Glossary and Vocabulary for Xiaopin Boreboluomi Jing 小品般若波羅蜜經, Scroll 8

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 101 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
2 101 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
3 101 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
4 85 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 能教菩薩令入般若波羅蜜故
5 85 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 能教菩薩令入般若波羅蜜故
6 81 須菩提 xūpútí Subhuti 佛告須菩提
7 81 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 佛告須菩提
8 81 infix potential marker 不隨他語
9 69 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
10 56 xué to study; to learn 菩薩如是學
11 56 xué to imitate 菩薩如是學
12 56 xué a school; an academy 菩薩如是學
13 56 xué to understand 菩薩如是學
14 56 xué learning; acquired knowledge 菩薩如是學
15 56 xué learned 菩薩如是學
16 56 xué student; learning; śikṣā 菩薩如是學
17 56 xué a learner 菩薩如是學
18 54 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
19 54 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
20 53 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
21 53 děi to want to; to need to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
22 53 děi must; ought to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
23 53 de 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
24 53 de infix potential marker 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
25 53 to result in 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
26 53 to be proper; to fit; to suit 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
27 53 to be satisfied 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
28 53 to be finished 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
29 53 děi satisfying 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
30 53 to contract 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
31 53 to hear 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
32 53 to have; there is 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
33 53 marks time passed 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
34 53 obtain; attain; prāpta 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
35 51 rén person; people; a human being
36 51 rén Kangxi radical 9
37 51 rén a kind of person
38 51 rén everybody
39 51 rén adult
40 51 rén somebody; others
41 51 rén an upright person
42 51 rén person; manuṣya
43 45 to leave; to depart; to go away; to part 一切法離相
44 45 a mythical bird 一切法離相
45 45 li; one of the eight divinatory trigrams 一切法離相
46 45 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 一切法離相
47 45 chī a dragon with horns not yet grown 一切法離相
48 45 a mountain ash 一切法離相
49 45 vanilla; a vanilla-like herb 一切法離相
50 45 to be scattered; to be separated 一切法離相
51 45 to cut off 一切法離相
52 45 to violate; to be contrary to 一切法離相
53 45 to be distant from 一切法離相
54 45 two 一切法離相
55 45 to array; to align 一切法離相
56 45 to pass through; to experience 一切法離相
57 45 transcendence 一切法離相
58 45 to avoid; to abstain from; viramaṇa 一切法離相
59 42 Yi 一切法亦無礙相耶
60 40 wéi to act as; to serve 能為一切眾生而作福田
61 40 wéi to change into; to become 能為一切眾生而作福田
62 40 wéi to be; is 能為一切眾生而作福田
63 40 wéi to do 能為一切眾生而作福田
64 40 wèi to support; to help 能為一切眾生而作福田
65 40 wéi to govern 能為一切眾生而作福田
66 40 wèi to be; bhū 能為一切眾生而作福田
67 40 to go; to 於意云何
68 40 to rely on; to depend on 於意云何
69 40 Yu 於意云何
70 40 a crow 於意云何
71 38 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
72 36 self 我今云何當知是義
73 36 [my] dear 我今云何當知是義
74 36 Wo 我今云何當知是義
75 36 self; atman; attan 我今云何當知是義
76 36 ga 我今云何當知是義
77 28 zhě ca 亦無受垢者
78 28 xiàng to observe; to assess 又何等相
79 28 xiàng appearance; portrait; picture 又何等相
80 28 xiàng countenance; personage; character; disposition 又何等相
81 28 xiàng to aid; to help 又何等相
82 28 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 又何等相
83 28 xiàng a sign; a mark; appearance 又何等相
84 28 xiāng alternately; in turn 又何等相
85 28 xiāng Xiang 又何等相
86 28 xiāng form substance 又何等相
87 28 xiāng to express 又何等相
88 28 xiàng to choose 又何等相
89 28 xiāng Xiang 又何等相
90 28 xiāng an ancient musical instrument 又何等相
91 28 xiāng the seventh lunar month 又何等相
92 28 xiāng to compare 又何等相
93 28 xiàng to divine 又何等相
94 28 xiàng to administer 又何等相
95 28 xiàng helper for a blind person 又何等相
96 28 xiāng rhythm [music] 又何等相
97 28 xiāng the upper frets of a pipa 又何等相
98 28 xiāng coralwood 又何等相
99 28 xiàng ministry 又何等相
100 28 xiàng to supplement; to enhance 又何等相
101 28 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 又何等相
102 28 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 又何等相
103 28 xiàng sign; mark; liṅga 又何等相
104 28 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 又何等相
105 27 suǒ a few; various; some 隨眾生所受所著故
106 27 suǒ a place; a location 隨眾生所受所著故
107 27 suǒ indicates a passive voice 隨眾生所受所著故
108 27 suǒ an ordinal number 隨眾生所受所著故
109 27 suǒ meaning 隨眾生所受所著故
110 27 suǒ garrison 隨眾生所受所著故
111 27 suǒ place; pradeśa 隨眾生所受所著故
112 27 阿難 Ānán Ananda 爾時阿難作是念
113 27 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時阿難作是念
114 27 néng can; able 能教菩薩令入般若波羅蜜故
115 27 néng ability; capacity 能教菩薩令入般若波羅蜜故
116 27 néng a mythical bear-like beast 能教菩薩令入般若波羅蜜故
117 27 néng energy 能教菩薩令入般若波羅蜜故
118 27 néng function; use 能教菩薩令入般若波羅蜜故
119 27 néng talent 能教菩薩令入般若波羅蜜故
120 27 néng expert at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
121 27 néng to be in harmony 能教菩薩令入般若波羅蜜故
122 27 néng to tend to; to care for 能教菩薩令入般若波羅蜜故
123 27 néng to reach; to arrive at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
124 27 néng to be able; śak 能教菩薩令入般若波羅蜜故
125 27 néng skilful; pravīṇa 能教菩薩令入般若波羅蜜故
126 26 method; way 不信他法
127 26 France 不信他法
128 26 the law; rules; regulations 不信他法
129 26 the teachings of the Buddha; Dharma 不信他法
130 26 a standard; a norm 不信他法
131 26 an institution 不信他法
132 26 to emulate 不信他法
133 26 magic; a magic trick 不信他法
134 26 punishment 不信他法
135 26 Fa 不信他法
136 26 a precedent 不信他法
137 26 a classification of some kinds of Han texts 不信他法
138 26 relating to a ceremony or rite 不信他法
139 26 Dharma 不信他法
140 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 不信他法
141 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 不信他法
142 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 不信他法
143 26 quality; characteristic 不信他法
144 25 xíng to walk 諸佛行六波羅蜜
145 25 xíng capable; competent 諸佛行六波羅蜜
146 25 háng profession 諸佛行六波羅蜜
147 25 xíng Kangxi radical 144 諸佛行六波羅蜜
148 25 xíng to travel 諸佛行六波羅蜜
149 25 xìng actions; conduct 諸佛行六波羅蜜
150 25 xíng to do; to act; to practice 諸佛行六波羅蜜
151 25 xíng all right; OK; okay 諸佛行六波羅蜜
152 25 háng horizontal line 諸佛行六波羅蜜
153 25 héng virtuous deeds 諸佛行六波羅蜜
154 25 hàng a line of trees 諸佛行六波羅蜜
155 25 hàng bold; steadfast 諸佛行六波羅蜜
156 25 xíng to move 諸佛行六波羅蜜
157 25 xíng to put into effect; to implement 諸佛行六波羅蜜
158 25 xíng travel 諸佛行六波羅蜜
159 25 xíng to circulate 諸佛行六波羅蜜
160 25 xíng running script; running script 諸佛行六波羅蜜
161 25 xíng temporary 諸佛行六波羅蜜
162 25 háng rank; order 諸佛行六波羅蜜
163 25 háng a business; a shop 諸佛行六波羅蜜
164 25 xíng to depart; to leave 諸佛行六波羅蜜
165 25 xíng to experience 諸佛行六波羅蜜
166 25 xíng path; way 諸佛行六波羅蜜
167 25 xíng xing; ballad 諸佛行六波羅蜜
168 25 xíng Xing 諸佛行六波羅蜜
169 25 xíng Practice 諸佛行六波羅蜜
170 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸佛行六波羅蜜
171 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸佛行六波羅蜜
172 25 desire 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
173 25 to desire; to wish 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
174 25 to desire; to intend 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
175 25 lust 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
176 25 desire; intention; wish; kāma 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
177 25 xīn heart [organ] 菩薩即得大悲之心
178 25 xīn Kangxi radical 61 菩薩即得大悲之心
179 25 xīn mind; consciousness 菩薩即得大悲之心
180 25 xīn the center; the core; the middle 菩薩即得大悲之心
181 25 xīn one of the 28 star constellations 菩薩即得大悲之心
182 25 xīn heart 菩薩即得大悲之心
183 25 xīn emotion 菩薩即得大悲之心
184 25 xīn intention; consideration 菩薩即得大悲之心
185 25 xīn disposition; temperament 菩薩即得大悲之心
186 25 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩即得大悲之心
187 24 眾生 zhòngshēng all living things 攝取眾生
188 24 眾生 zhòngshēng living things other than people 攝取眾生
189 24 眾生 zhòngshēng sentient beings 攝取眾生
190 24 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 攝取眾生
191 24 yìng to answer; to respond 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
192 24 yìng to confirm; to verify 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
193 24 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
194 24 yìng to accept 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
195 24 yìng to permit; to allow 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
196 24 yìng to echo 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
197 24 yìng to handle; to deal with 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
198 24 yìng Ying 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
199 23 niàn to read aloud 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
200 23 niàn to remember; to expect 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
201 23 niàn to miss 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
202 23 niàn to consider 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
203 23 niàn to recite; to chant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
204 23 niàn to show affection for 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
205 23 niàn a thought; an idea 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
206 23 niàn twenty 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
207 23 niàn memory 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
208 23 niàn an instant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
209 23 niàn Nian 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
210 23 niàn mindfulness; smrti 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
211 23 niàn a thought; citta 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
212 21 學者 xuézhě scholar 如是學者
213 21 學者 xuézhě a student 如是學者
214 20 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
215 20 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
216 20 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
217 20 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
218 20 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
219 20 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
220 20 yán to regard as 須菩提白佛言
221 20 yán to act as 須菩提白佛言
222 20 yán word; vacana 須菩提白佛言
223 20 yán speak; vad 須菩提白佛言
224 19 zhōng middle 是中實無有垢
225 19 zhōng medium; medium sized 是中實無有垢
226 19 zhōng China 是中實無有垢
227 19 zhòng to hit the mark 是中實無有垢
228 19 zhōng midday 是中實無有垢
229 19 zhōng inside 是中實無有垢
230 19 zhōng during 是中實無有垢
231 19 zhōng Zhong 是中實無有垢
232 19 zhōng intermediary 是中實無有垢
233 19 zhōng half 是中實無有垢
234 19 zhòng to reach; to attain 是中實無有垢
235 19 zhòng to suffer; to infect 是中實無有垢
236 19 zhòng to obtain 是中實無有垢
237 19 zhòng to pass an exam 是中實無有垢
238 19 zhōng middle 是中實無有垢
239 18 薩婆若 sàpóruò sarvajña 又三世諸佛薩婆若
240 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 六波羅蜜利益一切眾生
241 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 六波羅蜜利益一切眾生
242 17 惡魔 èmó demon 惡魔不必普欲惱亂一切菩薩
243 17 惡魔 èmó Māra; the Evil One 惡魔不必普欲惱亂一切菩薩
244 17 zuò to do 能為一切眾生而作福田
245 17 zuò to act as; to serve as 能為一切眾生而作福田
246 17 zuò to start 能為一切眾生而作福田
247 17 zuò a writing; a work 能為一切眾生而作福田
248 17 zuò to dress as; to be disguised as 能為一切眾生而作福田
249 17 zuō to create; to make 能為一切眾生而作福田
250 17 zuō a workshop 能為一切眾生而作福田
251 17 zuō to write; to compose 能為一切眾生而作福田
252 17 zuò to rise 能為一切眾生而作福田
253 17 zuò to be aroused 能為一切眾生而作福田
254 17 zuò activity; action; undertaking 能為一切眾生而作福田
255 17 zuò to regard as 能為一切眾生而作福田
256 17 zuò action; kāraṇa 能為一切眾生而作福田
257 17 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無我
258 17 a grade; a level 則無我
259 17 an example; a model 則無我
260 17 a weighing device 則無我
261 17 to grade; to rank 則無我
262 17 to copy; to imitate; to follow 則無我
263 17 to do 則無我
264 17 koan; kōan; gong'an 則無我
265 15 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 不生邊地
266 15 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生邊地
267 15 Kangxi radical 71 離相法無垢無淨
268 15 to not have; without 離相法無垢無淨
269 15 mo 離相法無垢無淨
270 15 to not have 離相法無垢無淨
271 15 Wu 離相法無垢無淨
272 15 mo 離相法無垢無淨
273 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
274 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
275 15 shuì to persuade 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
276 15 shuō to teach; to recite; to explain 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
277 15 shuō a doctrine; a theory 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
278 15 shuō to claim; to assert 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
279 15 shuō allocution 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
280 15 shuō to criticize; to scold 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
281 15 shuō to indicate; to refer to 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
282 15 shuō speach; vāda 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
283 15 shuō to speak; bhāṣate 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
284 15 shuō to instruct 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
285 15 ya 不也
286 15 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 隨喜菩薩行應般若波羅蜜念
287 15 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 隨喜菩薩行應般若波羅蜜念
288 14 idea 於意云何
289 14 Italy (abbreviation) 於意云何
290 14 a wish; a desire; intention 於意云何
291 14 mood; feeling 於意云何
292 14 will; willpower; determination 於意云何
293 14 bearing; spirit 於意云何
294 14 to think of; to long for; to miss 於意云何
295 14 to anticipate; to expect 於意云何
296 14 to doubt; to suspect 於意云何
297 14 meaning 於意云何
298 14 a suggestion; a hint 於意云何
299 14 an understanding; a point of view 於意云何
300 14 Yi 於意云何
301 14 manas; mind; mentation 於意云何
302 14 kōng empty; void; hollow 當知般若波羅蜜亦離相空相
303 14 kòng free time 當知般若波羅蜜亦離相空相
304 14 kòng to empty; to clean out 當知般若波羅蜜亦離相空相
305 14 kōng the sky; the air 當知般若波羅蜜亦離相空相
306 14 kōng in vain; for nothing 當知般若波羅蜜亦離相空相
307 14 kòng vacant; unoccupied 當知般若波羅蜜亦離相空相
308 14 kòng empty space 當知般若波羅蜜亦離相空相
309 14 kōng without substance 當知般若波羅蜜亦離相空相
310 14 kōng to not have 當知般若波羅蜜亦離相空相
311 14 kòng opportunity; chance 當知般若波羅蜜亦離相空相
312 14 kōng vast and high 當知般若波羅蜜亦離相空相
313 14 kōng impractical; ficticious 當知般若波羅蜜亦離相空相
314 14 kòng blank 當知般若波羅蜜亦離相空相
315 14 kòng expansive 當知般若波羅蜜亦離相空相
316 14 kòng lacking 當知般若波羅蜜亦離相空相
317 14 kōng plain; nothing else 當知般若波羅蜜亦離相空相
318 14 kōng Emptiness 當知般若波羅蜜亦離相空相
319 14 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 當知般若波羅蜜亦離相空相
320 14 wén to hear 勝一切聲聞
321 14 wén Wen 勝一切聲聞
322 14 wén sniff at; to smell 勝一切聲聞
323 14 wén to be widely known 勝一切聲聞
324 14 wén to confirm; to accept 勝一切聲聞
325 14 wén information 勝一切聲聞
326 14 wèn famous; well known 勝一切聲聞
327 14 wén knowledge; learning 勝一切聲聞
328 14 wèn popularity; prestige; reputation 勝一切聲聞
329 14 wén to question 勝一切聲聞
330 14 wén heard; śruta 勝一切聲聞
331 14 wén hearing; śruti 勝一切聲聞
332 14 不見 bújiàn to not see 汝所不見法
333 14 不見 bújiàn to not meet 汝所不見法
334 14 不見 bújiàn to disappear 汝所不見法
335 13 shēng to be born; to give birth 皆從六波羅蜜生
336 13 shēng to live 皆從六波羅蜜生
337 13 shēng raw 皆從六波羅蜜生
338 13 shēng a student 皆從六波羅蜜生
339 13 shēng life 皆從六波羅蜜生
340 13 shēng to produce; to give rise 皆從六波羅蜜生
341 13 shēng alive 皆從六波羅蜜生
342 13 shēng a lifetime 皆從六波羅蜜生
343 13 shēng to initiate; to become 皆從六波羅蜜生
344 13 shēng to grow 皆從六波羅蜜生
345 13 shēng unfamiliar 皆從六波羅蜜生
346 13 shēng not experienced 皆從六波羅蜜生
347 13 shēng hard; stiff; strong 皆從六波羅蜜生
348 13 shēng having academic or professional knowledge 皆從六波羅蜜生
349 13 shēng a male role in traditional theatre 皆從六波羅蜜生
350 13 shēng gender 皆從六波羅蜜生
351 13 shēng to develop; to grow 皆從六波羅蜜生
352 13 shēng to set up 皆從六波羅蜜生
353 13 shēng a prostitute 皆從六波羅蜜生
354 13 shēng a captive 皆從六波羅蜜生
355 13 shēng a gentleman 皆從六波羅蜜生
356 13 shēng Kangxi radical 100 皆從六波羅蜜生
357 13 shēng unripe 皆從六波羅蜜生
358 13 shēng nature 皆從六波羅蜜生
359 13 shēng to inherit; to succeed 皆從六波羅蜜生
360 13 shēng destiny 皆從六波羅蜜生
361 13 shēng birth 皆從六波羅蜜生
362 13 六波羅蜜 liù bōluómì six pāramitas; six perfections 六波羅蜜是菩薩善知識
363 13 shòu to suffer; to be subjected to 隨眾生所受所著故
364 13 shòu to transfer; to confer 隨眾生所受所著故
365 13 shòu to receive; to accept 隨眾生所受所著故
366 13 shòu to tolerate 隨眾生所受所著故
367 13 shòu feelings; sensations 隨眾生所受所著故
368 12 Buddha; Awakened One 佛告須菩提
369 12 relating to Buddhism 佛告須菩提
370 12 a statue or image of a Buddha 佛告須菩提
371 12 a Buddhist text 佛告須菩提
372 12 to touch; to stroke 佛告須菩提
373 12 Buddha 佛告須菩提
374 12 Buddha; Awakened One 佛告須菩提
375 12 shèng to beat; to win; to conquer 勝一切聲聞
376 12 shèng victory; success 勝一切聲聞
377 12 shèng wonderful; supurb; superior 勝一切聲聞
378 12 shèng to surpass 勝一切聲聞
379 12 shèng triumphant 勝一切聲聞
380 12 shèng a scenic view 勝一切聲聞
381 12 shèng a woman's hair decoration 勝一切聲聞
382 12 shèng Sheng 勝一切聲聞
383 12 shèng conquering; victorious; jaya 勝一切聲聞
384 12 shèng superior; agra 勝一切聲聞
385 12 ér Kangxi radical 126 能為一切眾生而作福田
386 12 ér as if; to seem like 能為一切眾生而作福田
387 12 néng can; able 能為一切眾生而作福田
388 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 能為一切眾生而作福田
389 12 ér to arrive; up to 能為一切眾生而作福田
390 12 zhī to know 是故當知六波羅蜜
391 12 zhī to comprehend 是故當知六波羅蜜
392 12 zhī to inform; to tell 是故當知六波羅蜜
393 12 zhī to administer 是故當知六波羅蜜
394 12 zhī to distinguish; to discern 是故當知六波羅蜜
395 12 zhī to be close friends 是故當知六波羅蜜
396 12 zhī to feel; to sense; to perceive 是故當知六波羅蜜
397 12 zhī to receive; to entertain 是故當知六波羅蜜
398 12 zhī knowledge 是故當知六波羅蜜
399 12 zhī consciousness; perception 是故當知六波羅蜜
400 12 zhī a close friend 是故當知六波羅蜜
401 12 zhì wisdom 是故當知六波羅蜜
402 12 zhì Zhi 是故當知六波羅蜜
403 12 zhī Understanding 是故當知六波羅蜜
404 12 zhī know; jña 是故當知六波羅蜜
405 12 suí to follow 不隨他語
406 12 suí to listen to 不隨他語
407 12 suí to submit to; to comply with 不隨他語
408 12 suí to be obsequious 不隨他語
409 12 suí 17th hexagram 不隨他語
410 12 suí let somebody do what they like 不隨他語
411 12 suí to resemble; to look like 不隨他語
412 11 zhī to go 菩薩即得大悲之心
413 11 zhī to arrive; to go 菩薩即得大悲之心
414 11 zhī is 菩薩即得大悲之心
415 11 zhī to use 菩薩即得大悲之心
416 11 zhī Zhi 菩薩即得大悲之心
417 11 聲聞 shēngwén sravaka 名為不學聲聞
418 11 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 名為不學聲聞
419 10 具足 jùzú Completeness 身根具足
420 10 具足 jùzú complete; accomplished 身根具足
421 10 具足 jùzú Purāṇa 身根具足
422 10 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法亦無礙相耶
423 10 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法亦無礙相耶
424 10 Ru River 我還問汝
425 10 Ru 我還問汝
426 10 Qi 其心常念
427 10 行般若波羅蜜 xíng bōrěbōluómì course in perfect wisdom 名為行般若波羅蜜
428 9 jiàn to see 見一切眾生受諸苦惱
429 9 jiàn opinion; view; understanding 見一切眾生受諸苦惱
430 9 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見一切眾生受諸苦惱
431 9 jiàn refer to; for details see 見一切眾生受諸苦惱
432 9 jiàn to listen to 見一切眾生受諸苦惱
433 9 jiàn to meet 見一切眾生受諸苦惱
434 9 jiàn to receive (a guest) 見一切眾生受諸苦惱
435 9 jiàn let me; kindly 見一切眾生受諸苦惱
436 9 jiàn Jian 見一切眾生受諸苦惱
437 9 xiàn to appear 見一切眾生受諸苦惱
438 9 xiàn to introduce 見一切眾生受諸苦惱
439 9 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見一切眾生受諸苦惱
440 9 jiàn seeing; observing; darśana 見一切眾生受諸苦惱
441 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 輕餘清淨善心菩薩
442 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 輕餘清淨善心菩薩
443 9 清淨 qīngjìng concise 輕餘清淨善心菩薩
444 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 輕餘清淨善心菩薩
445 9 清淨 qīngjìng pure and clean 輕餘清淨善心菩薩
446 9 清淨 qīngjìng purity 輕餘清淨善心菩薩
447 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 輕餘清淨善心菩薩
448 9 to be near by; to be close to 菩薩即得大悲之心
449 9 at that time 菩薩即得大悲之心
450 9 to be exactly the same as; to be thus 菩薩即得大悲之心
451 9 supposed; so-called 菩薩即得大悲之心
452 9 to arrive at; to ascend 菩薩即得大悲之心
453 9 to use; to grasp 以四攝法
454 9 to rely on 以四攝法
455 9 to regard 以四攝法
456 9 to be able to 以四攝法
457 9 to order; to command 以四攝法
458 9 used after a verb 以四攝法
459 9 a reason; a cause 以四攝法
460 9 Israel 以四攝法
461 9 Yi 以四攝法
462 9 use; yogena 以四攝法
463 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛世尊
464 9 名為 míngwèi to be called 如是眾生名為有垢
465 9 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能得阿耨多羅三藐三菩提
466 9 jìng clean 有垢有淨
467 9 jìng no surplus; net 有垢有淨
468 9 jìng pure 有垢有淨
469 9 jìng tranquil 有垢有淨
470 9 jìng cold 有垢有淨
471 9 jìng to wash; to clense 有垢有淨
472 9 jìng role of hero 有垢有淨
473 9 jìng to remove sexual desire 有垢有淨
474 9 jìng bright and clean; luminous 有垢有淨
475 9 jìng clean; pure 有垢有淨
476 9 jìng cleanse 有垢有淨
477 9 jìng cleanse 有垢有淨
478 9 jìng Pure 有垢有淨
479 9 jìng vyavadāna; purification; cleansing 有垢有淨
480 9 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 有垢有淨
481 9 jìng viśuddhi; purity 有垢有淨
482 9 釋提桓因 shìtíhuányīn Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 爾時釋提桓因在大會中白佛言
483 8 gòng to share 諸佛常共護念
484 8 gòng Communist 諸佛常共護念
485 8 gòng to connect; to join; to combine 諸佛常共護念
486 8 gòng to include 諸佛常共護念
487 8 gòng same; in common 諸佛常共護念
488 8 gǒng to cup one fist in the other hand 諸佛常共護念
489 8 gǒng to surround; to circle 諸佛常共護念
490 8 gōng to provide 諸佛常共護念
491 8 gōng respectfully 諸佛常共護念
492 8 gōng Gong 諸佛常共護念
493 8 shí time; a point or period of time 時有一比丘
494 8 shí a season; a quarter of a year 時有一比丘
495 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有一比丘
496 8 shí fashionable 時有一比丘
497 8 shí fate; destiny; luck 時有一比丘
498 8 shí occasion; opportunity; chance 時有一比丘
499 8 shí tense 時有一比丘
500 8 shí particular; special 時有一比丘

Frequencies of all Words

Top 931

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 125 shì is; are; am; to be 是菩薩善知識
2 125 shì is exactly 是菩薩善知識
3 125 shì is suitable; is in contrast 是菩薩善知識
4 125 shì this; that; those 是菩薩善知識
5 125 shì really; certainly 是菩薩善知識
6 125 shì correct; yes; affirmative 是菩薩善知識
7 125 shì true 是菩薩善知識
8 125 shì is; has; exists 是菩薩善知識
9 125 shì used between repetitions of a word 是菩薩善知識
10 125 shì a matter; an affair 是菩薩善知識
11 125 shì Shi 是菩薩善知識
12 125 shì is; bhū 是菩薩善知識
13 125 shì this; idam 是菩薩善知識
14 101 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
15 101 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
16 101 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
17 85 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 能教菩薩令入般若波羅蜜故
18 85 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 能教菩薩令入般若波羅蜜故
19 81 須菩提 xūpútí Subhuti 佛告須菩提
20 81 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 佛告須菩提
21 81 not; no 不隨他語
22 81 expresses that a certain condition cannot be acheived 不隨他語
23 81 as a correlative 不隨他語
24 81 no (answering a question) 不隨他語
25 81 forms a negative adjective from a noun 不隨他語
26 81 at the end of a sentence to form a question 不隨他語
27 81 to form a yes or no question 不隨他語
28 81 infix potential marker 不隨他語
29 81 no; na 不隨他語
30 69 如是 rúshì thus; so 如是
31 69 如是 rúshì thus, so 如是
32 69 如是 rúshì thus; evam 如是
33 69 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
34 63 ruò to seem; to be like; as 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
35 63 ruò seemingly 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
36 63 ruò if 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
37 63 ruò you 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
38 63 ruò this; that 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
39 63 ruò and; or 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
40 63 ruò as for; pertaining to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
41 63 pomegranite 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
42 63 ruò to choose 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
43 63 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
44 63 ruò thus 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
45 63 ruò pollia 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
46 63 ruò Ruo 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
47 63 ruò only then 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
48 63 ja 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
49 63 jñā 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
50 63 ruò if; yadi 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
51 56 xué to study; to learn 菩薩如是學
52 56 xué a discipline; a branch of study 菩薩如是學
53 56 xué to imitate 菩薩如是學
54 56 xué a school; an academy 菩薩如是學
55 56 xué to understand 菩薩如是學
56 56 xué learning; acquired knowledge 菩薩如是學
57 56 xué a doctrine 菩薩如是學
58 56 xué learned 菩薩如是學
59 56 xué student; learning; śikṣā 菩薩如是學
60 56 xué a learner 菩薩如是學
61 54 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
62 54 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
63 53 de potential marker 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
64 53 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
65 53 děi must; ought to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
66 53 děi to want to; to need to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
67 53 děi must; ought to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
68 53 de 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
69 53 de infix potential marker 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
70 53 to result in 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
71 53 to be proper; to fit; to suit 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
72 53 to be satisfied 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
73 53 to be finished 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
74 53 de result of degree 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
75 53 de marks completion of an action 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
76 53 děi satisfying 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
77 53 to contract 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
78 53 marks permission or possibility 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
79 53 expressing frustration 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
80 53 to hear 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
81 53 to have; there is 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
82 53 marks time passed 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
83 53 obtain; attain; prāpta 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
84 51 rén person; people; a human being
85 51 rén Kangxi radical 9
86 51 rén a kind of person
87 51 rén everybody
88 51 rén adult
89 51 rén somebody; others
90 51 rén an upright person
91 51 rén person; manuṣya
92 45 to leave; to depart; to go away; to part 一切法離相
93 45 a mythical bird 一切法離相
94 45 li; one of the eight divinatory trigrams 一切法離相
95 45 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 一切法離相
96 45 chī a dragon with horns not yet grown 一切法離相
97 45 a mountain ash 一切法離相
98 45 vanilla; a vanilla-like herb 一切法離相
99 45 to be scattered; to be separated 一切法離相
100 45 to cut off 一切法離相
101 45 to violate; to be contrary to 一切法離相
102 45 to be distant from 一切法離相
103 45 two 一切法離相
104 45 to array; to align 一切法離相
105 45 to pass through; to experience 一切法離相
106 45 transcendence 一切法離相
107 45 to avoid; to abstain from; viramaṇa 一切法離相
108 42 also; too 一切法亦無礙相耶
109 42 but 一切法亦無礙相耶
110 42 this; he; she 一切法亦無礙相耶
111 42 although; even though 一切法亦無礙相耶
112 42 already 一切法亦無礙相耶
113 42 particle with no meaning 一切法亦無礙相耶
114 42 Yi 一切法亦無礙相耶
115 40 wèi for; to 能為一切眾生而作福田
116 40 wèi because of 能為一切眾生而作福田
117 40 wéi to act as; to serve 能為一切眾生而作福田
118 40 wéi to change into; to become 能為一切眾生而作福田
119 40 wéi to be; is 能為一切眾生而作福田
120 40 wéi to do 能為一切眾生而作福田
121 40 wèi for 能為一切眾生而作福田
122 40 wèi because of; for; to 能為一切眾生而作福田
123 40 wèi to 能為一切眾生而作福田
124 40 wéi in a passive construction 能為一切眾生而作福田
125 40 wéi forming a rehetorical question 能為一切眾生而作福田
126 40 wéi forming an adverb 能為一切眾生而作福田
127 40 wéi to add emphasis 能為一切眾生而作福田
128 40 wèi to support; to help 能為一切眾生而作福田
129 40 wéi to govern 能為一切眾生而作福田
130 40 wèi to be; bhū 能為一切眾生而作福田
131 40 in; at 於意云何
132 40 in; at 於意云何
133 40 in; at; to; from 於意云何
134 40 to go; to 於意云何
135 40 to rely on; to depend on 於意云何
136 40 to go to; to arrive at 於意云何
137 40 from 於意云何
138 40 give 於意云何
139 40 oppposing 於意云何
140 40 and 於意云何
141 40 compared to 於意云何
142 40 by 於意云何
143 40 and; as well as 於意云何
144 40 for 於意云何
145 40 Yu 於意云何
146 40 a crow 於意云何
147 40 whew; wow 於意云何
148 40 near to; antike 於意云何
149 38 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
150 36 I; me; my 我今云何當知是義
151 36 self 我今云何當知是義
152 36 we; our 我今云何當知是義
153 36 [my] dear 我今云何當知是義
154 36 Wo 我今云何當知是義
155 36 self; atman; attan 我今云何當知是義
156 36 ga 我今云何當知是義
157 36 I; aham 我今云何當知是義
158 30 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
159 30 old; ancient; former; past 何以故
160 30 reason; cause; purpose 何以故
161 30 to die 何以故
162 30 so; therefore; hence 何以故
163 30 original 何以故
164 30 accident; happening; instance 何以故
165 30 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
166 30 something in the past 何以故
167 30 deceased; dead 何以故
168 30 still; yet 何以故
169 30 therefore; tasmāt 何以故
170 30 dāng to be; to act as; to serve as 是故當知六波羅蜜
171 30 dāng at or in the very same; be apposite 是故當知六波羅蜜
172 30 dāng dang (sound of a bell) 是故當知六波羅蜜
173 30 dāng to face 是故當知六波羅蜜
174 30 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 是故當知六波羅蜜
175 30 dāng to manage; to host 是故當知六波羅蜜
176 30 dāng should 是故當知六波羅蜜
177 30 dāng to treat; to regard as 是故當知六波羅蜜
178 30 dǎng to think 是故當知六波羅蜜
179 30 dàng suitable; correspond to 是故當知六波羅蜜
180 30 dǎng to be equal 是故當知六波羅蜜
181 30 dàng that 是故當知六波羅蜜
182 30 dāng an end; top 是故當知六波羅蜜
183 30 dàng clang; jingle 是故當知六波羅蜜
184 30 dāng to judge 是故當知六波羅蜜
185 30 dǎng to bear on one's shoulder 是故當知六波羅蜜
186 30 dàng the same 是故當知六波羅蜜
187 30 dàng to pawn 是故當知六波羅蜜
188 30 dàng to fail [an exam] 是故當知六波羅蜜
189 30 dàng a trap 是故當知六波羅蜜
190 30 dàng a pawned item 是故當知六波羅蜜
191 30 dāng will be; bhaviṣyati 是故當知六波羅蜜
192 28 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 亦無受垢者
193 28 zhě that 亦無受垢者
194 28 zhě nominalizing function word 亦無受垢者
195 28 zhě used to mark a definition 亦無受垢者
196 28 zhě used to mark a pause 亦無受垢者
197 28 zhě topic marker; that; it 亦無受垢者
198 28 zhuó according to 亦無受垢者
199 28 zhě ca 亦無受垢者
200 28 xiāng each other; one another; mutually 又何等相
201 28 xiàng to observe; to assess 又何等相
202 28 xiàng appearance; portrait; picture 又何等相
203 28 xiàng countenance; personage; character; disposition 又何等相
204 28 xiàng to aid; to help 又何等相
205 28 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 又何等相
206 28 xiàng a sign; a mark; appearance 又何等相
207 28 xiāng alternately; in turn 又何等相
208 28 xiāng Xiang 又何等相
209 28 xiāng form substance 又何等相
210 28 xiāng to express 又何等相
211 28 xiàng to choose 又何等相
212 28 xiāng Xiang 又何等相
213 28 xiāng an ancient musical instrument 又何等相
214 28 xiāng the seventh lunar month 又何等相
215 28 xiāng to compare 又何等相
216 28 xiàng to divine 又何等相
217 28 xiàng to administer 又何等相
218 28 xiàng helper for a blind person 又何等相
219 28 xiāng rhythm [music] 又何等相
220 28 xiāng the upper frets of a pipa 又何等相
221 28 xiāng coralwood 又何等相
222 28 xiàng ministry 又何等相
223 28 xiàng to supplement; to enhance 又何等相
224 28 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 又何等相
225 28 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 又何等相
226 28 xiàng sign; mark; liṅga 又何等相
227 28 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 又何等相
228 28 云何 yúnhé why; how 云何眾生
229 28 云何 yúnhé how; katham 云何眾生
230 27 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 隨眾生所受所著故
231 27 suǒ an office; an institute 隨眾生所受所著故
232 27 suǒ introduces a relative clause 隨眾生所受所著故
233 27 suǒ it 隨眾生所受所著故
234 27 suǒ if; supposing 隨眾生所受所著故
235 27 suǒ a few; various; some 隨眾生所受所著故
236 27 suǒ a place; a location 隨眾生所受所著故
237 27 suǒ indicates a passive voice 隨眾生所受所著故
238 27 suǒ that which 隨眾生所受所著故
239 27 suǒ an ordinal number 隨眾生所受所著故
240 27 suǒ meaning 隨眾生所受所著故
241 27 suǒ garrison 隨眾生所受所著故
242 27 suǒ place; pradeśa 隨眾生所受所著故
243 27 suǒ that which; yad 隨眾生所受所著故
244 27 阿難 Ānán Ananda 爾時阿難作是念
245 27 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時阿難作是念
246 27 néng can; able 能教菩薩令入般若波羅蜜故
247 27 néng ability; capacity 能教菩薩令入般若波羅蜜故
248 27 néng a mythical bear-like beast 能教菩薩令入般若波羅蜜故
249 27 néng energy 能教菩薩令入般若波羅蜜故
250 27 néng function; use 能教菩薩令入般若波羅蜜故
251 27 néng may; should; permitted to 能教菩薩令入般若波羅蜜故
252 27 néng talent 能教菩薩令入般若波羅蜜故
253 27 néng expert at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
254 27 néng to be in harmony 能教菩薩令入般若波羅蜜故
255 27 néng to tend to; to care for 能教菩薩令入般若波羅蜜故
256 27 néng to reach; to arrive at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
257 27 néng as long as; only 能教菩薩令入般若波羅蜜故
258 27 néng even if 能教菩薩令入般若波羅蜜故
259 27 néng but 能教菩薩令入般若波羅蜜故
260 27 néng in this way 能教菩薩令入般若波羅蜜故
261 27 néng to be able; śak 能教菩薩令入般若波羅蜜故
262 27 néng skilful; pravīṇa 能教菩薩令入般若波羅蜜故
263 26 method; way 不信他法
264 26 France 不信他法
265 26 the law; rules; regulations 不信他法
266 26 the teachings of the Buddha; Dharma 不信他法
267 26 a standard; a norm 不信他法
268 26 an institution 不信他法
269 26 to emulate 不信他法
270 26 magic; a magic trick 不信他法
271 26 punishment 不信他法
272 26 Fa 不信他法
273 26 a precedent 不信他法
274 26 a classification of some kinds of Han texts 不信他法
275 26 relating to a ceremony or rite 不信他法
276 26 Dharma 不信他法
277 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 不信他法
278 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 不信他法
279 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 不信他法
280 26 quality; characteristic 不信他法
281 25 xíng to walk 諸佛行六波羅蜜
282 25 xíng capable; competent 諸佛行六波羅蜜
283 25 háng profession 諸佛行六波羅蜜
284 25 háng line; row 諸佛行六波羅蜜
285 25 xíng Kangxi radical 144 諸佛行六波羅蜜
286 25 xíng to travel 諸佛行六波羅蜜
287 25 xìng actions; conduct 諸佛行六波羅蜜
288 25 xíng to do; to act; to practice 諸佛行六波羅蜜
289 25 xíng all right; OK; okay 諸佛行六波羅蜜
290 25 háng horizontal line 諸佛行六波羅蜜
291 25 héng virtuous deeds 諸佛行六波羅蜜
292 25 hàng a line of trees 諸佛行六波羅蜜
293 25 hàng bold; steadfast 諸佛行六波羅蜜
294 25 xíng to move 諸佛行六波羅蜜
295 25 xíng to put into effect; to implement 諸佛行六波羅蜜
296 25 xíng travel 諸佛行六波羅蜜
297 25 xíng to circulate 諸佛行六波羅蜜
298 25 xíng running script; running script 諸佛行六波羅蜜
299 25 xíng temporary 諸佛行六波羅蜜
300 25 xíng soon 諸佛行六波羅蜜
301 25 háng rank; order 諸佛行六波羅蜜
302 25 háng a business; a shop 諸佛行六波羅蜜
303 25 xíng to depart; to leave 諸佛行六波羅蜜
304 25 xíng to experience 諸佛行六波羅蜜
305 25 xíng path; way 諸佛行六波羅蜜
306 25 xíng xing; ballad 諸佛行六波羅蜜
307 25 xíng a round [of drinks] 諸佛行六波羅蜜
308 25 xíng Xing 諸佛行六波羅蜜
309 25 xíng moreover; also 諸佛行六波羅蜜
310 25 xíng Practice 諸佛行六波羅蜜
311 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸佛行六波羅蜜
312 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸佛行六波羅蜜
313 25 desire 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
314 25 to desire; to wish 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
315 25 almost; nearly; about to occur 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
316 25 to desire; to intend 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
317 25 lust 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
318 25 desire; intention; wish; kāma 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
319 25 xīn heart [organ] 菩薩即得大悲之心
320 25 xīn Kangxi radical 61 菩薩即得大悲之心
321 25 xīn mind; consciousness 菩薩即得大悲之心
322 25 xīn the center; the core; the middle 菩薩即得大悲之心
323 25 xīn one of the 28 star constellations 菩薩即得大悲之心
324 25 xīn heart 菩薩即得大悲之心
325 25 xīn emotion 菩薩即得大悲之心
326 25 xīn intention; consideration 菩薩即得大悲之心
327 25 xīn disposition; temperament 菩薩即得大悲之心
328 25 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩即得大悲之心
329 24 眾生 zhòngshēng all living things 攝取眾生
330 24 眾生 zhòngshēng living things other than people 攝取眾生
331 24 眾生 zhòngshēng sentient beings 攝取眾生
332 24 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 攝取眾生
333 24 yīng should; ought 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
334 24 yìng to answer; to respond 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
335 24 yìng to confirm; to verify 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
336 24 yīng soon; immediately 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
337 24 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
338 24 yìng to accept 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
339 24 yīng or; either 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
340 24 yìng to permit; to allow 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
341 24 yìng to echo 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
342 24 yìng to handle; to deal with 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
343 24 yìng Ying 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
344 24 yīng suitable; yukta 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
345 23 niàn to read aloud 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
346 23 niàn to remember; to expect 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
347 23 niàn to miss 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
348 23 niàn to consider 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
349 23 niàn to recite; to chant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
350 23 niàn to show affection for 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
351 23 niàn a thought; an idea 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
352 23 niàn twenty 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
353 23 niàn memory 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
354 23 niàn an instant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
355 23 niàn Nian 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
356 23 niàn mindfulness; smrti 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
357 23 niàn a thought; citta 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
358 23 zhū all; many; various 見一切眾生受諸苦惱
359 23 zhū Zhu 見一切眾生受諸苦惱
360 23 zhū all; members of the class 見一切眾生受諸苦惱
361 23 zhū interrogative particle 見一切眾生受諸苦惱
362 23 zhū him; her; them; it 見一切眾生受諸苦惱
363 23 zhū of; in 見一切眾生受諸苦惱
364 23 zhū all; many; sarva 見一切眾生受諸苦惱
365 21 學者 xuézhě scholar 如是學者
366 21 學者 xuézhě a student 如是學者
367 20 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
368 20 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
369 20 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
370 20 yán a particle with no meaning 須菩提白佛言
371 20 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
372 20 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
373 20 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
374 20 yán to regard as 須菩提白佛言
375 20 yán to act as 須菩提白佛言
376 20 yán word; vacana 須菩提白佛言
377 20 yán speak; vad 須菩提白佛言
378 20 jiē all; each and every; in all cases 皆從六波羅蜜生
379 20 jiē same; equally 皆從六波羅蜜生
380 20 jiē all; sarva 皆從六波羅蜜生
381 19 zhōng middle 是中實無有垢
382 19 zhōng medium; medium sized 是中實無有垢
383 19 zhōng China 是中實無有垢
384 19 zhòng to hit the mark 是中實無有垢
385 19 zhōng in; amongst 是中實無有垢
386 19 zhōng midday 是中實無有垢
387 19 zhōng inside 是中實無有垢
388 19 zhōng during 是中實無有垢
389 19 zhōng Zhong 是中實無有垢
390 19 zhōng intermediary 是中實無有垢
391 19 zhōng half 是中實無有垢
392 19 zhōng just right; suitably 是中實無有垢
393 19 zhōng while 是中實無有垢
394 19 zhòng to reach; to attain 是中實無有垢
395 19 zhòng to suffer; to infect 是中實無有垢
396 19 zhòng to obtain 是中實無有垢
397 19 zhòng to pass an exam 是中實無有垢
398 19 zhōng middle 是中實無有垢
399 19 yǒu is; are; to exist
400 19 yǒu to have; to possess
401 19 yǒu indicates an estimate
402 19 yǒu indicates a large quantity
403 19 yǒu indicates an affirmative response
404 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place
405 19 yǒu used to compare two things
406 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs
407 19 yǒu used before the names of dynasties
408 19 yǒu a certain thing; what exists
409 19 yǒu multiple of ten and ...
410 19 yǒu abundant
411 19 yǒu purposeful
412 19 yǒu You
413 19 yǒu 1. existence; 2. becoming
414 19 yǒu becoming; bhava
415 19 such as; for example; for instance 如般若波羅蜜無礙相
416 19 if 如般若波羅蜜無礙相
417 19 in accordance with 如般若波羅蜜無礙相
418 19 to be appropriate; should; with regard to 如般若波羅蜜無礙相
419 19 this 如般若波羅蜜無礙相
420 19 it is so; it is thus; can be compared with 如般若波羅蜜無礙相
421 19 to go to 如般若波羅蜜無礙相
422 19 to meet 如般若波羅蜜無礙相
423 19 to appear; to seem; to be like 如般若波羅蜜無礙相
424 19 at least as good as 如般若波羅蜜無礙相
425 19 and 如般若波羅蜜無礙相
426 19 or 如般若波羅蜜無礙相
427 19 but 如般若波羅蜜無礙相
428 19 then 如般若波羅蜜無礙相
429 19 naturally 如般若波羅蜜無礙相
430 19 expresses a question or doubt 如般若波羅蜜無礙相
431 19 you 如般若波羅蜜無礙相
432 19 the second lunar month 如般若波羅蜜無礙相
433 19 in; at 如般若波羅蜜無礙相
434 19 Ru 如般若波羅蜜無礙相
435 19 Thus 如般若波羅蜜無礙相
436 19 thus; tathā 如般若波羅蜜無礙相
437 19 like; iva 如般若波羅蜜無礙相
438 19 suchness; tathatā 如般若波羅蜜無礙相
439 18 薩婆若 sàpóruò sarvajña 又三世諸佛薩婆若
440 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 六波羅蜜利益一切眾生
441 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 六波羅蜜利益一切眾生
442 17 惡魔 èmó demon 惡魔不必普欲惱亂一切菩薩
443 17 惡魔 èmó Māra; the Evil One 惡魔不必普欲惱亂一切菩薩
444 17 zuò to do 能為一切眾生而作福田
445 17 zuò to act as; to serve as 能為一切眾生而作福田
446 17 zuò to start 能為一切眾生而作福田
447 17 zuò a writing; a work 能為一切眾生而作福田
448 17 zuò to dress as; to be disguised as 能為一切眾生而作福田
449 17 zuō to create; to make 能為一切眾生而作福田
450 17 zuō a workshop 能為一切眾生而作福田
451 17 zuō to write; to compose 能為一切眾生而作福田
452 17 zuò to rise 能為一切眾生而作福田
453 17 zuò to be aroused 能為一切眾生而作福田
454 17 zuò activity; action; undertaking 能為一切眾生而作福田
455 17 zuò to regard as 能為一切眾生而作福田
456 17 zuò action; kāraṇa 能為一切眾生而作福田
457 17 otherwise; but; however 則無我
458 17 then 則無我
459 17 measure word for short sections of text 則無我
460 17 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無我
461 17 a grade; a level 則無我
462 17 an example; a model 則無我
463 17 a weighing device 則無我
464 17 to grade; to rank 則無我
465 17 to copy; to imitate; to follow 則無我
466 17 to do 則無我
467 17 only 則無我
468 17 immediately 則無我
469 17 then; moreover; atha 則無我
470 17 koan; kōan; gong'an 則無我
471 15 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 不生邊地
472 15 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生邊地
473 15 no 離相法無垢無淨
474 15 Kangxi radical 71 離相法無垢無淨
475 15 to not have; without 離相法無垢無淨
476 15 has not yet 離相法無垢無淨
477 15 mo 離相法無垢無淨
478 15 do not 離相法無垢無淨
479 15 not; -less; un- 離相法無垢無淨
480 15 regardless of 離相法無垢無淨
481 15 to not have 離相法無垢無淨
482 15 um 離相法無垢無淨
483 15 Wu 離相法無垢無淨
484 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 離相法無垢無淨
485 15 not; non- 離相法無垢無淨
486 15 mo 離相法無垢無淨
487 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
488 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
489 15 shuì to persuade 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
490 15 shuō to teach; to recite; to explain 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
491 15 shuō a doctrine; a theory 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
492 15 shuō to claim; to assert 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
493 15 shuō allocution 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
494 15 shuō to criticize; to scold 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
495 15 shuō to indicate; to refer to 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
496 15 shuō speach; vāda 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
497 15 shuō to speak; bhāṣate 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
498 15 shuō to instruct 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
499 15 also; too 不也
500 15 a final modal particle indicating certainy or decision 不也

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
no; na
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. xué
 2. xué
 1. student; learning; śikṣā
 2. a learner
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
obtain; attain; prāpta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
甘露门 甘露門 103
 1. The Nectar Gate of Dharma
 2. Ambrosia Gate
龟茲国 龜茲國 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
后秦 後秦 72 Later Qin
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
魔天 109 Māra
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 120 Xiaopin Boreboluomi Jing; The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品般若经 小品般若經 120 Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
旃陀罗 旃陀羅 122
 1. Chandala; Untouchable Caste
 2. caṇḍāla; untouchable caste

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 162.

Simplified Traditional Pinyin English
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿毘跋致 196 avivaha; irreversible
阿毘跋致菩萨 阿毘跋致菩薩 196 irreversible bodhisattva
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
报施恩 報施恩 98 repay kindness
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不可称量 不可稱量 98 incomparable
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不妄语 不妄語 98
 1. not lying
 2. refrain from lying
不邪婬 98 prohibition of debauchery
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常生 99 immortality
长寿天 長壽天 99 devas of long life
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
瞋恨 99 to be angry; to hate
初发心 初發心 99 initial determination
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
得佛 100 to become a Buddha
得近 100 approached; āsannībhūta
得未曾有宝 得未曾有寶 100 newly acquired a very precious gem
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶魔忧恼如箭入心 惡魔憂惱如箭入心 195 the Evil Maras are pierced by the dart of sorrow
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
国中施 國中施 103 the country's alms-food
果报 果報 103 fruition; the result of karma
何等是菩萨善知识 何等是菩薩善知識 104 Who are those good friends of a bodhisattva?
化作曼陀罗华 化作曼陀羅華 104 conjured up Mandarava flowers
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
结恨在心 結恨在心 106 harbours a latent bias towards hate
近萨婆若 近薩婆若 106 comes near to all-knowledge
卷第八 106 scroll 8
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六十二见 六十二見 108 sixty two views
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
魔若魔民不能降伏 109 He cannot be crushed by Mara, or by Mara's associates
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨品 菩薩品 112 Bodhisattvas chapter
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
其福胜彼 其福勝彼 113 then the latter would on that basis generate a lot more merit
悭心 慳心 113 a miserly mind
勤行 113 diligent practice
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三转 三轉 115 Three Turnings Dharma Wheel
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少有能起转轮王业 少有能起轉輪王業 115 few have done deeds which lead them to the authority of a universal monarch
身根 115 sense of touch
深难见 深難見 115 profound and difficult to see
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of karma
是心如幻 115 a thought which is like an illusion
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
弹指顷 彈指頃 116 the duration of a finger-snap
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
未度者 119 people who have not yet transcended
我等犹尚不能得底 我等猶尚不能得底 119 even then I do not get to the bottom of it
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
小王 120 minor kings
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
信受 120 to believe and accept
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
形寿 形壽 120 lifespan
心所 120 a mental factor; caitta
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
以天眼观诸众生 以天眼觀諸眾生 121 he surveys countless beings with his heavenly eye
异法 異法 121 a counter example
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
应当学 應當學 121 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法离相空相 一切法離相空相 121 all dharmas are isolated and empty
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有法 121 something that exists
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
赞歎 讚歎 122 praise
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸余贫贱之家 諸餘貧賤之家 122 other low class families
诸力 諸力 122 powers; bala
自以智慧 122 due to his own insight