 第三 dì sān third 第三多羅尊菩薩
11 15 chí to grasp / to hold 持鉤金剛
12 14 第五 dì wǔ fifth 第五毘俱胝菩薩
13 12 第六 dì liù sixth 第六大勢至菩薩
14 12 第七 dì qī seventh 第七蓮花部發生菩薩
15 11 zhòng heavy 北面第一重從西第二大明白身菩薩
16 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 右邊供養寶菩薩
17 9 to leave / to depart / to go away / to part 離惱金剛
18 8 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 第三大轉輪佛頂
19 8 shèng to beat / to win / to conquer 最勝金剛
20 8 mén door / gate / doorway / gateway 從門向北第一佛眼佛母
21 8 西 The West 北面第一重從西第二大明白身菩薩
22 7 method / way 號法金剛
23 7 big / great / huge / large / major 大輪金剛
24 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 左邊智波羅蜜菩薩
25 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普化金剛
26 6 miào wonderful / fantastic 第二持妙金剛菩薩
27 6 第八 dì bā Eighth 第八不空見菩薩
28 6 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若金剛
29 6 guāng light 號定光金剛
30 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈護金剛
31 6 gōu hook character stroke 持鉤金剛
32 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 左邊方便波羅蜜菩薩
33 5 nán south 西門南第一左邊不空金剛菩薩
34 5 gain / advantage / benefit 左邊軍吒利菩薩
35 5 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 右邊不空鉤菩薩
36 5 bēi sadness / sorrow / grief 悲生金剛
37 5 biàn to distinguish / to recognize 辨事金剛
38 5 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 第五手持金剛菩薩
39 5 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 西北方觀自在菩薩
40 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 號清淨金剛
41 4 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德金剛
42 4 如意 rúyì satisfactory 如意金剛
43 4 護法 hùfǎ to uphold the Dharma 護法金剛化現金剛
44 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 第五不思議惠菩薩
45 4 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧濟金剛
46 4 bái white 北面第一重從西第二大明白身菩薩
47 4 南面 nánmiàn south 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
48 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 究竟金剛善巧金剛
49 4 第九 dì jiǔ ninth 第九除一切憂冥菩薩
50 4 to defend / to resist 先師御本書寫了
51 4 secret / hidden / confidential 密持金剛
52 4 to protect / to guard 慈護金剛
53 4 míng bright / brilliant 大威德金剛寺明金剛
54 4 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 第二大吉祥明菩薩
55 4 zhàng to separate 除障金剛
56 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 號吉祥金剛
57 4 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 第二輪輻辟支佛
58 4 xíng to walk / to move 異行金剛
59 4 北面 běimiàn north side 北面第一重從西第二大明白身菩薩
60 4 侍者 shìzhě an attendant 侍者虛空菩薩
61 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就金剛
62 4 yún cloud 唐云義操
63 4 yuàn to hope / to wish / to desire 左邊願波羅蜜菩薩
64 4 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 第七蓮花部發生菩薩
65 3 jìn to enter 勇進金剛
66 3 xùn quick / hasty / rapid / sudden 迅利金剛
67 3 東門 Dōng mén East Gate 東門第一重一切如來智印
68 3 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 悉地金剛
69 3 běi north 門北第一一切如來寶
70 3 波羅 Bōluó Baltic 金剛波羅密
71 3 wáng Wang 左邊金剛藏王菩薩
72 3 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division 第七發生金剛部菩薩
73 3 jìng clean 圓淨金剛
74 3 day of the month / a certain day 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
75 3 shēng to be born / to give birth 右邊生念處菩薩
76 3 zūn to honor / to respect 大尊金剛亦號無比金剛
77 3 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 左邊無垢逝菩薩
78 3 yǒng brave / courageous 勇進金剛
79 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 悟性金剛亦名解脫金剛
80 3 èr two 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
81 3 nián year 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
82 3 mǐn to pity / to sympathize 第四悲愍菩薩
83 3 hair rolled up in a bun / topknot 右邊一髻羅剎王菩薩
84 3 祕密 mìmì a secret 祕密金剛
85 3 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如金剛
86 3 xiáng good luck / blessing 第二大吉祥明菩薩
87 3 yuàn a school 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
88 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 第二旃檀香辟支佛
89 3 大明 dàmíng the sun 北面第一重從西第二大明白身菩薩
90 3 滿 mǎn full 圓滿滿願
91 3 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 第二堅固深心菩薩
92 3 虛空 xūkōng empty space 第四虛空無邊超越金剛
93 3 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 第七蓮花部發生菩薩
94 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進金剛
95 3 方便 fāngbiàn convenient 左邊方便波羅蜜菩薩
96 3 to gather / to collect
97 3 佛母 fómǔ Buddha's mother 佛母金剛
98 3 jiàng to descend / to fall / to drop 右邊降三世菩薩
99 3 三世 sān shì past, present, and future 右邊降三世菩薩
100 3 平等 píngděng be equal in social status 號平等金剛
101 3 妙用 miàoyòng skillful use / magical use 妙用金剛
102 2 zhòng many / numerous 眾行金剛
103 2 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 正定金剛
104 2 yōu to worry / to be concerned 第九除一切憂冥菩薩
105 2 不動 bùdòng Akshobya 號不動金剛
106 2 shì matter / thing / item 辨事金剛
107 2 ài to love 愛菩薩
108 2 xiě to write 御本寫了
109 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 右邊十一面觀世音菩薩
110 2 different / other 異行金剛
111 2 chuáng a banner / a penant streamer
112 2 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita 第四拘絺羅
113 2 power / force / strength 左邊力波羅蜜菩薩
114 2 undulations 門南第一烏波髻失儞菩薩
115 2 等引 děngyǐn equipose / samāhita 等引金剛
116 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴迅金剛
117 2 fáng a room 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
118 2 化現 huàxiàn a incarnation 化現金剛
119 2 luó Luo 底羅金剛
120 2 jūn army / military 左邊軍吒利菩薩
121 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 第四虛空無邊超越金剛
122 2 business / industry 悉地成就業用
123 2 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva 右邊馬頭明王
124 2 disease / sickness / ailment 速疾金剛
125 2 àn to shut a door 普照金剛除闇金剛
126 2 shàng top / a high position 已上勘青龍寺本
127 2 chén dust / dirt 離塵金剛
128 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏金剛
129 2 zhōng middle 中般若波羅蜜菩薩
130 2 shí food / food and drink 迅速金剛亦名噉食金剛
131 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 第五毘俱胝菩薩
132 2 a spoke 第二輪輻辟支佛
133 2 Soviet Union 左邊蘇婆呼菩薩
134 2 zhù to dwell / to live / to reside 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
135 2 大力 dàlì energetic / vigorous 大力金剛
136 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住金剛
137 2 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持金剛
138 2 wǎng net 門北第一光網菩薩
139 2 to assemble / to meet together 名福聚金剛
140 2 tooth / tusk 第四金剛牙菩薩
141 2 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 超越金剛
142 2 fāng square / quadrilateral / one side 東南方普賢菩薩
143 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 尸羅金剛
144 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 左邊聖降三世菩薩
145 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲金剛
146 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 左邊軍吒利菩薩
147 2 suǒ lock / padlock 第三金剛鎖菩薩
148 2 dialect / language / speech 無異語金剛
149 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相金剛
150 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 第二奉教菩薩
151 2 賢護 Xiánhù Bhadrapāla 第六賢護菩薩
152 2 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 第八破惡趣菩薩
153 2 shēn human body / torso 北面第一重從西第二大明白身菩薩
154 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 云云
155 2 Māra 破魔金剛
156 2 不動尊 bù dòng zūn Acala 左邊不動尊菩薩
157 2 huà to make into / to change into / to transform 普化金剛
158 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退菩提
159 2 召集 zhàojí to convene / to gather 召集金剛
160 2 nán difficult / arduous / hard 難覩金剛
161 2 one 右邊一髻羅剎王菩薩
162 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜金剛亦號破顏金剛
163 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 離怖畏金剛
164 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 右邊供養寶菩薩
165 2 shǒu hand 右邊千手觀自在菩薩
166 2 supreme ruler / emperor 帝剎金剛
167 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 侍者無能勝
168 2 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空金剛
169 2 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
170 2 yuán won / yuan 圓淨金剛
171 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧金剛
172 2 勇猛 yǒngměng ardency 門南第一勇猛菩薩
173 2 jiàn to see 第八不空見菩薩
174 2 bottom / base / end 底羅金剛
175 2 普施 pǔshī to give universally 普施金剛
176 2 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha 左邊金剛藏王菩薩
177 2 救護 jiùhù to save and protect 救護金剛
178 2 suǒ to search / to inquire 第四不空羂索菩薩
179 2 佛子 Fózi a bodhisattva 金剛佛子憲
180 2 shā to brake (a vehicle) 帝剎金剛
181 2 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 胎藏金剛教法名號
182 2 十五 shíwǔ fifteen 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
183 2 wài outside 諸天外金剛部聖者
184 2 to break / to split / to smash 第八破惡趣菩薩
185 2 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 右邊孔雀明王菩薩
186 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 第四重當東門文殊師利菩薩
187 2 qìng to celebrate / to congratulate 常慶金剛
188 2 speed 速疾金剛
189 2 迅疾 xùnjí rapid / swift 號迅疾金剛
190 2 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri 西南方文殊菩薩
191 2 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 甘露金剛
192 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 清涼金剛
193 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執契金剛
194 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
195 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡金剛
196 2 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka 大威德金剛寺明金剛
197 2 cuī to destroy / to break / to injure 第五摧碎佛頂
198 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在金剛
199 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離染金剛
200 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 陳伯勳大德提供新式標點
201 1 忿怒 fènnù anger / wrath 第五忿怒持金剛菩薩
202 1 yuè pleased 第五適悅持金剛菩薩
203 1 a mile 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
204 1 mán beautiful 鬘菩薩
205 1 難測 náncè hard to fathom 難測量金剛
206 1 yǐn to lead / to guide 慈引金剛
207 1 教令 jiāolìng to drill / to train 教令金剛
208 1 to adjoin / to border 第五毘俱胝菩薩
209 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 北面第二重從西第一寂留明菩薩
210 1 to be fond of / to like 第八如來喜
211 1 無量壽 wúliàng shòu amitayus / boundless age / infinite life 西方無量壽如來
212 1 lěng cold 清冷金剛
213 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 右邊一髻羅剎王菩薩
214 1 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 右邊精進波羅蜜菩薩
215 1 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 虛空藏
216 1 miàn side / surface 右邊十一面觀世音菩薩
217 1 dòng to move / to act 無動金剛
218 1 火頭 huǒ tóu Stoker / Cook 火頭
219 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電金剛
220 1 zhào to call together / to summon / to convene 第五鉤召菩薩
221 1 摩羅 móluó Māra 第三多摩羅香辟支佛
222 1 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra 第四如意輪菩薩
223 1 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來
224 1 wēi prestige / majesty 威德威光
225 1 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 無憂闇
226 1 chēng to call / to address 稱法金剛
227 1 leaf / foliage / petal 第七披葉衣菩薩
228 1 辯說 biànshuō to debate / to argue 辯說金剛
229 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 右邊戒波羅蜜菩薩
230 1 彌勒 mílè Maitreya 彌勒
231 1 妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa 妙音金剛亦名無畏
232 1 to apply / to smear 南方開敷花如來
233 1 chán Chan / Zen 澄禪
234 1 shuǐ water 第三水吉祥菩薩
235 1 圓寂 yuánjì to pass away 圓寂金剛
236 1 北方 běi fāng The North 北方鼓音如來
237 1 happy / glad / cheerful / joyful 離樂離愛
238 1 悲願 bēiyuàn the great pitying vow to save all sentient beings 悲願金剛
239 1 to see / to observe / to witness 難覩金剛
240 1 窣堵波 sùdǔbō a stupa 第六窣堵波大吉祥菩薩
241 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍菩薩
242 1 音聲 yīnshēng sound 第五無邊音聲佛頂
243 1 shè to absorb / to assimilate 普攝金剛
244 1 作業 zuòyè work / task / operation 妙用作業
245 1 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 右邊忍波羅蜜菩薩
246 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉菩薩
247 1 kān to investigate / to examine / to survey 已上勘青龍寺本
248 1 chén Chen 陳伯勳大德提供新式標點
249 1 xiào to smile / to laugh 第八如來笑
250 1 wealth / capital / money / expenses 金剛資
251 1 提供 tígōng to supply / to provide 陳伯勳大德提供新式標點
252 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現金剛
253 1 song / lyrics 歌菩薩
254 1 xiān first 先師御本書寫了
255 1 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 右邊生念處菩薩
256 1 qīng clear / pure / clean 清冷金剛
257 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法輪金剛
258 1 大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 大日遍照無障
259 1 rèn edged tool / cutlery / knife edge 刃迅金剛
260 1 東南 dōngnán southeast 東南方普賢菩薩
261 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 第六金剛銳菩薩
262 1 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 向上第二重當門釋迦牟尼佛
263 1 持地菩薩 Chídì Púsà Dharanimdhara Bodhisattva 第三持地菩薩
264 1 five 第五五髻文殊菩薩
265 1 a drama / a play / a show 戲菩薩
266 1 宿 to lodge / to stay overnight 正因金剛亦名宿惠金剛
267 1 dēng a lamp / a lantern 燈菩薩
268 1 you 門南第一烏波髻失儞菩薩
269 1 fēi an imperial concubine 侍者無能勝妃
270 1 dàn to eat 迅速金剛亦名噉食金剛
271 1 上行 shàng xíng up / to go against the current / to submit (a document) to higher authorities 最大尊金剛亦號上行金剛
272 1 施無畏 shī wú wèi abhayandada / bestower of fearlessness 第七施無畏菩薩
273 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照金剛除闇金剛
274 1 seven 第二七俱胝佛母
275 1 temple / monastery / vihāra 大威德金剛寺明金剛
276 1 qiú to request 第七大隨求菩薩
277 1 gāo high / tall 第四高佛頂
278 1 月光 yuèguāng moonlight 月光
279 1 father's elder brother / uncle 陳伯勳大德提供新式標點
280 1 觀心 guān xīn to contemplate the mind 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
281 1 義操 yì cāo Yi Cao 唐云義操
282 1 離垢 lígòu vimalā / stainless / immaculate 離垢金剛
283 1 to stand 持教金剛亦號立驗金剛
284 1 語言 yǔyán a language 語言菩薩
285 1 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 中虛空藏菩薩
286 1 niàn to read aloud 悲念金剛
287 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝金剛
288 1 tranquil 北面第二重從西第一寂留明菩薩
289 1 十一 shíyī eleven 右邊十一面觀世音菩薩
290 1 正因 zhèng yīn the real cause 正因金剛亦名宿惠金剛
291 1 yàn flame / blaze 右邊焰曼得迦
292 1 Wu 門南第一烏波髻失儞菩薩
293 1 定金 dìngjīn down payment / advance payment 常定金剛
294 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 無量光
295 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 東方寶幢如來
296 1 shī teacher 先師御本書寫了
297 1 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來
298 1 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara 第五耶輸陀羅菩薩
299 1 yòu right / right-hand 右檀波羅蜜菩薩
300 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 第三多摩羅香辟支佛
301 1 to beg / to request 門北第一如來爍乞底
302 1 shì to pass away / die 左邊無垢逝菩薩
303 1 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light 第六寶光菩薩
304 1 悟性 wùxìng perception / wits / comprehension 悟性金剛亦名解脫金剛
305 1 妙語 miàoyǔ witticism 性空妙語
306 1 good fortune / happiness / luck 名福聚金剛
307 1 wood / lumber 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
308 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 不空成就佛
309 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 妙音金剛亦名無畏
310 1 yàn to dislike / to detest 左邊月厭菩薩
311 1 míng dark 第九除一切憂冥菩薩
312 1 普賢 Pǔxián Samantabhadra 普賢
313 1 shě to give 第九如來捨
314 1 毫相 háoxiāng urna 第二如來毫相
315 1 多羅尊 Duōluó Zūn Tara 第三多羅尊菩薩
316 1 yòng to use / to apply 悉地成就業用
317 1 xūn a meritorious deed 陳伯勳大德提供新式標點
318 1 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 第七舍利弗
319 1 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 中般若波羅蜜菩薩
320 1 祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries 此書祕藏
321 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 右邊禪波羅蜜菩薩
322 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足金剛
323 1 ministry / department 第七蓮花部發生菩薩
324 1 cái money / wealth / riches / valuables 第五豐財菩薩
325 1 遍照 biànzhào Vairocana 號遍照金剛
326 1 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 號放光金剛
327 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta 第六大勢至菩薩
328 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩埵菩薩
329 1 quán fist 拳菩薩
330 1 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 北面第四重從西第一除蓋障菩薩
331 1 寂靜 jìjìng quiet 號寂靜金剛
332 1 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva 第四月光菩薩
333 1 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva 第五地藏菩薩
334 1 hōng hum / hūṃ 吽迦羅金剛
335 1 kāi to open 南方開敷花如來
336 1 xiàn constitution / statute / law 金剛佛子憲
337 1 yàn to examine / to test / to check 持教金剛亦號立驗金剛
338 1 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜金剛
339 1 màn long / extended / vast 右邊焰曼得迦
340 1 sufficient / enough 六足尊
341 1 huā Hua 南方開敷花如來
342 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 第四金剛薩埵菩薩
343 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香菩薩
344 1 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞金剛
345 1 xiǎn to show / to manifest / to display 內修金剛亦名顯相金剛
346 1 西方 xīfāng the West 西方無量壽如來
347 1 dōng east 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
348 1 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom 左邊智慧波羅蜜菩薩
349 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 寶生佛
350 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通金剛
351 1 tōng to go through / to open 妙通金剛
352 1 jié a deer's skin 左邊蘇悉地羯羅菩薩
353 1 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land 普觀金剛
354 1 生長 shēngzhǎng to grow 生長金剛
355 1 fèng to offer / to present 第二奉教菩薩
356 1 gǎn bold / brave 敢食速疾金剛
357 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 普敬善
358 1 shuò to shine / to glitter 門北第一如來爍乞底
359 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 讚歎安樂
360 1 西門 Xī mén West Gate 西門南第一左邊不空金剛菩薩
361 1 書寫 shūxiě to write 先師御本書寫了
362 1 yūn a heavy atmosphere 氳金剛
363 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 向上第二重當門釋迦牟尼佛
364 1 祥瑞 xiángruì an auspicious sign 祥瑞金剛
365 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 廣大金剛
366 1 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 從門向北第一佛眼佛母
367 1 wēi small / tiny 微咲菩薩
368 1 靈瑞 língruì udumbara 靈瑞金剛
369 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實金剛
370 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒金剛
371 1 jìng to respect /to honor 普敬善
372 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
373 1 妙色 miào sè wonderful form 妙色金剛
374 1 zhèng upright / straight 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
375 1 諸天 zhūtiān devas 諸天外金剛部聖者
376 1 chù a place / location / a spot / a point 北面第三重從西第一白處菩薩
377 1 破顏 pòyán break into a smile / to open (of flowers) 歡喜金剛亦號破顏金剛
378 1 大福 dàfú Dafu 平等大福眾行
379 1 a pagoda / a stupa 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
380 1 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 東南方普賢菩薩
381 1 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 無盡意
382 1 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 金剛界金剛名號
383 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護金剛
384 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 第二折諸熱惱菩薩
385 1 僧都 sēngdōu sōzu 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
386 1 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra 西門南第一左邊不空金剛菩薩
387 1 elegant / graceful / refined 雅訓云
388 1 a thistle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
389 1 wèi position / location / place 次賢劫十六位菩薩
390 1 zhé to fold 第二折諸熱惱菩薩
391 1 zhēn real / true / genuine 真行金剛
392 1 變異 biànyì to change / to transform 變異金剛
393 1 不思議 bù sīyì inconceivable 第五不思議惠菩薩
394 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀菩薩
395 1 enemy / foe 精進難敵
396 1 grandmother 左邊蘇婆呼菩薩
397 1 nǎo to be angry / to hate 離惱金剛
398 1 juàn to trap / to snare 第四不空羂索菩薩
399 1 十六 shíliù sixteen 次賢劫十六位菩薩
400 1 傘蓋 sǎngài a canopy 門南第一白傘蓋佛頂
401 1 zhēn a needle 左邊金剛針
402 1 微細 wēixì very small 微細金剛
403 1 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva 第七寶印菩薩
404 1 西南 xīnán southwest 西南方文殊菩薩
405 1 qiān one thousand 右邊千手觀自在菩薩
406 1 羯磨 jiémó karma 羯磨波羅密
407 1 jiè to quit 戒菩薩
408 1 downwards-right concave stroke 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
409 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 第四大目乾連
410 1 xiū to decorate / to embellish 內修金剛亦名顯相金剛
411 1 líng a bell 鈴菩薩
412 1 quán fountain / spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
413 1 東北方 dōngběifāng northeast / northeastern 東北方彌勒菩薩
414 1 除罪 chúzuì to pardon 般若除罪障
415 1 shé tongue 第六如來舌
416 1 shī to lose 門南第一烏波髻失儞菩薩
417 1 正法 zhèngfǎ proper law 正法蓮花
418 1 普見 pǔjiàn observe everywhere 普見金剛
419 1 旃檀 zhāntán sandalwood 第二旃檀香辟支佛
420 1 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 無量壽佛
421 1 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 大寶如意庫藏
422 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 東北方彌勒菩薩
423 1 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 第六迦葉波
424 1 book / volume
425 1 首領 shǒulǐng a leader 首領金剛
426 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
427 1 xiào to smile / to laugh 微咲菩薩
428 1 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 大尊金剛亦號無比金剛
429 1 摧伏 cuīfú to subdue / to control 摧伏金剛
430 1 南方 Nánfāng the South 南方開敷花如來
431 1 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 第五須菩提
432 1 yīn sound / noise 北方鼓音如來
433 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
434 1 迅速 xùnsù rapid / speedy / fast 迅速金剛亦名噉食金剛
435 1 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏金剛
436 1 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk / a wheel / a rotor 第三大轉輪佛頂
437 1 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 右邊發意轉法輪
438 1 fēng point of spear / sharp point 第三持金剛鋒菩薩
439 1 名號 mínghào name 金剛界金剛名號
440 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
441 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 陳伯勳大德提供新式標點
442 1 迦羅 jiāluó kala / kāla 吽迦羅金剛
443 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可出
444 1 rùn moist 潤生金剛
445 1 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa 次賢劫十六位菩薩
446 1 孔雀 kǒngquè a peacock 右邊孔雀明王菩薩
447 1 dìng to decide 號定光金剛
448 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
449 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 勝妙金剛
450 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 第五豐財菩薩
451 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 東門第一重一切如來智印
452 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
453 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 第五阿難
454 1 寶冠 bǎoguān a crown / a headdress 第二寶冠菩薩
455 1 liàng a quantity / an amount 難測量金剛
456 1 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴金剛
457 1 雲海 yúnhǎi sea of clouds 第九供養雲海
458 1 二月 èryuè February / the Second Month 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
459 1 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani 第四寶手菩薩
460 1 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦金剛
461 1 曼殊室利 Mànshūshìlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 第四曼殊室利菩薩
462 1 xùn to teach / to train 雅訓云
463 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 右邊發意轉法輪
464 1 zǒng general / total / overall / chief 總名護法金剛
465 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴金剛
466 1 xuán profound / mysterious / subtle 金剛佛子玄慶
467 1 clothes / clothing 第七披葉衣菩薩
468 1 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 第二大樂不空菩薩
469 1 堅實 jiānshí firm and substantial / solid 堅固堅實
470 1 to ferry 巧濟金剛
471 1 日光菩薩 Rìguāng Púsà Suryaprabha Bodhisattva 南面第四重從西第一日光菩薩
472 1 色相 sèxiāng coloration / hue 色相金剛
473 1 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 讚歎安樂
474 1 喜悅 xǐyuè happy / joyous 喜悅歡喜
475 1 實惠 shíhuì beneficial / advantageous 實惠寶
476 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅惡趣
477 1 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那
478 1 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 左邊曼荼羅菩薩
479 1 to store 辨積
480 1 大德 dàdé most virtuous 陳伯勳大德提供新式標點
481 1 fēn vapor
482 1 廿 niàn twenty 廿天聖者都名外金剛部
483 1 fān a banner / a scroll / an ensign 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
484 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定菩薩
485 1 xiǎng to make a sound / to sound 妙響金剛
486 1 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 西北方觀自在菩薩
487 1 a drum 北方鼓音如來
488 1 nèi inside / interior 內修金剛亦名顯相金剛
489 1 táng Tang Dynasty 唐云義操
490 1 利樂 lì lè blessing and joy 利樂金剛
491 1 迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana 第六迦旃延
492 1 to wear 第七披葉衣菩薩
493 1 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 大寶如意庫藏
494 1 jiā jia 右邊焰曼得迦
495 1 本記 Běnjì Annals 本記
496 1 極樂 jílè bliss 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
497 1 to cry out / to shout 左邊蘇婆呼菩薩
498 1 láo secure 第六金剛牢持菩薩
499 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 護念金剛
500 1 三月 sānyuè March / the Third Month 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 237 金剛 jīngāng a diamond 號遍照金剛
2 123 菩薩 púsà bodhisatta 中般若波羅蜜菩薩
3 18 左邊 zuǒbiān left 左邊聖降三世菩薩
4 18 第二 dì èr second 北面第一重從西第二大明白身菩薩
5 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 大毘盧遮那如來
6 18 第一 dì yī first 西門南第一左邊不空金剛菩薩
7 17 hào number 號遍照金剛
8 17 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四觀自在菩薩
9 16 右邊 yòubian right 右邊焰曼得迦
10 16 第三 dì sān third 第三多羅尊菩薩
11 15 chí to grasp / to hold 持鉤金剛
12 14 第五 dì wǔ fifth 第五毘俱胝菩薩
13 13 míng measure word for people 名福聚金剛
14 13 also / too 迅速金剛亦名噉食金剛
15 12 第六 dì liù sixth 第六大勢至菩薩
16 12 第七 dì qī seventh 第七蓮花部發生菩薩
17 11 zhòng heavy 北面第一重從西第二大明白身菩薩
18 9 cóng from 北面第一重從西第二大明白身菩薩
19 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 右邊供養寶菩薩
20 9 to leave / to depart / to go away / to part 離惱金剛
21 8 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa 第三大轉輪佛頂
22 8 shèng to beat / to win / to conquer 最勝金剛
23 8 mén door / gate / doorway / gateway 從門向北第一佛眼佛母
24 8 西 The West 北面第一重從西第二大明白身菩薩
25 7 method / way 號法金剛
26 7 big / great / huge / large / major 大輪金剛
27 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 左邊智波羅蜜菩薩
28 7 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普化金剛
29 6 miào wonderful / fantastic 第二持妙金剛菩薩
30 6 第八 dì bā Eighth 第八不空見菩薩
31 6 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若金剛
32 6 guāng light 號定光金剛
33 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈護金剛
34 6 gōu hook character stroke 持鉤金剛
35 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 左邊方便波羅蜜菩薩
36 5 nán south 西門南第一左邊不空金剛菩薩
37 5 gain / advantage / benefit 左邊軍吒利菩薩
38 5 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 右邊不空鉤菩薩
39 5 bēi sadness / sorrow / grief 悲生金剛
40 5 biàn to distinguish / to recognize 辨事金剛
41 5 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 第五手持金剛菩薩
42 5 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion 西北方觀自在菩薩
43 5 zuì most / extremely / exceedingly 最勝金剛
44 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 號清淨金剛
45 4 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德金剛
46 4 如意 rúyì satisfactory 如意金剛
47 4 護法 hùfǎ to uphold the Dharma 護法金剛化現金剛
48 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 第五不思議惠菩薩
49 4 le completion of an action 先師御本書寫了
50 4 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧濟金剛
51 4 bái white 北面第一重從西第二大明白身菩薩
52 4 南面 nánmiàn south 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
53 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 究竟金剛善巧金剛
54 4 第九 dì jiǔ ninth 第九除一切憂冥菩薩
55 4 to defend / to resist 先師御本書寫了
56 4 secret / hidden / confidential 密持金剛
57 4 to protect / to guard 慈護金剛
58 4 míng bright / brilliant 大威德金剛寺明金剛
59 4 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 第二大吉祥明菩薩
60 4 zhàng to separate 除障金剛
61 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 號吉祥金剛
62 4 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 第二輪輻辟支佛
63 4 xíng to walk / to move 異行金剛
64 4 北面 běimiàn north side 北面第一重從西第二大明白身菩薩
65 4 chú except / besides 第九除一切憂冥菩薩
66 4 侍者 shìzhě an attendant 侍者虛空菩薩
67 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就金剛
68 4 běn measure word for books 已上勘青龍寺本
69 4 yún cloud 唐云義操
70 4 yuàn to hope / to wish / to desire 左邊願波羅蜜菩薩
71 4 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 第七蓮花部發生菩薩
72 3 jìn to enter 勇進金剛
73 3 xùn quick / hasty / rapid / sudden 迅利金剛
74 3 東門 Dōng mén East Gate 東門第一重一切如來智印
75 3 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 悉地金剛
76 3 běi north 門北第一一切如來寶
77 3 波羅 Bōluó Baltic 金剛波羅密
78 3 wáng Wang 左邊金剛藏王菩薩
79 3 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division 第七發生金剛部菩薩
80 3 jìng clean 圓淨金剛
81 3 day of the month / a certain day 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
82 3 一切 yīqiè all / every / everything 第九除一切憂冥菩薩
83 3 shēng to be born / to give birth 右邊生念處菩薩
84 3 zūn to honor / to respect 大尊金剛亦號無比金剛
85 3 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 左邊無垢逝菩薩
86 3 yǒng brave / courageous 勇進金剛
87 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 悟性金剛亦名解脫金剛
88 3 èr two 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
89 3 nián year 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
90 3 mǐn to pity / to sympathize 第四悲愍菩薩
91 3 no 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
92 3 hair rolled up in a bun / topknot 右邊一髻羅剎王菩薩
93 3 祕密 mìmì a secret 祕密金剛
94 3 lún a round / a turn 大輪金剛
95 3 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如金剛
96 3 xiáng good luck / blessing 第二大吉祥明菩薩
97 3 yuàn a school 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
98 3 so as to / in order to 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
99 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 第二旃檀香辟支佛
100 3 大明 dàmíng the sun 北面第一重從西第二大明白身菩薩
101 3 滿 mǎn full 圓滿滿願
102 3 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 第二堅固深心菩薩
103 3 虛空 xūkōng empty space 第四虛空無邊超越金剛
104 3 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 第七蓮花部發生菩薩
105 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進金剛
106 3 方便 fāngbiàn convenient 左邊方便波羅蜜菩薩
107 3 to gather / to collect
108 3 in / at 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
109 3 佛母 fómǔ Buddha's mother 佛母金剛
110 3 jiàng to descend / to fall / to drop 右邊降三世菩薩
111 3 三世 sān shì past, present, and future 右邊降三世菩薩
112 3 平等 píngděng be equal in social status 號平等金剛
113 3 妙用 miàoyòng skillful use / magical use 妙用金剛
114 2 zhòng many / numerous 眾行金剛
115 2 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 正定金剛
116 2 yōu to worry / to be concerned 第九除一切憂冥菩薩
117 2 不動 bùdòng Akshobya 號不動金剛
118 2 shì matter / thing / item 辨事金剛
119 2 ài to love 愛菩薩
120 2 xiě to write 御本寫了
121 2 dāng to be / to act as / to serve as 向上第二重當門釋迦牟尼佛
122 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 右邊十一面觀世音菩薩
123 2 different / other 異行金剛
124 2 chuáng a banner / a penant streamer
125 2 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita 第四拘絺羅
126 2 power / force / strength 左邊力波羅蜜菩薩
127 2 undulations 門南第一烏波髻失儞菩薩
128 2 等引 děngyǐn equipose / samāhita 等引金剛
129 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴迅金剛
130 2 fáng a room 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
131 2 化現 huàxiàn a incarnation 化現金剛
132 2 yīng should / ought 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
133 2 luó Luo 底羅金剛
134 2 jūn army / military 左邊軍吒利菩薩
135 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 第四虛空無邊超越金剛
136 2 business / industry 悉地成就業用
137 2 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva 右邊馬頭明王
138 2 disease / sickness / ailment 速疾金剛
139 2 àn to shut a door 普照金剛除闇金剛
140 2 shàng top / a high position 已上勘青龍寺本
141 2 chén dust / dirt 離塵金剛
142 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏金剛
143 2 zhōng middle 中般若波羅蜜菩薩
144 2 shí food / food and drink 迅速金剛亦名噉食金剛
145 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 廿天聖者都名外金剛部
146 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 第五毘俱胝菩薩
147 2 a spoke 第二輪輻辟支佛
148 2 Soviet Union 左邊蘇婆呼菩薩
149 2 zhù to dwell / to live / to reside 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
150 2 大力 dàlì energetic / vigorous 大力金剛
151 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 常住金剛
152 2 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持金剛
153 2 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟金剛善巧金剛
154 2 wǎng net 門北第一光網菩薩
155 2 to assemble / to meet together 名福聚金剛
156 2 tooth / tusk 第四金剛牙菩薩
157 2 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 超越金剛
158 2 fāng square / quadrilateral / one side 東南方普賢菩薩
159 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 尸羅金剛
160 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 左邊聖降三世菩薩
161 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲金剛
162 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 左邊軍吒利菩薩
163 2 xiāng each other / one another / mutually 內修金剛亦名顯相金剛
164 2 suǒ lock / padlock 第三金剛鎖菩薩
165 2 dialect / language / speech 無異語金剛
166 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相金剛
167 2 already / afterwards 已上勘青龍寺本
168 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 第二奉教菩薩
169 2 賢護 Xiánhù Bhadrapāla 第六賢護菩薩
170 2 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 第八破惡趣菩薩
171 2 shēn human body / torso 北面第一重從西第二大明白身菩薩
172 2 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 云云
173 2 Māra 破魔金剛
174 2 不動尊 bù dòng zūn Acala 左邊不動尊菩薩
175 2 huà to make into / to change into / to transform 普化金剛
176 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退菩提
177 2 召集 zhàojí to convene / to gather 召集金剛
178 2 nán difficult / arduous / hard 難覩金剛
179 2 one 右邊一髻羅剎王菩薩
180 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜金剛亦號破顏金剛
181 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 離怖畏金剛
182 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 右邊供養寶菩薩
183 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常慶金剛
184 2 shǒu hand 右邊千手觀自在菩薩
185 2 supreme ruler / emperor 帝剎金剛
186 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 侍者無能勝
187 2 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空金剛
188 2 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
189 2 yuán won / yuan 圓淨金剛
190 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧金剛
191 2 勇猛 yǒngměng ardency 門南第一勇猛菩薩
192 2 jiàn to see 第八不空見菩薩
193 2 bottom / base / end 底羅金剛
194 2 普施 pǔshī to give universally 普施金剛
195 2 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha 左邊金剛藏王菩薩
196 2 救護 jiùhù to save and protect 救護金剛
197 2 suǒ to search / to inquire 第四不空羂索菩薩
198 2 佛子 Fózi a bodhisattva 金剛佛子憲
199 2 shā to brake (a vehicle) 帝剎金剛
200 2 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 胎藏金剛教法名號
201 2 十五 shíwǔ fifteen 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
202 2 wài outside 諸天外金剛部聖者
203 2 to break / to split / to smash 第八破惡趣菩薩
204 2 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 右邊孔雀明王菩薩
205 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 第四重當東門文殊師利菩薩
206 2 qìng to celebrate / to congratulate 常慶金剛
207 2 speed 速疾金剛
208 2 迅疾 xùnjí rapid / swift 號迅疾金剛
209 2 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri 西南方文殊菩薩
210 2 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 甘露金剛
211 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 清涼金剛
212 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執契金剛
213 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 南面第二重從西第一住無戲論菩薩
214 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡金剛
215 2 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka 大威德金剛寺明金剛
216 2 cuī to destroy / to break / to injure 第五摧碎佛頂
217 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在金剛
218 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離染金剛
219 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 陳伯勳大德提供新式標點
220 1 忿怒 fènnù anger / wrath 第五忿怒持金剛菩薩
221 1 yuè pleased 第五適悅持金剛菩薩
222 1 a mile 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
223 1 mán beautiful 鬘菩薩
224 1 難測 náncè hard to fathom 難測量金剛
225 1 yǐn to lead / to guide 慈引金剛
226 1 教令 jiāolìng to drill / to train 教令金剛
227 1 to adjoin / to border 第五毘俱胝菩薩
228 1 zhū all / many / various 第二折諸熱惱菩薩
229 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 北面第二重從西第一寂留明菩薩
230 1 to be fond of / to like 第八如來喜
231 1 無量壽 wúliàng shòu amitayus / boundless age / infinite life 西方無量壽如來
232 1 lěng cold 清冷金剛
233 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 右邊一髻羅剎王菩薩
234 1 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 右邊精進波羅蜜菩薩
235 1 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 虛空藏
236 1 miàn side / surface 右邊十一面觀世音菩薩
237 1 dòng to move / to act 無動金剛
238 1 火頭 huǒ tóu Stoker / Cook 火頭
239 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電金剛
240 1 zhào to call together / to summon / to convene 第五鉤召菩薩
241 1 摩羅 móluó Māra 第三多摩羅香辟支佛
242 1 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra 第四如意輪菩薩
243 1 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來
244 1 wēi prestige / majesty 威德威光
245 1 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 無憂闇
246 1 chēng to call / to address 稱法金剛
247 1 leaf / foliage / petal 第七披葉衣菩薩
248 1 辯說 biànshuō to debate / to argue 辯說金剛
249 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 右邊戒波羅蜜菩薩
250 1 彌勒 mílè Maitreya 彌勒
251 1 妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa 妙音金剛亦名無畏
252 1 to apply / to smear 南方開敷花如來
253 1 chán Chan / Zen 澄禪
254 1 shuǐ water 第三水吉祥菩薩
255 1 圓寂 yuánjì to pass away 圓寂金剛
256 1 北方 běi fāng The North 北方鼓音如來
257 1 happy / glad / cheerful / joyful 離樂離愛
258 1 悲願 bēiyuàn the great pitying vow to save all sentient beings 悲願金剛
259 1 to see / to observe / to witness 難覩金剛
260 1 窣堵波 sùdǔbō a stupa 第六窣堵波大吉祥菩薩
261 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍菩薩
262 1 音聲 yīnshēng sound 第五無邊音聲佛頂
263 1 shè to absorb / to assimilate 普攝金剛
264 1 作業 zuòyè work / task / operation 妙用作業
265 1 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 右邊忍波羅蜜菩薩
266 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉菩薩
267 1 kān to investigate / to examine / to survey 已上勘青龍寺本
268 1 chén Chen 陳伯勳大德提供新式標點
269 1 xiào to smile / to laugh 第八如來笑
270 1 wealth / capital / money / expenses 金剛資
271 1 提供 tígōng to supply / to provide 陳伯勳大德提供新式標點
272 1 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現金剛
273 1 song / lyrics 歌菩薩
274 1 xiān first 先師御本書寫了
275 1 de potential marker 右邊焰曼得迦
276 1 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness 右邊生念處菩薩
277 1 qīng clear / pure / clean 清冷金剛
278 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法輪金剛
279 1 大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 大日遍照無障
280 1 rèn edged tool / cutlery / knife edge 刃迅金剛
281 1 東南 dōngnán southeast 東南方普賢菩薩
282 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 第六金剛銳菩薩
283 1 向上 xiàngshàng upwards / uplifting 向上第二重當門釋迦牟尼佛
284 1 持地菩薩 Chídì Púsà Dharanimdhara Bodhisattva 第三持地菩薩
285 1 five 第五五髻文殊菩薩
286 1 a drama / a play / a show 戲菩薩
287 1 宿 to lodge / to stay overnight 正因金剛亦名宿惠金剛
288 1 dēng a lamp / a lantern 燈菩薩
289 1 you 門南第一烏波髻失儞菩薩
290 1 fēi an imperial concubine 侍者無能勝妃
291 1 dàn to eat 迅速金剛亦名噉食金剛
292 1 上行 shàng xíng up / to go against the current / to submit (a document) to higher authorities 最大尊金剛亦號上行金剛
293 1 施無畏 shī wú wèi abhayandada / bestower of fearlessness 第七施無畏菩薩
294 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照金剛除闇金剛
295 1 seven 第二七俱胝佛母
296 1 temple / monastery / vihāra 大威德金剛寺明金剛
297 1 qiú to request 第七大隨求菩薩
298 1 gāo high / tall 第四高佛頂
299 1 月光 yuèguāng moonlight 月光
300 1 father's elder brother / uncle 陳伯勳大德提供新式標點
301 1 觀心 guān xīn to contemplate the mind 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
302 1 義操 yì cāo Yi Cao 唐云義操
303 1 離垢 lígòu vimalā / stainless / immaculate 離垢金剛
304 1 to stand 持教金剛亦號立驗金剛
305 1 語言 yǔyán a language 語言菩薩
306 1 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 中虛空藏菩薩
307 1 niàn to read aloud 悲念金剛
308 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝金剛
309 1 tranquil 北面第二重從西第一寂留明菩薩
310 1 十一 shíyī eleven 右邊十一面觀世音菩薩
311 1 正因 zhèng yīn the real cause 正因金剛亦名宿惠金剛
312 1 yàn flame / blaze 右邊焰曼得迦
313 1 Wu 門南第一烏波髻失儞菩薩
314 1 ā prefix to names of people 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
315 1 定金 dìngjīn down payment / advance payment 常定金剛
316 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 無量光
317 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 東方寶幢如來
318 1 shī teacher 先師御本書寫了
319 1 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來
320 1 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara 第五耶輸陀羅菩薩
321 1 yòu right / right-hand 右檀波羅蜜菩薩
322 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 第三多摩羅香辟支佛
323 1 to beg / to request 門北第一如來爍乞底
324 1 shì to pass away / die 左邊無垢逝菩薩
325 1 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light 第六寶光菩薩
326 1 悟性 wùxìng perception / wits / comprehension 悟性金剛亦名解脫金剛
327 1 妙語 miàoyǔ witticism 性空妙語
328 1 good fortune / happiness / luck 名福聚金剛
329 1 wood / lumber 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
330 1 不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha 不空成就佛
331 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 妙音金剛亦名無畏
332 1 yàn to dislike / to detest 左邊月厭菩薩
333 1 and 與願金剛
334 1 míng dark 第九除一切憂冥菩薩
335 1 普賢 Pǔxián Samantabhadra 普賢
336 1 shě to give 第九如來捨
337 1 毫相 háoxiāng urna 第二如來毫相
338 1 多羅尊 Duōluó Zūn Tara 第三多羅尊菩薩
339 1 yòng to use / to apply 悉地成就業用
340 1 xūn a meritorious deed 陳伯勳大德提供新式標點
341 1 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 第七舍利弗
342 1 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 中般若波羅蜜菩薩
343 1 祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries 此書祕藏
344 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 右邊禪波羅蜜菩薩
345 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足金剛
346 1 ministry / department 第七蓮花部發生菩薩
347 1 cái money / wealth / riches / valuables 第五豐財菩薩
348 1 遍照 biànzhào Vairocana 號遍照金剛
349 1 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 號放光金剛
350 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta 第六大勢至菩薩
351 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩埵菩薩
352 1 quán fist 拳菩薩
353 1 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva 北面第四重從西第一除蓋障菩薩
354 1 寂靜 jìjìng quiet 號寂靜金剛
355 1 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva 第四月光菩薩
356 1 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva 第五地藏菩薩
357 1 hōng hum / hūṃ 吽迦羅金剛
358 1 kāi to open 南方開敷花如來
359 1 xiàn constitution / statute / law 金剛佛子憲
360 1 yàn to examine / to test / to check 持教金剛亦號立驗金剛
361 1 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜金剛
362 1 màn long / extended / vast 右邊焰曼得迦
363 1 sufficient / enough 六足尊
364 1 huā Hua 南方開敷花如來
365 1 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 第四金剛薩埵菩薩
366 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香菩薩
367 1 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞金剛
368 1 xiǎn to show / to manifest / to display 內修金剛亦名顯相金剛
369 1 西方 xīfāng the West 西方無量壽如來
370 1 dōng east 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
371 1 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom 左邊智慧波羅蜜菩薩
372 1 寶生佛 Bǎoshēng Fó Ratnasambhava Buddha 寶生佛
373 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通金剛
374 1 tōng to go through / to open 妙通金剛
375 1 jié a deer's skin 左邊蘇悉地羯羅菩薩
376 1 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land 普觀金剛
377 1 生長 shēngzhǎng to grow 生長金剛
378 1 fèng to offer / to present 第二奉教菩薩
379 1 gǎn bold / brave 敢食速疾金剛
380 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 普敬善
381 1 shuò to shine / to glitter 門北第一如來爍乞底
382 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 讚歎安樂
383 1 西門 Xī mén West Gate 西門南第一左邊不空金剛菩薩
384 1 書寫 shūxiě to write 先師御本書寫了
385 1 yūn a heavy atmosphere 氳金剛
386 1 gāng just / barely / exactly 常定金剛
387 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 向上第二重當門釋迦牟尼佛
388 1 祥瑞 xiángruì an auspicious sign 祥瑞金剛
389 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 廣大金剛
390 1 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 從門向北第一佛眼佛母
391 1 wēi small / tiny 微咲菩薩
392 1 靈瑞 língruì udumbara 靈瑞金剛
393 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實金剛
394 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒金剛
395 1 jìng to respect /to honor 普敬善
396 1 金剛拳 jīngāng quán vajra fist 南面第一重從西第二金剛拳菩薩
397 1 妙色 miào sè wonderful form 妙色金剛
398 1 zhèng upright / straight 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
399 1 諸天 zhūtiān devas 諸天外金剛部聖者
400 1 chù a place / location / a spot / a point 北面第三重從西第一白處菩薩
401 1 破顏 pòyán break into a smile / to open (of flowers) 歡喜金剛亦號破顏金剛
402 1 chū to go out / to leave 不可出
403 1 xián idle 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
404 1 善哉 shànzāi excellent 善哉菩薩
405 1 大福 dàfú Dafu 平等大福眾行
406 1 a pagoda / a stupa 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
407 1 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 東南方普賢菩薩
408 1 he / him 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
409 1 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 無盡意
410 1 jiāng will / shall (future tense) 左邊金剛將菩薩
411 1 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 金剛界金剛名號
412 1 a time 次賢劫十六位菩薩
413 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護金剛
414 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 第二折諸熱惱菩薩
415 1 僧都 sēngdōu sōzu 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
416 1 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra 西門南第一左邊不空金剛菩薩
417 1 elegant / graceful / refined 雅訓云
418 1 a thistle 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
419 1 wèi position / location / place 次賢劫十六位菩薩
420 1 zhé to fold 第二折諸熱惱菩薩
421 1 zhēn real / true / genuine 真行金剛
422 1 變異 biànyì to change / to transform 變異金剛
423 1 不思議 bù sīyì inconceivable 第五不思議惠菩薩
424 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀菩薩
425 1 enemy / foe 精進難敵
426 1 grandmother 左邊蘇婆呼菩薩
427 1 nǎo to be angry / to hate 離惱金剛
428 1 juàn to trap / to snare 第四不空羂索菩薩
429 1 十六 shíliù sixteen 次賢劫十六位菩薩
430 1 傘蓋 sǎngài a canopy 門南第一白傘蓋佛頂
431 1 zhēn a needle 左邊金剛針
432 1 微細 wēixì very small 微細金剛
433 1 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva 第七寶印菩薩
434 1 西南 xīnán southwest 西南方文殊菩薩
435 1 huò or / either / else 名護法金剛或云普金剛
436 1 qiān one thousand 右邊千手觀自在菩薩
437 1 羯磨 jiémó karma 羯磨波羅密
438 1 jiè to quit 戒菩薩
439 1 downwards-right concave stroke 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
440 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 第四大目乾連
441 1 xiū to decorate / to embellish 內修金剛亦名顯相金剛
442 1 líng a bell 鈴菩薩
443 1 quán fountain / spring 辨才金剛亦名涌泉金剛
444 1 東北方 dōngběifāng northeast / northeastern 東北方彌勒菩薩
445 1 除罪 chúzuì to pardon 般若除罪障
446 1 shé tongue 第六如來舌
447 1 shī to lose 門南第一烏波髻失儞菩薩
448 1 正法 zhèngfǎ proper law 正法蓮花
449 1 普見 pǔjiàn observe everywhere 普見金剛
450 1 旃檀 zhāntán sandalwood 第二旃檀香辟支佛
451 1 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 無量壽佛
452 1 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 大寶如意庫藏
453 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 東北方彌勒菩薩
454 1 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 第六迦葉波
455 1 book / volume
456 1 首領 shǒulǐng a leader 首領金剛
457 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
458 1 xiào to smile / to laugh 微咲菩薩
459 1 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 大尊金剛亦號無比金剛
460 1 摧伏 cuīfú to subdue / to control 摧伏金剛
461 1 南方 Nánfāng the South 南方開敷花如來
462 1 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 第五須菩提
463 1 yīn sound / noise 北方鼓音如來
464 1 yǒng perpetually / eternally / forever 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
465 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
466 1 迅速 xùnsù rapid / speedy / fast 迅速金剛亦名噉食金剛
467 1 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏金剛
468 1 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk / a wheel / a rotor 第三大轉輪佛頂
469 1 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 右邊發意轉法輪
470 1 fēng point of spear / sharp point 第三持金剛鋒菩薩
471 1 名號 mínghào name 金剛界金剛名號
472 1 zhēn virtuous / chaste / pure 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
473 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 陳伯勳大德提供新式標點
474 1 迦羅 jiāluó kala / kāla 吽迦羅金剛
475 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可出
476 1 rùn moist 潤生金剛
477 1 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa 次賢劫十六位菩薩
478 1 孔雀 kǒngquè a peacock 右邊孔雀明王菩薩
479 1 dìng to decide 號定光金剛
480 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩荼
481 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 勝妙金剛
482 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 第五豐財菩薩
483 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 東門第一重一切如來智印
484 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
485 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 第五阿難
486 1 寶冠 bǎoguān a crown / a headdress 第二寶冠菩薩
487 1 liàng a quantity / an amount 難測量金剛
488 1 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴金剛
489 1 雲海 yúnhǎi sea of clouds 第九供養雲海
490 1 二月 èryuè February / the Second Month 文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
491 1 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani 第四寶手菩薩
492 1 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦金剛
493 1 曼殊室利 Mànshūshìlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 第四曼殊室利菩薩
494 1 xùn to teach / to train 雅訓云
495 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 右邊發意轉法輪
496 1 zǒng general / total / overall / chief 總名護法金剛
497 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴金剛
498 1 xuán profound / mysterious / subtle 金剛佛子玄慶
499 1 clothes / clothing 第七披葉衣菩薩
500 1 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 第二大樂不空菩薩

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
transcendence
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
an element
zhì Wisdom
miào Wonderful
般若
 1. bōrě
 2. bōrě
 3. bōrě
 4. bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajñā
 3. Prajna Wisdom
 4. prajna

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
宝印菩萨 寶印菩薩 Bǎo Yìn Púsà Seal Bearing Bodhisattva
宝光 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light
宝生佛 寶生佛 Bǎoshēng Fó
 1. Ratnasambhava Buddha
 2. Jewel-Born Buddha
宝手菩萨 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani
北方 běi fāng The North
本记 本記 Běnjì Annals
遍照 biànzhào Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不空成就佛 Bù Kōng Chéngjiù Fó Amoghasiddhi Buddha
不空金刚 不空金剛 Bùkōngjīngāng Amoghavajra
持地菩萨 持地菩薩 Chídì Púsà Dharanimdhara Bodhisattva
除盖障 除蓋障 Chú Gài Zhàng Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
大威德金刚 大威德金剛 Dà Wēi Dé Jīngāng Yamantaka
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大目乾连 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大毘卢 大毘盧 dàpílú Mahavairocana
大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
大勢至菩萨 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta
地藏菩萨 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多罗尊 多羅尊 Duōluó Zūn Tara
二月 èryuè February / the Second Month
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
佛母 fómǔ
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva / a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
观自在菩萨 觀自在菩薩 Guānzìzai Púsà Guanyin bodhisattva / Avalokitesvara bodhisattva / The bodhisattva of Compassion
火头 火頭 huǒ tóu Stoker / Cook
迦叶波 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
金刚界 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm
金刚菩萨 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva
金刚藏 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha
拘絺罗 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita
马头明王 馬頭明王 Mǎ Tóu Míng Wáng Hayagriva / Hayagreeva
曼殊室利 Mànshūshìlì
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Mañjuśrī
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
摩罗 摩羅 móluó Māra
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
青龙寺 青龍寺 qīnglóng sì Qing Long Temple
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
忍波罗蜜 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
日光菩萨 日光菩薩 Rìguāng Púsà Suryaprabha Bodhisattva
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如意轮 如意輪 Rúyì Lún Cinta-mani-cakra
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
胎藏金刚教法名号 胎藏金剛教法名號 tāi cáng jīngāng jiàofǎ mínghào Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
文殊菩萨 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī Bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
无量寿佛 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó
 1. Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha
 2. Amitayus Buddha
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西门 西門 Xī mén West Gate
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
贤护 賢護 Xiánhù Bhadrapāla
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
虚空藏 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
耶输陀罗 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara
义操 義操 yì cāo Yi Cao
月光菩萨 月光菩薩 Yuèguāng Púsà Candraprabha Bodhisattva
遮那 zhēnà Vairocana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 192.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲愿 悲願 bēiyuàn
 1. the great pitying vow to save all sentient beings
 2. Compassionate Vow
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不动尊 不動尊 bù dòng zūn Acala
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持明 chímíng dhāraṇī
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
an element
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
等引 děngyǐn equipose / samāhita
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
焚香 fén xiāng
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛母 fómǔ a bodhisattva / a consort
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
毫相 háoxiāng urna
hōng hum / hūṃ
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化现 化現 huàxiàn a incarnation
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì Kindness
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
usnisa / uṣṇīṣa
jiā jia
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
戒波罗蜜 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
羯磨 jiémó karma
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
极乐 極樂 jílè ultimate bliss
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Respect
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚部 金剛部 jīngāng bù vajra group / vajra division
金刚拳 金剛拳 jīngāng quán vajra fist
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
Joy
transcendence
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲花 蓮花 liánhuā lotus
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
灵瑞 靈瑞 língruì udumbara
lún the cycle of rebirth
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
滿 mǎn Full
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
妙用 miàoyòng skillful use / magical use
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
普观 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
普照 pǔzhào Universally Shines
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
散花 sànhuā scatters flowers
僧都 sēngdōu sōzu
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shēn body / kāya
shēng birth
生长 生長 shēngzhǎng growth
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
shī master
shì meaning / phenomena
施无畏 施無畏 shī wú wèi
 1. abhayandada / bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
侍者 shìzhě an acolyte
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
temple / monastery / vihāra
宿 from former lives
窣堵波 sùdǔbō a stupa
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
涂香 塗香 túxiāng to annoint
wēi subtlety
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无尽 無盡 wújìn endless
无量寿 無量壽 wúliàng shòu
 1. amitayus / boundless age / infinite life
 2. infinite life
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
Joy
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
降伏 xiángfú to subdue
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yán a garland / an adornment / avataṃsa
karma / kamma / karmic deeds / actions
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
音声 音聲 yīnshēng sound
一切 yīqiè all, everything
yǒng Courage
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yuàn a vow
yuán Perfect
圆寂 圓寂 yuánjì
 1. to pass away
 2. perfect rest
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
zhēn True
zhēng Righteous
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 zhìhuì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom
zhù to attach / to abide / to dwell on
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented