Glossary and Vocabulary for Xiaopin Boreboluomi Jing 小品般若波羅蜜經, Scroll 8

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 102 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
2 102 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
3 102 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
4 95 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 能教菩薩令入般若波羅蜜故
5 95 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 能教菩薩令入般若波羅蜜故
6 81 須菩提 xūpútí Subhuti 佛告須菩提
7 81 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 佛告須菩提
8 81 infix potential marker 不隨他語
9 56 xué to study; to learn 菩薩如是學
10 56 xué to imitate 菩薩如是學
11 56 xué a school; an academy 菩薩如是學
12 56 xué to understand 菩薩如是學
13 56 xué learning; acquired knowledge 菩薩如是學
14 56 xué learned 菩薩如是學
15 56 xué a learner 菩薩如是學
16 56 xué student; learning; śikṣā 菩薩如是學
17 55 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
18 55 děi to want to; to need to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
19 55 děi must; ought to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
20 55 de 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
21 55 de infix potential marker 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
22 55 to result in 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
23 55 to be proper; to fit; to suit 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
24 55 to be satisfied 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
25 55 to be finished 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
26 55 děi satisfying 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
27 55 to contract 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
28 55 to hear 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
29 55 to have; there is 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
30 55 marks time passed 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
31 55 obtain; attain; prāpta 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
32 54 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
33 54 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
34 51 rén person; people; a human being
35 51 rén Kangxi radical 9
36 51 rén a kind of person
37 51 rén everybody
38 51 rén adult
39 51 rén somebody; others
40 51 rén an upright person
41 51 rén person; manuṣya
42 46 to leave; to depart; to go away; to part 一切法離相
43 46 a mythical bird 一切法離相
44 46 li; one of the eight divinatory trigrams 一切法離相
45 46 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 一切法離相
46 46 chī a dragon with horns not yet grown 一切法離相
47 46 a mountain ash 一切法離相
48 46 vanilla; a vanilla-like herb 一切法離相
49 46 to be scattered; to be separated 一切法離相
50 46 to cut off 一切法離相
51 46 to violate; to be contrary to 一切法離相
52 46 to be distant from 一切法離相
53 46 two 一切法離相
54 46 to array; to align 一切法離相
55 46 to pass through; to experience 一切法離相
56 46 transcendence 一切法離相
57 46 to avoid; to abstain from; viramaṇa 一切法離相
58 42 Yi 一切法亦無礙相耶
59 40 wéi to act as; to serve 能為一切眾生而作福田
60 40 wéi to change into; to become 能為一切眾生而作福田
61 40 wéi to be; is 能為一切眾生而作福田
62 40 wéi to do 能為一切眾生而作福田
63 40 wèi to support; to help 能為一切眾生而作福田
64 40 wéi to govern 能為一切眾生而作福田
65 40 wèi to be; bhū 能為一切眾生而作福田
66 40 to go; to 於意云何
67 40 to rely on; to depend on 於意云何
68 40 Yu 於意云何
69 40 a crow 於意云何
70 38 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
71 36 self 我今云何當知是義
72 36 [my] dear 我今云何當知是義
73 36 Wo 我今云何當知是義
74 36 self; atman; attan 我今云何當知是義
75 36 ga 我今云何當知是義
76 35 xíng to walk 諸佛行六波羅蜜
77 35 xíng capable; competent 諸佛行六波羅蜜
78 35 háng profession 諸佛行六波羅蜜
79 35 xíng Kangxi radical 144 諸佛行六波羅蜜
80 35 xíng to travel 諸佛行六波羅蜜
81 35 xìng actions; conduct 諸佛行六波羅蜜
82 35 xíng to do; to act; to practice 諸佛行六波羅蜜
83 35 xíng all right; OK; okay 諸佛行六波羅蜜
84 35 háng horizontal line 諸佛行六波羅蜜
85 35 héng virtuous deeds 諸佛行六波羅蜜
86 35 hàng a line of trees 諸佛行六波羅蜜
87 35 hàng bold; steadfast 諸佛行六波羅蜜
88 35 xíng to move 諸佛行六波羅蜜
89 35 xíng to put into effect; to implement 諸佛行六波羅蜜
90 35 xíng travel 諸佛行六波羅蜜
91 35 xíng to circulate 諸佛行六波羅蜜
92 35 xíng running script; running script 諸佛行六波羅蜜
93 35 xíng temporary 諸佛行六波羅蜜
94 35 háng rank; order 諸佛行六波羅蜜
95 35 háng a business; a shop 諸佛行六波羅蜜
96 35 xíng to depart; to leave 諸佛行六波羅蜜
97 35 xíng to experience 諸佛行六波羅蜜
98 35 xíng path; way 諸佛行六波羅蜜
99 35 xíng xing; ballad 諸佛行六波羅蜜
100 35 xíng Xing 諸佛行六波羅蜜
101 35 xíng Practice 諸佛行六波羅蜜
102 35 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸佛行六波羅蜜
103 35 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸佛行六波羅蜜
104 30 xiàng to observe; to assess 又何等相
105 30 xiàng appearance; portrait; picture 又何等相
106 30 xiàng countenance; personage; character; disposition 又何等相
107 30 xiàng to aid; to help 又何等相
108 30 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 又何等相
109 30 xiàng a sign; a mark; appearance 又何等相
110 30 xiāng alternately; in turn 又何等相
111 30 xiāng Xiang 又何等相
112 30 xiāng form substance 又何等相
113 30 xiāng to express 又何等相
114 30 xiàng to choose 又何等相
115 30 xiāng Xiang 又何等相
116 30 xiāng an ancient musical instrument 又何等相
117 30 xiāng the seventh lunar month 又何等相
118 30 xiāng to compare 又何等相
119 30 xiàng to divine 又何等相
120 30 xiàng to administer 又何等相
121 30 xiàng helper for a blind person 又何等相
122 30 xiāng rhythm [music] 又何等相
123 30 xiāng the upper frets of a pipa 又何等相
124 30 xiāng coralwood 又何等相
125 30 xiàng ministry 又何等相
126 30 xiàng to supplement; to enhance 又何等相
127 30 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 又何等相
128 30 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 又何等相
129 30 xiàng sign; mark; liṅga 又何等相
130 30 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 又何等相
131 28 zhě ca 亦無受垢者
132 28 néng can; able 能教菩薩令入般若波羅蜜故
133 28 néng ability; capacity 能教菩薩令入般若波羅蜜故
134 28 néng a mythical bear-like beast 能教菩薩令入般若波羅蜜故
135 28 néng energy 能教菩薩令入般若波羅蜜故
136 28 néng function; use 能教菩薩令入般若波羅蜜故
137 28 néng talent 能教菩薩令入般若波羅蜜故
138 28 néng expert at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
139 28 néng to be in harmony 能教菩薩令入般若波羅蜜故
140 28 néng to tend to; to care for 能教菩薩令入般若波羅蜜故
141 28 néng to reach; to arrive at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
142 28 néng to be able; śak 能教菩薩令入般若波羅蜜故
143 28 xīn heart [organ] 菩薩即得大悲之心
144 28 xīn Kangxi radical 61 菩薩即得大悲之心
145 28 xīn mind; consciousness 菩薩即得大悲之心
146 28 xīn the center; the core; the middle 菩薩即得大悲之心
147 28 xīn one of the 28 star constellations 菩薩即得大悲之心
148 28 xīn heart 菩薩即得大悲之心
149 28 xīn emotion 菩薩即得大悲之心
150 28 xīn intention; consideration 菩薩即得大悲之心
151 28 xīn disposition; temperament 菩薩即得大悲之心
152 28 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩即得大悲之心
153 27 阿難 Ānán Ananda 爾時阿難作是念
154 27 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時阿難作是念
155 27 suǒ a few; various; some 隨眾生所受所著故
156 27 suǒ a place; a location 隨眾生所受所著故
157 27 suǒ indicates a passive voice 隨眾生所受所著故
158 27 suǒ an ordinal number 隨眾生所受所著故
159 27 suǒ meaning 隨眾生所受所著故
160 27 suǒ garrison 隨眾生所受所著故
161 27 suǒ place; pradeśa 隨眾生所受所著故
162 26 method; way 不信他法
163 26 France 不信他法
164 26 the law; rules; regulations 不信他法
165 26 the teachings of the Buddha; Dharma 不信他法
166 26 a standard; a norm 不信他法
167 26 an institution 不信他法
168 26 to emulate 不信他法
169 26 magic; a magic trick 不信他法
170 26 punishment 不信他法
171 26 Fa 不信他法
172 26 a precedent 不信他法
173 26 a classification of some kinds of Han texts 不信他法
174 26 relating to a ceremony or rite 不信他法
175 26 Dharma 不信他法
176 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 不信他法
177 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 不信他法
178 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 不信他法
179 26 quality; characteristic 不信他法
180 25 desire 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
181 25 to desire; to wish 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
182 25 to desire; to intend 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
183 25 lust 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
184 25 desire; intention; wish; kāma 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
185 24 yìng to answer; to respond 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
186 24 yìng to confirm; to verify 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
187 24 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
188 24 yìng to accept 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
189 24 yìng to permit; to allow 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
190 24 yìng to echo 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
191 24 yìng to handle; to deal with 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
192 24 yìng Ying 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
193 24 眾生 zhòngshēng all living things 攝取眾生
194 24 眾生 zhòngshēng living things other than people 攝取眾生
195 24 眾生 zhòngshēng sentient beings 攝取眾生
196 24 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 攝取眾生
197 23 niàn to read aloud 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
198 23 niàn to remember; to expect 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
199 23 niàn to miss 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
200 23 niàn to consider 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
201 23 niàn to recite; to chant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
202 23 niàn to show affection for 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
203 23 niàn a thought; an idea 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
204 23 niàn twenty 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
205 23 niàn memory 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
206 23 niàn an instant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
207 23 niàn Nian 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
208 23 niàn mindfulness; smrti 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
209 23 niàn a thought; citta 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
210 21 學者 xuézhě scholar 如是學者
211 21 學者 xuézhě a student 如是學者
212 20 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
213 20 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
214 20 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
215 20 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
216 20 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
217 20 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
218 20 yán to regard as 須菩提白佛言
219 20 yán to act as 須菩提白佛言
220 20 yán word; vacana 須菩提白佛言
221 20 yán speak; vad 須菩提白佛言
222 19 薩婆若 sàpóruò sarvajña 又三世諸佛薩婆若
223 19 zhōng middle 是中實無有垢
224 19 zhōng medium; medium sized 是中實無有垢
225 19 zhōng China 是中實無有垢
226 19 zhòng to hit the mark 是中實無有垢
227 19 zhōng midday 是中實無有垢
228 19 zhōng inside 是中實無有垢
229 19 zhōng during 是中實無有垢
230 19 zhōng Zhong 是中實無有垢
231 19 zhōng intermediary 是中實無有垢
232 19 zhōng half 是中實無有垢
233 19 zhòng to reach; to attain 是中實無有垢
234 19 zhòng to suffer; to infect 是中實無有垢
235 19 zhòng to obtain 是中實無有垢
236 19 zhòng to pass an exam 是中實無有垢
237 19 zhōng middle 是中實無有垢
238 18 惡魔 èmó demon 爾時惡魔憂惱如箭入心
239 18 惡魔 èmó Māra 爾時惡魔憂惱如箭入心
240 17 zuò to do 能為一切眾生而作福田
241 17 zuò to act as; to serve as 能為一切眾生而作福田
242 17 zuò to start 能為一切眾生而作福田
243 17 zuò a writing; a work 能為一切眾生而作福田
244 17 zuò to dress as; to be disguised as 能為一切眾生而作福田
245 17 zuō to create; to make 能為一切眾生而作福田
246 17 zuō a workshop 能為一切眾生而作福田
247 17 zuō to write; to compose 能為一切眾生而作福田
248 17 zuò to rise 能為一切眾生而作福田
249 17 zuò to be aroused 能為一切眾生而作福田
250 17 zuò activity; action; undertaking 能為一切眾生而作福田
251 17 zuò to regard as 能為一切眾生而作福田
252 17 zuò action; kāraṇa 能為一切眾生而作福田
253 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 六波羅蜜利益一切眾生
254 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 六波羅蜜利益一切眾生
255 17 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無我
256 17 a grade; a level 則無我
257 17 an example; a model 則無我
258 17 a weighing device 則無我
259 17 to grade; to rank 則無我
260 17 to copy; to imitate; to follow 則無我
261 17 to do 則無我
262 17 koan; kōan; gong'an 則無我
263 15 ya 不也
264 15 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生邊地
265 15 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 不生邊地
266 15 Kangxi radical 71 離相法無垢無淨
267 15 to not have; without 離相法無垢無淨
268 15 mo 離相法無垢無淨
269 15 to not have 離相法無垢無淨
270 15 Wu 離相法無垢無淨
271 15 mo 離相法無垢無淨
272 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
273 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
274 15 shuì to persuade 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
275 15 shuō to teach; to recite; to explain 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
276 15 shuō a doctrine; a theory 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
277 15 shuō to claim; to assert 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
278 15 shuō allocution 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
279 15 shuō to criticize; to scold 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
280 15 shuō to indicate; to refer to 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
281 15 shuō speach; vāda 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
282 15 shuō to speak; bhāṣate 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
283 15 shuō to instruct 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
284 15 kōng empty; void; hollow 當知般若波羅蜜亦離相空相
285 15 kòng free time 當知般若波羅蜜亦離相空相
286 15 kòng to empty; to clean out 當知般若波羅蜜亦離相空相
287 15 kōng the sky; the air 當知般若波羅蜜亦離相空相
288 15 kōng in vain; for nothing 當知般若波羅蜜亦離相空相
289 15 kòng vacant; unoccupied 當知般若波羅蜜亦離相空相
290 15 kòng empty space 當知般若波羅蜜亦離相空相
291 15 kōng without substance 當知般若波羅蜜亦離相空相
292 15 kōng to not have 當知般若波羅蜜亦離相空相
293 15 kòng opportunity; chance 當知般若波羅蜜亦離相空相
294 15 kōng vast and high 當知般若波羅蜜亦離相空相
295 15 kōng impractical; ficticious 當知般若波羅蜜亦離相空相
296 15 kòng blank 當知般若波羅蜜亦離相空相
297 15 kòng expansive 當知般若波羅蜜亦離相空相
298 15 kòng lacking 當知般若波羅蜜亦離相空相
299 15 kōng plain; nothing else 當知般若波羅蜜亦離相空相
300 15 kōng Emptiness 當知般若波羅蜜亦離相空相
301 15 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 當知般若波羅蜜亦離相空相
302 15 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 隨喜菩薩行應般若波羅蜜念
303 15 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 隨喜菩薩行應般若波羅蜜念
304 14 idea 於意云何
305 14 Italy (abbreviation) 於意云何
306 14 a wish; a desire; intention 於意云何
307 14 mood; feeling 於意云何
308 14 will; willpower; determination 於意云何
309 14 bearing; spirit 於意云何
310 14 to think of; to long for; to miss 於意云何
311 14 to anticipate; to expect 於意云何
312 14 to doubt; to suspect 於意云何
313 14 meaning 於意云何
314 14 a suggestion; a hint 於意云何
315 14 an understanding; a point of view 於意云何
316 14 Yi 於意云何
317 14 manas; mind; mentation 於意云何
318 14 不見 bújiàn to not see 汝所不見法
319 14 不見 bújiàn to not meet 汝所不見法
320 14 不見 bújiàn to disappear 汝所不見法
321 14 wén to hear 勝一切聲聞
322 14 wén Wen 勝一切聲聞
323 14 wén sniff at; to smell 勝一切聲聞
324 14 wén to be widely known 勝一切聲聞
325 14 wén to confirm; to accept 勝一切聲聞
326 14 wén information 勝一切聲聞
327 14 wèn famous; well known 勝一切聲聞
328 14 wén knowledge; learning 勝一切聲聞
329 14 wèn popularity; prestige; reputation 勝一切聲聞
330 14 wén to question 勝一切聲聞
331 14 wén heard; śruta 勝一切聲聞
332 14 wén hearing; śruti 勝一切聲聞
333 13 shèng to beat; to win; to conquer 勝一切聲聞
334 13 shèng victory; success 勝一切聲聞
335 13 shèng wonderful; supurb; superior 勝一切聲聞
336 13 shèng to surpass 勝一切聲聞
337 13 shèng triumphant 勝一切聲聞
338 13 shèng a scenic view 勝一切聲聞
339 13 shèng a woman's hair decoration 勝一切聲聞
340 13 shèng Sheng 勝一切聲聞
341 13 shèng conquering; victorious; jaya 勝一切聲聞
342 13 shèng superior; agra 勝一切聲聞
343 13 shēng to be born; to give birth 皆從六波羅蜜生
344 13 shēng to live 皆從六波羅蜜生
345 13 shēng raw 皆從六波羅蜜生
346 13 shēng a student 皆從六波羅蜜生
347 13 shēng life 皆從六波羅蜜生
348 13 shēng to produce; to give rise 皆從六波羅蜜生
349 13 shēng alive 皆從六波羅蜜生
350 13 shēng a lifetime 皆從六波羅蜜生
351 13 shēng to initiate; to become 皆從六波羅蜜生
352 13 shēng to grow 皆從六波羅蜜生
353 13 shēng unfamiliar 皆從六波羅蜜生
354 13 shēng not experienced 皆從六波羅蜜生
355 13 shēng hard; stiff; strong 皆從六波羅蜜生
356 13 shēng having academic or professional knowledge 皆從六波羅蜜生
357 13 shēng a male role in traditional theatre 皆從六波羅蜜生
358 13 shēng gender 皆從六波羅蜜生
359 13 shēng to develop; to grow 皆從六波羅蜜生
360 13 shēng to set up 皆從六波羅蜜生
361 13 shēng a prostitute 皆從六波羅蜜生
362 13 shēng a captive 皆從六波羅蜜生
363 13 shēng a gentleman 皆從六波羅蜜生
364 13 shēng Kangxi radical 100 皆從六波羅蜜生
365 13 shēng unripe 皆從六波羅蜜生
366 13 shēng nature 皆從六波羅蜜生
367 13 shēng to inherit; to succeed 皆從六波羅蜜生
368 13 shēng destiny 皆從六波羅蜜生
369 13 shēng birth 皆從六波羅蜜生
370 13 shòu to suffer; to be subjected to 隨眾生所受所著故
371 13 shòu to transfer; to confer 隨眾生所受所著故
372 13 shòu to receive; to accept 隨眾生所受所著故
373 13 shòu to tolerate 隨眾生所受所著故
374 13 shòu feelings; sensations 隨眾生所受所著故
375 13 六波羅蜜 liù bōluómì six pāramitas; six perfections 六波羅蜜是菩薩善知識
376 12 zhī to know 是故當知六波羅蜜
377 12 zhī to comprehend 是故當知六波羅蜜
378 12 zhī to inform; to tell 是故當知六波羅蜜
379 12 zhī to administer 是故當知六波羅蜜
380 12 zhī to distinguish; to discern 是故當知六波羅蜜
381 12 zhī to be close friends 是故當知六波羅蜜
382 12 zhī to feel; to sense; to perceive 是故當知六波羅蜜
383 12 zhī to receive; to entertain 是故當知六波羅蜜
384 12 zhī knowledge 是故當知六波羅蜜
385 12 zhī consciousness; perception 是故當知六波羅蜜
386 12 zhī a close friend 是故當知六波羅蜜
387 12 zhì wisdom 是故當知六波羅蜜
388 12 zhì Zhi 是故當知六波羅蜜
389 12 zhī Understanding 是故當知六波羅蜜
390 12 zhī know; jña 是故當知六波羅蜜
391 12 ér Kangxi radical 126 能為一切眾生而作福田
392 12 ér as if; to seem like 能為一切眾生而作福田
393 12 néng can; able 能為一切眾生而作福田
394 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 能為一切眾生而作福田
395 12 ér to arrive; up to 能為一切眾生而作福田
396 12 suí to follow 不隨他語
397 12 suí to listen to 不隨他語
398 12 suí to submit to; to comply with 不隨他語
399 12 suí to be obsequious 不隨他語
400 12 suí 17th hexagram 不隨他語
401 12 suí let somebody do what they like 不隨他語
402 12 suí to resemble; to look like 不隨他語
403 12 zhī to go 菩薩即得大悲之心
404 12 zhī to arrive; to go 菩薩即得大悲之心
405 12 zhī is 菩薩即得大悲之心
406 12 zhī to use 菩薩即得大悲之心
407 12 zhī Zhi 菩薩即得大悲之心
408 12 Buddha; Awakened One 佛告須菩提
409 12 relating to Buddhism 佛告須菩提
410 12 a statue or image of a Buddha 佛告須菩提
411 12 a Buddhist text 佛告須菩提
412 12 to touch; to stroke 佛告須菩提
413 12 Buddha 佛告須菩提
414 12 Buddha; Awakened One 佛告須菩提
415 11 Qi 其福勝彼
416 11 聲聞 shēngwén sravaka 名為不學聲聞
417 11 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 名為不學聲聞
418 11 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法亦無礙相耶
419 11 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法亦無礙相耶
420 11 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能得阿耨多羅三藐三菩提
421 11 to use; to grasp 以四攝法
422 11 to rely on 以四攝法
423 11 to regard 以四攝法
424 11 to be able to 以四攝法
425 11 to order; to command 以四攝法
426 11 used after a verb 以四攝法
427 11 a reason; a cause 以四攝法
428 11 Israel 以四攝法
429 11 Yi 以四攝法
430 11 use; yogena 以四攝法
431 10 Ru River 我還問汝
432 10 Ru 我還問汝
433 10 具足 jùzú Purāṇa 身根具足
434 10 具足 jùzú Completeness 身根具足
435 10 具足 jùzú complete; accomplished 身根具足
436 9 huàn a fantasy; an illusion 是心如幻
437 9 huàn to delude; to decieve 是心如幻
438 9 huàn to conjuure; to transform by magic 是心如幻
439 9 huàn illusion; māyā 是心如幻
440 9 to be near by; to be close to 菩薩即得大悲之心
441 9 at that time 菩薩即得大悲之心
442 9 to be exactly the same as; to be thus 菩薩即得大悲之心
443 9 supposed; so-called 菩薩即得大悲之心
444 9 to arrive at; to ascend 菩薩即得大悲之心
445 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 輕餘清淨善心菩薩
446 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 輕餘清淨善心菩薩
447 9 清淨 qīngjìng concise 輕餘清淨善心菩薩
448 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 輕餘清淨善心菩薩
449 9 清淨 qīngjìng pure and clean 輕餘清淨善心菩薩
450 9 清淨 qīngjìng purity 輕餘清淨善心菩薩
451 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 輕餘清淨善心菩薩
452 9 釋提桓因 shìtíhuányīn Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 爾時釋提桓因在大會中白佛言
453 9 jìng clean 有垢有淨
454 9 jìng no surplus; net 有垢有淨
455 9 jìng pure 有垢有淨
456 9 jìng tranquil 有垢有淨
457 9 jìng cold 有垢有淨
458 9 jìng to wash; to clense 有垢有淨
459 9 jìng role of hero 有垢有淨
460 9 jìng to remove sexual desire 有垢有淨
461 9 jìng bright and clean; luminous 有垢有淨
462 9 jìng clean; pure 有垢有淨
463 9 jìng cleanse 有垢有淨
464 9 jìng cleanse 有垢有淨
465 9 jìng Pure 有垢有淨
466 9 jìng vyavadāna; purification; cleansing 有垢有淨
467 9 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 有垢有淨
468 9 jìng viśuddhi; purity 有垢有淨
469 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛世尊
470 9 名為 míngwèi to be called 如是眾生名為有垢
471 9 jiàn to see 見一切眾生受諸苦惱
472 9 jiàn opinion; view; understanding 見一切眾生受諸苦惱
473 9 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見一切眾生受諸苦惱
474 9 jiàn refer to; for details see 見一切眾生受諸苦惱
475 9 jiàn to listen to 見一切眾生受諸苦惱
476 9 jiàn to meet 見一切眾生受諸苦惱
477 9 jiàn to receive (a guest) 見一切眾生受諸苦惱
478 9 jiàn let me; kindly 見一切眾生受諸苦惱
479 9 jiàn Jian 見一切眾生受諸苦惱
480 9 xiàn to appear 見一切眾生受諸苦惱
481 9 xiàn to introduce 見一切眾生受諸苦惱
482 9 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見一切眾生受諸苦惱
483 8 extra; surplus; remainder 亦不住餘相
484 8 to remain 亦不住餘相
485 8 the time after an event 亦不住餘相
486 8 the others; the rest 亦不住餘相
487 8 additional; complementary 亦不住餘相
488 8 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
489 8 big; huge; large 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
490 8 Kangxi radical 37 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
491 8 great; major; important 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
492 8 size 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
493 8 old 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
494 8 oldest; earliest 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
495 8 adult 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
496 8 dài an important person 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
497 8 senior 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
498 8 an element 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
499 8 great; mahā 爾時惡魔甚大歡喜踊躍
500 8 shí time; a point or period of time 時有一比丘

Frequencies of all Words

Top 930

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 128 shì is; are; am; to be 何等是菩薩善知識
2 128 shì is exactly 何等是菩薩善知識
3 128 shì is suitable; is in contrast 何等是菩薩善知識
4 128 shì this; that; those 何等是菩薩善知識
5 128 shì really; certainly 何等是菩薩善知識
6 128 shì correct; yes; affirmative 何等是菩薩善知識
7 128 shì true 何等是菩薩善知識
8 128 shì is; has; exists 何等是菩薩善知識
9 128 shì used between repetitions of a word 何等是菩薩善知識
10 128 shì a matter; an affair 何等是菩薩善知識
11 128 shì Shi 何等是菩薩善知識
12 128 shì is; bhū 何等是菩薩善知識
13 128 shì this; idam 何等是菩薩善知識
14 102 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
15 102 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
16 102 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
17 95 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 能教菩薩令入般若波羅蜜故
18 95 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 能教菩薩令入般若波羅蜜故
19 81 須菩提 xūpútí Subhuti 佛告須菩提
20 81 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 佛告須菩提
21 81 not; no 不隨他語
22 81 expresses that a certain condition cannot be acheived 不隨他語
23 81 as a correlative 不隨他語
24 81 no (answering a question) 不隨他語
25 81 forms a negative adjective from a noun 不隨他語
26 81 at the end of a sentence to form a question 不隨他語
27 81 to form a yes or no question 不隨他語
28 81 infix potential marker 不隨他語
29 81 no; na 不隨他語
30 69 如是 rúshì thus; so 如是
31 69 如是 rúshì thus, so 如是
32 69 如是 rúshì thus; evam 如是
33 69 如是 rúshì thus; evam 如是
34 64 ruò to seem; to be like; as 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
35 64 ruò seemingly 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
36 64 ruò if 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
37 64 ruò you 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
38 64 ruò this; that 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
39 64 ruò and; or 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
40 64 ruò as for; pertaining to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
41 64 pomegranite 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
42 64 ruò to choose 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
43 64 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
44 64 ruò thus 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
45 64 ruò pollia 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
46 64 ruò Ruo 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
47 64 ruò only then 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
48 64 ja 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
49 64 jñā 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
50 64 ruò if; yadi 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
51 56 xué to study; to learn 菩薩如是學
52 56 xué a discipline; a branch of study 菩薩如是學
53 56 xué to imitate 菩薩如是學
54 56 xué a school; an academy 菩薩如是學
55 56 xué to understand 菩薩如是學
56 56 xué learning; acquired knowledge 菩薩如是學
57 56 xué a doctrine 菩薩如是學
58 56 xué learned 菩薩如是學
59 56 xué a learner 菩薩如是學
60 56 xué student; learning; śikṣā 菩薩如是學
61 55 de potential marker 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
62 55 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
63 55 děi must; ought to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
64 55 děi to want to; to need to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
65 55 děi must; ought to 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
66 55 de 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
67 55 de infix potential marker 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
68 55 to result in 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
69 55 to be proper; to fit; to suit 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
70 55 to be satisfied 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
71 55 to be finished 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
72 55 de result of degree 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
73 55 de marks completion of an action 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
74 55 děi satisfying 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
75 55 to contract 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
76 55 marks permission or possibility 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
77 55 expressing frustration 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
78 55 to hear 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
79 55 to have; there is 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
80 55 marks time passed 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
81 55 obtain; attain; prāpta 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
82 54 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
83 54 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
84 51 rén person; people; a human being
85 51 rén Kangxi radical 9
86 51 rén a kind of person
87 51 rén everybody
88 51 rén adult
89 51 rén somebody; others
90 51 rén an upright person
91 51 rén person; manuṣya
92 46 to leave; to depart; to go away; to part 一切法離相
93 46 a mythical bird 一切法離相
94 46 li; one of the eight divinatory trigrams 一切法離相
95 46 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 一切法離相
96 46 chī a dragon with horns not yet grown 一切法離相
97 46 a mountain ash 一切法離相
98 46 vanilla; a vanilla-like herb 一切法離相
99 46 to be scattered; to be separated 一切法離相
100 46 to cut off 一切法離相
101 46 to violate; to be contrary to 一切法離相
102 46 to be distant from 一切法離相
103 46 two 一切法離相
104 46 to array; to align 一切法離相
105 46 to pass through; to experience 一切法離相
106 46 transcendence 一切法離相
107 46 to avoid; to abstain from; viramaṇa 一切法離相
108 42 also; too 一切法亦無礙相耶
109 42 but 一切法亦無礙相耶
110 42 this; he; she 一切法亦無礙相耶
111 42 although; even though 一切法亦無礙相耶
112 42 already 一切法亦無礙相耶
113 42 particle with no meaning 一切法亦無礙相耶
114 42 Yi 一切法亦無礙相耶
115 40 wèi for; to 能為一切眾生而作福田
116 40 wèi because of 能為一切眾生而作福田
117 40 wéi to act as; to serve 能為一切眾生而作福田
118 40 wéi to change into; to become 能為一切眾生而作福田
119 40 wéi to be; is 能為一切眾生而作福田
120 40 wéi to do 能為一切眾生而作福田
121 40 wèi for 能為一切眾生而作福田
122 40 wèi because of; for; to 能為一切眾生而作福田
123 40 wèi to 能為一切眾生而作福田
124 40 wéi in a passive construction 能為一切眾生而作福田
125 40 wéi forming a rehetorical question 能為一切眾生而作福田
126 40 wéi forming an adverb 能為一切眾生而作福田
127 40 wéi to add emphasis 能為一切眾生而作福田
128 40 wèi to support; to help 能為一切眾生而作福田
129 40 wéi to govern 能為一切眾生而作福田
130 40 wèi to be; bhū 能為一切眾生而作福田
131 40 in; at 於意云何
132 40 in; at 於意云何
133 40 in; at; to; from 於意云何
134 40 to go; to 於意云何
135 40 to rely on; to depend on 於意云何
136 40 to go to; to arrive at 於意云何
137 40 from 於意云何
138 40 give 於意云何
139 40 oppposing 於意云何
140 40 and 於意云何
141 40 compared to 於意云何
142 40 by 於意云何
143 40 and; as well as 於意云何
144 40 for 於意云何
145 40 Yu 於意云何
146 40 a crow 於意云何
147 40 whew; wow 於意云何
148 40 near to; antike 於意云何
149 38 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
150 36 I; me; my 我今云何當知是義
151 36 self 我今云何當知是義
152 36 we; our 我今云何當知是義
153 36 [my] dear 我今云何當知是義
154 36 Wo 我今云何當知是義
155 36 self; atman; attan 我今云何當知是義
156 36 ga 我今云何當知是義
157 36 I; aham 我今云何當知是義
158 35 xíng to walk 諸佛行六波羅蜜
159 35 xíng capable; competent 諸佛行六波羅蜜
160 35 háng profession 諸佛行六波羅蜜
161 35 háng line; row 諸佛行六波羅蜜
162 35 xíng Kangxi radical 144 諸佛行六波羅蜜
163 35 xíng to travel 諸佛行六波羅蜜
164 35 xìng actions; conduct 諸佛行六波羅蜜
165 35 xíng to do; to act; to practice 諸佛行六波羅蜜
166 35 xíng all right; OK; okay 諸佛行六波羅蜜
167 35 háng horizontal line 諸佛行六波羅蜜
168 35 héng virtuous deeds 諸佛行六波羅蜜
169 35 hàng a line of trees 諸佛行六波羅蜜
170 35 hàng bold; steadfast 諸佛行六波羅蜜
171 35 xíng to move 諸佛行六波羅蜜
172 35 xíng to put into effect; to implement 諸佛行六波羅蜜
173 35 xíng travel 諸佛行六波羅蜜
174 35 xíng to circulate 諸佛行六波羅蜜
175 35 xíng running script; running script 諸佛行六波羅蜜
176 35 xíng temporary 諸佛行六波羅蜜
177 35 xíng soon 諸佛行六波羅蜜
178 35 háng rank; order 諸佛行六波羅蜜
179 35 háng a business; a shop 諸佛行六波羅蜜
180 35 xíng to depart; to leave 諸佛行六波羅蜜
181 35 xíng to experience 諸佛行六波羅蜜
182 35 xíng path; way 諸佛行六波羅蜜
183 35 xíng xing; ballad 諸佛行六波羅蜜
184 35 xíng a round [of drinks] 諸佛行六波羅蜜
185 35 xíng Xing 諸佛行六波羅蜜
186 35 xíng moreover; also 諸佛行六波羅蜜
187 35 xíng Practice 諸佛行六波羅蜜
188 35 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸佛行六波羅蜜
189 35 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸佛行六波羅蜜
190 30 dāng to be; to act as; to serve as 是故當知六波羅蜜
191 30 dāng at or in the very same; be apposite 是故當知六波羅蜜
192 30 dāng dang (sound of a bell) 是故當知六波羅蜜
193 30 dāng to face 是故當知六波羅蜜
194 30 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 是故當知六波羅蜜
195 30 dāng to manage; to host 是故當知六波羅蜜
196 30 dāng should 是故當知六波羅蜜
197 30 dāng to treat; to regard as 是故當知六波羅蜜
198 30 dǎng to think 是故當知六波羅蜜
199 30 dàng suitable; correspond to 是故當知六波羅蜜
200 30 dǎng to be equal 是故當知六波羅蜜
201 30 dàng that 是故當知六波羅蜜
202 30 dāng an end; top 是故當知六波羅蜜
203 30 dàng clang; jingle 是故當知六波羅蜜
204 30 dāng to judge 是故當知六波羅蜜
205 30 dǎng to bear on one's shoulder 是故當知六波羅蜜
206 30 dàng the same 是故當知六波羅蜜
207 30 dàng to pawn 是故當知六波羅蜜
208 30 dàng to fail [an exam] 是故當知六波羅蜜
209 30 dàng a trap 是故當知六波羅蜜
210 30 dàng a pawned item 是故當知六波羅蜜
211 30 dāng will be; bhaviṣyati 是故當知六波羅蜜
212 30 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
213 30 old; ancient; former; past 何以故
214 30 reason; cause; purpose 何以故
215 30 to die 何以故
216 30 so; therefore; hence 何以故
217 30 original 何以故
218 30 accident; happening; instance 何以故
219 30 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
220 30 something in the past 何以故
221 30 deceased; dead 何以故
222 30 still; yet 何以故
223 30 therefore; tasmāt 何以故
224 30 xiāng each other; one another; mutually 又何等相
225 30 xiàng to observe; to assess 又何等相
226 30 xiàng appearance; portrait; picture 又何等相
227 30 xiàng countenance; personage; character; disposition 又何等相
228 30 xiàng to aid; to help 又何等相
229 30 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 又何等相
230 30 xiàng a sign; a mark; appearance 又何等相
231 30 xiāng alternately; in turn 又何等相
232 30 xiāng Xiang 又何等相
233 30 xiāng form substance 又何等相
234 30 xiāng to express 又何等相
235 30 xiàng to choose 又何等相
236 30 xiāng Xiang 又何等相
237 30 xiāng an ancient musical instrument 又何等相
238 30 xiāng the seventh lunar month 又何等相
239 30 xiāng to compare 又何等相
240 30 xiàng to divine 又何等相
241 30 xiàng to administer 又何等相
242 30 xiàng helper for a blind person 又何等相
243 30 xiāng rhythm [music] 又何等相
244 30 xiāng the upper frets of a pipa 又何等相
245 30 xiāng coralwood 又何等相
246 30 xiàng ministry 又何等相
247 30 xiàng to supplement; to enhance 又何等相
248 30 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 又何等相
249 30 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 又何等相
250 30 xiàng sign; mark; liṅga 又何等相
251 30 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 又何等相
252 28 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 亦無受垢者
253 28 zhě that 亦無受垢者
254 28 zhě nominalizing function word 亦無受垢者
255 28 zhě used to mark a definition 亦無受垢者
256 28 zhě used to mark a pause 亦無受垢者
257 28 zhě topic marker; that; it 亦無受垢者
258 28 zhuó according to 亦無受垢者
259 28 zhě ca 亦無受垢者
260 28 云何 yúnhé why; how 云何眾生
261 28 云何 yúnhé how; katham 云何眾生
262 28 néng can; able 能教菩薩令入般若波羅蜜故
263 28 néng ability; capacity 能教菩薩令入般若波羅蜜故
264 28 néng a mythical bear-like beast 能教菩薩令入般若波羅蜜故
265 28 néng energy 能教菩薩令入般若波羅蜜故
266 28 néng function; use 能教菩薩令入般若波羅蜜故
267 28 néng may; should; permitted to 能教菩薩令入般若波羅蜜故
268 28 néng talent 能教菩薩令入般若波羅蜜故
269 28 néng expert at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
270 28 néng to be in harmony 能教菩薩令入般若波羅蜜故
271 28 néng to tend to; to care for 能教菩薩令入般若波羅蜜故
272 28 néng to reach; to arrive at 能教菩薩令入般若波羅蜜故
273 28 néng as long as; only 能教菩薩令入般若波羅蜜故
274 28 néng even if 能教菩薩令入般若波羅蜜故
275 28 néng but 能教菩薩令入般若波羅蜜故
276 28 néng in this way 能教菩薩令入般若波羅蜜故
277 28 néng to be able; śak 能教菩薩令入般若波羅蜜故
278 28 xīn heart [organ] 菩薩即得大悲之心
279 28 xīn Kangxi radical 61 菩薩即得大悲之心
280 28 xīn mind; consciousness 菩薩即得大悲之心
281 28 xīn the center; the core; the middle 菩薩即得大悲之心
282 28 xīn one of the 28 star constellations 菩薩即得大悲之心
283 28 xīn heart 菩薩即得大悲之心
284 28 xīn emotion 菩薩即得大悲之心
285 28 xīn intention; consideration 菩薩即得大悲之心
286 28 xīn disposition; temperament 菩薩即得大悲之心
287 28 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩即得大悲之心
288 27 阿難 Ānán Ananda 爾時阿難作是念
289 27 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時阿難作是念
290 27 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 隨眾生所受所著故
291 27 suǒ an office; an institute 隨眾生所受所著故
292 27 suǒ introduces a relative clause 隨眾生所受所著故
293 27 suǒ it 隨眾生所受所著故
294 27 suǒ if; supposing 隨眾生所受所著故
295 27 suǒ a few; various; some 隨眾生所受所著故
296 27 suǒ a place; a location 隨眾生所受所著故
297 27 suǒ indicates a passive voice 隨眾生所受所著故
298 27 suǒ that which 隨眾生所受所著故
299 27 suǒ an ordinal number 隨眾生所受所著故
300 27 suǒ meaning 隨眾生所受所著故
301 27 suǒ garrison 隨眾生所受所著故
302 27 suǒ place; pradeśa 隨眾生所受所著故
303 27 suǒ that which; yad 隨眾生所受所著故
304 26 method; way 不信他法
305 26 France 不信他法
306 26 the law; rules; regulations 不信他法
307 26 the teachings of the Buddha; Dharma 不信他法
308 26 a standard; a norm 不信他法
309 26 an institution 不信他法
310 26 to emulate 不信他法
311 26 magic; a magic trick 不信他法
312 26 punishment 不信他法
313 26 Fa 不信他法
314 26 a precedent 不信他法
315 26 a classification of some kinds of Han texts 不信他法
316 26 relating to a ceremony or rite 不信他法
317 26 Dharma 不信他法
318 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 不信他法
319 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 不信他法
320 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 不信他法
321 26 quality; characteristic 不信他法
322 25 desire 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
323 25 to desire; to wish 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
324 25 almost; nearly; about to occur 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
325 25 to desire; to intend 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
326 25 lust 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
327 25 desire; intention; wish; kāma 若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提
328 24 yīng should; ought 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
329 24 yìng to answer; to respond 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
330 24 yìng to confirm; to verify 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
331 24 yīng soon; immediately 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
332 24 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
333 24 yìng to accept 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
334 24 yīng or; either 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
335 24 yìng to permit; to allow 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
336 24 yìng to echo 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
337 24 yìng to handle; to deal with 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
338 24 yìng Ying 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
339 24 yīng suitable; yukta 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
340 24 眾生 zhòngshēng all living things 攝取眾生
341 24 眾生 zhòngshēng living things other than people 攝取眾生
342 24 眾生 zhòngshēng sentient beings 攝取眾生
343 24 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 攝取眾生
344 24 zhū all; many; various 見一切眾生受諸苦惱
345 24 zhū Zhu 見一切眾生受諸苦惱
346 24 zhū all; members of the class 見一切眾生受諸苦惱
347 24 zhū interrogative particle 見一切眾生受諸苦惱
348 24 zhū him; her; them; it 見一切眾生受諸苦惱
349 24 zhū of; in 見一切眾生受諸苦惱
350 24 zhū all; many; sarva 見一切眾生受諸苦惱
351 23 niàn to read aloud 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
352 23 niàn to remember; to expect 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
353 23 niàn to miss 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
354 23 niàn to consider 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
355 23 niàn to recite; to chant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
356 23 niàn to show affection for 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
357 23 niàn a thought; an idea 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
358 23 niàn twenty 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
359 23 niàn memory 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
360 23 niàn an instant 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
361 23 niàn Nian 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
362 23 niàn mindfulness; smrti 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
363 23 niàn a thought; citta 無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念
364 22 such as; for example; for instance 如般若波羅蜜無礙相
365 22 if 如般若波羅蜜無礙相
366 22 in accordance with 如般若波羅蜜無礙相
367 22 to be appropriate; should; with regard to 如般若波羅蜜無礙相
368 22 this 如般若波羅蜜無礙相
369 22 it is so; it is thus; can be compared with 如般若波羅蜜無礙相
370 22 to go to 如般若波羅蜜無礙相
371 22 to meet 如般若波羅蜜無礙相
372 22 to appear; to seem; to be like 如般若波羅蜜無礙相
373 22 at least as good as 如般若波羅蜜無礙相
374 22 and 如般若波羅蜜無礙相
375 22 or 如般若波羅蜜無礙相
376 22 but 如般若波羅蜜無礙相
377 22 then 如般若波羅蜜無礙相
378 22 naturally 如般若波羅蜜無礙相
379 22 expresses a question or doubt 如般若波羅蜜無礙相
380 22 you 如般若波羅蜜無礙相
381 22 the second lunar month 如般若波羅蜜無礙相
382 22 in; at 如般若波羅蜜無礙相
383 22 Ru 如般若波羅蜜無礙相
384 22 Thus 如般若波羅蜜無礙相
385 22 thus; tathā 如般若波羅蜜無礙相
386 22 like; iva 如般若波羅蜜無礙相
387 22 suchness; tathatā 如般若波羅蜜無礙相
388 21 學者 xuézhě scholar 如是學者
389 21 學者 xuézhě a student 如是學者
390 20 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
391 20 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
392 20 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
393 20 yán a particle with no meaning 須菩提白佛言
394 20 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
395 20 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
396 20 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
397 20 yán to regard as 須菩提白佛言
398 20 yán to act as 須菩提白佛言
399 20 yán word; vacana 須菩提白佛言
400 20 yán speak; vad 須菩提白佛言
401 20 jiē all; each and every; in all cases 皆從六波羅蜜生
402 20 jiē same; equally 皆從六波羅蜜生
403 20 jiē all; sarva 皆從六波羅蜜生
404 19 yǒu is; are; to exist
405 19 yǒu to have; to possess
406 19 yǒu indicates an estimate
407 19 yǒu indicates a large quantity
408 19 yǒu indicates an affirmative response
409 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place
410 19 yǒu used to compare two things
411 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs
412 19 yǒu used before the names of dynasties
413 19 yǒu a certain thing; what exists
414 19 yǒu multiple of ten and ...
415 19 yǒu abundant
416 19 yǒu purposeful
417 19 yǒu You
418 19 yǒu 1. existence; 2. becoming
419 19 yǒu becoming; bhava
420 19 薩婆若 sàpóruò sarvajña 又三世諸佛薩婆若
421 19 zhōng middle 是中實無有垢
422 19 zhōng medium; medium sized 是中實無有垢
423 19 zhōng China 是中實無有垢
424 19 zhòng to hit the mark 是中實無有垢
425 19 zhōng in; amongst 是中實無有垢
426 19 zhōng midday 是中實無有垢
427 19 zhōng inside 是中實無有垢
428 19 zhōng during 是中實無有垢
429 19 zhōng Zhong 是中實無有垢
430 19 zhōng intermediary 是中實無有垢
431 19 zhōng half 是中實無有垢
432 19 zhōng just right; suitably 是中實無有垢
433 19 zhōng while 是中實無有垢
434 19 zhòng to reach; to attain 是中實無有垢
435 19 zhòng to suffer; to infect 是中實無有垢
436 19 zhòng to obtain 是中實無有垢
437 19 zhòng to pass an exam 是中實無有垢
438 19 zhōng middle 是中實無有垢
439 18 惡魔 èmó demon 爾時惡魔憂惱如箭入心
440 18 惡魔 èmó Māra 爾時惡魔憂惱如箭入心
441 17 zuò to do 能為一切眾生而作福田
442 17 zuò to act as; to serve as 能為一切眾生而作福田
443 17 zuò to start 能為一切眾生而作福田
444 17 zuò a writing; a work 能為一切眾生而作福田
445 17 zuò to dress as; to be disguised as 能為一切眾生而作福田
446 17 zuō to create; to make 能為一切眾生而作福田
447 17 zuō a workshop 能為一切眾生而作福田
448 17 zuō to write; to compose 能為一切眾生而作福田
449 17 zuò to rise 能為一切眾生而作福田
450 17 zuò to be aroused 能為一切眾生而作福田
451 17 zuò activity; action; undertaking 能為一切眾生而作福田
452 17 zuò to regard as 能為一切眾生而作福田
453 17 zuò action; kāraṇa 能為一切眾生而作福田
454 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 六波羅蜜利益一切眾生
455 17 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 六波羅蜜利益一切眾生
456 17 otherwise; but; however 則無我
457 17 then 則無我
458 17 measure word for short sections of text 則無我
459 17 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無我
460 17 a grade; a level 則無我
461 17 an example; a model 則無我
462 17 a weighing device 則無我
463 17 to grade; to rank 則無我
464 17 to copy; to imitate; to follow 則無我
465 17 to do 則無我
466 17 only 則無我
467 17 immediately 則無我
468 17 then; moreover; atha 則無我
469 17 koan; kōan; gong'an 則無我
470 15 also; too 不也
471 15 a final modal particle indicating certainy or decision 不也
472 15 either 不也
473 15 even 不也
474 15 used to soften the tone 不也
475 15 used for emphasis 不也
476 15 used to mark contrast 不也
477 15 used to mark compromise 不也
478 15 ya 不也
479 15 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生邊地
480 15 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 不生邊地
481 15 no 離相法無垢無淨
482 15 Kangxi radical 71 離相法無垢無淨
483 15 to not have; without 離相法無垢無淨
484 15 has not yet 離相法無垢無淨
485 15 mo 離相法無垢無淨
486 15 do not 離相法無垢無淨
487 15 not; -less; un- 離相法無垢無淨
488 15 regardless of 離相法無垢無淨
489 15 to not have 離相法無垢無淨
490 15 um 離相法無垢無淨
491 15 Wu 離相法無垢無淨
492 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 離相法無垢無淨
493 15 not; non- 離相法無垢無淨
494 15 mo 離相法無垢無淨
495 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
496 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
497 15 shuì to persuade 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
498 15 shuō to teach; to recite; to explain 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
499 15 shuō a doctrine; a theory 云何說言不應離是應般若波羅蜜念
500 15 shuō to claim; to assert 云何說言不應離是應般若波羅蜜念

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
no; na
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. xué
 2. xué
 1. a learner
 2. student; learning; śikṣā
obtain; attain; prāpta
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
甘露门 甘露門 103
 1. The Nectar Gate of Dharma
 2. Ambrosia Gate
龟茲国 龜茲國 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
后秦 後秦 72 Later Qin
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
魔天 109 Māra
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 120 Xiaopin Boreboluomi Jing; The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品般若经 小品般若經 120 Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 149.

Simplified Traditional Pinyin English
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿毘跋致 196 avivaha; irreversible
阿毘跋致菩萨 阿毘跋致菩薩 196 irreversible bodhisattva
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
报施恩 報施恩 98 repay kindness
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不妄语 不妄語 98
 1. not lying
 2. refrain from lying
不邪婬 98 prohibition of debauchery
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常生 99 immortality
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
瞋恨 99 to be angry; to hate
初发心 初發心 99 initial determination
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
得佛 100 to become a Buddha
得近 100 approached; āsannībhūta
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
果报 果報 103 fruition; the result of karma
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化作 104 to produce; to conjure
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
卷第八 106 scroll 8
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六十二见 六十二見 108 sixty two views
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
魔民 109 Mara's retinue
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨品 菩薩品 112 Bodhisattvas chapter
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
悭心 慳心 113 a miserly mind
勤行 113 diligent practice
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入心 114 to enter the mind or heart
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三转 三轉 115 Three Turnings Dharma Wheel
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
身根 115 sense of touch
深难见 深難見 115 profound and difficult to see
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of karma
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未度者 119 people who have not yet transcended
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
小王 120 minor kings
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
信受 120 to believe and accept
形寿 形壽 120 lifespan
心所 120 a mental factor; caitta
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
异法 異法 121 a counter example
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
应当学 應當學 121 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 121 something that exists
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
赞歎 讚歎 122 praise
智慧力 122 power of wisdom
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸力 諸力 122 powers; bala