Glossary and Vocabulary for Liturgy, Refuge, and Offering Ritual of King Vinayaka, the Dual-Bodied Mahasvara (Da Sheng Huanxi Shuang Shen Dazizaitian Pinayejia Wang Guiyi Niansong Gongyang Fa) 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 49 zhòu charm; spell; incantation 其本因緣具在大明呪賊
2 49 zhòu a curse 其本因緣具在大明呪賊
3 49 zhòu urging; adjure 其本因緣具在大明呪賊
4 49 zhòu mantra 其本因緣具在大明呪賊
5 37 èr two
6 37 èr Kangxi radical 7
7 37 èr second
8 37 èr twice; double; di-
9 37 èr more than one kind
10 37 èr two; dvā; dvi
11 37 èr both; dvaya
12 34 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 身呪印
13 34 yìn India 身呪印
14 34 yìn a mudra; a hand gesture 身呪印
15 34 yìn a seal; a stamp 身呪印
16 34 yìn to tally 身呪印
17 34 yìn a vestige; a trace 身呪印
18 34 yìn Yin 身呪印
19 34 yìn to leave a track or trace 身呪印
20 34 yìn mudra 身呪印
21 29 biàn all; complete
22 29 biàn to be covered with
23 29 biàn everywhere; sarva
24 29 biàn pervade; visva
25 29 biàn everywhere fragrant; paricitra
26 29 biàn everywhere; spharaṇa
27 26 zhī to go 則觀音之化身也
28 26 zhī to arrive; to go 則觀音之化身也
29 26 zhī is 則觀音之化身也
30 26 zhī to use 則觀音之化身也
31 26 zhī Zhi 則觀音之化身也
32 25 second-rate 次蓮華母心印
33 25 second; secondary 次蓮華母心印
34 25 temporary stopover; temporary lodging 次蓮華母心印
35 25 a sequence; an order 次蓮華母心印
36 25 to arrive 次蓮華母心印
37 25 to be next in sequence 次蓮華母心印
38 25 positions of the 12 Jupiter stations 次蓮華母心印
39 25 positions of the sun and moon on the ecliptic 次蓮華母心印
40 25 stage of a journey 次蓮華母心印
41 25 ranks 次蓮華母心印
42 25 an official position 次蓮華母心印
43 25 inside 次蓮華母心印
44 25 to hesitate 次蓮華母心印
45 25 secondary; next; tatas 次蓮華母心印
46 20 tóu head 二頭指相重交竪
47 20 tóu top 二頭指相重交竪
48 20 tóu a piece; an aspect 二頭指相重交竪
49 20 tóu a leader 二頭指相重交竪
50 20 tóu first 二頭指相重交竪
51 20 tóu hair 二頭指相重交竪
52 20 tóu start; end 二頭指相重交竪
53 20 tóu a commission 二頭指相重交竪
54 20 tóu a person 二頭指相重交竪
55 20 tóu direction; bearing 二頭指相重交竪
56 20 tóu previous 二頭指相重交竪
57 20 tóu head; śiras 二頭指相重交竪
58 19 zhǐ to point 二頭指相重交竪
59 19 zhǐ finger 二頭指相重交竪
60 19 zhǐ to indicate 二頭指相重交竪
61 19 zhǐ to make one's hair stand on end 二頭指相重交竪
62 19 zhǐ to refer to 二頭指相重交竪
63 19 zhǐ to rely on; to depend on 二頭指相重交竪
64 19 zhǐ toe 二頭指相重交竪
65 19 zhǐ to face towards 二頭指相重交竪
66 19 zhǐ to face upwards; to be upright 二頭指相重交竪
67 19 zhǐ to take responsibility for 二頭指相重交竪
68 19 zhǐ meaning; purpose 二頭指相重交竪
69 19 zhǐ to denounce 二頭指相重交竪
70 19 zhǐ finger; aṅguli 二頭指相重交竪
71 19 ǎn to contain 唵陀曳訶陀曳訶
72 19 ǎn to eat with the hands 唵陀曳訶陀曳訶
73 18 to use; to grasp 以瞿摩夷和黃土
74 18 to rely on 以瞿摩夷和黃土
75 18 to regard 以瞿摩夷和黃土
76 18 to be able to 以瞿摩夷和黃土
77 18 to order; to command 以瞿摩夷和黃土
78 18 used after a verb 以瞿摩夷和黃土
79 18 a reason; a cause 以瞿摩夷和黃土
80 18 Israel 以瞿摩夷和黃土
81 18 Yi 以瞿摩夷和黃土
82 18 use; yogena 以瞿摩夷和黃土
83 18 yuē to speak; to say 呪曰
84 18 yuē Kangxi radical 73 呪曰
85 18 yuē to be called 呪曰
86 18 yuē said; ukta 呪曰
87 16 sān three
88 16 sān third
89 16 sān more than two
90 16 sān very few
91 16 sān San
92 16 sān three; tri
93 16 sān sa
94 16 sān three kinds; trividha
95 15 method; way 迦王歸依念誦供養法
96 15 France 迦王歸依念誦供養法
97 15 the law; rules; regulations 迦王歸依念誦供養法
98 15 the teachings of the Buddha; Dharma 迦王歸依念誦供養法
99 15 a standard; a norm 迦王歸依念誦供養法
100 15 an institution 迦王歸依念誦供養法
101 15 to emulate 迦王歸依念誦供養法
102 15 magic; a magic trick 迦王歸依念誦供養法
103 15 punishment 迦王歸依念誦供養法
104 15 Fa 迦王歸依念誦供養法
105 15 a precedent 迦王歸依念誦供養法
106 15 a classification of some kinds of Han texts 迦王歸依念誦供養法
107 15 relating to a ceremony or rite 迦王歸依念誦供養法
108 15 Dharma 迦王歸依念誦供養法
109 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 迦王歸依念誦供養法
110 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 迦王歸依念誦供養法
111 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 迦王歸依念誦供養法
112 15 quality; characteristic 迦王歸依念誦供養法
113 15 No 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
114 15 nuó to move 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
115 15 nuó much 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
116 15 nuó stable; quiet 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
117 15 na 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
118 14 Qi 其左千五百
119 14 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory
120 14 sòng to recount; to narrate
121 14 sòng a poem
122 14 sòng recite; priase; pāṭha
123 13 seven
124 13 a genre of poetry
125 13 seventh day memorial ceremony
126 13 seven; sapta
127 12 to be near by; to be close to 即前身印之片印
128 12 at that time 即前身印之片印
129 12 to be exactly the same as; to be thus 即前身印之片印
130 12 supposed; so-called 即前身印之片印
131 12 to arrive at; to ascend 即前身印之片印
132 12 zuò to do 二手作金剛縛
133 12 zuò to act as; to serve as 二手作金剛縛
134 12 zuò to start 二手作金剛縛
135 12 zuò a writing; a work 二手作金剛縛
136 12 zuò to dress as; to be disguised as 二手作金剛縛
137 12 zuō to create; to make 二手作金剛縛
138 12 zuō a workshop 二手作金剛縛
139 12 zuō to write; to compose 二手作金剛縛
140 12 zuò to rise 二手作金剛縛
141 12 zuò to be aroused 二手作金剛縛
142 12 zuò activity; action; undertaking 二手作金剛縛
143 12 zuò to regard as 二手作金剛縛
144 12 zuò action; kāraṇa 二手作金剛縛
145 12 to adjoin; to border 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
146 12 to help; to assist 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
147 12 vai 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
148 12 jiā ka; gha; ga 商伽羯室胝
149 12 jiā gha 商伽羯室胝
150 12 jiā ga 商伽羯室胝
151 12 xiàng to observe; to assess 令相抱立之
152 12 xiàng appearance; portrait; picture 令相抱立之
153 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 令相抱立之
154 12 xiàng to aid; to help 令相抱立之
155 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 令相抱立之
156 12 xiàng a sign; a mark; appearance 令相抱立之
157 12 xiāng alternately; in turn 令相抱立之
158 12 xiāng Xiang 令相抱立之
159 12 xiāng form substance 令相抱立之
160 12 xiāng to express 令相抱立之
161 12 xiàng to choose 令相抱立之
162 12 xiāng Xiang 令相抱立之
163 12 xiāng an ancient musical instrument 令相抱立之
164 12 xiāng the seventh lunar month 令相抱立之
165 12 xiāng to compare 令相抱立之
166 12 xiàng to divine 令相抱立之
167 12 xiàng to administer 令相抱立之
168 12 xiàng helper for a blind person 令相抱立之
169 12 xiāng rhythm [music] 令相抱立之
170 12 xiāng the upper frets of a pipa 令相抱立之
171 12 xiāng coralwood 令相抱立之
172 12 xiàng ministry 令相抱立之
173 12 xiàng to supplement; to enhance 令相抱立之
174 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 令相抱立之
175 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 令相抱立之
176 12 xiàng sign; mark; liṅga 令相抱立之
177 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 令相抱立之
178 11 大指 dàzhǐ first (index) finger; big toe 二大指竝直竪
179 10 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 迦王歸依念誦供養法
180 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 迦王歸依念誦供養法
181 10 供養 gòngyǎng offering 迦王歸依念誦供養法
182 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 迦王歸依念誦供養法
183 10 niàn to read aloud 次發念觀
184 10 niàn to remember; to expect 次發念觀
185 10 niàn to miss 次發念觀
186 10 niàn to consider 次發念觀
187 10 niàn to recite; to chant 次發念觀
188 10 niàn to show affection for 次發念觀
189 10 niàn a thought; an idea 次發念觀
190 10 niàn twenty 次發念觀
191 10 niàn memory 次發念觀
192 10 niàn an instant 次發念觀
193 10 niàn Nian 次發念觀
194 10 niàn mindfulness; smrti 次發念觀
195 10 niàn a thought; citta 次發念觀
196 10 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
197 10 chéng to become; to turn into 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
198 10 chéng to grow up; to ripen; to mature 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
199 10 chéng to set up; to establish; to develop; to form 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
200 10 chéng a full measure of 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
201 10 chéng whole 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
202 10 chéng set; established 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
203 10 chéng to reache a certain degree; to amount to 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
204 10 chéng to reconcile 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
205 10 chéng to resmble; to be similar to 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
206 10 chéng composed of 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
207 10 chéng a result; a harvest; an achievement 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
208 10 chéng capable; able; accomplished 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
209 10 chéng to help somebody achieve something 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
210 10 chéng Cheng 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
211 10 chéng Become 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
212 10 chéng becoming; bhāva 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
213 9 shù vertical 二頭指相重交竪
214 9 shù upright; ucchrita 二頭指相重交竪
215 9 night 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
216 9 dark 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
217 9 by night 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
218 9 ya 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
219 9 night; rajanī 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
220 9 děng et cetera; and so on 若有善士善女等
221 9 děng to wait 若有善士善女等
222 9 děng to be equal 若有善士善女等
223 9 děng degree; level 若有善士善女等
224 9 děng to compare 若有善士善女等
225 9 děng same; equal; sama 若有善士善女等
226 9 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 復多
227 9 duó many; much 復多
228 9 duō more 復多
229 9 duō excessive 復多
230 9 duō abundant 復多
231 9 duō to multiply; to acrue 復多
232 9 duō Duo 復多
233 9 duō ta 復多
234 9 gōng to present to; to supply; to provide 欲供
235 9 gòng to offer in worship 欲供
236 9 gōng to state in evidence 欲供
237 9 gōng a court record; evidence 欲供
238 9 gōng to state the details of a case 欲供
239 9 gōng to be supportive 欲供
240 9 gōng to respect 欲供
241 9 gòng to set out; to arrange 欲供
242 9 gòng provisions 欲供
243 9 gòng to perform an official duty 欲供
244 9 gōng to make an offering; worship; pūjā 欲供
245 8 ka 供具各儲二供
246 8 二手 èrshǒu second-hand 二手小指無名指內相叉
247 8 二手 èrshǒu assistant 二手小指無名指內相叉
248 8 shàng top; a high position
249 8 shang top; the position on or above something
250 8 shàng to go up; to go forward
251 8 shàng shang
252 8 shàng previous; last
253 8 shàng high; higher
254 8 shàng advanced
255 8 shàng a monarch; a sovereign
256 8 shàng time
257 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to
258 8 shàng far
259 8 shàng big; as big as
260 8 shàng abundant; plentiful
261 8 shàng to report
262 8 shàng to offer
263 8 shàng to go on stage
264 8 shàng to take office; to assume a post
265 8 shàng to install; to erect
266 8 shàng to suffer; to sustain
267 8 shàng to burn
268 8 shàng to remember
269 8 shàng to add
270 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc)
271 8 shàng to meet
272 8 shàng falling then rising (4th) tone
273 8 shang used after a verb indicating a result
274 8 shàng a musical note
275 8 shàng higher, superior; uttara
276 8 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce 訶室胝謨伽沙
277 8 ha 訶室胝謨伽沙
278 8 zhī a callous 訶室胝謨伽沙
279 8 中指 zhōngzhǐ middle finger 二中指
280 8 wéi to act as; to serve 女為婦
281 8 wéi to change into; to become 女為婦
282 8 wéi to be; is 女為婦
283 8 wéi to do 女為婦
284 8 wèi to support; to help 女為婦
285 8 wéi to govern 女為婦
286 8 wèi to be; bhū 女為婦
287 7 大身 dà shēn great body; mahakaya 大身
288 7 shí time; a point or period of time 所謂遏伽水塗香時
289 7 shí a season; a quarter of a year 所謂遏伽水塗香時
290 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 所謂遏伽水塗香時
291 7 shí fashionable 所謂遏伽水塗香時
292 7 shí fate; destiny; luck 所謂遏伽水塗香時
293 7 shí occasion; opportunity; chance 所謂遏伽水塗香時
294 7 shí tense 所謂遏伽水塗香時
295 7 shí particular; special 所謂遏伽水塗香時
296 7 shí to plant; to cultivate 所謂遏伽水塗香時
297 7 shí an era; a dynasty 所謂遏伽水塗香時
298 7 shí time [abstract] 所謂遏伽水塗香時
299 7 shí seasonal 所謂遏伽水塗香時
300 7 shí to wait upon 所謂遏伽水塗香時
301 7 shí hour 所謂遏伽水塗香時
302 7 shí appropriate; proper; timely 所謂遏伽水塗香時
303 7 shí Shi 所謂遏伽水塗香時
304 7 shí a present; currentlt 所謂遏伽水塗香時
305 7 shí time; kāla 所謂遏伽水塗香時
306 7 shí at that time; samaya 所謂遏伽水塗香時
307 7 zhě ca 若不知此法之者
308 7 合掌 hézhǎng to join palms 二手合掌
309 7 合掌 hézhǎng to join palms 二手合掌
310 7 合掌 hézhǎng to join palms 二手合掌
311 7 供具 gōngjù an offering 以此印護淨供具竝沐浴油
312 7 jié to bond; to tie; to bind 次結地界
313 7 jié a knot 次結地界
314 7 jié to conclude; to come to a result 次結地界
315 7 jié to provide a bond for; to contract 次結地界
316 7 jié pent-up 次結地界
317 7 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 次結地界
318 7 jié a bound state 次結地界
319 7 jié hair worn in a topknot 次結地界
320 7 jiē firm; secure 次結地界
321 7 jié to plait; to thatch; to weave 次結地界
322 7 jié to form; to organize 次結地界
323 7 jié to congeal; to crystallize 次結地界
324 7 jié a junction 次結地界
325 7 jié a node 次結地界
326 7 jiē to bear fruit 次結地界
327 7 jiē stutter 次結地界
328 7 jié a fetter 次結地界
329 7 心中 xīnzhōng in mind 心中呪曰
330 7 tán an altar; a ritual platform; a raised mound for sacrifices 略說壇法念誦供養等次第
331 7 tán a park area; an area surrounded by a banked border 略說壇法念誦供養等次第
332 7 tán a community; a social circle 略說壇法念誦供養等次第
333 7 tán an arena; an examination hall; assembly area 略說壇法念誦供養等次第
334 7 tán mandala 略說壇法念誦供養等次第
335 7 yòng to use; to apply 此大身呪用息災愛敬之法
336 7 yòng Kangxi radical 101 此大身呪用息災愛敬之法
337 7 yòng to eat 此大身呪用息災愛敬之法
338 7 yòng to spend 此大身呪用息災愛敬之法
339 7 yòng expense 此大身呪用息災愛敬之法
340 7 yòng a use; usage 此大身呪用息災愛敬之法
341 7 yòng to need; must 此大身呪用息災愛敬之法
342 7 yòng useful; practical 此大身呪用息災愛敬之法
343 7 yòng to use up; to use all of something 此大身呪用息災愛敬之法
344 7 yòng to work (an animal) 此大身呪用息災愛敬之法
345 7 yòng to appoint 此大身呪用息災愛敬之法
346 7 yòng to administer; to manager 此大身呪用息災愛敬之法
347 7 yòng to control 此大身呪用息災愛敬之法
348 7 yòng to access 此大身呪用息災愛敬之法
349 7 yòng Yong 此大身呪用息災愛敬之法
350 7 yòng yong; function; application 此大身呪用息災愛敬之法
351 7 yòng efficacy; kāritra 此大身呪用息災愛敬之法
352 6 zūn to honor; to respect 於餘尊法難得成就
353 6 zūn a zun; an ancient wine vessel 於餘尊法難得成就
354 6 zūn a wine cup 於餘尊法難得成就
355 6 zūn respected; honorable; noble; senior 於餘尊法難得成就
356 6 zūn supreme; high 於餘尊法難得成就
357 6 zūn grave; solemn; dignified 於餘尊法難得成就
358 6 zūn bhagavat; holy one 於餘尊法難得成就
359 6 zūn lord; patron; natha 於餘尊法難得成就
360 6 zūn superior; śreṣṭha 於餘尊法難得成就
361 6 shuǐ water 所謂遏伽水塗香時
362 6 shuǐ Kangxi radical 85 所謂遏伽水塗香時
363 6 shuǐ a river 所謂遏伽水塗香時
364 6 shuǐ liquid; lotion; juice 所謂遏伽水塗香時
365 6 shuǐ a flood 所謂遏伽水塗香時
366 6 shuǐ to swim 所謂遏伽水塗香時
367 6 shuǐ a body of water 所謂遏伽水塗香時
368 6 shuǐ Shui 所謂遏伽水塗香時
369 6 shuǐ water element 所謂遏伽水塗香時
370 6 shuǐ water 所謂遏伽水塗香時
371 6 左右 zuǒyòu approximately 置壇左右
372 6 左右 zuǒyòu the left and right 置壇左右
373 6 左右 zuǒyòu nearby 置壇左右
374 6 左右 zuǒyòu attendants; retainers and officials 置壇左右
375 6 左右 zuǒyòu a respectful term of address in letters 置壇左右
376 6 左右 zuǒyòu to help 置壇左右
377 6 左右 zuǒyòu to control 置壇左右
378 6 左右 zuǒyòu to be in two minds about 置壇左右
379 6 jiā ka 迦王歸依念誦供養法
380 6 jiā ka 迦王歸依念誦供養法
381 6 bhiksuni; a nun 唵阿三莽枳尼
382 6 Confucius; Father 唵阿三莽枳尼
383 6 Ni 唵阿三莽枳尼
384 6 ni 唵阿三莽枳尼
385 6 to obstruct 唵阿三莽枳尼
386 6 near to 唵阿三莽枳尼
387 6 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 唵阿三莽枳尼
388 6 yóu oil; fat; grease; lard 鋺貯清胡麻油一升
389 6 yóu petroleum; kerosene 鋺貯清胡麻油一升
390 6 yóu stained with oil 鋺貯清胡麻油一升
391 6 yóu slippery 鋺貯清胡麻油一升
392 6 yóu bubbling up; flourishing 鋺貯清胡麻油一升
393 6 yóu an item of of additional benefit 鋺貯清胡麻油一升
394 6 yóu glossy 鋺貯清胡麻油一升
395 6 yóu tung oil [tree] 鋺貯清胡麻油一升
396 6 yóu sneaky; insincere 鋺貯清胡麻油一升
397 6 yóu to paint 鋺貯清胡麻油一升
398 6 yóu oil; taila 鋺貯清胡麻油一升
399 6 inside; interior 唵枳里虐
400 6 Kangxi radical 166 唵枳里虐
401 6 a small village; ri 唵枳里虐
402 6 a residence 唵枳里虐
403 6 a neighborhood; an alley 唵枳里虐
404 6 a local administrative district 唵枳里虐
405 6 interior; antar 唵枳里虐
406 6 zhí straight 二大指竝直竪
407 6 zhí upright; honest; upstanding 二大指竝直竪
408 6 zhí vertical 二大指竝直竪
409 6 zhí to straighten 二大指竝直竪
410 6 zhí straightforward; frank 二大指竝直竪
411 6 zhí stiff; inflexible 二大指竝直竪
412 6 zhí to undertake; to act as 二大指竝直竪
413 6 zhí to resist; to confront 二大指竝直竪
414 6 zhí to be on duty 二大指竝直竪
415 6 zhí reward; remuneration 二大指竝直竪
416 6 zhí a vertical stroke 二大指竝直竪
417 6 zhí to be worth 二大指竝直竪
418 6 zhí to make happen; to cause 二大指竝直竪
419 6 zhí Zhi 二大指竝直竪
420 6 zhí straight; ṛju 二大指竝直竪
421 6 zhí straight; ṛju 二大指竝直竪
422 6 zhí bringing about; utthāpana 二大指竝直竪
423 6 nose 及腰裳夫鼻
424 6 Kangxi radical 209 及腰裳夫鼻
425 6 to smell 及腰裳夫鼻
426 6 a grommet; an eyelet 及腰裳夫鼻
427 6 to make a hole in an animal's nose 及腰裳夫鼻
428 6 a handle 及腰裳夫鼻
429 6 cape; promontory 及腰裳夫鼻
430 6 first 及腰裳夫鼻
431 6 nose; ghrāṇa 及腰裳夫鼻
432 6 xiàng to appear; to seem; to resemble 並沐浴尊像
433 6 xiàng image; portrait; statue 並沐浴尊像
434 6 xiàng appearance 並沐浴尊像
435 6 xiàng for example 並沐浴尊像
436 6 xiàng likeness; pratirūpa 並沐浴尊像
437 6 金剛 jīngāng a diamond 二手作金剛縛
438 6 金剛 jīngāng King Kong 二手作金剛縛
439 6 金剛 jīngāng a hard object 二手作金剛縛
440 6 金剛 jīngāng gorilla 二手作金剛縛
441 6 金剛 jīngāng diamond 二手作金剛縛
442 6 金剛 jīngāng vajra 二手作金剛縛
443 6 ā to groan 唵阿那婆折哩婆隷那訶
444 6 ā a 唵阿那婆折哩婆隷那訶
445 6 ē to flatter 唵阿那婆折哩婆隷那訶
446 6 ē river bank 唵阿那婆折哩婆隷那訶
447 6 ē beam; pillar 唵阿那婆折哩婆隷那訶
448 6 ē a hillslope; a mound 唵阿那婆折哩婆隷那訶
449 6 ē a turning point; a turn; a bend in a river 唵阿那婆折哩婆隷那訶
450 6 ē E 唵阿那婆折哩婆隷那訶
451 6 ē to depend on 唵阿那婆折哩婆隷那訶
452 6 ē e 唵阿那婆折哩婆隷那訶
453 6 ē a buttress 唵阿那婆折哩婆隷那訶
454 6 ē be partial to 唵阿那婆折哩婆隷那訶
455 6 ē thick silk 唵阿那婆折哩婆隷那訶
456 6 ē e 唵阿那婆折哩婆隷那訶
457 6 ya 則觀音之化身也
458 6 𤙖 xīn xin 𤙖
459 6 𤙖 xīn \N 𤙖
460 6 𤙖 xīn hūṃ 𤙖
461 6 小指 xiǎozhǐ little finger 二手小指無名指內相叉
462 6 a moment 南無毘那臾迦舍
463 5 four 四葉為座
464 5 note a musical scale 四葉為座
465 5 fourth 四葉為座
466 5 Si 四葉為座
467 5 four; catur 四葉為座
468 5 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 右千五百扇那夜迦持善天為第一
469 5 shàn happy 右千五百扇那夜迦持善天為第一
470 5 shàn good 右千五百扇那夜迦持善天為第一
471 5 shàn kind-hearted 右千五百扇那夜迦持善天為第一
472 5 shàn to be skilled at something 右千五百扇那夜迦持善天為第一
473 5 shàn familiar 右千五百扇那夜迦持善天為第一
474 5 shàn to repair 右千五百扇那夜迦持善天為第一
475 5 shàn to admire 右千五百扇那夜迦持善天為第一
476 5 shàn to praise 右千五百扇那夜迦持善天為第一
477 5 shàn Shan 右千五百扇那夜迦持善天為第一
478 5 shàn wholesome; virtuous 右千五百扇那夜迦持善天為第一
479 5 to protect; to guard 以此印護淨供具竝沐浴油
480 5 to support something that is wrong; to be partial to 以此印護淨供具竝沐浴油
481 5 to protect; to guard 以此印護淨供具竝沐浴油
482 5 nèi inside; interior 二手小指無名指內相叉
483 5 nèi private 二手小指無名指內相叉
484 5 nèi family; domestic 二手小指無名指內相叉
485 5 nèi wife; consort 二手小指無名指內相叉
486 5 nèi an imperial palace 二手小指無名指內相叉
487 5 nèi an internal organ; heart 二手小指無名指內相叉
488 5 nèi female 二手小指無名指內相叉
489 5 nèi to approach 二手小指無名指內相叉
490 5 nèi indoors 二手小指無名指內相叉
491 5 nèi inner heart 二手小指無名指內相叉
492 5 nèi a room 二手小指無名指內相叉
493 5 nèi Nei 二手小指無名指內相叉
494 5 to receive 二手小指無名指內相叉
495 5 nèi inner; antara 二手小指無名指內相叉
496 5 nèi self; adhyatma 二手小指無名指內相叉
497 5 nèi esoteric; private 二手小指無名指內相叉
498 5 chù a place; location; a spot; a point
499 5 chǔ to reside; to live; to dwell
500 5 chù an office; a department; a bureau

Frequencies of all Words

Top 962

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 49 zhòu charm; spell; incantation 其本因緣具在大明呪賊
2 49 zhòu a curse 其本因緣具在大明呪賊
3 49 zhòu urging; adjure 其本因緣具在大明呪賊
4 49 zhòu mantra 其本因緣具在大明呪賊
5 37 èr two
6 37 èr Kangxi radical 7
7 37 èr second
8 37 èr twice; double; di-
9 37 èr another; the other
10 37 èr more than one kind
11 37 èr two; dvā; dvi
12 37 èr both; dvaya
13 34 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 身呪印
14 34 yìn India 身呪印
15 34 yìn a mudra; a hand gesture 身呪印
16 34 yìn a seal; a stamp 身呪印
17 34 yìn to tally 身呪印
18 34 yìn a vestige; a trace 身呪印
19 34 yìn Yin 身呪印
20 34 yìn to leave a track or trace 身呪印
21 34 yìn mudra 身呪印
22 29 biàn turn; one time
23 29 biàn all; complete
24 29 biàn everywhere; common
25 29 biàn to be covered with
26 29 biàn everywhere; sarva
27 29 biàn pervade; visva
28 29 biàn everywhere fragrant; paricitra
29 29 biàn everywhere; spharaṇa
30 26 zhī him; her; them; that 則觀音之化身也
31 26 zhī used between a modifier and a word to form a word group 則觀音之化身也
32 26 zhī to go 則觀音之化身也
33 26 zhī this; that 則觀音之化身也
34 26 zhī genetive marker 則觀音之化身也
35 26 zhī it 則觀音之化身也
36 26 zhī in 則觀音之化身也
37 26 zhī all 則觀音之化身也
38 26 zhī and 則觀音之化身也
39 26 zhī however 則觀音之化身也
40 26 zhī if 則觀音之化身也
41 26 zhī then 則觀音之化身也
42 26 zhī to arrive; to go 則觀音之化身也
43 26 zhī is 則觀音之化身也
44 26 zhī to use 則觀音之化身也
45 26 zhī Zhi 則觀音之化身也
46 25 a time 次蓮華母心印
47 25 second-rate 次蓮華母心印
48 25 second; secondary 次蓮華母心印
49 25 temporary stopover; temporary lodging 次蓮華母心印
50 25 a sequence; an order 次蓮華母心印
51 25 to arrive 次蓮華母心印
52 25 to be next in sequence 次蓮華母心印
53 25 positions of the 12 Jupiter stations 次蓮華母心印
54 25 positions of the sun and moon on the ecliptic 次蓮華母心印
55 25 stage of a journey 次蓮華母心印
56 25 ranks 次蓮華母心印
57 25 an official position 次蓮華母心印
58 25 inside 次蓮華母心印
59 25 to hesitate 次蓮華母心印
60 25 secondary; next; tatas 次蓮華母心印
61 20 tóu head 二頭指相重交竪
62 20 tóu measure word for heads of cattle, etc 二頭指相重交竪
63 20 tóu top 二頭指相重交竪
64 20 tóu a piece; an aspect 二頭指相重交竪
65 20 tóu a leader 二頭指相重交竪
66 20 tóu first 二頭指相重交竪
67 20 tou head 二頭指相重交竪
68 20 tóu top; side; head 二頭指相重交竪
69 20 tóu hair 二頭指相重交竪
70 20 tóu start; end 二頭指相重交竪
71 20 tóu a commission 二頭指相重交竪
72 20 tóu a person 二頭指相重交竪
73 20 tóu direction; bearing 二頭指相重交竪
74 20 tóu previous 二頭指相重交竪
75 20 tóu head; śiras 二頭指相重交竪
76 19 zhǐ to point 二頭指相重交竪
77 19 zhǐ finger 二頭指相重交竪
78 19 zhǐ digit; fingerwidth 二頭指相重交竪
79 19 zhǐ to indicate 二頭指相重交竪
80 19 zhǐ to make one's hair stand on end 二頭指相重交竪
81 19 zhǐ to refer to 二頭指相重交竪
82 19 zhǐ to rely on; to depend on 二頭指相重交竪
83 19 zhǐ toe 二頭指相重交竪
84 19 zhǐ to face towards 二頭指相重交竪
85 19 zhǐ to face upwards; to be upright 二頭指相重交竪
86 19 zhǐ to take responsibility for 二頭指相重交竪
87 19 zhǐ meaning; purpose 二頭指相重交竪
88 19 zhǐ to denounce 二頭指相重交竪
89 19 zhǐ finger; aṅguli 二頭指相重交竪
90 19 ǎn om 唵陀曳訶陀曳訶
91 19 ǎn to contain 唵陀曳訶陀曳訶
92 19 ǎn to eat with the hands 唵陀曳訶陀曳訶
93 19 ǎn exclamation expressing doubt 唵陀曳訶陀曳訶
94 19 ǎn om 唵陀曳訶陀曳訶
95 18 so as to; in order to 以瞿摩夷和黃土
96 18 to use; to regard as 以瞿摩夷和黃土
97 18 to use; to grasp 以瞿摩夷和黃土
98 18 according to 以瞿摩夷和黃土
99 18 because of 以瞿摩夷和黃土
100 18 on a certain date 以瞿摩夷和黃土
101 18 and; as well as 以瞿摩夷和黃土
102 18 to rely on 以瞿摩夷和黃土
103 18 to regard 以瞿摩夷和黃土
104 18 to be able to 以瞿摩夷和黃土
105 18 to order; to command 以瞿摩夷和黃土
106 18 further; moreover 以瞿摩夷和黃土
107 18 used after a verb 以瞿摩夷和黃土
108 18 very 以瞿摩夷和黃土
109 18 already 以瞿摩夷和黃土
110 18 increasingly 以瞿摩夷和黃土
111 18 a reason; a cause 以瞿摩夷和黃土
112 18 Israel 以瞿摩夷和黃土
113 18 Yi 以瞿摩夷和黃土
114 18 use; yogena 以瞿摩夷和黃土
115 18 yuē to speak; to say 呪曰
116 18 yuē Kangxi radical 73 呪曰
117 18 yuē to be called 呪曰
118 18 yuē particle without meaning 呪曰
119 18 yuē said; ukta 呪曰
120 16 sān three
121 16 sān third
122 16 sān more than two
123 16 sān very few
124 16 sān repeatedly
125 16 sān San
126 16 sān three; tri
127 16 sān sa
128 16 sān three kinds; trividha
129 15 method; way 迦王歸依念誦供養法
130 15 France 迦王歸依念誦供養法
131 15 the law; rules; regulations 迦王歸依念誦供養法
132 15 the teachings of the Buddha; Dharma 迦王歸依念誦供養法
133 15 a standard; a norm 迦王歸依念誦供養法
134 15 an institution 迦王歸依念誦供養法
135 15 to emulate 迦王歸依念誦供養法
136 15 magic; a magic trick 迦王歸依念誦供養法
137 15 punishment 迦王歸依念誦供養法
138 15 Fa 迦王歸依念誦供養法
139 15 a precedent 迦王歸依念誦供養法
140 15 a classification of some kinds of Han texts 迦王歸依念誦供養法
141 15 relating to a ceremony or rite 迦王歸依念誦供養法
142 15 Dharma 迦王歸依念誦供養法
143 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 迦王歸依念誦供養法
144 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 迦王歸依念誦供養法
145 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 迦王歸依念誦供養法
146 15 quality; characteristic 迦王歸依念誦供養法
147 15 that 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
148 15 if that is the case 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
149 15 nèi that 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
150 15 where 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
151 15 how 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
152 15 No 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
153 15 nuó to move 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
154 15 nuó much 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
155 15 nuó stable; quiet 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
156 15 na 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
157 14 his; hers; its; theirs 其左千五百
158 14 to add emphasis 其左千五百
159 14 used when asking a question in reply to a question 其左千五百
160 14 used when making a request or giving an order 其左千五百
161 14 he; her; it; them 其左千五百
162 14 probably; likely 其左千五百
163 14 will 其左千五百
164 14 may 其左千五百
165 14 if 其左千五百
166 14 or 其左千五百
167 14 Qi 其左千五百
168 14 he; her; it; saḥ; sā; tad 其左千五百
169 14 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory
170 14 sòng to recount; to narrate
171 14 sòng a poem
172 14 sòng recite; priase; pāṭha
173 13 seven
174 13 a genre of poetry
175 13 seventh day memorial ceremony
176 13 seven; sapta
177 12 promptly; right away; immediately 即前身印之片印
178 12 to be near by; to be close to 即前身印之片印
179 12 at that time 即前身印之片印
180 12 to be exactly the same as; to be thus 即前身印之片印
181 12 supposed; so-called 即前身印之片印
182 12 if; but 即前身印之片印
183 12 to arrive at; to ascend 即前身印之片印
184 12 then; following 即前身印之片印
185 12 so; just so; eva 即前身印之片印
186 12 zuò to do 二手作金剛縛
187 12 zuò to act as; to serve as 二手作金剛縛
188 12 zuò to start 二手作金剛縛
189 12 zuò a writing; a work 二手作金剛縛
190 12 zuò to dress as; to be disguised as 二手作金剛縛
191 12 zuō to create; to make 二手作金剛縛
192 12 zuō a workshop 二手作金剛縛
193 12 zuō to write; to compose 二手作金剛縛
194 12 zuò to rise 二手作金剛縛
195 12 zuò to be aroused 二手作金剛縛
196 12 zuò activity; action; undertaking 二手作金剛縛
197 12 zuò to regard as 二手作金剛縛
198 12 zuò action; kāraṇa 二手作金剛縛
199 12 to adjoin; to border 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
200 12 to help; to assist 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
201 12 vai 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
202 12 娑婆訶 suōpóhē svaha; hail 娑婆訶
203 12 娑婆訶 suōpóhē svaha; hail 娑婆訶
204 12 jiā ka; gha; ga 商伽羯室胝
205 12 jiā gha 商伽羯室胝
206 12 jiā ga 商伽羯室胝
207 12 xiāng each other; one another; mutually 令相抱立之
208 12 xiàng to observe; to assess 令相抱立之
209 12 xiàng appearance; portrait; picture 令相抱立之
210 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 令相抱立之
211 12 xiàng to aid; to help 令相抱立之
212 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 令相抱立之
213 12 xiàng a sign; a mark; appearance 令相抱立之
214 12 xiāng alternately; in turn 令相抱立之
215 12 xiāng Xiang 令相抱立之
216 12 xiāng form substance 令相抱立之
217 12 xiāng to express 令相抱立之
218 12 xiàng to choose 令相抱立之
219 12 xiāng Xiang 令相抱立之
220 12 xiāng an ancient musical instrument 令相抱立之
221 12 xiāng the seventh lunar month 令相抱立之
222 12 xiāng to compare 令相抱立之
223 12 xiàng to divine 令相抱立之
224 12 xiàng to administer 令相抱立之
225 12 xiàng helper for a blind person 令相抱立之
226 12 xiāng rhythm [music] 令相抱立之
227 12 xiāng the upper frets of a pipa 令相抱立之
228 12 xiāng coralwood 令相抱立之
229 12 xiàng ministry 令相抱立之
230 12 xiàng to supplement; to enhance 令相抱立之
231 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 令相抱立之
232 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 令相抱立之
233 12 xiàng sign; mark; liṅga 令相抱立之
234 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 令相抱立之
235 11 大指 dàzhǐ first (index) finger; big toe 二大指竝直竪
236 10 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 迦王歸依念誦供養法
237 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 迦王歸依念誦供養法
238 10 供養 gòngyǎng offering 迦王歸依念誦供養法
239 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 迦王歸依念誦供養法
240 10 niàn to read aloud 次發念觀
241 10 niàn to remember; to expect 次發念觀
242 10 niàn to miss 次發念觀
243 10 niàn to consider 次發念觀
244 10 niàn to recite; to chant 次發念觀
245 10 niàn to show affection for 次發念觀
246 10 niàn a thought; an idea 次發念觀
247 10 niàn twenty 次發念觀
248 10 niàn memory 次發念觀
249 10 niàn an instant 次發念觀
250 10 niàn Nian 次發念觀
251 10 niàn mindfulness; smrti 次發念觀
252 10 niàn a thought; citta 次發念觀
253 10 ruò to seem; to be like; as 若不知此法之者
254 10 ruò seemingly 若不知此法之者
255 10 ruò if 若不知此法之者
256 10 ruò you 若不知此法之者
257 10 ruò this; that 若不知此法之者
258 10 ruò and; or 若不知此法之者
259 10 ruò as for; pertaining to 若不知此法之者
260 10 pomegranite 若不知此法之者
261 10 ruò to choose 若不知此法之者
262 10 ruò to agree; to accord with; to conform to 若不知此法之者
263 10 ruò thus 若不知此法之者
264 10 ruò pollia 若不知此法之者
265 10 ruò Ruo 若不知此法之者
266 10 ruò only then 若不知此法之者
267 10 ja 若不知此法之者
268 10 jñā 若不知此法之者
269 10 ruò if; yadi 若不知此法之者
270 10 this; these 此扇那夜迦王
271 10 in this way 此扇那夜迦王
272 10 otherwise; but; however; so 此扇那夜迦王
273 10 at this time; now; here 此扇那夜迦王
274 10 this; here; etad 此扇那夜迦王
275 10 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
276 10 chéng one tenth 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
277 10 chéng to become; to turn into 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
278 10 chéng to grow up; to ripen; to mature 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
279 10 chéng to set up; to establish; to develop; to form 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
280 10 chéng a full measure of 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
281 10 chéng whole 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
282 10 chéng set; established 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
283 10 chéng to reache a certain degree; to amount to 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
284 10 chéng to reconcile 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
285 10 chéng alright; OK 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
286 10 chéng an area of ten square miles 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
287 10 chéng to resmble; to be similar to 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
288 10 chéng composed of 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
289 10 chéng a result; a harvest; an achievement 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
290 10 chéng capable; able; accomplished 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
291 10 chéng to help somebody achieve something 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
292 10 chéng Cheng 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
293 10 chéng Become 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
294 10 chéng becoming; bhāva 毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦
295 9 shù vertical 二頭指相重交竪
296 9 shù upright; ucchrita 二頭指相重交竪
297 9 night 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
298 9 dark 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
299 9 by night 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
300 9 ya 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
301 9 night; rajanī 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜
302 9 děng et cetera; and so on 若有善士善女等
303 9 děng to wait 若有善士善女等
304 9 děng degree; kind 若有善士善女等
305 9 děng plural 若有善士善女等
306 9 děng to be equal 若有善士善女等
307 9 děng degree; level 若有善士善女等
308 9 děng to compare 若有善士善女等
309 9 děng same; equal; sama 若有善士善女等
310 9 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 復多
311 9 duó many; much 復多
312 9 duō more 復多
313 9 duō an unspecified extent 復多
314 9 duō used in exclamations 復多
315 9 duō excessive 復多
316 9 duō to what extent 復多
317 9 duō abundant 復多
318 9 duō to multiply; to acrue 復多
319 9 duō mostly 復多
320 9 duō simply; merely 復多
321 9 duō frequently 復多
322 9 duō very 復多
323 9 duō Duo 復多
324 9 duō ta 復多
325 9 duō many; bahu 復多
326 9 gōng to present to; to supply; to provide 欲供
327 9 gòng to offer in worship 欲供
328 9 gōng to state in evidence 欲供
329 9 gōng a court record; evidence 欲供
330 9 gōng to state the details of a case 欲供
331 9 gōng to be supportive 欲供
332 9 gōng to respect 欲供
333 9 gòng to set out; to arrange 欲供
334 9 gòng provisions 欲供
335 9 gòng to perform an official duty 欲供
336 9 gōng to make an offering; worship; pūjā 欲供
337 8 each 供具各儲二供
338 8 all; every 供具各儲二供
339 8 ka 供具各儲二供
340 8 every; pṛthak 供具各儲二供
341 8 二手 èrshǒu second-hand 二手小指無名指內相叉
342 8 二手 èrshǒu assistant 二手小指無名指內相叉
343 8 shàng top; a high position
344 8 shang top; the position on or above something
345 8 shàng to go up; to go forward
346 8 shàng shang
347 8 shàng previous; last
348 8 shàng high; higher
349 8 shàng advanced
350 8 shàng a monarch; a sovereign
351 8 shàng time
352 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to
353 8 shàng far
354 8 shàng big; as big as
355 8 shàng abundant; plentiful
356 8 shàng to report
357 8 shàng to offer
358 8 shàng to go on stage
359 8 shàng to take office; to assume a post
360 8 shàng to install; to erect
361 8 shàng to suffer; to sustain
362 8 shàng to burn
363 8 shàng to remember
364 8 shang on; in
365 8 shàng upward
366 8 shàng to add
367 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc)
368 8 shàng to meet
369 8 shàng falling then rising (4th) tone
370 8 shang used after a verb indicating a result
371 8 shàng a musical note
372 8 shàng higher, superior; uttara
373 8 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce 訶室胝謨伽沙
374 8 ha 訶室胝謨伽沙
375 8 zhī a callous 訶室胝謨伽沙
376 8 中指 zhōngzhǐ middle finger 二中指
377 8 wèi for; to 女為婦
378 8 wèi because of 女為婦
379 8 wéi to act as; to serve 女為婦
380 8 wéi to change into; to become 女為婦
381 8 wéi to be; is 女為婦
382 8 wéi to do 女為婦
383 8 wèi for 女為婦
384 8 wèi because of; for; to 女為婦
385 8 wèi to 女為婦
386 8 wéi in a passive construction 女為婦
387 8 wéi forming a rehetorical question 女為婦
388 8 wéi forming an adverb 女為婦
389 8 wéi to add emphasis 女為婦
390 8 wèi to support; to help 女為婦
391 8 wéi to govern 女為婦
392 8 wèi to be; bhū 女為婦
393 7 大身 dà shēn great body; mahakaya 大身
394 7 shí time; a point or period of time 所謂遏伽水塗香時
395 7 shí a season; a quarter of a year 所謂遏伽水塗香時
396 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 所謂遏伽水塗香時
397 7 shí at that time 所謂遏伽水塗香時
398 7 shí fashionable 所謂遏伽水塗香時
399 7 shí fate; destiny; luck 所謂遏伽水塗香時
400 7 shí occasion; opportunity; chance 所謂遏伽水塗香時
401 7 shí tense 所謂遏伽水塗香時
402 7 shí particular; special 所謂遏伽水塗香時
403 7 shí to plant; to cultivate 所謂遏伽水塗香時
404 7 shí hour (measure word) 所謂遏伽水塗香時
405 7 shí an era; a dynasty 所謂遏伽水塗香時
406 7 shí time [abstract] 所謂遏伽水塗香時
407 7 shí seasonal 所謂遏伽水塗香時
408 7 shí frequently; often 所謂遏伽水塗香時
409 7 shí occasionally; sometimes 所謂遏伽水塗香時
410 7 shí on time 所謂遏伽水塗香時
411 7 shí this; that 所謂遏伽水塗香時
412 7 shí to wait upon 所謂遏伽水塗香時
413 7 shí hour 所謂遏伽水塗香時
414 7 shí appropriate; proper; timely 所謂遏伽水塗香時
415 7 shí Shi 所謂遏伽水塗香時
416 7 shí a present; currentlt 所謂遏伽水塗香時
417 7 shí time; kāla 所謂遏伽水塗香時
418 7 shí at that time; samaya 所謂遏伽水塗香時
419 7 shí then; atha 所謂遏伽水塗香時
420 7 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若不知此法之者
421 7 zhě that 若不知此法之者
422 7 zhě nominalizing function word 若不知此法之者
423 7 zhě used to mark a definition 若不知此法之者
424 7 zhě used to mark a pause 若不知此法之者
425 7 zhě topic marker; that; it 若不知此法之者
426 7 zhuó according to 若不知此法之者
427 7 zhě ca 若不知此法之者
428 7 合掌 hézhǎng to join palms 二手合掌
429 7 合掌 hézhǎng to join palms 二手合掌
430 7 合掌 hézhǎng to join palms 二手合掌
431 7 供具 gōngjù an offering 以此印護淨供具竝沐浴油
432 7 jié to bond; to tie; to bind 次結地界
433 7 jié a knot 次結地界
434 7 jié to conclude; to come to a result 次結地界
435 7 jié to provide a bond for; to contract 次結地界
436 7 jié pent-up 次結地界
437 7 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 次結地界
438 7 jié a bound state 次結地界
439 7 jié hair worn in a topknot 次結地界
440 7 jiē firm; secure 次結地界
441 7 jié to plait; to thatch; to weave 次結地界
442 7 jié to form; to organize 次結地界
443 7 jié to congeal; to crystallize 次結地界
444 7 jié a junction 次結地界
445 7 jié a node 次結地界
446 7 jiē to bear fruit 次結地界
447 7 jiē stutter 次結地界
448 7 jié a fetter 次結地界
449 7 心中 xīnzhōng in mind 心中呪曰
450 7 tán an altar; a ritual platform; a raised mound for sacrifices 略說壇法念誦供養等次第
451 7 tán a park area; an area surrounded by a banked border 略說壇法念誦供養等次第
452 7 tán a community; a social circle 略說壇法念誦供養等次第
453 7 tán an arena; an examination hall; assembly area 略說壇法念誦供養等次第
454 7 tán mandala 略說壇法念誦供養等次第
455 7 yòng to use; to apply 此大身呪用息災愛敬之法
456 7 yòng Kangxi radical 101 此大身呪用息災愛敬之法
457 7 yòng to eat 此大身呪用息災愛敬之法
458 7 yòng to spend 此大身呪用息災愛敬之法
459 7 yòng expense 此大身呪用息災愛敬之法
460 7 yòng a use; usage 此大身呪用息災愛敬之法
461 7 yòng to need; must 此大身呪用息災愛敬之法
462 7 yòng useful; practical 此大身呪用息災愛敬之法
463 7 yòng to use up; to use all of something 此大身呪用息災愛敬之法
464 7 yòng by means of; with 此大身呪用息災愛敬之法
465 7 yòng to work (an animal) 此大身呪用息災愛敬之法
466 7 yòng to appoint 此大身呪用息災愛敬之法
467 7 yòng to administer; to manager 此大身呪用息災愛敬之法
468 7 yòng to control 此大身呪用息災愛敬之法
469 7 yòng to access 此大身呪用息災愛敬之法
470 7 yòng Yong 此大身呪用息災愛敬之法
471 7 yòng yong; function; application 此大身呪用息災愛敬之法
472 7 yòng efficacy; kāritra 此大身呪用息災愛敬之法
473 6 zhū all; many; various 行諸惡事
474 6 zhū Zhu 行諸惡事
475 6 zhū all; members of the class 行諸惡事
476 6 zhū interrogative particle 行諸惡事
477 6 zhū him; her; them; it 行諸惡事
478 6 zhū of; in 行諸惡事
479 6 zhū all; many; sarva 行諸惡事
480 6 zūn to honor; to respect 於餘尊法難得成就
481 6 zūn measure word for cannons and statues 於餘尊法難得成就
482 6 zūn a zun; an ancient wine vessel 於餘尊法難得成就
483 6 zūn a wine cup 於餘尊法難得成就
484 6 zūn respected; honorable; noble; senior 於餘尊法難得成就
485 6 zūn supreme; high 於餘尊法難得成就
486 6 zūn grave; solemn; dignified 於餘尊法難得成就
487 6 zūn your [honorable] 於餘尊法難得成就
488 6 zūn bhagavat; holy one 於餘尊法難得成就
489 6 zūn lord; patron; natha 於餘尊法難得成就
490 6 zūn superior; śreṣṭha 於餘尊法難得成就
491 6 shuǐ water 所謂遏伽水塗香時
492 6 shuǐ Kangxi radical 85 所謂遏伽水塗香時
493 6 shuǐ a river 所謂遏伽水塗香時
494 6 shuǐ liquid; lotion; juice 所謂遏伽水塗香時
495 6 shuǐ a flood 所謂遏伽水塗香時
496 6 shuǐ to swim 所謂遏伽水塗香時
497 6 shuǐ a body of water 所謂遏伽水塗香時
498 6 shuǐ Shui 所謂遏伽水塗香時
499 6 shuǐ water element 所謂遏伽水塗香時
500 6 shuǐ water 所謂遏伽水塗香時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra
 1. èr
 2. èr
 1. two; dvā; dvi
 2. both; dvaya
yìn mudra
 1. biàn
 2. biàn
 3. biàn
 4. biàn
 1. everywhere; sarva
 2. pervade; visva
 3. everywhere fragrant; paricitra
 4. everywhere; spharaṇa
secondary; next; tatas
tóu head; śiras
zhǐ finger; aṅguli
ǎn om
use; yogena
yuē said; ukta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大圣欢喜双身大自在天毘那夜迦王归依念诵供养法 大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法 100 Liturgy, Refuge, and Offering Ritual of King Vinayaka, the Dual-Bodied Mahasvara; Da Sheng Huanxi Shuang Shen Dazizaitian Pinayejia Wang Guiyi Niansong Gongyang Fa
大圣欢喜自在天 大聖歡喜自在天 100 Nandikesvara
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
多罗 多羅 100 Tara
丰山 豐山 102
 1. Fengshan
 2. Toyoyama
 3. Buzan
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
伽沙 106 Shule; Kashgar
洛阳 洛陽 108 Luoyang
摩罗 摩羅 109 Māra
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘庐遮那 毘廬遮那 112 Vairocana
毘那夜迦 112 Vinayaka
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善无畏 善無畏 115 Subhakarasimha
商佉 115 Sankha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
提婆 116
 1. Heaven
 2. Aryadeva; Deva
 3. Devadatta
 4. Kanadeva
陀罗 陀羅 116 Tārā
五月 119 May; the Fifth Month
享和 120 Kyōwa
智积院 智積院 122 Chishaku-in
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 47.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 195 to miss
跋折罗 跋折羅 98 vajra
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
钵头摩 鉢頭摩 98 padma
大身 100 great body; mahakaya
遏迦 195
 1. scented water; argha
 2. scented water; argha
 3. arka
遏伽 195
 1. scented water; argha
 2. sword; khaḍga
法难 法難 102 persecution of Buddhism
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
护身 護身 104 protection of the body
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
瞿摩夷 106 gomaya; cow-dung
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
摩尼 109 mani; jewel
南谟 南謨 110 namo; to pay respect to; homage
泮吒 112 phat; crack
权化 權化 113 appearance of a deity upon earth
劝请 勸請 113 to request; to implore
三千 115 three thousand-fold
三匝 115 to circumambulate three times
三曼多 115 samanta; universal; whole
僧正 115 sōjō
善利 115 great benefit
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
双身 雙身 115 dual body
水坛 水壇 115 water altar; water mandala
四智 115 the four forms of wisdom
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
娑婆诃 娑婆訶 115
 1. svaha; hail
 2. svaha; hail
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
涂香 塗香 116 to annoint
五处 五處 119 five places; panca-sthana
现相 現相 120 world of objects
象头人身 象頭人身 120 elephant head and human body
心印 120 mind seal
息灾 息災 120 ceasing of calamities; pacifying activity
一百八 121 one hundred and eight
印心 121
 1. Heart-To-Heart Connection
 2. affirmation of an elightened mind
迎请 迎請 121 invocation
圆坛 圓壇 121 round ritual area; mandala
召请 召請 122
 1. Summoning
 2. to invite
只多 122 citta
呪师 呪師 122 spell master; vaidyaka
作根 122 an organ of action; karmendriya